Page 1


รายวิชา ARTD3302 Graphic Design on Packaging การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม 101 โครงการการออกแบบเพื่อพัฒนากราฟิกบรรจุภัณฑ์เครื่องสาอาง ชุด Gift Set – Chic เสนอ ผศ. ประชิด ทิณบุตร จัดทาโดย นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง 5411301905 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม


คานา โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 โดยการทาให้โครงการออกแบบพัฒนาสาหรับบรรจุภัณฑ์เสริมความงาม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โครงการที่ได้ศกึ ษา ด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจ ตามหลัก 3ส. คือ ส1.สืบค้น (Research) ส.2 สมมติฐาน (Resume) และ ส.3 สรุปผลการออกแบบ (Result) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมองเห็นเป็นวิธี การศึกษา วิเคราะห์-วิจัยข้อมูลเบื้องต้นที่นักออกแบบจะต้องใช้ในการเริ่มต้นทางาน เสมอโดยวิธีและการสังเกตคุณลักษณะรูปลักษณ์เป็นการประมวลสรุปในสิ่งที่ได้รับรู้ ได้ มองเห็นโดยใช้ดุลพินิจหรือความรู้ที่มีอยู่ในตัวรับรู้และแปลความหมาย ในสิ่งที่รู้ที่เห็น ออกมา วิธีที่จะตรวจสอบในสิ่งที่ต้องการหาคาตอบให้ได้นั้นนักออกแบบต้องอาศัย ความรู้ ต่างๆที่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มา เพื่อสรุปผลให้ได้อย่างมีหลักการและ เหตุผลให้เป็นที่น่าเชื่อถือทั้งนี้เพราะนักออกแบบ มีวิถีและวิธีการทางานที่แตกต่างกันไป คือการศึกษาวิจัย และค้นหาแนวทาง ที่เป็นไปได้จริง โดยยึดกฎแห่งการ ใช้งานจริง ภายในตัวผลงาน ให้ได้ก่อนที่จะยึดมั่นในหลักการทางความสวยความงามรูปลักษณ์ ภายนอกเป็นประเด็นรองตามหลักการของการสร้างสรรค์ผลงานกระบวนการทางาน ของนักออกแบบ ต้องแสดงหลักฐาน หรือต้องมีสื่อแสดง ให้เห็นซึ่ง วิธีการคิดวิเคราะห์ วิธีการแก้ปัญหา การใช้องค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงทักษะการใช้เครื่องมือและ อุปกรณ์ช่วย ในการผลิตและเพื่อการนาเสนอผลงานต้องใช้การสื่อสารให้ผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้ ร่วมคิดร่วมสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นนักออกแบบก็ต้องคิดวางแผนและคานึงถึง เป็นการล่วงหน้าเอาไว้ด้วย

ด้วยความเคารพ นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง (Product and Package Visual Analysis) การดาเนินงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่สินค้า ผู้ออกแบบจะต้องมีการวางแผนและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะดาเนินงานทุกครั้ง ควร จัดแผนงานที่สมบูรณ์ทาให้เป็นลาดับขั้นตอนทีช่ ัดเจน เช่น การวางกรอบแนวคิด หรือ การสร้างกรอบการดาเนินงานเอาไว้เพื่อเป็นการกาหนดแนวการดาเนินงานและสามารถ สื่อเห็นแผนภาพในการทางานอย่างเป็นระบบ

การวางแผนกรอบแนวคิดของการดาเนินงานโดยใช้หลักการ 3 ส. เพียงแค่ 3 ขั้นตอน เพื่อให้เห็นภาพรวมหรือจุดเริ่มต้น ของการดาเนินงานการคิดวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการ อ้างอิงถึงการศึกษาข้อมูลความรู้ทฤษฏีหลักการวิธีการและแผนปฎิบัตกิ ารในเชิงลึก


ส1. สืบค้น (Research) Nicha Herbal Gift Set & Final Design Project : ฉบับปรับปรุง การสืนค้นข้อมูลประกอบการนาเสนอโครงการออกแบบเพื่อชุมชน ขั้นตอนที่ 1 ส1. (Research) สืบค้นข้อมูล 1. ข้อมูลพื้นฐาน สาหรับการออกแบบครั้งที่ผ่านมา คือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับ ชุด Chic Gift Set ให้รูปแบบ แชมพู / ครีมนวดผม / ทรีทเมนท์ / เซรัม่ บารุงผม สูตรผสมสมุน ไรดอกอัญชัน

รูปที่ 1 : ภาพประกอบอัญชัน ที่มารูปภาพ : http://www.opec.go.th


จากการออกแบบครั้งที่ผ่านมาได้มีการให้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ในเรื่องดังต่อไปนี้ ตัวอย่างโลโก้แบบเก่าของสินค้า " Chic "

รูปที่ 2 : ตัวอย่างโลโก้แบบเก่าของสินค้า " Chic " ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง 1.1. การออกแบบโลโก้ " Chic " เพราะ ตัวโลโก้ยังสื่อไม่ถึงตัวผลิตภัณฑ์มากพอทาให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าใจได้โดยตรง ว่า" Chic " หมายถึงอะไร ? อีกอย่างการออกแบบโลโก้การอ่านและสามารถเข้าใจได้ เลยว่าคานี้คืออะไรเป็นไปได้ยาก ตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์แบบเก่าของสินค้า " Chic "

รูปที่ 3 : ตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์แบบเก่าของสินค้า " Chic " ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


1.2 การใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า" Chic " การใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมสี่ด้านนี้ ยากต่อการหยิบจับในการใช้ ไม่ สะดวกมากพอต้อผู้บริโภค และรูปทรงยังเป็นรูปทรงที่แปลกตาแต่หลักการใช้ของ ผู้บริโภคนั้นสาคุญกว่า จึงควรใช้ใส่ในข้อจุดนี้ ทั้งนี้ขวดบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบนี้ทาให้ ผู้บริโภคดูได้ยากมาก ว่า สินค้าของ " Chic " นี้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรกันแน่

ทั้งนี้จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขึ้นมใหม่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตัวสินค้า มีความต้องการต่อผู้บริโภค ตัวอย่างแบบขวดบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ Nicha Herbal

ภาพที่ 4 : ตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์ 4 แบบ (แบบใหม่) ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


1. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดแชมพู (แบบใหม่)

ภาพที่ 5 : ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดแชมพู (แบบใหม่) ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดแชมพู (แบบใหม่) - รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นขวดใสทรงสูง มีฝาเปิดปิดสีขาว - สีขวด : สีใส - ฝาบรรจุภัณฑ์ : สีขาวขุ่น - ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 8 x 18.5 cm. - ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 200 มล. - หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล : 2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE


2. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์หลอดครีมนวดผม (แบบใหม่)

ภาพที่ 5 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์หลอดครีมนวดผม (แบบใหม่) ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบหลอดครีมนวดผม (แบบใหม่) - รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นหลอดสีขาว - สีขวด : สีขาว - ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝาสีขาวแบบเปิดปิด - ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 8.5 x 17 cm. - ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 200 มล. - หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล : 2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE


3. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระปุกทรีทเมนท์

(แบบใหม่)

ภาพที่ 6 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระปุกทรีทเมนท์ (แบบใหม่) ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบกระปุกทรีทเมนท์ (แบบใหม่) - รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นกระปุกทรงกลม - สีกระปุก : สีใส - ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝากระปุกสีใสขุน - ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 9.5 x 9.5 cm. - ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 200 กรัม. - หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล : 2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE


3. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดเซรั่มบารุงผม (แบบใหม่)

ภาพที่ 7 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดเซรั่มบารุงผม (แบบใหม่) ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดเซรั่มบารุงผม (แบบใหม่) - รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นขวดแก้วใส - สีขวด : สีใส - ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝาปั๊มสีขาว / ฝาใสปิดฝาปั๊ม - ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 6 x 10 cm. - ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 60 มล. - หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล : 2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE


ส2. สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน (Resume) Nicha Herbal Gift Set & Final Design Project : ฉบับปรับปรุง สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน Resume การแก้ไขงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการต่อผู้บริโภค ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ จาก Nicha Herbal Gift Set

ภาพที่ 1 : ภาพชุด Gift Set สินค้าจากแบนด์ Nicha Herbal ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง CONCEPT DESIGN : ต้องการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้บริโภคเพื่อต่อ ยอดและพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมจากแบนด์ " Chic " โดยครั้งนี้ได้เลือกใช้ รูปทรงประเภทขวดที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกต่อผู้บริโภค รวมไปถึงการสร้างแบรนด์ ใหม่อย่าง " Nicha Herbal " เพื่อให้สื่อต่อตัวผลิตภัณฑ์ได้มากจากเดิม ทั้งนี้การได้เพิ่ม ตัวขนาดทดลอง เพื่อเป็นของทดลองสาหรับลูกค้าที่อยากรู้ข้อดีของตัวผลิตภัณฑ์ การ ออกแบบให้รูปแบบ ชุด Gift Set จะเหมือนเดิมแต่จะแตกต่างกันตรงที่ตัวบรรจุภัณฑ์ ที่เปลี่ยนไปคือ จากกล่อง ชุด Gift Set เปลี่ยนมาเป็น ตระกร้า ชุด Gift Set เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มเติมต่อสินค้า " Nicha Herbal " ................................................................................


โลโก้

Nicha Herbal

ภาพที่ 2 : ภาพแสดงตราสัญลักษณ์สินค้า Logo Nicha Herbal ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง CONCEPT DESIGN LOGO : การออกแบบสัญลักษณ์โดยคาว่า "Nicha Herbal " เป็นความหมายที่ผสมเข้าหากันคือ คาว่า Nicha หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ และ คาว่า Herbal หมายถึง สมุนไพร ซึ่งเมื่อนามาเป็นชื่อแบนด์ จึงตีความหมายว่า เป็นสมุนไพรที่บริสุทธิ์ และสะอาดต่อ ผู้บริโภค หลักในการใช้สีโลโก้ คือ สีเขียว เนื่องจากอยากให้สื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ของตัวผลิตภัณฑ์ ภาพประกอบที่สื่อถึงความงามสาหรับหญิงสาว ................................................................................


ขั้นตอนในการออกแบบ

ภาพที่ 3 : การสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ด้วย Photoshop ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง

ภาพที่ 4 : สร้างตราโลโก้สัญลักษณ์ด้วย illustrator ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


ภาพที่ 5 : การดราฟภาพประกอบด้วย illustrator ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ................................................................................ แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 6 : แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


ฉลากแชมพู (ด้านหน้า)

ภาพที่ 7 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์แชมพู "ด้านหน้า" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 6 x 12 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากแชมพู (ด้านหน้า) : 1. การมีตราสัญลักษณ์โลโก้ / - (Nicha Herbal ) 2. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน -- Nature of Butterfly Pea / - Herbal formulas / - Shampoo - ธรรมชาติจากดอกอัญชัน / - สูตรผสมสมุนไพนอัญชัน / - แชมพู 3. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์ - ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม / - ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน 4. การบอกสรรพคุณแบบย่อเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ - เพื่อผมนุ่มลื่นเงางามเป็นธรรมชาติตลอดวัน / - ภาพประกอบ 5. การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ -โดยการใช้สีโทน น้าเงิน , ม่วง ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง


ฉลากแชมพู (ด้านหลัง)

ภาพที่ 8 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์แชมพู "ด้านหลัง" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 6 x 12 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากแชมพู (ด้านหลัง) : 1. ชื่อตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ Nicha Herbal - แชมพูผสมสมุนไพร สูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน - Herbal formulas. - Butterfly pea. - Shampoo 2. สรรพคุณ - แชมพูสูตรพิเศษที่เลือกสรรส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติไม่ก่อให้เกิด การระคายเคืองต่อหยังศรีษะ ช่วยให้สุขภาะผมแข็งแรงเงางามมีน้าหนัก ลดปัญหาการ ขาดหลุดร่วงของเส้นผมพร้อมบารุงอย่างล้าลึกถึงแกนผมให้รากผมแข็งแรง ด้วยแชมพู สูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน 3. ขั้นตอนเพื่อผมนุ่มลื่นตลอดวัน วิธีใช้ ชโลมแชมพูบนผมที่เปียกนวดให้ทั่วศรีษะจน เกิดฟองแล้วล้างออกด้วยน้าสะอาด ควรสระ 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นควรใช้ควบคู่ กับครีมนวดผมสูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน


3. ส่วนประกอบสาคั Deionized Water,sodium Laureth Sulfate,Sodium Lauryl Sulfate,SodiumChloride,Glycol Distearate,CocamideDEA,CocamidopropylBetaine, fragrance,DMDM,Hyandtoin,Swertia 4. ผลิตโดย 30 / 258 ซอย 23 รามคาแหง2 แยก9 แบางดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 5. บริการผู้บริโภค - โทร. 0-2739-4000 - ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800-232-600 - ตู้ ป.ณ. 739 กทม. 10501 - Manufactured in Thailand Consumer Care Line : Laos 021 265 18011 6. ปริมาณสุทธิ 200 มล. เครื่องหมายการค้า / หมายเลขพลาสติก (1) PET 7. ครั้งที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่บรรจุภัณฑ์ Batch No/Mig Date (dd/mm/yy)shown below - 220 210513 R3 22:22 8. บาร์โค้ด / ราคา 60 บาท ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์แชมพู

ภาพที่ 9 : ตัวอย่างฉลากบนผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ................................................................................


แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 10 : แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ฉลากครีมนวดผม (ด้านหน้า)

ภาพที่ 11 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ตรีมนวดผม "ด้านหน้า" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 6 x 12 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


ข้อมูลบนฉลากครีมนวดผม (ด้านหน้า) : 1. การมีตราสัญลักษณ์โลโก้ - (Nicha Herbal ) 2. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน - Nature of Butterfly Pea - Herbal formulas - Hair Cream - ธรรมชาติจากดอกอัญชัน – สูตรผสมสมุนไพนอัญชัน - ครีมนวดผม 3. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์ - ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม - ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน 4. การบอกสรรพคุณแบบย่อเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ - เพื่อผมนุ่มลื่นเงางามเป็นธรรมชาติตลอดวัน - ภาพประกอบ 5. การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ -โดยการใช้สีโทน น้าเงิน , ม่วง ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง ฉลากครีมนวดผม (ด้านหลัง)

ภาพที่ 12 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ครีมนวดผม "ด้านหลัง" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 6 x 12 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


ข้อมูลบนฉลากครีมนวดผม (ด้านหลัง) : 1. ชื่อตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ Chic - ครีมนวดผมผสมสมุนไพร สูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน - Herbal formulas. - Butterfly pea. - Hair Cream 2. สรรพคุณ - ครีมนวดผมสูตรพิเศษที่เลือกสรรส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดการ ระคายเคืองต่อหยังศรีษะ ช่วยให้สุขภาะผมแข็งแรงเงางามมีน้าหนัก ลดปัญหาการขาด หลุดร่วงของเส้นผมพร้อมบารุงอย่างล้าลึกถึงแกนผมให้รากผมแข็งแรง ด้วยแชมพูสูตร สารสกัดจากดอกอัญชัน 3. ขั้นตอนเพื่อผมนุ่มลืน่ ตลอดวัน - วิธีใช้ ทุกครั้งหลังสระผมชโลมครีมนวดให้ทั่วศรีษะโดยเฉพาะตรงปลายเส้นผม ทิ้งไว้ 2-3 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้าสะอาด 4. ส่วนประกอบสาคัญ Deionized Water,Cetyl Alcohol,Stearyl,Alcohol, lsopropl Myristate,Propylene Glycol ,Glyceryl Stearate,Mineral Oil,Fragrance,Dimethicone.DMDM,Hyandtoin,Swertia 5. ผลิตโดย - 30 / 258 ซอย 23 รามคาแหง2 แยก9 แบางดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 6. บริการผู้บริโภค - โทร. 0-2739-4000 - ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800-232-600 - ตู้ ป.ณ. 739 กทม. 10501 - Manufactured in Thailand Consumer Care Line : Laos 021 265 18011 7. ปริมาณสุทธิ 200 มล. 8. เครื่องหมายการค้า / หมายเลขพลาสติก (1) PET 9. ครั้งที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่บรรจุภัณฑ์ Batch No/Mig Date (dd/mm/yy)shown below - 220 210513 R3 22:22 10. บาร์โค้ด


ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์ครีมนวดผม

ภาพที่ 13 : ตัวอย่างฉลากบนผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ................................................................................ แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 14 : แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์ทรีทเมนท์สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


ฉลากทรีทเมนท์ (ด้านฝากระปุก)

ภาพที่ 15 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ทรีทเมนท์ผม"ด้านฝากระปุก" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 9 x 9 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากทรีทเมนต์ผม (ด้านฝากระปุก) : 1. การมีตราสัญลักษณ์โลโก้ - (Chic) 2. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน - ทรีทเมนท์ผม Hair Teratment - Butterfly pea. - สูตรผสมสมุนไพนอัญชัน - เพื่อผมนุ่มสลวย 3. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์ - ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม - ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน 4. การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ -โดยการใช้สีโทน น้าเงิน , ม่วง ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง


ฉลากทรีทเมนท์ (ด้านข้างกระปุก)

ภาพที่ 16 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ทรีทเมนท์ผม"ด้านข้างกระปุก" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 29 x 2 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากทรีทเมนต์ผม (ด้านข้างกระปุก) อธิบายจากซ้ายไปขวา: 1. บาร์โค้ด 2. ราคา 55 บาท 3. ปริมาณสุทธิ 200 กรัม 4. สรรพคุณ : ทรีทเมนท์บารุงเส้นผมสมุนสมุนไพรอัญชันช่วยให้สีผมดกดาเป็นเงา งามด้วยสารสกัด จากอัญชันพร้อมอุดมไปด้วยวิตามิน E บารุงเส้นผมให้แข็งแรง ป้องกันผมร่วงสุขภาพ ผมที่ดีนมุ่ สลวยน่าสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นติดทนตลอดวันผมที่ผ่านการย้อมสีจะทาให้สีสวย 5. โลโก้ Chic / Hair Treatment / Butterfly pea. / For silky shiny hair 6. วิธีใช้ : หลังจากการสระผม ทาทรีทเมนท์หมักผมทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที แล้ว ล้างออกด้วยน้าสะอาด 7. ผลิตโดย : 30 / 258 ซอย 23 รามคาแหง2 แยก9 แบางดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 8. โลโก้ Chic / ทรีทเมนท์ผม / สูตรสมุนไพรอัญชัน / เพื่อผมนุ่มลืน่ เงางาม


ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์ทรีทเมนท์

ภาพที่ 17 : ภาพฉลากบนบรรจุภัณฑ์ทรีทเมนท์ผม (ด้านฝากระปุก) ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง

ภาพที่ 18 : ภาพฉลากบนบรรจุภัณฑ์ทรีทเมนท์ผม (ด้านข้างกระปุก) ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ...............................................................................


แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุงผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 20 : แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุงผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ฉลากเซรั่มบารุงผม

ภาพที่ 21 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์เซรั่มบารุงผม ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 12.5 x 4 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากเซรั่มบารุงผม (อธิบายจากซ้ายไปขวา) : 1. การมีตราสัญลักษณ์โลโก้ - (Nicha Herbal ) 2. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน - Nature of Butterfly Pea - Herbal formulas - Serum Nutrient - For Normal & Damaged Hair 3. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์ - ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม – ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน - ภาพประกอบสื่อถึง วิตามินอี


4. สรรพคุณ -เซรั่มบารุงผมและปกป้องไม่ชี้ไม่เหนียวเหนอะหนะ บารุงเส้นผมให้เงางามหวีจัดทรงผม ได้ง่ายขึน้ 5. ส่วนประกอบสาคัญ Swertia Extract, Jojoba Oil,Vitamin C Acetae, Dimethicone 6. ผลิตโดย - 30 / 258 ซอย 23 รามคาแหง2 แยก9 แบางดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 7. ปริมาณสุทธิ 60 มล. 8. ราคา 49 บาท 9.การมีตราสัญลักษณ์โลโก้ - (Nicha Herbal ) 10. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน - ธรรมชาติจากดอกอัญชัน – สูตรผสมสมุนไพนอัญชัน - เซรั่มบารุงผม สาหรับผมแห้งเสีย 11. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์ - ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม - ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน 12. ภาพประกอบ 13. ขั้นตอนเพื่อผมนุม่ ลื่นตลอดวัน - วิธีใช้ ขณะผมเปียกหรือผมแห้ง หยดชีคลงบนฝ่ามือลูบไล้ บนปลายเส้นผมให้ทั่วศรีษะเน้นปลายผมหสีจัดทรงตามต้องการ 14. บาร์โค้ด


ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์เซรั่มบารุงผม

ภาพที่ 22 : ตัวอย่างฉลากบนผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุงผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ................................................................................


แบบ Pattern แชมพูตวั อย่างขนาดทดลองสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 23 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ขนาดทดลอง ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 11 x 7 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง แบบ Pattern ครีมนวดผมตัวอย่างขนาดทดลองสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 24 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ขนาดทดลอง ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 3.5 x 7 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ................................................................................


ตัวอย่าง Tab

ภาพที่ 25 : ภาพตัวอย่าง Tab ขนาด (กว้าง x สูง)cm. / 4.5 x 4.5 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ................................................................................ ตัวอย่าง Gift set - Nicha Herbal

ภาพที่ 26 : ตัวอย่าง Gift set - Nicha Herbal สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


ชุด Gift set - Nicha Herbal

ภาพที่ 27 : ชุด Gift set - Nicha Herbal สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ................................................................................


ส3. สรุปผล ( Result ) Nicha Herbal Gift Set & Final Design Project : ฉบับปรับปรุง การสรุปผลที่ได้ทาการศึกษาตั้งแต่ ส1. และ ส2. จนมาถึงขึ้นตอนสุดท้ายคือ ส3. ได้ สรุปผลทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการนาเสนอ ผลงานในรูปแบบ Mood board

นาเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board

ภาพที่ 1 : การนาเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


ชุด Gift set - Nicha Herbal สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 2 : ชุด Gift set - Nicha Herbal สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง การจัดแสดงงานเพื่อนาเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพที่ 3 : การจัดแสดงผลงานเพื่อนาเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


ภาพที่ 4 : การนาเสนอข้อมูลบรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบ เพื่อแชร์ความคิดเห็นและข้อแก้ไขปรับแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง

ภาพที่ 5 : ผลงานการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


Artd3302 suttinee โครงการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุด gift set nicha herbal  

ARTD3302 Graphic Design on Packaging การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม 101

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you