Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving

Page 1

2020

COLLEGEREEKS

INTERVENTIES VOOR EEN VEILIGE SAMENLEVING Locatie: Logavak, Amsterdam Onder leiding van: middagvoorzitter Jaap van Vliet


Collegereeks

Interventies voor een veilige samenleving

DOELGROEP

INLEIDING

Professionals werkzaam in/bij jeugdzorg,

Het is een illusie dat we alle criminaliteit kunnen voorkomen, maar we kunnen wel

GGZ, (speciaal) onderwijs, (zeden)politie,

proberen eerder in te grijpen.

OM, (jeugd)reclassering, gemeente, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-instellingen, vei-

De veiligheid van de samenleving is een aspect dat continu aandacht verdient

ligheidshuizen, gevangenissen, DJI, COSA,

en ook vaak ter discussie staat. Dat criminaliteit gestraft moet worden staat

sociale wijkteams, hogescholen en univer-

buiten kijf, maar straffen alleen: is dat wel genoeg? Enerzijds wordt gezegd dat

siteiten, onderzoeksbureaus, en rechterlij-

criminaliteit bestreden moet worden met lange straffen, aan de andere kant

ke macht.

is er steeds meer oog voor de behandeling van criminelen. Een vrijheidsont­ nemende straf of maatregel werkt natuurlijk goed op dat moment; de persoon

ACCREDITATIE

in kwestie kan dan tijdelijk (zolang zijn of haar straf duurt) geen strafbare feiten plegen. Op de lange termijn leert een persoon hier echter niets van. Boven­

Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ.

dien ontbreekt het aan nazorg. Daarom is de recidive vaak ook hoog wanneer

Voor overige accreditatieverzoeken, kijken

mensen na een (langdurige) gevangenisstraf weer in de maatschappij komen.

wij graag met u mee naar de mogelijk­ heden.

Deze reeks gaat, onder leiding van Jaap van Vliet, in op verschillende kanten van criminaliteit. Wetenschappers en professionals uit het veld kijken waarom mensen bepaalde delicten plegen, wat de impact van deze criminaliteit is op de samenleving, maar vooral ook hoe dit voorkomen (of in ieder geval vermin­ derd) kan worden. Wat zijn de signalen? Daarbij komen onderwerpen als privacy en communicatie tussen diverse in­ stanties in deze reeks terug: wat weegt meer wanneer het aankomt op de vei­ ligheid van de samenleving?

OVER MIDDAGVOORZITTER JAAP A. VAN VLIET Jaap A. van Vliet (1949) werkte onder andere in de jeugdzorg, forensische psy­ chiatrie en (jeugd)reclasseringsteams als maatschappelijk werker, manager en beleidsadviseur. In 2008 werd hij ook parttime senior onderzoeker bij het Research Center for Social Innovation aan de Hogeschool Utrecht bij het lecto­ raat ‘werken in justitieel kader’. Hij ging in 2014 met pensioen en werkt nu als freelance senior consultant en onderzoeker in het justitiële werkveld. Van Vliet publiceerde onder andere 6 boeken en diverse hoofdstukken in vele professio­ nele bundels over reclassering, forensische psychiatrie, herstelrecht en de ver­ binding tussen justitiële autoriteiten en algemene geestelijke gezondheidszorg.


DATUM 30 JANUARI 2020

College 1

Jeugdige criminelen

PROGRAMMA

VIJF SPOREN IN DE AANPAK

13.00 Inloop

Henk Ferwerda gaat tijdens dit college in op een aantal actuele ontwikkelingen

13.30 Opening middagvoorzitter

in de jeugd- en jongerencriminaliteit en de aanpak. Hoe ontwikkelt jeugdcrimi­

Jaap van Vliet 13.45 Henk Ferwerda

Vijf sporen in de aanpak

14.45 Pauze

naliteit zich als het gaat om de omvang en aard? Wat weten we over jeugdcrimi­ naliteit in een gedigitaliseerde samenleving? En wat werkt in de aanpak? Henk besluit het college met vijf sporen in de aanpak van jeugd- en jongerencrimi­ naliteit die zinvol zijn.

15.15 Ido Weijers

Fasen in het proces van stoppen met criminaliteit

STOPPEN MET CRIMINALITEIT

16.15 Discussie

Tijdens het tweede college wordt allereerst aandacht besteed aan het essenti­

16.45 Afronding en borrel

ële onderscheid tussen de doorsnee jeugdcriminaliteit en de criminele routine

17.15 Einde

waarin jonge veelplegers terecht zijn gekomen. Vervolgens wordt met name stilgestaan bij de problematiek van de kleine groep jonge veelplegers en de

LEERDOELEN

vraag naar een adequate strafrechtelijke reactie op hun antisociale gedrag. Onderzoek heeft laten zien dat er verschillende fasen in het proces van stop­

Deelnemers:

pen met criminaliteit bij deze groep kunnen worden onderscheiden. Om er

▪ kunnen aangeven hoe de jeugd- en

achter te komen in welke fase de jongeman zich bevindt is recent een vragen­

jongerencriminaliteit zich ontwikkelt

lijst ontwikkeld. Het college laat zien hoe aan de hand van de uitkomst van deze

als het gaat om omvang, aard en con-

vragenlijst tot een weloverwogen aanpak kan worden gekomen.

text. ▪ kunnen aangeven wat werkt in de aanpak van jeugdcriminaliteit. ▪ kunnen aangeven wat de dynamiek is tussen minder zichtbare en zichtbare vormen van criminaliteit en de rol van bijbehorende dadergroepen. ▪ maken kennis met de fasen in het proces van stoppen met criminaliteit. ▪ maken kennis met een vragenlijst, waarvan de uitkomst kan leiden tot een weloverwogen aanpak.


DATUM 5 MAART 2020

College 2

Zedendelicten

PROGRAMMA

JEUGDIGE DADERS

13.00 Inloop

Chantal van den Berg richt zich in dit college op de huidige stand van zaken

13.30 Opening middagvoorzitter

omtrent de kennis over jeugdige daders van zedendelicten. Dit gebeurt aan de

Jaap van Vliet

hand van vijf deelonderwerpen:

13.45 Chantal van den Berg

-

prevalentie;

Jeugdige daders van

-

risicofactoren;

-

typologieën;

14.45 Pauze

-

criminele carrière;

15.15 Jules Mulder

-

interventies.

Seksueel misbruik van kinderen:

Binnen deze deelonderwerpen wordt stilgestaan bij de theorievorming, de ont­

zedendelicten: Wat weten we?

wie zijn de plegers? 16.15 Discussie

wikkeling van de kennis over het deelonderwerp en implicaties en openstaan­ de vragen voor de toekomst.

16.45 Afronding en borrel 17.15 Einde

LEERDOELEN

SEKSUEEL MISBRUIK VAN KINDEREN Wie zijn de plegers van seksueel misbruik van kinderen? Zijn dit altijd pedofie­ len? Hoe komt iemand ertoe om een kind te misbruiken en daarmee door te

▪ Inzicht krijgen in de huidige kennis,

gaan? En hoe kan misbruik zo veel mogelijk voorkomen worden? Jules Mulder

theoretisch en empirisch, omtrent

gaat in dit college in op deze vragen. Zowel het verschil tussen pedofilie en pe­

jeug­d ige daders van zedendelinquen-

doseksualiteit wordt toegelicht, als de keuzen en denkfouten die een potentiële

ten.

pleger maakt in zijn weg naar seksueel misbruik. Ook de factoren die een rol

▪ Begrijpen hoe de verschillende sub­ onderwerpen samenhangen. ▪ Inzicht krijgen in de waarde van de verschillende subonderwerpen en hoe deze toe te passen zijn in de praktijk. ▪ Inzicht in de plegers van seksueel misbruik van kinderen. ▪ Inzicht in het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit. ▪ Inzicht in factoren die een rol spelen bij recidive.

spelen bij de kans op recidive en de consequenties daarvan voor behandeling en controle komen aan bod. Door een beter begrip te krijgen van de pleger van seksueel misbruik kunnen strategieën worden ontwikkeld om misbruik te voorkomen.


DATUM 9 APRIL 2020

College 3

Drugscriminaliteit

PROGRAMMA

DE ROL VAN SCHOLEN

13.00 Inloop

De drugsproductie en –handel zijn de motor van het criminele systeem, ook al

13.30 Opening middagvoorzitter

vanwege de enorme sommen geld die er in die wereld omgaan. Wanneer we

de omzet van hennep, synthetische drugs en de handel in cocaïne bij elkaar

Jaap van Vliet

13.45 Pieter Tops

optellen, gaat het – in Nederland - ongetwijfeld om een miljardenindustrie. We

Betrokkenheid van scholieren

kunnen stellen dat het een verschijnsel is dat doodeenvoudig uit de hand is

en de rol van scholen

gelopen, ook vanwege het relatief tolerante drugsklimaat in Nederland.

14.45 Pauze

Het is een verschijnsel dat ook dichtbij scholieren komt. Niet alleen zijn velen

15.15 Mathijs Zwinkels

vertrouwd met drugsgebruik, sommigen worden ook geronseld om hand- en

De voedingsbodem voor

spandiensten te verlenen; zij kunnen daar veel geld mee verdienen. De achter­

deelname aan drugscriminaliteit

kant daarvan is dat zij deel gaan uitmaken van een crimineel systeem waar zij

16.15 Discussie

doorgaans niet zomaar uit kunnen stappen.

16.45 Afronding en borrel

Pieter Tops gaat in op de rol van scholen bij dit probleem. Hebben scholen

17.15 Einde

überhaupt een rol in het voorkomen van dit probleem? Moeten zij toekijken of eropaf? Hoe worden scholieren erin gelokt? En hoe kunnen scholen samen­

LEERDOELEN

werken met ouders, buurtbewoners en de wijkagent in het tijdig signaleren en voorkomen van verdere betrokkenheid van hun scholieren?

Tijdens het college worden onder andere de volgende vragen beantwoord: ▪ Wat maakt de drugshandel in Neder-

DE VOEDINGSBODEM

land interessant om aan deel te nemen?

In november 2018 gaf minister Grapperhaus aan geschokt te zijn door de

▪ Hoe functioneren drugsnetwerken;

enorme omvang van het drugsprobleem in Nederland. Deze zorgen worden

welke functies en taken zijn er te ver-

– terecht – breed onderschreven door betrokkenen die veelvuldig te maken

delen?

hebben gehad met de negatieve gevolgen van (ondermijnende) drugscrimi­

▪ Hoe raken jongeren betrokken bij dit

naliteit zoals burgemeesters, boswachters, journalisten, advocaten tot aan de

soort criminaliteit, welke aantrek-

gewone burger. Ernstige incidenten zijn helaas aan de orde van de dag en heb­

kingskracht is van invloed op hen?

ben een ontwrichtende werking op onze samenleving. Het is van groot belang

▪ Wat kunnen we doen om te voorko-

dat er een treffende aanpak wordt ingezet om het gemak waarmee jongeren

men dat deze jongeren betrokken ra-

de drugscriminaliteit instromen tegen te gaan. Tijdens dit college gaat Mathijs

ken bij criminaliteit?

Zwinkels in op het terugdringen van de voedingsbodem voor deelname aan

▪ Wat is er voor nodig om daarin een goede samenwerking te vinden met ketenpartners? ▪ Wat is de rol van scholen in het voorkomen van drugscriminaliteit bij scholieren? ▪ Hoe kunnen scholen, ouders en de wijkagent samenwerken om dit probleem aan te pakken?

drugscriminaliteit en een systeemgerichte aanpak om dit te verstoren.


DATUM 7 MEI 2020

College 4

Radicalisering en preventie

PROGRAMMA

DE LEVENSLOOP VAN TERRORISTEN

13.00 Inloop

Lange tijd werd terrorisme voornamelijk vanuit disciplines als de sociologie en

13.30 Opening middagvoorzitter

de psychologie bestudeerd, maar de laatste jaren richten ook criminologen

Jaap van Vliet

zich steeds vaker op het onderwerp. Dit is niet vreemd; terrorisme is uitein­

13.45 Onderzoeker van de Vrije

delijk een (zware) vorm van criminaliteit. Interessant is dan om te bezien in

Universiteit Amsterdam

hoeverre daders van terroristische misdrijven overeenkomsten vertonen met

(Criminologie)/NSCR

daders van ‘reguliere’ vormen van criminaliteit. En hoe vaak zijn plegers van

De levensloop van terroristen

terroristische misdrijven óók plegers van gewone criminaliteit? We weten dat

14.45 Pauze

de levensloop een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van een ‘criminele

15.15 Massoud Djabani

carrière’. In hoeverre draagt de levensloop van veroordeelde terroristen bij aan

De ‘inenting’ tegen radicalisering

de uiteindelijk gepleegde misdrijven? Op welk moment binnen die levensloop

16.15 Discussie

gaat de ideologie een rol spelen? En hoe verloopt het proces van radicalisering?

16.45 Afronding en borrel

Deze en andere vragen worden tijdens dit college beantwoord.

17.15 Einde

LEERDOELEN

DE ‘INENTING’ TEGEN RADICALISERING Tijdens de Iraanse revolutie doorliep Massoud Djabani, nadat het dictatoriale

Aan het eind van de middag;

regime zijn drie broers executeerde, versneld alle stadia van het radicaliserings­

▪ Kan de cursist verschillende theore-

proces. Leiders van een terroristische organisatie speelden in op zijn behoefte

tische perspectieven (criminologisch,

aan wraak. Toen hij door een zware verwonding langdurig werd afgescheiden

psychologisch, sociologisch) op radi-

van de groep, kon zijn kritisch denkvermogen herstellen en kwamen vele vra­

calisering schetsen.

gen en twijfels naar boven. Door deze ervaringen werd het zijn levensdoel po­

▪ Heeft de cursist kennis over de zogenaamde ‘crime-terror nexus’.

larisatie en radicalisering in alle fasen te voorkomen. Door middel van lezingen, voorlichtingen en gastlessen geeft hij ’inzicht van binnenuit’ in de voedings­

▪ Is de cursist bekend met risicofacto-

bodems van radicalisering, de wervingsmethoden en hersenspoelingstechnie­

ren in de levens van daders van terro-

ken toegepast door terroristische leiders, alsmede in het losmakingsproces en

risme.

preventiemethoden om de maatschappij te kunnen ‘inenten tegen radicalise­

▪ Heeft de cursist ‘inzicht van binnen­ uit’ in de voedingsbodems van radicalisering, wervingsmethoden & hersenspoelingsmethodieken. ▪ Heeft de cursist inzicht in het losmakingsproces en preventiemethoden.

ring’. Al deze onderwerpen en meer komen aan bod tijdens dit college.


DATUM 4 JUNI 2020

College 5

Lone Wolfs

PROGRAMMA

INFORMATIE

13.00 Inloop

Het begrip Lone Wolf wordt soms te letterlijk genomen. Daarom wordt ook wel

13.30 Opening middagvoorzitter

de wat neutralere term ‘potentieel gewelddadige eenling’ gebruikt. Hij, bijna

Jaap van Vliet 13.45 Martine Delfos

altijd een hij, is alleenzaam en kan van daaruit aansluiten bij de roedel uitgeslo­ tenen van deelname aan de maatschappij, zoals IS.

14.45 Pauze 15.15 Expert van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

We denken bij Lone Wolfs aan terrorisme; dit is ook de groep die publieke aan­ dacht krijgt, maar er is een heel spectrum van Lone Wolfs dat aandacht verdient.

16.15 Discussie 16.45 Afronding en borrel

Wat betekent die Lone Wolf? En hoe uniek is deze in onze maatschappij?

17.15 Einde Tijdens deze middag gaan Martine Delfos en een expert van het Ministerie van

LEERDOELEN

Binnenlandse Zaken in op het sociale wereldbeeld en de ervaring van de Lone Wolf en over het verschil tussen de klokkenluider en de Lone Wolf.

Deelnemers krijgen onder andere inzicht in:

Daarbij wordt besproken hoe een land en de mensen in het land preventieve

▪ Het ontstaan en de achtergrond van

maatregelen kunnen nemen (en dus hoe het spectrum van Lone Wolfs aan­

Lone Wolfs. ▪ De betekenis van preventie. ▪ Het bestaan en ontstaan van een angstcultuur. ▪ Het effect van een angstcultuur.

dacht moet krijgen) tegenover de bewustzijnsvernauwing van de angstcultuur.


DATUM 2 JULI 2020

College 6

Daderprofilering

PROGRAMMA

ETNISCH PROFILEREN

13.00 Inloop

Etnisch profileren lijkt aan de orde van de dag in Nederland, maar ook in

13.30 Opening middagvoorzitter

ons omringende landen. Waar hebben we het eigenlijk over als we spreken

Jaap van Vliet

over etnisch profileren en wat weten we nou eigenlijk over de schaal waarop,

13.45 Maartje van der Woude

maar ook de intentie waarmee dit op allerlei plaatsen in de strafrechtsketen

Etnisch profileren

plaatsvindt? Van der Woude gaat, aan de hand van eigen onderzoek naar dis­

14.45 Pauze

cretionair beslissen door politieambtenaren maar ook door ambtenaren van

15.15 Marjon Kuipers & Ingrid de

de Koninklijke Marechaussee, in op de complexiteit van het vaststellen van

Jong

etnisch profileren. Tevens gaat ze in op de vraag bij wie de verantwoordelijk­

Voorkomen onterechte

heid ligt om etnisch profileren te voorkomen. Daarnaast staat zij stil bij de ef­

beschuldiging

fecten van etnisch profileren op hen die daaraan onderworpen worden maar

16.15 Discussie

ook op de gepercipieerde legitimiteit van het optreden van de overheid.

16.45 Afronding en borrel 17.15 Einde

LEERDOELEN

VOORKOMEN ONTERECHTE BESCHULDIGING Een onterechte beschuldiging maakt veel kapot. Al weet je zelf dat je iets niet gedaan hebt; het feit dat anderen je niet geloven maakt je kwetsbaar en levert

Aan het einde van dit college kunnen deel-

veel stress op met soms zelfs trauma als gevolg. Daarbij heeft de omgeving

nemers:

van de beschuldigde persoon het zwaar te verduren en kan binnen bestaande

▪ Omschrijven wat er wordt verstaan on-

relaties wantrouwen ontstaan. Zelfs al blijkt na enige tijd dat de beschuldiging

der ‘etnisch profileren’. ▪ Reflecteren op de complexiteit van

niet gegrond was, zijn de gevolgen niet meer terug te draaien en zal iemands naam voor altijd ‘besmet’ zijn (vooral in de huidige tijd waarin alles online staat).

het ‘meten’ van etnisch profileren. ▪ Beschrijven hoe etnisch profileren

Tijdens dit college maakt u kennis met profiling, een methode die kan worden

samenhangt met het bestaan van dis-

ingezet in gesprekken waarbij het belangrijk is om tot de daadwerkelijke kern

cretionaire ruimte in recht & regels.

te komen. Doordat emoties een reactie zijn van onze hersenen op een trigger,

▪ Beschrijven en illustreren hoe ‘trig-

zijn emoties zichtbaar in het gezicht, gebaren, lichaamshouding en in tonali­

gers’ voor etnisch profileren op ver-

teit. En dus voor een getrainde profiler niet te verbergen. De volgende vragen

schillende niveaus bestaan en hoe

worden beantwoord: Hoe gaat een profiler te werk voordat er met redelijkheid

deze op elkaar kunnen doorwerken.

sprake mag zijn van een beschuldiging? Aan welke voorwaarden moet worden

▪ Beschrijven van en reflecteren op de impact van etnisch profileren. En hebben zij kennis van: ▪ de zes communicatiekanalen. ▪ de voorwaarden en valkuilen bij waarneming. ▪ de werkwijze van profilers. ▪ de betrouwbaarheid van profiling tegenover de mythe van de snelle leugen­ detectie.

voldaan? Met welke valkuilen wordt rekening gehouden? En hoe wordt door deze werkwijze een onterechte beschuldiging voorkomen?


DATUM 24 SEPTEMBER 2020

College 7

Communicatie en privacy

PROGRAMMA

DE (ON)MOGELIJKHEDEN

13.00 Inloop

Binnen de forensische psychologie en -psychiatrie is sprake van een wrijvings­

13.30 Opening middagvoorzitter

vlak tussen het belang van communicatie tussen de verschillende betrokkenen

Jaap van Vliet

in de zorg en de Privacywetgeving (AVG). De casus van Michael P., veroordeeld

13.45 Désirée Versteijnen

voor het ontvoeren, verkrachten en doden van Anne Faber, heeft dit probleem

De (on)mogelijkheden voor open

pijnlijk onder de aandacht gebracht. Wat zijn de (on)mogelijkheden voor open

communicatie

communicatie? Schiet de AVG zijn doel voorbij? Is het niet mogen delen van

14.30 Vivienne de Vogel Risicocommunicatie: een vak

gegevens altijd risicovol? Of zitten er ook risico’s aan het ongelimiteerd mogen delen van informatie?

apart? 15.15 Pauze 15.45 Harry Stikkelbroeck Het oogpunt van de beslisser

RISICOCOMMUNICATIE: EEN VAK APART? Het gestructureerd inschatten van het risico van herhaald delictgedrag is een

16.30 Discussie

belangrijke taak voor professionals in het forensisch sociaal domein. De laatste

17.00 Afronding en borrel

jaren zijn er veel verbeterslagen gemaakt, maar er is weinig aandacht uitgegaan

17.30 Einde

naar de manier waarop gecommuniceerd wordt over de resultaten van een ri­ sicotaxatie. Worden de resultaten goed begrepen door de rechterlijke macht of

LEERDOELEN

collega’s in vervolg-instellingen en mag alle informatie wel gedeeld worden? In dit college worden verschillende vormen van risicocommunicatie besproken en

▪ Vergroten van kennis over de be-

wat de invloed ervan is op besluitvormers. Aan de hand van praktijkvoorbeel­

scherming en beperkingen die de AVG

den worden diverse dilemma’s belicht. Tot slot worden adviezen gegeven voor

tot gevolg heeft.

een heldere risicocommunicatie.

▪ Vergroten van de kennis over de forensische zorg binnen gevangenis, GGZ en forensische behandeling.

HET OOGPUNT VAN DE BESLISSER

▪ Verschillende manieren van risicocom-

Voor degene die – op basis van veelal onzekere gegevens over (bijvoorbeeld)

municatie kunnen onderscheiden.

risicotaxatie – moet beslissen (rechter, verlofbeoordelaar), is het van groot be­

▪ Weten wat de invloed is van de wijze

lang dat hierover nauwkeurig wordt gecommuniceerd. De nauwkeurigheid ver­

van risicocommunicatie op besluitvor-

eist dat het nadrukkelijk moet gaan om de recidiverisico’s van deze betrokkene

mers.

en niet zozeer om die van de statistisch te duiden groep waartoe hij beweerde­

▪ Het belang kunnen inzien van de rela-

lijk zou behoren. Dat vereist niet alleen heldere en professionele communicatie

tie risicotaxatie – risicocommunicatie

tussen beoordelaar en deskundige; de vereiste nauwkeurigheid kan ook schu­

en risicomanagement.

ring veroorzaken tussen de noodzaak van volledige informatie voor de beoor­

▪ Awareness van het dilemma noodzakelijke veiligheid van de samenleving en het recht op privacy van het individu vanuit de optiek van de beoordelaar. ▪ Verkrijgen van besef van de uitdagingen en valkuilen van de beoordelaar.

delaar en het recht op privacy van de betrokkene. Dit college geeft een schets van dit dilemma en een blik op de uitweg.


DATUM 29 OKTOBER 2020

College 8

Samenwerking t.b.v. een veilige resocialisatie

PROGRAMMA 13.00 Inloop 13.30 Opening middagvoorzitter Jaap van Vliet 13.45 Bart Claes

TRANSMURAAL HERSTELGERICHT WERKEN De re-integratie van gedetineerde burgers of justitiabelen is een complex pro­ ces en omvat hun terugkeer in lokale sociale netwerken en de bredere samen­

De effecten van Transmuraal

leving. Professionals, vrijwilligers, en eigenlijk breder alle burgers, hebben nood

Herstelgericht Werken

aan een breed kader dat hen kan ondersteunen bij het re-integreren van een

14.45 Pauze

gedetineerde burger of justitiabele. Transmuraal Herstelgericht Werken biedt

15.15 Jacqueline Bosker

een conceptuele landkaart voor zowel penitentiaire inrichtingen, forensische

De toekomst van het

centra en organisaties buiten detentie als voor lokale besturen, vrijwilligers en

reclasseringswerk

professionals. Hierbij is er ook aandacht voor de behoeften van de samen­

16.15 Discussie

leving, het slachtoffer en het sociaal netwerk van de gedetineerde burger of

16.45 Afronding en borrel

justitiabele. Tijdens dit college wordt dieper ingegaan op Transmuraal Herstel-

17.15 Einde

gericht werken en leert u wat deze manier van werken voor u in de praktijk én in samenwerking met anderen kan betekenen.

LEERDOELEN Dit college geeft antwoord op de volgende

D E T O E K O M S T VA N H E T R E C L A S S E R I N G S W E R K

vragen:

Reclasseringswerkers werken met cliënten in een gedwongen kader aan het

▪ Wat is herstelrecht en herstelgericht

afbouwen van een criminele loopbaan. De context waarin reclasseringswer­

werken? ▪ Wat is Transmuraal Herstelgericht Werken?

kers hun werk doen is sterk in ontwikkeling. Vraagstukken over veiligheid en preventief ingrijpen op herhaald delinquent gedrag liggen steeds meer op lo­ kaal niveau. Werken aan integrale trajecten voor cliënten, waarin verschillende

▪ Welke rol hebben het sociale net-

professionals en instellingen gezamenlijk consistentie en continuïteit weten te

werk, slachtoffer en (lokale) maat-

borgen wordt steeds belangrijker. Tijdens dit college gaat Jacqueline Bosker

schappij in herstelgericht werken?

in op de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor de toekomst van het

▪ Wat zijn de effecten van herstel­

reclasseringswerk. Wat vraagt het van reclasseringswerkers? Hoe kunnen deze

gericht werken op het stoppen met

ontwikkelingen reclasseringswerkers ondersteunen bij het realiseren van hun

criminaliteit?

opdracht: verminderen van recidive en bevorderen van re-integratie van delin­

Ook krijgen deelnemers: ▪ Inzicht in actuele ontwikkelingen binnen het justitiële en sociale domein. ▪ Visie over de maatschappelijke opdracht van reclasseringswerkers. ▪ Kennis van de methodische basis van het reclasseringswerk: wat werkt bij de afbouw van delinquent gedrag? ▪ Inzicht in de gevolgen van actuele ontwikkelingen voor reclasseringswerkers.

quenten?


DATUM 26 NOVEMBER 2020

College 9

Interventies

PROGRAMMA

PROFESSIONELE REFLECTIE

13.00 Inloop

Van de hedendaagse professional wordt verwacht dat deze niet alleen kennis

13.30 Opening middagvoorzitter

en kunde heeft om het eigen beroep uit te oefenen, maar ook de competentie

Jaap van Vliet 13.45 Marie-José Geenen

om met veranderingen om te gaan en zich te blijven ontwikkelen. Daarbij wordt verwacht dat hij of zij actuele wetenschappelijke kennis, eigen praktijkkennis

Het belang van professionele

en de kennis van de context (organisatie, cliënt) weet te integreren. Reflecte­

reflectie op het eigen handelen

ren vormt daarin een belangrijke vaardigheid. Dat betekent het vermogen om

14.30 Interventies deel een

onderzoek naar het eigen handelen (en de veronderstellingen die dat hande­

15.00 Pauze

len sturen) te verbinden aan bestaande wetenschappelijke kennis en op basis

15.30 Interventies vervolg

daarvan het eigen handelen kunnen verantwoorden en waar nodig bijsturen.

16.30 Discussie 17.00 Afronding en borrel 17.30 Einde

VANAF 14.30 UUR Diverse actuele interventies komen aan bod. Wat zijn tot nu toe de resultaten?

LEERDOELEN Deelnemers leren: ▪ Wat reflecteren is en waarom dat be-

Wat werkt (en wat werkt niet)? En wat biedt hoop voor de toekomst?

KORTING

langrijk is voor je professioneel han-

Komt u met collega’s? Dan profiteert u van een aantrekkelijke meerpersoons­

delen.

korting. Let op! Deze korting geldt alleen als u en uw collega’s zich direct na

▪ Hoe te reflecteren en dat niet te

elkaar inschrijven vanuit één account.

beperken tot het kijken naar jouw binnenwereld, maar dat ook te verbinden aan de context en aan actuele wetenschappelijke kennis. ▪ Welke interventies op dit moment effectief gebleken zijn met betrekking

Bovendien: hoe meer colleges u volgt, hoe minder u per college betaalt!

BTW Logavak is opgenomen in het register van het CRKBO en is vrijgesteld van het berekenen van BTW over haar na- en bijscholingsaanbod.

tot een veilige resocialisatie.

TOTA AL

KOSTEN EN INSCHRIJVEN

PRIJS PER COLLEGE

1 COLLEGE

€ 295,-

€ 295,-

2 COLLEGES

€ 570,-

€ 285,-

3 COLLEGES

€ 825,-

€ 275,-

4 COLLEGES

€ 1080,-

€ 270,-

Volgt u meerdere colleges, dan krijgt

5 COLLEGES

€ 1325,-

€ 265,-

u korting op de deelnameprijs.

6 COLLEGES

€ 1560,-

€ 260,-

7 COLLEGES

€ 1785,-

€ 255,-

8 COLLEGES

€ 20 0 0,-

€ 250,-

9 COLLEGES

€ 2195,-

€ 24 4,-

U kunt zich inschrijven voor de gehele collegereeks bestaande uit 9 colleges of voor de losse colleges.

De staffel hiervoor is:


LOCATIE



Spaklerweg 79

1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

info@logavak.nl www.logavak.nl

Tel: 020 622 77 95

I N F O R M AT I E E N A A N M E L D E N : L O G AVA K . N L


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.