Page 1

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 2600 Berchem 1 - 2de afd. BC 4953

Afgiftekantoor 2600 Berchem 1 -2de afd. Erkenning P303167

DE BELGISCHE DIAMANTNIJVERHEID Hoveniersstraat 22 - 2018 Antwerpen Driemaandelijks

juli / augustus / september 2013


Always brilliant

EUROSTAR

Diamond Traders N.V.

From technical standards to total inventory management, Eurostar is the leading industry benchmark for diamond processing excellence. With over 10,000 quality-focussed specialists worldwide matching diamonds according to your own unique custom calibrated precision systemTM, every Eurostar parcel is literally all sorted out for you according to your exact requirements from basic colour and clarity delineations to even the most subtle outlines for proportion and cut. At Eurostar, the choice is always brilliant.

The companies referred to are group companies of Eurostar Diamonds International S.A., a Diamond Trading Company Sightholder. *Represented in Mumbai by Dimexon Diamonds Ltd., a Sightholder of The Diamond Trading Company.

Antwerp +32 3 213 7777 • Dubai +971 4 226 5165 Hong Kong +852 2810 7751• Mumbai* +91 22 56 35 7777 New York +1 212 754 4100 • Shanghai +86 21 504 76555


83e jaargang, nr 3, juli / augustus / september 2013

de belgische diamantnijverheid Periodieke uitgave van het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid Periodical Publication of the Syndicate of the Belgian Diamond Industry

editoriaal

Verantwoordelijke uitgever Responsable editor Edward Denckens Dennenlaan 2 2243 Zandhoven

Redactie en Publiciteit Editorial Office and Publicity SBD Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen Tel. : 03/233.11.29 - Fax : 03/227.46.30 e-mail: sbd@sbd.be

Redactiecomité Editorial Board Edward Denckens, Jos Heiremans, Dirk Loots, Linda Vancauwenberghe

Jaarabonnement Yearly subscription € 30

Voor de teksten zijn uitsluitend hun auteurs verantwoordelijk. Nadruk van teksten toegelaten mits uitdrukkelijke bronvermelding.

De Duurzame Drukker, Oostakker

Het worden belangrijke dagen voor het project van WTOCD “Was Onafhankelijk Slijpen” kort WOS genoemd. Wasonafhankelijk Slijpen houdt iets meer in dan men op het eerste moment zou vermoeden. Het betekent meer; dan gelijk welk facet, willekeurig op de schijf te kunnen zetten, zonder de structuur van de diamant te moeten gehoorzamen. Het “koud slijpen”, koud en snel, opent de deur voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie slijpgereedschap, met gevoelige meetelektronica kort bij de diamant in de dop. Het betekent ook dat de slijper meer een bediener van slijpapparatuur zal worden en dat vakkennis, technologie wordt in plaats van ambachtelijk meesterschap. Het WOS-project is één van de belangrijkste projecten in het bestaan van het WTOCD in functie van de investering en in functie van de tot nu toe gespendeerde onderzoekstermijn. Men kan het kaliber van het WOS-project het beste vergelijken met het Elbe-slijpproject dat WTOCD eind jaren zeventig aankocht. De start van beide projecten lag in ieder geval in dezelfde lijn; strategisch basisonderzoek dat moest toelaten innovatieve ontwikkeling te realiseren voor een competitieve positie van onze industrie. Het WOS-project werd dan ook als dusdanig erkend en in belangrij-


ke mate ondersteund door het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie van de Vlaamse overheid.

ook beslist, de waarde van deze WOS-technologie kan moeilijk overschat worden. Edward Denckens Voorzitter SBD Voorzitter WTOCD

Sinds 2008 heeft het WTOCD de patenten verworven op deze vinding en heeft het ingenieursteam van het WTOCD een unieke troef in handen. Gedurende een testperiode van meer dan een jaar heeft de Belgische diamant industrie ervaring kunnen opdoen met een manuele slijp-opstelling met WOS. De evaluatie van de resultaten van deze testen waren niet unaniem positief, er kwam vooral kritiek op de continuĂŻteit tijdens het slijpproces, op het vervangen het slijpmedium en trillingen. Deze problemen met het manuele toestel werden in feite veroorzaakt door de onstabiele opstelling. Na deze testen bleek evenwel, dat facetten die men anders bijna niet kon slijpen vlot konden bewerkt worden. Alvorens tot een volgend stadium van verdere doorontwikkeling van de WOS-technologie te beslissen heeft men meer garanties gevraagd van het onderzoeksteam van het WTOCD. De waarde van het WOS-project moest beter aangetoond worden. Drie belangrijke criteria heeft men aan het WOS-slijpsysteem opgelegd ter evaluatie: 1. Kan er met de WOS-techniek snel, veilig en nauwkeurig afgeruwd worden (geblokt) 2. Kan er op maat gezoet worden; dwz binnen de tijd een facet gezoet en op de juiste plaats slijpen. 3. Kan een in een niet-manuele opstelling, dus halfautomatische opstelling zonder problemen en zonder trillingen lang en nauwkeurig gewerkt worden. De positieve resultaten van deze testen liggen nu op tafel, de komende weken zijn cruciaal want er wordt beslist wat er met het WOS-project gaat gebeuren. Niet alleen is de WOS-techniek inzetbaar voor de bewerking van sierdiamant maar ook in de keramische industrie is er interesse voor deze technologie. Men heeft altijd verschillende keuzes, maar wat men 2

Innovatie in de diamantsector De diamantsector krijgt op maandag 7 oktober in de zaal van de Antwerpsche Diamantkring, de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen van WTOCD. Aan de hand van het parcours van ruw tot geslepen worden de belangrijkste aspecten van achtereenvolgens planning, voorbewerking, slijpen en beoordeling getoond. Recente ontwikkelingen zoals o.a. AvalonPlus, EOSFancy, Morgana en Reflex zullen daarbij in de kijker staan.

Ter gelegenheid van

ROSH HASHANAH Bieden wij Onze IsraĂŤlitische leden en hun familie Onze welgemeende wensen aan Van geluk en voorspoed SJANA TOVA!


editorial The coming days will be important for the future of the WTOCD project “Grain Independent Polishing” abbreviated shortly as GIP. WTOCD stands for “Scientific and Technical Centre for Diamond”, this collective research centre was founded in 1977 by the Syndicate of the Belgian Diamond Industry. The main goal was to give technical support and to develop machinery and devices for diamond manufacturing.

therefore 3 important criteria were enforced to the GIPpolishing system:

‘Grain Independent Polishing’ means more than you could expect at first glance. It means more than; the possibility to put any facet randomly on the polishing wheel, without obeying to the structure of the diamond crystal. “Cold polishing”, cold and fast, opens the perspective for the development of a new generation of polishing tools; with sensitive electronic sensors close to the diamond in the dop. It also means that the polisher will turn out to become an operator of polishing devices and that craftsmanship will alter to technology instead of artisanal mastery.

3. Is it possible to overcome the trouble with the manual GIPconstruction on a semi-automatic construction, without the issues of vibrations and with a much longer live cycle for the polishing slurry

The GIP-project is one of the most important projects during the existence of the WTOCD in function of the investment and in function of the spend research time. One can compare the calibre of the GIP-project with the Elbepolishing project bought by WTOCD at the end of the seventies. The start of both projects had a very similar approach; they both consist on strategic fundamental research that needs to lead to innovative developments that could realize to a competitive position of our industry. The GIP-project as such, was recognised by the Flemish government and for an important part subsidised by IWT, the agency for Innovation through Science and Technology of the Flemish government. Since 2008 WTOCD has acquired the patents on this invention and the engineering team of WTOCD has an unique joker card in his hands. During a test period for more than a year, the Belgian diamond industry has build up experience with the manual polishing construction provided with GIP-technology. The evaluation of the results of these tests were not unanimous positive, criticism came meanly on the continuity of the polishing process; replacement of the polishing slurry and vibrations. These problems with the manual device were due to the instability of this construction. Afterwards it became also very clear that some facets that were unable to polish on a normal disc, could be polished without any special effort with GIP. However, before deciding to step into the next phase of further development of the GIP-technology, one has asked more proof of evidence from the research team of WTCOD. The value of the GIP-project needed to be more defined,

1. Is it possible with GIP-technology to block a diamond fast, safe and accurate 2. Is it possible to smooth a facet, in time, at the right accurate calculated polishing depth

The positive results of these tests are now on the table, the coming weeks will be indeed crucial, because the decision has to be taken on the future of the GIP-project. One has to realize that this GIP-technique has also a wider field of application than just the gem diamond industry, the ceramic industry has showed her interest already for this technology. One has always different choices, but whatever one decides, the value of this GIP-technology can hardly be overestimated. Edward Denckens

President SBD Woorden helpen cijfers President WTOCD te begrijpen.

Woorden helpen cijfers te begrijpen.

Wij spreken uw taal.

KBC Bank & Verzekering Schupstraat 18-20, 2018 Antwerpen tel 03 213 72 00 - fax 03 213 72 01

3 Imago 80_100 Antwerpen.indd 1

9/01/12 14:11


Sociaal Nieuws Arbeiders-Bedienden Het Grondwettelijk Hof had 2 zaken expliciet ongrondwettelijk verklaard: de carenzdag en de verschillende opzeggingstermijnen. Tegen 8 juli 2013 moest er een sluitend akkoord worden afgesloten. Hierbij de hoofdlijnen van het compromisvoorstel dat goedgekeurd is door de sociale partners en de Kern over het eenheidsstatuut. Een globaal ontwerp zal voor goedkeuring voorgelegd worden aan de Ministerraad van 27.09.2013. 1. De carenzdag wordt afgeschaft vanaf 1.1.2014:  omkaderende maatregelen: vrijstelling RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor de eerste ziektedag; aanpassing periode gewaarbord loon; betere controle en sancties op ziekte 2. Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe wettelijke gelijke opzeggingsregeling voor alle arbeiders en bedienden : Tot 1.1.2014 blijven de huidige opzegtermijnen van kracht. BELANGRIJK: - de nieuwe bepalingen zijn van toepassing op nieuwe contracten, en op de oude contracten vanaf 1.1.2014 - de huidige opzegtermijnen worden vastgeklikt tot op 1.1.2014 *Opbouw: Eerste 5 jaar:         1e kwartaal

2 weken

2e kwartaal

4 weken

3e kwartaal

6 weken

4e kwartaal

7 weken

5e kwartaal

8 weken

6e kwartaal

9 weken

7e kwartaal

10 weken

8e kwartaal

11 weken

Jaar 2-3

12 weken

Jaar 3-4

13 weken

Jaar 4-5

15 weken

Na 5 jaar: 3 weken/kalenderjaar, tot 62 weken opzeg bij 20 jaar anciënniteit   Na 20 jaar: 1 week/jaar anciënniteit Compensaties zullen voorzien worden indien de proefperiode zou worden afgeschaft. De proefperiode is een belangrijk element van flexibiliteit en wij gaan zeker niet akkoord met de afschaffing hiervan! **MOTIVERING: de regeling van willekeurig ontslag (= 6 maand loon) wordt vervangen door een in de NAR nog te af te sluiten CAO over ontslagmotivering. 4

*COMPENSATIES voor deze verhoogde loonkost moeten nog verder worden uitgewerkt: - Sectorale complementen zoals bestaanszekerheidvergoedingen worden ingerekend op de opzeggingstermijn of -vergoeding. - Outplacement wordt veralgemeend vanaf het 7de jaar anciënniteit; en geïntegreerd in de ontslagkosten ter waarde van 4 weken loon, op voorwaarde dat de opzeggingsvergoeding minstens 6 maanden dekt. - Compensatie vanwege de RVA. - Herverdeling van de tarieven en terugschroeven van de frequentie van onderzoeken door de interbedrijfsgeneeskundige diensten. - Vermindering van de bijdragen van het sluitingsfonds via een solidarisering. - Steunmaatregelen via de vennootschapsbelasting om provisies aan te leggen voor een sociaal passief (belastingskrediet) en vrijstelling doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Sectoren kunnen beslissen om 1/3 van de opzeggingsvergoeding anders in te vullen om de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt te verhogen (bvb. opleidingen): dit enkel indien de opzeggingsvergoeding minstens 6 maanden dekt. *UITZONDERINGEN: een aantal ‘activiteiten met specifieke karakteristieken’ kunnen vrijgesteld worden van deze nieuwe opzeggingstermijnen. Zij zouden dan wel de opzegtermijnen van CAO 75 moeten toepassen: tot 6 maand anciënniteit: 28 dagen; 6md – 5 j: 35 (of 40) dagen; 5 – 10 j: 42 (of 48) dagen; 10 – 15j: 56 (of 64) dagen; 15 – 20 jaar: 84 (of 97) dagen en +20 jaar: 112 (of 129) dagen (=na 1.1.12 in dienst). Uiteraard gaan wij alles proberen om voor onze eigen specifieke diamantsector deze uitzonderingsmaatregel te bekomen. Er zijn dus nog heel wat onduidelijkheden, knelpunten en vragen die pas later zullen/kunnen beantwoord worden. Een snelle rechtszekerheid is noodzakelijk.

Sociaal Plan De handelaars die een rechtsprocedure hebben gestart tegen de invoering van het sociaal plan hebben beslist om ‘definitief en onherroepelijk afstand te doen van het geding’. Eerder had het Grondwettelijk Hof op 25.10.2012 een positieve uitspraak gedaan omtrent de grondwettelijkheid. Dit is dus goed nieuws voor de diamantwerkgevers die nu 100% rechtszeker kunnen genieten van de restitutie van de gesolidariseerde gelden van de diamantsector ten behoeve van de tewerkstelling van de diamantarbeiders aan het eigenlijke bewerken van diamant.


Extra loonsubsidies voor laaggeschoolde jonge werklozen Bedrijven die jonge werklozen zonder diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs aanwerven, kunnen vanaf 1 juli 2013 rekenen op extra loonsubsidies onder de vorm van een werkuitkering en een doelgroepvermindering (KB 17/7/2013 – BS 26/7/2013). Werknemers die bij hun indienstneming uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn, hebben voortaan recht op een werkuitkering van maximum 500 euro per maand, gedurende de maand van indienstneming en de 35 daarop volgende maanden. De werkuitkering wordt betaald door de RVA en kan dus in mindering worden gebracht van het nettoloon van de jonge werkloze

die wordt aangeworven. Voorwaarden: - op de dag van de indienstneming jonger dan 27 jaar; en werkzoekend sedert minstens 312 dagen (6-dagenstelsel) binnen de 18 voorafgaande maanden. - geen diploma of getuigschrift van het HSO. Daarnaast kunnen ondernemingen voor die jonge laaggeschoolde werklozen ook rekenen op een specifieke bijdragevermindering. Het gaat om een forfaitaire vermindering van maximaal 1.500 euro per kwartaal gedurende 12 kwartalen.

Derde AWDC - Bain & C° rapport analyseert waardeketen diamant AWDC heeft, in samenwerking met Bain & Company, het derde jaarrapport over de wereldwijde diamantindustrie voorgesteld; ‘Journey through the value chain’. Dit nieuwe rapport gaat dieper in op de zogenaamde ‘value chain’ of waardeketen van diamant. Het document brengt voor het eerst ook in kaart via welke verkoopmechanismen ruwe en geslepen diamanten op de markt gebracht en verkocht worden. In navolging van het succes van de eerste twee rapporten besloten Bain & Company en AWDC om opnieuw samen te werken voor een derde rapport. Ari Epstein, CEO AWDC: “Met ‘Lifting the Veil of Mystery’, het eerste rapport dat we samen met Bain & Company lanceerden, zijn we er voor het eerst in geslaagd om inzicht te verschaffen in de complexe dynamiek van onze sector. Dit eerste rapport wordt dan ook terecht beschouwd als een onmisbaar instrument om te begrijpen hoe de industrie in elkaar zit. Het tweede rapport, ‘Portrait of Growth’ ging dan weer dieper in op het wereldwijde consumentengedrag. Vandaag stellen we opnieuw een rapport voor dat naast heel wat bruikbare inzichten ook een kijk biedt op de uitdagingen die voor ons liggen.” Stephane Fischler, Voorzitter AWDC: “Vanuit de historisch

gegroeide en internationale leiderspositie van Antwerpen is het een logische stap dat AWDC dit rapport ondersteunt. Al eeuwenlang komen in Antwerpen alle puzzelstukken van de diamantindustrie samen, van de grootste mijngiganten, meer dan 1700 diamantbedrijven, gespecialiseerde diamantbanken en verzekeraars tot transportbedrijven en de beste slijpers ter wereld. De dynamiek en processen die in deze rapporten beschreven worden bepalen mee dat Antwerpen het hart van de internationale diamanthandel blijft. Deze drie rapporten zijn zonder twijfel getuige van het engagement en intellectuele leiderschap van Antwerpen als wereldcentrum voor diamant. Naast het in kaart brengen van de waardeketen van diamant gaat het rapport ook dieper in op het effect van het voortdurende, onzekere economische klimaat op de diamantindustrie. Daarnaast belicht het rapport ook de recente trend tot fusies en overnames bij diamantproducenten. Voorts worden ook specifieke verkoopstrategieën en -mechanismen gedetailleerd geanalyseerd. Tot slot behandelt het rapport ook de uitdagingen en vooruitzichten van de wereldwijde diamantindustrie voor de komende 10 jaar. De drie rapporten staan op de website van SBD: ww.sbd.be

AWDC Security Office AWDC SO heeft als doel om de veiligheid van het Antwerpse diamantkwartier (Secure Antwerp Diamond Area, S-ADA), haar personeel, gebouwen, goederen, reputatie en informatie te beschermen tegen externe en interne gevaren. Daartoe biedt AWDC SO een aantal gratis diensten aan de Antwerpse diamantgemeenschap. 1. Melding en analyse van verdachte incidenten, gedragingen en personen 2. AWDC SO - LPA “Integrated Antitigerkidnapping Program” (IATKP): • IATKP Strategie, Flyers, Posters, Security Awareness Quick Self-Assessment (Beschikbaar in hard en soft copy) - Security Awareness (1h) --> structureel op het AWDC (voor data = zie wekelijkse AWDC Newsletters) of neem vrijblijvend contact op voor in-company of inbuilding sessies (data en uren zijn af te spreken) • (min. 8 - max. 15 personen per sessie)

• IATKP Data base + “club card” (enkel op afspraak) 3. Algemene en specifieke “security awareness” trainingen en sessies (min. 8 - max. 15 personen per sessie) 4. Bezoek en “security doorlichtingen” van gebouwen en kantoren 5. “Second opinion” services m.b.t. beveiliging, bewaking, procedures, etc. 6. Advies en steun i.v.m. alle security gerelateerde onderwerpen 7. Advies en steun i.v.m. private onderzoeken en privédetectives 8. Crisiscommunicatie, slachtofferhulp en Post-Incident Analyses (PIA’s) na effectieve incidenten Contactgegevens : Algemeen: Tel: 03/232.05.00 - Email: info@awdc-securityoffice.be Security Hotline (7/7 & 24/24 - Melding van incidenten): Tel: 0800/18500 - Email: atk@awdc-securityoffice.be 5


Algemene vergadering van sbd van 22/7/2013 JAARVERSLAG 2012 Dit jaarverslag begint met een overzicht van de situatie van de diamantsector over 2012.

De invoering van de 2% taks op de invoer van geslepen heeft hier zeker mee te maken.

Het was een moeilijk jaar voor Antwerpen. 2012 was vooral beïnvloed door de groeiende onzekerheid veroorzaakt door de economische crisis in de VS en Europa, de financiële volatiliteit en de groeiende politieke instabiliteit in het Midden-Oosten.

De internationale markt verschuift steeds meer naar de groeilanden China, Hong Kong, de Verenigde Arabische Emiraten en India. De VS, China en India vertegenwoordigen 60% van de consumentenmarkt.

Voor de statistieken i.v.m. de omzet hebben we ons gebaseerd op de cijfers van de FOD Economie en van Diamond Office. Deze cijfers zijn een belangrijke indicator voor de toestand op de internationale markten.

De totale invoer van geslepen diamant bedraagt 7,4 miljoen karaat (- 17,90%) en 10 miljard euro (- 0,5%). (In US Dollar 13 miljard). Wij hebben enkel meer geslepen diamant ingevoerd van USA, Hong Kong en Thailand.

België heeft in 2012 voor 171 miljoen karaat voor 20,76 miljard euro diamant uitgevoerd en voor 187 miljoen karaat voor 19,56 miljard euro diamanten ingevoerd. Hierin zit geslepen diamant, onbewerkte diamant, industrie, edelstenen en natuurlijk en synthetisch poeder. De totale omzet bedroeg dus 40,32 miljard euro t.o.v. 40,62 miljard in 2011, 31,7 miljard in 2010 en 21,9 miljard in 2009. Dit is een lichte daling van 0,76%. Dit is evenwel een brutocijfer. De retouren en consignatiezendingen van 24% van de invoer en 22% van de uitvoer zitten er nog in.

Wat de diamantnijverheid betreft is volgens de cijfers van de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid, de tewerkstelling in koppen met 4,8% gedaald, nl. van 874 in 2011 naar 832 in 2012. De bezoldigde dagen zijn met een halve procent gedaald. Van de slijpers en snijders werken er nog 17% in de kleinbranche.

De hoge omzetcijfers onderstrepen nog altijd het grote belang van de Antwerpse diamant op de Belgische economie. De diamanthandel vertegenwoordigt 5% van de totale Belgische uitvoer. In 2012 werd Antwerpen bevoorraad met 88 miljoen karaat ruwe diamant. Dit is een daling met 10%. In USD is dit 12,25 miljard (een daling van 9%). In euro is dit 9,5 miljard (een daling van 1,41%). De DTC heeft in 2012 de prijs van het ruw met gemiddeld 8% verlaagd. Wie de ruwleveranciers zijn wordt niet meer gepubliceerd. Er werd voor 105 miljoen karaat ruwe diamant geëxporteerd, en dit voor 13,5 miljard USD (of 10,5 miljard euro). Dit is een daling van 1,61% in gewicht en 6,3% in waarde. De uitvoer van geslepen diamant bedraagt 13,2 miljard USD (10,3 miljard euro) en 6,95 miljoen karaat. Dit betekent een daling van 18% in volume en 9,6% in waarde. Diamant is terug duurder geworden. De gemiddelde prijs van een karaat geslepen diamant voor de uitvoer steeg van 1.726 dollar naar 1.902 dollar. De VS blijven niettegenstaande hun economische recessie toch nog de grootste afnemers van geslepen diamant in waarde (nl. 3,6 miljard USD of 27,5%), gevolgd door Hong Kong (24%). Israël staat op de derde plaats met 10,2%. Dan volgen Zwitserland met 8,8%, de Verenigde Arabische Emiraten met 6,2% en India met 3,9%. In karaat was Hong Kong (1,61 miljoen karaat) de sterkste afnemer. De uitvoer naar India daalde met ruim 50%.

6

De verhouding bezoldigde dagen/dagen economische werkloosheid is 72%/28%. Een verhoging van de tewerkstellingsgraad met 8%. De aangegeven lonen bedroegen in 2012 € 15.854.957 tegenover € 15.529.373 in 2011, een lichte stijging dus. Het aantal werkgevers is gedaald van 184 in 2011 naar 178 in 2012. Tegen een solidariteitsbijdrage van 0,008% op de omzet, krijgt elke werkgever die diamantarbeiders tewerkstelt aan het eigenlijke bewerken van diamant in een erkende werkplaats, een compensatie-uitkering van max. € 50.000/jaar, hetzij € 150.000/3 jaar. Voor 2012 werden aan 59 werkgevers compensatie-uitkeringen uitbetaald voor een bedrag van 1,82 miljoen. Hier moeten we opnieuw melding maken van de rechtsprocedures ingesteld door enkele handelaren. Positief is wel dat het Grondwettelijk Hof het sociaal plan heeft bevestigd ten aanzien van de grondwettelijke principes van nondiscriminatie en belastingen. Het Arbeidshof zal zich in een eindarrest uitspreken begin 2014. De gemiddelde leeftijd van de diamantbewerker is 48 jaar, terwijl dit in 2012 49 jaar was. Er waren 11 aanvragen voor brugpensioen vanaf 58 jaar in 2012 en 3 onder de 58 jaar. In totaal waren er 231 bruggepensioneerden in 2012. De aanvullende vergoeding en bijhorende kosten worden door het ICD betaald. Voor 2012 was dit € 501.048. Over 2012 waren er 20 aanvragen voor outplacement (t.o.v. 16 in 2011). De kosten hiervan worden gedragen door het ICD (€ 17.558). Wat het aantal leerlingen in onze diamantschool betreft: de


enige diamantschool SIHA telt 16 leerlingen. Het onderwijs kan onvoldoende afgestudeerde diamantbewerkers afleveren. Er zijn 5 leerlingen met een industrieel leercontract. Het VDAB Beroepsopleidingcentrum te Herentals is sinds september 2011 gesloten. Er waren 2 IBO’s (individuele beroepsopleiding in de onderneming). Opleiding Opleiding is de sleutel tot economische ontwikkeling. In alles wat we doen moeten we als we iets willen bereiken, vandaag de dag uitzonderlijk zijn, zowel op het vlak van het bewerken van diamant als van handel en financiën. De stielkennis, de vakbekwaamheid en de toepassing van nieuwe slijpvormen en hoogstaande innoverende technologieën zijn de troeven van onze diamantbewerkers en ondernemingen. Het sectorconvenant afgesloten met de Vlaamse overheid werd verlengd. Onze toegewezen sectorconsulent kon dus verder het opleidingsbeleid van de sector coördineren en verbeteren in samenwerking met alle actoren. In 2012 werden op initiatief van het Fonds voor de Diamantnijverheid, in samenwerking met AWDC, HRD Antwerp, Stad Antwerpen, de VDAB, het WTOCD en Pol Van der Steen, twee opmerkelijke opleidingen gerealiseerd: - de inrichting van een ‘masterclass’ voor ervaren diamantslijpers. HRD Antwerp heeft hiervoor een leslokaal met 15 slijpmolens ingericht waarin de laatste technologieën van het WTOCD opgesteld staan. De meetprincipes, de nauwkeurigheidsbeschrijving en de toepasbaarheid van deze technologieën worden aangeleerd aan de slijpers ter ondersteuning van het slijpproces. Deze cursus is 2x ingericht. - de 12-weekse basiscursus diamantbewerking waarbij de werkgevers actief werden bij betrokken. Uniek was het engagement van de betrokken werkgevers om de geselecteerde cursisten na de opleiding aan te werven (‘peterschap’). In het WTOCD hebben de belangrijkste onderzoeksprojecten volgende voortgang geboekt: - AvalonPlus, die een kwantificatie mogelijk maakt van de oppervlaktekwaliteit van een steen in de slijptang en een meting van de facetgeometrie kan uitvoeren, wordt momenteel gecommercialiseerd door HRD Antwerp. - Reflex, een meettoestel dat hoeken en afstanden kan opmeten met een nauwkeurigheid die een grootteorde hoger ligt dan tot nu toe mogelijk was, wordt momenteel als dienstverlening gebruikt om kallibratierapporten op te stellen en om in geval van betwisting scheidsrechter te spelen. De eerste toestellen staan in test in de Antwerpse diamantsector. - Bij het wasasonafhankelijk slijpen of ‘koud slijpen’, dat 10x sneller is en waardoor een volledige automatisatie mogelijk wordt, zijn er 2 fases: een snelle materiaalafname (blokken) die al geoptimaliseerd werd in samenwerking met

de nijverheid; en ondertussen loopt het onderzoek verder voor het afzoeten. Uit de bevindingen opgedaan met de manuele pre-prototypes is een gebruiksvriendelijk manueel prototype ontwikkeld. - WTOCD heeft een EOS voor fantasiemodellen ontwikkeld. De eerste opstellingen zijn reeds in gebruik in de Antwerpse diamantbedrijven en HRD Antwerp commercialiseert het snijtoestel. - Tenslotte biedt Morgana de slijpers, de mogelijkheid om tang, tangplaat en slijpmolen uit te lijnen, de was te volgen en facetten vlak op te zetten. Ook van de Morgana worden pre-prototypes intensief gebruikt in Antwerpen en de commercialisatie door HRD Antwerp wordt opgezet. - Daarnaast zorgt het WTOCD ook voor technische ondersteuning van HRD Antwerp (Equipment, Diamond Lab). De TAD service vormt het klankbord met de nijverheid, maar is helaas niet meer gesubsidieerd door het IWT. De Antwerpse diamantsector staat aan de top van de spitstechnologie inzake diamantbewerking. Het tweejaarlijkse Wereldcongres van IDMA en de WFDB werd voor de eerste maal in Mumbai (India) gehouden. Dit internationaal congres is de ontmoetingsplaats en platform voor de wereldspelers aan de top van de diamantsector teneinde een sectorale strategie uit te stippelen om de diamantindustrie te versterken. Belangrijke actuele diamanttopics komen hier aan de orde; dit jaar waren dit de problematiek van de ruwbevoorrading, de dreigende opkomst van de synthetische diamant, het verbeteren van de transparantie en de nood aan generieke promotie. Wat is er o.a. nog gebeurd in 2012 in en voor Antwerpen? - De lancering door AWDC van het project 2020, Antwerp Diamond Master Plan. Dit is een strategisch plan met als doel de leidinggevende positie van Antwerpen te handhaven en te doen groeien. - De opening van het Diamantpaviljoen in het MAS en helaas ook de sluiting van het Provinciaal Diamantmuseum. - De organisatie van de 1ste Antwerp Diamond Academy die in het teken stond van innovatie, in aanwezigheid van Sir Richard Branson. - De opening van de Antwerp Diamond Tender Facility, een service die diamantbedrijven in staat stelt om hun goederen via Tender te verkopen. - De 4de editie van Antwerp Diamond Trade Fair. Tot slot wordt ondervoorzitter Stephane Fischler bedankt voor zijn grensoverschrijdende inzet en zijn gedegen dossierkennis en wordt aangestipt dat SBD trots is op zijn voorzitterschap van AWDC.

7


Jaarverslag 2012 Organen van het WTOCD

Research Commissarissen de heren L. CORNELISSENS, W. HENNEUSE

Leden van de Algemene Raad (t.e.m. 31/12/12) Vijftien leden aangeduid door het SBD • namens “Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid bv”: de heren W. OLLECH, D. LOOTS (tot 01/10/2012), P. VAN DER STEEN (vanaf 01/10/2012), J. VAN EYCK, B. DE HANTSETTERS, A. VERHAERE, S. FISCHLER, E. DENCKENS (voorzitter) • namens “Vereniging van Kempische Diamantwerkgevers vzw”: de heer W. RUYTHOOREN • namens “Antwerpsche Diamantkring cvba”: de heer M. APSEL • namens “Beurs voor Diamanthandel cvba”: de heer M. PRUWER • namens “Diamantclub van Antwerpen cvba”: de heer K. SMETS • namens “Vrije Diamanthandel nv”: de heer J. DRYBOOMS • namens “Belgische Vereniging van Handelaars, In- en Uitvoerders van Geslepen Diamant bv”: de heer R. KIEK • namens “Groepering der Industriediamantfirma’s in België bv”: de heer Ch. CYTO • namens “Vereniging van Handelaars in Ruwe Diamant bv”: de heer R. STEIGRAD Eén lid fabrikant aangeduid door het VKD • de heer Chr. VAN EYNDT Eén lid aangeduid door het VEV, die rechtens ondervoorzitter is • de heer G. BRYS Twee leden aangeduid door de ABVV Textiel, Kleding en Diamant • de heren F. KERKHOFS en E. VERPLANCKEN Twee leden aangeduid door ACV-Transcom • mevrouw M. DILLEN en de heer T. SIEMONS Zes personaliteiten met uitzonderlijke authoriteit in wetenschappelijk en technologisch onderzoek • drie leden gecoöpteerd door de onder 1.1.1 aangeduide leden: de heren: Prof. P. CLAUWS, Prof. G. VAN TENDELOO, Prof. R. VOCHTEN (†29/07/2012) • drie leden aangeduid door het IWT: de heren Prof. D. SCHOEMAKER, Prof. J. VAN LANDUYT, Prof. H. REYNAERS Leden van het Bestendig Comité Voorzitter: de heer E. DENCKENS Ondervoorzitter: de heer G. BRYS de heren W. OLLECH, W. RUYTHOOREN, B. DE HANTSETTERS, prof. H. REYNAERS, F. KERKHOFS Directeur van het WTOCD de heer Y. KERREMANS 8

Onderzoek en service Inleiding De activiteiten binnen WTOCD kunnen onderverdeeld worden in onderzoek en service. De service-activiteiten zijn een praktische manier om enerzijds een oplossing te bieden voor de directe vragen van de diamantbedrijven, maar anderzijds ook om de onderzoeks-onderwerpen van het centrum optimaal af te stemmen op de specifieke noden van de sector. In het kader van de onderzoeksactiviteiten werd in 2012 aan volgende onderwerpen verder gewerkt: • bewerken (Wasasonafhankelijk Slijpen, EOS Fancy) • meten, evalueren of screenen (AvalonPlus, Lumisense, Reflex en Morgana)

Traject van ruw tot geslepen Om de overgang van labo-opstelling naar commerciële opstelling te optimaliseren wordt er steeds gebruik gemaakt van zogenaamde pre-prototypes. Die opstellingen zijn reeds afgestemd op gebruik in een productieomgeving maar bevatten nog niet alle functionaliteiten. In samenspraak met een beperkte gebruikersgroep wordt het pre-prototype in praktijk uitgetest en bijgestuurd. Het ontwikkelingstraject van labo-opstelling tot commerciële versie verkort hierdoor aanzienlijk omdat er in een zeer vroeg stadium afgestemd wordt op praktisch gebruik in de sector.

Ontwikkelingstraject van labo-opstelling tot commercieel toestel In dit jaarverslag worden alle onderzoeks- en service-activiteiten van 2012 beschreven. Voor meer informatie kan men de website www.wtocd.be raadplegen. De TAD-activiteit in de huidige vorm wordt vanaf 2012 niet meer financieel gesteund door IWT. Gezien de noodzaak van deze activiteit besliste WTOCD deze service verder te zetten zonder externe financiering. De service-activiteiten (TAD) van het centrum worden geleverd onder de vorm van een adviesdienst, een patentendienst en een website. Verder werd ook de nodige technische ondersteuning geleverd aan de diverse


departementen van HRD Antwerp (Equipment, Diamond Lab en Research).

zoetheid en andere externe kenmerken kwantificeren maar ook de geometrie van een voorstaand facet meten.

Onderzoeksprojecten

- Activiteiten In de eerste helft van 2012 werd door WTOCD een productiedossier van AvalonPlus samengesteld, waarin een volledige redesign tot commercieel product werd uitgewerkt. Hierbij werd in eerste instantie het montageplan aangepast en geoptimaliseerd naar assemblage in productie. De AvalonPlus-software werd verder uitgebreid met enkele features, zoals de mogelijkheid om de zoetheidsquotering – naast de standaard HRD Antwerpnorm – aan te passen naar eigen normen en de mogelijkheid om de beeldkwaliteit te verhogen via ruisonderdrukking. Een eerste commerciële serie van 30 stuks( types Medium en Small) werd vervolgens grotendeels zelf afgewerkt door WTOCD om de laatste finesses van de productie bij te stellen. Halfweg 2012 werd op basis van de bevindingen van de eerste serie van 30 stuks, in samenspraak met HRD Antwerp Equipment, een definitieve commerciële versie samengesteld. Dit leidde eind 2012 tot de volledige overdracht van de productiekennis aan HRD Antwerp Equipment. Om de productie te verbeteren werd een vereenvoudigd kalibratieprogramma uitgewerkt, dat nu continu wordt gebruikt in de productie van AvalonPlus.

Wasasonafhankelijk Slijpen - Beschrijving Het klassieke slijpproces legt technische beperkingen op door de afhankelijkheid van de afnamesnelheid van de kristalrichting van diamant en een aanzienlijke temperatuursverhoging tijdens het slijpen. Het ultieme doel van het project Wasasonafhankelijk Slijpen van Diamant is de ontwikkeling van industrieel bruikbare prototypes van slijpautomaten voor WOS-afruwen en WOSafzoeten met de klemtoon op een hoge afnamesnelheid en procesveiligheid door lage temperatuur. - Activiteiten In 2012 werd het manuele pre-prototype voor afruwen aangepast tot een gebruiksvriendelijk prototype. De aanpassingen werden positief beoordeeld door de gebruikers. Op het aangepaste toestel vonden vervolgens slijptesten plaats om de kosten van de gebruiksgoederen te reduceren. Er werd een reductie van 65% bereikt bij gelijke processnelheid en kwaliteit. Parallel met de testen op het manuele toestel werd een haalbaarheidstest uitgevoerd op de automatische testbank van WTOCD. Het zwaartepunt van die test lag bij het zo nauwkeurig mogelijk afruwen van diamant tot 8 kant en tot 24 facetten (onderkant, briljant, sluiten van facetten, geen uitgebroken kollet). Voor beide testen werden de gewenste afmetingen en afwerkingskwaliteiten bereikt en de resultaten werden door de industrie vertegenwoordigers positief beoordeeld. Het bereiken van een optische kwaliteit van het geslepen oppervlak maakt deel uit van een tweede haalbaarheidstest. Verder werd er van teststenen de restruwheid weggeslepen om de impact op de ribben en het kollet te bepalen, nl. max. 18µm voor het kollet en 12µm voor de ribben. - Doelgroep Sierdiamantnijverheid en andere industriële toepassingen - Meer informatie http://www.wtocd.be/nl/Projects/GIP.html

Sluiten van de facetten bij het slijpen op het automatische toestel AvalonPlus - Zoetheid - Beschrijving De zoetheid van een geslepen facet weerspiegelt de mate waarin slijplijnen zichtbaar zijn. De zoetheid wordt bepaald door optische controle. Dit project heeft tot doel een mathematische definitie vast te leggen voor de zoetheid van een geslepen facet. De resultaten worden toegepast in het AvalonPlus-toestel. Die opvolger van de vorige generatie Avalon kan niet alleen

- Doelgroep Sierdiamantnijverheid en -handel - Meer informatie http://www.wtocd.be/nl/Projects/polish.html

Assemblage van AvalonPlus Lumisense - Beschrijving Lumisense beoogt de automatisatie van het kleurgradingproces van geslepen diamant bij HRD Antwerp. De klassieke methode berust op menselijke observatie. Door gebruik te maken van specifieke technologieën vertoont Lumisense een zeer grote correlatie met de menselijke kleurbepaling in vergelijking met andere systemen. Lumisense is niet beperkt door fluorescentie noch door het diamanttype en kan onderscheid maken tussen de allerkleinste verschillen in tint. - Activiteiten In 2012 lag de klemtoon op het uitbreiden van de totale meetcapaciteit. Er werden vier nieuwe toestellen gebouwd en drie toestellen kregen een upgrade. Twee nieuwe toestellen werden in gebruik genomen in het HRD Antwerp Diamond Lab te Mumbai; hiervoor werd het databeheer uitgebreid en de gebruikersinterface vertaald naar het Engels. In het laatste

9


kwartaal van 2012 werd een voorstudie uitgevoerd over het meten van tinted colour stenen. - Doelgroep Sierdiamanthandel - Meer informatie http://www.wtocd.be/nl/Projects/lumisense.html

0.58ct Blue Flame, D-kleur in Lumisense Reflex - Beschrijving Alle bestaande commerciële meetsystemen voor geslepen diamant maken gebruik van de schaduwbeeld methode. De nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van de meting hangt in grote mate af van de beperkingen van deze methode. Het doel van het Reflex-project is de ontwikkeling van een meettoestel dat geslepen diamant en met een veel hogere nauwkeurigheid en herhaalbaarheid kan opmeten. - Activiteiten De sector maakte reeds gebruik van de beperkte Reflex-ijksteenservice en als objectieve ondersteuning werden diamanten opgemeten in het kader van geschillen. Hierdoor werd de interesse van de sector gewekt. Op vraag van de gebruikersgroep werd een aangepaste laboopstelling met een meetbereik tot diameter 22mm ontworpen en gebouwd. Na de eerste testen met de nieuwe labo-opstelling werden in 2012 vier pre-prototypes gebouwd en uitgelijnd. In het kader van het industrie testprogramma werden drie van deze pre-prototypes in de Antwerpse diamantsector geplaatst. Het gebruik van diep re-prototypes resulteerde in essentiële feedback en aanpassingen van de software. - Doelgroep Sierdiamantnijverheid en -handel - Meer informatie http://www.wtocd.be/nl/Projects/reflex.html

Gebruikersinterface van Reflex 10

EOS Fancy - Beschrijving EOS Fancy moet het mogelijk maken om fantasieslijpvormen te slijpen op een (semi-) automatische manier op een WTOCD EOS-machine. Daarbij kunnen naast alle gebogen rondisten ook rechte rondisten, of combinaties van beiden, gesneden worden. Er wordt gebruik gemaakt van het originele EOStoestel, zodat slechts een software upgrade en een snellere PC met groter scherm noodzakelijk zijn. - Activiteiten Begin 2012 werden de industrietesten uitgebreid met twee extra bedrijven. Naast de verdere ontwikkeling van de transferfunctionaliteit, toegepast in twee van de drie bedrijven werden er verschillende fantasiemodellen geïmplementeerd ter uitbreiding van de manuele werkwijze. Op basis van de feedback van de testbedrijven werd in de loop van 2012 aan de EOSFancy-software een aantal hulpmiddelen toegevoegd om de nauwkeurigheid bij de manuele methode te verhogen. EOSFancy werd begin juni, tijdens de roadshow van HRD AntwerpEquipment voorgesteld aan de Antwerpse diamantnijverheid. In het derde kwartaal werd een vierde bedrijf toegevoegd om de verbeterde software te testen. In het derde en vierde kwartaal werden een aantal extra metingen en analyses uitgevoerd, met als doel de positionering tijdens het snijden te optimaliseren. In het vierde kwartaal werd er bijkomende ondersteuning aan HRD AntwerpEquipment gegegeven om een dossier op te stellen voor een extern kostenbesparend redesign van de EOSmachine. - Doelgroep Sierdiamantnijverheid

Controle van de uitlijning van de meetprobe

Vbn. van met EOSFancy gesneden modellen

Morgana - Tangtester - Beschrijving Traditioneel wordt een waterpas gebruikt om tangplaten uit te lijnen. Op de tang is eveneens een waterpas voorzien om de stand van de wasas op te volgen. Deze werkwijze is dikwijls omslachtig en onnauwkeurig waardoor kostbare tijd verloren gaat. WTOCD ontwikkelt een productgroep die een reeks van hulpmiddellen voor de slijper biedt. Er werden 4 toepassingen uitgewerkt: • het uitlijnen van tangplaten t.o.v. de schijf; • het volgen van de stand van de wasas tijdens het slijpen; • het vlak uitlijnen van een facet op de schijf. • het controleren van de montage van de steen in de tang


- Activiteiten In de loop van 2011 werden zes pre-prototypes van Morgana gemaakt. Met de feedback van deze pre-prototypes werd in de loop van 2012 het ontwerpende software aangepast aan de opmerkingen van de nijverheid en werd een volledig productiedossier opgesteld. Dit productiedossier omvat een volledige review van het toestel naar kostprijs en maakbaarheid, het bepalen van de totale kostprijs en de leverancierskeuze van kooponderdelen en maakstukken, het opstellen van de montagehandleiding, het opstellen van de gebruikershandleiding en de keuze van de verpakking. Daarmee kan de productie van een eerste reeks opgestart worden in 2013. - Doelgroep Sierdiamantnijverheid Intellectuele eigendommen - Beschrijving WTOCD adviseert via haar TAD-dienst de diamantsector over diamant-gerelateerde intellectuele eigendommen. Dit helpt diamantfirma’s bij het aanvragen en verkrijgen van octrooien, merknamen en “design patents”, en adviseert in gevallen van mogelijke inbreuk tegen intellectuele eigendomsrechten. - Activiteiten Ook in 2012 rapporteerde de “State of the art” Service in maandelijkse mailings nieuw aangevraagde of toegekende patenten gerelateerd aan diamant. Inschrijven kan op http:// www.wtocd.be/nl/TAD/fullquestionform.html. Morgana

Service-activiteiten (TAD) Advies - Beschrijving De TAD-activiteit in de huidige vorm wordt niet meer financieel gesteund door IWT. Gezien de noodzaak van deze activiteit besliste WTOCD deze service verder te zetten zonder externe financiering. - Activiteiten In 2012 werd ongeveer 1 VTE besteed aan de TAD-activiteit: • De “State of the art mailinglist” - die informeert over patenten die specifiek betrekking hebben op de diamantsector - werd maandelijks verzonden (nummers 93 t/m 103). • Er werden promotionele publicaties uitgewerkt over o.a. EOSFancy (Automatisch snijden van fantasievormen) en verlijmen van diamant • De introductie van nieuwe technieken werd ondersteund: - EOSFancy (Automatisch snijden van fantasievormen) - AvalonPlus - Reflex - WOS - Morgana • Daarenboven werden vragen vanuit de sector beantwoord onder de vorm van technologische adviezen.

- Meer informatie http://www.wtocd.be/nl/TAD/patents.html Website - Activiteiten De website van WTOCD biedt informatie over de lopende projecten en de resultaten van vorige projecten die geleid hebben tot kant en klare producten of diensten. Sommige projecten zijn uitvoerig gedocumenteerd, andere projecten vallen onder geheimhoudingsclausules en zijn slechts voorzien van een korte beschrijving. De vertaling en implementatie in het Nederlands van de website werd voltooid in de eerste helft van 2012. Naast de normale wijzigingen en uitbreidingen werd de focus gelegd op het gebruik van de website. Een analyse van de “gezondheid” van de website levert volgende resultaten. Hetaantal bezoekers steeg met 20,4% tegenover 2011. Het aantal unieke bezoekers steeg in dezelfde periode met 20,8%, wat wijst opeen groeiend aantal mensen dat de WTOCD-site ontdekt. Dat het geen toevallige bezoekers zijn bewijst de daling van de bouncerate (parameter voor het aantal raadplegers dat de website verlaat via de pagina waar ze gestart zijn) met 12,2%. Dat de vertaling in het Nederlands een positief effect heeft gehad blijkt uit de stijging van het aantal bezoeken uit België met 41,7%. Een regelmatige vernieuwing van de website, gekoppeld met de introductie van innovatieve projecten, kan de naambekendheid dus gevoelig versterken.

- Meer informatie http://www.wtocd.be/nl/TAD/tad-main.html

11


Onderzoek en innovatie in al zijn facetten

www.wtocd.be

12


Basiscursus diamantbewerking: tweede editie op rust en een leraar van de SIHA-school. Zij staan garant voor een bijna persoonlijke begeleiding van de cursist en dus voor een snelle evolutie in diens leerproces. VDAB is een onmisbare partner in dit verhaal als medefinancier, maar ook als recruteringsbasis en als officieel organisme die de rechten van de cursisten kan vrijwaren tijdens de opleiding. Wat betreft de enige officiële dagschool die diamantbewerking in haar curriculum aanbiedt met name het Stedelijk Lyceum Meir (ex-SIHA) wensen we de samenwerking te intensifiëren zodat er op termijn voldoende gemotiveerde en vakbekwame afgestudeerden kunnen instromen. Zoals eerder gemeld mogen we ook voor deze cursus beroep doen op een leraar van het Lyceum.

Op 16 september gaat een nieuwe opleiding diamantslijpen van start met 13 nog onervaren cursisten. Het Fonds voor de Diamantnijverheid, AWDC, HRD Antwerp en VDAB hebben terug een samenwerking opgezet met als uiteindelijk doel het contingent van diamantslijpers op peil te houden of zelfs uit te breiden de komende jaren in die zin dat de uitstroom van gepensioneerden dient opgevangen te worden en ook een uitbreiding van activiteiten moet beantwoord worden. ‘Cut in Antwerp’ is nog altijd wereldwijd een begrip en Antwerpen is nog steeds leidend centrum in de bewerking van stenen met hoge waarde die zeer hoge afwerkingvereisten stellen en groot vakmanschap vragen van de slijpers. Het tijdig opleiden van een nieuwe generatie slijpers is dan ook uiterst belangrijk wil Antwerpen nog meespelen in dat segment. De eerste editie in 2012 mag zeker een succes genoemd worden. De oorspronkelijk geplande eindtermen werden ruimschoots overschreden op het einde van de cursus en dit dankzij de zeer praktijkgerichte opzet en het talent en inzet van de lesgevers. Van de 12 cursisten die toen met vrucht zijn afgestudeerd zijn er momenteel – dus 1 jaar later - 11 in dienst in de diamantsector.

Vanzelfsprekend zal de echte impact van deze cursus slechts na 5 à 10 jaar kunnen ingeschat worden als dan zou blijken dat de tewerkstelling van de cursisten als diamantslijpers op peil blijft. Het is meer dan wenselijk dat alle betrokkenen het belang van deze oefening blijven erkennen doorheen de volgende jaren zodat de Antwerpse diamantindustrie haar reputatie van toonaangevend centrum in de diamantbewerking – althans in een welbepaald segment hiervan - kan blijven waarmaken. Belangrijk: er zijn nog 2 cursisten die een werkgever zoeken: m.a.w. indien er nog werkgevers geïnteresseerd zijn, kunnen ze zich nog opgeven als peter (hetzij via SBD, hetzij rechtstreeks aan Yves Bollekens). Hebben zich tot nu toe geëngageerd: A.M.C. nv, Diamantica bvba, Geert Lens, Hatodiam bvba, Ishaan Diamonds bvba, Laurelton Diamonds Inc., Mac Precious Stones bvba, M.S.D. nv, Spitsdiam bvba

Het systeem van peterschap wordt behouden waarbij nu 9 werkgevers zich garant stellen de succesvolle cursisten na afloop aan te werven. De belangstelling voor zulke cursus blijft groot: meer dan 150 sollicitaties kwamen binnen,ook uit het buitenland. Hieruit blijkt dat de diamantsector tot de verbeelding van velen spreekt. Uiteindelijk werden 50 kandidaat-cursisten uitgenodigd om deel te nemen aan screeningtesten waarvan de resultaten samen met de cv’s werden doorgestuurd naar de peters. Zij bepalen de uiteindelijk geselecteerden. We kunnen terug beroep doen op een uitstekende team van lesgevers: 1 nog actieve slijper, 1 slijper

13


Kring joins ADTF - Fifth edition of fair to be held in three of Antwerp’s bourse trading floors The Antwerpsche Diamantkring, the world’s only rough diamond exchange, has joined the Antwerp Diamond Trade Fair, to be held for the fifth time next January. The elegant trading hall of what is commonly known as the “Kring” will become the third hall to be transformed into a full-fledged exhibition hall. The Kring, Antwerp Diamond Bourse and the Diamond Club will be connected through red carpet, directing visiting buyers from one venue to the other. With the addition of the Kring as venue, more than ever, the entire Antwerp diamond district will be all about the 5th Antwerp Diamond Trade Fair from January 26 to 28.

CIBJO and Responsible Jewellery Council (RJC) announce Memorandum of Understanding at IJL London CIBJO, the World Jewellery Confederation, and the Responsible Jewellery Council (RJC) signed a Memorandum of Understanding (MOU) at the International Jewellery London Show (IJL). The MOU will work to further advance responsible business practices among all sectors of the jewellery supply chain, and will include the use of CSR education programmes developed by CIBJO, in collaboration with the United Nations, and chain of custody certification programmes developed by RJC. The MOU reflects the willingness of both organisations to collaborate on efforts to entrench a solid understanding and commitment from the jewellery industry, to improve its performance in the crucial areas of human rights, social and environmental performance and ethical business practices. Among the key components of the MOU is the establishment of a MOU Working Group to oversee the execution of the agreement. “Our goal is to address proper business practise in the very broadest sense, and together CIBJO and RJC are able to provide comprehensive solutions,” said Dr. Cavalieri. “I am personally very pleased to be working with CIBJO and its President Gaetano Cavalieri and to be part of the MOU working group. I am sure there will be positive outcomes from this collaboration for the jewellery industry,” said Mr. Courage. Contact: - Steven Benson, communications_1@cibjo.org - Madalina Grigorie, madalina.grigorie@responsiblejewellery.com

De Beers solidifies future of its rough diamond online auction leadership position The De Beers Group of Companies has announced an investment in its rough diamond online auction sales platform with the acquisition of a 25 percent equity stake in its online

14

auction service provider, Curtis Fitch. De Beers, which sells approximately 10 percent of its global rough diamond supply through auctions, anticipates that the investment will deepen the highly successful partnership between the two companies, strengthen the conditions for further innovation, and position De Beers to meet the evolving needs of a growing auctions customer base. Building more flexibility for rough diamond purchasers strengthens the value of De Beers’ offering. De Beers has introduced rank auction events, multiple unit auctions and is on schedule to launch Forward Contract Sales, innovations which enhance customers’ ability to tailor their supply needs. Neil Ventura, De Beers’ Senior Vice President, Auction Sales commented, “De Beers’ leadership in the rough diamond online auction space is grounded in our ability to understand the needs of our global customer base and provide them with opportunities to secure supply that matches their unique and evolving requirements. De Beers’ investment in Curtis Fitch underpins our long-term commitment to rough diamond auctions. It enhances our ability to drive the innovation necessary to maintain a responsive and relevant source of supply for our customers, create value for their businesses and keep our auction platform at the forefront of the industry.” De Beers values the deep relationships Curtis Fitch has built with its customers, and looks forward to supporting management as they continue to build their business in the years ahead. Contact: Lynette Gould, lynette.gould@debeersgroup.co.uk

CIBJO praises critical role of gemmologists in maintaining consumer confidence Gaetano Cavalieri, joined government officials, senior industry representatives and leading gemmologists from around the world at a conference in Paris, to celebrate the 50th anniversary of the founding of l’Association Française de Gemmologie (AFG), the French Gemmological Association. Addressing the gathering, Dr Cavalieri credited AFG and the gemmologial community of enhancing the confidence of consumers in jewellery and the jewellery industry, through their efforts to advance the principles of full transparency and disclosure. “Consumer confidence is the platform on which we stand. If it becomes fragile and collapses, so will we,” he stated. “Your ability to keep abreast of developments in the marketplace and the minefields, to conduct proper and disciplined scientific research, to publish and disseminate what you have learned, and then to serve the industry through gem identification and grading is absolutely essential,” Dr. Cavalieri stated. “We are dependent upon your professional integrity, the quality of your research and the way in which you organise and operate your laboratories. You hold the reputation of our business in the palms of your hands. It is a privilege and also a great responsibility.” Contact: Steven Benson, communications_1@cibjo.org


15


Kimberley Process ASM-member AWDC launches renewed KP website also in charge of managing and optimizing KP knowledge and institutional memory. The improved KP website http://www. kimberleyprocess.com gathers and streamlines KP relevant news, contact data, official documents and includes an updated events calendar. Most importantly, the platform provides both participants and external parties with more extended tools to manage or look up all relevant information.On the tenth anniversary of the KP and under the Chairmanship of South Africa, the further development of the ASM is an important step in reinforcing the leading role of the KP within the global diamond industry.The recently released 2012 KP statistics https://kimberleyprocessstatistics.org/public_statistics indicate that Antwerp continues to be the world’s most important diamond trading hub, with total rough imports amounting to 76.5 million carat and 104.4 million carats of exported rough diamonds.

AWDC, as member of the Administrative Support Mechanism (ASM), announced the launch of the renewed KP website. The new site is highly user friendly and designed to enhance the efficiency and continuity of the KP by providing comprehensive tools and up-to-date KP knowledge and institutional memory. In May of this year, during the World Diamond Council’s (WDC) ninth annual meeting, the World Diamond Council and KP Chair Nhlapo signed an agreement to formally establish and operate the KP’s permanent Administrative Support Mechanism (ASM), approved by the Kimberley Process Plenary in 2012, which will provide logistics, organizational and communications support to the KP on an ongoing basis. AWDC is assigned to coordinate between the four ASM members (AWDC, the Israeli IDI, the Indian GJECP and the Ghana Government Diamond House) as the ASM focal point and is

Mededeling van de FOD ECONOMIE Message from the Federal Public Service Economy De Europese Commissie deelt mede dat Cambodja, Kazakhstan, Mali en Panama opgenomen zijn in de lijst van deelnemers aan de Kimberleyprocesscertificering ( cfr. de Verordening (EG) nr. 789/2013 – Publicatieblad van de Europese Commissie nr. L 222/1 van 20 augustus 2013).

KP PARTICIPANTS

The European Commission informs us the admission of Cambodja, Kazakhstan, Mali en Panama to the list of Kimberley Participants (Commission Regulation nr. 789/2013 – Official Journal of the EU, nr. L 222/1 of August 20th, 2013).

20/08/2013 (updated list)

Angola Armenia Australia Bangladesh

Regl. 1636/2006 dd 06/11/2006

Belarus (Wit Rusland) Botswana Brazil

Regl. 2062/2003 dd. 24/11/2003

Cambodia

Regl. 789/2013 dd 16/08/2013

Cameroon

Regl. 947/2012 dd 16/10/2012

Canada Central African Republic Côte d’Ivoire China (People’s Rep. Of) incl. Hong Kong 16

suspended - Regl 622/2013 dd 25/06/2013 no imports allowed - UN-embargo !!!


Dem. Republic of Congo European Union Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxemburg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, UK; Czech Rep, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovenia, Slovakia Ghana

Regl. 2062/2003 dd. 24/11/2003

Guinea Guyana India Indonesia

Regl. 1285/2005 dd. 04/08/2005

Israel Japan Kazakhstan

Regl. 789/2013 dd 16/08/2013

Korea, Republic of Laos Lebanon

Regl. 1574/2005 dd. 29/09/2005

Lesotho Liberia

Regl. 613/2007 dd. 02/06/2007

Malaysia

Regl. 1880/2003 dd. 24/10/2003

Mali

Regl. 789/2013 dd 16/08/2013

Mauritius Mexico

Regl. 1268/2008 dd 12/12/2008

Namibia New Zealand

Regl. 1486/2006 dd. 05/10/2006

Norway

Regl. 1458/2004 dd. 16/08/2004

Panama

Regl. 789/2013 dd 16/08/2013

Republic of Congo(Brazzaville)

Regl. 458/2008 dd. 26/5/2008

Russian Federation Sierra Leone Singapore

Regl. 657/2004 dd. 07/04/2004

South Africa Sri Lanka Switzerland Taiwan, Penghu, Kinmen & Matsu Tanzania Thailand Togo

Regl. 2062/2003 dd. 24/11/2003

Turkey

Regl. 1038/2007 dd. 11/09/2007

Ukraine United Arab Emirates United States of America Venezuela Vietnam Zimbabwe

suspended for 2 years Regl. 1768/2003 - 09/10/2003 financial sanctions on certain entities 17


On the Phenomenon of Bullshit Jobs Ever had the feeling that your job might be made up? That the world would keep on turning if you weren’t doing that thing you do 9-5? In the year 1930, John Maynard Keynes predicted that, by century’s end, technology would have advanced sufficiently that countries like Great Britain or the United States would have achieved a 15-hour work week. There’s every reason to believe he was right. In technological terms, we are quite capable of this. And yet it didn’t happen. Instead, technology has been marshaled, if anything, to figure out ways to make us all work more. In order to achieve this, jobs have had to be created that are, effectively, pointless. Huge swathes of people, in Europe and North America in particular, spend their entire working lives performing tasks they secretly believe do not really need to be performed. The moral and spiritual damage that comes from this situation is profound. It is a scar across our collective soul. Yet virtually no one talks about it. Why did Keynes’ promised utopia – still being eagerly awaited in the ‘60s – never materialise? The standard line today is that he didn’t figure in the massive increase in consumerism. Given the choice between less hours and more toys and pleasures, we’ve collectively chosen the latter. This presents a nice morality tale, but even a moment’s reflection shows it can’t really be true. Yes, we have witnessed the creation of an endless variety of new jobs and industries since the ‘20s, but very few have anything to do with the production and distribution of sushi, iPhones, or fancy sneakers. So what are these new jobs, precisely? A recent report comparing employment in the US between 1910 and 2000 gives us a clear picture (and I note, one pretty much exactly echoed in the UK). Over the course of the last century, the number of workers employed as domestic servants, in industry, and in the farm sector has collapsed dramatically. At the same time, “professional, managerial, clerical, sales, and service workers” tripled, growing “from one-quarter to three-quarters of total employment.” In other words, productive jobs have, just as predicted, been largely automated away (even if you count industrial workers globally, including the toiling masses in India and China, such workers are still not nearly so large a percentage of the world population as they used to be). But rather than allowing a massive reduction of working hours to free the world’s population to pursue their own projects, pleasures, visions, and ideas, we have seen the ballooning not even so much of the “service” sector as of the administrative sector, up to and including the creation of whole new industries like financial services or telemarketing, or the unprecedented expansion of sectors like corporate law, academic and health administration, human resources, and public relations. And these numbers do not even reflect on all those people whose job

18

is to provide administrative, technical, or security support for these industries, or for that matter the whole host of ancillary industries (dog-washers, all-night pizza deliverymen) that only exist because everyone else is spending so much of their time working in all the other ones. These are what I propose to call “bullshit jobs.” It’s as if someone were out there making up pointless jobs just for the sake of keeping us all working. And here, precisely, lies the mystery. In capitalism, this is precisely what is not supposed to happen. Sure, in the old inefficient socialist states like the Soviet Union, where employment was considered both a right and a sacred duty, the system made up as many jobs as they had to (this is why in Soviet department stores it took three clerks to sell a piece of meat). But, of course, this is the sort of very problem market competition is supposed to fix. According to economic theory, at least, the last thing a profit-seeking firm is going to do is shell out money to workers they don’t really need to employ. Still, somehow, it happens. While corporations may engage in ruthless downsizing, the layoffs and speed-ups invariably fall on that class of people who are actually making, moving, fixing and maintaining things; through some strange alchemy no one can quite explain, the number of salaried paper-pushers ultimately seems to expand, and more and more employees find themselves, not unlike Soviet workers actually, working 40 or even 50 hour weeks on paper, but effectively working 15 hours just as Keynes predicted, since the rest of their time is spent organizing or attending motivational seminars, updating their facebook profiles or downloading TV box-sets. The answer clearly isn’t economic: it’s moral and political. The ruling class has figured out that a happy and productive population with free time on their hands is a mortal danger (think of what started to happen when this even began to be approximated in the ‘60s). And, on the other hand, the feeling that work is a moral value in itself, and that anyone not willing to submit themselves to some kind of intense work discipline for most of their waking hours deserves nothing, is extraordinarily convenient for them. Once, when contemplating the apparently endless growth of administrative responsibilities in British academic departments, I came up with one possible vision of hell. Hell is a collection of individuals who are spending the bulk of their time working on a task they don’t like and are not especially good at. Say they were hired because they were excellent cabinet-makers, and then discover they are expected to spend a great deal of their time frying fish. Neither does the task really need to be done – at least, there’s only a very limited number of fish that need to be fried. Yet somehow, they all become so obsessed with resentment at the thought that some of their co-workers might


be spending more time making cabinets, and not doing their fair share of the fish-frying responsibilities, that before long there’s endless piles of useless badly cooked fish piling up all over the workshop and it’s all that anyone really does. I think this is actually a pretty accurate description of the moral dynamics of our own economy. Now, I realise any such argument is going to run into immediate objections: “who are you to say what jobs are really ‘necessary’? What’s necessary anyway? You’re an anthropology professor, what’s the ‘need’ for that?” (And indeed a lot of tabloid readers would take the existence of my job as the very definition of wasteful social expenditure.) And on one level, this is obviously true. There can be no objective measure of social value. I would not presume to tell someone who is convinced they are making a meaningful contribution to the world that, really, they are not. But what about those people who are themselves convinced their jobs are meaningless? Not long ago I got back in touch with a school friend who I hadn’t seen since I was 12. I was amazed to discover that in the interim, he had become first a poet, then the front man in an indie rock band. I’d heard some of his songs on the radio having no idea the singer was someone I actually knew. He was obviously brilliant, innovative, and his work had unquestionably brightened and improved the lives of people all over the world. Yet, after a couple of unsuccessful albums, he’d lost his contract, and plagued with debts and a newborn daughter, ended up, as he put it, “taking the default choice of so many directionless folk: law school.” Now he’s a corporate lawyer working in a prominent New York firm. He was the first to admit that his job was utterly meaningless, contributed nothing to the world, and, in his own estimation, should not really exist. There’s a lot of questions one could ask here, starting with, what does it say about our society that it seems to generate an extremely limited demand for talented poet-musicians, but an apparently infinite demand for specialists in corporate law? (Answer: if 1% of the population controls most of the disposable wealth, what we call “the market” reflects what they think is useful or important, not anybody else.) But even more, it shows that most people in these jobs are ultimately aware of it. In fact, I’m not sure I’ve ever met a corporate lawyer who didn’t think their job was bullshit. The same goes for almost all the new industries outlined above. There is a whole class of salaried professionals that, should you meet them at parties and admit that you do something that might be considered interesting (an anthropologist, for example), will want to avoid even discussing their line of work entirely. Give them a few drinks, and they will launch into tirades about how pointless and stupid their job really is.

who actually do get to do meaningful work. For instance: in our society, there seems a general rule that, the more obviously one’s work benefits other people, the less one is likely to be paid for it. Again, an objective measure is hard to find, but one easy way to get a sense is to ask: what would happen were this entire class of people to simply disappear? Say what you like about nurses, garbage collectors, or mechanics, it’s obvious that were they to vanish in a puff of smoke, the results would be immediate and catastrophic. A world without teachers or dock-workers would soon be in trouble, and even one without science fiction writers or ska musicians would clearly be a lesser place. It’s not entirely clear how humanity would suffer were all private equity CEOs, lobbyists, PR researchers, actuaries, telemarketers, bailiffs or legal consultants to similarly vanish. (Many suspect it might markedly improve.) Yet apart from a handful of well-touted exceptions (doctors), the rule holds surprisingly well. Even more perverse, there seems to be a broad sense that this is the way things should be. This is one of the secret strengths of right-wing populism. You can see it when tabloids whip up resentment against tube workers for paralysing London during contract disputes: the very fact that tube workers can paralyse London shows that their work is actually necessary, but this seems to be precisely what annoys people. It’s even clearer in the US, where Republicans have had remarkable success mobilizing resentment against school teachers, or auto workers (and not, significantly, against the school administrators or auto industry managers who actually cause the problems) for their supposedly bloated wages and benefits. It’s as if they are being told “but you get to teach children! Or make cars! You get to have real jobs! And on top of that you have the nerve to also expect middleclass pensions and health care?” If someone had designed a work regime perfectly suited to maintaining the power of finance capital, it’s hard to see how they could have done a better job. Real, productive workers are relentlessly squeezed and exploited. The remainder are divided between a terrorised stratum of the, universally reviled, unemployed and a larger stratum who are basically paid to do nothing, in positions designed to make them identify with the perspectives and sensibilities of the ruling class (managers, administrators, etc) – and particularly its financial avatars – but, at the same time, foster a simmering resentment against anyone whose work has clear and undeniable social value. Clearly, the system was never consciously designed. It emerged from almost a century of trial and error. But it is the only explanation for why, despite our technological capacities, we are not all working 3-4 hour days. David Graeber <https://www.gmx.com/dereferrer/?target=htt ps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdavidgraeber&lang=en> is a Professor of Anthropology at the London School of Economics.

This is a profound psychological violence here. How can one even begin to speak of dignity in labour when one secretly feels one’s job should not exist? How can it not create a sense of deep rage and resentment. Yet it is the peculiar genius of our society that its rulers have figured out a way, as in the case of the fishfryers, to ensure that rage is directed precisely against those

19


Nacht van de Geschiedenis – Davidsfonds Diksmuide

Ambachten : Het historisch verhaal van het wel en wee van de diamantnijverheid in Vlaanderen (en Diksmuide in het bijzonder) Introductie

John A. Rosenhoj

In het kader van de jaarlijkse “nacht van de geschiedenis” had het Davidsfonds in Diksmuide de directeur, conservator en oprichter van het Diamantmuseum Brugge, burgerlijk ingenieur John A. Rosenhøj uitgenodigd. Hij kwam een beeld geven van de geschiedenis van het belangrijke, 87 jaar oude ambacht in Diksmuide.

• Mijningenieur / chief commissioning manager, INSEAD IEP, specialisatie in de cementsector wereldwijd (Algerije, Benin, Tanzania, P. R. China, Myanmar, India, Bangladesh, Indonesië, Singapore, Hong Kong, Iran, Polen, Tjechische Republiek, Canada, Panama, USA etc.).

In West-Vlaanderen is het in Diksmuide dat de diamantslijperijen het langst hebben kunnen overleven. Er bestaat vandaag nog steeds een diamantonderneming, Almax Industries (familie De Hantsetters), die nog de eer van de diamantnijverheid in WestVlaanderen hoog houdt.

• Kunstenaar: sculpturen, reliëfs, comic strips. • Auteur, met historicus Ludo Vandamme: “Brugge Diamantstad” 1993 • Oprichter Diamanthuis Brugge 1987, Diamantmuseum Brugge 1999, Hotel Rosenburg**** Brugge 2005 • Directeur Brugs Diamanthuis en Hotel Rosenburg.

‘A diamonds best friend...’ Conservator in het Diamantmuseum Brugge, John A. Rosenhøj, burgerlijk ingenieur in de de bouw- en mijnkunde, is oorspronkelijk afkomstig uit Denemarken. Na veel jaren in de internationale mijn- en cementindustrie, kwam hij in 1983 naar België, en vestigde zich in Brugge met zijn gezin. Hij heeft sinds 1990 onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de diamantnijverheid in West-Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor Brugge en Diksmuide. In 1993 werd het boek ‘Brugge Diamantstad’ uitgegeven samen met historicus Ludo Vandamme. Hierin wordt omschreven hoe de uitvinding van de diamantnijverheid in Brugge in de 15e eeuw is ontstaan. Ook de recente periode van het diamantbewerken in Brugge en West-Vlaanderen tussen 1909 en 1993 wordt er behandeld. In 1999 werd het Diamantmuseum Brugge opgericht door John Rosenhøj in een belangrijk pand (een vroegere bank) dat de familie heeft aangekocht in het centrum van Brugge. Naast haar collectie van diamantgerelateerde voorwerpen is het Diamantmuseum Brugge in het bijzonder bekend voor haar dagelijkse diamantslijpdemonstraties. Deze gebeuren in 6 talen, en hadden over de laatste 14 jaar meer dan 700.000 bezoekers. Dit maakt het museum een van de belangrijke informatieverstrekkers in de wereld over diamant en diamantnijverheid in het algemeen. Het museum is in meerdere stappen gegroeid, en het heeft nu tentoonstellingen over 4 verdiepingen. Het Diamantmuseum Brugge neemt jaarlijks deel in de Erfgoeddag met aangepaste tentoonstellingen. Het museum neemt vandaag een toonaangevende positie in bij de grotere Diamantmusea ter wereld: Brugge, Amsterdam en Tel-Aviv. De kleinere zijn: Grobbendonk, St. Claude, Diamantina, Yakutsk en Cape-Town. Het Diamantmuseum Brugge heeft in 2014 haar 15-jarig jubileum. U kan meer ontdekken op de website www.diamondmuseum.be

20


Lodewijk van Berquem, en de eerste diamanten huwelijksring in de geschiedenis Robert de Berquen heeft in 1661 te Parijs in zijn boek “Les Merveilles des Indes Orientales et Occidentales” als eerste gepubliceerd over de uitvinding van het diamantslijpen. De uitvinding van een draaiende schijf te gebruiken gebeurde in Brugge in de 15e eeuw door goudsmid Lodewijk van Berquem. Deze is een symbool voor het belang van de Belgische diamantnijverheid. Zijn afbeelding werd overigens jarenlang gebruikt op de eerste pagina van het SBD magazine. Uitvinder van het diamantslijpen op een roterende schijf, Lodewijk van Berquem, Brugge.

Verder werd de eerste diamanten huwelijksring in de geschiedenis ook in Brugge gemaakt. Deze werd door aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk in 1477 aan Maria van Bourgondië gegeven voor hun huwelijk. De ring is bezet met dunne, platte stukken van diamanten in de vorm van een “M”. Deze bevindt zich vandaag in het Kunsthistorisches Museum in Wenen, een kopij is te vinden in het Diamantmuseum Brugge.

Boek Brugge Diamantstad, - en het belang van Diksmuide. In het boek Brugge Diamantstad, uitgegeven in 1993 door John Rosenhøj en historicus Ludo Vandamme, wordt de geschiedenis van de diamantnijverheid in West-Vlaanderen uit de doeken gedaan. Wegens politieke problemen werden in de 16e eeuw de stadsprivileges voor ambachtsleden door de overheid geschrapt, waarna de diamantslijpers Brugge hebben verlaten. Zo hebben ze zich uiteindelijk in Antwerpen gevestigd.

Diamantslijpster Maria Alice Lamoen in de fabriek van Alfons Thys in de Wantestraat, Brugge, in 1912.

Met de val van Antwerpen in 1585 hebben de diamantbewerkers opnieuw moeten uitwijken. Dit maal trokken ze naar Amsterdam die tijdens een periode van meer dan 300 jaar het diamantcentrum van Europa werd.

Boek “Brugge Diamantstad”, 1993. Het hof van de hertogen van Bourgondië in Brugge had een onweerstaanbare behoefte aan luxe. Zo ondersteunde ze de luxenijverheid in Brugge in al haar aspecten: wandtapijten, schilderijen, mooie kledij, zijde, goud, edelstenen, juwelen, zeldzame boeken, ivoor...

Wanneer de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond eind de 19e eeuw in Amsterdam hoge lonen kon doordwingen, wensten de diamantairs de productie te laten terugkeren naar Vlaanderen. De eerste werkplaats in West-Vlaanderen werd door Alfons Thys te Brugge in 1909 gevestigd, het was een grote fabriek met plaats voor meer dan 100 molens.

Volgens de legende heeft Lodewijk van Berquem voor Karel de Stoute een gele diamant (“de florentiner”) geslepen. De diamant is helaas (zoals vele andere historische diamanten) verdwenen, haar locatie is vandaag onbekend. De eerste diamantslijpers in Brugge werden reeds in 1465 vermeld, de vroegste getuigenis voor het bewerken van diamant in de Nederlanden. De eerste gekende diamantslijper in Antwerpen, Wouter Pauwels, word pas in 1483 vermeld.

Diamantbewerkers in de fabriek Louis de Winther, Brugge, in de jaren 50.

21


Redenen van thuiskomst van de diamantnijverheid te West-Vlaanderen in 1909: • Problemen met de diamantnijverheid in Amsterdam (stakingen, oude slijpsels, lonen) • Aantrekking door de lage lonen in de Kempen en WestVlaanderen • Brugge, Diksmuide en Ieper waren de belangrijkste werkplaatsen in West-Vlaanderen. • Het kapitaal was volledig afkomstig van Antwerpse patroons

Belangrijkste diamantwerkplaatsen in WestVlaanderen in de 20st eeuw..

Overzicht over de diamantslijperijen in Diksmuide vanaf 1926

Het verplaatsen van de diamantnijverheid: Brugge, Antwerpen, Amsterdam, België. Diksmuide krijgt pas in 1926, na de 1ste wereldoorlog, diamantslijperijen. In het interbellum werd er in elke grotere stad in West-Vlaanderen diamanten geslepen (Brugge, Nieuwpoort, Diksmuide, Veurne, Ieper, De Panne, Roeselare etc.). Maar waar in Brugge de laatste slijperij reeds in 1970 moest sluiten, heeft Diksmuide tot nu stand gehouden. Dit komt dankzij investeringen in nieuwe slijptechnieken, goed opgevormde slijpers en een bijzonder goed management van de slijperijen. Een boek over dit onderwerp, “Diksmuide Diamantstad”, geschreven door Robert Travers, werd in 2007 door het Stadsarchief Diksmuide uitgegeven.

Diamantwerkplaatsen in West-Vlaanderen in de 20e eeuw

Entrepreneur/patroon

Werkplaats

Bedrijvigheid Aantal molens

Bonte, Willem

Esenweg

1926-1930

Ass. Daenens en Wyllie

Vredestraat

1928-1930

Ass. Leon Loeters en Nestor Pauwels

Adm. Ronarchstraat

1929-1936

6 slijpmolens

Ass. Leon Loeters en Nestor Pauwels

M. Doolaeghestraat

1929-1936

6 slijpmolens

Westland Diamant nv - Joseph en de Vries

Grauwe Broedersstraat

1930-1940

50 slijpmolens

Huysentruyt, Prosper

Esenweg

1932-1948

Ass. Richard Joseph en Laurens de Vries

Grauwe Broedersstraat

1933-1935

Ass. Richard Joseph en Laurens de Vries

Laura Frederiquelaan

1935-1944

20 slijpmolens

Ass. Leon Loeters en Nestor Pauwels

Woumenweg

1936-1947

10 slijpmolens

Missiaen, Emiel

Oostvesten

1937

10 slijpmolens

Ass. Piet de Vries en Maurice Dupon

Oostvesten

1937

10 slijpmolens

De Hantsetters, Jozef Marcel

Koning Albertstraat

1938

10 slijpmolens

De Hantsetters, Jozef Marcel *

Grauwe Broedersstraat

1944-1968

Loeters, Leon

Woumenweg

1947-1954

Pauwels, Nestor

Woumenweg

1947-1949

34 slijpmolens

Ass. Richard Joseph en Eugeen Debruyne

1951-1954

Ass. Honoré Loeters en Richard Joseph

Woumenweg

1954-1957

Western Diamond Tools - JM De Hantsetters

Grauwe Broedersstraat

1954-1974

Joseph, Richard

Diamantstraat

1956-1970

51 slijpmolens

Loeters, Honoré **

Woumenweg

1957-1989

126 slijpmolens

Pauwels, Raphaël

Woumenweg

1961-1975

22 slijpmolens

Debruyne, Eugeen

Esenweg

1967-????

20 slijpmolens

Devrome, Willy

Esenweg

1968-1990

14 slijpmolens

De Hantsetters-Decoene, Luc en Paulettte

Grauwe Broedersstraat

1968-1995

40 slijpmolens

Joseph, Jan

Diamantstraat

1970-1994

Tools - Marc De Hantsetters

1974-1995

Doom, Lucien

Woumenweg

1975-1990

Loeters, Leo

Woumenweg

1989-1993

Toolmatic nv - Marc De Hantsetters

1995-1997

Firma Heger

1997- 2011

Almax Diamonds - De Hantsetters Koen en Bart Grauwe Broedersstraat

1995-2006

Almax Industries - De Hantsetters Koen

2003-

Wagenmakerijstraat

Diksmuidse diamantwerkplaatsen (lijst van boek “Diksmuide Diamantstad”).

Diamantwerkplaatsen in West-Vlaanderen in de 20 eeuw.

22

Na de 2de wereldoorlog bleven er in Diksmuide 6 slijperijen over: Pauwels (tot 1975), Joseph (tot 1970), Loeters (tot 1989), Almax Diamonds (De Hantsetters, tot 2006), Western Diamond Tools / Toolmatic / Hegers (tot 2012) en Almax Industries (nog actief).


Kruiswerker Cyriel Vermote bij slijperij Almax Diamonds (De Hantsetters ) in 1969.

Slijperij Joseph, Diamantstraat, Diksmuide

Laatste foto van diamantslijperij Almax Diamonds, opgenomen 31-12-2005.

Gespecialiseerde diamantslijperij Almax Industries in Diksmuide, West-Vlaanderen (Koen De Hantsetters) 2006.

Wie zijn de diamantbewerkers ?

Diamantslijpers: goede sociale werkomstandigheden, en vrouwenemancipatie

John A. Rosenhøj begon reeds in 1990 met het interviewen van diamantbewerkers in West-Vlaanderen. Dit gebeurde eerst met een dictafoon, maar na het openen van het Diamantmuseum Brugge in 1999 evolueerde dat naar betere technische hulpmiddelen. Deze opnames dekken een periode van bijna 105 jaar diamantbewerken in de provincie West-Vlaanderen. De eerste slijpers die in 1990 geïnterviewd werden, waren geboren in 1896 en zijn in 1909 beginnen slijpen. De eerste reeks van interviews werd de basis voor de eerste publicaties van John Rosenhøj over het diamantnijverheid en de oprichting van Diamantmuseum Brugge. De meest recente interviews in 2008 en 2011 werden met videocamera en geluid in TV / radiokwaliteit uitgevoerd. Er zijn geschreven berichten, geluidsopnames en videoregistraties van in het totaal een 100-tal slijpers en hun familieleden opgenomen. Een nieuwe opnamereeks is voor 2014 in Diksmuide, de Kempen en Antwerpen voorzien.

John Rosenhøj heeft verder tijdens de nacht van de geschiedenis over het belang van de diamantbewerkers in de Vlaamse economie bericht, en van de doorbraken dat de syndicaten op het vlak van werkomstandigheden hebben bereikt. Vrouwen zijn ook belangrijk in deze sector, hier gebeurde de eerste vrouwenemancipatie.

Tewerkstelling binnen de diamantnijverheid in België John Rosenhøj gaf ten slotte een overzicht van de ontwikkeling van de tewerkstelling binnen de diamantsector in België over de laatste 68 jaar. De tewerkstelling gaat spijtig genoeg jaarlijks achteruit, over reeds meer dan 25 jaar. De hoofdreden is het lager loon in andere landen, zoals India en China. Geactualiseerd tot 2013, zijn de tewerkstellingscijfers als volgt • 75 - 135 werkplaatsen blijven over (niet allen zijn actief) • 870 werknemers, waarvan 240 arbeiders in de Kempen;

23


485 (55%) zijn diamantbewerkers, de rest steunfuncties: sorteerders, cad/cam operateurs, afkokers, schuurders etc. • De lonen zijn sinds 2011 met 10% gestegen

meerdere provincies in Vlaanderen belangrijke rollen gespeeld in de ontwikkeling van de diamantnijverheid: Antwerpen, de Kempen en West-Vlaanderen.

Besluit

In West Vlaanderen zijn Brugge en Diksmuide de steden die de belangrijkste rollen hebben gespeeld.

Vlaanderen en België heeft in de geschiedenis van de diamantnijverheid in de wereld sinds meer dan 550 jaren en vooraanstaande positie. Waar Brugge belang had door het uitvinden van het diamantslijpen op een roterende schijf en haar aanvankelijke positie als de handelshoofdstad van het noorden van Europa, hebben

De laatste Brugse slijperijen werden reeds in 1970 uitgeschakeld. De Diksmuidse diamantwerkplaatsen hebben een zeer grote inventiviteit getoond na de 2de wereldoorlog, door investeringen en bekwaam bestuur. Dit zijn de redenen dat de diamantnijverheid in Diksmuide vandaag nog bestaat.

Nijlen ontvangt premie voor restauratie voormalige diamantslijperij

De Vlaamse Overheid heeft laten weten dat Nijlen mag rekenen op een premie van 322.141 euro voor de restauratie van de voormalige diamantslijperij Lieckens aan de Spoorweglei in Nijlen. Aan dit gebouw wordt momenteel een belevingscentrum gebouwd. Samen met de restauratie van de slijperij zelf, zal dit de geschiedenis van de diamantbewerking in Nijlen en omstreken ontsluiten voor het brede publiek. Diamantgemeente Nijlen krijgt er zo een schitterende toeristische troef bij. De gemeente Nijlen is al geruime tijd bezig met verschillende projecten om zowel het materiële als immateriële aspect van haar diamantverleden te ontsluiten en te bewaren. Het begon met het project ‘Schitterend Geslepen’, dat zich toespitste op het leven en de gewoonten in en rond de talrijke diamantslijperijen. Onder andere via gesprekken met voormalige slijpers werd dit door projectcoördinator Jeroen Janssens geregistreerd. Deze audiofragmenten zullen samen met heel wat ander materiaal

24

een plaatsje krijgen in een belevingscentrum, dat in aanbouw is aan de voormalige diamantslijperij. Deze plaats werd niet toevallig gekozen. Het gebouw werd in 2008 door minister Van Mechelen beschermd als 10.000ste monument in Vlaanderen. En bovendien is niet alleen het gebouw er nog, ook de werkbanken, heel wat materiaal én de motor die destijds de slijpschijven aandreef, bleven bewaard. Maar zowel gebouw als het materiaal dragen de sporen van de tand des tijds en daarom startte het gemeentebestuur een dossier op om voor de restauratie een subsidie te bekomen. En nu is het goede nieuws gekomen dat er een bedrag van 225.548,73 euro beschikbaar wordt gesteld voor de restauratie van het gebouw en bijkomend nog een bedrag van 96.592,59 euro voor de volledige restauratie van de slijpersinstallatie. Dit is goed voor 60% van het totale bedrag en hier bovenop komt nog een subsidie van de provincie van 20%, waardoor er dus voor 80% van dit project subsidies bekomen werden.


HRD AWARDS 2013

De Beers publishes annual report

The 2013 HRD Awards is nearing the finish line. 28 finished jewellery pieces were presented to an international jury for final judging on July 18, 2013. The winner and the four finalists will be announced and the awards will be handed out during a glittering prize giving ceremony in Beijing on October 31, 2013. The first prize is a cheque of 10,000 USD. The four remaining finalists will be awarded a prize of 2,500 USD each.

The De Beers Group of Companies 2012 Report to Society summarises the company’s performance in operating responsibly and sustainably across the diamond pipeline. The report outlines changes in De Beers’ sustainability strategy resulting from the integration with Anglo American plc group, the Sales Agreement with the Government of the Republic of Botswana and other key developments across the economics, ethics, employees, communities and environment performance areas. Philippe Mellier, De Beers Group CEO, explains why operating responsibly and sustainably sits at the heart of De Beers’ approach to business: “Our understanding of sustainability is shaped by the issues that matter to the people touched by our product as it travels from our mines through the value chain until it is ultimately given as a gift of love or personal achievement. These issues include the expectation of consumers that the diamonds they purchase have been brought to them in a manner consistent with these values. They also include the objectives of our partner governments and communities to realise in full the social and economic benefits that diamond mining can generate, both during mining operations, and in catalysing socio-economic activity that delivers value long after the diamond resource has been exhausted.”

HRD Awards is considered to be the world’s leading contest for ground-breaking diamond jewellery design. The biennial contest organised by HRD Antwerp aims to promote creative talent, to extend the limits of contemporary diamond jewellery and to translate avant-garde ideas into trendsetting jewellery. HRD Awards creates brand awareness across the globe and positions HRD Antwerp as a quality brand. In addition, it promotes diamonds and diamond jewellery in general. The main sponsor of the 2013 HRD Awards competition is TESIRO JEWELLERY. Tesiro is an internationally renowned jewellery company, which actively promotes the Belgian jewellery and diamond business in China. Ferrari Hong Kong is the official carrier of the HRD Awards 2013. Organizer: HRD Antwerp offers quality services in diamond, jewellery and gemstone certification, education, equipment and research. HRD Antwerp was the first diamondlab to be officially accredited by ISO. (ISO/IEC 17025). Worldwide consumers are becoming increasingly aware of quality and authenticity when buying diamond jewellery. Quality and authenticity is exactly what HRD Antwerp promotes through its Diamond Certificates. The HRD Awards collection will help HRD Antwerp to further develop its business opportunities, by opening doors and connecting by means of the magic of diamond jewellery. For more information, please contact Jennie Baeten at +32 (0)3 222 06 22 or jennie.baeten@hrdantwerp.be www.hrdawards.com

Uit sympathie DIRK LOOTS

• Payment of US$3.9 billion or 74.9% of total diamond sales revenues to stakeholders in Africa, including governments, suppliers, employees, and shareholders (2011: US$4.37 billion or 68.4%). These revenues represent De Beers’ single biggest economic impact and provide a catalyst for economic activity and investment • 21% of rough diamond sales were to Sightholders in producer countries (2011: 20%). This is the equivalent of rough diamond sales totalling US$1.14 billion, out of a total of US$5.5 billion (2011: US$1.3 billion from total sales of US$6.47 billion) • 336,292 diamond sector employees worldwide are covered by the Best Practice Principles Assurance Programme, De Beers’ bespoke ethical, environmental and social compliance programmes • Global expenditure on community social investment totalled US$39.3 million (2011: US$42.6 million) including in-kind social investment, philanthropic and socio-economic programme expenditure, Social and Labour Plans in South Africa, and Impact Benefit Agreements with Aboriginal communities in Canada. [Data for 2011 has been restated from US$34.7 million reported previously, reflecting the inclusion of all direct and indirect IBA payments, in line with the figure reported for 2012]. • De Beers continued to manage almost 200,000 hectares of company-owned land, specifically set aside for biodiversity conservation. This is five times more land than our mining area of 40,806 hectares In his introduction, Mr Mellier concludes, “In 2013 De Beers will continue efforts to further develop our understanding of how our sustainability leadership position drives valuecreation for our business, in turn creating shared value for our stakeholders across the diamond pipeline.” Contact : Lynette Gould - lynette.gould@debeersgroup.co.uk

25


Juridisch Nieuws Zelfstandige arbeid - Bewijs bestaan arbeidsovereenkomst - Uitvoeren controle en instructies in het kader van een arbeidsovereenkomst Een werkgever mag beroep doen op zelfstandige medewerkers, maar in beperkte maten. Personen die werken als zelfstandige maar waarvan de rechter achteraf de vermeende aannemingsovereenkomst kwalificeert als een arbeidsovereenkomst worden als “schijnzelfstandigen” genoemd. Dit heeft belangrijke financiële gevolgen voor de werkgever, deze zal dan de achterstallige RSZ-bijdragen moeten betalen en het wordt bestempeld als sociale fraude. Men moet hier ook aan toevoegen dat schijnzelfstandigen een soort van oneerlijke concurrentie is tegenover werkgevers die hun medewerkers inschrijven als loontrekkende.

bestempeld en de bewijslast die op de RSZ rust, die het tegendeel moet aantonen.

Maar partijen kunnen vrij de aard van hun professionele relatie kiezen. Wanneer echter uit de uitoefening van de arbeidsrelatie voldoende elementen blijken die onverenigbaar zijn met de kwalificatie die door de partijen aan de arbeidsrelatie is gegeven zal de overeenkomst herzien kunnen worden. Er zijn 3 algemene criteria: • de vrijheid om de werktijd te organiseren, dagen en uren worden door de zelfstandige zelf bepaald; • de vrijheid om het werk te organiseren, planning en werkmethode; • geen hiërarchische controle tijdens de opdracht; • de werkgever, in dit geval de klant, zal pas kunnen oordelen over het geleverd werk na de beëindiging van de opdracht. Dit was de regel.

De taak van de rechter bestaat erin de werkelijke toestand waarin de arbeidsrelatie plaatsvindt te beoordelen aan de hand van de gegevens waarvan het bewijs wordt verstrekt. Wat die gegevens betreft, moet de rechter nagaan of zij een toepassing of de mogelijkheid tot toepassing van gezag op de uitvoering van de arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst aantonen, die onverenigbaar is met de loutere uitvoering van controle en instructies in het kader van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid. Wanneer de gegevens die als bewijs worden aangevoerd ook passen in het kader van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid en er dus niet mee onverenigbaar zijn, maken deze gegevens geen sluitend bewijs uit van een gezagsrelatie in het kader van de arbeidsovereenkomst. Op grond van de vaststelling dat de opdrachtgever geen beslag kon leggen op het tijdsgebruik van de betrokken personen en er van toezicht en controle op de uitvoering van de arbeid geen sprake was, oordeelt het arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 25 februari 2005 dat de door de RSZ aangevoerde elementen de kwalificatie van zelfstandige samenwerking niet uitsluiten. De RSZ levert met andere woorden geen bewijs van werkgeversgezag.

Hof van Cassatie Het Hof van Cassatie heeft niettegenstaande geoordeeld dat het loutere feit van het uitoefenen van controle en het geven van instructies op zich niet onverenigbaar is met het bestaan van een overeenkomst tot uitvoeren van zelfstandige overeenkomst. In dit arrest wordt dat opnieuw bevestigd. De RSZ moet het bewijs leveren dat de gegevens die zij aanvoert om de gezagsverhouding te staven, niet passen in het kader van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid en daarmee onverenigbaar zijn. Als de RSZ zich beroept op het uitoefenen van controle en het geven van instructies om de gezagsverhouding te bewijzen, dan zal zij moeten aantonen op welke manier en waarom die uitoefening van controle en instructies onverenigbaar zijn met de uitvoering van de opdracht als zelfstandige. Hoe dat bewijs zal kunnen worden geleverd, is niet meteen duidelijk. Het Hof van Cassatie blijft zich consequent uitspreken over de rol van de rechter van de Arbeidsrechtbank bij de beoordeling van de kwalificatie van een overeenkomst die door partijen als een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid wordt

26

Er bestaat geen vermoeden van het bestaan van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid, wanneer partijen hun verhouding alsdusdanig kwalificeren. De RSZ die het tegendeel tracht aan te tonen en socialezekerheidsbijdragen voor werknemers vordert, moet het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijzen. Dat betekent dat het bewijs zal moeten worden geleverd dat de arbeid uitgevoerd wordt onder het gezag van de opdrachtgever.

Dit zijn enkele elementen die onderzocht kunnen worden om na te gaan of iemand zelfstandig is, dan wel een arbeider of een bediende met een verkeerd statuut: • Een zelfstandige kan beslissingen nemen over de uit te voeren opdracht, hij kan en mag andere werkmethodes gebruiken. • Hij bepaalt zelf zijn arbeidsuren, hij start en eindigt het werk wanneer het hem past. • Hij kan mensen in dienst nemen, indien hij dit nodig vindt. • Hij heeft de mogelijkheid (aan te raden) om voor meerdere opdrachtgevers te werken. • Hij moet zelf investeringen kunnen doen. De wet op de arbeidsrelaties (ingevoerd in 2006) creëerde een


grijze zone waarin schijnzelfstandigheid mogelijk was. Deze wet gaat uit van de contractuele vrijheid. Dit houdt in dat iedereen vrij is om in samenspraak met de opdrachtgever te bepalen of hij als zelfstandige of als werknemer actief wordt. Dit betekent dat slechts sprake is van schijnzelfstandigheid wanneer de realiteit manifest in tegenspraak is met 3 algemene eigenschappen van een zelfstandige arbeidsrelatie. Deze basis algemene eigenschappen zijn zoals reeds opgesomd: 1 Afwezigheid van een gezagsrelatie en afwezigheid van directe controle. 2 Vrijheid bij de organisatie van het werk. 3 Vrijheid om de arbeidstijd te bepalen.

Als de zelfstandige dit voldoende kan bewijzen dan is er geen probleem. Moeilijker is het als een zelfstandige wilt beginnen te werken voor zijn vorige werkgever. Als hij dan ook nog hetzelfde werk gaat doen als wat hij daarvoor in loonverband deed, zal men hem vermoedelijk beschouwen als werknemer en niet als zelfstandige. Bron: Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht, Oriëntatie 3 - maart 2007

Eddy Vleeschdrager

www.hrdantwerp.be

HRD Antwerp Graduates Club | Invitation Monday, September 30, 2013 SYMPOSIUM

BACK TO THE FUTURE Science and technology, gems, jewels and business today and tomorrow

HRD Awards 2013 Brazilian designers: Leticia Landgraf and Marco Marchese Diamond sponsor: Eurostar Diamond Traders

Do not miss this unique opportunity to update your knowledge of diamonds and jewellery. When: Where:

Monday, September 30, from 9.30 AM sharp until 4.30 PM Amuz, Kammenstraat 81, BE 2000 Antwerp, Belgium

Programme: 9.15 - 9.30:

Registration

9.30 - 9.35:

Welcome

9.35 - 10.20:

Identification of the latest as-grown and treated CVD synthetics by Dr. David Fisher Principal Scientist at De Beers UK Ltd.

10.20 - 11.00:

50 shades of pink – fancy coloured diamonds from the Argyle mine in Australia by John Chapman Principal Adviser-Diamond Technology, Rio Tinto

11.00 - 11.30:

Introduction to the new consumer language for diamonds by Ann Peeters Manager of Triple-Excellent

11.30 - 12.00:

From a Thai oven to your finger: a hot story of ruby and sapphire treatment by Katerina Deliousi Senior Instructor, HRD Antwerp

12.00 - 13.00: 13.00 - 13.40:

Award ceremony and lunch Management principles: lessons from the past by Dirk Collier Chairman, Xerius Group and Former member Board of Directors and Executive Committee, Janssen Pharmaceutica NV

13.40 - 14.20:

E-jewellery, the way to e-commerce by Uriel Ballast CEO, Shop2market.com

14.20 - 14.40:

Coffee break

14.40 - 15.20:

What to do with gold scrap? by Steven Keyzer Process Director at Etn. P.C. Boschmans nv

15.20 - 16.00:

Discover the limitless possibilities of 3D printing for the jewellery industry by Bert De Niel Product Developer at i.materialise

16.00 - 16.30:

Conclusions and reception

PARTICIPATION FEE HRD Antwerp Graduates Club members € 50,- | Non-members €75,- | Lunch and coffee breaks inclusive. SEATS ARE LIMITED. FIRST COME, FIRST SERVED. MORE INFORMATION Mr. Dirk Trips | +32 3 222 07 08 | graduates@hrdantwerp.be

Powered by

CIBJO | The World Jewellery Confederation

27


Personalia Avi Paz, appointed Chairman of WDC chair Avi Paz, honorary life president of the WFDB, has been appointed as chairman of the World Diamond Council (WDC). He takes over from Eli Izhakoff who stepped down as WDC president after having served the organisation for 11 years. SBD congratulates Mr. Paz and looks forward to a mutually beneficial and fruitful relationship with the WDC.

WFDB President, Ernie Blom, appointed Economic Diplomacy Advisor to Belgium Ernie Blom, President of the World Federation of Diamond Bourses (WFDB), has been appointed as South Africa’s Economic Diplomacy Advisor to Belgium after being nominated by the Belgium Minister of Foreign Affairs. The appointment, by Royal Decree, is based on Blom’s contribution towards the development of social, economic, trade- and financial relations between the two countries. SBD extends to Mr. Blom their congratulations.

SBD was vertegenwoordigd Juni 2013 3/6 - Bestendig Comité AWDC 4/6 - Toezichtscommissie AXA - RVB RVD - Plenaire zitting Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel 6/6 - Bureel SBD 11/6 - Uitreiking Eretekens in de Nationale Orde 13/6 - Bestendig Comité WTOCD 16-18/6 - Presidentsmeeting Istanbul 18/6 - VBO Centrale Werkgroep - Fonds voor de Diamantnijverheid - IDC Meeting 20/6 - Algemene Raad WTOCD - Tuinfeest VOKA 25/6 - Bezoek CERN Genève 27/6 - Bezoek diamantarchieven Saint-Claude

Juli 2013 2/7 9/7 6/7 9/7 16/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 29/7-16/8

- VBO - CSA - RVD - Algemeen Beheersorgaan ICD - Algemene Vergadering RVD - Bezoek Minister Reynders AWDC - VBO - CSA / VBO Infosessie - RVD - Algemene ledenvergadering SBD - RVD - Bestendig Comité AWDC - Vergadering WOS - Bezoek Minister Vande Lanotte AWDC - Collectief verlof Diamantnijverheid PC324

Augustus 2013 Ernie Blom, President of the WFDB

26/8

- Ontvangst RVB Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid

With Sympathy FISCHLER DIAMONDS nv Schupstraat 21 bus 11 - 2018 Antwerp

28


oject

DE HANTSETTERS & VERHAERE

NV

0 0

0

ag

a

CRISDIAM DENCKENS Eduard International Diamond Manufacturers

Schupstraat 21, 2nd floor 2018 Antwerpen - Belgium info@dhv.be

Tel. : +32 (0)3 233 90 76 Fax : +32 (0)3 231 72 34 www.dhv.be

Hoveniersstraat 2 bus 240 B-2018 Antwerpen Dennenlaan 2 2243 Zandhoven Belgium Tel. 03-233.65.59 - Fax: 03-234.28.51 Tel. 03 484 30 32 www.crisdiam.com

INTERNATIONAL DIAMOND MANUFACTURERS

IMPORTERS - EXPORTERS

Hoveniersstraat 53, box 127 • B-2018 Antwerpen-Belgium Phone : (03) 206 16 00 • Fax : (03) 206 16 01 www.rosyblue.com


THROUGH ITS INNOVATIVE TECHNIQUES AND PIONEERING RESEARCH, DIAMCAD HAS OBTAINED A UNIQUE POSITION IN THE MARKET OF HIGH VALUE GEM STONES. OUR TEAM OF HIGHLY SKILLED AND DEDICATED PROFESSIONALS BRING THEIR WIDE EXPERIENCE WHEN HANDLING A STONE WITH THE PARTICULAR ATTENTION AND SPECIAL APPROACH IT DESERVES. AS A RESULT OF THIS EXCEPTIONAL MIXTURE OF TECHNOLOGY, INSIGHT AND CRAFTSMANSHIP, DIAMCAD HAS ACQUIRED A PROMINENT REPUTATION.

DIAMCAD NV - SCHUPSTRAAT 17, 2018 ANTWERPEN - BELGIUM T. +32 (3) 206 92 70 - F. +32 (3) 206 92 71 - INFO@DIAMCAD.BE - WWW.DIAMCAD.BE

S83e03 jul aug sep  

S83E03-jul_aug_sep.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you