Page 1


Válogatás a Semmelweis Kiadó kiadványaiból

ÚJ

DVD-n is

EOK Könyvesbolt

www.semmelweiskiado.hu

Budapest, Nagyvárad tér 4. Semmelweis Egyetem, NET Aula Tel., f ax: 210-4408

Könyvesbolt Budapest IX., Tűzoltó utca 37–47. Tel.: 459-1500/60000

e-könyvként kapható


26 16

24

20

www.szinapszis.sote.hu

A Szinapszis hallgatói lapot a Facebookon is megtalálod!

EHÖK Hírek

6

EKK HÖK Teadélután

17

KÉPRIPORT Liechtenstein-hercegség Európában a XXI. században

8

TÖRTÉNET ÉS HÁTTÉR Nehéz napok

18

KÖNYV Pörgés

18

FILM Egy makulátlan elme örök ragyogása

19

SPORT Medikus Kupa NET Futás Egyetemi Sportnap

10 10 11

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR Experimentális kutatás

12

SOTEBÉKA Undivided

KUTATÁS A Kísérle. Műtő

20

14

KARRIERIRODA Karriernap a Semmelweis Egyetemen

IÖCS Az instruktorképzésről

24

16

AEGEE Utazz! Tanulj! Szórakozz!

26 I

3


KIADÓ

SEMMELWEIS EGYETEM EHÖK

FŐSZERKESZTŐ

OLÁH DÁNIEL

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES

DR. BÉKÁSI SÁNDOR

SZERKESZTŐK

BALOGH RÉKA

FELELŐS KIADÓ

SZÉCSÉNYI-NAGY BALÁZS

BARBALICS VIKTÓRIA

FEHÉRVÁRI NORBERT GALASI ZSÓFIA

HEGEDŰS ORSOLYA JANCSÓ MÁTÉ KASZA ÁDÁM

KISS-DALA NOÉMI KISS ENIKŐ

KÓKAI JUDIT

KOVÁCS BERNADETT KOVÁCS KRISTÓF

KÜRTI ZSUZSANNA

MOLNÁR VIOLETTA PATAKY BORKA

RESZKETŐ RÓBERT

ROCSKÓ NOÉMI FANNI SALLAI IMRE

SZANYI SZILÁRD TAKÁCS TAMÁS

VAD LÁSZLÓ ÁDÁM

KÖZREMŰKÖDŐK

BAKÓ KRISZTINA

GRESITS ORSOLYA JANCSÓ SÁNDOR KOVÁCS TIBOR

DR. LŐRINCZ M. ÁKOS NÉMETH BALÁZS

SZENTPÉTERI SZÓFIA SZÉLL LÁSZLÓ

NYOMDA

4

PHARMA PRESS NYOMDAIIPARI KFT. www.pharmapress.hu

I


Kedves Hallgatók! Közeledik a vizsgaidőszak és a nyár! A nagy tanulás és a hosszú pihenés (vagy éppen gyakorlat, munka) közben szeretnénk Nektek hasznos információkat átadni, érdekességeket bemutatni, és mindezek melleR könnyed témákkal szórakoztatni. Kis magazinunk folyamatos alakítása, csiszolása során ezekre gondolunk leginkább. Próbáljuk megtalálni igényeteket, elképzeléseiteket, hogy tényleg jó szívvel forgassátok a lapot. Ehhez azonban szeretnénk segítséget is kérni. Írjatok nekünk (a szerkesztőség címére – szerk.szinapszis@gmail.com), hogy miben szeretnétek változást! Így lapzárta előR, éjfélkor – eszembe jutoR egy gondolat, melyet szeretnék megosztani Veletek:

„Nem hiszek a véletlen találkozásokban. A világ törvénye olyan, hogy ami egyszer elkezdődö5, azt be is kell fejezni. Nem valami nagy öröm ez. Semmi nem érkezik idejében, semmit nem ad az élet akkor, amikor felkészültünk reá. Sokáig fáj ez a rendetlenség, ez a késés. Azt hisszük, játszik velünk valaki. De egy napon észrevesszük, hogy csodálatos rend és rendszer volt mindenben... két ember nem találkozhat egy nappal sem előbb, csak akkor amikor megértek e találkozásra.” (Márai Sándor) E sorokkal kívánok Nektek sok szerencsét és sikert a vizsgákhoz, boldogságot mindennapjaitokhoz!


>>

HÍREK Az elmúlt hetek eseménydúsan teltek Egyetemünkön. 2012. március 22-én az EHÖK Elnöksége elfogadta az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat dologi költségvetését (a költségvetési összegek megtalálhatók a cikk alaW táblázatban) és módosítoRa az EHÖK Gazdálkodási Ügyrendjét. 2012. március 29-én a Szenátus – egyhangú támogatással, 37 igen szavaza5al, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 2012. július 1-től kezdődően az Egyetem rektorává választo5a Prof. Dr. Szél Ágostont, a Humánmorfológiai Intézet igazgatóját, általános rektorhelye5est. Ugyanezen az ülésen születeR döntés a köztársasági elnök úr kisdoktori értekezésével kapcsolatosan is. (bővebben olvashaRok erről a Történet és HáRér rovatunkban) Március 30. és április 1. közöR került megrendezésre Szegeden a hagyományos, idén éppen 40. Medikus Kupa, melyen sikeresen veRünk részt: összességében a második helyen végeztünk. Április 1-én bejelenteRe lemondását Prof. Dr. Tulassay

Tivadar rektor úr, amelyet Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2012. május 31-ével fogadoR el. Április 12-én a FOK HÖK szervezésében Juhász Kornélia vezetésével, több kari HÖK segítségével Guiness rekordkísérletet próbáltunk felállítani, amely sikerült is. Mintegy 400 ember használt egyszerre, egy időben, egy helyen interdentális – fogközJszXtó – fogkefét! Az Orczy Kertben beállítoR rekord melleR a rendezvény egészségnap volt, fogászaJ szűrőbusszal, látásvizsgálaRal, vércukor-, koleszterin-szint és sok más – egészségünket meghatározó – paraméter mérésével. Visszatérve a sporteseményekre, április 18-án tartoRuk a hagyományos NET futást, melyen a rajt és a cél közöR 22 emelet és 497 lépcsőfok volt a különbség! A nevezési díj 1 Sportszelet volt, de a felfutáshoz sok energia kelleR. A fiúk versenyét Gieszler Balázs (1 perc 50 mp), a lányok versenyét Kustos Eszter (2 perc 39 mp) nyerte. Gratulálunk minden résztvevőnek!

Április 19-én az Akváriumban az EKK Hallgatói Önkormányzata tartoR egy sikeres teadélutánt, melynek fő témája a betegbiztonság, előadója Dr. Belicza Éva volt. Április 20-án került megrendezésre az Egyetemi Sportnap, melyen nagyon sok hallgató veR részt a Zágrábi úJ SporRelepen. Az esemény főszervezői Téglási Vanda és Takács Tamás, az ÁOK HÖK tagjai voltak. Április 21-én az Európa Rendezvényhajón tartoRa az ETK HÖK az Egészségtudományi Kar hallgatóink sikeres „ETK-felező” rendezvényét. Az EHÖK Elnöksége 2012. április 25-én jóváhagyta a Semmelweis Egyetemi Katolikus BaráJ Kör Öntevékeny Csoport megalakulását. Sok sikert kívánunk az öntevékeny csoport munkájához! A 2012. szeptember 1-én tanulmányaikat megkezdő hallgatókra vonatkozó új tanulmányi- és vizsgaszabályok (TVSZ) előkészítésére bizoRság alakult Dr. Rigó Kinga főJtkár asszony vezetésével, a karok és Hallgatói Önkormányzat képviselőjének részvételével. Mivel még nem ismeretesek az új felsőoktatási törvény e terüleRel kapcsolatos végrehajtási rendeletei, így a bizoRság munkája előkészítő jellegű. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy több karon a dékáni hivatalok képviselői törekednek arra, hogy a jelenlegihez képest a szabályokat szigorítsák, a nekik „nem tetsző” sza-

bályokat, többnyire a 2008. évi TVSZ módosításkor hallgatói javaslatra beépíteR rendelkezéseket hatályon kívül helyezzék. (Pl. az ÁOK, FOK, EKK, GYTK karon az augusztus-szeptemberi vizsgaidőszak megszüntetése, a CV vizsgák eltörlése/szabályaik szigorítása, 3. tantárgyfelvétel kérdése, stb.) Éppen ezért e problémával kapcsolatosan az EHÖK Elnöksége határozatban fejezte ki véleményét: nem értünk egyet sem az augusztus-szeptemberi vizsgaidőszak megszüntetésével, sem a CV vizsgákra vonatkozó szabályok szigorításával. (A határozat szövegét lásd keretes írásunkban.) Álláspontunk szerint – a frissen felveR hallgatókra vonatkozóan – a TVSZ szabályai csak akkor térhetnek el a jelenlegiektől, ha azt jogszabály teszi szükségessé, vagy konszenzus alakul ki a hallgatók és az oktatók (dékáni hivatalok) képviselői közöR. Már többször kifejteRük, hogy az esélyegyenlőség és a Jsztesség elve megköveteli, hogy a lehető legkisebb legyen a különbség a jelenlegi és a következő tanévtől felvételre kerülő hallgatókra vonatkozó szabályok közöR. A Hallgatói Önkormányzat álláspontját írásban is eljuRaRam a FőJtkár Asszony részére, egyértelműen rögzítve és bemutatva véleményünket.

6

I


Liechtensein – hercegség Európában, a XXI. században A következő oldalakon található képriportban Liechtensteinbe kalauzolunk el, amely igazi különlegesség Európában. A hercegség területe 160 km2, amely kevesebb, mint Budapest 1/3-a. Mindössze 36.000 lakosa van, akiknek jelentős része külföldi. Mi a Jtka a helynek? Hogyan maradhatoR önálló az elmúlt századok vérzivataros történelmében? Ezekre a kérdésekre már nagyon sokan keresték a választ, az igazi érdeklődők többnyire a kis állam felkeresésével. Pár szóban összefoglalva az utóbbi időszak történetét, talán célszerű a német egység kialakulásával kezdeni. Közismert, hogy a Német-Római Császárság sok kisebb-nagyobb államból, fejedelemségből, hercegségből állt. Utolsó uralkodója I. Ferenc császár volt, akinek trónja a napóleoni háborúk következtében szűnt meg, és aki 1806-ról osztrák császárként (és magyar királyként, stb.) uralkodoR tovább. A nemzetállamok kialakulásának folyamatában a német államok egysége is felmerült, az igazi kérdés az volt, hogy ez az osztrák császár vagy a porosz király koronája alaR történik meg. Végül az utóbbi valósult meg 1871-ben – Franciaország legyőzését követően. Ez az északi német államok integrációját jelenteRe. Az Osztrák-Magyar Monarchia eRől függetlenül működöR tovább. A Monarchia és Svájc közé beékelődöR hercegség így nem csatlakozoR a német egységhez, hanem vámúnióba

került a Monarchiával (de önállóságát megőrizte). Az első világháborút követően a Monarchia felbomloR, a kis állam pedig Svájccal alakítoR ki szoros kapcsolatot és közös vámterületet. Ez a helyzet jelenleg is fennáll, Liechtensteinben jelenleg is a svájci frank a fizetőeszköz, és az ország nem tagja az Európai Úniónak (de az Európai Gazdasági Térségnek igen). Sajátos helyzete lehetővé teRe, hogy – Svájchoz hasonlóan – mintegy pénzügyi menedékhely, majd adóparadicsom alakuljon ki belőle. Ezt felismerte a herceg is, aki a különleges státuszt országa életminősége javításának és hosszú távú jövője biztosításának zálogaként tartoRa számon. Így alakult ki a fejleR liechtensteini bankhálózat és az off-shore – gazdasági tevékenységüket más országban végző – cégek háRere is. Kis túlzással az országban több postafiók, postaláda és cég van, mint ahány lakos. Gyakori, hogy gazdag külföldiek megtakarításaikat, vagy kétes úton szerzeR pénzeiket Liechtensteinben helyezik el, vagy oR vásárolnak ingatlant. Ebből épültek az új utak, épületek, a mindenki számára elérhető közszolgáltatások. Az ország szépségéhez hozzátartoznak hegyei, mezőgazdasági területei és a Rajna folyó partja is, amelyről igazán szép naplementében is lehet gyönyörködni. Mindezt nagyon nehéz távolról bemutatni, de remélem sikerül ízelítőt adni a képriport fényképeivel! >>

A cikkhez kapcsolódó képriportunk megtalálod a 8. oldalon! I

7


Liechtensein – hercegség Európában, a XXI. században FOTÓ: SZÉCSÉNYI-NAGY BALÁZS


>> SPORT

MEDIKUS KUPA SZÖVEG:GRESITS ORSOLYA

Mint köztudoR, ez a legnagyobb találkozó a négy magyarországi orvosi egyetem hallgatói részére. A neve ugyan orvostanhallgatókra utal, valójában azonban valamennyi egészségügyi szak szép számban képviselteJ magát mind a sportolók, mind a szurkolók közöR. Tendencia, hogy évek óta egyre többen, és többen jönnek, hogy részesei legyenek egy egészen különleges élménynek. Mert a Kupa az élményről szól. Arról, hogy hogyan sportol, küzd, bulizik együR közel kétezer „egészségügyis” hallgató, az ország minden tájáról. És ez olyasmi, amit személyesen kell átélni. Az idei kupa a szokásosnál nagyobb aRrakciónak ígérkezeR, ez volt ugyanis a 40. Medikus Kupa. Már 40. éve minden egyes évben ugyanazon szabályok szerint gyűlik össze a 4 egyetem, hogy csapataik összemérjék erejüket kosárlabdában, röplabdában, kézilabdában és labdarúgásban. Az első résztvevők lassan nyugdíjba mennek.... De a kupa eszméje változatlan, sőt, azóta „befutoR” rendezvény leR. Idén először barátságos vízilabdameccs nyitoRa meg a Kupát. Rajtunk kívül egyelőre csak a szegedieknek van csapatuk, reményeink szerint azonban egyszer majd evvel a hagyományosan magyar sportággal is bővülhet a négy egyetem közöW verseny. Sajnos az uszodába nem minden szurkoló fért be, de aki bejutoR, egy szép, élvezetes meccset nézheteR végig.

Újdonság volt még, hogy most először rendezték meg a Medikus keretei közöR az I. Országos Ál-TDK Konferenciát. A Semmelweis Egyetem a saját konferenciánk első két helyezeRjét, Kovács Bélát (FOK) és Bálint Ádámot (ÁOK) nevezte. Az esJ buliról több legenda is kering. A lényeg, hogy kiváló alkalom volt az egyetemek közöW személyes kapcsolatok felelevenítésére és elmélyítésére. Számos új, kedves cimborával gazdagabban indultunk el a reggeli meccsekre. Csapataink játéka újra bebizonyítoRa, nem igaz, hogy egy orvostanhallgató csak a könyveinek él. Pontok, kosarak és gólok, lecsapások és feladások, briliáns mentések és védések... számos szemet gyönyörködtető mozdulat után egy emberként zúgoR fel a szurkolók kiáltása. Hazatérve napokig zúgoR még a fülemben a „Ma is lenne gyermekágyi láz”, a „SOTE olé”... Ha becsuktam a szememet, láRam, ahogy a csinos pompom lányaink rózsaszín-fekete pompomjai lengenek... A végredmény? Nos, a kupát végül nem mi hoztuk haza. De ennél a rendezvénynél azt hiszem, nem is ez a lényeg. Hogy akkor micsoda? Aki oR volt, az tudja. Aki nem, mindenképpen jöjjön el jövőre, mert a Kupa olyasmi, amit legalább egyszer egy életben meg kell tapasztalni.

NET FUTÁS

Az Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Sportbizo9sága már sok-sok éve rendezi meg a NET futást. Minden évben kétszer, egy őszi és egy tavaszi estén.A felhívás mindig valahogy hasonlóan szól: „22 emelet, 497 lépcsőfok, 15 milliárd ATP – egy cél: juss fel! A nevezési díj 1 db Sportszelet.” SZÖVEG:GRESITS ORSOLYA

Idén tavasszal április 18-án került sor a rendezvényre. Szerda délután volt. Már éppen kezdeR kiürülni a NET, hazafelé tartoRak az intézetek dolgozói, a kulcsok többsége már leadva, katonás rendben várta a holnapot.... A hallgatók mindegy húsz fős, elszánt csoportja épp ekkor érkezeR a HÖK logó jelölte regisztrációs pult elé. Az asztalnál Sportszeletüket gyorsan rajtszámra cserélték, hogy körülbelül fél óra múlva elindulhassanak az ország leghosszabb lépcsőfutó versenyén. A verseny lebonyolítása - a különleges helyszín miaR – az átlagos futóversenyekhez képest eltérően zajlik. Sok-sok év tapasztalata alakítoRa ki a mai módszerünket. A versenyzők egyesével, percenként rajtolnak a földszintről, és a 22. emeleJg futnak, előbb a fiúk, majd a lányok. Az időmérés két hajszálpontosan azonosan járó stopperórával történik. Regisztráljuk lent a rajtnál az indulási időt, és fent a célba érkezés idejét. A mostani NET futáson orvos- és fogorvostan-hallgatók veRek részt, ám általában egyetemünk valamennyi kara képviselteJ magát, sőt időnként egy-egy egyetemi dolgozó is velünk fut. A szervezők nevében sok szereteRel gratulálok valamennyi versenyzőnek! Várunk benneteket ősszel újra! 10

I


22 emelet, 497 lépcsőfok LEGJOBB EREDMÉNYEK

I.helyeze9: Gieszer Balázs (ÁOK) 1' 50'' II.helyeze9: Kovács Marcell (FOK) 1' 59'' III.helyeze9: Szabó Gergely Balázs (ÁOK) 2' 00''

I.helyeze9: Kustos Eszter (ÁOK) 2' 39” II.helyeze9: Németh Angéla (ÁOK) 2' 41” III.helyeze9: Bene Viktória (ÁOK) 2' 43”

EGYETEMI SPORTNAP SZÖVEG:GRESITS ORSOLYA

A teherautó 6 órakor érkeze a Nagyvárad térre. A HÖK-ös fiúk gyorsan felpakoltak, és útnak indultak a Zágrábi út felé, ahol a csapat másik része dolgozo, hogy a hallgatók érkezésekor már minden készen álljon. Idén ugyanis újra a Zágrábi úti sporelepen rendeztük meg az ÁOK-FOK-GYTK-EKK-ETK közös sportnapját. Az egyetemi sportnapot a pompom csapat bemutatója nyitoa meg. A Medikus Kupára megtanult koreográfiát így az is megtekinthee, aki esetleg nem juto el az év legnagyobb orvostanhallgató-találkozójára. A megnyitó után az előre meghirdete versenyszámokban mérheék össze tudásukat a kilátogatók, mint a streetball, röplabda, labdarúgás, tollas, tenisz és asztalitenisz. A résztvevők közö valamennyi kar képviseltee magát, sőt egyetemünk külföldi hallgatói is nagy számban sportoltak. Míg folytak a mérkőzések, hátul három hatalmas bográcsban rotyogo a gulyás. Az egyiket a Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete, a másikat a Magyar Fogorvostan-hallgatók Egyesülete, a harmadikat pedig a Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete főzte. Ebédszünetben az ő munkájuk gyümölcsét fogyaszthaák a sport közben megéheze vendégek. A hallgatóbarát büfét az Instruktor Öntevékeny Csoport biztosítoa. A sportversenyeken kívül különböző Wii játékokkal, logikai játékokkal, Rubik kockákkal, ördöglakatokkal is készültünk, a szellemi sportokat jobban kedvelő, meccsre várakozó, vagy elfáradt hall-

gatókra gondolva. A futballpálya túloldalán egész nap egy különleges teherautó parkolt. Különleges, hiszen alig egy óra ala mászófallá alakítható át. A „hagyományos” mászófalon kívül egy jégcsákánnyal mászható, fa falat, és a közkedvelt rekeszépítős játékot is ki lehete próbálni. Természetesen szigorúan biztosítva, sisakban és beülőben. Délután – akinek még maradt energiája – zumbázhato Nikivel, megtekinthee a hastánc bemutatót, és a sportversenyek döntőire is délután került sor. Akik pedig még mindig bírták szusszal, este hatalmasat táncolhaak a sportnap hagyományos afterpartyján. A hangulatról a DJ Szeráf, DJ Riot és DJ Szaszim gondoskodo (mindhárman egyetemünk volt, vagy jelenlegi hallgatói). Szerencsére az idő egész nap gyönyörű volt: kék ég, napsütés, 25 fok. talán ennek is köszönhető, hogy közel ötszáz hallgató látogato ki a sportnapra. A Hallgatói Önkormányzat nevében köszönöm szépen a részvételt, jövőre is várunk benneteket sok szereteel! Köszönöm továbbá dr. Kiss Kálmán tanár úrnak és a Zágrábi úti sporelep valamennyi dolgozójának a sok segítséget, az Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának a nagylelkű anyagi támogatást, legfőképpen pedig az összes hallgatónak, akik idejüket, energiájukat áldozták a tavaszi félév sportrendezvényeinek szervezésére.

I. Stand Up TDK Konferencia -AKIK ÁTÍRTÁK A TUDOMÁNY VILÁGÁTI

11


>> TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR

EXPERIMENT∆LIS KUT∆T∆ S SZÖVEG:NÉMETH BALÁZS

klinikai relevanciával

Másodév után – talán nem csak én voltam így ezzel – sok fejtörést okozo, hogy hol is kezdjek tudományos diákköri munkát végezni; az elméleti intézetekhez nem igazán akartam elszegődni, a klinikai kutatásokhoz pedig még igencsak kevésnek éreztem a tudásomat. Augusztusban aztán mire úgy éreztem, kicsúszom az időből, érkeze egy e-mail a Neptunon, hogy októberben induló kutyakísérletekhez várják sebészi vénájú hallgatók jelentkezését a Szívsebészeti Klinikán. Rögtön kaptam az alkalmon. Néhány megbeszélés és rövid ismerkedés után így nyílt meg előem 2009-ben a tudományos kutatás világa a Kardiológiai Központ Kísérleti Kutató Laboratóriumaiban. Azok a projektek, amelyekben én is dolgozom, alapvetően experimentális jellegűek. Az ieni kutatómunka nagy előnye ugyanakkor, hogy ötvözi az elméleti intézeteknél megszoko labormunka-jelleget (ha szabad így fogalmazni, „kutatás-feelinget”) a közvetlen klinikai relevanciával, így mindenki megtalálhatja i a számítását, akár elméleti, akár klinikai dolgokkal szeretne foglalkozni. A mi legnagyobb kaliberű, kutya szívtranszplantációs modellen végze kísérletsorozatunk utolsó kísérletes állomását a Heidelbergi Egyetemmel kooperációban végezzük. Ebben a donor szerv tárolási idejének minél jelentősebb, végül háromszoros meghosszabbítását céloztuk meg és értük el sikerrel. Az alkalmazo új szervkonzerváló oldat ma már klinikai tesztelés ala áll Németországban. Számos más kísérlet is zajlik nálunk, főleg kisállat modelleken, melyek klinikailag szintén fontos – például a diabeteses cardiomyopathia terápiáját illető – problémák megoldásával foglalkoznak. Sok munka van, ez viszonylag sok időt is vesz igénybe, de amikor csak tehetem, bejárok. Bőven megéri a fáradságot a sikerélmény mia. Emelle abban a szerencsés helyzetben is vagyok, hogy a kutatócsoportunk nagyon jó kis közösséggé kovácsolódo 12

I

össze az évek ala. A hangulat is mindig jó, tehát már csak emia is szívesen járok ki a Városmajorba. Ami a konkrét feladatomat illeti, lényegében a kísérletek minden fázisában részt vehetek. Ez a különböző műtéti beavatkozásokat illetve azok előkészítését, asszisztálást, hemodinamikai méréseket, valamint a krónikus kísérletek esetén az állatok kezelését, gondozását jelenti. Az in vivo végze kísérletek befejezése után jönnek a kiegészítő biokémiai és molekuláris biológiai mérések (PCR, ELISA, stb. módszerekkel), és a statisztikai kiértékelések. Most készülök ultrahangos méréseken is részt venni, az új technikákat pedig folyamatosan igyekszem elsajátítani, ezzel is bővítve megszerze ismereteimet. Eredményeink közül több is publikációra vár jelen pillanatban, reményeim szerint ebben is szerepet vállalhatok majd a közeljövőben. A transzplantációs témával a TDK-Konferencián is részt veem az előző tanévben (később több nemzetközi konferencián is), amibe az akkor már hónapok óta írt rektori pályamunka révén kellően mélyen beleástam magam. Más dolgom így nem is maradt január végére, mint összeállítani az előadást, és elindulni a Konferencián. Az eredményre nagyon büszke vagyok: I. díj a Sebészet szekcióban, és egy II. díj a rektori pályamunkával. Összefoglalva: a jó tapasztalatok, az elméleti tudás és a klinikai gyakorlat összekapcsolása, valamint az aktív részvételi lehetőség mia csak ajánlani tudom mindenkinek a Városmajorban folyó experimentális kutatásokat.


>> SOTEBÉKA

U

D V DED 20

12

Egy egyetemista élete rendkívül színes. O van a „temérdek” szabadidő, a nagyszerű barátok, a programok, az esti partik, a közös előadások, az átvirraszto éjszakák és a lehetőség, hogy mindent megtanuljunk. Sokszor nem is tudjuk, merrefelé húz igazán a szívünk, vagy merre lenne jó, ha húzna. Ebben volt irányadó az Undivided konferencia, ami – ahogy arra a cím is utal – a szívünk osztatlanságára fókuszál.

SZÖVEG:SZÉLL LÁSZLÓ

14

I

Az IFES (International Fellowship of Evangelical Students) szervezet négy évente rendezi meg szokásos nemzetközi konferenciáját, idén Győr városára ese a választás. Keresztyén diákok több mint negyven országból jöek, hogy arról tanuljanak, hogyan lehet a hétköznapokban osztatlan szívvel Istent szolgálni. Kb. kétezren hallgaák a neves előadókat, akik szembeállítoák életünk bálványait az egy Isten imádatával. John Lennox matematikaprofesszor, a konferencia főelőadója tudományos hitelességgel beszélt Istenről, mint teremtőről. Boncolgauk az ősi kérdést, ami így szól: ha Isten a teremtő, akkor ki teremtee a teremtőt (és így tovább). Sokat beszélt Stephen Hawking és Richard Dawkins tudósok világnézetéről, akik tagadják egy világmindenség fele álló Isten létezését. Szerintük a keresztyén ember hite csupán egy kívánság beteljesítése – feltéve, hogy nincs Isten. A másik oldalról viszont: ha van Isten, akkor az ateisták meggyőződése marad csupán egy kívánság, hogy bár ne lenne. Számos tudományos és Bibliai bizonyítékot veünk nagyító alá, és az élet nagy kérdéseiről beszélgeünk: hogyan befolyásolja a keresztyén hitünk az életünket? Hogyan tartjuk fenn ezt a hitet? Mik azok az értékek, amik meghatározzák a viselkedésünket? Az előadó végül mindig visszautalt az osztatlan szívre, és hogy mennyire fontos, hogy a szívünkben csak egy Úrnak legyen hely! Mint az orvostudomány embere, nagyon élveztem az előadásokat, tanításokat. Ha már az orvosinál járunk, az egyetemről többen is benne voltunk a helyi önkéntes elsősegélynyújtó csapatban. Öt nap ala kétezer embernél megtörténhet ez-az, mi pedig azért voltunk o, hogy segítsünk, ha kell. Harmadévesként nem éreztem magam minden gyakorlati tudás birtokában, de a konferencia végén jóval nagyobb bátorsággal tértem haza, hiszen bőven szereztem tapasztalatot mind az ellátás mind pedig a csapaton belüli együműködés terén. Tizenkeen voltunk medikusok és egészségügyi hallgatók, lefedve az elsőtől a hatodik évig terjedő képzést. Sokszor kisegíteük egymást, tanítounk és tanultunk egymástól. Ha pedig helyzet volt, nem kelle keresni az embereket; szinte önként jelentkeztek, hogy mehessenek segíteni, ahol baj van – ellentétben a belgyógyászat gyakorlatokkal, ahol sokszor magam is a háérbe húzódom. Különlegesség volt az orvosi szobában, hogy akik bejöek, nem csupán fizikai ellátásban részesültek, hanem akut imatámogatást is kaptak. Azt hiszem, szívesen dolgoznék együ a későbbiek folyamán is ezzel a csapaal. Mit tanultam a konferencia ala? Isten hatalmas és méltó az imádatra. Méltó arra, hogy „undivided” szívvel szolgáljam, az időmet pedig ne hiábavalóságokkal töltsem. Hat nagyszerű évem van arra, hogy megtanuljam, hogyan gyógyítsam az embereket, hogyan segítsek nekik. Ezt érdemes kihasználni! Mivel gazdagodtam a konferencia során? Barátokkal, ismeretségekkel, nagyszerű emberekkel, akiknek példa értékű hitük van. Örülök neki, hogy részese leheem mindennek!


meghívó a Semmelweis Egyetem Baráti Körének május hónapban tartandó rendezvényére

{ A RETINA SZERKEZET PATOLÓGIÁS VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA IN VIVO } Dr. Tátrai Erika, PhD-hallgató ( A Baráti Kör “Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna” pályázatának 2011. évi díjazottja )

{ A KORÁNYI PROJEKT bemutatása } Prof. Dr. Szathmári Miklós, klinikaigazgató

A rendezvény ideje és helyszíne: 2012. május 30., szerda 17 óra Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ, Hári Pál terem (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. em.; Bejárat a Thaly Kálmán u. felől, megközelíthető a Klinikák metróállomástól)

Szerettel várunk minden érdeklődő egyetemi polgárt! A program előtt fél órával büfével várjuk a résztvevőket.

www.baratikor.sote.hu


>> KARRIERIRODA

KARRIERNAP S Z Ö V E G : D R . L Ő R I N C Z M. Á K O S Április 25-én tartoa a KarrierKözpont a második Semmelweis Karriernapot. A tavalyi évtől eltérően ez alaklommal nem hétvégén, hanem szerdai napon került a rendezvény megrendezésre. Ez növelte a látogatók létszámát, de a 300 látogató a rendezvény 8 órás időtartalma ala nem keltee bennünk a zsúfoltság érzetét. Az érdeklődők elsősorban a NET aulában található kiállítói standokat, a készségfejlesztő műhelyeket és a kötetlen beszélgetés formájú szakma-diák találkozókat keresték. Bíztató visszajelzések érkeztek az időgazdálkodás, szakdolgozatírás, önéletrajzírás és vizsgázási technikák műhelyekről. Többen is megkerestek bennünket, hogy ilyen műhelyeket évközben is tartsunk a mostani 1 óránál bővebb időkeretben. Sajnos kevesebben érdeklődtek a díszteremben tarto karriertervezési konferencia előadásai iránt, viszont a jelenlevők sokat profitálhaak színvonalas előadásokból. Az előadások

16 SZINAPSZIS I VIII. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM

szakmai anyagait és bemutato diákat a NET KarrierIroda honlapján mindenki számára elérhetővé tesszük. (hp://karrieriroda.net) A kilátogatók elsőként veheék kezükbe a Világjáró kiadványt, ami a NET KarrierIroda és a Hallgatói Önkormányzat közös munkája, amelyben bemutatjuk a hallgatók számára elérhető külföldi tanulmányutak összességét és a megpályázásukhoz szükséges tudnivalókat. A Világjárót az egyetemi újságstandokon a Talentum kiadvány társaságában érdemes keresni, illetve megtalálható a SotePedián is digitális formátumban (hp://sotepedia.hu). I szeretnénk köszönetet mondani a Karriernap előadóinak, műhelytartóiknak, a meghívást elfogadó szakembereknek és természetesen a szervezésben segítőknek!


TEADÉLUTÁN

EKK HÖK <<

S Z Ö V E G : SZÉCSÉNYI-NAGY BALÁZS

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Hallgatói Önkormányzata 2012. április 19-én délután teadélutánt rendeze a Hallgatói Centrumban – közismertebb nevén az „Akváriumban” – melynek fő témája a betegbiztonság kérdése volt. Az eseményt Túri Kii, az EKK HÖK elnöke nyitoa meg, majd Dr. Belicza Éva – a témakör elismert szakértője, az Egészségügyi Menedzserképző Központ oktatója – tarto előadást a betegbiztonságról, ill. az annak fejlesztése érdekében megtehető intézkedésekről. Ma, az egészségügy átalakítása, ill. az egészségbiztosítási ellátások átszervezése kapcsán különös aktualitása van a kérdésnek. A biztonságos és humánus ellátás követelménye nemcsak az intézményrendszert érinti, hanem fontos, hogy a jövő egészségügyi dolgozói – munkakörtől függetlenül – tisztában legyenek annak fontosságával, és erre figyelemmel végezzék munkájukat. Az előadást követően lehetőség volt a témában kérdésekre, beszélgetésre egy tea/kávé melle, amelyek tovább erősíteék az egyébként is jó hangulatot. A rendezvény sikerére tekinteel a jövőben is fogunk hasonló rendezvényeket szervezni, sőt már most körvonalazódnak a következő évi EKK HÖK teadélutánok programjai. Szeptemberben szeretnénk az egészségpolitika aktuális kérdéseiről beszélgetni, melyre meghívtuk Dr. Gaál Péter dékán urat is, aki nemcsak oktatója egy hasonló nevű kurzusnak, hanem első vonalbeli résztvevője is az ellátórendszer átalakításának. Ha kíváncsi vagy a témára, szereteel várunk előreláthatóan szeptember végén, a következő Teadélutánon! A részleteket megtalálod majd az EHÖK honapján és facebook-os megjelenésén is!

VIII. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM I SZINAPSZIS 17


>>

NEHÉZ NAPOK

SZÖVEG: SZÉCSÉNYI-NAGY BALÁZS

Az országos médiafigyelem március utolsó napjaiban Egyetemünkre irányult egy nehéz időszakban és helyzetben. Januárban

szövegét megtalálhatod az EHÖK honlapján a www.ehok.sote.hu címen.)

egy tényfeltáró bizoságot hozo létre. A sajtó érdeklődése a következő hónapokban folyamatosan élénk volt, míg 2012. március 27-én

hogy vonja vissza a kisdoktori címet. A Szenátus 33 igen szavazattal, 4 ellenszavazat melle döntést hozo a cím visszavonásáról.

sajtócikkek jelentek meg Schmi Pál köztársasági elnök úr kisdoktori értekezésével kapcsolatosan, mellyel kapcsolatosan az Egyetem

>>

a tényfeltáró bizoság átadta jelentését. A dokumentációt Prof. Dr. Tulassay Tivadar rektor úr azonnal továbbítoa a Nemzeti Erőforrás Minisztériumba Prof. Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr részére, aki – illetékesség hiányára hivatkozással – felbontatlanul visszaküldte azt az Egyetemnek. Ezzel egyidőben – március 28-án – a Hallgatói Hálózat nevű hallgatói szervezet (más egyetemre járó) hallgatói bementek a Rektori Hivatalba, és o „demonstráltak” annak érdekében, hogy az Egyetem vonja vissza a köztársasági elnök úr kisdoktori címét. Időközben – másnapra – összehívásra került a Doktori Tanács is. A kialakult helyzeel kapcsolatosan a Hallgatói Önkormányzat közleményt fogalmazo meg, melyben rögzítee kiállását az Egyetem értékei melle. (A közlemény teljes

Másnap – március 29-én – a Doktori Tanács 16 igen szavazaal 2 ellenszavazat melle javaslatot te az Egyetem Szenátusa számára, Április 1-én Prof. Dr. Tulassay Tivadar rektor úr – a Minisztérium részéről érezhető bizalomvesztésre tekinteel – bejelentee lemondását. Erre tekinteel a Hallgatói Önkormányzat közleményben rögzítee, hogy kiáll az Egyetem egysége és rektor úr személye melle. Másnap, április 2-án az EHÖK Elnöksége rendkívüli ülést tarto, amelyen áekintee a kialakult helyzetet és jóváhagyta a kiado közleményeket. Az ülés keretén belül az Elnökség jelenlévő tagjai megjelentek a Rektori Épület udvarán rendeze szimpátiamegmozduláson. A rendezvény méltóságteljesen zajlo le, azon rövid beszédet mondo Dr. Lo[ Gábor és köszöntöe az egybegyűlteket rektor úr is. Végül rektor úr lemondását Prof. Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2012. május 31-i hatállyal fogadta el.

» Egy kellemesen hűvös, októberi éjszakán a tízéves Tyler Dupree döbbenten nézi végig, ahogy az égen sorra kihunynak a csillagok. Az Univerzum elsötétül, az emberiség pedig kétségbeese versenyfutásba kezd az idővel, amelyben Tylernek - akaratán kívül - sokkal nagyobb szerep jut, mint amire ő maga vágyna vagy számítana. Az égbolton még remeg az Orion-öv szellemképe, amikor a fogaskerekek mozgásba lendülnek, hogy elindít-

lássuk az egészet. A főszereplő nem polgári vagy katonai döntéshozó, nem atomfizikus, űrkutató, esetleg exobiológus, hanem egy frissen végze orvos, aki csupán a múltjának köszönhetően találja magát a belső kör perifériáján. Az információt töredezeen, kézen-közön kapja, és így is adja tovább az olvasónak - csak annyit, amenynyit egy ember láthat és átláthat. Zseniális húzás, amely egyszerre szelíditi emészthetővé a regény alapjául szol-

Robert Charles Wilson 2006-os Hugo-díjas regénye mellbevágó "Mi lenne ha?" helyzeel indít, és az erőteljes

Az egyetlen pont, ahol a Pörgés elhasal, a kötelező (?) szerelmi szál. A Tyler és Diane közö bonyolódó ér-

sák őt és a hozzá közelállókat a kerekedő vihar szemébe.

rajt után egy pillanatra sem engedi fel a gázpedált. A Pörgés elegánsan sző, többfelé futó történetszálain

egymást átfedve bomlik ki nagyívű tudományos látomás, ügyesen adagolt társadalmi parabola és konfliktusokkal teli történet a felnőé válásról. Wilson ráadásul olyannyira biztos kézzel nyúl az idősí-

kokhoz és dramaturgiai eszközökhöz, hogy a már-már asimovi társadalomvízióval és clarke-i tudományos háttérrel rendelkező szöveg nemhogy nem száraz, hanem egyenesen az egyik legjobb, legfeszesebb thriller, amit manapság a hard SF irodalom produkált. És mindezt nagyívű akciójelenetek nélkül. A kulcs az emberi lépték. Wilson nem akarja, hogy át18

I

»

gáló tudományt, és forgatja ki az apokalipszis-sztorik premisszáját, új, friss perspektívát teremtve.

zelmi konfliktus legtöbbször erőltetenek és feleslegesnek hat, fércmunkának az amúgy finom és mesteri

szövetben. Hozzá kell tenni, hogy a regényre egyébként is jellemző egyfajta statikus karakterrajz, ahol a szereplők eltaláltak és éleel teliek ugyan, de fejlődést nem igazán mutatnak, hiába ölel fel a történet több évtizedet.

Persze ezen már csak akkor jut eszünkbe elgondolkodni, amikor felfaltuk a négyszáz oldalas könyvet. A Pörgés apróbb hibái ellenére is ragyogóan megírt könyv - vérbeli science-fiction egy robogó thriller köntösében. Tökéletes olvasmány esős nyári délutánokra, csak arra vigyázzunk, hogy ne a vizsgaidőszakban kezdjünk bele, mert letenni nem igazán lehet.


<<

EGY MAKULÁTLAN ELME ÖRÖK RAGYOGÁSA

Joel (Jim Carrey) egy nap az állomáson állva mindenféle különösebb ok nélkül úgy dönt, hogy a munka helye inkább a homokos montauki tengerpartot választja, így föl is száll az első arra tartó vonatra. A dolog szépséghibája, hogy február van, mégpedig egészen pontosan Valentin nap. I találkozik a meglehetősen beszédes és bolondos Clementinnal (Kate Winslet), akinek bájos természete hamar magával ragadja hősünket: mondhatni szerelem első látásra. Mindez tökéletesen illene egy szokásos, sziruppal leöntö hollywoodi romantikus komédia forgatókönyvébe. Már negyed órája élvezzük a bugyuta szerelmes mese átlagos történéseit, amikor a dolgok éles fordulatot vesznek. Ugrás az időben vagy mindez csak a képzelet szüleménye? Ezek a kérdések fogalmazódhatnak meg bennünk a hirtelen hangulatváltozás mia. Az egyetlen, amit ekkor tudunk, hogy valami egészen különös dolognak vagyunk éppen a részesei. Clementine kitörölte Joelt az emlékeiből. Nem képletesen, szó szerint. A filmek világában ugyanis, mint tudjuk bármi lehetséges, többek közö ezért is szeretjük őket. Joel nem igazán tudja mire vélni a dolgot, így fölkeresi a klinikát, ahol az eljárást végezték, majd elkeseredeségében úgy

dönt, hogy maga is aláveti magát a kezelésnek, mely során az időben visszafelé kell haladnia az emlékeiben, a kapcsolat megromlásától kezdve annak felhőtlen kezdetéig. Az eljárás előrehaladtával viszont fokozatosan rájön, hogy egyáltalán nem akarja elveszíteni a lányt, így mindent megtesz annak érdekében, hogy legalább egy apró emlékfoszlányt sikerüljön megőriznie kapcsolatukból, valahol elméjének egyik rejte szegletében. A kiemelkedő forgatókönyv annak a Charlie Kaufmannak köszönhető, aki a John Malkovich menetet is jegyzi. 2005ben ezen munkájáért sorra zsebelte be a rangosabbnál rangosabb intézetek jelöléseit, többek közö az Akadémia Oscar-díjjal is jutalmazta. A rendkívüli forgatókönyv melle a film sikere a szerethető karaktereket remek alakítással életre hívó színészeknek is köszönhetjük. Az első alkalom után kell egy kis idő, hogy a néző biztosan kiigazodjon a jelen történései, az emlékképek és a szabad asszociációk világában, de mindaz, ami elsőre csak egy nagy kesze-kuszaságnak tűnhet, valójában egy nagyon aprólékosan kidolgozo és ötletes történet, melyet igazán érdemes kibogozni.

I

19


KUTATÁS

20

I


>>

A cikkhez kapcsol贸d贸 k茅priportunk megtal谩lod a 26-27. oldalon! I

21


>> KÉPRIPORT FOTÓ: BÉKÁSI SÁNDOR


>>

24

I


I

25


>> AEGEE

SZÖVEG: MÓCI

UTAZZ! TANULJ! SZÓRAKOZZ!

26

Egy SE hallgatóknak tarto AEGEE infóesten szembesültem igazán azzal, mit is jelent az, hogy az ember nyári egyetemre megy. Nem csak erre kaptam választ, hanem sokkal több mindent is megtudtam a húsz éves szervezetről, de talán legjobban ők maguk tudnák bemutatni a saját szervezetüket. Íme: „Mi történt húsz évvel ezelő? Észtország lakossága úgy döntö, hogy elszakad a Szovjet Uniótól, Irak lerohanta Kuvaitot, az etióp naptár szerint beléptünk az Úr 1984. évébe, de ami még fontosabb, egyetemisták megalapítoák AEGEE-Budapestet, amellyel első magyar antennaként váltak a többezres AEGEE [ejtsd franciásan: ézsé], európai idúsági hálózatának tagszervezetévé. Az AEGEE jelenlegi szervezeti formáját 2005-ben nyerte el, amikortól is hivatalosan az Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete nevet viselte. A megújult szervezet dinamikus fejlődésnek indult, 2010-re az egyik legnagyobb antennává vált, körülbelül négyszáz tagjával. Az irodának ohont adó Budapesti Corvinus Egyetemen kívül más intézményekből is egyre több tagunk le, főleg a BME, BGF, SE illetve az ELTE hallgatói közül, így az AEGEEBudapest hűen tükrözi az AEGEE multidiszciplináris jellegét.” A taglétszám növekedése melle meg kell említeni nagy nemzetközi és helyi rendezvényeinket is, melyek közö szakmai konferenciák, nemzetközi cserék, valamint nyári egyetemek egyaránt szerepelnek. Szervezetünk nem csak mennyiség, de minőség tekintetében is I

képes magas színvonalat nyújtani, mely tudását az egyesületen belül aktívan terjeszti. Jelenleg négy aktív munkacsoportunk van, melyek a következőek: Public Relations WG: szervezetünk arculatának fejlesztése, plakátok, szórólapok tervezése és terjesztése, újságcikkek írása Human Resources WG: új tagok toborzása, már meglévő tagok összetartása, közösségi programok szervezése, nemzetközi rendezvényszervezés Fund Raising WG: támogatók felkeresése, tárgyalás a potenciális együműködő partnerekkel, pályázatfigyelés- és írás, anyagi háér biztosítása International Politics WG: kerekasztal beszélgetések, társadalomkritikus filmek, előadások, diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnika képzések Rendszeres, félévente megrendezésre kerülő programjaink közö szerepel a bevonó tábor és a tagjaink szakmai képzését szolgáló LTC (Local Training Course). Felmerülhet a kérdés, hogy miért csatlakoztak az AEGEE-Budapest megalapítói húsz éve Európa egyik legnagyobb diákszervezetéhez? A jelige talán sokat mondd: Utazz, tanulj, szórakozz! Vagy másképp: tárd fel, ismerd meg és találd meg a helyed Európában, építs ki nemzetközi kapcsolatrendszert és szívd magadba a tudást az útjaid és választo rendezvényeid során. Bővebb infomációkért látogass el a rendszeresen frissülő honlapukra www.aegee-budapest.hu!


A Semmelweis Kiadó fogászati, szájsebészeti könyveiből Joób-Fancsaly Árpád (szerk.): A bölcsességfogak szerepe a fogászat különböző szakterületein Fábián Tibor (szerk.): A fogpótlástan alapjai Vajdovich István (szerk.): Dentális implantológia – Gyakorló fogorvosok részére Fejérdy Pál (szerk.), Nagy Gábor (szerk.), Orosz Mihály (szerk.): Gerosztomatológia (az időskor fogászata) Sonkodi István: Kriosebészet az orofacialis régióban Kovács Ádám: Maxillofacialis traumatológia Fazekas Árpád (szerk.): Megtartó fogászat és endodoncia Minden fogorvostanhallgatónak egy db ajándék, ha nálunk vásárol!

Sonkodi István: Orális és maxillofaciális medicina Divinyi Tamás (szerk.): Orális implantológia Gera István (szerk.): Parodontológia Bitter István, Huszár Ilona: Pszichiátriai alapismeretek fogorvosoknak Hidasi Zoltán: Pszichiátriai gyakorlatok fogorvostan-hallgatóknak

FÉLÁRON

Szabó György (szerk.): Szájsebészet, maxillofacialis sebészet

ÚJDONSÁG! Barabás József, Orosz Mihály: Szájsebészet és fogászat (általános orvosok és orvostanhallgatók számára) E-könyvként is kapható!


Szinapszis 2012. május  

VIII. évfolyam 8. szám