Page 1

หน้ าปก


คํานํา


สารบัญ หน้า คํานํา บทที่ 1

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.2 ขขขขขขขขขขขขขขขขขขข 1.3 คคคคคคคคคคคคคคคคคคค 1.3.1 ดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 1.3.2 ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ 1.4 นนนนนนนนนนนนนนน

บทที่ 2

22222222222222222222222222222222 2.1 9999999999999999 2.2 4444444444444

บทที่ 3

333333333333333333333333333333333 3.1 ดดดดดดดดดดดด 3.2 หหหหหหหห

ก 1


1

บทที 1 การทํางานของคอมพิวเตอร์ เพือเป็ นการทําความเข้าใจเกียวกับคอมพิวเตอร์ ให้มากขึน รวมทังเป็ นการปูพืนฐานในการศึกษาและ แก้ไขปั ญหา เรามาทําความเข้าใจกันดีกว่าว่า คอมพิวเตอร์ ทาํ งานได้อย่างไร มีส่วนประกอบอะไรเป็ นตัว ทํางาน การสังงานคอมพิวเตอร์ ทาํ ได้อย่างไร รวมทังทีเก็บข้อมูลและโปรแกรมไว้ทีไหน

คอมพิวเตอร์ ทาํ งานอย่ างไร การทํางานของคอมพิวเตอร์ แบ่งการทํางานได้เป็ น 4 ส่ วน ซึ งได้แก่ รับคําสัง เก็บข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เห็น 1. รับข้ อมูลเข้ า (Input Device) เรี ยกอีกอย่างหนึงว่า อุปกรณ์อินพุท ใช้สาํ หรับในการสังงานคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ คียบ์ อร์ ด โมเด็ม จอยสติ7ก เป็ นต้น

2. เก็บข้ อมูล (Storage Device) อุปกรณ์ทีทาํ หน้าทีเก็บข้อมูล และเป็ นเครื องช่วยในการบันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ ดดิสก์ ฟลอปปี ดิสก์ เทปไดรฟ์ ซี ดีรอมไดรฟ์ , zip disk, MO, PD, DVD เป็ นต้น

3. ประมวลผล (Processing Device) อุปกรณ์ทีทาํ หน้าทีประมวลผลข้อมูล คือ CPU (Central Processing Unit) ซึ งทําหน้าทีคล้าย ๆ กับ "สมอง" สําหรับ CPU ทีหลาย ๆ คนอาจเคยได้ยนิ ชื อมาแล้ว เช่น Intel, ADM, Cyrix เป็ นต้น


2 4. แสดงผลลัพธ์ (Output Device) เรี ยกอีกอย่างหนึงว่า อุปกรณ์เอ้าต์พุต ทําหน้าทีแสดงผลลัพธ์ออกมา เช่น แสดงบนจอภาพ หรื อพิมพ์ สู่ กระดาษ รวมทังเสี ยงทีขบั ออกมาจากลําโพง เป็ นต้น

ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ส่ วนประกอบหลัก ๆ ของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้ วย • ตัวเครื อง (บางคนมักเรี ยกว่า ซี พีย)ู ภายในตัวเครื องจะมีอุปกรณ์ทีสาํ คัญหลัก ๆ คือ

o

o

o

o

o

MainBoard - MasterBoard :: เมนบอร์ ด หรื อ มาสเตอร์ บอร์ ด คือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หลักของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทุกชนิดจะต่อเชื อมกับอุปกรณ์ชินนี Central Processing Unit - CPU :: ซี พียู คือสมองของคอมพิวเตอร์ นําหน้าทีประมวลผล ข้อมูล ซี พียเู ป็ นส่ วนประกอบหลักในการเลือกซื อคอมพิวเตอร์ สําหรับแบรนด์ ของซี พียทู ี ใช้ในปั จจุบนั คือ Intel, AMD และ Cyrix VGA Card :: การ์ ดแสดงผล เป็ นการ์ ดขยายทีทาํ หน้าทีแปลงคําสังทีได้จาก CPU ใน รู ปแบบทีจอภาพเข้าใจ Power Supply :: หม้อแปลงไฟฟ้ า ทําหน้าทีแปลงไฟฟ้ าบ้านมาเป็ นไฟฟ้ าทีใช้ในเครื องคอม ฯ RAM :: หน่วยความจํา หรื อ แรม (RAM : Read Access Memory) เป็ นพืนทีทีใช้ในการ ประมวลผล ข้อมูลชัว คราว เมือปิ ดเครื องคอมฯ ข้อมูลทีมีการประมวลผลจะหายไปทันที


3 Harddisk :: ฮาร์ ดดิสก์ คือ พืนทีในการจัดเก็บข้อมูลหลักของคอมฯ ฮาร์ ดดิสก์ตวั แรกจะถูก กําหนดเป็ น "ไดร์ ฟ C" เสมอ o Floppy Drive :: ฟลอปปี ไดรฟ์ คือช่องขับดิสก์ (ดิสก์เก็ต) ทําหน้าทีในการอ่านและบันทึก ข้อมูลในแผ่นดิสก์ o CD-ROM Drive :: ซี ดีรอมไดรฟ์ คือช่ องสําหรับอ่านแผ่น CD-R, CD-RW หรื อ CD-Audio ปั จจุบนั จะมี DVD Drive สําหรับอ่านแผ่น DVD รวมทังสามารถอ่านแผ่น CD-R ได้ดว้ ย o Sound Card :: การ์ ดเสี ยง ทําหน้าทีในการสร้างเสี ยง โดยมีโปรแกรมควบคุมและสังงาน จอภาพ ทําหน้าทีแสดงอักษร ข้อความและรู ปภาพทีสร้างจากการ์ ดแสดงผล ขนาดของจอภาพ วัด จาก ความยาวเส้นทแยงมุมของจอภาพ ขนาดมาตรฐานของจอภาพคือ 14 นิว หรื อ 15 นิว สําหรับ หน่วยทีใช้วดั เรี ยกว่า ดอตพิตช์ (Dot Pitch) ยิง มีขนาดเล็กจะมีความคมชัดสู ง สําหรับขนาด ดอตพิตช์ มาตรฐานไม่ควรมากกว่า 0.28 มิลลิเมตร ปั จจุบนั มีจอภาพทีกาํ ลังเป็ นทีสนใจมากคือ จอ แบน (LCD) ซึ งกินพืนทีในการติดตังน้อยมาก แต่ราคาปั จจุบนั ยังแพงมาก o

คียบ์ อร์ ด และเม้าส์ เป็ นอุปกรณ์ในการสังงานและป้ อนข้อมูลเข้าสู่ เครื องคอมพิวเตอร์

เมนบอร์ ด หรือ มาสเตอร์ บอร์ ด

เป็ นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดใหญ่ เป็ นแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ จะติดตังอยูภ่ ายใน ตัวเครื องคอมพิวเตอร์ ทําหน้าทีเป็ นตัวเชือมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน ส่ วนประกอบหลัก ของเมนบอร์ ด ประกอบด้วย


4 •

พอร์ ต (port) เป็ นจุดทีให้เมนบอร์ ดติดต่อสื อสารกับอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น เครื องพิมพ์ เม้าส์ เป็ นต้น สล๊อตหน่วยความจํา (memory slot) เป็ นซ๊อกเกตบนเมนบอร์ ดสําหรับเสี ยบแผงหน่วยความจําหลักของเครื อง ชิปเซต (chipset) เป็ นชุดของชิปทีทาํ หน้าทีควบคุมการเคลือนย้ายข้อมูลบนเมนบอร์ ด หน่วยความจํา แคช (cache memory) ทําหน้าทีพกั ข้อมูลทีเพิงถูกเรี ยกใช้ เมือถูกเรี ยกใช้งานซํา ซี พียจู ะดึงข้อมูลจากหน่วยความจํานีขึนมา ใช้ เพือช่วยความเร็ วในการทํางานของคอมพิวเตอร์ โปรเซสเซอร์ ซ็อกเกต (processor socket) เป็ นทีติดตังซี พียเู ข้ากับเมนบอร์ ด จัมเปอร์ (jumper) ใช้สาํ หรับการปรับแต่งการใช้เมนบอร์ ด เช่นกําหนดเรื องความเร็ วของซี พียู เป็ นต้น สล็อตการ์ ดขยาย (expansion slot) เป็ นช่องสําหรับเสี ยบการ์ ดทีทาํ หน้าทีขยายความสามารถของคอมพิวเตอร์ ชิปไบออส (bios ย่อมาจาก basic imput/output system) ทําหน้าทีควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ทีติดบนเมนบอร์ ด ชิปซี มอส (cmos ย่อมาจาก complementary metal oxide semiconductor) ทําหน้าทีเก็บเวลาของระบบและค่าต่าง ๆ ที bios ได้กาํ หนดไว้ เมือปิ ดเครื องคอมพิวเตอร์ จะมีไฟมา เลียงจากแบตเตอร์ รีทาํ หน้าทีจ่ายไฟให้กบั ซี มอส

Heat sink คืออะไร

การทํางานในระบบคอมพิวเตอร์ ปั จจัยทีเป็ นปั ญหาหลักคือ ความร้อน ซึ งอุปกรณ์ทีก่อให้เกิดความ ร้อนสู งก็คือ CPU ยิง CPU ทํางานเร็ วมากเท่าใด ก็จะเกิดความร้อนได้มากขึนเท่านัน อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ทางบริ ษทั ผูผ้ ลิตก็พยามแก้ไขปั ญหานี อยู่ วิธีหนึงในการแก้ไขปั ญหาเรื องความร้อน ก็คือการติด Heat sink (ฮีตซิ งก์ คืออุปกร์ ทีช่วยในการระบายความร้อน)


5 ระบบระบายความร้ อนโดย Heat sink ฮีตซิ งก์ คือแท่งโลหะทีใช้สาํ หรับระบายความร้อนทีเกิดจากการทํางานของอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึง เช่น CPU, การ์ ดแสดงผล เป็ นต้น ขอยกตัวอย่าง ฮีตซิ งก์ กับ CPU เนืองจากพืนผิวของ ฮีตซิ งค์ กับซี พียู ไม่ เรี ยบ ดังนัน โดยทัว ไปจะมีการนําซิ ลิโคน ซึ งเป็ นของเหลวชนิดหนึงเป็ นตัวกลางในการส่ งผ่านความร้อน จากซี พียไู ปยังฮีตซิ งก์ มาทากัน จากด้านบนของฮีตซิ งก์ จะมีพดั ลม เป็ นตัวระบายความร้อน

อุปกรณ์ทีมีการนํา ฮีตซิ งก์ มาช่วยในการระบายความร้อน เช่น ซี พีย,ู การ์ ดแสดงผล, แรม และชิป เซ็ตทัว ไป ซึ งฮีตซิ งก์ทีนาํ มาใช้ในอุปกรณ์แต่ละชนิดนัน จะมีลกั ษณะและหน้าตาแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย

Port ช่ องทางสื อสารของคอมพิวเตอร์ โดยปกติคอมพิวเตอร์ ทีทวั ไปทีประกอบเสร็ จ และได้ติดตังโปรแกรมเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว จะ สามารถทํางานได้ทนั ที โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้อุปกรณ์เสริ มใด ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการของเราก็มี มากกว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์ ปกติ ดังนัน จึงมีการนําอุปกรณ์เสริ มอืน ๆ มาใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ซึ งทํา ให้เกิดการสร้าง Port เพือเป็ นช่องทางเสริ มในการใช้งานอุปกรณ์อืน ๆ ร่ วมกับคอมพิวเตอร์ .. Port พอร์ ต เป็ นช่องทางในการติดต่อสื อสารระหว่างตัวคอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์ภายนอก เพือ เสิ รมความสามารถให้คอมพิวเตอร์ โดยปกติพอร์ ตจะอยูด่ า้ นหลังเครื องคอมพิวเตอร์ (อาจมีบางยีร ุ่ น บาง ยีห อ้ ทีอยูด่ า้ นหน้า)

พอร์ ตอนุกรม (Serial Port) • พอร์ ตอนุ กรมจะมีหว ั เข็ม 9 เข็ม หรื อ 25 เข็ม (พอร์ ตนีจะเป็ นตัวผู ้ เพราะมีเข็มยืน ออกมา) • พอร์ ตนี จะต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เม้าส์ โมเด็ม สแกนเนอร์ เป็ นต้น • สามารถต่อความยาวได้ถึง 6 เมตร และราคาสายก็ไม่แพงนัก


6 พอร์ ตขนาน (Parallel Port) • พอร์ ตขนานจะมีรู 25 รู (พอร์ ตนี จะเป็ นตัวเมีย หมายถึงมีรูทีตว ั พอร์ ต) • พอร์ ตนี จะต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื องพิมพ์ เทปไดร์ ฟ สแกนเนอร์ เป็ นต้น • สามารถต่อความยาวไม่มากนัก แถมมีราคาแพงกว่าสายของพอร์ ตอนุ กรมด้วย • การส่ งสัญญาณจะส่ งได้เร็ วกว่าพอร์ ตอนุ กรม พอร์ ต USB (Universal Serial Bus Port) • ปกติจะมี 2 USB Port ถ้าเป็ นเครื องรุ่ นเก่าทีไม่มี USB สามารถหาซื อการ์ ด USB มาติดตังได้ • เป็ นช่องสี เหลียมเล็ก ๆ สู งประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1-2 เซ็นติเมตร • พอร์ ตชนิ ดใหม่รับส่ งความเร็ วได้สูงกว่า port ทัว  ๆ ไป • สามารถเชื อมต่ออุปกรณ์ต่อเนื องได้ 127 ตัว • เป็ นมาตรฐานใหม่ทีมีมากับเครื องคอมพิวเตอร์ • การติดตัง เพียงต่ออุปกรณ์เข้ากับ USB port ก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ นนๆ ั ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้อง boot เครื องใหม่ นอกจากพอร์ ตอนุกรมและขนานแล้ว ยังมีพอร์ ตอืน ๆ อีกได้แก่ พอร์ ตคียบ์ อร์ ด, พอร์ ตเกมส์, พอร์ ต จอ เป็ นต้น

USB Port

USB (Universal Seribal Bus) คือ ช่องทางการสื อสารความเร็ วสู งอีกชนิดหนึง ใช้สาํ หรับต่อพ่วง อุปกรณ์อืนๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ ไม่วา่ จะเป็ น เครื องพิมพ์ เม้าส์ คียบ์ อร์ ด สแกนเนอร์ โมเด็ม และอืนๆ ก็ สามารถนํามาต่อเชือมเข้ากับ USB port นีได้ ลักษณะของ USB port จะเป็ นช่องเสี ยบเหลียมขนาดเล็ก ปกติ จะติดตังไว้ดา้ นหลังของเครื อง แต่คอมพิวเตอร์ บางรุ่ นก็ติดตังไว้ดา้ นหน้า เดิม USB รุ่ นทีเราใช้กนั จะเป็ น เวอร์ ชนั USB 1.1 ต่อมาได้มีการพัฒนาให้เป็ นเวอร์ ชนั 2.0 ซึ งจะทํางานในการรับ-ส่ งข้อมูลได้สูงขึน คุณสมบัติของ USB • USB เวอร์ ชน ั 1.1 รับ-ส่ งข้อมูลด้วยความเร็ ว 12 Mbps • USB เวอร์ ชน ั 2.0 รับ-ส่ งข้อมูลด้วยความเร็ ว 480 Mbps • สามารถต่อเชื อมอุปกรณ์ อืนๆ เข้าด้วยกัน 127 อย่างพร้อมกัน • เมือติดตังอุปกรณ์ผา่ น USB port จะสามารถใช้งานได้ทน ั ที โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีการ boot เครื องใหม่ ถ้าเครื องคอมพิวเตอร์ ของคุณไม่มี USB port เราสามารถซื อการ์ ด USB port มาติดตังเพิมเติมได้ครับ


7

FireWire Port

FireWire เรี ยกอีกอย่างหนึงว่า i-Link เป็ นมาตราฐานการเชือมต่อทีแพร่ หลายในคอมพิวเตอร์ พีชี และแม็คอินทอช บางครังอาจเรี ยกได้อีกอย่างหนึงว่า IEEE1394 (เริ มต้นพัฒนาโดยบริ ษทั Apple) จุดเด่น ของ FireWire เห็นจะเป็ นเรื องความเร็ วในการรับส่ งข้อมูล ซึ งจะมีความเร็ วสู งถึง 400 เมกะบิตต่อวินาที สู ง กว่า USB v1.1 แต่ถา้ กว่า USB 2.0 เพียงเล็กน้อย โดยทัว ไปนิยมใช้กบั กล้องดิจิตอล กล้อง DV และอุปกรณ์ ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น เครื องพิมพ์ หรื อสแกนเนอร์ เป็ นต้น กรณี เครื องคอมฯ ของคุณไม่มี FireWire Port เราสามารถหาซื อการ์ ด มาเสี ยบเพิมเติมได้ดว้ ย

ตัวอย่างภาพการ์ ด FireWire (3 ports) ซึ งการ์ ดหนึงอาจมีจาํ นวน port มากกว่าหนึง port ได้

เรืองน่ ารู้ เกีย วกับ Slot

Slot อ่านว่า สล็อต เป็ นช่องทางสื อสารทีอยูบ่ นเมนบอร์ ด ใช้สาํ หรับเพิมเติมอุปกรณ์เสริ มต่าง ๆ ภายใน คอมพิวเตอร์ เช่น การ์ ดจอ, การ์ ดแลน, การ์ ดเสี ยง, การ์ ดวีดีโอเพือจับภาพ เป็ นต้น สล็อตก็มีการพัฒนา เช่นเดียวกับอุปกรณ์อืนๆ โดยเน้นทีทาํ ให้สามารถทํางานได้เร็ วขึน สล็อตทีเราใช้งานในปั จจุบนั ได้แก่ ประเภทของ สล็อต • สล็อต ISA (Industry Standard Architecture) ISA อ่านว่า ไอซ่า เป็ นสล็อตแบบเก่า ปั จจุบนั ไม่เป็ นทีนิยมใช้แล้ว (ปั จจุบนั นิยมใช้ PCI) แต่อาจยังมี คงเหลืออยูบ่ า้ ง มีลกั ษณะเป็ นช่องขนาดยาว สี ดาํ การทํางานจะส่ งข้อมูลได้เพียง 16 บิต


8 •

สล็อต PCI (Peripheral Component Interconnect) เป็ นสล็อตรุ่ นใหม่กว่า ISA มีลกั ษณะคล้าย ISA คือเป็ นช่อง สําหรับเสี ยบการ์ ดมีขนาดสันกว่า ISA ส่ วนใหญ่มีสีขาว การทํางานจะส่ งข้อมูลครังละ 32 บิต ซึ งจะเห็นได้วา่ เร็ วกว่า ISA 1 เท่า สล็อต AGP (Accelerated Graphics Port) เป็ นสล็อตทีนิยมใช้สาํ หรับการใส่ การ์ ดแสดงผล หรื อ การ์ ดจอ โดยเฉพาะผูท้ ีใช้งานทางด้าน 3 มิติ หรื อ 3D เนืองจากมีความเร็ วในการส่ งข้อมูลได้มาก สล็อต CNR (Communication and Networking Riser) เป็ นสล็อตรุ่ นใหม่ อาจมีการติดตังไว้กบั เมนบอร์ ดบางรุ่ น สล็อต CNR นี ใช้สาํ หรับการติดตังการ์ ด แบบ 2 IN 1 เช่น การ์ ดทีเป็ นได้ทงโมเด็ ั มและเน็ตเวิร์ต เป็ นต้น

RAM : หน่ วยความจํา

RAM : Random Access Memory หน่วยความจํา หรื อ แรม เป็ นชินส่ วนหนึงในคอมพิวเตอร์ ทีสาํ คัญมาก อย่างหนึง เป็ นตัวช่วยในการทําให้คอมพิวเตอร์ ทาํ งานได้เร็ วขึน นอกเหนือจากการใช้ CPU ทีมีความเร็ วสู ง และรุ่ นใหม่ ๆ โดยปกติก่อนคอมพิวเตอร์ จะทําการประมวลผล จะมีการอ่านข้อมูลมาเก็บไว้ทีหน่วยความจํา ก่อนเสมอ ดังนัน ถ้าเรามีแรมมากก็ยอ่ มจะทําให้มีพนที ื ในการเก็บข้อมูลเพือทําการประมวลผลมากเช่นกัน *** หน่วยความจํานีเมือปิ ดเครื องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลต่าง ๆ ก็จะหายไป หน่ วยทีใ ช้ ในการวัดหน่ วยความจํา ั หนึ งตัวอักษร • Byte : เปรี ยบเทียบได้กบ • KiloByte (KB) : หนึ งกิโลไบต์มีค่าประมาณ 1,000 ตัวอักษร • MegaByte (MB) : หนึ งเมกกะไบต์มีค่าประมาณ 1,000,000 ตัวอักษร • GegaByte (GB) : หนึ งกิกะไบต์มีค่าประมาณ 1,000,000,000 ตัวอักษร ประเภทของหน่ วยความจํา ั การ์ ดแสดงผล หรื อ การ์ ดจอ • VRAM : Video RAM หน่วยความจําทีใช้กบ ่ น MainBoard • SRAM : Static RAM หน่วยความจําทีมีราคาแพง ติดตังอยูบ • DRAM : Dynamic RAM หน่วยความจําหลักของคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลและคําศัพท์ ทเี กียวข้ อง • EDO Ram : เป็ นแรมประเภทหนึ ง • SDRAM : เป็ นแรมทีมีความเร็ วสู งกว่า EDO Ram


9 • • • • •

DDR RAM : เป็ นแรมรุ่ นใหม่ทีมีความเร็ วสู งกว่า SDRAM RD RAM : เป็ นแรมรุ่ นใหม่ทีมีความเร็ วสู งกว่า DDR RAM SIMM : แผงวงจรทีติดชิปหน่วยความจําเข้าไป Socket : ช่องว่างสําหรับเสี ยบแรม Upgrade : โดยปกติการเพิมความเร็ วในคอมพิวเตอร์ อย่างหนึงทีเป็ นทีนิยมคือ การเพิมแรม การ Upgrade Ram โดยปกติจะต้องสํารวจก่อนว่า เดิมมีแรมอยูเ่ ท่าใด และมีช่องว่าง (Socket) ว่างอยูเ่ ท่าใด และทีสาํ คัญ จะต้องดูคู่มือใน Main Board ว่าสามารถเพิมแรมได้ในลักษณะใด ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ มี 3 Sockets ใส่ ไปแล้ว 64 MB (1 ช่อง เหลือ 2 ช่อง) การเพิมแรมโดยทัว ไปสามารถหา แรม 64 MB มาเพิมได้อีก 2 อัน ขนาดของแรมในท้องตลาดทีนิยมใช้กนั คือ 8MB, 16,MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB

Storage : ทีเ ก็บข้ อมูล โปรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น Windows หรื อ Applications ตัวอืนๆ จะถูกเก็บ ไว้ในคอมพิวเตอร์ ในส่ วนทีเรี ยกว่า Harddisk หรื อ Harddrive ซึ งถือได้วา่ เป็ นอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมหลักของคอมพิวเตอร์ สําหรับหน้าตาของ Harddisk จะมีขนาดเท่ากล่องใบเล็ก ๆ ใบหนึง อุปกรณ์ ทใี ช้ ในการจัดเก็บข้ อมูล • Harddisk

อุปกรณ์หลักในการจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรม Harddisk จะถูกติดตังภายในเครื องคอมพิวเตอร์ ปั จจุบนั จะมีหน่วยความจําเป็ น GegaByte (GB) เช่น 10 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB เป็ นต้น Diskkete


10 อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลทีมีความจุนอ้ ย มีขนาด 3.5 นิว สามารถนําไปเก็บไว้ หรื อย้ายไปยังทีอืน ๆ ได้สะดวก มีความจุที 1.44 MegaByte (MB) การใช้งานจะใช้กบั กับช่อง Disk Drive CD-R, CD-RW

อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลทีนิยมมากในปั จจุบนั ใช้สาํ หรับบันทึกไฟล์เพลง MP3, Photo, VCD มี ความจุโดยประมาณ 650 MB ต่อแผ่น การใช้งานสามารถบันทึกได้โดยใช้เครื อง CD-Rewriter สําหรับ CDROM Drive ในเครื องคอมพิวเตอร์ ทวั ไป สามารถอ่านข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว บันทึกไม่ได้ • Zip Disk : อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลอีกรู ปแบบหนึ ง มีความจุโดยประมาณ 100, 200 MB แล้วแต่ รุ่ นทีใช้ • Tape : เป็ นอุปกรณ์ขนาดเล็ก บางรุ่ นเล็กเท่ากล่องไม้ขีดไฟ มีความจุค่อนข้างสู งมาก นิ ยมใช้ในการ สํารองข้อมูลเก่า ๆ ทีไม่ค่อยได้ใช้งานแล้ว ความจุของ Tape จะมีความจุเป็ น GB ขึนไป การใช้งาน จะต้องใช้กบั เครื องอ่านทีเรี ยกว่า Tape Drive • PD Optical Disk : อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลอีกชนิ ดหนึ ง มีความจุโดยประมาณ 650 MB เท่ากับ แผ่น CD

Multi-Media ถ้าแปลความหมายตรงๆ ของคําว่า Multi-Meda คือสื อในการแสดงมากหนึงหนึง เช่น ภาพ ข้อความ เสี ยง วีดีโอ ภาพเคลือนไหว และอืนๆ อีกมาก สําหรับในระบบคอมพิวเตอร์ แล้ว Multi-Media เป็ นการทํา คอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานในลักษณะของภาพเคลือนไหว และเสี ยงประกอบกัน ถ้าพูดให้ง่าย ๆ ขึนก็คือ ทําคอมพิวเตอร์ ให้สามารถดูหนัง ฟังเพลงได้.. อุปกรณ์ ทใี ช้ ในทํา Multi-Media • Sound Card อุปกรณ์ทีทาํ ให้คอมพิวเตอร์ มีเสี ยง ไม่วา่ จะเป็ นเสี ยงร้อง เสี ยงดนตรี • CD-ROM Drive อุปกรณ์ทีใช้ในการอ่าน VCD, CD Audio (CD เพลงทัว ไป) • Speaker หมายถึง ลําโพงนัน เอง เป็ นอุปกรณ์ทีทาํ ให้เกิดเสี ยง โดยปกติจะต่อสายมาจาก Sound Card


11 TV Card คืออุปกรณ์ทีช่วยทําให้เราสามารถดู TV โดยใช้คอมพิวเตอร์ แทนได้ โดยจะมีความคมชัดเพิมขึน (นอกจากจากการต่อโดยใช้ AGP prot) นอกจากนียังสามารถจับภาพบนหน้าจอ TV ได้อีกด้วย นอกจากอุปกรณ์ดงั กล่าวข้างต้น ยังมีอุปกรณ์อืนๆ อีก เช่น VDO Card ช่วยในการตัดต่อ Video, 3D Card การ์ ดทีใช้สาํ หรับสร้างภาพ 3 มิติ, เล่นเกมส์ เป็ นต้น •

Note Book – คอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา

คอมพิวเตอร์ พกพา (Notebook) เป็ นคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก นําหนักเบา สะดวกในการเคลือนย้าย ประเภทของคอมพิวเตอร์ พกพา 1. โน๊ตบุค๊ (Notebook) - เครื องโน๊ตบุค๊ มีจะนําหนักประมาณ 2.7 - 3.6 กิโลกรัม 2. สับโน๊ตบุค๊ (Sub-Notebook) - มีนาหนั ํ กประมาณ 1 - 2.7 กิโลกรัม ความสามารถจะตํากว่าโน๊ตบุค๊ 3. ปาล์มทอป (Palmtop) - มีขนาดใกล้เคียงกับม้วนวีดีโอเทป ใช้สาํ หรังาน นัดหมาย บันทึกนามบัตร สิ งสําคัญของคอมพิวเตอร์ พกพาคือ แบตเตอร์ รี ซึ งทําให้สามารถใช้งานในทีใด ๆ ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ แล้ว แบตเตอร์ รีจะใช้ได้นานเพียง 2-3 ชัว โมง ดังนันจึงจําเป็ นต้องมีการชาร์ ฟไฟอยูเ่ สมอ ประเภทของแบตเตอร์ รี 1. นิกเกิลแคดเมียม (NiCd) - มีอายุการใช้งาน 1 - 2 ชัว โมง ปั จจุบนั ไม่เป็ นทีนิยมแล้ว และการชาร์ จไฟ ต้องรอให้แบตหมดก่อน และโดยเฉพาะสารแคดเมียมในแบตเตอร์ รียงั มีอนั ตรายอีกด้วย 2. นิกเกิลไฮตราย (NiMH) - มีอายุการใช้งาน 2- 3 ชัว โมง แบตฯ สามารถอัดไฟได้ตลอดเวลาตาม ต้องการ 3. ลิเธี ยมไออน - มีอายุการใช้งาน 4 - 5 ชัว โมง แบตฯมีอายุการใช้งานนานทีสุดและราคาก็แพงด้วย

Keyboard – อุปกรณ์ ในการสั งงานคอมพิวเตอร์


12 Keyboard หรื อแป้ นพิมพ์ในภาษาไทย เป็ นอุปกรณ์มาตรฐานในการสังงานและป้ อนข้อมูลให้กบั คอมพิวเตอร์ คล้ายกับเครื องพิมพ์ดีดทัว ไป เราสามารถแบ่งแยกปุ่ มหลัก ๆ ในการทํางานได้ดงั นี (อนึง สําหรับผูท้ ีใช้เครื องพิมพ์ดีดได้ ก็จะสามารถเรี ยนรู ้การใช้คียบ์ อร์ ดได้อย่างรวดเร็ วยิง ขึน) 1. ปุ่ ม Escape ปุ่ มสําหรับยกเลิกคําสังทีกาํ ลังทําอยู่ หรื อใช้สาํ หรับออกจากโปรแกรมนัน ๆ 2. ปุ่ ม Functions ปุ่ มทีให้ความสะดวกในการเรี ยกใช้คาํ สังอืน ๆ เช่น กดคีย ์ F1 หมายถึงคําสัง Help เพืออ่านข้อมูล การใช้โปรแกรมนัน ๆ 3. ปุ่ ม Print Screen ปุ่ มสําหรับพิมพ์หน้าจอทีเรากําลังใช้งานอยู่ สําหรับในระบบ Windows การ Print Screen จะไม่ พิมพ์ขอ้ มูลทันที แต่จะเก็บไว้ใน ClipBoard เราสามารถเรี ยกข้อมูลนันได้ดว้ ยคําสัง Paste หรื อใช้ คําสัง Ctrl+V ในโปรแกรมใด ๆ ก็ได้ 4. ไฟแสดงสถานะปุ่ ม ไฟแสดงสถานะการใช้งานของปุ่ ม Num Lock, Caps Lock Scroll Lock 5. ปุ่ ม Caps Lock และปุ่ ม Shift ปุ่ มทีเหมือนกับปุ่ ม ยกแคร่ ในเครื องพิมพ์ดีดทัว ๆ ไป ใช้สาํ หรับควบคุมพิมพ์ตวั อักษรเล็ก-ใหญ่หรื อ พิมพ์ตวั อักษรทีดา้ นบน (คียบ์ อร์ ดหนึงปุ่ มจะมีตวั อักษรทังด้านบนและล่าง) ปุ่ ม Caps Lock กดครัง เดียว (สังเกตได้จากไฟ Caps Lock ทีดา้ นบนขวามือ) ถ้าต้องการยกเลิกให้กดอีกครัง ส่ วน ปุ่ ม Shift เป็ นการใช้คาํ สัง Caps Lock ชัว คราว) 6. ปุ่ ม Ctrl และปุ่ ม Alt Ctrl มาจากคําว่า Control ส่ วน Alt มาจากคําว่า Alternate เป็ นปุ่ มพิเศษทีใช้ร่วมกับปุ่ มอืน ๆ เพือใช้ ในการเรี ยกคําสังลัด เช่น Alt+F4 ใช้ในการปิ ดโปรแกรม 7. ปุ่ ม Spacebar ปุ่ มทีใช้สาํ หรับเพิมช่องว่างระหว่างตัวอักษร 8. ปุ่ ม Backspace ปุ่ มนีใช้สาํ หรับลบตัวอักษร โดยจะลบจากขวามาด้านซ้ายมือ 9. ปุ่ ม Enter ปกติจะใช้ปุ่มนีเพือยืนยันการทํางานในคําสังนัน ๆ แต่อาจหมายถึงขึนบรรทัดในกรณี ใช้งานในเรื อง การพิมพ์จดหมาย


13 10. ปุ่ ม ตัวเลข กรณี ไฟทีปุ่ม Num Lock ติด เราสามารถพิมพ์ตวั เลข จากตําแหน่งนีได้ แต่ถา้ ดับ หมายถึง ให้ใช้ ลูกศรแทน 11. ปุ่ ม ลูกศร ปุ่ มใช้สาํ หรับเลือน Cursor ไปซ้าย ขวา ล่าง บน Tips :: ปุ่ ม Windows :: ปุ่ มพิเศษใช้แทนการกดปุ่ ม Start เริ มใช้มาตังแต่ Windows เวอร์ ชนั 95 Tips :: ปุ่ ม ลูกศร :: ปุ่ มพิเศษใช้แทนการกด คลิกขวา (Right Click) บนเม้าส์ Tips :: กรณี โปรแกรมมีขอ้ ความ 'press any key to continue' หมายถึงให้คุณกดปุ่ มใด ๆ ก็ได้ เพือเริ มทํางาน ต่อไป

Mouse – อุปกรณ์ ในการสั งงานคอมพิวเตอร์

Mouse ปั จจุบนั ถือได้วา่ เป็ นอุปกรณ์มาตรฐานในการสังงานและป้ อนข้อมูลให้กบั คอมพิวเตอร์ อีก อย่างหนึง นอกเหนือจาก คียบ์ อร์ ดแล้ว โดยทัว ไปของเม้าส์ จะมีสายต่อไปยัง COM Port ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ ปุ่ มของเม้าส์จะมี 2 ปุ่ ม ซ้ายและขวา เมือหงายเม้าส์จะมีลูกบอลเล็ก ๆ ด้านหลังเป็ นตัวควบคุม การใช้งานจะวางเม้าส์ส่วนทีมีลูกบอลลง การควบคุมปุ่ มจะใช้นิวชี กดปุ่ มซ้าย นิวกลาง กดปุ่ มขวา การใช้ งานทัว ไปของเม้ าส์ • Click - คลิกด้ านซ้ ายหนึงครัh ง คําสังในการเลือกข้อมูล ภาพ • Double Click - คลิกด้ านซ้ ายติดต่ อกัน 2 ครัh ง กดเพือเลือกใช้โปรแกรม • Drag - คลิกด้ านซ้ าย ลากและวาง ใช้ในลักษณะการเคลือนย้ายข้อมูล หรื อรู ปภาพ • Right Click - คลิกด้ านขวาหนึงครัh ง ใช้เรี ยกคําสัง หรื อเมนูพิเศษ Mouse Pad คือ แผ่นรองเม้าส์ ช่วยทําให้การเคลือนไหวของเม้าส์ได้สะดวกยิง ขึน Wireless Mouse คือ เม้าส์ไร้สาย เป็ นพัฒนาการของเม้าส์ เพือความสะดวกอีกอย่างหนึ ง


14

บทที 2 Windows 95,98 ระบบปฏิบตั ิการยอดฮิตตัวหนึงของโลก

ผมเชือว่ามากกว่า 80% ของ computer ในโลกนี คงจะติดตังระบบปฏิบตั ิการทีชือ Windows ซึ ง เจ้าของผลิตภัณฑ์นีคือ Microsoft บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ดา้ นซอร์ ฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ระดับโลก หรื อจะกล่าวให้ง่าย ๆ ขึน คนทีใช้คอมพิวเตอร์ ทุกคน จะรู ้จกั Windows แต่ก็เชือได้อีกนัน แหละว่า ยังมีคนอีกจํานวนมากทียงั ไม่ มีความรู ้เกียวกับ Windows ดีพอ ถ้าอย่างนัน ขอเชิ ญมาศึกษาการใช้งาน Windows ร่ วมกันดีไหมครับ Windows คือ ระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) ซึ งจะต้องติดตังในคอมพิวเตอร์ ก่อน การติดตัง ซอร์ ฟแวร์ อืน ๆ การทํางานจะทํางานในลักษณะใช้รูปภาพแทนคําสัง หรื อทีเรี ยกศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ วา่ GUI (Graphic User Interface) ทําให้การศึกษาหรื อการใช้งานเป็ นได้ค่อนข้างง่ายและรวดเร็ ว การใช้งาน Windows นอกเหนื อจากอุปกรณ์พืนฐานของคอมพิวเตอร์ ทวั ไปแล้ว Mouse คืออุปกรณ์ตวั หนึงทีสาํ คัญมาก ทีสุดในการใช้งาน พัฒนาการของ Windows Windows เริ มมีการพัฒนาการนานแล้ว โดยเริ มมีการนิยมใช้ตงแต่ ั เวอร์ ชนั 3.0 และพัฒนาเรื อยมา เป็ น 3.1, 3.11 for workgroup, 95, 98, และเรื อยมาถึง Windows 2000 จนถึง Windows ME ตามด้วย Windows XP ในปั จจุบนั นอกจาก Windows เวอร์ ชนั ต่าง ๆ ทีกล่าวไปแล้ว ยังมีตระกูล Windows อีก ประเภทหนึงคือ Windows NT ซึ งถือว่าเป็ นระบบปฏิบตั ิในระดับ High-End มีสเถียรภาพในการทํางานสู ง (Windows NT มีการพัฒนาเป็ น Windows 2000 และ Windows XP ในปั จจุบนั ) Windows NT, Windows 2000 เป็ นระบบปฏิบตั ิทีเหมาะสําหรับองค์กรมากกว่าใช้งานส่ วนบุคคล PDA/Palm คอมพิวเตอร์ มือถือขนาดเล็ก


15 Palm คืออะไร Palm คือ electronic organizer ทีมีคุณสมบัติเทียบเคียง PC แต่มีขนาดเล็ก นําหนักเบา สามารถพกพา ใส่ กระเป๋ าได้สะดวก ระบบ Palm มีระบบปฏิบตั ิการ (OS) ของตนเอง นัน คือ Palm OS platform ปั จจุบนั ถือ ว่าเป็ นอุปกรณ์อิทรอนิกส์อย่างหนึงทีนิยมมาก และด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื อง ทําให้ Palm สามารถทํางาน ได้ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ เลยทีเดียว Pocket PC หมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือ (ขนาดเล็กประมาณฝ่ ามือ แต่ถา้ เปรี ยบเทียบกับ Palm จะมีขนาดใกล้เคียงกัน) ถือได้วา่ Pocket PC เป็ นคู่แข่งของ Palm เลยทีเดียว Palmใช้ระบบปฏิบตั ิการ Windows CE สําหรับคุณลักษณะพิเศษของ Pocket PC นอกเหนื อจากขนาดเล็กและทํางานได้อย่าง orgranizer แล้ว ยังสามารถทํางานได้ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ ไม่วา่ จะเป็ นการใช้งานทางด้าน Word, Excel, Outlook, Internet หรื องานทางด้าน มัลติมีเดีย ก็สามารถทําได้เช่นกัน

โปรแกรมพืนฐานทีมากับเครื อง ความสามารถพิเศษของ Palm ใช้งานง่าย ง่ายกว่าคอมพิวเตอร์ เสี ยอีก สามารถป้ อนข้อมูลด้วยการเขียนได้ดว้ ยโปรแกรม Graffiti, เล่น internet, รับส่ ง E-mail, อ่าน E-Book นอกจากนียังมี Software ที support มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเกมส์ ตารางนัดหมาย ดิกชันนารี การทํา SpreedSheet และอืน ๆ โดยสามารถโอนย้ายข้อมูล (HotSync) ผ่านทาง คอมพิวเตอร์ ได้ Palm Desktop ? โปรแกรมทีให้มาพร้อมกับเครื อง Palm การใช้งานหลัก ๆ คือสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่นเบอร์ โทรศัพท์ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ จากนันทํา Hotsync เพือนําข้อมูลส่ งเข้าเครื อง Palm นอกจากจะส่ งผ่านข้อมูล แล้ว ยังเป็ นการสํารองข้อมูลจากเครื อง Palm ของคุณอีกด้วย

โปรแกรมประจําเครืองคอมฯ สิ งหนึงซึ งเป็ นคําถามยอดฮิต เวลาทีคุณซือเครื องคอมพิวเตอร์ มักจะได้ยนิ ผูข้ ายถามว่า ต้องการ โปรแกรมอะไรบ้าง ซึ งผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่ ก็ไม่ทราบว่าควรจะมีโปรแกรมอะไรบ้าง แต่ทีแน่ ๆ ส่ วนใหญ่ก็จะ ตอบว่าต้องการ Windows วันนีทางไอที-ไกด์ ขอแนะนําโปรแกรม ทีควรมีติดตังไว้ประจําเครื อง คอมพิวเตอร์ ของคุณ.. สํ าหรับการใช้ งานทีบ ้ าน • Microsoft Windows สําหรับเครื องคอมฯ CPU Pentium ถึง Pentium II แนะนําให้ให้ติดตัง Windows 95, 98 หรื อ


16

Windows ME ทังนี จะทําให้ระบบคอมฯ ของคุณ ทํางานได้ค่อนข้างเร็ ว สําหรับผูซ้ ื อคอมฯ ใหม่ ที เป็ น Pentium III ขึนไป ถ้าต้องการติดตัง Windows 2000, Windows XP ก็ยอ่ มได้ แต่ควรมีแรมอย่าง น้อย 128 MB ขึนไปน่ะครับ Microsoft Office โปรแกรมสําหรับงานพิมพ์ งานตาราง งานพรี เซ็นเตชัน งานฐานข้อมูล เป็ นชุดโปรแกรมทีรวม ความสามารถหลาย ๆ อย่าง สามารถเชือมโยงข้อมูลระหว่างโปรแกรมได้ สําหรับผูใ้ ช้งานบางคน อาจเลือกโปรแกรมชุ ด office ในค่ายอืน ๆ อีกได้เช่น Lotus, หรื อ Pladao ปลาดาว ซึ งเป็ นโปรแกรม ทีพฒั นาสําหรับคนไทยโดยเฉพาะ เป็ นต้น Acrobat Reader โปรแกรมทีใช้สาํ หรับการอ่านไฟล์ทีมีนามสกุล PDF ซึ งเป็ นไฟล์อีกประเภทหนึงทีมีผนู ้ ิยมใช้งาน มากทีสุดในโลกอีกตัวหนึง โปรแกรมนีเป็ นฟรี แวร์ สามารถ download ฟรี ได้ที web site Adobe.com หรื ออ่านข้อมูลเพิมเติมได้ที Acrobat Winzip หรื อโปรแกรมอืน ๆ ทีช่วยในการบีบอัดข้อมูล เพราะจะมีประโยชน์มากเวลาทีมีการ download ข้อมูล หรื อโปรแกรมจาก internet ส่ วนใหญ่มกั จะเก็บในรู ปแบบของไฟล์ทีถูกบีบอัด นอกจาก winzip แล้วยังมีโปรแกรมอีกตัวหนึงทีน่าสนใจคือ WinRAR ศึกษาวิธีการใช้งาน สามารถคลิกอ่าน ข้อมูลเพิมเติมได้ที Winzip ACD See โปรแกรมทีใช้ในการ view ดูภาพต่าง ๆ สะดวกดี สําหรับนักสะสมรู ปภาพ หรื อผูท้ ีใช้งานเกียวกับ ภาพโดยเฉพาะ เวอร์ ชนั ใหม่ ๆ จะมีคาํ สังในการจัดการ ปรับแต่งสี สรรของภาพรวมให้ดว้ ย คลิก อ่านข้อมูลและ dowload เพิมเติม Mcafee หรือ Norton Antivirus อีกหนึงโปรแกรมทีมีควรติดตังไว้ในคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยก็ช่วยป้ องกันได้ ณ ระดับหนึง เพราะ ปั จจุบนั ไวรัส แพร่ กระจายได้ค่อนข้างรวดเร็ วมาก และถ้าคุณเป็ นผูห้ นึงทีใช้งาน internet ละก็ ไม่ ควรพลาดเลยทีเดียว สนใจอ่านข้อมูลเพิมเติม การใช้งานของ Mcafee Download Accelerator Plus เป็ นหนึงในอีกหลายๆ โปรแกรมทีช่วยในการ download โปรแกรมหรื อข้อมูลทาง internet สําหรับ นัก downloader โดยเฉพาะ โปรแกรมนีช่วยให้ download ได้เร็ วขึนกว่าปกติมากจริ งๆ ยืนยันได้ 100% ทางผูผ้ ลิตแจ้งว่าเร็ วถึง 300% สนใจคลิกอ่านข้อมูลและ dowload โปรแกรมฟรี ได้ที DAP+ ส่ วนโปรแกรมอืนๆ ทีช่วยในการ download เร็ วขึน เช่น GetRight เป็ นต้น Winamp ฟรี โปรแกรมสําหรับเล่นไฟล์ MP3 และไฟล์ทางด้าน multi-media อืนๆ อีกมากมาย ถือได้วา่ เป็ น


17

โปรแกรมทีนกั คอมพิวเตอร์ รู้จกั ดี โปรแกรมนีสามารถเปลียนแปลง skin ในรู ปแบบต่าง ๆ ได้ มากมาย (สามารถหา download ได้ฟรี ตาม web site ต่างๆ ) สนใจ คลิกอ่านข้อมูลและ dowload โปรแกรมฟรี ๆ ได้ที Winamp Power DVD โปรแกรมสําหรับดูภาพยนตร์ VCD ทีเป็ นทีนิยมมากทีสุดในประเทศไทย นอกเหนื อจาก Windows Media Player (ซึ งมาพร้อมกับ Windows)

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทางเราเชื อว่า จะเป็ นประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ย สําหรับนักคอมพิวเตอร์ มือใหม่ ทุก ๆ ท่าน ถ้าต้องการคําแนะนําเพิมเติม เขียน mail มาคุยกันได้ที


18

บทที 3 การดูแลรักษาเครืองคอมพิวเตอร์ เพือให้อายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ ยาวนานขึน และลดปั ญหาจุกจิกต่างๆ เกียวกับคอมพิวเตอร์ ของ คุณ เราขอแนะนําการทําความสะอาดเครื องคอมฯ ทังภายในและภายนอกดังนี การทําความภายนอกเครืองคอมฯ • ใช้นายาทํ ํ าความสะอาดสําหรับเครื องคอมฯ เช็ด บริ เวณด้านนอก โดยอาจใช้พกู่ นั เล็กๆ ช่วยในการ ปั ดฝุ่ นออกเสี ยก่อน จากนันจึงใช้นายาทํ ํ าความสะอาดเช็คเครื องคอมฯ ข้อควรระวัง! โดยปกตินายา ํ เหล่านี ห้ามเช็คหน้าจอ ถ้ามีฝนหรื ุ่ อคราบนิวมือ ให้ใช้ผา้ สะอาดเช็ดก็เพียงพอแล้ว (ทิป นํายาทํา ความสะอาด โดยทัว ไป การใช้ควรใส่ นายาบนผ้ ํ าทีสะอาด จากนันลูบไปบริ เวณตัวเครื อง ทิงไว้สัก พัก และค่อยเช็ดออก จะช่วยลดแรงในการขัดได้มาก) การทําความภายในเครืองคอมฯ • สํ ารองข้ อมูล เพือเป็ นการป้ องกันปั ญหาของคอมพิวเตอร์ ทีอาจเกิดขึนได้ทุกขณะ การสํารองข้อมูลอย่าง สมําเสมอ จะช่วยลดปั ญหาของคุณได้มากทีเดียว การสํารองข้อมูลอาจสํารองลงแผ่น ดิสก์, ซี ดี หรื อ อาจแบ่ง partition ในฮาร์ ดดิกส์ แล้วทํารองไว้ ทังนีคงขึนกับกําลังเงินทีเรามีอยู่ • ทําความสะอาดแผงวงจร ปั ญหาอย่างหนึงทีสาํ คัญทีทาํ ให้คอมพิวเตอร์ เกิดเสี ยหายได้ นัน คือ ความชืนและฝุ่ นละอองทีเกาะ ตามอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนัน เราจึงควรทําความสะอาดบ้างอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง ทังนีขึนกับสถานทีที ติดตังคอมฯ ว่าอยูใ่ นพืนทีทีมีฝนละอองมากน้ ุ่ อยเพียงใด การทําความสะอาด จําเป็ นต้องต้องเปิ ดฝา เครื อง จากนันให้ใช้เครื องเป่ าผม หรื อเครื องดูดฝุ่ น (ขนาดเล็ก) ใช้เป่ า หรื อดูดฝุ่ นออกมา ระวังเวลา ดูดหรื อเปล่า อย่าเข้าใกล้แผงวงจรมากนัก •

ตรวจสอบฮาร์ ดดิสก์ ฮาร์ ดดิสก์เป็ นอุปกรณ์ทีในการจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมทีถูกใช้งานมากทีสุด ดังนีเราจึงควรมีการ ตรวจสอบ ฮาร์ ดดิสก์เป็ นประจําอยูเ่ สมอ โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบ เช่น ลบขยะภายในเครื อง Disk Cleanup, ตรวจสอบดิสก์ Scandisk และ จัดเรี ยงข้อมูลในดิสก์ Disk Defregment (อย่างน้อยเดือนละ ครัง) ตรวจสอบไวรัส วิธีการหนึงทีจะช่วยลดปั ญหา และช่วยในการทํางานของคุณให้ราบรื นด้วย เนืองจากปั จจุบนั ไวรัส มีการแพร่ กระจายทุกวัน และโดยเฉพาะการใช้งาน internet & Email ก็เป็ นทีแพร่ หลายมากด้วย


19 ดังนันโอกาสในการติดไวรัสย่อมเกิดขึนได้เสมอ การป้ องกันย่อมดีกว่าแก้ปัญหาแน่นอน ดังนันการ ติดตังโปรแกรมเพือป้ องกันและตรวจสอบไวรัส ย่อมเป็ นสิ งจําเป็ นอย่างหนึงทีตอ้ งกระทํา และ นอกจากนี คุณจําเป็ นจะต้องมีการ update ไฟล์ทีสามารถป้ องกันไวรัสตัวไวรัสอย่างสมําเสมออีก ด้วย (อย่างน้อยอาทิตย์ละครัง) http://61.19.112.242/modules/UpDownload/store_folder/Computers_Program/TrainDocument


อ้ างอิง


ผู้จัดทํา / ผู้รวบรวมเรียบเรียง

computer basic  

computer basic