Svenska Foders KRAV-certifikat

Page 1

KiwaCertificationAB

Box7178

SE-17007Solna

Tel +46(0)18170000

seinfo@kiwacom wwwkiwase

Kundnummer Utfärdat Giltigttom K-nummer 303014 2023-06-08 2024-12-31 K1602507

Revisionsdatum Uppdaterad

KC-nummer 2023-04-05 2023-06-08 KC57762

Certifikat

ReglerförKRAV-certifieradproduktion

KiwaCertificationABharvidrevisionkonstateratatt

SvenskaFoderLidköpinghuvudkontor LIDKÖPING

följerKRAVsgällandeversionavregler

Certifikatsomfattning:

Importochinförsel,utvecklingochmarknadsföringavspannmål,trindsäd,oljeväxteroch foderproduktersamtutsäde

Dettacertifikatärenbartgiltigttillsammansmedcertifikatenligtförordning(EU)2018/848 publiceratpå:https://webgateeceuropaeu/tracesnt/directory/publication/organicoperator/index

Certifikatetärgiltigttillochmedovanståendedatumunderförutsättningattaktörenär fortsattcertifieradenligtregelverketavKiwaCertificationAB HansHuiskamp Revisionsledare

Dettacertifikatbestårav1sida

Företaget

SvenskaFoderAB,556039-6060

Matrosgatan3A 53116LIDKÖPING

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.