Page 1

SARPSBORG UKE 49 – UTGAVE 6 – DESEMBER 2015

God jul

Desember er en svært aktiv tid for våre kirker med en rekke konserter, gudstjenester og samlinger. Vi gir deg den hele oversikten over alt som skjer.

En trofast kirkevenn

Anne Marie Olsen har vært en med i menighets­rådet i Soli siden 1986. Det lokale kirkelivet er viktig, minner hun om.

side 5

Gud er hos oss

Julestjernen i vinduene våre forteller at Gud er tilgjengelig for oss, skriver biskop Atle ­Sommerfeldt i sin julehilsen.

side 2

Min tro

Hege Saugestad ber mye, særlig når hun føler seg misforstått, ensom og trist. Men også av takknemlighet! side 4


PÅ TALERSTOLEN

2

www.kirkenytt.no

Desember 2015

Gud er hos oss

PÅ TALERSTOLEN Atle Sommerfeldt Biskop

En av våre fine juleskikker er at vi henger en lysende stjerne i vinduet. I de mørke juledagene er stjernen synlig på god avstand og gir mørke vinduer et vennlig inntrykk. I mitt barndomshjem var stjernen også en markør som viste at i dette hjem­ met lot vi stjernen lede oss til det store underet i stallen i Betlehem. I den stallen ble Gud født som men­ neske. Der tok jorden himmelen i favn når Maria vugget barnet i søvn. For å sitere Alf Prøysen: «Den fyste gong hu skinte så laga hu ei bru, imilla seg og himmel`n og ei krubbe og ei ku» Julefortellingene i Det nye testamentet knytter stjernen til tre vise menn. Det sies ikke noe annet om dem enn at de kom østfra. Noen mener de kom fra Petra i Jordan, et av de viktigste knutepunkter ­mellom øst og vest, nord og sør. Gavene de brakte med seg; gull, rø­ kelse og myrra, viser at de kom fra et sted med vidstrakte handelsfor­ bindelser. Gavene markerte at hele

verden var med på vandringen til Betlehem. Andre mener de kom fra Iran fordi kunnskapen om å lese stjerne­tegn var mest utviklet der. Den iranske zoroastrisme­ religionen la særlig vekt på kunn­ skapsdannelse basert på tyding av stjernetegn. Fortellingen sier at vismennene dro ut på vandring fra trygge og kjente omgivelser, ledet av en stjerne. De vandret til et folk de ikke tilhørte, et folk som hadde en tro vismennene sto utenfor. Deres vandring startet som en leting etter en kraftfull konge som skulle her­

ske over sitt folk. Vandringen førte dem vekk fra maktens palasser og inn til en konge født i en stall av en ugift tenårings­mor. For meg representerer de tre vis­ mennene den lengsel som ligger dypt nedlagt i de aller fleste men­ nesker gjennom alle tider og på alle steder. Det er en lengsel som ikke tilfredsstilles av makt, penger, pre­ stisje og godt omdømme hos na­ boer og kolleger. Det er en lengsel etter helhet, akseptering og helbre­ delse. Denne lengselen gjør men­ neskeheten til et folk på vandring, som søker styrke og stillhet midt i

en tilværelse som ofte har islett av uro, bekymring og nød slik dikteren Eivind Skeie beskriver det i salmen «Vi er et folk på vandring» (Norsk Salmebok 618). Betlehemstjernen leder oss dit. Gud lar vismennene fra en ­annen kultur, med et annet språk og a­ nnen religion bli ledet av en s­ tjerne til Jesu føderom. Jesus ble ikke bare sendt til jødefolket, men kom til hele men­ neskeheten for å vise oss alle at Gud er hos oss. Gud er ikke lukket inne i de båser og grupperinger vi måtte finne tjenelig og naturlig. Stjernen forteller oss at Gud er større enn alt

vi kan forestille oss. Stallen og kryb­ ben viser oss at Gud oppsøker hver og en av oss der vi er, og slik vi er, med Ordet om nåde og kjærlighet. Julestjernen i vinduene våre ut­ trykker at stjernen har stoppet også over våre hjem, og forteller at Gud er tilgjengelig for oss. I vår livsvand­ ring under Betlehemsstjernen kan vi hvile i tillit til at Gud ledsager oss hele tiden. Da kan vi synge de gode julesangene med full røst og tenne de mange lys og stjerner i vinter­ mørket. Gud er hos oss.

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS! Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss!

Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

Mob. 909 48 698 Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


www.kirkenytt.no

3

Desember 2015

TEOLOGISK HJØRNE

Lars Ahlin – nådens uorden Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Solli

Han hadde fortjent en omtale i vår-nummeret av Kirkenytt. I vår hadde nemlig forfatteren Lars Ahlin fylt 100 år. Den 4. april ­ 1915 ble han født på Södermalm i Sundsvall i noe han selv har be­ skrevet som et slumområde. Han var yngst av syv søsken. Da han var tre år flyttet familien til Stock­ holm, der moren Jenny rømte fra ekteskapet for en yngre mann. I Stockholm måtte barna i realiteten klare seg selv. Faren, Gustaf Ahlin, var handelsreisende, slet med al­ kohol og var borte i lange perioder. Lars Ahlin hadde store intellektu­ elle ambisjoner. Han ville gjerne ha tatt lærerutdanning, men øko­ nomien tillot det ikke. For penger han selv hadde spart etter småjob­ ber gikk han 1933 til 1935 på Ålsta Folkhögskola i Fränsta, mellom Sundsvall og Östersund. Opphol­ det der betydde mye for hans intel­ lektuelle utvikling. Hans litterære produksjon er stor og betydnings­ full: 17 romaner, 8 novellesamlin­ ger, 4 drama og 4 essay-samlinger. I 1946 giftet han seg med forfatter­ innen Gunnel Ahlin (1918–2007, født Hellmann). Etter at han døde i Stockholm i 1997, 81 år gammel, skrev hun to nydelige bøker om sin mann: Lars Ahlin växer upp (2001) og Nu ska vi ta pulsen på världen (2005). Ahlin fikk en mengde litte­ rære priser og utmerkelser og det er skrevet utallige artikler og ­bøker om ham og hans forfatterskap, deriblant 6 doktoravhandlinger. Men ble hans 100-årsdag over­ hodet nevnt i norsk presse? Ble han og hans forfatterskap omtalt i noen av våre norske litterære tidsskrifter? Jeg er redd svaret er nei. Uansett hvor beskjedent dette er, Lars Ahlin fortjener en omtale i Kir­ kenytt før 2015 ebber ut.

Forbønnens estetikk I debutromanen Tåbb med manifestet fra 1943 møter vi ­

den arbeidsløse 19-årige Tobias Jansson (Tåbb) fra nord-Sverige ­ som under depresjonen i begyn­ nelsen av 1930-årene gir seg ut på veien for å søke jobb. Ved siden av å være en realistisk skildring av samfunnsforhold sett neden­ fra, er romanen også en drøfting av sosialismens teori. Med seg har Tåbb det kommunistiske manifes­ tet, som han anser for å være den absolutte sannheten. Men han grubler over samfunnsforholdene. Krisen kommer når han stilles utenfor produksjonen og synker ned i de arbeidsløses pariakaste, «trasproletariatet». Helt fra debuten i 1943 utviklet han det han selv kalte en «förbö­ nens estetik». De mange stem­ mene fra virkeligheten ber om noe. De har sitt eget språk, og de må bli hørt. Ved å gå ut fra andre men­ neskers særegne språklige situa­ sjon skapte Ahlin det han kalte en «mångstämmighet». De han skil­ drer er særpregede unntaksmen­ nesker. Ofte er de i konflikt med sine omgivelser. Men det som kun­ ne ha blitt bare nød og mørke kla­ rer Lars Ahlin å forene med en rå, folkelig humor. Det oppleves ikke minst tydelig i kjærlighetsromanen Natt i marknadstältet (1957). Der blir temaet synd gjennomlyst i en rikdom av motiver med humor og varme, innlevelse og ironi og med et mylder av groteske personer, et riktig marked av poesi og teologi.

En svensk Dostojevskij Samtidig som Ahlin skildrer en barsk realisme, oftest sett fra det aller nederste trinnet i samfunnet, så er hans romaner idè- romaner. Han er blitt kalt en «svensk Dosto­ jevskij». Ahlins store filosofiske roman Din livsfrukt, som han utga som 72-åring (1987), er så rik og mang­ foldig at den kan betegnes som hans kunstneriske testamente. Ho­ vedpersonen, Johannes, forteller sin livshistorie. Han er en einstø­ ing, full av mistro og tvil. Selv om hele hans mangefasetterte livsløp skildres i romanen, vil jeg her sette lys på hans tjenestepike, Julietta. Julietta er hun som holder orden i huset. Hun handler, lager mat, vasker undertøy, stryker skjorter.

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI

TORILL SOLHØI

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD ROBERT TORP Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no

mannen som var skutt, han var vel ikke død? Nei, han blødde i ansik­ tet, men han beveget seg… Julietta handler raskt. Hun tar hagla, stapper den i en sekk, drar ut i den tidlige folketomme morgenen og senker den i elva.

Nådens uorden

Lars Ahlin (1915–1997) Og når kriser oppstår, er det hun som midt på natten smører smør­ brød, lager varm kakao og er klar til å lytte. Kort sagt, det er Julietta som gjør det mulig for overklassefa­ miliens medlemmer å leve det livet de lever. Og de merker aldri hennes innsats. Julietta tar vare på Johannes i hele hans oppvekst. Faren dør tid­ lig, moren går inn i en depresjon, men Julietta er der for ham – varm, praktisk og usentimental. Og hun er en troende lutheraner som selv­ sagt leser aftenbønn med Johannes hver kveld. Det er også til henne Johannes kommer når han tar ste­ get fra barndommens tro til ung­ dommens fornektelse. Hun lytter til hans ateistiske bekjennelse og møter ham med sin kristne tro. Jo­ hannes sier: «Jag förstår inte vad du säger. Men du begriper när jag sä­ ger att jag är ateist.» Samtalen blir

en naken, nesten sakramental kom­ munikasjon over den dype kløften. Og Julietta konstaterer at han i hvert fall ikke kan hindre henne fra i stillhet å be for seg. Men Juliettas kjærlighet er ikke ukontroversiell. En tidlig morgen kommer Johannes hjem og forteller at han har skutt et menneske. Det var natten før muntlig studenteksa­ men, og han fikk ikke sove. På im­ puls tok han farens hagle, syklet til en søppelplass og skjøt rotter. Men for sent viste det seg at en av rot­ tene var et menneske. En mann blir truffet av skuddet hans. Johannes ser det – og stikker av. Hva skal han gjøre? Han vil gå til politiet og fortelle hva som har hendt. Men Julietta sier resolutt nei. Å gå til politiet ville ikke bare ødelegge hans studenteksamen. Det ville også rasere hele livets hans. Hadde noen sett det? Nei. Og

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper deg videre. www.fonus.no Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

En moralsk forsvarlig kjærlig­ hetshandling? Johannes – og uten tvil Ahlin selv – plasserer Juliet­ tas handling inn i hennes kristne sammenheng. Julietta er et enkelt jordnært menneske som elsker Johannes. Hun kan helt enkelt ­ ikke se noe alternativ. For henne sto hele Johannes fremtid på spill. Så hun handlet umiddelbart. Og det ble galt. Julietta er klar over sin mennes­ kelige maktesløshet. Den kunne ha skapt fortvilelse og handlings­ lammelse. Men hennes kristne tro får henne til å handle. Hun bryter den verdslige loven og er beredt til å ta konsekvensene. Hun til og med synder mot Gud. Men i hennes liv som kristen er dommen og straffen en gang for alle lagt på Kristus. Hun går selv fri. Hennes tro er at hun for Kristi skyld i Guds øyne skal regnes som rettferdig, selv om hun ikke er det. Nådens uorden ville muligens litteraturprofessor Gunnar D. Hansson ved Gøteborg universitet ha kalt dette dilemmaet. I sin dok­ toravhandling med tittelen Nådens Oordning (1988) gjør han riktignok studier i en annen av Lars Ahlins romaner,en roman med den ta­ lende tittel Fromma mord. Men det typiske for de fleste bøkene til Lars Ahlin er at de både er lettleste og forståelige og samtidig rikholdige og kompliserte. De tar opp store spørsmål. Hvordan gikk det så med Julietta og Johannes i romanen Din livs­ frukt? Den som leser får se. Lars Ahlin er en høyst levende 100-åring.


4

www.kirkenytt.no

Desember 2015

En trofast Har vært med i ­menighetsrådet i Soli siden 1986

Min Tro Det er slik at jeg vokste opp i hjem uten kristen tro og uten de store spørsmål om vår eksistens og om de store ting i livet. Mine foreldre var tilstede, og mamma var en trygg mor som var mye hjemme med oss barna, alltid fint å komme hjem til mat og stell. Så et trygt hjem hadde jeg.   Men jeg har alltid savnet noe gjennom hele livet mitt både som barn og ungdom, og også søkt videre som ­voksen.  Jeg synes nok at vi mennesker har klart å ødelegge Gudsbegrepet og at mange dømmer hverandre om man tror eller ikke. Det er jo slik at i det hele handler om å gjøre hverandre gode, se hverandre, gi trygghet og kjærlighet, og prøve å gjøre dette fra sitt eget hjerte! Ikke hode. Jeg tror og vet at dette har alltid ligget naturlig i meg. Kaller jeg en annen for en løgner, må jeg se om jeg har vært en løgner i mitt livet. Det har jeg vært! For å redde meg selv, og ikke våge å være alt! Jeg vil jo bli likt, og prøve å være perfekt eller flink eller morsom – ja alle labler vi har fått høre at vi er.  Jeg møtte min mann Frank Rune Johansen da jeg var 26 år, og her fikk en ny familie med helt annen bagasje, og mye tro. Jeg likte at min kjæreste var litt «ordentlig» og trodde på Gud. Det er ingen tilfeldighet at vi to møttes. Han har lært mye av meg og omvendt.  Alle sangtekstene mine handler om tro og kjærlighet på forskjellige måter.  «Et lys» er nok den som sterkest kan knyttes til kraften som jeg kjenner i meg da sang og tekst kommer på likt. det er sterke øyeblikk! Da vet jeg at jeg ikke er alene, fordi om jeg fysisk er alene ved piano. Jeg våger i dag å kalle meg en troende, en som tror på Gud, og Jesus er et fantastisk forbilde. Et av yndlings­ sitatene fra Thomasevangeliet (dessverre utelatt i Bibelen) er «Den som kjenner alt, men ikke seg selv, vil savne alt!» Det traff meg hardt og sterkt !! Jeg var på et kurs på Hamar og der var også Helge ­Hognestad, en herlig mann! Han snakker om kristendom på en annen måte, mer fra hjerte, noe jeg kan forstå. Han «preker» fra hjertet – ikke i en presterolle, men mer som et medmenneske med mye innsikt om akkurat mennesker. Så han snakket til mitt hjerte!  Jeg tok med min venninne Ina, og så kjørte vi til Hamar for å på gudstjeneste! Herlig dag! Jeg ber mye, særlig da jeg føler meg misforstått, ensom og trist, men også da jeg ber av takknemlighet! Å virkelig kunne tilgi og takke er deilig og viktig for egen helse, så det øver jeg meg på hele tiden.  Jeg søker og søker, og kaller meg en vandrer i livet. Og elsker at andre er med meg på veien, jeg har tiltrukket meg mange nye spennende mennesker de siste 10 årene. Så min tro, ja den er her sterkere enn noen gang, på min måte!  HEGE SAUGESTAD, ARTIST OG MEDVANDRER

– Det er viktig at man stiller opp for det lokale menighetslivet. ­Ellers kan tilbudet fort bli borte, sier Anne Marie Olsen (80). Jeg tar meg forbi Soli Brug og f­ ølger vannet et stykke innen landskapet åpner seg og jeg ankommer den idylliske gården innerst i Aagaards­ veien. Det er blitt november og høsten har for lengst malt skogen i gult og oransje. På oversiden står trærne og gir ly for nordavinden på kalde vinterdager. Bak meg skuer jeg over store deler av Soli sokn. En bekk klukker lystig på sin ­hastige vei mot storebror elva. Ellers er det bare stillheten jeg ­hører. Inn­ til Anne Marie står i ­døråpningen og ønsker v­ elkommen inn med et lunt smil og snille øyne.

Blindeforeningen Veggene i stua er fylt av minner fra et levd liv. Bildene henger tett. Strik­ ketøyet vitner om at det blir mange sokker i julegaver i år også til sin sønn, svigerdatter, tre barnebarn og ene oldebarn. 80-åringen byr på kaffe og bløt­ kake fra møtet i blindeforeningen «Vårsol» kvelden før. Og hjembakst. – Jeg liker å bake, sier hun. Og lu­ rer på om noen kan ha noe interesse av å lese om henne i Kirkenytt. – Men jeg får vel stille opp, sier hun. – Ja, nettopp, svarer jeg. Det er fordi du alltid stiller opp. Uten ­akkurat slike som deg hadde ikke det rike menighetslivet fungert. – Nåvel...

Til Soli i 1958 Anne Marie er oppvokst på A ­ lshus på Kråkerøy, med nærhet til ­vannet og en far som var fisker av yrke. En trygg og god oppvekst, minnes hun. – Vi barna lærte oss tidlig å mestre vannet. Svømming og roing ble en del av aktivitetene. Søndager var jeg ofte med farmor i kirken. Og det var obligatorisk med søndagsskole, barnemisjon og yngres.

På Kråkerøy traff hun etter hvert også sin mann Willy Olsen, en ­dyktig sveiser og platearbeider av yrke. – Men han hadde jobbet på en gård i ungdommen, og bar på en drøm om å få sin egen. Jobbe tett på naturen og dyrene. Da vi så at dette gårdsbruket var til salgs, slo vi til! Ekteparet flyttet hit i 1958. Hun innrømmer gjerne at overgangen var stor fra jobb som ekspeditrise i butikk til bondekone, selv om hun var vant til dyr fra gårdsbruket i ­nabolaget på Kråkerøy. Ikke var det innlagt vann i hu­ set, og hun måtte raskt lære seg å ­melke for hånd – og alle øvrige sys­ ler gårdsbruket forlangte. I tillegg til kuer, var det både høns og griser og hest som skulle mates og stelles. – Også slakting av griser foregikk på gården, og jeg lagde sylte, lunge­ mos og leverpostei, forteller hun. – Det var mange tunge tak, men heldigvis ble det lettere når vi fikk mer moderne utstyr og maskiner. Og etter hvert også en traktor! I dag er det sønnen og sviger­ datteren som driver gården videre, nå med produksjon av korn og litt høy – samt tre, fire stallplasser for hester på beite.

Inn i menighetsrådet En dag i 1986 kom Geir Harald ­Johannessen på besøk på gården, og Anne Marie husker hun umid­ delbart lurte på om det hadde skjedd noe tragisk. – Men han sa kjapt at han kun kom med gode nyheter. «Du har Soli-folkets tillit. Kan jeg sette deg opp på lista for det kommende ­menighetsvalget», sa han. – «Nei», svarte jeg. «Slikt har jeg ikke peiling på!» «Men du vet ikke før du har prøvd!» «Ja, ja, jeg får vel prøve da! Men

Anne Maries hjem vitner om et langt og minnerikt liv. På veggen henger familiebildene tett.

jeg håper at ingen stemmer på meg!» Men stemmer fikk hun, mer enn nok til å ta henne til menighets­ rådet. Der har hun vært siden – i inneværende periode som vara.

Viktig for Soli – Jeg har flere ganger sagt at nok er nok og takket for meg, men da de har manglet folk, har jeg blitt overtalt til å fortsette. Og det har jo vært både hyggelig, sosialt og lærerikt. Jeg har blitt kjent med mange flotte mennesker. – Om vi ikke klarer å stille et menighetsråd, er det fort gjort at tilbudet legges ned. Soli kirke er et svært viktig samlingspunkt for området her, derfor håper jeg at de unge også ser dette og stiller opp, påpeker hun. Med årene har det også blitt en rekke øvrige oppgaver både for menigheten og øvrige frivillige ­ organisasjoner. Den dag i dag er hun ombærer av Kirkenytt, gjerne sammen med sin svigerdatter.

Lagde juletrefoten Også mannen Willy og sviger­ datteren Ann-Karin har vært aktiv


www.kirkenytt.no

5

Desember 2015

k ­ irkevenn

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

For oss over 60. Første onsdag i måneden: 11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15 Liturgisk avslutning. 2. desember: «Mine malerier» ved Helge Skånlund. «Juletoner» ved Sigrun Solvang og Henrik Brusevold.

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Anne Marie Olsen har i alle år bidratt både i det lokale menighets­arbeidet og i flere frivillige organisasjoner. – Jeg holder på så lenge helsa holder, sier hun til Kirkenytt. Her på gården i innerst i Aagaardveien.

deltagende både i menighetsrå­ det og på dugnader av ulike slag. ­Mannen døde fra henne for åtte år siden, etter en tids sykdom, fortel­ ler hun. – Han var en dyktig og ­arbeidsom

mann. Han har for øvrig laget jule­ trefoten som brukes i Soli kirke – og vi hogde grana i kirken her i mange år, forteller Anne Marie Olsen ivrig. En av kirkens mange, trofaste fotsoldater som jobber i det stille,

og som bidrar til å holde det lokale menighetslivet i gang. Det fortjener både oppmerksom­ het og en stor takk! TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO


6

BARNESIDENE

www.kirkenytt.no

Desember 2015

BERIT OG KRISTINS

DIKTHJØRNE Vi venter og venter

Det er årets ventemåned nå. Desember. Det er en måned som det skjer masse, og vi sitter absolutt ikke bare og venter. Det er mye som skal gjøres og ofte opplever vi at det blir litt stress. Baking, innkjøp av gaver, pynting. Kanskje vi voksne er veldig gode på akkurat det. Vi venter på selve juleaften. Egentlig så er dette en gledesmåned. Vi gleder oss til å feire jul og å feire bursdagen til Jesus. Vi kan bruke denne tiden til noe som er hyggelig. Kanskje har du en julekalender hjemme, og en luke åpnes for hver dag. Når jeg var liten hadde jeg nellikspiker i en klementin. Så tok jeg ut en for hver dag. Så har vi adventslysene, som vi tenner ett etter ett, for hver søndag. Mange ulike måter er det å forberede seg på. Det viktigste er nå i alle fall å glede seg, glede seg over den beste julegaven av alle – at Jesus ble født i en stall. Han kom som en gave til oss!

Garanterer julestemning!

Takk min Gud, for hele meg: Hjertet, håret, hodet mitt, føttene som du har gitt, ryggen, magen, hud og hender, øyne, ører, munn og tenner. Takk, min Gud, for hele meg! Alltid vil jeg takke deg! – Margareta Melin –

Vellykket «HalloVenn»

Korene i Tune kirke holder sin tradi­ sjonelle advents­ konsert i Tune kirke søndag 30. novem­ ber kl 18.00. – Vi kan garantere deg god førjuls­ stemning, sier kantor og korleder Henrik Brusevold. – Korene vil framføre det som sannsynligvis er verdens ­korteste, men fineste, julespill. Det blir gamle og nye, kjente og ukjente, norske og uten­ landske sanger og salmer som hører adventstiden og julen til, sier Henrik Brusevold.

Ole Herman Huth Aspirantkoret, barnekoret og pikekoret deltar med egne avdelinger, og Ole Hermann ­

Korene i Tune kirke innleder adventstiden med konsert i Tune kirke 30.november. Huth deltar på fiolin. Mari Ann ­Bjørnstad, Anna Karoline Kvarsnes Skjelin og ­Henrik Brusevold leder og akkompagnerer korene gjen­ nom konserten, som i seg selv er en garanti for høy kvalitet.

Erstatter gudstjeneste Konserten er i stedet for ­ vanlig gudstjeneste denne ­dagen. ­

Sokneprest Lisbeth Heie ­regersen har liturgisk av­ G slutning. Det blir også kirke­ kaffe med servering av gløgg og pepper­kaker og det tas opp ­kollekt ved utgangen. Velkommen til en hyggelig innledning på adventstiden! TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO

Velkommen til adventskonsert! Korene i Tune kirke holder sin tradisjonelle adventskonsert i Tune kirke søndag 30. november kl 18.00

Årets utgave av HalloVenn ble igjen en stor suksess i Sarpsborg s­ entrum. Ca 600 barn tok del i markeringen, som et ­hyggelig ­alternativ til Halloween. På HalloVenn handler det ikke om å kle seg ut mest mulig skummel og true med knep om du ikke får knask! Her kan du gjerne komme som prinsesse eller gammel dame – eller hva som helst. Det viktigste er å ha det hyggelig sammen med andre. Alle møtte på torget og fikk ut­ delt en pose og et kart over sen­ trum hvor det var tegnet inn en rekke poster som skulle ­ besøkes. Her vanket det godterier og ulike ­aktiviteter, før det hele ble avsluttet

i bakgården på Dickens – med varm ­kakao. Sarpsborg menighet var med­ arrangør, og hadde åpnet kirken for anledningen. I tillegg til utdeling av ballonger og en kjærlighet på pinne, kunne man tenne et lys for å min­ nes noen som hadde gått bort. Det var det mange som gjorde, og kir­ ken ble dermed på flere måter et lunt og varmt sted å komme for alle som tok seg rundt i sentrum denne kvelden.

-Korene vil framføre det som sannsynligvis er verdens korteste, men fineste, julespill. - Det blir gamle og nye, kjente og ukjente, norske og utenlandske sanger og salmer som hører adventstiden og julen til. -Aspirantkoret, Barnekoret og Pikekoret deltar med egne avdelinger. -Ole Hermann Huth deltar på fiolin. Mari Ann Bjørnstad, Anna Karoline Kvarsnes Skjelin og Henrik Brusevold leder og akkompagnerer Korene gjennom konserten. Konserten er i stedet for vanlig gudstjeneste denne dagen. Sokneprest Lisbeth Heie Gregersen har liturgisk avslutning. Det blir også kirkekaffe med servering av gløgg og pepperkaker og det tas opp kollekt ved utgangen. Vi garanterer vakker førjulsstemning!

28.–29. november, natt til første søndag i advent, sover 5. og 6.-klassinger over i kirkene i landet vårt! Vi feirer kirkens nyttårsdag! I Greåker og i Kurland kirker blir det også overnatting – vi gleder oss!! Sjekk nettsiden www.sarpsborg.kirken.no for mer informasjon og om det fortsatt er ledige plasser!


www.kirkenytt.no

BARNESIDENE

Desember 2015 KRYBBEN kan settes frem tom eller med esel og okse hvis man har det. Man kan finne et sted i nærheten som kan være markene utenfor Betlehem hvor man kan plassere hyrder og sauer. Kongene kan set­ tes langt av gårde og flyttes litt hver søndag (frem til 6. ­januar, som

TIPS! TROSOPPLÆRING I HJEMMET

er helligetrekongers dag). Maria og Josef kan også være på ­vandring til krybben. Når julaften kommer kan Jesusbarnet, Maria og Josef og hyrder og sauer få flytte inn i krybben.

PÅ PLAKATEN

Lucia

aktiviteter for barn

i Sarpsborg kirke Tredje året på rad arrangerer vi Lucia­ morgen i Sarpsborg kirke.

0-1 BABYSANG

0-6

BARNEKLUBBER

1-3

SMÅBARNSANG

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/ mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barne­lag kl 17.00

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn. Barneforening for de aller minste.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612)

Greåker kirke: Onsdager 17.00–18.30 Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre

Willem Willschut (977 911 46)

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 16.45-17.30 og 18.00-18.45

Sang, rim, regler og ulik rytme. Sunniva Berg er kursholder. Mel­ lom de to sanggruppene serveres kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Melleby bedehus: Søndag kl. 11:00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Tune kirke Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Apirantkoret fra 4 år til skole­ alder, deretter kan man starte i barnekoret.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Greåker kirke/menighetssenter: Onsdager 17.00–18.30

Klubb i Greåker menighetssen­ ter samtidg som barnesangen i kirken

Camilla Lindgård (472 59 757) Thomas Iversen (976 56 767)

Kurlandkirken: 1. des kl. 18.00

Utdeling av 6-årsbok

Berit Vasdal (995 07 866)

Lande Bedehus: 2. nov og 9. nov kl. 13:30 - 14:30. Førsteklasses gudstjeneste i Tune kirke: 15. nov kl. 11:00 (oppmøte 09:30)

For førsteklassinger

Kristin Tollefsen (477 52 505)

Kurlandkirken, tirsdager 18–20

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke, Onsdager 17:30-18:45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Kurlandkirken/Sarpsborg kirke 28.–29. nov kl. 18.00–13.00 Greåker kirke 28.–29. nov

Overnatting i Kirken. Mye spennende og gøy.

Eileen Stang (99036414) Kristin Tollefsen (477 52 505)

Kurlandkirken mandager kl. 18.00–20.00 i hver uke.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, loddsalg og kveldsmat

Berit Vasdal (995 07 866)

Årets Lucia-kor ser fram til å opptre i Sarpsborg kirke. Dette er et sammarbeids­prosjekt mellom kulturskolen, Malin ­Schavenius og Den norske kirke. I tillegg til de etablerte Lucia­ ternene har vi i år fått 11 nye, blant dem en stjernegutt. Den stemnings­fulle morgenhalvtimen i kirken har samlet fullt hus i to år, og vi tror det samme vil skje i år. Lucia­ koret ­synger, og det leses en Lucia­ fortelling skrevet av Grethe Myhre

7

Skottene. Koret akkompagneres av et lite orkester med ­strykere og blåsere. I år blir også Luciakoret med på gudstjenesten kl. 11.00. Den sendes direkte i NRK P1. Guds­tjenesten ledes av prost Kari ­ ­ Mangrud ­Alvsvåg og musikalsk ansvarlig er ­kantor Carl-Andreas Næss. Velkommen!

4-6 ASPIRANTKOR

4-7 ONSDAGSKLUBBEN

6 6-ÅRSBOK

STORT

BARNEKOR

6 FØRSTEKLASSES

BYJUBILEET

PASSIO OLAVI

6-10 XL-KLUBBEN

- om Norges helgenkonge

Kirkespill for barn og ungdom om Hellig Olav som grunnla Sarpsborg.

7+ BARNEKOR

Stort kor med musikklinja på Greåker vgs

Prosjektbarnekor

SØKER SANGERE

10-11 LYSVÅKEN

fra 10 år

Kontakt: Musikalsk ansvarlig

Henrik Brusevold, kantor i Tune

henrik.brusevold@sarpsborg.com

mob: 402 38 802

ØVELSER

7. og 8. nov

9. og 10. januar

5. og 6. mars

15. - 17. april

Tune kirke

KONSERTER 17. april

19. april

Tune kirke

10-13 XXLKLUBBEN


8

www.kirkenytt.no

Desember 2015

VELKOMMEN TIL HELLIG TRE KONGERS FEST

Sarpsborg menighet inviterer alle – små og store, ja hele familien – til:

Hverdagsmesse med Hellig tre kongers fest i Kurlandkirken tirsdag 5. januar kl. 18.00

PÅ PLAKATEN AKTIVITETER FOR UNGDOM

Dette blir en kveld der vi først har en liten gudstjeneste sammen, der barna fra XL og XXL medvirker. Det blir gang rundt juletreet, god mat, utlodning og godteposer til barna. Håper å se deg!

12-15

FREDAGSKLUBBEN

14

KONFIR­ MASJON 2015/2016

Kristin S. Tollefsen 477 52 505 Berit Vasdal 995 07 866 Andreas Brøttemsmo (90692202)

14+

Ungdomsklubb Wesley Kapell i Soli Fredager i ulike uker kl 19.00

Ann-Karin Aarvik 948 83 841

KLUBB SENKVELD

14+

Torsdager ca annenhver uke i Kurlandkirken (18:30-21:30) 3. desember.

Berit Vasdal 995 07 866

14+

Greåker kirke: 13.des kl 18.00

Ole Jens Hovda 950 28 982

Oppstart i januar Samling for ungdom med under­ visning, sang , mat og hygge.

Håvard Ø. Løvik 97 76 47 91

TRO OG HÅP – EIDET

UGT

14+

STORSAMLING

14+ MILK

I år igjen vil vi gjøre litt ekstra stas på ungdoms­lederne våre!! 11. desember kl 19.00 i Kurlandkirken braker jule­ festen løs. Som tidligere år inviterer vi ungdoms­ledere og MILKere fra hele Sarpsborg området; Varteig, ­Skjeberg, Sarpsborg og Tune/Greåker. Vi håper alle ungdommene våre setter av kvelden. Vi skal spise godt sammen, leke oss, le og synge. Ikke minst skal vi få høre om julas viktigste gave!

Tune/Greåker/Soli/Holleby Undervisning ukentlig. Sarpsborg – innskrivning 19. november kl. 18.00 i Sarpsborg kirke. Se www.sarpsborg.kirken. no for påmelding/info

Margaret Olseng 915 26 672

Hannestad Bedehus (18.30 21:00). Ungdomsklubb. Oppstart 9.sept - annenhver onsdag

14+

THE PLACE

Julefest for ungdomsledere

Bedehuset i Jelsnes (19.00–22.00) Oppstart 27. nov. En fredag i mnd.

JULEFEST

Kurlandkirken: 3. desember kl. 18.00 - 21.00. Hannestad bedehus: 18. nov, 6. jan. Tune kirke: 18. feb. Ledertrening for deg som bor i Sarpsborg. se www.sarpsborg.kirken.no for påmelding og informasjon Kurlandkirken: 11. desember. For alle ungdomsledere og ­MILKere i hele Sarpsborg! Invitasjon kommer!

Berit Vasdal 995 07 866 Håvard Løvik 977 64 791

Håvard Løvik 977 64 791

PÅMELDING AV KONFIRMANTER 2016

Påmelding: www.sarpsborg.kirken.no Spørsmål? Kontakt kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal 995 07 866


www.kirkenytt.no

9

Desember 2015

DIALOGFORUM ØSTFOLD:

Dialog, vennskap og samhandling

Det er musestille i Metodistkirken der 200 ung­dommer s­ itter i ­benkene å lytter. Ajla fra Bosnisk moské og Hamdi fra ­Somalisk moské f­ orteller om hvordan det er å komme ny til Norge. Om ­mobbing. Om å føle seg uten­ for de tydelig oppdelte gjengene på skolegården. Men også om seirer over ­frykten, nye v­ enner og om Ung Religions­dialog.

Vil du være med på laget? Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere.

Det er Flere Farger dialogdag for alle på 8.trinn på Kruseløkka ungdomsskole i Sarpsborg. Kruseløkka ble valgt som pi­ lotprosjekt for temadagen siden 40 % av ungdommene har utenlandsk bakgrunn og skolen har slitt med inkludering. Ungdommene får bli kjent med levende livssyn i Den bosniske moské og den Nor­ ske kirke – for de man kjenner er man ikke like fordomsfull og skeptisk mot. De frykter man ikke. Ungdommene får se en utstilling om flyktningstrømmen og høre fortellingen fra en av de som tatt seg den farlige veien hit. De jobber i workshop rundt tema ra­ sisme, fremmedfrykt, toleranse og dialog, og de får se forestillingen Flere farger på et fullsatt Sarpsborg Scene. Det er tydelig behov for tematikken. Noen åpner seg om sin egen opplevelse av isolering og å få skjellsord slengt etter seg. Fredrik fra Ung religionsdialog oppfordrer ungdommene i workshopen å tørre å bli

kjent med et menneske fra en annen reli­ gion eller kultur i neste uke. Mange nikker og smiler. Dagen har gitt resultat. Behovet for dialogarbeid Sarpsborg har en relativt stor og voksende innvandrerbefolkning. Når rekrutteringen av ungdommer til krigstjeneste for IS ble kjent, skjønte Sarpsborg kommune at de var nødt til å arbeide fokusert mot radika­ lisering og et mer inkluderende samfunn. Samtidig tok religiøse ledere tak i oppga­ ven å bygge broer mellom religioner og kulturer. I 2012 ble et «Religionsmøte» for ledere i kristne menigheter og muslimske tros­ samfunn startet. Lederne har møtt hver­ andre i de ulike hellige hus for å bli kjent i samtaler og samhandling. En god rela­ sjon har vokst frem og allerede gitt større kjennskap, kunnskap og forståelse for hverandres livssyn og tradisjon. Jeg vil gå så langt som å si at vi er blitt venner.

Du kan stole på meg!

Du kan stole på meg!

Du kan stole på meg! DU KAN STOLE PÅ MEG!

Dialogsenter Borg Bispedømme tok i 2013 initiativ til å starte opp et forprosjekt for oppbygging av et Dialogsenter i Sarpsborg. Dette for­ prosjektet startet opp i januar 2014 og en styringsgruppe ble etablert med represen­ tanter fra Borg Bispedømmeråd, Sarps­ borg Kirkelig Fellesråd, Metodistkirken Sarpsborg og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold. I tillegg til disse kristne organi­ sasjonene har de moskeer som er med i Religionsmøtet gått sammen om å starte Dialogforum Østfold. Den 1. september 2015 ble Dialogforum Østfold stiftet. Takket være masse flott frivillighet og tildeling av midler fra kulturdepartemen­ tet og muligheten å ansette en koordina­ tor, har Dialogforum Østfolds arbeidet vokst og rommer nå Religionsmøtet, en kvinnegruppe og Ung Religionsdialog.

Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard

I FARTA! I FARTA! SUSANN PERSSON FLODIN Koordinator Dialogforum Østfold

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold


10

www.kirkenytt.no

Desember 2015

Gudstjenester GREÅKER KIRKE 29. november – 1. søndag i advent – Matt 21, 10-17 Kl. 11.00: «Lys våken»-gudstjeneste ved ­Petter Johannessen og Kristin Tollefsen. Skyss: 69 10 31 40. 6. desember – 2. søndag i advent – Joh 16, 21-24 Kl. 11.00: Lys i mørket! Adventsgudstjeneste for hele familien. Småbarnssangen deltar. Nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 13. desember – 3. søndag i advent – Joh 5, 31-36 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda. UGT medvirker. 20. desember – 4. søndag i advent – Matt 1, 18-25 Kl. 11.00: Ni lesninger. Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Greåker kirkekor. Dasha Katyba, sopran. Skyss: 69 10 31 40. 24. desember – Julaften – Luk 2, 1-20 Kl. 15.00: Julaftensgudstjeneste ved Petter Johannessen. Bjørnar Spydevold synger. Gruppe fra Greåker Musikkorps.

20. desember – 4. søndag i advent – Matt 1, 18-25 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. Skyss: 69 14 88 42. 24. desember – Julaften – Luk 2, 1-20 Kl. 14.00: Julaftensgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 14 88 42 26. desember – Andre juledag – Joh 16, 1-4a Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Korpset Harmoni spiller. Skyss: 69 14 88 42. 31. desember –Nyttårsaften – Matt 11, 25-30 Kl. 18.00: Vi deltar i felles gudstjeneste i Sarpsborg kirke. Skyss: 69 14 88 42. 3. januar – Kristi åpenbaringsdag – Joh 12, 42-47 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. Skyss: 69 14 88 42. 17. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden – Joh 1, 15-18 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik. Tårnagenter. Skyss: 69 14 88 42.

KURLANDKIRKEN

25. desember – Første juledag – Joh 1, 1-14 Kl. 12.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Greåker kirkekor. Dasha Katyba, sopran. Gruppe fra Greåker Musikkorps.

1. desember – tirsdag etter 1. søndag i adventstiden Kl. 18.00: Adventsgudstjeneste ved T. Kasbo og B. Vasdal. Barneklubbene deltar. Kvelds­ mat etter gudstjenesten. Loddsalg.

31. desember – Nyttårsaften – Matt 11, 25-30 Kl. 18.00 Vi deltar i felles gudstjeneste i Sarpsborg kirke.

26. desember – 2. juledag (Stefanusdagen) Joh. 16, 1-4a Kl. 11.00: Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

3. januar – Kristi åpenbaringsdag – Joh 12, 42-47 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40.

1. januar – Nyttårsdag Matt. 18, 19-20 Kl. 12.00: Høymesse ved K. M.- Alvsvåg. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

10. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden – Joh 1, 29-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 17. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden – Joh 1, 15-18 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 24. januar – Såmannssøndag – Matt 13, 24-30 Kl. 11.00: Konfirmantenes temagudstjeneste ved Ole Jens Hovda og Kristin Tollefsen. Skyss: 69 10 31 40. 31. januar – Kristi forklarelsesdag – Luk 9, 28-36 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­ søndagen i Holleby kirke. 6. desember – 2. søndag i advent – Joh 16, 21-24 Kl. 17.00: Lysmesse ved Hollebykoret og korpset Harmoni. Bostrøm. Skyss: 69 14 88 42.

5. januar – Tirsdag etter Kr. forklarelsesdag. Kl. 18.00: Helligtrekongersfest med hver­ dagsgudstjeneste ved B. Vasdal og Kurland­ utvalget. (Se egen annonse) 17. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden Joh. 1, 15-18 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

SARPSBORG KIRKE 6. desember – 2. s. i advent Joh. 16, 21-24 Kl. 11.00: Adventsgudstjeneste for småbarn. T. Kasbo og B. Vasdal. Barnesangen deltar. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 13. desember – 3. søndag i advent (Radiogustjeneste). Joh. 5, 31-36 Kl. 11.00: Luciagudstjeneste ved K. M. Alvsvåg. Luciakoret. Ofring til Betlehems­ prosjektet. 20. desember – 4. s. i advent Matt. 1, 18-25 Kl. 11.00: Syng jul. K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 24. desember – julaften Luk. 1, 1-20 • Kl. 12.00: Helsehuset. Julegudstjeneste ved T. Kasbo • Kl. 14.00: Familiegudstjeneste ved T. Kasbo. Musikk ved Guro og Milla Kitterød. Ofring til Kirkens Nødhjelp. • Kl. 16.00: Julegudstjeneste ved K. M. Alvsvåg. Sarpsborg Kammerkor. Ofring til Kirkens Nødhjelp.

TUNE KIRKE

25. desember – 1. juledag Joh. 1, 1-14 Kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste ved R. ­Hansen. Nattverd. Sarpsborg Kammerkor. Ofring til Menighetsarbeidet.

Vi begynner med onsdagsbønn i Tune kirke. Siste onsdagen i måneden. Klokka 11.30.

27. desember – Romjulssøndag Luk. 2, 25-35 Kl. 11.00: Høymesse ved K. M. Alvsvåg. ­Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

29. november – 1. søndag i advent – Matt 21, 10-17 Kl. 18.00: Korene i Tune kirkes advents­ konsert.

31. desember – Nyttårsaften Matt. 18, 19-20 Kl. 18.00: Aftensang ved R. Hansen

6. desember – 2. søndag i advent – Joh 16, 21-24 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd Lisbeth Heie Gregersen. Borgen sangkor synger. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460.

3. januar – Kristi åpenbaringsdag 2. Kor. 4, 1-6 Kl. 11.00: Misjonsgudstjeneste ved T. Kasbo og misjonsutvalget. Nattverd. Ofring til misjonsprosjektet. 5. januar Kl. 08.00: Morgenmesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. 10. januar – 2. s. i åpenbaringstiden Joh. 1, 29-34 Kl. 11.00: Høymesse ved K. M. Alvsvåg. ­Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 17. januar – 3. s. i åpenbaringstiden Joh. 1, 15-18 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved R. Hansen og B. Vasdal. Dåp. Konfirmantpresentasjon. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 24. januar – Såmannssøndag Matt. 13, 24-30 Kl. 11.00: Høymesse sammen med ­Metodistkirken ved K. M. Alvsvåg og T. ­Tveter. Nattverd. Ofring til Bibelmisjonen. 31. januar – Kristi forklarelsesdag Luk. 9, 28-36 Kl. 11.00: Tårn-agentgudstjeneste ved R. Hansen og B. Vasdal. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. Kl. 18.00: Taizé-gudstjeneste ved Ulla Käll og T. Kasbo. Nattverd.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­ søndagen i Soli kirke. 13. desember – 3. søndag i advent – Joh 5, 31-36 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Leif Levinsen. 24. desember – Julaften – Luk 2, 1-20 Kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. En gruppe fra Greåker musikkorps spiller. 26. desember – Andre juledag – Joh 16, 1-4a Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. 31. desember – Nyttårsaften – Matt 11, 25-30 Kl. 18.00: Vi deltar i felles gudstjeneste i Sarpsborg kirke. 10. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden – Joh 1, 29-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. 24. januar – Såmannssøndag – Matt 13, 24-30 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter ­Johannessen.

13. desember – 3. søndag i advent – Joh 5, 31-36 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Lisbeth Heie ­Gregersen. Sarpsborg veterankorps spiller. Skyss: 401 68 460. 24. desember – Julaften – Luk 2, 1-20 • Kl. 10.30: Julaftensgudstjeneste på Tingvoll ved Lisbeth Heie Gregersen og familien Lande. • Kl. 14.00: Julaftensgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Korene i Tune kirke synger. • Kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Grålum Vocalis synger. Lande Skolemusikkorps spiller før begge gudstjenestene. 25. desember – Første juledag – Joh 1, 1-14 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Lisbeth Heie G ­ regersen. Skyss: 401 68 460. Nils Persa Nilsen Larsen spiller trompet. 27. desember – Romjulsdag – Luk 2, 25-35 Kl. 11.00: Romjulsgudstjeneste på Tingvoll ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 1. januar – Nyttårsdag – Matt 18, 19-20 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 3. januar – Kristi åpenbaringsdag – Joh 12, 42-47 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Lisbeth Heie ­Gregersen. Skyss: 401 68 460. 10. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden – Joh 1, 29-34 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda. UGT medvirker. 17. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden – Joh 1, 15-18 Kl. 11.00: Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 24. januar – Såmannssøndag – Matt 13, 24-30 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Samtale etter guds­ tjenesten. Skyss: 401 68 460. 31. januar – Kristi forklarelsesdag – Luk 9, 28-36 Kl. 11.00: Konfirmantenes temagudstjeneste ved Ole Jens Hovda og Håvard Løvik. Skyss: 69 10 31 40.


www.kirkenytt.no

11

Desember 2015

Julekonsert i Tune kirke Som en motvekt mot alle de kommersielle konsertene før jul med dyre inngangs­ billetter ­arrangerer menig­ heten en egen k­ onsert hvor inngangen er gratis. Kjendisfaktoren er ikke like høy, men vi har med oss kjente navn lokalt sett: Irene Lundblad og Suzanne Murphree har gjort konsert sammen i Tune flere ganger tidligere. Sammen har de med seg Morgan Adolfsten som gjeste­ vokalist. Damekoret Koda er et kjent navn i byen. Pål Øyvind Nordengen og Ole Andreas Børsting spiller i det lokale Springsteen-tributebandet Backstreets, Anders Haakensen er en dyktig gitarist brukt i ulike sammenhenger med tilknytning til Tune kirke og Dag Anders Sandell har praktisk talt vokst opp i Tune kirke og nå er han frilans bassist. Vi lover en flott produksjon både musikalsk og visuelt! Vi lyssetter kirken slik at stemningen blir ekstra flott. Velkommen til en helt spesiell julekonsert!

Sarpsborg Kammerkor og Det Norske Blåsensemble fremfører Händels Messias i Sarpsborg kirke i samarbeid med verdenskjente solister.

Stjernespekket førjulskonsert

Sarpsborg Kammerkor og Det Norske Blåsensemble fremfører Händels Messias i Sarpsborg kirke i samarbeid med verdenskjente solister. Händels Messias er et oratorium som, i motsetning til andre verk av samme sjanger, ikke inneholder en konkret handling. Messias består i stedet av utdrag fra Kong Jakobs ­bibel om Jesu komme. Verkets mest kjente del er Hal­ lelujakoret. Sarpsborg Kammerkor har fremført ­Messias tidligere, da de i desember 2007 sang det populære verket i Immanuels

Kirke i H ­ alden og Sarpsborg kirke i sam­ arbeid med Barokkanerne. Koret har også samarbeidet med Det Norske Blå­ seensemble tidligere, blant annet under førjulskonserten i d ­ esember i fjor da de fremførte Bachs juleoratorium.

Verdenskjente solister

Blant konsertens medvirkende finner vi den walisiske sopranen Fflur Wyn

og den britiske tenoren Samuel Boden. Ann-Beth Solvang deltar som mezzoso­ pran, og den den norske bass-barryto­ nen Håvard Stensvold blir også å se og høre under konserten. Händels Messias arrangeres i samarbeid med Musikkens venner i Sarpsborg. For billetter, se: dnbe.no/program

Juletoner

tune menighets musikkutvalg presenterer

i Tune

Julekonsert i Tune kirke mandag 14. des kl 19 irene lundblad sopran

suzanne murphree alt

henrik brusevOld tangenter

dag a sandell bass Ole a børsTing sax pål ø nOrdengen trommer anders haakensen gitar

gjester: koda morgan adolfsen

Messias HÄNDELS

MED SARPSBORG KAMMERKOR

SARPSBORG KIRKE LØR. 5. DESEMBER KL. 19 ORD. KR 250,– TICKETCO.NO OG ISARPSBORG.COM

Fri enTre.

dnbe.no

Steven Devine, dirigent; Fflur Wyn, sopran; Ann-Beth Solvang, mezzosopran; Samuel Boden, tenor; Håvard Stensvold, bassbaryton


12

www.kirkenytt.no

Desember 2015

Samlinger og møter BJØRNSTAD FORSAMLING

FORMIDDAGSTREFF I GREÅKER, SOLI OG TUNE GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Bevertning og ­utlodning hver gang. Torsdag 7. januar kl. 12.00: Juletrefest i kirken. Sogneprest Petter Johannessen blir med. Torsdag 28. januar kl. 12.00: Misjonstrioen fra Lande besøker oss.

NOVEMBER Tirsdag 24. nov kl 19.00: Lille Hjelper Torsdag 26. nov kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale: Tore Bjørnstad Lørdag 28. nov kl 18.00: Amigos. Søndag 29. nov kl 17.00: Søndagstreff. Tale: Ole Martin Rudstaden Søndag 29. nov kl 17.15: Søndagsskole DESEMBER Torsdag 3. des kl 19.00: Torsdagsmøte «Hauge-kveld» ved Svein Høiden. Mandag 7. des kl 17.30: Familiekor Tirsdag 8. des kl 11.00: Vårbud Torsdag 10. des kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale/sang: Torgeir Flateby. Søndag 13. des kl 17.00: Søndagstreff Søndag 13. des kl 17.15: Søndagsskole Torsdag 17. des kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale: Rolf Kristian Skaar Søndag 19. des kl 17.00: «Stjernen er tent». Musikal med Seven Søndag 20. des kl 17.00: Vi synger jula inn. Bjørnstad Barnegospel, ­ Bjørnstad Soul Children Mandag 28. des kl 17.00: Juletrefest. Tale: Eli Holt

Torsdag 25. februar kl. 12.00: Vi får besøk av Harald Bøe og Øystein Skaar. SKYSS: En minibuss kjører denne ruten: Kl. 11.15 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 ASVO på Grålum Kl. 11.30 Skogholtet Kl. 11.35 Hannestadtunet Kl. 11.45 Krokstien, nedre busslomme

BRAGERNES KONSERT AS - TØMTEN AS

Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Trenger du skyss fra andre steder, ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

Helene Bøksle

LANDE BOSENTER Torsdag 3. desember kl. 12.00 Torsdag 4. januar kl. 11.00 Torsdag 3. mars kl. 11.00

ANDAKT EPLEHAGEN BOFELLESSKAP Hver 2. onsdag i måneden kl. 11.00

TINGVOLL SYKEHJEM Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl. 11.30

HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30

VALASKJOLD OMSORGSSENTER Hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 11.30

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistandsbehov spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m. LØRDAG 9. JANUAR KL. 12.00 Musikk-cafeens juletrefest. LØRDAG 30. JANUAR KL. 12.00 Vi får besøk av Sverre Fjeldberg som synger og holder andakt. LØRDAG 13. MARS KL. 12.00 Sogneprest Petter Johannessen holder andakt og Kom og Syng-koret synger.

Julekonsert Foto Nina Hurum

Moss kirke 4. des Tune kirke 5. des Fredrikstad domkirke 19. des Billettservice.no | tlf 815 33 133 ØSTENRINGEN INVITERER

TIL DEN ÅRLIGE FESTEN FOR DAMER PÅ STENBEKK ONSDAG 2. DES. kl 18.30

MELLEBY BEDEHUS Dette er stedet for å treffe sambygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning. Neste treff blir Torsdag 3. mars kl. 12.00

SKYSS: Ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

Sokneprest Ingrid Dorthea Levinsen: «Fra misjonær­ barn i Etiopia til prest i Varteig» og advenstanker Heidi ­Kaspersen synger. Jane Torskenes Østgård leser Prøysen Østenringens «julebord». Misjonsgave. HJERTELIG VELKOMMEN!


www.kirkenytt.no

13

Desember 2015

Tirsdagsforum i samarbeid med de lokale menighetsråd vil vise hvordan kirkene på ulike steder i Sarpsborg har vært preget av og selv har preget Sarpsborgs historie gjennom tusen år, fra Middelalderen og Olav den ­helliges tid til vår egen tid. I løpet av 12 måneder skal det være foredrag og kunstneriske innslag i 12 kirker. Det særegne for hver kirke, sett i historisk perspektiv, skal vektlegges. Det vil veksle mellom lokale og nasjonale foredrags­holdere. Det blir et kunstnerisk – ­musikalsk innslag på hvert arrangement. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Der det er mulig og ønskelig vil det bli enkel servering med tanke på å skape et sosialt møtested. De tre første månedene er temaet ­Middelalderen

12. JANUAR KL 19.00 Sarpsborg kirke

Hvem var Olav? Fra despot til helgen. Hvordan kunne det skje at han ble den store, norske helgen? Foredrag ved Jon Gunnar­Jørgensen, som er professor i norrøn ­filologi ved universitetet i Oslo, spesialist på islandsk språk og litteratur med hovedvekt på vikingtid og middelalder­litteratur med Snorre Sturlasson som hovedfelt. Gjermund Titlestad og Marianne Aarum spiller «Kid – Viking – Kid – Saint Olav» av Anniken Paulsen.

16. FEBRUAR KL 19.00 Skjeberg kirke

Kirkerommet i middelalderen (før reformasjonen). ­Døpefonten. Foredrag ved Øystein Ekroll, som er arkeolog og spesialist på steinkirker fra middelalderen og tilknyttet Nidarosdomens restaurerings­verksteder.

15. MARS KL 19.00 Ingedal kirke

Pilegrimstradisjonen i Østfold. Middelalderkirkene. ­Historiker Trond Svandal og dr. philos Anne-Sophie Hygen. Begge er spesialister på middelalderens historie og pilegrimstradisjonen i Østfold. Komiteen: Tune menighet: Øystein Andersson, Tove Hellgren Tveit Greåker menighet: Eva Høst, Gorun Raddum, Arvid Raddum Holleby og Soli menigheter: Anne Berit og Finn-Ove Brandvold www.tirsdagsforum.no

FORMIDDAGSTREFF I KURLANDKIRKEN

TA R A N AS OG STRØMMESTIF TELSEN PRESENTERER

Vi ønsker alle velkommen til formiddagstreff andre tirsdag i måneden fra kl. 11.30–13.30. Her har vi et variert p ­ rogram med andakt, sang, historiske glimt, ­utlodning og god formiddagsmat.

TIRSDAG 8. DESEMBER KL 11.30: Adventsfest. Dagens gjester: Diakon H ­ ilde Torp ­(andakt). En klasse fra­Kurland skole har sang og under­ holdning. TIRSDAG 12. JANUAR KL 11.30: Trond Kasbo, andakt. Juleminner. Varm suppe, kaffe og kake. TIRSDAG 9. FEBRUAR KL 11.30: Steinar Riise-Jensen, andakt og sang. Formiddagsmat m.m. Transport: Ring 908 94 922 Arr.: Sarpsborg menighet

Julenatt

TRINE REIN, CHRISTIAN INGEBRIGTSEN OG GAUTE ORMÅSEN MUSIKERE: FRØYDIS GRORUD OG TROND LIEN

SARPSBORG KIRKE

MANDAG 30.NOV KL 17.30

Billetter på Billettservice.no / 815 33 133


14

www.kirkenytt.no

Desember 2015

TARAN PRODUKSJON OG STRØMMESTIFTELSEN PRESENTERER

TOR ENDRESEN • MARIA HAUKAAS MITTET • MARIAN AAS HANSEN • ALEXANDER RYBAK • RUNE LARSEN MUSIKERE: JON-WILLY RYDNINGEN OG OLAV TORGET

TUNE KIRKE • FREDAG 18. DESEMBER kl 21.30 BILLETTSERVICE.NO / 815 33 133 gi få

h

ÅRETS JULEGAVE!

h

Kjøp unik glasskunst med julemotiv laget for Det Norske Misjonsselskap av kunstneren Astri Vadla Ravnås! Serien har fem motiv, alle er 10 cm i diameter: Krybben (2011), englene (2012), hyrdene (2013), de vise menn (2014) og verden (2015 - årets motiv). PRIS: Kr 1000,- per motiv. (Av dette går kr 750,- direkte til NMS sitt verdensvide misjonsarbeid.) BESTILLING: Ring 51 51 61 00 send epost til info@nms.no eller bestill på nms.no/julegave

h

h

h

Syng jul

Sarpsborg kirke 20. desember kl. 11.00

Sarpsborg menighet inviterer nok en gang til «Syng jul» i Sarpsborg kirke. Jens Martin Hjelmark og Carl-Andreas Næss stiller med et lite orkester og noen forsangerere. Vi synger nye og gamle julesanger og går rundt juletreet. Kari Mangrud Alvsvåg binder det hele sammen. I år inviterer vi også våre muslimske venner til guds­ tjenesten, slik at de kan få oppleve kristen julefeiring i kirken. Velkommen!

h


www.kirkenytt.no

15

Desember 2015

Et barn er født i Øst-Kongo:

Gi trygghet til jul! Lille Victor er barnet til en navnløs voldtektsmann og tenåringen Maria, som har overlevd det unevnelige. Han er et barn født i smer­ te og i kjærlighet. Denne julen kan du være med å gi en ny start til barn som Vic­ tor og mødre som Maria, sammen med menigheten din og K ­ irkens Nødhjelp. –Når jeg ser på Victor, prøver jeg å tenke på framtida, og ikke på hva jeg har opplevd. Jeg el­ sker ham, sier Maria (19). Hun bor fortsatt sammen med søn­ nen på rehabiliteringssenteret Dorcas Hus, hvor overlevende etter krigsvoldtekter får trygg­ het, traumebehandling og støtte til å utvikle sitt eget ­ levebrød. Senteret ligger vegg i vegg med Panzi-sykehuset, der Maria er en av 50.000 voldtektsofre som har fått livreddende behandling av den fredspris­nominerte kirurgen ­Denis Mukwege og hans team.

har Kirkens N ­ ødhjelp gitt flere tu­ sen over­ levende etter voldtekter traume­ behandling, skolegang og arbeidstrening i trygge omgivelser. – Dette arbeidet kan du delta i! For det er heldigvis mulig å komme på beina igjen etter ødeleggende vold. Og volden kan stoppes. Takk for at du er med å gi trygghet til jul, sier generalsekretær Anne--Marie Helland i Kirkens Nødhjelp. Selv har Maria en oppfordring til oss: –Be for oss og vårt land så vold­ tekt og vold stopper!

PANZI-SYKEHUSET ble opprettet av Dr Denis Mukwege i 1999. Det var ment som et sykehus for fødende kvinner, men ble et voldtektsmottak som måtte spesialisere seg på ­kirurgiske operasjoner for å redde kvinner og jenter med ødelagte underliv etter krigsvoldtekter. Har gitt liv­reddende behandling til mer enn 50 000 voldtektsofre.

DORCAS HUS er et rehabiliteringssenter i tilknytning til ­Panzi-sykehuset. Her får kvinnene traumebehandling, ­opplæring og støtte i hverandre for å kunne klare å leve igjen og ha egen inntekt. I tillegg driver senteret forskning og ­forebyggende arbeid som spesielt retter seg mot menn.

KIRKENS NØDHJELP er norske menigheters egen d ­ iakonale organisasjon, og har jobbet i Øst-Kongo i 25 år, etter å ha støttet diakonalt arbeid i landet siden 70-­tallet. Bare de siste tre årene har 2 541 overlevende etter voldtekter fått traume­behandling, skolegang og arbeids­trening i trygge omgivelser som resultat av dette arbeidet. I tillegg fokuserer Kirkens Nødhjelp på fred og forsoning, forebygging av kjønnsbasert vold og på å sikre rent vann og trygge sanitærforhold til folk som er fordrevet på grunn av konfliktene.

Voldtekt som taktikk I den vedvarende konflikten i Øst-Kongo brukes brutale vold­ tekter taktisk for å rive i stykker familier og lokalsamfunn. Krigen handler om kontroll over råvarer og rivalisering mellom ulike et­ niske g­ rupper. Overgriperne har ofte vært soldater siden barn­ dommen, og ofrene får store fy­ siske og psykiske skader. Maria er en av mange som også får barn som resultat av voldtektene: – Jeg vil ikke at mine barn skal oppleve all volden jeg har opplevd. Det vil ødelegge dem så veldig. Slik kan vi ikke ha det, sier Maria.

Gi trygghet til jul! Kirkens Nødhjelp jobber med dem som er skadet, med dem som ­skader andre og med dem som med livet som innsats vil forebygge vold og skape trygghet i Øst-Kongo. De siste tre årene

Jul på Tingvoll Julaften kl. 10.30

blir det nok en gang et hyggelig juleprogram. Knut og Berit Lande tar med seg ­barnebarn og de synger, spiller og har opplesning. Lisbeth Heie Gregersen holder juleandakt.

Romjulssøndagen 27. desember kl 11.00

er det gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og kantor Henrik ­Brusevold.


16

www.kirkenytt.no

Desember 2015

JULEKONSERTER 2015 DATO

TID

KONSERT

STED

BILLETTER

Søndag 29.11

18.00

Korene i Tune kirke

Tune kirke

Fri entré. Kollekt.

Mandag 30.11

17.30

Gaute Ormåsen, Christian Ingebrigtsen og Trine Rein

Sarpsborg kirke

Kr 350,-. Billettservice.no

Torsdag 03.12

19.00

Greåker kirkekor

Greåker kirke

Kr 150,-. ved inngangen

Fredag 04.12

18.30.

Hanne Krogh og 3 tenorer

Tune kirke

Kr 445,-. Billettservice.no

Lørdag 05.12

19.00

Sarpsborg Kammerkor og Det Norske ­Blåseensemble

Sarpsborg kirke

Kr 250,- / 150,- / 100,- / 50,iSarpsborg, ticketco.no og ved inngangen

Lørdag 05.12

18.00

Helene Bøksle

Tune kirke

Kr 395,-. Billettservice.no

Søndag 06.12

17.00

Adventskonsert. Sangkoret Varden

Sarpsborg kirke

Kr 150,-. ticketco.no og ­kor­medlemmer

Søndag 06.12

20.00

Vigdis Visur, Stian Joneid, Maria Mohn og Tommy Steine.

Tune kirke

Kr 380,- / 230,-. Ticketco.no

Søndag 06.12

17.00

Lysmesse. Hollebykoret og korpset Harmoni

Holleby kirke

Fri entré. Kollekt

Tirsdag 08.12

20.00

Caledonia Jazzband

Sarpsborg kirke

Kr 300,- / 200,-. bjarne@sarpjazz.no og ved inngangen

Onsdag 09.12

19.00

Klassisk julekonsert med Ida Gudim, Mari Askvik, Petter Richter og Dimitris Kostopoulos

Sarpsborg kirke

Kr 200,- / 150,- ved inngangen. Barn under 12 år gratis

Fredag 11.12

18.00

Sarpsborg kulturskoles tradisjonelle julekonsert

Sarpsborg kirke

Fri entré

Søndag 13.12

20.00

Østfold Symfoniorkester

Sarpsborg kirke

Kr 200,- ved inngangen

Mandag 14.12

19.00

Musikkutvalget julekonsert Irene Lundbladh, Suzanne Murphree, Morgan Adolfsen, KoDa og band

Tune kirke

Fri entré. Kollekt

Tirsdag 15.12

18.00

Julekonsert med HV01-Musikkorps. Solist: Trond Gudevold

Sarpsborg kirke

Fri entré

Onsdag 16.12

18.00

Lande skolemusikkorps

Soli kirke

Fri entré. Mulighet til å gi en gave til korpset

Torsdag 17.12

18.30

Jul på Soli. Guro Brunsby m.fl.

Soli kirke

Kr 120,- ved inngangen

Torsdag 17.12

18.30

Julekonsert ved Sarpsborg Jente- og Guttekorps. Solist: Rebecca Undrum

Sarpsborg kirke

Kr 150,- ved inngangen

Fredag 18.12

18.30

Jul på Soli. Guro Brunsby m.fl.

Soli kirke

Kr 120,- ved inngangen

Fredag 18.12

21.30

Stille natt (R. Larsen, A. Rybak, Maria Haukaas ­Mittet, M. Aas-Hansen, T. Endresen)

Tune kirke

Kr 412,-. Billettservice.no

Lørdag 19.12.

17.00 og 19.00

«Julekonsert for alle» med Vokalgruppen Klang

Sarpsborg kirke

Fri entré

Søndag 20.12

17.00

Greåker musikkorps

Tune kirke

Kr 100,-. ved inngangen. Barn gratis

Onsdag 23.12

23.00

Kvelden før kvelden. Julekonsert med Erik-André Hvidsten

Sarpsborg kirke

Kr 300,-. ticketco.no og iSarpsborg


www.kirkenytt.no

17

Desember 2015

Hvem er vi – hva gjør vi ? Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, kultur, nasjonalitet, legning og livssyn - med en felles visjon. Troen på mennesket. Vår virksomhet har som mål å bidra til at flere opplever verdig­ het, rettferdighet og deltagelse i samfunnet. Det gjør vi gjennom møte­plasser, fellesskap og arbeids­ trening/sysselsetting. Vi bærer alle på ulike evner og muligheter. I­ngen er bare det du ser. Kirkens Bymisjon Østfold ble grunnlagt i 2004 og har virksom­ heter i Halden, Sarpsborg, Fredrik­ stad og Moss. Det er 28 ansatte og 70–80 frivillige som arbeider med ulike innfallsvinkler i det sosial­ faglige feltet, først og fremst med arbeidstiltak og sosiale tilbud.

Ulike tiltak: Pedalen: Salg av nye sykler og sykkel­ utstyr. Verksted, reparasjo­ ner og service. Sykkelparkering i sykkelstallen. I jobb: Eksempler på oppdrag: Flytting, rengjøring, snømåking, ­maling, hagearbeid og andre vedli­ keholdsoppgaver. Kontaktinfo for disse tjenester: Fredrikstad: Ole Kristian Delviken, tlf. 901 00 465. E-mail: ole.kristian. delviken@bymisjon.no

Moss: Odd Kjetil Valen, tlf. 995 25 171. E-mail: odd.kjetil. valen@bymisjon.no Sarpsborg: Bjørnar Opsund, tlf. 474 86 605. E-mail: bjornar. opsund@bymisjon.no «I Jobb» er et såkalt lavterskel jobb­ tilbud, lokalisert i Astridsgate 8 i Sarpsborg. Vi har Torsdagskveld på Bymisjon – middag annenhver torsdag. Åpnet for alle. Dette tilbudet har vi veldig tro på, og håper å kunne utvikle. Det vil brukes støttemidler til å sikre og utvide denne satsingen i 2016. Café Britannia: Kafé slik kaféer pleide å være. God mat i inklude­ rende omgivelser til en pris man kan klare. Personalet i kafeen er en blanding av frivillige, ansatte og deltagere som er på vei tilbake til arbeidslivet. Gjestebudene på Café Britan­ nia er et viktig tiltak for å skape en romslig lokalsamfunn, med samhø­ righet, solidaritet og medmennes­ kelighet. Ideen med Gjestebud er å invitere byens befolkning til måltid og fellesskap. Gjestebud er møte­ plasser for mennesker som normalt ikke møtes, eller mennesker som

møter hverandre i en annen setting enn vanlig. Byverksted: Brukthandelen og verkstedet skaper ny verdi i gamle og ødelagte interiørartikler og ­ møbler. Her produseres også Kirkens Bymisjons helt spesielle ­ glassengler, både for personer og bedrifter. Skattkammeret: Utlånssentral for barn og unge opp til 18 år. Ut­ lån av sports- og fritidsutstyr gratis. Her skal det være bra og moderne utstyr fra ski, skøyter og snow­ board, til fiskeutstyr, fotballer, redningsvester og skateboard. Vi tar også sikte på å arrangere aktivi­ teter hvor ungdom kan få instruk­ sjon og opplæring. Skattkammeret vil være med på å redusere sosiale ­helseforskjeller hos barn og unge. Bryggekapellet: Gjestemiddag i kafeen hver første torsdag i måne­ den med hverdagsmesse i brygge­ kapellet. Hver lørdag er kapellet åpent fra ca. kl. 22.00–01.30. Alle menighetene i byen er invitert til å få / ta vakter her, for å servere ­vafler, saft og kaffe. Dette er et viktig til­ tak for at ungdom, og alle som er i byen på kveldstid skal se, – kan ta kontakt med voksne som er der for

dem. Her finnes masse eksempler på fine samtaler som finner sted og flotte tilbakemeldinger fra unge som setter stor pris på at kapellet er åpent nattestid. Natteravnene er også innom Bryggekapellet på sin vandring i byen på lørdagskveldene.

Målgruppe og behov Livet er ikke alltid like lett. Vår virksomhet har som mål å bidra til at flere opplever verdighet, rett­ferdighet og deltagelse i sam­ funnet. Det gjør vi gjennom mø­ teplasser/cafédrift, fellesskap og arbeidstrening/sysselsetting. De fleste aktivitetene våre er arbeidsmestringstiltak. I den ene ­ enden av skalaen tilbyr vi lav­ terskeltilbud som «I Jobb», som gir ytelse for gjennomført arbeid fra dag til dag. I den andre enden har vi tilbud om mer langsiktige løsnin­ ger, fra yrkesrettet arbeidstrening i en av våre virksomheter til tilrette­ lagte praksisplasser i arbeidslivet for øvrig.

Vil du støtte Kirkens Bymisjon og har behov for våre tjenester til: • Rydding av hus, leilighet, garasje, lager, byggeplass • Bortkjøring av avfall • Flyttejobb • Rengjøring • Hagearbeid og beskjæring/trefelling • Vedlikeholdsoppgaver • Snømåking Vær vennlig å ta kontakt med vår avdelingsleder : Bjørnar Opsund – tlf. 474 86 605 – e-mail: bjornar.opsund@bymisjon.no   Fakturering skjer i etterkant av utført arbeid.

Det er viktig for oss å ha tilstrek­ kelig med midler til å opprettholde og videreutvikle gode møteplas­ ser for mennesker fra forskjellige miljøer i Sarpsborg og Østfold. ­ ­Felles for mange av dem som opp­ søker våre tilbud, er at de har noe utfordringer som gjør full del­ tagelse i samfunnet vanskelig. Det kan være ensomhet, rus, psykiatri, eller fattigdom. Kirkens Bymisjon er avhengig av økonomisk tilskudd for å kunne arrangere viktige lavterskeltilbud i cafeen. I løpet av 2014 ble det gjen­ nomført 4 gjestebud, noe vi har fortsatt med og har utvidet i 2015 og vil fortsette med og utvikle videre i 2016. Det er mulig å Gi 1 MIDDAG HVER MÅNED: Send sms ­«MIDDAG» til 2490 (kr 40) For de som ønsker å støtte oss: Vi har vi en egen gavekonto med ­kontonummer: 7011.05.18593.


18

www.kirkenytt.no

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Amalie Halto Linder Astrid Eilidh Vingerhagen Alfred Fjeldstad Macdonald Vida Therese Cuellar Pedersen Holleby menighet: Aksel Johannes Ranum Oda Andersen Markus Alexander KristensenNilsen Emma Eline Strand Thøgersen Mille Oline Eikum Andersen Sarpsborg menighet: Theo Arnason Haslie Linus Haver Mille Thomassen Silas Rønsen Olav Strand Larsen Emilie Skjold Heines Tune menighet: Mille Iversen Ida Hestdalen Mads Bjørnson Julie Westby Undrum Erik Leander Finstad Olsen VIGDE Tune menighet: Jeanette Sørensen og Wilhelm Robbestad

Desember 2015

Det grønne hjørnet Grønne og etiske mobilvalg

DØDE Greåker menighet: Audny Elisabeth Andersen Ingeborg Marie Olsen Per Asbjørn Sørlie

GODE TIPS FRA FRAMTIDEN I VÅRE HENDER (av Håkon Lindahl): Nordmenn kjøper ny mobil omtrent hvert annet år. Vi kjøpte 2,1 mill. mobiler i 2014. Produksjon av mobiltelefoner har mange etiske ­betenkeligheter. Mange arbeider under uverdige forhold i kinesiske ­fabrikker. Telefonene inneholder miljøgifter som kan være skadelige både for miljøet og for arbeidere på fabrikkene som monterer telefonene. Metallene i mobilen kan stamme fra gruver som finansierer krigshandlinger og brudd på menneskerettigheter. BRUK DEN MOBILEN DU HAR: Vurdér om du kan bruke mobilen din litt ­lenger i stedet for å kjøpe ny. Hvis problemet med den gamle telefonen er at batteriet lades ut for raskt, går det som regel an å bare kjøpe et nytt batteri. Det gamle kan du levere til en forhandler. Innebygde ­batterier, som i iPhone, kan byttes av en reparatør. REPARÉR MOBILTELEFONEN: Det meste av miljøbelastningen fra en mobiltelefon skjer i produksjonsfasen. Å reparere den gamle mobilen vil i de fleste tilfeller være mer miljøvennlig enn å kjøpe en ny. Reparatører kan fikse knuste skjermer og ødelagte knapper, bytte batteri og mange andre ting. Det fins mange reparatører – søk på internett VENT MED Å KJØPE SISTE MODELL: Lansering av nye mobiltelefoner, fører det til et massivt press mot arbeiderne på fabrikkene. Flere steder er det rapportert om tvungen overtid i f­abrikkene. Venter du noen måneder, bidrar du til å redusere presset mot arbeiderne. BRUK REKLAMASJONSRETTEN: Som hovedregel kan du klage på mobilen og kreve gratis reparasjon i inntil fem år etter at du kjøpte den – forutsatt at skaden eller feilen ikke skyldes uvettig bruk. Les mer om reklamasjonsrett hos Forbrukerrådet. SELG DEN GAMLE MOBILTELEFONEN: Hvis den gamle mobiltelefonen ­fortsatt virker, kan du vurdere å gi den bort eller selge den, for eksempel på Finn.no eller Grønnmobil.no. ØDELAGT MOBIL? LEVER TIL FORHANDLER. Alle mobilforhandlere plikter å ta i mot defekte mobiltelefoner, gratis og uten krav om nykjøp. Du kan også levere mobilen gratis til kommunale avfallsmottak. KJØP BRUKT MOBIL: På Finn.no finner du til en hver tid hundrevis av mobiltelefoner for salg. SJEKK UT FAIRPHONE: Fairphone er et prosjekt som har som mål å lage en mer rettferdig og etisk telefon. Selv om Framtiden i våre hender ikke har undersøkt om de holder hva de lover, syns vi de skal ha honnør for tiltaket. Sjekk ut Fairphone.com for mer informasjon.

Sarpsborg menighet: Mildred Synøve Bårreng Jan –Eric Carlsson Egil Armand Andreassen Anne-Lise Hauge Alfhild Margrethe Lowum Odd Egil Skauen Johann Petter Larsen Ann-Mari Bjørnstad Tom Arild Amundsen Inger Margrethe Kristiansen Tove Irene Gustavsen Hjørdis Kristiansen Ingrid Synnøve Strekerud Arne Jimmy Starmer Tordis Kristine Ludvigsen Ole Johannes Bjørnstad Solveig Petra Håndlykken Bjørn Nordheim Trygve Ringsrød Solli menighet: Arnt Viktor Thorstensen Else Marie Tysild Tune menighet: Borghild Marian Dahle Astrid Emilie Kirchner Berit Helene Henriksen Kjell Johnny Olsen Eli Bjørg Ødegård Steinar Mobråten Astrid Bergljot Karlsen

ANNONSERE I KIRKENYTT? Ring: 69 11 68 00

.

e.. gger for gled le r ø R Noen av våre leverandører:

TAKK FOR GAVE TIL NYTT FLYGEL I SARPSBORG KIRKE

I forbindelse med oppslag i SA vedr. ønske om nytt flygel i ­Sarpsborg kirke, vil vi gjerne få rette en takk til Gerd Bjørnland for hennes gave. Dette er en god start på innsamlingen, og vi er takknemlige om flere har anledning til å bidra økonomisk for å løfte kvaliteten på instrumentet i kirken. Vi er bærere av sang- og musikkulturen i byen, og vil gjerne tilby et instrument av høy kvalitet. Gave kan settes inn på kontonr. 6129.05.65773. TAKK FRA SARPSBORG MENIGHET V/CARL-ANDREAS NÆSS, KANTOR.

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

CATERING

RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Sarpsborg menighet har mottatt en betydelig testamentarisk gave av Sonja Kirkhus. Den vil utgjøre et viktig bidrag til menighetens arbeid. Sarpsborg menighet vil uttrykke en varm takk til Sonja Kirkehus fordi hun har sett betydningen av vårt arbeid. Pengene vil komme godt med. SARPSBORG MENIGHETSRÅD.

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

GLEDEN HJELPER DEG...

TESTAMENTARISK GAVE

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper deg videre. www.fonus.no

GLEDEN HJELPER DEG...

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

VED TIL SALGS Storsekk/småsekk Ring for en vedprat Egil Torget 915 19 481

VI FØRER OG MONTERER:

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Velkommen til handel med mening!

Telefon: 69 14 43 77

Egil Pedersen AS v/muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60 Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med ­tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende:

• Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. • Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter • Tapet – mange, trendrike farger og design • Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! • Belegg – vi lagerfører det siste i både design og ­kvaliteter

Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


20

Julestallen i Kulås

KIRKEKONTORET: Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Årets julemarked flyttes fra torget til Kulås. Der vil også kirken være ­representert med sin julestall.

Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com

Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com

Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Menighetspedagog i Sarpsborg og koordinator for dialogforum Østfold Susann Persson Flodin susann.persson@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby:  Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson

Julestallen vil være på plass under årets julemarked, som i år finner sted i Kulås.

Markedet finner sted i Kulås 10., 11. og 12. desember, og by­ selskapet iSarpsborgs markeds­ sjef Regine Hansen kan melde om formidabel interesse. – Her er det svært mange som vil være med, og vi ser for oss at markedet vil forbli i Kulås også i årene framover, sier hun. I skrivende stund er det nær­ mere 100 utstillere/selgere som har meldt sin ankomst. – Vi får til sammen 23 boder.

I tillegg til de 13 vi disponerer selv, har vi fått leie 10 boder av Gamle­ byen i Fredrikstad, som har egne boder til sitt julemarked. Kirken er naturligvis represen­ tert med sin julestall, hvor det i tillegg blir servert noe varmt å ­drikke, og trolig noe å bite i for de som legger veien innom. Jule­ stallen er en grei påminnelse om hvorfor vi faktisk feirer julen, midt inne i en tid hvor den kommersi­ elle pågangen er stor.

Aktiviteter Hele paviljongområdet vil få et innbydende og koselig julepreg, og Sangkoret Varden, Rockekoret og flere korps har sagt seg villig til å bidra med underholdning og god stemning. – Kirkens Bymisjon er i gang med å lage noe fint vi skal ­dekorere med. Det er bestilt flere lyslenker, så det skal bli lyst og trivelig. Markedssjefen kan også love at det vil bli skøyteis i parken der­

som det er minusgrader. Og om det ikke er kommet natursnø, vil de hente snø fra Sparta Amfi for å anlegge en liten akebakke. – Vi gjøre vårt ytterste for at sarpingene skal komme i god jule­ stemning, sier markedssjefen. TOM HELGESEN, TEKST

Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin S. Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com

SORGGRUPPE?

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. En viktig oppgave for oss er å opprette og drive sorggrupper/samtalegrupper for etterlatte etter dødsfall eller samlivsbrudd. Vi har eller har hatt sorggrupper for enker/enkemenn «midt i livet», for eldre enker/enkemenn, for barn som har mistet mor, far eller søsken, for foreldre som har mistet små barn, for foreldre som har mistet voksne barn i brå og uventet død og grupper for dem som har opplevd samlivs­ brudd. De som er med opplever at det er mye støtte og hjelp å hente i det å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon. Samtalegruppene består som regel av 5–7 sørgende og to gruppe­ ledere. De fleste gruppene holder på i ca. et år, fordelt på 10–12 samlinger. Vil du være med i en sorggruppe? – Ring Frivilligsentralen tlf. 69 10 80 45 eller kirkekontoret v/ diakon Hilde Torp, tlf. 69 11 68 27 eller mail til hiat@sarpsborg.com. Besøk oss også på www.sorgogomsorg.org

Benjamin Nordling

Hans K. Helgesen

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg består av representanter fra Den Norske Kirke, fra helseetaten i Sarpsborg kommune, ­begravelsesbyrå, Sanitetsforening og noen uavhengige representanter.

Ønker du en ­annonse i Krikenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, Tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby/Soli: Bernd Müller-Bohn Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Tlf: 976 09 715 Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt nr 6-2015  
Kirkenytt nr 6-2015  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune