Page 1

COLLEGES College 5

College 7

Onderwijsrecht

Gezondheidsrecht

Docent: Mr. Carolien de Bruin

Docent: Mr. Kees Blankman

Datum:

Datum:

8 januari 2019

5 februari 2019

Leerplicht en onderwijs. Wanneer moet een

In Nederland kennen we een fascinerend en

leerling naar school? Wanneer is hij vrijgesteld

vergaand getrapt systeem van toenemende auto-

En wat is een startkwalificatie? Aan de hand

nomie van de minderjarige wat betreft medische

van casuïstiek worden zaken besproken over de

behandelingen.

leerplicht en het leerrecht van kinderen/jongeren.

Dit college gaat in op de vraag wanneer en in

Daarnaast word de structuur van het onderwijs in

hoeverre toestemming van een of beide ouders

Nederland behandeld. Als een jongere een VMBO-

noodzakelijk is voor een medische behandeling

tl diploma heeft, naar welke vervolgopleiding kan

van een kind of een jongere. Er zal worden uiteen-

hij dan? Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

gezet wat het concept dwangopname betekent en

het jeugdrecht. Het geeft een beknopt overzicht van de

wat de implicaties hiervan zijn. En er wordt aan-

meest relevante juridische kwesties voor professionals

dacht besteed aan de eisen die worden gesteld

die werken met kinderen en hun ouders.

jj Leerplicht (vrijstelling) jj Openbaar en bijzonder onderwijs

(religie, kledingvoorschriften)

Jeugdrecht in de praktijk Ido Weijers ISBN 9789088508462 | Paperback | 1ste druk 2018 Dit boek biedt een inleiding tot het brede gebied van

jj Structuur van het onderwijs in niveau

(PO, VO, MBO, HBO, WO) jj Klachtrecht (klachten over misbruik)

JEUGDRECHT

aan de toestemming voor onderzoek bij kinderen.

jj Algemeen bijzonder onderwijs jj Thuisonderwijs

COLLEGEREEKS

SWPBOOK.COM/2099

College 8

Migratierecht

2018 · 2019

Docent: Carla van Os

College 6

Jeugdstrafrecht Docent: Prof. dr. Ido Weijers Datum:

22 januari 2019

Dit college behandelt het jeugdstrafrecht. Hierin worden de sancties en procedures voor jeugdigen behandeld en enkele structurele aspecten zoals de leeftijdsgrenzen, de relatie tussen het jeugdstrafrechtsysteem en de kinderbescherming en de zogeheten typerende inquisitoire traditie van het Nederlandse jeugdstrafproces. Doel van dit college is dat de cursist inzicht krijgt in strafprocedure bij jongeren, de inzet van professionals daarbij en de betrokkenheid van het gezin bij sancties als taakstraffen, reclasseringsmaatregelen en een voorwaardelijke straf.

Datum:

19 februari 2019

L O G AVA K . N L / J E U G D R E C H T

Kinderen die asiel aanvragen in Nederland en kinderen die geen verblijfsrecht hebben, vallen net zoals alle andere minderjarigen in Nederland onder de werking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Toch ondervinden deze kinderen vaak moeilijkheden bij de realisatie van hun rechten. Het college migratierecht biedt een inleiding in het vreemdelingenrecht en een overzicht van belangrijkste complicaties in en oplossingen voor de rechtsbescherming van deze kwetsbare groep kinderen. Het college heeft tot doel inzicht te bieden in: jj De verschillende procedures in het

migratierecht

Postbus 12010 1100 AA Amsterdam-Zuidoost

Spaklerweg 79 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

jj De rol van ‘het belang van het kind’ in het

migratierecht jj Kinderrechtelijke knelpunten voor kinderen

zonder verblijfsrecht

info@logavak.nl

info@bildung.city

www.logavak.nl

www.bildung.city

Tel: 020 622 77 95

Tel: 020 369 76 01

jj De bestaande regelingen ter compensatie van

deze knelpunten

I N F O R M AT I E E N A A N M E L D E N : L O G AVA K . N L / J E U G D R E C H T

I N F O R M AT I E E N A A N M E L D E N : L O G AVA K . N L / J E U G D R E C H T

Jeugdhulp.academy Gemeente.academy Zorgenwelzijn.academy


COLLEGEREEKS JEUGDRECHT

DOCENTEN

COLLEGES

Iedere professional die met jeugd werkt heeft impliciet of expliciet met wetten te maken. De collegereeks Jeugdrecht biedt een toegankelijke introductie en actuele kennis over de verschillende juridische regelingen en (rand)voorwaarden voor professionals die geen juridisch-academische opleiding hebben gevolgd, maar wel in de praktijk in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen met juridische regelgeving te maken krijgen. De collegereeks beoogt jeugdprofessionals op praktische wijze vertrouwd te maken met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en inzicht te bieden in de meest recente ontwikkelingen die voor de beroepspraktijk van belang zijn.

Kosten en inschrijven

Doelgroep

U kunt zich inschrijven voor de gehele leergang

Professionals in de jeugdhulp, jeugdbescherming,

bestaande uit acht colleges of voor de losse col-

jeugdgezondheidszorg, wijkteams en gemeenten

leges. Volgt u meerdere losse colleges, dan krijgt

(onderwijs en jeugdzorgbetrokkenen)

u korting op de deelnameprijs. Kijk op logavak.nl/ jeugdrecht

Accreditatie Bij 100% aanwezigheid voor de gehele College-

Docenten

reeks Jeugdrecht ontvangt u een certificaat van de

Prof. dr. Ido Weijers

recht bij de Vrije Universiteit

ming aan de Universiteit

en rechter-plaatsvervanger

Docent: Prof.dr. Ido Weijers

Docent: Prof. dr. Ido Weijers

Utrecht. Hij heeft jarenlang

Rechtbank Gelderland, locatie

Datum:

Datum:

onderzoek gedaan en geeft

Zutphen. Hij heeft bijzondere

nog steeds colleges en cursus-

expertise op het gebied van

In dit college worden enkele belangrijke onder-

sen op deze terreinen. Hij

gesloten jeugdzorg, bescher-

werpen van het familierecht behandeld: juridisch

begeleidt lopend onderzoek

ming, familierecht en gezond-

ouderschap, adoptie, minderjarigheid en ouderlijk

en publiceert regelmatig over

heidsrecht.

gezag. Deze onderwerpen zijn onmisbaar voor een goed begrip van hetgeen in de daaropvol-

gebied van jeugdstrafrecht en

gende colleges aan de orde komt. Zo is begrip van

-bescherming.

minderjarigheid en ouderlijk gezag nodig om te

Mr. Carolien de Bruin Mr. Irma van Mil Gezondheidsjuriste. Zij werkt als senior beleidsmedewerker bij GGz Breburg, een groot

de collegereeks accreditatie aangevraagd bij het

Noord Brabant en geef re-

dr. Ido Weijers, tevens coördinator en kerndocent

SKJ en het Registerplein. Aanvullende accredita-

gelmatig scholing aan zorg-

in de collegereeks.

ties op aanvraag. Het is ook mogelijk om losse

professionals over privacy en

modules te volgen; hierbij is geen sprake van ac-

beroepsgeheim.

bij bildung.city

creditatie, wel van een module-certificaat.

Mr. Reinier Feiner Advocaat bij FeinerIwema gespecialiseerd in het jeugdrecht. Hij staat (pleeg-)ouders en kinderen bij. Hij combineert zijn inzet voor de zaak van

Iedere deelnemer aan de

Zij is thuis op diverse vlakken van het jeugdrecht, zoals de Jeugdwet en de Participatiewet en specialist op het gebied van de Leerplichtwet en onderwijswetgeving in brede zin. Oprichter van InfanSius.

kunnen begrijpen wat er precies aan de orde is op het gebied van de kinderbescherming, het jeugdstrafrecht, het onderwijs, de medische behande-

Dr. Carla van Os for Children. Nu als docentonderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht. Specialist op het terrein van vluchtelingenkinderen en recht.

de cliënt met zijn passie voor mensenrechten en kinderrechten.

reeks ontvangt het boek Jeugdrecht in de praktijk

Hier worden ook recente, ingrijpende veranderingen op het gebied het familierecht behandeld. Het doel van dit college is de professional inzicht te geven in de familierechtelijke verhoudingen die de mogelijkheden en grenzen van het werk bepalen.

door Ido Weijers

Privacy & Beroepsgeheim

voor de maatregel van ondertoezichtstelling en de gezagsbeëindiging en de cruciale notie van de ‘aanvaardbare termijn’. Ook wordt ingegaan op het onderscheid tussen drang en dwang. Er zullen onder meer verschillende rechterlijke beslissingen worden besproken. Doel van dit college is helder inzicht te verwerven in de procedure, de rechten van betrokkenen en de positie van de professional.

College 4

Jeugdhulp en recht Docent: Mr. Reinier Feiner 11 december 2018

Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet is het afhankelijk van de woonplaats van het kind in welke mate het adequaat kan worden geholpen bij opgroeiproblemen. Sinds 2015 is het college

Docent: Mr. Irma van Mil

verantwoordelijk voor zowel de toegang tot jeugd-

Datum:

hulp als het beschikbaar hebben van een voldoen-

13 november 2018

de kwantitatief en kwalitatief aanbod van jeugdInzicht in de regels van privacy en beroepsgeheim

hulp. Dit staat in de Jeugdwet. Daarvoor heeft

in het jeugdrecht. Onderwerpen die aan de orde

elke gemeente budget gekregen van het Rijk.

zullen komen zijn: Voor wie geldt het medisch be-

In dit college wordt o.a. aan de hand van praktijk-

roepsgeheim, en wat houdt dat eigenlijk in? Waar

voorbeelden inzichtelijk:

heb ik als medewerker van Veilig Thuis rekening

De doelstellingen van de Jeugdwet en het wettelijk

mee te houden? Moet ik informatie geven aan de

kader (en reflectie hierop) De grote verschillen

Raad voor de Kinderbescherming als ze me dat

in uitvoering en werkwijze per gemeente (rechts-

vragen? Op welke informatie heeft de gezins-

ongelijkheid?) De (on)mogelijkheden van rechts-

voogd recht?

bescherming voor ouders en kind in het vrijwillig

Na het volgen van de cursus kan de cursist

kader en het drangkader, ook wel preventieve

situaties in de eigen praktijk beter plaatsen en

jeugdbescherming genoemd

over de eigen positie in de wereld van privacy en beroepsgeheim, maar ook over de positie van een

I N F O R M AT I E E N A A N M E L D E N : L O G AVA K . N L / J E U G D R E C H T

Veel aandacht gaat naar de nieuwe condities

Datum:

inschatten, en heeft hij of zij een beeld niet alleen

ISBN 9789088508462

27 november 2018

ling en vluchtelingen-vraagstukken.

College 2 Was verbonden aan Defence

advocaten te Rotterdam en

Extra

30 oktober 2018

actuele onderwerpen op het

bied. De collegereeks is samengesteld door prof.

leges worden gegeven in Amsterdam

Jeugdbeschermingsrecht

strafrecht en Jeugdbescher-

psychiatrisch ziekenhuis in

gepland en is inclusief een lichte maaltijd. De col-

Familierecht

College 3

Universitair docent Privaat-

Logavak Opleidingsgroep. Daarnaast wordt voor

Ieder college is aan het einde van de middag

College 1

Emeritus hoogleraar Jeugd-

De vijf docenten zijn allen specialist op hun vakge-

Programma-informatie

Dr. Kees Blankman

gesprekspartner van een andere organisatie.


COLLEGEREEKS JEUGDRECHT

DOCENTEN

COLLEGES

Iedere professional die met jeugd werkt heeft impliciet of expliciet met wetten te maken. De collegereeks Jeugdrecht biedt een toegankelijke introductie en actuele kennis over de verschillende juridische regelingen en (rand)voorwaarden voor professionals die geen juridisch-academische opleiding hebben gevolgd, maar wel in de praktijk in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen met juridische regelgeving te maken krijgen. De collegereeks beoogt jeugdprofessionals op praktische wijze vertrouwd te maken met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en inzicht te bieden in de meest recente ontwikkelingen die voor de beroepspraktijk van belang zijn.

Kosten en inschrijven

Doelgroep

U kunt zich inschrijven voor de gehele leergang

Professionals in de jeugdhulp, jeugdbescherming,

bestaande uit acht colleges of voor de losse col-

jeugdgezondheidszorg, wijkteams en gemeenten

leges. Volgt u meerdere losse colleges, dan krijgt

(onderwijs en jeugdzorgbetrokkenen)

u korting op de deelnameprijs. Kijk op logavak.nl/ jeugdrecht

Accreditatie Bij 100% aanwezigheid voor de gehele College-

Docenten

reeks Jeugdrecht ontvangt u een certificaat van de

Prof. dr. Ido Weijers

recht bij de Vrije Universiteit

ming aan de Universiteit

en rechter-plaatsvervanger

Docent: Prof.dr. Ido Weijers

Docent: Prof. dr. Ido Weijers

Utrecht. Hij heeft jarenlang

Rechtbank Gelderland, locatie

Datum:

Datum:

onderzoek gedaan en geeft

Zutphen. Hij heeft bijzondere

nog steeds colleges en cursus-

expertise op het gebied van

In dit college worden enkele belangrijke onder-

sen op deze terreinen. Hij

gesloten jeugdzorg, bescher-

werpen van het familierecht behandeld: juridisch

begeleidt lopend onderzoek

ming, familierecht en gezond-

ouderschap, adoptie, minderjarigheid en ouderlijk

en publiceert regelmatig over

heidsrecht.

gezag. Deze onderwerpen zijn onmisbaar voor een goed begrip van hetgeen in de daaropvol-

gebied van jeugdstrafrecht en

gende colleges aan de orde komt. Zo is begrip van

-bescherming.

minderjarigheid en ouderlijk gezag nodig om te

Mr. Carolien de Bruin Mr. Irma van Mil Gezondheidsjuriste. Zij werkt als senior beleidsmedewerker bij GGz Breburg, een groot

de collegereeks accreditatie aangevraagd bij het

Noord Brabant en geef re-

dr. Ido Weijers, tevens coördinator en kerndocent

SKJ en het Registerplein. Aanvullende accredita-

gelmatig scholing aan zorg-

in de collegereeks.

ties op aanvraag. Het is ook mogelijk om losse

professionals over privacy en

modules te volgen; hierbij is geen sprake van ac-

beroepsgeheim.

bij bildung.city

creditatie, wel van een module-certificaat.

Mr. Reinier Feiner Advocaat bij FeinerIwema gespecialiseerd in het jeugdrecht. Hij staat (pleeg-)ouders en kinderen bij. Hij combineert zijn inzet voor de zaak van

Iedere deelnemer aan de

Zij is thuis op diverse vlakken van het jeugdrecht, zoals de Jeugdwet en de Participatiewet en specialist op het gebied van de Leerplichtwet en onderwijswetgeving in brede zin. Oprichter van InfanSius.

kunnen begrijpen wat er precies aan de orde is op het gebied van de kinderbescherming, het jeugdstrafrecht, het onderwijs, de medische behande-

Dr. Carla van Os for Children. Nu als docentonderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht. Specialist op het terrein van vluchtelingenkinderen en recht.

de cliënt met zijn passie voor mensenrechten en kinderrechten.

reeks ontvangt het boek Jeugdrecht in de praktijk

Hier worden ook recente, ingrijpende veranderingen op het gebied het familierecht behandeld. Het doel van dit college is de professional inzicht te geven in de familierechtelijke verhoudingen die de mogelijkheden en grenzen van het werk bepalen.

door Ido Weijers

Privacy & Beroepsgeheim

voor de maatregel van ondertoezichtstelling en de gezagsbeëindiging en de cruciale notie van de ‘aanvaardbare termijn’. Ook wordt ingegaan op het onderscheid tussen drang en dwang. Er zullen onder meer verschillende rechterlijke beslissingen worden besproken. Doel van dit college is helder inzicht te verwerven in de procedure, de rechten van betrokkenen en de positie van de professional.

College 4

Jeugdhulp en recht Docent: Mr. Reinier Feiner 11 december 2018

Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet is het afhankelijk van de woonplaats van het kind in welke mate het adequaat kan worden geholpen bij opgroeiproblemen. Sinds 2015 is het college

Docent: Mr. Irma van Mil

verantwoordelijk voor zowel de toegang tot jeugd-

Datum:

hulp als het beschikbaar hebben van een voldoen-

13 november 2018

de kwantitatief en kwalitatief aanbod van jeugdInzicht in de regels van privacy en beroepsgeheim

hulp. Dit staat in de Jeugdwet. Daarvoor heeft

in het jeugdrecht. Onderwerpen die aan de orde

elke gemeente budget gekregen van het Rijk.

zullen komen zijn: Voor wie geldt het medisch be-

In dit college wordt o.a. aan de hand van praktijk-

roepsgeheim, en wat houdt dat eigenlijk in? Waar

voorbeelden inzichtelijk:

heb ik als medewerker van Veilig Thuis rekening

De doelstellingen van de Jeugdwet en het wettelijk

mee te houden? Moet ik informatie geven aan de

kader (en reflectie hierop) De grote verschillen

Raad voor de Kinderbescherming als ze me dat

in uitvoering en werkwijze per gemeente (rechts-

vragen? Op welke informatie heeft de gezins-

ongelijkheid?) De (on)mogelijkheden van rechts-

voogd recht?

bescherming voor ouders en kind in het vrijwillig

Na het volgen van de cursus kan de cursist

kader en het drangkader, ook wel preventieve

situaties in de eigen praktijk beter plaatsen en

jeugdbescherming genoemd

over de eigen positie in de wereld van privacy en beroepsgeheim, maar ook over de positie van een

I N F O R M AT I E E N A A N M E L D E N : L O G AVA K . N L / J E U G D R E C H T

Veel aandacht gaat naar de nieuwe condities

Datum:

inschatten, en heeft hij of zij een beeld niet alleen

ISBN 9789088508462

27 november 2018

ling en vluchtelingen-vraagstukken.

College 2 Was verbonden aan Defence

advocaten te Rotterdam en

Extra

30 oktober 2018

actuele onderwerpen op het

bied. De collegereeks is samengesteld door prof.

leges worden gegeven in Amsterdam

Jeugdbeschermingsrecht

strafrecht en Jeugdbescher-

psychiatrisch ziekenhuis in

gepland en is inclusief een lichte maaltijd. De col-

Familierecht

College 3

Universitair docent Privaat-

Logavak Opleidingsgroep. Daarnaast wordt voor

Ieder college is aan het einde van de middag

College 1

Emeritus hoogleraar Jeugd-

De vijf docenten zijn allen specialist op hun vakge-

Programma-informatie

Dr. Kees Blankman

gesprekspartner van een andere organisatie.


COLLEGEREEKS JEUGDRECHT

DOCENTEN

COLLEGES

Iedere professional die met jeugd werkt heeft impliciet of expliciet met wetten te maken. De collegereeks Jeugdrecht biedt een toegankelijke introductie en actuele kennis over de verschillende juridische regelingen en (rand)voorwaarden voor professionals die geen juridisch-academische opleiding hebben gevolgd, maar wel in de praktijk in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen met juridische regelgeving te maken krijgen. De collegereeks beoogt jeugdprofessionals op praktische wijze vertrouwd te maken met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en inzicht te bieden in de meest recente ontwikkelingen die voor de beroepspraktijk van belang zijn.

Kosten en inschrijven

Doelgroep

U kunt zich inschrijven voor de gehele leergang

Professionals in de jeugdhulp, jeugdbescherming,

bestaande uit acht colleges of voor de losse col-

jeugdgezondheidszorg, wijkteams en gemeenten

leges. Volgt u meerdere losse colleges, dan krijgt

(onderwijs en jeugdzorgbetrokkenen)

u korting op de deelnameprijs. Kijk op logavak.nl/ jeugdrecht

Accreditatie Bij 100% aanwezigheid voor de gehele College-

Docenten

reeks Jeugdrecht ontvangt u een certificaat van de

Prof. dr. Ido Weijers

recht bij de Vrije Universiteit

ming aan de Universiteit

en rechter-plaatsvervanger

Docent: Prof.dr. Ido Weijers

Docent: Prof. dr. Ido Weijers

Utrecht. Hij heeft jarenlang

Rechtbank Gelderland, locatie

Datum:

Datum:

onderzoek gedaan en geeft

Zutphen. Hij heeft bijzondere

nog steeds colleges en cursus-

expertise op het gebied van

In dit college worden enkele belangrijke onder-

sen op deze terreinen. Hij

gesloten jeugdzorg, bescher-

werpen van het familierecht behandeld: juridisch

begeleidt lopend onderzoek

ming, familierecht en gezond-

ouderschap, adoptie, minderjarigheid en ouderlijk

en publiceert regelmatig over

heidsrecht.

gezag. Deze onderwerpen zijn onmisbaar voor een goed begrip van hetgeen in de daaropvol-

gebied van jeugdstrafrecht en

gende colleges aan de orde komt. Zo is begrip van

-bescherming.

minderjarigheid en ouderlijk gezag nodig om te

Mr. Carolien de Bruin Mr. Irma van Mil Gezondheidsjuriste. Zij werkt als senior beleidsmedewerker bij GGz Breburg, een groot

de collegereeks accreditatie aangevraagd bij het

Noord Brabant en geef re-

dr. Ido Weijers, tevens coördinator en kerndocent

SKJ en het Registerplein. Aanvullende accredita-

gelmatig scholing aan zorg-

in de collegereeks.

ties op aanvraag. Het is ook mogelijk om losse

professionals over privacy en

modules te volgen; hierbij is geen sprake van ac-

beroepsgeheim.

bij bildung.city

creditatie, wel van een module-certificaat.

Mr. Reinier Feiner Advocaat bij FeinerIwema gespecialiseerd in het jeugdrecht. Hij staat (pleeg-)ouders en kinderen bij. Hij combineert zijn inzet voor de zaak van

Iedere deelnemer aan de

Zij is thuis op diverse vlakken van het jeugdrecht, zoals de Jeugdwet en de Participatiewet en specialist op het gebied van de Leerplichtwet en onderwijswetgeving in brede zin. Oprichter van InfanSius.

kunnen begrijpen wat er precies aan de orde is op het gebied van de kinderbescherming, het jeugdstrafrecht, het onderwijs, de medische behande-

Dr. Carla van Os for Children. Nu als docentonderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht. Specialist op het terrein van vluchtelingenkinderen en recht.

de cliënt met zijn passie voor mensenrechten en kinderrechten.

reeks ontvangt het boek Jeugdrecht in de praktijk

Hier worden ook recente, ingrijpende veranderingen op het gebied het familierecht behandeld. Het doel van dit college is de professional inzicht te geven in de familierechtelijke verhoudingen die de mogelijkheden en grenzen van het werk bepalen.

Privacy & Beroepsgeheim

de gezagsbeëindiging en de cruciale notie van de ‘aanvaardbare termijn’. Ook wordt ingegaan op het onderscheid tussen drang en dwang. Er zullen onder meer verschillende rechterlijke beslissingen worden besproken. Doel van dit college is helder inzicht te verwerven in de procedure, de rechten van betrokkenen en de positie van de professional.

College 4

Jeugdhulp en recht Docent: Mr. Reinier Feiner 11 december 2018

Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet is het afhankelijk van de woonplaats van het kind in welke mate het adequaat kan worden geholpen bij opgroeiproblemen. Sinds 2015 is het college verantwoordelijk voor zowel de toegang tot jeugd-

Datum:

hulp als het beschikbaar hebben van een voldoen-

13 november 2018

de kwantitatief en kwalitatief aanbod van jeugdInzicht in de regels van privacy en beroepsgeheim

hulp. Dit staat in de Jeugdwet. Daarvoor heeft

in het jeugdrecht. Onderwerpen die aan de orde

elke gemeente budget gekregen van het Rijk.

zullen komen zijn: Voor wie geldt het medisch be-

In dit college wordt o.a. aan de hand van praktijk-

roepsgeheim, en wat houdt dat eigenlijk in? Waar

voorbeelden inzichtelijk:

heb ik als medewerker van Veilig Thuis rekening

De doelstellingen van de Jeugdwet en het wettelijk

mee te houden? Moet ik informatie geven aan de

kader (en reflectie hierop) De grote verschillen

Raad voor de Kinderbescherming als ze me dat

in uitvoering en werkwijze per gemeente (rechts-

vragen? Op welke informatie heeft de gezins-

ongelijkheid?) De (on)mogelijkheden van rechts-

voogd recht?

bescherming voor ouders en kind in het vrijwillig

Na het volgen van de cursus kan de cursist

kader en het drangkader, ook wel preventieve

situaties in de eigen praktijk beter plaatsen en

jeugdbescherming genoemd

beroepsgeheim, maar ook over de positie van een

I N F O R M AT I E E N A A N M E L D E N : L O G AVA K . N L / J E U G D R E C H T

voor de maatregel van ondertoezichtstelling en

Docent: Mr. Irma van Mil

over de eigen positie in de wereld van privacy en

ISBN 9789088508462

Veel aandacht gaat naar de nieuwe condities

Datum:

inschatten, en heeft hij of zij een beeld niet alleen

door Ido Weijers

27 november 2018

ling en vluchtelingen-vraagstukken.

College 2 Was verbonden aan Defence

advocaten te Rotterdam en

Extra

30 oktober 2018

actuele onderwerpen op het

bied. De collegereeks is samengesteld door prof.

leges worden gegeven in Amsterdam

Jeugdbeschermingsrecht

strafrecht en Jeugdbescher-

psychiatrisch ziekenhuis in

gepland en is inclusief een lichte maaltijd. De col-

Familierecht

College 3

Universitair docent Privaat-

Logavak Opleidingsgroep. Daarnaast wordt voor

Ieder college is aan het einde van de middag

College 1

Emeritus hoogleraar Jeugd-

De vijf docenten zijn allen specialist op hun vakge-

Programma-informatie

Dr. Kees Blankman

gesprekspartner van een andere organisatie.


COLLEGES College 5

College 7

Onderwijsrecht

Gezondheidsrecht

Docent: Mr. Carolien de Bruin

Docent: Mr. Kees Blankman

Datum:

Datum:

8 januari 2019

5 februari 2019

Leerplicht en onderwijs. Wanneer moet een

In Nederland kennen we een fascinerend en

leerling naar school? Wanneer is hij vrijgesteld

vergaand getrapt systeem van toenemende auto-

En wat is een startkwalificatie? Aan de hand

nomie van de minderjarige wat betreft medische

van casuïstiek worden zaken besproken over de

behandelingen.

leerplicht en het leerrecht van kinderen/jongeren.

Dit college gaat in op de vraag wanneer en in

Daarnaast word de structuur van het onderwijs in

hoeverre toestemming van een of beide ouders

Nederland behandeld. Als een jongere een VMBO-

noodzakelijk is voor een medische behandeling

tl diploma heeft, naar welke vervolgopleiding kan

van een kind of een jongere. Er zal worden uiteen-

hij dan? Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

gezet wat het concept dwangopname betekent en

het jeugdrecht. Het geeft een beknopt overzicht van de

wat de implicaties hiervan zijn. En er wordt aan-

meest relevante juridische kwesties voor professionals

dacht besteed aan de eisen die worden gesteld

die werken met kinderen en hun ouders.

jj Leerplicht (vrijstelling) jj Openbaar en bijzonder onderwijs

(religie, kledingvoorschriften)

Jeugdrecht in de praktijk Ido Weijers ISBN 9789088508462 | Paperback | 1ste druk 2018 Dit boek biedt een inleiding tot het brede gebied van

jj Structuur van het onderwijs in niveau

(PO, VO, MBO, HBO, WO) jj Klachtrecht (klachten over misbruik)

JEUGDRECHT

aan de toestemming voor onderzoek bij kinderen.

jj Algemeen bijzonder onderwijs jj Thuisonderwijs

COLLEGEREEKS

SWPBOOK.COM/2099

College 8

Migratierecht

2018 · 2019

Docent: Carla van Os

College 6

Jeugdstrafrecht Docent: Prof. dr. Ido Weijers Datum:

22 januari 2019

Dit college behandelt het jeugdstrafrecht. Hierin worden de sancties en procedures voor jeugdigen behandeld en enkele structurele aspecten zoals de leeftijdsgrenzen, de relatie tussen het jeugdstrafrechtsysteem en de kinderbescherming en de zogeheten typerende inquisitoire traditie van het Nederlandse jeugdstrafproces. Doel van dit college is dat de cursist inzicht krijgt in strafprocedure bij jongeren, de inzet van professionals daarbij en de betrokkenheid van het gezin bij sancties als taakstraffen, reclasseringsmaatregelen en een voorwaardelijke straf.

Datum:

19 februari 2019

L O G AVA K . N L / J E U G D R E C H T

Kinderen die asiel aanvragen in Nederland en kinderen die geen verblijfsrecht hebben, vallen net zoals alle andere minderjarigen in Nederland onder de werking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Toch ondervinden deze kinderen vaak moeilijkheden bij de realisatie van hun rechten. Het college migratierecht biedt een inleiding in het vreemdelingenrecht en een overzicht van belangrijkste complicaties in en oplossingen voor de rechtsbescherming van deze kwetsbare groep kinderen. Het college heeft tot doel inzicht te bieden in: jj De verschillende procedures in het

migratierecht

Postbus 12010 1100 AA Amsterdam-Zuidoost

Spaklerweg 79 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

jj De rol van ‘het belang van het kind’ in het

migratierecht jj Kinderrechtelijke knelpunten voor kinderen

zonder verblijfsrecht

info@logavak.nl www.logavak.nl Tel: 020 622 77 95

info@bildung.city www.bildung.city Tel: 020 369 76 01

jj De bestaande regelingen ter compensatie van

deze knelpunten

I N F O R M AT I E E N A A N M E L D E N : L O G AVA K . N L / J E U G D R E C H T

I N F O R M AT I E E N A A N M E L D E N : L O G AVA K . N L / J E U G D R E C H T

Jeugdhulp.academy Gemeente.academy Zorgenwelzijn.academy


COLLEGES College 5

College 7

Onderwijsrecht

Gezondheidsrecht

Docent: Mr. Carolien de Bruin

Docent: Mr. Kees Blankman

Datum:

Datum:

8 januari 2019

5 februari 2019

Leerplicht en onderwijs. Wanneer moet een

In Nederland kennen we een fascinerend en

leerling naar school? Wanneer is hij vrijgesteld

vergaand getrapt systeem van toenemende auto-

En wat is een startkwalificatie? Aan de hand

nomie van de minderjarige wat betreft medische

van casuïstiek worden zaken besproken over de

behandelingen.

leerplicht en het leerrecht van kinderen/jongeren.

Dit college gaat in op de vraag wanneer en in

Daarnaast word de structuur van het onderwijs in

hoeverre toestemming van een of beide ouders

Nederland behandeld. Als een jongere een VMBO-

noodzakelijk is voor een medische behandeling

tl diploma heeft, naar welke vervolgopleiding kan

van een kind of een jongere. Er zal worden uiteen-

hij dan? Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

gezet wat het concept dwangopname betekent en

het jeugdrecht. Het geeft een beknopt overzicht van de

wat de implicaties hiervan zijn. En er wordt aan-

meest relevante juridische kwesties voor professionals

dacht besteed aan de eisen die worden gesteld

die werken met kinderen en hun ouders.

jj Leerplicht (vrijstelling) jj Openbaar en bijzonder onderwijs

(religie, kledingvoorschriften)

Jeugdrecht in de praktijk Ido Weijers ISBN 9789088508462 | Paperback | 1ste druk 2018 Dit boek biedt een inleiding tot het brede gebied van

jj Structuur van het onderwijs in niveau

(PO, VO, MBO, HBO, WO) jj Klachtrecht (klachten over misbruik)

JEUGDRECHT

aan de toestemming voor onderzoek bij kinderen.

jj Algemeen bijzonder onderwijs jj Thuisonderwijs

COLLEGEREEKS

SWPBOOK.COM/2099

College 8

Migratierecht

2018 · 2019

Docent: Carla van Os

College 6

Jeugdstrafrecht Docent: Prof. dr. Ido Weijers Datum:

22 januari 2019

Dit college behandelt het jeugdstrafrecht. Hierin worden de sancties en procedures voor jeugdigen behandeld en enkele structurele aspecten zoals de leeftijdsgrenzen, de relatie tussen het jeugdstrafrechtsysteem en de kinderbescherming en de zogeheten typerende inquisitoire traditie van het Nederlandse jeugdstrafproces. Doel van dit college is dat de cursist inzicht krijgt in strafprocedure bij jongeren, de inzet van professionals daarbij en de betrokkenheid van het gezin bij sancties als taakstraffen, reclasseringsmaatregelen en een voorwaardelijke straf.

Datum:

19 februari 2019

L O G AVA K . N L / J E U G D R E C H T

Kinderen die asiel aanvragen in Nederland en kinderen die geen verblijfsrecht hebben, vallen net zoals alle andere minderjarigen in Nederland onder de werking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Toch ondervinden deze kinderen vaak moeilijkheden bij de realisatie van hun rechten. Het college migratierecht biedt een inleiding in het vreemdelingenrecht en een overzicht van belangrijkste complicaties in en oplossingen voor de rechtsbescherming van deze kwetsbare groep kinderen. Het college heeft tot doel inzicht te bieden in: jj De verschillende procedures in het

migratierecht

Postbus 12010 1100 AA Amsterdam-Zuidoost

Spaklerweg 79 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

jj De rol van ‘het belang van het kind’ in het

migratierecht jj Kinderrechtelijke knelpunten voor kinderen

zonder verblijfsrecht

info@logavak.nl www.logavak.nl Tel: 020 622 77 95

info@bildung.city www.bildung.city Tel: 020 369 76 01

jj De bestaande regelingen ter compensatie van

deze knelpunten

I N F O R M AT I E E N A A N M E L D E N : L O G AVA K . N L / J E U G D R E C H T

I N F O R M AT I E E N A A N M E L D E N : L O G AVA K . N L / J E U G D R E C H T

Jeugdhulp.academy Gemeente.academy Zorgenwelzijn.academy

Collegereeks Jeugdrecht 2018-2019  

Iedere professional die met jeugd werkt heeft impliciet of expliciet met wetten te maken. De collegereeks Jeugdrecht biedt een toegankelijke...

Collegereeks Jeugdrecht 2018-2019  

Iedere professional die met jeugd werkt heeft impliciet of expliciet met wetten te maken. De collegereeks Jeugdrecht biedt een toegankelijke...