Page 1

การวิจยั ในชั้นเรียน เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220

โดย

นายสุรินทร์ สุรรัตนากร

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คํานํา รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชา โครงงาน คอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220” ผู้วิจัยมุ่งหวังที่จะนํามาเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึง่ มีเนื้อหาวิชาเป็น เรื่องที่ทันสมัยเข้ากับยุคของข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดี เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ ศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดอาชีพได้ แต่กลับพบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไม่สูง ตามที่ตั้งไว้ และส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนุกสนาน ไม่มีความสุขในการเรียน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น กับการเรียนรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220 ของผู้เรียน เพราะเนื้อหาวิชาที่จัดเตรียมให้นั้น น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้เรียนมีเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อวิชาที่นักเรียนเรียนที่ดี ดังนั้นผู้วิจัยจึง เห็นว่าควรจะนํามาเป็นกรณีศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220 เป็น เครื่องมือ แล้วนําผลการวิจัยที่ได้ไปทําการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา ทําการปรับเปลี่ยน เนื้อหาความรู้และคิดหาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

(นายสุรินทร์ สุรรัตนากร) ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี


1

รายงานการวิจัยในชัน้ เรียน เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220 ความสําคัญของปัญหาการวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้กําหนดการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โครงงาน คอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นวิชาหนึ่ง ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยเนื้อหาวิชาทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่นักเรียน จะได้เรียนเป็นครั้งแรก เป็นเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ด้วยการจําลองให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของ กิจการร้านค้าตามที่ต้องการ เป็นการสร้างให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่นํา เนื้อหาความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้ทันยุคทันสมัยได้เป็นอย่างดี ปัญหาการวิจัย จากการศึกษาปัญหาในการเรียนการสอนรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220 พบว่ามีหลายปัญหาที่เป็นสาเหตุส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ และผู้เรียนมีเจตคติต่อวิชาที่เรียนไม่ดีนัก ซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหา คือ ผู้สอน, ผู้เรียนและเนื้อหาวิชา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพิจารณาที่จะค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับรายวิชาที่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ด้วยการทําวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ เรียนรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220 โดยเฉพาะด้าน เนื้อหาความรู้ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ทั้งหมด และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการวัดผลประเมินผลที่ผู้สอนจัดให้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220 2. เพื่อนําผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220 ของผู้วิจยั ในภาคเรียนต่อไป 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการประเมิน และการแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องเป็นจริง

สร้างโดย Surin Surarattanakorn

C:\Users\Surin\Dropbox\dindang\เล่ม CMS.doc


2

วิธีการดําเนินการวิจัย 1. รูปแบบการวิจัย ใช้การวิจัยเชิงสํารวจ 2. ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 24 คน 3. ระยะเวลาที่ทําการวิจัย 3 สัปดาห์ คือ 3.1 สร้างแบบสํารวจ 1 สัปดาห์ 3.2 เก็บข้อมูลจากผู้เรียน 1 สัปดาห์ (ก่อนวัดผลปลายภาคเรียน) 3.3 รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และทํารายงานวิจัย 1 สัปดาห์ 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220 จํานวน 24 ชุด มี ขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน ดังนี้ 4.1 ศึกษาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือ 4.2 สร้างแบบประเมิน 4.3 จัดพิมพ์แบบประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล นําแบบประเมินไปให้นักเรียนที่เรียนรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220 กับผู้วิจัย เพื่อกรอกแบบประเมิน และเก็บแบบประเมินทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล

สร้างโดย Surin Surarattanakorn

C:\Users\Surin\Dropbox\dindang\เล่ม CMS.doc


3

ผลสํารวจ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ข้อมูลผู้วิจัย นายสุรินทร์ สุรรัตนากร รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จํานวน 24 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับความคิดเห็น จําแนกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 หมายถึง ดีมากหรือตรงกับความพึงพอใจของนักเรียนในระดับ ดีมาก ระดับ 4 หมายถึง มากหรือตรงกับความพึงพอใจของนักเรียนในระดับ มาก ระดับ 3 หมายถึง ปานกลางหรือตรงกับความพึงพอใจของนักเรียนในระดับ ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง พอใช้หรือตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนในระดับ พอใช้ ระดับ 1 หมายถึง แก้ไขหรือตรงกับความพึงพอใจของนักเรียนในระดับ แก้ไข ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ต้องการ ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รายการ ด้านบุคลิกภาพของผู้สอน การเตรียมการสอน เทคนิควิธีการสอน ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา การใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การช่วยเหลือนักเรียน การแก้ปัญหาระหว่างการเรียนของผู้เรียน การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน

สร้างโดย Surin Surarattanakorn

5 18 14 12 0 10 0 15 12 8 19

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2 6 0 0 10 0 0 9 3 0 3 7 14 12 2 0 4 7 13 7 2 0 9 3 0 13 3 0 5 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C:\Users\Surin\Dropbox\dindang\เล่ม CMS.doc


4

ตาราง ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผสู้ อน เป็นร้อยละ ระดับความคิดเห็น ข้อ รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ด้านบุคลิกภาพของผู้สอน การเตรียมการสอน เทคนิควิธีการสอน ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา การใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การช่วยเหลือนักเรียน การแก้ปัญหาระหว่างการเรียนของผู้เรียน การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน

75.00 58.33 50.00 0.00 41.67 0.00 62.50 50.00 33.33 79.17

25.00 41.67 37.50 12.50 50.00 16.67 29.17 37.50 54.17 20.83

0.00 0.00 12.50 29.17 8.33 29.17 8.33 12.50 12.50 0.00

0.00 0.00 0.00 58.33 0.00 54.17 0.00 0.00 0.00 0.00

น้อยที่สุด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จากตาราง ประมวลผลการประเมิน เป็นร้อยละ พบว่า 1. ประเด็นแรก คือ ความเหมาะสมของเนื้อหา นักเรียนจํานวน 24 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย เป็นร้อยละ 58.33 ซึ่งนับว่าสูงมาก และในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 29.17 เมื่อพิจารณาจาก ข้อเสนอแนะแล้ว นักเรียนให้ข้อเสนอแนะว่า เนื้อหาความรู้มากเกินไป ประกอบกับในแต่ละเรื่อง มีขั้นตอนที่ซับซ้อน จึงทําให้ไม่สามารถสร้างผลงานได้ตามที่ตั้งไว้ 2. ด้านการวัดผลประเมินผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 54.17 นักเรียนให้ ข้อมูลย้อนกลับว่า เนื่องจากเนื้อหาเป็นลักษณะบรรยาย อธิบาย สาธิตเป็นส่วนใหญ่ และเป็นเรื่อง ใหม่ ทําให้ไม่สามารถส่งงานได้ทันตามกําหนด อีกทั้งผู้สอนตั้งเป้าความสําเร็จของงานไว้สูงเกินไป ทําให้เมื่อประเมินผลแล้วคะแนนที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ 3. สําหรับด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ มาก ถึงมากที่สุด คือ ด้านบุคลิกภาพของผู้สอน และด้านการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน ซึ่งมีค่าถึงร้อยละ 75.00 และ 79.17 ตามลําดับ ส่วนใน ด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นปัญหา สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลที่ปรากฏ ทําให้ผู้วจิ ัยได้ทราบข้อมูลและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง เพื่อจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และตอบสนองวัตถุประสงค์ของการเรียนตาม ที่ตั้งไว้ ในด้านของเนื้อหาวิชาให้เหมาะสมกับช่วงเวลา และตั้งเป้าด้านการวัดผลไม่สูงเกินไป ซึ่งนับว่ามีส่วนที่ จะมุ่งเน้นครูได้ปฏิรูปการสอนของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ดังนั้น ผลการวิจัยเชิงสํารวจนี้ จะสามารถนําไปใช้เพื่อการพัฒนา อันจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป สร้างโดย Surin Surarattanakorn

C:\Users\Surin\Dropbox\dindang\เล่ม CMS.doc


ภาคผนวก


แบบสํารวจความพึงพอใจ ฯ


แบบประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 03 (การจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS) รหัสวิชา ง40220 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ----------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง

ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ขอความกรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง 2. การให้ข้อมูลไม่มีผลกระทบต่อตัวผู้รับการประเมินแต่อย่างใด 3. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินนี้ จะนําไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับการประเมิน ดี ปานกลาง พอใช้

แก้ไข

หมายเหตุ

ด้านบุคลิกภาพของผู้สอน การเตรียมการสอน เทคนิควิธีการสอน ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา การใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การช่วยเหลือนักเรียน การแก้ปัญหาระหว่างการเรียนของผู้เรียน การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูลตามความจริง …

วิจัยในชั้นเรียน CMS  
วิจัยในชั้นเรียน CMS  

วิจัยในชั้นเรียน CMS

Advertisement