Page 1

Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

5 6 7 8

AP-PS-QH-SPALI ขึน้ แทน Top Pick กลุม แตถาเลือกไมถูกเชิญมาลองกองทุนอสังหาฯ ก่อนถึงเทศกาลหยุดยาว ชาวเก็งกำไรอย่าเพิ่งถอยหนี “ดีบีเอส วิคเคอร์ส” สรร 4 หุ้นตัวเด่นประจำกลุ่มนำทีมโดย SPALI, AP, PS และ QH เลือกช้อปส์ คลายร้อนกันตามใจปราถนา ขณะที่เซียนกลยุทธ์ชี้ประเด็นกนง. หั่นดบ. ต้องลุ้น ให้ลดไม่น้อยกว่าคาดที่ 0.25-0.5% จึงจะช่วยเสริมแรงให้หุ้นวิ่งต่อได้ชัดๆ แต่หาก ยังไม่พร้อมเสี่ยงแนะหันมาดูกองอสังหาฯบ้าง ด้วยข้อดีจ่ายปนผลหนักสม่ำเสมอ สถิติเกิน 10% ทั้งสิ้น ต‡อหนˆา 3

News Station

สหรัฐฯผอนปรนเกณฑ์ ‘mark-to-market’ ปาย XD ไมระคายผิว AIM ขอแนะนำ TT&T อีกที (อยาเพิง่ เบือ่ กันหละ) กรุงไทยปลอยสินเชื่อSME 2เดือน2 พันลบ.

9

Dynamic Station

10

เที่ยววัด

12

Professional Station

13

Basuka Never Dies

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

ตามหาไอพีโอไตรมาส 2 วัดแรกแหงเมืองอุบลฯ SCB แพงไปแลว

พรอมมัย๊ คะคุณขา??? หนายการเมือง

เปดโผหุนเดนรับลมรอนเมษาฯ โบรกฯชวนลุยกลุมสื่อสาร-สิ่งพิมพ-คาปลีก

“ทรีนีตี้” เปดโผหุ้นเด่นประจำเดือนเมษาฯ เจอกลุ่มสื่อสาร-สิ่งพิมพ์ค้ า ปลี ก สุ ด น่ า ลุ ย แนะนำ CPALL, TOP, BCP, PTTAR, PTT, SCB, KBANK, BGH, BEC, MAJOR และ SPALI ส่วนตัวที่เตือนให้เลี่ยงมี TTW, LH, IRPC, THAI, TPC, TRUE และ CCET สำหรับภาพทั้งไตรมาสนี้ มีกลุ่มพลังงานและปโตรเคมี อาทิ TOP, PTTAR, PTT และ BCP เปนของดี แต่พอย่างเข้าเดือนหก โปรดระวังของหมดอายุ ต‡อหนˆา 4

ทองตก! THL หมดเสนหช วั่ คราว

เสือซอนเล็บ

“ชนะชัย จุลจิราภรณ” ตอนที่ 6

ต‡อหนˆา 11

หวัน่ แรงเก็งกำไรหนี หุน ลงสูพ  นื้ ฐาน 1.27 บ.

หมดเสน่ห์ชั่วคราว หุ้น THL เสื่อมตามราคาทอง หลังโลกเบนความสนใจ กลับมาตลาดทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เห็นราคาวันนี้แพงไป ให้มูลค่าพื้นฐานอยู่ ที่ 1.27 บาท และเกรงนักลงทุนโยกไปเล่นตัวอื่นตามประเด็นเศรษฐกิจ ด้านกูรู เทคนิคมองสัญญาณกราฟกำลังกลายร่างเปนขาลง หากใครรักจริงโปรดอดใจรอ คอย ไว้ซื้อแถวแนวรับ 1.36-1.34 บาท ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 1.45 บาท ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

CRANE

หน้า 2

ด (มหาชน) บริษัท ชูไก จำกั ฒน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวั ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 โทรสาร 0-2316-6574 www.chukai.co.th

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) 42/51 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) 4/2 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) 195/95 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) 68/55 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552 AP-PS-QH-SPALI (ต่อจากหน้า 1) ลงทุน บล. เอเซีย พลัส คาดว่า การ **เฟนอสังหาฯ พบ SPALI ** ประชุ ม คณะกรรมการนโยบาย ฝายวิเคราะห์หลักทรัพย์ดีบี การเงิน (กนง.) ที่จะมีการประชุมเพื่อ เอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุใน ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 8 เม.ย. บทวิ เ คราะห์ ว่ า หุ้ น กลุ่ ม ที่ อ ยู่ อ าศั ย นี้ จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง มี น้ ำ หนั ก ารลงทุ น ในภาพรวมเป น อีก 0.5% ลงมาอยู่ที่ระดับ 1% ซึ่งจะ “Neutral” ซึ่ ง สถานการณ์ ที่ มี ผ ล ส่งผลดีต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ใน 3 ก ร ะ ท บ ต่ อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม คื อ ประการ ประการเเรก กลุ่มอสังหาฯ สถานการณ์ ค วามคื บ หน้ า เรื่ อ งการ ซึ่ ง ปกติ มี ห นี้ สิ น ค่ อ นข้ า งมากจะ ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ส า ม า ร ถ ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ม า ก ขึ้ น อสังหาริมทรัพย์อย่างเปนทางการหลัง เนื่องจากอัตราค่าดอกเบี้ยต่ำลง ประ จากได้ ป ระกาศต่ อ อายุ ไ ปเรี ย บร้ อ ย การต่อมาประชาชนจะเริ่มมีความมั่น แล้วตั้งแต่ก่อนหมดอายุ 28 มี.ค.52 ที่ ใจในการซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้นจาก ผ่ า นมา แต่ ก ารประกาศต่ อ อายุ ล ด หย่ อ นภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะจาก 3.3% เหลือ 0.11% ยังไม่มีออกมา สำหรั บ ผลกระทบคื อ เป น ลบเล็ ก น้ อ ยในระยะสั้ น เพราะผู้ ประกอบการจะชะลอการโอน กรรมสิทธิ์ให้ช้าลง (แต่เชื่อว่าในที่สุด แล้ ว จะมี ก ารประกาศราชกิ จ จา นุ เ บกษาเรื่ อ งต่ อ อายุ ล ดหย่ อ นภาษี ธุรกิจเฉพาะออกมา แม้จะล่าช้าบ้าง) ดั ง นั้ น เมื่ อ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ไ ปก่ อ น ประกาศก็จะได้รับการชดเชยการลด หย่ อ นภาษี ย้ อ นหลั ง (เสี ย ไปก่ อ น 3.3% และจะได้ชดเชยกลับมา 3.2%) แต่ไม่มีความแน่นอนว่ากว่าจะได้เงิน คืนจะเปนเมื่อใด ดังนั้นหากลูกค้าไม่ เร่งโอนจริง ๆ ก็จะชะลอออกไป แต่ เมื่อมีการประกาศอย่างเปนทางการ แล้ว การโอนกรรมสิทธิ์ก็จะกลับเข้าสู่ ภาวะปกติ และที่คั่งค้างอยู่ก็จะมีการ เร่ ง โอนในภายหลั ง ดั ง นั้ น ในระยะ กลางถึงยาวเรื่องดังกล่าวจึงไม่น่าจะ มีผลกระทบแต่อย่างใด อย่ า งไรก็ ต ามหุ้ น Top Pick ในกลุ่มที่ที่แนะนำ ซื้อ คือ AP, PS, QH และ SPALI โดยเฉพาะ SPALI ยังขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าหลัก เหตุผลข้างต้น และประการสุดท้าย ทรัพย์อื่นที่เปน Top Pick ถือเปน นั ก ลงทุ น ซึ่ ง ปกติ ส่ ว นมากจะลงทุ น Laggard ทั้งๆ ที่ คาดว่าบริษัทจะ ระยะสั้ น จะเริ่ ม มี ก ารลงทุ น ในระยะ ประกาศกำไรสุทธิ 1Q52 ออกมาดี ยาวมากขึ้น มาก ทำสถิ ติ สู ง สุ ด และชนะ นายกวี ชู กิ จ เกษม ผู้ ช่ ว ย อุตสาหกรรม (Outperform) กรรมการผู้จัดการ ฝายวิเคราะห์หลัก ทรัพย์ บล. กสิกรไทย กล่าวว่า แนว **หวั ง สั ป ดาห แ ห ง กนง. ช ว ยลด โน้มดัชนีฯ 7-10 เม.ย.นี้ คาดการณ์ ดบ. เสริมความคึก** ว่า โดยการประชุมในวันที่ 8 เม.ย. นายเตชธร ลาภอุดมสุข ผู้ ของ กนง. ประเมิ น ว่ า อาจจะ อำนวยการอาวุ โ สฝ า ยกลยุ ท ธ์ ก าร พิ จ ารณาปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย Print

Next Page

News Station นโยบายลง 0.25-0.50% จากปจจุบัน ที่มีอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.5% ซึ่งไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น ไทย เนื่องจากเปนไปตามคาดการณ์ ของตลาด แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามหาก กนง.ไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจส่ง ผลกระทบต่อจิตวิทยาการลงทุน แต่ ทั้งนี้ยังเชื่อว่า กนง. มีโอกาสสูงที่จะ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย **ความเห็ น ต า ง จึ ง ชวนลอง กองทุนอสังหาฯ** นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้อำนวยการฝายวิจัย บล.เอเซีย พลัส

ประเมิ น ว่ า ป จ จุ นั บ หุ้ น ในกลุ่ ม อสังหาริมทรัพย์ยังนับว่ามีความเสี่ยง ในการลงทุน จึงแนะนำให้นักลงทุน พิ จ ารณาเลื อ กลงทุ น ในกองทุ น อสังหาริมทรัพย์จะดีกว่า เพราะถือว่า ทำได้ง่ายและเปนการกระจายความ เสี่ ย งให้ กั บ พอร์ ต การลงทุ น อย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพในภาวะที่ เ งิ น ฝากให้ ดอกเบี้ยต่ำ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบการ ลงทุ น ในหุ้ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ Previos Page

First Page

หน้า 3

กองทุนอสังหาริมทรัพย์จะเปนการ แยกระดั บ ความเสี่ ย งและผล ตอบแทนออกจากกันดังนี้ คือ หุ้น อสังหาริมทรัพย์จัดเปนการลงทุนที่ ความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็สูง ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น (High Risk High Return) ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี หุ้ น อสังหาริมทรัพย์หลายตัวที่ให้อัตรา ต อ บ แ ท น จ า ก เ งิ น ป น ผ ล ห รื อ Dividend Yield สู ง กว่ า 10% เพราะราคาได้ ต กลงมามากตาม ภาวะตลาด เช่น LPN มี Dividend Yield สูงกว่า 14% ในขณะที่ SC มี Dividend Yield สูงกว่า 10% และ NOBLE ให้ Dividend Yield 10% โดยประเมิ น ว่ า ภาพรวม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปนี้จะไม่เติบโต มากนั ก เพราะความเชื่ อ มั่ น ของ ประชาชนถูกบั่นทอนมากจากปญหา เศรษฐกิจโลกและการเมือง ซึ่งแม้หุ้น ในกลุ่ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ าจมี ผ ล ประกอบการที่ดี เพราะมีการรับรู้ราย ได้ จ ากงานในมื อ (Backlog) ต่ อ เนื่องจากปที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยั ง ไม่ มี ห ลั ก ประกันว่าราคาหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ ตกต่ำมาแล้วจะไม่ลดลงไปกว่านี้แต่ สำหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ตาม สถิ ติ ที่ ผ่ า นมามี ก ารจ่ า ยเงิ น ป น ผล ตอบแทนผู้ถือหน่วยอย่างต่อเนื่องถึง ปละ 4 ครั้ง โดยจะจ่ายรายไตรมาส และผลตอบแทนหรื อ Dividend Yield ส่วนใหญ่จะสูงกว่า 10 ทั้งสิ้น อีกทั้งราคาก็ไม่ตกต่ำตามภาวะตลาด มากนัก ถ้าเทียบ Performance โดย รวมก็ถือว่าดีกว่าตลาด โดยกองทุนอสังหาฯ ขณะนี้ มีเกินว่า 50% ที่ราคาซื้อขายต่ำกว่า NAV แต่ความเสี่ยงที่ต้องประเมินของ กองทุนอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ที่สภาพ คล่ อ งและการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ทั้ ง การ ติดต่อกับเจ้าของสินทรัพย์ในกองทุน และฟนด์เมเนเจอร์นักลงทุนจึงต้อง เลื อ กกองทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี สภาพคล่ อ งสู ง และผลการ ดำเนินงานมีทิศทางที่ดี รวมถึงมีบท วิเคราะห์จากนักวิเคราะห์หลายแห่ง รองรับเพื่อให้พิจารณาข้อดีข้อเสียได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552 AP-PS-QH-SPALI (ต่อจากหน้า 3) ทุ ก ไตรมาสคิ ด เป น Dividend สำหรั บ กองทุ น Yield ที่ สู ง มากกว่ า 9% ต่ อ ป อสังหาริมทรัพย์ที่ บล.เอเซีย พลัส นอกจากนี้ศูนย์การค้าและอาคาร เชื่อว่าโดดเด่นที่สุด และน่าลงทุน สำนักงานที่เข้าลงทุนมีศักยภาพสูง คื อ CPNRF หรื อ กองทุ น และมีรายได้ต่อเนื่องจากรายได้ค่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เช่า ซึ่งผู้เช่ามีความหลากหลายใน โดยปจจุบันมีราคาซื้อขายที่ 7.80 ธุ ร กิ จ จึ ง ช่ ว ยกระจ่ า ยความเสี่ ย ง บาท ต่ำกว่า NAV ณ สิ้นป 2551 ที่ รายได้จึงมั่นคงและแน่นอนในยาม 9.88 บาท อยู่ ป ระมาณ 6.4% เศรษฐกิจถดถอย และอีกกองทุนที่ ขณะที่การจ่ายเงินปนผลสม่ำเสมอ น่าสนใจคือ TFUND ที่ให้อัตราผล

เปดโผหุนเดน

(ต่อจากหน้า 1)

นางวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การฝ า ย วิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY) กล่าวว่า กลยุทธ์การลงทุนในเดือน เม.ย.นี้ แนะนำอุ ต สาหกรรมที่ ใ ห้ น้ำหนักการลงทุนที่มากกว่าตลาด (Over Weight) คือหุ้นกลุ่มสื่อสาร ได้แก่ ADVANC และ DTAC รวม ทั้งหุ้นสื่อและสิ่งพิมพ์ และกลุ่มค้า ปลีก อีกทั้งแนะนำเปนหุ้นราย ตัว ดังนี้ คือ CPALL, TOP, BCP, PTTAR, PTT, SCB, KBANK, BGH, BEC, MAJOR และ SPALI โดยปรับเปลี่ยน TTW ออกไป ส่ ว น หุ้ น ที่ แ น ะ น ำ หลีกเลี่ยงการลงทุนและให้น้ำหนัก น้ อ ยกว่ า ตลาด คื อ LH, IRPC, THAI, TPC, TRUE และ CCET สำหรับกลยุทธ์การลงทุน ในไตรมาส 2/52 ให้ น้ ำ หนั ก การ ลงทุ น มากกว่ า ตลาดในหุ้ น กลุ่ ม พลังงานและปโตรเคมี อาทิ TOP, PTTAR, PTT และ BCP โดยให้

ทองตก!

(ต่อจากหน้า 1)

ผู้สื่อข่าวรายงานราคาหุ้น บริ ษั ท ทุ่ ง คาฮาเบอร์ จำกั ด (มหาชน) หรือ THL ศุกร์ที่ผ่านมา ปดที่ 1.38 บาท ลบ 0.04 บาท หรือ -2.28% มูลค่าซื้อขาย 35.99 ล้าน บาท ฝ า ยวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บล.ดี บี เ อส วิ ค เคอร์ ส (ประเทศ ไทย) ระบุ ว่ า ราคาทองที่ ต ลาด สหรั ฐ ป ด ตลาดร่ ว งลงอย่ า งหนั ก (ปลายสั ป ดาห์ ก่ อ น) เป น ผลจาก

News Station

หน้า 4

ต อ บ แ ท น จ า ก เ งิ น ป น ผ ล ห รื อ Dividend Yield สูงเกือบ 10% โดย TFUND ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ น โรงงานอุตสาหกรรม 131 แห่ง ของ

TICON ซึ่ ง มี ฐ านรายได้ จ ากการ ดำเนินงานมั่นคง โดย TICON มี มูลค่าตลาดสูงถึง 6 พันล้านบาท และมีสภาพคล่องสูง

น้ำหนักการลงทุนน้อยกว่าตลาดฯ ในช่วงไตรมาส 3 และให้น้ำหนัก การลงทุ น เท่ า กั บ ตลาดฯ ในช่ ว ง ไตรมาส 4 ด้ า น หุ้ น ก ลุ่ ม สิ น ค้ า โภคภัณฑ์ อาทิ TTA และ TSTH ที่ ให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาด ในช่วงไตรมาส 2 นั้น ได้ให้น้ำหนัก การลงทุนน้อยกว่าตลาดฯ ในช่วง ไตรมาส 3 และให้ น้ ำ หนั ก การ ลงทุ น เท่ า กั บ ตลาดฯ ในช่ ว งไตร มาส 4 หุ้น ส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ SCB และ KBANK โดยให้ น้ ำ หนั ก การลงทุ น เท่ า กั บ ตลาดฯ ในช่วงไตรมาส 2 โดยในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ให้ น้ ำ หนั ก การ ลงทุนน้อยกว่าตลาดฯ เนื่องจากยัง ไม่ แ น่ ใ จในแนวโน้ ม ของหนี้ เ สี ย หรื อ NPL ที่ อ าจจะเพิ่ ม ขึ้ น จาก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ด้ า นหุ้ น กลุ่ ม สื่ อ สารและ หุ้ น กลุ่ ม บั น เทิ ง ได้ แ ก่ ADVANC, MAJOR และ BEC โดยให้น้ำหนัก การลงทุนเท่ากับตลาดฯ (เฉพาะ ตลอดช่ ว งไตรมาส 2) และให้

น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดใน ช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 และหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ITD, STEC และ CK โดยให้ น้ำหนักการลงทุนเท่ากับตลาดใน ช่วงไตรมาส 2 และให้น้ำหนักการ

ล ง ทุ น น้ อ ย ก ว่ า ต ล า ด ใ น ช่ ว ง ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 เนื่องมา จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ ที่ชะลอตัว

ข่าวการเทขายทองจาก IMF และ อุ ป สงค์ ท องที่ ล ดลงในฐานะแหล่ ง ลงทุ น ที่ ป ลอดภั ย ในขณะที่ นั ก ลงทุ น ให้ ค วามสนใจการลงทุ น ที่ เสี่ยงขึ้น เช่น ตลาดหุ้น โดยนับผลกระทบ เปนลบ ทางจิตวิทยาต่อหลักทรัพย์ THL ส่ง ผลไม่ดีกับราคาหุ้น THL ในระยะนี้ ซึ่ ง หุ้ น ดั ง กล่ า วเป น หนึ่ ง เดี ย วของ หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดฯที่ มี บ ริ ษั ท ย่ อ ยคื อ ทุ่ ง คำ ผลิ ต และ จำหน่ายทองคำ อีกทั้งนักลงทุนไป

ให้ ค วามสนใจในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป น อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆที่ เ คยย่ ำ แย่ แต่ กลั บ มามี ค วามหวั ง หลั ง ประชุ ม G20 มี ส าระในเชิ ง ช่ ว ยพลิ ก ให้ เศรษฐกิ จ โลกฟ น ตั ว ได้ ส่ ว นธุ ร กิ จ อื่นที่ THL กำลังทำอยู่ คือ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และดีบุก ก็ยังเปน เพียงนามธรรม แต่ ใ นทางป จ จั ย พื้ น ฐาน แล้ว การที่ราคาทองคำในตลาดโลก เริ่มปรับลง ก็แทบจะไม่มีผลต่อ THL เพราะได้กำหนดราคาขายที่คงที่ไว้

แล้ ว กั บ ดอยช์ แ บงค์ คงคำแนะนำ เต็มมูลค่า (Fully Valued) ซึ่งราคา หุ้ น ใ น ป จ จุ บั น ยั ง สู ง กว่ า ร า ค า พื้นฐานที่ 1.27 บาทต่อหุ้นอยู่ ขณะที่ นั ก วิ เ คราะห์ ท าง เทคนิค บล. กรุงศรีอยุธยา ประเมิน สัญญาณหุ้น THL อยู่ในช่วงขาลง แต่อาจไม่มากเนื่องจากก่อนหน้านี้ ได้ปรับตัวลงไปลึกมาก แนะนำนัก ลงทุน รอซื้อ แนวรับที่ 1.36 - 1.34 บาท แนวต้าน1.45 บาท

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552 ทำให้ภาคการเงินต้องบันทึกผลขาดทุนเกิน กว่าความเปนจริงถึง 500 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ ง เป น เหตุ ใ ห้ ส ถาบั น การเงิ น สหรั ฐ ฯต้ อ ง ขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล สหรัฐฯผอนปรนเกณฑ์ ‘mark-to-market’ ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์ดังกล่าวจะ รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า ช่วยให้งบดุลของสถาบันการเงินสหรัฐฯดีขึ้น คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาคการ หลังต้องบันทึกการด้อยมูลค่าจากการลงทุน เงิ น สหรั ฐ ฯแถลงรายละเอี ย ดการผ่ อ นปรน ในตราสารทางการเงินเปนมูลค่ามหาศาล เกณฑ์ ก ารบั น ทึ ก มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ต ามราคา ตลาด หรือ mark-to-market method โดยมุ่ง เฟรดดี้แมคเผยดบ.จำนองแตะจุดต่ำสุด เน้นการหลีกเลี่ยงการบันทึกผลขาดทุนที่คาด รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เฟรดดี ้ แ มค เปดเผยว่า อัตราดอกเบี้ยจำนอง ภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วว่ า สถาบั น การเงิ น จะสามารถบั น ทึ ก มู ล ค่ า ของ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ะยะ 30 ป ใ นสหรั ฐ ฯใน ตราสารหนี้ อ้ า งอิ ง สิ น เชื่ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ดย สั ป ดาห์ นี้ ล ดลงมาอยู่ ที่ 4.78% ต่ ำ สุ ด เป น คำนวณจากคาดการณ์ถึงการจ่ายอัตราดอกเบี้ย ประวัติการณ์จาก 4.85% ในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยอั ต ราดอกเบี้ ย จำนองที่ ล ดลง ของลูกหนี้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ และคำนวณ ดังกล่าวเปนผลจากมาตรการซื้อคืนพันธบัตร จากอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ขณะที่นายวิลเลี่ยม เอ็ม ไอแซคอดีต ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟดที่มุ่งกระตุ้น ประธานสถาบันประกันเงินฝากแห่งรัฐบาลกลาง ตลาดสินเชื่อ พร้อมกับลดต้นทุนอัตราดอกเบี้ย ‘อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยกระตุ้น สหรัฐฯ กล่าวว่า การใช้เกณฑ์ mart to market ให้ ค วามต้ อ งการซื้ อ บ้ า นเพิ่ ม ขึ้ น เรายั ง คง ต้องการความต้องการที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้ ตลาดบ้ า นพ้ น จากวิ ก ฤต’ นายซี เ ลี ย เชน กรรมการอาวุโสมูดี้ส์อิโคโนมีดอทคอม กล่าว

ขาวตางประเทศ

News Station

หน้า 5

โนมูระโฮลคาดจีดีพีจีนโคงสุดทายพุง10%

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า โนมูระโฮลดิ้งส์อิงค์ คาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ หรื อ จี ดี พี จี น ใน ไตรมาสสุดท้ายป 2008 จะขยายตัวในอัตรา 10% ซึ่งเปนผลจากการใช้มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ 4 ล้านล้านหยวน (586 พันล้าน ดอลลาร์) ‘การขยายตัวของภาคการลงทุนจาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และ ฐานตัวเลขอัตราการขยายตัวที่ต่ำในไตรมาส สุ ด ท้ า ยของป ที่ ผ่ า นมาจะช่ ว ยจี ดี พี จี ใ น ไตรมาสสุดท้ายปนี้ขยายตัวในอัตรา 10%’ นายซุน หมิงชุน นักเศรษฐศาสตร์โนมูระใน ฮ่องกง กล่าว โดยในไตรมาสสุ ด ท้ า ยป ที่ ผ่ า นมา จีดีพีจีนขยายตัวตัวในอัตรา 6.8% ขณะที่ ใ นการประชุ ม สุ ด ยอดผู้ น ำ จี 20 ที่ลอนดอน ประธานาธิบดีหู จิ่นเทา ของจีนกล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของจีนได้เริ่มส่งผลแล้ว

AIM รอเวลาตลาดฯ เอื้อ ปาย XD ไมระคายผิว แถมเป น หุ น คงกระพั น ยื น เหนื อ จองแข็ ง แกร ง AIM ถือเปนหุนที่ทำสถิติสุดโดดเดน ยังยืนเหนือราคาจองอยางแข็งแกรง แมตลาดฯ สุดผันผวน ลาสุดแมขึ้นปาย XD แตไมมีแรงเทขายอยางมีนัยสำคัญ วงการเชื่อแครอภาวะตลาดเอื้ออำนวยราคามีโอกาสไปไดโลด เหตุพื้นฐานแนน ทิศทางสรางรายไดสดใส ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จาการสำรวจ ราคาหุ้ น บนกระดานพบว่ า ราคาหุ้ น บริ ษั ท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) (AIM) ซึ่ง เข้าซื้อขายในกระดาน mai เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา จนถึงปจจุบันราคาหุ้นยังยืน เหนือราคาจองที่ 1.10 บาท ได้อย่างแข็งแกร่ง ถึ ง แ ม้ ว่ า ใ น ช่ ว ง ที่ ผ่ า น ม า ภ า ว ะ ต ล า ด ฯ เคลื่อนไหวผันผวนอย่างหนัก และล่าสุดเมื่อวัน ศุ ก ร์ 3 เมษายนที่ ผ่ า นมาหุ้ น AIM ได้ ขึ้ น เครื่องหมาย XD หรือผู้ซื้อไม่มีสิทธิรับเงินปนผล 0.07 บาท/หุ้น แต่ราคาหุ้นได้ปรับลดลงไปเพียง เล็กน้อย โดยปดการซื้อขายที่ระดับ 1.79 บาท

ลดลง 0.04 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบาง เพียง 1.58 ล้านบาท แหล่งข่าวจากวงการหลักทรัพย์กล่าว ว่า ราคาหุ้น AIM ที่ยังยืนเหนือราคาจองอย่าง แข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีความมั่น ใจในตั ว บริ ษั ท ฯ เป น อย่ า งมาก ประกอบกั บ AIM ถื อ เป น บริ ษั ท ฯ ที่ มี ทิ ศ ทางการเติ บ โตที่ ชัดเจน และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เชื่อว่าหาก ภาวะตลาดฯกลับมาเอื้ออำนวยอีกครั้งหุ้น AIM น่าจะกลับมาซื้อขายกันอย่างคึกคักได้ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ นายปริน ชนันทรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอปโซลูท อิม

Print

Next Page

Previos Page

แพค จำกัด (มหาชน) (AIM) ออกมาระบุว่า ใน ครึ่งปหลัง 2552 เชื่อว่าคงจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ ความคืบหน้าในการลงทุนทำธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ทำอยู่ในปจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการ สื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าในมหาวิทยาลัย โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและพูดคุยกับ พันธมิตรทั้งในต่างประเทศและในประเทศอย่าง ต่อเนื่อง ส่วนในเรื่องการเติบโตของผลประกอบ การ บริษัทฯ มีเปาหมายจะผลักดันให้รายได้ใน อีก 3 ปข้างขยายตัวเฉลี่ยปละ 30-40% หรือแตะ 500 ล้านบาทในป 2554

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

หน้า 6

ขอแนะนำ TT&T อีกสักครั้ง(อยาเพิ่งเบื่อกันหละ) TT&T ชื่อนี้แม้จะโผล่มาบ่อยๆ ใน Investor Station แต่ฉบับนี้ ก็ใคร่ขออนุญาตนำเสนอหุ้นตัวนี้อีกสักครั้ง (อย่าเพิ่งเบื่อกันหล่ะ) ถึงวัน ศุกร์ที่ผ่านมาจะขึ้นได้ไม่มาก ความน่าสนใจก็ยังมีอยู่หากเทียบกับหุ้น ขนาดใหญ่อื่นๆ ที่เข้าสู่แดนเสี่ยงแล้ว หลายตัวอาจจะขึ้นต่อได้ในโอกาส เท่าๆ กันกับความเสี่ยงขายทำกำไรหลังราคาขึ้นมาเยอะแล้ว ส่วนหุ้น เก็งกำไรอื่นๆ ยามนี้หาเจ้าภาพการันตีขาขึ้นที่มั่นคงได้ยากนัก อย่างไรก็ตาม ภาพการขึ้นของ TT&T รอบนี้นับว่าค่อนข้างนาน ได้อย่างน่าเชื่อถือเพราะนับตั้งแต่ราวต้นมีนาคมก็เหวี่ยงขึ้นๆ ลงๆ มา โดยตลอดตามแรงเก็งกำไร แต่สุดท้ายบวกลบคูณหารแล้วเปนทางขึ้น มากกว่าลง แถมยังมีเรื่องรอให้เก็งกำไรในวันที่ 8 เมษายนนี้กันอีกรอบ เรื่องแผนฟนฟูฯ ที่จะตัดสินแล้ว ส่วนวันนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงมากน้อย ก็ ล องไปฟ ง คำแนะนำจากนั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ ท างเทคนิ ค บล. กรุงศรีอยุธยา ซึ่งเขาบอกว่า . . . . . ประเมิ น หุ้ น TT&T แนวโน้ ม ระยะสั้ น ถื อ ว่ า ดี เนื่ อ งจาก สัญญาณทางเทคนิคอยู่ในช่วงขาขึ้น แนะนำนักลงทุน เก็งกำไร โดย มองแนวต้านที่ 0.75 บาท แนวรับที่ 0.64 บาท ทั้งนี้ราคาปด TT&T คุกร์ที่ผ่านมาปดอยู่ที่ 0.67 บาท บวก 0.04 บาท หรือ 6.35% มูลค่าซื้อขาย 60.22 ล้านบาท

TT&T Financial Data

ง บ ป 5 1 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/12/2551 Asset 32,727.52 Liabilities 23,863.00 Equity 8,864.52 Paid-up Capital 32,424.84 Revenue 7,650.62 Net Profit -2,927.65 EPS(Baht) ROA(%) -4.87 ROE(%) -28.35 Net Profit Margin(%) -38.27

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

446.04

+3.08

+0.70

312.34

+2.72

+0.88

663.15

+5.69

+0.87

154.36

+0.35

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+0.23 14,063.63 135.61

03/04/2552

16:59:50

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

2,500.20

2,914.72

-414.52

(17.78%)

(20.73%)

Foreign

4,669.14

2,716.44

(33.20%)

(19.32%)

6,894.29

8,432.47

(49.02%)

(59.96%)

Local Last Update

+1,952.70

-1,538.18

03/04/2552

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 02/04/2552 P/E N.A. P/BV 0.23 Book Value per 2.73 Dvd.Yield(Baht) N.A. Market Cap 2,042.77

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 05/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ 1. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITEDIPB CUSTOMER COLLATERAL ACC

3.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

4. บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน) 5. บริษทั จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จำกัด

น้ำไหลออกตา

810,269,147

(24.99%)

333,258,644

(10.28%)

278,866,516

(8.60%)

256,788,927

(7.92%)

141,360,677

(4.36%)

กระซิกๆ ปลาบปลื้ม น้ำตาไหล และแล้ว ฮุๆ หุ้นไทย ฮิๆ ซื้อขายเกินหมื่นล้านมา 2 มาสองวันแล้ว ฮ่าๆ ส่วนสัปดาห์ก่อนสงกรานต์นี้จะหัวเราะ โฮ่ะๆ กันได้ต่อไหมก็คงต้องแล้วแต่ฟาดินบันดาล ฮู้อ์... มาร์เก็ตติ้งทั้งหลาย คงใจชื้นกันบ้างได้แล้ว แต่ก็อย่างว่า. . . โดยปกติแล้วช่วงวันหยุดยาวๆ ปริมาณซื้อขายมักจะน้อยกว่าปกติเปน ปกติอยู่แล้ว เฮ้อ ในภาวะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ปกติเช่นนี้คงต้องเฝาหวังให้หลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์แรงซื้อที่เริ่ม หนาขึ้นมาบ้างแล้วหนุนนำให้เกินหมื่นได้เยอะๆ กันต่อไปไม่พลิกกลับไปต่ำ 4 ต่ำ 5 เหมือนหลายสัปดาห์ก่อนนะ คิดไปคิดมาที่วอลุ่มเพิ่งมาเยอะขึ้นนิดในระยะนี้ น่าจะไม่ได้ช่วยธุรกิจโบรกเกอร์มากมายสักเท่าไร เพราะ ต่ำๆ กันมานานแสนนานไม่รู้กี่วันคืนแล้ว และอีกไม่นานปก็จะเปดเสรีอีก จึงอยากจะบอกว่า คำพูดที่เฮียกัม (ปะ-นาด) วิเคราะห์ว่า “บริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดต่ำกว่า 2% มีโอกาสที่จะต้องปดกิจการ หรือมีการ ควบรวมกิจการประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ในปจจุบัน” นั้น ส่วนตัวแล้วคิดว่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นไปแล้วนะ เพียงแต่ไม่มีใครทำแบบกระโตกกระตาก เพราะฉะนั้นสำหรับนักเก็งกำไรแล้ว เตรียมเงี่ยหูฟงข่าวลือกันไว้ให้ดี ถึง แม้จะมีทั้งจริงและลวงแต่ถ้าราคาบนกระดานขึ้นก็นับว่าน่าสนใจ . . .เหอะ ๆ ๆ Print

Next Page

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

หน้า 7

SCBยังแกรงไมเพิ่มทุน-สินเชื่อปนี้โตตามเปา ทริสใหเครดิตหุนกูTMBที่BBB+คงอันดับองค์กรที่A+

ดร.วิ ชิ ต สุ ร พงษ์ ชั ย กรรมการ และประธานกรรมการ บริ ห าร ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปดเผย ว่ า ป นี้ ธ นาคารไม่ มี น โยบายที่ จ ะ เพิ่ ม ทุ น เนื่ อ งจากเงิ น สำรองของ ธนาคารในขณะนี้ถือว่าแข็งแกร่ง ขณะเดี ย วกั น ยั ง มี น โยบายที่ จ ะ ควบคุมค่าใช้จ่ายต่อรายได้ให้ต่ำ กว่ า 50% โดยที่ ผ่ า นมาอยู่ ที่ ประมาณ 49% ซึ่ ง ก็ ถื อ ว่ า อยู่ ใ น ระดับเมื่อเทียบกับ 6-7 ปก่อนที่มี ค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ 55% ซึ่ง การควบคุมดังกล่าวไม่ได้หมายถึง การปรั บ ลดพนั ก งาน แต่ จ ะเป น การเน้ น ให้ พ นั ก งานดำเนิ น งาน อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ ต้นทุนในการดำเนินงานลดลง นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB กล่าวว่า เปาหมายการปล่อย สินเชื่อในปนี้ ยังคงคาดว่าจะเติบ

โตที่ 5-7% ตามที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ธนาคารเน้นกลุ่มลูกค้าทุกประเภท ขณะเดียวกันจะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน อย่างไรก็ตามยังไม่ ขอเปดเผยตัวเลขสินเชื่อในไตรมาส 1/52 เนื่องจากอยู่ในช่วงของการ ป ด งบไตรมาสจึ ง ไม่ ส ามารถ เปดเผยได้ แต่

รายงานข่าวจาก บริษทั ทริ ส เรทติ้ ง จำกั ด เป ด เผยว่ า ได้ ประกาศอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้ด้อย สิ ท ธิ ลั ก ษณะคล้ า ยทุ น ที่ นั บ เป น เงิ น กองทุนขัน้ ที่ 1 วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้าน บาทของธนาคารทหารไทย จำกั ด (มหาชน) ที่ ร ะดั บ “BBB+” และคง อันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A+”

ดร.วิชิต สุรพงษชัย

กรุงไทยปล อ ยสิ น เชื ่ อ SME ฉลุ ย 2เดื อ น 2 พั น ลบ. นายวันชัย ธนิตติราภรณ์ วงจร 5 รูปแบบในเงื่อนไขพิเศษและ ธนาคารต้องการช่วยเหลือลูกค้าใน รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสาย งาน ธุ ร กิ จ ขนาดกลาง บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย (KTB) เป ด เผย ความคืบหน้าของโครงการ“กรุงไทย SMEs เพื่อนแท้แก้วิกฤต” ซึ่งเปน มาตรการช่วยเสริมสภาพคล่องและ ขยายการลงทุ น สำหรั บ ลู ก ค้ า SMEs ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อครบ

อัตราดอกเบี้ยต่ำ ว่า เพียง 2 เดือน ที่ออกมาตรการ ปรากฏว่าธนาคาร สามารถปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 2,000 ล้านบาท และคาดว่าภายในครึ่งป แรก จะสามารถขยายสินเชื่อได้ไม่ ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท “กรุงไทย SMEs เพื่อนแท้ แก้ วิ ก ฤต เป น อี ก หนึ่ ง มาตรการที่ Print

Next Page

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ด้วยเงื่อนไข พิเศษและอัตราดอกเบี้ยต่ำ เช่นไม่ ต้ อ ง มี ห ลั ก ท รั พ ย์ ค้ ำ ป ร ะ กั น นอกจากนี้ ธ นาคารยั ง ได้ ร่ ว มกั บ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย ให้บริการประกัน การส่งออก เพื่อช่วยปองกันความ เสี่ยงให้แก่ผู้ส่งออกไทยจากการไม่ Previos Page

First Page

และอั น ดั บ เครดิ ต หุ้ น กู้ ด้ อ ยสิ ท ธิ ไ ม่ มี ประกันทีร่ ะดับ “A” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที”่ โดยอันดับเครดิตองค์กรและ หุ้นกู้ด้อยสิทธิสะท้อนถึงความสามารถ ของคณะผู้บริหาร และการสนับสนุนที่ ต่อเนื่องจากผู้ถือหุ้น ในฐานะเปนหุ้น ส่วนเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร ING Bank N.V. ทีเ่ ข้ามาบริหารกิจการของธนาคาร และช่ ว ยเสริ ม สถานภาพทางการเงิ น และการดำเนินงานให้แข็งแกร่งขึน้ ส่วนอันดับเครดิต BBB+ หุน้ กู้ ด้อยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนทีน่ บั เปนเงิน กองทุนขัน้ ที่ 1 สะท้อนถึงความด้อยสิทธิ และความเสี่ยงในการเลื่อนชำระดอก เบี้ยสำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว โดยหุ้นกู้ด้อย สิทธิทมี่ ลี กั ษณะคล้ายทุนเปนหุน้ กูท้ ไี่ ม่มี กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไม่สะสมผล ตอบแทน มีลกั ษณะด้อยสิทธิ ไม่มหี ลัก ประกัน และสามารถไถ่ถอนโดยธนาคาร ได้ ห ลั ง จาก 5 ป นั บ จากวั น ที่ อ อก ตราสาร และไถ่ถอนได้ทุกๆ 6 เดือน หลังจากนัน้ ผูถ้ อื หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิประเภท นีจ้ ะได้รบั การชำระเงินในลำดับถัดจากผู้ ฝากเงิน สำหรับอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมาย ว่าธนาคารจะปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ ตลอดจนความสามารถในการทำกำไร และสภาพคล่องในระยะปานกลาง การ สนับสนุนจาก ING Bank ที่คาดว่าจะ ช่ ว ยเสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ของระบบ บริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อ ในต่างประเทศ และบรรษัทประกัน สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.) ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme โดยตั้งเปาค้ำ ประกันลูกค้า SMEs ทั้ง 2 โครงการ ภายในครึ่ ง ป แ รกไม่ ต่ ำ กว่ า 2,000 ล้านบาท” นายวันชัย กล่าว


News Station

Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552 WIN รือเจรจาขายหุ ้ น PP รอบสอง นายนพพงษ์ อุรจั นานนท์ ผูอำนวยการ ้ ฝายพัฒนาธุร กิจ บมจ.วินโคสท์ อิน ดัสเทรียล พาร์ค (WIN) เปดเผยว่า ขณะนีบ้ ริษทั ฯ มีแผน ออกหุน้ เพิม่ ทุนทีจ่ ะเสนอขายแบบเฉพาะเจาะ จง (PP) จำนวน 122.58 ล้า นหุน้ โดยการ เจรจากับนักลงทุนกลุม่ เดิม ทังในประเทศและ ้ ต่างประเทศอีกครัง้ หลังการเจรจาหยุดชะงักไป ตังแต่ ้ ปลายปกอ่ น ซึง่ คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภาย ในปนี้ ทังนี ้ ้ บริษทั ฯ มีแผนขายหุน้ ในราคาไม่ ต่ ำกว่า 1.14 บาท ตามทีข่ ออนุมตั ผิ ถืู้ อหุน้ ไว้ แต่ ขณะนี้ ราคาหุน้ ในกระดานอยู่ที่ 0.30 บาท ปรับ ลงมามาก จึง ต้อ งพิจ ารณาให้ดี และ สอดคล้องกับแผนการใช้เงินของบริษทั

ส่วนผลประกอบการป 2552 น่าจะดี ขึน้ จากปก่อ น หลัง จากผู้ ป ระกอบการใน มาบตาพุดหลายไลน์ขยายกำลังผลิต รวมถึง การประกาศเขตควบคุมมลพิษพืน้ ทีม่ าบตาพุด อาจส่ง ผลให้ร ายได้ก ารขนส่ง ทางรถไฟเพิ่ม นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากอัตรา เช่าพืน้ ที่ฟรีโซน และธุรกิจบริการ ยูบิลลีฯ่ เลือ่ นขาย IPO 35 ลานหุน เปน พ.ค. นายเอกจักร บัวหภักดี ผูจ้ ดั การฝาย วาณิชธนกิจ บล.พัฒนสิน ในฐานะที่ ปรึกษา ทางการเงินของบมจ.ยูบลิ ลี่ เอ็นเตอร์ ไพรส์ ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครือ่ งประดับ เพชรและเพชรกะรัต ภายใต้เ ครือ่ งหมายการ

ค้า”ยูบลิ ลี”่ เปดเผยว่าการเสนอขายหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนต่อประชาชนทัว่ ไป (IPO ) จำนวน 35 ล้า นหุน้ อาจต้อ งเลือ่ นการเสนอขายเปน ช่ว ง เดือนพฤษภาคม จากเดิมทีค่ าดว่าจะขายช่วง เดือนเมษายน เนือ่ งจากข้อมูลไฟลิง่ อยู่ ในขัน้ ตอนการพิารณาจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ จะต้องถูกเรียกให้ ไปตรวจสอบข้อมูลไฟลิง่ ใน สัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม เเม้ตลาดเพชรโดยรวมยัง ส่งสัญญาณไม่ดเี ท่าไร แต่ตลาดเพชรในประเทศ ยังอยู่ ในเกณฑ์ทดี่ ี โดยเฉพาะต่า งจังหวัด จึง คาดว่าการเสนอขายหุน้ IPO ของยูบลิ ลีฯ่ ไม่นา่ เปนห่วงแต่อย่างใด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com





“เริ่มออนแรง แตพอซื้อได”

“สดใสขามสัปดาห์” บทวิเคราะหโดย : นายเรวัฒน์ เย็นใจ เจ้าหน้าทีฝ่ า ยวิเคราะห์ และกลยุทธ์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (AGE) RSS3 - วันศุกร์ทผี่ า่ นมาปริมาณการซือ้ ขาย 448 สัญญา สถานะคงค้าง 2,464 สัญญา - ปด 56.80 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.30 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย.52) ปจจัยบวก- เทคนิค TOCOM และ AFET ยังส่งสัญญาณซือ้ - ค่าเงินเยนอ่อนค่าแตะ 100 เยน/ดอลล์ - สินค้ายางขาดตลาดตามฤดูกาล - น้ำมันกลับยืน 50 เหรียญ - สต็อกยางจีนลดลง 0.3% ปจจัยลบ - อุตสาหกรรมรถชะลอตามเศรษฐกิจโลก

Print

บทวิเคราะหโดย : เจ้าหน้าทีฝ่ า ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) Futures - วันศุกร์ทผี่ า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 5,618 สัญญา สถานะคงค้าง 28,481 สัญญา - ปด 306.50 จุด เพิม่ ขึน้ 2.50 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52) ปจจัยบวก - การประชุม G20 เพิม่ ทุนให้ ไอเอ็มเอฟ 1 ล้านล้านดอลลาร์ - น้ำมันยังเคลือ่ นไหวในระดับสูง - ประชุมกนง.สัปดาห์หน้า หนุนจิตวิทยาตลาดทุนไทย - นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน้ 1,952.70 ล้านบาท ปจจัยลบ - กลุม่ เสือ้ แดงชุมนุมขับไล่รฐั บาล ทำวอลุม่ เบาบาง กลยุทธ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 297 จุด - แนวต้าน 307 จุด - SET50 ประเมินไว้ที่ 295-310 จุด

กลยุทธ - รอซือ้ (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย.52) - แนวรับ 56 บ./ก.ก. - แนวต้าน 57 บ./ก.ก. ถัดไป 60 บ./ก.ก. Next Page

Previos Page

หน้า 8

First Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

หน้า 9

ตามหาไอพีโอไตรมาส 2 ไอพีโอขยาดไมกลายางกรายเขาตลาดหุน หลังเศรษฐกิจถดถอย-การเมืองแดงฉาน ฉุดวอลุม บางเฉียบ ตามหาไอพีโอเทรด Q2/52 ยากเทางมเข็มในอาวตังเกี๋ย ทั้งที่ ก.ล.ต.ไฟเขียวระดมทุน เพียบ ฟากที่ปรึกษาการเงินเผยไตรมาสนี้ไมใชนาทีทองของสมาชิกใหม หลังภาวะตลาดฯ ไมเอื้อ รออั้นเทรดรวดเดียว Q3/52 - Q4/52 เศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ประกอบกับ สถานการณ์ ก ารเมื อ งที่ ร ะอุ ยั ง เป น ตั ว แปร ห ลั ก ก ด ดั น บ ร ร ย า ก า ศ ล ง ทุ น ใ น ตลาดหลักทรัพย์ไทย และถือเปนส่วนสำคัญ ทำให้บริษัทฯ ที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด หลั ก ทรั พ ย์ ฯ ต้ อ งชะลอแผนการเข้ า ซื้ อ ขาย โดยการสำรวจรายชื่ อ บริ ษั ท ฯ ที่ ส ำนั ก งาน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ำ กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติไฟลิ่งแล้วแต่ ยังไม่ได้เปดขายหุ้นไอพีโอ มีด้วยกัน 9 บริษัท โดยเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) 6 บริษัท และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai 3 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ายังไม่มีแนวโน้ม เข้าซื้อขายในไตรมาส 2/2552 นายเอกจักร บัวหภักดี ผู้จัดการ ฝายวาณิชธนกิจ บล.พัฒนสิน เปดเผยว่า หุ้น ไอพีโอไตรมาส 2/2552 มีแนวโน้มชะลอตัว ลงต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2552 โดยในช่วง เดือนเมษายนนี้ไม่น่าจะมีหุ้นไอพีโอเข้าระดม ทุน เนื่องจากมีวันหยุดหลายวัน และภาวะ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวมยังไม่สดใส ส่งผล ให้ ค วามสนใจนั ก ลงทุ น อาจลดลง ขณะที่ สถานการณ์ ก ารเมื อ งก็ เ ป น ตั ว แปรสำคั ญ กดดั น การลงทุ น โดยหากสถานการณ์ ก าร เมืองดังกล่าวคลี่คลายจะส่งผลบวกช่วงสั้น ต่อการขายหุ้นไอพีโอเช่นกัน ล่าสุด บริษัท ยู บิ ล ลี่ เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ จำกั ด (มหาชน) ซึ่ ง

Print

บริษัทฯ เปนที่ปรึกษาการเงิน อาจต้องเลื่อน เสนอขาย โดยเบื้องต้นอาจเลื่อนขายเปนเดือน พฤษภาคม จากเดิมที่คาดว่าจะขายในเดือน เมษายนนี้ โดยป จ จุ บั น ก.ล.ต. อยู่ ร ะหว่ า ง พิ จ ารณาข้ อ มู ล ไฟลิ่ ง และเตรี ย มเรี ย กให้ ไ ป ตรวจสอบข้อมูลไฟลิ่งในสัปดาห์นี้ ด้ า นนายวิ ช า โตมานะ ผู้ ดู แ ลฝ า ย วาณิชธนกิจ บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) เปดเผย ว่า การเมืองในประเทศ ถือเปนปจจัยหลักที่ทำ ให้หุ้นไอพีโอหลายบริษัทฯ รอดูสถานการณ์ ซึ่ง ต้องจับตาดูกลุ่มชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) จะเปนอย่างไร หลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งหากนำไปสู่ความ รุนแรงจะเปนปจจัยที่น่าห่วงและกระทบต่อหุ้น ไอพีโอให้ชะลอการซื้อขายโดยการตั้งราคาขาย หุ้นไอพีโอช่วงนี้ต้องไม่สูงมากนัก และต้องมี ส่วนลดให้กับนักลงทุนเพื่อดึงดูดความสนใจ

เชื่อว่าได้ผ่านจุดแย่ที่สุดไปแล้ว โดยปนี้บริษัทฯ ได้ เ ตรี ย มงบลงทุ น 150-200 ล้ า นบาท เพื่ อ ขยายพื้นที่และเปดตัวสินค้าใหม่ ด้านนายพรศักดิ์ ชุนหจินดาผู้อำนวย การฝ า ยบั ญ ชี แ ละการเงิ น บริ ษั ท ผลธั ญ ญะ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยความปลอดภัยและ สภาพแวดล้ อ ม กล่ า วว่ า บริ ษั ท ฯ ยั ง เข้ า จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ตามแผน โดย เบื้องต้นคาดว่าซื้อขายประมาณไตรมาส 3/52 เนื่องจากไตรมาส 2/2552 ตลาดหลักทรัพย์อาจ ต่ำสุดและฟนตัวในครึ่งปหลัง

นายอดิ ศั ก ดิ์ สุ ขุ ม วิ ท ยา ประธาน เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท เจมาร์ ท จำกั ด (มหาชน) เปดเผยว่า ประมาณเดือนกรกฎาคม เตรียมจะนำหุ้นไอพีโอจำนวน 75 ล้านหุ้นเข้า ระดมทุนในตลาดหุ้นไทย โดยสัดส่วน 15 ล้าน หุ้น แบ่งให้กับผู้อุปการคุณและพนักงานของบริ ษั ท ฯ ส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก 65 ล้ า นหุ้ น จั ด สรรให้ ประชาชนทั่ ว ไป โดยไม่ กั ง วลกั บ บรรยากาศ ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ซบเซา เนื่องจาก

Next Page

Previos Page

First Page


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

Lifestyle & Knowledge Station

วัดหลวง

วันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีกันต่อ โดยขอนำเสนอวัดที่ชื่อว่า “วัดหลวง” ให้รู้จัก.............. วัดหลวงตั้งอยู่ที่ถนนพรหมเทพ ริมฝงแม่น้ำมูลระหว่างท่ากวางตุ้งกับท่าจวน (ตลาดใหญ่) มีเนื้อที่ ประมาณ 8 ไร่ 4 ตารางวา เมื่อพ.ศ. 2324 พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) อพยพมาจากดอนมดแดง มาตั้งบ้านเมืองใหม่ ที่ดงอู่ผึ้ง และเห็นว่าที่แห่งนี้เหมาะที่จะสร้างบ้านเมือง วัดวาอาราม เพื่อเปนศรีสง่าแก่บ้านเมือง เปนที่อยู่ อาศัยสืบทอดพระพุทธศาสนา จึงให้พระสงฆ์ที่อพยพมาด้วยลงมือก่อสร้าง ให้ช่างที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ พร้อมด้วยท่านอุปฮาด ราชบุตร ราชวงศ์ ท่านท้าวเพี้ย กรรมการน้อยใหญ่ ร่วมกันก่อสร้าง วัดจึงสำเร็จ สวยงามสมเจตนารมณ์ มีการสร้างโบสถ์ องค์พระประธาน กุฎิ วิหาร ศาลาการเปรียญ หอไตร หอกลาง หอ โปง หอระฆัง พร้อมบริบูรณ์ทุกอย่าง เปนสังฆาวาสที่สวยงามมาก เมื่อสร้างเสร็จได้ตั้งนามว่า “วัดหลวง” ซึ่ง ถือว่าเปนวัดแรกของเมืองอุบลราชธานี และถือได้ว่าเปนวัดประจำเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรกซึ่งก็คือ เจ้าคำ ผง นั่นเอง

ทีดับบลิวแซดขอแจมเช็คชวยชาติ นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝาย ขาย บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์มือถือเฮาส์แบรนด์ “ทีดับบลิวแซด” รุ่นล่า สุ ด แก่ ตั ว แทนจำหน่ า ยในงาน “ที ดั บ บลิ ว แซด เทเลคอม วิ ซ าร์ ด 2009@ซาลาบาร์ ” งานเลี้ ย งขอบคุ ณ ตั ว แทน จำหน่ า ยที ดั บ บลิ ว แซดในเขตกรุ ง เทพฯ พร้ อ มจั ด แสดง สินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่จะเปดจำหน่ายในไตรมาส 2 นำเสนอ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ให้ กั บ ตั ว แทนจำหน่ า ยได้ ช มกั น อย่ า ง ใกล้ชิด เพื่อร่วมกันบุกตลาดเฮาส์แบรนด์ในป 2552 Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

หน้า 11

เสือซอนเล็บ

“ชนะชัย จุลจิราภรณ”

(ตอนที่ 6)

เคยเลนหุนบางมั้ย? ก็คงเคยทุกคนแหละครับ(หัวเราะร่วน) แรกๆมันก็มั่ว คือยังไม่เปน ระบบ อย่างบางทีก็เพิ่งเรียนเทคนิเคิลมาก็ลองวิชาซะหน่อย ก็มีผิดมีถูก แต่ ตอนหลังผมก็มองว่าเราไม่ได้เล่นสั้นก็คือลงทุนระยะยาว อย่างเมื่อปที่แล้วผม ดูพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกมาแต่ยิลด์มันดีมาก ก็ซื้อเก็บๆไว้ พอตอน ใกล้จ่ายปนผลพวกนี้ราคาก็จะขึ้น ผมก็ไม่รอหรอก ขาย! หรือไม่ก็ลงทุนใน หน่วยลงทุนต่างๆเพื่อเครดิตภาษี ส่วนพวกหุ้นที่เข้าออกเร็วก็ไม่มีเวลาดู พอมานั่งดูตลอดระยะเวลา การลงทุนแล้วโดยรวมก็ประสบความสำเร็จนะแต่ก็เปนช่วงหลัง เพราะช่วง แรกเราอาจจะยังไม่มีโลจิคมากพอ ตอนยังไม่เปนฟนด์แมเนเจอร์ก็เปนตาม มุมมองของเราซึ่งก็เปนมาร์เก็ตติ้งทั่วๆไป ซึ่งเราอาจจะเก่งเทคนิเคิลหรือมี เพื่อนบอกข่าวโน้นข่าวนี้มาก็ลองดู ผมว่าเล่นหุ้นมันอยู่ที่การตัดสินใจ ซื้อแล้ว ขึ้นมันง่าย แต่ถ้าซื้อแล้วลง เราไม่ตัดสินใจว่าจะเอายังไงบางทีมันลงมาเยอะ ตัดสินใจยาก-ไม่ทำ แล้วมันก็ลงอีก โอ้โห...ทีนี้ก็ติดหุ้นเลย

ดูจังหวะเวลา ตอนนี้หุ้นซักตัวผมก็ยังไม่มี เพราะไม่ได้มีหุ้นตั้งนานแล้ว ยกเว้นหน่วยลงทุน คือหุ้นผมมองว่ามันมีความเสี่ยงแต่ผลตอบแทน มันดี คือส่วนนึงผมก็ลงทุนอยู่แล้วซึ่งก็ใช้สิทธิเครดิตภาษีเต็มที่ ผมก็ เลือกดูเพอร์ฟอร์มแมนซ์ของแต่ละกองทุน แต่ถ้าเปนหุ้นจริงๆผมดู จังหวะเวลามากกว่า อย่างถ้า SET INDEX ลงมาเยอะ ถามว่าผม กล้าซื้อไหม ผมกล้า! แต่ก็ไม่ได้ไปมองสั้นมากว่า 2 วันหรืออาทิตย์ หน้าจะต้องขึ้นเลย เรารอได้ไง แต่ก็ไม่ได้ซื้อชนิดที่ว่าเต็มแม็กซ์ ลงทุนทางตรง แต่ ส่ ว นตั ว ก็ มี ก ารกระจายความเสี่ ย งคื อ ผมลงทุ น พวก อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ยู่ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป น คอนโดที่ ซื้ อ มาแล้ ว ตกแต่ ง ภายในแล้ ว ให้ ฝ รั่ ง เช่ า ต่ อ ก็ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป น แถวสุ ขุ ม วิ ท และก็ มี ลงทุนทำธุรกิจกับน้องชายอยู่บ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูหรือบริหาร เท่าไหร่ เปนธุรกิจเกี่ยวกับโปรดักส์ชั่นเฮ้าส์โฆษณา ส่วนตัวผมก็เคย ทำธุรกิจมาหลายอย่างพวกร้านอาหาร พวกสตูดิโอถ่ายภาพ มีทั้งที่ ประสบความสำเร็จบ้าง-ไม่ประสบความสำเร็จบ้าง คือผมก็ดูๆแล้วก็ลองคิดว่ามันน่าจะดีนะจากนั้นก็ลองคิด ลองศึ ก ษาต่ อ ผมจะไม่ มั ว แต่ คิ ด แล้ ว ปล่ อ ยให้ ค นอื่ น เอาไปทำ ก่อน...ลองมันให้รู้เลย ส่วนตอนนี้ก็เหลือร้านอาหารอยู่แห่งหนึ่งขาย อยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัน เปนธุรกิจประเภทรับเงินสดตลอด ธุรกิจมัน อาจจะไม่ใหญ่แต่คนอาจจะมองข้ามเยอะ บางทีกำไรอาจจะดีกว่า ร้านใหญ่ๆหรูๆริมถนนเสียด้วยซ้ำ ติดตามตอฉบับหนา Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

บล. ซีมิโก มูลคาพื้นฐานที่ 62 บาท แนะนำ ถือ

SCB แพงไปแลว ราคาหุ้น SCB ที่ปรับเพิ่มขึ้นมากว่า 12% ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา(ช่วงสัปดาห์ ก่อนนับแต่จันทร์ถึงพฤหัส) จนเหลือ Upside เพียง 4.6% จากมูลค่าพื้นฐานที่เราประเมินไว้ ที่ 62 บาท (PBV 1.3x) เปนเหตุให้เราปรับลด คำแนะนำจากซื้อเปน “ถือ” เราคาดว่า SCB จะมีกำไรสุทธิ 4.4 พั น ล้ า นบาท หรื อ 1.3 บาท/หุ้ น ใน 1Q52 เพิ่มขึ้นถึง 22%QoQ ซึ่งเปนผลจากฐานที่ต่ำ ใน 4Q51 ที่มีบันทึกขาดทุนจากเงินลงทุน 792 ล้ า นบาท และเป น ไตรมาสที่ มี ก ารบั น ทึ ก ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงเปนปกติ แต่หากเทียบ กับช่วงเดียวกันของปก่อน กำไรลดลง 35% สาเหตุหลักมาจากรายได้ทั้งในส่วนที่เปนราย ได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมต่าง

หน้า 12

ลดลง 6% และ 9% ตามลำดั บ รวมทั้ ง มี ค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นถึง64% เปน 1.5 พันล้านบาท NPLs มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเปน ไปในทิศทางเดียวกับธนาคารอื่นๆ โดย SCB คาดว่า จะปรับเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งเราคาดว่าจะ ส่งผลให้ต้นทุนการให้กู้ยืมของ SCBเพิ่มขึ้นสูง มากกว่าที่ผู้บริหารคาดไว้ที่ 60-70bps โดย SCB เริ่มดำเนินนโยบายการตั้งสำรองที่สูงขึ้น ตั้งแต่ต้นป 52 เราคาดว่าต้นทุนการให้กู้ยืมใน ป 52 จะอยู่ที่ 80bps เพิ่มจาก 53bps ในป 51 ด้วยรายได้เงินปนผลจากวายุภักดิ์ 1 ที่ลดลงเกือบ 50% เปน 220 ล้านบาท และ การหดตัวของสินเชื่อ ในขณะที่มีเงินฝากเข้า มามาก โดย SCB มี เ งิ น ฝากเพิ่ ม ขึ้ น มากถึ ง

5.6% YTD หรือ 51 พันล้านบาท ใน 2M52 ส่ง ผลให้ธนาคารมีสภาพคล่องล้นถึง 155 พันล้าน บาท ที่ต้องปล่อยกู้ในตลาด Interbank ที่ให้ อั ต ราผลตอบแทนต่ ำ เพี ย ง 2-2.2% (สู ง กว่ า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพียง 70-100bps) จึง คาดว่า NIM จะลดลงเปน 3.6%

Photo Release

ตลท. สงเสริมความรูการบริหารเงินผานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ คุณนคร ศิลปะอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการวางแผนและใช้จ่ายเงิน และการเรียน e-Learning เพื่อสร้าง วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่ทำงาน ให้สามารถบริหารรายรับ วางแผนการเงินเตรียมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน Print

Next Page

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

หน้า 13

พรอมมั๊ยคะคุณขา??? ***สวัสดีคะแฟนของสตรอเบอรี่ผูที่ นารักทูกกกกกกกกกคน..กวาจะมาเจอกัน อีกทีก็วันอังคาร คิดถึงมั่ก-มากกกกก ***ในเรื่องของการเมืองก็มีทีทาวาจะ ร อ นระอุ ขึ้ น มาอี ก ระลอก ด ว ย นั ด หมายรวมพลคนเสื้ อ แดง วันที่ 8 อ่ะค่ะ ส่วนสตรอเบอร์รี่เปน สาวสี รุ้ ง ..สดใส ไม่ ฝ ก ใฝ ฝ า ยใด (ยกเว้นฝายผู้ช ายในวงการตลาด ทุ น ) ขอแค่ ใ ห้ ป ระเทศไทยสงบ สุข..พอแล้วค่ะ

***คำทำนายโบราณ จะเห็ น ว่ า วั น มหาสงกรานต ตรงกับวันจันทร พยากรณ์ไว้ ว่ า ข้ า ราชการชั้ น ผู้ ใ หญ่ ตลอดจนคุ ณ หญิ ง คุณนายทั้งหลายจะเรืองอำนาจ วันอังคารเปน วันเนา โบราณว่าจะทำให้ผลหมากรากไม้จะแพง วั น พุ ธ เป น วั น เถลิ ง ศก บรรดา นั ก ปราชญ์ ราชบั ณ ฑิ ต จะมี ค วามสุ ข สำราญ และนาง สงกรานต์นอนหลับตามาบนหลังเสือ โบราณว่า

BSEC แลวจะไปที่ไหนตอ ขอย้ำอีกเปนครั้งที่ 856 ว่ า น้ อ งหนู ไ ม่ ท ราบจริ ง ๆ แต มี ส ายสื บ รายงานวาเห็นอาเฮียไปเดินแถวๆ ถนนวิทยุ ซึ่งย่านนั้นโบรกเกอร์เยอะมากกกกกกกกกกก เลยเดาไม่ถูกว่าไปที่ไหน เพราะแอเรียที่สายสืบ แจ้งมาไม่ชัดเจนว่าเปนอาคารสินทร หรือ ออลซี ซั่น เพลส

***แต่หน้าที่ของนักลงทุน อย่ า งเราคื อ การเตรี ย มตั ว ให พร อ มเข า ไว ใ นทุ ก สถานการณ สำหรับตัวสตรอเบอรี่เองจังหวะนี้ พอร์ตส่วนใหญ่บอกเลยค่ะไปเนน ลงทุนประเภท value investment แบบยาวๆ อ่ะค่ะ แบบว่ามองไกล ค่ะ แต่ก็มีบ้างประปรายที่แบ่งไปหา หุ้นเก็งกำไร พอเปนยากระตุ้นหัวใจ ให้คึกคัก-คักคึก

***ทางออกสำหรั บ ธุ ร กิ จ ก็ ไม่ได้มีอะไรมากมาย มันสมองระดับ เราก็คิดออกนะคะดาร์หลิงสู้ต่อหรือ ว่าขายให้คนอื่นไป ถ า เลื อ กสู ต อ ก็ ต อ งปรั บ ปรุ ง ใหม ซึ่ ง จำเป น ตองหาวิธีการทางการเงินมาชวย แต่หวยจะออกแบบไหนกันล่ะ หรือ หากเลื อ กที่ จ ะยุ ติ บ ทบาท ก็ ต อ งหาคนมารั บ ช ว งต อ อยู่ที่ว่าบิ๊ กบอสของ CAWOW จะเอาไง...แต่ อย่ า งว่ า งั้ น -งี้ - โง้ น เลยนะคะคุ ณ ข า เพราะคนสวยมองตา..สั ม ผั ส ที่ 6 บอกวาเหนื่อยเต็มทีท

***เรื่ อ งหุ น ลึ ก ๆ ลั บ ๆ ขอเก็บเอาไวกอนค่ะตอนนี้เรียก ว่าใกล้สงกรานต์เต็มทีขอมาเม้าท์ เรื่องนี้กันก่อน ..นะคะปาขา สตรอ เบอรี่เชื่อว่าปาทนได้ *** นางสงกรานต์ ป 2552 ปนี้สงกรานต์ ไทยตรงกับ ปฉลู เปนมนุษย์ผู้ชาย ธาตุดิน วันที่ 14 เมษายน เปนวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันจันทร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 5 เวลา 01.13 น. 14 วินาที สุริยคติปฏิทินสากล เปนวันอังคาร นางสงกรานตนามวา โคราคะ เทวี พาหุ รั ด ทั ด ดอกป บ อาภรณ แ ก ว มุกดาหาร ภักษาหารน้ำมัน พระหัตถขวา ถือพระขรรค พระหัตถซายถือไมเทา เสด็จ ไสยาสน ห ลั บ เนตร มาเหนื อ หลั ง พยั ค ฆะ หรือเสือ เปนพาหนะ

***ป ด ท้ า ยด้ ว ยเรื่ อ งหุ้ น ซั ก ตัวดีกว่านะคะ ประเดี๋ยวจะมีหลาย คนส่งค้อนมาให้สตรอเบอรี่ วันนี้ขอ อนุญาตเอ่ยถึงกาเหว า ละกัน เอ!!! หุ้นอาไร อิ-อิ CAWOW ไงคะคุณ ขา ออกอาการแผ่วๆ ลงไปแล้ว แต่ถ้า ให้ วิ เ คราะห์ กั น จริ ง ๆ ล่ ะ ก็ ผู้ บ ริ ห าร ระดับ “แอริ ค มาร ค เลอวี น ” คง ตองทำอะไรซักอยาง เพราะวันนี้ นาจะเรียกไดวาเปนจุดตกต่ำอยาง นาเปนหวง

พระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี และเปนการ เตื อ นให้ ผู้ ค นอย่ า ลุ่ ม หลงสิ่ ง ยั่ ว ยุ ความฟุ ง เฟ อ ต่างๆ ตรงกับสภาพวิกฤติเศรษฐกิจปนี้พอดี ทำ ให้คนตกงาน และนำมาเจ็บไข้ได้ปวยจำนวนมาก แต่โชคดีที่นางสงกรานต์มีพระขรรค์ไม้เท้าเปน อาวุ ธ จะช่ ว ยป อ งกั น และพยุ ง ตั ว ประเทศ รอดพ้นจากวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ ***มีใครหลายต่อหลายคนถามน้องหนู ว่าเอ!!! คุณพี่ธนกฤต หลังโบกมือบาย-บาย

Print

Next Page

Previos Page

First Page


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ สัปดาห์นี้มี โอกาสผันผวน เพราะยังได้รับแรงกดดันจาก กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ แห่งชาติ โดยจะเรียกระดมพลใหญ่อีกครั้ง ช่วงวันที่ 8-9 เม.ย.นี้ หากไม่มีความรุนแรง ดั ช นี ฯ อาจจะ ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ตามทิ ศ ทาง ตลาดหุ้ น ต่ า งประเท ศ สะท้ อ นจากก าร ประชุ ม จี 2 0 ที่ ไ ด้ อ นุ มั ติ เ ม็ ด เงิ น มู ล ค่ า ประมาณ1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อแก้ ปญหาเศรษฐกิจ ส่วนการประชุมกนง.วันที่ 8 เม.ย.นี้ คาดว่า กนง.น่าจะลดอัตราดอก เบี้ยลง 0.25% ซึ่งหากลดมากกว่า 0.25% จะส่งผลดีต่อบรรยากาศการกาศลงทุน โดยประเมินแนวรับดัชนีอยู่ที่ 436433 จุ ด และแน วต้ า นอยู่ ที่ 450-46 0 จุ ด แนะนำ ซื้อ PTT-PTTEP และกลุ่มเดินเรือ

ประเมิ น แนวโน้ ม ดั ช นี ฯ สั ป ดาห์ นี้ คาดว่ า หากพิ จ ารณาจากสั ญ ญาณทาง เทคนิ ค มี ทิ ศ ทางแกว่ ง ตั ว ในกรอบแคบๆ เพราะยังมีแรงกดดันทั้งจากการชุมนุมของ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ แห่งชาติ ที่จะนัดประชุมใหญ่กันอีกครั้งช่วง วันที่ 8-9 เม.ย.นี้ ขณะที่การประชุมกนง.เพื่อ พิ จ ารณารปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย ในวั น ที่ 8 เม.ย.นี้ยังต้องจับตาว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย หรือไม่ ซึ่งหากไม่ลดอาจจะส่งผลต่อจิตวิทยา การลงทุนได้ ดังนั้นกลยุทธ์จึง แนะซื้อเมื่ออ่อนตัว ให้แนวรับ 435-440 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 450 จุด

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ สั ป ดาห์ นี้ คาดว่า มีโอกาสแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ อ าจจะช ะลอ การล งทุ น เพราะ ใกล้ เ ทศกา ลสงก รานต์ ประกอบกับยังมีความกังวลเกี่ยวกับปญหา เศรษฐกิจโลก ส่วนการประชุมกนง.วันที่ 8 เม.ย.นี้มองว่าอาจพิจารณาปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25-0.50% แต่หาก กนง. ไม่ ป รั บ ลดอั ต ราดอ กเบี้ ย อาจส่ ง ผลกระทบต่อจิตวิทยาการลงทุนได้ สำหรับกลยุทธ์การลงทุน แนะนำ หาจั ง หวะส ะสมหุ้ น พื้ น ฐานดี เพื่ อ ลงทุ น ระยะยาว ประเมินแนวรับอยู่ที่ 440 จุด และ แนวต้านอยู่ที่ 450 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

หน้า 14

First Page


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552 Top 20 by value

ประจำวันที่ 3 เมษายน 2552

Top 20 by volume

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

Print

หน้า 20

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

Print

หน้า 22

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 104 ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.30

หน้า 27

ประจำวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552

นาน มีบุคส์ ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ และ ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จัดงานแถลงข่าวเปดตัวโครงการ ‘นาน มีบุคส์ รีดดิ้ง คลับ ปที่ 9’ และร่วมงานค่ายเยาวชนรักการอ่าน & รักการเรียน รู้ฯ ในระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2552 อาคารนานมีบุคสเฮาส

10.00

ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จัดงานแถลงข่าวงาน “Splashy Songkran Festival 2009 @ CentralWorld” ลานอีเดน ศูนยการคาเซ็นทรัล เวิลด

10.30

เจ มาร์ท แถลงข่าวเปดตัวโทรศัพท์มือถือ jFone รวดเดียว 7 รุ่นพร้อม ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ และประกาศหา Jay Mart Partner ” ราน เจ มารท ชั้น 4 สาขาหางสรรพสินคาสยามพารากอน

11.00

บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย

ปตท. แถลงข่าวเปดตัว สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ ภายใต้รูป แบบ “Platinum Station” สถานีบริการ ปตท.–จิฟฟ รามอินทรา 2

13.00

ทรูมูฟ สั่นสะเทือนวงการโมบายล์ คอนเทนต์ เปดตัว “m.truelife.com” คอมมูนิตี้ใหม่ครบเครื่องบนมือถือ อาคารทรู ทาวเวอร

14.00

งานกาชาดประจำป 2552 สวนอัมพร

14.00

ดับบลิว พี ครีเอชั่น กรุป จัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต “พี่แจ้” รอยัล พารากอน ฮอลล

14.00

ตลท. จัดพิธีลงนามในสัญญามอบหมายการเปนธนาคารผู้โอนเงินปนผลให้ แก่ผู้ถือหุ้น ระหว่าง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพยฯ

17.30

ผูจ ดั ทำ

--กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับ ความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบันชั้นนำของประเทศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กับโครงการสนับสนุน วงเงินกู้ระยะยาว ธนาคารไทยพาณิชย สำนักงานใหญ

สนใจติดตอโฆษณา

ติดตอ คุณสุวมิ ล ศุภนาม

081-553-2299 , 02-736-3850 ตอ 331 Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเปนหรืออาจตีความว่าเปนเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว Print

Previos Page

First Page

Investor Station ฉบัับวันที่ 07 เม.ย 2552  

“Highlight - สหรัฐฯผ่อนปรนเกณฑ์ ‘mark-to-market”

Advertisement