Page 1

Sanja Miketić-Curman

SANJA MIKETIĆ-CURMAN Valoviti papir Dunapack d.o.o., Zabok sanja.miketic-curman@dunapack.hr

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U PRAKSI Stručni rad / Professional paper Sažetak Sve je više tvrtki koje su prepoznale važnost društveno odgovornog poslovanja. Društvena odgovornost poslovanja, kako glasi jedna od definicija, predstavlja opredjeljenje tvrtke za unapređenje dobrobiti zajednice kroz dragovoljnu poslovnu praksu i doprinose na račun vlastitih resursa. Što to u praksi znači? Biti društveno odgovoran znači brinuti se o ekonomskim, društvenim i okolišnim aspektima poslovanja, što uključuje mnogo više od obveznog poštivanja zakonskih odredbi. Poslovanje na društveno odgovoran način korisno je za sve tvrtke jer uslijed odgovornog djelovanja tvrtke prema zajednici, okolišu, svojim zaposlenicima ili tržištu, dolazi do stvaranja pozitivnog imiđa što u suvremenom poslovnom svijetu nerijetko predstavlja uspješno širenje na željena tržišta. Kako u praksi promicati društveno odgovorno poslovanje prikazano je u ovom radu na primjeru tvrtke Valoviti papir Dunapack d.o.o. čija je djelatnost proizvodnja i prerada valovite ljepenke. Ključne riječi: društveno odgovorno poslovanje, održivi razvoj, tvrtka, zaposlenici, zaštita okoliša 1. UVOD Koncept društveno odgovornog poslovanja polazi od sve snažnijeg uvjerenja kako moderna poduzeća imaju sve više odgovornosti prema svojoj ulozi u društvu. Riječ je o praksi koja nadilazi zakonske zahtjeve, a svako poduzeće odlučuje o tome kojim će područjima obratiti više pozornosti u skladu s vlastitim strateškim ciljevima i poslovnim mogućnostima. Prema Svjetskom poslovnom savjetu za održivi razvoj, društvena se odgovornost poduzeća definira kao predanost gospodarstva da pridonese održivom ekonomskom razvoju radeći s ljudima, njihovim obiteljima, lokalnom zajednicom i društvom općenito kako bi mogli poboljšati uvjete u kojima žive. Koncept društvene odgovorosti poduzeća primjenjiv je na poduzeća svih veličina premda se najveći naglasak stavlja na velika poduzeća jer je njihov utjecaj najvidljiviji. Važno je naglasiti kako i mala i srednja poduzeća mogu biti društveno odgovorna. Odgovornost prema društvu pomaže poduzeću u izgradnji i jačanju reputacije. Dugoročna održivost i reputacija poduzeća mogu se postići samo cjelovitom društvenom odgovornošću. Odgovornost poduzeća usko je povezana s principima održivog razvoja. Kada se govori o održivom razvitku, misli se na razvitak koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija. Održivi razvitak ostvaruje ravnotežu između zahtjeva za unapređivanjem kakvoće života (ekonomska sastavnica), za ostvarivanjem socijalne dobrobiti i mira za sve (socijalna sastavnica) te zahtjeva za očuvanjem sastavnica okoliša kao prirodnog dobra o kojima ovise i sadašnja i buduće generacije.

13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g. - 319 -


Sanja Miketić-Curman

U nastavku će se na primjeru tvrtke V.P. Dunapack prikazati načini na koje tvrtka promiče koncepte društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja. 2. KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST Korporativna društvena odgovornost ili društvena odgovornost poslovanja predstavlja opredjeljenje tvrtke za unapređenje dobrobiti zajednice kroz diskrecionu – dobrovoljnu – poslovnu praksu i doprinose na račun vlastitih resursa. Tu se naglasak stavlja na dobrovoljno djelovanje, što ne podrazumjeva samo provedbu obveznih zakonskih poslovnih aktivnosti već dobrovoljno opredjeljenje tvrtke da premaši uobičanjenu razinu u primjeni poslovne prakse ili davanju različitih priloga. Korporativne društvene inicijative su najvažnije aktivnosti koje korporacija poduzima kako bi podržala društvo i ostvarila svoje opredjeljenje za društveno odgovorno poslovanje. Može se zaključiti da su tvrtke, preuzimajući tu odgovornost, ostvarile niz različitih koristi kao što su:³ - povećanje prodaje i udjela na tržištu - jačanje pozicije brenda - jačanje korporativnog imidža i utjecaja - jačanje sposobnosti za privlačenje, motiviranje i zadržavanje zaposlenika - smanjenje troškova poslovanja te - povećanje privlačnosti za investitore i financijske analitičare. Izražavajuæi socijalnu odgovornost i dobrovoljnost kroz opredjeljenost koja prelazi propisane zakonske zahtjeve (koje ionako moraju poštivati), kompanije nastoje poveæati standarde društvenog razvoja, zaštite okoliša te poštivanja ljudskih prava. Takoðer na taj naèin teže dobrom i transparentnom upravljanju, promovirajuæi interese razlièitih dionika na putu prema postizanju kvalitete i održivosti. Na taj se naèin ostvaruju nova partnerstva i proširuje postojeæa suradnja unutar kompanija u pogledu socijalnog dijaloga, stjecanja vještina, jednakih moguænosti, predviðanja i upravljanja promjenama. Tako jaèa ekonomska i društvena kohezija na lokalnoj ili nacionalnoj razini. Na globalnoj razini, na taj se naèin doprinosi zaštiti okoliša i poštivanju osnovnih ljudskih prava. 2.1 Koncept trostrukog rezultata Koncept trostrukog rezultata (engl.triple-bottom line) koji je razradio poznati konzultant John Elkington 1997. godine, u svom najužem poimanju koristi se kao okvir za mjerenje i izvještavanje o ciljevima vezanim za ekonomsko poslovanje, odnos prema okruženju i društvenim aspektima koji se svi skupa istodobno odvijaju. Sva tri aspekta trostrukog rezultata međusobno su povezana i uvjetovana, jer društvo ovisi o ekonomiji, a ekonomija o globalnom eko sustavu i okruženju. Koncept trostrukog rezultata sadrži tri razine mjerenja i ocjenjivanja poslovanja poduzeća i to kroz: − ekonomski rezultat (uključuje financijski i operativni aspekt) − aspekt okruženja (bazira se na potrošnju energije, vode, zraka, te utjecaj raznih onečišćenja na prirodu i okoliš) − društveni aspekt (pridaje pažnju zdravlju i edukaciji zaposlenih, socijalnoj pravdi i dr.).

13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g. - 320 -


Sanja Miketić-Curman

Slika 1. Prikaz koncepta trostrukog rezultata (Sustainability Triple Bottom Line pillars: Environment, Community, Economy)

Izvor:http://travelfoodguru.wordpress.com/2012/01/15/sustainability-101-towardssustainable-cities-and-communities/ 3. DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE NA PRIMJERU TVRTKE V.P. DUNAPACK d.o.o. Gradnja tvornice za proizvodnju kartona i kartonske ambalaže Valoviti papir Dunapack zapoèela je 2003. godine kao prva greenfield investicija na podruèju grada Zaboka, ali i šireg podruèja. Vrijednost projekta iznosila je 23 milijuna €. Vlasnik poduzeæa sa 100%-tnim udjelom u ukupnom temeljnom kapitalu je Dunapack Zrt. iz Maðarske, dio Prinzhorn Holding grupe sa sjedištem Austriji u vlasništvu zaklade Thomas Prinzhorn Privatstiftung. Grupa je najveæi proizvoðaè recikliranog papira, kartona i kartonske ambalaže u srednjoj i jugoistoènoj Europi. Tijekom proteklih osam godina, u cilju uspostavljanja i održavanja današnje razine proizvodnje i prodaje dodatno je investirano 77 milijuna kuna. Danas tvornica zapošljava 150 djelatnika, veæinom lokalno stanovništvo. Tvrtka se u Zaboku prostire na površini od 14000 m2. 3.1 Održivi razvoj i zaštita okoliša Održivi razvoj je složen pojam koji sadrži ekonomsku komponentu, socijalnu (društvenu) komponentu, kao i komponentu zaštite okoliša, a cilj je istog uspostaviti ravnotežu između ekonomskog rasta, napretka društva i brige za okoliš. Stoga, kada je riječ o održivom razvoju, briga o zaštiti okoliša sama po sebi nije dovoljna, već se treba uspostaviti ravnoteža svih triju komponenti. Tvrtka V.P.Dunapack d.o.o. u svom poslovanju trudi se maksimalno voditi brigu o svim elementima održivog razvoja, a neki od načina su:

13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g. - 321 -


Sanja Miketić-Curman

− u svom poslovanju pokazuje pozitivne rezultate koji kontinuirano rastu iz godine u godinu; − realizira planirane investicije u cilju povećanja produktivnosti i sigurnosti; − kontinuirano iskazuje brigu o zaposlenicima (osiguranje i sufinanciranje toplog obroka, isplata potpora, godišnjih nagrada); − ulaže u razvoj zaposlenika kroz razne edukacije (Employee Academy); − usprkos ekonomskoj krizi nije bilo otpuštanja radnika – broj radnika isti je u zadnje tri godine, a u 2012. godini povećan je broj radnika za 10%; − vodi brigu o socijalnim aspektima zajednice u vidu odaziva u humanitarnim akcijama i donacijama, stipendira zaposlenike i djecu zaposlenika; − brine o zaštiti okoliša kroz poštivanje svih relevantnih zakona i propisa kojima se uređuje to područje. Obzirom da zaštita okoliša obuhvaća široko područje, tvrtka vodi računa o očuvanju svih sastavnica okoliša od onečišćenja i štetnog djelovanja različitih opterećenja poduzimanjem svih potrebnih mjera i aktivnosti. Neke od tih mjera su korištenje sirovina od recikliranog papira za proizvodnju valovitog kartona, daje se prednost papirnim sirovinama niskih gramatura u cilju smanjenja potrošnje energenata u proizvodnji, vrši se pročišćavanje otpadnih tehnoloških voda prije ispuštanja u kanalizaciju, radi se na smanjivanju nastanka otpada u proizvodnom procesu u vidu filtracije hidrauliènog ulja, korištenjem reciklažnih povratnih krpa, korištenjem povratnih kaseta tonera i dr., zatim se vrši razvrstavanje nastalog otpada po kategoriji i vrsti te se isti predaje ovlaštenim sakupljačima, redovito se vrše mjerenja emisija u zrak i vode čiji su rezultati unutar dozvoljenih vrijednosti, potiče se dobra suradnja sa nadležnim inspekcijama, koriste se dodatne konzultantske usluge tvrtke ovlaštene za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša a sve u cilju unapređenja sustava zaštite okoliša u cjelini. 3.2 Zaposlenici – temelj za ostvarenje ciljeva Preduvjet za ostvarenje strateških ciljeva tvrtke su struèni i kompetentni zaposlenici. Stoga se kontinuirano vodi briga o razvoju i unapreðenju njihovih znanja, vještina i kompetencija. Na godišnjoj razini organiziraju se edukacije svrstane u pojedine razvojne programe. Kao instrument planiranja stručne poduke i usavršavanja postojećega i budućega kadra, izrađuje se godišnji plan stručne poduke i usavršavanja zaposlenika. Preporuka je da pripreme godišnjeg plana započnu u rujnu tekuće godine ili usporedo sa razdobljem pripremanja proračuna. Priprema može uključivati procjenjivanje općih potreba za stručnom podukom i usavršavanjem, ispitivanjem svih zaposlenika putem jednostavnih upitnika ili kroz razgovore. Akademija za zaposlenike obuhvaæa edukaciju i usavršavanje prema potrebama pojedinih radnih mjesta, usavršavanje engleskog jezika, informatièke pismenosti i komunikacijskih vještina. Redovito se provodi interna obuka radnika proizvodnje iz kontrole proizvoda i proizvodnih procesa. Akademija za menadžere i Akademija za vodstvo podrazumijevaju edukaciju i usavršavanje menadžmenta u cilju unapreðenja kompetencija usklaðenih sa sustavom Prinzhorn Grupe te njezinom vizijom i misijom. U Akademiju za menadžere ukljuèeni su voditelji svih odjela, dok Akademiju za vodstvo pohaðaju direktori tvrtke. 3.3 Pomoæ zajednici Tvrtka se rado odaziva humanitarnim akcijama što pokazuje pomažuæi svojim donacijama. Tako je Centru za odgoj i obrazovanje Zajezda donirala namještaj u vrijednosti od 50–tak tisuæa kuna, Opæoj bolnici Zabok donirala je opremu za odjel pedijatrije, instrumentarij za opæi odjel kirurgije, sredstva za nabavu monitora za praæenje vitalnih funkcija te aparat za 13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g. - 322 -


Sanja Miketić-Curman

rano otkrivanje ošteæenja sluha kod novoroðene djece. Takoðer, zajedno s Golf & Contry Clubom Zagreb, djeèjem je odjelu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice donirala financijska sredstva za kupnju ureðaja za medicinsku rehabilitaciju djece. 3.4 Nagrada Indeks DOP-a Nagrada Indeks DOP-a nastala je kao zajednička inicijativa Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, uz stručnu i financijsku podršku USAID-a, UNDP-a i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s ciljem da se istaknu hrvatske tvrtke koje su primijenile društvenu odgovornost kroz sva važna područja. Ta informacija trebala bi potaknuti potrošače da prilikom kupnje daju povjerenje onim proizvodima čiji proizvođači brinu za okoliš i svoju društvenu zajednicu. Samim time, odgovorne tvrtke bit će uspješnije što će dodatno potaknuti i one ostale da primjene model društveno odgovornog poslovanja. Ukupan rezultat bit će kvalitetnije gospodarstvo, ali i bolja zaštita okoliša te društveni prosperitet. Primjenom društveno odgovornog poslovanja potiče se održivi razvoj Hrvatske. Indeks DOP-a, na temelju on-line upitnika upućenog na 1.500 poduzeća, procjenjuje učinak tvrtki u glavnim područjima društveno odgovornog poslovanja. Kao potvrda vođenja brige o komponentama održivog razvoja, ali i šire, tvrtka V.P. Dunapack d.o.o. dobitnik je nagrade Indeks DOP-a za 2011. godinu za najveći napredak u društveno odgovornom poslovanju. Indeks DOP-a nastao je po uzoru na svjetske indekse, a bazira se na nizu kriterija za ocjenjivanje u šest osnovnih područja: ekonomskoj održivosti, uključenosti društveno odgovornoga poslovanja u poslovnu strategiju, tržišnim odnosima, odnosima sa zajednicom, radnoj okolini i zaštiti okoliša. 4. ZAKLJUČAK Sve više raste broj poduzeća koji se javno obvezuju na zaštitu okruženja, prihvaćanje društvenih ciljeva i ekonomski razvoj. Rast poduzeća i profitabilnost jedni su od najvažnijih ciljeva, no važno je naglasiti kako održivost traži od poduzeća da slijedi i društvene ciljeve, naročito one koji su vezani uz zaštitu okoliša, socijalnu pravdu i jednakost te ekonomski razvoj. Valoviti papir Dunapack nastoji svojom pozitivnom praksom predstaviti primjer društveno odgovorne tvrtke u Hrvatskoj. Područja na kojima tvrtka pokazuje svoju društvenu odgovornost su: ekonomska održivost, uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, radna okolina, tržišni odnosi, zaštita okoliša i odnosi sa zajednicom. Da je tome tako dokazuje i činjenica da je tvrtka dobitnik nagrade Indeks DOP-a za 2011. godinu za najveći napredak u društveno odgovornom poslovanju, a ocjenjivanje za tu nagradu bazira se na nizu kriterija za ocjenjivanje upravo u spomenutih šest područja. Obrazovanje i razvoj zaposlenika mogu biti ključni faktor uspješnosti svakog poduzeća. Menadžment tvrtke odgovoran je za ulaganje u obrazovanje i razvoj zaposlenika te poticanje timskog rada. Neke od prednosti intenziviranja razvoja i obrazovanja zaposlenika jest kompetentno i stručno vodstvo tvrtke koje upravlja vođenjem i usmjeravanjem zaposlenika te ih motivira individualnim pristupom što dovodi do veće uspješnosti kako svakog pojedinca, tako i tima i organizacije u cjelini. Na taj način postiže se i veće zadovoljstvo zaposlenika ali i klijenata. Na kraju valja navesti osnovne vrijednosti koje tvrtka V.P.Dunapack svojim svakodnevnim poslovanjem promiče a to su: -Duboko smo posveæeni kreativnosti i inovaciji. -Uživamo doprinositi uspjehu naših kupaca. -Naše su jake toèke entuzijazam, fleksibilnost i poduzetnièko razmišljanje. -Promièemo održivi razvoj naših djelatnika. -Koristimo i njegujemo meðunarodnu raznolikost naše grupe. 13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g. - 323 -


Sanja Miketić-Curman

-Naš se uspjeh temelji na opširnom poznavanju tržišta i tehnologije. -S poštovanjem se odnosimo jedni prema drugima te prema okolišu. LITERATURA [1] D. Bačun, M. Matešić, M. A. Omazić, Leksikon održivog razvoja, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Zagreb, 2012. [2] G. Ćorić, http://jako.actnow.hr/wp-content/uploads/2007/11/gordana_coric_dop.pdf [3] P. Kotler, N. Lee, Društveno odgovorno poslovanje, M.E.P. d.o.o., Zagreb, 2009. [4] L. Paviæ-Rogošiæ, http://www.odraz.hr/media/21845/dop.pdf [5] M.A. Omazić i sur., Zbirka studija slučaja društveno odgovornog poslovanja, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Zagreb, 2012. [6] N. Vitezić, Društvena odgovornost-čimbenik dugoročne održivosti poduzeća, Zbornik radova Socijalno odgovorno gospodarenje, TIM pres, Zagreb, 2008., str.13-26. [7] M. Matešić, http://zagreb.oikos-international.org/uploads/media/HRPSOR_Matesic.pdf [8] Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, N.N. 30/09. [9] S. Miketić-Curman, L. Dolšak, Zaštita okoliša i održivi razvoj uz provedbu koordiniranog inspekcijskog nadzora, Zbornik radova 4. međunarodnog stručno-znanstvenog skupa,Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2012. [10] DOP.HR, http://www.dop.hr/?p=51 [11] Gospodarstvo i održivost, http://www.hrpsor.hr/hrpsor/images/dokumenti/gio29.pdf SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS IN PRACTICE Summary The number of companies that have recognized socially responsible business is constantly rising. Socially responsible business represents the commitment of a company to the improvement of community welfare through willingness of business practice and contribution by engaging the company’s own resources. What does it mean in practice? To be socially responsible means to take care of economic, social and environmental aspects of business, which includes a lot more than the obligatory respect for legal regulation. A socially responsible business manner is useful for all companies as, due to the responsible action of the company towards its community, environment, its own employees or the market, a positive company image is created which, in the modern business world, often presents successful expansion into desired markets. How to promote socially responsible business in practice is presented in this paper, using the example of the Valoviti papir Dunapack Ltd company, whose business is the production and processing of corrugated cardboard. Keywords: socially responsible business, company, employees, environment protection

13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g. - 324 -

Društveno odgovorno poslovanje u praksi  

Društveno odgovorno poslovanje u praksi

Društveno odgovorno poslovanje u praksi  

Društveno odgovorno poslovanje u praksi

Advertisement