Page 1

SARPSBORG UKE 5 – UTGAVE 1 – FEBRUAR 2016

Jesus på timeplanen

Store Tune Gård har vokst seg til kommunens største barnehage. – Jesus står for godhet og nestekjærlighet, og er vårt forbilde. Derfor ønsket vi en kristen formålsparagraf i barnehagen, sier Joar Kristiansen.

side 4

Min tro

Kai Robert Johansen (60): – Gudstroa mi er alt, og så får jeg mye annet fint på kjøpet i livet mitt!

side 4

Vår nye diakon Kjersti Klausen Tjelle:

De unge fyller kirken

Tallenes tale fra desember er klar: Barn og unge vil til kirken! Skolegudstjenestene er en tradisjon de fleste vil ta del i.

side 8

Ønsker en mangfoldig kirke – Jeg ønsker et mangfoldig fellesskap. At alle kan føle en tilhørighet i kirken.

side 9


PÅ TALERSTOLEN

2

Kirkenytt

Februar 2016

THORMOD BJERKHOLT:

Gratulerer!

PÅ TALERSTOLEN Kari Mangrud Alvsvåg Prost

Endelig er vi i gang! 2016 er her, og Sarpsborgs tusenårsjubileum feires. Det skal vi gjøre på mange slags vis, med fest, fakkeltog, fyr­ verkeri, konserter, foredrag, pile­ grimsvandringer, gudstjenester, kunstutstillinger og mere til. Jeg håper alle kan finne noe å glede seg til i det omfattende program­ met som frivillighet og offentlighet har snekret sammen. Den norske kirke i Sarpsborg har jobbet grundig og lenge med sitt bidrag til jubileet gjennom kirkens egen tusenårskomite. Den består av medlemmer fra menighets­ rådene og noen ansatte. Program­ met ble presentert i forrige num­ mer av Kirkenytt, og jeg er stolt av hva kirken har fått til. Tusen takk til alle som har bidratt i planleg­ gingsarbeidet! Tusen takk til alle som skal være med og gjennom­ føre arrangementene i år! Tusen takk til alle som deltar! Frivillighe­ ten er stor og helt avgjørende for kirken i dens daglige liv. Enda ty­ deligere ser vi hvor mange som er

engasjert, hvor mange som vil at kirken skal være en levende kirke og som gjør en innsats, når et ­ekstra løft som dette ju­ bileet skal gjennomføres. Det er til stor glede og inspirasjon for oss som er ansatt i kirken. Stor stas var det når det første fore­ draget i serien «12 foredrag og 12 konserter i 12 kirker» trakk fullt hus i Sarpsborg kirke. Det lover godt! Alle kirkene og me­ nighetene i fellesrådsområdet er involvert i serien, og dermed når kirkens jubileumsprogram ut til hele kommunen. Alle skal med! Ja, alle skal med. Det vil heve jubileet enda et nivå opp om vi klarer å skape et inkluderende jubileum. Det betyr at vi må tenke oss nøye om hver gang et arrangement står for døren: Har vi husket å legge til rette for hørselshemmede og syns­ hemmede? Har vi husket på barna og ungdommene? Har vi tenkt på om det er noen med bistands­ behov som trenger litt ekstra støtte for å ta del i arrangementet? Er det ­ mulig å få skyss til kirkene? Kan vi oversette noe av det som sies til flere språk, slik at også de som ikke kan norsk kan henge med? Er det noen av arrange­mentene som ­egner seg ekstra godt å in­ vitere med en flyktning eller en nyinnflyttet til? Om vi hver for oss, og sammen, tar vårt ansvar for at jubileet skal bli en god opplevelse for alle ­Sarpsborgs innbyggere og gjester, vil det ­lykkes oss å ska­ pe et inkluderende jubileum. Det blir en v­ irkelig fest! Godt jubileumsår ønskes til alle!

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698 Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS!

Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

Fellesrådets nye leder

Som nyvalgt leder av Sarpsborg kirkelig fellesråd, skal Thormod Bjerkholt (56) bl.a. bidra til å forvalte de økonomiske midlene på best mulig måte. – Men ønskelistene fra menighetsrådene er lange, sier han til Kirkenytt. – En utfordring er at det aller mes­ te av de overførte midlene går til lønninger og til drift. Det blir lite igjen til vedlikehold, sier han. Det skal mye til å vedlikeholde 12 kirke­ bygg, hvor etterslepet er betydelig. Thormod Bjerkholt trekker fram at Fellesrådet nå er i gang med vedtatt vedlikeholdsplan for kirke­ takene, samt at det er satt av betyde­ lig midler til restaurering av orgelet i Sarpsborg kirke. Også det betydelige kirkegårdsprosjektet på Hafslund må trekkes fram, hvor det etableres en stor og moderne kirkegård. Det er også behov for et seremonirom, men da trengs det ytterligere bevilg­ ninger. Han fremhever også at slike store prosjekter gir Kirkevergen og den øvrige administrasjon betyde­ lige arbeidsoppgaver.

Fellesrådets oppgaver Fellesrådet skal ivareta adminis­ trative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrå­ dene og ivareta soknenes interes­ ser i forhold til kommunen. Oppgavene beskrives slik i ­Kirkeloven: Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: •B ygging, drift og vedlikehold av kirker. •A nlegg, drift og forvaltning av gravplasser. •O pprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over Felles­rådets budsjett. •A nskaffelse og drift av menighets- og prestekontor. •A dministrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det. •A nskaffelse av lokaler, utstyr og ­materiell til konfirmasjons­opplæring.

Fellesrådet faller under Sarpsborg prosti som er en del av Borg bispe­ dømme, og omfatter 11 menighe­ ter som er delt i 4 hovedgrupper (Tune, Sarpsborg, Skjeberg og Var­ teig), 12 kirker, St. Olav gravlund og menighetshus på Kurland og i Varteig – Soknene melder inn sine ønsker om prosjektmidler til Fellesrådet, som blir tatt opp til vurdering. Vi har satt opp en prioriteringsliste vi følger, sier Bjerkholt.

God erfaring Selv om han er nyvalgt leder for Fellesrådet, er han langt fra ukjent med de oppgavene det innebærer. – Jeg har sittet i menighetsrådet i Tune i fire perioder. De siste fire årene har jeg i tillegg vært repre­ sentant for Tune sokn i Fellesrådet, og kjenner således menighetslivet godt fra flere nivåer. Det er en god ballast å ha med seg som valgt leder, sier han. Kirkevergen er daglig leder av Fellesrådet, og Thormod samarbei­ der tett med ham om møtene – om hvilke saker som skal behandles, og forberedelsene av disse for å kunne fatte vedtak på riktig grunnlag.

Kirken må tørre å være tydelig, og å stå for noe. Den kan ikke bevege seg bort fra det essensielle i den kristne troen, sier Thormod Bjerkholt, nyvalgt leder av Sarpsborg kirkelig fellesråd. Her fra en lekmannsgudstjeneste han ledet. – Ellers handler mye om økonomi og økonomistyring og søknadspro­ sesser mot det offentlige. Det blir som et styre i en bedrift sier han. Thormod har også sittet i styret i Sarpsborg fotballklubb i sin tid slik at han er kjent med organisasjons­ styring.

Troen Tormod er vokst opp i et kristent hjem i Jernbanegaten i Sarpsborg sentrum, med foreldre som hadde sin tilhørighet i Bethania og Norsk luthersk Misjonssamband. Troen har alltid vært en følgesvenn som har gitt en ekstra dimensjon og trygghet i livet. – Guds kraft ser man hver dag i naturen, ved at det stadig skapes nytt liv. Og ikke minst hver gang et nyfødt barn åpner øynene, skjønner vi at Gud er til som Andre Bjerke så treffende har betegnet det; Selv femtrinns-raketter og kjernefysikk blir puslingers puslespill når det nyfødte barn med et eneste blikk beviser at Gud er til. Jeg er overbevist om at vi er en del av en større virkelighet som overgår vår forstand. Gud er ånd og er fra evig­ het til evighet. Evigheten ligger uten­ for vår fatteevne. Vi mennesker er opptatt av at noe må ha en begynnel­ se og en slutt – tid og rom. Men slik er det nødvendigvis ikke. Universet har alltid vært der og vil alltid være der. Spørsmålet om hva som var før universet blir skapt blir da irrelevant. Det er ikke noe motstrid mellom det å tro på Gud og evulusjonsteori. Hvem har laget data­ systemet er spørsmålet. Troen på Gud og Jesus gir trygghet. Jeg har selv opplevd nærstående som tror på Jesu dø. Man kan nærmest føle at de kommer hjem, sier han. Han mener Gud ofte framstilles som en gammel sorgfull far. Gud er ånd. Gud er overalt. – Men hvor er Gud i alle katastro­ fer, som rammer uvilkårlig? – Gud griper ikke nødvendigvis inn, men er der sammen med oss.

Thormod Bjerkholt jobber til daglig som advokat hos Grindstad & Co, hvor han også er partner. Jusstudiene gjennomførte han direkte etter videregående skole. Gud hjelper oss til å klare å stå i sor­ gen og er med oss i gleden, sier han. Mange opplever å ha blitt bønnhørt – det er jo et tegn på at noe vi ikke forstår har grepet inn, selv om m ­ ange vil si det beror på tilfeldigheter. – Englevakt kalte mine foreldre det.

Lite fornøyd På spørsmål om hans mening om ut­ viklingen av Den norske kirke, svarer han slik: – Jeg er ikke fornøyd med at staten og kirken skiller lag. Det er lite gjennomtenkt og svært uheldig for kirken. Finansieringen er ikke av­ klart, noe som skaper usikkerhet for framtiden. – Det er åpnet for at kirken skal være et svært demokratisk organ. Det vil si at alle medlemmer kan stemme i viktige spørsmål – også alle de som ikke er involvert i kirkens in­ dre liv. Satt på spissen; skal man også stemme over kirkens mest sentrale lærespørsmål, som forkynnelse? spør han. – Kirken må være tydelig og tørre å stå for noe, legger han til. Tørre å stå for budskapet om Jesus Kristus –også i skolegudstjenester – tørre å stå for vern og omsorg i tunge tider, tørre å være et tilfluktssted for de som trenger det. Det er viktig å være klar over at Kirken er noe mye mer enn høymes­ sen kl. 11.00 på søndag. Kirken møter mennesker i dåp, giftemål, begravel­ ser, når ulykker rammer, i diakoni og som en tilstedeværende institusjon i samfunnet. Når det gjelder Høy­ messen – hadde alle kirkegjengere i Sarpsborg møttes i en kirke en søn­ dag kl. 11.00 ville det vært mange der. Det blir derfor feil å se på oppmøtet i den enkelte kirke. Thormod sier samtidig at han er for en inkluderende og kirke, hvor det skal være rom for alle. At Felles­ rådet administrerer og tilretteleg­ ger begravelser også for mennesker med andre religioner, samt at kirken blant annet er en viktig pådriver i Dialogforum Østfold, viser at den er mangfoldig, sier Thormod Bjerkholt, nyvalgt leder av Sarpsborg kirkelig fellesråd. Til daglig har han sitt virke som advokat hos Grindstad & Co. TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO


Kirkenytt

3

Februar 2016

TEOLOGISK HJØRNE

Ruts bok – Et litterært mesterverk folket. Som nevnt blir hun stam­ mor til kong David – og også en av stammødrene til Jesus.

gå ut på treskeplassen, treffe Boas og legge seg under hans teppe ved hans føtter. Ved det erotiske spen­ ningspunktet, når Boas til sin over­ raskelse oppdager at hun ligger der, er det Rut som tar initiativet og sier hva Boas skal gjøre.

Talende navn Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Solli

Ennå er det noen som husker barne­ sangen, der guttene syn­ ger: «Jeg vil likne Daniel», og jentene svarer: «Og jeg vil likne Rut». Så fortsetter jentene: «For Rut hun var så god og sann». Og guttene tilføyer: «Og Daniel, han var ­modig han». Navnene Rut og Daniel er hentet fra bibelhisto­ ­ rien. Hos profeten Daniel fortelles det om Daniel i løvehulen. I Ruts bok fortelles det om den fattige moabitt­kvinnen Rut som blir gift med den velstående jødiske land­ eieren Boas, blir stammor til kong David – og dermed også en av stammødrene til Jesus.

Fortellingen Ruts bok handler om en ­familie som flykter på grunn av sult. J­ ødene i Betlehem opplever hungersnød. Familien flykter til nabolandet Moab, et landområde i dagens Jordan. Der blir de godt mottatt. Men moren, Noomi, mister sin mann og sine to sønner. Sønnene hadde giftet seg med hver sin inn­ fødte kvinne i Moab. Når alle de tre mennene dør, beslutter Noomi å dra alene tilbake til Betlehem. De to moabittiske svigerdøtrene følger imidlertid med henne, og den ene, Rut, lar seg ikke overtale til å forbli i sitt eget land. I stedet forlater hun, sammen med Noomi, sitt fødeland Moab. Med en sterk ed binder Rut seg totalt og for livs­ tid til sin svigermor: «Dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves...» Når de kommer til Betlehem, regnes Rut imidlertid for å være en utlending. Likevel klarer de to kvinnene å in­ tegreres i det jødiske samfunnet. Ved at den fattige Moabittkvinnen Rut gifter seg med den velstående jøden Boas, blir Rut anerkjent som fullverdig medlem av det jødiske

Rut-fortellingen med sine bare 4 kapitler går for å være et mester­ verk i hebraisk fortellerkunst. Historien er lett å lese og litte­ rært gjennomtenkt ned til minste ­detalj. Blant annet har forfatteren brukt navnene til personene i for­ tellingen til å forsterke handlin­ gen. Noomi betyr «kjærlig, y­ ndig». Men etter at hun har mistet både sin mann og sine to sønner, vil hun ikke lenger hete Noomi, «den yndige», men Mara, «den bitre». (Rut 1,20). Sønnene hennes ­heter Mahlon og Kiljon. Mahlon betyr «sykdom» og Kiljon betyr «tæring». Ut fra navnene er de ­ altså allerede forutbestemt til å dø. Den ene av Noomis sviger­ døtre heter Orpa, som betyr «hun som vender tilbake». Og det er nettopp det hun gjør. Hun blir ikke. Som Rut, med Noomi til B ­etlehem, men vender tilbake til sitt hjem­ land. Hva navnet Rut betyr er mer usikkert. Den populære tolk­ ningen er at ordet betyr «venn» eller «venninne», en betydning som i så tilfelle understreker hen­ nes holdninger og handlinger i Ruts bok. Boas heter han som blir Ruts mann. Navnet hans betyr «i ham er kraft» eller «den potente». ­Navnet mer enn antyder at han er i stand til å få etterkommere og føre slekten videre.

Fortellingens oppbygning Ikke bare betydningen av navnene, men også oppbygningen av fortel­ lingen er med på å gi Ruts bok et avansert litterært uttrykk. I de to ytterkapitlene, kapittel 1 og 4, er Noomi hovedpersonen. H ­ ennes skjebne påvirkes av kvinnene i Betlehem. Det er kvinner, ikke menn, som tar imot henne når hun vender tilbake fra landflyktig­ het til Betlehem. Det er kvinner som velsigner henne og oppmun­ trer henne, når hun får barnebarn. I begge disse kapitlene forsvinner dessuten en person ut av fortel­ lingen: svigerdatteren Orpa i 1. kapittel, den nærmeste «løsnings­ mannen» i kap. 4.

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI

TORILL SOLHØI

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD ROBERT TORP Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no

En historisk novelle

Ruth på markene i Boas, illustrert av Julius Schnorr von Carolsfeld I de to midterste kapitlene, ­apitlene 2 og 3, er Rut hoved­ k personen. Tidsperspektivet brukes bevisst. Handlingen skjer under innhøstningen, men i kapittel 2 skjer handlingen om morgenen den første dagen i innhøstingen. I kapittel 3 skjer handlingen den siste natten i innhøstningen. I kapittel 2 forlater Rut Noomi om morgenen og kommer tilbake om kvelden. I kapittel 3 er det akkurat motsatt. På Noomis oppfordring går Rut ut på treskeplassen om natten for å møte Boas. Uten at han først merker det, legger hun seg under hans teppe. Når hun kommer tilbake til Noomi om morgenen, er det ikke bare med seks mål bygg, men også med håp om at Boas skal bli hennes mann. I fortellingen spiler samtalene en bevisst rolle. Før handlingene anty­ des eller forutsies det som skal skje. Når handlingen er avsluttet, tolkes det som har skjedd.

Kvinneperspektiv Som ingen andre bøker i bibelen tematiserer Ruts bok kvinners ­sosiale situasjon på en virkelighets­ nær måte. Handlingene sees ut fra et kvinneperspektiv. Selv valg av ord understreker dette. I Det ­gamle testamente brukes så godt som all­

tid betegnelsen «fars hus» om et hjem. I Ruts bok brukes alltid be­ tegnelsen «mors hus». Det vanlig i Det gamle testamente er å knytte familiemedlemmer til mannen. Men i Ruts bok heter det «hennes mann» og «hennes sønner», ikke «hans enke» og «hans sønner». Også ordene Gud og folk blir defi­ nert ut fra Rut. (1,10.16). Det tales om Ruts Gud og Ruts folk, ikke om hennes manns ­(Elimeleks) Gud og folk. Til og med når offentligheten i Betlehem nevnes, de som sitter ved by­porten, er det ikke menn, men kvinner det snakkes om (1,19). Når Rut drar til Betlehem sammen med Noomi, sies det ikke at hun bare forlater sin far, men også sin mor. Både Boas og Noomi prøver å beskytte Rut mot seksuell trakas­ sering ved å anbefale henne å holde seg sammen med tjenestejentene, når hun er ute på markene til Boas. Dette er et bevisst perspektiv som tematiserer både seksualitet og kvinnehverdagen. Det understre­ kes at Rut tilbringer hele innhøs­ tingstiden sammen med kvinner. Plasseringen av denne opplysnin­ gen i slutten av kapittel 2 er ikke tilfeldig. For i neste kapittel råder Noomi Rut til å kle seg attraktivt,

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper deg videre. www.fonus.no Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

På grunnlag av fortellingens bevis­ ste oppbygning og den gjennom­ tenkte bruken av navn har man lenge karakterisert Ruts bok som et litterært mesterverk. Den korte fortellingens stramme komposi­ sjon tilsier at Ruts bok kan kalles en novelle. Men gjengir den også en virkelig historie? Skal de som bærer handlingen i Ruts bok for­ stås som litterære figurer eller som historiske personer? Bokens inn­ ledning sier at handlingen skjedde under dommertiden, altså før Is­ rael fikk kongedømme. Bokens av­ slutning sier at Rut ble stammor til kong David. Ved innledningen og avslutningen vil forfatteren tyde­ ligvis knytte fortellingen til histo­ riske hendelser. Det er imidlertid ikke usannsynlig at både innled­ ningen og avslutningen er sekun­ dære tilføyelser. Jeg tror det er riktig å kalle Ruts bok en historisk novelle. Historiske romaner og historiske noveller reg­ nes som de eldste litterære grenene ved siden av kjærlighetsdiktningen, noe også Ruts bok kan karakteri­ seres som. Den litterære sjangeren kan spores helt tilbake til nedskri­ velsen av Homers eposer. Hendel­ ser og personer i historiske noveller og romaner kan både være fri dikt­ ning og knyttet til historiske ram­ mer og begivenheter. Det er nok derfor Ruts bok står i bibelen. Bo­ ken skal gjøre både jøder og kristne bevisste om sine historiske røtter og samtidig tjene som eksempelfor­ telling. Barnesangen er for enkel. Ikke bare var «Daniel modig han». Det var også Rut.


4

Kirkenytt

Februar 2016

Jesus på tim Kristen barnehage har vokst seg til

Min Tro KAI ROBERT JOHANSEN Spesialpedagog, komponist og musiker 60 år Gift, 2 barn og et barnebarn Bosatt på Grålum Ansatt i Sarpsborg kommune Mitt fundament i livet er og har alltid vært min Gudstro. Jo eldre jeg blir og jo mer jeg får være med på i livet mitt av konserter, turneer verden rundt er det godt og trygt å ha Jesus med på laget! Når livet kan butte i mot, er det alltid en som er der for meg, og det er Jesus Kristus! Hån åpner også mange dører for meg i mitt liv på mine reiser, og da ber jeg alltid en bønn: «Må din vilje skje, Herre og ikke min!» I kristendommen er kjærlighetsbudskapet det viktigste for meg: …men størst av alt er kjærligheten. Det største en kan få lov til å oppleve som menneske, må være å gjøre noe godt og stille opp for et medmenneske. Gud har også utstyrt meg med en sterk og god psykisk og fysisk helse, og det takker jeg Ham for hver eneste dag! Min barnetro har jeg hatt med meg helt fra jeg var liten og fikk være med min nå avdøde mor, Karen Oline, på møter på Lisleby bedehus og på Efata og Betania i Gamlebyen i Fredrikstad. Så var jeg så heldig å få søndagsskolelærer Kjell Hansen fra Tune menighet som søndagskolelærer på Grålum barneskole da jeg kom flyttende til Grålum i påska i 1964! Han hadde alltid med deilig, frisk frukt til oss og vi sang mye, en fantastisk kar! Han var klart en medvirkende årsak til at min Gudstro fikk spire og gro også i ungdomsåra! Søndagskolen var fra kl. 10.00–kl. 10.45, for Hansen skulle rekke gudstjenesten i Tune Kirke kl. 11.00. Noen ganger ble vi med ham dit også, eller så dro vi for å sparke fotball på Tunebanen! Jeg har også hatt gleden av å tjenestegjøre som ombud i Tune Menighetsråd i 16 år , hvorav 8 år som leder. Så konklusjonen for meg hva angår min tro må være: Gudstroa mi er ALT, og så får jeg mye annet fint på kjøpet i livet mitt!

– Jesus står for godhet og nestekjærlighet, og er vårt forbilde. Derfor ønsket vi en kristen formålsparagraf i barnehagen, sier Joar Kristiansen. Den familieetablerte barnehagen Store Tune Gård er nylig overtatt av Læringsverkstedet – som eier godt over 100 barnehager -, og Joar gleder seg over at nye eierne vil fortsetter i samme retning. - Ja, de har overtatt driften med alle ansatte og alle verdier inklu­ dert. Da er det også lettere å gi det fra seg, sier han. Han innrømmer samtidig at det var en vanskelig prosess, da dette er bygd opp med hjertet, og at de har

fått så mye positivitet i retur. Styret følte imidlertid at tiden var inne for å la andre videreføre arbeidet.

Populær barnehage Joar og hans nærmeste etablerte barnehagen for 13 år siden, og har hele tiden investert store summer i utvikling. Fra å ha 15 barn og tre ansatte det første året, har de vokst til Sarpsborgs største barnehage med 170 plasser. Den store etterspørselen er det

beste beviset på at de har lykkes i å skape et unikt og godt miljø for både barn og ansatte. I fjor var det hele 47 av barn som begynte på skolen. De 47 plassene ble raskt fylt opp, og enda med 20 på venteliste – i en tid hvor mange barnehager sliter med å fylle opp kvoten. Den kristne formålsparagrafen har med andre ord ikke vært eks­ kluderende. Snarere tvert i mot! - Nei, dette skremmer ingen. Vi har hatt mange barn av foreldre

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

5

Februar 2016

meplanen

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

kommunens største

For oss over 60. Første onsdag i måneden: 11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk avslutning 3. februar: «Nytt Østfold-sykehus; fra visjon til virkelighet». Spesialrådgiver Jon Gåsvatn. 2. mars: «Hvor trygg er Sarpsborg?» Politiet i Sarpsborg 6. april: «St. Mariegate». Carl Kure. 4. mai: «Korene i Tune kirke sin historie.» Svein Gundersen. Vigdis Djupang. Sang, musikk. Trekning av lotteriet.

Ved hjelp av flanellografer formidler de ansatte verdier Jesus står for en til to ganger ukentlig. Også temaer som vennskap, miljø og natur er en del av lærdommen som blir overført til de små i Store Tune Gård. – Vi ønsker å bidra til at barna får sunne ­holdninger og varige verdier, sier Joar Kristiansen.

Fasten i ord og toner i Kurlandkirken I flere år har vi hatt en søndag før jul «julen i ord og toner» i Kurlandkirken. I år gikk den ut, fordi vi samlet oss om ­radiogudstjenesten. I stedet har vi tenkt å ha en guds­ tjeneste der vi samler oss om tekster og tema for hver enkelt søndag i fastetiden og synger salmer i tråd med det. I tillegg vil Kurlandpikene synge for oss. La oss håpe vi får en fin kveld med en annerledes gudstjeneste i Kurlandkirken tirsdag 1. mars. T. KASBO

med helt andre livssyn – og fra ­andre religioner. Det har selvsagt gått veldig bra.

Nestekjærlighet – Men hva ligger det egentlig i å ha en kristen formålsparagraf? – Dette handler definitivt ikke om å overføre religiøse handlinger eller meninger til barna, sier Joar. – Dette handler om å fortelle om

alt det gode Jesus sto for, og forsøke etterleve det. Joar minner om at Jesus var in­ kluderende og rettferdig, og hadde hjerte for de svake i samfunnet. Han viste stor nestekjærlighet og formidlet at du skal elske din neste som deg selv. - Med Jesus som forbilde har vi ønsket å skape trygge barn med godt selvbilde og som føler seg ver­

difulle og oppfører seg godt mot andre. En god ballast å ha med seg på veien videre i livet. - Samtidig er kristendommen en viktig del av vår kulturarv som vi tror på og som vi mener det er viktig å formidle, i en tid hvor dette er svært nedtonet i skolen og det knapt er en søndagsskole å oppdri­ ve, legger han til. TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO


6

BARNESIDENE

Kirkenytt

Februar 2016

BERIT OG KRISTINS

DIKTHJØRNE Hurra jeg er meg!

Jeg kjenner litt på at vi egentlig har så masse å være glad for. Jeg er skapt slik jeg er, og det er alle rundt meg også. Ingen av oss er like. Nå i januar og februar er det Tårnagenter i mange kirker. Da setter hvert barn sitt fingeravtrykk på sitt agentkort. Det gjør at det blir personlig og unikt, ingen andre har maken. Gud ville at det skulle være slik – at vi skulle være spesielle. Så kan vi tenke at andre er så mye bedre enn oss selv. Flinkere på skolen, i idrett, til å lage ting, ser finere ut osv. Vi er fantastiske for den vi er. Tenk så kjedelig om alle var gode i matte, eller alle var supre i slalombakken. Det som gjør det spennende er at vi er gode på hver vår ting, og sammen så blir vi et supert lag. Gud ville at det skulle være slik, han ville ikke at alle skal le av de samme vitsene eller synge som superstjerner. Vi er best på ulike områder og når vi så er sammen med andre – blir vi fantastiske superteam! Takk for at vi er skapt slik vi er!

Jeg vil hoppe og sprette og danse og inni meg er det glad musikk. Hurra! Jeg er jeg. Lattermild og fnisete, Smilende og syngende. Takk at du skapte meg slik, Gud. Takk at jeg ble meg. – Torhild Moen –

Konfirmantpesentasjon

Sarpsborg menighet startet konfirmantåret med konfirmantpresentasjon 17. januar i Sarpsborg kirke. Under gudstjenesten ble hver og en av de 79 konfirmantene presentert for menigheten og forbederne. Det ble en svært hyggelig samling, både for konfirmanter og de rundt 220 frammøtte som fylte benkeradene.  EILEEN STANG, TEKST OG FOTO

iarop Konfirmantenes he i år, ter an rm nfi ko Vi er står. det er her i kirken vi år Sarpsborg er 1000 e sår. og Jesus leget mang

KONFIRMANTPRESENTASJON: Det ble en svært hyggelig gudstjeneste 17. januar, som markerte starten på årets konfirmantkull i Sarpsborg.

Vi gleder oss til denne reisen, nå er det 2016!

Vintersangfesten flyttes Våre kantorer og organister inviterer til den årlige vinter­ sangfesten for 10. året 12. februar. Denne gangen i Tune kirke. Årsaken til flyttingen, er at kirke­ orgelet i Sarpsborg kirke er til ­restaurering. Og nettopp presen­ tasjon av orgelet er naturlig nok en sentral del av sangfesten. Men vi kan love at innholdet er like spen­ nende som før, og du skal ikke se bort i fra at det også denne gangen dukker opp en kjent komponist fra en tidligere tidsepoke – som Bach, Mozart eller Grieg.

5. klassinger Arrangementet er for 5. klassinger fra Sarpsborg, Skjeberg og Rakke­ stad, og er et populært samarbeid mellom skolen og kirken. Sang står sentralt, og elevene medvirker både på fellessanger og sanger de fremfører klassevis for

På Friends Love har vi det hyggelig sammen, og koser oss med prat, aktiviteter og hygge.

Friends Love Det er igjen klart for vintersangfest for distriktets 5. klassinger. Og trolig dukker det opp en kjent komponist også denne gangen! hverandre. Sangene er øvd inn på forhånd med en representant fra kirken, slik at det lyder best mulig i det store kirkerommet. Og tradisjonen tro, kommer nok

kirketaket nesten til å løfte seg av trøkket også i år – da det er ventet rundt 350 elever! EILEEN STANG, TEKST

12. februar inviteres alle 7. klassinger til Friends Love i Kurlandkirken. Dette er et årlig trosopplæringstiltak og ­ et samarbeidsprosjekt mellom menighetene i Varteig, ­Skjeberg, Tune og Sarpsborg. Vi samles til hyggelig samvær og spennende aktiviteter – og kanskje knyttes det mange gode og varige vennskap? Lit mat og drikke hører naturligvis med. Invitasjoner er sendt i posten, og vi håper å se mange av dere! Vi gleder oss! EILEEN STANG, TEKST


Kirkenytt

BARNESIDENE

Februar 2016

TIPS! TROSOPPLÆRING I HJEMMET

SKAPERVERKET er fantastisk og ikke alltid så lett å forstå. Ta en tur ut i hagen eller skogen, og plukk med dere noen grener. Det kan være fra løvtrær eller frukttrær. En mulighet er å pynte dem med fjær eller farger papir som fastelavnsris, eller så kan grenene være bare.

7

Står disse i en vase med vann inne i stua, vil det etterhvert komme ­spirer og tilslutt blader/blomster. Et mer synlig tegn på Guds enestående skaperevne er det ikke lett å finne. Det som så dødt og trist ut våkner til live igjen, og så er det spennende å følge med på.

PÅ PLAKATEN aktiviteter for barn

Skolebarn sprer glede

0-1 BABYSANG

0-6

BARNEKLUBBER

1-3

SMÅBARNSANG

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

Det har blitt tradisjon at elever fra Sandesundsveien skole besø­ ker Sarpsborg menighets hygge­ treff på Thranes café en gang på høsten. Og en fredag formiddag i desember stilte de opp, rundt 25 blide skolebarn, med sang, dikt og andre innslag! To lærere loset dem

gjennom programmet; Christine ­Eriksen dirigerte med hele seg, og med sitt smittende humør bidro hun til at barna ga sitt aller beste og til at vi koste oss og takket med lang og varm applaus!» HILDE TORP, DIAKON

4 4-ÅRSBOK

4-6 ASPIRANTKOR

4-7

STORT

BARNEKOR

ONSDAGSKLUBBEN

6 6-ÅRSBOK

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke Torsdager kl 11.00. Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/ mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barne­lag kl 17.00– 18.30: 3/2, 3/3, 30/3, 27/4, 26/5 (grillfest).

Solstrålen barneklubb er for deg som bor i Soli og omegn. Barnelaget Lysglimt for de aller minste.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612)

Greåker kirke: Onsdager 17.00–18.30 Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre

Willem Willschut (977 911 46)

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 16.45-17.30 og 18.00-18.45

Sang, rim, regler og ulik rytme. Sunniva Berg er kursholder. ­Mellom de to sanggruppene serveres kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Greåker kirke Søndag 7. februar kl 11.00

Utdeling av 4-årsbok. Karneval og fastelavensboller.

Tune kirke Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Apirantkoret fra 4 år til skolealder, deretter kan man starte i barnekoret.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Greåker kirke/menighetssenter: Onsdager 17.00–18.30

Klubb i Greåker menighetssenter samtidg som barnesangen i kirken

Camilla Lindgård (472 59 757) Thomas Iversen (976 56 767)

Sarpsborg kirke: Søndag 7. februar kl 11.00.

Utdeling av 6-årsbok

Berit Vasdal (995 07 866)

Kurlandkirken, tirsdager kl 18.00–20.00.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke, onsdager 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Sarpsborg kirke, 30.–31. januar

Samling lørdag og søndag med spennende aktiviter

Berit Vasdal (995 07 866)

Kurlandkirken mandager kl. 18.00–20.00 i hver uke.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, loddsalg og kveldsmat

Berit Vasdal (995 07 866)

Kurlandkirken 12. februar

En kveld der vennskap står i fokus. Ha det gøy med gamle og nye venner

Eileen Stang (990 36 414)

BYJUBILEET

6-10

PASSIO OLAVI

XL-KLUBBEN

- om Norges helgenkonge Kirkespill for barn og ungdom om Hellig Olav som grunnla Sarpsborg. Stort kor med musikklinja på Greåker vgs Prosjektbarnekor

SØKER SANGERE fra 10 år

Kontakt:

ØVELSER

KONSERTER

Musikalsk ansvarlig Henrik Brusevold, kantor i Tune henrik.brusevold@sarpsborg.com mob: 402 38 802

5. og 6. mars 15. - 17. april Tune kirke

17. april 19. april Tune kirke

7+ BARNEKOR

7-8 TÅRN­ AGENTER

10-13 XXLKLUBBEN

12 FRIENDS LOVE


8

Kirkenytt

Februar 2016

De unge fyller kirken Tallenes tale fra desember er klar: Barn og unge vil til kirken!

PÅ PLAKATEN AKTIVITETER FOR UNGDOM

[Arkivfoto] – Skolegudstjenester har blitt ­angrepet fra flere hold de senere årene, blant annet med påskudd om at det er ekskluderende for de med annet livssyn. Derfor er det svært gledelig at de unge selv ønsker å ta del i disse samlingene i kirken før jul, sier prost Kari Mangrud Elvsvåg.

Skyver muslimer foran – De som vil avvikle skoleguds­ tjenestene, skyver gjerne muslimer foran seg i sin argumentasjon. Men faktum er at mange muslimer selv ønsker å være med, og vi ser stadig jenter med hijab i kirken. Det er et felleskap i det å være religiøs, selv om vi er ulike i vår tro. Prosten mener det er blitt en «berøringsangst» i samfunnet,

hvor mange tror man tråkker folk med andre religioner på tærne om ikke alle arenaer er religions­ nøytrale. Derfor blir det helt feil å måtte fjerne kors fra offentlige bygg fordi noen tror det støter muslimer, sier hun. – Vi må bygge opp et godt mangfolds­samfunn, hvor alle kan akseptere hverandre og leve side om side, er hennes klare budskap.

Oppløftende tall Bare i Sarpsborg kirke, har 2800 barn og unge vært innom i desem­ ber, og også i de øvrige kirkene har det vært trengsel: Like mange barn og unge, 2800 i tallet, har vært innom Tune og Greåker kirker i barnehage- og skolearrangement.

Mangrud Alvsvåg påpeker sam­ tidig at de må respektere de som ikke ønsker å gå i kirken, og sier seg enig i at ikke skolegudstjenesten bør være det siste som skjer innen elevene tar ferie og går hver til sitt. Det fellesskapet bør foregå på ­skolen hvor alle er samlet, sier hun.

St Olav vgs Prosten har selv hatt gleden av å lede skolegudstjenesten for St. Olav videregående skole. En sam­ ling som finner sted etter skolens slutt, men som likevel samler full kirke. – Det er det beste beviset på at kirken fortsatt har en viktig rolle i mange folks liv, oppsummerer hun.

12-15

FREDAGSKLUBBEN

Margaret Olseng 915 26 672

Tune/Greåker/Soli/Holleby: Undervisning ukentlig. Sarpsborg: Undervisning i følge plan. Se www.sarpsborg. kirken.no for info.

Kristin S. T ­ ollefsen 477 52 505 Berit Vasdal 995 07 866

Hannestad Bedehus (18.30–21.00). Ungdomsklubb. Annenhver onsdag

Andreas ­Brøttemsmo 906 92 202

14+

Ungdomsklubb Wesley Kapell i Soli Fredager i ulike uker kl 19.00

Ann-Karin Aarvik 948 83 841

14+

Torsdager ca annenhver uke i Kurlandkirken (18.30–21.30) 11. februar, 10. mars, 21. april.

Berit Vasdal 995 07 866

14+

Greåker kirke: Ungdomsgudstjeneste 3. april.

Ole Jens Hovda 950 28 982

14+

Ledertrening for deg som bor i Sarpsborg. Kurlandkirken 4. februar

Berit Vasdal 995 07 866

14

KONFIR­ MASJON 2015/2016

14+

THE PLACE

TRO OG HÅP – EIDET

KLUBB SENKVELD

UGT

Drop-in dåp

Bedehuset i Jelsnes (kl 19.00– 22.00). Ungdomsklubb. En fredag i måneden

MILK

Vi har allerede tidligere varslet Kirkenytts lesere om at vi vil legge til rette for at de som ikke er blitt døpt som små barn, å kunne bli det gjennom et spesielt tilbud i Sarpsborg kirke lørdag 6. februar. Kirken vil være åpen fra kl. 11.00 til 15.00. Da er det bare å droppe inn. Prest, organist og sekretær vil være til stede slik at alt kan ordnes på stedet. Det er ønskelig at den som vil bli døpt har med seg minst to faddere. Vi vil ha tid til en kopp kaffe og en liten samtale hvor vi går gjennom det som skal skje. Selve dåpen vil finne sted i kirke­ rommet uten andre enn de impliserte til stede. Dette er et lav­ terskeltilbud vi vil prøve ut i Sarpsborg, hvem som helst kan komme til kirken uavhengig av hvor de bor. Velkommen til drop-in dåp. Prosjekt på Lande barneskole der klasse 7A har jobbet med ­arkitektur: Denne gruppa lagde en flott modell av Tune kirke. Fra venstre: Alice Abrahamsen, Diana Feka, Eli Marie Eriksen, Veronika Jørgensen.


Kirkenytt

9

Februar 2016

NY DIAKON:

Ønsker en ­mang­foldig kirke

– Jeg ønsker et mangfoldig fellesskap. At alle kan føle en tilhørighet i kirken, sier Kjersti Klausen Tjelle.

TENKE NYTT: Vi skal ivareta de ­etablerte, gode tilbudene. Men sammen med staben og menighetsrådene skal vi samtidig tenke hvordan vi kan utvikle det diakonale tilbudet ytterligere, sier Kjersti Klausen Tjelle. Kjersti er vår nye diakon i Greåker, ­Holleby, Soli og Tune menigheter, og ­etterfølger Ellen Kasbo. – Jeg har blitt tatt imot med masse om­ sorg både i staben og i menighetene, og gleder meg til å bli bedre kjent. Allerede etter den første uke, har jeg fått inntrykk av at det er stort engasjement og mange dyktige frivillige i menighetene. Nettopp den frivillige ressursen er kirken helt av­ hengig av i det diakonale arbeidet, sier hun i samtale med Kirkenytt.

Vil tenke nytt Selv om hun kommer til en velorgani­ sert og godt fungerende diakonitjeneste, mener hun det også må være rom for å tenke nytt. Tenke utvikling. – Samfunnet er i konstant endring, som gir endrede behov. Det må vi som kirke fange opp og legge til rette for. Hva skal være omsorgen og nestekjærligheten i våre menigheter? spør hun, og minner om at det er mange mennesker som av ulike årsaker ikke kan ta del i aktivitetene i kirken. Å kunne nå disse, brenner hun ekstra for. – Diakoni er også utadrettet virksom­ het både ut over egen menighet og over landegrenser for å jobbe for rettferdighet

Vil du være med på laget? Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere.

VARM MOTTAKELSE: Kjersti Klausen Tjelle gleder seg over en varm mottakelse både i staben og i menighetene. Her fra musikk-kafé i Greåker kirke. og ivaretakelse av skaperverket, sier hun. Kjersti er svært opptatt av den nye flyktningsituasjonen vi står overfor; hvor­ dan vi skal se, møte og ivareta disse på en god måte.

­ ennesker med nedsatt funksjonsevne, m barnevern, flyktningkonsulent, psykisk helsevern, og forebygging av frafall i sko­ len. I sum en svært bred erfaring og god ballast inn i diakoniarbeidet.

Vokst opp med kirken

Et riktig valg

Kjersti er vokst opp i Skiptvet, hvor menighets- og kirkelivet har vært en ­ stor og viktig del av livet. Hun har blant ­annet vært aktiv barne- og ungdoms­ arbeider, har sunget i kor som ungdom, har ­ sittet i menighetsrådet og har i mange år vært aktiv i Korsveibevegelsen. (Korsvei er en økumenisk bevegelse, født ut av ­lengselen etter å leve som Jesu ­disipler midt i vår tid - du kan lese om den på www.korsvei.no). Hun utdannet seg tidlig til verne­ pleier, og har jobbet hele sitt voksne liv innen offentlige sektor. Det inkluderer

– Jeg var ferdig med diakoniutdannelsen i 1991, men dette er min første jobb som diakon. Jeg hadde nok innstilt meg på at jeg skulle jobbe i det offentlige også i ­ årene framover, inntil jeg oppdaget ­denne stillingen og forsto at jeg var klar for en kursendring, sier hun Hun og er ikke i tvil om at jeg har gjort et riktig veivalg. - Her kan jeg bruke hele meg, inkludert det åndelige, også i jobb­ sammenheng. Jeg gleder meg veldig til å komme ordentlig i gang, avrunder vår nye diakon Kjersti Klausen Tjelle.

Du kan stole på meg!

Du kan stole på meg!

Du kan stole på meg! DU KAN STOLE PÅ MEG!

Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard

I FARTA! I FARTA! TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold


10

Kirkenytt

Februar 2016

Gudstjenester GREÅKER KIRKE 31. januar – Kristi forklarelsesdag – Luk 9, 28-36 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40. 7. februar – Fastelavenssøndag – Luk 18, 31-34 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med dåp ved Petter Johannessen. Karneval. ­Utdeling av 4-års bok. Babysang og småbarnssang. Greåker kirkekor. Presentasjon av ny diakon, Kjersti Tjelle. Skyss: 69 10 31 40. 10. februar – Askeonsdag – Mark 2, 18–20 Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste i Soli kirke med nattverd ved Finn-Ove Brandvold. 14. februar – 1. søndag i fastetiden – Matt 26, 36-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 21. februar – 2. søndag i fastetiden – Luk 13, 22-30 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 28. februar – 3. søndag i fastetiden – Luk 22, 28-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 6. mars – 4. søndag i fastetiden – Joh 6, 24-36 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Vokalensemble KoDa deltar. Skyss: 69 10 31 40. 13. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 39-45 Kl. 11.00: Tilrettelagt gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Kom og Syng - koret. Skyss: 69 10 31 40.

20. mars – Palmesøndag – Joh 12, 1-13 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Tune kirke med mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Korene i Tune kirke synger. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­ søndagen i Holleby kirke. 7. februar – Fastelavenssøndag – Luk 18, 31-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Sang ved Knut Lande. Skyss: 69 14 88 42. 10. februar – Askeonsdag – Mark 2, 18-20 Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste i Soli kirke med nattverd ved Finn-Ove Brandvold. 21. februar – 2. søndag i fastetiden – Luk 13, 22-30 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 14 88 42. 6. mars – 4. søndag i fastetiden – Joh 6, 24-36 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 14 88 42. 20. mars – Palmesøndag – Joh 12, 1-13 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Tune kirke med mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Korene i Tune kirke synger. Skyss: 69 10 31 40.

KURLANDKIRKEN 2. februar – Kyndelsmesse Kl 18.00: Kyndelsmesse ved T. Kasbo, Vasdal, Stang. XL-klubben deltar. Kveldsmat. Loddsalg.

Velkommen til

KRISTENT KVINNEFELLESSKAP PÅ TVERS Vi ønsker å samle kristne kvinner fra ulike menigheter og med bakgrunn fra mange land til et fargerikt fellesskap der vi kan bli bedre kjent med hverandre, og dele tro og tradisjoner, kunnskap, sang og musikk! Vi begynner med enkel kveldsmat og samles deretter om et tema, med en innledning og samtale. Våren 2016 inviteres du til:

Sarpsborg kirke – torsdag 17. mars kl. 18.00: Tema: «Likestilling og likeverd i bibelsk perspektiv» ved Kari Mangrud Alvsvåg, prost. Metodistkirken – torsdag 19. mai kl. 18.00: Tema: «Hva vil det si å være en Jesu disippel i vår tid?» ved Hilde Torp, diakon. . Arr.: Metodistkirken i Sarpsborg og Sarpsborg menighet (Den norske kirke)

14. februar – 1. s. i fastetiden Matt. 26, 36-45 Kl. 11.00: Prekengudstjeneste ved T. Kasbo. Ofring til menighetsarbeidet. Tirsdag 1. mars Fastetidens tekster. Kl. 18.00: Fasten i ord og toner ved T. Kasbo. Kurlandpikene synger. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. Tirsdag 8. mars – Luk. 1, 39-45 Kl. 18.00: Mariamesse ved R. Hansen, B. ­Vasdal og barneklubbene. Utlodning. Kveldsmat.

13. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 39-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. 20. mars – Palmesøndag – Joh 12, 1-13 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Tune kirke med mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Korene i Tune kirke synger. Skyss: 69 10 31 40.

TUNE KIRKE SARPSBORG KIRKE 31. januar – Kristi forklarelsesdag Luk. 9, 28-36 Kl. 11.00: Tårnagent-gudstjeneste ved R. Hansen og B. Vasdal. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. Kl. 18.00: Taizé-gudstjeneste ved T. Kasbo og Ulla Käll. Nattverd. Tirsdag 2. februar – Kyndelsmesse Kl. 08.00: Morgenmesse ved T. Kasbo. Nattverd. 7. februar – Fastelavssøndag Luk. 18, 31-34 Kl. 11.00: Karneval-gudstjeneste ved R. ­Hansen og B. Vasdal. Utdeling av bok til 6-åringene. Ofring til Barne- og ungdoms­ arbeidet. 14. februar – 1. s. i fastetiden Matt. 26, 36-45 Kl. 11.00: Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet. 21. februar – 2. s. i fastetiden Jes. 55, 1-7 Kl. 11.00: Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 28. februar – 3. s. i fastetiden Luk. 22, 28-34 Kl. 11.00: Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. Tirsdag 1. mars kl. 08.00: Morgenmesse ved R. Hansen. Nattverd. 6. mars – 4. s. i fastetiden – Joh. 6, 24-36 Kl. 11.00: Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 13. mars – Maria budskapsdag – Luk. 1, 39-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved T. Kasbo, B. Vasdal og konfirmanter. Nattverd. Ofring til Fasteaksjonen. 20. mars – Palmesøndag Joh. 12, 1-13 Kl. 11.00: Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet.

SOLI KIRKE

Vi begynner med onsdagsbønn i Tune kirke. Siste onsdagen i måneden. Klokka 11.30. 31. januar – Kristi forklarelsesdag – Luk 9, 28-36 Kl. 11.00: Konfirmantenes temagudstjeneste ved Ole Jens Hovda og Håvard Løvik. Skyss: 401 68 460. 7. februar Fastelavenssøndag – Luk 18, 31-34 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. ­Speiderne deltar og Korene i Tune kirke synger. Skyss: 401 68 460. 10. februar – Askeonsdag – Mark 2, 18-20 Kl. 18.00 Fellesgudstjeneste i Soli kirke med nattverd ved Finn-Ove Brandvold. 14. februar – 1. søndag i fastetiden – Matt 26, 36-45 Kl. 11.00: Jazzgudstjeneste med nattverd og dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. In Tune jazz­orkester spiller. Skyss: 401 68 460. 21. februar – 2. søndag i fastetiden – Luk 13, 22-30 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 28. februar – 3. søndag i fastetiden – Luk 22, 28-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Sang ved Knut Lande. Skyss: 401 68 460. Samtale etter gudstjenesten. 6. mars – 4. søndag i fastetiden – Joh 6, 24-36 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Prima Damekor deltar. Skyss: 401 68 460. 13. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 39-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Mari Muller Bohn synger. Skyss: 401 68 460. 20. mars – Palmesøndag – Joh 12, 1-13 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Tune kirke med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie ­Gregersen. Korene i Tune kirke synger. Skyss: 69 10 31 40.

Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­ søndagen i Soli kirke. 10. februar Askeonsdag – Mark 2, 18-20 Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste med nattverd ved Finn-Ove Brandvold. 14. februar – 1. søndag i fastetiden – Matt 26, 36-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved FinnOve Brandvold. 28. februar 3. søndag i fastetiden – Luk 22, 28-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold.

LANDE ­BEDEHUS SØNDAG 7/2 KL 18.00 Tale ved landsstyreleder i NMS, Øyvind Meling Hollebykoret synger Gave til misjonen. Bevertning. Alle er velkommen!


Kirkenytt

11

Februar 2016

Samlinger og møter BJØRNSTAD FORSAMLING

FORMIDDAGSTREFF I GREÅKER, SOLI OG TUNE GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Bevertning og ­utlodning hver gang. Torsdag 25. februar kl. 12.00: Vi får besøk av Harald Bøe og Øystein Skaar. Torsdag 31. mars kl 12.00: Andakt og sang ved Mai Britt Borgen. Torsdag 28. april kl 12.00: Andakt ved Petter Johannessen. SKYSS: En minibuss kjører denne ruten: Kl. 11.15 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 ASVO på Grålum Kl. 11.30 Skogholtet Kl. 11.35 Hannestadtunet Kl. 11.45 Krokstien, nedre busslomme Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Trenger du skyss fra andre steder, ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

LANDE BOSENTER Torsdag 3. mars kl. 11.00: Gjest: Terje Berg. Torsdag 7. april kl 11.00: Gjest: Terje Grandahl. Torsdag 12. mai kl 11.00: Gjest: Egil Nordengen.

ANDAKT EPLEHAGEN BOFELLESSKAP Hver 2. onsdag i måneden kl. 11.00

TINGVOLL SYKEHJEM Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl. 11.30

HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30

VALASKJOLD OMSORGSSENTER Hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 11.30

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistandsbehov spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m. LØRDAG 30. JANUAR KL. 12.00 Vi får besøk av Sverre Fjeldberg som synger og holder andakt. LØRDAG 13. MARS KL. 12.00 Sogneprest Petter Johannessen holder andakt og Kom og Syng-koret synger. LØRDAG 30. APRIL KL. 12.00 Besøk av Tor Ivar Torgauten. LØRDAG 28. MAI KL. 12.00 Sommeravslutning. Besøk av «De glade danserne».

MELLEBY BEDEHUS Dette er stedet for å treffe sambygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning.

Torsdag 12. mai kl 12.00: Andakt ved Bjørn Sverre Lie. Sang av misjons­ musikken fra Råde.

Neste treff blir Torsdag 3. mars kl. 12.00: Besøk av Nils Gunnar og Jorunn Haraldseid. Torsdag 7. april kl 12.00: Besøk av Torill Bredeg.

SKYSS: Ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

FEBRUAR Torsdag 4./2 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale og sang: Odd Åge Ågedal. Norea­kveld. Tirsdag 9/2 kl 11.00: Vårbud. Liv Skaar. Torsdag 11/2 kl 19.00: Torsdagsmøte. Vi får besøk fra Israel og Israelmisjonen. Sang og musikk fra Gimle, Halden. ­Bevertning. Lørdag 13/2 kl 17.00: Familiefokus: Inspirasjonskveld. Tema er «Familie i ­tjeneste». Her kommer flere par og for­teller om sine erfaringer. Søndag 14/2 kl 17.00: Søndagstreff.Tale: Asbjørn Kvalbein. Tema: Livet til Jesus, del 2. Sang: Bjørnstad barnegospel.Søndagsskolen. Torsdag 18/2 kl 19.00: Torsdagsmøte. Taler: Finn Olav Myhre. Tema: Omvendelse og frelse. Tirsdag 23/2 kl 19.00: Lille Hjelper Andakt: Unni Holm Olsen Torsdag 25/2 kl 19.00: Torsdagsmøte. Taler: Finn Olav Myhre. Tema: Tjeneste og misjon. Søndag 28/2 kl 17.00: Søndagstreff. Tale: Ole Magnus Olavsrud. Tema: Gode pauser og rasteplasser. Søndagsskolen. MARS Torsdag 3/3 kl 19.00: Torsdagsmøte. Taler: Jan Erik Lehre Tirsdag 8/3 kl 11.00: Vårbud. Lillesal. Liv Skaar. Torsdag 10/3 kl 19.00: Torsdagsmøte. Berit Kristoffersen med Nepalbilder og andakt. Søndag 13/3 kl 17.00: Søndagstreff. Tale: Ole-Jakob Dyrnes. Tema: «Jeg er livets brød og lys». Søndagsskolen. Torsdag 17./3 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale og sang: Odd Åge Ågedal. Torsdag 24/3 kl 11.00: Skjærtorsdag: Vi drar til Jelsnes og deltar i nattverdmøte. Vi kjører fra bedehuset kl. 10.30. Mandag 28/3 kl 17.00: Søndagstreff (2. påskedag). Tale: Jarleif Gaustad. Tema: «Jeg er den gode gjeteren». Søndagsskolen Tirsdag 29/3 kl 19.00: Lille Hjelper Torsdag 31/3 kl 19:00: Torsdagsmøte. Taler: Svein Kristoffersen

BETHANIA SARPSBORG FEBRUAR Torsdag 4/2 kl 19.00: Tale og sang av Gunnar Kinn. Torsdag 11/2 kl 19.00: Årsmøte i Bethania Normisjon. Mandag 15/2 kl 19.00: «Bønn for Sarpsborg» Torsdag 18/2 kl 19.00: Tale av Anne-Marit Lerkerød. Sang av Einar og Inger-Johanne Grandal. MARS Torsdag 3/3 kl 19.00: Tale av Leif Paus. Sang av Kornsjøteamet. Lørdag 12/3 kl 11.00–16.30: Misjons­ basar på Bethania for Sarpsborg-distriktet. Torsdag 17/3 kl 19.00: Tale av Tormod Andersen. Sang av Pella Musikkforening Mandag 21/3 kl 19.00: «Bønn for ­Sarpsborg» Torsdag 31/3 kl 19.00: Tale og sang av Tore Thorkildsen og Olav Ruud.

JELSNES MISJONSHUS FEBRUAR Onsdag 10/2 kl 11.30: Liv og Egil ­Nordengen. MARS Onsdag 9/3 kl 11.30: Lande musikk­ forening. Lilly Fredriksen.

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER FEBRUAR Søndag 7. kl 18.00: Temamøte «Bygge Guds rike» ved Anders Torvill Bjorvand Kor 15 fra Mysen deltar med sang. ­Bevertning. Torsdag 11. kl 11.30: Formiddagstreff. Gjester er Aage Syvertsen og Knut Lande. Søndag 28. kl 18.00: Søndagsmøte med Lilly Fredriksen. MARS Torsdag 10. kl 11.30: Andakt og sang ved Petter Johannessen Søndag 13. kl 18.00: Søndagsmøte med Trond Pladsen. Tomb kammerskor synger Mandag 28. kl 18.00: 2.påskedags gudstjeneste med kveldsmat.

LANDE BEDEHUS FEBRUAR Tirsdag 2/2 kl 11.00: NMS misjons­møte. Søndag 7/2 kl 18.00: NMS Fastelavensfest. Onsdag 17/2 kl 11.00: Formiddagstreff. Andakt: Lisbeth Heie Gregersen. Sang: Liv Karlsen og Asbjørg Kaspersen. Lysbilder v/Kaspersen. Onsdag 21/2 kl 18.00: Møte. Andakt: Åge Hunnestad. Sang: Else ­Holmen og Gerd Johansen. Onsdag 24/2 kl 18.00: ­Hygge­aften. ­Andakt: Terje Berg. Sang: Salen ­menighetsmusikk, Halden. Kveldsmat. ­Utlodning. MARS Tirsdag 1/3 kl 11.00: NMS møte. Søndag 6/3 kl 18.00: Møte. Andakt: Synnøve Thoresen. Søndag 16/3 kl 11.00: Formiddagstreff. Andakt, sang og musikk: Harald Bøe og Øistein Skaar. Formiddagsmat. ­Utlodning. Mandag 28/3 kl 18.00: 2. påskedagsmøte. Lysbildeandakt: Jan Holone. Sang: Lande musikkforening.

BØNNE­ SAMLINGER I TUNE KIRKE SISTE ONSDAG I MÅNEDEN

VÅREN 2016 24. FEBRUAR 30. MARS 27. APRIL 25. MAI KL. 11.30–12.00


12

Kirkenytt

Februar 2016

Skjeberg kirke 16. februar kl. 19.00

Tirsdagsforum i samarbeid med de lokale menighetsråd vil vise hvordan kirkene på ulike steder i Sarpsborg har vært preget av og selv har preget Sarpsborgs historie gjennom tusen år, fra Middelalderen og Olav den ­helliges tid til vår egen tid. I løpet av 12 måneder skal det være foredrag og kunstneriske innslag i 12 kirker. Det særegne for hver kirke, sett i historisk perspektiv, skal vektlegges. Det vil veksle mellom lokale og nasjonale foredrags­holdere. Det blir et kunstnerisk – ­musikalsk innslag på hvert arrangement. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Der det er mulig og ønskelig vil det bli enkel servering med tanke på å skape et sosialt møtested. De tre første månedene er temaet ­Middelalderen

16. FEBRUAR KL 19.00 Skjeberg kirke

Kirkerommet i middelalderen (før reformasjonen). ­Døpefonten. Foredrag ved Øystein Ekroll, som er arkeolog og spesialist på steinkirker fra middelalderen og tilknyttet Nidarosdomens restaurerings­verksteder.

15. MARS KL 19.00 Ingedal kirke

Pilegrimstradisjonen i Østfold. Middelalderkirkene. ­Historiker Trond Svandal og dr. philos Anne-Sophie Hygen. Begge er spesialister på middelalderens historie og pilegrimstradisjonen i Østfold.

Kirkerommet i middelalderen Skjeberg kirke er fra omkring år 1100. Det er den eldste kirken i Sarpsborg og en av de eldste kirke­ ne i landet. Kirken har rektangulær form, er bygget i stein i romanske stil og har gotisk inngangsportal. Steinkirken med uthugde hoder og runeinnskrift. Den roman­ ske døpe­ fonten er blant landets fineste, i mørk kleberstein fra 1100-­tallet med relieffer som viser Kristus med apostel- og helgen­ skikkelser. I Skjeberg kirke tirsdag den 16. februar vil Øystein Ekroll fortelle hvordan folk på den tiden tenkte når de skulle bygge de vakre mid­ delalderkirkene og utforme kirke­ rommet. Ekroll er førsteama­ nuensis ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Han er spesialist på bygningsarkeologi, har arbeidet med konservering av stein­

19. APRIL KL 19.00 Holleby kirke

Vegard Lund. bygninger og ruiner i hele Norge, blant annet middelalder-ruinene i Gamlebyen i Oslo og gitt ut en ­rekke publikasjoner om middelal­ der-kirkene. Hva passer bedre under et slikt arrangement enn å høre tidsrik­ tig musikk? Vegard Lund er en av de få i Norge som spiller lutt etter

modell fra 1100-tallet. Han har spilt med ensemblene Nordisk Barokk ­Kvartett og Pro Musica Antiqua, gitt ut flere CD’er og turnerer store deler av Europa. Den 16. februar kommer han til Skjeberg kirke. Arrangementet den 16. februar er det andre i rekken i 2016,hvor det vil det være månedlige arrangemen­ ter i de ulike kirkene i Sarpsborg for å vise kirkens utvikling i byens 1000-årige historie. Arrangemen­ tet i Skjeberg kirke er et samarbeid mellom Tirsdagsforum og Skjeberg menighet. Det blir god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen. For å stimulere til kontakt mellom kjente og ukjente avsluttes hvert ar­ rangement med enkel servering. PÅ VEGNE AV TIRSDAGSFORUM FINN-OVE BRANDVOLD, LEDER

Skjeberg kirke

Tirsdag 16. februar kl 19.00:

Reformasjon og motreformasjon. ­Foredrag ved historiker Trond Svandal. Sang ved Holleby koret.

«Kirkerommet i middelalderen»

Foredrag ved Øystein Ekroll, arkeolog og forsker En av Norges få lutt-spillere, Vegard Lund, spiller lutt. Enkel bevertning. Kollekt.

10. MAI KL 19.00 Tune kirke

Pietister, herrnhutere og haugianere. ­Foredrag ved professor Arne Bugge Amundsen. Gitarspill ved Ole Martin Huser-Olsen.

Tirsdagsforum – en del av Sarpsborgs 1000 årsjubileum www.tirsdagsforum.no

14. JUNI KL 19.00 Greåker kirke

TEMAKVELD Jakten på hvilepuls

Hans Nielsen Hauge – forfatter, vekkeselspredikant og næringslivsgründer. Foredrag ved Sigbjørn Ravnåsen, leder av Hauge­ instituttet. Sang ved Greåker kirkekor.

– om kunsten å koble av og koble på i en hektisk tid

Komiteen: Tune menighet: Øystein Andersson, Tove Hellgren Tveit Greåker menighet: Eva Høst, Gorun Raddum, Arvid Raddum Holleby og Soli menigheter: Anne Berit og Finn-Ove Brandvold www.tirsdagsforum.no

FORMIDDAGSTREFF I KURLANDKIRKEN Vi ønsker alle velkommen til formiddagstreff andre tirsdag i ­måneden fra kl. 11.30–13.30. Her har vi et variert ­program med andakt, sang, historiske glimt, ­utlodning og god formiddagsmat.

TIRSDAG 9. FEBRUAR: Dagens gjest: Steinar Riise-Jensen TIRSDAG 8. MARS: Dagens gjest: Knut Olav Holmen TIRSDAG 12 APRIL: Dagens gjest: Dagfinn Ravneng TIRSDAG 10 MAI: Dagens gjest: Liv Toril Rinding Skjeggestad

Velkommen til

hyggetreff på Thranes Café, på Amundsens Thranes Roald gt. 33 Café

Roald Amundsens gt. 33og det blir allSamlingene starter kl 11.00, sang, prat over en kopp kaffe (med noe «attåt» for den som ønsker), andakt, Samlingene starter kl.utlodning 11.00, og ogundet blir alls derholdning

kopp kaffe ( med noe “attåt” for den som øn VÅREN 2016:og underholdning. utlodning

INGRID LEVINSEN, sognepresten i ­Varteig, deler sine tanker.

i Kurland­ kirken torsdag 18/2 kl 19.00 Samtale og enkel ­servering Velkommen! ...

KURLANDUTVALGET I SARPSBORG MENIGHET

høst 2015

FREDAG 5. FEBRUAR: FREDAG 1. APRIL: • Andakt ved prostiprest • Sang og andakt v/ Knut Edgar Bostrøm Lande • «St. Mariegate i gamle • «Pilegrimsvandring før og Fredag 6. november: dager» i ord og ­bilder ved nå» ved Øivind Kraft Tove Lisbeth Olsenv/ Petter Johannessen (prest) Andakt 6. MAI: Sang og musikkFREDAG v/ Carl-Andreas Næss og e FREDAG 4. MARS: • Andakt v/ prest Ragnhild • Andaktfra vedSarpsborg prest Magne kammerkor Hansen Grønlien • «Middelalderbyen Borg» • «Hvorfor er det viktig ved Christine H. Ellefsen Fredag 4. desember: med dialog mellom kristne fra Borgarsyssel museum Andakt Kari Mangrud Alvsvåg (prost) og muslimer?» ved v/ Susann P. FlodinElever fra Sandesundsveien skole synger og Arr.: Sarpsborg menighet

Arr.:


Kirkenytt

13

Februar 2016

Kirkeorgel på reise Det slitne orgelet i Sarpsborg kirke er for tiden på rehabilitets­opphold i Tyskland, og vil forhåpentligvis returnere så godt som nytt om et par måneder. Det ser kantor Carl Andreas Næss veldig fram til! Orgelet har stått i kirken siden 1949, og har vært nesten i daglig bruk siden. Det har satt sine spor, kan Næss fortelle. – Ja, det var bare et tidsspørsmål før alt det tekniske hadde brutt helt sammen. Da hadde det blitt helt tyst. Vi har ventet lenge på at det skulle bli innvilget midler til å ­restaurere det. Selve oppgradering har en ram­ me på nær fire millioner kroner netto. I tillegg kommer alt det som dukket opp da galleiet ble åpnet. Som på bygget ellers, har det vært en del klatting og midlertidige løs­ ninger gjennom årenes løp, som de nå ønsker å gjøre ordentlig.

Ønsker bidrag Næss legger ikke skjul på at selv om orgelet kommer tilbake i tipptopp stand, og skal gi en langt mer mek­ tig lydopplevelse, skulle han gjerne hatt mer økonomisk arm­slag for å gjøre det enda mer m ­ oderne og at­ traktivt. – Vi får ikke alle stemmene vi ønsket, og jeg skulle gjerne ønsket meg et nytt spillebord, som har en kostnad på 600–700.000 kroner. Han kan opplyse at det er opprettet en konto øremerket orgelet for de som vil bidra med penger. På orgelgalleriet skal det legges nytt tregulv, vegger skal males og det elektriske anlegget skal gjen­ nomgås. Halvparten av de 2.000 pipene skal få en mer synlig plass, som gjør galleriet både mer anner­ ledes og spennende.

Åpningskonsert – Instrumentet skal etter planen være tilbake i april. Inntil da er det klaveret som vil klinge i kir­ ken, samt det lille kisteorgelet, sier kantoren. Det er planlagt åpningskonsert av det nye orgelet i Sarpsborg kirke 5. juni. TOM HELGESEN, TEKST

varfortalt Ordet johannesevangeliet johannesevangeliet omkranset av musikkfortalt

var Ordet

omkranset av musikk

Johannesevangeliet fortalt omkranset av musikk

johannesevangeliet fortalt omkranset av musikk

«En vakker forestilling»

Kjell Y. Rise, festivalsjef Tromsø Internasjonale Kirkefestival

«en vakker forestilling»

kjell y. riise, Festivalsjef tromsø internasjonale kirkefestival

Forteller:

Birgitte Elin Bjørnstad

«en vakker forestilling» Gitar: Ulla Käll

kjell Gitar y. riise,Ulla Festivalsjef Forteller: Birgitte Elin tromsø Bjørnstad. Käll internasjonale kirkefestival sted: SO LI KIRKE Sted: Soli kirke, tirsdag 9. februar kl 19.00 tid: TIRSDAG 9.feb. kl. 19.00

Forteller:

Det gamle ærverdige orgelet i Sarpsborg kirke skal nå omsider få sin velfortjente rehabilitering. Etter demonteringen, ble det fraktet til ­Tyskland. [FOTO: PRIVAT]

Birgitte Elin Bjørnstad er støttet av det Gitar: norske bibelselskap og stiftelsen Ulla Källareopagos PRODUKSJONEN

Produksjonen er støttet av Det Norske Bibelselskap og Stiftelsen Areopagos

«en vakker forestilling»

sted: SO LI KIRKE kjell y. riise, Festivalsjef tid: TIRSDAG 9.feb. kl. 19.00

tromsø internasjonale kirkefestival

ordet•logos•Ordet

ordet•logos ordet•logos•Ord

Ibegynnelsen varIbegynnelsen Ordet Ibegynnelsen


14

Kirkenytt

Ikke kast maten!

DØPTE Greåker menighet: Wilma Moen Skjefstad Theo Winther Thomassen Joseph Frøid Grønmyr Helmer Graham Josefine Olseng Borge Synne Juelsen Jørstad Tobias Johnsen Pettersen

Sara Elise Weimand Larsen Tidemann Blindheim Korneliussen Phillip Nickolai Herman Strand Josefine Holstangen Minge Elias Olai Lesteberg-Sletthaug

Solli menighet: Mathias Rene Fjeld

DØDE Greåker menighet: Heidi Elisabeth Aarbu Kjell Amund Johansen Ella Marie Karlsen Anne-Mari Hermansen Johannes Ingolf Solberg Fanny Kristiansen

Sarpsborg menighet: Thomas Alejandro Østhus Samuel Nordhavn Berg Luna Elise Pettersen Fløisbonn Leah Marie Osnes-Syversen Adrian Svankil Tune menighet: Lilly Synnøve Herfjord Leonora Isabelle Skistad Aurora Simensen Liam Aleksander Pinås Gundersen Axel Emilian Hornskov Simensen

VIGDE Sarpsborg menighet: Christina Helen og Erik Bergh

Erling Arthur Loraas Åse Ragnhild Eriksen Ellen Sonerud Else Solveig Nilsberg Arnstein Rød Erik Andersen Johannes Skjervengen Ellen Henriksen Kari Nilsen Kaare Karstensen Magnhild Marie Agnalt Unni Andreassen Ronny Molin Sigrid Petersen Anne-Lise Hansen Liv Johansen Anne-Lise Martinsen Tune menighet: Sonja Anita Tømmerholt Bjørn Oscar Brath Esther Kristiansen Jan Edvardsen Evy Olga Marianne Birkeland Arnt Olav Nøkleby Tor Arild Lassen Liv Bodil Johnsen Bjarne Bjørnstad Kari Hasslinger

Sarpsborg menighet: Solbjørg Lindh Jan Otto Strøm Terje Wegar Arntzen Peder Lunde Arnulf Selnes Arnulf Roger Olsen Hanna Schrøder Elverum Ada Lill Holm Inger Marie Andersen

.

r glede.. o f r e g g le r ø R Noen av våre leverandører:

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

t ne

Det grønne hjø r

Livets gang

Holleby menighet: Milla Sofia Gjestad Berby

Februar 2016

Her er tipsene for deg som vil kaste mindre mat og spare noen penger i samme slengen.

Du kikker på maten. Der står det gjerne «siste forbruksdag» eller «best før». Men hva betyr det egentlig? En tredje­ del av maten vi produserer går rett i søpla. Hver nordmann kaster 46 kg mat i året. Det vi kaster aller mest av, er brød, frukt og grønnsaker. FN forteller oss at om verden hadde kuttet matkastingen med 25%, kunne alle som sultet, fått noe å spise. GENERELLE TIPS «Best før» betyr ikke «Uspiselig etter». Mat som er merket med «Best før» kan holde i både dager og uker etter utløpsdatoen. Lukt og smak deg fram! • Oppbevaring av maten som regel har mer å si for holdbarheten enn datomerkingen. Passer du på at ferskvarer står kaldt, holder de lenge. • Frukt og grønnsaker blir skadet når du klemmer på dem. Da må butikken kaste. • Hvis alle alltid tar de beste varene, med lengst holdbarhet, må butikken kaste det som blir igjen. BAKERVARER Nordmenn kaster 190.000 brød hver dag. Visste du at: • Grovt brød holder lengre enn fint brød? •F rossent brød kan holde seg i mellom seks og syv måneder? • Brød kan holde seg lenge hvis det pakkes i plast, aluminiumsfolie eller tette bokser? • Mel kan holde mellom 18 og 24 måneder? FRUKT OG GRØNT Hver og en av oss kaster 11,3 kilo frukt og grønt hvert år. Visste du at: • Melon, banan, papaya og avokado kan ta skade av for kald lagring? •S teinfrukt og bær bør oppbevares i kjøleskapet? • De aller fleste grønnsaker med fordel kan oppbevares i kjøleskapet? Unntakene er tomat, agurk, artisjokk, fersk ingefær, auberginer og squash. • Innpakkede grønnsaker bør være så lenge som mulig i originalemballasjen? Denne emballasjen er optimal for plantenes ånding og varene holder seg derfor lengst i den. MELK OG OST Det går med 1000 liter vann for å produsere en liter melk, og 20 liter melk for å produsere en kilo smør. Visste du at: • Meieriprodukter ofte holder i lang tid etter utløpsdato? Bruk nese, øyne og smaksløker for å finne ut om det er spiselig. • Yogurt holder mer enn en måned i kjøleskapet? • Parmesan, Jarlsberg og Edamer er ostene som holder lengst? • Muggost og myke oster ofte kan brukes lenge etter holdbarhetsdato? • Hard ost med mugg er grei å spise hvis du skjærer vekk ­muggen? Mykere oster og smøreoster som har mugnet bør derimot kastes. • Vafler, pannekaker og annet bakverk er like gode eller enda bedre med melk eller fløte som har tyknet? FISK, KJØTT OG EGG I Norge kaster vi 850 tonn egg hvert år. Visste du at: • Egg kan holde i flere måneder etter utløpsdato? • Ideell oppbevaringstemperatur for ferskt kjøtt er fire grader? • Ferske, salte og røykte fiskevarer kan fryses? • Hvis fersk fisk holdes kjølig sammenhengende, kan den ­holde i 10–12 dager? AV SINDRE STRANDEN TOLLEFSEN, FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

CATERING

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper deg videre. www.fonus.no

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00 Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

GLEDEN HJELPER

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

VI FØRER OG MONTERER:

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Velkommen til handel med mening!

Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

I kriser er vann kritisk! Bøssebærere fra Sarpsborg gir deg mulighet til å støtte Kirkens ­Nødhjelps arbeid i katastrofer.

Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com

15. mars får folk i Sarpsborg kommune mulighet til å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ­ 2016. Da besøker konfirmanter, unge og voksne fra Sarpsborg alle husstander for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps ­arbeid. Årets aksjon heter «I kriser er vann kritisk». I fokus står Kirkens Nødhjelps vannarbeid i kata­ strofer, og hvordan klimaend­ ringene skaper flere og verre ka­ tastrofer. Pengene går til K ­ irkens Nødhjelps arbeid over hele ­verden, og vil blant annet bidra til at organisasjonen raskt kan stille med rent vann når katastrofen rammer. – Rent vann redder liv. D ­ erfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i ­ katastrofer. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig jobb. Derfor håper vi folk tar godt imot oss og har pengene klare når vi kommer med bøssene, sier Thor S. Fjeldstad, kontakt for Kirkens Nødhjelp i Greåker.

SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eileen.stang@sarpsborg.com

Kirkens Nødhjelps faste­ aksjon 15. mars

Mange store kriser Aksjonstemaet er svært dags­ aktuelt. Aldri før har verden sett så mange store katastrofer på en gang, og flyktningkrisen har gjort at lidelsene også har rykket nær­ mere oss her hjemme i Norge. Kirkens Nødhjelp har katastrofe­ innsats i en rekke land. – Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til blant andre flyktninger i Sør-Sudan, Syria, Nord-Irak og langs flukt­ ­ rutene i Europa, flomofre i ­Malawi, tørkerammede i Etiopia og jordskjelvrammede i Nepal. Pengene vi samler inn i faste­ aksjonen er enormt viktige for at vi skal klare dette arbeidet, sier general­ sekretær Anne-Marie ­Helland i Kirkens Nødhjelp.

KIRKEKONTORET: Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Det hjelper å engasjere seg Thor S. Fjeldstad ser frem til ­aksjonsdagen. – Folk her i Sarpsborg viser et imponerende engasjement i for­ bindelse med aksjonen. I fjor ble det satt rekord på landsplan, med

nær 37 millioner kroner. Det er inspirerende å se hvordan både ­ unge og voksne sammen bidrar til å gjøre en forskjell for de som trenger det mest, sier Fjeldstad.

• Utfordrer oss til å gi penger til rent vann når katastrofen rammer. I kriser er vann kritisk. • Det er menighetene landet rundt som står for gjennomføringen. Kontakt din nærmeste menighet hvis du vil bidra ved å gå med bøsse. • Pengene vi samler inn under fasteaksjonen går til alt av Kirkens Nødhjelps ­arbeid, og gir oss nød­vendige økonomiske muskler til å handle raskt når katastrofen rammer. • Du kan støtte aksjonen direkte ved å benytte ­kontonummer 1594 22 87493, eller ved å sende en sms <GAVE> til 2426 (200 kroner)

GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby: Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin S. Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com

SORGGRUPPE?

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. En viktig oppgave for oss er å opprette og drive sorggrupper/samtalegrupper for etterlatte etter dødsfall eller samlivsbrudd. Vi har eller har hatt sorggrupper for enker/enkemenn «midt i livet», for eldre enker/enkemenn, for barn som har mistet mor, far eller søsken, for foreldre som har mistet små barn, for foreldre som har mistet voksne barn i brå og uventet død og grupper for dem som har opplevd samlivs­ brudd. De som er med opplever at det er mye støtte og hjelp å hente i det å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon. Samtalegruppene består som regel av 5–7 sørgende og to gruppe­ ledere. De fleste gruppene holder på i ca. et år, fordelt på 10–12 samlinger. Vil du være med i en sorggruppe? – Ring Frivilligsentralen tlf. 69 10 80 45 eller til leder i Sorg og Omsorg, diakon Hilde Torp, tlf. 452 65 109 eller mail hiat@sarpsborg.com Se gjerne nettsiden vår på www.sorgogomsorg.org

Benjamin Nordling

Hans K. Helgesen

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg består av representanter fra Den norske kirke, fra helseetaten i Sarpsborg kommune, ­begravelsesbyrå, Sanitetsforening og noen uavhengige representanter.

Ønker du en ­annonse i Krikenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, Tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby/Soli: Bernd Müller-Bohn Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Tlf: 976 09 715 Menighetspedagog i Sarpsborg og koordinator for dialogforum Østfold Susann Persson Flodin susann.persson@sarpsborg.com Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt nr 1-2016  
Kirkenytt nr 1-2016  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune menigheter