Verksamhetsberättelse 2023

Page 1

SVENSK JAZZ 2023

Foto: Malin Lindholm

JAZZFESTENSID. 20

MÖTESPLATSER

Omslagsbilden: Karolina Almgren och Hannes Olbers, Fanny Gunnarsson

Quartet, Jazzfesten i Gävle. Foto: Malin Lindholm

Foto: Malin Lindholm

SVENSK JAZZ 2
SID. 24
INNEHÅLL 4 FÖRORD 6 SVENSK JAZZ ÄR Om organisationen som i snart 75 år samlat jazzen i Sverige och vad förbundet är idag. 8 MEDLEMMARNA 10 KULTURPOLITIK Ett år som präglats av post-pandemi, inflation och oroligheter i världen även inom det kulturpolitiska området. 12 NORDISKA SAMARBETEN 16 SVENSK JAZZ I VÄRLDEN 18 UTMÄRKELSER 20 JAZZFESTEN 24 MÖTESPLATSER Förbundet skapar platser för alla jazzens aktörer att mötas på, nationellt, regionalt och digitalt. 28 TURNÉER Genom tillfälliga satsningar möts förbundets arrangörer och musiker för att skapa konserter på lokal nivå över hela landet. 30 ORGANISATIONEN 34 EKONOMI 36 TACK TILL 2023 3

FÖRORD

” STUDIEFÖRBUNDENS

NÄRVARO OCH VERKSAM -

HET ÄR ALLMÄNT KÄND

SOM OERHÖRT VIKTIG

FÖR ETT KULTURLIV DÄR

KULTURINSTITUTIONER

SAKNAS. DET MINSKADE

ANSLAGET TILL STUDIE-

FÖRBUNDEN BIDRAR

DESSVÄRRE TILL EN NED -

MONTERING AV KULTURENS INFRASTRUKTUR.”

Foto: Sandra Myrbergh
SVENSK JAZZ 4

DET ÄR TUFFA TIDER

har vi hört många beslutsfattare säga under det gångna året. Det kan vi nog hålla med om. Krig och elände i Europa, hög inflation och med det högre omkostnader. Men ett område var det viktigt att satsa på: det militära försvaret. Det var dags att leva upp till NATO-nivån 2 % av BNP till försvaret .

När hårda prioriteringar ska göras är det inte ovanligt att även ett litet budgetområde får göra besparingar. Ett påtagligt exempel blev det sänkta anslaget till studieförbunden. Det bidrog till att det studieförbund som Svensk Jazz varit anslutet till, Kulturens Bildningsverksamhet, fick påbörja nedläggning av verksamheten. Studieförbundens närvaro och verksamhet är allmänt känd som oerhört viktig för ett kulturliv där kulturinstitutioner saknas. Det minskade anslaget till studieförbunden bidrar dessvärre till en nedmontering av kulturens infrastruktur.

Trots tuffa tider vill vi givetvis komma vidare och utveckla vår verksamhet. På på styrelsemötet i oktober tillsatte vi en visionsgrupp med ett brett uppdrag att se över vår verksamhet och samtidigt peka ut riktningen för förnyelse. I detta visionsarbete är det naturligtvis viktigt att ha koll på vad regeringen vill i framtiden. En pågående statlig utredning om

kultursamverkansmodellen kommer att påverka vårt arbete. Utredningen pekar på kommunerna och vill att dessa ska få större inflytande över hur de statliga pengarna ska fördelas. I debatten har flera organisationer redan påtalat att den ideella kultursektorn och samarbetet med offentliga kulturinstitutioner har fått alldeles för liten uppmärksamhet i utredningen.

Statens kulturråd har fått ett uppdrag av regeringen med att se över tillgången till kulturlokaler med fokus på offentliga lokaler och hur dessa i större utsträckning kan användas för kulturändamål. Dessvärre vet vi att statens lokaler är dyra att hyra för kulturaktörer, även för statens egna kulturinstitutioner. Hur detta ska lösas blir spännande att följa.

Nu ser vi framemot vårt förbunds 75-årsfirande 2024. Jag hoppas att detta firande kommer att uppmärksammas i varje jazzklubb runtom i hela landet.

Kultur är avgörande för ett samhälle som vill präglas av humanism, solidaritet och frihet. Därför föreslår jag 2 % till kultur försvaret och därmed satsningar på jazzen.

Gunno Sandahl, ordförande

2023 5

SVENSK JAZZ ÄR

Svensk Jazz är den nationella organisationen för jazz i Sverige. Vi är ett riksförbund som arbetar främjande för att stärka medlemmarna och förutsättningarna för jazzen. Organisationen vill vara en enande röst för Sveriges jazzliv och verka för att en större mångfald av musik når befintliga och nya lyssnare.

Bland förbundets hundratals medlemmar finns allt från föreningar och företag till enskilda musikermedlemmar och privata stödmedlemmar. Det är kärleken till musiken och inte organisationsformerna som förenar oss. De närmare hundra jazzklubbar som är anslutna till Svensk Jazz arrangerar sammantaget tusentals konserter årligen som genom skilda

”TILLSAMMANS

förutsättningar och smakriktningar bildar en imponerande mångfald.

Jazzen är en omfattande rörelse i Sverige. Svensk Jazz medlemmar samlar över 20 000 individer som finns i alla landets regioner. Tillsammans skapar vi över 10 000 arbetstillfällen för musiker och når en publik på över 175 000 besökare. Samtidigt ser vi hur sköra strukturer

SKAPAR VI ÖVER
000 ARBETSTILLFÄLLEN FÖR MUSIKER OCH NÅR EN PUBLIK PÅ ÖVER 175 000 BESÖKARE” SVENSK JAZZ 6
10

jazzen vilar på. Det är i största utsträckning ideella organisationer som utgör arrangörsledet inom musikområdet. Få av dessa har idag tillgång till regionalt stöd, utan får i regel förlita sig på biljettintäkter, kommunalt och statligt stöd.

Med en internationell utblick kan vi konstatera att det från statligt håll är genreorganisationerna som säkerställer en bredd av uttryck i exempelvis Danmark, Finland och Norge. I Sverige har vi däremot fastnat i en diskurs som etablerat sig snabbt och starkt under de senaste decennierna – om att genrebegrepp skulle hindra konstnärlig utveckling.

Men hur ska vi kunna främja musikalisk mångfald utan att få använda begrepp för vad vi pratar om?

Trots en avsaknad av nationell strategi från politiskt håll görs ett betydande arbete på lokal nivå över hela landet. Från de stora penseldragen i programläggning och finansiering till detaljfrågor om avtal och medlemshantering arbetar jazzen i Sverige idogt och envist för att skapa det som behövs för en levande musikscen. Tillsammans skapar och stärker vi jazzlivet i Sverige.

Foto: Malin Lindholm

Louise Nordgren, Verksamhetsledare

Foto: Peter Bothén

2023 7

Antal medlemmar vid årets slut

En ökning om närmare 5 procent

personer är anslutna till förbundet

musiker anlitades

konserter genomfördes av medlemmarna

Var den totala publiksiffran

Konsertstatistiken ovan avser arrangerande verksamheter och ej musikermedlemmar (även om dessa skapar konsertarrangemang). Data från tre medlemmar saknas i sammanställningen.

MEDLEMSTYPER

Arrangörer

Musiker och musikerbolag

Intresseorganisationer

Stödmedlemmar

Majoriteten av anslutna intresseorganisationer arrangerar regelbunden konsertverksamhet men ingår inte i totalen för Arrangörer. Detsamma gäller vissa verksamheter inom kategorin musiker och musikerbolag.

4

095
939
MEDLEMMAR 176 20
10 159 1
94
69 7
176 162
SVENSK JAZZ 8

Svensk Jazz har medlemmar i alla landets regioner.

BLEKINGE 4 DALARNA 6 GOTLAND 1 GÄVLEBORG 5 HALLAND 4 JÄMTLAND 2 JÖNKÖPING 2 KALMAR 3 KRONOBERG 3 NORRBOTTEN 1 SKÅNE 13 STOCKHOLM 18 SÖDERMANLAND 6 UPPSALA 2 VÄRMLAND 5 VÄSTERBOTTEN 2 VÄSTERNORRLAND 4 VÄSTMANLAND 4 VÄSTRA GÖTALAND 15 ÖREBRO 3 ÖSTERGÖTLAND 2 ANTAL MEDLEMSORGANISATIONER FÖRDELAT PER REGION och 71 personer/enskilda firmor som också är medlemmar i Svensk Jazz
2023 9

KULTURPOLITIK

Svensk Jazz är en av medlemmarna i den nationella paraplyorganisationen Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) som gemensamt arbetar för att förbättra musikarrangörers villkor. Genom MAIS är förbundet representerat i Ideell kulturallians, en samlingsorganisation för det civila samhället inom kulturområdet. Svensk Jazz är också medlemsorganisation i studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet som 2023 genomförde sitt sista verksamhetsår som studieförbund.

Iregeringens budgetförslag för 2024 kunde generella besparingar inom kulturlivet konstateras, men även en drastisk nedskärning av folkbildningens resurer och ett förslag om att pröva en sammanslagning av myndigheterna Konstnärsnämnden och Kulturrådet. Svensk Jazz kritiserade förslaget, men tyvärr valde riksdagen att godkänna budgetförslaget.

Den 15 oktober 2023 fattade Kulturens bildningsverksamhets förbundsstämma beslutet att avveckla förbundets folkbildningsverksamhet. Orsaken var främst ekonomisk då den budget som regeringen lagt fram för kommande år innehöll en kraftig minskning av de statliga anslagen till studieförbunden. Kulturens bildningsverksamhet har under de senaste åren genomfört ett massivt omställningsarbete för att leva upp till villkoren för studieförbund men har inte nått hela vägen fram. Stämmans bedömning var att Kulturens bildningsverksamhet inte skulle klara att uppfylla ställda krav på verksamhet och uppföljning varpå beslutet togs att avveckla verksamheten. Kenneth Johnson har under året representerat Svensk Jazz i Kulturens styrelse.

Paraplyorganisationen Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) samlar tio nationella riksförbund för musikarrangörer. Den övergripande idén med organisationen är att samverka kring politiska frågor som rör Sveriges konsertarrangörer genom att samordna och effektivisera bevakningarna av fältet. Under året har MAIS träffat Kultursamverkansutredningen, deltagit i Folk och Kultur, fört dialog med Musikerförbundet och Kulturrådet, deltagit i referensgrupp för Folkbildningsutredningen, deltagit i regionala och nationella samtalsforum samt bedrivit arbete rörande regionala kulturplaner genom Ideell Kulturallians och organiserat de regionala arrangörsträffarna.

”I REGERINGENS BUDGETFÖRSLAG FÖR
SVENSK JAZZ 10
2024 KUNDE GENERELLA BESPARINGAR INOM KULTURLIVET KONSTATERAS”
11 2023

NORDISKA SAMARBETEN

I över tjugo år har de nordiska organisationerna samarbetat för att lyfta fram unga musiker i en internationell och professionell miljö. Projektet Nordic Jazz Comets drivs i samarbete mellan Svensk Jazz, Iceland Jazz, JazzDanmark, Jazz Finland och Norsk Jazzforum.

Med stöd av Nordisk Kulturkontakt och Kulturrådet kunde Svensk Jazz i år vara värd för showcasekonserter och seminarieprogram för de fem nordiska grupperna som fick träffa svenska och internationella bokare under showcaset i Gävle. Medverkade i årets upplaga gjorde Fanny Gunnarsson Quartet från Sverige, ALAWARI från Danmark, Magnús Jóhann från Island, Mona Krogstad Quartet från Norge och Maja Mannila från Finland.

Under 2024 erbjuder Svensk Jazz med stöd av Kulturrådet subventionerade konserter till arrangörer med årets medverkande grupper.

I slutet av året träffades cheferna för de nationella jazzorganisationerna i Danmark, Norge, Finland och Sverige i Köpenhamn för att utbyta erfarenheter, planera gemensamma insatser och ta del av JazzDanmarks prisgala för musikutgivningar: DMA Awards. I anslutning tog chefskollegiet också del av den danska seminariedagen Jazz+ och avrundningen av projektet Musikerstafetten (som genomförs i Sverige 2024).

Svensk Jazz personal har under året besökt Helsingfors i syfte att lära känna organisationer, bidragsgivare och scener i Finland.

”I ÖVER TJUGO ÅR HAR DE NORDISKA ORGANISATIONERNA
EN INTERNATIONELL
SVENSK JAZZ 12
SAMARBETAT FÖR ATT LYFTA FRAM UNGA MUSIKER I
OCH PROFESSIONELL MILJÖ”

Övre bilden: Fanny Gunnarsson Quartet (Sverige)

Mellersta bilden: ALAWARI (Danmark)

Nedersta bilden: Magnús Jóhann (Island)

Nästa uppslag: Mona Krogstad Quartet (Norge).

Foton: Malin Lindholm

2023 13
SVENSK JAZZ 14
15 2023

SVENSK JAZZ I VÄRLDEN

Utöver de nordiska samarbetena gör Svensk Jazz ett antal interinternationella insatser årligen. Jazzahead är namnet på världens största jazzbranschmässa som tar plats i Bremen (Tyskland) varje år. Under årets upplaga av mässan stod Export Music Sweden åter värd för den svenska montern. Tillsammans med Svensk Jazz tillhandahåller Export Music Sweden information om arrangörer, bolag, musiker och andra jazzrelaterade organisationer i montern – som även fungerar som mötesplats för de svenska delegater som deltar på mässan. Årets svenska

delegation bestod av ett högre antal delegater än traditionellt till följd av att Export Music Sweden hade möjlighet att erbjuda resestöd till svenska delegater i år. Flera av våra medlemmar kunde via sina regionala musikorganisationer och nätverk delta på mässan.

Under verksamhetsåret har Svensk Jazz fortsatt varit medlem i den internationella nätverksorganisationen Europe Jazz Network. Organisationens syfte är att uppmuntra och stötta utvecklingen av den kreativa musiksektorn i Europa och att skapa möjligheter för musiker,

European Jazz Conference ägde rum i Marseille (Frankrike) september 2023.

Foto: Svensk Jazz

SVENSK JAZZ 16

arrangörer och publik från olika länder att mötas. Genom Europe Jazz Network har förbundet ett nätverk av nationella organisationer där vi kan utbyta erfarenheter och planera gemensamma aktiviteter. Louise Nordgren representerade Svensk Jazz vid Europe Jazz Networks årliga konferens och årsmöte European Jazz Conference som i september ägde rum i Marseille (Frankrike). Vid årsmötet blev även förbundets vice ordförande Maria Rylander invald i Europe Jazz Networks styrelse.

Den europeiska jazzorganisationen genomför årligen en satsning under namnet EJN Beyond Europe, som syftar till att stärka relationerna mellan den europeiska jazzscenen med närliggande områden i världen. I år genomfördes satsningen i samarbete med showcasefestivalen Visa for Music i Rabat (Marocko) och Svensk Jazz medverkade i år under tre dagar fyllda med musik, seminarier och möten. Deltagande vid Europe Jazz Networks aktiviteter bekostas av nätverket och överstiger kostnaden för medlemskapet.

Europe Jazz Networks årsstämma General Assembly under European Jazz Conference. Foto: Europe Jazz Network

2023 17

UTMÄRKELSER

1993 var året då Svensk Jazz första gången delade ut utmärkelser för att synliggöra personer och organisationers insatser för jazzen i Sverige. I över trettio år har förbundet prisat musiker, eldsjälar, kommuner och jazzklubbar som på olika vis utmärkt sig i sitt arbete. Idag har förbundet fem olika utmärkelser som delas ut årligen.

JAZZKANNAN

Priset för nydanande insatser inom jazzmusiken delades ut till Rigmor Gustafsson som sedan 90-talet bidragit till att förnya och utveckla jazzen. Sångerskan och kompositören går berikad av andra musikstilar orädd in i jazzen och skapar musik som hörs långt utanför landets gränser.

BASISTEN

Basisten delas ut för att hylla främjande insatser bakom scenljuset. Entreprenören och producenten Siegfried ”Siggi” Loch tilldelas Basisten för sitt gedigna arbete med att ge den svenska jazzen ett ansikte internationellt genom skivbolaget ACT.

LIFETIME ACHIEVEMENT

Hedersutmärkelsen för livslång insats tilldelades Palle Danielsson som i över ett halvt sekel väckt uppmärksamhet med sin varsamma och lyhörda spelstil. Yngre kontrabasister har i honom funnit en stilbildare som samarbetat med många av jazzens främsta musiker.

ÅRETS JAZZKLUBB

Eskilstuna Jazzklubb tilldelas priset för för sitt ihärdiga arbete med att involvera och stärka unga musiker och musikstudenter. Under pandemin som drabbat många publika verksamheter har just fokus på unga ändå kunnat fortgå som en röd tråd hos klubben.

SVENSK JAZZ 18

Anna Lundqvist, initiativtagare och samordnare för Vänersborg Jazz Academy, tog emot priset som Årets Jazzkommun för Vänersborg. Foto: Malin Lindholm

Svensk Jazz ordförande Gunno

Sandahl i samtal med årets mottagare av Basisten, Siggi Loch.

Foto: Malin Lindholm

ÅRETS JAZZKOMMUN

I den lilla kommunen Vänersborg med knappt 40 000 invånare tog kultur- och fritidsförvaltningen 2016 initiativ till en jazzakademi. Under ledning av sångerskan och kompositören Anna Lundqvist har Vänersborg Jazz Academy etablerats som ett nationellt talangcenter som även lockat internationella deltagare.

2023 19

JAZZFESTEN GÄVLE 2023

SVENSK JAZZ 20

SEDAN 2017 ÄR

JAZZFESTEN LANDETS

STÖRSTA NÄTVERKS -

TRÄFF FÖR AKTÖRER

INOM JAZZOMRÅDET

Britta Virves, årets mottagare av Säve ­Söderberghstipendiet vid Jazzfesten.

Foto: Malin Lindholm

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023 21

azzfesten har sedan 2017 vuxit till Sveriges nätverksträff för aktiva inom området och blivit till en tradition i samband med förbundets

årsmöte. Evenemanget samlar årligen konsertarrangörer och musiker samt representanter för regionala och nationella organisationer så att aktörer från hela landet ska få tillfälle att träffas och utbyta idéer och erfarenheter. För att synliggöra lokala och regionala förutsättningar för jazzmusiken i landet är Jazz festen ett ambullerande evenemang som sedan starten genomförts i Sundsvall, Halmstad, Ystad, Västerås och Umeå.

Detta år hölls Jazzfesten i Gävle i samarbete med Kultur Gävleborg och Gävle JazzClub med stöd av Gävle Konserthus, Gävle kommun, Gunvor Göranssons kulturstiftelse, Norrlandsoperan, Musik Västernorrland, Norrbottensmusiken, Vara Konserthus, Musikkonsulenterna Stockholm, Västmanlandsmusiken, Estrad Norr, Musik Hallandia, Förvalt-

ningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen, Musik i Syd, Kulturrådet och Kulturens bildningsverksamhet.

Omkring hundra svenska – och detta år även internationella - delegater samlades för att under ett par fullspäckade dagar ta del av samtal och konserter. Med stöd av Kulturrådet och Nordisk kulturkontakt genomfördes det nordiska showcaset Nordic Jazz Comets i år under Jazzfesten. Enligt tradition innehöll årets upplaga av Jazzfesten även Svensk Jazz förbundsstämma Jazzriksdagen, information och seminarier samt galakonsert med lokal och regional prägel. Årets gala synlig gjorde regionens starka storbandstradition med ett för evenemanget handplockat storband bestående av professionella musiker från regionen. Även Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB), Vidya, Bengan Janson, Lena Swanberg och Daniel Bingert var del i galaprogrammet som hölls samman av gävlebördiga konferencieren Titti Schultz.

SVENSK JAZZ 22

Föregående sida: Jazzfesten ägde rum i Gävle konserthus.

Denna sida, övre bild: Lena Swanberg & Daniel Bingert under galakonserten.

Denna sida, nedre bild: Svensk Jazz före detta ordförande Bengt Säve-Söderbergh och Gävle kommuns ordförande för kultur- och fritidsnämnden, Helene Börjesson.

Foton: Malin Lindholm

23 2023

MÖTESPLATSER

Svensk Jazz har sedan ett flertal år arrangerat storregionala arrangörs träffar i syfte att dela information, kunskap och gemensam planering interregionalt. De två senaste åren har ansvar och budget för dessa möten legat hos Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) och de regionala arrangörs träffarna samlar musikarrangörer över hela landet, oberoende av förbundstillhörighet. Under 2023 genomförde MAIS regionala träffar i Göteborg, Örebro, Östersund och Stockholm.

Under året har Svensk Jazz löpande bjudit in till digitala medlemsmöten för att skapa fler tillfällen att träffas för att samtala och fördjupa kunskaper. Några av de teman som berörts vid träffarna har varit barnkonventionen och barnrätt i praktiken respektive Musikerförbundets nya minimitariff och hur Kulturrådet förhåller sig till den i ansökningsförfarandet. Svensk Jazz har även varit samarbetspart till de regelbundna branschfrukostar som anordnas av Riksförbundet för Folkmusik och Dans.

Trots beslutet om att avveckla Kulturens studiebidragsberättigade verksamhet genomförde Kulturens och Svensk Jazz en del gemensamma insatser under 2023. Projektet Jam & Talk var ett ambulerande publikt evenemang med samtal om musik på scenen och efterföljande jam. Under året genomfördes Jam & Talk i Örebro, Helsingborg och Göteborg.

Vidare genomfördes en digital arrangörs-

kurs under hösten, där förbundsanslutna arrangörsföreningar förkovrade sitt arbete med att hitta ny publik, nya metoder och utveckla idéer till sin verksamhet genom att möta en kulturförening av annan karaktär för att tillsammans skapa ett samarbetsprojekt.

Blue House Youth Jazz Festival är namnet på landets största satsning för unga som spelar i storband och mindre jazzband. Över 400 ungdomar träffades även i år för att under en helg delta i konserter, föreläsningar, workshops med namnkunniga musiker och den traditionsenliga pristävlingen för både storband, mindre ensembler och solister. Konserthuset Stockholm är arrangör för festivalen och Svensk Jazz är samarbetspartner.

SVENSK JAZZ 24
Mandy & Andy, Arrangörsträff i Nacka. Foto: Svensk Jazz
2023 25
Louise Nordgren vid Musikalliansens panelsamtal under showcase för nyexaminerade jazzsångare på Fasching. Foto: Musikalliansen
SVENSK JAZZ 26
2023 27
Selma Pinton, Arrangörsträff i Örebro. Foto: Svensk Jazz

TURNÉER

S EDAN MYNDIGHETEN RIKSKONSERTER

(som samordnade nationella musikturnéer) lades ner för tretton år sedan har förbundet haft som delmål att bidra till utvecklandet av nationella turnéer – såväl genom samarbete med andra som i eget namn. Förbundet har i år samordnat konserter hos arrangörsmedlemmarna med grupperna Thomas Backman och Storstan Street Brass. Konsertprojektet

ingick i en projekt s atsning för att nå nya och unga lyssnare där grupperna som ansökte själva bedömde att de hade erfarenhet av att nå en yngre målgrupp. Projektet påbörjades föregående år när de utvalda grupperna presenterades vid en regional arrangörsträff. Både skolkonserter, parader och konserter på jazzklubbar genomfördes när grupperna spelade hos förbundets arrangörer.

SVENSK JAZZ 28

FÖRBUNDETS TURNÉER NÅDDE BESÖKARE I

Sundsvall

Härnösand

Älmhult

Karlshamn

Vallentuna

Karlskrona

Kristianstad

Örebro

Vänersborg

Hallsberg

Till vänster: Thomas Backman på Music & Arts i Älmhult. Foto: Henrik Palmberg.

Till höger: Storstan Street Brass under parad i Härnösand. Foto: Jessica Arneback.

2023 29

ORGANISATION

KANSLIET att genomföra externfinansierade projekt och ansöka om nya projekt till kommande verksamhetsår med flera beviljade bidrag vid slutet av 2023.

Kansliet är förbundets verkställande organ som finns till för medlemmar och förtroendevalda. De anställda arbetar stödjande med frågor som dyker upp hos medlemmar, kommunicerar om relevanta bidrag och verksamhet för medlemmarna att ta del av och projektleder insatser för att stärka samarbeten och utveckling hos medlemmarna.

K ansliet har under året bestått av verksamhetsledare Louise Nordgren, producent Lisa Löfgren och projektledare Jessica Dahlbäck. Omräknat till heltids anställda motsvarade kansliet 2,72 tjänster under 2023 (att jämföra med 3,05 2022). Svensk Jazz hyr ett litet kontorsrum av Musikerföbundet på Alströmergatan i Stockholm men arbetar till stor del distansbaserat.

För att göra det enklare att driva förening verkar kansliet för utveckling av digitala system – automatiserad fakturering, kopplingar mellan kalendarium, medlemsregister och biljettsystem samt förbundsgemensamma avtal.

Kansliet verkar också för att sprida information om medlemmarnas egna verksamheter hos en jazzintresserad allmänhet genom de nationella kalendrarna för konserter och album på förbundets hemsida samt som skribenter för uppslaget Signerat Svensk Jazz i Tidningen Jazz. Utöver den löpande verksamheten har kansliet under året arbetat med

Förbundet har under året slutit avtal med Musikverket för hantering av de dokument som ska sparas fysiskt för framtida generationer.

ARRANGÖRSRÅDET

Arrangörsrådet bildades 2011 när förbundet öppnade upp för fler medlemskategorier än enbart arrangörer. Rådet har i uppdrag att bevaka arrangörsfrågor och hålla kontakt med förbundets arrangörsmedlemmar.

ARRANGÖRSRÅDET

Kenneth Johnson, Örebro (ordförande)

Mats Berntsson, Karlshamn

Johan Björklund, Göteborg

Per-Mikael Henriksson, Halmstad

Kjell Lövbom, Vallentuna

Margaretha Sjölander, Sundsvall

Qlaez Wennberg, Lerum Åsa Westling, Luleå

VALBEREDNING

Ulrika Edsmalm, sammankallande

Iréne Nord Engdahl

Kjell Oscarsson

REVISORER

Mikael Jennel, auktoriserad revisor

Christer Werner, föreningsrevisor

Pontus Myberg, föreningsrevisorssuppleant

SVENSK JAZZ 30

STYRELSEN

Förbundets styrelse väljs av förbundsstämman som hålls årligen. Styrelsen ansvarar för förbundets angelägenheter mellan årsstämmorna. Styrelsen svarar för förbundets verksamhet och tillvaratar medlemmarnas intressen. Särskilt ansvarar styrelsen för att tillse att gällande lagar och regler iakttas, att förbundsstämmans beslut verkställs, ge riktlinjer för och följa upp förbundets arbete samt förvalta förbundets medel.

Gunno Sandahl ordförande

Styrelseordförande sedan maj 2018. Tidigare kulturchef vid Folkets Hus & Parker och ordförande för Ideell Kulturallians. Ledamot i Region Stockholms kulturnämnd och 2023 invald i styrelser för Stockholms konstråd samt Kulturhuset Stads teatern. Även ordförande för Stiftelsen Orkesterjournalen.

Bengt Bronson Måns son , sekreterare Kenneth Johnson kassör Maria Rylander vice ordförande
SVENSK JAZZ 32
Helena Lindvall ledamot Oscar Svenningsson ledamot Josephine Stensson suppleant Henning Ullén ledamot Ingrid Malmén ledamot Vanessa Liftig ledamot
2023 33
Lisa Frangeur Wingren suppleant

EKONOMI

RESULTATRÄKNING Siffror inom parentes avser 2022.

Siffrorna är endast ett sammanfattande utdrag från förbundets årsredovisning för 2023. 2023 2022 2021 2020 Centralt bidrag från Kulturrådet 1 450 1 650 1 650 1 650 Erhållna projektmedel 1 736 1 940 1 642 642 Årets resultat 80 35 199 17 Balansomslutning 4 650 5 410 5 026 3 506 Eget kapital 2 843 2 761 3 321 1 976 Soliditet (%) 61 51 66 55 FLERÅRSÖVERSIKT (TKR) Intäkter & bidrag 3 784 674 kr (4 177 572) Kostnader 3 830 440 kr (4 173 413)
Medlemsavgifter Verksamhetsbidrag Lönebidrag Centrala kostnader Projektkostnader Personalbidrag Projektintäkter Centrala lönekostnader Projektlönekostnader 20 % 39 % 4 % 40 % 21 % 26 % 13 % 11 % 12 % 35 %
SVENSK JAZZ 34

ÅRETS PROJEKT (TKR)

ÅRETS PROJEKT (TKR)

Rörelseresultat

-45

766

Efter finansiella poster

79

761

År 2023 är differensen mellan rörelseresultat och slutgiltigt resultat stor med anledning av den höjda styrräntan som påverkat räntesatser på vanligt bankkonto. Totala ränteintäkter uppgick under året till 125 722 kronor. Genom gåvor har 2 000 kronor tillförts Jazzfonden under året.

Intäkter Kostnader 16821 1558 27728 19008 25883 0 629124 738161 738161
399286 Blue House Youth Jazz Festival Jazzfesten Nordic Jazz Comets Regionala träffar
2023 35
Övriga projekt

TACK TILL

SVENSK JAZZ 36

MEDLEMMAR

AB Fasching

Musik produktion

Aneby Jazzklubb

Aoseums Vänner

Arvika jazzclub

Bellevue Jazz

Björkö Music Society

Blue bird Jazzklubb

Bollnäs Jazz Club

Borlänge Jazzklubb

Bullret Jazzklubb

Carlstad Jazz

Classic Jazz Göteborg

Dalarnas Ungdoms

Big Band

Enköpings MusikKlubb

Enskedejazz

Eskilstuna Jazzklubb

Falkenbergs Jazz & Bluesförening

Falu Jazzklubb

Faschings Vänner

Folkets hus Älmhult

Föreningen Sveriges jazzmusiker

Groove i Gnesta

Gävle JazzClub

Göteborg Artist Center

Göteborg Jazz Orchestra

Hallsbergs Jazz och

Bluesklubb

Haninge Jazzklubb

Havtorn Records

High Coast Jazz Orchestra

Hot House

Huddinge Jazzförening

Humlebackens Ung

Jazz Bäsinge

Hässleholms Jazzklubb

IMPRA

Jazz & Blues i Alvesta

Jazz & Blues i Kungsbacka

Jazz Corner Varberg

Jazz i Alingsås

Jazz i Dalarna

Jazz i Halmstad

Jazz i Helsingborg

Jazz i Hällevik

Jazz i Jemtland

Jazz i Karlskrona

Jazz i Lusasken

Jazz i Malmö

Jazz i Mariefred

Jazz i Nyköping

Jazz i Nynäshamn

Jazz i Piteå

Jazz i Sörmland

Jazz i Umeå

Jazz i Växjö

Jazzakademi Södra Öland

Jazzens Vänner

Jazzföreningen Munthe

Jazzföreningen Nefertiti

Jazzhouse Landskrona

Jazzklubb Nordost

Jazzklubb Syd

Jazzklubben Boston

Jazzklubben Kalmar Nyckel

Jazzklubben Sundsvall

Jazzligan

Jönköpings Jazzclub

Karlskoga konsertförening

Kastanjegårdens Vänner

Kopasetic Productions

Kulturföreningen Mosaic

Kulturföreningen Roxy

Kälarne Jazz­ och

bluesklubb

L´Jazz i Ljungskile

Lars Gullin Sällskapet

Lidköpings

konsert förening

LiveJazz Emmaboda

Ludvika Jazzklubb

Monica Zetterlund

Sällskapet

Motala Jazz & Bluesklubb

Musica Viva

Musik i Lerum

Musik i Ljusdal

Musikföreningen

Crescendo

Musikföreningen Plektrum

Olofströms Jazzklubb

Perdido Jazz Club

Sala Jazzklubb

Sandvikens Jazzklubb

Seffle Jazzclub

Semente

Smoke Rings Jazzklubb

Stenungsunds

Jazzförening

Stiftelsen Orkesterjournalen

Stockholm Blues Society

Sällskapet Nalens Vänner

Toppkonst

Trollhättans Jazzförening

Trosa Folketshusförening

Underground

Unity Jazz Club

Uppsala Jazzklubb

Vänersborgs

Musikförening

XL Big Band

Ystad Sweden Jazz

Öbacka Jazz & Blues

Örebro Jazz & Beyond

Samt 71 privatpersoner och enskilda firmor.

2023 37
SVENSK JAZZ 38

Foto: Malin Lindholm

Vidya under Jazzfestens galakonsert i Gävle konserthus.
2023 39

EN RÖST FÖR SVENSK JAZZ

SVENSK JAZZ är den nationella organisationen för jazz i Sverige och arbetar främjande för att stärka förutsättningarna för jazzen. Förbundet vill vara en enande röst för Sveriges jazzliv och verka för att en större mångfald av musik når befintliga och nya lyssnare. svenskjazz.se

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.