Page 1

FÖR PROJEKTLEDARE, CHEFER, INKÖPARE OCH VERKSAMHETSUTVECKLARE

Huvudtalare: Joakim Jardenberg En av dom som byggde Internet Case bl a: Intrum Justitia tar tag i portföljhanteringen Folksam har integrerat PPS med Antura Projects Projektplanering och resurshantering på Bombardier Vattenfall Hydropower krävde integration med affärssystemet

Fokus: Framtidens projektverktyg V E R K T YG S M Ä S S A • 3 1 MAJ • NÄRINGSLIVETS HUS I STOCKHOLM Projektarbetsformen ökar behovet av professionell projektledning och projektkompetens. Men också av effektiva verktyg, metoder och modeller. Vi har samlat de allra bästa. En fullspäckad dag med seminarier, workshops, debatt och mässa. Välkommen att anmäla dig och dina medarbetare. Ta med chefen!

Anmäl dig på:

projektverktygdagen.se

Debatt Varför är det så svårt att jämföra olika lösningar?


Huvudtalare: Joakim Jardenberg, medieproffs, internetdebattör och känd bloggare. Joakim Jardenberg ”internetifierade” mediesverige redan 1994, bl a genom att starta upp den första tidningswebbplatsen, aftonbladet.se. Idag arbetar han som rådgivare till flera börsbolag i internetfrågor, är delägare i startupbolag, debatterar allt som rör gamla, nya, digitala och sociala medier, håller föredrag, modererar och utbildar m m. Hans blogg Mindpark röstades nyligen fram som branschens bästa om media.

Debatt om projektverktyg I vår LinkedIn-grupp pågår en diskussion om projektverktyg. Bland annat diskuteras skillnaden mellan projektverktyg och projektledningsverktyg. Och inte minst – varför är det så svårt att jämföra olika lösningar? Vi fortsätter diskussionen i en faciliterad debatt, under ledning av Joakim Jardenberg, på Projektverktygsdagen.

Verktyg för portföljhantering och styrning Peter Gustavsson

Mattias Andersson Patrik Strömbeck

Andes Haglund

Anna Lindström

Börje Törnblom

Antura case: Intrum Justitia tar kontroll över sin portföljhantering i Europa.

Tieto case: Folksam har integrerat PPS med Antura Projects

Intrum Justitia har närvaro i 22 länder och genom att ta ett helhetsgrepp på sin portföljhantering ur ett koncernövergripande perspektiv räknar man med stora samordningsvinster och ökade nyttoeffekter. Peter Gustavsson på Intrum Justitia är ansvarig för införandet av såväl PPM-processer som verktygsstödet Antura Projects. Peter Gustavsson, Head of Service & Project Portfolio Management, Intrum Justitia

Folksam berättar om hur de jobbar med projektstyrningsmodellen PPS och projekt- och portföljstyrningsverktyget Antura Projects. Tieto PPS presenterar nyheterna i webbapplikationen PPS OnLine 2011. Några av nyheterna beskrivs mer i detalj, såsom effektstyrning, uppbyggnad av business case – ett förstärkt stöd för projektets beställare. Anna Lindström, portfölj- och projektkontoret, Folksam, och Börje Törnblom, PPS produktansvarig, Tieto PPS

Därför har Antura Projects blivit det främsta valet för svenska företag! Vi ger er en praktisk genomgång av Antura Projects och delar med oss av ett antal intressanta kundcase från bland annat Folksam, SJ, Fagerhult, Husqvarna och Sveriges Radio. Kom och besök oss för att få veta mer om varför Antura Projects idag har en särställning på svenska marknaden för projektverktyg. Mattias Andersson, Patrik Strömbeck och Anders Haglund, Antura

Är du ute efter ett verktyg för projektADMINISTRATION finns det mängder. Är du ute efter ett verktyg som underlättar din projektLEDNING, hör av dig när du hittar ett.”


Planisware: Kapacitetsplanering – resurshantering på en högre nivå.

Microsoft/Camako: Project Professional 2010 + Office 365

Många organisationer lägger mycket tid på att strukturera sin resurshantering, en komplex process som ska svara på många frågor åt olika intressenter. Vi presenterar några tankar och principer kring hur man kan dela in resurshantering och planering i två delar – kapacitets- och resurshantering – och därigenom få en tydligare överblick av processen och hur ett effektivt systemstöd kan hjälpa. Magnus Isaksson, Planisware.

Med Project Professional 2010 och SharePoint Online i Office 365 kan projektledare enkelt dela med sig av planer, aktiviteter och dokumentation. Projektmedlemmar behöver enbart en internetuppkoppling. Måns Barklund, Lösningsspecialist på projekt och portföljhantering, Microsoft AB

Projektportföljhantering med Planisware 5- Välj rätt projekt! Med ökande omvärldskrav växer behovet av effektiv projektportföljstyrning. Det här seminariet diskuterar utmaningar och tips om hur du optimerar din projektportfölj, balanserar risk med förväntad lönsamhet, optimerar användandet av företagets resurser samtidigt som du möter företagets strategiska mål och varför systemstöd ofta är en nödvändighet för att nå dit. Magnus Isaksson, Planisware.

MS Project Server, från idé till status och uppföljning Vi visar ett scenario där MS Project Server 2010 används i hela kedjan, från värdering av projektidéer via strategiskt planering av vilka projekt som ska köras när, in i genomförandefas med planering, uppföljning och statusrapportering som aggregeras upp på program- och portföljnivå. Johan Enfeldt, VD på Camako i Sverige.

Johan Enfeldt

Deltek: Effektivisera och optimera din resursplanering Resursplanering är en central process i projektorienterade organisationer. Samtidigt är det i många verksamheter en relativt omogen process som kan förbättras såväl genom processutveckling som mer effektivt systemstöd. Deltek visar med hjälp av kundexempel hur People Planner hjälper verksamheter realisera den outnyttjade potential som mer effektiv och optimerad resursplanering innebär. Erik Thelander, Deltek och Per Sundbom, Abekus

Erik Thelander

Per Sundbom

Måns Barklund

Systemen blir inte bättre än sina användare.”

Styrgrupper och ledning får kontroll över hela sin verksamhet.”

Verktyg för samarbete och kommunikation Mattias Hällström

Robert Langenfeld

Anna Valinder

Projectplace: Social Project Management

LC2: Webb-baserad teamsimulator för spridda team

Nyckeln till ett framgångsrikt projekt är att hjälpa teamet att snabbt bygga upp tillit och koordinera sina uppgifter, att ständigt lära sig av förändringar inom projektet och i dess omgivning samt att använda smarta verktyg för att kommunicera öppet och dela information på ett transparent sätt. Mattias Hällström, Projectplace.

Utmaning: Geografiskt spridda resurser? Varken tid eller pengar för traditionell projektstartup? Lösning: Webb-baserad teamsimulator för spridda team. LC2 ger dig insikter om utmaningarna med virtuell kommunikation, du får prova på simulatorn och andra flexibla verktyg för kompetensutveckling i projektledning. Robert Langenfeld och Anna Valinder, LC2


Verktyg för planering och resurshantering Jens Apelgren

Maria Kleringar

Staffan Bergling Bo Rosander

Jens Olow

Neil Nijenhuis

Pierre Schou

Per-Åke Friberg

Bela von Hoffmann

Ola Eklöf

Ingemar Fridmar

Daniel Sten

Retendo: Lansering av nytt projektverktyg Verktyget är resultatet av Retendos över 10 års erfarenhet av projektarbete och utveckling av projektverktyg. Den nya versionen innehåller allt från smarta lösningar för det dagliga projektarbetet till nya spännande funktioner för t ex resurshantering och projektplanering. Jens Apelgren, Retendo

Vestra: Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projekt Vestra presenterar hur man genomför blixtsnabba utvärderingar av projekt och projektledarskap med hjälp av webbplattformen Utvärdera Nu. Fem olika verktyg för projektutvärderingar presenteras med demo hur de används i praktiskt projektarbete. Pierre Schou, Vestra

Mikael Berg

De flesta verktyg klarar av det enskilda projektet men relativt få helhetsgreppet över portföljstyrningen.”

Pejl: Ingen projektstyrningsmetod och inget verktyg kan i sig åstadkomma lyckade projekt. Att projekt misslyckas beror ofta på avsaknaden av ett syn- och förhållningssätt till projekt. Lösningen är att etablera ett sådant – inte bara en modell eller ett verktyg. Samtidigt kan ett verktyg, som kopplar samman en stark effektstyrning och projektstyrning med en effektiv projektplats, vara startskottet för etableringen av projektkulturer och lyckade projekt. Därför har vi skapat Pejl® Online. Neil Nijenhuis, VD, Pejl AB

Cowi/Oracle case: Resurshantering och projektplanering med ökad kvalitet

Att projekt genomförs på rätt sätt har de flesta företag säkerställt, men hur vet man att det är rätt projekt? ARIA bidrar till kontroll över alla förändringsaktiviteter som pågår – oavsett om de sker i projektform eller som linjeverksamhet – och hur dessa kopplar mot företagsstrategin. Vi visar hur! Maria Kleringar och Staffan Bergling, Aregab

Vi presenterar hur Oracle Primavera på ett framgångsrikt sätt använts för projektplanering och resurshantering på Bombardier Rail Control Solutions. Vi visar också systemanpassningarna ”P6 Enhancer” och ”Healthcheck” som COWI Management har implementerat och hur dessa använts för att ytterligare säkerställa kvaliteten på projektens tidplaner och resursutnyttjande. Per-Åke Friberg, Bombardier Rail Control Solutions, och Bela von Hoffmann, COWI Management.

Webforum: Projekt 2.0 – vilka metoder och verktyg behöver framtidens projektledare?

CANEA Projects 2011 – Sveriges mest uppmärksammade projektverktyg!

När NASA började planera för rymdfart var PERT–diagram epokgörande. Idag använder vi kanske Gantt-schemat oftare. Mycket mer har inte hänt på 50 år. Vi projektledare står inför en förändring där begrepp som agilt, kommunikation, transparens, motivation, ledarskap, förtroende, mod osv blir allt viktigare. Bo Rosander, Frontit

Lanseringen av CANEA Projects 2011 blev en succé med 350 intresserade deltagare. Vi presenterar den senaste generationens projektverktyg. Det är inte bara ett system för administration av projekt utan dessutom ett lättanvänt och innovativt verktyg för samarbete, ledning och planering av projekt och portföljer. Daniel Sten, Affärsområdeschef och Ola Eklöf, Marknadschef, Canea

Aregab: Hur väljer du rätt projekt?

Semcon: Uppdrag, projekt, program och meningen med livet. Vad investerar vi företagets resurser i? Hur leder vi arbetet? Hur vet vi om vi uppnår den nytta som vi eftersträvar med den satsning vi gör? Uppdrag? Projekt? Program? Vi beskriver ett enkelt angreppssätt för att genomföra resan från organisationens vision till realiserad nytta. Jens Olow, MSc, Semcon

Exicom: Öka verkningsgraden i din projektverksamhet! Det finns mycket pengar att tjäna på att införa ett verktyg för resursplanering. På köpet får du ökad kvalitet, kortare leveranstider och minskar resursernas stress. På seminariet visar vi hur enkelt det är och hur en modern organisation kan styras år 2011. Ingemar Fridmar, Exicom

Designtech case: Integration med affärssystemet (SAP) avgörande vid val av ProjectCoordinator Vattenfall Hydropower bedriver ett antal stora investeringsprojekt för att förbättra och effektivisera den vattenbaserade elkraftsproduktionen. Under seminariet presenteras hur ProjectCoordinator® används för att möta behovet av ett projektverktyg för smidig och säker rättighets- och versionshantering av dokument att arbeta i tillsammans med externa konsulter och leverantörer, där projektresultat ska kunna utbytas med det interna affärssystemet (SAP). Mikael Berg, Projektledare Vattenfall Hydropower

Se hela programmet på:

projektverktygsdagen.se


Leverantörer på plats

SPONSOR

Vad vill du uppnå? Hjälpa projektdeltagarna med minimala ingrepp eller styra dem enligt deadlines, priser etc?”

GULDUTSTÄLLARE

SILVERUTSTÄLLARE

VisionProject


Välkommen till årets projektverktygsdag! Användare som vet vad de vill och ställer krav är en förutsättning för att utveckla bra verktyg! Därför har vi skapat Projektverktygsdagen, ett forum där leverantörer och användare kan mötas. Här kan du som är på jakt efter ett verktyg jämföra olika lösningar, vare sig du är ute efter ett verktyg som stödjer kommunikation, portföljstyrning eller resurshantering. Eller allt i en lösning. Du får också möjlighet att själv påverka leverantörerna genom att delta i vår paneldebatt. För en tid sen startade en minst sagt livlig debatt på LinkedIn om projektverktyg och nu fortsätter vi den ”live”. Ta chansen att påverka!

Vi hälsar dig varmt välkommen till årets mässa!

Ingalill Abrahamsson Kanslichef Svenskt Projektforum

Anmäl dig på projektverktygsdagen.se Pris 3 800 kronor. Som medlem i Svenskt Projektforum får du 900 kronor i rabatt och betalar 2 900 kr. All förtäring ingår.

Ta med dig chefen för 1 900 kronor!

STUREPLAN PROJEKTVERKTYGSDAGEN

KUNGSTRÄDGÅRDEN

På www.projektverktygsdagen hittar du mer information om programmet. Vi uppdaterar webbplatsen kontinuerligt och schemat finns tillgängligt några veckor före konferensen. Anmäl dig redan nu. Avbokning kan göras fram till två veckor före konferensen, därefter är anmälan bindande, men kan överlåtas på en kollega. Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm Alla priser är exklusive moms. Svenskt Projektforum Box 3395, 103 68 Stockholm Kammakargatan 7

Tel: 08-22 14 13 info@projektforum.se www.projektforum.se

Projektverktygsdagen 2011  

Broschyr för Projektverktygsdagen 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you