Page 1

Deze folder is voor organisaties die interesse hebben in het uitvoeren van het STOP4-7 programma. De folder geeft informatie over het programma, STOP4-7 Nederland, certificering en de voorwaarden.


De interventie STOP4-7 is een interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen die sinds 2003 wordt uitgevoerd in Nederland. STOP4-7 is een vroegtijdige, multimodale interventie die bestaat uit een kind-, ouder-, en leerkrachttraining. Daarnaast worden individuele huisen schoolbezoeken ingezet. Kinderen die op jonge leeftijd (4-7 jaar) gedragsproblemen vertonen (de zogenaamde ‘vroege starters’) hebben een ongunstige prognose. Zij lopen het risico op latere leeftijd antisociaal en normovertredend gedrag te gaan vertonen en komen hierdoor veelal in aanraking met justitie, met alle persoonlijke en maatschappelijke consequenties van dien. Het is daarom van belang om vroegtijdig in te grijpen bij jonge kinderen met probleemgedrag. STOP4-7 is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is in die zin evidence-based. Op de databank effectieve jeugdinterventies heeft STOP4-7 de classificatie ‘goed onderbouwd’. De inhoud van de methodiek is gebaseerd op de theorie van Patterson (een vooraanstaand Amerikaans wetenschapper) en gaat uit van gedragstherapeutische principes. Het doel van STOP4-7 is het doorbreken van het negatieve interactiepatroon tussen het kind en zijn/haar omgeving. Hierdoor kan het kind zich binnen zijn/haar mogelijkheden op positieve wijze verder ontwikkelen. Het kan beter functioneren binnen het gezin en ouders krijgen meer grip op de opvoeding van hun kind. Ook zal het kind beter functioneren op school en hierdoor meer profiteren van onderwijs.

STOP4-7 Nederland De instellingen die de interventie uitvoeren, de uit België afkomstige ontwikkelaar van de STOP4-7 interventie en onderzoeksbureau Praktikon, hebben zich verenigd in STOP4-7 Nederland. Dit is een samenwerkingsverband dat is opgericht om de kwaliteit van STOP47 te bewaken en de interventie verder te ontwikkelen. In het kader hiervan is evaluatieonderzoek ingebouwd in de uitvoering van de interventie. Daarnaast heeft STOP4-7 Nederland certificeringseisen vastgesteld ten aanzien van opleiding en uitvoering van de interventie. Ouders, leerkrachten, hulpverleners en instellingen zijn enthousiast over de interventie. Ouders en leerkrachten rapporteren een verbetering van de gedragsproblemen van de kinderen. Ook blijken opvoedingscompetenties van ouders te zijn toegenomen en ervaren ouders minder stress bij de opvoeding. Vanwege deze positieve resultaten komt STOP4-7 in aanmerking voor de classificatie ‘effectief volgens eerste aanwijzigingen’. De beschrijving voor de databank effectieve jeugdinterventies wordt binnenkort herzien. Daarnaast adviseert de jeugdzorg richtlijn voor ernstige gedragsproblemen het inzetten van een gedragstherapeutisch ouderprogramma, zoals de interventie STOP4-7.


Certificering Een instelling die STOP4-7 uit wil voeren en zich wil aansluiten bij STOP4-7 Nederland dient gecertificeerd te worden. Trainers die het programma gaan uitvoeren zijn gecerticeerd wanneer zij de STOP4-7 opleiding hebben gevolgd. De opleiding bestaat uit 6 dagen en wordt uitgevoerd door een gecertificeerde opleider. Tijdens de eerste keer dat een instelling het programma uitvoert worden medewerkers gecoacht door de opleider. Wanneer instellingen voldoen aan onderstaande voorwaarden zijn deze volgens STOP4-7 Nederland gecertificeerd voor het uitvoeren van het programma. • Trainers en coördinatoren van het programma zijn gecertificeerd. • De coördinator van STOP4-7 participeert in de landelijke werkgroep. • De instelling neemt deel aan effectonderzoek. • De instelling werkt mee aan observaties door externe opleiders aangaande behandelintegriteit (wordt het programma zo uitgevoerd zoals bedoeld).

Samenstelling STOP4-7 team Een STOP4-7 team bestaat uit de volgende medewerkers: • Twee kindtrainers (groep t/m 7 kinderen) of drie kindtrainers (groep 8 tot 10 kinderen) voor het uitvoeren van de kindtraining. • Twee trainers voor oudertraining en/of netwerktraining (leerkrachten en andere betrokkenen bij het kind). • Eén coördinator die het team coacht, zelf betrokken is als trainer van de oudertraining en/of netwerktraining, en procesbewaker is van het effectonderzoek. • Daarnaast zijn er nog gezinsbegeleiders (vaak de trainers van de oudertraining) en een schoolbegeleider (vaak een trainer van de netwerktraining).

Tijdsinvestering en kosten Het STOP4-7 programma bestaat uit verschillende onderdelen: de kindtraining, de oudertraining, de netwerktraining (voor leerkrachten e.a. professionals), gezinsbezoeken en schoolbezoeken. Voor elke sessie of bezoek is naast tijd voor de uitvoering ook voorbereidingstijd nodig. Daarnaast heeft het STOP4-7 team wekelijks overleg nodig over de voortgang van het programma en terugkoppeling vanuit de verschillende onderdelen. Het programma van de ouder- en kindtraining beslaat tezamen tien weken. Met voorbereiding en eventuele nazorg duurt het gehele programma gemiddeld zes maanden. Per uitgevoerd programma kost het gemiddeld genomen 500 uren aan totale medewerkertijd.


MEER INFORMATIE De methodiekhandleiding bestaat uit vier delen: 1. Theoretische inleiding (152 pagina’s) 2. Kindtraining (312 pagina’s) 3. Oudertraining (168 pagina’s) 4. Leerkrachttraining (144 pagina’s). Er is in dit vernieuwde handboek extra aandacht voor de rol van hechting en emotieregulatie bij de behandeling van gedragsproblemen. Er wordt ook uitgebreider ingezet op relaxatie. Leerkrachten, leerlingenbegeleiders en hulpverleners kunnen de principes van het programma Samen sterker Terug Op Pad toepassen in hun dagelijkse praktijk met kinderen. Samen sterker Terug Op Pad | STOP 4-7 Een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen W. De Mey, V. Messiaen, N. Van Hulle, E. Merlevede & S. Winters Luxe cassette met vier boeken, ISBN 9789088504600, € 125,Uitgeverij SWP, Amsterdam, 2013.

U kunt deze methodiekhandleiding online bestellen op: www.swpbook.com/1696 VOOR INFORMATIE OVER OPLEIDINGSKOSTEN, ONDERZOEK EN DEELNAME AAN STOP4-7 NEDERLAND KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: Praktikon Mw. I. Bastiaanssen Postbus 6909, 6503 GK Nijmegen Tel.: 06 - 15460138 E-mail: i.bastiaanssen@acsw.ru.nl Website: www.stop4-7.nl

STOP4-7 Samen sterker Terug Op Pad  

STOP4-7 Samen sterker Terug Op Pad een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen Meer info: http://www.swpbook.com/1696

STOP4-7 Samen sterker Terug Op Pad  

STOP4-7 Samen sterker Terug Op Pad een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen Meer info: http://www.swpbook.com/1696