Page 1

54821 A MAGYAR KIRÁLYI

HORTHY MIKLÓS-TUDOMÁNYEGYETEM

ÉVKÖNYVE AZ 1941/42. TANÉVRŐL

,

SZEGED, 1942 A M. KIR. HORTHY MIKLÓS-TUDOMÁNYEGYETEM KIADÁSA


}

Az egyetemi tanács megbízásából szerkesztette A REKTORI HIVATAL

í

Feleifis kiad* Dr. KOOUTOWICZ KÁROLY egyetemi ny. r. tanár, az egyetem rektora

SZEGED VÁROSI NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ RT.


Szeged és a Horthy Miklós-Tudományegyetem AB 1940. évi X X V I I I . t. c. Szeged Saab. Icir. város közönségének és aa egész — azóta örvendetesen visszatért — Délvidéknek évszázados törekvését 1 valósította meg. tíz a törekvés akkor kezdiődött, amikor a z 1721-ben megalapított, kegyesrendiek vezetése alatt álló, hát oszt á l y ú városi g i m n á z i u m m á r n e m tuidta kielégíteni a jelentkező magasabb igényeket, s a M á n i a Terézia korában mindegyre szaporodó filozófiái iskolák látogatása v á n d o r l á s r a kényszerítette az addig Szegeden iskolázó növendékeket. Csongrád vármegye 1790. j ú l i u s 2-án Szegvárott tartott gyűlésén vetődött fel hivatalosan eLősaör a - m á r a d d i g is sokat emlegetett — > filozófiai isikoia felállításán a k gondolata. M a g u k é v á tették az összes déli vármegyék és ennek köszönhető, hogy az, a kegyesrendiek vezetésével 1792. december 11-én meg i s n y i l t , a következő évben pedig 1 májr saját- díszes épületében (a Flogadalmá-templom helyén á l l o t t iskolaépületben) működhetett, s 1849-ig, m i n t a Délvidék egyetlen magasabb tanintézete, igeit naigy érdemeket szerzett a vegyeslaíkosságú országrész magyarosítása terén. E z t az iskolát Szegeden i s m i n d i g o l y a n n a k tekintették, m i n t amelyik h i v a t v a volt apra, hogy a magasabb t u d o m á n y o k r a előkészítsen. A l i g 1.0 év mnilva, 1802-ben m á r az a törekvés jelentkezett, hogy ez a z iákola azokat készítse elő elsősorban, akik magasabb t a n u l m á n y a i k a t , nevezetesen j o g i t a n u l m á n y a i k a t , Szegeden a k a r j á k végezni. E k k o r vetődött feli először a jogakadémiai felállításának gondolata. 1

iskolai

E törekvésekre nézve részletesen lásd GÁL FERENC:

törekvések

Szegeden.

1790—1922. Szeged, 1929. 113 1.

Fő-


Hét ízben mordult meg a város a jogakadémia fel-" állítása érdekében. Három foben w egyetem felállítását célzó mozgalmak előtt és néfry ízben azioik után, többször azokkal egyidejűleg. 1802., H827., 1868,, 1899., 1900., 1906. és 1910. évek jelzik a mindig erodménytoleinül maradt törekvéseket, amelyeket Szeged mellett mindenkqr azi egésra Délvidék támogiatott, felismerve a város döntő szerepét a Délvidék életében. Az egyetem gondolata legelőször akkor vetődött fel, amikor m ®gém otrszág, sőt egész Európa figyelme, a hullámsíriiábójl feltámadt Saeged M é terelődött. Akkor „amikor "bár a városnak mé&csak a kontúrjai emelkedtek ki w iszapból, évszázados törekvésének megfelelően mindent megkísérel, hogy újjáteremtett falai körött a felsőbboktatásnak hegyet adjon" Fiigyeimet érdemel, hogy ez a megmozdulás is éppen úgy, mimt minden ilyenirányú mozgalom, mindig az egéü% Délvidék nevével indult meg, s az orse&ág mindenkori vezetősége is kénytelen vo|lt elismerni mind a város érveinek igaz voltát, mind a Söánte határtalan áldozatkészséget, s énnek ellenére még akkor sem vehetett eredményre, amikor nemcsak a harmadak, de azzal egyidejűleg a negyedik egyetem is felállíttatott 1870-től hét íziben mozdult meg a váxos ós vele együtt mindenikor az egész Délvidék, és pedig 1879., 1882., 1893., 19Ö3U 1905., 1906. és 1911. években, mindig eredménytelenül. Eziek közül a sikertelen kísérjetek köoiil m utolsó volt á legfájóbb, mert mindaddig, amíg az ú j egyetemi swék> íiéiy kdjeldlve umx volt, minden kínálkozó alkalom a siker reményével kecsegtetett. De abban a pillanatban, amilkor aa il(letékes tényez&k Pozsony és Debrecen mellett döntöttek, mint a harmadik, illetőleg negyedik egyetem székhelyé mellett, halomrádőlt miinden reménykedés & hiábavalónak biízmyult minden áldozatkészség. * A hábomi után Szegednek — bár időközben elveszett a Délvidék — még több jogcíme lett aijra, hogy egyetemi légyen. Innen indult ki a nemzeti megújhodás, itt vállalta el 1919. június 5-én Horthy Miklós a neki felajánlott hadiigyminisateri tárcát, 8 és ezzel itt ezrafletett meg1 a szegedi gondolat alapján álló magyar nemzeti hadsereg, Szeged határváros lett ugyan, de még fokozottabb mértékben érezte, hogy a hivatása, ugyanaz maradt: a magyar kultúrának a Délvidék felé sugárzása. 3

Ennek évfordulóján tartja az egyetem, az ifjúság bevoná• sával, évzáró ünnepélyét.


5 És amit a békebejli Magyarország' nem tudott .megadni a városnak, azt megadta a csonkaország akikor, amikor az 1872. évi XIX. t. c.-kel Kolozsvárt felállított Ferenc József-Tudományegyetemet, az 1921. évi XXV. t. c,-kel ideiglenesen. Szegedre helyezte. Szeged tehát 1921-ben,, két évszázados küzdelem után nem is fiőfeÍko|lai, hanem egyetemi város lett, s bár az egyetem elhelyezése a tör vény betűi szerint is csak ideiglenes volt, példátlan áldozatkészséggel sietett az otthonát vesztett egyetem segítségére. 1921. szeptember 22-én léptek eHőtór szegedi földre,3 élükön OK egyetem rektorával és tanácsával, az egyetem tanárai & ekkor indult meg ab a nagyarányú smrvező munka, amely nemcsak az ú j otthonnak, de a mai egyetemnek az alapját is megvetette. A® első elhelyezkedés4 nagyjából csak ideiglenes volt, ide már ekkor nem egy olyan épület került egyetemi célok szolgalatába, amelyek ma is otthonául szolgálnak egyik-másik intézménynek. Ekkor adta át a város az egykori reáliskola és Somogyi-könyvtár, majd később a Királyi Tábla céljait szolgáló épiijletét az egyetemi központi épület céljaira,' ahol a hivatalokon kívül a ma is ottlévő egyetemi könyvtár, az elköltözött jogi kar és azí időközben más helyen elthelyeizett bölcsészet-; nyelv- és történettudományi kar, valamint a matematikai intézetek találtak otthont; az államit gimnázáum — ajzóta visszaadott épületében a természettudományi kar intézetei nyertek elhelyezést a. fémipa,riskoláJban a sebészeti és beilgyőgyászati klinika és néhány elméleti orvosi intézet, a nemzeti, hadsereg tulajdonában levő egyik c&apatkórháziban a bőrgyógyászati klinika, a városi kórház megfelelő résizében azí elme- és idegigyógyásizati felinilca, a városi gyermekkórházban a •gyermekklinika, ,a szemkórházb an a szemészeti klinika., a ibábaképző intézetben — amely ma a ga^asági hivatal és fogászati klinika céljait szolgálja — a ssjülésizeti és nőgyógyászati kjlinika, a rókusá elemi; iskolában az anatómiái, törvényszéki orvostani és kórbonctani intézetek fog1 laltak helyet • 3

Ennek emlékére tartja a Ferenc József-Tudományegyetemből fejlődött Horthy Miklós-Tudományegyetem évnyitó ünnepélyét ezen a napon. 4 Lásd Sz.(ANDTNER) P.(ÁL) : A m. kirí Ferenc . JózsefTudományegyetem múltja és Jelene c. közleményét Szegedi Egyetemi Tájékoztató. Szeged, 1927. 4—16. 1. •


E z a felsorolás nem. statisztikai célokat szolgál, hanem m u t a t n i akarja a város Aldoaatkészségének ölső megnyilvánulását, amelyet csakhamar még ennél , is nagyobb követett. Csakhamar az egyetem rendelkezésére állott a város tulajdonában, tlevő álíamvíisáti épület, a bölcsészeti kar és a természettudományi k a r intézeteinek egyrésze számára. Teljessé lett na épület a hoEKáépített előadótermekkel. És mindezeknek betetőzéseként — á l l a m i pénzből — felépültek'a templomtéri tonnészettudomónyi és elméleti orvosi intézetek, v a l a m i n t a gyermekgyógyászati, belgyógyászati, belgyógyásizati dliagnosatókai, sebészeti, nőgyógyászati, bőrgyógyászati klinikák, azon, a közel 20 hold területen, amelyet 3 m,il|lió peng>ő értékben a város szívéiben ajánlott fel a város közönsége 3.5 millió pengő készpénmdománnyal együtt. Eziek az építkezések tehermentesítették a lefoglalt épületek egy részét úgy, hogy a Ferenc, József-Tudományegyetem ősi székhelyére törtónt. visszatérése idején mártsak a központi épület, az időközben a bőrgyógyászati kliniika régi helyére költözött ideggyógyászati, a mégi m i n d i g a ' városi kórházban levő elmegyógyászati klinika, az anatómiai, kórbonctani ós törvényszéki orvostani intézetek voltak idegen épületben, inert a. többi, vagy ú j épületet kapott, vagy véfflegcsen berendezkedett a céljaira átalakított épületekben. Bőkezíí volt a város közönsége akkor is, amikor a botanikus kert céljaira Újszegeden 21 hoíkl földet ajánlott fel, s amikor az i f j ú s á g i testnevelés előmozdítására, előbb a szőregi országút mellett, m a j d később a tápéi kapai közelében teliket bocsátott a sporttelep rendelkezésére. Kiivette a részét az áldozatkészségből a D M K E is, amely középiskolai internátus céljaira készült épületét a, Horthy Miklós-Egyetemi Internátus remddkozéséru bocsátotta értéken alul. E z t az épületet is a város vette meg m egyetem részére. Ebben nyert elhelyezést a fiú- és a leányinternátus, egyets/mi diákasztal >s a termésaettudománykari kiváló hallgatók képzésére létesített báró Eötvös Loránd-Kollégium. Azóta újabb internátus is létesült, a legszegényebb egyetemi hallgatók részére a város Táborutcai bérházának I I I . emefletén lévő Egyetemi Diákotthon. Ezek mellett az internátusok mellett aa ifjúság céljait szolgálták a csanádi püspök á l l a l fenntartótt Szent Imre-Kollégium, a szegedi Katolikus Nővédő Egyesület


7

Szent Erzsébet-Leányotthona, a Bethlen G-áibor-Internátus és a L u t h e r Szövetség1 Diákotthona. 1931. é t a a. gazdasági h i v a t a l élelmezési osztályának t á m o g a t á s á v a l a Mensa A k a d e m i c a Publ/iea gondoskodott azoknak az i f j a k n a k élelmezéséről, a k i k az internátusokon k í v ü l laktaik. Messzemenően gondoskodott az i f j ú s á g anyagi támogatásából az 1923. óv óta m ű k ö d ő Diákjóléti- és D i á k v é d ő Iroda. t g y a l a k u l t k i az egyetem külső képe w alatt a 20 év iajlatt, a m í g a Ferenc József-Tudomány egyetem. Szegeden m ű k ö d ö t t . Belsiő képének kialakításáról, a keretek szellemi tart a l o m m a l való megtöltéséről az, egyetem professzorai gondoskodtak, a m i n e k következménye lett, hogy a hallgatók s z á m a emelkedett és hoigy a, Ferenc József-Tudbmányegyetem legnagyobb kifejlődését a® alatt a z idő alatt érte el, ,amiig Szegeden folytatta működését. M e g n y i l v á n u l ez a fejlődés abban, hogy m í g 1872-ben történt felállításakor am egyetemnek 42 tanszéke (a jogiés á l l a m t u d o m á n y i k a r o n 12, az, orvostudományi k a r o n 11, a bölcsészet- nyelv- és történettudományi k a r o n 11, a m a t e m a t i k a i karon 8), Kolozsvárról történt kiűzetésekoir, 1919-ben, a költségvetés szerint, 61 tanszéke volt (a l jogli- ós. á l l a m t u d o m á n y i k a r o n 16, aa orvostudományi - k a r o n ($3) ,a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi k a r o n 36, a matematikai- és természettudományi karon 12), legn a g y o b b fejlődése idején, 1931/32-ben, a tanszékek száma v a l ó j á b a n is 61-re emelkedett (,a jogi- és á l l a m t u d o m á n y i k a r o n 16, az orvostudományi k a r o n 16, a bölcsészettudom á n y i karon, 18, a matematikai- és természettudományi k a r o n 12). De i t t kellett megérnie a z t is, hogy a gazdasági v á l s á g okozta takaíréfcosság idején,, 1934/35-ben, majdn e m az eredeti létszámra apadt le a tanszékek száma, amikor összesen 47 tanszék (a jogi- és á l l a m t n d o m á n y i k a r o n 11, az qrvostudományii karon 14, a bölésészet-, nyelv- és történettudományi karon 13, a matematikai- és természettudományi karon 9) m ű k ö d ö t t aa egyetemeni." Örvendetes gyarapodást jelentett az egyetem számára a Pofigári ' Iskolai Tanárképző Főiskola Szegedre helyezése iés a vele együtt ideköltöző Apponyi-Kollógium áthelyezése, amely két intézménynek hallgatói az egyeB Lásd: A m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem múltja és jelene c. névtelen közlemény IV. részét. A Magyar Királyi Ferenc József-Tudományegyetem Évkönyve az 1937/38. tanévről. Szeged, 1938. 16—21. 1.


8

tem bölcsészet-, nyeilv- ÓH t ö r t é n e t t u d o m á n y i , v a l a m i n t matematikai- és természettudományi k a r á n a k voltak beiratkozott rendkívüli h a l l g a t ó i , a k i k köziil m utóbbiak t a n u l m á n y a i k a t k i z á r ó l a g ezeken a k a r o k o n végeztéik. N e m aa egyetemen, de az o r v o s t u d o m á n y i lsar intézeteiben és k l i n i k á i n végezték tamiHmányaikat a zöldkeresztes védőnők és az asszisztensnők, v a l a m i n t az iskolaorvosi t a n f o l y a m hallgatói. E z volt a helyzet, a m i k o r a bécsi döntés ú j r a felvetette Szegeden az egyetem, p r o b l é m á j á t . A a 1921. évi X X V . t. c.-kel ideiglenesen Szegedre helyezett Ferene József-Tudomány egyetem előtt n y i t v a állott az út, hogy 'ősi székhelyére Kolozsvárira visszatérjen. D e ezsaol bekövetkezett volna w a m é l t á n y t a l a n helyzet is, hölgy Szeged városa, a m e l y o l y a n bőkezű áldozatkészséggel sietett a s z á m ű z ö t t egyelem segítségére, egyetem nélküli marad. A z egyetem p r o b l é m á j á t nz 1940. évi X X V I I I . t. c, oldotta meg, 0 a m a l y „megemlékezvén a m a g y a r k i r á l y i Ferene JózsefTudományegyetemnek a m a g y a r művelődés szolgálatában szerzett érdemeiről és arról a szeretetről, amellyel Szeged szab. kir. város közönsége a székhelyétől megfosztott ezt a tudományegyetemet falai közé fogadta és ott 20 éven keresztül sok áldozattal további működéséi; biztosította, egyszersmind kifejezni ó h a j t v á n ebből az a l k a l o m b ó l a m a g y a r nemzetnek vitéz n a g y b á n y a i Horthy M i k l ó s úr, Magyarország K o r m á n y z ó j a i r á n t érzett hűségét, hódol a t á t és h á l á j á t a következőképen rendelkezik. 1. A a 1872: X I X . t. e.-kel Kolozsvárott felállított és az 1921: X X V . t. e. 1. V a értelmében ideiglenesen Szegeden elhelyezett ni, k i r . Ferene József-Tudományegyetem. működését az 11940/41. t a n é v t ő l kezdve ú j b ó l alap í t á s á n a k helyén Kolozsvárott folytatja. 2. (1) Szegeden vitézi n a g y b á n y a i H o r t h y Miklós úrnak, Magyarország K o r m á n y z ó j á n a k nevét viselő tudományegyetemet kell felállításai. (2) A m. kir. H o r t h y Miklós-IVloniányegyeiem. 1. jog, á l l a m t u d o m á n y i , 2. orvostudományi, 3. bölcsészet-, nyelv- és t ö r t é n e t t u d o m á n y i ós 4. matematikai- ós természettudományi k a r r a tagozódik. (3) A m. kir. Hojrthy Miklós-Tudományegyetemen " Lásd 191—193. 1.

IMI.

évi

Országos

Törvénytár,

Budapest,

1940.


9

gondoskodni kell a középiskolai tanárképzés megszervezéséről is. 3. A m. kir. Tisza István-Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karán a természettudományi ós matematikai tanszékek működését, továbbá a m. kir. Eiwébet-Tudományeigyetem bölcsészettudományi karának, valamiint a m. tó|T. Horthy MiMós-Tudományegyetem jog- és álamtudományi karának működését az 1940/41. tanévtől kezdve a további intézkedésig átmenetileg szüneteltetni kell." A Ferenc Józ-sef-Tudományegyetem csaknem 20 évig élvezte Szeged vendégszeretetét. Hivatalosan 1940. október 16-áii vett búcsiít ,a város közönségétől s miután régi tanári karának egyrósze, a jogi- és államtudományi kar tanárai csaknem teljes számban Kolozsvárra neveztettek ki, 1940. október 24-én a Kormányzó Űr őfőméltósága jelenlétében nyitotta meg kapuit a magyar kultúrát szomjazó erdélyi' ifjúság előtt. :'A Horthy Miklós-Tudományegyetem tanárai, nagyobbára a Ferenc József-Tudományegyetem addigi tanáraiból 1940. évi október hó 1:9. napján, neveztettek ki. A kinevezés7 egyúttal megszabta a tanszékek számát is, amely a törvényben nincs, megállapítva és amelyről szóló szervezeti szabályzat még' nem készült el. Ezek szerint m egyetemnek 39 tanszéke van, és pedig az orvostudományi karon 15 (belgyógyászati, belgyógyászati diagnosztikai, bonctani, szövet- és fejlődéstani, bőrés nemikor tani, élettani, gyermekgyógyászati, gyógyszertani, és gyógyszenismereti, ideg- és elmeigyógyászati, kórbonctani és kórszövettani, lcórtani és bakteriológiai, közegészségtani, orvosvegytani, sebészeti, szemészeti, szülészeti és nőgyógyászait; tanszék); a bölcsészettudományi, karon 12 tanszék (filozófiai, földrajzi, franc,ia~filológiiai, germán-filológiai, közép- ós újkori történelmi, magyaji* irodalomtörténeti, magyar nyelvészeti, magyar történelmi, neveléstudományi, ókortudományi, ollasz-filológiai, régisógtrudományi); a matematikai- és, természettudományi karon 12 tanszék (állatrendszertani, általános állattani és biológiai, általános és szervetlen vegytani, ásvány-. és kőzettani, elméleti fizikai, embertani és fajbiológiai, földtani, geometriai, kísérleti fizikai, matematikai, növénytani, szerves és 'gyógyszerészi vegytani). A z egyetem működését a Kormányzó Úr Őfőméltósága jelenlétében 1940'. november 11-én tartott, ünnepélyes megnyitás után, 12-én kezdette meg, ugyanazokban az 7

Lásd Hivatalos Közlöny 1940. XI. 1. 412—413. 1.


10

épületeikben és ugyanazokkal aa intézményekkel, amelyeket a Feirenc József-Tudományegyetem örökségeként átvett. A z egyetem a törvény érteiméiben csonka, mart a jogi- és államtudományi k a r egyelőre szünetel. Éppen az a kar, amelynek akadémiai formában való megszervezésóért 1802. óta folytat erőfeszítéseket a város közönsége. A z egyetemi tanács 1941. április h ó 17-ón tartott I I I . rendkívüli illésén, a Délvidék örvendetes visszatérése után, azonnal megtette az előterjesztést a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, hogy a törvény ssförint szünetelő jogi kar működését m á r az 1941/42. tanév elején megkezdhesse és egyúttal kérte a mezőgazdasági fakultásnak a fejlállrtását is, hogy így aa i m m á r valóban* szegedi egyetem k i tudja elégíteni mindazokat az igényeket, amelyek a Délvidéken kielégítésre várnak.


11

n.

Az egyetem felügyeleti hatósága M. n i s z t e r

kir.

vallás-

ós

közoktatásügyi

mi-

1.942. j ú l i u s h ó 3-ig: D r . HÖMAN BÁLINT m . k i r .

titkos tanácsos, országgyűlési képviselő, v. egyetemi ny. r. tanár, a M a g y a r Nemzeti Múzeum elnöke, a Magyar Tudományos A k a d é m i a igazgató és r. tagja; a Szent István A k a d é m i a tiszteleti tagja; a M a g y a r Történelmi Társulat elnöke; a budapesti, kolozsvári, pécsi, bolognai, milanói, Midelbergi, berlini, varsói és tartui egyetemek, valamint a József Nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetem tb. doktora; a Magyar Érdemrend nagy- és középkeresztje, a kormányzói teljes elismerés, a Corvin-lánc és koszorú, a m a g y a r háborús emlékérem, a p á p a i Szent Gergellyrend, m olasz Korona-rend, a lengyel Polonia Restitutarend:, a német Sas-rend, m osztrák Érdemrend, az észt Fehér csiillag-rend, a f i n n Fehérrózsa-rend, a lett H á r o m Csilftag-rend nagykeresztjei, a M á l t a i Lovagrend magisztrátusi nagykereszítje, a német olimpiai díszjelvény L osztályai, a német Vöiröskereszt I . o. érdemcsillaga és az észt Vöröskereszt Érdemrend I . osztálya tulajdonosa. 1942. j ú l i u s ; h ó 4-től: D r . SZINYEI-MERSE J E N Ő c s á s z á r i

és királyi kamarás, m. kir. titkos tanácsos, a Souverain M á l t a i K a t o n a i Lovagrend tisateletbeili lovagja, országgyűlési képviselő, a Képviselőház volt elnöke, a Magyar Katolikus Vallási és Tanulmányi Alapokra Felügyelő Bizottsági tagja, Heves vau. törvényhatósági bizottságán a k éá közgyűlésének, továbbá az, Actio Catho-lica Országos tanjácsának tagja; az ezüst és bronz katonai érdemérem a kardokkal, háibofrás emlékérem kardokkal ós sisakIcai, olasz; Korona R e n d nagykeresztje, a német vaskereszt I I . osztálya, a német, osztrák és bogár háborús emlékérmek tulajdonosa. A m. k i r . v a l l á s - ó s k ö z o k t a t á s ü g y i m i nisatér iumnak a® egyetemi ügyosztály felülvizsgálatával megbízott á l l a m t i t-i


12

k á r a 1942. július lió 3-ig: Dr. NAGYSZIGETHI S Z I L Y K Á L MÁN m, ltir. titkos tanácsos, államtitkár, A József Nádor műszaki és gazdiasághidomáiiyi egyetem ny. r. tanára; a Magyar Tudományos Akadémia L tagja, a« Országos Felsőoktatási Tanács elnöke; a Magyar Érdemrend nagy" és csillagos középkeresztje, a Corviii-koszoní, a kormányzói dicsérő eilismerés, a német Kas-rend, a lengyel Polonia Restituta-rend, az osztrák érdemrend nagykeresztje, m olasz Korona,-rend csillagos nagy tiszti keresztje, a finn FeJiérrózsa-rend és az észt Sas-kereszt csillagos parancsnoki keresztje, a német Vöröskereszt csillagos díszjelvénye ós az észt Vöröskereszt Érdemrend csillagos I. osztálya 2, fokozata tu'lajdionosa. ü g y o s z t á l y f ő n ö k e : Dr. M Á R T O N F F Y miniszteri tanácsos, a m. kir. József Nádon: műszála ós gazdaságtudományi egyetem ny. r. tanára, a kir, m. Pázmány Péter-Tudományegyetem c. ny. rk, tanára, az Országos Felsőoktatási Tanács ügyvezető igazgatója, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Továbbképző Vizsgabizottság tagja és titka,ra, a közigazgatási továbbképző tanfolyamok vezető,ío, a Horthy Miklós Jubileumi Alapítvány kuratóriumának ü, v. -igazgatója, a. bronz érdemérem a hadiszalagon kardokkal, a II- osztályú ezüst vitézségi érem, a Károly-e&apatke,reszt és n kormányzói elismerés Koronás érdemérme (SSgnnin Landis) tulajdonosa. A IV/2, ü g y o s z t á l y f ő n ö k e : Dr. M O L N Á R A N D O R miniszteri tanácsos, az Országos Szakorvosképp.sitiO Vizsgabizottság elnöMiertyettesc, m Országos Köz egészségügyi Tanács tagja, a Magyar Nommti Népélelmezésa Baizottság tagja, az Orvosi Továbbképzés Központi tfiaotteagáBak tagja,, a Gyógyszeréiszgyakornoki kiijelölő ttiafcrttsag tagja, sziglorlati kormányképviselő, Kormánya i ehsrarós koronás bronz érdemérme (Signum Laudis), a Vöröskereszt II. o. díszjelvénye, ,a magyar háborús omlckerem, a bolgár pdlgári érdemrend parancsnoki keresztje, az észt Fehéresilla,g-rend középkeresztje, a bolgár és osztrák háborús einékérem, az erdélyi emékérem tulajdonosa. A

IV/1.

KÁROLY

. > IV/4. ü g y o s z t á l y f ő n ö k e : Dr. RTTDAT BTSZSŐ miniszteri osztálytanácsos, a ki,r. m. P á m á n y Péter-Tudományegyetem jóig- és államtudományi karának maWintanaxa, a Horthy Miklós Jubileumi Alapítvány kurat ó m a es a z Országos Felsőoktatási Tanács iegvziője. f Társadalomtudományi Társulat választmányi taggá, a Papai Pro Ecclesia et Ponti fice-díszkereszi. tulaicionosa. .


13

M i n i s ® t é r i o s z t á l y t a n á c s o s : Dr. vitéz NAGY egyetemi ni. tanár, Budapest Székesfőváros törvényhatósági' bizottsági tagja, a Oollleigium Hungarieuin Szövetség v. elnöke, a magyar-finn, a magyar-észt éis a magyar-japán társaság alelnöke, a Tudományos Társulatok és Intézmények Orrn. Szövetségének titkára, a Szellemi Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottsága tankönyvi albizottságának előadója, a MEFHOSZ tb. elnöke, az I- o ; nagyezrüst és bronz vitézségi érem, a Nemzetvédelmi Kereszt, ,a Károly-csapatkereszt, a háborús emlékérem (a kardokkal), m erdélyi és délvidéki emlékérem, az olasa Korona-rend parancsnoki keresztje, a német Sas,-rend II. o», ,a Polonia Kes.titatar-rend tiszti keresztje, a® észt Febércsillag-rend tiszti keresatje,a kardos bolgár, osztrák és nómet badiérem tulajdonosa. M i n i s z t e r i t i t k á r o k : Dr. DRASKŐCZY MTHÁLY miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházva. Dr. K O R B U L Y GYÖRGY a kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem orvostudományi karának magántanára, a budapesti királyi örvosegyesület főtitkára, Orvosi Továbbképzés központi Bizottságának titkára. M i n i s z t e r i s. t i t k á r : Dr. SZENTMÁRY K Á L M Á N . S z o l g á l a t t é t e l r e b e o s z t v a : Dr. OSZETZKY D É N E S egyetemi alkönyvtárnok, dr. VARJAS B É L A középiskolai rendes tanár, THOMAS ZSOLT egyetemi fogialmazó gyakornok, VÉCSEYNÉ K O R M O S S J U D I T középiskolai rendes tanár és dr. V I T É Z ISTVÁN egyetemi s. fogalmazó. IVÁN

«


14

III.

Az egyetem részéről az országgyűlés felső házába kiküldött tag Nincs.


15

A z egyetem tiszteletbeli doktora 1 A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karban: 1. báró MANNERHEIM KÁROLY GUSZTÁV, finn tábornagy 1942. V. 30.

1

A dátum a legfelsőbb elhatározás keltét jelzi.

Á.


16

I

V.

A rektorok névsora az egyetem alapítása óta 1940/41. SZENT-GYÖRGYI ALBERT. 1941/42. KOGUTOWICZ K Á R O L Y .


17

VI.

A d é k á n o k n é v s o r a a z egyetem a l a p í t á s a ó t a Orvostudományi kar: V E R E S S E I . E M É R 1940/41. B A L Ó J Ó Z S E F 1941/42,

Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar: BANNER JÁNOS 1940/41. HALASY-NAGY JÓZSEF 1941/42.

Matematikai és természettudományi kar: F R Ö H L I C H ' P Á L 1940/41. K i s s Á R P Á D 1941/42,


18

VII,

Az egyetemi t a n á c s a z 1941/42. t a n é v b e n Rektor: KOGUTOWICZ KÁROLY (1. bölcsészet-, nyelv- és töténet-

tudományi kar).

Prorektor: SZENT-GYÖRGYI ALBERT

(1. o r v o s t u d o m á n y i

kar).

Dékánok: BALÓ JÓZSEF, az o r v o s t u d o m á n y i k a r

dékánja.

HALASY-NAGY JÓZSEF, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar dékánja. Kiss ÁRPÁD, a matematikai és természettudományi kaidékánja.

Prodékánok: VERESS ELEMÉR,

az o r v o s t u d o m á n y i

kar

prodékánja.

BANNER JÁNOS, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar prodékánja, FRÖHLICH PÁL, a matematikai és természettudományi kar prodékánja.

Tanácsjegyző: D r . MIKLÓS KÁROLY e g y i t e m i

s.

titkár.


19

VIII.

Tudománykarok 1. Jog- és államtudományi kar A z 1941. évi X X V I I I . t. c. 8. §-a értelmében átmenetileg szün&tel.

2. O r v o s t u d o m á n y i

kar

Dékán és elnök: BALÓ JÓZSEF n y . r. t a n á r .

Prodékán: VERESS E L E M É R n y . r . t a n á r .

Nyilvános rendes tanárok: VIDAKOVITS KAMILLO, egyetemes orvpsdoktor, a sebészet ny. r. tanára, a sebészeti klinika igazgatója. Ny. r. tanár a Ferenc József-Tudományegyetemen 1921. július 29., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. óta. VERESS ELEMÉR, egyetemes orvosdoktor, az élettan ny. r. tanára, az élettani üntéaet igazgatója; a Kir. M. Természettudományi Társulat élettani szakosztályának alelnöke; az Országos Szakorvosképesítő Vizsgabizottság tagja; a Szegedi Képzőművészeti Társulat elnöke; az oszt Vöröskereszt-érdemrend I I . osztálya 1 fokozatának és az 0. T. T. aranyérmének tulajdonosa; a Ferenc József-Tudományegyetem orvostudományi karának 1924/25., 1933/34., a Horthy Miklós-Tudományegyetem orviostudományi karának 1940/41. tanévi dékánja, 1925/26. tanévi, 1927/28. tanév I I . félévi ós 1934/35. éö 1941/42. tanévi prodékánja, a Ferenc JózsefTudományegyetem 1980/31. tanévi rektora, 1932/33. tanévi


20

prorektora. A kolozsvári. Ferenc József-Tudományegyetemre első ízben ny. r. tanárrá kineveztetett 1913. március 12-én, majd 1919-ben a budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetemnek lett ny. r. tanára, a .Ferenc József-Tudományegyetemre ny. r. tanárrá újból kineveztetett 1921. augusztus 27-én, a Hoiibby Miklós-Tudományegyetemre 1940. október 19-én. DITRÓI GÁBOR, egyetemes orvosdoktor, a szemészet ny. r. tanára, a szemklinika igazgatója; a Magyar Országod Orvosszövetség szegedi tagozatának és az Orvosi Továbbképzés szegedi helyi bizottságának elnöke; a bahiai (Brazília) szemortvpstársaság tiszteletbeli tagja; a Ferenc JózsefTudományegyetem orvostudományi karának 1930/3.1., 1939/40. tanévi dékánja 1931/32. tanévi prodékánja, a Horthy MilclósTudományegyetem 1940/41. tanévi prodékánja, a Ferenc József-Tudományegyetem 1935/3(5. tanévi rektora, 1936/37. tanév® prörekjtora. Ny. r. .tanári a Ferenc József-Tudományegye temen 1925. november 24., a Horthy Miklós-Tudomány-, egytemen 1940. október 19. óta. SZENT-GYÖRGYI ALBERT, egyetemes

o r v o s d o k t o r és

a

kémia doktora, a Ferenc József-Tudományegyetemen a bölcsészettudományok tiszteletbeli, a párizsi Sorbonne-egytetcm, valamint a padovai egyetem díszdoktora, az orvosi vegytan ny. r. tanára; az 1937. évi onvosi Nobel-díj kitüntetettje, a Magyar Tudományos Akadémia r. tagja, a párizsi Société Plüílomathique, a Siciótá de Büologie, a hallei Kaiserlieih Lqopoldinsche Deutsche Akademie der Naturforschor és a Biologische Gesellsehaft tagja; a Jugoszláv orvosegylet tiszteleti) tagja; az Országos Természettudományi Tanácsnak intézőbizpttsági és r. tagja; a külföldi magyar kollégiumok kuratóriumának tagja; a Magyar, Élettani, Társaság titkára; az Országos Felsőoktafósil Tanács biológiai és orvostudományi szakosztályának és a Magyar Biológiai Kutatóintézeti Tanács kinevezett, az Országos ösztöndíjtanács meghívott tagja; a. szegedi Természettudományi Kutatási Bizottság elnöke; a magyar Corvin-koszorú, a Magyar. Érdemrend középkeresztjének, a belga Lipót-rend és a szerb Szent Száva-rend csillagos I I . osztályának tulajdonosa; a Ferene József-Tudományegyetem orvostudományi karának 1934/35. tanévi dékánja, 1935/36. tanévi prodékánja, a Horthy MiklósTudományegyetem 1940/41. tanévi rektora, 1941/42. tanévi prorektora. Ny. r. tanár a Ferenc József-Tudományegyetemen, 1928. október 1.', a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940, október 19.- óta. ' BALÓ JÓZSEF, egyetemes orvosdoktor, a kórbonctan és kórszövettan ny. r., a törvényszéki oflvostan h. tanára, a kór-


•>•.*». . .<•

. *mwr.

j iiiiiiiiiiiii

2t bonctani és kórszövettani, valamint a törvényszéki orvostani intézet igazgatója; az Országos Felsőoktatási Tanács biológiai és orvostudományi szakosztályának, a szegedi Természettudományi Kutatási Bizottságnak kinevezett, az Országos Természetudományi Tanács meghívott, az Országos Ösztöndíjtanács rendes, a Magyar Tudományos Akadémia 1. tagja; az orvoskari „Gróf Klebelsberig-könyvtár" vezetője; a Deutsche Pathologische G-esellsehaft tagja, a párizsi Soeieté Anatomique membre associé étranger-je; a Magyar "Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa; a Ferenc József-Tudományegyetem orvostudományi karának 1932/83. tanévi dékánja, 1933/34. tanévi prodékánja, a Ferenc József-Tudományegyetem 1939/40. tanévi rektora, a Horthy MiklósTudományegyetem 1940/41. tanévi prorektora, aa orvostudományi kar 1941/42. tanévi dékánja. Ny. rk. tanár; 1928. február 21., ny. r. tanár a Ferenc József-Tudományegyetemen 1929. augusztus 21., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. óta. RUSZNYÁK ISTVÁN, egyeteme-s orvosdoktor, a belgyógyászat ny. r,. tanára, a belgyógyászati klinika igazgatója; a Ferenc József-Tudományegyetem orvostudományi karának 1937/38. tanévi dékánja, 1938/39. tanévi prodékánja. Ny. r. tanár a Ferenc József-Tudományegyetemen 1931. július 28., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. óta. PURJESZ BÉLA, egyetemes orvosdoktor, a belgyógyászati diagnosztika ny. r. tanára, a belgyógyászati diagnosztikai klinika igazgatója; a Klinikai Bizottság elnöke. Ny. r. tanár a Ferenc József-Tudományegyetemen 1931. július 28., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. óta. KRAMÁR JENŐ, egyetemes orvosdoktor, a gyermekgyógyászat ny. r. tanára, a gyermekgyógyászati klinká igazgatója; a hallei Kaiserlien Leopoldnische Deutsche Akademie der Naturforscher ós az Országos Közegészségügyi Tanács tagja; a Ferenc József-Tudományegyetem orvostudományi karának 1938/39. tanévi dékánja, 1939/40. tanévi prodékánja. Ny. rk. tanár 1931. augusztus 12., ny. r. tanár a Ferenc JózsefTudományegyetemen 1935. július 6., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. ó t a RÁVNAY TAMÁS, egyetemes orvosdoktor, a bőr- és nemikórtan ny. r. tanára, a bőr-, és nemibeteg klinika igazgatója; a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Ny. r. tanár 1940. október 19. óta. G-ELLÉRT ALBERT, egyetemes orvosdoktor, a bonctan, szövet- és fejlődéstan ny. r. tanára, a bonctani, szövet- és


22

fejlődéstani intézet igazgatója; az Association des Anatomistes és a Deutsche Anatomische Gesellschaft tagja; az orvostudományi karnak 1941/42. tanévi jegyzője. Ny. rk. tanár a Ferene József-Tudományegyetemen 1936. júlilus 28., ny. r, tanár a Hoorjfchy Miklós-Tudományegyetemen J840. október! 19 óta. JANCSÓ MIKLÓS, egyetemes orvosdoktor, a gyógyszertan ny. r. tanára, a gyógyszertani és gyógyszerismereti intézet igazgatója; a Wiener Biologische GeseJlschaft lev. tagja. Ny. rk. tanár a Ferenc József-Tudományegyetemen 1938. április 16., ny. r. tanár a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október, 19. óta. BATIZFALVY JÁNOS, egyetemes orvosdoktor, a szülészet és nőgyógyászat ny. r. tanára, a szülészeti- ós nőgyógyászati klinika igazgatója; ny. rk. tanár a Ferene József-Tudományegyetemen 1939. június 30., ny. r. tanár a Horthy MiklósTudományegyetemen 1910. október 19. óta. KANYÓ BÉLA, egyetemes orvosdoktor, a közegészségtan ny. r. tanára, a közegészségtani intézet igazgatója; ny. rk. tanár ,a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19,, ny. r. tanúr 1941. szeptember .13. óta. KULCSÁR FERENC, egyetemes orvosdoktor, az ideg- és elmekórtan ny. r. tanára, az ideg- és elmekórtani klinika igazgatója; ny. rk. tanár a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19., ny. r. tanár 1941. szeptember 13. óta.

Nyilvános rendkívüli tanár: IVÁNOVICS GYÖRGY, egyetemes orvosdoktor, a kórtan és bakteriológia ny. rk. tanára, az ált. kórtani és bakteriológiai intézet igazgatója. Ny. rk. tanár 1940. október, 19. óta.

Nyilvános rendkívüli tanári címmel felruházott magántanárok: DÁVID LAJOS, a gyógyszerészeti tudományok doktora, oki. gyógyszerész, a gyógyszerészeti intézet igazgatója, ós az egyetemi gyógyszertár vezetője; a berlini Deutsche Chemische Gesellsahaft, aa American. Chemical Society, a Magyar Gyógyszer észtudiományi Társaság, a Magyar Kémikusok Egyesülete ós a The American Association íor the Advencement of Science tagja. „ A gyógyszervizsgálat különös tekintettel az alkaloidákra" c. tárgykör magántanára a Ferenc József-Tudományegyetemen 1922. december 4,, c. rk.

Ér


23

tanár 1930. április 24., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. december 31. óta. WALTNER KÁROLY, egyetemes orvosdoktor, a budapesti m. kir. állami gyermekmenhely főorvosa. „A csecsemőkori alkati- ós anyagcsere betegségek, valamint „A fertőző betegségek" e. tárgykör magántanára a Ferenc JózsefTudományegyetemen 1928. május 15., c. rk. tanár 193S. május 5., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1942. február 20. óta. ENGEL RUDOLF egyetemes orvosdoktor, a k a s s a i m . k i r .

áll. kórház főorvosa, „A belgyógyászati funkcionális diagnosztika", valamint „A tuberkulózis diagnosztikája és. terapiája" c. tárgykör magántanára a Ferenc József-Tudományegyetemen 1926. július 14., c. rk. tanári 1934. április 3., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. augusztus 7. óta. KOVÁCS ÖDÖN, egyetemes orvosdoktor, e. ü. főtanácsos; a szegedi m. kir, állami gyermekmenhely igazgató-főorvosa. „A csecsemők betegségeinek kór- és gyógytana" c. tárgykör! magántanára a Ferenc József-Tudományegyetemen 1924. augusztus 13., c. rk. tanár 1938. április; 27., a Horthy MiklósTudományegyetemen 1941. augusztus 7. óta. TREER JÓZSEF, egyetemes orvosdoktori, klinikai főorvos, a., fül-, orr-, gégerendelő intézet veaeitőjei A „Fül-, orr- és gégegyógyászat! diagnosztika" c. tárgykör magántanára a Ferenc József-Tudományegyetemen 1929. júliüs 4., c. rk. tanár 1938. április 27., a Horthy MiklÓK-Tudpmányegyetemen 1941. augusztus' 7. óta.

Magántanárok: HEINER LAJOS egyetemes orvosdoktor, gyakorló orvos. A Ferenc József-Tudományegyetemen „A nemibetegségek kór- és gyógytana" c. tárgykör magántanára 1926. augusztus 3., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. augusztus 7. óta. LUKÁCS JÓZSEF

egyetemes

orvosdoktor,

a

budapesti

Sz. István közkórház, főorvosa. A Ferenc József-Tudományegyetemen „A csecsemő- ós gyermekkori betegségek semiptikája" c. tárgykör magántanára 1929. május 16., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. augusztus 7. óta. KOVÁCS

KÁLMÁN

egyetemes

orvosdoktor,

Szeged

sz.

kir. város közkórházának főorvosa. A Ferenc József-Tudományegyetemen „A belgyógyászati megbetegedések röntgendiagnosztikája és röntgenterapiája" c. tárgyköri magán-


24

tanára 1329. július 81., a Horthy. Miklós-Tudományegyetemien 1941. augusztus 7. óta. MOLNÁR JÓZSEF egyetemes orvosdoktor, a szülészeti és nőgyógyászati klitóka főorvosa. A. Ferenc József-Tudományegyetemen „A röntgenologia" e. tárgykör magántanára 1929. december 28., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen IMI. augusztus 7. óta. Meghalt 1941. december 7-én. GÁSPÁR JÁNOS egyetemes orvosdoktor, a kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem bonctani és tájbonctani intézetének adjunktusa. A Ferenc József-Tudományegyetemen „Az anthropologi'a" c. tárgykör magántanára 1932. március 23., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1942. február 20. óta, GÖLI/NER -LAJOS egyetemes orvosdoktor, adjunktus, a fogászati rendelőintézet vezetője. A Ferenc József-Tudományegyetemen „A stomatologia" c. tárgykör magántanára .1932 március 23., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1942. január 20. óta. KÁLLÓ ANTAL egyetemes orvosdoktor, a budapesti "ÜjSzent János kórház lcórboncnok-föorvosa. A Beront* JózsefTudományegyetemen „A kórbonctani és kórszövettani diagnosztika" c. tárgykör magántanára 1932. július 7., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1942. február 20. óta. TRÓJÁN EMIL egyetemes orvosdoktor, ok!, mütőorvos; gyermekklinikai adjunktus. A Ferenc József-Tudományegyetemen „A sebészi műtéttan" c. tárgykör magántanára 1933. júnilus 16., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. augusztus 7. óta. TUKATS SÁNDOR gyógyszerészdoktor, oki. gyógyszerész: Szeged, szab. kir,. város főispánja; a Gyógy szerészgyakornok Vizsgálóbizottság tagja. A Ferenc József-Tudományegyetemen „A hazai gyógynövények", valamint „Gyógyszerismereti vizsgáló módszerek" c. tárgykör ' magántanára 1933. június 16., a Horthy Miklós-Tudományegyetemein 1941. augusztus 7.. óta, BERKESY LÁSZLÓ egyetemes orvosdoktor, a belgyógyászati diagnosztikai klinika intézeti tanára. A Ferenc JózsefTudományegyetemen „A fertőző betegsége® diagnosztikája" c. tárgyköri magántanára 1934. júnitas 1.,- a Horthy MiklósTudományegyetemen 1942. január 7. óta. REJTŐ KÁLMÁN egyetemes orvosdoktor, bőrgyógyászati klinikai adjunktus; a diósgyőri áll, vasgyár szakorvosa, A Ferenc József-Tudományegyetemen a „Bőrgyógyászati


25

diagnosztika" o. tárgykör magántanára 19«!y. június 4., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. augusztus óta. CSINÁÖY JENŐ egyetemes orvosdoktor, élettani intézeti tanár; az élettani intézetben működő m. kir. Sportorvosi Tntéaet vitesgáló állomásának vezető főorvosa, 1942. június 21. óta a m. kir. Országos Sportorvosi Intézet igazgatója. A Ferenc József-Tudományegyetemen „A munkafiziológia" c. tárgykör magántanára 1934. július % a Horthy MiklósTudományegyetemen 1941. augusztus ?. óta. GAÁL ANDRÁS KÁLMÁN egyetemes orvosdoktor, a Budapesti Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság igazgatója. A Ferene József-Tudományegyetemen az „Egészségvédelem hazánkban ós külföldön" c. tárgykör magántanára 1934, július 5., a Horthy Miklós-Tutk>mányegyetemen 1942. február 20. óta. PETRÁNYI GYŐZŐ egyetemes orvosdoktor, az Országos Társadalombiztosító Intézet aligazgatója. A Ferenc JózsefTudományegyetemen a „Gyermekgyógyászati propedeutika", valamint a „TuberkuloziLs" c. tárgykör magántanára 1934. július 5., a Horthy Miklós-Tudományegyetemek 1941. augusztus 7. óta. BOTÁR GYULA egyetemes orvosdoktor, bonctani intézeti adjunktus. A Ferenc József-Tudományegyetemen „Az idegrendszer összehasonlító anatómiája és szövettana" e. tárgykör magántanára 1935. julius 3., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. augusztus 7. óta. SZARVAS ANDRÁS egyetemes orvosdoktor, Kecskemét város közkórházának tb. igazgató-főorvosa; a. Pest-megyei és kecskeméti orvosi kamara elnöke, a Belorvosok Egyesülete és a Tüdőgondozó és Gyógyintézeti Orvosok Egyesületének igazgatótanácsi tagja; a kecskeméti Katona József-Társaság rendes tagja. A Ferenc József-Tudomány egye temen „A tuberkulosis propihylaxisa és therápiája" e. tárgykör magántanára 1936. május 8., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. augusztus 7. ó t a KORÁNYI ANDRÁS egyetemes orvosdoktor, a belgyógyászati klinika adjunktusa. A Ferenc József-Tudományegyetemen „Az anyagcserebetegségek patológiája" c. tárgykör magántanára 1936. májusi 8., a Horthy Miklós-Tudományegyetemén 1941. augusztus 7. óta. DOBSZAY LÁSZLÓ egyetemes orvosdoktor, a gyulai m. kir. állami gyermekmenhely igazgató-főorvosa. A Ferenc József-Tudományegyetemen „A csecsemő- és gyermekbetegségek diagnosztikája" c. tárgykör magántanára 1936. novem-


26

ber 24., a -Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1942. január: 7. óta. SZÁSZ SÁNDOR egyotenies orvosdoktor, a szatnuirnémoti áll. kóriház főorvosa. A Ferenc József-Tiidoinányegyoteinen „A szemészeti diagnosztika" e. tárgykön magántanára 1937. augusztus 9., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. augusztus 7. óta. FAZEKAS I. GYULA egyetemes orvosdoktor, a törvényszéki orvostani intézet adjunktusa. A Ferene József-Tudományegyetemen a „Válogatott fejezetek a törvényszéki orvostan köréből" c. tárgykör magántanára 1937. augusztus 9., a Horthy Milclós-Tudományogyctemen 1941. november 8. óta. DIRNER ZOLTÁN egyetemes orvosdoktor, a gyógyszertani intézet adjunktusa, A ' Ferene József-Tudományegyetemen „A gyógyszerek hatásmódjának elemzése" e. tárgykör, magántanára 1938. január .10., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1942. február 20. óta. LAJOS SÁNDOR egyetemes orvosdoktor, a belgyógyászati diagnosztikai klinika tanársegéde. A Faronc JózsefTuctományegyetemen -,A vitaminok klinikai jolentősége" e. tárgykört magántanára 1938. július 7., a Horthy MiklósTudományegyetemen 1942, január 10. óla. SÍPOS KÁROLY egyetemes orvosdoktor, bőrgyógyászati klinikai tanársegéd,. A Ferenc József-Tudományegyetemen ,.Az allergiás bőrbetegségek" cu tárgykör magántanára 1939. január 19., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. augusztus 7. óta. KoRPÁSSY BÉLA egyetemes orvosdoktor, az ungvári ni. kir. állami) kórház kórbonenok laboratóriumi főorvosa. A Ferenc József--Tudományegyetemen „A .daganatok kórbonetana, kórszövettana és kísérleti kórtana" c. tárgykör magántanára 1939. január 19,, a Horthy Miklós-Tiulományegyetemen 1942. február 20.. óta. INCZE GYULA egyetemes orvosdoktor, a törvényszéki orvostani intézet tanársegéde, törvényszéki orvonszakértő. A Ferene József-Tudományegyetemen „A törvényszéki, orvosi! gyakorlatban előforduló mérgezések" c. tárgykör magántanára 1939. december 26., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1942. január 7. óta. KARÁDY ISTVÁN egyetemes orvosdoktor, a belgyógyászati klinika tanársegéde. A Ferenc Józsof-Tudományogyetemen „Az allergiás betegségek kói*- és gyógytana." c. tárgykör magántanára 1040. április 3., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1942. január 7. óta


27 VENKEI

TIBOR

egyetemes

.orvosdoktor,

a

szatmár-

németi áll. kórház főorvosa. A Ferenc József-Tudományegyetemen „A bőr szerkezete, működése ép- és kóros viszonyok között" c. tárgykör magántanára 1940. április 3., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. augusztus 7. óta. BLAZSÓ SÁNDOR egyetemes

orvosdoktor,

a

gyermek-

gyógyászati klinika tanársegéde. A Ferenc József-Tudományegyetemen „A csecsemő- és gyermekbetegségek pharmakoterápiája" c. tárgykör magántanára 1940. május 11., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1942. január 7. óta. BANGA ILONA bölcsészdoktor, orvom vegytani intéz»ti tanársegéd. A Ferenc József-Tudományegyetemen „Az enzymek kémiája" e. tárgykör magántanára 1940. július 2., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. augusztus 7. óta. PETRES

J Ó SZÉF

egyetemes

orvosdoktor,

az

Országos

Társadalombiztosító Intézet alelnöke. A Ferenc JózsefTudományegyetemen „A szem ipari és foglalkozási ártalmai és azok megelőzése" c. tárgykör magántanára 1940. július 1, a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. augusztus 7. óta. Vitéz MATOLCSV KÁROLY egyetemes orvosdoktor, Kecskemét város közkórházának főorvosa. A Ferenc JózsefTudományegyetemen a „Gyakorlati szülészet" c. tárgykör magántanára 1940. július 12., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. augusztus 7. óta. KASSAY

DEZSŐ

egyetemes

orvosdoktor,

a

nagyváradi

közkórház főorvosa. „A felső légutak sebészete" c. tárgykör magántanára 1941. június 23 óta. GERENDÁS MIHÁLY bölcsészetdoktor, a z orvosi v e g y t a n i j

intézet tanársegéde. „A biokémiai magántanára 1941. július 14. óta. STRAUB

F.

BRÚNÓ

módszertan" c. tárgykör,

orvos-vegyész

doktor,

az

orvosi

vegytani intézet tanársegéde^ „Az oxidáció és fermentáció" c, tárgykör magántanára 1941. július 14. óta. LAKI KÁLMÁN orvos-vegyész doktor, a,z orvosi vegytani intézet tanársegéde. „A molekulaszerkezet jelentősége a biokémiában" c. tárgykör magántanára 1941. jiíiius 14. óta. PAPP 1

JÁNOS

egyetemes . o r v o s d o k t o r ,

m. k i r .

ezred-

orvos. „A gyomor-bélhuzam betegségeinek kór- és gyógytana" c. tárgykör magántanára 1942. január 5. óta. MERÉNYI

SCHOLTZ

GUSZTÁV

egyetemes

orvosdoktor,

m. kir. OTVOsőrnagy, a m. kir- honvéd légierők repülőegészségügyi szolgálatának vezetője. „A repülés, élet- és kórtana


28

gyakorlatokkal alacsonynyomású kamrában" magántanára 1942. március 9. óta.

c.

tárgykör

BUGYI ISTVÁN egyetemes orvosdoktor, c. ü. főtanácsos, a szentesi közkórház igazgató-főorvosa. „A gyakorló orvos és a kórházi' orvos sebészete" c. tárgykör magántanára 1942. április 1. óta. RAUSS KÁROLY egyetemes orvosdoktor, az Országos Közegészségügyi Intézet adjunktusa. „A fertőző betegségek bakteriológiai diagnosisa" c. tárgykör magántanára .1942. április 1. óta.

3. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar Dékán és elnök: HALASY-NAGY JÓZSEF n y . r . t a n á r .

Prodékán: BANNER JÁNOS n y . r. t a n á r .

Nyilvános rendes tanárok: SCHMIDT HENRIK, bölcsészetdoktor, a német nyelv és irodalom ny. r. tanára; az Országos Ösztöndíjtanács tagja; a! Magyar Tudományos Akadémia 1., a Budapesti Phüológiai Társaság választmányi' tagja; a Horthy Miklós-Tuclományegyetem Gazdasági Bizottságának elnöke, a Ferenc JózsefTudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi, karának 1914/15., 1915/16., 1923/24. és 1933/34. tanévi dékánja, 1916/17., 1924/25. és 193-t;!5, tanévi prodékánja, ugyanazon egyetemnek 1932/33. tanévi rektora. Ny. r. tanár a Ferenc József-Tudományegyetemen 191.1. augusztus (>., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19, óta. HALASY-NAGY JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a filozófia ny. r. tanára; a m. kir. Középiskolai Tanárképző Intézet elnöke, a Tanárvizsgáló Biaotság tagja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Magyar Filozófiai Társaság és a Magyar Pedagógiai Társaság tiszteletbeli tagja, a pécsi Janus Pannonius Társaság, a Felsőoktatási Egyesület ós több tudományos társaság választmányi tagja; a Felsőoktatási Tanács, a Közoktatási Tai>ács, az Országos\ ösztöndíjtanács tagja; az Erzsébet-Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- ós történet tudományi karának 1927/28., 1935/36. és 1936/37. tanévi dékánja


29

és 1928/29., 1937/38. tanévi! prodékánja, a Horthy MiklósTudományegyetem 1940/41. tanévi prodékánja, 1941/42. tanévi dékánja, az Erzsébet-Tudományegyetem. 1923/24. tanévi rektora 'és 1924/25. tanévi prorektora. Ny. r. tanár az ErzsébetTudományegyetemen 1921. november >1, a Horthy MiklósTudományegyetemen 1940. október 19. óta. BIRKÁS GÉZA, bölcsészetdoktor, a francia nyelv és irodalom ny. r. tanára; a szegedi Középiskolai Tanárképző Intézet igazgatótanácsának tagja, a Szent István-Akadémia és a Félibrige (délfranciaországi irodalmi társaság) tagja, a budapesti Philolpgiai Társaság és Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja, a pécsi Janus PannoniAis Társaság társelnöke; a francia közoktatásügy tisztje; az ErzssébetTudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának 1928/29. tanévi dékánja és 1929/30. tanévi prodékánja, az Erzsébet-Tudományegyetem 1938/39. tanévi rektora és 1939/ 40. tanévi piprektora. Ny. r. tanár az Erzsébet-Tudományegyetemen 1923. február 25., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. óta. KOGUTŰWICZ KÁROLY, bölcsészetdoktor, a z á l t a l á n o s és

összehasonlító földrajz ny. r. tanára, az egyetemi földrajzi intézet s a Meteorológiái és Szeizmológiai Obszervatórium igazgatója; a Szegedi Alföldkutató Bizottság ügyvezető elnöke; a Nemzetközi Népességtudományi Unió Magyarországi Csoportjának tagja; a Délmagyaroilszági Magyar Közművelődési Egyesület igazgatósági tagja; Szeged szab. kir. vários törvényhatósági bizottságának tagja; a Beviziós Liga Szegedi Csoportjának ügyvezető elnöke; emléklappal ellátott v. tartalékos tiiaérszázados; a I I I . osztályrí hadiékítményes katonai érdemkereszt (a kardokkal), a katonai ezüst signum laudis (a kardokkal), újólag a katonai ezüst signum laudis (pánt), a katonai bronz signum laudis (a kardokkal) s a magyart háborús emlékérem tulajdonosa; a Ferenc JózsefTudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományai karának 1929/30. tanévi dékánja és 1930/31. tanévi prodékánja, a Horthy Miklós-Tudpmány egyetem 1941/42. tanévi rektora. Ny. r. tanár a Ferenc József-Tudományegyetemen 1923. május 14,,' a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. ó'ta. FÓGEL JÓZSEF, bölcsészetdoktor, az egyetemes történelem ny. r. tanára; a Magyar: Tudományos Akadémia 1. tagja; a szegedi Horthy-Kollégium igazatója; a Ferene József-Tudomány egy etem bölcseszet-, nyelv- és történettudományi1 karának 1934/35. tanévi dékánja és 1935/36. tanévi prodékánja. Ny. r. tanár a Ferenc József-Tudományegyete-


30

men 1926. március 18., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. óta. Meghalt 1941. október 19-én. KOLTAY-KASTNER JENŐ, bölcsészetdoktor, az olasz nyelv és irodalom ny. r. tanára, am olasz filológiai intézet igazgatója; 1935—40. a Római. Magyar Intézet igazgatója és ny. r. tanári minőségben a római egyetem oseretanáva, a Szent István Akadémia r. tagja, a Magyar -Irodalomtörténeti, Irodalmi1, a budapesti Philologiai, a Magyar Történelmi Társulat, a római Deputazione di Storia Patria rendes tagja, az olasz Korona-rend parancsnoki keresztjének birtokosa, az Erzsébet-Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának 1933/33. és 1933/34. tanévi dékánja, valamint 1934/35. tanévi prodékánja. Ny. rk. tanár az ErzsébetTudományegyetemen 1924-től, ny. r. tanár 1928. december 18., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. óta. SÍK SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, a kegyes-tanítórond tagja; az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács ős az Országos Ösztöndíjtanács tagja; a Kisfaludy-Társaság, a Szent István-Akadémia és a Petőfi-Társaság r., a Magyar Irodalomtörténeti Táiisaság, a Katolikus Középiskolai Tanáregyesület, a Magyar Tanárok Nemzeti Szövetsége, az Országos Pázmány-Egyesület választmányi tagja; a Magyar Cserkész-Szövetség tiszteletbeli elnöke; az egri Gárdonyi-Társaság tiszteletbeli tagja, a szegedi Dugonics-Társaság alelnöke. Ny. r. tanár a Ferenc József-Tudományegyetemen 1929. december. 27., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. óta. KLEMM

ANTAL,

bölcsészetdoktor,

a

Sz.

Benedek-rend

tagja, a magyar nyelvészet és a finn-ugor összehasonlító nyelvészet ny. r. tanára; a Magyar Tudományos Akadémia, a helsinki Föm-ugor Társaság é,s az Észt Tudós Társaság 1., a Szent István-Akadémía i\, a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja; az Erzsébet-Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának 1937/38. tanévi dékánja és 1935/36., valamint 1936/37. tanévi prodékánja. Ny, r. tanár az Erzsébet-Tudományegyetemem 1932. szeptember 21., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. óta. MESTER JÁNOS, bölcsészetdoktor, a h i t t n d o m á n y o k be-

kebelezett doktora, a pedagógia ny. r. tanára; pápai' prelátus; a szegedi Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnöke; a Szent István-Akadémia, a Magyar Pedagógiai Társaság, az Aqui'nói Szent Tamás-Társaság, a Pázmány Péter Irodalmi-Társaság ós a Dugonics-Társaság r. tagja,


31

a, Magyar Filozófiai és a Magyar Psyehologiai Társaság választmányi tagja. A Ferene Józseí'-Tudiományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának 1938/39. tanévi' dékánja és 1939/40. tanévi prodékánja Ny. r. tanár a Ferenc József-Tudományegyetemen 1934. július 18., a Horthy MiklósTudományegyetemen 1940. október 19. óta. KERÉNYI KÁROLY, bölcsészetdoktor, a olassica filológia ny. r. tanára, a budapesti Kir. Magyar: Pázmány PéterTudományegyetemien az antik vallástörténelem magántanára, a firenzei Istituto di Studi Etrusohi tagja, a frankfurti t.a M.) Forscbungsinstitoit für KulturmorphologLe 1. tagja; a görög György királyrend tiszti keresztjének tulajdonosa; az Erzsébet-Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának 1938/39. tanévi dékánja és 1936/40. tanévi prodékánja. Ny. r. tanár az Erzsébet-Tudományegyetemen 1936. július 2., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1910. október 19. óta, BANNER JÁNOS, bölcsészetdoktor, a régiségtudomány ny. r. tanára, a Régiságtudtományi Intézet ós az Alföldi Régészeti Kataszteri Intézet igazgatója; a Diák jóléti- és Diákvédő Iroda elnöke; a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola igazgatótanácsának tagja; a Gyors-, Gép- és Szépirásta.nítókat Vizsgáló Állami Bizottság gyorsírási szakcsoportjának ügyvezető alelnöke; a szegedi Dugonics-Társaság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia Arcbaeológiai Bizottságának meghívott tagja, a Némeitbirodalmi Régészeti Intézet és a belgrádi Régészeti Társulat 1. tagja; a Nemzetközi ősrégészeti Kongresszusok állandó szervezőbizottságának magyarországi titkára és a I I I . Nemzetközi Ősrégészeti Kongresszus főtitkára; az Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat választmányi, a D. M. K. E. igazgatósági tagja; a Hódmezővásárhelyi Városi Múzeum régészeti osztályának vezetője. A Ferenc József-Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának 1940/41. tanévi, utolsó szegedi dékánja, a Horthy MiklósTudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kariának 1940/41. .évi dékánja és 1941/42. évi prodékánja.^ Ny. r. tanár a Ferenc József-Tudományegyetemen, 1938. július 28., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. óta. BOGNÁR

CECIL,

bölcsészetdoktor,

a

Sz. Benedek-rend

tagja, ,a lélektan ny. r. tanára, a budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter-Tudományegyetemen az ilsmerettan és logika, továbbá a pszichológia és kísérleti pedagógia e. ny. rk. tanára, a Szent István Akadémia 'r. tagja, a Magyar


32

Psyehologiai Társaság társelnöke, a Magyar Filozófiai Társaság választmányi, a Magyar Pedagógiai Társaság, az A gumói Szent Tamás Társaság és a győri Kisfaludy Irodalmi Kör r. tagja. Ny. rk. tanúr a pécsi ErzsébetTudományegyetemen 1987. j únius 80., ny. r. tanár az ErzsébetTudományegyetemen 1938. július 28., a Horthy MiklósTudományegyetemen 1941, szeptember 13. óta. HERMANN ISTVÁN EGYED, bölcsészetdoktor,

a

magyar

történelem ny. r. tanára, a Magyar Történelmi Intézet igazgatója, jászóvári premontrei, kanonok, a Kir. Magyar Pázmány Péter-Tudományegyetem hittudományi karának bekebelezett doktpra és ugyanezen a karon „A kat. egyház története hazánkban a török felszabadítástól napjainkig" e. tárgykör c. ny. rk. tanára; a Szent István-Akadémia r. és a Magyar Történelmi Társulat ig.-választmányi tagja, e. e. táboii lelkész. Ny. r. tanár 1940. október 19. óta. Nyilvános rendkívüli tanári címmel felruházott magántanárok és megbízott előadók: MARÓT KÁROLY, bölcsészetdoktor,

m. kir. állami

gim-

náziumi r. tanár; az ókortudomány megbízott előadója; a Budapesti' Philológiai Társaság és a Pantheon választmányi, a Magyar Tudományos Akadémia elassica-philologíai bizottságának meghívott tagja, a görög Phőnix-rend keresztjének tulajdonosa. A Ferenc József-Tudományegyetemen „A görög .folklore és vallástörténet" c. tárgykör magántanára 1917. december 2„ c. ny. rk. tanár 1924. márems 7. óta. Megbízott, előadó a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 3940. októberi 19. óta. BPERJESSY KÁLMÁN, bölcsészetdoktor, aa Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola r. tanára; a magyar-délszláv történelmi kapcsolatok megbízott előadója.; az Országos Középiskolai ós Polgári Iskolai Tanárvizsgáló Biziottság és a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Igazgatótanácsának tagja; a Magyar Történelmi Társulat, a Csanádvármegyei Történelmi és Régészeti Társulat választmányi tagja; a „Csanádvármegyei Könyvtár" szerkesztője; a DugonicsTársaság r. tagja; emléklapos százados; a katonai ezüst és bronz signum laudis (a kardokkal), a I I . osztályú ezüst vitézségi érem és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa A Ferenc József-Tudományegyetemen „Magyartország történeti földrajza különös tekintettel a X V I I . és X V I I I . századra" c. tárgykör magántanára 1929. december 12. óta, magántanári képesítése 1938. július 20-ával „Űjkori magyar népiség


33

és településtörténet" c. tárgykörre terjesztetett ki; ugyané tárgyköriben a Horthy Miklós-Tudományeigyetem magántanára 1941. február 27. óta; e. ny. rk. tanár 1939. március 16. óta. Megbízott előadó 1941. március 22. óta. TETTAMANTI

BÉLA,

bölcsészetdoktor,

gyakorló-közép-

iskolai tanár, a szegedi Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság jegyzője, a Magyar Pedagógiai Társaság rend® és a Dugonics-Társaság igazgatósági tagja; a „Nevelésügyi Szemle" szerkesztője; tar,t. százados; a II. osztályú ezüst vitézségi érem, az ezüst és bronz katonai érdemérem (a kardokkal), a Károly-csapatkereszt és a IV. osztályú bolgár vitézségi kereszt tulajdonosa. A Ferenc JózsefTudomány egyetemén. „A neveléstudomány története" c. tárgykör magántanára 1932. július 8. óta; magántanári képesítése 1939. január 29-ével „A neveléstudomány" c .tárgykörre terjesztetett ki. Ugyané tárgykör magántanára a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. március 18. óta; c. ny. rk. tanár 1939. augusztus 2. óta. Megbízott előadó 1931. március 22. óita. OROSZLÁN ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a m . k i r .

honvéd

Ludovika-Akadémia volt tanára, Országos Magyar Szépművészeti Múzeum igazgató-őre; a Magyar! Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottságának meghívott tagja; az Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat főtitkára; a Művészeti Múzeumok Barátai Egyesületének titkára, a Szellemi1 Együttműködés Szövetsége Magyar Egyesületének választmányi tagja és pénztárosa, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság számvizsgáló-bizottsági tagja, a Magyar Előázsiai Társaság alapító tagja; a Nómetbir.odalmi Archaeologiai Intézet levelező tagja; tartalékos főhadnagy; a koronás arany érdemkereszt (a vitézségi érem szalagján) tulajdonosa. A Ferenc József-Tudományegyetemen „A görög ós római kisplasztika és annak régészeti vonatkozásai" c. tárgykör magántanára 1936. március 31. óta; magántanári' képesítése 1940. július óta k „Klassaika-archaeologiá"-ra terjesztette ki. Ugyané körben 1941. február 28. óta a Horthy Miklós-Tudományegyetem magántanára; 0. ny. rk. tanár, 1941. március 8. óta. CSEFKÓ GYULA, bölcsészetdoktor, c. polgári iskolai igazgató; főiskolai megbízott szakelőadó; aa Országos Polgári Iskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja; a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Magyar Néprajzi Társaság választmányi, a szegedi Dugonics-Társaság és a DéQmagyaroriszági Magyar Közművelődési Egyesület igazgatósági, a Magyar Irodalomtörténeti \ Társaság r. tagja. A Ferenc Józisef-


34

Tudományegyetemen. „A magyar szó- és szólástih-ténet" c. tárgykör magántanára 1931. december 31., a Ilörthy MiklósTudomáuyegyetemeii 1941. február 28. óta. C. ny. rk. tanár 1941. augusztus 6, óta.

Magántanárok: ERDÉLYI GYULA, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár, a in. kir. Hadilevéltárba bepsatott m. kir. alezredes; a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottságának meghívott tagja, a Magyar Katonái Írók Körének levelező tagja, a Turáni Társaság rendes tagja, a Magyar Katonai Szemle rovatvezetője; a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének, a katonai ezüst signum laudis (kétszer, kardokkal), a bronz signum laudis (kardokkal), a Károly-esapatkereszt, a sebesültek érme, a magyar háborús emlékérem, az erdélyi emlékérem, az osztrák háborús emlékérem és a bolgái" háborús emlékérom tulajdonosa. A Ferenc József Tudományegyetemen „A magyar hadtörténelem" e. tárgykör magántanára 1932. július 8., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen IMI. február 27. óta. BÁIJNT

SÁNDOR,

bölcsészetdoktor,

oki.

középiskolai

és tanítóképzőintézeti tanár, főiskolai előadó; a Magyar Néprajzi- Társasúg levelező, a Dugonibs-Társaság, a Vajda János-Társaság' ós a szombathelyi Faludi Ferenc Irodalmi Társaság r. tagja. A Ferenc József-Tudományegyetemen „Az alföldi magyarság néprajza, különös tekintettől Szeged méppre" c. tárgykör magántanára 1934. március 7., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. február 27. óta. TÍMÁR

KÁLMÁN,

bölcsészetdoktor,

tanítóképzőintézeti

és M'ceumi r. tanár; a kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár könyvtárosa; a Szent István-Akadémia r., a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottságának meghívott tagja; a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja stb.; tartalékos százados; a I I I . osztályú lnidiékitmónyes katonai érdemkereszt (a kardokkal), a katonai ezüst és bronz signum laudis (a kardokkal), a Károly-csapatkereszt és a sebesültek érme tulajdonosa. A Ferenc JózsefTudományegyetemen „A magyar irodalom története 1606-ig" c. tárgykör magántanára 1937. április 19., a Horthy MiklósTud|ományogyetem'en 1941. február, 8. óta. JUHÁSZ

JENŐ

JÓZSEF,

bölcsészetdoktor,

oki.

közép-

iskolai tanár, Budapest-székesfővárosi polgári iskolai igazgató; a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Bizottságának meghívott tagja. A Ferenc. József-Tudományegyetemen a „Magyar szótan" e. tárgykör magántanára


35

3937. július 6., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. február 27. óta. KOZÁRY

ISTVÁN,

bölcsészetdoktor,

oki.

középiskolai

tanár, a piarista-rend tagja, a szegedd! városi Dugonics András-gimnázium tanária, zeneszerző és karnagy, az Országos Magyar Cecília Egyesület választmányi tagja, a Magyar Zeneszerzők Egyesületének, aa Internationale Gesellschaft für Iörchenmusík ós a Dugonics-Társaság tagja. A Ferenc József-Tudományegyetemein „A német irodalom története a X V I . századig" e. tárgykör magántanára 1938. szeptember 2., a Horthy Miklós-Tudományegyietemen „A német irodalom története" c. tárgykör magántanára 1941. február 26. óta. SZABÓ PÁL ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a m . kir. B a r o s s

Clá.ljfor gyakorlógimnázium r. tanára. A Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosa. Számofe tudományos és társadalmi1 egyesület választmányi vagy rendes tagja, a Hr.vatska Enciklopedija magyarországi szerkesztője. A m. kir. ErzsébetTudományegyetemen „Magyarország földrajza" c. tárgykör magántanára 1932. évi július hó 16., a m. k i t Horthy MiklósTudományegyetemen 194L évi május hó 27. óta. Magántanári tárgyköre 1942. évi május hó 7-én „Magyarország és DélkeletEurópa földrajza" c. tárgykörre terjesztetett ki. ÜJSZÁSZI

KÁLMÁN,

bölcsészetdoktor,

a

sárospataki

református főiskola teológiai akadémiájának r. tanára, oki. református lelkész, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja, a X I . cserkósakerület társelnöke, Zemplénvármjegye Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának tagja, a Sárospataki Református Lapok szerkesztője és a Tbeológiai Szemle főmunkatársa. „A falunevelés pedagógiája" c, tárgykör magántanára, a Ferenc József-Tudományegyetemen 1939. november, 30., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. április 8. óta. ORTTJTAY GYULA, bölcsészetdoktor, a Magyar Telefonhírmondó ás Rádió rt. tisztviselője; a Magyar Néprajzi Társaság választmányi, a Vajda János Társaság elnökségi, a Társadalomtudományi Társaság, a Dugonics-Társaság, a Kisebbségtudományi' Társaság és a Magyar Színháztudományi és Színpadművészati Társaság rendes tagja, a Fiatalok Művészeti Kollégiumának alapítótagja és a Pázmány Péter-Tudjományegyetem Magyarságtudományi Intézetének kiadásában megjelenő Űj Magyar Népköltési' Gyűjtemény, valamint a Magyarságtudomány c. folyóirat szerkesztője. „A magyar népköltészet" c. tárgykör magántanóra a Ferenc


36

József-Tudományegyetemen 1940. május 3., a Horthy MiklósTudományegyetemen 1941. március 4. óta. SAÁD FKRENC, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár, m. kir. őrnagy-tanár, a honvédelmi minisztérium V I I I . csoport-főnökségének előadója, az Országos Közoktatási Tanács tagja, a Magyar ivainjiai Irólc Körének rendes tagja, a dicsérő elismerés Magyar Koronás Bronz Érmének, a Háborús Emlékérem, az Erdélyi Emlékérem és az Osztrák Háborús Emlékérom tulajdonosa „ i katonai nevelés története és elmélete" c. tárgykör magántanára 1941. február 3. óta. PÁVEL ÁGOSTON, bölcsészetdoktor,

a

szombathelyi

áll.

Faludi Ferene gimnázium tanára; a Vas vármegyei Múzeum igazgatóhelyettese és a néprajzi tár őre; a Dunántúli Szomle (I—VI. é: Vasi Szemle) és a „Dunántúli. Szomle Könyvei" című kiadványsorozatának főszerkesztője és felelős kiadója; a Magyar Néprajzi Társaság levelező tagja, a Nemzeti Kultur Egyesület alelnöke; tagja a szombathelyi Faludi Ferenc, a budapesti Gárdonyi Géza és a szegedi Tömörkény Irodalmi Társaságoknak; az Országos Bokréta Szövetség választmányának, a Vas vármegyei Múzeum múzeumi, a szombathelyi egyházmegyei egyházművészeti, a szombathelyi városi képviselőtestület bazilika-bizottságának tagja; kültagja a m. kir. belügyminisztérium fordító osztályának; elnöke a HONSZ szombathelyi és vasmegyei szervezetének; a Vasmegyei Tanári Kör elnöke. Tartalékos százados; a sebesülési, a II. oszt. ezüst és a bronz vitézségi érem, a Signum laudis, a Károly-csapatkeroszt ós a háborús emlékérem tulajdonosa. A „Délsziláv-magyar nyelvi és irodalmi kapcsolatok" c. tárgykör magántanára 1941. április 12. óta. MOÓR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola ny. r. tanára, áz Orsz. Polgári Iskolai. Tan ál-vizsgáló Bizottság, a szegedi' Dugonics Társaság tagja. A m. kir. Ferenc József-Tudományegyetemen „A német nyelvészet és a régi német irodalpm története 3500-ig" e. tárgykör magántanára 1939. február 7., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1942. március 111 óta, PÁRDUCZ MIHÁLY, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai tanár, régiségtudományi intézeti' adjunktus, a Dugonics Társaság rendes tagja. „Népvándorlások Mugyarottszágon a Kn.-u.-i V. századig" című tárgykör magántanára 3941. május 27. óta. GUNDA BÉLA, közgazdaságtudományi 1 dioktor, nemzeti múzeumi segódőr, a Magyar Néprajzi Társaság titkára és a társaság. Ethnographia c. folyóiratának szerkesztője1, a


37

Magyar Földrajzi Társaság' választmányi tagja, az. Associatiton inten-nationale cl'Ethnologie ©t de Folklóré européen Folkliv e. folyóiratának szerkesztőbizottsági tagja, 1938/3,9-ben a stockholmi Statens Etnog-rafiska Mnseum mamkatánsa, 1940/41-beai a budapesti Kir. Magyar, Pázmány Péter-Tudományegyetemen a néprajz, helyettes tanára. Az „Összehasonlító néprajz, különös tekintettel a balkáni, -népekre" c. tárgykör; magántanára 1941. december 10. óta!

Meghívott előadók: ANTOS KÁLMÁN, orgonaművész, zeneszerző, székesegyházi zeneigazgató, városi' zeneiskolai tanár; a királydíjas és kormányzódíjas Szegedi .Dalárda és Oratórium Egyesület örökös kárigazgatója, az Országos Egyházzenemüvészeti Tanács tagja, a Magyar Dalos Egyesületek Országos Szövetség© szegedi kerületének kerületi karnagya, a Magyar Dalos Egyesületek Országos Szövetsége és az Országos Magyar Cecília Egyesület választmányi tagja, a Collegium Hungaricum Szövetség, a Dugonics-Társaság r. tagja, a Mikó-érem tulajdonosa. A „Zeneelmélet és zenetörténet" e. tárgykör meghívott előadója a Ferenc József-Tudományegyetemen 1938. január 10., a Horthy Miklós-Tudoányegyetemen 1941. február 3. óta. SZÖGI ENDRE, bölcsészetdoktor, zeneszerző, az Állami Fogári. Iskolai Tanárképző Főiskola r. tanára; az Országos Polgári Iskolai ,'Tanárvizsgáló Bizottság tagja; a Magyar Énekoktatók Országos Egyesületének alelnöke; a Magyail Dalos Egyesületek Országos Szövetsége művészi bizottságának tagja; a szegedi Tömörkény Irodalmi Kör igazgatósági tagja; a Magyar Kórus egyházzenei folyóirat főmunkatársa. A „Magyar népzene ismerete" tárgykör meghívott előadója 1941. június 3. óta.

Magántanítók: :I HBRVEI GÉZA, bölcsészetdoktor, Master of Arts, középiskolai rendes tanár (bepsz,tva a Horthy-Kollégiumhoz); az Országos Polgári Iskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja; a Horthy-Kollégium angol lektora. Az angol nyelv magántanítója 1928. december 20., ill. 1941. január 25. óta. GRENET F . H E N R I

(francia állampolgár),

középiskolai

tanár (lieentia docendi), az École des Langues Oriéntales oklevelének birtokosa, a Horthy-Kollégium francia lektora. A francia nyelv magántanítója 1929. febr.uár 8„ ill. 1941. január 25. óta, :,


38 DOROSZLAI MIHÁLY, a

jog- és á l l a m t u d o m á n y o k

dok-

tora, szegedi gör. kel.-magyan prépost-plébános, a szegődi Move társelnöke. A szerb-horvát nyelv magántanítója 1935. június 14., ill. .1941. január 25. óta. MADÁCSY

LÁSZLÓ,

bölcsészetdoktor,

oki.

középiskolai

tanár, a szegedi m. kir. állami Baross Gábor-gimnázium rendes tanára, a m. kin állami Középiskolai Tanárképző Intézetben a francia nyelv előadója, a Francia Intézet könyvtárosa. A Dugonics-Társaság tagja. A francra nyelv magántanítója 1937. január 26., ill. 1941. január, 25. óta. KERTÉSZ

LAJOS, h a n g v e r s o n y é n e k c » ,

a

Szegedi

Egye-

temi Énekkar karnagya, a magyar rádió művésze, a szegedi Székesegyházi Énekkar szólistája; a Szegedi' Filharmonikus Egyesület ós a Magyar Dalos Egyesületek Országos Szövetségének választmányi tagja; a magyar háborús emlékérem (a kardokkal) tulajdonosa. A művészi, ének és karének magántanítója 1937. április 2., ill. 1941. január 25. óta. VISY JÓZSEF, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár, a szegedi! m. kir. állami Baross Gábor-gimnázium r. tanára, a szegedi Középiskolai- Tanárvizsgáló' Bizottság jegyzője. A latin és görög nyelv magántanítója 1937. április 22., ill. 3941. január 25. óta,. VAJTAI ISTVÁN, oki. középiskolai tanár, a szegedi m. kir, állami Baross Gábor-gimnázium tanára. A Dugonics Társaság igazgatósági tagja, A német nyelv magántanítója 1937. augusztus 13., ill. 1941. január 25. óta, NOACK

FRITZ

(német

állampolgár),

bölcsészetdoktor.

A német nyelv lektora 1937. október 16., ill. 1941. január 25. óta. DEGREGORIO

OTTONB

(olasz

állampolgár),

bölcsészet-

doktor. Aa olasz nyelv lektora 1937. december 2. óta. MOLNÁR ÁRPÁD, orvostanhallgató, a román nyelv lektora 1941. augusztus 28. óta. KOPASZ MÁRTA, okL g r a f i k u s m ű v é s z

ós r a j z t a n í t ó .

A

rajzkészség lektora 3.938. január 17., ill. 1941. január 25. óta. SZABÓ ALADÁR, bölcsészetdoktor, old. középiskolai tanár, a szegedi m. kir. állami. Baross Gábor-gimnázium r. tanára, a m. kir. állami Középiskolai Tanárképző Intézetben a francia nyelv tanítási módszerének előadója. A finn nyelv magántanítója 1941. szeptember 1. óta. 'VÁNDOR

GYULA,

bölcsészetdoktor,

oki.

középiskolai

tanár, a szegedi m. kir1. állami Baross Gábor-gyakorlógímná-


39

zium tanára. Az olasz nyelv magántanítója 1941. szeptember 1. óta.

4. M a t e m a t i k a i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i

kar

Dékán és elnök: Kiss ÁRPÁD ny. r. tanár.

Prodékán: F R Ö H L I C H PÁL n y . r. t a n á r .

Nyilvános rendes tanárok: RIESZ FRIGYES, bölcsészetdoktor, a felsőbb mennyiségtan ny. r. tanára, a matematikai intézet igazgatója; az Országos Felsőoktatási Tanács tagja; a Magyar Tudományos Akadémia r|, tagja, az Eötvös Lioránd Mathematikai és Fizikai Társulat választmányi tagja, a palerttnoi Circolo' Matemati'co1, a londoni Mathematical Society, a berlini Mathematisclie Gesellsehaft ás a Deutsche Mathematiker-Vereinigung tagja, az „Acta Sc.ientiarum Mathematiearum," (Szeged) szerkesztője és a „Composito Matliematiea" (Groningen) szerkesztőségének tagja; a m. kir1. Ferenc József-Tudományegyetemi matematikai és természettudományi karának 1921/22. tanévi dékánja, 1915/16., 1916/17., 1922/23. tanévi és 1920/21. tanév I I . félévi prodékánja, a Ferenc József-Tudományegyetem 192E»/26. tanévi rektora, 1926/27. tanévi prorektora. Ny. rk. tanár a Ferenc József-Tudományegyetemen 1912. április 6., ny. r. tanár 1914. június 8., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. óta. FRÖHLICH PÁL, bölcsészetdoktor, a kísérleti fizika ny. r. tanára, a kísérleti fizikai intézet igazgatója, okleveles középiskolai tanár; a Magyar Tudományos Akadémia 1., a Protestáns Irodalmi Társaság i\, a Királyi Magyar Természettudományi Társulat választmányi, a Mathematikai és Physikai) Társulat r. tagja; a Rockefeller-alapítvány volt felloíwja, a szegedi* Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság alelnöke, az Országos Tanítóképzőintézeti' Tanárvizsgáló Bizottság, a gyógyszerészhallgatók elővizsgálat! bizottságának tagja; a szegedi Természettudományi Kutatási Bizottság elnökhelyettese, a szegedi Középiskolai Tanárképző Intézet, valamint a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Igazgatótanácsának tagja; a Pázmány Péter-Tudo-


40

/

mány egyetemen a kísérleti ós elméleti fénytan volt magántanára, az „Acta Chemica ot Physica" (Szeged) túrsszerkesztője, a Kiolloid Zeitschrift (Leipaig) munkatársa, a budapesti református főgimnázium volt tanára; tartalékos főhadnagy; az Országos Tűzharcos Szövetség tagja, tűzharcos, az 1, osztályú ezüst vitézségi érem, a sebesülési érem ós a Károlycsapatkereszt tulajdonosa; a Ferenc József-Tudományegyetem matematikai és természettudományi karának 1980131, 1937/38. tanévi dékánja, 1931/32., 1938/39.' tanévi prodékánja, a Horthy Miklós-Tudományegyetem 1940/41. tanévi dékánja é<? 1941/42. tanévi prodékánja. Ny. rk. tanár 1924. szeptember 9., ny. r. tanár 1926. október 6., a Horthy Mikló^Tudományegyetemen 1940. október 19. óta. Kiss ÁRPÁD (GYÖNGYÖSI), bölcsészetdoktor, az általános ós szervetlen vegytan ny. r. tanára, az általános és szervetlen vegytani intézet igazgatója; tűzharcos; a szegedi Tanárképző Intézet igazgatótanácsosa ós elnökhelyettese, az Országos Középiskolai, továbbá Tanítóképzőintézeti Tanárvizsgáló Bizottság ós a Felsőoktatásügyi. Egyesület, a Verőin Deutscher Chemiker, az American Ohemi'cal Society, a Nederlandiisolie Chemisohe Vereinigung, a Magyar Gyógyszerósztudományi Társaság, a Királyi Magyar Természettudományi! Társaság tag,ia, az „Acta Chemica et Physilca" (Szeged) társszerkesztője; a leideni egyetem általános ós anorganikus kémiai, intózoténok az 1922/24. években adjunktusa; a Ferenc József-Tudományegyetem matematikai és természettudományi karának 1931/32. ós 1938(39, tanévi dékánja, 1932/33. és 1939/40. tanévi prodékánja, a Horthy Miklós-Tudományegyetem matematikai és természettudományi karának 1941/42. tanévi dékánja. Ny. rk. tanár a Ferenc József-Tudományegyetemen 1924. augusztus 30., ny. r. tanár 1927. január 11., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen ny. r, tanár! 1940. októberi 19. óta. FARKAS

BÉLA,

bölcsészetdoktor,

az

állatrendszertan

ny. r. tanára, okleveles középiskolai tanár, az állatrendszertani] intézet igazgatója; a szegedi Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizjottság és az Országos Tanítóképzőintézeti Tanárvizsgáló Bizottság tagja; a Gesellsehaft der Aerzte in Wien 1. tagja, a Magyar Orníthologusok Szövetségének dísztagja, a Deutsche Zoologische Gesellsehaft r. tagja; az Erdélyi Múzeum Egyesület állattárának a román megszállás kezdetén volt helyettes igazgatója; a Ferenc Jóasel'-Tudományegyetemen Kolozsváron, Budapesten és Szegeden az állattan és. összehasonlító bonctan, továbbá a szövettan ós fejlődéstan volt helyettes tanára; az „Acta biologia" (Szeged) társ-


41

szerkesztője, a „Nemzetvédelmi kereszt" tulajdonosa; a Ferenc József-Tudományegyetem matematikai és természettudományi karának 1932CS3. és 1939/40. tanévi dékánja, 1933/34. tanévi prodékánja ós a Horthy Miklós-Tudományegyetem matematikai és természettudományi karának 1940/41. tanévi prodékánja. Ny. rk. tanár a Ferenc József-Tudományegyetemen 1924. augusztus 26., ny. r. tanár 1927. augusztus 15., a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. óta. FERENCZI ISTVÁN, síub auspiciis regis bölcsészetdoktor, a földtan ny. r. tanára, az Egyetemi Földtani Intézet igazgatója; a budapesti m. kir. Földtajii Intézet volt főgeologusa, a Magyarhoni Földtani Társulat alapító és választmányi, a Debreceni Tisza István Tudományos Társaság, a Magyar Fajvédő Társaság tagja. Ny. rk. tanár a Tisza IstvánTudományegyetemen 1934. június 30., ny. r. tanár a Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1940. október 19. óta. SZÉLL KÁLMÁN, bölcsészetdoktor, aa elméleti f i z i k a ny-

r. tanára; a budapesti egyetemen „A statisztikai mechanika és alkalmazásai az elméleti természettanban" c. tárgykör volt magántanára; a Debreceni Tisza István Tudományos Társaság r. tagja; a Mathematikai és Physikai Társulat tagja, a Királyi Magyar Természettudományi Társulat tagja, a Deutsche Physikalische Gesellschaft tagja; a kolozsvári ref. kollégium volt tanára, Ny. rk. tanár a Tisza István-Tudomá-iyegyetemen 1938. augusztus 16., ny. r. tanár a Horthy MiklósTudományegyotemen 1940. október 19. óta. ÁBRAHÁM AMBRUS ANDOR,

bölcsészetdoktor,

okleveles

középiskolai tanár, az általános állattan és biológia, ny. r. tanára, az általános állattani és bitológiai intézet igazgatója; jászóvári premontrei kanonok; m. kir. tanügyi főtanácsos; az Országos Tanítóképzőintézeti Tanárvizsgáló Bizottság1 elnöke, a Középiskolai Tanárképző Intézet igazgatótanácsának, az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola igazgatótanácsának, a Szent István Akadémiának, az amerikai Oatholik round table of science, a szegedi Dugonics-Társaságnak rendes tagja; a Hprtiby-Kol 1 égiium felügyelő bizottságának elnöke. A budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetem állattam intézetének volt tanársegéde és 'adjunktusa. Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolának volt igazgatója és tanára; a budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetem c. ny. rk. tanára. Ny. r. tanár 1940. október 19. óta. GREGÜSS PÁL, bölcsészetdoktor, a növénytan ny. r. tanára, a növénytani intézet és a füvészkert igazgatója; okleveles elemi iskolai tanító, polgári iskolai tanár, polgári iskolai tornatanár, tanítókópzöintézeti tanár ós tanítóképző-


42

intézeti tornatanár. A „Száras növények ivaros szaporodása" e. tárgykörből 1927. óta a budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetem magántanára; a Gyógyszerészmesteri Elővizsgálati Bü'zoitteág és az Országos Gyógyszerésztovábbképző Bizottság tagja; az egyetem képviseletében az Országos Természetvédelmi Tanács tagja; a Debreceni Tisza István Tudományos Társaság, a szegedi Dugonics-Társaság r, tagja; a Délmagyarországi Torna Szövetsúg elnöke, a Dólmagyarországi! Atlétikai Szövetség társelnöke; az Országos Polgári Iskolai Tanárvizsgáló és az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló, az Országos Tanítóképző Intézeti Tanárvizsgáló Bizottság r. tagja. A háború' alatt (1916—1918) a prágai német egyetem pharmakologiai intézetében mint katonavegyész dolgozott. A Csáktornyái állami tanítóképző intézet (1918— 1919), a budapesti' I, kerületi, állami tanítóképző intézet (19.19— 1920) volt tanára; a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola gyakorló iskolájának szakvezető taniára (1920—28), ugyanekkor a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán tanársegéd, volt megbízott tanársegéd a budapesti Pázmány PóterTudományegyetemen (1918); mint meghívott szakelőadó és helyettes tanár 1927/29. években a debreceni1 Tisza IstvánTudományegyetemen is működött. 1928/,1940-íg a Polgári Iskolai. Tanárképző Főiskola rendes tanára. Ny. r. tanár 1910. október 19. óta. KOCH

SANDOB,

bölcsészetdoktor,

okleveles

középiskolai

tanár, az ásvány- és kőzettan, ny. r. tanára; a budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetem magántanára; a Sz, E. I. tanárelnöke, a Horthy-Kollégium igazgatója; a Magyart Nemzeti Múzeum volt elnöki tanácsosa,, a® Országos Magyar Természettudományi Múzeum Föld- ós öslónytárának volt igazgatója, az ásvány- és kőzettani intézet igazgatója; a Magyarhoni Földtani Társulat és Királyi Magyar Természettudományi Társulat választmányi tagja; tartalékos főhadnagy; az arany érdemkereszt, a bronz vitézségi érem kétszer, a sebesülési érem, a Károly-csapatkereszt és a háborús emlékérem tulajdonosa. Ny. r. tanúr 1940. október 19. óta. BARTUCZ L A J O S , bölcsészetdoktor, az embertan ny. r. tanára, az embertani ós fajbiológiai1 intézet igazgatója, a budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen az emberméréstan magántanára és az embertan volt megbízott előadója, a Néprajzi múzeum volt megbízott igazgatója; a Királyi Magyar Természicttudomáivyi Társulat ós az Országos Régészeti és Művészettörténeti Társulat választmányi tagja, a Körösi Csoma-Társaság, a szegedi Dugonics-Társaság' r. tagja, a helsinki Finn-ugor! Tárlsaság külső tagja, a nemzetközi antropológiai és etimológiai kongresszus anthmpometriai


43

bizottságának, tagja, az Anthropológiai füzetek (Antliropplogi'a Hungariea) szerkesztője. Ny. r. tanár 1940. október 19. óta, I f j . BRUCKNER GYŐZŐ, sub a u s p i c i i s g u b e r n a t o r i s

böl-

csészetdoktor, oki. vegyészmérnök, a szerves vegytan ny. r. tanára, a szerves és gyógyszerészi vegytani intézet igazgatója, a Ferenc József-Tudományegyetemem a „Szerves ebemi ai módszertan" c. tárgykör ny. rk. tanári címmel felruházott magántanára s ugyanezen egyetem szerves ós gyógyszerészi vegytani intézetének v. intézeti tanára, a szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola V. rendes tanára; az Országos Tanítóképző Intézeti Tanárvizsgáló Bizottság tagja. Ny. rk. tanár 1940. .október 19. óta. Ny. r. tanár 1941. szeptember 13. óta. , RÉDEI

LÁSZLÓ,

bölcsészetdoktor,

a

geometria

ny.

r.

tanára, a geometriai intézet igazgatója; a debreceni HL kir. Tisza István-Tudományegyetemen a „Számelmélet" c. tárgyköri magántanára; a Tisza István Tudományos Társaság 1. tagja, a Matematikai és Fizikai Társulajt és a Deutsche Mathematiker Vereinigung tagja; tartalékos hadnagy. Ny. rk. tanár 1940. október 19. óta. Ny. n tanár 1941. szeptember 13. óta.

Magántanárok: FÖLDI ZOLTÁN műszaki doktor, okleveles vegyészmérnök, a Ghinoin gyógyszer- és vegyészeti termékek gyára r. t. műszaki igazgatója; a Királyi Magyar Természettudományi Társulat, a Deutsche Ohemischei Gesellsehaft, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magyar Chemikusok Egyesületének tagja. „Az organikus gyógyszerkészítmények kémiai technológiája" tárgykör magántanára a szegedi m. kir. Ferenc József-Tudományegyetemen 1931. augusztus 10., a mi. kir. Horthy Miklós-Tudiományegyeítemen 1941. május hó 17. óta. KŐSZEGI DÉNES, bölcsészetdoktor, a szer.ves és gyógyszerészeti vegytani intézet tanára 1938. július 1. óta, az „Analytikaü kémia" és a „Gyógyszerészi kémia" megbízott előadója; a berlini Dentseihe Chemische Gesellsehaft és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság r. tagja. A „Gyógyszerészeti kémiai analitika" tárgykör magántanára a Ferenc József-Tudományegyetemen 1933. január: 18. óta, a m. kir. Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1942. április 8. óta. LIPKA ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a geometriai tanszak adjunktusa, az Eötvös Lóránd Matematika és Fizikai Társulat tagja. A z „Algebra" tárgykör magántanára a szegedi m.


44

lrir. Ferenc József-Tudományegyetemen 1930. május 8., a m. ldr. Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. június 1. óta. KOTSIS JENŐ ENDRE, bölcsészetdoktor, á l l a m i l a g képe-

sített balneológus, aa általános és szervetlen vegytani intézet adjunktusa; a Magyar Gyógyszertudományi Társaság, a Magyarhoni1 Földrajzi Társulat Hydrológiai Szakosztálya, az Eszt-Finn-Magyar Gyógyszer észtudományi Társaság ós a szegedi Tömörkény Irodalmi Kör r. tagja. Az „Analytikai ekemia" tárgykor magántanára a szegedi m. kir. Ferenc József-Tudományegyetemen 1937. augusztus 9., a m. kit. Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. március 18. óta, URMÁNCZY ANTAL, bölcsészetdoktor, a Felien és Guilleaiune kabel-sodrony kötélgyár r. t. vegyészeti laboratóriuma veaetője.' Az „Elektrpehemia" tárgykör magántanára a szegedi m. kir. Ferenc József-Tudományegyetemen 1939. december 12., a nn. kii-. Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. április 17. óta. SZŐKEFALVI

NAGY

BÉLA,

sub

auspiciis

gubernatoris

bölcsészetdoktor, az állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán a mennyiségtan rendes tanára. Az Országos Polgári Iskolai Tanárvizsgáló Bizottság" tagja; az Eötvös Lóránd Matematükai és Fizikai Társulat és a Sociétó Mathómatiquo de Francé tagja. Az „Analízis és algebra" tárgykör magántanára a szegedi m. kir. .Ferenc Józseí-Tudományegyotemeii 1840. május 3., a m. kir. Horthy Miklós-Tudományegyetemen 1941. március 20. óta.


45

IX.

;

Az egyetemmel kapcsolatos bizottságok az 1941/42. tanévben 1. A jog- és államtudományi bar kebelében bizottságok

működő

Az 1940. évi X X V I I I tc. 3. §-a érteiméiben átmenetileg szüneteltek. 2. Az orvosi, valamint a matematikai és természettudományi karokbal kapcsolatos bizottságok 1. O r v o s d o k t o r i s z i g o r l a t o k h o z k i n e v e z e t t kormányképviselők: Dr. Johan Béla államtitkár, Dr. Molnár Andor miniszteri tanácsos. 2. 6 y é g y s z e r és z g y ali o r no k i : v i z s g á l öbizottság: Elnök: Gelei József, tagok: Kiss Árpád, Tukats Sándor, Borbély József gyógyszerész, Temesváry József gyógyszerész. 3. G y ó g y s z e m é s z m e s t e r i e l ő v i z s g á l a t a bizottság: Elnök: a. matematikai' és természettudományi dékánja; tagok: Frőhlich Pál, Greguss Pál, Kiss Árpád. 4. G y ó g y siaer é s a m e s t é r i bizottság:

kar

szigorlati

Elnök: az orvos tudományi kar dékánja; kormányképviselők: Veress Elemér, Temesváry József gyógyszerész; tagok: Kőszegi Dénes, Kanyó Béla és Jancsó Miklós.


46 5. G y ó g y s z e r é s z approbációs-vizsgálatibizottság: E l n ö k : az orvostudományi k a r d é k á n j a ; kormányképviselő: Jancsó Miklós; tagok: Dávid Lajos és Borbély József gyógyszerészmester. 6. G y ó g y s z e r é s z h a 11 g a t ó k k i k é p z é s é v e l f o g lalkozó karközi állandó bizottság: E l n ö k : Jancsó Miklós; rendes tagok a karok részéről: Ábrahám Ambrus, Bruckner Győző, Dávid Lajos, Frőhlich Pál, Greguss Pál, Kanyő Béla, Kiss Árpád, Koch Sándor, Kotsis J. Endre, Kőszegi Dénes, Nóvák István; rendkívüli tagok: Borbély József gyógyszerész, Temesváry József gyógyszerész; jegyző: Dlrner Zoltán. 3. O r s z á g o s K ö z é p i s k o l a i T a n á r v i z s g á l ó

Bizottság

E l n ö k : Mester János; alelnök: Frőhlich Pál; tagok: Ábraliám Ambrus, Banner János, Birkás Géza, Bruckner Győző, Eperjessy Kálmán, Farkas Béla, Ferenczi István, Fógel József, Frőhlich Pál, Greguss Pál, Halasy-Nagy József, Hermann Egyed, Kerényi Károly, Kiss Árpád, Klcmm Antal, Koch Sándor, Kogutowicz Károly, Koltay-Kastner Jenő, Marót Károly, Mester János, Rédei László, Riesz Frigyes, Schmidt Henrik, Sík Sándor és Széli Kálmán; bizottsági jegyző: Visy József g i m n á z i u m i t a n á r . 4. A K ö z é p i s k o l a i T a n á r k é p z ő i n t é z e t

igazgatótanácsa

E l n ö k : Halasy-Nagy József; elnökhelyettes: Kiss Árpád; tagok: Ábrahám Ambrus, Birkás Géza, dr. Firbás Oszkár áll. g i m n á z i u m i igazgató, Frőhlich Pál, dr. Lőrincz Jenő áll. l e á n y g i m n á z i u m i ilgazgató, Riesz Frigyes, Schmidt Henrik. 5. K ö n y v t á r i Á l l a n d ó

Bizottság

E l n ö k : a prorektor; rendes tagok: Batisfalvy Farkas Béla, Frőhlich Pál, Koltay-Kastner Jenő, Béla, Puskás Endre és Sík Sándor.

János, Purjesz

6. G a z d a s á g i B i z o t t s á g Elnök: Schmidt Henrik; helyettes elnök: Ditrói Gábor; tagok: Banner János, Ferenczi hl,várt, Frőhlich Pál, Gellért Albert, ICramár Jenő, Purjesz Béla és az egyetem gazdasági hivatalának igazgatója, v a l a m i n t annak helyettese.


47

7. Klinikai Bizottság Elnök: Purjesz Béla; helyettes elnök: Ditröi Gábor; bizottsági tagok: a® egyetemi klinikák igazgatói és az egyetem gazdasági hivatalának igazgatója, valamint annak helyettese. 8. Testnevelési Bizottság Elnöki teendők ellátásával megbísya: Szent-Györgyi Albert (1942. I I I . 26-ig), Schmidt Henrik (1942, I I I . 27-től— V. 25-ig); elnök: Schmidt Henrik (1942. Y. 26-tól); elnökhelyettes: Schmidt Henrik (1942.1. 27-től); tagok: Kiss Árpád, •Schmidt Henrik (1942. I. 26-ilg), Vidákomts Kamillo, Hermann I. Egyed, (1942. I. 27-től) a ltarjok részéről; jegyző: Légár Győző testnevelési tanár; a karok részéről póttagok: Greguss Pál, Hermann I. Egyed (1942. I. 2G-ig), Veress Elemér, Sík Sándor (1942. I. 29-től). 9. A Horthy-Kollégium Felügyelő Bizottsága Elnök: Ábrahám Ambrus; alelnök: Purjesz Béla; tagok a karok részéről: Batizfalvy János, Kiss Ár nád, KoltayKastner Jenő, Mester János, Széli Kálmán; a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola részéről: dr. Huszti József budapesti egyetemi ny. r. tanár és dn Schilling Gábor igazgató; a Diákjóléti és Diákvédő Iroda részéről: dr. Banner János; a DEMKE részéről: dr. Széchenyi István ós Török Sándor; Koch Sándor igazgató (1942. I. 1-től), Baranyai Erzsébet a kollégium leányosztályának vezetője; jegyző: Huszti Jenő gondnok. 10. Zrinyi-Kollégiumok Felügyelő Bizottsága Elnök: Purjesz Béla; tagok a karok részéről: Fröhlich Pál, Kramár Jenő, Sik Sándor; a Diákjóléti és Diákvédő Iroda részéről: Banner János; a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola részéről: dr. Schilling Gábor igazgató; jegyző: Dömötör Gyula, Zrinyi Miklós Diákkollégium igazgatója: Dömötör Gyula; Zrinyi Ilona egyetemi leánykollégium igazgatója: özv. dr. Csajághi Istvánné oki. középiskolai tanárnő. 11. Mensa Academíca Publica Felügyelő Bizottsága Elnök: Farkas Béla; ügyvezető elnök: Purjesz Béla; tagok a karok részéről: Bruckner Győző Fröhlich Pál, Gellért Albert, Kanyó Béla, Koltay-Kastner Jenő, Kramár Jenő,


48

Mester

János,

Sík

Sándor,

Széli

Kálmán;

a

Horthy-Kollé-

gium résziéről: Koch Sándor igazgató; a Diákjóléti és Diákvédő Iroda részéről: Banner János; a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola részéről: dr. Schilling Gábor igazgató; meghívott tagok: dr. Stróbl Ferenc a botcgéilelmeziési osztály vezetője, Huszti Jenő a Horthy-Kollégium gondonoka, Kedves Miklós a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola titkára; jegyző: Dömötör Gyula a Mensa Academica Pnbliea gondnoka.

12. Mensa Academica Pubíica Végrehajtó Bizottsága E l n ö k : Farkas Béla; ügyvezető elnök: tagok a karok részéről: Fröhlich Pál, Kramár

Purjesz Béla; Jenő, Mester

János; a Horthy-Kollégium részéről: Koch Sándor igazgató; a Diákjóléti és Diákvédő Iroda részéről: Banner János; a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola részéről: dr. Schilling Gábor igazgató; jegyző: Dömötör Gyula, a Mensa Academica Pnbliea gondnoka.

13. Természettudományi Kutatási Bizottság E l n ö k : Szent-Györgyi

Albert;

elnökhelyettes:

Fröhlich

Pál; tagok: Szily Kálmán államtitkár, a miniszter kiküldöttje; Mauritz Béla budapesti egyetemi ny. r. tanár, az Országos Természettudományi Tanács kiküldöttje, Baló József, Koch Sándor, Jancsó Miklós.

Itiesz Frigyes;

p ó t t a g o k : Bruckncr

Győző,

14. A M. Kir. Horthy Miklós-Tudományegyetem Barátai Egyesületének Tisztikara E l n ö k : Baló

József;

alelnökök: dr. Kiss Széchenyi

István

ügyvezető elnök: Balizfalvy

Ferenc

ny. miniszteri

közjegyző; t i t k á r : Nagy

János;

tanácsos, dr.

Leopoldina

tanárnő,

egyetemi könyvtári gyakornok; ügyész: dr. Tóth Imre ügyvéd; pénztáros: dr. Kiss Albert egyetemi tanácsos; ellenőrök: Holló

Domokos

egyetemi! s. titkár; Ferenc,

Gönczi

Pál,

ny. g-h. gondnok, dr. Miklós

számvizsgáló Kovács

Ferenc

bizottság

Károly

tagjai: fíézsy

gh, g o n d n o k o k .

15. Az Acta Uniyersitatis Szegediensis Szerkesztőbizottsága Enök: Baló József; szerkesztő: sectio medicorum: Baló József, Batizfalvy János, Ivanovics György n y . rk. tanár:; sectio pihÉosophica: Halasy-Nagy József, Mester János; sectio


49 philologica: Schmidt Henrik, Sík Sándor, Kerényi Károly; sectio geogr.-hist.: Kogutovicz Károly, Fógel József; sectio m a t b e m a i i c a r i i m : Riesz Frigyes (dr. Szőlcefalvy-Nagy Gyula Kolozsvár, dr. Kerékjártó Béla Budapest); sectio cbemicaphysica: Kiss Árpád, Frőhlich Pál; sectio mineralogicageologica: Koch Sándor, Ferenczi István; sectio biologíca pars zoplgica: Ábrahám Ambrus, Farkas Béla; pars botanica: Greguss Pál; szakosztályon k í v ü l : dr. Polner Ödön nyug. ny. r. tanár, Kóltay-Kastner-Jenö; szakosztályi képviselők: (választmányi tagok) orvoskar részéről: Purjess Béla, Ivanovics György ny. rk. t a n á r , bölcsészkar részéről: Sík Sándor, Banner János, m a t e m a t i k a i és természettudományi k a r részéről: Kiss Árpád, Farkas Béla.


50

;

x.

Egyetemi intézetek és g y i i j t e m é n y t á r a k 1. Egyetemi Könyvtár (Dui.íonics-tér 13. 1. em.) (T 27—80, 27—Sí) Egyetemi k ö n y v t á r i g a z g a t ó : dr. Puskás Endre; egyetemi könyvtáraoik: dr. Csillik Bertalan egyetemi m a g á n t a n á r ; egyetemi alkönyvtárul ok: dr. Bognár Dezső; egyetemi könyvt á r i gyakornokok: dr. Moldoványi Imre, Motika Gabriella, dr, Jezemiczky Margit, Nagy Leopoldina, Horváth Magdolna; napidíjas: öav. Joó Sándorné Timesák Júlia; tiszteletdíjasok: dr. Szűcs József né Barabás Piroska, dr. Párducé Mihályné Dávid Ilona, itrodai a l k a l m a z o t t : Lázár Ilona,; szakaltiiszit: Sebest József; I . o , altisztek: Bónus János, Gombkötő Ferenc; I I . oszt. altiszt: Tóth Mihály; kisegítő szolga: Varró Antal; ideiglenes t a k a r í t ó : Balog András.

2. Testnevelési Intézet (Fodor-utca 9, T 30—02) I g a z g a t j a az Egyetemi Testnevelési Bizottság. Testnevelő tanár: Légár Győző; testnevelő t a n á r n ő : Sárai Paula; vívómester: Tóth Ferenc; I . o. altiszt: ördög József.

3. Jog- éS államtudományi Intézetek Átmenetileg' számetelnek.

4. Orvoskari intézetek, gyiijteménytárak és klinikák A) Intézetek Bonctani,

szövet-

ós

fejlődéstani

intézet

(Kossuth Lajos-sugáríit -10, T 15—58) Igazgató: Gellért Albert ny. r. t a n á r ; adjunktusok: dr. Botár Gyula,, dr. Bacsich Pál; tanársegéd: dr. Nagy Ist-


51

ván; fizetéstelen tanársegédek: dr. Gerzanits Pál, dr. Faragó Dénes, dr. Csendesné Báes Borbála dr.; díjas gyakornokok: Csonka István, Fizély János inb.: d í j t a l a n gyakornokok: Nagysolymossy Irén mb., Nagysolymossy Ilona mb., Kása Zoltán mb., Tapodi Dömötör mb., Deák Ilona mib., Szollár István mb. 11,41. X I . 1-től, Szilágyi Pál mb. 1942. I I . 1-től; demonstrátorok: I. félév: Tóth Viola, Szilágyi Pál; I I . félév: Dávid Gábor, Dómján János; I . o. altiíszt RomJiányi Mihály; kisegítő szolga: Földházi János. Élettani

intézet

(Dóm-tér, T 28-^23) I g a z g a t ó : Veress Elemér ny. r. tanár,; intézeti t a n á r : dr. Csinády Jenő; fizetéstéleu tanársegéd: dr. Szobonya Miklós; d í j a s gyakornok: Bánki Mihály; d í j t a l a n gyakornokok: dr. Borbola József, Dér Béla, Zsoldos Ferenc mb.; kisegítő szolga: Szécsi Sándor, Elek Zsófia, Gyógyszertani-

é s g y ó g y s-zer i s m e r e t i intézet

(Dóm-tér, T 10—87) I g a z g a t ó : Janc.só MiMós ny. r. t a n á r ; adjunktus: dr. Dirner Zoltán; tanársegédek: dr. Bordás Sándor, dn. Bay ödön; fizetéstelen tanársegéd: dr. 11. Egyed Miklós; díjas gyakornok: Csapó Árpád; díjtalan gyakornokok: Lichteneckert István mb., Hofbauer András 1941. X . 1-től, Ravazdy István 3941. X . 1-től; laboráns: B. Kurai István; irodai alkalmazott: dr. Bordás Sándorné; I, o. altiszt: Batki Mihály; kisegítő szolga: GÖrlich József né Biczók Ágnes. Gyógyszertár

és g y ó g y s z e r é s z e t i

intézet

(Dóm-tér, T 10—68) Gyógyszertárvezető: Dávid Lajos c. rk. t a n á r ; fővegyész: dr,. Nóvák István; tanársegéd: Rákosfalvy. Zoltán; d í j a s gyakornok: Vetró Lajos; d í j t a l a n gyakornokok: Bak Lajos, Barta László; d í j n o k : Kátai Rózsa; tiszteletdíjas gyógyszerészek: Apró László, Tarjányi József; technikák: Pritz Edéné, Bori József né; szegő dm-ényes laboráns: Horvát György, szegődmónyes szolgák: Farkas Ferenc, Tokán Mátyás; szegődmónyes t a k a r í t ó n ő k : Farkas Irén, Mészáros József né.


52 Kórbonctani

és k ó r s z ö v e t t a n i '

intézet

(Kossuth Lajos-sugárút 40, T 18—94) Igazgató: Baló József n y . r, t a n á r ; tanársegéd: dr. Kis László 1941. X I . 1-től; díjas g y a k o r n o k o k : Stangl Ernő, Szigethy Béla, Tamás Elemér; l a b o r a t ó r i u m i asszisztensnő: Kovács Ilona; irodai a l k a l m a z o t t : Kucsera Margit, Holló Erzsébet; kisegítő sziolga: Czirok András. Kóntani

ós b a k t e r i o l ó g i a i

intézet

(Dóm-tér, T 22—17) Igazgató: Ivánovics György ny. rk. t a n á r ; tanársegéd: di-. Vetró János; díjas gyakornokok: dr. Gieszer Nándor 1942. I I . 1-től, Pál Endre mb.; d í j t a l a n g y a k o r n o k o k : dr. Thiry Lajos 1941. X . 31-ig, dr. Gieszer, Nándor mb. 1942. I . 31-ig, Eöllős Zoltán mb. 1941. X I . 1-től, Sonkoly Kálmán mb. 1941, X I . 1-től; szegödményes laboráns: Pataki László; létszámfeletti díjnok: Bárczi Kálmánné; I . o. altiszt: Kuhmcsics Ferenc; kisegítő szolga: Relyén Radoné. . Közegészségtani

intézet

(Dóm-tór, T 15-33) Igazgató: Iianyó Béla n y . r. t a n á r ; tanársegédek: dr. Jávor Zoltán, dr. Szomolányi Gyula 1942. I I . 1-től; díjas gyakornokok: dr. Szmolányi Gyula 1942. I . 31-ig, Fiam Béla mb. 1942. I I . 1-től; d í j t a l a n gyakornokok: dr. Lamper József, Réti Tivadar, mb.; szegödményes laboránsok: Fazekas Dísztó, Marunáh Pál; irodai alkalmazott: Rőth Margit, Orvosi

vegytani

intézet

(Dóm-tér, T 23—42) I g a z g a t ó : Szent-Györayi Albert ny. r. t a n á r ; tanársegédek: dr. Banga Ilona, dr. Straub F. Brúnó, dr. Laki Kálmán, dr. Gerendás Mihály; díjas g y a k o r n p k : dr. LaMné Kézdi Erzsébet; d í j t a l a n g y a k o r n o k : dr, Mórocz Jenő 1942. I . 81-ig; díjnok: Zétényi Margit; l a b o r a t ó r i u m i asszisztensnő: Mágori Erzsébet; kisegítő szolga: Rózsa Antal. Sportorvosi .

vizsgáló

állomás

(Dóm-tér, Élettani intézet, T 2S-23)

Vezető főorvos: dit Gsinády Jenő téstelen tanársegéd: dr. Zeyk Domokos talan gyakornok: dr. Bátky László.

1942. V I . 30-ig; fize1941 X I I . 31-ig; díj-


53 Törvényszéki

orvostani

intézet

(Kossuth Lajos-sugáríit 40, T 17—91) Helyettes igazgató: Baló József ny. r. t a n á r ; a d j u n k t u s : dr. Fazekas I. Gyula; tanársegéd: dr. Incze Gyula; irodai a l k a l m a z o t t : Peták Matild; I I . o. altiszt: Fekete Miklós; kisegítő szolga: Varga Illés.

B) Klinikák Belgyógyászati

klinika

(Erzsébet-rakpart 15, T 31—93) I g a z g a t ó : Busznyák István ny. r. t a n á r ; a d j u n k t u s : dr. Korányi András; tanársegédek: dr. Karády István, dr. Szécsényi-Nagy László; tanársegédi címmel felruházott díjas gyakornokok: dr. Hámori Artúr; dr. Szenes Tibor; díjas gyakornok: dr. Benkö Sándor; fizetéstelen tanársegédek: Bentsáth Aladár, Soóky Erzsébet; d í j t a l a n gyakornokok: dr. Varga Sándor, dr. Leitner Margit, dr. Kubányiné Tóth Margit dr., dr. Barbie Erzsébet, dr. Oláh Ferenc, dr. Csendes Oszkár 1941. X . 1-től, dr. Ládvánssky József 1941. X . 1-től, dr. Tompa Sándor 1942. I V . 1-től; létsz.-feletti d í j n o k : Bánki Mária; I I . o. altisztek: Lengyel Jakab, Farkas János, Szombati György. Belgyógyászati

diagnosztikai

klinika

(Erzsébet-rakpart 15, T 31—88) I g a z g a t ó : Purjesz Béla ny. r. t a n á r ; intézeti t a n á r : dr. Berkesy László; tanársegéd: dr. Lajos Sándor 1942. I I . 1-től; tanársegédi címmel felruházott díjas gyakornok: dr. Lajos Sándor 1942. I . 31-ig; fizetéstelen tanársegéd: dr. Horváth „Klára; díjas gyakornok: dr. Takó József, dr. Kopasz Ernő 191%. I I . 1-től; díjtalan gyakornokok: dr. Becker András, di". Jász Tivadar, dr. Mecsér Ferenc, dr. Kopasz Ernő 1942. I. 31-ig, dr. Buday Margit 1941. X . 1-től; szakaltiszt: Csicsman Miksa; I . óv altiszt: Lengyel Teréz. B őx- é s n e m i b e t e g k i i n i k a (Erzsébet-rakpart 8—10, T 10—31) I g a z g a t ó : Rávnay Tamás ny. r. t a n á r ; adjunktus: dr. Rejtő Kálmán 1942. I I I . 31-ig; tanársegédek: dr. Sipos Károly, dr. Kardos Gyula 1941. X . 1-től; díjas gyakornpkok: dr. Kardos Gyula 1940. I X . 30-ig, dr. Garazsi Máiia, dr .Bácsi


54

Katalin 1942. I I I . 1-től; d í j t a l a n g y a k o r n o k o k : dr. Szádeczky László, Heszler Mária mb. 1941. X I . 1-től, Somosi Gizella mb. 1942. I I . 1-től; létszámfölötti d í j n o k : dr. Kain Sándorné; I . o. altisztek: Schadt József, Miklós István, Bácskai József; kisegítő szolga: Benedek Istvánná Sándor Anna. Fogászati

r e n d elő

intézet

(Teleki-utca 12, T 23-66) Vezető: dr. Göllner Lajos a d j u n k t u s ; tanársegéd: dr. Miklós István; fizetéstelen tanársegéd: dr. Szabó Miklós; díjtalan gyakornokok: dr. Gajzágó István, dr. Frőhlich Ottóné Szőllőssy Ilona, dr., dr. Gajzágó Istvánná Szigethy Margit dr.; I I . o. altiszt: vitéz Ármány Imre. Fül-,

orr-,

g é g e r e n d el ő

intézet

(Árpád-utca 3, T 17—99) Vezető: dr. Treer József k l i n i k a i főorvos; tanársegédi címmel felruházott díjas g y a k o r n o k : dr. Falta László; fizetéstelen tanársegéd: dr. GörgényV Gyula. G-y e r m e k g y.ó g y ú s z.a t i. ' k l i n i k a

(Erzsébet-rakpart 18, T 16—96) Igazgató: Kramár^ Jenő ny. r. t a n á r : fizetéstelen adjunktus: dr. Tróján Emil; tanársegédek: dr. Blassó Sándor, dr. Bános Alajos; tanársegédi címmel felruházott díjas gyakornokok: dr. Kovács Júlia, dr. Greiner Károly, dr. Katona János 1,942. I I . 1-től; fizetéstelen tanársegédek: dr. Blassó Sándorné Liszka Irén dr., dr. Gaál István 1941. X I . 1-től, dr. Katona János 1941. X I . 1-től 1942. I I . l-ig'; d í j t a l a n gyakornokok: dr. Besenyei Kálmán, dr, Gaál István 1941. X . 31-ig, dr. Katona János 1941. X . 31-ig, dr. Kovács Margit, dr. László Pál, dr. Pampuk László, Szabó Jolán, dr. Vargha Gyula 1941. X . 1-től, dr. Argay István 1941. X . 1-től, dr. Erényi Júlia 1941. X I . 1-től; kezelő gyakornok: Bogyay Aranka; kisegítő szolga: Tóth Viktória. I d e g - ós e l m e k ó r t a n i

klinika

A) Idegkórtan! osztály és felvételi iroda: Kálvária-út 52, T 31—92. B) Elmekórtani osztály: Pulcz tábornok-utca 1, 7' 22—36) Igazgató: Kulcsár Ferenc ny. r. t a n á r ; a d j u n k t u s i (símmel felruházott tanársegéd: dr. Csontomé dr. Csajág ha Márta; tanársegédek: dr. Huszák István, dr. Mezei Béla;


55 díjas g y a k o r n o k o k : dr. Vargha Miklós, dr. Such Magdolna; d í j t a l a n gyakornokok: dr. Szák János, dr. Geréb Tibor. 1941. X . 1-től; létszámfeletti d í j n o k : Boros Magda; m ű s z a k i altiszt: vitéz Deák István; I. o. altiszt: Fekete Lajos. S eb ósz e t i

klinika

(Arpád-iitca 3, T 17—09) I g a z g a t ó : Vidakovits Kamilló ny. r. t a n á r ; tanársegédek: dr. Szabó Dénes, dr. Bata Tibor, dr. Fröhlich Ottó; díjas műtőorvosok: dr. Rózsa Andor, dr. Farkas Lajos, dr. Kaveczky Imre; d í j t a l a n műtőnövendékek: dr. Lélek Sándor, dr. Klein Gyula, dr. Drexler. Miklós, dr. Jeleszity Gojkó 1941. X . 1-től; kezelőnő: Dévainé Csa-pó Olga; I . o. altiszt: Hegyi Fái; I3T, o. altiszt: Totka Bálint. Szemészeti

klinika

(Árpád-utca 1, T 16—83) I g a z g a t ó : Ditrói Gábor ny. r. t a n á r ; tanársegédek: dr. Polyákovits Anna, dn. Nagy Istvánné dr. Bors Mária 1941. X. 1-től; díjas gyakornokok: dr. Nagyné dr. Bors Mária 1941. I X . 30-ig, dr. Frelmann Ferenc 1941. X . 1-től, Schmidt Kamillo mb. 1942. I I . 1-től; d í j t a l a n gyakornokok: dr. Freimann Ferenc 1941. I X . 30-ig, Schmidt Kamillo mb. 1942. I. 31-ig; d í j n o k : Salamon Ilona; szakaltiszt: Benkö György; I . o. altiszt: Orbán Ferenc. Szülészeti

ós

nőgyógyászati

klinika

(Tisza Lajos-körút 96, T 11—22) I g a z g a t ó : Batizfalvy János ny. r. t a n á r ; tanársegédek: dr. Nemecskay Tivadar, dr. Kulitzy Géza 1942. I I I . 15-ig; dr. Dubrauszky Viktor; tanársegédi címmel felruházott díjas gyakornokok: dr. Bertényi (Bruchter) Albert, dr. Martzy István, dr. Babos István; fizetéstelen tanársegédek: dr. Stróbl Ferenc, dr. Aigner Károly; díjas gyakornokok: dr. Kubányi Károly, dr. Takáts László 1942. I I . 1-től; díjtalan g y a k o r n o k o k : dr. Endrey Gyula, Forró Lajos mb. Szabados Erzsébet mb., Fricsainé dr. Telbisz Márta; létszámfeletti díjn o k : Sándor Ivánné; m ű s z a k i altiszt, főszoilésznő: D. Dézsy Vilma; gépész: Barna József; szakaltiszt: Varga Lajos; I . o. altiszt: Bakacsi Gyula.


56

C) Könyvtár Orvoskari

Klebelsberg-Könyvtár

(Belgyógyászati klinika, Erzsébet-rakpart 15, T 31—93) Vezető tanári: Baló dr, Jezerniczky Margit,

József

ny. r. t a n á r ;

könyvtáros:

5. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi intézetek (Baross Gábor-u. 2, II. és III. em.) Alföldi

néprajzi

intézet

(III. em. 8—9. sz., T 12—03) Vezeti a Schmidt Henrik

Néprajzi Bizottság, ny. r. tanár. Filozófiai

A

bizottság*

elnöke:

intézet

(III. em. 23—25. sz., T 19—52) Igazgató: HcHasy-Nagy József ny. r, t a n á r ; fizetéstelen tanársegéd: dr. Berky Imre; megbízott d í j t a l a n gyakornok: KÖdÖbőcz József. Földrajzi Meteorológiai

intézet

és s z e i z m o g r á f j a i

obszervatórium

(III. em. 28- 43. sz„ T 49—95) Igazgató: Kogutowicz Károly ny. r. tanár,; a d j u n k t u s : dr. Wagner Richárd; megbízott d í j t a l a n gyakornok: Pauer Rozália ós Baranyai Vince; I . o. altiszt: Csóli Ferenc és Hegedűs Imre. Francia

filológiai

intézet

(II. em. 21-34. sz., T 12-03) Igazgató: Birkás

Géza ny. r. t a n á r ; lektor: Grenet

F.

Henri. Germán

filológiai

intézet

(Hí. em. 10—12. sz., T 12—03) Igazgató: Schmidt Henrik ny. r. t a n á r ; német lektor: dr. Noack Fritz; díjas gyakornok: Miklós Zita 1942. I I I . 81-ig, 1942. I V . 1-től Hajas Julianna.


57 Klasszika-filológiai

intézet

(III. em. 4—7. sz., T 12—03) I g a z g a t ó : Kerényi nok: dr. Visy József. Közép-

és

Károly

ny. r. tanáig d í j t a l a n gyakor-

újkori

történelmi

intézet

(III. em. 1—3. sz., T 12—03) Megbízott igazgató: Hermann I. Egyed ny. r. t a n á r ; ideiglenes g i m n á z i u m i rendes t a n á r k é n t bepsztva: d n nemes Klamm Rezső. Lélektani

intézet

(II. em. 25—27., T 12—03) I g a z g a t ó : Bognár Magyari

Cec.il ny. r. tanár.

irodalomtörténeti

intézet

(III. em. 18—22. sz., T 12—03) I g a z g a t ó : Sík Sándor segéd: vitéz Pálfy Gyuláné Magyar

ny. r. t a n á r ; fizetéstelen tanárdr. Schmidt Edit.

nyelvészeti

intézet

(III. em. 14—<15. sz., T 12—03) I g a z g a t ó : Klemm Antal ny. r. tanár - ; t a l a n g y a k o r n o k : Héjjas ZcHtán. Magyar

megbízott

díj-

t ö r t é n e l m i é, s m ű v e 1 ő' d é s t ö r t é n e l m i intézet (III. em. 05-57. sz., T 12—03)

I g a z g a t ó : Hermann István gyakornjok: Tihanyi Zoltán.

Egyed

Művészettörténeti

ny. r. t a n á r ; d í j t a l a n

intézet

(II. em. 34—35. sz., T 12—03) Megbízott igazgató: Kerényi

Károly

Neveléstudományi

ny. r. tanár.

intézet

(II. em. 16—20. sz., T 12—03) I g a z g a t ó : Mester János gyakornok: Nagy Sándor.

ny. r. t a n á r ; megbízott d í j t a l a n


58 Olasz

filológiai

intézőt

(II. em. 29--31. és 33. sz., T 11—51) Igazgató: Koltay-Kastner. Jenő díjtalan gyakornok: Papp Gyula,

ny. r. t a n á r ; megbízott

R é g i s é g t m l o m á n y i i n t ó z e. t és Alföldi

régészeti

k a t a s z te r i

intézet

(III. em, 44-54. sz., T 18-66) Igazgató: Banner Janón ny. r. t a n á r ; adjunktus: dr. Párducz Mihály egyetemi m a g á n t a n á r ; díjas gyakornok: Foltiny István; d í j t a l a n g y a k o r n o k : dr. Széli Márta oki. középiskolai tanúr; laboratórium vezető: Boros Ilona; szakaltiszt: Broda Sándor. 6. M a t e m a t i k a i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r i i n t é z e t e k és g y ű j t e m é n y e k Á l l a t i * e n d s z e r t a n i i n t é z e t ós g y ü j t e m é n y t á r (Baross Gábor-utca 2, fldsz., T 28-22) Igazgató: Farkas Béla ny. r. t a n á r ; tanársegéd: dr. Züahy-Sebess Géza; fizetóstelon tanársegéd: Motika Maróit; díjtalan gyakornokok: Edelényi Béla, Imre László; altisztek: Soós Sándor József, Dobay Mihály; napibéres: Ágnes Mátyás. Általános

á l l a 11 a n i

és

biológiai

intézet

(Baross Gábor-utca 2, fldsz., T 33—39) Igazgató: Ábráham Ambrus Andor, ny. r. t a n á r ; intézeti t a n á r : dr. Mátyás Jenő; szolgálattételre beosztott gimnázáJumi t a n á r : dr. Vidacs Júlia; tanársegéd: Bcnde, Sándor; címzetes tanársegéd: dr. Faludi Sándornó Bodacz Ilona; díjtalan gyakornokok: Thury Géza, Kovács Gyula; I . o. altiszt: vitéz Olasz István; napibéres szolgák: Konkoly Károly, Szekeres András. Általános

ós

szervetlen

vegytani

.intézet

(Dóm-tér, T 25—17) Igazgató: Kiss Árpád ny. r. t a n á r ; a d j u n k t u s : dr. Kotsis Jenő Endre; díjas gyakornokok: dr. Csókán Pál, Auer György; díjtalan gyakornokok: Major Eleonóra, Nyiri


59

Gabriella, János.

Hertelendi

György,

Ásvány-

Szabó Róza;

és k ő z e t t a n i

I. o. altiszt: Gera

intézet

(Baross Gábor-utca 2, I. em., T 33—42) I g a z g a t ó : Koch Sándor ny. r. t a n á r ; tanársegéd: dr. Makiári Lajos; fizetéstellen tanársegéd: dri. Paul'myiné Sz. dr. Szűcs Mária; beosztott középiskolai t a n á r : dr. Mezősi József; mb. díjas gyakornok: Grasselly Gyula; díjtalan g y a k o r n o k : Bácsi Zoltán; szakalti'szt: Gál Jeremiás. Elméleti

fizikai

intézet

(Dóm-tér, T 33—37) I g a z g a t ó : Széli Kálmán ny. r. tanár; tanársegéd: Szele Tibor oki. középiskolai t a n á r ; díjitalan gyakornok: Berencz Ferenc, kereskedelmi iskolai helyettes tanár. Embertani

és

fajbiológia

(Dugonics-tér 13, T 27—80)

intézet •

I g a z g a t ó : Bartucz Lajos ny. r. t a n á r ; mb. tanársegéd: Nemes József; mb. díjtalan gyakornok: Pálfy József; Intézeti segédtiszt: Szilágyi Ilona; I. o. altiszt: Jernei Mihály cs Bajor Kálmán. Földtani

intézet

(Baross Gábor-utca 2, I. em., T 33—34) I g a z g a t ó : Ferenczi István ny. r. t a n á r ; a d j u n k t u s : dr. Miháltz István; díjas gyakornok: Szabadi János; d í j t a l a n gyakornoki: teendőkkel megbízva: Timár Lajos és Kulcsár László; altisztiek: Csóti Gy. József, Nagy András. Geometriai

intézet

(Baross Gábor-utca 2, II. em., T 33—45) Igazgató: Rédey László ny. r. tanár; adjunktus: dr. Lipka István m a g á n t a n á r ; I. o. altiszt: Sopsich Gyula. Gyakorlati

fizikai ós intézet

elektrotechnikai

(Dóm-tér, T 33—36) Megbízott igazgató: Frőhlich

Pál ny. r. tanár.


60 Kísérleti

fizikai

intézet

(Dóm-tér, T 33—,36) Igazgató: Frőhlich Pál ny. r. t a n ú n ; I . tanársegéd: dr. Mischung Ilona; I I . tanársegéd: dr. Bános- Gizella; mib. díjas gyakornok: Dombi József; díjtalan gyakornokok: Szombati István és Bor Pál; m ű s z a k i altisztek: Fazekas András, Jenéi Pál; I, o. altiszt: Nyilasi István. Matematikai

intézőt

(Baross Gábor-utca 2, II. em„ T 33—45) Igazgató: Riesz Frigyes ny. r. t a n á r ; adjunktus; Kalmár László a m. kir. Ferene József-Tudományegyetem volt m a g á n t a n á r a ; díjtalan g y a k o r n o k o k : liiihn Péter, Pancratz Edit; I I . o. altiszt: Rosiár János, Növénytani

intézet

és

füvészkert

(Baross Gábor-utca 2, I. em., T 33—38) Igazgató: Greguss Pál ny. r. t a n á r ; tanársegédek: Szalai István, dr. Szabados Margit; fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Varga István; fiaetóstülen tanársegéd: Kovács József; d í j t a l a n g y a k o r n o k o k : Sávai IAzsló, Vajda Ernő; füvészkerti segédintéző: Ludvig János; gépírónő: Major Sára; laboráns: Tóth István; I. o. altiszt: vitéz Lengyel György; I I . o. altiszt: Temesvári András; kertószsegéd: Hajdú Gábor; füvészkerti csősz: Süli József. Szerves

és

gyógyszerészi

vegytani

intézet

(Dóm-tér, T 30-52) Igazgató: i'fj. Bruckner Győző ny. r. t a n á r ; intézeti t a n á r : dr. Kőszegi Dénes; tanársegédek: dr. Winklfír Elemér, dr. Börcsök Emil; fizetéstelen tanársegéd: dr. Kovács Oskolás Margit; díjas gyakornokok: Kovács József, dr. Dinnyémé sz. Salgó Éva; díjtalan gyakornokok: Simonyi József, Autherid Kamillo, Mecher Tibor, Kovács Kálmán; I . o, altiszt: •Lázár István;' I I . o. altisztek: Makkíry Sándorné, Horváth Sándor; üveg'teclmikus: Schern János; szegödményes: Szabó Imre.


61

X I

Egyetemi hivatalok 1. Rektori hivatal Tanácsjegyző: dr. Miklós Károly egyetemi s. titkár,; főiskolai képesítésű gyakornok: dr. Török Sándor; díjnokok: Gányi Oszkár, Benedek István; l é t s z á m M e t t i díjnok: Magyar Erzsébet, Nagy Gizella és Németh Mária; szakaltiszt; Fülöp József főpedellus, Gál Pál; I I . o. altisztek: vítéss Kiss Imre kapus, Dombovári József, Szúnyog Ferenc.

2. Quaestura Quaestor: dr. Kiss Albert egyetemi tanácsos; m b . ellenőr: Menning Gyula gyakornok; létszámfeletti d í j n o k : Wenner Miklós, Bor ót Béla; I . o. altiszt: Kovács István.

3. Az orvostudományi kar dékáni hivatala I r o d a t i s z t : Kalmár Ilma; d í j n o k : Kardos Zoltán; létszámfeletti d í j n o k : Orbán Erzsébet és Szilágyi Margit; I. o. 'altisztek: Diós Lajos, Tarin János.

4. A bölcsészet-, nyelv és történettudományi kar dékáni hivatala Hivatalvezető: dr. vitéz. Szarka János egyetemi s. fogalm a z ó ; d í j n o k : Motika Lászlóné Kántor Mária; lótszámfeletti d í j n o k : dr. Gajzágó Jánosné Nagy Margit és Fábián Pálné Kengyela Mária; m ű s z a k i altiszt: Benkecz István; I I . o. altisztek: Molnár Bálint, Dani Lajos és Sánta István; kisegítő szolga: Tóth Ferenc.

5. A matematikai és természettudományi kar dékáni hivatala Hivatalvezető: dr. Horváth József léitszámfeletti díjnok 1942. I V . 24-ilg, Benedek István létszámfeletti d í j n o k 1942. V .


62 1-től; létszámfeletti díjnokok: Szalay Mária, Torontáli Katalin 1942. V. 2-ig, Renkecz Julianna .1942. V. 2-től; szakaltiszt: Renkecz Lajos; kisegítő szolga: Károlyi István,

6. Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő iroda E l n ö k : Banner János ny. r. t a n á t ; irodavezető: Kernen Irma díjnok; irodai a l k a l m a z o t t : Osztoics Mária, Szeredi Margit.

7. Gazdasági hivatal Igazgató: Merényi Albin; igazgatóhelyettes: Gönczi, Pál gondnok; gondnok: Kovács Ferenc ós Dézsy Ferenc; főmérnök: Dollinger Imre; az élelmezési osztály vezető orvosa: dr. Stróbl Ferenc; li. vezető: dr. BenUáth Aladár; főkertész: Somogyi Imre; gli. tiszt: Magyar László, gh. s. tiszt: Szontai József, Szentirmai László, Kocsis Jenő ós Kertész Lajos; főiskolai képesítésű g y a k o r n o k : Magyar Ede mérnök; gh. gyakornok: Szőnyi György, Dubrauszky Jenő, Dömötör Ödön és lleim Antal; kezelő g y a k o r n o k : Bogyay Aranka; kezelő: D. Csapó Olga; díjnokok: Szilágyi Sándor, Dvorcsák Imre, Hegedűs Anna, Molnár Anna, Salamon Ilona, Simándi Irén, Zétényi Margit, Bárkányi Illés, Hangay József; altisztok: Barna József, Endrődi János, I). Papp Gyula, Bózsö István, Pisztrai József, i f j , Bózsó István, Mucsi András, Nagy József, Seress Gyula, Vermesi János, Soltész Kálmán, Katona György, Gombos János.


63

XII.

Az Egyetem hallgatóinak névsora az 1941/42 tanévben 1 1. Orvostudományi kar a) R e n d e s Alekszity D e j á n Almási Károly I. Andreidesz A n t a l Annau Ella 5 Antauen György II. Ábrányi István Dr. A d á m I m r e I. B a á r József Balasba Géza I. 10 B a n k ó V i k t o r II. B a r tus Tibor B á c s k a i József Belcseva J a n k a Berétnyi E r z s é b e t 15 B i a e s i S á n d o r B í r ó F e r ó ne Bilechl . N á u d o r Bódy Ödön Bódis Lajos 20 B o d o r f á i L á s z l ó

Bogdán Endre vit.

Bogdáady

Emil Boianov Kresztev Nikifor II. Boros László I. 25 B o r s A n d o r B o r s a y Ediit B r a n y i c z k y László Butkay Imre 30 B u z s á k y K a t a l i n Büttner Károly Ohtoviiü Károly Csábi I m r e Gsányi Béla 35 C s á s z á r P á l Csépi K a t a l i n Cserveny Antal C'si p i a k o v a Ivanka Csizmadia Károly 40 C s ó k a I m r e Csonka István 1

hallgatók

Csorba t Sándor Czikajló Gyula Cziinege A n d r á s 45 D a m j a n o v i c s Miklós Danis László Daniss Irén D á v i d Gábor Deák Ilona 50 Degrcl 1 I s t v á n Dekov I v á n Derivaderios J á n o s Dettre Gábor Diczfalusy E g o n 55 D i e n e r s K á r o l y Dimitrova Radka Motova Dimitrova Veszelina ' II. D i n y a s k i LázJáx Dobó A n t a l 60 D ó m j á n Jáinos Dgonkó B o r b á l a Drancsik Ferenc D u k a Dénes Dulcay S á n d o r 65 E h i n a n u F e r e n c Eickingeii B á l i n t Elmer Nándor E ö l l ö s iZoltá.n Esoh J á n o s 70 Faiítli Hedvig; Dr. Faludi Sándor Fekete Lajos Folkai Béla Ferencz Lajos 75 F i a m B é l a Filipovics István Fincicky K l á r a Fi'zély J á n o s F o r i n y á k László 80 F ó r i s I d a Földi. M i h á l y

f r i v a l d i Friv a l d s z k y Kornélia Gál István Gáli' É v a 85 G e i r i n g e r G y ö r g y G e o r g i e v Hrisztov P é t e r Gergor:ecz J ó z s e f Gáher K a t a l i n Glogovcsán Cvetko 90 Giobasűhits L á s z l ó Gombay Tibor Goisatonyi K a m i l l ó Grátzer I v á n Grbics R ó z s a 95 Greeski S á n d o r Gromilovits M á r i a Grünfeld Éva Grünhut János Gyenes I s t v á n 100 G y ö r k e y F e r e n c Haffner Béla H a l m á g y i Délies Halphen Miklós Hatala István 105 H a v a s L á s z l ó H e i m Dezső Hanneberg György Heszler M á r i a Hódosy Zoltán 110 H o l i k M e l i t t a H o r v á t h Ferenc Horváth Zsigmond Hörömpöly Tibor Illyés E n d r e 115 I l i e v S z t o j a n o v Aszen I v k o v i e s Ivandekics L á z á r Ivkovits Gaxsatáv II.

A római szám azt jelenti, hogy az illető hallgató csak a megjelölt félévben volt beiratkozva.


64 J a k a b László J a n o v i c s Tibor .120 J á k s ó Gizella Jedlicska Gábori I . Jeleszity Zdravko J ó r á n t Ferenc. Jovánovity Dusán 125 J u r i s i n Száva I. K a l e v Vaszil Kanazir Dusán K a r d o s Róbert K á d á r László 130 K á s a Z o l t á n Kelemen M a r g i t Kemy Kálmán Kertész R ó b e r t K i n k a Jenő 135 K i s s J u d i t . K l e i n Géza KLopp K á r o l y K o f f l o r Sándor; if.i, K o m á r o m y György 140 K o m á r o m i O t í l i a Komlos Endre Kondaos G y ö r g y Kordás Pál Korányi Károly 145 K ó s z ó P á l Kovács Béla Kovács Béla Kovács István Kovács Karolina 150 K o v á c s L a j o s Kovács P á l K o v á t s Tibor I. •Köblei: I í e n r i k I. 355 K ö n y v e s I l o n a Könyves Piroska Kracker Vilmos Krajevszki Conyó Krivák János II. 160 K r i s z t i t y Dobrivoj Krestef B o i a n o f f Nikifor I. Kubányi Imre Kulnncsictb József nemes K u p L á s z l ó 165 K ü r t ö s i Lásfzló Lakics János L á n g György Lehoczky László .„„ peilier F r i g y e s 170 Lengyel B e r t a l a n Lépes Tiibor Liebmann Vilmos Licbtneokert István

Lorencz György 175 L u k á c s Vladimír _ II. Lunzer István M a j o r Gábor, Majzik Gábor M a k ó Gáltor, 180 M a l a g u r s z k y Hona Malagurszky I m r e Mándicw S z m i l y a Maricw F e r e n c Marjanov Dusán 11. .185 M a r t o n G y ö r g y Matliojovieh Márta Mattyasovsxky Béla Matijeviity V l a b o M a y c r Rezső 190 M a y e t A n t a l I. Dr. M á n d i István Mándoki Antal M á r i a v ö l g y i Péter M á r i á s József 195 M á r k u s G á b o r Melanovszky Alfonz I. Meiuller M a g d a • Mesterovics Dusán II. Matzger V i l m o s 200 M é r e y B é l a Mibajlovits Miklós Miklós Nándor Milassin Gyula Milotay László 205 M i l o v a n o v Dimitrijo Mincla T i b o r Milskovits G u s z t á v Mogyorosi Loránd Molnár Árpád 210 M o l n á r B é l a Molnár Ferenc Molnár László Morvay Pál M u c s i Terézia 215 Miillor H á r a l d Nacsa L á s z l ó N a g y Géza Nagy Imre I. Nagy István 220 N a g y L á s z l ó Nagy Mária Nagy Mihály Nagyisolymosy Hona

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

Nagysolymosy Irón Nomos J á n o s Németliy László 1 Nésin I l i j á I. vit. N y á r y Péter O b e r d i n g László O b r a d o v Szlobodán Oláh István II. Ormos Jenő Orosz J á n o s Orosz S á n d o r Ozsvár V i l m o s Özvegy Ferenc P a n g e l o v a fáztefana P a n y i k Tóth István Pap Gyula Papp István Papp Sándor P a t a j Béla P a t a j 11 éláné sz. Flachbart Aranka P a v l o v Lyu.bon Pavlovity Milán P á l Endre P á n c z é l Sándori Pástlvy Ferenc I. P e t é n y i József Peity István Potkov Sztoján P é n t e k József Péter P á l Pivnicski Dimitríj© Plavec Tibor Polgár György P o l g á r 'János II. Polyák János Poi.xov.its- M a r g i t Probst .Margit Prokopeüz Lajos I . Prónay Gábor Racsmány András Radek • Mária Radeov Vaszil I. R a t t a y László l i í i v a z d y Erzsébet Ravazdy István R á n k o v Rádoszláv Rácity Fedor R á t k a i Tivadar Rátky István Eöbm Alfréd Renneczédor Béla Reech. Géza


65 R é t i Tivadar: I. BibárO'V V. Dusán II. R o m á n y i Béla R o m o d a Tibori 280 R o s e n t h a l T a m á s Rosenzweig; Oszkár Rotter. N á n d o r Ruszwurm Kálmán Rúzsa Gábor 285 S á t r á n S t e f á n i a S á n d o r Györfry Sándor Gyula Sándor! L á s z l ó Schank László 290 i f j. S a h a u e r G y u l a Schlothauer. Márton Schloss T i b o r II. .Sebestyén E n d r e Sebők I r é n I. 295 Sebők G y u l a Sefcsik I s t v á n I I . Sipios I l o n a Sipo.ss M a r g i t Sípos M á r i a I. 300 S o m o s i G i z e l l a Sonkoly K á l m á n Söreghy I m r o Spiry Olivér I. Spreitzer József 305 S t i e f e l m a y e r Ádám D r . Stock K á r o l y Susula Zoltán Szabó Bataiics Károly Szabó György 310 S z a b ó M i b á l y

Szabó P á l Szabó S a r o l t a Szakáll István Szalay Elemér 315 S z a r v a s K a t a l i n Szavics V i d o j e I I . Szekér L a j o s Szelei B é l a Szentgáli Gyula 320 S z i l á g y i P á l Sakenderovies Márk I. Szolga P á l Szollár I s t v á n Dr. Szombathelyi Károly 325 Szőcs H e l g a Szitojaniova Dimitrova I. Szuvacsarevits Katalin Szüts I s t v á n Savircsevity Sándor 330 T a k á c s J ú l . i a n n a T a l á n y i Ferenc Tapody Dömötör Tellesz A l b e r t I. Tényi Mária 335 T i k v i c z k y J e n ő I . Tiller M i h á l y T i m á r Alice T o d o r o v Obretem Tolnait E r v i n 340 T ó t h Géaa T ó t h István. Tóifch V i o l a Török A n d r á s Török Sándor 345 T u c á k o v N á d a I I . Tunner, A n t a l

b) O r v o s k a r i A p r ó László Bak Lajos Balogh Barna B a r t a László 5 Bácsi Valétria B á n y a y Zoltán B í r ó Tibor Borbély László Bölcs Béla 10 B r e n k m a n n Krisztina B ú z á s Géza Citron I m r e Csapó Zoltán

350

335

360

370

Udvardy Elza Újhelyi László Unpmreán Aurél U n g v á r i József Uzelae Ozreu I. Vajdics László Vajdity Milán Varga Béla vitéz V a n g a E n d r e V a r g a József Vass Miklós V á g v ö l g y i Ferene Várkoaiyi 1 M á r i a Vászics M i l á o k o i f j . Veress E l e m é r V é n Retzső Vészits S t e f á n i a V i d á k Olga Vincaei M a r g i t Virágja M i h á l y V i t o s Gerő Vizi Sámuel Vojnie.9 T.

Gusztáv I. Voroehta J á n o s 375 V r a t á n G y ö r g y Vuletic® D a n i c a Wier. A n t a l W i t t Péter I. Wi'ttmann .Erzsébet 380 W o l l e m a n n M á r i a Zalányi Sámuel Zavisity Zavisa Zelenka Lajos Zelenka Lenke 385 Z l a t a r o v K . Sztojcso Zöldy Pál Zwibaeh Tibor Zsoldjos F e r e n c

gyógyszerészhallgatók

Csík G y u l a 15 D á v i d I s t v á n Decsy J u d i t . D i m é n y Gyula. Dobribán Andor Dobsa Sándor 20 D ó s a , I g n á c Endre A n n a Frőcihlieh A n d r i s Gál Júlianna Hofbauer András 25 H o r v á t h L á s z l ó Jánváry Lili K á l m á n J e n ő n é aa.

Nóvák Rozália Kerekes I s t v á n n é szül. H a l á s z Szabó B o r b á l a Kéler Stefánia 30 K l e i n G y ö r g y K n e f ó l y Nándor, Korpos Lajos Kovács Ödön Kökényééi M á r i a 35 K r i s á r A l a d á r K r i s t o N a g y Imire Lázár Jeromos Ledtner H e r t a


66 Ma.ior Gusztáv 40 Major Gyula Markovics Dusán Mendelsohn Sámuel Mihalik Dezső M i h á l y Ceeilia 45 Nagy Elek Nenádovics M i l á n Nyilas Dániel Pető E r v i n Pávlovits Dusán

50 Péterfy

Károly

Rácz György

Eázsó E d i t Réithy Árpád R ó n a y Tibor 55 Salgó É v a Sohurina M á r t h a Szederkény i M i k l ó s Szfekiczki J ú l i á j a Szirák E n d r e 60 Sziomolányi Gyula I.

Szűcs Lásaló T a r j á n y i József Tiohy B é l a Tóth Adorján 65 T u n y o g h y Ferenc Vetró Lajos U. Véfih I l o n a V ö r ö s József W e r t h e i m e r Tihoii 70 Z a k a r Gy.örgy Zelenka M á r i a

2. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar a) R e n d e s A m b r u s Erzsébet Baohát László Barabás I d a Bartos I s t v á n 5 Bartucz M a g d a Benkovich I s t v á n B én is Hed vig BorgyoskiBoricó I . Böröez Erzsébet 10 B r a u n Gábor Breukmann Zsuzsánna Csenei M a g d o l n a Csi'szár J o l á n D ö m ö t ö r László 15 Dubeez József Dugonics József I. Faragó László I I . Fazekas I r ó n Fisehcr Andrlás 20 Folberth Olga Geróes György I I . ' Gó'cze Rezső Görög Magdolna II. Gráf Rezső 35 G r ü n v a l d É v a G y u l a i Lenke Gyiirky György. I I . H a d a Ferenc Hangya Márton 30 H á g e r P a u l a Hegedűs Tibor H é j j a s Zoltán Huszár Imre Horváth István I. Í5 J a k a b István Jambrich Kázmér J ovánovity Drogntin I,

hallgatók

Kalocsa Béla I. Mátyus Szolán Kardos Ingeborg József 40 K a t o n a I m r e M e n g y á n György Kákonyi Éva Milánkovics Kemény Ilona Kálmán Kenéz M a g d o l n a M ó n u s Ferenc I I . 45 Kerekes A r a n k a 75 M u o s i József K. Kiss Ilona I. M u n d r u c z ó Péter Kis János N a g y Magd/olna Kiss O t t ó M i k l ó s Nemes József K l e n n e r László N é m e t h Ferenc 50 Kogutowi.cz 80 N é m e t h M á r i a Manuéla Nyikos Gyula Dr,. Koinrády Papp Gyula Lászlóné sz. D r . Pauer Rozália Gálos M a g d a I I . R a d e k Fjrzisébet Korek József 85 R á t k a i L á s z l ó K o r o m ErzséRegős M á r i a bet II, Eitseher G y ö r g y Kosztúri M a t i l d I I . R ó t h Terézia 55 Kovács M á r t a Rőth Ilona Kovács Péter 90 S á r i I l o n a Köblös J u d i t Schramm Márton Kői'ös Zsuzsánna Schwarz G y u l a Kőszeghy Serfőző Rózsa Ferenc I. Sikolya I r m a 60 ladioméri Lado- , 95 Soós Béla I. mérszky P á l Szabolcsi Gábor Lanfr M á t y á s Szabó Erzsébet Láng Jusztina ifj. Szabó J á n o s . Leei Ösy A l b e r t Szász K á r o l y I. Lehmann Vilmos 100 Szegner L á s z l ó 65 vitéz Lőrincz Szegvári József Menyhért II. Lövész Tibor Szigeti R o z á l i a Lukács Sándor S z i l á g y i Erzsébet M a k k á r Erzsébet Szőnyí I l o n a Marhauser J á n o s 105 S z t r a h i n y a 70 M á g o r i S á n d o r Kosztity I.


V

67

110 Tinger A n t a l 115 V i d a k o v i t s D r . Takáts V a j d a József I. Julianna Endre II. Valentinyi Vilma Wagneri A u r é l Takács Terézia V a r g a Béla Wallner Etelka Tarjányi Sándor Vértes Tibor, Zauner Ilona Telek I l o n a

b) A p p o n y i - k o l l é g i u m i Almásy Gyöjgy Aradszky Pál Arató Ádám I. Batta Marianne 5 Belicza M á r i a Berhidai J á n o s Bodolai M a r g i t Csiszár A l b e r t Czucz A n n a 10 D a m j a n o v i c s P á l Ertl Irén F o d o r József Göcsei I m r e Gyurcsek M á r i a 15 H o r v á t h R o z á l i a

tanárjelöltek

H u s z k a László I. Karakasevics Károly Kemenes József Kisis S á n d o r 20 K o z m a K a t a l i n Ködöböcz J ózsef I. K u n r á r i Olga Legeza P á l M o l n á r József 25 M o l n á r S á n d o r Nagy Edit N a g y Sándor, Neuhauss Margit;

c) P o l g á r i

iskolai

Padányi Viktor 30 P a l á s t i Erzsébet Pataky István Rónai Irén Schleioher Lajos Simon Gyula II. 35 S o m k ú t i I g n á c I I . Soós r A t t i l a Szabó J u l i a n n a M . Szabó L á s z l ó Szomolya I l o n a 40 S z ö v é n y i L u x Adél Végh A n n a Zámbó Ilona

tanárjelöltek

Detki K á l m á n A b a i Ferenc I . 30 Bisiztray M á r t a 60 Dibusz S á n d o r Bodrogi András Acsay H o n a Diós Róza Boér I r é n Aczél I l o n a Doibios Erzsébet Bogdánífy Mária Adamcsik Ilona Dobronyovszky Borbély I d a 5 Adamovi'eh Dalma Mária I . 35 Borbély Erzsébet I. Dóri K l á r a Bah.il J o l á n Boross M a r g i t 65 D ö m ö t ö r G á b o r I I . Bajaczky János Botos László I. Drach E d i t Balty M a g d o l n a Börcsök M á r i a Egervári M á r i a Balázs László Börzsey J á n o s Eltér A n n a 10 B a l d a s z t i József 40 B u j á i d J u l i a n n a Eperjessy I l o n a B a l l a Isitván Csák M a g d o l n a 70 Eresei Sarolta B a l ó József Csáki A n n a Erdélyi" Ilona Balogh Borbála Csetmák E m i l i a Ésik Z o l t á n B a l o g h Erzsébet Csernus É v a F a l u s i Ferenc 15 B a l o g h I r é n 45 Cserny I l o n a Farkas J u d i t Bandur Aladár Csikós E v a 75 F á b i á n László Banner Etelka Csotó Nag.y Jámos F á y H'tblegard vitéz B a r a n y a i , Csuthy Á n n a Fejős J u l i a n n a Ferenc Czapáry F r a n k Oszkár, Bartha Endre I. Zsuzsanna Freóífogl M a r g i t 20. B a t t a M á r i a 50 Czégéinyi, K l á r a 80 F r i e d G y ö r g y Baudis Ibolya Czuppon Piroska F ü k ő h Levente B á n f a l v i József Dalíos M a g d o l n a F ü s i Lajos Bányai Sva Dankó István Gacsó László Bárdos Katalin D a x n e r Géza I. Gazdag I r é n 35 B e l é n y i G y u l a 85 G á l J u l i a n n a B e r e i N a g y J u d i t 55 D e á k L a j o s Deák Margit Gálff.y Lenke Bérei J u l i a n n a Dely Györgyike Gáiicz .Tó»,s<jf Biedl Rozália Deme Irén D r . Gedeon IstBihary Irén


68 195 M a g y a r I l o n a I. Magyar Ilona Rozália M a g y a r Márta, Major Ilona Majoros Ibolya 200 M a k á r y O l g a Malira Sándor Malacho-wzky Lászitó Materé-nyi J e n ő Matzkó Piroska 205 M á r k u s M i k l ó s Mátray Pál M s ő k u b i t a i Meskó Sándor Mesizlérayi E m i l i a Mezei M á r i a 21Ö Mészáros É v a Mihályffi Mária Mihályii M á r i a Molnár, Delimke M o l n á r Gizella 215 M o l n á r M a r g i t Molnár Mária i Molnár Sándor Molnosi Sára Móra Magdolna 220 M u r á n y i J o l á n Nagy Anna N a g y Erzsébet F. N a g y Géza N a g y Gizella Noémi Etelka 225 N a g y I m r e Kondrát Borbála Nagy János ifj. K o p á e s y Béla Nagy Julianna ' Ko-ska. Á r p á d T.; N a g y K l á r a 175 Kossuth Erzsébet Margit Nagy Lenke Kovács B o r b á l a Horváth, Erzsébet 230 T. N a g y M a g d o l n a Kovács E m m a Horváth I l o n a Naigy M a r g i t K o v á c s Erzsébet 125 üí'j. vltéa H o r v á t h Nagy Piroska Kovács Erzsébet István Nánási E m m a 180 K o v á t s M á r i a H o r v á t h István Nemes L á s z l ó Ko-vásznai Horváth József 235 Neuberger M á r i a Horváth József Bo'ffdány Éva Németh A n n a H o r v á t h Lidv'.na Körmendi Németh Franciska 130 H o r v á t h Márta Angyalka Nyőgér M á r i a Huszay K a r o l i n Kulcsár; Gabriella Orbán Magdolna j Blésy I s t v á n K u n s á g i Elemér 240 csicseri Orosz Ispánky Emilia 195 K u r á o h Em.il Klára I s p á n k i Teréz Kurcz Mária Oroszi Ilona I. 135 Iszák Erzsébet Laohner E d i t Ozvári György Janson Márta Lakat Károly Öry Erzsébet Jauk Méria Lakatos J o l á n 245 P a n y i c a k y J á m b o r Rozália 190 Lengyel Juliianna Jármai Éva Erzsébet I, P á h á h y E m m a, 140 Jászter László Lipták Márta Pálmai Mátyás Jeszenszky Lódi Hona Perjesi M á r i a Stefánia Lőkös B é l a Perlinger M a r g i t J u h á s z István Lux Mária

vánné sz. Diósszilágyi- Ibolya Gertig Béla 90 Gimes Györgyike Gyimessy M á r i a Golovies Hona Gprdos István Go-ttwald E d i t 95 Gőgös József Gráf J o l á n Gregovioh Ilona Grünwald E m i l Gyarmati I s t v á n 100 Gyökér Gyula Győrök Piroska Ha.in.iki I r é n H a l á p i Irén, Halász Lenke 105 H a m v a s Józset Harmati Márta Harrar P a u l a Havas tfr^iéhet H a v a s i Erzsébet 110 Hegedűs A n n a Hegedűs J á n o s Henny Klára H e r k ó Pettronella Herkovits K a t a l i n 115 Hitter Pirpska H o f f m a n n István H o f f m a n n Miklós Hohrek Gizella Homoródi József 120 Honéczy M á r i a H o r n y á k István Horlfcobágyi

Juhász Magit Kapovits Erzsébet II. 145 K a r a k a s Lajos Katzenberger Erzsébet Kádár Katalin Kállay István I. Kálmán Gyula 150 K á r o l y S á n d o r Kelemen László Kelle M a r úrit Kenderesi Tibor Kerecsényi Erzsébet 155 Keresztes- Erzsébet Kerényi Sarolta Kertész Erzsébet Kéri Anna Kincses A d r i e n n e 160 K i r á l y I r é n Kiss A n t a l - Kiss Gizella Kiss H o n a • Kiss József 165 Kiss Józslef Kiss M a g d o l n a Kisfaludi Melinda Kiszely, Theodóra Kocsis K l á r a 170 K o h ú t G y ö r g y esópányi Ko-mpo-Ity


69 290 Soós I r é n '250 Pernesz G y u l a Stessel K l á r a Bernyés M a g d o l n a S t i b r á n y i Gizella Polónyi Sarolta Sugár György P u s k á s Zsófia Szablár; Ferenc Raclimetzky 295 Szabó Á r o n Györgyi Szabó Erzsébet 255 Ractnai A n t a l I. Szabó I l o n a Radnai Aranka Szabó l i o n a Rajz István Szabó I r é n Kálmán R a s k ó y M a r i a n n a 300 Szabó M a r g i t Szabó Péter Redler A n n a Szakáos A n n a 260 Regős J á n o s • Szalay I s t v á n Reichert H o n a Szánk,ulics E l l a I. R i n g b a u e r Józseif 305 Szász M á r i a Saskőy B é l a Szegvári Sasvári Etelka 265 S á r d i B é l a Menyhért I. Sárpataky Jenő Szeleezky I r é n • Seharfstein Andor Szemenyey L u j z a Schifferer Mati'lcl Szemes M i h á l y Sehedl E t e l I . 310 Szendrey Erzslébet 270 Schöck M á r t a Szendrey K a t a l i n Scbiitz K l á r a Szentes József Schwartzer Székely Erzsébet Eleonóra Szigóthy Dezső Sebestyén J á n o s 315 S z i l á g y i P á l Siska A n n a Szivos I r é n 275 S l a j k ó I s t v á n Szommer E d i t Smuta Irón Szonyory I r é n Sokoray I l o n a Szöllősi S á n d o r Sokoray Izabella 320 S z ő n y i E d i t Soltész József Takács- I s t v á n 280 Soltész Magdolna Tasnádi I r m a Soltész Steifánia Tatár V a l é r i a Solymosi M á r i a Tegző K a t a l i n Somodi Zoltán 325 Temesi M á r i a Somogyvári Zoltán Terney I l o n a 285 S o m p s J á n o s I. Tompos I s t v á n Tordai Olga Somos M á r i a Tarnyai Jenő — Somoskövi Ilona 330 Tóth G á b o r n i ^ Somsits R ó z a Tóth I r é n ^ Soós A n n a

Tóth I r m a Tóth E t e l k a I. Tóth I s t v á n 335 T ó t h J u l i a n n a Tóth László Tóth V i l m a Török Eszter Töi'ök V a l é r i a 340 T u r c h á n y i Marianne U h l Gizella Ú j v á r i Sándor Urbán Margit Vajna Károly 345 vitéz V a r g a Ferenc vitéz V a r s á n y i László Varga Klára Vági Klára V á r a d y Rózsa 350 V á r n a i G y u l a V e i d n e r Tibor Vermes I l d i k ó Vermes K a t a l i n vitéz Vécsy G y ö r g y 355 Végh J o a o h i m Végvári István Viig E l z a V i l m a Vonisek Á g n e s Völgyes! Sándor 360 V ö r ö s A n n a Vörös J o l á n Weiissenberger Henrik Werner Éva Windisch Margit 365 W o l f I d a Wundele Julianna Zabka E m m a Zaleczker K á r o l y Zeller Teréz

3. Matematikai és természettudományi kar a) Agócsy P á l II. Azbej M á r i a Bakay István Baranyai Vince 5 Bartha Lajos Bácsi Zoltán Bácskai Gyula Benkovich L i y i a Biró Katalin

Rendes

hallgatók

10 Bózsó I s t v á u Budovszky I b o l y a Csetneky Erzsébet Osuri A n n a

Dallos András

15 D a n k M á r i a Derce P á l , D o m b i József Domonkos J e u ő .

Dudás László I. 20 D z u b a y M i k l ó s Farkas Lucza IFári Imre Feuer GyörgyFodor G y ö r g y 25 F ü l ö p K l á r a • Gábpr M argit Gergely György I .


70

30

S5

40

45

50

55

60

K r i s t ó Erzsébet Görög Magdolna I. K u l c s á r László Grasselly Gyula Lantos I s t v á n ifj. Greguss P á l 70 L á n g L á s z l ó Guba Ferenc Lózsa, A l b e r t Gubisi J u l i a n n a Magyar 1 A n d r á s Gulácsy Béla II. Matos M á t y á s Gyürky György I . Matzkó Endre H a i m a n Ottó 75 M a u l L . E r n ő Hegybeli L i l i M a u r i t s László vitéz Hetes József Mátéfy Jenő Holzer P á l vitéz M i k l a y Horvai' Eezső Horváth János Frigyes H o r v á t h Tibor Molnári I l o n a Jakab János 80 M o l n á r József J a n k ó Géza M o l n á r László Jeges Sándor Molnár Károly Józó J á n o s Moór, A r t ú r K a t o n a Endre Mórooz K a t a l i n Kattauerr I b o l y a 85 N a g y J a n k a K á l m á n Lajos I. lenyesi N a s z á d y Kálmos Magdolna József Kecskés Zsuzsánna N é m e t h i László Kelemen Erzsébet Osztrogonác Kenesei I m r é n é I . Márk I. Kellényi K á r o l y Pancratz Edit Kertész Lajos 90) P a p p Erzs éhet Kiss G y u l a I. Patzauer Sándor K i s József P a u n c z Eezső K l o n g a Miklós P á l f y József Koch M á r t a Pálos I s t v á n Kocaka István 95 Petkó E m m a csépányi Kompolty Péterfi' G y u l a I. Erika Pusztajity edelényiii Koós Vukica I. Géza P u t n o k y I s t v á ' i I. Kosztity E a d ó Feliczitas Sztanoje I I . 100 Easzlaviczy Géza Rábai Miklós Kovács Endre E e i n h o l d Alice Kovács Gyula R e m é n y i Gusztáv Kovács K á l m á n Rohács Erzsébet Könyöky Lóránt

b) R e n d k í v ü l i Agócsy P á l Balog György B í r ó Endre

I I.

hallgatók

Gresz József 5 Kallós János Széli J e n ő

c) G y ó g y s z e r é s z Ambrus J u l i a n n a Becker K á r o l y Czikajló László Faluhelyi J á o o s n é sz. Bokor Cecília

105 R ó t A n t a l Sándorfy Kamill Schoen Géza Schronk M á r i a Selyem J á u o y 110 nemes Stachó Lajos Stein I s t v á n Stima Ilona Szabó J ú l i a n n a S z a l a i Imre115 S z a l a y L á s z l ó Száraz István Szendery A t t i l a Szepesy G á b o r 1 Szécsy Recenta 120 Székely G y u l a I I . Sziolga Terézia Szombati István Szotyori K a t a l i n Szőr Péter 125 Takács J ózsef I. D r . T a k ó Józsefné sz. A n t a l J u d i t h Tar I l d i k ó Tárnok É v a Theiss I s t v á n 130 T í m á r L a j o s T i s z a v á r y Ottó Tóth A r a n k a Tóth K a t a l i n I, Török I s t v á n I. 135 Tuscher M á r t o n II. üdvary Kamilla U r b á n Erzsébet I I , Vajda Ernő V a r g a Tóth Katalin 140 W a l t h i e r Z o l t á n I . Zatskó K á r o l y

5 özv. F a r k a s G y u l á n é sz. Nagy Ilona Faragó Lídia Fekete Lás-Áó

II. I.

Talpai 1 B é l a I. V a r s á n y i Dénes Zádor György I.

hallgatók Fórizs Erzsébet Gabnay. E l l a 10 Géczy I z a b e l l a Gutt Hcrta H a j n a l Gizella


71 Ilin Dusán rákosdi J a k a b Irma 15 r á k o s d i J a k a b László Kertész M a g d a K i f o r o v a Nedelka Király Ilona K i i m e n t Z. P á l K . K o v á c s G-yula Kozma Sándor Krombholz Károlyné I. Lang Ilona vitéz L e n g y e l Frigyes 25 Lépes L á s z l ó I. Margetity Zsivojin Markó Adrienne Maróthy Edit Masity Szima

35 M o l n á r J á n o s N á r a y Erzsébet Németh Béla Novak Antal Ocskay A t t i l a 40 Oreskovity M i k l ó s Osztrogionác M á r k Dr. Ördögh Gyula Paluska Olga Papp Irén 45 P a t a k i M i h á l y Pauli Valéria Pertsy I s t v á n Pokomándi Endre Puskás Pál 50 P u s z t a i ity Vukica II. R o m v á r i Olga Saáry László Sárkány Gabriella

d) A p p o n y i - k o l l é g i u m i Asbóth Margit I. Balázs János Bende Sándor Blénesi K a t a l i n I . 5 Edelényi Béla

e) P o l g á r i

5

10

15

20

Badalik Lidia Baghy Margit Balázs S a r o l t a Barta Ernő Bauer Sándor B e n k e József Bibó Lenke Biczó K á r o l y Bocsi Terézia I. Bózsó V i l m a i f j . vitéz B r e z n a y Lajos Bujtó Janka Ghinorai M á r i a Osekme Erzsébet Cseiőtei S á n d o r Cserháti László Cserjés A l i o e Csernus S á n d o r Csi®madia> A n n a Debreczy E t e l

Dobos Etelka

D ö m ö t ö r Gábor I. Enyedi Julianna Érsek L á s z l ó 25 F a r k a s Gabriella

tanárjelöltek

Gracza M a r cella Horváth Ágota Juszkó András K o l l á r Ferenc

iskolai

55 S c m i d t m a y e r Zdenko Sulyok Jolán Szabó La.iosné sas. Vidacs Ágnes Szabó Tibor Szalay Endre 60 Szása Ö d ö n Szirmai Lóránt Tomory Magdolna Dr. Turbuoz I m r e Ungureán (Bartha) István 65 V e l y k o v Ozren U r b á n Erzsébet I . V i d a Szűcs E d i t Vuits Sándor W e r n e r Kájroly 70 Z a k a r i á s L á s z l ó Zalay Edit Zwick Rezső

10 N é m e t h Z o l t á n O r b á n Ottó II. T ú r y Géza Varga István

tanárjelölt

Friedrioh S á n d o r Gart Etelka Ginder K a t a l i n G y a r a k y . Máilta 30 Gyöngyösi A n d r á s Györgyfy Katalin Györki András - H a u k Éva, I. 35 H a r g i t a i K á r o l y Harmat Márta Hegedűs J ú l i a Hegyes Z o l t á n Hercbe J o l á n 40 H o f f m a n n M a r g i t Horváth Margit Horváth. Szidónia Hőnigh Katalin Ignáca Margit 45 Imrecze Z o l t á n J a k a b Béla J á r d y Rozália Jánó Mária K a t o n a László 50 K á d á r G á b o r Kellner Alice I. Kerec&ényi Ágnes

hallgatók

Kerecsényi M á r i a Kerner I r ó n 55 K i r á l y László

Kis Rozália

Kocsis M a r g i t Komlós; György Koós J ú l i a n n a 60 K o v á c s M á r i a Körmöczi Ilona Kövesdi P á l Krieszl I l o n a Kucsera E t e l 65 K u l c s á r K a t a l i n i f j . vitéz Lánezos István L á z á r Erzsébet Luossy A n n a Maoskássy Tivadar 70 M a r i M á r i a M a r i k Erzsébet Máier István Marosvásárhelyi Nagy Edith M á r i á s Piroska 75 M á r t o n Piroska


72 Minnich Hortensia Mitleider Miklós Mogyorósi József Molnár János 80 Morvay Erzsébet Nagy Ferenc Nagy Gizella Nagy F. Lajos Nagy M á r t a 85 Nemes K á r o l y Németh Magdolna Német Terézia Nyegrán M á r i a Nyerges G y u l a 90 Oláh M á r i a Palágyi Jolán Pap Ilona Papp I r é n Papp Károly I. 05 P á l A n n a Pándi Emil Pásztor Gyöngy Pékár N á n d o r Petrőc-z M á r i a I. 100 Petró M á r i a Platschek I s t v á n Pioberay Györgyike Polyák László Popperi Zoltán 105 Pozsár Béla Pusztai Erzsébet

R a d i t s Erzsébet Rizsányi Mária Rombauer Zsuzsánna 110 Rózsás G y ö r g y Rusznyák Ervin I, Sallay István Sári) É v a Seháffer I l o n a 115 S c h i l l y Erasébet S c h m i d t Eleonóra Söhriőder K a t a l i n Sehuk L a j o s Simonosics P á l 120 S o l t i G y u l a Solti László Somos J á n o s T. Stibriányi Hermi ti Sütő I l o n a 125 Szabó E m m a Szabó Erzsébet Szabó G y u l a Szabó I s t v á n I. Szabó R ó z a 130 S z a t m á r i Tibor Szebasztián Terézia Szelenczei I r é n Szentiianay Aurólia

Szentirmay Rózsa 1ö5 Szerencsi Sándor Széky Márta Szépkuthy Erzsébet j. T a n y i Teréz Tó'th Eszter 140 Tóth K a t a l i n Tóth L u j z a Turcsányi Emil Ujváry Imre Katalin 1Jg Ujváry 145 U j v á r y O t t ó Uribanosek J á n o s V a d á s z László V a j d a Róza V a j d a Sarolta 150 V a r g a M a g d o l n a V a r j ú Gyula I. Vass Erzsébet Vass M a g d a I. Vaszkun János 155 Varszegi M á r t o n Velkey M á r i a Villányi Magdolna Weisz György „„„ W u r z e l M i k s a • 160 Z á d o r B é l a ifj. Z e n t a i A n t a l


73

V

XIII.

A z e g y e t e m d o k t o r a i n a k n é v s o r a a z 1941/42. t a n é v b e n Sub auspiciis Gubernatoris doktor a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon: Í

Dr.

Tálasy I s t v á n n á Varga

Anna

D o k t o r o k :

1. Orvostudományi karon B á t k i László Bense M á r i a I l o n a Bodiesi Zsuzsanna Borbola József 5 Buday Margit Czabafy Dezső Dulovits E r n ő László , Faltum János Freiitaann Ferenc

10 Görhöny József G«írK'&ly Hutterer I l o n a Kádár Ernő Máriaföldy Erzsébet Pálfy Imre 15 Pásztor I s t v á n Polil Ferene Ravasz István

Simay István Jenő Szádeezky László Tiscbler László Toronyai R i g ó Loránd T a r j á n Géza Ö d ö n L ó r á n d Ferene Turbuez A n t a l

2. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon Böszörményi Ede Viktor Géczi Gabriella Terézia

Koltai István László Körtvélyesi M á r i a 5 Ladócsy K á r o l y

Lugasi György Sáfrány Györgyi Vargha Károly Lajos

3. Matematikai és természettudományi karon Auer György Bányay János Bíró Endre B o d n á r László 5 Kallós János

László Majos Nyíri Sólyi 10 Szabó

Pál Eleonóra Gabriella Antal Róza

Szalai I s t v á n Tonelli Sándor Wóber M i h á l y Zádor György

4. Gyógyszerészdoktorok az orvostudományi karon B a r t a Zászló Ozakó Lajos János

Szomolányi Gyula T a r j á n y i József Jenő


74

XIV.

Felavatott gyógyszerészmesterek névsorá az 1941/42 tanévben:

5

10

15

20

Andrási I m r e Jánváry Lili Irén Dezső Istvánné ;25 Kerekes Bécs Valéria sz. diosadi H a l á s z B a r a n y a i Zoltán Szabó B o r b á l a Sándor Kéler Stefánia Bech A l a d á r Késői I s t v á n J á n o s Biró Tibor K á r o l y Klein Júlia Borbély László Knefély^ N á n d o r Lajos József Géza Péter Bölcs Béla G y u l a 30 Korpos L a j o s Kovács A n t a l József • Kovács K á r o l y Brenekmann Kovács Ö d ö n Krisztina Búzás Géza K á l m á n József Citron I m r e Krell Lajos Csávó László 35 L a n t o s E l e m é r Csík A n d o r Lám István D á v i d István Lázár Jeromos Dobribán A n d o r Lőrinczy I s t v á n n é Dobsa S á n d o r sz. Schőn Piroska Endre A n n a , Major Gyula ÍSlesdy M a r g i t Detzső Ilona Markovi, cs Dusán Fried Sándor Mendelsohn Gál Julianna Sámuel Glück Sándor Mihály Ceoilia H a n k ó Zoltán Müller Margit Horel Erzsébet Nönási Károly H o r v á t h László 45 Nyilas Dániel János Parragh Dénes

Pavlovics D u s á n Péterfv K á r o l y

Eáez György

Gyula 50 B ó t h y Á r p á d Schmidt Gyula Péter K á r o l y Schurina M á r t a Etelka S z a t v a s Mihály) Szederkényi Miklós Ferenc Vilmos 55. Széman Á g o s t o n Antal Szárák E n d r e b ú z a f a l v i Szohonya Béla László Szűcs L á s z l ó Lajos K á r o l y Tóth A d o r j á n . O l i v é r ; Artúr! 60 T u n y o g h y Ferenc M i k l ó s József Végh Ilona W e r t h e i m e r Tibor Zakar György István Zelenka M á r t a Ernesztina


895

XV.

Egyetemi intézetek és hivatalok telefonszáma és címe 12—03 A l f ö l d i néprajza intézet — — 28—22 Állatrendszertani intézet — — 33—39 Á l t a l á n o s á l l a t t a n i ós biológiai intézet — 25—17 Á l t a l á n o s és szervetlen vegyt a n i intézet — ~ — —^ — 33—42 Ásvány- és kőzettani intézet 28—34 Baross Gábor-utcai (bölcsészetk a r i ) épület — — — — — 31—88 Belgyógyászati diagnosztikai k l i n i k a — — ~ — — —• 31—93 Belgyógyászati k l i n i k a — — 33—45 Bolyai-intézet — — — — 15—58 Bonctani, szövet- és fejlődést a n i intézet — — — — — 15—85 Bölesészetkari dékáni h i v a t a l 10—31 Bőr- és nemákórtani k l i n i k a 27—80 D i á k j ó l é t i és D i á k v é d ő I r o d a 22—36 Elmegyógyászati k l i n i k a — 33—37 E l m é l e t i fizikai' intézet — — 27—80 E m b e r t a n i és fajbiológiai intézet — — — — — — 28—23 É l e t t a n i intézet — — — — 19—52 F i l o z ó f i a i intézet — — — — 23—66 Fogászati rendelő intézet — 49__95 F ö l d r a j z i intézet — — — — 33—34 Földtanit intézet — — — — 12—03 F r a n c i a filológiai intézet 17—99 Fül-, orr-, gégerendelő intézet 33—93 Füvészkert — — — — — 33—45 Geometriai intézet — — — 21—03 Gecnmán filológiai intézet — 33—36 G y a k o r l a t i f i z i k a i és elektrotechnikai intézet — — — 16—96 Gyermekgyógyászati k l i n i k a — 10—87 Gyógyszerismereti intézet — 10—37 Gyógyszertani intézet — — 10—88 Gyógyszertár és gyógyszerészeti intézet — — — — 31—92 Ideggyógyászati' k l i n i k a — —

Baross Gábor-u. 2. Baross Gábor-u. 2. Baross Gábor-u. 2. Dóm-tér Baross Gábor-u. 2. Baross Gábor-u. 2. Erzsébet-rakpart 15. Erzsébet-rakpart 15. Baross Gábor-u. 2. Kossuth L.-sugár-út 40. Baross Gábor-u. 2. Erzséhet -rakpart 14. Dugonics-tér 13. Pulcz-tábornok-u. 1. Dóm-tér Dugonics-tár 13. Dóm-téri Baross Gábor-u. Teleki-u. 12 Baross Gábor-u. Baross Gábor-u. Baross Gábor-u. Ártpád-u. 3. leszeged Baross Gábor-u. Baross Gábor-u.

2. 2. 2. 2. 2. 2.

Dom-técr! Erzsébet-rakpart 18. Dom-tér Dom-ter Dom-tétr Kalvára-ut 52.


896

33—36 Kísérleti fizikai intézet — —35—35 Kísérleti fizikai intézet igazgatója — — — — — — 12—03 Klasszika-filollóg-iai intézet — 18—94 Kórbonctani' és kórszövettani intézet — — — — — — 22—17 Kórtani és bakteriológiai intézet -- — — — — — — 27—80 Könyvtár — — — — — — 15—33 Közegészségtani intézet — — 12—03 Közép- és ú j k o r i történelmi intézet — — — — — — 12—03 Lélektani intézet — — — — 12—03 Magyar irodalomtörténeti i.n12—03 Magyar nyelvészeti intézet ~ 12—03 Magyar történelmi intézet — 14—02 Matematikai és természettudom á n y i k a r i dékáni h i v a t a l — 33—45 Matematikai 1 intézet. — — — 12—03 Neveléstudományi intézet — 33—38 Növénytani intézet és füvész12—03 11—SÍ 23—42 27—80 31—33

Ókortudományi intézet — — Olasz filológiai intézet — — Orvosi vegytani intézet —. — Orvoskari dékáni hivatal — Orvoskari Klebelsberg-könyv-

30—98 Quaestura — — •• — — — 27—80 Rektori hivatal — — — — 20—50 Rektor — '— — — — — 18—66 Régi ség t udományi intézet — 17—.99 Sebészeti k l i n i k a — — — 28—23 Sportorvosi vizsgáló állomás 16—83 Szemészeti k l i n i k a — — — 30—52 Szerves és gyógyszerészi vegytani intézet — — — — . — 23—42 Szerves és gyógyszerészvegytani intézet igazgatója — — 11—22 Szülészeti és nőgyógyászati klinika — — — —. — — 20—SO Tanácsjegyző — — — — — 29—53 Tanárképző intézet — — — 30—Ü8 Tanárvizsgáló bizottság — — 30—02 Testnevelési intézet — — — 17—91 Törvényszéki orvostani intézet Gazdasági hivatal: 21—68 Anyagbeszerzés és r a k t á r 31—11 .Betegélelmezési osztály — — 14—11 Betegfelvétel és nyilvántartás 14—07 Gazdasági hiv. épület — — 30—04 Gazdasági udvar — — — —. 14—07 Igazgató — — • — — — — 21—68. Igazgatóhelyettes — — — — 31—14 Műszaki osztály ós műhely — 28—41 Személyzeti osztály — —

Dóm-tér Dóm-tér Baross Gábor-n. 2. Kossuth L.-sugár-út 40. Dóm-téri Dugonics-tér 13. Dóm-tér Baross Gá,bor-u. 3. Baross Gábor-u. 2. Baross Gábor-u. 2. Baross Gábor-u. 2. Baross Gábor-u. 2. Baross Gábor-u. 2. Baross Gábor-u. 2. Baross Gá,bor-u. 2. Baross Gábor-u. 2. Dóm-tér1 Baross Gábor-u. 2. Dóm-tér Dugonics-tér 13. Erzsébet-rakpart 15. Dugonics-tér 13. Dugonics-tér 13 Dugonics-tér 13. Baross Gábor-u. 2. Ártpád-u. 3. Dóm-tér, Élettani int. Arpad-u. 1.

Dóm-tér Dóm-tér Szellő-u. 1. Dugonics-tér 13. Szukováthy-tér 1. - • Zerge-u. 11, Fodior-u, 9. Kossuth L.-sugár-út 40. Eodior-u. 9. Tisza Lajosrkönút 95. Fodtor-u, 9. Fockir-u. 9.

Rókusi fekete föld. 183. Fodor-u. 9. Fodor-u. 9. Fodor-u. 9. Fodor-u. 9.


77

XVI.

Név-, cím- és lakásjegyzék 1. Az egyetem tanerőinek név-, cím- és lakásjegyzéke, valamint névmutatója (A ház-, illetve telefonszám után következő dűlt betűs számok az évkönyvnek azokat a lapjait jelzik, amelyeken az illető név előfordul.) ANTOS KÁLMÁN, MH..' előadó. K á l v á r i a - u . 15, 37 ÁBRAHÁM' AMBRUS n y . R. tanúin, K á l v á r i a - t é r 6, T 23—91, ,41, 16, 47, 49, 58 BALÓ JÓZSEF n y . r. t a n á r , Somogyi-u. 7, T 33—55, 17, 18, 19, 20, 48, 52, 53, 56 BANGA ILONA m . t a n á r , Széchenyi-tér 3, 27, 52 5 BANNER JÁNOS ny. r. t a n á r , Zerge-u. 19, T 13—10, 17, 18, 28, 31, 46, 47, 48, 49, 58, 62 ' BARTUCZ LAJOS n y . r. t a n á r , K á l v á r i a - t é r 2, T 15—SS, 42, 59 BATIZFALVY JÁNOS n y . r. t a n á r , Szellő-u. 1," T 11—42, 22, 46, 47, 48, 55 BÁLINT SÁNDOR M. t a n á r , Pálfy-u. 72, 34 BERIÍESY LÁSZLÓ M . t a n á r , A r a n y János-U. O, T 11—64, 24, 53 10 BIRKÁS G-ÉZA ny. r. t a n á r , H o r t h y Miklós-u. 11, T 22—70, r 29, 46, 56 • BLAZSÓ SÁNDOR m . t a n á r , G y e r m e k k l i n i k a , T 16—96, 27, 54 BOGNÁR CECIL n y . r. t a n á r , K á r á s z - u . 14, T 21—95, 31, 57 BOTÁR GYULA m . t a n á r , Feketesas-u. 22, 25 BUGYI ISTVÁN m . t a n á r , Szentes, K ö z k ó r h á z , 28 15 BRUCKNER GYŐZŐ ny. r, t a n á r , Dugonics-u. 3 - 5 , T 31—85, 43, 46, 47, 48, 60 CSEFKÓ GYULA C. n y . r k . t a n r , Szentháromság-u. 41, CSINÁDY JENŐ m. t a r á r , B u d a p e s t , X I I , N a g y ernyedi-u. 15/a. I . em., 25, 51, 52


78 DÁVID LAJOS C. rk. t a n á r , Dóm-tér, E g y e t e m i gyógyszertár, T 10-88, 22, 46, 51 DEGREGORIO OTTONE lektor, Vadász-u. 5, T. 49—59, 38 20 DIRNER ZOLTÁN m . t a n á r , Széeihenyi-tér 5, 26, i6, 51 DITRÓI GÁBOR ny. r. t a n á r , Szemészeti k l i n i k a , T 16—83, 20, 46, 47, 55 DOBSZAY LÁSZLÓ m . t a n á r , G y u l a , Á l l a m i gyermekmenhaly, 25 DOROSZLAI MIHÁLY lektor, Oroszlán-n. 4, 38 ENGEL RUDOLF c. n y . iik. t a n á r , K a s s a , Á l l a m i K ó r h á z , 23 25 EPERJESSY KÁLMÁN C. n y . rk. t a n á r , Korona-u. 6, 32, 4.6 ERDÉLYI GYULA m. t a n á r , B u d a p e s t , I . G ö m b ö s G y u l a - ú t 7/b, 34 FARKAS BÉLA ny. r. t a n á r , Szentháromság-u. 43'a, T 13—76, 40, 46, 47, 48, 49, 58 . FAZEKAS I . GYULA m . t a n á r , Hétvezén-u. 16, 26, 53 FERENCZI ISTVÁN ny. r. t a n á r , Rudolf-tér 5, T 20—30, 41, 46, 49, 59 30 FÓGEL JÓZSEF ny. r. t a n á r , 29, 46. 49 FÖLDI ZOLTÁN M . t a n á r , Budapest, I I . Á b r á n y i EMIL-u. 10. 43 FRŐHLICH PÁL ny. r . t a n á r , Zerge-u. 19, T 22—41, 17, 18, 39, 45, ífí, 47, 48, 49, 59, 60 GAÁL ANDRÁS KÁLMÁN m . t a n á r , B u d a p e s t , V . V i g a d ó tér 3, 25 GÁSPÁR JÁNOS m . tanár, B u d a p e s t , I X . Tiizoltó-u. 58, 24 35 GELLÉRT ALBERT ny. r. t a n á r , M i k s z á t h K á l m á n - u . 19, T 17—44, 21, 46, 47, 50 GERENDÁS MIHÁLY m . t a n á r , Újszeged, F ő f a s o r 32, 27, 52 GÖLLNER LAJOS m . tanári, Tisza L a j o s - k ö r ú t 71, 24, 54 GREGUSS PÁL n y . r. t a n á r , B'éesi-körút 11/a, T 19—45, 41, 45, 46, 47, 49, 60 GRENET F . HENRY lektor, Újszeged, Fiirj-u. 3, 37, 56 40 GUNDA BÉLA m. t a n á r , B u d a p e s t , X . K ö n y v e s K á l m á n k ö r ú t 40, 36 HALASY-FAGY JÓZSEF ny. r. t a n á r , Béke-u. 5/a, T 22—75, 17, 18, 28, 46, 48, 56 HEINER LAJOS m . t a n á r , Takaréktár-U. 8, 23 HERMANN ISTVÁN EGYED n y . r. t a n á r , Zárda- u. 5/b, T 48—25, 32, 46, 47, 57 HERVEI GÉZA lektor, P e t ő f i S á n d o r - s u g á r ú t 14, 37 45 INCZE GYULA m . t a n á r , K o s s u t h L a j o s - s u g á r ú t 40, 26, 53 IVANOVICS GYÖRGY n y . N t a n á r , gr. Klebelsberg-tér 3, T 18-48, 22, 48, 49, 52 JANCSÓ MIKLÓS ny. r. t a n á r , Dóm-tér, G y ó g y s z e r t a n i intézet, T 18—48, 22, 45, 46, 48, 51


79 JUHÁSZ JENŐ JÓZSEF m . t a n á r , B u d a p e s t , X . Öhegyi-u. 2, 34 KANYŐ BÉLA ny. r . - t a n á r , Korona-u. 4, T 30—92, 22, 45, 46, 47, 52 50 KARÁDY ISTVÁN m . t a n á r , Kárász-u. 14, 26, 53 KASSAY DEZSŐ M . t a n á r , N a g y v á r a d , Á l l a m i K ó r h á z , 27 KÁLLŐ ANTAL M . t a n á r , B u d a p e s t , Ű j S z e n t János-kórház, 24 KERÉNYI KÁROLY n y . r. t a n á r , K á r á s z r u . 8, B u d a p e s t , X I I . Zalai-u. 5/o, T 16—46, 31, 46, 49, 57 KERTÉSZ LAJOS lektor, Pallavieni-u. 5, 38 55 K I S S ÁRPÁD n y . r. t a n á r , Menhely-u. 7, T 11—47, 17, 18, 39, 40, 45, 46, 47, 49, 58 K L E M M ANTAL ny. R. t a n á r , Szent I m r e - K o l l é g i u m , 30,

46, 57 K O C H SÁNDOR n y . r. t a n á r , H o r t h y K o l l é g i u m , T 15—70, 42, 46, 47, 48, 49, 59 KOGUTOWICZ KÁROLY n y , r. t a n á r , Zerge-u. 3.9, T 26—78, 16, 18, 29, 46, 49, 56 KOLTAY-KASTNER JENŐ n y . r. t a n á r , Tisza Lajos-körút 61, T 28—12, 30, 46, 47, 49, 58 60 KOPASZ MÁRTA lektor, Pusztaszeri-u. 10, 38 KORÁNYI ANDRÁS m . t a n á r , KígyÓ-u. L, T 10—59, 25, 53 KORPÁSSY BÉLA m . t a n á r , U n g v á r , Á l l a m i K ó r h á z , 26 KOTSIS JENŐ m . t a n á r , Földmíves-u. 27, T 32—61, 44, 46, 58 KOVÁCS KÁLMÁN m;. t a n á r , Tisza Lajos-körút 22, T 28—01, 23 65 KOVÁCS ÖDÖN e. rk. t a n á r , Tisza Lajos-körút 33, T 16—61, 23 KOZÁKY ISTVÁN m . t a n á r , Tisza Lejos-körút 82, 35 KŐSZEGI DÉNES m b . előadó, Margit-u. 6, 43, 45, 46, 60 KRAMÁR JENŐ n y . r. t a n á r , Zerge-u. 18, T 32-02, 21, 46, 47, 48, 54 KULCSÁR FERENC ny. r. t a n á r , Károlyi-u. 2, T 22—03, 22, 54 70 LAJOS SÁNDOR m . t a n á r , Szilágyi-n. 1, T 16—21, 26, 53 LAKI KÁLMÁN m . t a n á r , Boldogasszony-sugárút 58, 27, 52 LÉGÁR G-YŐZŐ testnevelési t a n á r , Fodor-u. 9, 47, 50 LIPKA ISTVÁN m . t a n á r , Dugonies-u. 3—5, 43, 59 LUKÁCS JÓZSEF m . t a n á r , Budapest, V I . Podmaniezky-u. 10, 23 75 MADÁCSY LÁSZLÓ lektor, Zerge-u. 26, 38 MARÓT KÁROLY C. n y . rk. t a n á r , H o r t h y K o l l é g i u m , Budapest, V . L é g r á d i Kátíoly-ü. 32, 32, 46 V i t é z MATOLCSY KÁROLY m . t a n á r , Kecskemét, V á r o s i K ó r h á z , 27


80 MESTER JÁNOS ny. r. t a n á r , Szent I m r e - K o l l é g i u m , T 18—42, 30, 16, 47, 48, 57 MOLNÁR ÁRPÁD lektor, Z r í n y i M i k l ó s - E g y e t e m i Fiúkollégium!, 38 80 MOLNÁR JÓZSEF m . t a n á r , 24 ELEMÉR m. tanár, Deák Ferenc-u. 25/a, T 15—18, 36 NoACK FRITZ lektor, Zászló-u. 3, 38, 56 OROSZLÁN ZOLTÁN e. n y . rk. t a n á r , Budapest, V, Pózsonyi-u. él, 33 ORTUTAY GYULA m . t a n á r , B u d a p e s t , Benezur-u. 1, 35 85 PAPP JÁNOS m i t a n á r , V á s á n h a l y i - s u g á r itt 13, T 26—46, MOÓR

27 PÁRDUCZ 'JMIHÁLY M . ' t a n á r ,

36, 58

Boldogasszonyi-sugárút

23,

, ,

PÁVEL ÁGOSTON m . t a n á r , S z o m b a t h e l y i S z e n t Imre-u. 5, 36 PETRÁNYI GYŐZŐ m . t a n á r , Budapesit, I I . K r e c s á n y i - u . 5, T 16-07-22, 25 PETRES JÓZSEF m. t a n á r , Budapest, F i u m e i - u t 19, 27 90 PURJESZ BÉLA ny. r. t a n á r , S z e n t h á r o m s á g - u . 14, T 32—46, .21, 46, 47, 48, 49, 53 RAUSS KÁROLY m. t a n á r , B u d a p e s t , X I . Gyáli-u. 4, 28 RÁVNAY TAMÁS ny. r. t a n á r , Széchenyi-tér 7, T 15—86,

21, 53 REJTŐ KÁLMÁN m . t a n á r , Miskolc, Erzsébet

Közkórház,

24, 53 RÉDEI LÁSZLÓ ny. r. t a n á r , T i s z a L a j o s - k ö r ú t 37, 43, 46, 59 95 RIESZ FRIGYES ny. r. t a n á r , Kazinczy-u. 14, 39, 46, 48,

49, 60

'

RUSZNYÁK ISTVÁN n y . R, t a n á r , Somogyi-u. 7, T 32—42,

21, 53

''

SAÁD FERENC m . t a n á r , B u d a p e s t , I I . Pasar|éti-ii. 44/a, 36 SÁRAY PAULA testnevelési t a n á r , P o l g á r i I s k o l a i Tanárképző F ő i s k o l a , 50. SCHMIDT HENRIK n y . r. t a n á r , Oroszlán-u. 4, T 28—19,

28, 46, 47, 49, 56 100 MERÉNYI SCHOLTZ GUSZTÁV m . t a n á r , B u d a p e s t , II. H u n y a d i János-u. 18, 27 SÍK SÁNDOR ny. r. t a n á r , T i s z a L a j o s - k ö r ú t 82, T 17—89,

30, 46, 47, 48, 49, 57 SÍPOS KÁKOLY m. t a n á r , B ő r g y ó g y á s z a t i k l i n i k a , T 10—31, 26, 53 STRAUB F. BRÚNÓ m . t a n á r , Áttila-u. 3, 27, 52 SZABÓ ALADÁR lektor, Berzsenyi-u. 1/b, 38 105 SZABÓ PÁL ZOLTÁN m. t a n á r , A r a n y János-u. 11, 35


81 SZARVAS ANDRÁS m . t a n á r , Kecskemét, V I I . B a t t M n y i - u . 4, T 21, 25 SZÁSZ SÁNDOR m . t a n á r . S z a t m á r n é m e t i , Á l l a m i Kórház, 26 SZENT-G-YÖRGYI ALBERT n y . r. t a n á r , "Újszeged, Bethlen-u. 20, T 15—60, 16, 18, 20, 47, 48, 52 SzÉLL KÁLMÁN n y . r. t a n á r , Szentkáromság'-u. 14, 41, 46, 47, 48, 59 110 SZÖGI ENDRE m h . előadó, Vitéz-u- 5, T 31—;52, 37 SZŐKEFALVY-NAGY BÉLA m . t a n á r , Szentháromság-u. 15, 44 TETTAMANTI BÉLA a n y . rk. tanári, B u d a p e s t , Ezredes-u. 11, 33 TÍMÁR KÁLMÁN m . t a n á r , K a l o c s a , Asztrik-u. 28, 34 TÓTH FERENC vívómester, Fodor-u, 9, 50 115 TREER JÓZSEF C. n y . r k . t a n á r , Bocskay-u. 9, T 12—20, 23, 54 TRÓJÁN E M I L m . t a n á r , H o r t h y M i k i ós-u. 24, T 33—53, 24, 54 TUKATS SÁNDOR m . t a n á r , Dáni-u. 5, 24, 45 UJSZÁSZI KÁLMÁN m . t a n á r , S á r o s p a t a k , Kazanozy-u. 27, 35. URMÁNCZY ANTAL MI t a n á r , B u d a p e s t , I I . Fő-u.6, I I I . em. 3, 44 120 VAJTAI ISTVÁN lektor, Újszeged, Korondi-u. 5, 38 VÁNDOR GYULA lektor, K á l v á r i a - u . 46, 38 VENKEI TIROR m . (tanári, • Szatmánniétmeti, Á l l a m i K ó r h á z , 27 VERESS ELEMÉR n y . rí. t a n á r , Dóm-tér, É l e t t a n i Intézet, T 28—23, 17, 18, 19, 45, 47, 51 VIDAKOVITS KAMILLO n y . r. t a n á r , Szentháromság-u. 14, T 25—19, 19, 47, 55 \ , 125 VLSY JÓZSEF lektor, Tisza L a j o s - k ö r ú t 44, 38, 46, 57 ' WALTNER KÁROLY C. r k . t a n á r , B u d a p e s t , X I . Verpelóti-út 12, 23

2. Az egyetemi tisztviselők név-, cím- és lakásjegyzéke BENEDEK ISTVÁN rektori h i v a t a l i d í j n o k , B ő r g y ó g y á s z a t i klinika BOGNÁR DEZSŐ dr. I . o. k ö n y v t á r i segédőr, Zrinyi-u. 8 BOGYAY ARANKA gh. kezelő, G y e r m e k k l i n i k a D . CSAPÓ OLGA gh. kezelő, Sebészeti k l ü n i k a 5 CSILLIK BERTALAN dr. m . t a n á r , k ö n y v t á r n o k , K á l v i n - t é r 2 DÉZSY FERENC, gh. gondnoksegéd, N ő i k l i n i k a DOLLINGER I M R E gh. f ő m é r n ö k , Gyertyámos-u. 6 6


82 DÖMÖTÖR ÖDÖN gh. g y a k o r n o k , H o l l á n - u . 6 DUBRAUSZKY JENŐ KÁROLY g*h. g y a k o r n o k , Szt. György-u. 18 10 DVORCSÁIÍ IMRE gh. díjnok, 'Gyertyámos-u. 6 GÁNYI OSZKÁR rektori h i v a t a l i d í j n o k , V á s á r h e l y i s u g á r ú t 98 GÖNCZI PÁL g'h. gondnok, h. igazgató, Fodor-u. 9 HEGEDŰS ANNA gh. d í j n o k , Gyertyámos-u. 6 HORVÁTH JÓZSEF dr. m a t . k a r i irodavezető, Gyertyámos-u. 3 15 HORVÁTH MAGDOLNA k ö n y v t á r i g y a k o r n o k , K á l v á r i a - u . 1 JEZERNICZKY MARGIT dr. k ö n y v t á r i g y a k o r n o k , D e á k Ferene-u. 4 Özv. J o ó SÁNDORNÉ k ö n y v t á r i d í j n o k , Tisza Lajois-krt. 58/a KALMÁR ILONA o r v o s k a r i irodati'szt, Zrinyi-u. 10 KARDOS ZOLTÁN orvoskari i r o d a s.-tiszit, Veresács-u. 20 20 KÁTAY RÓZSA gyógyszertári d í j n o k , Veresács-u. 20 KERNER IRMA diákvédő i r o d a i vezető, L o n d o n i - k ö r ű t 7 KERTÉSZ LAJOS „gh. a.-tiszt, P a l l a v í c i n i - u . 5 KISS ALBERT dr. egyetemi tanácsos, quaestor, Dugonicstér 2 K o c s i s JENŐ gh. gyakornok, Gyertyámos-u. 6 25 KOVÁCS FERENC gh. gondnok, Beresényi-u. 15 LÁZÁR ILONA k ö n y v t á r i i r o d a i a l k a l m a z o t t , Dobó-u. 12 MAGYAR EDE gh. főisk. képesítésű g y a k o r n o k , m é r n ö k , Csongrádi-sugárút 2/a MAGYAR LÁSZLÓ gli. tiszt, Dugonios-u. 28 MENNING GYULA quaestorai d í j n o k , K á p o l n a - u . 3 30 MERÉNYI ALBIN gh. igazgató, Tisza. L a j o s - k ö r ú t 1, T 31—12 MIKLÓS KÁROLY dr. tanácsjegyző, e g y e t e m i s. t i t k á r , Rigó-u. 32/b MOLD*OVÁNYI IMRE dr. k ö n y v t á r i g y a k o r n o k , Br. Jósika-u. 20 MOLNÁR ANNA gh. d í j n o k , Beresényi-u. 11 MOTIKA GABRIELLA k ö n y v t á r i g y a k o r n o k , Szentháromság-u. 2 35 MOTIKA LÁSZLÓNÉ bölcs, k a r i d í j n o k , F e l t á m a d á s - u . 30 NAGY LEOPOLDINA k ö n y v t á r i g y a k o r n o k , Tisza Lajosk ö r ú t 68 PÁRDuez MIHÁLYNÉ k ö n y v t á r i tiszteletdíjas, Boldog-. asszony-sugárút 23 PUSKÁS ENDRE dr. k ö n y v t á r i g a z g a t ó , D e á k Ferene-u. 24 SALAMON ILONA gh. díjnok, Bokor-u. 4I/b. 40 SIMÁNDY IRÉN gh. díjnok, Bokor-u. 5. SOMOGYI IMRE gh. főkerté:®, Űjszőreg, E l e m i iskola STRÓBL FERENC dr. élelmezési osztályvezető, orvos, Boldogasszony-sugárút 23, T 14—16


83 V i t é z SZABKA JÁNOS d l . e g y e t e m i s e g é d í o g a l m a z ó , bölcs. k a r i irodavezető, Tabán-u. 21 SZENTIRMAY LÁSZLÓ g h . g y a k o r n o k , B r . Jósika-u. 32 45 SZILÁGYI SÁNDOR gh. d í j n o k , J V l o r - u . 9 SZONTAI JÓZSEF g h . segédtiszt, Sándor-u. 22'a SZŐNYI GYÖRGY g-h. d í j n o k , Maros-u. 44 S z ü C S JÓZSEFNÉ k ö n y v t á r i tiszteletdíjas, S z e n t h á r o m s á g - u . 30 TÖRÖK SÁNDOR dr. egyetemi f o g a l m a z ó - g y a k o r n o k , Újszeged, Temesvári-körű t 12 50 ZETÉNYI MARGIT gh. d í j n o k , V á s á r h e l y i - s u g á r ú t 90, T 26-31

Rövidítések jegyzéke e. — címzetes, c í m ű f. = fizetési gh. = g a z d a s á g i h i v a t a l i h. = helyettes 1. = levelező ni. = m a g á n mb. = megbízott mh. = meghívott ny. = nyilvános o. = osztály, o s z t á l y ú


85

TARTALOM I. Szeged és a Horthy Miklós-Tudományegyetem —

Lap 3

II. Az

11

III. Az egyetem képviselete az országgyűlés felsőházában —

14

egyetem

felügyeleti

hatósága —• —

IV. Az egyetem tiszteletbeli doktorai

V. A rektorok névsora az egyetem alapítása ófa —

16"

VI. A dékánok névsora az egyetem alapítása óta —

~

17

VII. Az egyetemi tanács az 1941/42. tanévben — VIII. Tudománykarok

_

_

_

_

_

_

_

— _

_ _

IS 19

1. Jog- és államtudományi kar — — — — — — #9 2. Orvostudományi kar — — _ _ _ _ _ — — — 19 3. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar — — 28 4. Matematikai és természettudományi kar — — — 39 IX. Az egyetemmel kapcsolatos bizottságok az 1941/42. tanévben — . — — — — — ' — — — — — — —• 45 1. A jog- és államtudományi kar kebelében működű bizottságok — — — — — — — — — -—45 2. Az orvosi, valamint a matematikai és természettudományi karokkal kapcsolatos bizottságok — — — 45 3. Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság — — 46 4. Középiskolai Tanárképzőintézet Igazgatótanácsa — 46 5. Könyvtári Állandó Bizottság — _ _ _ _ _ — 46 6. Gazdásági Bizottság — — — — — — — — 46 7. Klinikai Bizottság — — — — — — — — — 47 8. Testnevelési Bizottság — — — — — — — — 47 9. A Horthy Kollégium Felügyelő Bizottsága — — — 47 10. Zrínyi Kollégiumok Felügyelő Bizottsága — — — 47 11. Mensa Ácademica Publica Felügyelő 'Bizottsága — 47 1,2. Mensa Ácademica Publica Végrehajtó Bizottsága — 48 13. Természettudományi Kutatási Bizottság — — — — 4S 14. A M. Kir. Horthy Miklós-Tudományegyetem Barátai Egyesületének tisztikara — — — . — — — — 48 15. Az Acta Universitatis Szegediensis Szerkesztőbizottsága — — — — — — — — — — — — 48

Evkonyv 1941 42  
Evkonyv 1941 42  

A Magyar Királyi Horthy Miklós-Tudományegyetem évkönyve 1941/42-es tanévről

Advertisement