Issuu on Google+


รายวิชา ARTD3302 Graphic Design on Packaging การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม 101 โครงการการออกแบบเพื่อพัฒนากราฟิกบรรจุภัณฑ์เครื่องสาอาง ชุด Gift Set – Chic เสนอ ผศ. ประชิด ทิณบุตร จัดทาโดย นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง 5411301905 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม


คานา โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 โดยการทาให้โครงการออกแบบพัฒนาสาหรับบรรจุภัณฑ์เสริมความงาม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โครงการที่ได้ศกึ ษา ด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจ ตามหลัก 3ส. คือ ส1.สืบค้น (Research) ส.2 สมมติฐาน (Resume) และ ส.3 สรุปผลการออกแบบ (Result) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมองเห็นเป็นวิธี การศึกษา วิเคราะห์-วิจัยข้อมูลเบื้องต้นที่นักออกแบบจะต้องใช้ในการเริ่มต้นทางาน เสมอโดยวิธีและการสังเกตคุณลักษณะรูปลักษณ์เป็นการประมวลสรุปในสิ่งที่ได้รับรู้ ได้ มองเห็นโดยใช้ดุลพินิจหรือความรู้ที่มีอยู่ในตัวรับรู้และแปลความหมาย ในสิ่งที่รู้ที่เห็น ออกมา วิธีที่จะตรวจสอบในสิ่งที่ต้องการหาคาตอบให้ได้นั้นนักออกแบบต้องอาศัย ความรู้ ต่างๆที่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มา เพื่อสรุปผลให้ได้อย่างมีหลักการและ เหตุผลให้เป็นที่น่าเชื่อถือทั้งนี้เพราะนักออกแบบ มีวิถีและวิธีการทางานที่แตกต่างกันไป คือการศึกษาวิจัย และค้นหาแนวทาง ที่เป็นไปได้จริง โดยยึดกฎแห่งการ ใช้งานจริง ภายในตัวผลงาน ให้ได้ก่อนที่จะยึดมั่นในหลักการทางความสวยความงามรูปลักษณ์ ภายนอกเป็นประเด็นรองตามหลักการของการสร้างสรรค์ผลงานกระบวนการทางาน ของนักออกแบบ ต้องแสดงหลักฐาน หรือต้องมีสื่อแสดง ให้เห็นซึ่ง วิธีการคิดวิเคราะห์ วิธีการแก้ปัญหา การใช้องค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงทักษะการใช้เครื่องมือและ อุปกรณ์ช่วย ในการผลิตและเพื่อการนาเสนอผลงานต้องใช้การสื่อสารให้ผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้ ร่วมคิดร่วมสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นนักออกแบบก็ต้องคิดวางแผนและคานึงถึง เป็นการล่วงหน้าเอาไว้ด้วย

ด้วยความเคารพ นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง (Product and Package Visual Analysis) การดาเนินงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่สินค้า ผู้ออกแบบจะต้องมีการวางแผนและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะดาเนินงานทุกครั้ง ควร จัดแผนงานที่สมบูรณ์ทาให้เป็นลาดับขั้นตอนทีช่ ัดเจน เช่น การวางกรอบแนวคิด หรือ การสร้างกรอบการดาเนินงานเอาไว้เพื่อเป็นการกาหนดแนวการดาเนินงานและสามารถ สื่อเห็นแผนภาพในการทางานอย่างเป็นระบบ

การวางแผนกรอบแนวคิดของการดาเนินงานโดยใช้หลักการ 3 ส. เพียงแค่ 3 ขั้นตอน เพื่อให้เห็นภาพรวมหรือจุดเริ่มต้น ของการดาเนินงานการคิดวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการ อ้างอิงถึงการศึกษาข้อมูลความรู้ทฤษฏีหลักการวิธีการและแผนปฎิบัตกิ ารในเชิงลึก


ส1. สืบค้น (Research) Chic Gift Set & Final Design Project: แบบที่ 1 การสืนค้นข้อมูลประกอบการนาเสนอโครงการออกแบบเพื่อชุมชน ขั้นตอนที่ 1 ส1. (Research) สืบค้นข้อมูล 1. ข้อมูลพื้นฐาน การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพรอัญชัน

รูปที่ 1 : ภาพประกอบอัญชัน ที่มารูปภาพ : http://www.opec.go.th อัญชัน (อังกฤษ: Asian pigeonwings; ชื่อวิทยาศาสตร์: Clitoria ternatea L.) เป็นไม้ เถา ลาต้นมีขนนุ่ม มีถนิ่ กาเนิดในอเมริกาใต้ ปลูกได้ทั่วไปในเขตร้อน มีชื่อพื้นเมืองอื่น อีกคือแดงชัน (เชียงใหม่) และเอื้องชัน,เองชัญ (เหนือ) เมื่อคั้นออกมาจะได้เป็นสีฟ้า ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ อัญชันเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อน อายุสั้น ใช้ยอดเลื้อยพัน ลาต้นมีขนปกคลุม ใบประกอบ แบบขนนก เรียงตรงข้ามยาว 6-12 เซนติเมตร มีใบย่อยรูปไข่ 5-7ใบ กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวใบด้านล่างมีขนหนาปก คลุมดอกสีขาว ฟ้า และม่วง ดอกออกเดี่ยว ๆ รูปทรงคล้ายฝาหอยเชลล์ออกเป็นคู่ตาม ซอกใบ กลีบดอก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตรกลีบคลุมรูปกลม ปลายเว้าเป็นแอ่ง ตรงกลางมีสีเหลือง มีทั้งดอกซ้อนและดอกลา ดอกชั้นเดียวกลีบขั้น นอกมีขนาดใหญ่กลางกลีบสีเหลือง ส่วนกลีบชั้นในขนาดเล็กแต่ดอกซ้อนกลีบดอกมี ขนาดเท่ากัน ซ้อนเวียนเป็นเกลียว ออกดอกเกือบตลอดปี ผลแห้งแตก เป็นฝักแบน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร เมล็ดรูปไต สีดา มี 5-10 เมล็ด


การกระจายพันธุ์ อัญชันมีถิ่นกาเนิดในแถบเอเชียเขตร้อน ก่อนจะถูกนาไปแพร่พันธุ์ ในแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกา ในลาว ไทย เวียดนาม สรรพคุณ -ดอก ใช้สกัดสีทาเป็นสีผสมอาหาร ใช้ปลูกผมทาให้ผมดกดา งามงามมากขึ้น เพราะ ดอกอัญชันมีสารที “แอนโทไซยานิน” (Anthocyanin) ซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของ โลหิต ทาให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้ดีมากขึ้น -เมล็ด เป็นยาระบาย -ราก บารุงตาแก้ตาฟาง ถูฟันแก้ปวดฟัน ตาแฉะ และปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ นารากมา ถูกับน้าฝนใช้หยอดหูและหยอดตา อัญชันในวรรณคดี ในสมัยก่อนหญิงสาวมักนาอัญชันมาเขียนคิ้วให้ดาขลับ ซึ่ง นิราศธารโศก และ มหาชาติ คาหลวง ได้เปรียบเทียบคิ้วหญิงนั้นงามราวดอกอัญชัน ตัวอย่างแบบขวดบรรจุภัณฑ์ Chic Gift Set

ภาพที่ 2 : ภาพตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์ 4 แบบ ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


1. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดแชมพู

ภาพที่ 3 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดแชมพู ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดแชมพู - รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นขวดทรงสูง 4 เหลี่ยม 4 ด้าน - สีขวด : สีน้าเงินใส - ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝาปั๊มสีขาว / ครบฝาปั๊มสีเงิน - ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 4.5 x 17.5 cm. - ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 240 มล. - หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล : 2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE


2. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดครีมนวดผม

ภาพที่ 4 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดครีมนวดผม ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดครีมนวดผม - รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นขวดทรงสูง 4 เหลี่ยม 4 ด้าน - สีขวด : สีขาว - ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝาปั๊มสีขาว / ครบฝาปั๊มสีเงิน - ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 4.5 x 17.5 cm. - ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 240 มล. - หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล : 2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE


3. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระปุกทรีทเมนท์

ภาพที่ 5 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระปุกทรีทเมนท์ ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบกระปุกทรีทเมนท์ - รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นกระปุกทรงกลม - สีกระปุก : สีใส - ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝาปิดสีเงิน - ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 23 x 5.5 cm. - ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 150 กรัม. - หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล : 2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE


4. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดเซรั่มบารุงผม

ภาพที่ 6 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดเซรั่มบารุงผม ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดเซรั่มบารุงผม - รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นขวดทรงสูง 4 เหลี่ยม 4 ด้าน - สีขวด : สีน้าเงินใส - ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝาปั๊มสีขาว / ครบฝาปั๊มสีเงิน / ฝาใสปิดฝาปั๊ม - ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 3.5 x 13 cm. - ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 150 มล. - หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล : 2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE ................................................................................


ส2. สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน (Resume) Chic Gift Set & Final Design Project : แบบที่ 1 สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน Resume การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการสร้างแบนด์ใหม่เพื่อแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ต่างแบนด์ ทั้งนี้ได้นาตัวอย่างจากบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย อาเภอสรรพยา จังหวัด ชัยนาท มาเป็นตัวเปรียบเทียบระหว่างแบนด์ใหม่ในครั้งนี้ ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ จาก Chic Gift Set

ภาพที่ 1 : ภาพชุด Gift Set สินค้าจากแบนด์ Chic ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง CONCEPT DESIGN : แนวความคิดในการออกแบบ Chic Gift Set คือนาเสนอ ในรูปแบบ Package. ที่ดูต่างออกไปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสินค้าทางการขาย และการสร้าง Tab พร้อมทั้งการใช้ภาพประกอบและกราฟิกต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ เข้าใจว่าสินค้าบรรจุภัณฑ์นี้ต้องการสื่อถึงอะไรและสื่อถึงในรูปแบบไหน ข้อมูลและ รายละเอียดต่างๆในการออกแบบศึกษาต่อได้ข้างล่างนี่เป็นต้นไป ................................................................................


โลโก้ Chic

ภาพที่ 2 : ภาพแสดงตราสัญลักษณ์สินค้า Logo Chic Gift Set ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง CONCEPT DESIGN LOGO: การออกแบบสัญลักษณ์โดยคาว่า "Chic" สื่อถึงผู้หญิง ที่มีความเก๋ไก๋อยู่ในตัวพร้อมทั้งการที่ผู้หญิงทุกคนมีความรักสวยรักงามที่แตกต่างกันไป. .. . จึงได้เกิดเป็นชื่อตราสัญลักษณ์นี้ขึ้นมา โดยหลักในการใช้ตราสัญลักษณ์สี "เขียว" คือการสื่อถึงธรรมชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจว่าผลอตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม ของสมุนไพรจากธรรมชาติ โดยตราสัญลักษณ์นี้ได้มีลูกเล่นในการใช้กราฟิกเข้าช่วย คือ การใช้ภาพประกอบที่สื่อถึงรูปผู้หญิงโดยตรง ................................................................................


ขั้นตอนในการออกแบบ

ภาพที่ 3 : การสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ด้วย Photoshop ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง

ภาพที่ 4 : สร้างตราโลโก้สัญลักษณ์ด้วย illustrator ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


ภาพที่ 5 : การดราฟภาพประกอบด้วย illustrator ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ................................................................................ แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 6 : แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


ฉลากแชมพู (ด้านหน้า)

ภาพที่ 7 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์แชมพู "ด้านหน้า" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 4 x 12 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากแชมพู (ด้านหน้า) : 1. การมีตราสัญลักษณ์โลโก้ - (Chic) 2. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน - ธรรมชาติจากดอกอัญชัน/สูตรผสมสมุนไพนอัญชัน / แชมพู 3. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์ - ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม / ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน 4. การบอกสรรพคุณแบบย่อเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ - เพื่อผมนุ่มลื่นเงางามเป็นธรรมชาติตลอดวัน / ภาพประกอบ 5. การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ -โดยการใช้สีโทน/น้าเงิน/ม่วง/ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง


ฉลากแชมพู (ด้านขวา)

ภาพที่ 8 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์แชมพู "ด้านขวา" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 4 x 12 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากแชมพู (ด้านขวา) : 1. ชื่อตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ Chic - แชมพูผสมสมุนไพร สูตรสารสกัดจากดอก อัญชัน/Herbal formulas./Butterfly pea./Shampoo 2. สรรพคุณ ดอกอัญชัน Butterfly pea. อัญชันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมี "แอนโท ไซนานิน"(Anthocyanin) มีหน้าที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทาให้เลือกไปเลี้ยง ส่วนต่างๆ ได้ดีมาก เช่น ไปเลี้ยงบริเวณรากผมซึ่งทาให้ผมดกดาเงางาม 3. ส่วนประกอบสาคัญ Deionized Water,sodium Laureth Sulfate,Sodium Lauryl Sulfate,Sodium Chloride,Glycol Distearate,CocamideDEA,Cocamidopropyl Betaine,fragrance,DMDM,Hyandtoin,Swertia 4. ผลิตโดย - 30 / 258 ซอย 23 รามคาแหง2 แยก9 แบางดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 5. บริการผู้บริโภค โทร. 0-2739-4000 / ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800-232-600 / ตู้ ป.ณ. 739 กทม. 10501/ Manufactured in Thailand Consumer Care Line : Laos 021 265 18011 6. ปริมาณสุทธิ 240 มล./เครื่องหมายการค้า / หมายเลขพลาสติก (1) PET 8. ครั้งที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่บรรจุภัณฑ์ Batch No/Mig Date (dd/mm/yy)shown below - 220 210513 R3 22:22


ฉลากแชมพู (ด้านหลัง)

ภาพที่ 9 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์แชมพู "ด้านหลัง" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 4 x 12 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากแชมพู (ด้านหลัง) : 1. การมีตราสัญลักษณ์โลโก้ - (Chic) 2. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน - Nature of Butterfly Pea/ Herbal formulas/ Shampoo 3. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์ - ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม/ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน 4. การบอกสรรพคุณแบบย่อเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ - For silky shiny hair Naturally throughout the day - ภาพประกอบ 5. การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ -โดยการใช้สีโทน น้าเงิน , ม่วง ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลั


ฉลากแชมพู (ด้านซ้าย)

ภาพที่ 10 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์แชมพู "ด้านซ้าย" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 4 x 12 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากแชมพู (ด้านซ้าย) : 1. ชื่อตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ Chic - แชมพูผสมสมุนไพร สูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน - Herbal formulas. / - Butterfly pea. / - Shampoo 2. สรรพคุณ - แชมพูสูตรพิเศษที่เลือกสรรส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ต่อหยังศรีษะ ช่วยให้สุขภาะผมแข็งแรงเงางามมีน้าหนัก ลดปัญหาการขาดหลุดร่วงของ เส้นผมพร้อมบารุงอย่างล้าลึกถึงแกนผมให้รากผมแข็งแรง ด้วยแชมพูสูตรสารสกัดจาก ดอกอัญชัน 3. ขั้นตอนเพื่อผมนุ่มลื่นตลอดวัน วิธีใช้ ชโลมแชมพูบนผมที่เปียกนวดให้ทั่วศรีษะจน เกิดฟองแล้วล้างออกด้วยน้าสะอาดควรสระ 2 ครั้งเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นควรใช้ควบคู่กับ ครีมนวดผมสูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน 4. บาร์โค้ด / ปริมาณสุทธิ 240 มล. / ราคา 60 บาท


ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์แชมพู

ภาพที่ 11 : ตัวอย่างฉลากบนผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ................................................................................ แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 12 : แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


ฉลากครีมนวดผม (ด้านหน้า)

ภาพที่ 13 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ตรีมนวดผม "ด้านหน้า" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 4 x 12 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากครีมนวดผม (ด้านหน้า) : 1. การมีตราสัญลักษณ์โลโก้ - (Chic) 2. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน - ธรรมชาติจากดอกอัญชัน / - สูตรผสมสมุนไพนอัญชัน / - ครีมนวดผม 3. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์ - ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม / - ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน 4. การบอกสรรพคุณแบบย่อเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ - เพื่อผมนุ่มลื่นเงางามเป็นธรรมชาติตลอดวัน / - ภาพประกอบ 5. การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ -โดยการใช้สีโทน น้าเงิน , ม่วง ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง


ฉลากครีมนวดผม (ด้านขวา)

ภาพที่ 14 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ครีมนวดผม "ด้านขวา" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 4 x 12 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากครีมนวดผม (ด้านขวา) : 1. ชื่อตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ Chic - ครีมนวดผมผสมสมุนไพร สูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน - Herbal formulas. / - Butterfly pea. / - Hair Cream 2. สรรพคุณ ดอกอัญชัน Butterfly pea. อัญชันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมี "แอนโท ไซนานิน"(Anthocyanin)มีหน้าที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทาให้เลือกไปเลี้ยง ส่วนต่างๆ ได้ดีมาก เช่นไปเลี้ยงบริเวณรากผมซึ่งทาให้ผมดกดาเงางาม 3. ส่วนประกอบสาคัญ Deionized Water,Cetyl Alcohol,Stearyl,Alcohol, lsopropl Myristate,Propylene Glycol ,Glyceryl Stearate,Mineral Oil,Fragrance,Dimethicone.DMDM,Hyandtoin,Swertia 4. ผลิตโดย 30 / 258 ซอย 23 รามคาแหง2 แยก9 แบางดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 5. บริการผู้บริโภค - โทร. 0-2739-4000 - ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800-232-600 - ตู้ ป.ณ. 739 กทม. 10501 - Manufactured in Thailand Consumer Care Line : Laos 021 265 18011 6. ปริมาณสุทธิ 240 มล. / เครื่องหมายการค้า / หมายเลขพลาสติก (1) PET 8. ครั้งที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่บรรจุภัณฑ์ Batch No/Mig Date (dd/mm/yy)shown below - 220 210513 R3 22:22


ฉลากครีมนวดผม (ด้านหลัง)

ภาพที่ 15 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ครีมนวดผม "ด้านหลัง" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 4 x 12 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากครีมนวดผม (ด้านหลัง) : 1. การมีตราสัญลักษณ์โลโก้ - (Chic) 2. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน - Nature of Butterfly Pea - Herbal formulas - Hair Cream 3. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์ - ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม - ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน 4. การบอกสรรพคุณแบบย่อเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ - For silky shiny hair Naturally throughout the day - ภาพประกอบ 5. การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ -โดยการใช้สีโทน น้าเงิน , ม่วง ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง


ฉลากครีมนวดผม (ด้านซ้าย)

ภาพที่ 16 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ครีมนวดผม"ด้านซ้าย" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 4 x 12 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากครีมนวดผม (ด้านซ้าย) : 1. ชื่อตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ Chic - แชมพูผสมสมุนไพร สูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน - Herbal formulas. - Butterfly pea. - Hair Cream 2. สรรพคุณ ครีมนวดผมสูตรพิเศษที่เลือกสรรส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติไม่ ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อหยังศรีษะ ช่วยให้สุขภาะผมแข็งแรงเงางามมีน้าหนัก ลด ปัญหาการขาดหลุดร่วงของเส้นผมพร้อมบารุงอย่างล้าลึก ถึงแกนผมให้รากผมแข็งแรง ด้วยแชมพูสูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน 3. ขั้นตอนเพื่อผมนุ่มลื่นตลอดวัน วิธีใช้ ทุกครั้งหลังสระผมชโลมครีมนวดให้ทั่วศรีษะ โดยเฉพาะตรงปลายเส้นผม ทิ้งไว้ 2-3 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้าสะอาด 4. บาร์โค้ด / ปริมาณสุทธิ 240 มล. / ราคา 60 บาท


ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์ครีมนวดผม

ภาพที่ 17 : ตัวอย่างฉลากบนผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ................................................................................ แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 18 : แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์ทรีทเมนท์สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


ฉลากทรีทเมนท์ (ด้านฝากระปุก)

ภาพที่ 19 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ทรีทเมนท์ผม"ด้านฝากระปุก" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 6 x 6 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากทรีทเมนต์ผม (ด้านฝากระปุก) : 1. การมีตราสัญลักษณ์โลโก้ - (Chic) 2. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน - ทรีทเมนท์ผม Hair Teratment - Butterfly pea. – สูตรผสมสมุนไพนอัญชัน - เพื่อผมนุ่มสลวย 3. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์ - ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม - ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน 4. การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิต-ิ โดยการใช้สีโทนน้าเงินม่วงในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง


ฉลากทรีทเมนท์ (ด้านข้างกระปุก)

ภาพที่ 20 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ทรีทเมนท์ผม"ด้านข้างกระปุก" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 23 x 3 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากทรีทเมนต์ผม (ด้านข้างกระปุก) อธิบายจากซ้ายไปขวา: 1. บาร์โค้ด / ราคา 55 บาท / ปริมาณสุทธิ 150 กรัม 2. สรรพคุณ : ทรีทเมนท์บารุงเส้นผมสมุนสมุนไพรอัญชันช่วยให้สีผมดกดาเป็นเงา งามด้วยสารสกัด จากอัญชันพร้อมอุดมไปด้วยวิตามิน E บารุงเส้นผมให้แข็งแรง ป้องกันผมร่วงสุขภาพ ผมที่ดีนมุ่ สลวยน่าสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นติดทนตลอดวันผมที่ผ่าน การย้อมสีจะทาให้สีสวย 3. โลโก้ Chic / Hair Treatment / Butterfly pea. / For silky shiny hair 4. วิธีใช้ : หลังจากการสระผม ทาทรีทเมนท์หมักผมทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที แล้ว ล้างออกด้วยน้าสะอาด 5. ผลิตโดย : 30 / 258 ซอย 23 รามคาแหง2 แยก9 แบางดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 6. โลโก้ Chic / ทรีทเมนท์ผม / สูตรสมุนไพรอัญชัน / เพื่อผมนุ่มลืน่ เงางาม


ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์ทรีทเมนท์

................................................................................ แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุงผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 22 : แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุงผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


ฉลากเซรั่มบารุงผม (ด้านหน้า)

ภาพที่ 23 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์เซรั่มบารุงผม "ด้านหน้า" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 3.5 x 8 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากเซรั่มบารุงผม (ด้านหน้า) : 1. การมีตราสัญลักษณ์โลโก้ - (Chic) 2. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน - ธรรมชาติจากดอกอัญชัน – สูตรผสมสมุนไพนอัญชัน - เซรั่มบารุงผม สาหรับผม แห้งเสีย 3. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์ - ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม - ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน 4. การบอกสรรพคุณแบบย่อเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ - บารุงและปกป้องไม่ให้ผมชี้ฟู - ภาพประกอบ 5. การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ -โดยการใช้สีโทน น้าเงิน , ม่วง ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง


ฉลากเซรั่มบารุงผม (ด้านขวา)

ภาพที่ 24 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์เซรั่มบารุงผม "ด้านขวา" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 3.5 x 8 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากเซรั่มบารุงผม (ด้านขวา) : 1. ชื่อตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ Chic - ครีมนวดผมผสมสมุนไพร สูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน - Herbal formulas. - Butterfly pea. - Serum Nutrient 2. สรรพคุณอัญชันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมี "แอนโทไซนานิน"มีหน้าที่ช่วยกระตุ้น การไหลเวียนของโลหิตทาให้เลือกไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้ดีมาก เช่นไปเลี้ยงบริเวณรากผม ซึ่งทาให้ผมดกดาเงางาม 3. ส่วนประกอบสาคัญ Swertia Extract, Jojoba Oil,Vitamin C Acetae, Dimethicone 4. ผลิตโดย - 30 / 258 ซอย 23 รามคาแหง2 แยก9 แบางดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 5. บริการผู้บริโภค - โทร. 0-2739-4000 - ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800-232-600 - ตู้ ป.ณ. 739 กทม. 10501 - Manufactured in Thailand Consumer Care Line : Laos 021 265 18011 6. ปริมาณสุทธิ 240 มล. / เครื่องหมายการค้า / หมายเลขพลาสติก (1) PET 8. ครั้งที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่บรรจุภัณฑ์ Batch No/Mig Date (dd/mm/yy)shown below - 220 210513 R3 22:22


ฉลากเซรั่มบารุงผม (ด้านหลัง)

ภาพที่ 25 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์เซ่รั้มบารุงผม "ด้านหลัง" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 3.5 x 8 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากเ(ซรั่มบารุงผม (ด้านหลัง) : 1. การมีตราสัญลักษณ์โลโก้ - (Chic) 2. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน - Nature of Butterfly Pea - Herbal formulas - Serum Nutrient - For Normal & Damaged Hair 3. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์ - ภาพประกอบรูปผู้หญิง - ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน - ภาพประกอบที่สื่อถึง วิตามิน E 4. การบอกสรรพคุณแบบย่อเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ - Butterfly pea Extract Jojoba Oil & Vitamin E - ภาพประกอบ 5. การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ -โดยการใช้สีโทน น้าเงิน , ม่วง ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง


ฉลากเซรั่มบารุงผม (ด้านซ้าย)

ภาพที่ 26 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์เซ่รั้มบารุงผม "ด้านซ้าย" ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. / 3.5 x 8 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ข้อมูลบนฉลากเซรั่มบารุงผม (ด้านซ้าย) : 1. ชื่อตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ Chic - แชมพูผสมสมุนไพร สูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน - Herbal formulas. - Butterfly pea. - Serum Nutrient 2. สรรพคุณ - เซรั่มบารุงผมและปกป้องเส้นผมไม่ชี้ฟูและไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วยบารุงเส้นผมให้เงางามหวีจัดทรงผมได้ง่ายขึ้น 3. ขั้นตอนเพื่อผมนุ่มลื่นตลอดวัน - วิธีใช้ ขณะผมเปียกหรือผมแห้ง หยดชีคลงบนฝ่ามือลูบไล้ บนปลายเส้นผมให้ทั่วศรีษะเน้นปลายผมหสีจัดทรงตามต้องการ 4. บาร์โค้ด / ปริมาณสุทธิ 120 มล. / ราคา 49 บาท


ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์เซรั่มบารุงผม

ภาพที่ 27 : ตัวอย่างฉลากบนผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุงผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ................................................................................ ตัวอย่าง Tab

ภาพที่ 28 : ภาพตัวอย่าง Tab ขนาด (กว้าง x สูง)cm. / 4.5 x 4.5 cm. / ฟอนต์ TH K2D July8 ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ................................................................................


ตัวอย่าง Gift set - Chic

���าพที่ 29 : ตัวอย่าง Gift set - Chic สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ชุด Gift set - Chic

ภาพที่ 30 : ชุด Gift set - Chic สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง


ส3. สรุปผล ( Result ) Chic Gift Set & Final Design Project : แบบที่ 1 การสรุปผลที่ได้ทาการศึกษาตั้งแต่ ส1. และ ส2. จนมาถึงขึ้นตอนสุดท้ายคือ ส3. ได้ สรุปผลทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการนาเสนอ ผลงานในรูปแบบ Mood board นาเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board

ภาพที่ 1 : การนาเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง ชุด Gift set - Chic สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 2 : ชุด Gift set - Chic สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน ที่มา : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้งArtd3302 suttinee โครงการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุด gift set chic