Integritetspolicy för sökande och rekrytering

Page 1

Integritetspolicy för sökande och rekrytering

Personuppgiftsansvarig

SvenskaFoder AB

Box673

531 16 Lidköping

Organisationsnummer:556039-6060

Detta är version 1,senastuppdaterad den 2023-01-09 15.55.

1. Introduktion

1.1Integritetspolicynförarbetssökandeisambandmedrekryteringsprocessen (”Integritetspolicyn ”)beskriver hur organisationen som personuppgiftsansvarig (”oss”, ”vi” eller ”vår”)somendelavrekryteringsprocesserna,samlarinoch behandlarpersonuppgiftersomrörarbetssökande.Organisationenarbetarförattvara transparentomhurvisamlarinochanvänderpersonuppgifterochuppfyllervåra dataskyddsskyldigheter.Sompersonuppgiftsansvarigsamlarviinochbehandlar personuppgifteromdigisambandmedhanteringenavdinjobbansökanochi rekryteringsprocessen.

1.2Dennaintegritetspolicyutarbetasochgörstillgängligfördigförattfölja(EU:s) allmännadataskyddsförordning(2016/679avden27april2016)(”GDPR”)

2. Typer av personuppgifter som vi behandlar om dig

2.1Vibehandlarpersonuppgifteromdignärdetärnödvändigtochenligtgällande lagstiftning.Beroendepådespecifikaomständigheternaomfattardebehandlade personuppgifternaföljandetyperavpersonuppgifter:namn,e-postadress, personnummer,CV,födelsedatum,profilbild,utbildningsdokument,referenserfrån tidigarearbetsgivare,telefonnummer,adress.

2.2Vibehandlarintekänsligapersonuppgifter,dvs.desärskildakategoriernaav personuppgifter,enligtdefinitioneniGDPR,artikel9.1.

2.3Vibehandlarendastdinapersonuppgifteromdudirektharförsettossmeddessa uppgifter.

2.4Omvibehöversamlainflerpersonuppgifteränvadsomangesovankommervi attinformera dig direkteller görainformation om ändringarna tillgängliga genom att uppdatera denna integritetspolicy.

3. Ändamål för behandling av personuppgifterna

3.1Depersonuppgiftersomvisamlarinomdigbehandlasförföljandeändamål:

a)Förattbehandlajobbansökningarochrekryterarelevantakandidater.

4. Rättslig grund för behandling av personuppgifterna

4.1Vibehandlarendastdinapersonuppgifternärviharenrättsliggrundförattgöradet enligtGDPR.Beroendepådespecifikaomständigheternaskerbehandlingenav personuppgifterpåföljanderättsligagrunder:

a)Omviharbettomdittsamtycketillbehandlingenavdinapersonuppgifterärden rättsligagrundenförbehandlingenavdessapersonuppgifterdittsamtycke,se GDPR,artikel6.1(a).Dukanalltidåterkalladittsamtyckegenomattkontaktaoss viakontaktuppgifternaislutetavdennapolicy,ochomsamtycketåterkallas raderasdepersonuppgiftersombehandlaspågrundvalavsamtycke,såvidadet intekaneller

måstebehandlas,tillexempelförattuppfyllarättsligaskyldigheter.

5. Utlämnande och överföring av personuppgifter

5.1 Vi delar endast personuppgifter med tredje part närdet är tillåtet ellerkrävs enligt lag.

6. Radering och lagring av personuppgifter

6.1Visertillattdinapersonuppgifterraderasnärdeintelängreärrelevantaförde behandlingsändamålsombeskrivsovan.Vilagraralltidpersonuppgifteriden utsträckningviharenrättsligskyldighetattgöradet,tillexempelnärdetgäller bokförings-ochredovisningsmaterialochregister.

Om du erbjuds en tjänst och blir anställd i organisationen överförs/flyttas dina personuppgifterfrånjobbansökanochuppgifternafrånrekryteringsprocessen tillvårtordinarieHR-administrationssystem.

Om du inte erbjuds en tjänsti organisationen raderas dina personuppgifter efter sex månaderenligttillämpliglag.Oaktatovanståendekansärskildaarbetsrättsligaskäl krävakontinuerligbehandlingav personuppgifter. Detta kan få olika konsekvenser.Vi kan till exempel behandla ansökningarnaunderenlängreperiodförattbevisaattdet inteförekommitnågonolagligdiskrimineringi urvalsprocessen när vi anseratt detta är nödvändigt. Påsamma sätt kan det vara relevant att behandlapersonuppgifternaunder enbegränsadperiodomenliknanderelevanttjänstkanblitillgängligunderdenna period,elleromenannankandidatavstårattvaramedirekryteringsprocessen.

Omduharnågrafrågoromvårlagringavdinapersonuppgifter,kontaktarduepostadressensomfinnsunderdetsistaavsnittetidennaintegritetspolicy.

6.2Omdusamtyckertillenlängrelagringsperiodföljervidenperioden,tillexempelom vibehandlarjobbansökanunderensåbegränsadperiodförattkunnakontaktadig igenomenlämpligledigtjänst.

7. Dina rättigheter som registrerad

7.1SomregistreradenligtGDPRharduettantalrättigheter:

7.1.1Duharrättattbegäraåtkomsttilldepersonuppgiftervibehandlaromdig,de ändamålvibehandlarpersonuppgifternaförochomvilämnarutelleröverför dinapersonuppgiftertillandra.

7.1.2 Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

7.1.3Duharrättattfåvissapersonuppgifterraderade.

7.1.4Dukanharättattbegränsavårbehandlingavdinapersonuppgifter.

7.1.5Dukanharättattinvändamotvårbehandlingavdinapersonuppgifterbaserat påskälochomständighetersomhänförsigtilldinspecifikasituation.

7.1.6Duharrättattintebliföremålförettbeslutbaseratenbartpåautomatiserade medel,utanmänskliginblandningomintebeslutetärnödvändigtfördin anställning,beslutetharenrättsliggrundellerärbaseratpådittuttryckliga samtycke.

7.1.7Ombehandlingenavdinapersonuppgifterbaseraspådittsamtyckehardu rättattnärsomhelståterkalladettasamtycke.Återkallandeavdittsamtycke påverkarintelaglighetenavdenbehandlingsomutförtsföredittåterkallande avsamtycke.

7.1.8Duharrättattfåpersonuppgiftersomduharlämnattillossiettstrukturerat, allmäntanväntochmaskinläsbartformat(dataportabilitet).

7.1.9Dukanalltidlämnainettklagomåltillentillsynsmyndighet.

7.2Dinarättigheterkanvaraföremålförvillkorellerbegränsningar.Följaktligenär detintesäkertattdukommerattharätttillexempeldataportabilitetiden specifikasituationen,detberorpåomständigheternavidbehandlingen.

7.3Isambandmedförfrågningaromdinarättigheterbervidigattförseossmedtillräcklig informationförattbehandladinförfrågan,inklusivedittfullständiganamnochdinepostadress,såattvikanidentifieradigochsvara.

8. Ändringar i denna policy

8.1Viförbehållerossrättenattuppdateraochändradennapolicy.Omvigördet korrigerarvidatumetochversionenlängstneridennapolicy.Vidväsentliga förändringarkommerviattmeddeladettaiformavettsynligtmeddelande,till exempelpåvårwebbplatsellerviadirektmeddelande.

9. Kontakt

9.1Dukankontaktaosspåe-postadressennedanomdu:

•intehållermedomvårbehandlingelleranserattvårbehandlingavdina personuppgifterbrytermotlagen

•harfrågorellerkommentarertilldennasekretesspolicy

•villåberopaenellerfleraavdinarättighetersomregistreradsombeskrivsidenna sekretesspolicy

Omduharfrågorellerkommentarertilldennapolicyelleromduvillåberopaeneller fleraregistreradesrättigheterskadukontaktaosspåföljandee-postadress: personuppgiftsansvarig@svenskafoder.se.

9.2Visträvarefterattgöraalltvikanförattuppfylladinaönskemålgällandevårbehandling av

dinapersonuppgifterochdinarättighetersomregistrerad.Omdu,trotsvåra ansträngningar,villlämnainettklagomålkandugöradetgenomattkontaktaden nationelladataskyddsbyrån.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.