Page 1

SARPSBORG UKE 23 – UTGAVE 3 – JUNI 2016

Kirkefest i parken – Dette blir ­sommerens høyde­punkt, sier Carl-Andreas Næss, ­Willem ­Wilschut og ­Helene S ­ elvik ­under vår ­«befaring» i St. ­Nikolas kirkeruin. side 4–5

Barnekoret

Håkon Gullvåg i full bredde

Sarpsborg kirke blir en av arenaene der vi under årets Olavs­dager og Olsokfeiring kan møte en av de betydeligste billedkunstnere i Norge for tiden, Håkon Gullvåg.

side 9

Sarpsborg kammerkor jubilerer

Sarpsborg kammerkor runder 40 år, og kan se tilbake på en historie proppet av små og store begivenheter.

side 13

i Tune kirke har et aktivt år i 2016. Først med­virkning i den store opp­setningen Passio Olavi i Tune kirke i april. Deretter øving fram til en stor konsert i Kulås den 11. juni hvor Barnekoret er en del av et kjempestort barne­kor med barn fra hele byen.

side 6


2

PÅ TALERSTOLEN

Kirkenytt

Juni 2016

Kirken og ­økonomien

PÅ TALERSTOLEN Jon Veflingstad Kirkeverge Økonomi er sjelden på agendaen utad i våre lokale ­ menigheter. Det oppfordres ­ riktignok til kollekt under gudstjenestene, men det er ­naturlig nok kirkens liturgi, preken og de kristne h ­ andlinger som står i fokus. Det har alltid vært en generell oppfatning i folket av at k ­ irken får offentlig støtte til driften, og at det i seg selv ­dekker alle aktiviteter. Slik er imidlertid ­ ikke virkeligheten. Ansvaret for den kirkelige virksomheten er i hver kommune lagt til kirkelige ­ organ. Kirkelig fellesråd har ­ et overordnet ansvar for den ­lokale kirkeforvaltningen med hensyn til bl.a. kirker, kirke­ gårder og kirkelige stillinger, mens menighetsrådenes ­hovedoppgave er å fremme det kristelige liv i soknet og menigheten gjennom arbeid for så vel barn, unge og gamle. De økonomiske forpliktelsene kommunene har til den lokale kirke er regulert i kirke­ loven etter særskilte utgifts­ områder. De viktigste er driftsog lønnsutgifter for bruk av kirkene til gudstjenester og

­ irkelige handlinger, driftsk og lønnsutgifter for kirkegårdene og krematoriene, samt administrative utgifter for kirkelige fellesråd og ­menighetsråd. Statens utgiftsansvar for kirken gjelder i hovedsak prestetjenesten og virksomheten ved de regionale og sentrale kirkelige råd. ­ Midler til dekning av utgiftene som staten har ­ til prestetjenesten og virksomheten ved de regionale og sentralkirkelige råd blir ­bevilget over statsbudsjettet. (Trolig vil det bli vedtatt en felles arbeidsgiverlinje for kirken). Det kan også søkes om prosjektbaserte, statlige midler til den kirkelige virksomheten lokalt, blant annet til diakoni og trosopplæring. Foruten overføringene fra stat og kommune er ­aktivitetene basert på gaver. Dette gjelder blant annet fra ofringer, givertjeneste og testamentariske gaver – samt giroen som ligger ved denne avisen. Du betaler med andre ord ingen medlemsavgift til kirken, slik det er vanlig og akseptert i fri­ villige organisasjoner. Det er ikke like naturlig å gi en gave eller arv til kirken som andre trossamfunn, og det er ingen hemmelighet at disse inntektene er fallende hos oss. Disse pengene er helt avgjørende for aktiviteter som det offentlige ikke påtar seg ansvar for – ikke minst knyttet til barne- og ungdomsarbeid. Selv om det er mange ansatte og barne- og ungdomsledere som ­ bidrar med frivillig arbeid, koster det penger å drifte slik klibbvirksom-

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS!

Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

het. Arbeid som må begrenses ­eller i verste fall legges ned om gave­ inntektene fortsetter den ­synkende tendensen. Også Kirkenytt, som vi mener er viktig både for å fortelle om det som skjer i menighetene og for å forkynnende det kristne

budskapet også for de som vanligvis ikke er å finne i kirken, har en kostnad som dekkes av annonser og gaveinntekter. Vi håper derfor at du vil bidra til at vi kan fortsatt skape meningsfulle og trygge mø­ teplasser for både gammel

Min Tro AV JORUNN ASKERØD

Hva er min tro? Min kristne tro har jeg blitt oppfostret med, og senere valgt å beholde. Jeg vet ikke om noe annet liv enn å ha denne troen, som en del av meg og mitt liv. En tro som flettes inn i livet og hverdagen, noen ganger uttalt og tydelig, andre ganger utydelig og stille. Det er to bilder som har fulgt meg siden min barndom. Disse to bildene har jeg som barn utallige ganger studert, fundert over og de har påvirket min tro. Over barnesenga mi hang det et bilde, som en beskyttelse og påminnelse om englevakt. Bildet var av en liten gutt og en ­liten jente som med forsiktighet ­balanserer på en smal hullete sti forbi et vann. Bak barna står en stor lys engel med sin vinger som beskytter de fra ulykken om å falle ut i vannet. Det andre bildet fant jeg i min barndomskirke i Onsøy. Gudstjenestens liturgi, salmesang og preken foregikk, mens jeg som barn hvilte mitt hode inn til min fars skulder og s­ tuderte glassmalerier og altertavlen. Altertavlen forundret meg mest. Bilde her viser Jesus stor og mektig, mens menneskene ligger rundt ham, ser forundret opp og ser redde ut. Som barn forsto jeg ikke at dette var Jesu oppstandelse fra graven. Som barn så jeg de redde menneskene nede på bakken, og lurte på om Jesus hadde vært sint og slått de ned. Dette bilde av Jesus stemte ikke med hva jeg hadde lært om Jesus hjemme og på søndagskolen. Jeg hadde lært at Jesus var jo snill og ville ta vare på oss alle! Så hva skjedde her på bilde? Som barn forundret jeg meg stort over dette… Min kristne barnetro har endret seg til voksentro. Jeg ­ har bevart deler av min tro, andre deler har jeg forlatt, og nye ­ dybder og nyanser i min kristen tro har kommet til. Jeg tror fortsatt på Jesus som Guds sønn som vil det gode for alle

mennesker. Guds kjærlighet er stabil, han er ikke lunefull, ­variabel eller straffende. Skulle livet oppleves slik er det ikke på grunn av Gud, men fordi livet og følelsene mine kan bølge gjennom hva som skjer gjennom hverdag og liv. Livet har lært meg at jeg ikke må la følelsene mine kobles direkte til min tro. Gud er like nær og stabil, enten jeg føler det ­eller ikke. Det er godt å ha nære gode følelser knyttet til Gudsliv og tro, men jeg er ikke avhengig av dette for å ha bekreftelse på at Gud lever og er med meg. I dag synes jeg det er vanskelig å tro på englevakt ­ som beskyttelse mot ulykker. Erfaringer i eget liv og gjennom kjennskap til andre, har sett at livet ikke alltid beskyttes av ­engler for å hindre død, sykdom og ulykker. Døden og vonde erfaringer kommer til alle mennesker i løpet av livet, i større og mindre grad, også vi som har en kristen tro. I dag tror jeg på en Gud som på tross av ondskap og vondskap i verden, aldri forlater meg, er nær meg i det vanskelige og gir kjærlighet. Guds kjærlighet opplever jeg oftest og sterkest gjennom mine medmennesker. ­Mennesker som gjennom hverdagen er en del av mitt liv, eller de jeg møter tilsynelatende helt tilfeldig. Gjennom disse møtene kan jeg oppleve mennesker som gir sine gaver til meg gjennom sine omtanke, forbønn, nærhet og kjærlighet. Svært verdifullt og livgivende å oppleve når livet er vanskelig. Og svært ansvarsfullt og tankevekkende å vite at Gud bruker meg for å nå mine mennesker med sin kjærlighet. Jeg tror på en kjærlig og raus

og ung ved å gi et økonomisk bidrag til din lokale menighet. Det kan gjøres via kollekt, SMS, vedlagt giro eller som fast banktrekk. Om det er mange som bidrar litt, gir det en rikere kirke. ­Rikere på inkludering og muligheter!

Gud, som tåler alle sider av meg, med hvem jeg er og hva jeg gjør. Gjennom Jesu død og oppstandelse, har jeg fått nåden som en gave. Og gjennom Jesu liv på jorda, har jeg fått Jesus som forbilde. Jeg kan kjenne på opprørthet når vi som kristne fremhever absolutte svar på rett og galt. Her tror jeg vi svært ofte kommer på villspor av det aller viktigste av Jesu budskap. Noen ganger synes jeg at jeg hører Jesus si. «Så lite dere har forstått… har dere ikke forstått at det viktigste er…» Og her tror jeg Jesus ville løftet blikket bort fra de små detaljene og bedt oss se de store linjene i livet og evigheten, som omhandler nestekjærligheten, nåden og tilgivelsen. Jeg tror på en Gud som har skapt jorda og alle mennesker unike og verdifulle. Naturen og jeg hører sammen. Ute i ­naturen finner jeg energi, hvile og bekreftelse på Guds godhet. Vi er alle født forskjellige, har ulik barndom og livserfaringer, noe som gjør oss både sterke og sårbare. Jeg tror på en Gud som med kjærlig raushet favner oss med alt hva vi er og har i livene våre. En Gud som ser oss og hører våre små bønnesukk. En Gud som kaller oss sine barn, og som ikke måler om troen er sterk eller svak. I dag er Sarpsborg kirke min kirke. Her finner jeg påfyll og hvile i kirkerommet, liturgien, musikken, ordene og medmenneskene. Noen ganger tar jeg til meg av alt. Andre ganger kan nattverden, et bønnelys og en klem gi meg hva jeg trenger. I dager med sykdom har gudstjenesten gitt meg en trygg tilhørighet til Gud og mennesker. Men min tro forblir ikke i kirkerommet, den tar jeg med meg ut i gatene og hverdagen. Her leves livene vår, og her skal vi være medmennesker for hverandre. Jeg har et ansvar og et ønske om å at nestekjærligheten vår strekker seg forbi ulikheter og avstander av kultur, nasjonalitet, tro og personligheter. Vi er alle skapt av Gud, vi hører sammen og vi har særlig et ansvar for hverandre når ­livet er sårbart og smertefullt. Min tro… den favner hele livet, fra fødsel og dåp, gjen­ nom glede og sorg, med håp som strekker seg fra dagen i dag og helt inn i evigheten.


Kirkenytt

3

Juni 2016

TEOLOGISK HJØRNE

Kirken og kapitalismen Den katolske kirken sluttet fred med den tidlige kapitalismen mange hundre år før protestantismen ble født, skriver Stark. Siden begynnelsen av 1900-tallet, da den tyske ­sosiologen Max Weber publiserte studien «Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd», har rådende lære vært at det var den protestantiske ­ etikken som bygde kapitalismen. Det er feil, sier Stark. Klostrene og kirken i middelalderen var tidlig gode ­kapitalister.

Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Solli

Pave Frans langer ut mot kapitalismen. Den er grådig, ­ nådeløs, farlig og ubrukelig som grunnlag for økonomien i et samfunn. Pengemakta må tøyles. Han har god dekning i grunndokumentene. «For lyst til ­penger er roten til alt ondt» sier Paulus i brevet til Timoteus. Mesteren selv var krystallklar: «Du kan ikke tjene både Gud og mammon» sa han i Bergprekenen. «Det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike», sa han også. Tre av evangelistene har fått dette med seg. Her er Jesus på linje med den gresk-romerske kulturen når det gjelder forretningsdrift. Det var politikk, jus, filosofi, kunst og militærvesen som hadde prestisje. Forretnings­folk var litt lurvete og tvilsomme, ikke helt å stole på.

Markedstenkning

Den amerikanske historikeren og sosiologen Rodney Stark skriver om hvordan s­ kepsisen til penger og kapital etter hvert ble fortrengt. Da keiser ­Konstantin på 300-tallet hadde gjort kristendommen til statsreligion, kom askesen i kirken på vikende front. Et lite hundre­år senere skrev kirke­ faderen Augustin at handel ikke var syndig. Det gikk an å drive handel på en forsvarlig og m ­ oralsk måte. Augustin sa også noe om hvordan man fastsetter priser. Den rådende kristne læren var at prisen skulle være rettferdig. Det betydde at selgeren skulle få tilbake det som det hadde kostet å lage den solgte varen. Nei, sa Augustin, prisen får være det

Pave Frans mener kapitalismen er grådig, nådeløs, farlig og ubrukelig som grunnlag for økonomien i et samfunn.

kjøperen vil betale. Markedstenkningen hadde dukket opp, med profitten i sitt følge. I middelalderen var kirken den største jordeieren i Europa. De ulike klostrene eide store jordeiendommer som de drev som gode bønder. Jordbruket og teknologien utviklet seg, og klostrene produserte mer og mer som de etter hvert solgte i et marked. Spesialiseringen kom til. Noen klostre spesialiserte seg på vin, an­ dre på korn, andre på kyr og sauer. Et kloster kunne spesialisere seg på edle hester. Av dette ble det pengeøkonomi. Klostrene handlet med hver­ andre. Dette var nytt. De romerske stor­godsene var stort sett selvforsynte med det de trengte. Handelen i et marked skapte overskudd. ­ Pengene kunne klostrene låne til de som ­ trengte det, blant annet til konger i krig. Og klostrene tok renter. Det var kirken som var den dynamiske drivkraften i økonomien i middelalderen.

Ledertrening

En styrke som klostrene hadde, var lederrekrutterin­

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI

TORILL SOLHØI

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD CHRISTIAN PRANGERØD Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no

gen. På adelsgodsene gikk leder­skapet i arv, og arv garanterer aldri forstand og kompetanse. På adelsgodsene var derfor s­tyringen varierende. På kloster­ godsene derimot hadde lederne gått gradene. Den kjente franske middel­ alderhistorikeren Georges Duby sier at klosterlederne måtte interessere seg for kloster­økonomien, for å regne, kalkulere og håndtere tall. Og de måtte finne ut hvordan produksjonen kunne økes. Benedict fra Nursia, som l­ aget de første klosterreglene på 500-tallet, mente at munkene skulle gjøre kroppsarbeid og fø seg selv. Det ble det etter hvert mindre av. I stedet begynte klostrene å leie arbeidsfolk. Munkene kunne dermed konsentrere seg om det åndelige, som å lese messer for de døde, messer som ofte var kjøpt og

betalt. Og munkene levde godt i klostrene sine, «som herrer», skriver Duby. Nå måtte læren tilpasses praksis. Nå var mammon kommet inn i klostrene og kirken. Teologene måtte ta tak i dette. Og det gjorde de. På 1200–1300-tallet slo teologene fast at profitt var moralsk forsvarlig. Å ta renter var også lov. En av de som sto bak denne tankeoperasjonen var den store middelalderteologen og filo­sofen Thomas Aquinas. Han fikk et spørsmål om forretningsmoral. En forretningsmann kommer til et sultende land med et lass korn. Og han vet at nye kornlass er på veg. Skal han opplyse om dette, med den følge at prisen på hans eget korn synker, eller kan han bare tie still, selge og håve inn ­pengene fra et fattig folk? Han kan tie og selge, med god samvittighet, slo Thomas fast.

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Gravsten og stenarbeid. Stort utvalg. Faste, lave priser.

www.fonus.no Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

Så om pave Frans vil kapitalismen til livs, må han langt til­bake i historien for å finne hjelpesmenn. I middelalderen og i moderne tid har ­kapitalen og kapitalistene funnet seg godt til rette i kirken og med kirken. Det gjorde også de protestantiske kirkene da deres tid kom. … Har du lyst til å lese mer om dette emnet, vil jeg anbefale følgende ­bøker, som biblioteket kan hjelpe deg med å finne: Pave Frans: Evangelii Gaudium (The Joy of the Gospel), Max Weber: Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd, Oslo 1995, To bøker av Rodney Stark: The Triumph of Christianity, How the Jesus Movement became the World’s largest Religion, og The Victory of Reason, How Christianity led to Freedom, Capitalism and Western Success. Franskmannen Georges Duby, død 1996, var (og er) en av verdens fremst spesialister på middelalderens sosiale og økonomiske forhold. Flere av hans bøker er oversatt til engelsk, blant annet: Rural Economy and Country Life in the Medieval West.


4

Kirkenytt

Juni 2016

Sommerens høydepunkt – Dette blir ­sommerens høyde­punkt, sier Carl-Andreas Næss, ­Willem ­Wilschut og ­Helene ­Selvik ­under vår ­«befaring» i St. ­Nikolas kirkeruin. TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

Ikke rart de ser fram til 29. juli med stor spenning. Med H.M. Kong Harald V som æresgjest og anslagsvis 2000–3000 del­ tagere som ramme, skal kirken vise fram det beste den har. – Dette vil bli en svært høy­ tidelig og storslått gudstjeneste. Men samtidig en gudstjeneste folk vil kjenne seg igjen i. Dette vil bli en folkefest, fastslår de. Tre av mange som i mange ­måneder har vært med i den omfattende planleggingen.

Stort kor

Det skal også reises et tusenårskor med barn og voksne fra hele Sarpsborg, som skal synge til toner fra Norsk ungdomssymfoniorkester.Det betyr at det blir ca h ­undre ­ musikere og sangere på scenen, og det vil bli en fantastisk opp­levelse. Arbeidet med voksen­ koret ledes av Carl-Andreas Næss, mens kantor Henrik B ­ rusevold har ansvar for barnekoret. Også biskop Munib Younan fra Jerusalem, sogneprest Mitri ­ Raheb fra Betlehem, biskop Helga Haugland Byfuglien og biskop Atle Sommerfeldt deltar under gudstjenesten.

Omfattende program

Gudstjenesten er prikken over i-en i et omfattende olsok­ program, med blant annet kunstutstilling med Håkon Gullvåg på Hafslund hovedgård, Solli Brug og Sarpsborg kirke og fredsseminar i Sarpsborg kirke. Her deltar Hilde Frafjord Johnsen, og Mitri R ­ ­aheb fra Bethlehem og samtalen ledes av Biskop Atle S ­ommerfeldt. Raheb er en sentrale skikkelse i fredsarbeidet i Israel/Palestina, og har fokus på hvordan man

Carl-Andreas Næss, Willem Wilschut og Helene Selvik ser fram til olsokgudstjenesten i St. Nikolas kirkeruin 29. juli.

bygger fred gjennom å bygge mennesker med utdannelse, kultur og helse. Frafjord Johnsen er tidligere spesialutsending for FN til Sudan og er nå generalsekretær i KrF. Pilegrimsvandring 28. juli blir også en stor begivenhet, med overrekkelse av pilegrimsstaven på Borgarsyssel ­museum. For første gang i Sarpsborg blir det arrangert Olavsvake natt til 29. juli med St. Olav Vocale, vårt eget gregoriansk ­ prosjektkor, i Sarpsborg kirke. I middelalderen var det v­anlig å innlede store høytider med en våkenatt. Hovedmarkeringen av Olsok skjedde gjennom døgnet fra 28. til 29. juli – et døgn med for­dypning i Olavsarven. Fra ­ gammelt av snakket man da heller om «Olsokdøgnet», eller «Det Hellige Døgnet», ­ isteden­ for Olsok. En vesent-

lig del av feiringen var våke­ natten. Sarpsborg kirke vil derfor være åpen gjennom hele Olsok­natten. Vigilie (Våkenatts­ bønnen) vil bli sunget i en noe forkortet utgave, og det vil være kulturinnslag på forskjellige tidspunkter gjennom natten. Blant annet deltar ­ Marianne Aarum (fløyte), Margrete ­Kvalbein (dans), og noen unge gitarister. Samtidig vil det være

mulig å trekke seg tilbake og hvile til enhver tid for de som har behov for det. Olavsvake vil bli avsluttet med tidebønn («laudes» eller morgenbønn), og frokost.

Lang prosess

– Prosessen med jubileumsmarkeringen under olsok har pågått gjennom flere år, og ­detaljer i innholdet har u ­ tviklet

seg under marsjen. – Når det gjelder jubileumsgudstjenesten, har vi som sagt vært bevisst på at dette er gjenkjennbart for de frammøtte. Det er ikke noe de kommer for å se på og høre på, men å ta del i, presiserer Carl-Andreas Næss – som for øvrig har skrevet en egen 1000-årshymne for anledningen.

VOLVO • KI A • HYUNDA I • L A ND ROV ER

BEST PÅ BIL – MED KVALITET I ALLE LEDD

Klokkergårdveien 11, 1711 Sarpsborg • Tlf: 69 11 59 00 • www.bilbutikk1.no

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

5

Juni 2016

– En viktig arena for oss Med et opplag på over 15.000 og med et positivt innhold, er Kirkenytt en viktig arena å vise seg fram for oss! Det sier daglig leder Stig Olav Nilsen hos Tune Byggservice.

BRUNCH´N

I TUNE KIRKE

Den lokale bedriften er en av mange trofaste ­ annonsører, som gjør det mulig å gi ut Kirke­ nytt seks ganger årlig. Leserundersøkelser har vist at denne type utgivelser har høy leserscore og «varer lenge». Innholdet treffer også mange som til vanlig ikke er å finne i kirken, har leserne gitt tilbakemeldinger om.

Vært med lenge

Tune Byggservice har vært med som fast annonsør i ­mange år, og Stig Olav forteller at dette er en todelt strategi: – For det første synes vi det er hyggelig å bidra til å opprett­ holde Kirkenytt som formidler av positive verdier, som vi som firma også står for. Men vi gjør det også fordi avisa når ut til mange, Vi er et lite firma med ti ansatte og har begrensede m ­ idler til markedsføring. ­Gjennom en annonse i Kirkenytt blir vi synlige uten at det «koster skjorta», og det er både hyggelig og lønnsomt at leserne er klar over at vi eksisterer når de har behov for snekker­ tjenester, påpeker han.

Totalleverandør

Tune Byggservice ble e ­ tablert i 1989, og er totalleveran-

Stig Olav Nilsen er daglig leder for Tune Byggservice, og er fast ­annonsør i Kirkenytt. – En nyttig arena for å vise oss fram, samt at vi støtter en avis med et positivt innhold, sier han.

dør innen bygg. Firmaet samarbeids­ avtaler med rørlegger, blikkenslager, maler, elektriker og murer/flislegger. Dette forenkler prosessen for kundene, som opplever en effektiv og ryddig gjennom­ ­ føring av byggeprosjektene. – Som totalleverandør holder vi i alle tråder. Kunden for­ holder seg til Tune Byggservice AS, og har én fast avtalt pris på hele prosjektet. Det er det vi kaller service, sier han.

Ytre Østfold

Nilsen regner Sarpsborg, Fredrikstad og Halden som ­

deres primære nedslagsfelt, og kan se tilbake på 17 år med jevn og god vekst. – Vi ønsker å framstå som seriøse og ordentlige, og løper aldri fra vårt ansvar. Det har ført til mange fornøyde kunder, som gjerne anbefaler oss til andre. Det bidrar til en jevn pågang av oppdrag. - I tillegg har vi en del faste avtaler, sier han og kan fortelle at bedriften blant annet har faste avtaler med Fredrikstad kommune om ettersyn og ved­ likehold av 11 kirker og 9 kapell. TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO

For oss over 60. Første onsdag i måneden: 11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk avslutning 7. september: «Økonomien i Sarpsborg kommune». Rådmann Unni Skaar. 5. oktober: «Sarpsborg 1000 år». ­Historiker Trond Svandal 2. november: «Vivo bokhandel ­presenterer nye bøker» 7. desember: «Vidar Sandbeck – i skyggen av Prøysen». Rolf Arnesen og Tom Fallmark

Kom til Guttas blomster på Grålum og Stopp og få blomster til sorg og glede fra våre gode fagfolk

Velkommen innom Grålum: Bjørnstadveien 2, 1712 Grålum. Tlf 69 10 32 20. Åpent mandag–fredag 09–20. Lørdag 09–18.30 • Stopp: Tlf 912 42 358. Åpent 10–20 (09–18)


6

BARNESIDENE

Kirkenytt

Juni 2016

BERIT OG KRISTINS

DIKTHJØRNE Hva som hender, hvor jeg er, er du, Jesus, alltid nær. Om jeg ikke alltid ser deg, vet jeg du er her.

Sommerferie

Det er deilig og vi teller ned til endelig å få fri. Fri fra barnehage, skole og jobb. Sove lenge og bare gjøre det vi har lyst til, uten så masse stress. Kanskje du skal reise bort på ferie eller være hjemme og dra på turer til stranda, skogen, familie og kjente. Uansett så er sommer - dager som er annerledes fra det vanlige. Dager med sol, regn, lek og moro, og kanskje litt tårer. Etter at ferien er slutt så er det tid på å komme i gang igjen med «pliktene». Kanskje er det overgang fra barnehage til skole eller begynne i en ny klasse. Det nye og ukjente kan være spennende og litt skummelt. Vi vet ikke hvordan det blir før vi er i gang med det. Det er lov å ha sommerfugler i magen og være litt spent, bare det ikke blir så mye at det tar opp plassen som må være til å glede seg også. I alle dagene, enten i sommerferien eller på noe nytt til høsten, så er det viktig å tenke på at du er super. Du er skapt av Gud og du er bra slik DU er! Om det er gode dager eller litt dumme dager så er Han med deg og går sammen med deg. Det synes jeg er det beste, at vi aldri er alene – men at Jesus er der for meg og med meg. God sommer!

Aktivt år for barnekoret

Kjære Gud , ta hånden min, slipp den aldri ut av din, led meg på din vei hver dag, Gjør meg trygg og god og glad. Amen.

Pinsefest i Filadelfia

Pinsen er regnet som ­kirkens bursdag, og hva er vel mer naturlig enn å be inn masse barn i bursdagsfest?

Dennis Lund, Føbe Edvardsen, Berit Vasdal, Eileen Stang og Johanne Edvardsen framførte en forestilling for barna på pinsefesten.

Kristin Solbakken Tollefsen fortalte om Kristi ­himmelfartsdag, og symboliserte dette med en stor ballong.

Barn og unge i aksjon under oppsetningen av Passio Olavi i Tune kirke.

Barnekoret i Tune kirke har et aktivt år i 2016. Først med­ virkning i den store opp­setningen Passio Olavi i Tune kirke i april. Deretter øving fram til en stor konsert i Kulås den 11. juni hvor Barnekoret er en del av et kjempestort barne­ kor med barn fra hele byen. Det øves inn tre med-

leyer fra musikalene Les Miserables, Sound of Music og Annie. ­Dette skal framføres på scenen i Kulås sammen med selveste Kringkastingsorkesteret under ledelse av dirigent Ingar Bergby! Barnekoret øver også til den store jubileumskantaten som skal framføres på torget i slutten

av august med over 800 barn og voksne i kor og korps sammen. Nytt korsemester starter i slutten av august, og koret er alltid åpent for nye medlemmer fra 2. klasse og oppover. FOTO: NILS HIDLE, UNG KIRKESANG

250 barnehagebarn fra hele Sarpsborg var derfor samlet i Filadelfiakirken 4. mai. Det var stor s­temning blant de frammøtte, som blant annet fikk se en dramatisering om Kristi himmelfartsdag og ventetiden på den hellige ånd fram til ­pinsen. Forestillingen ble fremført med stor iver og entusiasme fra alle på ­scenen. ­Samlingen ble, som seg hør og bør, avsluttet med boller og leskedrikk. Dette er et samarbeids­prosjekt mellom Filadelfia og Den norske kirke, ved de lokale menighetene. TOM HELGESEN, TEKST


Kirkenytt

BARNESIDENE

Juni 2016

TIPS!

TROSOPPLÆRING I HJEMMET

BIBELFORTELLINGER PÅ SENGEKANTEN Mange barn synes det er koselig med en lesestund før de skal sove. La gjerne barna velge en barnebibel med illustrasjoner

Samarbeid med speiderne i KFUK-KFUM og Norges speider­ forbund

aktiviteter for barn

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke: Torsdager kl 11.00. Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barne­lag kl 17.00.

Solstrålen barneklubb er for deg som bor i Soli og omegn. Barnelaget Lysglimt for de aller minste.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Har tatt sommeferie.

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre i Greåker kirke.

Willem Willschut (977 911 46)

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 16.45-17.30 og 18.00-18.45. Oppstart 14. september.

Sang, rim, regler og ulik rytme. Berit Vasdal Sunniva Berg er kursholder. ­Mellom de (995 07 866) to sanggruppene serveres kveldsmat.

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Henrik Brusevold Apirantkoret fra 4 år til skolealder, (402 38 802) deretter kan man starte i barnekoret.

Har tatt sommerferie

Klubb i Greåker menighetssenter samtidg som barnesangen i kirken

Camilla Lindgård (472 59 757) Thomas Iversen (976 56 767)

Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00. Oppstart 23. august.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

7+

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

8-9

Stenbekk: 16. og 17. august

Bo-hjemme-leir for 2.–4. klasse.

Gunn Elisabeth Edvartsen (951 28 745)

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00. Oppstart 22. august.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, Berit Vasdal hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat

0-1

0-6

BARNEKLUBBER

gudstjeneste på søndagen. Alle døpte barn som begynner i 2., 3. og 4. klasse til høsten vil få invitasjon til denne turen etter sommeren. Til dette arrangementet, men også speiderarbeidet generelt, trengs det ledere. Alle typer ledere er velkomne: Unge, ­ eldre, erfarne, nye, mamma­ ­ ledere, pappaledere og ledere uten speiderbakgrunn. Ta ­kontakt hvis du har spørsmål, kunne tenke deg å bli ­speider eller speiderleder. Tunespeiderne: Ingunn H. Motzfeldt (92 26 39 56) Lande speidergruppe: Wenche Talgø Syvertsen (95 24 12 96) Informasjon om arrangementet og tunespeiderne vil være tilgjengelig om kort tid på www.tunespeiderne.no

Vi er stolt forhandler av Hyundai og Mazda og har verksted og ­delelager. Velkommen til oss!

1-3

SMÅBARNSANG

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4-6

ASPIRANTKOR

4-7

ONSDAGSKLUBBEN

6-10

XLKLUBBEN

BARNEKOR

GLOBUS-­ AGENTER

10-13 TUNEJORDET, TLF. 69 13 87 77

www.nordtugbil.no

som de liker. På den måten blir det barnas bibel – en de har et forhold til og som de har lyst til å bla i.

PÅ PLAKATEN

BABYSANG

Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter er nå i oppstartsfasen av et utvidet samarbeid med Tune speidergruppe og Lande speider­ gruppe. Speiderne har i mange år ­ deltatt på Tune menighets speider­ gudstjeneste, og har også bidratt med aktiviteter under friluftsgudstjenesten i Landeparken. Vi ønsker nå å utvide samarbeidet og koble inn samarbeidsmenighetenes trosopplæringsarbeid. Menighetsstab og speiderledere legger nå planer for et arrangement fra 10.–11. september på Speiderborgen. ­Detaljerte planer er under utarbeidelse, men vi kan røpe såpass at det blir en minnerik speidertur med overnatting, morsomme og spennende aktiviteter. Lærerikt blir det ­ også. Det blir også speider-

7

XXLKLUBBEN

Nils Philip Eriksen (456 38 478)


8

Kirkenytt

Tilrettelagt konfirmasjonstilbud Konfirmasjon er et tilbud til alle, uansett funksjons­ evne. Dette tar vi på alvor og har derfor et tilrette­ lagt konfirmasjonstilbud, som er felles for hele ­kommunen. Det legges i stor grad til rette for å

tilpasse opplegget i den lokale menigheten slik at det skal fungere for alle, men i noen tilfeller er det best for konfirmanten å få være i en egen tilrettelagt gruppe. Da blir det regelmessige samlinger på dag­

Juni 2016

tid, og en egen konfirmasjonsgudstjeneste. Oppstart i september og konfirmasjon i april/mai. For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt med kateket Berit Vasdal på tlf: 99507866.

Samlet inn 146 kg aluminium Ine Olavesen F ­ redriksen, fikk ved ­konfirmasjonen i Greåker kirke den 8. mai en liten oppmerksomhet fra «Ringer som gir ben å gå på» som takk for innsatsen. Det er blitt en fin tradisjon at konfirmantene samler inn aluminiumsringer som man åpner øl- og leskedrikkbokser med. Disse små ringene er laget av ren aluminium, som kroppen ikke skyver fra seg. Derfor brukes de til ben- og armproteser, særlig i land i Sør-Øst-Asia så som Thailand, Vietnam, Kambodsja. Der er det ennå mange landminer. Dessverre er det flere – ikke minst barn – som mister en arm eller et ben, fordi de kommer borti disse landminene. Konfirmantenes innsats for å skaffe proteser ved hjelp av aluminiums ringer er derfor til stor hjelp for mange. Det er Johannitterordenen som i Norge står for inn­ samlingen av ringene og som formidler dem til Sør-Øst-Asia. Carl Johan Holm representerer Johannitterordenen i Østfold, og det var han som overrakte en påskjønnelse til Ine Olavesen Fredriksen. Årets konfirmanter samlet inn rekordmange ringer.

PÅ PLAKATEN AKTIVITETER FOR UNGDOM

Totalt samlet konfirmantene inn hele 146 kilo, av disse klarte Ina alene hele 37 kilo!

Ønsker du som leser dette å samle inn aluminiums ringer som man åpner øl- og leskedrikkbokser med, så kan disse leveres i følgende kirker: Tune, Greåker, Holleby, Soli eller på kirkekontoret (i Råkilveien 2, 1702 Sarpsborg) eller

sendes til: Johanniterordenen, Skogløkken 11, 1605 Fredrik­ stad. Det gjøres oppmerksom på at det bare er nevnte ringer som kan brukes. Ringer fra hermetikk som makrell i tomat, grønnsaker eller kattemat ol. kan ikke brukes, og fører til mye tidkrevende arbeid for å skilles ut. FINN-OVE BRANDVOLD

14

KONFIR-­ MASJON 2016/2017

14+

Ann-Karin Aarvik (948 83 841)

Kurlandkirken (kl 18.30–21.30) Oppstart 1. september

Berit Vasdal (995 07 866) Dennis Lund (994 77 871)

14+

Greåker kirke: Ungdomsgudstjeneste 3. april kl 18.00

Ole Jens Hovda (950 28 982)

14+

Greåker kirke: Onsdag 15. juni kl 19.00: Sommeravslutning med grilling.

Håvard Ø. Løvik (977 64 791)

14+

KLUBB SENKVELD

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net

13432

Kristin S. ­Tollefsen (477 52 505) Berit Vasdal (995 07 866)

Wesley Kapell i Soli Ungdomsklubb Sommer­ avslutning 10. juni kl 19:00

TRO OG HÅP – EIDET

Gi en gave til Kirkenytt ved å VIPPSe til nummer

Tune/Greåker/Soli/Holleby: Påmelding: www.sarpsborg.kirken.no Sarpsborg: Undervisning i følge plan. Se www.sarpsborg.kirken.no for påmelding og info.

UGT

STORSAMLING

Kristent kvinnefellesskap på tvers (KKT) På marssamlingen hadde vi ­besøk av Kari Alvsvåg, som inn­ ledet om temaet like­stilling. Målet med kveldene er et fargerikt fellesskap på tvers av kulturer og kirkesamfunn. ­Fellesnevneren er den ­kristne tro. Arrangøren av disse kveldene består av medlem­ mer fra Sarpsborg kirke og Metodist­ kirken. Etter enkel kveldsmat samler vi oss om et tema med en innledning og videre sam­tale rundt bordene ­eller i plenum. Intensjonen er å bli bedre kjent med hverandres tenkemåter, dele tro og tradisjo-

Fra venstre: Gerd, Anna, Kahindo og Marit

ner, kunnskap, sang og musikk og vise respekt for hverandre. Vi har hatt sterke menings­ utvekslinger både om nattverd og samliv. Det utfordrer hver enkelt av oss, og vi har alle noe å lære. Vi legger opp til tre samlinger i semesteret. Vi er i

Sarpsborg kirke og Metodist­ kirken annenhver gang. Til høsten har vi satt av tre torsdagskvelder kl. 19: 1. september, 13. oktober og 1. desember. Den første blir i Sarpsborg kirke. Hjertelig ­velkommen! TEKST OG FOTO: ÅSE BØE SALTBONES


Kirkenytt

9

Juni 2016

Håkon Gullvåg i full bredde Sarpsborg kirke blir en av arenaene der vi under årets Olavs­dager og Olsokfeiring kan møte en av de betydeligste billedkunstnere i Norge for tiden, Håkon Gullvåg. Olavsdagenes arrangementer møtes i krysningspunktet mellom ­historie, religion, kunst og filosofi. Med utgangspunkt i vår bys ­historie ønsker vi å ­understreke Sarpsborgs rolle i Olavsarven i ­nasjonal og internasjonal betydning. Tre arenaer: Olavsdagene, i samarbeid med Soli Brug, Sarpsborg kirke og Hafslund hovedgård, har gleden av å presentere Håkon Gullvågs største utstilling i Norge noensinne. Hafslund Hovedgård: – parafraser over keiserlige og kongelige ­betydeligheter. Sarpsborg kirke: – bibelske motiver. Soli Brug: – portretter, barndoms­motiver og det litterære

I denne jubileumssatsningen skal Gullvåg samtidig ha utstillinger også på Soli Brug og på Hafslund Hovedgård. På Soli skal han vise barne­ motiver, ­ dyremotiver, stille­ ben, ­ portretter og temaer knyttet til historie og litteratur. På Hafslund blir det parafraser over ­ kongelige og keiserlige ­størrelser, naturlig nok.

I sofaen

I tillegg blir han å høre i samtale med prost Kari Mangrud Alvsvåg i en åpen kveldsmesse onsdag 27. juli. Dette vil foregå i det samme konseptet som er blitt en kjent og kjær form i Sarpsborg kirke på en del søndagskvelder de siste årene, nemlig Byens Hjerteslag. Samtalen vil dreie seg både om Gullvåg og hans kunst og om hvordan kunst generelt kan formidle sider ved det åndelige, sier prosten. De bildene han skal vise i Sarpsborg kirke, går under ­tittelen «Den bibelske syklus» og er en videreføring av utstillingen fra Nidarosdomen i 2005, der den vakte stor ­begeistring. Gallerist Ole Dørje var tilstede den gang, og kan fortelle at blant mange motiver finner vi Noas Ark, Babels tårn og Gullkalven.

Alt i alt blir jubileumsutstillingen en presentasjon av den store bredden i Gullvågs verker. Aldri tidligere har han hatt en så stor utstilling i ­Norge. Dette blir både en utfordring og en inspirasjon for den 56-årige kunstneren, ifølge ham selv. Her ser vi maleriet «Far og datter».

Stor stas for Sarpsborg

– Det er gøy at det blir noe skikkelig ut av en utstilling med selveste Gullvåg, sier kunstneren og galleristen til ­ Kirkenytt. – Jeg har vært opptatt av Gullvåg i lang tid, og vi har samarbeidet nå i ca to år i forkant av jubileumsutstillingene i ­Sarpsborg. Han har ikke hatt utstilling på Soli tidligere, men til gjengjeld får han nå

­isponere rommene på hele d bruket her hos oss. Gullvåg inn på ­tunet blir stor stas, og vi har fått mange henvendelser fra publikum allerede. – Hvordan vil du beskrive Gullvågs kunst? – Han maler mye figurativt, men gjør det på en leken og fabulerende måte. Og han gjør det med eleganse. Han har perfeksjonert stilen sin, og det er ingen tvil om hvem det er som står bak bildene. Gullvåg har draget på å skulpturere med lys og skygge, samtidig som han løser opp helt vågalt. Det virker nesten magisk at han får det til! - Det er noe stilig dramatisk i bildene hans. Mørket og lyset gjør dem veldig slagkraftige. Vi finner også en god slump av ironi, nærmest karikaturer, – litt ertende. Gullvåg ­behersker den hårfine balansen her, sier Ole Dørje. For åpningstider til utstillingen, se sarpsborg.kirken.no REIDAR MAGNUS STANG, TEKST

Håkon Gullvåg er en av Norges mest betydningsfulle malere. Han har tidligere malt og stilt ut i Palestina, og utstillingen «Den Bibelske syklus» ble vist i forbindelse med 1000års markeringen av Olav Den Helliges dåp i Rouen, Frankrike.

Det grønne hjørnet…

Miljøbevisst klesvask

Miljøvennlig klesvask handler om riktig utstyr, miljøtilpassede vaskemidler, gode vaner og én huskeregel: Ikke mer enn det som trengs. Bruk klærne en dag til Vi vasker klær langt oftere i dag enn vi gjorde for 20 år siden. Kanskje holder det å henge klærne til lufting eller fjerne en flekk med en klut? Sett gjerne av en kurv eller skuff til klær som er brukt litt, men som ikke har blitt skitne. Plukk herfra når du skal skifte. Velg svanemerket eller NAAF-merket vaskemiddel Svanemerket stiller strenge krav til innholdsstoffer i vaskemidler, bortsett fra at merket godtar parfyme. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) stiller samme krav til innholdsstoffer, samt et sett med tilleggskriterier. Blant annet er parfyme totalforbudt i NAAF-merkede vaskemidler, mens det er tillatt i svanemerkede vaskemidler. Bruk mindre vaskemiddel Prøv gjerne med en lavere dosering enn angitt. Ofte blir tøyet rent med halv mengde vaskemiddel. Unngå tøymykner Tøymykner er stort sett unødvendig, og huden kan reagere på stoffer fra tøymykneren som blir sittende i tøyet. I tillegg sørger tøymyknere for at håndklær og kluter får dårligere sugeevne, og at mikrofiberkluter fungerer dårligere. Fyll vaskemaskinen helt opp Maskinen er passe full når du så vidt kan holde knyttneven i tomrommet over tøyet uten å presse tøyet sammen. Vask ved lavest mulig temperatur Et av kravene til svanemerkede vaskemidler er at de skal vaske helt rent ved 40 grader. I mange tilfeller holder det med 30 grader. Undertøy blir rene ved 60 grader. Kokvask bare unntaksvis, for eksempel ved sykevask. Dropp forvask, og velg gjerne et kort program når klærne ikke er veldig skitne. Tørk klærne utendørs Utendørs tørking er best for innemiljøet. Tørker du klærne innen­ dørs bør du sørge for god utlufting for å unngå fukt. Tørketrommel eller lufttørking? Lar du klærne tørke på snor utendørs eller på et tørkeloft kreves det ingen tilført energi, så dette er førstevalget for miljøet. Tørketromler bruker en del energi, men hvis du lufttørker klær i et rom som må varmes opp, kan det gå med like mye energi som tørketrommelen bruker. Men husk at tørketrommelen sliter mer på klærne. Velg energigjerrig vaskemaskin og tørketrommel På nettstedet Energismart.no finner du en oppdatert oversikt over de mest energigjerrige hvitevarene på det norske markedet. Du kan også sjekke energimerkingen i butikken. De mest energieffektive vaskemaskinene og tørketromlene er merket med A+++ og A++. Lever tilbake gammel vaskemaskin og tørketrommel Alle hvitevarer inneholder miljøskadelige stoffer og metaller som kan gjenvinnes. Den gamle maskinen kan leveres gratis til en forhandler uten krav om nykjøp, eller til et kommunalt mottak for elektrisk avfall.


10

Kirkenytt

Juni 2016

Gudstjenester GREÅKER KIRKE

FORMIDDAGSTREFF I GREÅKER, SOLI OG TUNE GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning. Torsdag 25. august kl. 12.00 Torsdag 29. september kl. 12.00 Torsdag 27. oktober kl. 12.00 Torsdag 1 desember kl. 12.00

5. juni – 3. søndag i treenighetstiden – Mark 10, 13-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. 12. juni – 4. søndag i treenighetstiden – Matt 9, 35-38 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Sarpsborg kirke. 19. juni – 5. søndag i treenighetstiden – Matt 18, 12-18 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. 26. juni – Aposteldagen – Mark 3, 13-19 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40.

18. september – 18. søndag i treenighetstiden – Mark 1, 40-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik. Konfirmantpresentasjon. Skyss: 69 14 88 42.

17. juli – 9. søndag i treenighetstiden – Luk 6, 36-42 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 10 31 40.

Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Trenger du skyss fra andre steder, ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

31. juli – 11. søndag i treenighetstiden – Joh 8, 31-36 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Ole-Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40.

LANDE BOSENTER

14. august – 13. søndag i treenighetstiden – Joh 15, 13-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulig­ het for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40.

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 1. SEPTEMBER KL. 11.00: Gjester: Berit og Knut Lande TORSDAG 6. OKTOBER KL. 11.00: Gjest: Dagfinn Ravneng TORSDAG 3. NOVEMBER KL. 11.00: Gjest: Lisbeth H Gregersen TORSDAG 1. DESEMBER KL. 11.00: Gjest: Aage Syversen

ANDAKT EPLEHAGEN BOFELLESSKAP Hver 2. onsdag i måneden kl. 11.00 HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30

TINGVOLL SYKEHJEM Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl. 11.30 VALASKJOLD OMSORGSSENTER Hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 11.30

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ

Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistandsbehov s­ pesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m.

SØNDAG 28. AUGUST KL. 11.00: Gudstjeneste med «Kom og syngkoret». LØRDAG 24. SEPTEMBER KL. 12.00 LØRDAG 29. OKTOBER KL. 12.00 LØRDAG 26. NOVEMBER KL. 12.00: med adventgrøt

MELLEBY BEDEHUS

Dette er stedet for å treffe sam­bygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning.

TORSDAG 15. SEPTEMBER KL. 12.00 TORSDAG 20. OKTOBER KL. 12.00 TORSDAG 17. NOVEMBER KL. 12.00 SKYSS: Ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

21. august – Vingårdssøndag – Matt 19, 27-30 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 14 88 42. 4. september – 16. søndag i treenighetstiden – Matt 11, 16-19 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie ­Gregersen og Kristoffer Risholm. Høsttakkefest og utdeling av 4- og 6-års bok. Skyss: 69 14 88 42.

3. juli – 7. søndag i treenighetstiden – Matt 5, 25-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulig­ het for dåp ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40.

SKYSS: En minibuss kjører denne ruten: Kl. 11.15 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 ASVO på Grålum Kl. 11.30 Skogholtet Kl. 11.35 Hannestadtunet Kl. 11.45 Krokstien, nedre busslomme

24. juli – 10. søndag i treenighetstiden – Mark 11, 25-26 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter ­ Johannessen. Skyss: 69 14 88 42.

21. august Vingårdssøndag – Matt 19, 27-30 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulig­ het for dåp ved Ole-Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 28. august – 15. søndag i treenighetstiden – Joh 15, 9-12 Kl. 11.00: Felles gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen og Kjersti Klausen Tjelle. Kom og syng koret deltar. Skyss: 69 10 31 40. 4. september – 16. søndag i treenighetstiden – Matt 11, 16-19 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulig­ het for dåp ved Petter Johannessen. Besøk fra St. Niklas losje. Skyss: 69 10 31 40. ­Etter gudstjenesten blir det tur til Speiderkoia i Trøsken. 11. september – 17. søndag i treenighetstiden – Mark 5, 35-43 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen og Kristoffer Risholm. Konfirmantpresentasjon. Skyss: 69 10 31 40. 18. september – 18. søndag i treenighetstiden – Mark 1, 40-45 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole-Jens Hovda. Høst­ takkefest. Utdeling av 4-års bok. Dansere fra BUL deltar. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE

KURLANDKIRKEN 21. august – 14. s. i treenighetstiden Matt. 19, 27-30 Kl. 18.00: Gudstjeneste ved semesterstart ved B. Vasdal og Kurlandutvalget. Sosialt samvær. Ofring til Menighetsarbeidet. 4. september – 16. s. i treenighetstiden Matt. 11, 16-19 Kl. 11.00: Høymesse ved vikarprest. Nattverd. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet. 18. september – 18. søndag i treenighetstiden – Mark 1, 40-45 Kl 11.00: Høymesse ved vikarprest. Ofring til menighetsarbeidet.

SARPSBORG KIRKE 12. juni – 4. s. i treenighetstiden Matt. 9, 35-38 Kl. 11.00: Festgudstjeneste ved jubileumsukas slutt ved biskop Sommerfeldt og menighetens prester. Sarpsborg Kammerkor, Greåker kirkekor og kantorene Næss, Wilschut og Brusevold. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 19. juni – 5. s. i treenighetstiden Matt. 18, 12-18 Kl. 11.00: Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet. 26. juni – 6. s. i treenighetstiden Ap. gj. 9, 1-9 Kl. 11.00: Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet. 3. juli – 7. s. i treenighetstiden Mark. 5, 25-34 Kl. 11.00: Høymesse ved Aage Syvertsen. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 6. juli kl. 12.00: Middagsbønn ved Næss. 10. juli – 8. s. i treenighetstiden Mark. 12, 28-34 Kl. 11.00: Høymesse ved vikarprest. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 13. juli kl. 12.00: Middagsbønn ved Kasbo 17. juli – 9. s. i treenighetstiden Luk. 6, 36-42 Kl. 11.00: Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 20. juli kl. 12.00: Middagsbønn ved T. Kasbo

Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Holleby kirke. 5. juni – 3. søndag i treenighetstiden – Mark 10, 13-16 Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik. Stig ­Ottesen, trompet. Thea Martinsen, sang.

24. juli – 10. s. i treenighetstiden Ef. 4, 29-32 Kl. 11.00: Høymesse ved T. Kasbo. Ofring til menighetsarbeidet. 27. juli kl. 12.00: Middagsbønn ved T. Kasbo

12. juni – 4. søndag i treenighetstiden – Matt 9, 35-38 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Sarpsborg kirke.

29. juli – Olsok Luk. 22, 24-27 St. Nikolas kirkeruin kl. 15.00: Stor økumenisk festgudstjeneste (Nærmere annonse senere). Ofring til Kirkens Nødhjelp.

19. juni – 5. søndag i treenighetstiden – Matt 18, 12-18 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Avslutning for kirketjener Reidar Reisersen. Skyss: 69 14 88 42.

31. juli – 11. s. i treenighetstiden (Israels­søndagen) Joh. 8, 31-36 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til Israelsmisjonen


Kirkenytt

11

Juni 2016

3. august kl. 12.00: Middagsbønn ved R. Hansen 7. august – 12. s. i treenighetstiden Joh. 4, 27-30. 39-43 Kl. 11.00: Høymesse ved vikarprest. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 14. august – 13. s. i treenighetstiden Joh. 15, 13-17 Kl. 11.00: Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet. 21. august – 14. s. i treenighetstiden Matt. 19, 27-30 Kl. 11.00: Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til Menighetsarbeidet. 28. august – 15. s. i treenighetstiden Joh. 15, 9-12 Kl. 11.00: Høymesse ved K. M. Alvsvåg og H. Torp. ­Diakoniens dag. Nattverd. Ofring til diakoniarbeidet. Middag etter guds­tjenesten. 4. september – 16. s. i treenighetstiden Matt. 11, 16-19 Sarpsborg kirke kl. 11.00: Utsendelsesguds­tjeneste til pilegrimsvandring ved R. Hansen og B. Vasdal. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet. Olavskapellet kl. 14.00: Avslutningsguds­tjeneste for pilegrimsvandringen. Nattverd. 11. september – 17. søndag i treenighetstiden – Mark 5, 35-43 Kl. 11.00: Høymesse ved K.M. Alvsvåg. Nordisk ­ pilegrimskonferanse. Ofring til menighets­arbeidet. 17. september Kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved R. Hansen. Ofring til barne- og ungdoms­arbeidet. 18. september – 18. søndag i treenighetstiden – Mark 1, 40-45 Kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved R. Hansen. Ofring til barne- og ungdoms­arbeidet.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Soli kirke. 12. juni – 4. søndag i treenighetstiden – Matt 9, 35-38 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Sarpsborg kirke. 10. juli – 8. søndag i treenighetstiden – Matt 12, 28-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Emilie Hellum synger. 14. august – 13. søndag i treenighetstiden – Joh 15, 13-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole-Jens Hovda. 28. august – 15. søndag i treenighetstiden – Joh 15, 9-12 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Greåker kirke. 11. september – 17. søndag i treenighetstiden – Mark 5, 35-43 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Konfirmantpresentasjon.

TUNE KIRKE Onsdagsbønn i Tune kirke siste onsdagen i måneden. Klokka 11.30. 5. juni – 3. søndag i treenighetstiden – Mark 10, 13-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Ole-Jens Hovda. Skyss: 401 68 460.

24. juli – 10. søndag i treenighetstiden – Mark 11, 25-26 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole-Jens Hovda. 7. august – 12. søndag i treenighetstiden – Joh 4, 27-30, 39-43 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 401 68 460. 21. august – Vingårdssøndag – Matt 19, 27-30 Kl. 11.00: Samlingsgudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Utdeling av 6-års bok. Servering av suppe. Skyss: 401 68 460. 28. august – 15. søndag i treenighetstiden – Joh 15, 9-12 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Greåker kirke. 4. september – 16. søndag i treenighetstiden – Matt 11, 16-19 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole-Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 11. september – 17. søndag i treenighetstiden – Mark 5, 35-43 Kl. 11.00: Gudstjeneste med mulighet for dåp ved OleJens Hovda og Håvard Løvik. Konfirmantpresentasjon. Skyss: 401 68 460. 18. september – 18. søndag i treenighetstiden – Mark 1, 40-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Høsttakkefest. ­Utdeling av 4-års bok. Korene i Tune kirke synger. Skyss: 401 68 460.

Velkommen til sommer­ åpen kirke

Sarpsborg kirke er åpen – mandag–fredag 4. juli til 27. juli kl. 12.00–15.00. – 28. juli til 5. august kl. 12.00–16.00. – Hver onsdag kl. 12.00: Middagsbønn

BØNNE­ SAMLINGER I TUNE KIRKE SISTE ONSDAG I MÅNEDEN

Evt. henvendelser: Eva Johnsen, tlf. 69 15 12 13 eller Sonja Opsund, tlf. 958 57 006 Sarpsborg menighet

Tusen takk!

Takk for gaven fra anonym giver på kr 100.000,- til det nye orgelet i ­Sarpsborg kirke. På vegne av Sarpsborg menighet, Liv Solveig ­Johansen Daglig leder.

HØSTEN 2016 31.AUGUST 28.SEPTEMBER 26.OKTOBER 30.NOVEMBER KL. 11.30–12.00

SOMMERFEST torsdag 16. juni kl. 11:30 i Greåker kirke

RØMMEGRØT & SPEKEMAT KAFFE & KRINGLE UTLODNING UNDERHOLDNING LITURGISK AVSLUTNING En buss kjører denne ruten og plukker opp de som har behov for skyss: Skysspenger: 40,-

10:30 Lande bosenter 10:40 Valaskjold omsorgssenter 10:45 Tuneveien bofellesskap 10:50 Tingvoll sykehjem

11:00 ASVO/Butterfly (bussholdeplass) 11:05 Skogholtet (bussholdeplass) 11:10 Hannestadtunet

Rullestolbrukere bes ta kontakt på telefon 69 11 68 00 innen kl. 12 tirsdagen før.

12. juni – 4. søndag i treenighetstiden – Matt 9, 35-38 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Sarpsborg kirke. 19. juni – 5. søndag i treenighetstiden – Matt 18, 12-18 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 3. juli – 7. søndag i treenighetstiden – Matt 5, 25-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. 10. juli – 8. søndag i treenighetstiden – Matt 12, 28-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Samtale etter gudstjenesten.

hjertelig

VELKOMMEN

Vennlig hilsen staben i GREÅKER, HOLLEBY, SOLI og TUNE menigheter


12

Kirkenytt

Juni 2016

Samlinger og møter LANDE BEDEHUS

Tirsdagsforum i samarbeid med de lokale menighetsråd vil vise hvordan kirkene på ulike steder i Sarpsborg har vært preget av og selv har preget Sarpsborgs historie gjennom tusen år, fra Middelalderen og Olav den ­helliges tid til vår egen tid. I løpet av 12 måneder skal det være foredrag og kunstneriske innslag i 12 kirker. Det særegne for hver kirke, sett i historisk perspektiv, skal vektlegges. Det vil veksle mellom lokale og nasjonale foredrags­holdere. Det blir et kunstneriskmusikalsk innslag på hvert arrangement. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Der det er mulig og ønskelig vil det bli enkel servering med tanke på å skape et sosialt møtested. De tre første månedene er temaet ­Middelalderen

14. JUNI KL 19.00 Greåker kirke

1700-tallet (fortsettelse) Tema: Hans Nielsen Hauge som fyrtårn for næringslivet, Norges første moderne konsernleder! Foredragsholder: Jørn Bue Olsen Musikk: Greåker kirkekor.

23. AUGUST KL 19.00 Varteig kirke

Fra 1850-tallet – frem til nåtiden Tema: Kirkegårder og gravferdstradisjoner i Østfold. Foredragsholder: Helge Klingberg Musikk: Varteig menighetskor

Har du behov for transport til og fra Lande bedehus? Ring en av disse: Gunnar Dobbe, tlf 69142642 «Lande» eller Tor ­Dahlstrøm, tlf 69153535 ­«Opsund». JUNI Søndag 5/6 kl 18.00: Møte. Andakt: BoJo Hermansen. Sang: Lande musikkforening. Tirsdag 7/6 kl 11.00: NMS-møte. Onsdag 15/6 kl 11.00: ­Formiddagstreff. Andakt: NilsPhilip Eriksen. Sang: Lande musikkforening. Formiddagsmat. Utlodning.

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER JUNI Søndag 4. september: Semester­ oppstart, konsert med Bjørnar Spydevold og Kari Stokke Søndag 18.september: Søndags­ møte med Ellen Slettevold. Søndag 2. oktober: Søndags­ møte med Tore Bjørnstad. Søndag 16. oktober: Søndags­ møte med Jan Holone. Fredag 21. og lørdag 22.oktober: Basar til inntekt for Nepal. Søndag 30.oktober: Søndags­ møte med Bjørnar Holmedal

BETHANIA SARPSBORG SEPTEMBER Torsdag 1/9 kl 19.00: Tale av Terje Berg. Sang av Salen Menighetsmusikk, Halden. Kveldsmat. Torsdag 15/9 kl 19.00: Tale av Leif Paus. Sang av Rakke­ stad Mannsmusikk. Kveldsmat. Torsdag 29/9 kl 19.00: Tema: «Sjelesorg til hverdags». Tale av Sigmund Danielsen, leder i Fermate. Sang av Synnøve, Gunnbritt og May Ellen. Enkel bevertning.

JELSNES MISJONSHUS Formiddagstreff med bevert­ ning og utlodning. AUGUST Tirsdag 3/8 kl 18: Kveldsmøte. Søndag 14/8 kl 11: Finn O. Myhre Tirs. 16/8 kl 19.30: Nattv.møte Søndag 28/8 kl 11: NLM. Onsdag 7/9 kl 18: Kveldsmøte. Søndag 11/9 kl 18: J.L. Kverrnhuseng Tirs. 13/9 kl 19.30: Nattv.møte Onsdag 14/9 kl 19.30: Tore E. Nilsen

13. SEPTEMBER KL 19.00 Ullerøy kirke

Tema: Lavkirkelighet og vekkelsesbevegelser. Foredragsholder: Arne Bugge Amundsen Musikk: Jonas Groth

25. OKTOBER KL 19.00 Soli kirke

Soli kirke og Soli bruk – en forestilling med Knut Erik Rønne. Oda Oliversen og Emilie Hellum synger.

Nye Kia Sportage – som skapt for Sarpsborg Nye Sportage er rett og slett som skapt for gode kjøreopplevelser i hele Norge. I tillegg er den spekket med nyheter, som blant annet automatisk nødbremsesystem, filskiftvarsler, blindsonevarsling, trådløs mobillader og automatisk baklukeåpner. Kom innom oss og prøvekjør årets mest oppsiktsvekkende nyhet.

Fra 289.900,Veil. priser inkl. frakt og lev.omkostninger (kr. 7.500,-) levert Drammen. Lokal frakt samt årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil og avvik fra avbildet modell. CO2-utslipp fra 119 g/km, forbruk fra 0,46 l/mil v/bl. kjøring

Bertel O. Steen Sarpsborg, Hundskinnv. 98, 1711 Sarpsborg Tlf. 69 97 24 00. www.bossarpsborg.no

BJØRNSTAD FORSAMLING JUNI Tirsdag 14/6 kl 11:00: Vårbud. Lillesal Liv Skaar Torsdag 16/6 kl 19:00: ­Torsdagsmøte. Taler: Ragnar Andersen Søndag 19/6 kl 17:00: Søndagstreff. Tale: Boru Galgalo. Tema: «Livet til Jesus, del 3». Søndagsskolen. Salg av grillmat. Torsdag 30/6 19:00: Torsdagsmøte. Nattverdmøte. AUGUST Torsdag 4/8 kl 19:00: Torsdagsmøte Tirsdag 9/8 kl 11:00: Vårbud. Andakt: Eva Johnsen Torsdag 11/8 kl 19:00: Torsdagsmøte Torsdag 18/8 kl 19:00: Torsdagsmøte Torsdag 25/8 19:00: Torsdagsmøte Søndag 28/8 kl 17:00 Søndagstreff. Søndagsskole kl. 17.15-18.15. SEPTEMBER Torsdag 1/9 kl. 19:00: Torsdags­ møte Torsdag 8/9 kl 19:00: Torsdags­ møte Søndag 11/9 kl 17:00: Søndagstreff. Søndagsskole kl. 17.15–18.15 Tirsdag 13/9 kl 11:00: Vårbud Torsdag 15/9 kl 19:00: ­Torsdagsmøte Torsdag 22/9 kl 19:00: ­Torsdagsmøte.

Store navn på konsertplakaten Besøk nettsiden sarpsborg.kirken. no for mer info og billettsalg,

Norges beste nybilgaranti


Kirkenytt

13

Juni 2016

Kammerkoret jubilerer

Sarpsborg kammerkor runder 40 år, og kan se tilbake på en historie proppet av små og store begivenheter.

Vil du være med på laget? JUBILERER: Sarpsborg kammerkor runder 40 år, og kan vise til en historie proppet med store og små begivenheter. D ­ irigent Carl-Andreas Næss er imponert over den responsen har får av koristene selv på avanserte oppsetninger. TEKST: TOM HELGESEN FOTO: TERJE S. JOHANSEN, STUDIO S

Det hele startet da Per-Edvard Hansen overtok som organist i Sarpsborg kirke etter Erling Borgersen i 1976. Noe av det ­ første Per-Edvard gjorde, var å starte kirkens første barnekor; Sarpsborg Barnekantori. Det samme året, etablerte han det første voksenkoret tilknyttet Sarpsborg kirke. Det hadde riktignok eksistert et forsangerkor av en håndfull damer, men nå ble det et ­blanda kor som fikk navnet «Sarpsborg kirkekor».

Sarpsborg kammerkor

Kirkekoret holdt seg stabilt mellom 15 og 25 sangere i mange år, men interessen ­ dabbet av siste halvdel av ­ 1980-tallet. I 1988 valgte de å skifte navn til Sarpsborg kammer­kor for å lokke til seg flere medlemmer. Det ble umiddelbart en suksess, og ­koret fikk en rekke nye medlemmer. Til å begynne med deltok ­koret på gudstjenester som forsangere og enkle kor­ stykker. Etter hvert ble oppgavene ­ større, og snart ble det arrangert konserter, både alene og sammen med andre kor og orkestre. Fremføringen av ­ Mozarts «Requiem» første gang i 1991 med Borg symfoni­ orkester og solistene Terje Refsnes, Bjørg Hasle, Marit ­ ­Osnes Aambø og Aril ­Helleland var starten på en ny æra. Det var første gangen dette storslagne verket var framført i Sarpsborg av lokale krefter, og tilbake­meldingene fra en fullsatt kirke var svært positive. I 1993 framførte kammerkoret for første gang Händels «Messias», også det en milepæl i det lokale kulturlivet.

Store oppsetninger

Siden har det gått slag i slag med mange store opp­

setninger, og koret har hele tiden utviklet både repertoar ­ og kvalitet. Koret har samarbeidet med en rekke kor, orkester og solister gjennom årenes løp, ­ som Barokkanerne, Det ­Norske Blåseensemble, Østfold­ symfonikerne og ikke minst Kringkastings­orkesteret. CDinnspillingen med KORK var naturlig nok et høyde­punkt. Det samme var tildelingen av Sarpsborg kommunes kultur­ pris, som ble delt ­ mellom ­Grethe Skottene, Carl-Andreas

Næss og kammerkoret, Dette i etterkant av da Grethe og CarlAndreas vant Stortingets konkurranse om en ny «nasjonal­ sang» i forbindelse med grunnlovens 200-års­jubileum. «Det går et festtog gjennom landet» ble en umiddelbar ­suksess, og koret var to ganger på Stortinget for å presentere den for de folkevalgte. I dag regnes det som et av Østfolds aller beste kammerkor, og har nær 50 aktive medlemmer.

• Hageredskaper • Skogsredskaper • ATV • Salg og reparasjoner • Salg og utleie av båt- og varehengere Det du trenger for å få jobben gjort!

Oldtidsveien 287, 1747 Skjeberg. Tlf: 69 16 82 88

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere. Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard

GI DIN STØTTE

TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS! Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

En komplett leverandør av all visuell kommunikasjon Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg

Telefon: 69 12 61 61 | post@i-pack.no


14

Kirkenytt

Juni 2016

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Hanna Schultz Karlsen Tobias Walen Lindberg Niklas Elia Bjørge Thorsen Olsen Nadia Madelen Arnesen Mia Viona Falchenberg Mie Marielle Øverås Vitting Simon Vidnes Benedikte Leonore Søgaard Edias Hox Simonsen Phillip Kristiansen Håkon Løvåsen-Hansen Solli menighet: Sanna Melanie Barstad Sarpsborg menighet: Martin Zhang Larsen Mina Othilie Slotte Henriksen Marthine Elise Fjellgaard Leirkjær Henrik-Mathias Heiberg Birkeland Lucas André Bøhn-Nilsen Sverre Lie Johanne Solgård Berntsen Sanna Margrethe Aamodt Haug Milan Nicolai Olsen Haakon Jostein Lied Fosvold Emil Gundersen Schmidt Alexander Eleuterio Blakkestad Oliver Karlsen Bye Casper Sørlie Sæther Mathias Hagen Dorsey Theo Emilian Ring Larsen Tune menighet: Wilmer Svendsen Mathea Christensen Nygård Emilia Lidahl Hansen Ulrik Stendal-Mathisen Andreas Hansen

Holleby menighet Katrine Martinsen og Karl-Ivar ­Bækkevold Abrahamsen

Nora Bjerke Adriansen Lilly Isabel Wold Lerhol Helene Marie Østenby Olsen Emma Skagen Klementsson ­ Kopperud Oline Motzfeldt Jensen Lilly Sofi Mathisen Ingrid Holm Larsen Ina Benedicte Andersen Benjamin Klavenes-Thorvaldsen Peter Heidenreich Bjørnland Olivia Bye Thorsen Linus Jakobsen-Opheim Leah Sophie Nome Hermine Bjerketvedt Aron Máhtte Utsi Mauno Timian Gander Ryen Elisabeth Lund Hansen Leah og Hannah Borgaas Karlsen Henrik og Aksel Vogt Nordlie Paulus Kairys Lauritzen Guste Kairyte Murauskaite Ludvik Olai Stang Jennie Beck-Hansen Henry Elshaug Ditlefsen Minea og Melina Fredriksen Nordbø Frøya Victoria Andresen Johansen Erik Alexander Bjørling Haraldsen Amalie Kristin Sikkeland

Sarpsborg menighet Liv Allaug Slotte Pedersen og Ketil Furberg Henriksen Linn Dorsey og Espen Hagen DØDE Greåker menighet: Svein Roar Hellberg Inger Berit Unnfoss Juelsen Turid Barkvoll Martha Andreassen Mary Nordtug Heidi Ellinor Ryan Georg Axel Moen Roy Arntsen Terje Henning Borgersen Astrid Harriet Wehler Per Kristian Kristiansen Tune menighet: Gerd Eva Arnesen Karin Synøve Johansen Egil Marino Helseth Ronald Forsell Helene Fredriksen Unni Myrvold Gunnar Espenes Otto Kristian Lindbeck Elsa Nicolaysen Ole Marius Andreassen Wenche-Brit Karlsen Ethel-Nore Eilertsen Marit Viola Røsberg Eilif Haakonsen Else Marie Aas Arne Knold

Holleby menighet: Signe Christensen Reiersen Amund Tveter-Larsen VIGDE Tune menighet: Carina Wang og Kristian Claudius Camilla Marie Johansen og Morten Alexander Stensrud Kaoline Kalnes Dalheim og Gøran Edvard Lindeløff Ugland

Sarpsborg menighet Else Marie Solberg Pål Kristian Høst Lilly Synøve Ward Bjørge Olsen Marianne Kristiansen Edvardsen Lill Margareth Bjerkholt Tore Steinar Hermansen Bjørg Sofie Andreassen Kjell Edgar Grønn Inger Fjeldstad Knut Lage Rustan Helga Kristine Ljungberg Sven Einar Lindquist Randi Unstad Erna Klavestad Marit Gjertrud Pettersen

Kate May Røhne Anna Søtorp Gjertrud Synnøve Antonsen Kari Johannessen Evan Nils Andor Henriksen Solveig Aamodt Anne Dagny Andersen Egill Hansen Greta Bjørg Enge Frank Hyberg Liv Dalene Peter Wilhelm Pagel Gunvor Sofie Hansen Rune Kenneth Røen Ann Helen Stærnes Aage Christensen Birger Korneliussen

Godt resultat ved årets Fasteaksjon!

Ved den store dør-til-dør-innsamlingen til Kirkens Nødhjelp 15. mars, ble det i Sarpsborg vest samlet inn kr. 206.917! Konfirmanter, konfirmantforeldre og andre voksne fra menighetene nevnt nedenfor deltok, og gjorde en stor dugnadsinnsats for Kirkens Nødhjelp og deres omfattende arbeid i mange land. En oversikt: 2016 (2015) Tune menighet: kr. 38.627 (38.440) Holleby menighet: kr. 9.616 (10.585) Greåker menighet + Greåker frikirke: kr. 52.673 (53.064) Solli menighet: kr. 8.809 (3.145) Sarpsborg menighet + Sarpsborg frikirke, Frelsesarméen i Sarpsborg og Metodistkirken i Sarpsborg kr. 97.192 (102.943) En stor TAKK FOR INNSATSEN til konfirmantene, ­konfirmantforeldrene, gruppa fra det muslimske miljøet i byen og andre frivillige fra menighetene som stilte opp ! Og ikke minst: 1000 takk til alle dere som ga penger til fasteaksjonen !  HILDE TORP, Distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp

.

r glede.. o f r e g g le r ø R Noen av våre leverandører:

FORMIDDAGSTREFF I KURLANDKIRKEN

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

CATERING

RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Vi ønsker alle velkommen til formiddagstreff andre tirsdag i ­måneden fra kl. 11.30–13.30. Her har vi et variert ­program med andakt, sang, historiske glimt, ­utlodning og god ­formiddagsmat.

TIRSDAG 13. SEPTEMBER: Gjester: Thore Torkildsen og Olav Ruud. TIRSDAG 11. OKTOBER: Gjester: Anne Brundtland og Aase Bøe Saltbones.

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

GLEDEN HJELPER DEG...

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper deg videre. www.fonus.no

GLEDEN HJELPER DEG...

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Er uhellet ute,

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

VI FØRER OG MONTERER:

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

Velkommen til handel med mening!

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

Avskjed med Trond Kasbo Samvittighetsfull, ryddig, faglig dyktig og engasjert i lokalsamfunnet – var ­karakteristikker som gikk igjen i takke­talene for Trond Kasbo.

KIRKEKONTORET: Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com

Det var full kirke da Sarpsborg menighet tok den formelle avskjeden med sin sogneprest gjennom 13 år. Pinsens ­liturgiske rødfarge og vakker musikk ble en flott ramme om denne høytidelige anledningen. TEKST OG FOTO: ÅSE BØE SALTBONES

Det er ingen dramatikk i at Trond Kasbo går av. Han blir pensjonist. Hans kone, Ellen Kasbo, gikk av fra sin diakontjeneste i Greåker i høst. Nå kan de dele pensjonist­ tilværelsen etter at han har hatt sin siste gudstjeneste 31.juli i Sarpsborg kirke.

Ordinert i hjembygda

Trond Kasbo ble ordinert til prest i hjembygda si, i Hærland kirke 18. desem­ ber 1977. Hans karriere har bestått av tre lange perio­ der på tre steder – Frosta i Trøndelag, Sande i Vest­ fold – og nå sist i Sarpsborg. Han har stått støtt i preste­ tjenesten. Han har klart å kombinere sterkt fokus på sitt fag med et bredt engasjement i samfunnet. Syke­ hjemmet, ­Varmestua, politikk og Frimurer­ losjen står hans hjerte nær. Av medarbeidere i stab og

Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com

Ellen Kasbo gikk av fra sin diakontjeneste i Greåker i høst. Nå kan de dele pensjonisttilværelsen etter at Trond har sin siste gudstjeneste 31. juli i Sarpsborg kirke.

menighetsråd ble han karakterisert som selve tryggheten når det gjelder kunnskap om historie, tradisjoner og liturgi. Trond har den store oversikten. Hvem skal de gå til nå for å hente informasjon? Kolleger kan fortelle om en mann som har et skarpt hode og skarp tunge, men som også har vært talsmann for dem som ikke roper så høyt. Og Tronds ­befriende selvironi og tørrvittige humor har krydret hverdagen på kirkekontoret.

til disse dagene arrangeres det nå hverdagsgudstjeneste i ­Kurlandkirken. «Nyt ditt otium», sier vi til en person som går av for ­aldersgrensen. Trond Kasbo fikk også gode ønsker for pensjons­tilværelsen. Men hans tidligere kollega, prost

Dag Mysen, minte han også på at en prest er ordinert til prestetjeneste til han dør. «Det er bruk for oss», sa han. Han håpet å se Trond i fortsatt ­aktivitet. Det håper vi alle!

Hans K. Helgesen

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

Menighetsrådsleder i Holleby: Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome

Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com

Din leverandør av stein til ditt inne- og utemiljø!

Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com

Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin S. Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. En viktig oppgave for oss er å opprette og drive sorggrupper/samtalegrupper for etterlatte etter dødsfall eller samlivsbrudd. Vi har eller har hatt sorggrupper for enker/enkemenn «midt i livet», for eldre enker/enkemenn, for barn som har mistet mor, far eller søsken, for foreldre som har mistet små barn, for foreldre som har mistet voksne barn i brå og uventet død og grupper for dem som har opplevd samlivs­ brudd. De som er med opplever at det er mye støtte og hjelp å hente i det å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon. Samtalegruppene består som regel av 5–7 sørgende og to gruppe­ ledere. De fleste gruppene holder på i ca. et år, fordelt på 10–12 samlinger.

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg består av representanter fra Den norske kirke, fra helseetaten i Sarpsborg kommune, ­begravelsesbyrå, Sanitetsforening og noen uavhengige representanter.

Ønker du en ­annonse i Krikenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com

Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com

Vil du være med i en sorggruppe? – Ring Frivilligsentralen tlf. 69 10 80 45 eller til leder i Sorg og Omsorg, diakon Hilde Torp, tlf. 452 65 109 eller mail hiat@sarpsborg.com Se gjerne nettsiden vår på www.sorgogomsorg.org Benjamin Nordling

GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad

Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com

SORGGRUPPE?

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eileen.stang@sarpsborg.com

Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson

Har satt spor

Trond Kasbo har satt spor etter seg. Han var sterk på­ ­ driver for Drop-in dåp. Det foregikk en lørdag i februar. Da kunne folk komme spontant til kirken for å døpe sitt barn eller for selv å bli døpt. Han har også vært med å løfte fram gamle merkedager som Maria Budskapsdag og Mikkelsmesse. I tilknytning

Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby/Soli: Bernd Müller-Bohn Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Tlf: 976 09 715 Menighetspedagog i Sarpsborg og koordinator for dialogforum Østfold Susann Persson Flodin susann.persson@sarpsborg.com Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt-3-2016  
Kirkenytt-3-2016  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune