Page 1

SARPSBORG UKE 43 – UTGAVE 5 – OKTOBER 2015

En ny tid for Ellen – Det har vært 12 flotte år i kirken. Men nå ser jeg fram til å ta fatt på veien videre som pensjonist. Jeg er spent på hvilken retning Herren fører meg, sier hun til Kirkenytt. Ellen har berørt mange mennesker i sitt virke som diakon, og vil utvilsomt bli savnet. I møtet med mennesker med bistandsbehov, mennesker i glede og sorg, mennesker i tro og tvil, unge side 9 og gamle har Ellen gjort evangeliet til handling.

Kirken i jubileumsåret

Kirken er en aktiv part i Sarpsborgs tusenårsfeiring i 2016, og kan by på et omfangsrikt program. side 4

Klubb Senkveld

er for alle konfirmanter i Sarpsborg menighet, som blir drevet av en fantastisk ledergjeng bestående av ungdommer! side 6

– Jesus var også flyktning! – Jeg sier som engelen sa til Maria; Frykt ikke, sier prost Kari Mangrud Alvsvåg side 8


2

PÅ TALERSTOLEN

www.kirkenytt.no

Oktober 2015

Kirkeverge Jon Veflingstad

Tar vi godt nok vare på kirkene våre? Da den nye kirkevergen startet opp 1/5-2014 var behovet for vedlikehold av kirker satt opp som et av to prioriterte arbeids­områder. I Kirkenytt september 2014 var det en «leder» med tittelen ­«Kirkene våre – en kulturarv det er viktig å ta vare på», som nå er moden for oppfølging. Den viktigste oppfølgingen skjedde antakelig da fellesrådet i desember i fjor vedtok å bruke av fonds­midlene som fantes til å få løst de mest prekære vedlikeholdsbehovene. Vi ­ har nå lagt bak oss 9 måneder av budsjettåret 2015, og tiden er inne for å si noe om hva dette vedtaket har ført til. Følgende prioriterte vedlikeholds­ prosjekter har vært utredet for gjen­ nomføring i 2015: Ingedal kirke: Den søndre delen av yttertaket ble rehabilitert for noen år siden. Det var da planer om også å ta den nordre delen av taket, men pengene som ble stilt til rådighet viste seg ikke å strekke til. Dårlig takstein og manglende takpapp/duk har over tid ført til betydelige lekkasjer og råteskader også i den nordre delen av undertaket. Vedlikeholdet som trengtes på denne delen av taket ble igangsatt 20/4 og avsluttet 18/6. Greåker kirke: Mangeårige og stadig mer omfattende lekkasjeproblemer fra den øvre vindusfasaden gjorde at tiltak måtte utredes. Gjennomføringen av vedlikeholdsarbeidet som trengs ble igangsatt i begynnelsen av september og arbeidet forventes ferdigstilt i midten av oktober. Løsningen som er valgt ivaretar kirkens spesielle arkitektur. Sarpsborg kirke: Orgelets generelt dårlige forfatning lå i bunnen da utredningen av orgelprosjektet ble dratt i gang. Under veis ble utred-

ningsvedlikehold. Hittil i 2015 har driftspersonalet på kirke­ gårdene rukket å gjennomføre følgende oppdrag i tillegg til sine ordinære ­arbeidsoppgaver: – Uthuset ved Solli kirke: Mosen på det totalt gjengrodde taket er ­fjernet – Driftsbygget på Tune kirkegård: Ytterveggene er blitt malt (to strøk) – Driftsbygget på Skjeberg kirkegård: To yttervegger er blitt malt – Tune kirke: Noen utvendige vindus­rammer er blitt skrapt og malt – Uthuset på Sarpsborg vestre gravlund: Taktekkingen på uthuset er blitt reparert

ningen utvidet til også å omfatte modernisering og ombygging av orgelet, med målsetting om å få dette på plass til 1000-årsmarkering sommeren 2016. Sett med publikum sine øyne vil ombyggingen først og fremst kunne sees i form av et nytt orgelhus plassert midt på galleriet. Sett fra organistenes side handler dette om å gi kirken et velfungerende, tidsmessig og framtidsrettet hovedinstrument. Under veis kom også utfordringene knyttet til kirketaket opp med full tyngde. I bunnen av denne problemstillingen lå selvsagt de «evige» lekkasjeproblemene fra taket. Opp gjennom årene har det vært satt i verk mange ulike tiltak for å reparere taket, men uten helt å lykkes. Det som fikk ballen til å rulle i fjor høst var takskifer som innimellom løsnet og falt ned på bakken. Som et nødvendig sikringstiltak mot personskader ble det i samråd med kom-

muneledelsen besluttet å fjerne all skiferen, gjennomføre nødvendige reparasjoner av undertaket og legge ny papp. Resten av vedlikeholdsarbeidet, herunder endelig tekking av taket, var ment gjennomført i 2017. Kirkevergen har tatt initiativ til også å utrede solcelletak på den søndre takflaten som alternativ til skifer, dette som et bidrag til Den norske kirkes ambisjon om å ta et tydelig ansvar for en «grønnere» forvaltningspraksis. Det gjenstår selvsagt å se om et slikt forslag vinner gjenklang i de ulike instansene som skal ha et ord med i laget. Rent prismessig koster ikke tekking med solceller vesentlig mer enn tekking med skifer. Gevinsten kommer i form av den elektriske kraften som taket vil produsere gjennom antakelig mer enn 30 år. Gjennomføring av alminnelige, enklere vedlikeholdsutfordringer: Med internt ansatte timeressurser uføres det årlig også en god del byg-

Tiltak av betydning for alle ­kirkene og for fellesrådets videre økonomi: Det er også besluttet å ta grep i forhold til oppvarmingen av kirkene med målsetting om å få på plass et inneklima som ivaretar kirke­kunsten og orglene på en bedre måte enn det vi har vært i stand til fram til i dag. Dette handler om å anskaffe teknologi som overvåker og styrer inneklimaet i kirkene, slik at vi unngår uttørking og skader på bl.a. altertavler, prekestoler og ­orgler samtidig som vi får vesentlige innsparinger i forhold til energi­ forbruket. Parallelt med installasjons­ arbeidet som her gjøres vil det også bli gjennomført oppgraderinger i kirkenes el-tavler i forhold til gjeldende regelverk om brannvern og personsikkerhet. Dette er i stor grad søknadspliktige tiltak og det handler om skredderstrøm pr. k ­ irke, prosjekter som er tunge og drive ­ fram og også uoversiktlige rent økonomisk. Varmestyring monteres kirke for kirke så langt pengene rekker. Prosjektet vil bli tilgodesett med tilskudd fra Enova og med rentekompensasjon fra Staten ved Husbanken for istandsetting av kirker.

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS! Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

Kirkene og kirkegårdene i Sarpsborg presenteres behørig på www.kirkenisarsborg.com Vedlikeholdsbehovet og gjennom­ føringen av vedlikeholdsprosjekter er en viktig del av informasjonen som der legges ut. Her kan publikum, kommunens politiske og administra­ tive ledelse og våre egne ansatte følge med i det som skjer. Fordi det er mye som gjenstår, tenker kirkevergen videre fram­ over å argumentere for nye bevilgninger til rehabilitering av ­ følgende tak: – Sarpsborg kirke: I følge en tilstandsrapport er også øvrige takflater med skifter modne for utskifting – Solli kirke – Holleby kirke – Skjebergdalen kirke – Krematoriet Også disse behovene står på lista over viktige, uløste vedlikeholds­ behov: – Ingedal kirke: Nytt ringeanlegg – Skjeberg kirke: Nytt tårnbeslag – Tune kapell: Nye takrenner/nedløp – Sarpsborg kirke: Rehabilitering av utvendige vindusrammer (noen må skiftes) Om vi skal forsøke å svare på spørsmålet som er stilt i overskriften til denne lederen, så velger jeg å si at vi har startet arbeidet med å løse det mest prekære etterslepet, men fordi lista over ventende vedlikeholds­ utfordringer er lang og fordi nye behov stadig føyes til, er det langt frem. Det gjenstår derfor å se om det er forståelse og vilje fra kommune­ politikernes side til å bevilge pengene som trengs i årene som kommer, slik at vil blir i stand til å ta vare på kulturskattene som kirkene utgjør. Som en avslutning velger jeg å minne om ansvaret vi har for kirkene ved å ta inn et lite sitat fra en avisartikkel i Aftenposten 23/3-2014, forfattet av Oddbjørn Sørmoen, direktør i Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, avdeling for kirkebygg og kulturminne-forvaltning: «Kirkene er mer enn forsamlingslokaler og kirkelige kulturminner. De er bærere av vår identitet og tilhørighet, våre røtter. Det handler om historie. Det handler om stedsforming. Det handler om de tråder som har bundet et samfunn sammen gjennom generasjoner.»

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


www.kirkenytt.no

3

Oktober 2015

TEOLOGISK HJØRNE

Allehelgensdag – en preken i en flyktningetid Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Solli

Allehelgensdag er en av kirkeårets vakreste dager. Det er en lysets og festens dag. Den liturgiske fargen i kirken er hvit. Kvelden før, allehelgensaften, er kirkegården opplyst av levende lys ved gravene. Inne i kirkene minnes alle de som det siste året er stedt til hvile. Kontrastene er store. På Allehelgensaften – den sorte mold. Sorgen. Savnet. På Allehelgensdagen – den store hvite flokk. Gleden. Festen. Allehelgensdag har sin opprinnelse tilbake til 300-tallet, da man begynte å feire alle martyrers dag, etter de store kristenforfølgelsene. Etter hvert ble denne dagen en dag der man feiret alle de helgener som ikke hadde noen egen merkedag. På 800-tallet fikk den derfor navnet Alle helgeners dag. Det er en dag da de store helgenene må holde seg i bakgrunnen, for å gi plass til den enorme skaren av alminnelige små helgener. På Allehelgensdagen minnes vi i særlig grad de som har vært gode forbilder, de som har inspirert oss til å tro på Kristus og til å bli værende i troen. Helgenlivet er ingen karrierestige. Ofte er helgene i sin egen tid like utålelige som Jesus var i sin. De sier sannheten og de kjenner Gud. De etterlater seg ikke moralsk forfall eller åndelig ødeleggelse. Til tross for at de ofte kan være svært omdiskuterte, skaper de fred rundt seg. Og når de har gått hele veien frem etterlater de seg en smak av himmel på jord. Det nye testamente oppfordrer oss til å lære av helgenene. Blant an-

net sies det i Hebreerbrevet kapittel 6 (vers 12): «Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet.» Hvilken glede vil det ikke bli å se denne uendelige skaren av helgener - fra mange generasjoner, fra alle folkeslag og stammer og land og språk. De er kledd i hvite kapper. De har ikke selv tatt dem på seg. De vet at det er Gud som har frelst dem. Det er som ved dåpen: Uten å kunne prestere noe som helst blir den lille et Guds barn. Innpodet i Kristus. Kledd i en for stor hvit dåpskjole, for at det skal kunne vokse i samfunn med Jesus etter hvert som det blir eldre. Forbindelsen mellom det som skjer her på jorden og det som skal skje en gang i himmelen er også til stede i nattverdfeiringen. For hver gang vi feirer nattverd gjør vi det sammen med alle de som har gått foran. Det vises ikke bare ved alterringen, som er en halvsirkel, hvor den ene delen er synlig og den andre er usynlig – vendt mot øst – mot oppstandelsen. Vi synger også lovsangen sammen med dem som har gått foran. Sammen med dem tilber vi også Ham: Jesus Kristus. Som det heter i nattverdliturgien: «Ved Ham lovsynger englene din herlighet, og din menighet - i himmelen - og på jorden – priser ditt navn med samstemmig jubel. Og det som da synges, den samstemmige jubel, er det ingen på jorden som har copyright på. Nei, det er selve englesangen: «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av din herlighet. Hosianna i det høyeste». Evangelieteksten på Allehelgensdag er saligprisningene fra Jesu bergpreken, enten slik de er gjengitt i Matteusevangeliet (kapittel 5) eller

i Lukasevangeliet (kapittel 6). De to evangelistene utformer saligprisningene noe forskjellig. Hos Matteus heter det for eksempel: «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres...». Hos Lukas uttrykker saligprisningene et mer konkret, barskt bilde: «Salige er dere fattige.., Salige er dere som nå sulter.., som nå gråter.., Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt – for Menneskesønnens skyld!» Hva mener Jesus med dette? Mener han at de som sulter i slummen eller de som er i Syria eller på flukt fra de forferdeligste forhold er salige? Står ikke det i motsetning til det bildet Det nye testamente ellers gir av Jesus, som den som nettopp hjelper den som lider? Jeg tror evangeliet leter etter en tilhører. Det Lukas skriver tror jeg er talt til andre enn til deg og meg. Tilhøreren er beskrevet. Han eller hun er fattig, sulten, gråtende, hatet, utstøtt, utskjelt. I dag er evangeliet hans og hennes. Om disse evangeliets tilhørere sier vi: Stakkars folk! Jesus sier noe annet. Han sier: Salige er dere! Å være salig betyr ikke å være lykkelig. Jesus er verken en ironisk, kynisk eller romantisk dyrker av fattigdom og lidelse. Når Jesus sier at de fattige, sultne og utstøtte er salige betyr det at Gud går god for dem. Evangeliet er deres. Evangeliet snur opp ned på hele tilværelsen. For omgivelsene var disse folkene fattige, stakkarslige mennesker. Evangeliet gjorde dem til fremtidens barn og Gudsrikets barn. Kan vi anvende disse ordene på dagens flyktninger? Mange av dem kjenner kanskje ikke evangeliet og tror ikke på Jesus. Bør vi ikke da

spørre om vi i den vestlige delen av verden har fremstilt Jesus på en slik måte at de ikke kan se at han bryr seg om dem? Om de nå ikke tror på Jesus, så tror han på dem. Og kaller dem salige. Det betyr at han, den oppstandne, ikke går likegyldig forbi noen av dem som lider. Jeg tror det finnes en stor menighet også utenfor alle etablerte kirker: Det er de utstøttes store Jesusmenighet. Evangeliet rekker langt ut over det vi kan se. Først på den ytterste dag skal vi få se den store hvite flokk som Jesus tok seg av. De skal få se at der var en som tok seg av deres sak. Som tok seg av dem. Ingen har levd forgjeves. Men hva med oss som ikke syns at vi tilhører de fattige, sultne, gråtende, utstøtte, utskjelte. Kanskje noen av oss gråter. Kanskje noen av oss blir utstøtt, i hvert fall baksnakket eller tilsidesatt, fordi vi bekjenner Jesu navn. Da skal du likevel glede deg, og med god samvittighet ta evangeliet til deg. Du er salig. Hva skal vi andre gjøre? Vi skal glede oss over det håpet som Allehelgenssøndagen gir til alle dem som ikke har noe håp, alle dem som ingen tar seg av. Vi skal innrømme at det ikke er vi, men de, som er Guds beste barn. Vi skal være full av forventninger for dem. På den innrømmelsen kan vi virkelig bli frelst. Er dette evangelium for lite for deg og meg? Nei, det er mer enn nok - for den som vet at han ingen rett har til evangeliet. Og det er en kristen plikt å la evangeliets hedersgjester få hva de etter Jesu ord tilkommer. Om vi andre får smuler, så er også det nok. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd som var er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS!

Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI

TORILL SOLHØI

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD ROBERT TORP Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no

Grålum – Tunevn. 97 – tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy – Svanevn. 3 – tlf 69 35 40 20 Råde – Mossevn. 60 – tlf. 69 28 59 17

Min Tro

Navn: Sindre Martinsen-Evje Alder: Fyller 34 år 15/11 Sivil status: Gift med Anett Martinsen-Evje. To barn. Bosted: Lande Jobb: Ordfører i Sarpsborg kommune Jeg er kristen, og regner meg for å komme fra en kristen arbeiderfamilie. Jeg har vokst opp i den kristne tro, og er døpt, konfirmert og gift i ­kirken. Læren om Jesus og neste­ kjærlighet har fulgt meg hele livet, og jeg gikk 12 år på søndagsskolen på Jelsnes Misjonshus, også barnemøter, ungdomsmøter og kor. De flotte lederne derfra anser jeg for å være en del av min utvidede familie, og jeg er veldig glad i alle sammen. Jeg føler en sterk tiltrek­ ning til Jelsnes, og er svært takknemlig for alle som har ­bidratt til å forme meg til den jeg er i dag. Min barnetro er fremdeles like sterk, og jeg kunne ikke tenkt meg livet uten. Jeg ber aftenbønn hver kveld, også sammen med barna mine synger vi noen kristne barne­ sanger ved leggetid. Dessverre så krever jobben min svært mye tid, og det blir mindre tid til annet, men jeg møter mange som sier de ber for meg, og det setter jeg stor pris på!


4

www.kirkenytt.no

Oktober 2015

Kirken i jubileumsåret Kirken er en aktiv part i Sarpsborgs tusenårsjubileet 2016, og kan by på et omfangsrikt og ­allsidig program med konserter, foredrag og gudstjenester.

Programmet: DATO

STED

MEDVIRKENDE 2016

Våre lokale menigheter er godt representert under Sarpsborgs tusenårsjubileum i 2016. Tirsdagsforum, her ved Finn Ove Brandvold, har sørget for å knytte til seg en rekke spennende og aktuelle foredragsholdere ­g jennom året. Det er en bredt sammensatt komité, hvor blant annet alle menighetene er representert, som har jobbet fram det omfattende programmet, kan prost Kari Mangrud Alvsvåg fortelle. Dette for å skape et bredt eierskap til det som blir kirkens bidrag under jubileums­ året. Arbeidet startet allerede i 2013, iscenesatt av daværende kirkeverge Jan-Erik Sundby. – Vi har 12 kirkebygg, og vi har hele tiden jobbet etter å legge en konsert og ett foredrag i alle byggene. Den ambisjonen har vi så godt som klart å etterkomme, sier hun.

På egne bein Det har vært en god dialog ­mellom komiteen og Sarpsborgs kommune mens programmet har vokst fram, men kirkens representanter har

stort sett jobbet selvstendig. Kun jubileumsgudstjenesten på den offisielle 1000-årsbursdagen 29. juli – der det er ventet at både kongehus og statsråder kommer på besøk – er bestillingsverk av kommunen. – Vi ønsker å markere på en ordentlig måte. Kirken er jo nær sagt den eneste som har vært her i 1000 år. Resultatet er noe alle kan være stolte av, mener prosten.

Bredt kontaktnett Det er Finn-Ove Brandvold som har brukt sitt brede nettverk og sikret de mange foredragsholderne under jubileumsåret. Det har vært et omfattende arbeid gjennom et helt år, kan han fortelle. – Vi har tatt utgangspunkt i den enkelte kirkes historie, og kan by på foredrag som spenner fra Olav den

Helliges tid til i dag. Det har vært en glede å oppleve at så mange, med adresse i andre deler av landet, gjerne vil komme hit for å snakke positivt om Sarpsborg. Det er tegn på at vi har et godt omdømme utad, sier han. TOM HELGESEN, tekst og foto

Medlemmer i ­kirkens tusenårs­komite:

Greåker: Arvid Raddum Holleby: Kai Arne Wallin Tune: Øystein Andersson Sarpsborg Nina Sylvia Winther Larsen Hafslund: Teje Bergman Skjebergdalen: Jan Engen Søndre Skjeberg: Øivind Kraft Varteig: Knut Bøe

12/1

Sarpsborg kirke

Foredrag v/Jon Gunnar Jørgensen: Hvem var Olav den hellige? Fra despot til helgen

24/1

Soli kirke

Konsert v/Tine Tingh Helseth

14/2

Holleby kirke

Konsert v/Sven Nordin og Tom Rønningsveen

16/2

Skjeberg kirke

Foredrag v/Øystein Ekroll: Kirkerommet i middelalderen

4/3

Ingedal kirke

Konsert v/Ulrikke Brandstorp, ­Ullerøy og Ingedal kirkes barnekor

6/3

Ullerøy kirke

Konsert v/Ulrikke Brandstorp, ­Ullerøy og Ingedal kirkes barnekor

15/3

Ingedal kirke

Foredrag v/Anne-Sophie Hygen og Trond Svandal: Pilegrimstradisjon i Østfold

17/4 og 19/4

Tune kirke

«Passio Olavi», Greåker vgs. med solister og orkester

19/4

Holleby kirke

Foredrag v/Trond Svandal: ­Reformasjon og motreformasjon i Østfold

10/5

Tune kirke

Foredrag v/Arne Bugge Amundsen: Pietister-Herrnhutere-Haugianere

21/5

Skjeberg kirke

Viggo Sandvik, Skjeberg kirkekor

12/6

Sarpsborg kirke

Festgudstjeneste

12/6

Sarpsborg kirke

KORK og Sarpsborg kammerkor

14/6

Greåker kirke

Foredrag v/Sigurd Ravnåsen: Hans Nilsen Hauge

6/7

Skjebergdalen kirke

Roar Engelberg / Svein Erik Olsen

27/7

Soli Brug, Sarpsborg kirke og Hafslund

Gullvåg-utstilling åpner

27/7

Soli kirke

Tidebønn etter pilegrimsvandring fra Råde

28/7

Sarpsborg kirke

Olavsvake

29/7

Kirkeruinene, Borgarsyssel museum

Gudstjeneste. 100 manns orkester og sammensatt barnekor fra hele kommunen. Gjeste fra «The Holy Land» og preses Helga Haugland Byfuglien

Sarpsborg sentrum

Ønsket gjestebud og mye liv

28.08

Greåker kirke

Anne Grethe Preus og Greåker kirkekor

August

Varteig kirke

Foredrag: Kirkegårder og gravferdstradisjoner i Østfold

13/9

Ullerøy kirke

Foredrag v/Arne Bugge Amundsen: Vekkelsesbevegelser, lavkirkelighet

18/9

Varteig kirke

Hanne Krogh, Tom Rønningsveen

16/10

Hafslundsøy kirke

Ann Christin Elverum, og Erik André Hvidsten

Oktober

Soli kirke

Foredrag: Soli Brugs betydning for Soli kirke og vice versa

15/11

Hafslund kirke

Foredrag: Arbeiderbevegelse, ­avholdsbevegelsen og kirken

18/11

Hafslund kirke

Knut Reiersrud

6/12

Skjebergdalen kirke

Foredrag: Juletradisjoner og St. Nikolasdagen

13/12

Sarpsborg kirke

Luciadagen

(dato kommer)

(dato kommer)

Med forbehold om endringer


www.kirkenytt.no

5

Oktober 2015

Unge inn i ­menighetsrådene – Jeg stilte til valg fordi jeg er opptatt av kirken og det lokale ­menighetsarbeidet. Det sier Andreas Brøttemsmo (22), som fikk en plass i Greåker menighetsråd. Flere unge er valgt inn i de lokale menighetsrådene, som gleder alle som hadde håpet på en gradvis foryngring. En av dem som nå skal være med og bestemme veien videre for Greåker menighet, er ­ 22 år gamle Andreas Brøttemsmo. Det ser han fram til. Andreas har vært med i

menighets­­arbeidet på Greåker ­siden konfirmasjonsalderen, og har således et godt innblikk i det «indre livet» i menigheten. Selv om kirken gradvis har modernisert seg og tilpasset seg også de yngre generasjoner, mener han det fortatt er mye som kan gjøres for å gjøre den mer attraktiv for alle.

– Jeg har ikke satt meg veldig godt inn i hvilke rammer menighetsrådet jobber under, og hva vi kan påvirke, men gleder meg til å komme i gang. Jeg stortrives i miljøet her og håper jeg kan bidra til at enda flere engasjerer seg, sier han til Kirkenytt. TOM HELGESEN, tekst og foto

De nye menighetsrådene Sarpsborg ­menighetsråd

1. Pål Antonsen 2. Ole Martin Olsen 3. Elisabeth Varnes 4. Ellen Ottersen Seip 5. Nina Sylvi Winther Larsen 6. Eva Johnsen 7. Fredrik Lied 8. Ann Kristin Ringstrøm 9. Erik Uberg 10. Ellen Therese Pettersen Varamedlemmer: Hans Gunnar ­Strømsæther Wenche Heggum Anne Margith Bjerke Gunn Norma Aagaard Åge Tommy Kristiansen

Solli sokn

1. Ingeborg Andrine Skjøren Lassen 2. Tove Anita Ødegaard 3. Stig Ødegaard Ottesen 4. Elisabeth Næss 5. Knut Erland Grubben 6. Halvor Nome Varamedlemmer: Guro Marie Brunsby Bodil Melby Berit Stenmoen Ann Karin Kaspersen Anne Marie Olsen

Tune sokn

1. Øystein Sverre Andersson 2. Aage Jørgen Syvertsen 3. Thormod Bjerkholt 4. Sigrun Elise Solvang 5. Egil Syverstad 6. Elin Mingeødegård 7. Karin Lisbeth Kristiansen 8. Jon Sigurd Ramo Varamedlemmer: Kai Robert Johansen

Holleby sokn

1. Kai Arne Wallin 2. Bjørn Fredrik Skår 3. Sverre Bjørnstad 4. Stein Ragnar Langsholt Varamedlemmer: Ragnhild Berby Gundersen Aud Elisabeth Minge Åse Reiersen Karin Lisbeth Hansen

Greåker sokn

1. Andreas Brøttemsmo 2. Robin Andre Karlstad Kris­ tiansen 3. Sverre Fjeldberg 4. Elisebet Gramstad 5. Hanne Christin Kaugerud 6. Wenche Elisabeth ­Bromander 7. Gunvor Lund Aarflot 8. Magne Johan Grønlien Varamedlemmer: Anne-Lise Fagerberg ­Fjeldstad Karl Johan Müller Berith Adele Pettersen Solveig Johanne Sæle Iveland Magne Halvor Dahle

Borg bispe­ dømmeråd

Anne Elisabeth Brun ­Andersen (66), Kråkerøy, pen­ sjonist, Mangfoldig folkekirke – nominasjons­komiteens liste Karin-Elin Berg (37), Gamle Fredrikstad, festnings­forvalter, Åpen folkekirkes liste Erling Birkedal (61), Nittedal, prosjektleder, Mangfoldig folkekirke – nominasjons­ komiteens liste Anne Enger (66), Moss, fylkes­ mann, Mangfoldig folkekirke – nominasjons­komiteens liste Solveig Julie Mysen (28), Sarpsborg, student, Åpen folkekirkes liste Maja Andresen Osberg, (22), Rygge, student, Åpen folkekir­ kes liste Marianne Skadal (22), Moss, student, Åpen folkekirkes liste Lek kirkelig tilsatt Runar Godø, Borge, kateket Prest Marta Botne, Råholt, ­sokneprest

Andreas Brøttemsmo

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

Valgdeltagelse 2015

Deltakelse bispedømmerådsvalg Greåker 9% Holleby 21 % Sarpsborg 10 % Soli 14 % Tune 13 % Deltakelse menighetsrådsvalg Greåker 10 % Holleby 20 % Sarpsborg 8% Soli 12 % Tune 11 %

2011

Deltakelse bispedømmerådsvalg Greåker 6% Holleby 19 % Sarpsborg 5% Soli 9% Tune 8% Deltakelse menighetsrådsvalg Greåker 6% Holleby 23 % Sarpsborg 6% Soli 16 % Tune 11 %

Tilkallingsvikarer som ­kirketjener søkes Det er behov for tilkallingsvikarer som kirketjener i Sarpsborg og Kurland kirker i ferier og ved fravær. Ta kontakt med Kirke­ kontoret på tlf 69 11 68 00 for nærmere informasjon.

For oss over 60. Første onsdag i måneden: 11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15 Liturgisk avslutning. 4. november: «Helsa for 60 +» Lege Karl Johan Müller 2. desember: «Mine malerier» ved Helge Skånlund. «Juletoner» ved Sigrun Solvang og Kjell ­Stubberud


6

BARNESIDENE

www.kirkenytt.no

Oktober 2015

BERIT OG KRISTINS

DIKTHJØRNE Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg. La alle barn i verden få det like godt som jeg.

Høsttakkefest

Nå om dagen forbereder vi gudstjenester med høsttakkefest. Da tar vi med epler, gulrøtter, poteter, kål og masse masse mer, inn i kirken. Alt som har vokst frem nå i høst, tar vi frem, så vi kan spise og kose oss med det.. Se så fint det ordet er; Høst Takke Fest. Det er jo virkelig blitt Høst nå! Vi skal Takke – vi skal nemlig takke Gud for at han gir oss alt dette flotte å spise. Og ikke bare det, men vi skal takke for alt Han skaper. Også skal vi jammen ha en Fest også! En gudstjeneste er jo en fest – en feiring av Gud! Håper vi ser deg på Høsttakkefest i kirken!

Vern alle med din sterke hand mot fattigdom og død. Og hjelp små barn i alle land så ingen lider nød. La ingen krig og sult og sott få gjøre oss fortred. La alle leve trygt og godt i frihet og i fred. – Torbjørn Egner –

Klubb Senkveld

Klubb Senkveld er for alle konfirmanter i Sarpsborg menighet, som blir drevet av en fantastisk ledergjeng bestående av både voksne og ungdommer!

Vil du være med på laget? Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere. Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard

Klubb Senkveld har fått navnet sitt fra «Senkveld med Thomas og Harald». De er kjent for å ha en gjest i sofaen hvor de snakker om ulike temaer hver gang. Her på klubben har vi litt av samme ­stilen hvor vi har en gjest som blir intervjuet i sofaen ­ våres. Temaene strekker seg ut til alle kanter av ­universet. Klubb Senkveld er et sted hvor ung-

dommen kan komme og «henge». Vi er en stor gjeng med ungdomsledere som elsker å leke og spille spill. Noen klubbkvelder har vi utvalgte temaer som: ­Gutte og jentekveld, halloween/ kostyme, baking, filmkveld og mye mer! Aktiviteter som billiard, air hockey, ping pong, brettspill og andre leker er det plenty av, og det er alltid noe å finne på!

XL-klubben sang for de gamle Ca. 20 barn fra XL-Klubben i Kurlandkirken troppet opp på ­Sarpsborg sykehjem 22. september for å synge og spre glede. Barna ble tatt godt i mot, og alle beboerne syntes det var et flott innslag før kveldsmaten.   FOTO: EILEEN STANG

Vi har klubb på utvalgte torsdager som er obligatoriske for konfirmantene. Og vi har v­ anlige klubbkvelder hvor vi kan gjøre litt som vi selv ønsker. Dørene åpner klokken 18:30 og stenger 21:30 hver eneste klubbkveld. Vi har også en helt egen Facebook side, hvor vi legger ut info om kommende kvelder og/eller bilder fra tidligere kvelder! FØLG OSS! AV DENNIS LUND


www.kirkenytt.no

BARNESIDENE

Oktober 2015 BIBELFORTELLINGER PÅ SENGEKANTEN Mange barn synes det er koselig med en lesestund før de skal sove. La gjerne barna velge en barnebibel med illustrasjoner som de liker.

TIPS! TROSOPPLÆRING I HJEMMET

Prosjekt Passio Olavi i Tune

Passio Olavi er opprinnelig navnet på skriftsamlingen som omhandler miraklene som skal ha skjedd i kjølvannet av Kong Olavs død og som gjorde han til helgen. Men Passio Olavi er også navnet på et musikalsk verk om helgenkongen skrevet for barne- og ungdomskor av Odd Johan Overøye og Eyvind Skeie i 2004. Dette settes nå opp i Tune kirke i april 2016 i anledning Sarpsborgs tusenårsjubileum, og det blir kun fjerde gangen noensinne at dette framføres! Forberedelsene til denne store satsningen har pågått siden 2013 og mange biter i puslespillet er på plass. Musikklinja ved Greåker videregående skole har sagt ja til å være med, og med sine 90 elever vil de utgjøre ryggraden i koret. Musikalsk leder for det hele er kantor Henrik Brusevold og med seg som praktisk tilrettelegger har han Ingvild Øverby Vist som blant annet dirigerer barnekor i Rolvsøy.

Ønsker flere korsangere I tillegg til elevene fra musikklinja ønsker vi oss flere barnestemmer til dette prosjektet. Det har blitt sendt ut invitasjoner til barnekor i distriktet, men det er også mulig å melde seg på enkeltvis. På grunn av vanskelighetsgraden til musikken er det imidlertid satt en nedre aldersgrense på 10 år. Barnekoret vil møtes gjennom 3 øvingshelger i november, januar og mars før konserthelgen i april neste år. Vi har et mål om å nå 130 kor­ sangere. Interesserte kan melde seg på til Henrik Brusevold på mail henrik.brusevold@sarpsborg.com eller tlf 40 23 88 02 innen 20. ­oktober.

På den måten blir det barnas bibel - en de har et forhold til og som de har lyst til å bla i.

PÅ PLAKATEN aktiviteter for barn

0-1 BABYSANG

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00 Sarpsborg kirke: Torsdag kl 10.30: Gruppe 1. Lunsj 11.15–11.45. Gruppe 2: 11.45–12.30. Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barne­lag kl 17.00

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn. Barneforening for de aller minste.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612)

Greåker kirke: Onsdager 17.00–18.30 Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre

Willem Willschut (977 911 46)

Greåker kirke: 11. oktober kl 11.00

Gudstjeneste for de minste

Håvard Løvik (977 64 791)

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 16.45-17.30 og 18.00-18.45

Sang, rim, regler og ulik rytme. Sunniva Berg er kursholder. Kveldsmat

Berit Vasdal (995 07 866)

Melleby bedehus: Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Soli kirke: 11.oktober kl 11.00 Holleby kirke 18.okt kl 11.00

Familiegudstjenste med utdeling av 4-års bok

Håvard Løvik (97764791)

Tune kirke Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Apirant­ koret fra 4 år til skolealder, deretter kan man starte i barnekoret.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Greåker kirke: Onsdager 17.00–18.30

Samling med morsomme aktiviteter, spennende historier, sang lek og kveldsmat

Pernille Kristiansen 461 43 594

Sarpsborg kirke, fredag 16. oktober kl. 18.00

Teaterforestilling om Kirkerottene

Berit Vasdal (995 07 866)

Sarpsborg kirke 8. nov. kl. 11.00 Soli kirke 11.okt kl 11.00 Holleby kirke 18.okt kl 11.00

Utdeling av 6-årsbok

Berit Vasdal (995 07 866) Håvard Løvik (977 64 791)

Lande Bedehus: 2. nov og 9. nov kl. 13:30 - 14:30 Tune kirke: Guds­tjeneste 15. nov kl. 11:00 (oppmøte 09:30) Kurland kirke: 27. okt og 3. nov. kl 18–20.

For førsteklassinger

Håvard Løvik (97764791) Eileen Stang (99036414)

Kurlandkirken, tirsdager 18–20

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke, Onsdager 17:30-18:45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Kurlandkirken/Sarpsborg kirke 28.–29. nov kl. 18.00–13.00 Greåker kirke 28.–29. nov

Overnatting i Kirken. Mye spennende og gøy.

Eileen Stang (99036414) Håvard Løvik (97764791)

Kurlandkirken mandager kl. 18.00–20.00 i hver uke.

Klubb med mye heng, spill, sosialt, mat og prat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Profesjonelle musikere I tillegg til koristene blir det også et sammensatt orkester med o ­rgel (Willem Wilschut), to slagverkere (Andreas Losiewicz og Øyvind ­ Johansen), klarinett (Knut ­Henriksen) og fløyte (Anne Karine Hauge). Det er også tre solister i Passio Olavi; Kristin, som symboliserer og representerer oss selv og spilles av en elev på musikklinja, Erkebiskop Eystein spilles av Christopher Pedersen, Kristus som spilles av en elev på musikklinja og tilslutt Hellig Olav som spilles av Carl Christian Kure. I utvelgelsen av solister og musikere har det blitt lagt vekt på at disse skal ha et høyt nivå og ha tilknytning til Sarpsborg-distriktet. Dette er vi veldig stolte av å ha fått til! I tillegg til musikere er Ann Christin Elverum engasjert for å lage koreografi og fungere som regissør. Dette blir et prosjekt som savner sidestykke i Tune menighet, og kanskje også i kirkelig sammenheng i vårt område generelt, særlig med tanke på antall involverte og aktørenes unge alder. Bli med på en storslått konsertopplevelse i jubileumsåret! P ­ ublikum kan allerede nå holde av søndag 17. april og tirsdag 19. april 2016. Informasjon om billettsalg kommer etter nyttår.

STORT

0-6

BARNEKLUBBER

1-3

SMÅBARNSANG

1-3

SMÅBARNSGUDSTJENESTE

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4 4-ÅRSBOK

4-6 ASPIRANTKOR

4-7 ONSDAGSKLUBBEN

5 KIRKEROTTENE

6

BARNEKOR BYJUBILEET

PASSIO OLAVI - om Norges helgenkonge

Kirkespill for barn og ungdom om Hellig Olav som grunnla Sarpsborg.

6-ÅRSBOK

6 FØRSTEKLASSES

6-10 XL-KLUBBEN

7+ BARNEKOR

Stort kor med musikklinja på Greåker vgs

Prosjektbarnekor

SØKER SANGERE fra 10 år

Kontakt: Musikalsk ansvarlig

Henrik Brusevold, kantor i Tune

henrik.brusevold@sarpsborg.com

mob: 402 38 802

ØVELSER

7. og 8. nov

9. og 10. januar

5. og 6. mars

15. - 17. april

Tune kirke

KONSERTER 17. april

19. april

Tune kirke

7

10-11 LYSVÅKEN

10-13 XXLKLUBBEN


8

www.kirkenytt.no

Oktober 2015

Innskrivning for konfimanter i Sarpsborg menighet Torsdag 19. november kl. 18.00 i Sarpsborg kirke er det innskrivning for de som skal ­konfirmeres høsten 2016, tilhørende Sarpsborg menighet. Det vil hovedsakelig være undervisning annenhver uke på enten tirsdag eller torsdag, og så vil det skje noe i noen helger som f.eks. leir! Vi gleder oss til å bli kjent med et nytt kull ungdommer, og er i full gang med planlegging. Mye spennende som vi skal gjøre sammen, og informasjon om dette kommer denne kvelden. Meld deg på som konfirmant på www.sarpsborg.kirken.no

–Husk at også Jesus var flyktning! – Jeg sier som ­engelen sa til ­Maria; Frykt ikke! Slik svarer prost Kari Mangrud Alvsvåg når vi ber henne kommentere den store flyktningstrømmen gjennom Europa, som nå også har nådd Norge og vårt eget nabolag. Før høstferien «overtok» også Røde Kors Østfold Kurlandkirken, hvor flyktninger er blitt midlertidig innkvartert. Mange er skremt av situasjonen og føler seg truet. Mangrud Alvsvåg be dem tenke seg om, og identifisere sin egen redsel. Finne ut hva den bunner i.

Medmenneskelighet Prosten ber deg kjenne på medmenneskeligheten, tenke på at dette handler om enkelt­mennesker som har flyktet fra krig og en hverdag fylt med redsel. – Når familier legger av gårde i gummibåter over havet med n ­ yfødte barn og med livet på spill, forstår vi litt av den desperasjonen dette handler om. Vi må aner­kjenne deres grunn til å begi seg ut på en så farlig reise mot det ukjente, sier hun.

Jesus var flyktning Mangrud Alvsvåg minner også om at Jesus var flyktning da Josef måtte flykte til Egypt med Maria og det lille barnet da despoten H ­ erodes bestemte seg for å drepe alle guttebarn i Betlehem.

Vi må lære oss å leve side om side med muslimer, ikke være redde for dem. Samtidig må vi våge å vise hva vi selv står for, sier prost Kari ­Mangrud Alvsvåg.

– Vi må se Kristus i vår neste, se oss selv i flyktningene. Vi er alle skapt i Guds bilde, det er en sentral del av vårt kristne grunnsyn og vår kulturarv. Menneskeverd gjelder alle, en leveregel vi skal være stolt av, sier hun, og er ikke i tvil om at det er kapasitet i dette landet til å gi alle et verdig liv – flyktningene inkludert.

Vil bidra – De aller fleste som kommer hit, ønsker å skaffe seg og sine et godt liv og bidra til fellesskapet. På sikt vil de utgjøre en ressurs for landet. Prosten minner også om vår egen, nære historie, hvor nordmenn i flere bølger masseutvandret til USA. Drevet på reise av egen nød og fattigdom og et håp om et bedre liv – og noen av eventyrlyst. – Det er viktig å se enkeltmenneskene i øynene og slutte å være redde.

PÅ PLAKATEN AKTIVITETER FOR UNGDOM

Dette kunne ha vært oss. Dette er et speilbilde av oss selv og vår fortid, sier hun.

Ingen trussel Som kristen leder, er ikke Kari Mangrud Alvsvåg bekymret for at innvandringen på sikt vil kunne gjøre Norge til en islamsk stat. Hun påpeker at det er religionsfrihet i Norge, og at alle må kunne akseptere hverandre og leve side om side. – Å være bevisst på egen tro og identitet er det beste utgangspunktet for å kunne møte annerledes­ troende med trygghet. Så må vi gjerne holde vår egen fane høyt og være ­tydelig på det vi selv står for, sier hun. TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO

Sterke historier fra Åse Brandvold

12-15

FREDAGSKLUBBEN

14

KONFIR­ MASJON 2015/2016

Ungdomsklubb Wesley Kapell i Soli Fredager i ulike uker kl 19.00

Ann-Karin Aarvik 948 83 841

14+

Torsdager ca annenhver uke i Kurlandkirken (18:30-21:30) 22. okt. 12. nov. 3. des.

Berit Vasdal 995 07 866

Greåker kirke 18.okt kl 18 Tune kirke: 8.nov kl 18.00 Greåker kirke: 13.des kl 18.00

Ole Jens Hovda 950 28 982

Greåker kirke 16.september og 28. oktober (19:00-21:30) Samling for ungdom med under­ visning, sang , mat og hygge.

Håvard Ø. Løvik 97 76 47 91

KLUBB SENKVELD

14+

historie på Tirsdagsforum i Greåker kirke.

Uten opphold Siden har hun forsøkt å holde seg oppdatert på livene til så mange som mulig av dem. De er spredt over hele verden. – Fem vet jeg ikke hvor er, ­eller om er i live. 11 har fortsatt ikke oppholdstillatelsen de drømte om. Fire av disse lever uten lovlige oppholdspapirer i Norge, 12 år etter at

Med tanke på den flyktning­ katastrofen vi opplever i disse ­tider, er boken til Åse Brandvold svært aktuell. – Ja, Afghanerne utgjør en stor del av dagens flyktningstrøm. Fram til 2014 var den vanligste asylsøkeren til Europa en ung, afghansk mann. Nå er det en ung, syrisk mann. Men det betyr ikke at det er blitt færre afghanske asylsøkere. Snarere tvert i mot. Antallet afghanske asylsøkere har ikke vært høyere, men krigen i Afghanistan har havnet i skyggen av krigen i Syria. Situasjonen

Berit Vasdal 995 07 866

14+

TRO OG HÅP – EIDET

I 2007 gikk 43 a­ fghanere pilegrimsruten omvendt vei – fra Trondheim til Oslo. De kalte den Asyl­ marsjen.

Aktuell bok

Kristin S. Tollefsen 477 52 505

Andreas Brøttemsmo (90692202)

Fortalte fra sin aktuelle bok på Tirsdagsforum

Afghanerne hadde alle fått avslag på sine asylsøknader, og skulle sendes ut av landet. Aksjonen d ­ eres skapte overskrifter. Den skapte sympati, og mange pilegrimskirker hjalp til med mat og overnatting underveis. Men da de kom fram til Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo tok velvilligheten slutt. – Jeg var der sammen med dem den siste kvelden FNs flyktningdag 20. juni 2007. Alle ble arrestert. Så ble 21 av dem plassert på Trandum utlendingsinternat og tvangs­ returnert til Afghanistan. De andre 22 fikk gå. Så ble tv-kameraene slått av og journalistene fant andre ting å ­skrive om. Hva skjedde etterpå? Det er her min bok starter, sier Åse Brandvold til Kirkenytt. Mange fikk høre hennes sterke

Tune/Greåker/Soli/Holleby Undervisning ukentlig. Sarpsborg – innskrivning 19. november kl. 18.00 i Sarpsborg kirke. Se www.sarpsborg.kirken. no for påmelding/info

Margaret Olseng 915 26 672

Hannestad Bedehus (18.30 21:00). Ungdomsklubb. Oppstart 9.sept - annenhver onsdag

14+

THE PLACE

14+

de kom hit for første gang, forteller hun. – Da de 21 ble sendt ut i 2007, trodde jeg at endestasjonen deres var Afghanistan, men så vidt jeg vet har ingen klart å bli reintegrert der. I 2012 reiste jeg dit for å lete etter spor. Det jeg fant var stadig nye afghanere som ble tvangsreturnert fra Norge, og som bare ville vekk igjen.

Bedehuset i Jelsnes (19.00–22.00) 18.september, 23.okt, 27.nov. En fredag i mnd.

UGT

STORSAMLING

14+ MILK

Kurlandkirken kl. 18.00 - 21.00 noen torsdager. Hannestad bedehus: 7. oktober, 11. nov, 18. nov, 6. jan. Greåker menighetssenter: 22. okt. Tune kirke: 18. feb. Ledertrening for deg som bor i Sarpsborg. se www.sarpsborg.kirken.no for påmelding og informasjon

i Afghanistan ble kraftig forverret etter at de internasjonale styrkene forlot landet i 2014. Det pågår en krig mellom regjeringsstyrkene og Taliban og andre opprørsgrupper, der i blant IS. Antall drepte sivile har ikke ligget høyere enn det gjør nå, siden FN begynte å måle dette i 2009, sier hun. Har vi grunn til å frykte det som nå skjer i Europa?

Berit Vasdal 995 07 866 Håvard Løvik 977 64 791

– Det som nå skjer i Europa er først og fremst handlings­lammelse blant de politiske lederne som ­presser flyktninger til et uverdig liv. Det kan skape sosial uro. Vi trenger politikere som kan vise handlekraft og lede. Flyktningstrømmen i dag er mindre og mer håndterbar enn den var etter andre verdenskrig, for eksempel. TOM HELGESEN, TEKST


www.kirkenytt.no

9

Oktober 2015

– Takk for meg!

Ellen Kasbo gir seg etter nær 12 år som diakon – Jeg har hatt en fantastisk tid som diakon, og det er ­vemodig å slutte. Men samtidig føles det godt å skulle gå opp nye veier som pensjonist, sier ­Ellen Kasbo (65) til Kirkenytt.

arbeidsgiveren har satt, har hun selv kunnet se mulig­ hetene og påvirke aktivitetene i forhold til ­ behovene. Hele tiden har hun tenkt fornying og u ­ tvikling, som vitner om en person med stor ­indre motivasjon for arbeidet. På spørsmålet om hvilke spor hun har satt etter seg i jobben, ­svarer hun slik: – Jeg håper jeg har vært betydningsfull i mange enkeltmenneskers liv. Uansett om man møter mennesker på tomannshånd eller i grupper, handler det om hva man kan bidra med for den enkelte. Noe som kan utgjøre en forskjell. Men nå har arbeidslivet nådd sin ende og hun skal forvalte sitt videre liv som pensjonist. - Litt rart, men samtidig gleder jeg meg veldig, sier hun. – Det er flott å kunne stå i en jobb man trives med såpass lenge. Samtidig er det greit å gi seg mens leken er god, mens man fortatt kan yte full innsats og helsen fortsatt er god. – Jeg er heldig og privilegert som selv kan velge å slutte og jobbe.

Vi møter henne få dager før hun takker for seg etter nær 12 års virke. Avskjedslunsjen er gjennomført, blomster og fine ord er overlevert fra kolleger og kontoret er ryddet. En dør skal snart lukkes og en ny skal åpnes ut mot en ny vandring. – Alt har sin tid. Nå er det spennende å gå over i en ny fase i livet, sier hun.

Til stede for mange Hun har latt arket med utdrag fra Bjørn Eidsvågs ”Se meg” bli henge på veggen ved skrivepulten:

Annen prioritering

Se meg, hør meg kom inn til meg og rør ved meg kjære, hør meg. Det er en meg her inne som famler rundt i blinde trå forsiktig inn og led meg trøst meg, gled meg men framfor alt: Se meg. Og nettopp å se og kommunisere med mennesker, har vært en av Ellens store styrker, sier de som har fulgt henne tett. I møtet med mennesker med bistandsbehov, mennesker i glede og sorg, mennesker i tro og tvil, unge og gamle har E ­ llen gjort evangeliet til handling. Vi har sett henne kommunisere lystig med capsen bak fram i den ene settingen, i dype samtaler i en annen – og bare lyttende en tredje. Diakoni i praksis!

Fått tillit – Mye handler om å vise respekt. I møte med et annet menneske, det

Trond H. F. Kasbo Sogneprest i Sarpsborg

I Sverige har man praktisert «dropin dåp» flere steder over lengre tid. Der har man en annen tradisjon rundt dåp enn hos oss. Dåp i Den svenske kirke er ikke så knyttet til gudstjenesten, men har i langt større grad preg av privat karakter. Vi ønsker på ingen måte ­«svenske tilstander» her hos oss. Som hoved­ prinsipp hører dåpshandlingen hjemme i gudstjenesten. Vi døpes inn i menigheten og Den norske kirke, og derfor skal dåpen som hovedregel finne sted i menighetens hovedforsamling. Når vi allikevel vil åpne for en al-

Ellen har jevnlig vært innom kommunens institusjoner i sin diakonigjerning. – At også eldre blir møtt med Guds ord setter de stor pris på, sier den avtroppende diakonen.

være seg i hjem, kirke eller institusjon, har jeg vært gjest på annen manns grunn. Egen livserfaring og fagkompetanse innen skole, helse og diakoni har da vært god ballast.

Ellen Kasbo flyttet til Sarpsborg i2003. I 2004 startet hun som diakon i Greåker og Soli menigheter – 12 aktive og spennende år. Nå starter en ny tidsregning som pensjonist.

– Det har hjulpet meg til å se hva det dreier seg om, for dernest å kunne stille de rette spørsmålene for at han eller hun kom seg videre i eget liv. Jeg er takknemlig for den

tillit og åpenhet folk har vist meg i slike settinger.

Allsidig arbeid Som diakon, har Ellen hatt ­allsidige arbeidsdager. Innenfor rammene

Drop-in dåp

Hva i all verden skal dere finne på nå? Jeg aner spørsmålet bare man ser overskriften. Derfor vil vi ofre noen ord på det i Kirkenytt. ternativ måte å gjøre det på, er det ut fra lang erfaring og pragmatiske hensyn vi ikke synes det er så ­enkelt å komme utenom. Vi får stadig henvendelser fra mennesker som ikke er døpt, og som lurer på hvordan i all verden de skal får dette til. De siste to årene har under­tegnede døpt mennesker i nær sagt alle ­aldre fra vugge til grav. Det kan det være mange grunner til at man ikke er blitt døpt som barn. Jeg skal ikke

komme nærmere inn på det her. Når vi nå åpner kirkedørene og inviterer til «drop-in dåp» er det for å senke tersklene og gjøre det enklere for de som ikke er blitt døpt, men som ønsker å bli innlemmet i den kristne kirke. Dette har vært forsøkt i Trondheim. Det viste seg der at det var en del som tok i mot tilbudet, men ingen av dem bodde i den menigheten hvor dåpen fant sted. Når vi i Sarpsborg menighet

åpner kirkedørene og høvler tersklene er det et tilbud for hvem som helst uansett bosted. Vi kommer til å sette av fire lørdager over to år som et prøveprosjekt. Eneste kravet til den som ønsker dåp, er at man må ha minst to faddere. Det formelle papirarbeidet vil finne sted i kirken. Kirkens orgel vil bli betjent, og de som ø ­ nsker det vil kunne ta en kopp kaffe i kirken. Så blir det en samtale med presten

Nå er det andre ting som vil bli prioritert. Ikke minst familien som stadig vokser. Med sterke minner om hvor verdifullt det var å ha en tilstedeværende mormor og farmor, ønsker hun å kunne være mer tilgjengelig for egne barnebarn. Fem små i antall, to bosatt i Østfold og tre i Oslo. – Og jeg skal bruke mer tid på hytte- og friluftsliv, foreningsaktiviteter og kanskje reise mer. Jo, jeg tror jeg kan trives selv om rammene rundt livet mitt nå blir mer myke i kantene, sier hun og viser meg et ledeord fra Heliga Birgittas bønn: «Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.» – Jeg er spent på hvilke veier jeg blir vist videre, sier den avtroppende diakonen avslutningsvis. Takk for innsatsen, Ellen! Og lykke til på ferden videre! TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO

der vi forsøker å skape så trygge rammer som mulig rundt den ­hellige handling. Vi vil også forsøke å gi informasjon om menighetens tilbud og tjenester for den som blir døpt, uansett hvilken alder det dreier seg om. Jesus sa om de små barn: «Hindre dem ikke». Det gjelder alle aldre. Vi tar den som ønsker å bli døpt på ­alvor, og vi tar Bibelens budskap på alvor når forsøker dette. Vi tror på det store og hellige som skjer hver gang noen døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Første gang vi åpner Sarpsborg kirke for «drop-in dåp» blir lørdag 6. februar. Nærmere kunngjøring blir gjort senere.


10

www.kirkenytt.no Bønnesamlinger i Tune kirke

Oktober 2015

Greåker kirke

Fargerik ­

gudstjeneste Høsten 2015 28. oktober 25. november Kl. 11.30 – 12.00

Søndag 20. septem­ ber var det farge­rikt og ­livat i en fullsatt Greåker kirke. Her var det også høsttakkefest så ­kirken var dekorert med frukt og grønt for å understreke det hele. To barnedåper hadde prest Ole Jens Hovda også på programmet, og her var det tydelig at ikke alle liker å få vann over hodet, men det blir nok fort tilgitt! BUL hadde oppvisning i folkedans, og KorLuren bidro med langreiste og flotte sanger, aldeles nydelig fremført.

Du kan stole på meg! Du kan stole på meg!

Du kan stole på meg! DU KAN STOLE PÅ MEG!

Før nattverden var det utdeling av bøker til alle inviterte 4-åringer til alminnelig beundring og nysgjerrighet slik bare de små tør å vise det. Så tok da også prest Hovda og kantor ­Wilschut seg tid til en egen

seksjon på kirkegulvet med sang, gitarspill og samtaler med denne flotte, unge gjengen! Og kirkekaffe med noe attåt, ja det faller bestandig i smak. ROLF JOHANSEN, TEKST OG FOTO

I FARTA! I FARTA! Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold


www.kirkenytt.no

11

Oktober 2015

Gudstjenester GREÅKER KIRKE 18. oktober – 21. søndag i treenighets­ tiden – Luk 16, 19-31 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. UGT-­ teamet spiller og synger. 25. oktober – Bots- og bønnedag – Luk 18, 9-14 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 31. oktober – Allehelgensaften Kl. 17.00: Felles allehelgensaften i Tune kirke - For oss som bærer på sorg og savn. 1. november – Allehelgen – Matt 5, 13-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter J­ ohannessen. Greåker kirkekor. Cato Johannessen, ­trompet. Skyss: 69 10 31 40. 8. november – 24. søndag i treenighets­ tiden – Kol 1, 24-29 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Sangkoret Varden. Skyss: 69 10 31 40. 15. november – 25. søndag i treenighets­ tiden – Matt 14, 22-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 22. november – Kristi kongedag – Matt 25, 1-13 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Damekoret «KoDa».Skyss: 69 10 31 40. 29. november – 1. søndag i advent – Matt 21, 10-17 Kl. 11.00: Lys våken-gudstjeneste ved Petter Johannessen og Kristin Tollefsen. Skyss: 69 10 31 40. 6. desember – 2. søndag i advent – Joh 16, 21-24 Kl. 11.00: Lys i mørket! Adventsguds­ tjeneste for hele familien. Småbarnssangen deltar. Nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­ søndagen i Holleby kirke. 18. oktober – 21. søndag i treenighets­ tiden – Luk 16, 19-31 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik. Høsttakke­ fest og utdeling av 4- og 6-årsbok. Vigdis Oliversen synger. Skyss: 915 26 672.

15. november 25. søndag i treenighetsti­ den – Matt 14, 22-34 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672. 6. desember – 2. søndag i advent – Joh 16, 21-24 Kl. 17.00 Lysmesse ved Hollebykoret og korpset Harmoni.

KURLANDKIRKEN 3. november – tirsdag etter allehelgens­ dag Kl. 19.00: Sanggudstjeneste ved K.M. Alvsvåg. 22. november – Kristi ­kongedag – Matt. 25, 1-13 Kl. 11.00: Høymesse ved K.M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 1. desember – tirsdag e. 1. søndag i adventstiden Kl. 18.00: Adventgudstjeneste ved T. ­Kasbo, B. Vasdal og E. Stang. Barne­ klubbene deltar. Kveldsmat.

SARPSBORG KIRKE 1. november – Allehelgensdag Matt. 5, 13-16 Kl. 11.00: Høymesse ved T. Kasbo. ­Lesning av navnene til de som er jord­ festet siste år. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 3. november Kl. 08.00: Morgenmesse. T. Kasbo. ­Nattverd. 8. november – 24. s. i treenighetstiden Kol. 1, 24-29 Kl. 11.00: Familiemesse ved K.M. Alvsvåg og B. Vasdal. Utdeling av 6 års bok. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 8. november – søndag for de forfulgte Luk. 21, 10-19 Kl. 21.00: Samling i kirken etter fakkeltog for forfulgte kristne ved Kristent Lederråd. Ofring til arbeid for forfulgte kristne. 15. november – 25. s. i treenighetstiden Matt. 14, 22-34 Metodistkirken kl. 11.00: Fellesgudstjeneste ved T. Tveter og T. Kasbo. Nattverd. Ofring til Stefanusstiftelsen 22. november – Kristi kongedag. Matt. 25, 1-13 Kl. 11.00: Prekengudstjeneste ved T. Kasbo. Ofring til Kirkens SOS. Kl. 19.00: Byens Hjerteslag. K.M. Alvsvåg. Nattverd. Gjest: Dag Hareide. 29. november – 1. s. i adventstiden Matt. 21, 10-17 Kl. 11.00: Lys Våken-gudstjeneste ved R. ­Hansen, B. Vasdal og E. Stang. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet.

31. oktober – Allehelgensaften Kl. 17.00: Felles allehelgensaften i Tune kirke – For oss som bærer på sorg og savn.

1. desember Kl. 8.00: Morgenmesse ved T. Kasbo. ­Nattverd.

1. november – Allehelgen – Matt 5, 13-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Hollebykoret synger. Skyss: 915 26 672.

6. desember – 2. søndag i advent Kl. 11.00: Adventgudstjeneste for småbarn ved T. Kasbo og B. Vasdal. Barnesangen ­deltar. Ofring til Barne- og ungdoms­ arbeidet.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­ søndagen i Soli kirke. 25. oktober Bots- og bønnedag – Luk 18, 9-14 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 31. oktober – Allehelgensaften Kl. 17.00: Felles allehelgensaften i Tune kirke – For oss som bærer på sorg og savn. 8. november – 24. søndag i treenighets­ tiden – Kol 1, 24-29 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Sang av Frimurerkoret. 22. november – Kristi kongedag – Matt 25, 1-13 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold.

TUNE KIRKE

8. november 24. søndag i treenighets­ tiden – Kol 1, 24-29 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. UGTteamet spiller og synger. 15. november – 25. søndag i treenighets­tiden – Matt 14, 22-34 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen, Kristin ­Tollefsen og Håvard Løvik. «Første­ klasses» deltar. Presentasjon av nytt menighetsråd. Skyss: 401 68 460. 22. november – Kristi kongedag – Matt 25, 1-13 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 29. november – 1. søndag i advent – Matt 21, 10-17 Kl. 18.00: Korene i Tune kirkes advents­ konsert. 6. desember – 2. søndag i advent – Joh 16, 21-24 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd Lisbeth Heie Gregersen. Samtale etter gudstjenesten. Borgen sangkor. Skyss: 401 68 460.

Vi begynner med onsdagsbønn i Tune kirke. Siste onsdagen i måneden. Klokka 11.30.

18. oktober – 21. søndag i treenighets­ tiden – Luk 16, 19-31 Kl. 11.00: «Hele menigheten synger» ved Knut Lande, Maren Lande og Sigrun S ­ olvang med flere. Lisbeth Heie ­Gregersen. Skyss: 401 68 460. 25. oktober – Bots- og bønnedag – Luk 18, 9-14 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Helene ­Selvik. Alminnelig skriftemål. Maria Dahl, fiolin. Skyss: 401 68 460. 31. oktober – Allehelgensaften Kl. 17.00: Felles allehelgensaften i Tune kirke - For oss som bærer på sorg og savn.

ANNONSERE I KIRKENYTT? Ring: 69 11 68 00

1. november – Allehelgen – Matt 5, 13-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460.

FORMIDDAGSTREFF I KURLANDKIRKEN

Vi ønsker alle velkommen til formiddagstreff andre tirsdag (Obs! Ny dag) i måneden fra kl. 11.30– 13.30. Her har vi et variert program med andakt, sang, historiske glimt, utlodning og god formiddagsmat.

TIRSDAG 13. OKTOBER: Dagens gjester: Knut Lande (sangandakt) og Tove ­Lisbeth Olsen (Sarpsborg historielags bok om St. Marie gt. og Torvet) TIRSDAG 10. NOVEMBER: Dagens gjester: Aase Bøe Saltbones (tar oss med til den vakre Helgelandskysten) og Leif Levinsen (andakt). TIRSDAG 8. DESEMBER: Adventsfest. Dagens gjester: Diakon Hilde Torp (andakt). En klasse fra Kurland skole har sang og underholdning. Transport: Ring 908 94 922

Arr.: Sarpsborg menighet


12

www.kirkenytt.no

Oktober 2015

Samlinger og møter Søndag 15. nov 17.00: Søndagstreff. Johan Edvard Grimstad

BETHANIA SARPSBORG

Søndag 15. nov 17.15: Søndagsskole

FORMIDDAGSTREFF

OKTOBER Torsdag 29.10 kl 19.00: Tormod ­Andersen taler. Sang av Pella Musikk­ forening, Tistedal. Kveldsmat.

I GREÅKER, SOLI OG TUNE

Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Bevertning og ­utlodning hver gang.

OKTOBER Torsdag 22. okt. kl 19.00: Torsdagsmøte. Ragnar Andersen

Torsdag 29. oktober kl. 12.00: Besøk av tidligere prest i Greåker Geir Harald Johansen. Per Øyvind Brodtkorb synger.

Lørdag 24. okt.: Høstfest

Torsdag 26. november kl. 12.00: Vigdis Andersen fra Vivo bokhandel: «Høstens bøker» Det blir også mulig å handle. Høytlesing ved Solveig S. Iveland, Adventsgrøt. SKYSS: En minibuss kjører denne ruten: Kl. 11.15 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 ASVO på Grålum Kl. 11.30 Skogholtet Kl. 11.35 Hannestadtunet Kl. 11.45 Krokstien, nedre busslomme

Tirsdag 27. okt. kl 19.00: Lille Hjelper Torsdag 29. okt. kl 19.00: Torsdagsmøte. Jan Holone. Søndag 1. nov 17.00: Søndagstreff. Ellen Slettevold NOVEMBER Søndag 1. nov 17.15: Søndagsskole

Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Trenger du skyss fra andre steder, ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

Tirsdag 24. nov 19.00: ­Lille Hjelper Torsdag 26. nov 19.00: Torsdagsmøte. Tore Bjørnstad

BJØRNSTAD FORSAMLING

GREÅKER KIRKE

Torsdag 19. nov 19.00: Torsdagsmøte. Odd Åge Ågedal

Søndag 29. nov 17.00: Søndagstreff. Ole Martin Rudstaden Søndag 29. nov 17.15: Søndagsskole

LANDE BEDEHUS OKTOBER Onsdag 21. oktober kl. 11:00: Formiddagstreff. Andakt: Synøve ­Thoresen. Sang og musikk ved gruppe fra Skjeberg mannsmusikk. Formiddagsmat, utlodning Søndag 25. oktober kl. 18:00: Møte. Andakt: Åge Hunnestad. Sang: Lande musikkforening

Torsdag 5. nov 19.00: Torsdagsmøte. Tor Skaar. Tirsdag 10.nov 11.00: Vårbud Torsdag 12. nov 19.00: Torsdagsmøte. Åge Hunnestad.

Onsdag 28. oktober kl. 18:00: Hyggeaften. Andakt: Leif Sandvand fra Frikirken. Sang: Fredrikstad ­Frikirkes mannsmusikk

LANDE BOSENTER Torsdag 5. november kl. 11.00 Torsdag 3. desember kl. 12.00

Velkommen til adventskonsert! Korene i Tune kirke holder sin tradisjonelle adventskonsert i Tune kirke søndag 29. november kl 18.00

ANDAKT EPLEHAGEN BOFELLESSKAP Hver 2. onsdag i måneden kl. 11.00

TINGVOLL SYKEHJEM Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl. 11.30

HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30

VALASKJOLD OMSORGSSENTER Hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 11.30

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ

- Det blir gamle og nye, kjente og ukjente, norske og utenlandske sanger og salmer som hører adventstiden og julen til. -Aspirantkoret, Barnekoret og Pikekoret deltar med egne avdelinger. -Ole Hermann Huth deltar på fiolin. Mari Ann Edvardsen, Anna Kvarsnes Skjelin og Henrik Brusevold leder og akkompagnerer Korene gjennom konserten. Konserten er i stedet for vanlig gudstjeneste denne dagen. Sokneprest Lisbeth Heie Gregersen har liturgisk avslutning. Det blir også kirkekaffe med servering av gløgg og pepperkaker og det tas opp kollekt ved utgangen. Vi garanterer vakker førjulsstemning!

Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistandsbehov spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m. LØRDAG 24. OKTOBER KL. 12.00 Besøk av Kristin Tollefsen og Korene i Tune kirke

Julebasar

LØRDAG 28. NOVEMBER KL. 12.00 Besøk av ungdomskoret Exodus og Torill Bredeg.

Korene i Tune kirke arrangerer julebasar lørdag 14. november kl 10.30 til 13.00 på Lande Bosenter. Salg av pølser, brus, kaker og kaffe. Det er mulig å kjøpe lodd i vår store loddboktrekning! Åresalg med trekning. Minikonsert ved Korene omtrent kl 11.00 og kl 12.30

MELLEBY BEDEHUS Dette er stedet for å treffe sambygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning. Torsdag 5. november kl. 12.00: Misjonshuset på Lande: Sang, musikk og andakt.

SKYSS: Ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

Store og små er hjertelig velkommen!


www.kirkenytt.no

13

Oktober 2015

Velkommen til Velkommen til

hyggetreff hyggetreff på Thranes Café, Roald Amundsens gt. 33

Tirsdagsforum er et samarbeidsprosjekt mellom Tune, Holleby, Greåker og Soli menigheter. Vi ønsker med dette å skape et forum der vi kan belyse aktuelle emner i skjæringspunktet mellom kirke og kulturliv og kirke og samfunn. Terskelen til våre møter forsøker vi å gjøre så lav som mulig, slik at alle skal føle seg vel. I forbindelse med møtene inviterer vi oftest til enkel ­servering. Med dette håper vi å stimulere til sosial ­kontakt mellom kjente og ukjente. Alle møter holdes i Greåker kirke, Eventyrveien 8, ­Greåker med mindre annet sted er annonsert. Velkommen til våre møter!

LØRDAG 21. NOVEMBER

på Thranes Café på Thranes Café Roald Amundsens gt.allsang, 33 Samlingene starter kl 11.00, og det blir prat over en kopp kaffe (med

noe «attåt» for den som ønsker), Roald Amundsens gt. 33andakt, utlodning og underholdning

HØST 2015: Samlingene starter kl. 11.00, og det blir allsang, prat over e FREDAG 6 NOVEMBER: Andaktkl. Petternoe Johannessen Sang musikk vedover Carl-­ en Samlingene starter 11.00, og“attåt” det(prest). blir prat kopp kaffe (ved med forallsang, denogsom ønsker), andakt, Andreas Næss og ei gruppe fra Sarpsborg kammerkor.

kopp kaffe ( med noe for den som ønsker), andakt, utlodning og “attåt” underholdning. FREDAG 4. DESEMBER: Andakt ved Kari Mangrud Alvsvåg (prost). Elever fra Sandesundsveien utlodning og underholdning. synger og underholder. 

høst 2015 høst 2015

Arr.: Sarpsborg menighet

Fredag 6. november: Fredag 6. Andakt november: v/ Petter Johannessen (prest) Andakt v/ Petter Johannessen (prest) Sang og musikk v/ Carl-Andreas Næss og ei gruppe fra Sarpsborg kammerkor Sang og musikk v/ Carl-Andreas Næss og ei gruppe fra Sarpsborg kammerkor Fredag 4. desember: 10.30: Åpning, Stort varesalg 13.00: Salg av grøt og pølser Fredag 4. Andakt desember: v/ Kari Mangrud Alvsvåg (prost) Hobbyog juleverksted for barna Kafeteria m/nystekte vafler etc. 14.00: Minikonsert v/Lande skolekorps Andakt v/ Kari Mangrud Alvsvåg (prost) Elever fra Sandesundsveien skole synger og underholder 12.00: Familiemøte Elever fra Sandesundsveien skole synger og underholder

Stenbekk - Misjonsmesse Lørdag 31. oktober

Silje M. Ljosland, NMS U Show v/Tor-Gustav Hovland alias klovnen Toto Ingedal- og Ullerøy kirkes barnekor

15.00: Sang- og misjonsmøte Sang av Hollebykoret Andakt/misjonsglimt v/Magne Mjærum Arr.: Sarpsborg menighe Trekning på lokalutlodning Arr.: Sarpsborg menighet 16.30: Slutt

Teatertur til Nationaltheatret.

Vi ser «Morgon og kveld» av Jon Fosse. Anne Marit ­Jacobsen er skuespiller. Avreise fra Tune gamle rådhus kl 16:00. Pris pr. person 550,- som inkluderer billett, bussreise tur/retur samt lett servering om bord. Påmelding: arvidraddum@gmail.com (Vi ønsker ­påmelding via mail, ev. på telefonnummer: 97709480) Komiteen: Tune menighet: Øystein Andersson, Tove Hellgren Tveit Greåker menighet: Eva Høst, Gorun Raddum, Arvid Raddum Holleby og Soli menigheter: Anne Berit og Finn-Ove Brandvold www.tirsdagsforum.no

Vi minnes våre døde på Allehelgenssøndag, 1. november Gjennom århundrer har kirken vært et sted som ­samler ­mennesker i viktige faser i livet. Det er gledelige ­begivenheter som dåp, ­konfirmasjon og vielse, men det er også i tunge stunder som når en må ta avskjed med en av sine kjære. Allehelgensøndag er en spesiell dag for mange, hvor minnet av den som er savnet blir ekstra sterkt og levende. Noen har nettopp mistet en de var glad i; for andre har tapet kommet litt på avstand.

ALLEHELGENSAFTEN for oss som bærer på sorg og savn

Sarpsborg menighet inviterer til tre ­arrangement denne Allehelgenssøndagen: GUDSTJENES­ TE I SARPS­ BORG ­KIRKE KL. 11.00, der vi spesielt ­minnes alle som har gått bort siste året ved at navnene leses opp.

LYSTENNING, STILLHET OG ETTERTANKE TUNE KIRKE LØRDAG 31. OKTOBER KLOKKEN 17:00

- I KREMATORIET - åpent mellom kl. 16.00 og 17.30.

ALLEHELGENS­ KONSERT 2015 Velkommen til Alle­helgenskonsert søndag 1. november kl. 18.00 i Sarpsborg kirke. Solistene Bjørnar ­Spydevold og ­Christoffer Pedersen, Sarpsborg Kammerkor og et sam­ mensatt orkester står for musikken under ledelse av kantor Carl-Andreas Næss. Prost Kari ­Mangrud Alvsvåg leser egne og andres tekster. Billetter kr 150,-


14

www.kirkenytt.no

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Lykke Mari Sørli Frida Elise Aasen Leo Alexander Nielsen Ole Christian Johansen Sofie Linnea Thi Hansen Holleby menighet: Oliver Undrum Berggren Sarpsborg menighet: Maria Adriana Hauser Mia Oline Fløan Lindstad Emmeli Opsahl Skaug Elida Lind Myklebust Casper Heines Enoksen Casper Erlandsen Tune menighet: Noah Eliah Westlie Berg Mina Hammeren Johansson Mathias Melbøe Mathias Larsen Haakon Aurelian Juliussen William Fjelldal Andersen Ludvig Eikenes-Tunem Herman August Knape Myhrene Bøckmann Roy Andre Lucaylucay Jensen Matteo Skjeltorp Bøe Emma Othilie Christensen Næss Emma Jøssund Holøs Josefine Wilhelmsen-Graarud Hans Peter Olav Lillegraven-

Deeg Elias Hevnskjel Eirik André Halvorsen Sofie Louise Finn Teixeira Jacob Angelsen Mangen Isak Emander Naustdal Roen

DØDE Greåker menighet: Roar Sten Hansen Elling Antonsen Eva Brith Ottosen Oskar Nikolai Nordbak

VIGDE Holleby menighet: Anette Marie Lislerud og Lars Erik Antonsen

Sarpsborg menighet: Gerd Irene Andersen Evelyn Etholm Jørn Wiggo Ødemann Anneliese Hasvold Hans-Jørgen Haraldsen Marit Lisbet Wenberg Bjørg Synnøve Flathaug Karin Margaret Bjørnstad Eva Liv Larsen Ester Hansen Gunvor Mary Lorentzen Bjørg Gylta Else Margrethe Karlsen Berit Lunde Eva Labråten

Tune menighet: Thea Hallgren Andersson og Johan Dagfinrud Øiestad Karen Abrahamsen og TonyAndre Christensen Una Marie og Erik Trageton Bente-Marit Birkenes og Karl Prepsl Sarpsborg menighet: Anne Kirstine Bjørnstad og Erik Dietzel Kathrine Aasum og Kenneth Kjellstrøm Lene Kathrine Ask Syvertsen og Ole Fredrik Wernersen Solli menighet: Henny Marie Hansen og Jan Roger Kristiansen Lise Rognli og Bjørn Øyvind Bya

Tune menighet: Doris Mildred Svendsen Bjørn Minge Gudrun Kornelie Berg Rune Eilertsen Oddvar Thorsen Arne Johannes Johansen Thor Jenseg Berit Pettersen Ann-Lise Strand

.

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

CATERING

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Trendy med vegetarmat! Og godt er det, for det er faktisk slik at husdyrhold står for nesten 15% av verdens klimagassutslipp! Det til­ svarer mer enn de samlede utslippa fra alle verdens biler, lastebiler, fly og skip. Det totale kjøttforbruket pr. person i Norge ble mer enn dobla mellom 1959 og 2012, fra 38 kg. til 80 kg, så det på høy tid at vi begynner å justere matvanene våre. En omlegging av menyen vil ha størst klimaeffekt ved å redusere inntaket av storfekjøtt og meieriprodukter, som står for to tredjedeler av alle klima­ gassutslippene fra husdyrhold.

Hvorfor mindre kjøtt?

• Det reduserer klimagassutslipp. • Det hindrer avskoging, og beskytter ville dyr og ­planter. • Det gir mindre lidelse hos dyrene, og frigjør penger til økologisk og dyrevennlig mat. Framtiden i våre hender har i mange år oppmuntret folk til å ha kjøttfri mandag, men det gjør ingen ting om vi dropper kjøttet ( særlig det røde) enda et par av ukedagene!Sjekk her: www.framtiden.no/blogg/matbloggen

HILDE TORP, DIAKON I SARPSBORG MENIGHET

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS!

Når du ikke kan komme til kirken, kan kirken komme til deg! GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Det blir kanskje ikke sagt ofte nok, men vi som er prester og diakoner kommer gjerne hjem til deg som av ulike grunner ikke har mulighet til å delta i det kristne fellesskapet i perioder av livet. Prest eller diakon kan komme på hjemmebesøk hvis du ønsker en sjelesorgsamtale, nattverd (man trenger ikke være alvorlig syk eller døende for å få tilbud om nattverd hjemme!) eller ganske enkelt et besøk der vi kan dele troen og be sammen. Ring til kirkekontoret på tlf 69116800 – og spør etter en av oss! hilsen prestene og diakonene i kirkene i Sarpsborg

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

RING OSS OG VI BRINGER

Det grønne hjørnet

Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

e.. gger for gled le r ø R Noen av våre leverandører:

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

Oktober 2015

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

GLEDEN HJELPER DEG...

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf 69 35 40 20 Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arneskaar Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

VED TIL SALGS Storsekk/småsekk Ring for en vedprat Egil Torget 915 19 481

VI FØRER OG MONTERER:

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Velkommen til handel med mening!

Telefon: 69 14 43 77

Egil Pedersen AS v/muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60 Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med ­tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende:

• Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. • Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter • Tapet – mange, trendrike farger og design • Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! • Belegg – vi lagerfører det siste i både design og ­kvaliteter

Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

Nytt konfirmantkull

KIRKEKONTORET: Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Menighetspedagog i Sarpsborg og koordinator for dialogforum Østfold Susann Persson Flodin susann.persson@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby:  Margareth W. Olseng

Det nye konfirmantkullet i Greåker, Tune, Soli og Holleby er nå godt i gang med sitt konfirmantår. Søndag 11. oktober var alle konfirmantene samlet til sangkveld i Greåker kirke der de sang og ble sunget for. Det er i år 148 konfirmanter i våre menigheter.

KIRKENYTT JULENUMMERET 2015:

NR 6: UKE 48 (Trykk torsdag 26. november) PS: Innleveringsfrist for stoff er ­fredag to uker før utgivelse. Ønker du en a­ nnonse, send en mail til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, Tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin S. Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Organist i Holleby/Soli: Bernd Müller-Bohn Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com

Benjamin Nordling

Fellesrådsleder i Sarpsborg: Magne Grønlien

Svein Åge Johansen

BYENS HJERTESLAG Hans K. Helgesen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

Søndag 22. november kl. 19.00 i Sarpsborg kirke (NB! Merk tiden!) K.M. Alvsvåg. Nattverd. Gjest: Dag Hareide

Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Tlf: 976 09 715 Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt nr 5-2015  
Kirkenytt nr 5-2015  

Menighetsblad for for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune kirker