Page 1

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 2600 Berchem 1 - 2de afd. BC 4953

Afgiftekantoor 2600 Berchem 1 - 2de afd. Erkenning P303167

Hoveniersstraat 22 - 2018 Antwerpen Driemaandelijks

oktober / november / december 2011


Always brilliant

EUROSTAR

Diamond Traders N.V.

From technical standards to total inventory management, Eurostar is the leading industry benchmark for diamond processing excellence. With over 10,000 quality-focussed specialists worldwide matching diamonds according to your own unique custom calibrated precision systemTM, every Eurostar parcel is literally all sorted out for you according to your exact requirements from basic colour and clarity delineations to even the most subtle outlines for proportion and cut. At Eurostar, the choice is always brilliant.

The companies referred to are group companies of Eurostar Diamonds International S.A., a Diamond Trading Company Sightholder. *Represented in Mumbai by Dimexon Diamonds Ltd., a Sightholder of The Diamond Trading Company.

Antwerp +32 3 213 7777 • Dubai +971 4 226 5165 Hong Kong +852 2810 7751• Mumbai* +91 22 56 35 7777 New York +1 212 754 4100 • Shanghai +86 21 504 76555


81e jaargang, nr 4, oktober / november / december 2011

de belgische diamantnijverheid Periodieke uitgave van het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid Periodical Publication of the Syndicate of the Belgian Diamond Industry

editoriaal

Verantwoordelijke uitgever Responsable editor Eduard Denckens Dennenlaan 2 2243 Zandhoven

Redactie en Publiciteit Editorial Office and Publicity SBD Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen Tel. : 03/233.11.29 - Fax : 03/227.46.30 e-mail: sbd@sbd.be

Redactiecomité Editorial Board Eduard Denckens, Jos Heiremans, Dirk Loots, Linda Vancauwenberghe, Yvan Verbraeck

Jaarabonnement Yearly subscription € 30

Voor de teksten zijn uitsluitend hun auteurs verantwoordelijk. Nadruk van teksten toegelaten mits uitdrukkelijke bronvermelding.

Drukkerij Ignace Wils NV, 2890 Sint-Amands

In de loop van de voorbije weken sloegen een paar berichten van de Antwerpse diamantwereld in als bommen. Los van de soms vrij ongenuanceerde eerste mediacommentaren ligt het voor de hand dat alle diamantairs van de Scheldestad en de Kempen grondig over die berichten zullen moeten nadenken en vooral zullen moeten uitkijken naar de eventuele gevolgen daarvan. Zoals u ongetwijfeld reeds vermoedt gaat het enerzijds om de verkoop door de Zuid-Afrikaanse ondernemersfamilie Oppenheimer, na meer dan 80 jaar, van haar belang in diamantproducent De Beers en anderzijds om het raamakkoord inzake samenwerking, dat tijdens de Diamond Road Show in China gesloten werd tussen de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Wat De Beers betreft noemde voorzitter Nicky Oppenheimer de unanieme beslissing van zijn familie ‘moeilijk en gewichtig’. Het gaat daarbij in concreto om de verkoop door de familie van haar belang van 40% in de grootste diamantmijngroep ter wereld, namelijk De Beers, aan de beursgenoteerde mijnbouwer Anglo American, die reeds 45% van De Beers bezat. De resterende 40% werden voor de som van 5,1 miljard dollar overgenomen en De Beers-voorzitter Nicky Oppenheimer had reeds begin dit jaar ontslag genomen uit de raad van bestuur van Anglo American. Wat China aangaat, kondigde de Chinese topbank ICBC in de Grote Hal van het Volk, waar de leden van de Communistische Partij van dat


land traditioneel hun congres houden, aan “dat zij in Antwerpen een kantoor gaat openen en voor een aanzienlijk bedrag kredietlijnen gaat openen voor Antwerpse diamantairs, die dat geld nodig hebben om ruw te kopen”. Hoewel het bedrag van die kredietlijnen nog een goed bewaard geheim is heeft Ari Epstein, CEO van AWDC, voorgerekend dat de Chinezen op termijn ongeveer een vijfde van de Antwerpse diamanthandel zullen prefinancieren. Even terugkomend op De Beers dringt zich vanzelfsprekend de vraag op waarom de Oppenheimers nu reeds 85% van de belangen in het familiebedrijf aan Anglo American verkocht hebben. Toen de financiële crisis in 2008 de aandeelhouders verplichtte cash in De Beers te pompen omdat de verkoop van diamanten en de vraag naar luxeproducten kelderde, weigerde diezelfde familie nog categoriek haar belangen aan Anglo American over te dragen. Hoewel ze zelf tot op heden nog altijd geen sterk gemotiveerd argument naar voren geschoven heeft, lijkt veel in de richting van ‘diversificatie’ te wijzen. Het is inderdaad zo dat de familie Oppenheimer ook een financieringsmaatschappij opgezet heeft die investeert in middelgrote Zuid-Afrikaanse bedrijven en in augustus jongstleden nog een privateequityfonds met 300 miljoen dollar in het leven geroepen heeft in samenwerking met de Singaporese staatsinvesteringsmaatschappij Temasek om te investeren in consumentengoederen en in de landbouwsector in Afrika, een samenwerking die ze trouwens wil uitbouwen. Beweren dat de nieuwste belangenoverdracht het einde van het De Beers-diamantimperium betekent zou beslist meer dan voorbarig zijn. Temeer daar Nicky Oppenheimer ook na de recente verkoop voorzitter blijft. Of er op langere termijn iets gaat veranderen aan de traditionele manier van werken van het imperium is op dit ogenblik onvoorspelbaar maar de mogelijkheid blijft er ongetwijfeld in zitten en vooral de sector van het ruw zal er dan ook alle belang bij hebben elke nieuwe ontwikkeling met arendsogen toe te kijken. Wat de plannen van de Chinese topbank ICBC, (goed voor 240 miljoen klanten) betreft, zouden die zowel van groot belang kunnen zijn voor de Antwerpse ruwhandelaars als voor de handelaars in 2

geslepen. Wat die laatsten aangaat zullen zij het vertrouwen van de Chinese koper van geslepen in deze voor die markt vrij nieuwe materie inderdaad krachtig versterken. En dat zou een prachtige zaak zijn op een ogenblik waarop steeds meer gefortuneerde Chinezen belangstelling tonen voor de aankoop van diamantjuwelen. Het ligt dan ook voor de hand dat dit land met 1,3 miljard mensen een gigantische potentiële markt voor diamantjuwelen vormt. Dit belang blijkt trouwens nu reeds uit het voorhanden cijfermateriaal. Uit de statistische gegevens van het AWDC leiden we af dat Antwerpen in 2007 voor 1,7 miljoen karaat geslepen diamant naar China exporteerde voor een waarde van 1,9 miljard dollar. De exportcijfers bleven stijgen met als resultaat in 2010 een uitvoer naar China van 1,8 miljoen karaat ter waarde van 2,9 miljard dollar. In het derde kwartaal van dit jaar steeg de Chinese vraag maar liefst met 13%. Het zou echter even gevaarlijk als voorbarig zijn de Chinese economische groei - en dus ook de toename van het aantal rijke Chinezen - te bekijken vanuit een euforie die blind is voor de dagelijkse realiteit van dat land. Met Pierre Huylenbroeck van de Financieel Economische Tijd (29/10/2011) willen we er graag op wijzen dat “Europa dezer dagen hard zijn best doet om China welgezind te zijn ‘terwijl’ China wel degelijk goede geopolitieke redenen heeft om te helpen. Met Europa in zak en as en de aanhoudende Amerikaanse achteruitgang op het wereldtoneel heeft China een unieke kans om een diplomatiek offensief in te zetten. Geen wonder dat China zich tot Europa wil wenden. De Europese Unie is sowieso China’s grootste handelspartner. Het verder wegglijden van de Europese economie kan nefaste gevolgen hebben voor de op export gestoelde Chinese economie”. Hij voegt daar nog aan toe dat “een mogelijke extra Chinese voorwaarde voor de cheque kan zijn dat Europa voortaan zijn kritiek op het Chinese valutabeleid wat meer achterwege laat”. Intussen blijft het maar zeer de vraag of de doorsnee Chinese burger in de loop van de komende jaren echt altijd maar meer zal blijven verdienen. Iets waaraan vele economen sterk twijfelen. Wat natuurlijk niet betekent dat China in de eerstkomende jaren nog altijd geen heel belangrijke


afnemer van geslepen diamanten zal blijven. Het is dan ook een markt die de hele Antwerpse diamantsector nauwgezet in het oog dient te houden en de prefinanciering die de Chinese topbank wil leveren blijft vanzelfsprekend uiterst welkom.

zo slecht lijkt voor te staan en we er allen samen dan ook alles aan moeten doen om onze technische voorsprong (WTOCD) op alle gebieden van de diamantbewerking maximum uit te buiten en in een flinke voorsprong op onze internationale concurrenten om te zetten.

Wat ons tot de positieve slotconclusie leidt dat de Antwerpse diamantsector in globo er helemaal niet

Edward Denckens Voorzitter SBD

éditorial Le monde diamantaire anversois a été secoué ces dernières semaines par quelques articles qui ont fait l’effet de bombes. Hormis le fait que les premiers commentaires n’ont pas toujours été très nuancés, il est un fait que tous les diamantaires de la Cité scaldienne et de la Campine devront réfléchir à ces nouvelles et surtout faire attention aux éventuelles retombées. Comme vous le savez certainement, il s’agit d’une part de la vente, par la famille sud-africaine d’entrepreneurs Oppenheimer, après plus de 80 ans, de ses intérêts dans le producteur de diamants De Beers, et d’autre part de l’accordcadre de coopération qui a été conclu pendant le Diamond Road Show en Chine entre l’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) et l’Antwerp World Diamond Centre (AWCD). A propos de De Beers, le président Nicky Oppenheimer a qualifié la décision unanime de sa famille de ‘difficile et grave’. Il s’agit concrètement de la vente par la famille de sa part de 40% dans le plus grand groupe minier diamantaire au monde, à savoir De Beers, à la société minière cotée en bourse Anglo American, qui possède déjà 45% de De Beers. Les 40% restants ont été repris pour la somme de 5,1 milliards de dollars, et le président de De Beers, Nicky Oppenheimer, avait déjà démissionné au début de cette année du conseil d’administration d’Anglo American. Pour ce qui est de la Chine, la grande banque chinoise ICBC a annoncé dans la Grande Salle du Peuple, où les membres du Parti communiste de ce pays tiennent traditionnellement leur congrès, qu’on va ouvrir un bureau à Anvers et qu’on va ouvrir des lignes de crédit pour un montant considérable pour les diamantaires anversois, qui ont besoin de cet argent pour acheter du brut. Bien que le montant de ces lignes de crédit soit un secret encore bien gardé, Ari Epstein, CEO de l’AWCD, a calculé que les Chinois vont préfinancer à terme environ un cinquième du commerce diamantaire anversois. Pour revenir à De Beers, il va de soi qu’on se pose la question de savoir pourquoi les Oppenheimer ont déjà vendu 85% des intérêts de l’entreprise familiale à Anglo American. Lorsque la crise financière de 2008 a obligé les actionnaires d’investir du cash dans De Beers parce que la vente de diamants et la demande de produits de luxe étaient en chute libre, la même

famille a encore catégoriquement refusé de vendre ses intérêts à Anglo American. Bien qu’elle n’ait jusqu’à présent pas encore invoqué d’argument très motivé, beaucoup semble aller dans le sens d’une diversification. Il est vrai que la famille Oppenheimer a aussi créé une société de financement qui investit dans des entreprises sud-africaines de taille moyenne. En août dernier, elle a encore créé un fonds private-equity de 300 millions de dollars en collaboration avec la société singapourienne d’investissement d’Etat Temasek pour investir dans des biens de consommation et dans le secteur agricole en Afrique, une coopération qu’elle entend d’ailleurs développer. Prétendre que le récent transfert d’intérêts représente la fin de l’empire diamantaire de De Beers serait assurément pour le moins prématuré, d’autant que Nicky Oppenheimer reste président, même après la récente vente. Quant à savoir si, à long terme, quelque chose va changer dans la manière traditionnelle de travailler de l’empire, c’est actuellement imprévisible, mais ce n’est pas impossible non plus, et le secteur du brut aura particulièrement tout intérêt à examiner de près tous les nouveaux développements. En ce qui concerne la grande banque chinoise ICBC, qui compte 240 millions de clients, ses projets pourraient être très importants pour les négociants anversois en brut et pour les négociants en marchandises taillées. Quant à ces derniers, ils devront en effet renforcer considérablement la confiance des acheteurs chinois de marchandises taillées pour ces produits assez nouveaux pour ce marché. Et ce serait une excellente affaire au moment où des Chinois de plus en plus fortunés manifestent de l’intérêt pour l’achat de bijoux diamantaires. Il est dès lors évident que ce pays de 1,3 milliard d’habitants constitue un marché potentiel gigantesque pour les bijoux diamantaires. Cet intérêt apparaît déjà des données chiffrées disponibles. Nous déduisons des données statistiques de l’AWDC qu’Anvers a exporté en 2007 pour 1,7 million de carats de diamants taillés vers la Chine, pour une valeur de 1,9 milliard de dollars. Les chiffres à l’exportation ont continué de grimper de sorte qu’en 2010, on a noté des exportations vers la Chine de 1,8 million de carats, d’une valeur de 2,9 milliards de dollars. Au troisième trimestre de cette année, la demande chinoise a augmenté de pas moins de 13%.

3


Il serait toutefois aussi dangereux que prématuré de voir la croissance économique chinoise – et donc aussi l’augmentation du nombre de Chinois riches – dans une euphorie aveugle pour la réalité de tous les jours de ce pays. En même temps que Pierre Huylenbroeck du Financieel Economische Tijd (29/10/2011), nous voudrions dire que «l’Europe doit faire de son mieux de ces jours-ci pour faire plaisir à la Chine, ‘tandis que’ la Chine a de bonnes raisons géopolitiques pour aider. Avec une Europe en déroute et le recul persistant des Etats-Unis sur la scène mondiale, la Chine a une occasion unique de mener une offensive diplomatique. // Il n’est pas étonnant que la Chine veuille se tourner vers l’Europe. L’Union européenne est de toute manière le plus grand partenaire commercial de la Chine. Si l’économie européenne continue à dériver, cela peut avoir des conséquences néfastes pour l’économie chinoise tournée vers l’exportation.» Et il ajoute: «une condition chinoise supplémentaire pour le chèque sera peut-être que l’Europe devra quelque peu laisser tomber ses critiques sur la politique monétaire chinoise.» Et entretemps, reste aussi la question de savoir si le bourgeois chinois moyen va continuer à

gagner davantage au cours des prochaines années, ce dont beaucoup d’économistes doutent sérieusement. Cela ne signifie bien évidemment pas que la Chine ne restera pas ces prochaines années un très important importateur de diamants taillés. C’est donc un marché que l’ensemble du secteur diamantaire anversois doit bien tenir à l’il, et le préfinancement que la grande banque chinoise veut fournir est dès lors tout à fait le bienvenu. Ce qui nous mène à la conclusion finale que dans l’ensemble, le secteur diamantaire anversois n’est pas dans une mauvaise passe et que nous devons faire le maximum pour que nos avancées techniques (WTCOD) soient utilisées au mieux dans tous les domaines du travail diamantaire et nous servent pour avoir une bonne longueur d’avance sur nos concurrents internationaux. Edward Denckens Président du SBD

editorial In the course of the past weeks a couple of news items have come in the diamond world like bombshells. Notwithstanding the every now and then over-simplified first comments in the media comments it goes without saying that all Antwerp and Kempen diamantaires will have to think hard about this news and that they especially will have to reflect upon the eventual consequences. As you probably already do suspect, it is about the selling by the South-African family of entrepreneurs Oppenheimer after more than 80 years of their interest in the diamond producer De Beers on the one side whereas on the other side it was the news of the Cooperation Framework Agreement that was signed during the Diamond Road Show in China between the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) and the Antwerp World Diamond Centre (AWDC). As far as De Beers is concerned, president Nicky Oppenheimer called the unanimous decision of his family ‘difficult and momentous’. As a matter of fact, it concerns the selling by the family of its interest of 40% in the biggest diamond mining group in the world, i.e. De Beers, to the stock market mining company Anglo American which already had a stake of 45% in De Beers. The remaining 40% have been taken over for a total cash consideration of USD 5.1 billion and at the beginning of this year De Beers president Nicky Oppenheimer had already resigned from the board of directors of Anglo American. As far as China is concerned, the Industrial and Commercial Bank of China announced in the Great Hall of the People, where members of the Communist Party of the land traditionally have their congresses, that it is going to open a branch office in Antwerp as well as to offer global cash management to Antwerp diamantaires who need the money to buy rough. Although the amount of the credit line still remains a well hidden secret, Ari Epstein, CEO of AWDC, has

4

calculated that on term the Chinese will pre-finance nearly one fifth of the Antwerp diamond trade. Back again to De Beers, the question is imminent why the Oppenheimers have already sold the 85% of the interest in the family company to Anglo American. When the financial crisis in 2008 obliged the stockholders to pump cash in De Beers because the selling of diamonds and the demand for luxury products plummeted, this same family categorically refused to transfer their interest to Anglo American. Although until now the family has not yet advanced any strong motivated argument, much seems to point into the direction of ‘diversification’. It is a well known fact that the Oppenheimer family has set up a financing company investing in medium-sized South-African companies and that in the month August lately, the family has set up a private equity-fund with 300 million USD in cooperation with the Singapore state investment company Temasek with the aim of investing in consumer goods and the African agricultural sector, a cooperation the family wants to extend. To pretend that the passing of interests means the end of the De Beers diamond imperium would certainly mean to be a premature conclusion, all the more as Nicky Oppenheimer after the previously mentioned selling remains president of De Beers. For the moment being it is absolutely unpredictable if on a longer term something is going to change as far as the traditional way of working of the imperium is concerned but it remains certainly always possible and in that case it will certainly be to the advantage of the rough sector to look at the new developments with eagle’s eyes. As far as the plans of the Chinese ICBC are concerned, representing 240 million clients, they might be as well of great


importance to the Antwerp rough traders as to the polished traders. As far as the latter are concerned the bank will firmly strengthen the confidence of the Chinese buyer in this rather new market. And this would be of the highest importance at a moment at which more and more fortunate Chinese are showing interest in buying diamond jewellery. It goes without saying that this country with its 1.3 billion people constitutes a gigantic potential market for diamond jewels. This importance is moreover already reflected in the existing figures. From the AWDC statistics we understand that in 2007 Antwerp exported 1.7 million carats to China for a total value of USD 1.9 billion. The export figures continued to grow in 2010 resulting in an export to China of 1.8 million carats for a total value of USD 2.9 billion. During the third quarter of this year, Chinese demand rose with no less than 13%. It would certainly be as dangerous as premature to look in a euphoric way at the Chinese economic growth – and consequently the growth of the number of rich Chinese people - and to be blind for the daily reality in that country. With Pierre Huylenbroeck of the Financieel Economische Tijd (29/10/2011) we would like to point to the fact that “at this very moment, Europe is doing hard its best to be well-disposed towards China whereas China has very good geopolitical reasons to help Europe. With a Europe in sackcloth and ashes and a continuing American decline on the world stage China gets a unique opportunity to launch a diplomatic offensive. No

wonder that China wants to turn to Europe. This is all the more true as the European Union is China’s greatest trade partner. A further decline of the economy of the European Union may have a baleful influence on the Chinese export based economy.” And the author added immediately: “An eventual extra Chinese condition for the check might be that Europe stops in the future its critics on the Chinese currency policy.” And in the meantime, the question remains if the average Chinese citizen is really going to earn more from year to year, something on which many economists do have their doubts. Which of course does not mean that in the next years to come China won’t remain a very important buyer of polished diamonds. Consequently it is certainly a market which the Antwerp diamond sector has to observe very precisely and the pre-financing that the Chinese bank wants to offer remains extremely welcome. Which leads us to the positive end conclusion that the Antwerp diamond sector as a whole doesn’t seems to have too bad prospects and that all together we have to do everything to take advantage to the maximum of the lead we have on all technical fields of diamond working and to turn it into a serious head start as far as our international competitors are concerned. Edward Denckens President SBD

5


ICBC joins with largest global diamond centre to extend diamond financing business Witnessed by high ranked officials and VIP guests of China and Belgium, the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) and Antwerp World Diamond Centre (AWDC) signed on October 24th 2011 in Beijing a Cooperation Framework Agreement, starting their cooperation in the field of diamond financing. According to this agreement, ICBC will provide AWDC with professional first class financial services. Through its global network and advanced IT system, ICBC will provide various services to the Antwerp diamond companies, such as trade and product financing, global cash management, bank card acceptance, Chinese Yuan based international settlement, capital transaction and investment banking, etc.

diamond financing activities. ICBC’s important, global range clients, will be provided with high quality and competitively priced diamond products.

The AWDC will assist ICBC in entering the field of diamond financing and assist its Brussels Branch to obtain the required location, the necessary professional technology, people, equipment and information to support the launch of ICBC’s

After the signing ceremony, Belgian Crown Prince Philippe and Princess Mathilde personally inaugurated the Antwerp Diamond Roadshow, launching a 10 day journey showcasing Antwerp diamonds in China.

AWDC CEO Ari Epstein (seated, left) and ICBC Senior Executive Vice President Li Xiaopeng (seated, right) signing the Cooperation Framework Agreement. Witnessing the signing are Crown Prince Philippe (standing, left) and ICBC Chairman Jiang Jianqing (standing, right).

6


During this 10 days 15 Antwerp diamond enterprises visit Beijing, Taiyuan, Jinan, Hangzhou and Guangzhou. They will exhibit high quality polished diamonds, valued around 200 million US dollars and give China’s most important jewelers and investors the opportunity to establish direct contact with Antwerp diamond companies. ICBC, as the sole financial service provider for AWDC and its participating member diamond companies during this road show, will provide various flexible services for this road show event.

turnover of 45 billion USD. Globally, ICBC is the commercial bank with the largest market capitalization value, highest revenue and the highest clients savings value. Cooperation of the two strong partners to jointly extend diamond financing business, will not only bring excellent services to people and companies in China and Belgium, but it will also have an important facilitating role to further deepen the ChineseBelgian trade relationship. For more information : caroline.de.wolf@awdc.be

The city of Antwerp in Belgium is the world’s capital of diamonds, it has the most renowned diamond manufacturing technology and it is the main hub for natural diamonds in the world. According to statistics, out of every 10 rough diamonds in the world, 8 are sent to Antwerp for further manufacturing, and 80% of the global diamond trading is conducted in Antwerp. Since the last few years, the Antwerp diamond industry has played an increasingly important role in the Chinese-Belgian trade relationship. Diamonds represent 25% of all the trade between China and Belgium. AWDC is the largest diamond organization in the world, representing 1800 excellent diamond company members and the Belgian diamond industry equals an annual

Belgium's Crown Prince Philippe (third from right) and Princess Mathilde during the signing ceremony flanked by ICBC and AWDC officials, from left, Li Xiaopeng, ICBC Senior Executive Vice President; Jiang Jianqing, ICBC Chairman and Ari Epstein, AWDC CEO.

FUSION 4 = Vrije toegang tot alle beurzen In het kader van Project 2020 is het initiatief gelanceerd om de 4 diamantbeurzen beter te laten samenwerken. En dit als eerste stap om de eenheid van Antwerpen, wereldcentrum van diamant, aan te tonen. Vanaf 1.1.2012 zal iedereen die lid is van 1 beurs ook toegang krijgen tot de andere beurzen. Het lidgeld wordt gelijkgeschakeld voor alle beursleden, namelijk: - Geen aandelen: € 820 - 1 aandeel : € 675 - 2 aandelen en meer (van dezelfde beurs van waar u lid bent): € 550 Deze lidgelden worden geïnd door de secretariaten van elke individuele beurs. Lid worden van de Fusion 4 bestaat niet: men blijft lid van een bepaalde beurs. Leden van bvb 3 beurzen moeten in 2012 kiezen bij welke beurs ze hun lidgeld zullen betalen. Nieuwe leden vanaf 2012 kiezen bij welke beurs ze lid worden en zij betalen 820 euro. Willen ze eveneens lid worden van een 2de beurs, dan betalen ze een toeslag van 250 euro. Er komt een uniforme regeling voor vrijstellingen. Zo zullen +75-jarige gewezen leden die niet meer actief zijn, niet meer moeten betalen. De federatieve toelatingsvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften blijven dezelfde. Het aandeelhouderschap blijft een materie eigen aan iedere beurs. Naast de andere gekende voordelen van een lidmaatschap van een beurs, is deze vrije toegang tot alle beurzen toch zeker een stimulans om lid te worden van een beurs.

7


IDMA President Moti Ganz affirms rough producers should be responsive to changing market conditions

Moti Ganz, president of the International Diamond Manufacturers Association, the Israel Diamond Manufacturers Association and Chairman of the Israel Diamond Institute (IDI) said in a recent statement that reductions of rough supplies on the part of the producers were proving to be instrumental in calming the diamond market. "In the last quarter of 2011, the global demand for rough diamonds will run at about $1.2 billion less than the $4.6 billion sold in each of the first three quarters," says Moti Ganz. "The reduced demand for cheaper and small diamonds in the U.S. market is partly offset by a strong demand from the Indian and Chinese domestic markets - but the consumers in these new emerging markets demand bigger and higher quality goods." "Nevertheless, the industry's recovery is continuing. Even with the current 'technical correction' in the rough supply make-up, the manufacturers will process some $16.9 billion rough this year, a 27% growth over the $13.3 billion of 2010. Expressed in polished wholesale prices, the diamonds available to the jewelry sector will grow by some 5.3% from $18.9 billion to $21.9 billion this year" says Ganz, citing from PharosBeam and Tacy research. "The changing consumption patterns require a shifting of manufacturing focus in the cutting centers, which partly

explains the unease in the rough markets in which certain (cheap) goods cannot find buyers even at two-digit marker discounts, while goods which are in demand are hard to find," says the industry leader. Ganz lauded the decision by the DTC, the marketing arm of De Beers, to limit the next sight allocation to $300 million, following the previous sight of $440 million. "These reduced allocations will further help to calm the market, which has recently seen vacillating prices in light of changing consumption patterns." Ganz said that the DTC, headed by Varda Shine, took into consideration the slow-down in the world markets due to the Diwali holiday celebrations in India that have started this week when factories close down and workers join their families. As the industry is currently facing liquidity challenges, the DTC is assisting clients who can postpone their purchases to when they need the goods for manufacturing and have the financing in place to pay for their sight boxes. "These supply restraints will undoubtedly improve the atmosphere in the entire diamond supply pipeline, creating also much needed upward pressures on polished diamond prices," concludes Ganz. For further information, please contact: the IDMA secretariat e-mail : idma.net@gmail.com - www.idma.co

Derde editie van Antwerp Diamond Trade Fair De 3de editie van de Antwerp Diamond Trade Fair (ADTF) zal plaatsvinden van 29 januari tot 31 januari 2012 in de zalen van de Diamantclub van Antwerpen en de Beurs voor Diamanthandel. Ook juweelfabrikanten uit Azië & Noord-Amerika zullen uitgenodigd worden. “Het concept heeft zichzelf reeds bewezen. Door juweelverkopers en juweeldesigners naar het hart van de diamantbuurt te brengen hen ondertussen tonen wat we te bieden hebben - zullen ze ons niet vergeten in de verdere toekomst. Daarom worden de inspanningen verhoogd om juweliers uit Azië, Europa & Noord-Amerika naar Antwerpen te brengen, hen Antwerpen en het potentieel van het wereldcentrum voor Diamant te leren kennen” zegt Epstein, CEO AWDC. Raphael Rubin, lid van het organiserend comité zegt : “Dat de beurs succes blijft hebben, toont aan dat Antwerpen letterlijk klaar is om alle goederen te leveren, in al zijn aspecten. En dit komt het prestige en de bekendheid van Antwerpen ten goede.”

8


KIMBERLEY PROCESS

KP Plenary meeting as a 'historic success' The World Diamond Council has welcomed the historic success of the Kimberley Process plenary in Kinshasa, November 1-3, 2011, as a result of the leadership of Mathieu Yamba.

the issue of exports of diamonds from the Marange region of Zimbabwe. He voiced the WFDB's hope that the decision will enable a period of stability for members of the diamond supply pipeline.

The agreements approved and adopted by the KP on Marange, as well as on other important issues, including measures on reform, exhibit beyond doubt that the Kimberley Process is effective, resilient and viable. The diamond industry is pleased with the continuing progress of the KP and we welcome the decision of the United States and South Africa to work together to provide leadership for the next two years, with the United States serving as KP Chair in 2012 and South Africa as Vice Chair, and South Africa becoming KP Chair in 2013.

However, the WFDB president warned that this agreement was just the beginning of a long process. "All parties now will have to step up to the plate and make sure they respect the agreement in full. We can be sure that the Zimbabwean people and their representatives, NGOs, the global diamond business community, and the world at large will be looking over the KP's shoulder, critically and continuously. This is an opportunity not to be missed," Paz added.

The WDC is particularly pleased that Plenary endorsed the need for professional administrative support to improve and further develop the structures and processes of the KP.

The Antwerp World Diamond Centre (AWDC) praises and congratulaties the KP with this Marange agreement.

The agreement on Marange continues to hold Zimbabwe responsible for technical KPCS, monitored by a KP team. It also acknowledges the important role of local civil society organization in Zimbabwe. Monitoring will commence as soon as November 5, 2011. The Kimberley Process further proved its intent to enforce its requirements by declaring that unless Venezuela submits its annual reports and other statistical data by December 20, it will be removed from the KP. At this Plenary, the KP has demonstrated that, in spite of a difficult two years, it is capable of transcending serious challenges and fulfilling its mandate to break the link between conflict and the diamond supply chain. The Joint Statement of the incoming Chair USA and Vice Chair South Africa underlines the strength of unity and common purpose. Their combined commitment to implement reforms, improve governance and more effective enforcement is in line with goals promoted by the WDC for several years.

“Further stalemate would have reduced the KP to a simple trade regulatory regime without any moral or ethical importance or aspect. It would have lost any relevance to the industry”, says Mark Van Bockstael, the AWDC's Department of International Affairs & Trade director. “The agreement doesn’t only mean stability,” says Epstein, CEO of AWDC,“it also proves once again that the Kimberley Process is the only framework that really works. It protects both the integrity of the rough diamond chain and the benefit of the producing countries. AWDC always protected the KP very thoroughly through its Diamond Office, and will continue to do so in the future.” 80% of all rough diamonds worldwide pass through Antwerp.

The World Diamond Council urges continued and constructive engagement with the Civil Society Coalition acknowledging the essential role they play in the future success of the Kimberley Process.

Diamond Office, part of AWDC, is the single entry & exit point for all imports and exports of diamond shipments. The Federal Public Service Economy (Licence Service) and Customs supervise diamond shipments. A physical inspection is carried out on incoming and outgoing shipments for all categories of diamonds. In addition, Diamond Office plays a crucial role in the campaigns to combat smuggling, money laundering and the trade in conflict diamonds.

World Federation of Diamond Bourses (WFDB) President Avi Paz also praised KP members following their decision on

Diamond Office is perceived to be an ethical centre, upholding the highest standards globally for the Kimberley Process for diamonds through its Diamond Office.

9


Mathew Nyaungwa from Rough & Polished says that Zimbabwe is set to open sales offices in Antwerp and Dubai to facilitate the sale of Marange diamonds.

trade that the KP does not certify against human rights abuses, and KP certification does not ensure that diamonds are not involved in human rights abuses.

The Rapaport Group opposes the Kimberley Process's decision to to lift the trade embargo on the controversial Marange diamonds. It alleged that the funds generated from the sale of Marange diamonds were not properly accounted for, adding that it was likely that they would be used to fund human rights violations in Zimbabwe. The Rapaport Group hereby warns members of the diamond

For more information: wdc.communications@gmail.com - communications@wfdb.com caroline.de.wolf@awdc.be Read the in-depth interview with Mark Van Bockstael, KP Monitor, in Antwerp Facets where he gives his views on how the KP decision came about, what is likely to happen next, and how the KP plans to ensure monitoring of Zimbabwe's Marange production.

8th Annual Meeting of World Diamond Council to take place in Vicenza, Italy, May 13-14, 2012 The World Diamond Council has announced that its 8th Annual Meeting will take place May 13-14, 2012, in the northern Italian jewelry center of Vicenza. Hosting the event will be Fiera di Vicenza, one of Italy's leading trade fair operators. "With the agreement on Marange at the Kimberley Process Plenary Meeting in Kinshasa last month, the way is now open to tackle some of the other pressing matters on the agenda,"

said Eli Izhakoff, WDC President. "These will be discussed at length at our Annual Meeting, including the issue of reforming the KP structure, of which the WDC has been a keen proponent. We are most grateful to Fiera di Vicenza for its gracious offer to host the event, and for enabling us to defend the integrity and reputation of the diamond and our industry." wdc.communications@gmail.com

Hoe beslist u over uw beleggingen? Laat het niet aan het toeval over. U weet dan wel perfect wie u bent en wat u wilt, maar uw adviseur weet dan weer welke beleggingen het best bij uw persoonlijkheid en situatie passen. Kom eens langs. Dan bekijken we samen hoe u het best belegt naargelang van uw proďŹ el. En u zult zien: praten werkt. KBC Antwerpen Diamant Schupstraat 18-20 bus 17 2018 Antwerpen Tel. 03 213 72 00 Fax 03 213 72 01

we hebben het voor u

10


11


De FOD Economie geeft volgende verduidelijkingen :

ZEKER VERZEKERD

De bijkomende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe zoals vastgelegd in het Gemeenschappelijk Standpunt 2009/68/GBVB van de Europese Raad van 26 januari 2009, zijn nog steeds van kracht. De Verordening (EG) nr. 77/2009 van de Commissie heeft twee entiteiten, betrokken in de diamantsector in Zimbabwe, op de sanctielijst geplaatst nl. Oryx Diamonds en Zimbabwe Mining Development Cooperation (ZMDC). De opgelegde sancties omvatten onder meer een verbod op technische bijstand, financiering en financiële bijstand die verband houden met militaire activiteiten, een verbod op de uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, alsmede de bevriezing van tegoeden, financiële activa en economische middelen van leden van de regering van Zimbabwe en van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die banden met hen hebben. Deze verordening is in voege vanaf haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie, dit is 27 januari 2009. Deze verordening is direct toepasselijk in elke lidstaat en verbindend in al haar onderdelen. In uitvoering van de verordening zullen bovendien alle tegoeden, ook diamant, in beslag genomen worden wanneer er een duidelijke vermelding/link is met één van de entiteiten in de sanctielijst. Met betrekking tot deze EU-sancties zullen de Belgische autoriteiten de volgende stappen ondernemen bij de eventuele import van zendingen ruwe diamant uit Zimbabwe/Marange: - De import zal niet toegestaan worden wanneer er een duidelijke vermelding/link is met één van de entiteiten in de EU-sanctielijst. - De Belgische autoriteiten zullen hun “due dilligence” uitoefenen indien de zending afkomstig is van een onderneming of entiteit die niet op de EU-sanctielijst vermeld staat. Indien er een vermoeden is van een link met een entiteit vermeld op de sanctielijst zal België de Europese Commissie en de Lidstaten daarvan in kennis stellen.

GROEPS- & BEDRIJFSVERZEKERINGEN CONTACT:

12

ann.theunis @ finserve.be

Voor zendingen ruwe diamant blijven verder alle KP vereisten onverminderd van kracht (verzegelde zending vergezeld van een geldig KP Certificaat afgegeven door de bevoegde autoriteit van een deelnemend land).


Sociaal Nieuws Crisiswerkloosheid voor bedienden Reglementering van toepassing vanaf 1 januari 2012 De in juni 2009 ingevoerde crisiswerkloosheid voor bedienden of “schorsing wegens werkgebrek voor bedienden” wordt vanaf 1 januari 2012 defintief geregeld. (art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Formeel moet de werkgever echter opnieuw (via een formulier C106A) aantonen dat hij aan de preliminaire voorwaarden voldoet: 1. De onderneming moet beroep kunnen doen op een juridisch instrument dat verwijst naar de nieuwe wetgeving en de schorsing toelaat (ofwel een nieuwe sectorale of ondernemings-cao, ofwel een nieuw goedgekeurd ondernemingsplan). De ondernemingen die gebruik willen maken van de nieuwe regeling worden dus uitgenodigd: • een sectorale resp. ondernemings-cao af te sluiten. In het PC Diamant (324) zullen we eerstdaags hieromtrent een sectorale CAO afsluiten. • of een ondernemingsplan op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Commissie Ondernemingsplannen (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, Commissie Ondernemingsplannen, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

2. Na het sluiten van de CAO of de goedkeuring van het ondernemingsplan, kan de onderneming het formulier C106A indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA en bewijzen dat zij voldoet aan de criteria om te worden beschouwd als “onderneming in moeilijkheden”. De onderneming die bedienden tijdelijk werkloos wil stellen in 2012 moet daarvoor aantonen dat zij:

• hetzij een daling van minstens 10% (in plaats van de huidige 15%) van de omzet, de productie of de bestellingen heeft geleden in het in één van de vier kwartalen die voorafgaan aan de aanvraag tot invoering van de regeling van tijdelijke werkloosheid voor bedienden, vergeleken met hetzelfde kwartaal van het jaar 2008; • hetzij een aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de arbeiders in het aan de aanvraag voorafgaande kwartaal kan bewijzen dat overeenstemt met minstens 10% van het totale aantal bij de RSZ aangegeven dagen (in plaats van de huidige 20%). Het formulier C106A en nieuwe infobladen (nrs. E54 en E55) zullen beschikbaar zijn op de RVAwebsite (www.rva.be>homepage>documentatie>infobladen resp.formulieren/attesten>per nummer).

Hoe wordt het krediet toegepast? De nieuwe wetgeving bepaalt, net zoals de vroegere, dat het stelsel van volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of het stelsel van gedeeltelijke arbeid slechts voor een maximum aantal weken (16 resp. 26) per kalenderjaar kan ingevoerd worden. Elke elektronische kennisgeving aan de RVA moet één of meerdere kalenderweken betreffen. Voor de uitputting van het krediet wordt rekening gehouden met het aantal weken vermeld in de kennisgeving, zelfs indien de werkgever er geen gebruik van maakt of de bedienden terugroept en terug laat werken. De werkgever die voorziet dat er tijdens de volgende week geen enkele werkloosheidsdag zal zijn, kan zijn kennisgeving elektronisch stopzetten om zijn krediet te behouden. 13


Juridisch Nieuws Aansprakelijkheid entrepreneurs Bestuurslid Pol Van der Steen vraagt in een brief aan SBD achter juridische argumenten om de aansprakelijkheid van de bewerker beter te verdedigen. Hij heeft zelf al contact opgenomen met zijn verzekeringsmakelaar. SBD heeft aan dhr. Jacky Grunfeld deze problematiek voorgelegd. Zijn antwoord vindt u achter deze brief. Uw reacties zijn welkom.

vergoeden in geval van schade. De verzekering kan in dit geval wel de bewerker aansprakelijk achten omdat die een gevaarlijke bewerking heeft uitgevoerd. Daarom moet de bewerker een expliciete verklaring laten ondertekenen door de eigenaar waarbij die de eventuele schade niet door de verzekeraar zal laten verhalen op de bewerker.

Als entrepreneur worden we geconfronteerd met een situatie die elke bewerker in opdracht van diamant met hoge waarde kan tegen komen.

Een bewerker moet zich verzekeren tegen het tweede risico door een blockpolis tegen diefstal en overval af te sluiten en kan zich ook verzekeren tegen mysterieuze verdwijning. Deze 2 verzekeringen zijn niet gekoppeld zowel niet wat betreft de waarde als de termijn. De verzekerde waarde van een blockpolis kan je aanpassen naargelang de waarde die in het bedrijf actueel aanwezig is en verhogen of verlagen voor een beperkte termijn. De verzekering tegen mysterieuze verdwijning is een jaarlijks te vernieuwen polis met een vaste waarde maar bedraagt 0,5% van de waarde die men wil verzekeren, dat is enorm duur. Per miljoen $ betekent dit dus 5.000$, bedrijven die gemiddeld 10 miljoen $ in bewerking hebben verzekeren om economische redenen nooit voor de volledige waarde voor dit risico (in dit geval 50.000$) maar bijvoorbeeld voor 20% daarvan. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie want de eigenaar kan in geval van verlies de volledige waarde terugeisen.

Het gaat over de aansprakelijkheid van een onderaannemer en die kan opgesplitst worden in 2 delen: 1. Als bewerker kan je aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van bewerking, indien je niet zorgvuldig en als goede huisvader tewerk bent gegaan. De bewijslast ligt hier bij de opdrachtgever. 2. Als bewaarnemer van een steen heb je ook een teruggaveverplichting die een resultaatsverbintenis inhoudt: niet teruggeven is dus in ieder geval aansprakelijkheid onder het gemeen recht. Voor schade tijdens de bewerking kan (eventueel) een aparte verzekering worden afgesloten en kan de aansprakelijkheid ook beperkt worden tot het bedrag van de geboden dekking. Indien de opdrachtgever voor deze optie zou kiezen zal de bewerker een hoger voorzichtigheidsgehalte moeten in acht nemen bij bewerking en van zodra er enig risico op schade is, de opdrachtgever op te hoogte brengen. Normaal betaalt de eigenaar deze extra verzekering. Maar in feite verzekert de opdrachtgever de diamant en zal de verzekering de eigenaar 14

Daarom kan er bij het aanvaarden van de diamant voor bewerking een duidelijke afstand van de verantwoordelijkheid wordt gedaan door ondertekening door de eigenaar van een “waiver of any right of subrogation� dat de bewerker ontslaat van de vervangingsplicht van de verloren steen of enkel aansprakelijk stelt voor het bedrag van de geboden dekking. De eigenaar zal moeilijk aanvaarden om de hoge


premie voor mysterieuze verdwijning te betalen aangezien hij dit de verantwoordelijkheid acht van de bewerker, evenals de blockpolis met dat verschil dat de blockpolis wel de volledige waarde dekt. Er blijft dus een probleem bestaan voor de bewerker indien de eigenaar deze “waiver” niet heeft ondertekend of niet wil ondertekenen. De bewerker stelt echter, door niet de volledige waarde te verzekeren, zijn bedrijf bloot aan hoge risico’s en dat is in strijd met het principe dat men moet handelen als een goede huisvader. Een andere bedenking is, dat door het ondertekenen van de “waiver of any right of subrogation”, de waarde van de overeenkomst om de diamant goed te bewerken volledig uitgehold wordt en dat dit in strijd is met het gemeen recht. Dit principe is logisch indien de waarde van de

goederen voor bewerking klein is t.o.v. de waarde van het bedrijf van de bewerker. Maar indien de waarde van slechts 1 diamant vele malen groter is dan de waarde van het bedrijf van de bewerker krijgt men een wanverhouding tussen de aansprakelijkheid en het risico. Wordt dan de bewerker verplicht om de hoge premie toch zelf te betalen, hoewel deze ook niet in verhouding staat tot de prijs die de bewerker kan rekenen voor de bewerking? Dit zou bovendien de bewerkingskost nog aanzienlijk opdrijven terwijl deze al onder druk staat van lageloonlanden. Dit staat ook tegenover het feit dat de eigenaar van de diamant altijd een veel groter bedrijf is die dergelijke kosten gemakkelijker kan dragen.

Antwoord van Jacky Grunfeld, van Anna Grunfeld-Landau Wij verwijzen naar ons gesprek en de mail van uw geacht lid, Mr. Pol Van der Steen.

Aansprakelijkheid als gevolg van bewerking In de klassieke Jewellers Blockpolissen die door diamantairs afgesloten worden, is deze schade uitgesloten. In sommige polissen is de uitsluiting van toepassing, zowel voor schade die rechtstreeks als onrechtstreeks het gevolg is van de bewerking. In andere polissen is de uitsluiting enkel van toepassing als deze het rechtstreeks gevolg van de bewerking is. Het verschil kan best met voorbeelden uitgelegd worden: - Een bewerker die een steen wil nakijken en deze glipt uit zijn hand. - Een bewerker heeft een steen in tang en deze valt. Er bestaat de mogelijkheid om het risico van bewerking te verzekeren. Dit gebeurt meestal op individuele basis en meestal bij duurdere stenen. Wij kunnen ons niet eens verklaren met de stelling

van Mr. Van der Steen dat als er een dekking is afgesloten “de bewerker een hoger voorzichtigheidsgehalte moet in acht nemen”. Een bewerker kent zijn vak en moet de moeilijkheidsgraad van de bewerking juist inschatten. Hij moet, ongeacht of er een verzekering is of niet, steeds volgens de regels der kunst werken. Het al dan niet bestaan van een verzekering kan en mag geen invloed hebben op de manier waarop hij zijn activiteit uitvoert. Voor stenen waar het bewerkingsrisico werd gedekt, bestaat er een polisversie die de bewerker een afstand van verhaal geeft bij een schade. Dit is echter geen vrijgeleide. De afstand van verhaal is enkel voor accidentele schade die tijdens de bewerking is voorgevallen. Als de bewerker onvoorzichtig is geweest en dit bewezen kan worden, dan blijven verzekeraars hun rechten van verhaal behouden. Wij weten dat niet alle polissen een afstand van verhaal tegenover de bewerker voorzien. 15


Het is aan de bewerker om dit met zijn opdrachtgever en zijn makelaar te bespreken. Ondanks alle technologiëen, de persoonlijke kennis en ervaring van bewerkers, gebeurt het dat een steen springt of beschadigd geraakt tijdens de bewerking en dit ondanks alle voorzichtigheid. In zo een geval treft de bewerker geen schuld en het is daarom juist dat sommige eigenaars voor stenen van hogere waarde, steeds een dekking afsluiten ongeacht of de steen spanning heeft of niet. Voor andere stenen weet men op voorhand dat een bepaalde bewerking (heel) gevaarlijk kan zijn en deze stenen hebben dan ook een hogere premievoet. Als er toch een ongeval gebeurt tijdens de normale bewerking van deze stenen, welk verwijt kan men aan de bewerker maken? Het risico van bewerking is te vergelijken met de verzekering welke afgesloten wordt voor montagerisico of bouwplaatsrisico. In deze polissen worden altijd alle partijen opgenomen als verzekerden. Indien bepaalde verzekeraars het moeilijk hebben met een afstand van verhaal, dan kan de oplossing er misschien in bestaan om de bewerker als medeverzekerde in de polis op te nemen. Tegen een verzekerde kan een verzekeraar geen verhaal uitoefenen. In een gewone polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, is meestal een uitsluiting voor toevertrouwd voorwerp. Wij denken niet dat de markt die gewone Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating dekt, dit risico zal aanvaarden. Het voorstel van Mr. Van der Steen om de eigenaar te laten tekenen dat de verzekeraar geen verhaal zal uitoefenen is ons inziens niet waterdicht. De eigenaar heeft een contract met de verzekeraar. Als de eigenaar een afstand van verhaal wenst te tekenen moet dit aan de verzekeraar gemeld worden en deze moet hiermede akkoord zijn. Wordt dit niet gedaan dan zal in geval van schade, ofwel de schade geweigerd worden op basis van verzwijging van risico, ofwel zal in het beste geval de verzekeraar het afstand van verhaal naast zich leggen gezien hij dit niet getekend heeft. 16

Blockpolis Om deze vraag te beantwoorden dienen wij vooreerst alles in juiste context te plaatsen. De Blockpolis zoals hij vandaag nog steeds bestaat, werd meer dan 130 jaar geleden voor het eerst opgesteld. De Lloyd’s Jewellers Block Form, is de basis van alle polissen die door de diamant en juwelenbranche worden afgesloten. In deze originele polis wordt in de Europese versie ‘mysterieus verlies’ niet uitgesloten in de algemene voorwaarden. De Amerikaanse versie heeft wel een uitsluiting. Zowel in de Europese als de Amerikaanse versie, zijn er in de loop der jaren door verzekeraars aanpassingen gedaan. Tot op heden zijn er verzekeraars die de originele voorwaarden gebruiken en de dekking voor mysterieuze verliezen noch beperken noch uitsluiten. Andere verzekeraars willen deze dekking liefst niet geven of zo veel mogelijk beperken. Tot bepaalde verzekerde bedragen zal er een premieverschil zijn tussen deze markten. De stelling dat hiervoor een aparte premie wordt berekend klopt helemaal niet. Het klopt wel dat bepaalde vezekeraars, die de dekking beperken, een andere premievoet gebruiken voor het gedeelte waar mysterieus verlies gedekt is. Als wij spreken over de dekking “mysterieus verlies“ dan denken wij dat het nuttig is dit even duidelijker te omschrijven. Mysterieus verlies wil zeggen dat er een schade is waarvan het juiste tijdstip niet kan vastgesteld worden noch de juiste plaats/omstandigheden van het voorval. Alles dat niet aan bovenvermelde omschrijving beantwoord is een andere soort schade. Voor een bewerker, is het risico van mysterieus verlies veel kleiner dan bvb. een makelaar. Een bewerker neemt de stenen van en naar de eigenaar, maar voor de rest blijft hij in zijn werkplaats. Meestal komen er geen derden in zijn fabriek en als dit toch gebeurt is dit niet op de werkvloer waar de stenen zich bevinden.


Op de verzekeringsmarkt zijn er behalve op gebied van mysterieus verlies ook nog variaties voor de andere gevaren. Bepaalde polissen geven dekking op basis van Alle Risico’s exclusief mysterieus verlies terwijl een andere variatie erin bestaat om dekking te beperken tot bvb. Brand/Inbraak/Overval. De verschillen in bovenvermelde, kunnen ook voor een bewerker een groot verschil uitmaken. Hierbij enkele voorbeelden : - Een steen springt weg en wordt niet teruggevonden : In een polis Alle Risico’s: gedekt, zelfs met uitsluiting mysterieus verlies. In een polis Brand/Inbraak/Overval niet gedekt. - Diefstal zonder geweld: In Alle Risico’s gedekt. In Brand/Inbraak/Overval niet gedekt. - Pickpocket: Als de juiste omstandigheden kunnen gekend zijn, zal een Alle Risico’s dekking dit vergoeden. De polis Brand/Inbraak/Overval niet.

risicoadres. Voor goederen toevertrouwd aan derden worden deze vragen niet gesteld en weet een verzekeraar enkel dan dat hij zijn verzekerde goederen aan derden toevertrouwd. Wie deze zijn, wat er juist gebeurt, beveiliging enz. wordt niet gevraagd. Als bewerkers een afstand van verhaal tegenover hen wensen te bekomen, dan moet de eigenaar dit aan zijn verzekeraar vragen.

Afstand van verhaal

Zelfs met een afstand van verhaal in de polis, kan het dus zijn, dat na schade de verzekeraars zich toch keren tegenover de bewerker en dit omdat de beveiliging te wensen overlaat of niet aan huidige normen beantwoordt. Uit ervaring weten wij dat de rechtbanken in veel gevallen het standpunt van de verzekeraars hebben gevolgd en in andere gevallen geoordeeld hebben in het voordeel van de firma die vervolgd is.

Het idee om dit aan de eigenaar te vragen is goed maar zoals in het gedeelte over de aansprakelijkheid voor bewerking gesteld, is dit geen echte waterdichte oplossing. Op de markt van Blockpolissen is het bekomen van een afstand van verhaal niet zo eenvoudig. Sommige verzekeraars zijn hierin toegangkelijker dan anderen. Bepaalde verzekeraars geven tegenover individuele kantoren/fabrieken nooit een afstand van verhaal. Zij doen dit enkel voor bepaalde transportfirma’s & veilinghuizen. De verzekeraars die wel bereid zijn dit te geven vragen meestal bijkomende inlichtingen over schadeverloop en beveiligingen. In sommige gevallen wordt door de verzekeraar van de eigenaar van de goederen, een inspectie gelast op het risicoadres waar de afstand van verhaal gevraagd wordt. Als de beveiligingen voldoende zijn of als eventuele aanbevelingen worden uitgevoerd, dan wordt een afstand van verhaal gegeven. Er kan niet verwacht worden dat iedere verzekeraar voor alle bewerkers automatisch een afstand van verhaal zal geven. Iedere aanvraag voor een polis wordt steeds bekeken op schadeverloop en beveiliging op het

In de tekst van een afstand van verhaal in een blockpolis bestaan er ook variaties. Bepaalde polissen voorzien een afstand van verhaal behalve bij zware nalatigheid. Het is onze bedoeling niet een zware nalatigheid juist te omschrijven maar wensen wel de aandacht te vestigen op het aspect beveiliging. Niet iedere werkplaats is in een beveiligd gebouw gelegen en de individuele beveiliging van iedere fabriek is anders.

Conclusie De vragen die uw geacht lid stelt zijn meer dan terecht. De oplossingen zijn echter niet eenvoudig. Een individuele aanpak is ons inziens geen oplossing. Misschien dat een oplossing erin kan bestaan dat SBD als beroepsvereniging samen met andere beroepsverenigingen in België en/of buitenland probeert algemene regels op te stellen die dan voor iedereen geldig zijn ongeacht waar het risico zich bevindt. Hierbij denken wij aan een beperking van aansprakelijkheid per steen en/of schade maar ook normen naar beveiliging toe. Wij zijn bereid om S.B.D. en/of anderen hierin te helpen en te begeleiden. 17


Aansprakelijkheid werknemers

Bij een arbeidsovereenkomst kan tijdens de periode, waarover de arbeidsprestaties gespreid worden, gebeuren dat een werknemer ooit wel eens een fout begaat. De onbeperkte en strikte toepassing van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels, zou de werknemer als economisch zwakkere partij in de arbeidsrelatie ongetwijfeld confronteren met frequente en soms zeer zware schadeclaims van de werkgever en van derden. Deze zouden een permanente bedreiging vormen voor het inkomen van de werknemers. De aansprakelijkheidsbeperking, die de wetgever heeft uitgebouwd, heeft dus in eerste instantie de bedoeling dit arbeidsinkomen te beschermen. De aansprakelijkheid van de werknemer werd beoordeeld aan de hand van de gemeenrechtelijke regels inzake contractuele aansprakelijkheid. Er werd voor werknemers een aansprakelijkheidsbeperking in de wet opgenomen. Deze werd door de rechtspraak evenwel ook voor bedienden toegepast.

werkgever dient te betalen ingevolge een overeenkomst met de werkgever of ingevolge een rechterlijke uitspraak bij de Arbeidsrechtbank, door de werkgever enkel op het loon kunnen worden ingehouden, overeenkomstig de modaliteiten van de Loonbeschermingswet. Belangrijk is voor de toepassing van de aansprakelijkheidsbeperking dat het werknemers betreft. De wet slaat dus enkel op de aansprakelijkheid van de werknemer ten aanzien van de werkgever en niet andersom. De aansprakelijkheid van de werknemer wordt enkel beperkt wanneer hij een fout maakt in uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, m.a.w. wanneer hij zich onder gezag van werkgever bevindt. De rechter zal oordelen uit de feiten, wanneer het blijkt dat de werknemer zich niet onder het gezag van een werkgever bevond op het ogenblik dat de fout werd begaan. Dan zal aansprakelijkheid beoordeeld worden aan de hand van de beginselen van het gemeen recht.

Wat is een contractuele aansprakelijkheid ?

Soorten “schuld”

In Artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet bevestigt eerste en tweede paragraaf dat de werknemer in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst ten aanzien van de werkgever en de derde aansprakelijk is voor zijn zware schuld, bedrog en lichte schuld (die eerder regelmatig dan toevallig voorkomt). In het derde lid van dezelfde bepaling wordt de stelling genomen dat afwijkingen van de wettelijke aansprakelijkheidsregel nietig zijn, behoudens wanneer dit geschiedt in een algemeen bindend verklaarde CAO. Deze afwijking kan evenwel uitsluitend de relatie werknemerwerkgever betreffen. Het laatste paragraaf van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de vergoedingen en schadeloosstellingen die de werknemer aan de

- Zware schuld, bedrog, gewoonlijk voorkomende lichte schuld: de wetgever heeft de aansprakelijkheid van de werknemer beperkt tot de zware fout of schuld, het bedrog of intentionele fout en de regelmatige voorkomende lichte fout (of schuld). Hieronder kan men b.v. stellen dat een slijper in woede zijn tang wegsmijt of regelmatig zijn steentjes verbrandt. Bedrog is dan meer het “wisselen” van steentjes. - De opzettelijke of intentionele fout wordt doorgaans omschreven als de fout, die wordt begaan om schade te berokkenen, of de opzettelijke fout bewust en gewild niet nakomen van zijn contractuele verplichting. Hiermede zou men kunnen stellen dat een slijper meer zou afslijpen dan voorzien op zijn werkbriefje en zo de kritieke

18


grens overschrijdt, ofwel de snijder die meer afneemt dan nodig. Een zager die opzettelijk dikkere zagen zal gebruiken om niet te dikwijls van zagen te moeten wisselen. - De zware fout verschilt van de opzettelijke fout, doordat bij de zware fout het intentioneel element, de kwade trouw, ontbreekt. De zware fout aflijnen ten aanzien van de lichte fout is moeilijk(er). Algemeen kan men stellen, dat de zware fout ernstiger moet zijn dan de gewone fout. Dit kan voorkomen als b.v. een steen wordt geslepen zonder deze eerst onderzocht te hebben onder de polariscoop, wegens (zogezegd) tijdgebrek of een tang met een steen laten vallen zodat deze steen beschadigd wordt. De zware fout mag niet automatisch worden gelijkgesteld met de ernstige tekortkoming. Ten laatste is er nog de aansprakelijkheid van de werknemer voor de lichte fout, die eerder gewoonlijk of regelmatig dan toevallig voorkomt. Doel van de wetgever was hier een abusieve gewoonte van de werknemer af te straffen. Ondanks het feit dat de werknemer slechts lichte fouten begaat, brengt de frequentie en de veelvuldigheid ervan met zich, dat de aansprakelijkheid van de werknemer toch ter sprake komt. Opdat er van gewoonlijk voorkomende lichte fout sprake zou zijn, is het niet vereist dat het steeds om dezelfde lichte fout zou gaan. Het kan een opstapeling worden van kleine fouten zoals stenen in verkeerde partijbriefjes steken of de opdracht op het partijbriefje niet letterlijk volgen. Om de werknemer aansprakelijk te kunnen stellen moet bewezen worden dat de handelswijze schade toebrengt aan de werkgever. Dit dekt dus zowel de schade aan de onderneming als aan de persoon van de werkgever zelf. De schadevergoeding door de werknemer te betalen, wordt opgenomen in het patrimonium van de werkgever. Dit geldt niet voor geldboeten door de werknemer bij wijze van tuchtsanctie te betalen. Deze worden opgenomen in de kas voor sociale werken van de onderneming (Art.19 Arbeidsreglementenwet). De inhouding op het loon: uit het laatste lid van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet volgt dat de werkgever, onder de strenge door artikel 23 Loonbeschermingswet voorgeschreven voorwaarden, aan schuldvergelijking mag doen.

Aansprakelijkheid voor gebrekkig werk Volgens artikel 19 Arbeidsovereenkomstenwet is de werknemer niet meer aansprakelijk voor zijn gebrekkig werk, van zodra de werkgever dit in ontvangst heeft genomen. In ontvangst nemen zonder opmerkingen is gelijk aan goedkeuren, aanvaarden of instemmen. Of er al dan niet in ontvangstneming is geweest, is een feitenkwestie. Overeenkomstig artikel 19 Arbeidsovereenkomstenwet is de werknemer evenmin aansprakelijk voor het toevallig verlies van een gereedschap of voor de schade of sleet eraan, die het gevolg is van het regelmatig gebruik.

De buitencontractuele aansprakelijkheid ten aanzien van derden De werknemer is in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ten aanzien van derden slechts aansprakelijk voor zware fout, opzettelijke fout en de gewoonlijk voorkomende lichte fout. Deze buitencontractuele aansprakelijkheid is een bijzondere toepassing van de aansprakelijkheidsbeginselen. Arbeidsovereenkomstenwet, stelt dat de werkgever aansprakelijk is voor zijn werknemer. Een derde, die het slachtoffer werd van een fout begaan door een werknemer in uitvoering van de arbeidsovereenkomst, kan dus kiezen bij het invorderen van een schadeloosstelling tussen de werknemer of de werkgever. Wanneer hij de werknemer rechtstreeks aanspreekt, zal hij in hoofde van deze werknemer het bestaan moeten bewijzen van een zware fout, opzettelijke fout of gewoonlijk voorkomende lichte fout. Deze laatste toestand kan tot praktische bewijsproblemen leiden. Indien de werkgever tot schadeloosstelling wordt veroordeeld, dan kan de werkgever slechts de schadeloosstelling van de werknemer terugvorderen indien hij kan aantonen dat de werknemer een zware fout, opzettelijke fout of gewoonlijk voorkomende lichte fout beging. Er is dus een aansprakelijkheidsimmuniteit van de werknemer voor alle fouten tegen derden begaan, die geen zware fouten, opzettelijke fouten of gewoonlijk voorkomende lichte fouten betreffen. Deze immuniteit doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de werkgever. Bron: “Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht”. P. Humblet, M. Rigaux, R. Janvier, W. Rauws. “De aansprakelijkheid van de werknemer” D. Cuypers.

19


General Statistics (USD) AWDC Diamond Office (Gross figures)

Polished diamonds Jan-Oct 2011 Carat

USD

Jan-Oct 2010 Carat

USD

Difference Carat USD

Oct 2011

Oct 2010

Carat

USD

Carat

USD

Difference Carat USD

Export 7.184.538,66 12.176.855.646 6.348.380,62

9.130.284.600 13,17% 33,37%

532.770,41

1.105.306.902

828.221,23

1.048.535.970 -35,67% 5,41%

Import 7.753.863,54 11.771.442.686 6.749.326,61

8.610.319.760 14,88% 36,71%

702.740,52

1.185.564.200

838.142,34

938.095.623 -16,15% 26,38%

Rough diamonds Jan-Oct 2011 Carat

USD

Jan-Oct 2010 Carat

USD

Difference Carat USD

Oct 2011 Carat

Oct 2010 USD

Difference

USD

Carat

Carat USD

Export 89.938.068,58 12.057.144.118 105.939.845,29 9.018.412.611 -15,10% 33,69% 4.127.159,17

742.953.794

9.698.884,14

942.615.684 -57,45% -21,18%

Import 86.331.276,38 11.610.844.849 91.255.119,05 7.844.801.778 -5,40% 48,01% 6.460.562,25

900.726.884

9.310.131,84

844.245.346 -30,61% 6,69%

Based on country of provenance and country of destination.

Antwerp’s imports and exports show more mixed performance in October Following nine months of sharply rising rough and polished diamond imports and exports, statistics released by the Antwerp World Diamond Centre's Diamond Office show a more mixed performance for October. The figures are likely the result of a slowdown in the global diamond market in recent months which has seen demand and prices decline. The AWDC statistics show the U.S. dollar value of exports of polished diamonds in October rose just 5.41 percent to $1.11 billion compared to October 2010. The rise in financial terms has generally been in the high double-digits this year. Meanwhile, in volume terms, there was a 35.7 percent drop to 532,770 carats. The average price per carat for polished exports was therefore $2,074 in October compared with $2,244 in September, and an average price of $1,268 in October 2010. During January-October, exports of polished goods rose by 33.4 percent to $12.18 billion, while in volume terms they increased by a more moderate 13.2 percent to 7.18 million carats. As for exports of rough diamonds, they declined by 21.2 percent to $742.9 million in October, but recorded a 57.5 percent fall on the year in volume terms to 4.13 million carats. The average price per carat of rough diamonds equaled $180, compared with a figure of $97 in October 2010, a rise of 85 percent.

earlier, but 33.7 percent higher in financial terms at $12.06 billion. In polished diamond imports, Belgium brought in 702,740 carats of in October, a decline of 16.2 percent from October 2010, but a 26.4 percent rise to $1.19 billion. For the first 10 months of this year, Belgium imported 7.75 million carats of polished diamonds, a rise of 14.9 percent on October 2010, and 36.7 percent higher in financial terms to $11.78 billion. In rough diamonds, Belgium imported 6.46 million carats worth $900.7 million in October, a drop of 30.6 percent in volume terms, and just 6.7 percent up in financial terms on a year earlier. During the first 10 months of this year, Belgium imported 86.3 million carats of rough diamonds, a decline of 5.4 percent on last year, but in financial terms there was a jump of 48.0 percent to $11.6 billion.

DENCKENS Eduard

Dennenlaan 2 2243 Zandhoven Tel. 03 484 30 32

During the first 10 months of this year, Belgium exported 89.9 million carats of rough goods, a 15.1 percent fall on a year

20


Internationaal Ondernemen

De zevende editie van de Week van het Internationaal Ondernemen werd op 24 november 2011 feestelijk afgesloten in de Antwerpsche Diamantkring (VOKA in samenwerking met FIT en AWDC)

Speech van Nishit Parikh voorzitter AWDC tijdens dit exclusief slotevenement “The importance of the Diamond sector in Antwerp”

Your Excellencies, Ladies and gentlemen,

It is with great pleasure that I am addressing you today. As Ms. Claire from Flanders Investment and Trade pointed out just a few minutes ago, Flanders is at the very centre of the European Union, a multicultural and highly diverse economic hotspot. And in terms of the global diamond industry, the very same is true for Antwerp, we are a bit like a mini United Nations here. Nearly every cultural, ethnical and religious group in the world is present here. Whether we are Catholic, Jewish, Muslim, Hindu, or anything else, we all live and work together in perfect harmony. I sincerely hope you’ll feel right at home here too, like so many people from all over the world do. The importance of our industry for our economy, especially in terms of export cannot be understated. Diamonds make up a 5% of total Belgian exports and 15% of non EU exports. Last year, and in spite of the global epidemic crisis of the past few years, we recorded a turnover of 31 billion euro approaching the record figures of 2008, when total turnover was nearly 34 billion euro. On average, 200 million dollars of diamonds passes through Antwerp very day. Within our industry we are recognizes as the most important trading centre, with a reputation beyond reproach, through excellent craftsmanship and the strictest standards. One of the most recent examples of Antwerp’s leadership was formed in the cooperation with the United Nations, when we set up the ITCCO. It’s the only place in the world where members of the diamond community worldwide can gather and get hands-on training to make their business compliant with the challenges of our modern economy. Today’s society rightfully demands us to take up our share of the responsibilities, towards a more transparent, ethical and a sustainable diamond industry. Choosing Antwerp as the home base for this development highly recognizes the role this city plays within the industry and we are more than happy to take the lead.

Ladies and gentlemen, I could stand here and entertain you with these diamond figures whole afternoon. But the bottom line is that diamonds are more than just merely objects. We deal in sustainable value. Not only in financial terms, as a solid and secure investment, but also in emotional value. Esteemed guests, together you represent more than 30 different countries and I’m sure you will all agree with me; whatever corner of the world you come from, diamond is the only one universal symbol of the unconditional love or so may other happy moments in a person’s life. I am not ashamed to say that diamonds are a luxury product, because they are. Research even indicates that they are the most desired of all luxury goods almost everywhere in the world; four out of ten consumers believe diamonds are the one gift that actually retains its value. And while diamond reserves are getting slim, that value can only appreciate. Over the past 25 years, global diamond jewelry sales tripled and are now at a peak of an estimated 70 billion dollar. And there is no reason to assume things will slow down, with the steep rise of demand in emerging consumer markets in India, China, Brasil… No one can predict the future, but these are real facts, and they make a strong case. To conclude I’d like to go back to the basics, the very essence of diamonds. They are perhaps the most natural and durable objects that exists, formed deep in earth’s crust. It’s a series of pure and brute forces that make these wondrous stones rare and unique. At the time, they symbolize the ultimate example of men’s creativity and skillful hands. It’s those hands that turn a lifeless rock into the most sparkling, vibrant and beautiful object in the world. An object that makes people’s eyes twinkle. Thank you.

21


HRD Antwerp - Education Course Planning 2012 - Antwerp

For more information or enrolment: tel. 03 222 07 01 education@hrdantwerp.be - www.hrdantwerp.be

22


International Gemological Institute IGI School of Gemology - 2012 schedule

For more details regarding our courses, accommodations and enrollment, please refer to the educational section on the IGI website, www.igiworldwide.com

23


Bomaanslag 1981

Solidariteitsfonds Diamant vzw Is opgericht onmiddellijk na de bomaanslag van 20.10.1981 (stichtingsvergadering 23.11.81), om ‘gelden te verzamelen, te beheren en te verdelen, om steun te verlenen aan gekwetsten ten gevolge van aanslagen en rampen’ en dit onder de auspiciën van de Hoge Raad voor Diamant vzw, en in het kader van het Nationaal Fonds. De voorzitter van het Solidariteitsfonds was Natan Ramet. Schatbewaarder was (wijlen) Henri Rottenstein. De administratie werd waargenomen door de Hoge Raad voor Diamant. De dossiers werden door Linda Vancauwenberghe opgevolgd en gecoördineerd. Als aanvang werd direct uit de kas van de HRD een forfaitaire som gegeven aan alle slachtoffers als financiële tegemoetkoming om het eerste leed te milderen. Er waren 3 doden, 39 zwaar gewonden en 78 licht getroffenen. Dankzij de buitengewone inspanningen van vrijwilligers, vooral de leden van de Raad van Bestuur van de Hoge Raad voor Diamant vzw en hun echtgenotes, evenals bestuursleden van de diamantbeurzen en echtgenotes, konden de gedane tegemoetkomingen uitgevoerd worden. De bestuurders en vooral de heren N. Ramet en E. Denckens deden een enorme fundraising in de sector. De diamantmiddens leverden een aanzienlijke bijdrage. Diamantairs, diamantverenigingen en aanverwante organisaties hebben duidelijk hun solidariteit en medeleven laten blijken door hun giften. Ook werd er gestort via Caritas Catholica, de Protestantse Solidariteit en het Israëlitisch Consistorie. De vzw Solidariteitsfonds stond onder de hoge bescherming van: - Monseigneur Danneels, Aartsbisschop van Mechelen 24

Natan Ramet

- Dr. A.J. Pieters, Voorzitter van de Verenigde Protestantse kerk in België - Monseigneur Emilianos, Aartsbisschop van de Grieks Orthodoxe Kerk in België en de voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België. Niet alleen werden de nodige gelden ingezameld, maar de dames hebben ook alle slachtoffers bezocht in ziekenhuizen en bij hen thuis. Met deze daadwerkelijke inzet hebben de vrijwilligers van het woord ‘solidariteit’ meer dan alleen maar een woord gemaakt. Alles werd gedaan om de vele getroffenen in de mate van het mogelijke te helpen. Een verder verloop lag in het omlijnen van de verdelingscriteria om de slachtoffers te vergoeden. Van elk slachtoffer werd een staat van lichamelijke schade, potentiële esthetische verzorging, persoonlijke toestand, e.a. opgesteld en aangevuld met stavingstukken. De slachtoffers werden vergoed voor hun lichamelijke schade, esthetische of plastische chirurgie en morele, psychische schade. Een objectieve criteriumschaal werd hiervoor opgesteld. Deskundigen ter zake waren Dr. Jean Iarchy, prof. A. Löwenthal en deken Hamels. Een woord van dank gaat nog altijd uit naar zij die zich met raad en daad voor het Solidariteitsfonds hebben ingespannen en vooral naar Ridder Natan Ramet. Het Solidariteitsfonds werd ontbonden in 1984. Het resterende bedrag van 7074 frank werd overgemaakt aan de Joodse Centrale.


Herdenking bomaanslag De bomaanslag viel 30 jaar geleden op het einde van het Loofhuttenfeest. Op 3 oktober werd op initiatief van het Forum der Joodse Organisaties in de Hoveniersstraat een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de bomaanslag gehouden. Tal van personaliteiten en prominenten waren hierbij aanwezig, w.o. minister Annemie Turtelboom, gourverneur Cathy Berx, burgemeester Patrick Janssens en ambassadeurs van landen waar er terreuraanslagen zijn geweest. Voor de herdenking werden er heel wat voorzorgsmaatregelen getroffen om de veiligheid in de diamantwijk te garanderen. In zijn speech omschrijft burgemeester Janssens de gebeurtenissen: "30 jaar geleden, op 20 oktober 1981 om exact 4 over 9 ’s morgens, ontplofte hier op deze plek, voor de Sefardische synagoge, een gele bestelwagen met een grote lading springstof in de laadruimte. De gevolgen in de Hoveniersstraat, maar ook in de Schupstraat en de Rijfstraat waren niet te overzien. Het wereldcentrum van de diamant werd in het hart getroffen. 3 mensen overleefden de aanslag niet, meer dan honderd anderen waren gewond. De stad Antwerpen was in shock. De ordediensten rukten massaal uit en trachtten de chaos zo goed mogelijk onder controle te krijgen. Om de sfeer van dat moment en de gevolgen ervan zo goed mogelijk te kunnen vatten, vroeg ik aan ons stadsarchief om de stukken van toen op te zoeken. Ik kreeg 3 dikke mappen met persberichten, verslagen van verschillende crisisvergaderingen, nota’s van de korpschef en van het kabinet van de toenmalige burgemeester, Mathilde Schroyens, vragen van de burgemeester zélf, brieven van burgers en vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap aan de burgemeester… Als je die documenten doorneemt, krijgt je een goed beeld van de gevolgen van die aanslag, zowel op korte als op langere termijn. In de vroegnota van de politie las ik bijvoorbeeld dat “wagen 18” als eerste ter plaatse was, dat er 15 ziekenwagens en 4 clini-mobils snel ter plekke waren, en dat er werd beslist een crisiscentrum te installeren in de Diamantbeurs. Uit de verslagen van de vergaderingen van de politie blijkt dat al heel snel na de aanslag de schuldvraag wordt gesteld : was dit te vermijden? Hoe kon die bestelwagen zo lang in een autovrije straat staan zonder dat iemand zich vragen stelde?

Wie was niet opmerkzaam genoeg geweest, had niet de juiste reflex gehad? Maar in het archief vind je ook brieven aan de burgemeester om haar te bedanken voor het accurate handelen van de ordediensten bij deze grote aanslag die, ook al is dat nooit bewezen, specifiek gericht lijkt tegen de Joodse Gemeenschap in Antwerpen. In de weken en maanden na de aanslag worden vele aanvragen gericht aan de burgemeester om speciale bescherming te vragen voor uitstappen van Joodse scholen, of evenementen van de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Later volgen dan bedankingsbrieven omdat alles goed en veilig is verlopen. Het doornemen van al die stukken heeft me geholpen om de sfeer van toen in de stad opnieuw aan te voelen. Met de bomaanslag in de Hoveniersstraat is de naïviteit dat zo’n aanslag in Antwerpen niet zou kunnen gebeuren met één klap verdwenen. Sinds dat moment kwam er ook meer beveiliging : specifiek aan Joodse scholen, parkeerverbod en permanente bewaking van de diamantwijk, enz… De uitdaging is sindsdien om dat te doen zonder van Antwerpen een bezette stad te maken." De burgemeester verwijst verder naar de raid in Noorwegen, en hij vervolgt, "We moeten er alles aan doen om terroristische daden te vermijden. We moeten alles in het werk stellen om de veiligheid van al onze inwoners ten volle te garanderen. Maar tegelijkertijd moeten we onze zo belangrijke democratische verworvenheden vrijwaren. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering of van vereniging bijvoorbeeld. Het is een blijvende uitdaging om dat moeilijke evenwicht te bewaren, maar ik denk dat we daar in Antwerpen goed in slagen." (de speeches van de gouverneur en de burgemeester zijn te vinden op onze website www.sbd.be)

De slachtoffers waren vooral te vinden onder het personeel tewerkgesteld in de diamantsector, zoals Ferstenberg, Sierra Gem Diamonds, ADB, Lewy Friedrich, De Bie, Ambach, Abou-Habib, velen van Weinberg, bank Max Fisher, meerdere werknemers van François Stabel, 11 personeelsleden van Diamond Office, alsook mensen van de douane, post en contingenten en vergunningen. Diamond Office had toen zijn kantoren in de Diamantclub. 25


2 Getuigenissen Een “slechte” maand Oktober is voor mij, een “slechte” maand. Reeds 30 jaar. Vanaf de eerste dag bekruipt me een gevoel van ongeloof, geestelijke en lichamelijke pijn en schrik. Schrik die overgaat in paniek naarmate de datum van 20 oktober nadert. Ik heb het gedurende al die jaren - het ongeluk - genoemd. Het “ongeluk” is de bomaanslag in de diamantwijk in 1981. En zelfs bij het schrijven van het woord, trilt mijn hand. Wat een “gewone” werkdag moest worden, werd op enkele minuten een drama, dat mijn hele leven heeft beïnvloed. Wat herinner ik me van het gebeuren zelf? Niet veel, raar… afgezien van pijn en angst. Ook de weken erna kan ik enkel verwoorden, omdat mijn familie me later verteld heeft, hoe erg ik gekwetst was. Zelfs indien ik dit leven had moeten verlaten, zou ik me er niet van bewust geweest zijn. De drie jaren die volgen op 20/10/1981 worden gevuld door veelvoudige operaties om mijn gekwetst en gehavend lichaam te “repareren”. Met als eindresultaat, een gedeeltelijk succes. Gelukkig voor mij, en tevens indroevig, waarmee ik bedoel dat er - op de vele littekens na - niks te zien is. Welke uiterlijke kenmerken hebben een gescheurd hersenvlies, een verbrijzeld rotsbeen, een geperforeerd trommelvlies, een rechteroor dat niet meer hoort, een linkerhand, een linkervoet en een rechterarm, die door de ernst van de blessure geïmmobiliseerd blijven? Wie weet van de jarenlange, dagelijkse in te nemen medicatie, om de steeds aanwezige hoofdpijn proberen te beperken?

Op bepaalde momenten, zoals een banaal doktersonderzoek wordt de vraag gesteld wat ik heb “meegemaakt”. Als je deze vraag beantwoordt met “ik heb een bomaanslag overleefd”, krijg je een reactie alsof je van een andere planeet komt. Inderdaad, het zijn enkel de mensen van mijn generatie, en een enkeling, die zich deze weerzinwekkende gebeurtenis, vaag, herinneren. En dan stel ik me de vraag, loopt hier nog een onderzoek naar? Zoekt men de dader van deze laffe daad? Ik had graag een confrontatie aangegaan met de persoon, om een antwoord op mijn vraag te krijgen, namelijk, waarom? Het eeuwenoude spreekwoord “tijd heelt alle wonden” is hier voor mij niet op zijn plaats. Ik wil er wel in geloven, maar de dagelijkse aanblik en gevolgen van de overgebleven letsels laten het niet toe. Toch wil ik alle mensen bedanken die mijn leven gered hebben. Het is delicaat om namen te noemen, maar de steun die ik destijds mocht ontvangen van de heer Ramet, de heer Edward Denckens en mevrouw Linda Vancauwenberghe zal me eeuwig bijblijven. Er rest me enkel de hoop dat dergelijk “ongeluk” zich nooit meer voordoet, niet enkel voor mezelf, maar voor alle mensen die werkzaam zijn in de diamantsector. Myriam De Baere, Diamond Office, Afdeling Invoer

Geluk ligt op een klein plaatsje Het was dinsdagmorgen 9.05u en ik zat aan mijn bureau bij François Stabel aan het raam langs de straatkant. Ik was aan het telefoneren met een klant toen ik plots wakker werd onder mijn bureau. Ik werd wakker door het gekrijs van mijn collega die zwaargewond aan de andere kant van mijn bureau lag. Er hing een vreselijk dynamietgeur en er was overal vuur. Door het vuur in mijn kantoor kon ik niet naar buiten en besloot uit het raam te springen. Mijn bureau bevond zich op de 1ste verdieping. Ik was zwaargewond, ik had namelijk een zwaar hoofdletsel en een gescheurde mild. Gelukkig was er een geheim agent in de straat die me

26

onmiddellijk in de wagen heeft gesleurd en me meteen naar Stuivenberg heeft gebracht. De ziekenwagens konden het aantal gewonden niet baas. Later bleek dat deze chauffeur mijn reddende engel was, enkele minuten later en ik had het waarschijnlijk niet overleefd vanwege mijn verwondingen. Achteraf bekeken heb ik er geen trauma aan overgehouden. Toch denk ik nog vaak aan mijn collega, een moeder van 4 kinderen die deze tragedie niet overleeft heeft. (kleine anekdote : THE RIGHT MEN ON THE RIGHT PLACE, daarmee bedoel ik die geheim agent). Geluk ligt op een klein plaatsje. Monique Geeraert


Personalia Robert Mollet overleden wanneer het de diamantsector betrof. Zo schreef hij onder het pseudoniem “De Leek” voor ons blad tientallen bijdragen, die door onze lezers steeds erg naar waarde werden geschat.

Wij vernamen het overlijden, op 86-jarige leeftijd, van Robert Mollet, een volbloed-diamantair, bij onze lezers ongetwijfeld beter bekend onder zijn schrijverspseudoniem “De Leek” (waarover meer verderop). Robert Mollet werd op 9 september 1925 in Antwerpen geboren en werkte aanvankelijk in een heel andere steensoort, namelijk in de marmerbranche. Gefascineerd door het diamantslijpen ging hij in de leer bij Zollman (Etimex) en bracht het vlug tot internationaal vertegenwoordiger. Geen wonder want hij had een echte handelsgeest. Zijn interesse voor het diamantslijpen ging duidelijk wel heel erg ver want hij hielp het Antwerpse bedrijf Tancut een slijperij op te zetten in Tanzania, die in 1965 van start ging. Robert Mollet keerde echter later weer naar Antwerpen en startte opnieuw als vertegenwoordiger in de diamanthandel bij Keller & Co (Düsseldorf) en bij Pluczenik (in Japan en de Verenigde Staten). Vandaar ging het naar Indigems in Antwerpen waar hij verantwoordelijk was voor het sorteren, de verkoop en het bureel. Nadien runde hij het bureel van Dr. Diamond in Antwerpen (met de slijperij Pieter Bombeke, waar twee bijzondere slijpsels gepatenteerd werden). Via S. MehtaPolidiam zou hij uiteindelijk opnieuw in de marmer- en granietsector belanden. Bob Mollet was lid van het SBD sinds 1980 en heeft zich in de loop van zijn carrière een diepgaande kennis van de diamant als gesteente, van de geschiedenis van de diamantbewerking doorheen de hele wereld en van het diamantslijpen verworven. Van die kennis liet hij graag iedere geïnteresseerde profiteren via voordrachten die hij hield voor tientallen verenigingen. Zelf was hij trouwens ooit voorzitter van Rotary Club AntwerpenOost, waarvan hij later erelid werd. Robert Mollet had ook een bijzonder vlotte pen en was bijzonder geëngageerd, vooral

Bij dit afscheid menen we het dan ook aan onze goede vriend “Bob” (zoals iedereen hem noemde) verschuldigd te zijn even uit zijn bijdrage over “Viering 75 jaar SBD” (november/ decembernummer 2002) te citeren: “Op 20 oktober 2002 was de grote dag voor het grote feest van de grote organisatie SBD. Bravo! // Laten we nooit vergeten dat wij hier de eerste waren die aan het woord ‘briljant’ zijn betekenis hebben gegeven, de betekenis van een schoonheid geschapen door puur vakmanschap, dat meer dan 200 jaar geleden nu, hier werd ontdekt, vervolmaakt en tot summum gebracht! Ja, hier! Niet in Israël, niet in Nederland, niet in India .(-) Het is de gewoonte de jubilaris nog vele jaren te wensen en dat doe ik dan hierbij. Op naar de 100 jaar in samenwerking met alles die diamant bewerken, samen met allen in de Kempen of in de stad, maar SAMEN”. Wij zijn Robert Mollet die ook Ridder was in de Orde van Leopold II (15/3/1988) dankbaar voor alles wat hij voor ons in het bijzonder en voor de hele Antwerpse diamantsector in het algemeen gedaan heeft en wij wensen zijn weduwe en kinderen en alle nabestaanden en vrienden veel sterkte bij dit smartelijke verlies. (Y.V.)

RJC Diamond Development Initiative International (DDII) and Responsible Jewellery Council (RJC) announced they had agreed a Memorandum of Understanding (MOU) to work cooperatively on advancing their shared objectives. These objectives include: improving social, environmental, labour practices and good governance in the artisanal diamond mining sector; enhanced relationships between large-scale and artisanal diamond mining; and increasing market access for jewellery raw materials produced by artisanal diamond mining communities. Following members of SBD have achieved certification meeting the ethical, human rights, social and environmental standards as established by the RJC’s Member Certification System: Shainydiam BVBA Antwerp Star Diamonds NV Pluczenik Diamond Company NV AMC NV Arjav Associates NV Eurostar Diamond Traders NV Rosy Blue NV Taché

27


Bumi Traub elected President of Israel Diamond Manufacturers Association

SBD was vertegenwoordigd September 2011 1/9 5/9

8/9 13/9

The Israel Diamond Manufacturers Association (IsDMA) has elected Abraham (Bumi) Traub as its new President, succeeding Moti Ganz who served in this position for seven years. IsDMA was founded in 1940 and represents all of the diamond manufacturers in Israel, whether they manufacture in Israel or abroad. IsDMA is the representative body of employers in the diamond industry and works to advance the sector’s standing with government agencies and international forums. The members of the Board of the Syndicate of the Belgian Diamond Industry (SBD) would like to congratulate Mr Traub with his presidency of the IsDMA, and look forward to working with the new president.

Opleidingen Diamantbewerking Het Fonds voor de Diamantnijverheid, AWDC, HRD Antwerp, in samenwerking met UNITAR / Antwerp-ITCCO nodigen de diamantwerkgevers uit op maandag 19 december 2011 om 13 uur, Hoveniersstraat 22 op -1, voor een infosessie betreffende Opleidingen Diamantbewerking. In januari 2012 zal namelijk een zeer interessante specialisatiecursus voor diamantbewerkers ingericht worden.

14/9 15/9 20/9 22/9 28/9 29/9

Oktober 2011 3/10 - Herdenking bomaanslag 1981 10/10 - Fonds voor de Diamantnijverheid - Ontmoeting VBO - Belgische Europarlementsleden 11/10 - Plenaire zitting van het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel - ITCCO Board Meeting 17/10 - Raad van Bestuur AWDC 18/10 - RVD 19/10 - Diamantmuseum Circuito dos diamantes 20/10 - Beperkt Comité PC324 - Bureel SBD 24/10-4/11 - Antwerp Diamond Roadshow China 25/10 - Werkgroep Opleiding - Toezichtscomité WAP - RVD 27/10 - Beperkt Comité PC324 - Raad van Bestuur vzw Briljant - Algemene Vergadering vzw Briljant

November 2011 3/11

SBD

wenst u en uw familie een gelukkig en

voorspoedig Nieuwjaar

8/11 15/11 23/11 24/11 29/10

28

- Bureel SBD - Hoge Raad voor de Middenstand, Commissie Beroepsreglementering - Fonds voor de Diamantnijverheid - Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector - RVD - Introduction meeting to RJC - Thematic Working Group - Manufacturing ITCCO - RVD - Academic Group ITCCO, UNITAR - Comité Veiligheid HRD - RVD - Bureel SBD - Bestendig Comité WTOCD - Raad van Bestuur AWDC - Opening academisch jaar Associatie Universiteit Antwerpen

-

Buitengewone Algemene Vergadering Comdiam Algemene Vergadering HRD vzw Bestendig comité AWDC ITCCO Board Meeting RVD Werkgroep Opleiding VBO - Centrale Werkgroep Vormingsfonds RVD RVD Bureel SBD Slotevenement Internationaal Ondernemen RVD


DE HANTSETTERS & VERHAERE

NV

CRISDIAM International Diamond Manufacturers

Schupstraat 21, 2nd floor 2018 Antwerpen - Belgium info@dhv.be

Tel. : +32 (0)3 233 90 76 Fax : +32 (0)3 231 72 34 www.dhv.be

Hoveniersstraat 2 bus 240 B-2018 Antwerpen Belgium Tel. 03-233.65.59 - Fax: 03-234.28.51 www.crisdiam.com

INTERNATIONAL DIAMOND MANUFACTURERS

IMPORTERS - EXPORTERS

Hoveniersstraat 53, box 127 • B-2018 Antwerpen-Belgium Phone : (03) 206 16 00 • Fax : (03) 206 16 01 www.rosyblue.com


THROUGH ITS INNOVATIVE TECHNIQUES AND PIONEERING RESEARCH, DIAMCAD HAS OBTAINED A UNIQUE POSITION IN THE MARKET OF HIGH VALUE GEM STONES. OUR TEAM OF HIGHLY SKILLED AND DEDICATED PROFESSIONALS BRING THEIR WIDE EXPERIENCE WHEN HANDLING A STONE WITH THE PARTICULAR ATTENTION AND SPECIAL APPROACH IT DESERVES. AS A RESULT OF THIS EXCEPTIONAL MIXTURE OF TECHNOLOGY, INSIGHT AND CRAFTSMANSHIP, DIAMCAD HAS ACQUIRED A PROMINENT REPUTATION.

DIAMCAD NV - SCHUPSTRAAT 17, 2018 ANTWERPEN - BELGIUM T. +32 (3) 206 92 70 - F. +32 (3) 206 92 71 - INFO@DIAMCAD.BE - WWW.DIAMCAD.BE

S81E04-okt_nov_dec  

S81E04-okt_nov_dec

Advertisement