Page 1


S em m e lw e is K ia d ó Oktatás, kutatás, kultúra – Jelen és múlt – A m ű vészet és tudomány egymásra hatása

Könyvesbolt

Budapest, Nagyvárad tér 4. Semmelweis Egyetem, NET Aula Tel., f ax: 210-4408

EOK

Könyvesbolt

Budapest IX., Tűzoltó utca 37–47. Tel.: 459-1500/60000

www.semmelweiskiado.hu


tartalom

www.szinapszis.sote.hu A Szinapszis hallgatói lapot a Facebookon is megtalálod!

HALLGATÓI ÉLET Túl mindenen

5

MOE Teddy maci kórház

18

INTERJÚ Válaszok első kézből

6

GASZTRO Guacamole

20

ÚTMUTATÓ Az új felsőoktatási törvény

11

SPORT Egészségügyi prevenció

22

EHÖK Hírek

12

HALLGATÓI GONDOLATOK epic win

26

KÖNYV Cormac McCarthy: Az út

14

SZÍNHÁZ A8er

28

MFHE Prevenciós program

17

MŰVÉSZET A hastánc hatása

30 I

3


KIADÓ

SEMMELWEIS EGYETEM EHÖK

FŐSZERKESZTŐ

OLÁH DÁNIEL

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES

DR.BÉKÁSI SÁNDOR

SZERKESZTŐK

BALOGH RÉKA

FELELŐS KIADÓ

SZÉCSÉNYI - NAGY BALÁZS, EHÖK ELNÖK

BARBALICS VIKTÓRIA

FEHÉRVÁRI NORBERT GALASI ZSÓFIA

HEGEDŰS ORSOLYA JANCSÓ MÁTÉ KASZA ÁDÁM

KISS -DALA NOÉMI KISS ENIKŐ

KÓKAI JUDIT

KOVÁCS BERNADETT KOVÁCS KRISTÓF

KÜRTI ZSUZSANNA

MOLNÁR VIOLETTA PATAKY BORKA

RESZKETŐ RÓBERT

ROCSKÓ NOÉMI FANNI SALLAI IMRE

SZANYI SZILÁRD

SZŐNYI ANDRÁS TAKÁCS TAMÁS

KÖZREMŰKÖDÖTT

FÜGEDI GERGELY

GERA ZSUZSANNA TÍMEA HEVÉR EVELIN

SZENTPÉTERI SZÓFIA TRIMMEL BÁLINT

VAD LÁSZLÓ ÁDÁM

ZELEI EDINA BERNADETT

NYOMDA

4

PHARMA PRESS NYOMDAIIPARI KFT. www.pharmapress.hu

I


Szöveg: Szécsényi-Nagy Balázs Kedves Hallgatók! Előző lapszámunk megjelenése óta sokat változoS körülöSünk a világ. Nemcsak egy vizsgaidőszak és egy kemény tél van mögöSünk, annál sokkal több. Szűkebb és tágabb közösségeinkben sorsfordító eseményeket élheSünk át. Hatályba lépeS az Alaptörvény, megkezdődöS az egészségügyi rendszer átalakítása, az Országgyűlés elfogadta az új felsőoktatási törvényt. Hosszú idő után megkezdődöS az egészségügyben dolgozó orvosok és szakdolgozók bérének rendezése is. BeköszöntöS a tavasz, újra nyílnak a virágok, talán új esélyt adva, hogy magunk mögöS hagyjuk problé-

máinkat és mosolygó arccal vágjunk neki a következő hónapoknak. Kívánom Nektek, hogy adasson meg a jó érzés és boldogság, de ugyanígy a fejlődés és a tanulás sikere is, amelyek egyaránt nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy eljövendő hivatásotokat magas színvonalon és életminőségben gyakorolhassátok! Ehhez szeretnénk útravalóul ajánlani az újságot, amely mind méretében, mind sUlusában egyaránt megújult. A lap szerkesztősége célul tűzte ki, hogy egy korszerű, kívül-belül igényes hallgatói magazint tarthassatok kezetekben, amelyet mindig szívesen forgaSok. Kellemes olvasást kívánok!

Szöveg: Trimmel Bálint, Vad László Ádám

Nehéz most írni. Hónapokon keresztül csak a fejünkben létezeS – jegyzeWüzetekben, rajzolt vázlatokon, táblázatok és szerződések formájában – papír-délibáb volt a fiókunkban. A kiindulópontunkhoz aztán érkezeS egy csapat, egy nagyszerű szervezőgárda, akikkel az elképzelés körvonalat, tömeget nyert, akikkel az asztalon heverő ötlethalmot előbb lassan, majd egyre gyorsuló tempóban kezdtük valódi rendezvénnyé formálni. Semmelweis Karnevállá, amely március 9-én végül életre kelt, betódult a NET ajtaján maszkok és gyönyörű ruhák, hangulat és fény formájában, megtöltöSe az ismerős termeket egy éjszakára, hogy másnap mintegy varázsütésre eltűnjön, átadva helyét a megszokoS hétköznapjainknak. A 2012-es Karnevál így jöS és ment - szinte szemvillanás alaS, mi pedig iS állunk a lábjegyzetben, fáradtan, de elégedeSen és csak remélni tudjuk, hogy megannyi vendégünknek legalább annyi élményt, emléket és megismételhetetlen pillanatot adoS ez a rövid éjszaka New Orleans-ban, mint amennyit nekünk, szervezőknek. Számunkra felejthetetlen volt. Mindeközben a kör lassan önmagába fordul, asztalunkon már a jövő évi varázslat keresi tétován formáit. Mi mindenképp oS leszünk, amikor életre kel. Reméljük, Te is. IÖCS/EHÖK/ISAS/DSVS

I

5


I

7


1960-ban születeA Várnában. 1988-ban általános orvosi diplomát szerzeA „summa cum laude” minősítéssel a Semmelweis Egyetemen, 1996-ban az orvostudomány kandidátusa fokozatot, 2009-ben az MTA doktora címet nyerte el. 2008-ban habilitált Orvosi Biokémia és Molekuláris Biológia szakterületen a Semmelweis Egyetemen. Tudományos kutatásai középpontjában a fibrinolízis enzimológiája áll. Tudományos közleményeinek összesíteA impakt faktora 150 és ezekre független szerzők több mint 500-szor hivatkoztak a szakirodalomban. A munka zömét iAhon végezte, de az eredmények egy része nemzetközi együAműködésben születeA (Technical University, Varna; Mayo Clinic, Rochester MN és Na8onal Ins8tute for Biological Standards and Control, London). Az utolsó 10 évben 6 hazai és nemzetközi kutatási projekt vezetője volt (Wellcome Trust, OTKA, ETT, egyetemi), amelynek összesíteA támogatása több mint 150 millió forint. Szakmai eredményeit 1998-ban Bolyai ösztöndíjjal, 2001-ben Békésy ösztöndíjjal, 2005-ben Sanofi-Aven8s és Huzella díjjal ismerték el. 2001 óta az Orvosi Biokémia és Molekuláris Biológia tantárgy oktatását szervezi tanulmányi felelősként az Orvosi Biokémiai Intézetében. Tanítványai közül eddig hatan szereztek PhD fokozatot. 8

I


I

9


szemeszter

elégtelen

elégséges

közepes

jeles

átlag

2007/2008 II

19

60

83

29

10

2,76

2008/2009 II.

29

53

66

24

12

2,66

2009/2010 II.

25

50

85

24

15

2,77

2010/2011 II.

16

57

88

25

15

2,83

10

I


Az új felsőoktatási törvény Szöveg: Szécsényi-Nagy Balázs Az Országgyűlés 2012. decemberben elfogadta, és az év végén – december 30-án – ki is hirdeSék az új felsőoktatási törvényt. (A nemzeR felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv.) Ez jelentősen átszabja a felsőoktatás kereteit, ezért szeretném Nektek bemutatni azokat a főbb szabályokat, melyek minket, hallgatókat is érintenek. A jogszabály nagyobb részben a 2012. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozik. A részletes szabályozást a Magyar Közlöny 2011. évi 165. számában találhatjátok meg (az interneten is). Fontos eleme a törvénynek, hogy sok jelentős kérdést (tanulmányi szabályok részletei, szociális támogatások, hallgatók által igénybevehető hitel stb.) kormányrendeleR szabályozásra bízoS, és e rendeletek még nem ismertek. A legfontosabb új szabályok egyike, hogy a támogatoS hallgatók kötelesek hallgatói szerződést kötni, melyben vállalják, hogy meghatározoS ideig Magyarországon fognak dolgozni, továbbá bevezetésre került az állami részösztöndíjas képzés, amelyben a hallgatók képzési költségeinek felét fedezi az állam. Csokorba szedtem néhány szabályozási témát az új törvényből, melyet a könnyebb áSekinthetőség érdekében felsorolás jelleggel szeretnék bemutatni: A hallgatók támogatási formái: 1.) magyar állami ösztöndíjjal támogatoS hallgató (képzési költségeket az állam fedezi) 2.) magyar állami részösztöndíjjal támogatoS hallgató (költségek felét fizeR az állam) 3.) önköltséges hallgató (minden költséget a hallgató fizet, de a képzési költségeire kedvezményes hitelt kaphat) A támogatási idő – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen – 12 félév, Uz félévet meghaladó képzésnél (orvosképzés) 14 félév, doktori képzésben 6 félév. Átsorolás: a felsőoktatási intézmény tanévenként önköltséges képzésre átsorolja azt a rész- vagy teljes ösztöndíjas hallgatót, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói

jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánloS tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve az intézmény szervezeR és működési szabályzatában ajánloS tanulmányi átlagot. A felsőoktatási intézmény az átsorolástól kivételes méltánylást érdemlő esetben eltekinthet. A felvételiző legfeljebb 5 helyre adhat be jelentkezést (ha csak a finanszírozási formákban van eltérés, az nem minősül másik jelentkezésnek). A hallgatói jogviszony szünetelése (passzív félév) egybefüggően 2 féléven át lehetséges, de erre több alkalommal is sor kerülhet. Intézményi hatáskörben van a döntés arról, hogy az egybefüggő szünetelés lehet hosszabb idejű is, ill. hogy az első félév teljesítése előS lehetséges-e szünetelés. I

11


Az azonos tanegységből teA 6. sikertelen vizsga után megszűnik a hallgatói jogviszony. (Jelenleg az egyes karokon többféle szabályozás van, de a legtöbb karon háromszor lehet felvenni egy tárgyat, és félévente 3-szor, ill. egy tárgyból 4-szer lehet vizsgázni. Összességében ez 9-12 vizsgaalkalmat is jelenthet, amihez képest a 6 lehetőség jelentősen kevesebb.) Új szabály, hogy a elbocsátandó a hallgató, ha „a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzíteS, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezeSségeit nem teljesíR”. Ennek szabályozása egyetemi szinten nagy körültekintést igényel. A tanulmányi, vizsga és szociális ügyek intézésére létrehozoS állandó bizoSságban a hallgatók által delegált tagok a bizoSság tagjainak legalább 25 százalékát teszik ki.

A Hallgatói Önkormányzat a Szenátusba legalább 20, legfeljebb 25%-os arányban delegálhat képviselőket, a doktorandusz önkormányzat egy főt jogosult delegálni. (A régi törvény szerint 25-33%-os volt a hallgatók aránya a Szenátusban. A Semmelweis Egyetemen jelenleg 25%-os a hallgatók aránya a Szenátusban.) A Hallgatói Önkormányzatnak egyetértési joga van a térítési és juSatási szabályzat, az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje, valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzat elfogadásakor és módosításakor. A rektor személyéről a fenntartó dönt, a Szenátus csak véleményezi a rektori pályázatokat. (Eddig az Egyetem hatásköre volt a döntés, az új szabályozás csökkenR az egyetemi autonómiát.)

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat hírei Szöveg: Szécsényi-Nagy Balázs A tavalyi évzáró Szinapszis megjelenése óta pörögtek az események, mint a filmkockák. A legfontosabb információkat, történéseket szeretném iA bemutatni Nektek. 2011. december 15-én Prof. Dr. Karádi István – az ÁOK Kari Tanácsa által megválasztoS dékán – újabb megbízatását az Egyetem Szenátusa is megerősíteSe. Dr. Rigó Kinga Rektori Hivatalvezetőt pedig megválasztoSa az Egyetem FőRtkárának. A Szenátus elfogadta továbbá a Testnevelési és SporSudományi Kar Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának módosítását. Ugyanezen a napon hatályba lépeS a hallgatói területek használatának rendje, amellyel az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége szeretné hosszú távon megoldani ezen helyiségek kulturált, a hallgatói céloknak megfelelő használatát. A kollégiumi feladatokkal kapcsolatosan decemberi ülésén az EHÖK

Elnöksége referensi feladatkört hozoS létre, és referensnek megválasztoSa Vámosi Pétert, az ÁOK HÖK alelnökét. Az év végén az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CCIV. törvényt a nemzeR felsőoktatásról, amely alapjaiban szabta át a felsőoktatás szabályozását. Januárban megtörtént a finanszírozoS – újabb meghatározás szerint az állami ösztöndíjas és részösztöndíjas – hallgatók számának, valamint az intézményi keretszámoknak és a fizetendő költségtérítéseknek a meghatározása (lásd keretes írásunkat, valamint az új törvényről szóló külön cikkünket). A Hallgatói Önkormányzat működését nehezíteSe, a fejlesztéseket

TámogatoA helyek és költségtérítések a Semmelweis Egyetemen A 2013. szeptemberében kezdődő tanévben alapképzésben 27.150 állami (tejes) ösztöndíjas és 15.550 részösztöndíjas hallgató kezdheR meg tanulmányait. Az egységes osztatlan képzésben 2420 hallgató részesülhet teljes állami ösztöndíjban, míg a felsőfokú szakképzésben a támogatoS diákok száma 3500 lesz. Ez összesen 48.620 olyan hallgatót jelent majd, aki - részben vagy egészben - állami támogatással kezdheRk meg egyetemi, főiskolai éveiket. A Semmelweis Egyetem alapképzésre 1085 állami ösztöndíjas helyet kapoS, míg osztatlan képzésben további 740 hallgató tanulhat teljes állami támogatás melleS. A költségtérítések összege általános orvosképzésben 1.020.000,- Ft/félév, fogorvosképzésben 1.016.420,- Ft/félév, gyógyszerészképzésben 800.000,- Ft/félév. Az Egészségtudományi Karon jellemzően 255.000,- és 300.000,- Ft közöS mozog egy alapképzési szak féléves költségtérítése. A Testnevelési és SporSudományi Karon ez az összeg jellemzően 198.000,- Ft/félév, míg az Egészségügyi KözszolgálaR Karon - egészségügyi szervező szakon - 270.000,- Ft/félév. 12

I


akadályozta, hogy az 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat lényegében megRltoSa bútorok, számítógépek beszerzését, ill. egyes szolgáltatások igénybevételét. A korlátozás 2011. december 30-án szűnt meg, de ez már a 2011. évi beszerzéseket nem érinteSe. 2012. február 22-től újabb korlátozásokról döntöS a Kormány. A 1036/2012. (II.21.) Korm. határozat értelmében 2012. február 22től bútor, személygépjármű, informaRkai eszköz és telefon beszerzésére nincs lehetőség.

2012. február 23-án a Szenátus elfogadta az Egyetem 2012. évi költségvetését, amelynek alapján az EHÖK Elnöksége dönt a Hallgatói Önkormányzat költségvetéséről. Ugyanezen a szenátusi ülésen, az érkezeS hallgatói észrevételekre tekinteSel az EHÖK elnöke ismerteSe a „Prevenció az egészségért” c. tantárgy gyors bevezetése során felmerült hallgatói problémákat, észrevételeket. A felvetésekre részletes tájékoztatás az Egyetem vezetése részéről a március 29-i szenátusi ülésen várható.

Immáron hagyományos jelleggel, a Hallgatói Önkormányzat sok tagjának segítségével megjelentük az EDUCATIO Oktatási Szakkiállításon, amelyre 2012. január 20-21-én került sor, melynek fő célja az érdeklődő középiskolások számára Egyetemünk képzéseinek bemutatása volt.

2012. március 9-én – immáron hagyomány jelleggel és nagy sikerrel – tartoSuk a Semmelweis Karnevált a Nagyvárad téri ElméleR Tömbben. A rendezvény két főszervezője – Trimmel Bálint és Vad László – hatalmas munkát végzeS a többi szervezővel egyetemben. A rendezvényt Prof. Dr. Tulassay Tivadar Rektor Úr nyitoSa meg, a német nyelvű köszöntőt Prof. Dr. LigeR Erzsébet, az angol nyelvű köszöntőt Dr. Székely Andrea tartoSa a nemzetközi közönség számára. Az est első felében az Egyetemünkön tanuló hallgatók mutaSák be nemzeR konyhájukat, melyen sok-sok finomságot leheteS megkóstolni. Mindezt fergeteges buli köveSe, melyen kellemesen és igényesen szórakozhatoS a Karnevál vendégserege.

Mivel az új felsőoktatási törvény nagyon sok szabályozást kormányrendeleR szintre delegál, ezért felmerült az EHÖK Elnökségének januári ülésén, hogy milyen módon lehetne elősegíteni, hogy a jövő hallgatói is a korábban felveSekkel azonos esélyek melleS végezhessék tanulmányaikat. Ennek érdekében az EHÖK Elnöksége határozatot fogadoS el az esélyegyenlőségről, amellyel szeretnénk hozzájárulni a hallgatók szociális biztonságához és tanulmányaik eredményes folytatásához. (A határozat szövegét keretes írásunkban találhatod meg.) A határozatban foglaltakat, valamint a 2012. szeptember 1-től beiratkozó hallgatókat érintő kérdéseket tartalmazó levelet megküldtem Prof. Dr. Réthelyi Miklós Miniszter Úr részére. Decemberben lezárult a Hallgatói Önkormányzat áWogó, tervezeS pénzügyi ellenőrzése, amely a gazdálkodást többnyire rendben találta, észrevételeket csak egyes kari keretekkel kapcsolatosan fogalmazoS meg. Az ellenőrzés megállapításaira tekinteSel az EHÖK Elnöksége 2012. január 25-én rövid intézkedési tervet fogadoS el. Februártól az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat megjelent a facebook közösségi oldalon is (hSp://www.facebook.com/seehok), de természetesen megtalálhatjátok a főbb információkat honlapunkon (www.ehok.sote.hu) és a kari hallgatói önkormányzatok honlapjain is! Februárban számos sikeres hallgatói rendezvényt tartoSunk: 21-én a GYTK HÖK rendezeS Jeges Estet, amelyet másnak az ÁOK HÖK szervezte Jégfarsang követeS; végül a hét végén (február 24-26 közöS) került megrendezésre a NET-ben – a GYTK HÖK és a HUPSA szervezésében – a Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója.

Március elején került megrendezésre a Semmelweis Tavaszi FeszRvál, amelynek keretén belül a versmondóverseny, a táncverseny, és virtuózok viadala idén is minőségi szórakozást és kulturális élményt nyújtoS az eseménysorozat vendégeinek. A feszRvál a GálaesSel zárult a NET-ben. Több hallgatói észrevétel érkezeS, hogy NET-ben az éSeremben a hallgatók nem tudják igénybevenni az előfizetéses – napi 415,- Ftért elérhető – alkalmazod menüt. A probléma megoldása érdekében az EHÖK elnöke és alelnöke tárgyalt az éSeremvezetővel, melynek eredményeképpen 2012. március 26-tól a hallgatók is elérheRk az alkalmazod menüt, azzal egyező tartalommal és áron. 2012. március 21-én sajtótájékoztatót tartoS a Magyar Rezidens Szövetség, melyen bejelenteSe, hogy nem akRválják a felmondásokat, az előző nap – 2012. március 20-án – ismerteteS kormányzaR intézkedésekre tekinteSel. A NemzeR Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős ÁllamRtkársága bruSó 66.000,- Ft/hó béremelést ígért az orvosoknak 2012. január 1-ig visszamenőlegesen, és 15.000,- - 20.000,- Ft differenciált béremelést a szakdolgozók számára. Ezen intézkedések megvalósulása hatalmas előrelépést jelenthet az egészségügy átalakításában, reményt adva azon orvosoknak és szakdolgozóknak, akik Magyarországon szeretnék gyakorolni hivatásukat.

Az EHÖK elnöksége felkéri a Kormányzatot, hogy lehetőségei szerint szíveskedjen biztosítani 2012. szeptember 1-jétől felvételre kerülő állami ösztöndíjas és állami részösztöndíjas hallgatók számára mindazon szociális és tanulmányi jellegű ösztöndíjakat, amelyeket a jelenlegi finanszírozoS hallgatók kapnak. Kérjük továbbá a hallgatói normaUva hosszú ideje változatlan összegének szíves felülvizsgálatát, emelését. (5/2012.02.15. elnökségi határozat) I

13


KÖNYV A regény a Times által összeállítoA „az elmúlt év8zed 100 legjobb könyve” listáján az első helyet érdemelte ki.

14

I


Az Instruktor Öntevékeny Csoport szervezésében

TAVASZI PRÁGAI KIRÁNDULÁS 2012. május 4-6 .

Találkozó: május 4-én pénteken reggel 9 órakor (Népliget 901-es busz) Érkezés: május 6-én vasárnap az es8 órákban (22:30 óra körül) Utazás: autóbusszal Túrapénz: 19.500,- Ft, amely tartalmazza az utazás és a szállás díját is Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Szécsényi-Nagy Balázsnál e-mail: szecsenyi@dc.sote.hu ; telefon: 70/2-191-000, 20/663-2615 Jelentkezési határidő: 2012. április 25. (Helyek csak korlátozoA számban vannak, így jelentkezz minél korábban!)

SzereteAel várunk a csapatban!


Prevenciós program a gyermekek egészséges fogaiért A Magyar Fogorvostan Hallgatók Egyesülete (MFHE) egy olyan országos szervezet, melynek keretein belül a hallgatók lehetőséget kapnak, többek közöS, prevenciós tevékenység folytatására is. A prevenciós programok országszerte mind a négy egyetemen működnek különböző formában. Budapesten, 2008 őszétől kezdve, hivatalos koordinátor vezetésével járják a fogorvostan hallgatók a különböző óvodákat, illetve iskolákat és próbálják megtanítani a jövő generációjának a helyes szájápolás fortélyait. Szöveg: Hevér Helén, MFHE Prevenciós Koordinátor

I

17


KÓRHÁZ Az egész valahogy úgy kezdődö, hogy a gyerek háziorvosom mindig farkasfog alakúra akarta

vágni a fufrumat, és amíg ezzel viccelődö észre se veem, hogy szurit kaptam. Ő is a figyelmemet akarta elterelni, pedig akkor még biztosan nem hallo arról a programról, ami mára már világszerte nagy népszerűségnek örvend.

18

I


gasztrovat

guacamole Szöveg: Takács Tamás, fotó: Molnár VioleSa "Minek adjak ki érte ennyi pénzt, ha meg tudom csinálni oShon, olcsóbban" tört felszínre az érdekesnek tűnő feltételezéssel tarkítoS gondolat rágcsálnivaló vásárlása közben. Az alapfelvetést teSek, majd egy délutáni sütés–főzés, végül pedig ez a cikk köveSe.

20

I


I

21


Egészségügyi prevenció új köntösben Űzzünk bármilyen sportot is, egy idő után feltétlenül azt akarjuk, hogy az adott terület legjobbjaival is összemérhessük erőinket. A Semmelweis Egyetem vízilabdacsapatának idén Valentin napon megadatott, hogy szeretett sportágában egy olimpikonokkal SEMMELWEIS EGYETEM VÍZILABDA KLUB

és világbajnokokkal teletűzdelt, többszörös bajnok profi csapat ellen szálljon vízbe. Ráadásul – itt és most nagy szavakat használva: - társadalmi szerepvállalásból, egyetemünk fő alapelveit szem előtt tartva tette ezt.

Szöveg: Móci, fotó: Békási Sándor

Abban a szerencsében részesült a Semmelweis Egyetem Vízilabda Klub, hogy a Magyar Kardiológusok Társasága és a Semmelweis Egyetem minden tekintetben új – s a TEVA cég támogatásával megvalósuló - országos megelőzési programjának első állomásán különös gálamérkőzésen lépheteS fel: a medikus pólósok kipróbálhaSák magukat a TEVA-Vasas-Uniqua felnőScsapata ellen. No persze nem az „alapformában”, hiszen egy hetente kétszer edző, amatőr – bár roppant lelkes – sportolókat felvonultató társaságnak önmagában vajmi kevés esélye lenne egy ilyen kvalitású alakulaSal szemben. Így a fantázianeveken az uszodában nagy hirtelen újraalakult gárdák – a Megelőzés SC és az Infarktus SC – „összekevert” játékosállománnyal vágtak bele a négyszer nyolcperces héroszi küzdelembe. A programmal, mely az Érte vagy! elnevezést viseli, még sok helyen fogunk találkozni, hiszen négy megyeszékhelyre is ellátogat, illetve rengeteg paRkában lesz megtalálható az úgynevezeS „rizikótotó”, melynek kitöltésével az érdeklődők felmérheRk, mennyit tudnak betegségükről. A kampány célja, hogy prevención alapuló egészségtudatos viselkedésre ösztönözze a leginkább veszélyezteteSeket, akik – lévén Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek számítanak a vezető haláloknak – a társadalom egy jelentős szeletét alkotják. Mozgással kiegészíteS terápiával az érinteSek egészségügyi állapota jelentősen javulhat, és így ők maguk lesznek azok, aki a legtöbbet tehetnek saját egészségükért.

22

I


Így tehát népszerűsíteSük a mozgást a Császár-Komjádi uszodában, és a kilátogató medikustömeget elnézve, illetve a visszajelzéseket hallgatva nem is teSük olyan rosszul: a vízilabda-válogatoS hivatalos honlapjának beszámolója szerint több néző volt, mint az utóbbi idők bajnoki meccsein. A program egyedi jellegét mutatja, hogy Merkely Béla professzor úr – aki a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökeként, a Városmajori Klinika igazgatójaként és a TDK tanács elnökeként több szinten is a kezdeményezés atyja – nemcsak a parton támogaSa a másfél éve működő SE-alakulatot: ő maga is vízbe szállt a mérkőzést megelőző sajtótájékoztató után (illetve még melegítés közben is nyilatkozoS a medence szélén taposva), és fiatalokat megszégyenítő lendüleSel veSe ki a részét a gólok gyártásából a Megelőzés SC oldalán. Sőt az élő legenda, Faragó Tamás, aki a Vasas szakmai igazgatója és egyben a SE vízilabdacsapatának mentora is, még az átöltözés előS átadta nekünk lelkesítő gondolatait.

SEMMELWEIS EGYETEM VÍZILABDA KLUB

Magát a mérkőzést rengeteg momentum színesíteSe. Már a csapatok bemutatásánál fantaszRkusan szólt a több mint 350 medikus ovációja egy-egy név elhangzásakor, hiába, na, bizony ritkaság, hogy ekkora tapsot kapjon egy amatőr játékos egy háromszoros olimpiai bajnok melleS. Az egyetemi együSes tagjai profikhoz hasonlóan ajándékozták meg csapatzászlókkal a Vasas-játékosokat, miközben felvonultak vadiúj egyenköpenyükben, jelezvén, hogy habár a tanulás a legfontosabb egy hallgató életében, aSól még nem kell lemondani az igényes, versenyszerű sportéletről, sem a szó szerint is új köntösben történt megjelenésről. A vegyes - már Megelőzés SC és Infarktus SC néven medencébe szálló – csapatok bemelegítését követően újabb mosolyt fakasztó pillanatokat hoztak a csatakiáltások, a „Vesszen az infarktus!” és a „Reszkess megelőzés!” De ritkaságként hathatoS a háromszoros olimpiai bajnok Kiss Gergely szájából elhangzoS „Gyerünk, professzor úr!” biztatás is, vagy mikor a kétszeres ötkarikás győztes Steinmetz Barnabás a válláról katapultálta a légtérbe Drajkó Zsombort, hogy a víz feleS pár cenRvel lebegve találjon a kapuba a hatodéves játékos. MegRszteltetésnek veheSük, hogy Nagy Viktor, a magyar válogatoS hálóőre ellenünk mutatkozoS be hosszú sérülését követően, már-már lehetetlenné téve az Infarktus SC számára a gólszerzést. No persze mikor elhagyta kapuját egy védési kísérletnél, a blokkolás után bizony sikerült majd’ 28 méterről gólt lőni neki. Érdekes volt az is, amikor a két Semmelweis-es kapus úszoS rá a labdára, miként a csaknem lehetetlen szögekből születeS csavargólok, dopplerek, pörgeteS ejtések sora – hogy egy parányit sportszakmázzunk is. A kilátogatók szórakoztatását szolgálta a félidei szünetben látoS - műúszók, a BVSC Szinkron csapata által bemutatoS - zenés vízi baleS, de nem feledkezheSünk meg a prevencióról sem: a Kardiológiai Központ dolgozói és lelkes medikák - akik nem mellesleg a vízilabdacsapat hölgy tagjai segítségével az egyik időkérés során vérnyomást mértek a játékosokon (zárójelben megjegyzendő a Vasas-játékosok fizikális állapotával kapcsolatban, hogy egy-két harcos felkarjára nem ment fel az XL-es mandzseSa…), sőt Kiss Gergelyre, a kampány egyik „arcára” még egy mozgó EKG-készülék is felkerült. A végig szoros küzdelemben végül a Megelőzés SC fölébe kerekedeS az Infarktus SC-nek, mintegy szimbolizálva az egész program célkitűzését. Mindeközben azonban remek szórakozást szerzeS a kilátogató medikusoknak, szurkolóknak és újságíróknak, a vízbe szálló hallgatóknak pedig alighanem örök élményt jelenteS. Reméljük, hogy egy újfajta kezdeményezés első állomásaként mi, egyetemi hallgatók még diákként hozzájárulhatunk egy egészségesebb Magyarországért indítoS program sikeréhez. Faragó Tamás szavaival élve: „az ember dolgainak két módon van értelme: vagy érted, és megteszed, vagy nem érted, de jól csinálod”. Azt hiszem, február 14-én mi jól csináltuk.

24

I


epic win - pár perc online játékokról és világmegváltásról Szöveg: Fügedi Gergely Jane McGonigal szerint többet kellene játszanunk, méghozzá leginkább online számítógépes játékokat. Az amerikai játéktervező előadásával a minap találkoztam egy 20 perces online videó formájában, amelyben kifejteAe: számításai alapján a jelenlegi he8 3 milliárd óra online játékokkal töltöA idő helyeA legalább 21 milliárdot kéne erre áldozni, hogy túléljük nemrég megkezdeA századunkat. Hosszabb távon pedig megválthatnánk a világot. Az állítás legalább is megmosolyogtató. A játékokat, és még inkább a játékosokat megvizsgálva azonban meghökkentő gondolatok merülnek fel, és kis fantáziával messzire is vezethetnek - épp csak annyira, hogy akár Téged is érinthetnek. Íme egy rövid eszmefuSatás, mi kapcsolhat össze Téged, az online játékokat és a világmegváltást. A játéktervezők számára alapvető és magától értetődő kérdés: miért játszanak az emberek? Mi az, ami percekre, órákra, vagy akár még tovább leköR egy játékos (gamer) figyelmét? McGonigal pedig egy egészen aprót csavar mindezen: miért ölnek emberek százezrei elképesztő mennyiségű időt virtuális világok problémáinak megoldásába, miközben a való élet is tele van megoldatlan kérdésekkel (olyan apróságokkal, mint éhezés, globális felmelegedés, környezetszennyezés és társaik)? AhelyeS, hogy megragadnánk a “suhancok, foglalkoznának játék helyeS a valóság kemény problémáival” és a “bezzeg, ha gép előS lődörgés helyeS ezt az energiát a tanulásba fektetnék...” jellegű gondolatok szintjén, érdemes és egyben érdekes megvizsgálni a játékok működését. Egy fényképész, név szerint Phil Toledano egyik fotósorozatában gamerek arckifejezéseit örökíR meg játék közben - arra kíváncsi, milyen érzelmeket, állapotokat élnek meg a játszó emberek. Az oldal tetején Te is megfigyelheted az arcot, amely az emberiség túlélésének egyik kulcsát adhatja... Komolyra fordítva a szót, a kép egy klasszikus játékélményt örökít meg: megfigyelhető rajta feszült várakozás, valamennyi félelem, intenzív koncentrálás egy nehéz probléma megoldása során, mindezek melleS pedig pár kevésbé egyértelmű jel is, mint például a szemöldök és a száj körüli apró ráncok, amelyek opRmizmusra, és a szemöldökök fölhúzása, amelyek meglepetésre utalnak. Ez a játékos egészen pontosan határán áll annak, hogy eljusson egy állapotba, amelyet idegen kifejezéssel úgy neveznek: epic win. Az epic win (meg sem próbálom lefordítani magyarra :)) egy olyan eredmény, amely annyira különlegesen poziUv, hogy a játékos nem is hiSe volna, hogy lehet26

I

séges, míg el nem érte - szinte a képzelet határán van. Amikor pedig megvalósul, teljesen megdöbbentő, hogy valóban képes volt rá. McGonigal szerint pedig ezt a kifejezést kéne látnunk emberek sokaságán, miközben a jelen század problémáit próbáljuk megoldani. Mégsem így történik: nagy valószínűséggel töredék annyi ember fáradozik a világ megváltásán, mint ahányan megpróbálják elérni a 42. szintet a World of Warcra8ban. A kérdés magától következik: miért? A válasz is egészen egyszerűnek tűnik - a játékokban sikeresebbek vagyunk, mint az életben. Ez azonban csak része a dolgoknak, játék közben ugyanis sokkal többről van szó. Nem csak a sikeresség jelenik meg, hanem a moRváció, hogy valami jót és fontosat, maradandót tegyünk (megdöntsünk egy rekordot, megoldjunk vagy véghez vigyünk valamit, amit előSünk még senki és így tovább); az ösztön, hogy együSműködjünk, kooperáljunk - úgy szólván előtérbe kerül a játékos “jobbik énje”, aki segít, amikor arra van szükség, kitart egy probléma melleS és addig próbálkozik, míg sikerrel nem jár. McGonigal ezért arra volt kíváncsi, hogy egészen pontosan milyen is az a környezet, amely ilyen állapotba hozza a játékost, és ennek hatására milyenné válik maga a gamer. Íme pár pontba szedve, mik is ezek a tényezők a World of Warcra8 nevű online szerepjátékban, amely úgyszólván egyfajta ideális együSműködő, problémamegoldó környezetet biztosít a játékosoknak: ●bizalom - egy világ játékosok sokaságával, akik megbíznak egymásban egy-egy világmegmentő küldetés során; ●szinthez mért kihívás és elérhetőség - jellemző, hogy a feladat nehéz, de nem elérhetetlen vagy megvalósíthatatlan (ezért iS nem is találkozunk “munkanélküli” játékosokkal, hiszen mindenkinek van számára elérhető feladat, lehetőség); ●fontosság - van célja, értelme annak, amit a játékos véghez visz; olyan dolgokat tesz, amelyek valóban számítanak a játékvilág szempontjából; ●segítség, együSműködés - rengeteg ember, aki kész rá, hogy


azonnal elinduljon együS egy közös célért; ●poziUv feedback - amely szintén ritkaság a való életben egy játékhoz képest, ahol szintet léphetünk (+1 gyorsaság, +2 állóképesség... :)), lájkolnak vagy +1-eznek minden egyes alkalommal, ha valamit elér, megold vagy kitalál az ember; ●szórakoztató élmény - ez talán nem is szorul magyarázatra a fenRek fényében. Az előbbiek alapján a játékosokat négy fő tulajdonság jellemzi: 1. egyfajta alapvető opRmizmus, az a meggyőződés, hogy képes elérni az epic wint, megoldani szinte bármilyen feladatot, amit elébe állítanak; 2. szociális nyitoSság, az a szemléletmód, amellyel a többi játékos felé fordul és hajlandó kapcsolatba lépni, együSműködni, segíteni és összejátszani; 3. jóleső produkRvitás, hiszen tenni valamit, főleg, ha annak jelentése, értelme van az ember számára, mindig jobb érzés, mint semmit sem tenni; 4. magasztos eszme, vagy jobban fordítva inkább elhivatoSság, amellyel a feladata felé fordul. Gondolatban kicsit előrébb ugorva már iS döbbenetes, milyen lenne, ha ezeket a körülményeket és tulajdonságokat mondjuk egy egészségügyi munkahely adoSságainak tudnánk be képzeletben. Előbb azonban íme pár meghökkentő adat: azon országokban, ahol nagyobb kultúrája van a számítógépes online játékoknak, a gyerekek közel Uzezer órát töltenek el 21 éves korukig a virtuális világok kalandjai közt. Ezt érdekes összevetni azzal a ténnyel, hogy az Egyesült Államokban általános ötödik osztálytól a gimnázium végi éreSségiig a diákok pontosan 10080 órát töltenek iskolában (amennyiben rendesen bejárnak :)). Egy széleskörű kogniUv tudományos kutatás során születeS meg a “10000 órás elmélet”, amely szerint ha 21 éves korunkig Uzezer órát foglalkozunk valamivel, a mesterei leszünk annak a tudománynak (legyen az zene, tánc, elméleR vagy gyakorlaR szakma). E két előbbi tényt összerakva tehát megállapíthatjuk, hogy rendelkezünk közel félmilliárd (ennyi akUv online játékos él világszerte) gamerrel, akik jók -- valamiben. McGonigal előadásában ezután rátér arra a gondolaWonalra, amelyben fölveR olyan számítógépes közösségi játékok fontosságát, amelyek során a jelenlegi világ konkrét problémáit adják föl megoldandó kihívásként játékosok tömegeinek - hiszen ennyi eltöltöS óra során tengernyi olyan megoldás születhet, amely újdonság lehet egy-egy válság megoldásában. Engem azonban leginkább az eddig elhangzoSak fogtak meg: McGonigal ugyanis a fenRekkel többé-kevésbé leírta egy rendkívül produkUv, jól működő közösség alapjait, meghatározóit. Kézzel fogható példák erre az egyetemeken működő önkéntes diákszervezetek, amelyekre szinte kivétel nélkül igazak a fent összegyűjtöS pontok! Évek óta fölmerül a kérdés, miért van az, hogy hallgatók százai csatlakoz-

nak különböző szervezetekhez, közösségekhez országszerte, hogy aztán oS órákat töltsenek el munkával - mert bár valóban a rengeteg buli, szórakozás is része mindennek, azonban legalább ennyi tennivaló is társul a szervezéshez. Mindez nem burkolt reklám a hallgatói közösségek számára, hanem egyszerű példa: a fent megfogalmazoS tulajdonságok élőben is működhetnek, azaz működnek is. Természetesen nekem sincsenek illúzióim - mindez nagyságrendekkel bonyolultabb “az életben”, kezdve az egyik legszembetűnőbb különbséggel: a fenRek során egyszer sem került szóba a pénz kérdése. Ez egyik oldalról szép: azt jelenR, hogy egy ideális, jól működő és produkUv közösség megteremtéséhez nincs szükség az anyagiak jelenlétére (fontos, hogy ez nem azt jelenR, hogy a működés alapjaihoz sincs szükség pénzre, hanem hogy a konkrét munkavégzéshez, mint folyamathoz nincs erre igény, nincs szerepe például moRváló tényezőként vagy másmilyen módon). Másik oldalról nyilvánvaló, hogy ilyen szempontból a modell nem veUthető ki az élet minden területére. A cikk elején említeSem, mindez kapcsolódhat Hozzád is, kedves olvasó. Miként? Természetesen nem úgy, hogy mostantól be kell venned magad egy 2x3 méteres szobába, és lehetőleg a következő 4 év alaS Uzezer órát töltened online játékokkal. A lényeg azokban a gondolatokban rejlik, amelyeket McGonigal következtetésként levont a játékok működéséből. Még ha keretek és határok közöS is, de a fent leírt tulajdonságokról elmondható, hogy működnek. Ha képzeletben egy pillanatra el tudjuk engedni a különböző aggályokat és problémákat, érdemes eljátszani a gondolaSal, hogy milyen lenne mondjuk egy ilyen munkahelyi környezetben dolgozni. Inspiráló kihívások közöS, olyan munkatársakkal, akikben bízhatunk és akikkel kölcsönösen segítjük egymást anélkül, hogy kizárólag a saját érdekeinket vennénk figyelembe. Ahol kapunk visszajelzést, van lehetőségünk a saját “szintünknek” megfelelő fejlődésre, és olyan dolgokkal foglalkozhatunk, amelyeknek van értelme, súlya, fontossága (legyen szó gyógyításról, vagy bármi másról). Utópikus, mondhatnád leginkább. Így is van. Nem is az a lényeg, hogy ezeket maradéktalanul elérjük, hiszen (pont a korábban említeS akadályok miaS) ez talán ilyen formában nem is lehetséges. De előbb utóbb mindannyian olyan helyzetbe kerülünk, ahol valamelyest ki kell alakítanunk saját munkakörülményeinket, környezetünket: legyen szó egy háziorvosi rendelőről, orvosi teamről, egy paRkáról vagy egy dieteRkával foglalkozó cégről. Amikor így lesz, talán érdemes visszagondolnod majd, mennyit adhat hozzá mindehhez egy kis játék. Maradva a nagy szavaknál és ideáknál: “teremts ilyen környezetet, és megváltod vele a világot”. Ki tudja - ha másét nem, legalább a sajátodét.

I

27


SZÍNHÁZ AJÁNLÓ

Duda Éva Társulat - AFTER bemutató : május 11., 12., 13., 30., 20h előadások helyszíne : MU Színház

After. Ever After. Happily Ever After! Egyszer csak történt valami. Egy törés. A Családban férfi, nő és gyerekek. Különös belső történetük, élethelyzeteik, tragikomikus jelenetek pillanatfelvételeken keresztül. Túlélők, vagy újrakezdők? Vagy csupán a férfi emlékezetének képfoszlányai? Furcsa társaság. Mindenesetre: Éltek boldogan, míg...!

előadók/alkotók : Csák Beatrix, Csuzi Márton, Fülöp László, Jenna Jalonen zene : Kunert Péter fény : Kovács Gerzson Péter díszlet, jelmez : Mindák Gergely produkciós asszisztens : Czveiber Barbara látvány, koreográfus : Duda Éva fotó : Dömölky Dániel www.evaduda.net


E témával kapcsolatban még kevés szakmai cikk születeS, úgy is mondhatnánk, hogy szinte még „szűz terület”, éppen ezért érdemes vele foglalkozni. Számomra a legfontosabb a hastánc mozgásszervi bemutatása, miszerint erősíR a has-, hát-, mell-, váll-, kar-, gát-, comb-, fenékizmokat, javítja a tartást, megfelelő ízüleR terhelést, valamint anyagcsere javító tulajdonságának köszönhetően segít a csontritkulás megelőzésében. Szöveg: Gera Zsuzsanna Tímea

30

I


Szinapszis 2012. március-április  

VIII. évfolyam 6-7. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you