Page 1


Impresszum

Az SZTE Alma Mater Magazinja.

Szerkesztette: Pintér M. Lajos

Készítette: Arany Mihály Dlusztus T. Imre Franck János Gémes Sándor Segesvári Csaba Szekeres Nikoletta Tóth Ilona

Szegedi Tudományegyetem Alma Mater

Tördelés és terv: Pozsár Tímea - UnivDesign

6722 Szeged, Ady tér 10. Tel./fax: 62/54-6680

Felelős kiadó:

info@sztealmamater.hu

Dr. Szabó Gábor rektor

www.sztealmamater.hu


Tartalom Interjú Görög Mártival az SZTE Alma Materről

4

Alma Mater Díj

7

Tavaszi Állásbörze

9

Alma Mater Weekend

11

Őszi Állásbörze

14

Alma Mater Mikulás

17

Szent-Györgyi-év volt az SZTE-n

19

Az SZTE Ajándékboltban is kapható a Szent-Györgyi-emlékérme

22

Infrastrukturális fejlesztések az SZTE-n 2012-ben

25

Junior Príma Díjat kapott Nagy Nikolett

29

Sikeresen végzettek - angol-amerikai intézet

32

1% alapítványi felhívás

34

Alma Mater kedvezményrendszer

35

Universitas Kft.-s ösztöndíj a GTK-n

36

A JATE Klub VOLTfolió díja

39

Az SZTE Tehetségpont 2012-es eredménye

42

SZTE-sek a londoni olimpián

45


Fejlesztésekkel válaszol a kor kihívásaira az SZTE Alma Mater Beszélgetés Görög Mártával ecember 4-én megjött az SZTE Alma Mater Mikulása, és mintegy háromszáz gyereknek hozott ajándékot – mindez csak egy az alumni szervezet évről évre megszervezett számos programjából, a jövőben a rendezvények még több korosztályt szólíthatnak meg – tudtuk meg Görög Mártától, az SZTE Alma Mater vezetőjétől.

D

4


– Tavaly november óta meg-

– Mik a jövőbeli tervek?

nak, ezekkel meg kell erősíteni

újult honlapot működtet a

– Az intézményfejlesztési terv-

az Alma Matert.

szervezet, hogyan működ-

nek megfelelően újabb pályá-

nek az új elemek?

zatbeadás van folyamatban, a

– Egyik legfontosabb fel-

– Sikeresen zártuk 2011 nov-

TÁMOP 4.1.1.C-pályázat, mely-

adatuk, hogy segítenek az

emberében a TÁMOP 4.1.1. pá-

nek keretében szeretnénk a

egykori évfolyamoknak újra

lyázat megvalósítását, melynek

hosszú évek alatt megszilárdult

egymásra találni, hogyan?

egy alprojektjében szerepelt az

szolgáltatásainkat a mai kor

– Folyamatosan állunk tagjaink

Alma Mater. Ennek keretében

igényeinek megfelelően fejlesz-

rendelkezésére évfolyam-talál-

sok más mellett az alumni szer-

teni. Az eddigi, hagyományos

kozók komplett szervezésével:

vezet honlapját közösségi szol-

szolgáltatásaink mellett olyan

segítséget nyújtunk a helyszín

gáltatásokkal bővítettük, így a

rendezvényeket tervezünk, me-

biztosításában,

Facebookhoz, illetve az iwiwhez

lyekkel

korosztá-

magot készítünk, s a szervezés

hasonló funkciókat is kapott

lyokat szólítunk meg: a frissen

során folyamatosan tartjuk a

üzenőfallal, chattal, fórummal,

munkaerőpiacra lépő korosz-

kapcsolatot az érintett hallga-

blogolási lehetőségekkel. On-

tályt, illetve azokat, akik nálunk

tókkal. Bármilyen olyan jellegű

line évkönyvet is szerkeszthet-

végeztek, Alma Mater-tagok,

megkeresés

nek az ide látogatók, és immár

és ma már munkahelyi pozíció-

részéről, ami ezt a kapcsolat-

online is elérhető az Alma Ma-

jukból eredően példaként szol-

tartást elősegíti, abban termé-

ter Magazin. Az itt végrehajtott

gálhatnak a jelenlegi hallgatók

szetesen továbbra is nyitottak

webalapú fejlesztések azóta is

vagy frissen végzettek számá-

vagyunk.

jól működnek, most egy ötéves

ra. Velük intenzív kapcsolatot

fenntartási időszak következik,

szeretnénk kialakítani. Ennek

– A szolgáltatásaik alapve-

mikor változatlan színvonalon

jegyében további fejlesztéseket

tően ingyenesek, de az adó

kínáljuk ezeket a lehetőségeket

szeretnénk eszközölni, melyek

egy százalékával segíthetik

tagjainknak.

nem csupán az információs

a tagok az alumni szervezet

társadalom kihívásaira válaszol-

céljait.

különböző

ajándékcso-

érkezik

tagjaink

5


– Így van, az Alma Mater fenn-

sem. A személyi jövedelemadó

annak érdekében, hogy tevé-

állása, 2005 óta ingyenesen

egy százalékának felajánlásával

kenységünk színvonalát tovább-

nyújtja szolgáltatásait az érdek-

viszont bárki támogathatja az

ra is meg tudjuk őrizni.

lődőknek, nem szedünk tagdíjat

egyetemi Öregdiák Baráti Kört L Arany Mihály

6


Idén a ContiTech becsülte leginkább a szegedi végzősöket 51 SZTE-n diplomázott fiatalt foglalkoztatnak korábbi évek hagyományainak megfelelően idén is átadták a szegedi egyetem tavaszi állásbörzéjén az Alma Mater Díjat március 21-én a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A hetedik alkalommal adományozott elismerést ezúttal a ContiTech Rubber Industrial Kft. vehette át.

A

7


8

Görög Márta, az SZTE Alma

vedereket, gumi- és speciális

erőforrását képezik – mára

Mater vezetője elmondta, talán

tömlőket gyártanak. 51 szege-

már Magyarországon is kezd-

soha nem volt annyira aktuális

di egyetemen végzett hallga-

jük megérteni, mennyire nagy

az egyetem és a munkaerőpiac

tó saját munkavállalójuk, akik

szükség van a végzős hallgatók-

együttműködése, mint most.

pénzügyi, a logisztikai, mér-

kal való kapcsolattartásra, mely

Az Alma Mater a díjjal is igyek-

nöki, valamint humán terüle-

nem egyszer kapcsolódik össze

szik a hallgatók elhelyezkedési

ten dolgoznak, illetve számos

ipari együttműködésekkel. A

esélyeit növelni, munkaerőpiac-

vegyészt is „kapott” a cég a

rektor arról is beszélt, ma már

ra lépésüket segíteni. Az alumni

szegedi universitastól, mellyel

egy universitas küldetése mesz-

szervezet

kíséri

egyébként a kutatásfejlesztés

sze több annál, mint amit an-

ugyanis, hogy melyek azok a

területen is együtt dolgoznak

nak idején Humboldt elképzelt,

gazdasági társaságok, amelyek

– tájékoztatott a díjat átvevő

hogy okos emberek okos diáko-

intenzív, aktív tevékenységet

Csáki Katalin HR-menedzser. A

kat tanítanak – az egyetem ok-

folytatva együttműködnek az

cég a világ számos országában

tatási funkcióját sem tudja ma-

SZTE Alma Materrel állásbör-

értékesít hevedereket és töm-

radéktalanul ellátni a gazdasági

zék, képzések keretében, vagy

lőket. Tavaly több mint 560 főt

szereplőkkel fenntartott élő és

együttműködési

szerződések

foglalkoztattak, több mint 150

érdemi kapcsolatok nélkül.

révén. E cégeket minden tavasz-

munkatársuk rendelkezik felső-

szal megkérdezik a foglalkozta-

fokú végzettséggel.

tottak létszámáról, és évről évre

A díjat átadó Szabó Gábor

e szempontok figyelembe véte-

rektor méltatta a ContiTech

lével ítélik meg az Alma Mater

tevékenységét és az egyetem-

Díjat.

mel

Az elismerést idén a ContiTech

Hozzátette: Amerikában járva

Rubber Industrial Kft. vehette

mindig azt tapasztalta, hogy

át, mely ipari gumitermékek

az alma mater-szervezetek az

előállításával foglalkozik, he-

egyetemek egyik legfontosabb

figyelemmel

való

együttműködését.

L A. M.


Mintegy 40 cég és 1500 hallgató a tavaszi állásbörzén Hová tovább az egyetem után? József Attila Tanulmányi és Információs Központban megrendezett XVII. SZTE Tavaszi Állásbörzét a III. Szakmai Gyakorlati Helyek Börzéjével kötöttek egybe a szervezők. A március 21-én tartott céges kavalkád idén is főként a diploma előtt álló és a frissen végzett fiataloknak szeretett volna segítséget nyújtani az elhelyezkedésben.

A

9


Közel negyven – helyi, regionális

tölthettek ki a diákok, az ered-

rendezvényszervező, az SZTE

és országos – cég állított stan-

ményeket kielemezve pedig a

Karrier Iroda munkatársa. Kö-

dokat a Tanulmányi és Informá-

segítők tanácsokat adtak.

rülbelül 1500 hallgatót vártak

ciós Központ átriumában, hogy

A munkakeresésben megfárad-

az eseményre, az érdeklődés

a frissen diplomázott, illetve az

tak a Relax Sarok egyik zugában

pedig már délelőttől igen nagy

abszolutórium előtt álló hallga-

vagy a Karrier Caféban pihen-

volt. A szervezőket is meglepte,

tóknak ötleteket adjanak: hova

hették ki magukat. Az össze-

hogy már a reggel kilenc órai

tovább az egyetem után?

vont

mintegy

nyitástól kezdve milyen sokan

Az SZTE Egyetemi Életvezetési

negyven cég képviseltette ma-

bejöttek a börzére – idén úgy

Tanácsadó Központ nem konk-

gát, köztük egyetemi egységek,

tűnik, hogy komolyan vették a

rét munkát kínált, hanem taná-

helyi, illetve regionális cégek,

fiatalok.

csokat adott a diákoknak, hogy

állásközvetítők, munkaerő-köl-

Gazdasági, informatikai, mű-

milyen pálya a legideálisabb

csönzők is. Igen színes volt a

szaki, jogi és természettudo-

számukra. Tanulás-módszertani

paletta, a hallgatók szinte min-

mányi irányultságú hallgatókat

tippeket kaptak és a munka-

den kérdésükre választ kaphat-

is vártak a cégek, a tanácsadás

vállaláshoz szükséges teszteket

tak – tájékoztatott Sinkó Mária

mellett konkrét lehetőségekkel,

rendezvényen

ajánlatokkal is. Sinkó Mária azt is elmondta, sok diák már eleve motivációs levéllel és önéletrajzzal érkezett. Ezeket bármelyik cégnél le tudták adni, így tudtak pályázni a meghirdetett állásokra és gyakornoki pozíciókra. L SZTEinfo 10


Százakat mozgatott meg weekendjén az Alma Mater Rajz és sport a Hattyas soron etedik alkalommal került sor a Szegedi Tudományegyetem alumni szervezetének nyárköszöntő szabadtéri rendezvényére június 24-én, melyen több mint 400 résztvevő, korábbi egyetemi hallgatók és családjaik mozgott együtt a Hattyas sori Sportközpontban.

H

11


12

Újra találkozni, közösen spor-

Volt foci, streetball, tenisz – a

pályázatra is, mely a „Jajj, úgy

tolni, a gyermekek rajz- és

hagyományos csapatversenyek

élvezem én a strandot” címet

sportverseny-sikereinek

közö-

mellett idén is lehetőséget biz-

viselte. A rajzokat Szabó András

sen örülni – címszavakban így

tosítottak a szervezők különle-

festőművész és Dobóczky Zsolt

foglalhatók össze az SZTE Alma

ges vagy ritka sportok – mint a

fotóművész mint a zsűri tagjai

Mater Weekend és Egyetemi

petanque, a nordic walking, az

értékelték. A rajzverseny nyer-

Sportnap céljai. – Az Alma Ma-

íjászat vagy a turul – kipróbálá-

tesei, különdíjasai az Aquapolis

ter üzenete az, hogy mi egyete-

sára, de a golf és a teke barátai

ajándékában részesültek. Az

mi polgárok, végzett hallgatók

sem unatkoztak. A könnyedebb

eredményhirdetés után az SZTE

mind egy családhoz, a Szegedi

műfaj hívei pedig többek közt

EHÖK SE szurkolólánycsapata

Tudományegyetemhez

jógát vagy body-artot is választ-

tartott bemutatót.

tarto-

zunk, s az Alma-weekend kere-

hattak.

tében ünnepeljük az egy közös-

Szép számmal érkeztek alkotá-

séghez tartozást! – összegzett

sok a rendezvényhez kapcsoló-

Görög Márta, az alumni szerve-

dó, a Napfényfürdő Aquapolis

zet vezetője.

által támogatott gyermekrajz-

L SZTEinfo


VII. SZTE Alma Mater versenyek díjazása Rajzverseny 1 2 3 4 5 6

Aprónép (0-3) Kurai Ábel

Manó (4-6) Boa Zsófia Istókovics Petra Bozóki Lili Törőcsik Hanna (különdíj) Kelemen Maja Lőrincz Laura

Törpe (7-10) Csepi Szonja Tóth Veronika Kutas Réka Tóth Barbara (különdíj) Vincze Dorka Bozóki Gábor

Sportverseny 1 2 3 4 5 6

Aprónép (0-3) Vincze Dorka Tamás Hanna Takó Valentin Szabó Flóra Lakatos Renáta Polák Norbert

Manó (4-6) Andor Adrián Szeri Áron Szeri Anna Tamási Dániel Tiszai Brigitta Süli Bence

Törpe (7-10) Ferencfi Olivér Máté Márk Bélteki Péter Módra Martin Boruzs Lilla Szeri Ádám

Asztalitenisz 1 2 3

Dr.Sipos Miklós Kutasi Sándor Kereki Ádám

Tenisz 1 2 3

Szabolics Enikő Máté József Bagi Sándor

Kispályás Labdarúgás 1 2 3

RK Jeromos KGYV Buliból Jöttünk

13


Álláslehetőségekről és mesterképzésekről az őszi állásbörzén Próba-állásinterjúk és grafológiai elemzés várta az érdeklődőket Szegedi Tudományegyetem mesterképzéseiről és a diplomázást követő elhelyezkedési lehetőségekről tájékozódhattak a hallgatók október 16án a Tanulmányi és Információs Központban tartott állásbörzén. Regionális és országos cégek is várták a diákokat, ötleteket adva a diploma utáni lehetőségekről.

A

14


A mesterképzést fontolgató,

hogyan kell viselkedni annak

Kiadványokkal

valamint a munkaerőpiacra fris-

érdekében, hogy a jelentkező

alkalmazással segíti a pálya-

sen kikerülő fiatalokat is várta

elnyerje a munkáltató bizalmát

kezdőket az ÁllásStart Magyar-

az SZTE Őszi Állásbörze és a

és a hőn áhított posztot. Emel-

ország Kft. Az interneten be-

Mesterképzések Nyílt Napja. A

lett az SZTE mesterképzéseiről

küldött kvíz kitöltése után a cég

József Attila Tanulmányi és In-

is informálódhattak a fiatalok,

személyre szabott ajánlatot állít

formációs Központban tartott

az egyetem szinte minden ka-

össze, a több mint 150 partner-

börzén közel harminc stand-

rának képviselői várták a kérdé-

cégük álláslehetőségei közül

nál várták regionális és orszá-

seket.

a legideálisabbat kiválogatva.

gos cégek a hallgatókat, akik

és

androidos

Emellett egy vaskos kiadványt

a munkaerőpiac jelenlegi állá-

– Már második alkalommal tar-

is átlapozhattak az állásbörzé-

sáról, az elhelyezkedés lehető-

tottuk meg az egyetemmel ko-

re kiválogatók, amiben a cégek

ségeiről érdeklődhettek a diá-

operálva az állásbörzét, hiszen

bemutatkozásán túl végzett-

kok. A résztvevők olyan világba

a diákokat mindkét témakör

séghez köthető álláslehetősé-

csöppenhettek, ahol a kiállítók-

érinti: sokan az egyetemi éve-

geket is felsorolnak. – Szeren-

kal beszélgetve sok hasznos tip-

ik alatt is vállalnak már diák-

csére egyre céltudatosabban,

pet, és jó tanácsot kaphattak:

munkát. 25-30 standnál helyi

a munkaerőpiac igényeit figye-

például a CV-vel kapcsolatos

és országos cégek, munkaerő-

lembe véve tanulnak tovább a

ötleteket, álláskeresési techni-

közvetítők várják a fiatalokat

fiatalok. Már régóta nagy előny

kákat. A humor is szerepet ka-

kérdéseikkel – árulta el Sinkó

a nyelvtudás, természetesen ez

pott például a Karrier jósdában.

Mária rendezvényszervező. A

most is igaz. Emellett fontos,

A rendezvény egyik legérdeke-

hallgatók

próba-állásinterjú-

hogy időben elkezdjék a gya-

sebb pontja volt az „Interjú sa-

kat is kipróbálhattak az egész

korlati helyek keresését, hiszen

rok”, amely „szimulátorként”

napos rendezvényen, emellett

egyre több gyakornokot vesz-

működött. Ki lehetett próbálni,

grafológiai elemzéssel, kvízek-

nek fel teljes állásba itthon is –

vajon milyen egy igazi, komoly

kel és nyereményjátékokkal is

mondta Kristóf Mária produkci-

állásinterjú, mire kell figyelni,

várták a diákokat.

ós menedzser.

15


16

A kétszintű képzésben nagyon

PR-képzésben elmélyülni vágyó

vezetője. Erős még az egyete-

fontos, de nem mindig elen-

hallgatóknak. – A kommuni-

men a szeptembertől induló

gedhetetlen a mesterfokozat

káció és médiatudomány szak

kulturális örökség tanulmányok

megszerzése – tudtuk meg a

erőssége, hogy széles palettán

mesterképzés, valamint a jövő

Bölcsészettudományi Kar in-

hasznosítható tudást biztosít.

szeptemberben kezdődő for-

formációs standjánál. A kom-

Az elektronikus sajtó folyama-

dító és tolmács mesterképzési

munikáció és médiatudomány

tos erősödése számos lehetősé-

program is, amely a nyelvszakos

szak népszerűsége továbbra is

get nyújt, de a regionális lapok-

alapképzés kitörési pontja lehet

töretlen – bár az ország számos

nál, televízióknál és rádióknál

a tanulmányi osztályvezető sze-

felsőoktatási

intézményében

is elhelyezkedhetnek, emellett

rint.

tanulhatjuk ezt, a szegedi egye-

a képzett PR-szakemberekre is

tem kiemelkedően jó gyakorlati

mindenhol nagy szükség van –

képzést biztosít a nyomtatott,

emelte ki Kothencz Mihály, az

elektronikus sajtó, valamint a

SZTE BTK tanulmányi osztály-

L SZTEinfo


Háromszáz gyerekhez jött az Alma Mater Mikulás Édesség, gyümölcs és írószer a csomagban mmár több esztendős hagyomány, hogy minden év decemberében az SZTE Alma Mater szervezésében megérkezik a Mikulás, hogy az Alma Mater-tagok, korábbi szegedi egyetemi hallgatók és dolgozók családjának meglepetésekkel kedveskedjen.

I

17


18

December 4-én délután a Jó-

tainak tartogatott ajándékokat,

rajzpályázat legjobban sikerült

zsef Attila Tanulmányi és Infor-

hanem valamennyi gyereknek

alkotásait. A téma is az ünnep-

mációs Központ kongresszusi

jutott Mikulás-csomag, melybe

hez kötődött: „Hogyan piheni

termében mintegy háromszáz

az édesség mellett alma, na-

ki a Mikulás az ajándékosztást

gyerek várta, hogy kinyíljon

rancs és írószer is került.

az Aquapolisban?” A gyerekek

a piros kabátos ajándékosz-

Idén a teli zsák örömei előtt a

koruknak megfelelően három

tó puttonya – tudtuk meg

Csiga Duó-koncert tette még

kategóriában indulhattak 0-tól

Schwimmer-Tóth Tímea szerve-

színesebbé a Mikulás-ünnepet.

10 éves korig, a legjobban sike-

zőtől. A rendezvényen idén is,

A zenés családi délutánon nagy

rült rajzok alkotói családjukkal

mint a korábbi években, kéz-

sikert arattak a kézműves-fog-

együtt belépőt nyertek a Nap-

műves foglalkozásokkal, kon-

lalkozások és közös játékok, a

fényfürdő Mikulás-bulijára is.

certekkel, szórakoztató prog-

gyerekek

ramokkal, rajzversennyel várták

díszeket is készíthettek a ját-

az Alma Mater Mikulást, aki

szósarokban. A Mikulás díjaz-

nemcsak a rajzverseny díjazot-

ta a november végén lezárult

például

karácsonyi L SZTEinfo


Nobel-díjas tudósára emlékezett 2012-ben az SZTE Debreceni diadal a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyen ettős jubileumot ünnepelt az idei esztendőben a Szegedi Tudományegyetem: 80 évvel ezelőtt fedezte fel Szent-Györgyi Albert a C-vitamint, s ezért ezzel kapcsolatos kutatásaiért 75 éve vehette át a Nobeldíjat.

K

19


A

20

Szent-Györgyi

Albert-em-

tevékenységéhez kötődő hely-

kezett október 26-án Szegedre,

lékévet a 9 Nobel-díjas tudós

színeken végigvezető emléksé-

hogy részt vegyen a Nobel-díjas

részvételével márciusban meg-

tákkal tisztelgett egykori rek-

tudós személyére és munkássá-

tartott többnapos, egyedülálló,

tora előtt. A Szabadegyetem

gára emlékező remek viadalon.

nagyszabású nemzetközi tudo-

– Szeged őszi szemeszterében

A délelőtti első, számítógépes

mányos konferencia nyitotta

különböző karok képviselői a

fordulót követően hat alakulat

Szegeden és az SZTEn-n. Míg

hozzájuk kötődő aspektusból

került be a délutáni show-szerű

ez a rendezvény a professzor

beszéltek a nagy elődről. Az

fináléba – ahol egy intézményt

kutatási, tudományos eredmé-

ünnepi sorozat csúcspontja a

már csak egyetlen hármas kép-

nyeire, jelentőségére fókuszált

Szegedi

Tudományegyetem

viselhetett –, melynek az SZTE

elsősorban, az esztendő to-

Napjához illeszkedve november

József Attila Tanulmányi és In-

vábbi programjai a sokoldalú

10-én a Szegedi Szimfonikus

formációs Központ kongresz-

gondolkodót, a humanistát, a

Zenekar koncertje volt a Szege-

szusi terme adott otthont. A

kultúr- és sportembert mutat-

di Nemzeti Színházban. Az est

döntő során a diákok 12 kér-

ták be a nagyközönségnek.

műsorán olyan tételek is sze-

déskörben mérték össze tudá-

Ennek jegyében tartottak kiállí-

repeltek, melyekkel 1937-ben

sukat és felkészültségüket – va-

tást a tudós életéről a Szegedi

köszöntette a friss Nobel-díjast

lamennyi téma természetesen

Szabadtéri Játékok ideje alatt a

a szimfonikusok jogelődje, a

Szent-Györgyi életével, mun-

Dóm tér tőszomszédságában,

Szegedi Filharmonikus Egyesü-

kásságával,

a Szegedi Akadémiai Bizott-

let Zenekara.

kapcsolatos. Abszolút fődíjas-

ság székházában, s avatták fel

Az év egyik legkülönlegesebb

ként ösztöndíjat nyert és Camb-

ugyanott Kligl Sándor Szent-

kezdeményezésének mégis a

ridge-be utazhatott a debreceni

Györgyi-mellszobrát. A felső-

Szent-Györgyi

tanul-

Tóth Árpád Gimnázium három

oktatási intézmény ezenkívül

mányi versenyt nevezhetjük. A

diákja és kísérőtanáruk (a Deb-

számos sport- és tanulmányi

dél-magyarországi régióból és

receni Katalizátor).

versennyel, fiataloknak szóló

a határon túlról összesen har-

A Szegedi Tudományegyetem

vetélkedőkkel és a professzor

mincöt középiskolás csapat ér-

rektora, Szabó Gábor szerint

Albert

kutatásaival

volt


az idei Szent-Györgyi-emlékév rengeteget tett azért, hogy az egyetemisták, a szegedi polgárok és a városba látogató vendégek minél jobban megismerjék a Nobel-díjas professzor életművét, munkásságát. Pál József, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese hozzáfűzte: a szegedi egyetem kiemelkedő

jelentőségűnek

tartja, hogy harmonikus kapcsolatot tartson fenn a középiskolákkal, hogy majdan a legkiválóbb fiatalokat fogadhassa padjaiban. Ezért hirdették meg a Szent-Györgyi Albert tanulmányi versenyt is, melyre a három dél-alföldi megyén kívül örömükre szerbiai és romániai középiskolák együttesei is jelentkeztek, ami nagyszerűen demonstrálja a régió egységét. L P. M. L. 21


Az SZTE-n mutatták be a SzentGyörgyi Albert-emlékérmét Keressék az SZTE Ajándékboltban! Magyar Nemzeti Bank a tudós Nobel-díjának 75. évfordulója alkalmából bocsátotta ki az egyedi kivitelezésű, művészi tervezésű ezüst emlékérmét, mely az SZTE Ajándékboltban is megvásárolható.

A

22


A Szegedi Tudományegyetem

galomban. Kiemelkedő művé-

illetve egy-egy arany és színes-

Szent-Györgyi Albert Tanulmá-

szi értékkel bír, hiszen egyedi

fém emlékérmét, melyek rend-

nyi Versenyének október 26-i

formájú és kivitelezésű kisplasz-

szerint valamilyen meghatározó

döntőjéhez kapcsolódva mu-

tikai alkotás, nemesfémből ké-

jelentőségű történelmi, kulturá-

tatták be a pénzintézet által

szül, tehát belső értéke is van,

lis, társadalmi eseményhez vagy

kibocsátott különleges Szent-

emellett numizmatikai értéke

személyiséghez kapcsolódnak.

Györgyi Albert-emlékérmét. A

is páratlan, hiszen alacsony

Ebbe a sorba tartozik a Szent-

gyönyörű és díszes emlékér-

példányszámban

el.

Györgyi Albert Nobel-díjának

mét, melyet a kivitelező Magyar

Magyarországon 1948-ban je-

75. évfordulójára kibocsátott,

Pénzverő Zrt. vezérigazgatója

lent meg az első emlékérme az

925 ezrelék finomságú ezüst-

tárta az érdeklődők elé.

1848-as forradalom századik

ből készült, 12,5 gramm súlyú,

Gaál Ferenc elárulta: az emlék-

évfordulóján, s 1968-tól a Ma-

30×25

pénzérme mint olyan sajátos

gyar Nemzeti Bank jogkörébe

ovális alakú, 3000 forint név-

kategóriát képvisel, törvényes

tartozik a kibocsátás. Megtud-

értékű érme is, melyből 2000

fizetőeszköz, ám nem célja,

tuk: évente 6-8 tematikában

darabot selyemfényes, 5000

hogy részt vegyen a fizetőfor-

készítenek jellemezően ezüst,

darabot

érhető

milliméter

pedig

átmérőjű,

tükörfényes

23


24

alapsíkkal állítottak elő. Termé-

Szent-Györgyi Albert regényes

gondolni, amit még senki nem

szetesen vásárolni is lehet belő-

életű,

egyéniségként,

gondolt”), valamint a tudós

le, mégpedig Szegeden éppen

igazi modern emberként jelent

portréja és a paradicsompapri-

az SZTE Ajándékboltjában.

meg előttem, aki példa lehet a

ka ábrázolása sem hiányozhat.

A csodás érmét Vékony Fan-

mai fiatalság számára. Hogy mi-

A Szent-Györgyi Albert ezüst

ni ötvös, iparművész álmodta

ért? Azért, mert a tudásvágy, a

emlékérme első három példá-

és tervezte meg. A művésznő

nyitottság és a humánum olyan

nyát a kibocsátás ünnepén Vé-

a sajtótájékoztató közönségét

ötvözetként egyesült benne,

kony Fanni, Szabó Gábor, az

beavatta az alkotás folyamatá-

mely

tudományos

SZTE rektora és Pál József, az

ba, aminek során először ala-

teljesítménynek nyitott utat –

SZTE nemzetközi és közkapcso-

posan elmélyült a Nobel-díjas

fogalmazott Vékony Fanni. A

lati rektorhelyettese vehette át

professzor élettörténetében. –

tervező az érmén elhelyezte a

Gaál Ferenctől.

Számos életrajzot olvastam el,

számára leginkább sokat mon-

melyek különböző oldalról vilá-

gították meg a személyiséget.

(„Látni, amit mindenki lát, és

színes

hatalmas

Szent-Györgyi-mondást

L P. M. L.


Épül, szépül, fejlődik a Szegedi Tudományegyetem Megépült a Tudássétány, finisben az új klinikai tömb z elmúlt négy esztendő során több mint 7,7 milliárd forintból valósult meg a Dél-alföldi Tudáspólus felsőoktatási infrastruktúrájának fejlesztése egy uniós projekt keretében. Több SZTE-s épület újult meg, de 2013-ban is folytatódnak a beruházások.

A

25


A dél-alföldi felsőoktatási in-

továbbfejlesztése valósult meg

jegyezhettünk fel. Ilyen volt a

tézményekben a matematikai,

Szegeden (ez az úgynevezett

2004-ben átadott – ugyancsak

műszaki, természettudományos

Tudássétány). Megépült a Mér-

több mint 7 milliárd forintból

és informatikai képzésének ver-

nöki Kar új épülete a Moszkvai

felhúzott – Tanulmányi és In-

senyképességét növelik a 2009.

körúton; megújult az SZTE Re-

formációs Központ, majd ezt

január 16. és 2012. november

gionális Tudástranszfer és Szol-

követte a most zárult fejlesztés,

30. közötti beruházások: a Sze-

gáltató Központja a Dugonics

de már zajlik, sőt mi több, re-

gedi Tudományegyetem és part-

téren; a Természettudományi

mek ütemben halad az új mag-

nerintézményei (a Szent István

és Informatikai Kar, illetve az

kórház és sürgősségi osztály

Egyetem szarvasi Tessedik Cam-

Általános Orvostudományi Kar

építése is a klinikakertben. Úgy

pusa, valamint a bajai Eötvös Jó-

Dóm téri és Rerrich Béla téri

fogalmazott: az SZTE rendkívül

zsef Főiskola) együttműködésé-

laboregyüttese, valamint szá-

büszke lehet ezekre a sikeres

ben több mint 7,7 milliárd forint

mos oktatóterem is. Mind-

programjaira.

főösszegű fejlesztés történt meg

emellett

oktatási-kutatási

– Hogy miért is neveztük Tu-

uniós támogatással. A Szegedi

infrastruktúrát támogató, a 21.

dássétánynak a 2007-től elő-

Tudományegyetem TIOP 1.3.1-

század elvárásainak megfelelő

készített, 2009-ben megindí-

es „A Dél-alföldi Tudáspólus fel-

infokommunikációs

technoló-

tott, most záruló projektünket?

sőoktatási

giai fejlesztések történtek az

Egész egyszerűen azért, mert

SZTE-n.

a számos belvárosi beruházás

infrastruktúrájának

fejlesztése” pályázat az épített

az

infrastruktúra fejlesztését cél-

26

nagyon szépen megrajzolja az

zó komponense keretében az

Belvárosi egyetemmé tették

universitas körvonalát. Indul-

oktatást, kutatást, innovációt,

az SZTE-t a beruházások

junk el képzeletben a Mérnöki

technológia- és tudástranszfert,

Majó Zoltán, az SZTE gazdasági

Kar épületétől, haladjunk to-

valamint a tanulást közvetlenül

és műszaki főigazgatója kiemel-

vább a Kálvária sugárúton a

szolgáló épületek, laboratóriu-

te: a szegedi egyetem életé-

Szent-Györgyi Albert Agóra, a

mok, komplex hallgatói, okta-

ben az utóbbi évtizedben több

Gazdaságtudományi Kar és az

tói, kutatói terek kialakítása és

kulcsprojektet, megaberuházást

Állam- és Jogtudományi Kar fel-


újított épületei felé, majd tekint-

Szerkezetkész az új klinikai

forintos eleméhez érkeztünk

sük meg a Dugonics téren az

épület és sürgősségi részleg

el. A belvárosi munkálatokat

immár gyönyörű központi épü-

A belvárosban az SZTE köz-

a tervek szerint 2013 tavaszán

letet, a Gyógyszerésztudomá-

ponti épületének környezetét

fejezik be, amikorra nemcsak

nyi Kar rendbe tett laborjait az

közösen teszi rendbe a szegedi

a Rektori Hivatal környezete, a

Eötvös utcában, a modernizált

önkormányzat és az egyetem.

Dugonics tér újul meg, hanem

Dóm téri épületegyüttest, labo-

A DAOP–5.1.2/C pályázat cél-

a további egyetemi épületek

rokat, végül a klinikaparkban

ja a Biopolisz Park – Egyetemi

mellett elterülő Somogyi, Toldy,

folyó fejlesztéseken keresztül a

városrész közterületeinek re-

Eötvös és Apáthy utca, illetve

Juhász Gyula Pedagógusképző

habilitációja. A 2010. április

az Árpád, továbbá részben a

Kar, a TIK és a Bölcsészettudo-

végén kezdődött nagyszabású

Dóm tér is. A térszint alatti tel-

mányi Kar érintésével jussunk el

program egészen 2013 márci-

jes közműrendszert rendbe te-

újra kiindulópontunkhoz! – ma-

usáig tart. A hároméves munka

szik, s természetesen a felszínt,

gyarázta a főigazgató, elárulva:

első részében az önkormány-

a parkokat, a zöld felületeket is

utunkat a díszburkolatba el-

zat segítségével felújították a

kicsinosítják.

helyezett (illetve majdan elhe-

Semmelweis és az Oldal utcát,

A Szegedi Tudományegyetem

lyezendő) LED-fények kísérik.

az egyetemi klinikai építkezés

már említett, párhuzamosan

Majó Zoltán úgy fogalmazott:

előtt közműfejlesztést hajtot-

zajló két egészségügyi nagybe-

ez a Tudássétány igazi belváro-

tak végre, illetve kiépítették a

ruházása is látványosan folyik,

si egyetemmé tette az SZTE-t.

kapacitásokat annak érdeké-

2012 decemberében érkezett

Az universitas reményei sze-

ben, hogy a Szegeden létesülő

bokrétaünnepéhez: tíz hónap

rint egyébként 2013 tavaszán

új egészségügyi centrumban

alatt fejezték be az európai uni-

a TIOP-pályázat folytatásaként

tökéletesen

működhessenek

ós forrásokból megvalósuló új,

rendbe tehetik a Bolyai-épületet

majd a legmodernebb orvosi

265 ágyas klinikai tömb, vala-

is, mely lassan városképi szé-

eszközök. 2012 nyarára a 2,25

mint a sürgősségi osztály szer-

gyennek számít a hulló vakola-

milliárd forint összértékű uni-

kezetépítését. A TIOP 2.2.7-es,

tával.

ós projekt utolsó, 730 millió

uniós finanszírozású program

27


keretében folyó beruházás üte-

Végül, de nem utolsósorban

Eközben

mesen halad, a tervek szerint

nem

az

sági tanulmány tudományos

épül a 21,5 ezer négyzetméte-

SZTE-hez szorosan, szervesen

részének végleges verzióját is

res, ötszintes, 265 ágyas klinikai

kapcsolódó ELI-projektről sem,

elkészítette az ELI-HU Nonpro-

tömb. A másik, TIOP 2.2.2-es,

arról az európai uniós nagybe-

fit Kft. nemzetközi munkacso-

szintén uniós projekt keretében

ruházásról, melynek keretében

portja.

látványos, 24,75 méter magas

a tervek szerint 2015/2016-ra

A jelenlegi tervek arról szól-

helikopter-leszállóval is gazda-

lézeres kutatóközpont létesül

nak, hogy a szakemberek 2013

godik a modernizált, egykapus

az egyetem öthalmi központ-

elejére várják az ELI-pályázat

sürgősségi ellátás. A 265 ágyas

jában 11 hektáros területen, és

végső bírálatát, s a kiviteli ter-

új klinika átadásának határideje

mellette további 60 hektáron

vek birtokában megtörténhet

2013. augusztus 31., utána fe-

egy tudományos parkot alakí-

a kivitelezők kiválasztása. A

jeződhetnek be a jelenlegi 410

tanak ki. Az építészeti tender

lézerprojektre a jelenlegi uniós

ágyas klinika felújítási munká-

nyertes konzorciuma elvégezte

támogatási időszakban 47 mil-

latai, 2014. február 26-áig. A

munkáját a nyár folyamán, el-

liárd forintot hívnának le, míg a

teljes fejlesztés összköltsége

kezdődött már a tereprendezés

2020-ig tartó következő fázis-

12,3 milliárd forint. A magkór-

is Öthalomban, így augusztusra

ban nettó 14,3 milliárd forint

ház koncepcióját a 19 ágyas

valóban eljutott az ELI abba az

fordítható a magyar program-

sürgősségi osztály teszi majd

állapotba, hogy megvannak a

ra. Az ütemterv szerint a 2015

teljessé, ez a 676 millió forintos

műszaki tervek és a kivitelezési

végéig tartó első fázisban az

program a tervek szerint 2013.

időzítés, folyamatban a kivitele-

épületek mellett a lézerberen-

szeptember 30-án zárul – árul-

zésre vonatkozó közbeszerzés

dezés is elkészül, majd 2017-ig

ta el Tapasztó Sándor projekt-

előkészítése. Hosszú késleke-

tovább fejlesztik az eszközt.

menedzser.

dést követően gyorsultak fel az

feledkezhetünk

el

események 2012 őszére: a kor28

Zöld lámpát kapott a lézeres

mány október végén erősítette

kutatóközpont is

meg, hogy kiáll az ELI mellett.

a

megvalósítható-

L Pintér M. Lajos


Szegedi kutatónő nyert Junior Príma Díjat Nagy Nikoletta éve volt 2012 agy Nikoletta, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Genetikai Intézetének kutatója, valamint a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika szakorvosa az egyik nyertese az idei Junior Príma Díjnak a tudományos kategóriában.

N

29


10 kimagasló szellemi és tudo-

gozásával

magának

Bőrgyógyászati Klinikának, az

mányos teljesítményt felmuta-

nemzetközi elismerést. Eddigi

Orvosi Genetikai Intézetnek is.

tó, harminc év alatti fiatal ku-

eredményeiből

tudomá-

Nem csak engem illet, hanem

tató – közte Nagy Nikoletta, az

nyos közlemény – ebből 13 első

Széll Márta tanárnőt, Kemény

SZTE kutatóorvosa – vehette át

szerzős, tudományos folyóira-

Lajos professzor urat és a labor-

a Magyar Tudományos Akadé-

tokban megjelent dolgozat –

ban munkálkodó többi kollé-

mián az idén hatodik alkalom-

számos tudományos előadás,

gát is. Nagyon jól tükrözi, hogy

mal kiosztott Junior Prima Díjat

illetve poszter született.

milyen fantasztikus szellemiség

szerzett 29

a magyar tudomány kategóri-

30

honol ott, hogy a munkatár-

ában. Köszöntőjében Pálinkás

A kutató elmondta, hallga-

sak képesek egységes csapatot

József, az MTA elnöke a jövő

tóként, 2003-ban kezdett el

alkotni, áttörő, innovatív ered-

ígéreteinek nevezte a kilenc

dolgozni a szegedi Bőrgyógy-

ményeket elérni – hangsúlyozta

természettudóst és egy politi-

ászati és Allergológiai Klinika

Nagy Nikoletta, aki az idei év

katudományi szakembert, és

Molekuláris Biológia Labora-

szeptembere óta főállásban az

az emberiség tudását gyarapító

tóriumában, ahol Széll Márta

SZTE Orvosi Genetikai Intézet-

munkájuk folytatására biztatta

témavezetése alatt sajátította

ben dolgozik, ahol ritka beteg-

őket.

el a molekuláris biológiai vizs-

ségek genetikai vizsgálatával

gálatok módszereit. – Kezdet-

foglalkozik, diagnosztikai és ku-

A Szabó Gábor akadémikus,

ben más témákba segítettem

tatási tevékenységeket végez.

illetve Széll Márta és Kemény

be, majd a tanárnő és Kemény

Lajos, az MTA doktorai által a

Lajos professzor úr javaslatai

Széll Márta, a Bőrgyógyászati

díjra javasolt Nagy Nikoletta a

alapján mentünk tovább, és vá-

és Allergológiai Klinika tudo-

bőrgyógyászati kórképek gene-

lasztottuk ki, hogy milyen irány-

mányos tanácsadója elmondta,

tikai hátterének vizsgálatában

vonalakkal

a

ötödéves hallgatóként ismer-

elért eredményeivel, illetve oki

közeljövőben. A díj eddigi ered-

te meg Nagy Nikolettát, mikor

terápiás eljárások, mint sejt- és

ményeink elismerése. Nemcsak

TDK-hallgatónak jelentkezett a

génterápiás módszerek kidol-

nekem visszajelzés, hanem a

klinikára. Nagyon ambiciózus

foglalkozzunk


volt abban a tekintetben, hogy

mai fejlődését, így már orvos-

kolettát, minden tulajdonsága

mindenképpen kísérletes mun-

tanhallgatóként

megjelentek

megvan ahhoz, hogy jelentős

kát szeretett volna végezni. Lel-

eredményei

közleményekben,

tudományos karriert fusson be

kiismeretesen végezte a rá bí-

így végzése után nem sok kel-

zott munkát, sőt nem állt meg

lett ahhoz, hogy a PhD-fokoza-

ennél, hanem alaposan utána is

tot is megszerezze. Hihetetlen

olvasott a témának – ez mozdí-

szellemi kapacitás, nagy meg-

totta nagy mértékben elő szak-

ismerési vágy jellemzi Nagy Ni-

majd – összegzett Széll Márta. L SZTEinfo

31


Sikeres végzettek előadása a SZTE GTK-n Gazdaságtudományi Karon is megrendezésre került a Sikeres Végzettek előadássorozat, melyben izgalmas pályaívet bejáró, néhány éve a karon végzett alumnik mutatkoztak be és mesélték el szakmai történetüket.

A

32


Az egyik vendégelőadó, Pász-

foglalkozik. Ő kitért az alapér-

szentel. Ez jelenti az állandósá-

tor Péter a mai regionális gaz-

tékek fontosságára, a szakmai

got, mely képzések formájában

daságtannak

alázatra, melyek úgy gondolja,

változó intenzitással, de mindig

nagyon fontosak egy pályakez-

jelen van életében.

végzett, és a Szeged MJV Ön-

dő esetében.

A program kötetlen, a humort

kormányzatánál kezdett dol-

Hackl Krisztián, a másik vendég-

sem nélkülöző keretek közt zaj-

gozni a diplomaszerzést kö-

előadó éppen a másik pólust

lott és teret adott a hallgatókat

vetően. A Fejlesztési Irodán

képviseli, aki kissé nyughatatlan

foglalkoztató kérdéseknek, így

főként pályázatírással és pro-

természeténél fogva mindig új

például, hogy mennyit haszno-

jektek menedzselésével fog-

utakat és lehetőségeket keresett

sítottak az egyetemen tanul-

lalkozik, az ő nevéhez fűződik

magának. Alapvetően pénzügyi

takból, mennyire használják az

például a Szent István tér felújí-

területen mozog, tanácsadással

idegen nyelvet munkájuk so-

tása. Mindemellett személyisé-

és értékesítéssel foglalkozik Bu-

rán, stb. A résztvevők minden-

gének sokoldalúságát mutatja,

dapesten, de a Személyiségka-

képpen izgalmas ízelítőt kaptak

hogy ezen túl egy civil szervezet

lauz egyik szerzőjeként és tulaj-

két lehetséges pályáról, annak

vezetésével, családja hagyomá-

donosaként ennek a témának

szépségeiről és tanulságairól.

nyait követve gazdálkodással is

folyamatosan időt és energiát

megfeleltethető

vállalkozásfejlesztés

szakon

33


Felhívás Ön mit köszönhet a szegedi felsőoktatási intézményeknek? Adója 1 %-át ajánlja fel a SZTE Alma Maternek! Szegedi Universitasért 2007 Alapítvány (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) Adószám: 18478664–1–06 Adományát az alábbi bankszámlaszámra utalhatja: Erste Bank Zrt. 11600006–00000000–25900976

A beérkező felajánlásokat a szegedi felsőoktatásból kikerülő végzettek munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítésére, az Alma Mater közösség fejlesztésére és az intézmény hagyományainak ápolására fordítjuk. Segítségét a Szegedi Tudományegyetem Alma Mater közössége nevében köszönjük!

34

Dr. Szabó Gábor Rektor, az SZTE Alma Mater elnöke

Dr. Görög Márta az alapítvány kuratóriumi elnöke, az SZTE Alma Mater vezetője

www.sztealmamater.hu

info@sztealmamater.hu


SZTE Alma Mater Kedvezményrendszer és Tagsági Kártya z SZTE Alma Mater regisztrált tagjai az SZTE Alma Mater Tagsági Kártya felmutatásával egyetemi kedvezményhez juthatnak a hallgatói jogviszony egyfajta meghosszabbításaként.

A

A Tagsági kártya felmutatásával igénybe vehető egyetemi kedvezmények: L SZTE Ajándékbolt - Az SZTE Ajándékboltban a mindenkori diákkedvezmény mértékének megfelelően (10%) vásárolhat. L SZTE Jegyzetbolt- A SZTE Jegyzetbolt szolgáltatásait 5% kedvezménnyel veheti igénybe. L JATE Klub- A JATE Klub szolgáltatásait a mindenkori diákkedvezmény mértékének megfelelően veheti igénybe. L SZTE Füvészkert- Az SZTE Füvészkert szolgáltatásait ingyenesen veheti igénybe, kivéve a szervezett rendezvények alkalmával, mert akkor a belépés díjköteles. L SZTE Sportközpont (Hattyas sor)- Az SZTE Sportközpont szolgáltatásait a mindenkori diákkedvezmény mértékének megfelelően veheti igénybe. L SZTE Károlyi Mihály Kollégium- A Károlyi Mihály Kollégium vendégszobáját 2.500 Ft+ ÁFA+ IFA/ éjszaka áron veheti igénybe. L SZTE EHÖK SE Fitness Club- Kedvezményes, 3000 forintos áron vásárolhat havi belépőt, mely magába foglalja a konditerem használatát és a különböző edzéseket is. L SZTE Klebelsberg Könyvtárban – Ingyenesen lehet beiratkozni és kölcsönzési lehetőség biztosítása (egyébként egyetemi polgársághoz vagy Csongrád megyei állandó lakcímhez kötött) 35 További információk és tagsági kártya igénylése a www.sztealmamater.hu oldalon.


Ösztöndíjat alapított az SZTE GTK-n az Universitas-Szeged Kft. Új fejezet nyílt az együttműködésben z Universitas-Szeged Kft. is ösztöndíjat ad tehetséges közgazdászhallgatónak. A nonprofit közhasznú kft. olyan tehetséget támogat, akit a későbbiekben a cég által üzemeltetett GTK Karrier Irodára várnak szakmai gyakorlatra.

A

36


– Korábbi GTK-s hallgatóként

is részt veszünk a DPR-es kérdő-

hallgatói adminisztráció vitele,

teljes mértékben átérzem, mi-

ív összeállításában, jó szakmai

mindez természetesen szoros

lyen problémát jelent, mikor

kapcsolatot ápolunk a GTK-s

együttműködésben a karral.

tandíjat kell fizetni egy egye-

oktatókkal, illetve a kérdőív ré-

Ezért gondoltunk, hogy ösz-

temi helyért. Jómagam szeren-

szeként szerepeltetünk egy kar-

szekötjük a kellemeset a hasz-

csére még állami finanszírozás-

rieres blokkot, melyre a HR-es

nossal, s egy olyan elsőévest

sal tudtam végezni a karon, s

szolgáltatásaink egyfajta vissza-

támogatunk, aki belefolyik a

talán nem lennék itt, ha akkor

jelzéseként tekintünk. Az SZTE

munkánkba, a munkaerőpia-

nem így működik a rendszer –

Karrier Iroda emellett karrierfej-

con is hasznosítható ismere-

magyarázta Bolgár Zsolt, a kft.

lesztési kurzust is életre hívott,

teket szerez, s remélhetőleg

ügyvezetője, miért döntöttek

melynek fontos bázisát képezik

később éppen az Universitas-

úgy, hogy ösztöndíjjal segítik a

a fakultás szakemberei – árulta

Szeged Kft.-hez kerül munka-

közgazdászhallgatókat.

el az ügyvezető. Az Universitas-

vállalóként – így Bolgár Zsolt.

Szeged Kft. üzemelteti a GTK Hozzátette: a két fél hosszú évek

Karrier Irodát is, ide várják majd

A GTK dékánja, Vilmányi Már-

óta együttműködik a legkülön-

egyébként a leendő ösztöndí-

ton azt mondta: a fakultás szá-

bözőbb projektekben, pályá-

jasukat szakmai gyakorlatra,

mára örömteli, hogy rendkívül

zatokban. – Korábban ROP- és

hogy testközelből lásson bele

szerteágazó kapcsolatot ápol-

TÁMOP-program megvalósítá-

a szervezet működésébe. Ez az

nak a kft.-vel, amit tovább gaz-

sában is az egyetem konzorciu-

egység egyébként az SZTE Kar-

dagít az ösztöndíjprogram bein-

mi partnereként vett részt a cé-

rier Iroda egyfajta fióktelepe-

dítása. – Az Universitas-Szeged

günk, ezek keretében egyebek

ként végzi tevékenységét.

Kft. nélkülözhetetlen segítsé-

mellett Diplomás Pályakövetési

get nyújt számunkra a szakmai

Rendszert alakítottunk ki a GTK

– Fő profilunk a GTK-hoz kap-

gyakorlatok

kutatócsoportja és az általunk

csolódó szakmai gyakorlatok

koordinációjában és lebonyolí-

üzemeltetett SZTE Karrier Iroda

koordinációja, a cégekkel tör-

tásában, másfelől aktívan részt

együttműködésében. Továbbra

ténő kapcsolattartás, illetve a

vesz a diplomás pályakövetési

szervezésében,

37


munkában, valamint az alumni mozgalmunk szervezésében is, ráadásul ezeket a területeket mind fejlesztjük, a karrierkurzusoktól kezdve a legkülönbözőbb támogatásokon át. Úgy érzem, a kft. abszolút betölti azt a célt, amiért annak idején létrejött az egyetemen. Pozitív, hogy jelen esetben a gazdasági képzésben részt vevő diákokat is támogatja azért, hogy a valóban tehetséges hallgatók a lehető legkönnyebben tudjanak tanulni – húzta alá a kar vezetője. L P. M. L.

38


A JATE Klub a legjobb vidéki szórakozóhely VOLTfolió-díjat kapott a szegedi hallgatók kedvenc klubja únius 7-én este Budapesten, a Millenárison adták át 12 kategóriában a VOLTfolió 2012-es szakmai szavazásának díjait. A legjobb vidéki szórakozóhelynek a szegedi JATE Klubot választotta a zsűri, vezetője szerint a koncerteknek és rendezvényeknek köszönhetően.

J

39


40

A VOLTfolió 2012 kuratórium

választotta a legjobbnak, ami

Cseh Tamás-Bereményi Géza

szakmai szavazása alapján a

még

elismerésnek

szerzőpáros is. Azóta országos

legjobb vidéki klub a JATE Klub

számít. A 40 éves JATE Klubot

hírű intézménnyé nőtte ki ma-

lett. A díjat június 7-én adták

egyébként a tavalyi év során

gát a JATE Klub.

át Budapesten, a Millenárison:

alakították át, újították fel gyö-

– Sokat nyomott a latba, hogy

Szeged nívós egyetemi klub-

nyörűen. A jelenleg feltúrt Du-

2011-re nemcsak a design és a

ja négy másik szórakozóhely-

gonics téren ugyan még nem

bútorzat cserélődött ki, hanem

lyel, az Eszpresszó (Veszprém),

látszik, de új terasszal bővül ta-

a teljes hang- és fénytechnika, a

Frakk (Szolnok), Lovarda (Deb-

vaszra a klub: a Toldi utcán így

gépészet, a vizesblokk bővülé-

recen) és az Uránia (Pécs) klub-

egy 80 férőhelyes részre lehet

séről nem is beszélve – mondta

bal került a döntőbe, a szakmai

majd kiülni.

az elismerés átvételekor Csaba

zsűri szavazása végül a JATE-t

Szeged legnagyobb, több mint

Levente klubvezető. Így lehető-

hozta ki győztesen.

800 fő befogadására kész szó-

vé vált, hogy a népszerű hazai

– A díjat több kategóriában

rakozóhelye 1973-ban nyitotta

zenekarok, mint a Supernem,

ítélték oda azoknak, akik a

meg kapuit. Nyitását 3119 hall-

a Brains, a PASO vagy az Irie

kultúrát hirdetik és népszerű-

gató 12500 óra munkája előzte

Maffia mellett egy-egy külföldi

sítik. Diszkók nem pályázhat-

meg, hiszen az akkor még Jó-

híresség, mint a Paddy and the

tak: az élőzenei koncerteknek

zsef Attila Tudományegyetem

Rats is élő koncerteket adhas-

és a rendszeres előadásoknak

főépületének alagsorát jócs-

son. A hagyományos produkci-

köszönhetően nyertük el ezt

kán át kellett alakítani, ugyan-

ókon túl a klub a zenei progra-

az elismerést – árulta el Csaba

is szenes pincének használták.

mokban szintén újít azonban:

Levente, a klub vezetője. Mint

A kezdetekben KISZ Klub né-

a Random Trip nevű kezdemé-

mondta, a szegedi szórakozó-

ven működő intézmény helyet

nyezést befogadva teret bizto-

hely már tavaly is a legjobb öt

adott a Szegedi Egyetemi Szín-

sít a hazánk kiváló zenészeiből

közé jutott – akkor a közönség

padnak, így Dunai Tamás, Paál

verbuválódó, egyszeri és meg-

szavazatai alapján kerültek a

István és Ács János is „koptat-

ismételhetetlen koncerteknek.

döntőbe, ezúttal szakmai zsűri

ta” deszkáit, de fellépett itt a

– Az 1973-as indulásra jellemző

nagyobb


szellemi és kulturális örökséget

programoknak is helyet ad. Ha-

repe volt a VOLTfolió-díj elnye-

őrzi ma is a JATE Klub – szö-

vonta táncház működik a klub-

résében – mondta Bolgár Zsolt.

gezte le Csaba Levente, s ki-

ban, ahol az egyre népszerűbb

A 40. születésnap hatalmas

emelte, hogy nem csupán szó-

népzenével

ismerkedhetnek

évforduló lesz a klub életében

rakozóhelyként, de kávézóként

meg ingyenesen a hallgatók.

– tette hozzá a JATE Klubot

is működik az egység, nappal

Rockyoktatás is jelzi, hogy a

üzemeltető Universitas-Szeged

ugyanúgy várja a hallgatókat.

JATE nem csupán „diszkó, rá-

Nonprofit Kft. vezetője, aki

A klubvezető hozzátette: a ki-

adásul színházi élményekért is

Csaba Leventével együtt meg-

zárólag élőzenei produkciókat

betérhetnek ide a hallgatók.

lepetéséket ígér az ünnepre.

felvonultató zenei rendezvé-

– Az eltelt évtizedeknek és a

nyek mellett a JATE különleges

szellemiségüknek is nagy sze-

L SZTEinfo

41


Kiválósági listával is segít az SZTE Tehetségpont Fellépési lehetőségeket jutnak a tehetségek dén április 27-én hirdette ki először a szegedi egyetem tehetséggondozó programjait összefogó SZTE Tehetségpont Kiválósági listáját, mellyel a tehetséggondozás egyfajta forradalmi újítása születhet meg Szegeden. A szervezet számos intézménnyel keresi a partnerséget tagjai támogatására.

I

42


Mintegy 300 hallgató, össze-

hatodéves orvostanhallgató el-

tására. Szintén ekkor osztották

sen több mint 9 millió forint

nyerte az Év Tehetsége, Németh

ki az Szent-Györgyi Albert Ro-

támogatásban

részesülhetett

Zoltán vegyész PhD-hallgató

tary Club Szeged ösztöndíjait,

az új pályázati rendszer révén.

pedig az Év Doktorandusza Dí-

valamint az immár 11 éves Sófi

A 2012-es tavaszi félévben elő-

jat.

József a Szegedi Tehetségekért

ször hirdette meg a szervezet Ki-

Alapítvány kuratóriumi díjait.

válósági lista nevű programját,

Díjeső

Az eseményen díjakat adott át

melynek lényege, hogy a jó ta-

A Szegedi Tehetséggondozó

a Szegedi Tehetséggondozó Ta-

nulmányi, illetve kutatási ered-

Tanács Szeged Megyei Jogú

nács új tagja, Járai Zsigmond, a

ményekkel rendelkező, vagy ki-

Város, az SZTE Doktori Intézet,

Magyar Nemzeti Bank Felügye-

emelkedő művészeti, sportolói

a Pro Talentis Alapítvány és az

lő Bizottságának elnöke, koráb-

teljesítményt felmutató hallga-

SZTE Egyetemi Életvezetési Ta-

bi jegybankelnök is.

tókat meghatározott pontrend-

nácsadó

szer alapján arany-, ezüst-, illet-

cégek támogatása alapján hir-

Garancia

ve bronzfokozatba sorolják. Az

dette meg pályázatai többsé-

Badó Attila, a szervezet veze-

egyes fokozatokhoz különböző

gét. Külön kategóriákban ér-

tője, a Szegedi Tehetséggon-

kedvezmények (Tehetségpont-

tékelték az alap-, mester- és

dozó Tanács elnöke elmondta,

könyvtár, kedvezményes szín-

osztatlan képzéses, a PhD-hall-

az SZTE Tehetségpont azért

ház- és sportbérletek, fénymá-

gatókat, valamint a művész-,

munkálkodik, hogy tagjai minél

solási engedmény stb.), illetve

illetve sportoló tehetségeket.

motiváltabbak legyenek egyre

a teljesítmény függvényében az

Az SZTE Egyetemi Életvezetési

feljebb jutni a Kiválósági listán.

áprilisi kihirdetéskor 30 és 150

Tanácsadó Központ és az SZTE

A szervezet, valamint annak se-

ezer forint közötti úgynevezett

Esélyegyenlőséget Biztosító Bi-

gítésére létrehozott Pro Talentis

Talent-ösztöndíjak társultak. A

zottsága támogatásával a szer-

Universitatis Alapítvány kiemelt

Pro Talentis Alapítvány a lista

vezet Esélyegyenlőségi Talent-

célja az is, hogy a jövőben

csúcsán álló két hallgatót kü-

ösztöndíjat is kiírt hátrányos

megismertesse a munkáltatói

lön is jutalmazta: Kálmán János

helyzetű egyetemisták támoga-

szférával kiválósági rendszerét,

Központ,

továbbá

43


mely remény szerint később

goknak, fiatal zenészek léphet-

zőművészeti kiállításnak adott

majd egyfajta garanciát jelent-

nek fel a budapesti Művészetek

otthon. 2012 decemberében

het a munkáltatók felé a hallga-

Palotájában, 2012 novemberé-

egy adventi koncertet adnak

tók felkészültségéről.

ben pedig a szervezet együtt-

tehetségpontos

működési

kötött

Somogyiban, de a szenior no-

Együttműködésben

a Somogyi Könyvtár Városi és

vellaíró pályázat eredményhir-

A Tehetségpont keretében mű-

Megyei Könyvtárral. A biblioté-

detését és Temesi Ferenc Bartók

ködő Sófi-alapítvány 2012-ben

ka már korábban is számos mó-

című könyvének bemutatóját is

is kiírta hagyományos biológu-

don támogatta a fiatal tehet-

színesítik.

soknak szóló és összegyetemi

ségeket, például zenei fellépési

pályázatait. Előbbi keretében a

lehetőséget biztosított, illetve

győztesek 100-100 ezer, utób-

májusban tehetségpontos kép-

bi esetében pedig az öt fődíjas fejenként 200 ezer, az öt különdíjas fejenként 50 ezer forint ösztöndíjban

részesülhetett.

Az alapítvány eddig 10 millió forinttal pártfogolta az SZTE tehetséges hallgatóit. Az SZTE Tehetségpont folyamatosan keresi a kapcsolatot más intézményekkel, hogy tagjait ezáltal is segíteni tudja. Így például a Szegedi Nemzeti Színház évek óta kedvezményes jegye44

ket biztosít a Tehetségpont-ta-

szerződést

művészek

a

L Arany Mihály


Az öt karika és a diploma Az olimpikon élsportolóknak is gondolniuk kell jövőjükre XIII. Nyári Olimpiai Játékokra a magyar csapat tagjaként a Szegedi Tudományegyetem nyolc jelenlegi vagy korábbi hallgatója utazhatott ki, akik Londonban újabb két éremmel és sok szép helyezéssel gazdagították az universitas gyűjteményét.

A

45


Az esztendő legnagyobb sport-

a háromszoros olimpiai arany-

lesz vele pályafutása befejezése

eseményén szerepelt magyar

érmes Kiss Gergelynek alma

után. – Az lebegett a szemem

küldöttség tagjainak több mint

matere a Tisza-parti universitas.

előtt, hogy olyan egyetemet és

felét

főiskolás

A 2008-ban Pekingben arany-

pályát válasszak, melynek révén

vagy friss diplomás sportolók

érmes kenus, Vajda Attila ez-

az életben könnyen tudok majd

tették ki. Nagy büszkeséggel

úttal hatodik helyen fejezte be

érvényesülni. Úgy gondolom, a

töltheti el az SZTE-t, hogy nyolc

fő versenyszáma, a C1 1000

jogász még ma is az a szakma,

jelenlegi vagy egykori hallgató-

méter küzdelmeit. Az ólomsúly-

mellyel számos területen el le-

ja húzta magára a játékokon a

ban versenyző súlyemelő Nagy

het helyezkedni, ezért is kimon-

címeres mezt, s ezzel a hazai

Péter a tizenegyedik, az öttu-

dott célom, hogy megszerez-

listán a Semmelweis Egyetem

sázó Tóth Adrienn a huszadik,

zem a jogi diplomát a Szegedi

(tizenkilenc fő) mögött második

a súlylökő Márton Anita a hu-

Tudományegyetemen – beszélt

helyen zárt.

szonnegyedik helyen végzett.

erről az SZTE Állam- és Jogtu-

Az úszó Gregus Brigitta a női

dományi Kar hallgatója, a ko-

Az SZTE londoni „nyolcasa”

4×100 méteres vegyes váltó

rábbi Universiade-győztes Nagy

A szegedi egyetemhez kötődő

tartalékjaként végül nem száll-

Péter.

olimpikonok közül a legjobban

hatott vízbe.

egyetemista,

a háromszoros ötkarikás bajnok

46

A Szegedi Tudományegyetem

kajakos Janics Natasa szerepelt,

Oklevéllel a jövőért

egyetemi

aki női K2 500 méteren Kovács

A

tanulmányokat

rektori megbízott, Galambos

Katalin társaként ezüst-, míg

folytató (vagy már végzett) ma-

Gábor egyetért a súlyemelő-

K1 200 méteren bronzérmet

gyar sportolók magas aránya a

vel abban, hogy az élsportolók

szerzett. A negyedik helyen zárt

bizonyíték rá: az érintett fiatalok

számára ma már gyakorlatilag

férfi

kézilabda-válogatottunk-

közül egyre többen tartják fon-

elengedhetetlen a tanulás is

ból az SZTE-n tanult Harsányi

tosnak, hogy diplomát szerez-

ahhoz, hogy a későbbiekben

Gergely, míg az ötödik férfi ví-

zek, hiszen egy élsportolónak

helyt tudjanak állni. Mint fo-

zilabda-válogatott tagjai közül

igenis gondolnia kell arra, mi

galmazott, az SZTE éppen en-

felsőfokú

sportjáért

felelős


nek okán nemcsak társadalmi

zés mellett az élsportot is se-

vizsgaidőszakban kicsit szaba-

szerepvállalásként értelmezi a

gítse. Mottónk „jót a jóval”,

dabban választhat az időpon-

versenysportolók támogatását,

ennek

tok közül, mint az átlagos hall-

hanem azt is küldetésének te-

hírű egyetemként olyan klubo-

kinti, hogy tudatosítsa bennük:

kat és sporttevékenységeket

a diploma megszerzése jövő-

igyekszünk felkarolni, melyek

jük hosszú távú megalapozását

hozzánk hasonló mércét ütnek

szolgálja.

meg. Az érintett sportolók szá-

jegyében

nemzetközi

gató – árulta el a professzor. L P. M. L.

mára elsősorban költségtérítési „Jót a jóval”

kedvezményt tudunk nyújtani,

– Az SZTE mint hazánk három

valamint számukra is lehető-

legrangosabb felsőoktatási in-

vé tesszük az egyéni tanrend

tézményének egyike fontosnak

választását. Hozzáteszem, egy

tekinti, hogy a rendelkezésére

élsportolót természetesen az-

álló eszközökkel a tömegsport

zal is segítünk az SZTE-n, hogy

és a hallgatói egészségmegőr-

az egyéni tanrend keretében a

Az SZTE olimpiai bajnokai Littomeritzky Mária (1952 Helsinki, úszás, 4×100 méteres női gyorsváltó), Magay Dániel (1956 Melbourne, vívás, kardcsapat), Juhász Katalin (1964 Tokió, vívás, női tőrcsapat), Csapó Gábor (1976 Montreal, vízilabda), Gerendás György (1976 Montreal, vízilabda), Ábrahám Attila (1988 Szöul, kajak-kenu, K4 1000 méter), Borkai Zsolt (1988 Szöul, torna, lólengés), Fodor Rajmund (2000 Sydney és 2004 Athén, vízilabda), Steinmetz Barnabás (2000 Sydney és 2004 Athén, vízilabda), Kiss Gergely (2000 Sydney, 2004 Athén és 2008 Peking, vízilabda), Molnár Tamás (2000 Sydney, 2004 Athén és 2008 Peking, vízilabda), Janics Natasa (2004 Athén, kajak-kenu, K1 500 méter, K2 500 méter és 2008 Peking, K2 500 méter), Vajda Attila (2008 Peking, C1 1000 méter).

47


Alma mater magazin 2012 dec  

SZTE Alma Mater Magazin 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you