__MAIN_TEXT__

Page 1

Salgs- og Leveringsbetingelser for Avis-Tryk A/S fra 1. maj 2012 Tilbud og aftale 1.1 Tilbud er bindende for Avis-Tryk i 14 dage fra tilbudets dato at regne. 1.2 Tilbuddet er betinget af, at: Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet. Arbejdet kan udføres i én samlet leverance som angivet i tilbuddet. Det af bestilleren fremsendte materiale er i overensstemmelse med tilbuddets beskrivelse heraf. 1.3 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Avis-Tryk. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Avis-Tryk har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

Pris 2.1 Alle priser er ekskl. moms og levering. 2.2 Har bestilleren anmodet Avis-Tryk om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m., er Avis-Tryk berettiget til at få dette arbejde betalt. 2.3 Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger. 2.3.1 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger. 2.3.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede fald. 2.3.3 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- og ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændring før betaling at ændre prisen tilsvarende. 2.4 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Avis-Tryk berettiget til at kræve betaling for: 2.4.1 Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. 2.4.2 Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse. 2.4.3 Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj, efter levering har fundet sted.

Levering 3.1 Levering finder sted på det med bestilleren aftalte tidspunkt og sted, med mindre levering er udelukket på grund af forhold, der skyldes bestillerens handling eller undladelse samt på grund af de i pkt. (8.1) nævnte omstændigheder. Ved disse forsinkelser har Avis-Tryk efter eget valg ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. 3.2 Hvis en begivenhed som beskrevet i pkt. (3.1.) bevirker, at opfyldelse af Avis-Tryks forpligtelse til levering fordyres, er AvisTryk dog forpligtet til at opfylde forpligtelsen til levering, såfremt bestilleren på opfordring erklærer at ville betale hele den af Avis-Tryk beregnede merpris. 3.3 Såfremt der ikke er aftalt noget leveringstidspunkt, bestemmer Avis-Tryk dette. 3.4 Leveringssted er Avis-Tryks forretningsadresse, med mindre andet er aftalt. Ved levering på et angivet sted uden for AvisTryks forretningsadresse sker al forsendelse for bestillerens regning og risiko.

Betaling 4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 7 dage efter fakturadato. 4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente. 4.2.1 I henhold til rentelovens regler påløber der sædvanlig morarente fra 30 dage efter den i fakturaen anførte forfaldsdag. 4.3 På Avis-Tryk s anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Avis-Tryk forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed. 4.4 Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Avis-Tryk berettiget til delvis fakturering.


Ejendomsret, ophavsret m.v. 5.1 Ophavsretten til de af Avis-Tryk udarbejdede skitser, koncepter, forarbejder, originalmateriale, kreative oplæg m.v. tilkommer Avis-Tryk og må ikke uden dennes godkendelse overlades til tredjemand. Avis-Tryk s ophavsret reguleres i henhold til ophavsretsloven. 5.1.1 Bestilleren kan efter nærmere aftale med leverandøren erhverve ophavsretten til det i pkt. (5.1) anførte, for eksempel til brug i andre medier. 5.2 Ejendomsretten til de af Avis-Tryk fremstillede forarbejder, mellemprodukter/mellemmaterialer, værktøjer, materialer m.v. og det i pkt. (5.1) anførte til brug for leverancen tilkommer Avis-Tryk. Dette gælder også, hvor det således fremstillede er særskilt faktureret over for bestilleren. 5.2.1 Bestilleren kan efter nærmere aftale med leverandøren erhverve ejendomsretten til det i pkt. (5.2.) anførte. 5.3 De i pkt. (5.2.) omhandlede effekter m.v. må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom. 5.3.1 Leverandøren forpligter sig til at opbevare de i pkt. (5.1) og (5.2) omhandlede effekter m.v. i 3 måneder efter leveringstidspunktet. Efter 3 måneder er leverandøren berettiget til at bortskaffe de i pkt. (5.1) og (5.2.) omhandlede effekter, uden at bestilleren i den anledning kan rejse krav mod leverandøren. Ønsker bestilleren, at leverandøren opbevarer de i pkt. (5.1) og (5.2) omhandlede effekter udover 3 måneders perioden, kan der indgås nærmere aftale mellem leverandøren og bestilleren herom.

Forsinkelse. 6.1 Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. (3.1.) følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han senest samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

Mangler. 7.1 Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende. 7.1.1 Leverandøren kan med rimeligt varsel anmode bestilleren om at deltage i trykstart, hvorefter bestilleren er forpligtet til at deltage i trykstart med henblik på endelig godkendelse af leverancen efter trykning og som færdiggjort produkt. 7.2 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte. Såfremt korrektur sker ved udveksling af digitale informationer, er det de hos Avis-Tryk beroende informationer, der skal lægges til grund som den originale og gældende prøve/specifikation. 7.3 Leverandøren har ret til at præstere en mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Avis-Tryk, har Avis-Tryk ret til at præstere en rimelig mer- eller mindre levering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materiale Avis-Tryks leveringsbetingelser. 7.3.1 I tilfælde af merleverance i forhold til det aftalte oplag, er leverandøren berettigede til en tilsvarende regulering af prisen baseret på den i ordrebekræftelsen anførte stk. pris ekskl. eventuelle start- eller grundomkostninger. 7.3.2 I tilfælde af mindre leverance i forhold til det aftalt oplag, er leverandøren berettiget til at foretage en tilsvarende regulering af prisen baseret på den i ordrebekræftelsen anførte stk. pris eksklusiv eventuelle start- eller grundomkostninger. 7.4 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks og inden 7 kalenderdage at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. AvisTryk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. 7.4.1 Er der tale om en leverance, der skal fremsendes til videreforarbejdning hos bestiller eller en af bestiller valgt leverandør, er det bestillers pligt at besigtige leverancen inden afsendelse sker fra leverandøren, ligesom bestiller inden afsendelse fra leverandøren skal foretage reklamation. I modsat fald mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. 7.5 Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Avis-Tryk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil. Ligeledes hæfter Avis-Tryk ikke for mangler ved det færdige produkt, der kan henføres til bestillers papirvalg eller andet ved leverancen. 7.6 Har bestiller taget leverancen helt eller delvist i anvendelse på reklamationstidspunktet, er bestiller afskåret fra at hæve. Bestiller kan således i sådanne tilfælde alene opnå en aftalt eller ved domstolsprøvelse fastsat dekort. 7.7 Såfremt bestiller berettiget hæver købet, vil erstatning eller omtrykning af leverancen være betinget af, at den eller de leverancer, der måtte være fejlbehæftede, tilbageleveres til Avis-Tryk.


Ansvar. 8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Avis-Tryk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation. 8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til en benyttet underleverandørs forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller ophør af underleverandørens virksomhed. 8.3 I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Avis-Tryk ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand. 8.4 Avis-Tryk er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Avis-Tryk er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Avis-Tryk er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Avis-Tryk s side er handlet med grov uagtsomhed. Avis-Tryk hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at Avis-Tryk i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Avis-Tryks ansvar, er bestilleren pligtig at holde Avis-Tryk skadesløs herfor, herunder også for afholdte såvel som idømte sagsomkostninger. Avis-Tryks ansvar efter nærværende bestemmelse kan aldrig være mere vidtgående end ansvaret fastsat i den til enhver tid gældende produktansvarslov. 8.5 Avis-Tryk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Avis-Tryk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, er bestilleren forpligtet til at holde Avis-Tryk skadesløs for et sådant ansvar. 8.5.1 Leverandøren påtager sig ikke at kontrollere, hvorvidt bestilleren har hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billede, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet til tredjemands rettigheder. Leverandøren påtager sig ligeledes ikke noget ansvar for eventuel overtrædelse af gældende lovgivning i relation til førnævnte forhold 8.6 Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, Avis-Tryk har udført, jf. pkt. (2.4.3) Avis-Tryk er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Avis-Tryk eller hans folk. Bestilleren er berettiget til for egen regning at forsikre nævnte ejendom/genstande imod skade og undergang.

Underleverandører. 9.1 Avis-Tryk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. 9.2 Såfremt Avis-Tryk vælger at benytte en eller flere underleverandører, berettiger disse underleverandørers forsinkelse AvisTryk til en tilsvarende forlængelse af fristen for levering til bestilleren. Såfremt en leverance fra en valgt underleverandør er behæftet med mangler, er Avis-Tryk berettiget til en forlængelse af fristen for levering til bestilleren svarende til det tidsrum, der medgår til under Avis-Tryks præstation af mangelfri ydelse. 9.3 Avis-Tryk er forpligtet til, straks efter konstateringen af, at en forsinkelse m.v. som beskrevet i pkt. (9.2.) foreligger, at informere bestilleren herom samt om tidsfristforlængelsens anslåede omfang. 9.4 De i (9.2.) beskrevne tidsfristforlængelser berettiger ikke bestilleren til at gøre nogen form for misligholdelsesbeføjelser gældende.


Periodiske skrifter. 10.1 Hvis der med bestilleren af periodiske avisproduktioner (dagblade, ugeaviser og reklameaviser, avisproduktioner med en hyppigere frekvens – eksempelvis ugeaviser.”o.lign.)/løbende kontraktforhold ikke er truffet anden aftale, gælder et opsigelsesvarsel på 6 måneder.”

Lovgivning 11.1 Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Tvistløsning 12.1 En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Enhver tvist bedømmes og afgøres efter dansk ret. 12.1.1 Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling parterne i mellem. 12.1.2 Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling, skal konflikten søges løst enten ved mediation eller et frivilligt syn- og skøn formidlet via De Grafiske og med Mediehøjskolen (Den Grafiske Højskole) som ophavsinstitution. 12.1.3 Hvis ikke parterne inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne anmode Mediatoradvokater, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om at bringe en mediator i forslag. 12.1.4 Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standardaftale for mediation fastsat af Mediatoradvokater, foreningens etiske regler og reglerne om god advokatskik. 12.1.5 Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden otte uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er hver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Dansk Voldgiftsinstituts til enhver tid gældende regler.

Profile for SWOT team

Salgs- og leveringsbetingelser 05 2012  

Salgs- og leveringsbetingelser Avis-Tryk A/S

Salgs- og leveringsbetingelser 05 2012  

Salgs- og leveringsbetingelser Avis-Tryk A/S

Profile for swot_team
Advertisement