Page 1

S E VÆ R D I G H E D E R SEHENSWÜRDIGKEITEN AT T R A C T I O N S

DEN SYDDANSKE VERDENSARV D I E S Ü D D Ä N I S C H E W E LT E B E R / T H E S O U T H D A N I S H W O R L D H E R I TA G E


INFO Udviklet i projekt Verdensarvssteder i Syddanmark Udgiver Business Region Esbjerg Grafisk design Design Fordi Fotos Adam Mørk Anders Sune Berg Christiansfeld Centret Eva Kristensen Givskud Zoo Jim Hoff John Frikke Lars Gejl Preben Mathiesen Ribe Vikingecenter Robert Atterman - Red Star Roberto Fortuna, CC BY-SA 2.0 - Den store Jellingsten, dyreside Skibslauget Jelling Orm Thomas Høyrup Christensen, Frame & Work Trapholt Vejlemuseerne


VELKOMMEN Verdensarven er steder i verden, som er vigtige. Ikke kun for dig og mig, men for os alle – og ikke kun nu og her, men også i fremtiden. Det er steder med værdi for menneskeheden. Steder, der former vores verden og som byder på noget helt unikt. Det er steder, som kan give os en forståelse for og påskønnelse af ikke bare os selv, men også vores fortid, vores fremtid og vores samtid. Steder, hvor naturen og mennesket ses fra sin bedste side. Steder, der skal opleves – sådan rigtigt opleves. I Syddanmark har vi 3 forskellige sådanne steder, og du inviteres hermed til at opleve, mærke og føle dem.

WILLKOMMEN Welterbestätten sind Orte in der Welt, die wichtig sind. Nicht nur für Sie und mich, sondern für uns alle - und nicht nur hier und jetzt, sondern auch in Zukunft. Es sind Orte, die einen Wert für die Menschheit haben. Orte, die unsere Welt prägen und uns etwas ganz Einzigartiges bieten. Es sind Orte, die uns nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Vergangenheit, unsere Zukunft und unsere Gegenwart verstehen und würdigen können. Orte, an denen die Natur und die Menschheit von ihren besten Seiten gesehen werden können. Orte, die es zu erleben gilt - wirklich und tief zu erleben. Im südlichen Teil von Jütland haben wir drei solcher Orte, und Sie sind hiermit eingeladen, sie zu erleben, sich von ihnen beeinflussen zu lassen und sie wirklich zu spüren.

WELCOME World Heritage Sites are places in the world, which are important. Not just to you and me, but to us all – and not just here and now, but in the future as well. They are places with inherent worth for humanity. Places which shape our world and offer us something entirely unique. They are places that can give us an understanding and appreciation of not only ourselves, but also our past, our future, and our present. Places where nature and humanity can be seen from their best sides. Places to be experienced – truly and deeply experienced. In the southern part of Jutland, we have 3 such places, and you are hereby invited to experience them, be impacted by them, and to truly feel them.


CHRISTIANSFELD UNIK ARKITEKTUR Christiansfeld var den første designede idealby efter kristen model i Danmark og følger en meget enkel og stringent herrnhutisk byplan. To parallelle gader indrammer den korsformede kirkeplads med brønden som byens centrum. Byen er opdelt i en Søstre- og Brødreside. De gule murstenshuse med de høje røde tage og de brostensbelagte gader fremstår lige så arkitektonisk homogene og symmetriske nu, som da de blev bygget for næsten 250 år siden.

• • • •

EINMALIGE ARCHITEKTUR Christiansfeld war die erste nach christlichem Modell entworfene Idealstadt in Dänemark und wurde nach einem sehr einfachen und stringenten Herrnhuter Stadtplan angelegt. Zwei parallel verlaufende Straßen rahmen den kreuzförmigen Kirchenplatz mit dem Brunnen als Stadtmitte ein. Die Stadt ist in eine „Schwestern“- und eine „Brüder“-Seite eingeteilt. Die gelben Backsteinhäuser mit ihren hohen roten Dächern und die Straßen mit Kopfsteinpflaster sind heute noch architektonisch genauso homogen und symmetrisch wie bei der Errichtung vor fast 250 Jahren.

UNIQUE ARCHITECTURE Christiansfeld was the first ideal city in Denmark designed according to the Christian model and was laid out according to a very simple and stringent Moravian city plan. Two parallel streets frame the cruciform church square with the fountain as the city centre. The city is divided into a "sisters" and a "brothers" side. The yellow brick houses with their high red roofs and the cobblestone streets are architecturally as homogeneous and symmetrical today as they were when they were built almost 250 years ago.

Christiansfeld er grundlagt i 1773 af Brødremenigheden som en idealby. Christiansfeld er opkaldt efter Kong Christian VII. Christiansfeld er berømt for sine honningkager og kaldes også ”Hjerternes By”.   Brødremenigheden er en luthersk-evangelisk frimenighed, der har samme bekendelsesgrundlag som Folkekirken, og der bor ca. 150 medlemmer i Christiansfeld. • Brødremenigheden har altid være progressiv på en række områder, fx i forhold til ligestilling, undervisning og håndværk. • Christiansfeld Centret er et videns- og formidlingscenter • Byvandringer året rundt


1


• Gratis adgang. • En side af Harald Blåtands store runesten er afbilledet i det danske pas. • Monumentområdet i Jelling fylder 20 fodboldbaner. • På den lille runesten står navnet Danmark for første gang her i landet. • Under gulvet i den lille kirke ligger en sort boks med Gorm den Gamles knogler… hvis altså det er ham? • Bluetoothteknologien er opkaldt efter Harald Blåtand. Symbolet er et rune H lagt oven på et rune B. • 1000 m2 udstilling, café og butik. • Tagterrasse med udsigt over verdensarven.


KONGERNES JELLING NATIONALMUSEET Oplev den fantastiske historie om vikingekongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand. Vikinger der for over 1000 år siden byggede de enestående monumenter i Jelling. Mærk historien i fødderne, når du bevæger dig rundt i Danmarks største vikingeanlæg. Her er 120.000 m2 med to kæmpehøje, en skibssætning og en kirke, omkranset and en næsten 1.500m lang palisade. Alt sammen med på UNESCOs verdensarvsliste. I midten ved kirken står 2 runesten. På den ene skriver Gorm for første gang navnet ”Danmark”. På den anden, der er verdens største runesten, skriver Harald, at han er konge over hele Danmark og Norge, og at han har indført kristendommen.

NATIONALMUSEUM Erleben Sie die fantastische Geschichte der Wikingerkönige Gorm den Gamle (der Alte) und Harald Blåtand (Blauzahn). Wikinger, die vor mehr als 1000 Jahren die einzigartigen Monumente in Jelling bauten. An Dänemarks größter Wikingerstätte können Sie die Geschichte zu Ihren Füßen spüren. Es gibt 120.000 m2 mit zwei Grabhügeln, einem Schiffsset und einer Kirche, die alle von einer 1.500 m langen Palisade umgeben sind. Sie alle zusammen stehen auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. In der Mitte, bei der Kirche, stehen 2 Runensteine. Auf den ersten schreibt Gorm zum ersten Mal in der Geschichte den Namen "Dänemark". Auf dem anderen, dem größten Runenstein der Welt, schreibt Harald, dass er König von ganz Dänemark und Norwegen ist und dass er hier das Christentum eingeführt hat. Deshalb nennen wir den Stein auch Dänemarks Taufurkunde.

NATIONAL MUSEUM Experience the fantastic story of the Viking kings Gorm den Gamle (the Old) and Harald Blåtand (Bluetooth). Vikings who built the unique monuments in Jelling more than 1,000 years ago. At Denmark's largest Viking site, you can feel history at your feet. There are 120,000 m2 with two burial mounds, a church and a 1,500m palisade around the entire site - and all together they are on the UNESCO World Heritage List. In the middle, by the church, stand 2 rune stones. On the first Gorm writes, for the first time in recorded history, the name "Denmark". On the other, the largest rune stone in the world, Harald writes that he is king of all Denmark and Norway, and that he has introduced Christianity here. We also call the stone Denmark's baptismal certificate.

2


VADEHAVET ENESTÅENDE NATUR Et sted i verden, der aldrig er ens, men altid til stede. Sådan opleves Vadehavet. Det unikke naturområde, der er optaget på UNESCO’s liste over verdensarv, består af hav, strand, mudderflader, strandenge, marskland, heder og vandløb. Tidevandet og vinden betyder, at landskabet er under konstant forandring. Helt særligt er de store havbundsflader, kaldet vader, der tørlægges ved lavvande. Her udfolder der sig et helt specielt plante- og dyreliv. I vadehavsområdet lever i alt flere end 10.000 forskellige arter. En helt enorm biologisk produktion gør Vadehavet til et kæmpe spisekammer, som er afgørende for, at området har global betydning for millioner af trækfugle.

• • • •

Sort Sol Østerssafari Sælsafari Den danske del af Vadehavet kom på UNESCO's verdensarvsliste i 2014. • Vadehavet er rasteområde for millioner af trækfugle. • Opvækstområde for en mangfoldighed af fisk og havpattedyr.

EINZIGARTIGE NATUR Ein Ort in der Welt, der niemals gleich, aber immer vorhanden ist. So erlebt man das Wattenmeer. Das einzigartige Naturgebiet, das in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde, besteht aus Meer, Strand, Schlammflächen, Strandwiesen, Marschland, Heiden und Wasserläufen. Die Gezeiten und der Wind sorgen dafür, dass sich die Landschaft ständig verändert. Etwas ganz Besonderes sind die großen Gebiete des Meeresbodens, die als Wattenmeer bekannt sind und bei Ebbe austrocknen. Hier entfaltet sich eine besondere Tier- und Pflanzenwelt. Im Wattenmeer gebiet leben mehr als 10.000 verschiedene Arten. Eine absolut enorme biologische Produktion verwandelt das Wattenmeer in eine riesige Speisekammer, was der Schlüssel zur globalen Bedeutung des Gebietes als Rastplatz für Millionen von Zugvögeln ist.

UNIQUE NATURE A place in the world that is never the same, but always there. That is how you experience the Wadden Sea. The unique nature area, which has been included on the UNESCO World Heritage List, consists of sea, beach, mudflats, beach meadows, marshland, heaths and watercourses. The tides and the wind ensure that the landscape is constantly changing. Something very special are the large areas of seabed known as tidal flats, which dry up at low tide. Here a very special animal and plant life unfold. More than 10,000 different species live in the Wadden Sea area. An absolutely enormous biological production turns the Wadden Sea into a giant pantry, which is key to the area’s global significance as a resting place for millions of migratory birds.

3


VADEHAVSCENTRET

SKAMLINGSBANKEN

4

FJORDENHUS

RIBE VIKINGECENTER GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEET

10

5

6

RAVNINGBROEN

7

8

GIVE-EGNENS MUSEUM

9

JELLING ORM

11


NATURCENTER TØNNISGÅRD

GIVSKUD ZOO

KOLDINGHUS

12

13

15

TIRPITZ

TRAPHOLT

14

16


15098 DESIGN FORDI

DEN SYDDANSKE VERDENSARV OG OMGIVELSER D A S S Ü D D Ä N I S C H E W E LT K U LT U R E R B E UND SEINE UMGEBUNG / T H E S O U T H D A N I S H W O R L D H E R I TA G E AND SURROUNDINGS 9 13

11 6 7

2 14

80 min.

16 15

45 min.

4 10

3

12

1

8 5

55 min.

Profile for Business Region Esbjerg

Syddanske Verdensarvssteder - Minibrochure  

Syddanske Verdensarvssteder - Minibrochure  

Profile for svuf
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded