10 éves a londoni Szent István Ház

Page 1

A tartalomból: A szüreti báltól a húsvéti locsolásig ............................6–7. oldal Magyar misék Angliában ................................................8–9. oldal Filmklubok késő estig.................................................. 10–11. oldal

A

különböző

statisztikák

több

A nyugat-londoni Ealingben található, három-

százezer főre becsülik az ang-

szintes Szent István Ház a maga 950 négyzet-

liai magyarok számát, Londont

méterével és ezen belül közel 300 négyzetmé-

pedig már évek óta a második

teres közösségi termével az egyik legnagyobb

legnagyobb magyar városként

„magyar tér” Angliában. A korábban iskolaként

emlegeti az anyaországi sajtó. Bármekkora is

működő ingatlant 2007 márciusában vette meg

legyen a tényleges létszám, vitathatatlan, hogy

az Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesü-

külföldre települő honfitársaink számára már jó

lete, majd egy átfogó felújítást követően 2008

ideje a brit főváros az egyik legkedveltebb cél.

áprilisában megnyitotta kapuit a nagyközönség

Nem véletlen, hogy Londonban és környékén

előtt. A házban rendszeresen megrendezett

– a korábban alapított magyar szervezetek és

programok ma már meghatározó eseményei a

intézmények mellett – az utóbbi években egyre

londoni magyarok mindennapos életének.

több új tanoda, egyházi közösség, néptánccsoport jött létre az identitásőrzés és a közösség-

Jelen kiadványunk ezekbe a mindennapokba

szervezés jegyében.

kínál betekintést.

Impresszum Kiadó: Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesülete (ARKME) – Association of Roman Catholic Hungarians in Great Britain Szerkesztő: Harrach Gábor, Lektor: Korpos Attila, Fotók: Kelemen Lehel Grafika és nyomdai előkészítés: Somodi András Felelős kiadó: Szabó Tamás, az ARKME elnöke

Elérhetőségeink 62 Little Ealing Lane, London, W5 4EA 07858 399572 info@szentistvanhaz.org facebook.com/szentistvanhaz.london www.szentistvanhaz.org


Kedves Látogató! Isten hozta a londoni Szent István Házban!

magyar sziget, ahol nemcsak anyanyelvünkön gyakorolhatjuk a hitünk, de vallási hovatartozástól függetlenül vehetünk részt a nemzeti ünnepeinken, a kulturális, ismeretterjesztő vagy épp szórakoztató programokon. Nagy öröm számunkra, hogy – gyermek- és

H

családos rendezvényeinknek hála – sok fiatal csa-

ázunk gazdája és működtetője, az

lád tartozik közösségünkbe. Ahogy e kiadványban

Angliai Római Katolikus Magyarok

látni fogják, a Szent István Ház nem csak vallási,

Egyesülete (ARKME) 1954 óta mű-

de család- és kultúrmisszió is egyben.

ködik megszakítás nélkül. Egye-

Munkánkban felbecsülhetetlen segítséget kapunk

sületünk célja mindig is magyar

önkénteseinktől. Sőt nélkülük nem is működhet-

hitélet és kulturális élet ápolása volt London-

ne a Ház. Ezért szeretnék köszönetet mondani

ban és környékén. Bár szoros együttműködés-

azoknak, akik az elmúlt tíz évben (vagy még ré-

ben dolgozunk más szervezetekkel, elsősorban

gebb óta) önzetlenül segítettek, szabadidejüket

az Angliai Magyar Katolikus Főlelkészséggel,

nem kímélve. Ugyanakkor szeretném felhívni az

mindig is büszkék voltunk arra, hogy független

olvasók figyelmét, hogy várjuk sorainkba azokat,

civil szervezetként, rendszeres külső támogatás

akik szívesen részt vennének ebben a szép mun-

nélkül működünk, saját erőnkből. Ezt köszön-

kában, mint önkéntesek, a későbbiekben akár úgy

hetjük az elődeink bőkezű támogatásának és

is, mint egyesületünk vezetőségi tagja.

az egyesületi vezetőink több évtizedes gondos

Őszintén remélem, hogy Házunkban minden lá-

gazdálkodásának.

togató megtaláltja a magának való értéket, s szí-

Egyesületünk kincse és büszkesége, a Szent Ist-

vesen tér vissza hozzánk újra és újra, közösségünk

ván Ház 2018-ban tíz éves. Korábbi otthonunk, a

aktív tagjává válva.

Mindszenty Ház hagyományait követve, ebben a szép nagy Házban immár megfelelő alapterületen végezzük a munkánkat egy évtizede. Büszkék

Szabó Tamás

vagyunk arra, hogy London városában létezik egy

az ARKME elnöke

2


„Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását!... Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor nagy lesz száma élted éveinek.” (Szent István király intelmei Imre herceghez)

I

sten kegyelemének, nagy megtisztelte-

A Szent István Ház egy olyan hely, ahol magyar

tésnek és ugyanakkor nagy felelősségnek

testvéreink újjászületnek a szentgyónás szent-

tekintem az angliai papi-lelkipásztori kül-

sége által, vasárnapról vasárnapra Jézus aszta-

detésemet, amely egyben szolgálat is.

lánál, az oltár körül táplálkozunk az örömhírből

Jézus Krisztus Egyházát és népét igyek-

és az Ő eucharisztikus misztériumából.

szem szolgálni, Szűz Mária gyermekeit. Gondo-

Kedves Magyar Vándor, aki betérsz a Szent Ist-

lok itt minden magyar testvéremre, akár hívő,

ván Házba: Isten hozott, tedd le a terhedet, pi-

akár kevésbé hívő.

hend ki magad, és megújult erővel folytasd az

Minden magyar testvér, aki belép a Szent István

utadat, amíg majd egyszer hazatalálsz.

Házba – megkeresztelkedni, magyar közösségben lenni, egy jót beszélgetni –, itt megtalálhatCsicsó János

ja a lelki nyugalmát.

angliai magyar főlelkész az ARKME egyházi elnöke

3


A hőskorszak tanúi: Adler Edit, Orosz Mária és Hastings Mária, az ARKME korábbi tisztségviselői

A

z angliai magyar emigráció – közadakozás révén – már az ötvenes évek elején létrehozta a saját közösségi terét London Notting Hill

A Szent István Ház története

nevű részében. Az ARKME által

megvásárolt, összesen száznyolcvan négyzetméteres épületet Mindszenty József hercegprímásról nevezték el. A ház az ’56-os menekültek tömeges megjelenésétől kezdett komolyabb szerepet játszani a magyar diaszpóra életében, mindenekelőtt a hitélet területén. Ugyanakkor az ARKME a nagyobb rendezvények esetében már kénytelen volt lengyel vagy ukrán szervezetektől bérelni a termet, így mind erőteljesebben merült föl egy új, közösségi szerveződésekre alkalmasabb székház igénye. Az új épület vásárlását végül egy sajátos urbanisztikai jelenség tette lehetővé a kétezres évek elején: a londoni belváros folyamatos terjeszkedése

4


Liscsey Ferenc: „Negyven éve célom, hogy egy magyar közösségi épületet hozzunk létre Londonban” ekkor már az addig átla-

– közösségi teret, az első

gos városrésznek számító

emeleten pedig könyv-

Notting Hillt is elérte, ami

tárt, kápolnát és papla-

jelentősen

megnövelte

kást alakítottak ki, továb-

az ottani ingatlanok érté-

bá egy gondnoki lakot és

két. Ennek köszönhetően az

egy tetőteret is létrehoztak.

egyesület 2007 márciusában a

A munkálatokat magyar kivi-

Mindszenty Ház eladási árából egy

telezőkkel végeztették.

négyszer akkora iskolaépületet tudott ven-

Az egyesület 2008 áprilisában nyitot-

ni a nyugat-londoni Ealingben, ráadásul a bevé-

ta meg a Szent István Házat a nagyközönség

telből még a teljes belső átalakítást is finanszírozni

előtt; ekkorra már a közösségi tér, a kápolna

tudta. Az üzlet létrejöttében a személyes kapcso-

és a könyvtárrészleg is elkészült. Míg a Mind-

latok is szerepet játszottak: Adler Editnek, az ARK-

szenty Ház működtetését még kizárólag ön-

ME akkori elnökének unokái az említett iskolában

kéntesek biztosították, ma már egy háromtagú

tanultak, így az egyesület időben értesülhetett a

személyzet gondoskodik – nagyobb rendezvé-

fenntartó eladási szándékairól. Az adásvételt az is

nyek esetén ugyancsak önkéntesekkel kiegé-

megkönnyítette, hogy a szóban forgó intézmény

szítve – a vendéglátással, programszervezéssel

katolikus iskola volt, s a helyi önkormányzat és a

és napi ügyvitellel kapcsolatos feladatok gör-

westminsteri érsekség kötelezővé tette az új tulaj-

dülékeny ellátásáról.

donos számára a keresztény értékeken alapuló kulturális tevékenység folytatását. A folyamat lebonyolításában pótolhatatlan szerepet játszott Tüttő György atya, az angliai magyarok

Az ARKME-történet dióhéjban

Az Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesülete az Egyesült Királyságban bejegyzett karitatív szertott tárgyalásokat vezette. vezet, amelyet 1954-ben alapítottak a kommunizAz ingatlan átalakítását az ARKME vamus elől menekülő magyar emigránsok. Az ’56-os gyongondnoka, Liscsey Ferenc épíforradalmat követően, amikor immár magyarok tíztész irányította. A Szent Istvánról ezrei választották új hazájuknak Nagy-Britanniát, az elnevezett ház három és fél év ARKME közösségkovácsoló szerepe tovább erősödött. Az angliai diaszpóra a közép-európai országok 2004-es unileforgása alatt teljesen új szerós csatlakozása után kapott újabb demográfiai utánpótlást: kezetet kapott: az osztálytermek a szabad munkavállalás lehetősége ismét magyarok tíz-, ha egybenyitásával a földszinnem éppen százezreit vonzotta a szigetországba. Az ARKME ten egy 270 négyzetméteaz elmúlt több mint hat évtizedben kulcsszerepet játszott a res – ünnepi misék, bálok londoni magyarság hitéleti, kulturális és szabadidős tevékenyvagy éppen filmvetítések ségének a megszervezésében. megtartására is alkalmas akkori főlelkésze, aki az érsekséggel folyta-

5


A szüreti báltól a húsvéti locsolásig Míg az ARKME korábbi székhelye, a Mindszenty Ház méreténél fogva csupán korlátozottan volt alkalmas a közösségi rendezvények szervezésére, a négyszer akkora Szent István Ház megnyitásával egy olyan tér jött létre, ahol szinte naponta találhatnak maguknak valamilyen programot az angliai magyarok.

A

legnagyobb létszámban a jeles napokhoz, illetve időszakokhoz kapcsolódó események mozgatják meg a helyi magyar közösséget. Az ARKME évente hat

nagy rendezvényt szervez a Szent István Házban: szeptemberben a szüreti bált, novemberben a disznótoros lakomát, decemberben a gyerekeknek szóló – Mikulás-járással egybekötött – karácsonyi vásárt, tavasszal pedig a farsangi, a húsvéti locsoló, valamint a pünkösdi bált. Egy-egy ilyen alkalomra mintegy százötven vendég érkezik, akiket háromfogásos, magyaros vacsorával, hazai borokkal és élő tánczenével várnak a szervezők. (A kisebb léptékű, hetente vagy kéthetente megrendezett programokról kiadványunk 10-11. oldalán írunk.)

6


A jeles napokra eső rendezvényekre – a kiemelt érdeklődésre való tekintettel – jellemzően csak előjegyzéssel lehet bejutni, s a jegyek általában már hetekkel-hónapokkal korábban elkelnek. A vendégkörben szinte minden korcsoport megtalálható, méghozzá a Kárpát-medence legkülönbözőbb régióiból, ami jól visszaadja a londoni magyar diaszpóra sokszínűségét. A nagyobb éves események között említhetjük még a nemzeti, illetve egyházi ünnepek alkalmából szervezett programokat. A Szent István Ház több alkalommal is otthont adott már a londoni magyarok március 15-i, illetve október 23-i ünnepségeinek, amelyeket az esetek többségében a legnagyobb angliai magyar szervezet, a MAOSZ rendez, többnyire illusztris vendégek – vezető politikusok és diplomaták, neves művészek, stb. – jelenlétében.

7


Magyar nyelvű hitélet Minden diaszpóra számára fontos cél, hogy megszervezze saját hitéleti közösségeit, és biztosítsa tagjainak az anyanyelvű vallásgyakorlás lehetőségét. Angliában élő katolikus honfitársaink jelenleg két londoni helyszínen – a Szent István Házban és Croydonban –, továbbá Lutonban, Bristolban és Cambridge-ben vehet-

K

nek részt magyar nyelvű misén. atolikus egyesületként az ARKME létrejöttétől fogva kiemelt figyelmet fordít a magyar nyelvű hitélet biztosítására. A szervezet megalakulásától napjainkig összesen négy pap

is megtanult), s a szertartásra még Kalkuttából

szolgálta az Angliában élő katolikus magyarsá-

is érkeztek rokonok. Hasonló a helyzet az eskü-

got; 2011-től Csicsó János látja el a főlelkészi

vőkkel is: a főlelkészség által szervezett felkészí-

feladatokat. A miséket évtizedeken át a Mind-

téseken már olasz, lengyel és argentin jegyesek

szenty Házban tartották (ld. a 4-5. oldalon lévő

is részt vettek. A különféle szentség-kiszolgál-

írást), jelenleg pedig a Szent István Ház biztosít

tatásokban részt vevők köre tehát jóval megha-

helyet a szertartásoknak, minden hónap első és

ladja a Szent István Házban kialakult katolikus

harmadik vasárnapján, fél tizenkettes kezdéssel.

közösség körét, ez azonban teljesen természe-

Az előbbieket hagyományos magyar egyházi

tes, hiszen a főlelkészség – mint János atya

énekkel, az utóbbiakat pedig kortárs dalokkal kí-

hangsúlyozza – nem plébániát vezet, hanem

sérik. Az elmúlt években kialakult a Szent István

missziót. A főlelkész különösen fontosnak tart-

Házban egy 50-100 fős hitéleti közösség.

ja a magyar nyelvű gyónás lehetőségét, hiszen

Az angliai magyar főlelkészség a miséken túl

ezen alkalmakkor a terheinktől szabadulunk

egyéb szentség-kiszolgáltatásokat is végez, be-

meg, s a lelki gyógyulás sokkal teljesebb, ha

leértve a keresztelést, gyóntatást, elsőáldozást,

az önkifejezés legmagasabb szintjén, vagyis az

bérmálkozást, esketést vagy éppen a betegek

anyanyelvünkön tehetjük mindezt.

kenetének feladását. A Házban évente mintegy

A szentségek kiszolgáltatása mellett János atyá-

15-20 keresztelőt tartanak, méghozzá növekvő

ék egyéb lelkiségi programokat is szerveznek,

számban. Bár a szertartás nyelve magyar, a víz

így például zarándoklatokat, ifjúsági és felnőtt

alá tartott kicsik számos esetben vegyes házas-

hitoktatást, adventi és nagyböjti lelkigyakor-

ságokból származnak; nemrég például egy Lon-

latokat (utóbbiakat általában vendégpapok

donban élő magyar–indiai pár hozta el megke-

bevonásával). 2017 májusában a Szent István

reszteltetni a gyermekét (az indiai férj magyarul

Ház adott otthont a magyar diaszpóráért fele-

8


Magyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Római Katolikus Főlelkészség lős nyugat-európai papok konferenciá-

Our Lady of Hungary

jának, de megfordult már itt vendégként

Roman Catholic Chaplaincy

Erdő Péter esztergomi bíboros, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és több más

Ft. Csicsó János főlelkész

püspök is. Az angliai magyar főlelkészség

Szent István Ház, 62 Little Ealing Lane, GB

emellett olyan, nemzetközi jelentőségű

London, W5 4EA, Great Britain

kezdeményezésekből is aktívan kivette a

Tel./Fax: 0044-20/8566-0271

részét, mint például a magyar szárma-

Email: hungarian.chaplaincy@btinternet.com

zású Skóciai Szent Margit tiszteletére

www.szentistvanhaz.org

szervezett – középkori eredetű – éves zarándoklat újraszervezése, vagy Becket

Magyar nyelvű misék a Szent István Házban: min-

Szent Tamás esztergomi csontereklyé-

den hónap első és harmadik vasárnapján 11.30-

jének ünnepélyes angliai bemutatása.

tól (a 2018 februárjától érvényes miserend szerint).

9


Közösségek kis körei Az évente megszervezett jelentősebb rendezvények mellett a Szent István Ház kisebb léptékű programokat is kínál a londoni és környékbeli magyaroknak. Valójában ezek a hetente vagy havonta megrendezett, kisebb-nagyobb csoportoknak szóló összejövetelek teszik ki a Ház programjainak döntő hányadát.

M

ár több éve a Szent István Házban tartja próbáit, és jó ideje immár hivatalosan is a ház táncegyüttese a Szeredás Néptánccsoport. Az er-

délyi származású Herman-házaspár – Imre és Panka – által vezetett csapat nemcsak a saját rendezvényeken lép fel rendszeresen, hanem több más londoni eseményeken is népszerűsíti a magyar néptáncot és népzenét. Ugyanakkor a Szent István Ház élőzenés kurzusain és táncházain angol párok is rendszeresen részt vesznek. Közel tízéves múltra tekint vissza a filmklub, ami a kivetítőnek és a megfelelő hangtechnikának köszönhetően gyakorlatilag komplett moziélményt kínál az ide látogatóknak. Az értékszempontok szerint kiválasztott alkotások között magyar és külföldi játékfilmek, vallási témájú munkák vagy dokumentumfilmek egyaránt megtalálhatók. A vetítések magyar szinkronnal vagy felirattal zajlanak. Időnként különleges filmnapokat is szervezünk, amikor hosszabb lélegzetű alkotásokat mutatunk be. A filmklubok elmaradhatatlan velejárója a vetítés utáni kötetlen beszélgetés, késő estébe nyúló disputákkal.

10


Viszonylag új kezdemé-

csapat 2017 szeptemberében a Szent István

nyezés a társasjáték klub,

Házban ünnepelte alapításának ötödik évfordu-

ahol alkalmanként más-más

lóját. (A nyugati magyar cserkészet alapjait még

játékkal tehetik próbára tudá-

a második világháború után rakták le az akkori

sukat, ügyességüket a résztve-

emigránsok, ám a mozgalom az évtizedek so-

vők. A hétvégenként megrendezett

rán kiöregedett és megszűnt. Az újrakezdéshez

esemény célja a szórakoztatás és a

a kétezres évek kivándorlási hullámára, s min-

közösségépítés. Emellett szólnunk kell

denekelőtt elszánt, vállalkozó szellemű fiatalok

azokról a programokról is, amelyeket nem

megjelenésére volt szükség.)

a rendszeresség szándékával, hanem alkal-

A Szent István Ház a cserkészek mellett más

mi jelleggel szervezünk. Ilyen például az elő-

magyar szervezetekkel is együttműködik, ame-

ször 2014-ben megrendezett asztalitenisz baj-

lyek jutányos áron vagy adott esetben térítés-

nokság, de megemlíthetjük a különféle – hol

mentesen használhatják a különféle termeket

az ARKME, hol pedig külsős szervezetek által

és a rendelkezésre álló infrastruktúrát. A közel-

megrendezett – komoly- és könnyűzenei kon-

múltban például a Magyarok Angliai Országos

certeket is. Legutóbb például (a Stage in Lon-

Szövetsége (MAOSZ) tisztújító kongresszusának

don szervezésében) Bereczki Zoltán színész,

a földszinti Mindszenty Terem adta a helyszínét,

énekes volt a Ház vendége.

akárcsak az Egyesült Királyság egyik vezető kézi-

A különféle programok listáján a cserkészfog-

labdacsapataként ismert London Angels közön-

lalkozásokat is megtaláljuk. A jelenleg ötvenfős,

ségtalálkozójának, de ugyanitt egy népes angol

folyamatosan növekvő Kossuth Lajos Cserkész-

bridzstársaság is összegyűlik hétről hétre.

11Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.