Page 1

ตัวอย่ างโครงงาน ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

โครงงาน : กระบวนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ ในโรงงานอาหารสัตว์ สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปั ญหา : บริษัทต้ องการปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ให้ ได้ มาตรฐาน และลดการปนเปื อ้ นในอาหารสัตว์ โครงงาน : การศึกษาการแสดงออกทางกายภาพและคุณภาพในเมล่อน โดย เปรี ยบเทียบช่วงเวลาการให้ ปยที ุ๋ ่แตกต่างกัน สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช ปั ญหา : บริษัทต้ องการปรับปรุงระบบการปลูกเมล่อนให้ มีคณ ุ ภาพสม่าเสมอ โครงงาน : อิทธิพลของความชื ้น ค่าความเป็ นกรดต่อคุณสมบัติของ แป้งมันสาปะหลังดัดแปรหลังผ่านการคัว่ สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร ปั ญหา : บริษัทต้ องการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพแป้งมันสาปะหลัง ดัดแปร โครงงาน : โครงงานศึกษาภาพรวมของการผลิตน ้าตาลและการหาสภาวะของ การวิเคราะห์ความชื ้นด้ วยตู้อบลมร้ อน สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร โครงงาน : การพัฒนาฟิ ล์มผสม Crude Pediocin สาหรับยับยังการเจริ ้ ญเติบโต ของเชื ้อ Listeria monocytogenes ที่พบในผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร

1


โครงงาน : การทดสอบสมรรถนะทางเครื่ องยนต์ที่ใช้ เครื่ องยนต์เบนซิน สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่ องกล ปั ญหา : โรงงานต้ องการทดสอบสมรรถนะเครื่ องยนต์เบนซินและมลพิษ ที่เกิดขึ ้นจากเครื่ องยนต์ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรื อไม่ โครงงาน : การจัดการการใช้ พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงาน สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า ปั ญหา : โรงงานต้ องการทราบอัตราการใช้ พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต เพื่อหาแนวทางในการลดค่าใช้ จ่าย โครงงาน : การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตก๊ าซชีวภาพด้ วยระบบย่อย แบบไร้ อากาศ สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ปั ญหา : บริษัทต้ องการทราบความเป็ นไปได้ และคุ้มทุนในการผลิตก๊ าซ ชีวภาพจากน ้าเสียก่อนที่จะมีการลงทุนสร้ างระบบบาบัดน ้าเสีย โครงงาน : การผลิตฝาท่อระบายน ้าจากปูนซีเมนต์ที่เหลือทิ ้งจากการขนส่ง สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา ปั ญหา : รถบรรทุกปูนซีเมนต์ผสมเสร็จต้ องทิ ้งปูนซีเมนต์ส่วนที่เหลือจาก การเทถนนคอนกรี ต โครงงาน : The Evaluation of Overall Heat Transfer Coefficient of Heat Exchanger สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี โครงงาน : โครงงานลดปั ญหาจุดดาบนผลิตภัณฑ์ Sanitaryware สาขาวิชา : วิศวกรรมเซรามิก โครงงาน : โครงงานการศึกษาสภาพสินค้ าที่ชารุดเสียหายในตู้ Container ประเภท LCL ก่อนการยกขนเคลื่อนย้ าย สาขาวิชา : วิศวกรรมขนส่ง

2


โครงงาน : โครงงานการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต การประกอบ สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โครงงาน : โครงงานการศึกษาการใช้ แสงอัลตราไวโอเลตสาหรับการฆ่าเชื ้อ ในพื ้นที่ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม โครงงาน : การออกแบบตัวละครในเกมส์อสุรา สาขาวิชา : เทคโนโลยีมลั ติมีเดียและแอนิเมชัน่ โครงงาน : การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อลดส่วนการวิ่งรถบรรทุก เที่ยวเปล่า สาขาวิชา : วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ ปั ญหา : บริษัทต้ องการลดต้ นทุนการขนส่งสินค้ าโดยการเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ โครงงาน : โครงงานสรุปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงงาน : โครงงานการศึกษาลักษณะการเกิดเสียงกับแนวทางการควบคุม สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงงาน : โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพการบาบัดน ้าเสียของโรงพยาบาล กระสัง โดยใช้ ระบบบึงประดิษฐ์ สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้ อม โครงงาน : การจัดการขยะติดเชื ้อในโรงพยาบาล สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้ อม ปั ญหา : โรงพยาบาลยังไม่มีระบบการจัดการขยะติดเชื ้อที่ดี ทาให้ เกิด การปนเปื อ้ นขยะทัว่ ไป

3


โครงงาน : ประเมินความเสี่ยงทางกายศาสตร์ การทางานของพนักงาน ด้ วยวิธี REBA สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปั ญหา : พนักงานเกิดการเมื่อยล้ าและบาดเจ็บสะสมเรื อ้ รังจากการยก การแบก และการหามผลิตภัณฑ์ โครงงาน : การทดสอบสมรรถภาพทางกายประชาชนทัว่ ไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ การกีฬา ปั ญหา : ผู้รับบริการต้ องการทราบโปรแกรมการออกกาลังกายทีเ่ หมาะสม กับตนเอง โครงงาน : แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายออนไลน์ สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ การกีฬา โครงงาน : ระบบสืบค้ นข้ อมูลอัจฉริยะของการฝึ กอบรม (Smart Search of Training System) สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ปั ญหา : การค้ นหาข้ อมูลมีความล่าช้ าและเกิดปั ญหาความผิดพลาด ในหลายด้ าน หลายฝ่ ายที่ใช้ ข้อมูลร่วมกัน เกิดความซ ้าซ้ อน ในการทางาน โครงงาน : การพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ในรูปแบบแอนิเมชัน่ “ขันตอนการประกอบ ้ วัตถุดิบ โปรดักส์ เฮลีออส ครี นรูม 2.5” สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ปั ญหา : การนาเสนอในรูปแบบเก่าเป็ นการนาเสนอแบบ Power Point ซึง่ ดูแล้ วเข้ าใจยากและอาจทาให้ พนักงานเกิดความเบื่อหน่าย ไม่น่าสนใจ เพราะเป็ นเพียงแค่ภาพประกอบที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

4


โครงงาน : การพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้แบบมัลติมีเดียโดยมีการนาเสนอในรูปแบบ ของการ์ ตนู แอนิเมชัน่ เพื่อให้ เกิดความน่าสนใจ การใส่ใจในคุณภาพ ของงาน Quality Awareness สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ปั ญหา : จากเดิมการอบรมพนักงานใหม่จะใช้ วิธีการนาเสนอโดยการใช้ Power Point เป็ นหลัก ซึง่ ไม่น่าสนใจ โครงงาน : การประกอบพาร์ ทโปรดักส์ จาไมก้ า คลีนรูม 2.5 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ปั ญหา : จากเดิมการอบรมพนักงานใหม่จะใช้ วิธีการนาเสนอโดยการใช้ Power Point เป็ นหลัก ซึง่ ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร โครงงาน : ประมวลผลการวิเคราะห์และติดตามการทางาน ภายในบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ โครงงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มลั ติมีเดียเพื่อการฝึ กอบรมพนักงาน (Multimedia E-Book For Basic HDD Orientation Program) สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ โครงงาน : ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเครื่ องมือการเกษตรในไร่อ้อย สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ปั ญหา : บริษัทต้ องการใช้ เครื่ องมือการเกษตรให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด โครงงาน : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา : สติ๊กเกอร์ ไลน์ สาขาวิชา : การออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ปั ญหา : การคัดลอกสินค้ าตามท้ องตลาดจะพบรองเท้ าแบรนด์อื่นที่ทาให้ รูปทรงรองเท้ าที่คล้ ายคลึงกับรองเท้ าแบรนด์โมโนโบ้ ทาให้ ลกู ค้ าเกิด ความสับสน

5


โครงงาน : การปรับปรุงกาลังการผลิตในส่วนของขันตอนการขั ้ ดสไลด์เดอร์ “SF Lapping Line Bottle Neck Capacity Improvement” สาขาวิชา : การจัดการอุตสาหกรรม ปั ญหา : กระบวนการผลิต พบว่าปั จจุบนั เวลาที่ใช้ ในการผลิตหัวเขียน-อ่าน บริเวณพื ้นที่ Lapping Process (MMX Area) ของกระบวนการผลิต Slider Fabrication ใช้ เวลานานในแต่ละรอบการผลิตก่อนที่จะถูก ส่งไปยังพื ้นที่อื่น โครงงาน : การสร้ างการรับรู้ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ ยวั ซ่า ผ่านสื่อ TVC สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) โครงงาน : การเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเบิกสินค้ า สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด)

โครงงาน : การวางแผนการตลาด โดยเน้ นการสื่อสารการตลาด เนื ้อหมูอนามัย HyMEAT สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) โครงงาน : การลดต้ นทุนด้ านโลจิสติกส์ในการนาเข้ าจากประเทศจีน สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) โครงงาน : การจัดการข้ อมูลเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน (Information Sharing for Efficiency Improvement) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการธุรกิจใหม่ และภาวการณ์ ประกอบการ) โครงงาน : การศึกษาพฤติกรรมในการรับสื่อทางการตลาดและปั จจัยที่มีผลต่อ การเลือกซื ้อสินค้ าของกลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์ HIP Designet T7100 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด)

6


โครงงาน : การพัฒนาคุณภาพการให้ บริการสินเชื่อเพื่อการเคหะ สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ ปั ญหา : ลูกค้ าบ่นเรื่ องความล่าช้ าการอนุมตั ิสินเชื่อให้ แก่ลกู ค้ าที่มารับบริการ

โครงงาน : การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดวางพาเลทกล่องบรรจุภณ ั ฑ์ สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ ปั ญหา : บริษัทมีปัญหาเรื่ องประสิทธิภาพการจัดระบบ Warehouse การเบิกจ่ายและการตรวจเช็คสต็อกสินค้ า โครงงาน : การลดน ้าตาล Reject ที่มีสาเหตุจากรถ Forklift เหลือไม่เกิน 0.0125% สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์)

โครงงาน : การจัดการคลังสินค้ าเกรดบีให้ เกิดการใช้ ประโยชน์สงู สุด สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) โครงงาน : การปรับปรุงประสิทธิภาพแถวคอยในการชัง่ น ้าหนักรถ โดยใช้ วิธีการ จาลองสถานการณ์ สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) โครงงาน : จัดแคมเปญกิจกรรมอบรมสัมมนา ภายใต้ โครงการศุภาลัยแฟนคลับ “จัดพอร์ ตหุ้น รับดอกเบี ้ยขาขึ ้น” สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) โครงงาน : โครงงานศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งผลิตปิ โตรเลียม โป่ งทรายคา สาขาวิชา : เทคโนโลยีธรณี

7


โครงงาน : การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อการจัดการการเงินและสินเชื่อธนาคาร สาขาวิชา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงงาน : การทดลองทักษะและทฤษฎีก่อนสู่โลกภายนอกที่ Unique digital สาขาวิชา : เทคโนโลยีมลั ติมีเดียและการสร้ างภาพเคลื่อนไหว โครงงาน : การดูแลระบบเครื อข่าย (Network) ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) สาขาวิชา : วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ โครงงาน : ระบบถ่ายทอดสัญญาณ Air-to-Ground Communication สาขาวิชา : วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ โครงงาน : การพัฒนาเว็บไซต์ระบบซื ้อขายและประมูลสินค้ าออนไลน์ (SBSEA.com) เพื่อเชื่อมต่อระบบหลักของบริษัท (ระบบ STR Account Online) สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงาน : E-commerce Service System สาขาวิชา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงงาน : เครื่ องวัดเมฆ (Beagle-Sky) สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงงาน : ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรภายในบริษัท (Data Analytic of ISD, Internal Project) บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชนั่ ดิลิเวอรี่ จากัด สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงงาน : ศึกษาการทางานและวิเคราะห์ระบบโครงข่ายขนาดใหญ่ที่มี การทางานต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่ โมง สาขาวิชา : วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

8


โครงงาน : โครงการจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ โครงงาน : การออกแบบและสร้ างเครื่ องกัด CNC ชนิด 3 แกนที่ควบคุม ด้ วยโปรแกรม Mach3 สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ โครงงาน : การพัฒนาเครื่ องมือเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดข้ อมูลด้ วยมาโคร สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงาน : ระบบพิมพ์ซปิ ิ ง้ ลาเบล และสืบย้ อนการผลิต สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงาน : ระบบการรายงานสภาพอากาศของสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ สาขาวิชา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงงาน : ระบบขอใช้ บริการไอทีของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงาน : การพัฒนาเทคนิคการลอยตะกอนชนิดละลายอากาศ (Dissolved Air Flotation) ของเครื่ อง Paper Machine 3 บริษัทเบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ เซลลอกซ์ จากัด สาขาวิชา : เคมี โครงงาน : การออกแบบและสร้ างเครื่ องกลิ ้งท่อเพื่อช่วยในงานเชื่อม (Design and Construction of Tubes Rolling Machine for Welding) สาขาวิชา : เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

9

ตัวอย่างโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตัวอย่างโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
Advertisement