Page 1

SWPBS SCHOOL WIDE POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT (SWPBS) is gericht op het creĂŤren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Scholen ontwikkelen binnen het raamwerk van SWPBS hun eigen aanpak aan de hand van gedragsvraagstukken, met als doel de leermogelijkheden binnen de scholen te vergroten en tot minder schooluitval te komen. Deze aanpak begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt en waarmee ze willen gaan werken. Belangrijk tijdens het proces zijn een positieve benadering van gedrag en leren, het nemen van besluiten op basis van verzamelde data en het samenwerken met ouders en ketenpartners. SWPBS is een raamwerk dat goed kan werken voor een positief leefklimaat op school en vaak ook de resultaten positief beĂŻnvloedt. Het werkt schoolbreed en betrekt schoolleiding, docenten, leerlingen en ondersteunend personeel bij het proces.


SWPBS: Schoolbreed gedragsvraagstukken aanpakken in het voortgezet onderwijs Preventief werken aan een positief schoolklimaat Onder redactie van Anita Blonk, Trees Das, Mariette Haasen, Hanneke Hoetmer en José Wichers-Bots ISBN: 9789088504808 | 184 pagina’s | € 32,50 www.swpbs.swpbook.com

In 2009 is Fontys OSO in samenwerking met een aantal VOscholen, een expertisecentrum en het Samenwerkingsverband VO-ROC gestart met School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). In deze uitgave zijn de bevindingen en opbrengsten van het teambreed implementeren van SWPBS helder en praktisch voor alle VO-ROC scholen op een rijtje gezet. Elk hoofdstuk bevat naast voorbeelden uit de praktijk een theoretische inleiding, interviews met teamleden en verwerkingsopdrachten. Het is een toegankelijk en bruikbaar boek voor scholen die met PBS aan de slag willen, voor leden van PBS teams en voor studenten van educatieve en PBS opleidingen.

Positive Behavior Support in het voortgezet onderwijs

Ellie L. Young, Paul Caldarella, Michael Richardson en Richard Young Met Nederlandse bijdragen van Dik van Donselaar, Pim Kalkman en Sui Lin Goei ISBN: 9789088504051 | 220 pagina’s | € 44,90 www.positivebehaviorsupport.swpbook.com Het tegemoetkomen aan de gedragsmatige en emotionele behoeften van jongeren in het voortgezet onderwijs krijgt vaak weinig aandacht vanwege de nadruk op het voorbereiden van de leerlingen op vervolgopleidingen en de frequente toetsing. Onderzoek toont al lang aan, dat aandacht voor die emotionele en gedragsmatige behoeften een positief effect heeft op de leerresultaten. De implementatie van het SWPBS-raamwerk is een effectieve manier om daaraan tegemoet te komen. Deze implementatie bestaat in essentie uit signalering, het voorzien in gerichte interventies en het meten van resultaten van het proces. Hoewel het een eenvoudig model is, vraagt deze implementatie in het voortgezet onderwijs bewustzijn en inzicht in de structuur en werkwijzen van de organisatie.  Naast richtlijnen bevat deze uitgave praktijkvoorbeelden van het Groenhorst College in Maartensdijk en het Corderius College in Amersfoort. Deze voorbeelden laten zien dat PBS goed kan werken voor een positief leefklimaat op school dat ook de resultaten positief beïnvloedt. PBS werkt schoolbreed voor schoolleiding, docenten, leerlingen en ondersteunend personeel.

www.swpbook.com


Ouders en school

Succesfactoren voor betrokkenheid Frederik Smit ISBN: 9789088503320 | 104 pagina’s | € 13,90 www.oudersenschool.swpbook.com Hoe kun je als school optimaal gebruik maken van ouderbetrokkenheid? In dit boek gaat de auteur in op de wederzijdse verwachting, de inzet en betrokkenheid van ouders bij leerprestaties en loopbaanoriëntatie, wat de school nodig heeft in de thuissituatie, wat de ouders nodig hebben van de school en hoe je verschillende type ouders zou kunnen benaderen. Een praktische gids voor leerkrachten en ouders.

Ga d’r maar uit!

Orde en een veilig klimaat op school en in de klas Marien Lokerse ISBN: 9789088503122 | 160 pagina’s | € 19,90 www.agressieindeklas.swpbook.com Ga d’r maar uit biedt concrete antwoorden en oplossingen op vragen over orde houden en agressie in en rondom de klas. Daarnaast geeft het inzicht in de achtergronden van agressief gedrag en een overzicht van werkvormen die curatief kunnen worden ingezet wanneer er eenmaal sprake is van agressie. 

Waar begin je?

Cognitieve gedragstherapie voor schoolgaande jongeren Torrey A. Creed, Aaron T. Beck en Jarrod Reisweber Voorwoord en bewerking door Cathy van Tuijl en Ina Cijvat ISBN: 9789088502965 | 184 pagina’s | € 42,50 www.waarbeginje.swpbook.com Dit boek geeft een korte beschrijving van het cognitieve model en de gedragstherapeutische technieken. Daarnaast bieden de aansprekende casuïstiek, praktische handvatten, oefeningen gen handouts een stevig onderbouwd kader voor gedragswetenschappers, zorgcoördinatoren en docenten met een extra zorgtaak binnen het voortgezet onderwijs.

www.swpbook.com

e n


Pedagogisch vakmanschap in het voortgezet onderwijs Hoe de school jongeren kan ondersteunen bij het Opgroeien & Ingroeien in de samenleving Inclusief DVD Johan Hamstra, Dolf Hautvast en Otto de Loor ISBN: 9789088503757 | 144 pagina’s | € 22,50 www.pedagogischvakmanschap.swpbook.com

De auteurs gaan uitgebreid in op de ondersteunende taak van de school bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid, talenten en identiteit van de leerling. Op deze manier biedt dit praktische boek scholen en leerkrachten een duidelijke handreiking om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot een actief participerend lid van de maatschappij.

Onze boeken zijn te bestellen op swpbook.com of via elke (online)boekhandel. Uitgeverij SWP | Postbus 257 | 1000 AG Amsterdam E: marketing@mailswp.com | Tel.: 020 - 330 72 00 | Fax: 020 - 330 80 40

Logavak verzorgt na- en bijscholing voor professionals in GGZ, Jeugdzorg, Kinderopvang, Management, Onderwijs, Psychologie, Zorg en Welzijn. Een greep uit het aanbod voor het voortgezet onderwijs: Cursus: Ontwikkelingsgericht onderwijs in het vmbo Docent: Martijn van Schaik Locatie: Utrecht Duur: 1 dag Inbegrepen literatuur: Van der Waals, J. & Van Schaik, M. (red.) (2013). Het vmbo van dichtbij. Bewegen tussen theorie en praktijk. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Kneyber, R. & Evers, J. (red) (2013). Het Alternatief. Weg met de afrekencultuur in het ondewijs.  Amsterdam: Uitgeverij Boom. Cursus: Pedagogisch vakmanschap in het voortgezet onderwijs Docent: Johan Hamstra en Joris Olde Rikkert Locatie: Utrecht Duur: 1 dag Inbegrepen literatuur: Hamstra, J., Hautvast, J. & Loor, de O. (2013). Pedagogisch vakmanschap in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

SWPBS  

Boeken over School Wide Positive Behavior Support. Check www.zorgenonderwijs.nl