__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VERDENSARVSSTEDER I SYDDANMARK

JELLINGMONUMENTERNE

CHRISTIANSFELD

VADEHAVET


BAG OM PROJEKTET

Projektet, Verdensarvssteder i Syddanmark - oplevelser i særklasse, har understøttet udnyttelse af de muligheder en udpegning til UNESCO verdensarv giver. Siden projektets start i 2016, er der gennemført aktiviteter og udviklet produkter, der understøtter udvikling af bæredygtig turisme i tilknytning til de tre syddanske verdensarvssteder; Kongernes Jelling, Christiansfeld og Vadehavet.

PARTNERE

Business Region Esbjerg var leadpartner på projektet. Øvrige partnere var Nationalpark Vadehavet, Kongernes Jelling, Christiansfeld Centret, Visit Vejle og Visit Kolding.

FINANSIERING

Projektet var finansieret af Kulturpuljen i Region Syddanmark og Esbjerg, Fanø, Kolding, Tønder, Varde og Vejle kommuner.

VERDENSARVSSTEDER I SYDDANMARK HÆFTET UDGIVES AF: Business Region Esbjerg Niels Bohrs Vej 6 DK-6700 Esbjerg tlf. +45 36 97 35 00

Ansvarshavende: Erik Dam Tak til: Alle bidragsydere Fotos: Thomas Høyrup Christensen, Frame & Work Grafisk Design: Business Region Esbjerg

www.bre.dk eda@bre.dk

Redaktionsslut februar 2020. Med forbehold for fejl og ændringer.


INDHOLD FORMÅL 2

PRODUKTER 3

TVÆRGÅENDE LEVERANCER

4

INDHOLDSBANK 5

GENERATIONS 6

FORANKRING 8


F

FORMÅL

or bedre at kunne udnytte de muligheder udpegningen til verdensarv giver, var det projektets formål at komme med en række bud på bæredygtige turismeoplevelser på tværs af de tre steder og derved bidrage til at indfri de økonomiske potentialer, der er forbundet med udpegningen i form af jobs og vækst i lokalområderne.

VINKLER

MÅLGRUPPER

GÆST

LOKALE

Tiltrækning af lokale, nationale og internationale gæster, der efterspørger unikke kultur- og naturoplevelser. Projektet skabte merværdi og nye muligheder for de gæster, der besøger området og har derved styrket muligheden for genbesøg.

VIRKSOMHED

Projektet bidrog til, at verdensarven benyttes som løftestang for det omkringliggende erhverv og skabte dermed værdi for alle dele af værdikæden.

SAMARBEJDE

Projektet styrkede og skabte koblinger på tværs af de tre verdensarvssteder, via fælles udviklings- og synliggørelsesaktiviteter på tværs af stederne.

◄2

Partnerne har arbejdet med at skabe en lokal stolthed over verdensarvsstederne.

NATIONALE

Forøget national interesse i at besøge syddanske verdensarvssteder skulle skabes vha. presse og sociale medier.

INTERNATIONALE

Fokus på internationale natur-, kultur- og verdensarvsturister på de nære markeder - Tyskland, Norge, Sverige, Holland og England.

CONTENT MARKETING STRATEGI

Projektet har haft fokus på at arbejde med content marketing over for turismevirksomheder, pressen og B2B aktører i Syddanmark, sådan at så mange som muligt udbreder kendskabet til verdensarvsstederne på en spændende, professionel og faglig forsvarlig måde, der involverer virksomhederne og turisterne.


DAG 2

VEJLE Hotel Hedegaarden

DAG 3

BLÅVAND Tirpitz

DAG 3

ESBJERG

Hotel Ansgar

4 DAGE, 3 VERDENSARVSSTEDER

I samarbejde med Small Danish Hotels blev der udviklet tematiserede ruteforslag, som underbygger den korte afstand imellem de 3 verdensarvssteder og binder dem sammen. 2 af forslagene var featured i en tryksag, som blev distribueret ifm. en messe for tyske turoperatører i Tyskland.

DAG 1

CHRISTIANSFELD Guidet tur i byen Søstrehuset

DAG 4

VESTER VEDSTED

Tyrstrup Kro

Vadehavscentret

START OG SLUT

TYSKLAND

TURFORSLAGENES TEMAER VAR: • • • • • • •

ArchitekTour (vist på illustrationen) FoodTour Familietur Tidsrejse Ro og stilhed Den sanselige rejse Design, kunst og arkitektur

SAMLEMAPPE

Et håndgribeligt medie og face-to-face kommunikation med turoperatører, blev udgangspunktet for samlemappen, som i sin enkelthed er et designet ringbind med faneblade. Produktark udskrives på papir af god og kraftig kvalitet og organiseres i mappen, inden den tages under armen og med til den næste turoperatør.

10 MUST SEES

I alt 10 must sees i UNESCO området i Syddanmark blev udvalgt og der blev udarbejdet produktark hertil. Øvrige attraktioner og oplevelser fik ligeledes et produktark udviklet. Nedenfor ses eksempler på produktark, som alle er tilgængelige online (se mere s. 5). Hvert verdensarvssted har ansvaret for, at produktarkene er opdaterede.

10 MUST SEES PRODUKTARK

1. 2. 3. 4.

Østers Sæler Fugletræk Dynamiske landskaber 5. Søstrehuset og ChristiansfeldCentret

6. 7. 8. 9. 10.

Salshuset Gudsageren Runestenene Gravhøjene Oplevelsescentret Kongernes Jelling

3 i 1 PRODUKTARK

3►

PRODUKTER

DAG 2

JELLING

Jelling Monumenterne Kongernes Jelling


TVÆRGÅENDE LEVERANCER

VERDENSARVSAVIS 16

Avisen har styrket samarbejdet på tværs af de tre verdensarvssteder og synliggjort over for befolkningen i Syddanmark, hvilke tre unikke steder de har lokalt, sådan at lokalbefolkningen selv får lyst at besøge og anbefale andre at besøge stederne.

200.000

Avisen blev primært distribueret via syddanske dagblade, som et indstik. Yderligere eksemplarer blev stillet rådighed for verdensarvsstederne.

SIDER

EKSEMPLARER

115.000

KENDTE ANSIGTER

Verdensarvsstederne fik besøg af kendte skuespillere og en tidligere håndboldspiller. Besøgene dannede rammen for avisens artikler.

DAGBLADE INDSTIK

TIP: Se hvor du kan finde avisen i pdf på side 5

Anette Hoffmann

Frank Thiel

Trine Gadeberg

PRESSETUR

Den britiske journalist, Neil Maggs fra ’The Bristol Post’, rejste i efteråret 2019 til Syddanmark for første gang. På et 5 dages ophold besøgte han de tre syddanske Verdensarvssteder og andre seværdigheder i nærområderne. Presseturens program blev arrangeret i projektet og i samarbejde med Verdensarvsstederne.

◄4

ARTIKEL 2 SIDER I AVIS + ONLINE

FOKUS

UNESCO VERDENSARV

35.000 TRYKTE EKSEMPLARER

52.500 KR. ONLINE ANNONCE VÆRDI


INDHOLDSBANK

INDHOLDSBANK

For at styrke samarbejdet og kommunikere en sammenhængskraft på tværs af verdensarvsstederne, blev der udviklet en platform til download af indhold, som er udviklet i projekt. Verdensarvsstederne henviser til platformen når f.eks. pressen henvender sig med forespørgsel på billeder. Turoperatører kan også gøre brug af alt materiale til deres markedsføring, ligesom turistbureauer og andre relevante aktører er velkomne til at gøre brug af materialerne, som alle er til fri afbenyttelse.

PÅ SYDDANSKVERDENSARV.DK KAN DU FINDE: •

BILLEDER I HØJ OPLØSNING Hvert verdensarvssted har sin egen kategori, herunder er der flere temaer, som dækker verdensarven.

GENERATIONS FILMEN Projektets samlede film (beskrevet s. 6-7) kan downloades i 3 sprogversioner; tysk, dansk og engelsk.

PRODUKTBLADE Er du f.eks. turoperatør kan du let downloade af de mange produktblade, som er tilgængelige. P.t. er der 30+ unikke oplevelsesforslag at vælge imellem.

VERDENSARVSAVISEN Download en pdf version af verdensarvsavisen.

Visitkort med hjemmesideadressen til indholdsbanken er blevet produceret, for at alle samarbejdspartnere nemt kan henvise til siden.

5►


GENERATIONS

M

ed levende billeder, ville vi skabe en stærk og sammenhængende fortælling om de 3 verdensarvssteder, og i sidste ende trække gæster til.

Indholdet skulle tage udgangspunkt i verdensarvsstedernes kernefortællinger (se side 9), bruges af aktører inden for turismeerhvervet og forstås af en bred målgruppe.

Frame & Work producerede, i samarbejde med Korsager Studio, filmen ’Generations’ og tilhørende stilbilleder. Resultatet blev en poetisk film med et narrativ, masser af patos og storslåede billeder af den ”rå” efterårssæson.

VERDENSARVEN

IGENNEM 3 FORSKELLIGE GENERATIONER ◄6


Verdensarven er noget vi har sammen. Noget der er imellem os mennesker og noget som på mange planer altid har været der. Det er fortællinger, viden og fysiske beviser på en verden der var engang og en verden i konstant forandring. Nu og for altid. Verdensarven er derfor noget som skal opleves sammen og gives videre til de næste generationer. Fra tilbudsteksten, af: Frame & Work ApS

DISTRIBUTION FÆLLES HJEMMESIDE

På www.worldheritage-southdenmark.com er der en fælles landingpage med Generations filmen, den syddanske verdensarvsrute og links til de respektive verdensarvssteder.

FACEBOOK KAMPAGNE DK

I samarbejde med Frame&Work kørte projektet i efteråret 2019 en dansk facebook canvas kampagne rettet mod sjællandske og fynske børnefamilier.

2.653 LINK-KLIK

6,17

KR. PR. LINK-KLIK

34.552 PERSONER NÅET

187.249 VISNINGER

FACEBOOK KAMPAGNE DE

I samarbejde med Visit Denmarks Tysklandskontor blev der i februar 2020 kørt en kampagne lignende den danske. Nedenfor ses status efter 2 ugers forløb. Kampagnen forventes at foresætte endnu 14 dage.

10.240 LINK-KLIK

2,54

KR. PR. LINK-KLIK

14,7

SEK. GNS. AFSPILNING

1,1 MIO

VISNINGER

”Generations” vandt 3. pladsen i kategorien “Regional” promotion, i Golden City Gate Awards 2019, ifm. verdens største turismehandelsmesse, ITB i Berlin. 7►


FORANKRING

FORANKRING

FREMTIDIGE PROJEKTER

Resultaterne fra projektet vil blive forankret hos de enkelte steder samt formidlet i den danske verdensarvskreds.

Der er interesse i fremtidige fælles projekter. Et første møde i kredsen vil blive afholdt i foråret 2020, her vil fokus være:

Det er aftalt at fortsætte samarbejdet efter projektophør, inklusiv samarbejde om drift, udvikling og vedligehold af indholdsbanken i form af 2 årlige møder og efter behov.

Vi har med de syddanske verdensarvssteder og turismeorganisationer samt Region Syddanmarks opbakning sat en standard i Danmark for, hvordan man kan samarbejde og bruge hinanden og derved komme foran på f.eks. markedskommunikation, content marketing, etablering af oplevelsestilbud og meget konkrete opgaveløsninger i dagligdagen. Peter Saabye Simonsen, Sekretariatsleder Nationalpark Vadehavet

Projektet har lært os en masse om, hvordan verdensarven kan gøres tilgængelig for både lokale og turister. Vi har både lært af de andre og lært fra os. Det lover godt for et fremtidigt samarbejde som vi ser store perspektiver i. Et så tæt samarbejde mellem verdensarvssteder er sjældent og en mulighed andre misunder os. Morten Teilmann-Jørgensen, Museumschef Kongernes Jelling ◄8

Børn

Bæredygtighed

Verdensarv

Evt. samarbejde med Lego

HVAD SIGER DE SYDDANSKE VERDENSARVSSTEDER ? Projektet har været med til at øge fokus på verdensarven i Regionen samt styrket det lokale samarbejde i Christiansfeld. Vi ønsker et forsat samarbejde om en fælles indsat for at øge opmærksomheden omkring Verdensarven i Region Syddanmark og herigennem øge kendskabet både nationalt og internationalt. Tove Visbech Holgaard, Udviklingskonsulent Christiansfeld Centret


KER NE FOR TÆL LIN GER

CHRISTIANSFELD

Da den første grundsten blev lagt i Christiansfeld, skabte Brødremenigheden historie. Historie, der skulle vise sig at være andet og mere end bare et nyt hjem for de kongeligt inviterede håndværkere og deres familier. Christiansfeld er planlagt som en idealby, i drømmen om det perfekte samfund. Et samfund med et enkelt og velordnet liv, reguleret af Brødremenighedens, traditioner. Den verdensomspændende Brødremenighed opførte oprindeligt 27 menighedsbyer fordelt over hele verden. Christiansfeld er i dag den bedst bevarede af 27 menighedsbyer fordelt over hele verden. Et unikt stykke verdensarv med gennemført byplanlægning, lange, lige gader og imponerende arkitektur. En enestående by, hvor Brødremenighedens traditioner og det gode håndværk fortsat holdes i hævd, fra ovnbyggerens gamle teknikker til honningkagebagerens hemmeligheder.

JELLING

VADEHAVET

Her fødtes Danmark og blev som nu, et sted i verden for eftertiden. For altid og for alle.

Et enestående stykke af jordklodens natur, der både bider fra sig i vinden og kærtegner sanserne i lyset. Hvor tidevandet skaber land og tiltrækker liv i en evig bevægelse, og hvor to dage, to steder og to oplevelser aldrig er det samme.

En samlet nation og et kristent kongerige begyndte her. Lige her.

Som et markant, globalt og menneskeskabt symbol står Jellingstenene her, centralt, og vidner om vikingekongernes magt og ambitioner. En berigende oplevelse af noget nyt og noget gammelt. På et sted, hvor historien stadig lever. Den nordiske gudetro og den europæiske kristendom mødtes her og dannede grundlaget for det vi er. Som nation, som samfund og som kulturelle, moderne individer. Det startede her. Det hele.

Et sted i verden, der aldrig er ens, men altid til stede. Sådan opleves Vadehavet.

Ved Vadehavet bliver trækfuglenes bevægelser over himmelen til kunst. Mudderet og marsken bliver til spisekammer. Her er rigdom af liv. Her deler himmel, hav og landskab en storslået scene imellem sig.

9►


Profile for Business Region Esbjerg

Verdensarvssteder i Syddanmark  

Afslutningshæfte om projekt Verdensarvssteder i Syddanmark

Verdensarvssteder i Syddanmark  

Afslutningshæfte om projekt Verdensarvssteder i Syddanmark

Profile for svuf
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded