Page 1

Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 107 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

5 6 7 8

News Station

เครดิตสวิสฟนธงราคาสินคาโภคภัณฑ์จอวิ่ง KASET ยังมีไฟอยู! AP ติดลมแลว เสื้อแดงทุบจีดีพี52ทรุดฮวบ-ทองเที่ยวกระอัก

9

Dynamic Station

10

เที่ยววัด

ซือ้ TOP รับแผน PTT ปดฝุน ควบรวม วัดสะดือในเชียงใหม

หุน  ไทยพน Bottom แลว

การเมืองไมระคาย แนะเลนสัน ้ ตวงกำไร กูรูหุ้นดาหน้าไสส่งความวุนวายการเมืองให้สิ้นไป พร้อมภาวนาให้ ประเทศไทยและภาวะการลงทุนกลับมาสงบสุขอีกครั้ง สองวันนี้มาร่วม ลุ้นสัญญาณบวกเศรษฐกิจโลกกระตุก Set Index ให้เขยิบหนีก้นหลุมได้ อีกขั้น พร้อมมองจุดต่ำสุดผ่านไปแล้ว หุ้นเด่นรอบต่อไปฉายรัศมีที่ตัวบิ๊ก เน้นพลังงาน, อสังหาฯ และแบงก์ ส่วนในเชิงกลยุทธ์ตอนนี้ควรเล่นสั้นไป ก่อน หวั่นระยะยาวเรื่องร้ายในชาติยังไม่จบสิ้นไปง่ายๆ ต‡อหนˆา 3

12

Professional Station ITD งานมากกำไรนอย

13

Basuka Never Dies เลนสงกรานต์คลายรอน

14

มองหุˆนจากเซียน หวังใหบวก

15

Data Station

รัศมีหุนทองเที่ยวไทยดับแลว

ตางชาติไมวางใจ เชียรยังไงก็ขึ้นยาก

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ไว้อาลัยหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวด้วยจิตคารวะ สะท้อนใจ หลังเห็นภาพสลด ถูกทำร้ายจากน้ำมือคนในชาติซ้ำแผลผลกระทบเศรษฐกิจโลก ประเมินชาวต่างชาติกำลังสิ้นศรัทธาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งทำนายเปน กลุ่มธุรกิจสุดท้ายที่จะฟนตัวจากวิกฤต แม้ทางรัฐบาลไทยโพนทะนาชวนเที่ยวไทย จนคอแห้งเปนผง ทั้งนี้แนะนำให้นักลงทุนยังคงหลีกเลี่ยงต่อไป รอปญหาผ่อน คลายเมื่อใด ค่อยว่ากันใหม่อีกที ต‡อหนˆา 3

AP-LH ขึน้ แทนหุน เดนอสังหาฯ สวนกระแสปญหาวิกฤตสินเชื่อไรความเชื่อมั่น

เสือซอนเล็บ

“ชนะชัย จุลจิราภรณ” ตอนที่10

ต‡อหนˆา 11

โบรกเกอร์ “เคจีไอ” ชี้ AP-LH เด่นในหมู่มวลหุ้นอสังหาฯ โทษฐานที่ฐานะ การเงินแกร่ง และเจาะตลาดในระดับกลางและสูงซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ำ จึงให้ราคาเปาหมายที่ 2.97 บาท และ 3.64 บาท ขณะที่มองภาพรวมทั้งกลุ่มน่ากลุ้ม ต่อไป แม้แอบเห็นสัญญาณยอดขายไตรมาสแรกนี้ฟนตัว แต่ปกใจเชื่อเปนแค่ภาวะระยะ สั้น ไม่นานวันจะถูกความจริงที่ผู้บริโภคตกอยู่ในอารมณ์ไม่กล้าใช้จ่าย และแบงก์ตืด ปล่อยกู้กดดันให้ตัวเลขผลประกอบการในอนาคตสิ้นความงามไปเสีย ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

CRANE

หน้า 2

ด (มหาชน) บริษัท ชูไก จำกั ฒน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวั ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 โทรสาร 0-2316-6574 www.chukai.co.th

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) 42/51 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) 4/2 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) 195/95 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) 68/55 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552 หุนไทย (ต่อจากหน้า 1) ให้กลุ่มพลังงานซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานภาวะ ต่าง ๆ เหล่านี้พลอยได้รับประโยชน์ ตลาดหุ้นไทยศุกร์ที่ผ่านมาพบ Set ตามไปด้ ว ยรวม ถึ ง ทั้ ง นี้ ตั ว เลข Index สามารถปรั บ ขึ้ น ได้ อ ย่ า ง เศรษฐกิจจีนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หลัง ชัดเจนด้วยแรงซื้อนักลงทุนต่างชาติ ตั ว หลั ง กลุ่ ม ธนาคารมากกว่ า ครึ่ ง เปนหลัก โดยดัชนีฯ ปดที่ 453.88 เปนของภาครัฐ ที่พร้อมพยายามนำ จุ ด บวก 9.81 จุ ด หรื อ 2.21% เม็ดเงินออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเปน มูลค่าซื้อขาย 11,130.24 ล้านบาท อย่ า งมาก เช่ น เดี ย วกั บ ตั ว เลข สรุปปริมาณการซื้อขายวันศุกร์ที่ 10 เศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ ที่ เ ริ่ ม ส่ ง เมษายน 2552 นักลงทุนต่างชาติซื้อ สัญญาณดีขึ้น “ ไ ม่ ไ ด้ ค า ด ห วั ง ว่ า จ ะ สุทธิ 938.91 ล้านบาท, นักลงทุน ทั่วไป 685.24 ล้านบาท ขณะที่นัก สามารถฟนตัวในลักษณะ V-Shape ลงทุ น สถาบั น ขายสุ ท ธิ 1,624.14 เเต่คาดหวังว่าตลาดหุ้นไทยจะฟน ตั ว ในลั ก ษณะ W-Shape ตาม ล้านบาท ดร.ก้ อ งเกี ย รติ โอภาส ลักษณะเศรษฐกิจที่วิกฤตมาอย่าง วงการ นายกสมาคมนั ก วิ เ คราะห์ หลั ก ทรั พ ย์ กล่ า วว่ า สถานการณ์ การเมื อ งยั ง ไม่ ส ามารถกดดั น ตลาดหุ้นไทยได้มาก เนื่องจากส่วน ใหญ่ นั ก ลงทุ น ทั้ ง ชาวไทยเเละ ต่างชาติส่วนใหญ่ เปนลักษณะของ การฉายภาพซ้ำมากกว่า หากไม่มี เหตุ ก ารณ์ รุ น เเรงเกิ ด ขึ้ น เกิ น ความ คาดหมาย ขณะที่ปจจัยสำคัญที่จะ กดดันตลาดหุ้นไทยจะมาจากภาวะ เศรษฐกิจโลกมากกว่า นายกวี ชู กิ จ เกษม ผู้ ช่ ว ย กรรมการผู้ จั ด การ บล.กสิ ก รไทย กล่ า วว่ า ขณะนี้ ต ลาดหุ้ น ไทยผ่ า น จุดต่ำสุดไปแแล้วราวไตรมาส 4/51 ทำให้ประเมินว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ 440-480 จุด นอกจากนี้ประเมินตลาดหุ้นไทย ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์จะเริ่มฟน ตัว โดยเคลื่อนไหวในทิศทางแกว่ง ตัว และมองกลุ่มพลังงานเปนกลุ่มที่ น่าสนใจลงทุน เนื่องจากเกี่ยวข้อง กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้ง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถเพิ่ม ยอดขายได้ เพราะมาตรการลด หย่ อ นภาษี ช่ ว ยหนุ น ยอดการสร้ า ง บ้าน รวมถึงมาตรการลดอัตราดอก เบี้ ย นโยบายของคณะกรรมการ รัศมีหุน (ต่อจากหน้า 1) นโยบายการเงิน (กนง.) ลง 0.25% นายเตชธร ลาภอุ ด มสุ ข ระดับ 1.5% มาอยู่ที่ระดับ 1.25% ผู้ อ ำนวยการอาวุ โ ส ฝ า ยกลยุ ท ธ์ เป น การช่ ว ยลดต้ น ทุ น อี ก ด้ า นหนึ่ ง การลงทุน บล. เอเซีย พลัส กล่าวว่า ดั น ให้ ก ลุ่ ม วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งได้ รั บ ผล ค า ด ก า ร ณ์ ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ประโยชน์ ต ามไปด้ ว ย ทั้ ง นี้ ยั ง เป น ท่องเที่ยวยังคงซบเซาต่อเนื่อง หลัง เเรงหนุนต่อกลุ่มขนส่งสินค้า เพราะ เทศกาลสงกรานต์ เนื่ อ งจากเป น จะมี ก ารสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า โดยเฉพาะใน ช่ ว งเข้ า สู่ ฤ ดู ฝ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ เ ทศกาล กลุ่ ม เหล็ กเพิ่ม ขึ้ นตามปริ ม าณการ ท่ อ งเที่ ย ว กอปรกั บ สถานการณ์ สร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำ เศรษฐกิจทั่วโลกยังอยู่ในช่วงฟนตัว Print

Next Page

News Station

หน้า 3

ต่อเนื่อง ซึ่งหากฟนตัวจะเปนไปใน ลั ก ษณะค่ อ ยเป น ค่ อ ยไป” นั ก วิเคราะห์ กล่าว นางสาวปองรั ต น์ รั ต นะ ตวณานนท์ ผู้จัดการฝายวิเคราะห์ หลั ก ทรั พ ย์ บล. บั ว หลวง ระบุ ว่ า จากนี้นปช. อาจจะกลับมารวมตัวได้ ยาก หรืออาจต้องใช้เวลาในการรวม ตั ว ชุ ม นุ ม เป น เวลานานพอสมควร ประกอบกับปจจัยต่างประเทศเข้า มาเป น เเรงหนุ น หลั ง นั ก ลงทุ น ต่างชาติเริ่มทยอย กลับเข้ามาซื้อหุ้น เพิ่มมากขึ้น ขณะนักลงทุนต่างชาติ อาจเริ่ ม เข้ า ใจเเละเคยชิ น กั บ การ ฉายภาพซ้ ำ ของสถานการณ์ ก าร

เมื อ ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ มู ล ค่ า การซื้ อ ขายน่ า จะหนาเเน่ น ขึ้ น ได้ สำหรั บ ปจจัยที่เเนะนำให้นักลงทุนติดตาม คื อ ประเด็ น การประกาศตั ว เลขผล ประกอบการสถาบั น การเงิ น ของ สหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าน่าจะดีเมื่อเทียบ ระหว่างไตรมาสเดียวกันกับปก่อน แต่เมื่อเทียบระหว่างปยังไม่สามารถ คาดการณ์ ไ ด้ รวมถึ ง สถานการณ์ การชุมนุมต่อจากนี้ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การลงทุนเเนะนำลงทุนหุ้น ป จ จั ย พื้ น ฐานดี แ ละเป น กลุ่ ม นำ ตลาดอาทิ KBANK, SCB และ PTT นายเจริญ เอี่ยมพัฒนธรรม รองกรรมการผู้ จั ด การ บล.เคที บี กล่าวว่า หลังสงกรานต์ก็น่าจะมีแรง ซื้อเข้ามาจากนักลงทุนที่รอคอยเข้า ลงทุนจากในช่วงวันหยุดยาว ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ เก็งกำไร ระยะสั้น โดยประเมินว่าหากดัชนีฯ สามารถผ่านระดับ 455 จุดได้ จะ เข้าทดสอบที่ 467-470 จุด เเต่หาก ดั ช นี ฯ ไม่ ส ามารถผ่ า นระดั บ 450 จุดได้ เเนวรับจะอยู่ที่ 430 จุด เเนว ต้านอยู่ที่ 440 จุด ขณะที่นายรณกฤต สารินวงศ์ ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การใหญ่ ฝ า ยวิ เ คราะห์ บล. แอดคินซัน กล่าวว่า คาดระยะ ยาวดัชนีหุ้นไทยยังไม่สามารถปรับ ตั ว ขึ้ น มาโดดเด่ น หากการเมื อ ง ภายในประเทศยั ง ไม่ ยุ ติ ค วาม ขัดแย้ง กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ยั ง คง เเนะนำนักลงทุนควรรอความชัดเจน ของสถานการณ์การเมืองเปนปจจัย สำคัญ เเม้หุ้นต่างประเทศจะปรับตัว สูงขึ้นก็ตาม ทำให้ปจจุบันยังไม่มี หุ้ น กลุ่ ม ใดที่ น่ า สนใจลงทุ น โดย เ ฉ พ า ะ ก ลุ่ ม รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง เนื่ อ งจากเป น กลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายของรัฐบาล

หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศ ชั้นนำระดับโลกต่างเร่งพัฒนาแผน ฟนฟูเศรษฐกิจให้บรรลุเปา หมาย โดยเร็ว ส่งผลต่อจิตวิทยาประชาชน ต่อภาวะการว่างงานนปจจุบัน จน ต้ อ ง เ พิ่ ม ค ว า ม ร ะ มั ด ร ะ วั ง ใ น ค่าใช้จ่ายมากขึ้น “ป จ จั ย ในประเทศที่ น่ า วิ ต กยั ง คงเป น เรื่ อ งสถานการณ์ ชุมนุมประท้วงรัฐบาลต่อเนื่องจากป

ที่ ผ่ า นมา เพี ย งเปลี่ ย นกลุ่ ม ชุ ม นุ ม ประท้วงจากกลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย เปนกลุ่ม นปช. ทั้งนี้ โดยเฉพาะในครั้งก่อนมีการปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ได้ส่งผล นักท่องเที่ยวต่างชาติเปนอย่างมาก จึงเพราะหวั่นเกรงว่า มีโอกาสที่อาจ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ รุ น แรงเช่ น เดี ย วกั บ ระดับดังกล่าวเปนรอบที่สอง ซึ่งเปน ปจจัยเสริม

Previos Page

First Page

ต‡อหนˆา 4


News Station

Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

รัศมีหุน (ต่อจากหน้า 3)

ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ กล้ า เสี่ ย งจะมาท่ อ งเที่ ย วประเทศ ไทยเพิ่มสูงขึ้นได้” นายเตชธร กล่าว นอกจากนี้ ประเมิ น ว่ า อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วจะฟ น ตั ว จ า ก วิ ก ฤ ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ป น อุตสาหกรรมกลุ่มท้าย ๆ เนื่องจาก ไม่ใช่กลุ่มอุตสาหกรรมที่จำเปนต่อ การดำเนินชีวิตเหมือนกลุ่มพลังงาน เเละกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งถือว่า จำเปนต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เเม้จะลดปริมาณการใช้ตามวิกฤต

AP-LH ขึ้นแทน

(ต่อจากหน้า 1)

ฝ า ยวิ เ คราะห์ ส ถาบั น วิ จั ย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ให้น้ำหนักการลงทุน “เท่ากับตลาด” สำหรั บ กลุ่ ม อสั ง หาฯ ในไตรมาส 2/52 โดยมองว่ า ป จ จั ย ลบทาง เศรษฐกิจจะยังคงมีน้ำหนักมากกว่า ปจจัยบวก แม้ว่ายอดขายจะฟนตัว ในไตรมาส 1/52 แต่ชื่อว่า การฟน ตัวดังกล่าวเกิดจากความต้องการที่ คงค้ า งมาจากไตรมาส 4/51 และ เปนการฟนตัวเพียงระยะสั้นเท่านั้น เนื่ อ งจากสภาวะเศรษฐกิ จ ยั ง คง ตกต่ำต่อเนื่อง ป จ จั ย ลบทางเศรษฐกิ จ มหภาคจะยังคงมีน้ำหนักมากกว่า ป จ จั ย บ ว ก ต ร า บ ที่ ผู้ ซื้ อ บ้ า น ผู้ ประกอบการ และผู้ปล่อยสินเชื่อยัง ขาดความเชื่ อ มั่ น อย่ า งไรก็ ดี ใ น ระดับบริษัท เชื่อว่าทุกบริษัทในกลุ่ม พัฒนาอสังหาฯ จะผ่านปนี้ไปได้ แต่ อาจมีกำไรลดลง เนื่องจากทุกบริษัท มีฐานะทางการเงินที่ดี และมีระดับ สินค้าคงคลังที่ไม่สูงมากนัก อย่ า งไรก็ ต าม แม้ จ ะมี ป จ จั ย บวกจากอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ลดลง และการขยายระยะเวลาการ ลดภาษีอสังหาฯ แต่มองว่า ปญหา เศรษฐกิจชะลอตัว และความเชื่อมั่น ที่อยู่ในระดับต่ำยังคงเปนปจจัยลบ ที่ มี น้ ำ หนั ก มากกว่ า โดยแนวโน้ ม เศรษฐกิจที่ชะลอตัวจะกดดันความ เชื่อมั่น และกระทบความต้องการซื้อ ในช่วงดังกล่าว สำหรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ลดลงอาจช่วยเพิ่มความต้องการซื้อ หากยังอยู่ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ย อยู่ในระดับสูง แต่ในสถานการณ์ใน

เศรษฐกิ จ ก็ ต าม ทั้ ง นี้ ยั ง คาดว่ า ตั ว เ ล ข ก า ร ว่ า ง ง า น ใ น ก ลุ่ ม อุตสาหกรรมดังกล่าว อาจเพิ่มขึ้น ตามภาวะการท่องเที่ยวที่หดตัวลง ทั้ ง นี้ เ เนะนำนั ก ลงทุ น ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร ล ง ทุ น ใ น ก ลุ่ ม ท่องเที่ยวเเละโรงเเรม ขณะที่ น ายชั ย จิ ร ะเสวี นุ ประพันธ์ ผู้จัดการฝายกลยุทธ์การ ลงทุน บล. พัฒนสิน กล่าวว่า ภาพ รวมการท่องเที่ยวในประเทศไทยยัง ไม่ มี ค วามโดดเด่ น มากนั ก แม้ รัฐบาลจะเร่งรณรงค์การท่องเที่ยว ปจจุบันมิได้เปนเช่นนั้น ในขณะเดียว กัน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ รัฐบาลก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยมาตรการลดภาษีอสังหาฯ เช่น การลดภาษีธุรกิจเฉพาะรวมถึงการ ลดค่ า ธรรมเนี ย มการโอนและการ จดจำนองจนเกือบเปนศูนย์ เปนการ ชั่ ว คราวนั้ น ดู เ หมื อ นจะช่ ว ยผู้ ประกอบการมากกว่าผู้ซื้อบ้าน อีก ทั้งการประกาศเพิ่มส่วนลดภาษีเงิน ได้ ส ำหรั บ เงิ น ต้ น ที่ จ่ า ยอี ก 3 แสน บาท เพิ่มเติมจากส่วนลดภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ย 1 แสนบาทสำหรับผู้ ซื้อบ้านที่ซื้อบ้านใหม่และโอนภายใน ปนี้ ก็ดูจะเปนประโยชน์สำหรับผู้ที่ เสียภาษีเงินได้ในอัตราที่สูง (20.0% หรือมากกว่า) เท่านั้นความต้องการ ซื้ อ ยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ ในขณะที่ ความสามารถในการซื้ อ ของผู้ ซื้ อ บ้ า นเพิ่ ม ขึ้ น ตามอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ลดลง แต่ ผู้ บ ริ โ ภคก็ ยั ง ไม่ อ ยากซื้ อ เนื่ อ งจากผู้ บ ริ โ ภคยั ง มี ค วามกั ง วล เกี่ยวกับงาน และรายได้ในอนาคต อีกทั้งการขอสินเชื่อก็ยังเปนปญหา ตลาดยั ง มี ค วามกั ง วลเกี่ ย วกั บ ปญหาการขอสินเชื่อ ซึ่งธนาคารก็มี นโยบายในการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ที่ เ ข้ ม งวดเพิ่มขึ้น ในป จ จุ บั น ธนาคารไม่ เพี ย งแต่ พิ จ ารณาถึ ง รายได้ ข องผู้ กู้ แต่ยังมองไปถึงชื่อเสียงของบริษัทซึ่ง เป น เจ้ า ของโครงการ และตั ว โครงการเอง (ซึ่ ง เป น สิ น ทรั พ ย์ จำนอง) ก่อนการปล่อยกู้อีกด้วย ใน ทางปฏิบัติ ธนาคารจะใช้เงื่อนไขที่ ต่างกันขึ้นอยู่กับโครงการและบริษัท ที่ เ ป น เจ้ า ของโครงการนั้ น ๆ เช่ น Print

Next Page

หน้า 4

ในไทยแล้ววก็ตาม เนื่องจากภาพ รวมเศรษฐกิจโลกในส่วนของตัวเลข จีดีพียังติดลบเเทบทุกประเทศ ส่ง ผลต่อนักท่องเที่ยวให้มีจำนวนและ อำนาจการใช้ จ่ า ยลดลง ซึ่ ง ทุ ก ประเทศล้วนประสบปญหานี้เช่นกัน อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง มองว่ า

หากเศรษฐกิ จ เริ่ ม กลั บ มาฟ น ตั ว เเนะนำนั ก ลงทุ น ใน MINT เนื่ อ งจากประกอบธุ ร กิ จ ครบทุ ก ประเภททั้ง โรงเเรม ภัตราคาร รวม ถึงสายการบิน โดยเฉพาะหุ้น THAI (การบินไทย) ซึ่งจะได้รับผลดีตาม ไปด้วย

อั ต ราส่ ว นเงิ น กู้ ต่ อ มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ (LTV) อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษที่เสนอ ให้ ใ นป แ รก และความยื ด หยุ่ น ใน ระยะเวลาการคืนเงินกู้ ในภาพรวม วิธีปฏิบัติดังกล่าวเปนมักประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท ขนาดใหญ่ ซึ่ ง เป น ลู ก ค้ า เก่าของธนาคาร ทำให้ผู้ที่ต้องการซื้อ จริงบางรายประสบปญหาในการขอ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ทำให้ไม่สามารถ โอนยู นิ ต ที่ ซื้ อ ได้ และส่ ง ผลให้ เ กิ ด อัตราการปฏิเสธสินเชื่อในอัตราสูง ด้ ว ยป จ จั ย ต่ า งๆ ข้ า งต้ น ประเมินความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ จนกว่ า เศรษฐกิ จ เห็ น จุ ด ต่ ำ สุ ด และเมื่ อ นั้ น จะเป น

เวลาของการฟนตัวของกลุ่มอสังหาฯ อย่างไรก็ดีในเชิงการลงทุน แนะนำให้ นั ก ลงทุ น เน้ น ลงทุ น ใน บริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง ซึ่ง มุ่ ง เน้ น ในตลาดระดั บ กลางถึ ง สู ง เนื่ อ งจากตลาดดั ง กล่ า วจะได้ รั บ ผลกระทบจากการ ชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ น้ อ ย ใน ขณะที่ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ ากมาตรการ กระตุ้ น ธุ ร กิ จ อสั ง หาฯ ของรั ฐ บาล มากที่สุด ระยะสั้นเลือก AP และ LH เปนหุ้นเด่น โดยให้ราคาเปาหมายที่ 2.97 บาท และ 3.64 บาท ตาม ลำดับ

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

หน้า 5

เฟดสั่งแบงก์ปดปากเรื่อง’stress tests’ เวียดนามคาดปนี้จะมีเลิกจาง 500,000 ราย

ขาวตางประเทศ เครดิตสวิสฟนธงราคาสินคาโภคภัณฑ์จอวิ่ง รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า เครดิตสวิสคาดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาด โลกถึ ง จุ ด ต่ ำ สุ ด แล้ ว หลั ง ลดลงมากที่ สุ ด ใน รอบ 50 ป ขณะที่ในช่วงหลายปข้างหน้าความ ต้องการมีแนวโน้มจะสูงกว่าอุปทาน โดยเครดิตสวิสระบุว่า มีสัญญาณที่บ่ง ชี้ ถึ ง ความมี เ สถี ย รภาพของราคาสิ น ค้ า โภคภัณฑ์ ทำให้คาดว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ จบวงจรขาลงแล้ว ‘การชะลอแผนลงทุนของผู้ประกอบ การผลิ ต สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ จ ะทำให้ ป ริ ม าณ อุปทานในตลาดโลกไม่เพียงพอรองรับความ ต้องการในกรณีที่เศรษฐกิจโลกฟนตัว’ เครดิต สวิส ระบุ ข ณ ะ ที่ เ มื่ อ เ ดื อ น ที่ ผ่ า น ม า ธนาคารโลกคาดการณ์ ว่ า ความต้ อ งการ สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกมีแนวโน้มหดตัว ครั้งแรกนับแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 หลัง เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะถดถอย

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ หรื อ เฟดมี ห นั ง สื อ ถึ ง สถาบันการเงินขนาดใหญ่ 19 แห่งที่อยู่ระหว่าง ตรวจสอบสถานะทางการเงิ น อย่ า งเข้ ม งวด หรือ stress tests ไม่ให้เปดเผยข้อมูลใดเกี่ยว กับผลของการทำ stress tests โดยเฟดระบุว่า ไม่ต้องการให้ข่าวลือ หรือ ข้อมูลใดเกี่ยวกับการทำ stress tests ส่ง ผลชี้นำตลาดเงินตลาดทุน ทั้งนี้ การทำ stress tests จะแล้วเสร็จ ในวั น ที่ 30 เมษายนนี้ ซึ่ ง หลายฝ า ยคาดว่ า อาจมีธนาคารขนาดใหญ่บางแห่งจำเปนต้อง ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า กระทรวงแรงงานเวียดนามคาดว่า จะมีการเลิก จ้างในปนี้สูงกว่า 500,000 ตำแหน่ง ซึ่งเปนผล จากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โลกทำให้ ค วามต้ อ งการ สินค้าจากเวียดนามลดลง โดยกระทรวงแรงงานฯแถลงว่า ภาค อุตสาหกรรมในประเทศเปนแหล่งจ้างที่สำคัญ ทำให้ได้รับกระทบอย่างรุนแรงในกรณีที่การค้า โลกซบเซา ส่วนแรงงานที่จะได้รับผลกระทบมาก ที่สุดประกอบด้วย 3 กลุ่มได้แก่ แรงงานชนบท ที่อพยพเข้าสู่เมือง แรงงานไร้ฝมือ และแรงงาน ที่มีการจ้างตามฤดู

KASET ยังมีไฟอยู! แมราคาหุนไมหวือหวามานาน เซียนเทคนิคฟนธงหุน KASET ยังเก็งกำไรไดแมราคาหุนไมเคลื่อนไหวหวือหวามา นาน เหตุสัญญาณยังสุดแจม ในขณะที่บิ๊ก KASET ออกโรงแจงเรงปรับแผนการขยายตลาด มุงขายสินคาผานตัวแทนจำหนายเพื่อเพิ่มชองทางใหกวางขึ้น มั่นใจชดเชยรายไดจากกำลัง ซื้อหดหนุนรายไดทั้งปโตจากปกอนได แมแนวโนม Q1/52 รายไดอาจลดลงจากปกอน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน ที่ ผ่ า นมา ราคาหุ้ น บริ ษั ท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) หรือ KASET ได้เคลื่อนไหวปรับ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในการซื้อขายภาคบ่าย จน ปดการซื้อขายที่ระดับ 3.62 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท มู ล ค่ า การซื้ อ ขาย 3.07 ล้ า นบาท ทั้ ง นี้ ราคาหุ้น KASET ถือว่าเปนหุ้นที่ราคาไม่มีการ เคลื่อนไหวหวือหวามาเปนเวลานาน หลังจากที่ ขึ้นไปทำระดับสูงสุดในปนี้ไว้ที่ 4.72 บาท เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ราคา หุ้ น KASET ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เป น ไปตาม สัญญาณทางเทคนิค ที่มีทิศทางที่ดี โดยราคา หุ้ น มี โ อกาสปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ได้ อี ก แนะนำนั ก

ลงทุ น ที่ ส นใจสามารถเข้ า ซื้ อ เก็ ง กำไรได้ โดย ประเมินแนวต้านไว้ที่ 3.62-3.76 บาท และแนว ต้ า นถั ด ไปที่ 4.00-4.30 บาท ส่ ว นแนวรั บ ประเมินไว้ที่ 3.50-3.40 บาท และให้จุดตัดขาด ทุนไว้ที่ 3.36 บาท ด้ า นนายสมฤกษ์ ตั้ ง พิ รุ ฬ ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ KASET กล่ า วว่ า ขณะนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ กลยุ ท ธ์ ก าร ขยายธุ ร กิ จ ใหม่ ด้ ว ยการขยายฐานลู ก ค้ า ให้ กว้ า งขวางขึ้ น เพื่ อ ชดเชยรายได้ ที่ ห ายไปจาก กำลังซื้อที่ชะลอตัวลง ซึ่งล่าสุดได้แต่งตั้งบริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อเปน ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น และแต่งตั้ง บริ ษั ท เดอเบล จำกั ด ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท กระทิ ง แดง จำกั ด ซึ่ ง มี ร้ า นค้ า ใน

Print

Next Page

Previos Page

เครือข่ายกว่า 80,000 ร้านค้า เปนตัวแทนในการ จัดจำหน่ายสินค้า ข้าวบรรจุถุง เพื่อช่วยผลักดัน ผลประกอบการโดยรวมในป นี้ ใ ห้ อ อกมาใน ทิศทางที่ดีได้ ทั้งนี้ ในปนี้ KASET ตั้งเปารายได้ไว้ที่ 2,400 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2551 ที่ ท ำได้ 2,139.32 ล้านบาท ถึงแม้จะคาดการณ์ว่าราย ได้ ใ นไตรมาสที่ 1/2552 มี โ อกาสปรั บ ลดลง ประมาณ 10% จากงวดเดี ย วกั น ของป ก่ อ นที่ ทำได้ 500 ล้านบาท เนื่องจากตั้งแต่ปลายไตร มาส 4/2552 หลังจากภาวะเศรษฐกิจชะลอ ทำ ให้ผู้บริโภคจับจ่ายซื้อสินค้าน้อยลง

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

หน้า 6

AP ติดลมแลว ในส่วนพื้นฐานคงไม่ต้องบรรยายว่า AP ซึ่งเปนหนึ่งในกลุ่มผู้ นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แข็งแกร่งปานใด แต่เมื่อมาเทียบกับความเปน ไปที่สะท้อนออกมาผ่านกราฟราคาหุ้นแล้ว ช่วงระยะ 2-3 เดือนก่อน อาจจะดูไม่สมเหตุสมผลนัก แต่ (ที่สอง) หากมองดูภาพรวมหุ้นทั่วโลก ที่เปนขาลงก็นับว่า พอจะทำใจยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ราคาหุ้น AP กลับมาทะยานให้เห็นเต็ม สองตาอีกครั้งแล้ว ช่วงสัปดาห์ก่อนแกว่งไปแกว่งมาขึ้นๆ ลงๆ ซึ่งใน ภาพรวมถือได้ว่า แรงจนน่าสนใจทีเดียว โดยเฉพาะโค้งสุดท้ายก่อนสิ้น สัปดาห์ปดที่ราคา 2.92 บาท บวก 0.26 บาท หรือ 9.77% มูลค่าซื้อ ขาย 131.14 ล้านบาท สำหรับในมุมมองเชิงพื้นฐานจากฝายวิเคราะหลักทรัพย์ บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) ได้ประเมินว่า AP มียอดจองรวม 1Q52 มีจำนวน 1,577 ล้านบาท ดีขึ้นจากช่วงแย่สุดใน 4Q51 พร้อมกันนี้คงประมาณ ผลประกอบการป 52 ลดลง 24% ซึ่งเปนผลจากปจจัยมหภาคกระทบ ยอดจอง และฐานรายได้ป 51 ที่สูง คาดหมายกำไรต่อหุ้นปนี้จะอยู่ที่ 0.54 บาท ทั้งนี้ให้ราคาพื้นฐานปนี้ที่ 3.50 บาท แนะนำ “ซื้อ”

AP Financial Data

ง บ ป 5 1 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/12/2551 Asset 17,378.25 Liabilities 10,589.97 Equity 6,786.74 Paid-up Capital 2,334.61 Revenue 9,896.35 Net Profit 1,638.17 EPS(Baht) 0.70 ROA(%) 16.22 ROE(%) 26.64 Net Profit Margin(%) 16.55

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

453.88

+9.81

+2.21

318.57

+7.66

+2.46

676.98

+16.63

+2.52

154.82

+1.78

+1.16

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

11,130.24 56.32

10/04/2552

16:59:46

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type Institute Foreign Local

Last Update

Buy

Sell

Net

1,781.75

3,405.89

-1,624.14

(16.019%)

(30.60%)

1,797.75

858.84

(16.15%)

(7.72%)

7,550.75

6,865.51

(67.84%)

(61.68%)

+938.91

+685.24

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 09/04/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

3.79 0.92 2.91 9.40 6,210.06

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 13/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. นายอนุพงษ อัศวโภคิน 2. นายพิเชษฐ วิภวศุภกร 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 4. SOMERS (U.K.) LIMITED 5. HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C

ทุ ก อย า งต อ งดี ขึ้ น

565,323,910

(24.21%)

216,529,400

(9.27%)

206,480,798

(8.84%)

55,694,400

(2.39%)

39,681,900

(1.70%)

ตอนนี้ยังนับได้ว่า อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่ ท่านผู้อ่านคงได้เปยกชุ่มน้ำกันบ้างแล้วไม่มาก ก็น้อย ส่วนใครที่ยังไม่เปยกก็ยังไม่สายไปหาน้ำมารดตัวเองซะ ไล่ความจืดชื่นในชีวิตให้ออกไปพ้นๆ ตัว เผื่อว่า หลังปใหม่ไทยชีวิตมันจะได้มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะๆ เอาล่ะ มาบรรทัดนี้ขอเกริ่นถึงตลาดหุ้นไทยกันบ้าง ศุกร์ที่ผ่านมานับได้ว่า เหลือเชื่อที่การเมืองสี แดง ๆ จะไม่มีอำนาจมากพอจะทำร้ายหุ้นไทยได้ ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาถึงปจจัยนอกประเทศ ซึ่ง ผู้ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหญ่อันดับ 2 ของสหรัฐฯ แจ้งงบการเงินไตรมาสแรกปนี้มีกำไรกระฉูด 50% ส่งสัญญาณการพ้นจุดต่ำสุดของตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยในสหรัฐฯ ส่วนการทำตรวจ สอบสถานะทางการเงินอย่างเข้มงวดในเหล่าสถาบันการเงินขนาดใญ่ของสหรัฐฯ แม้ผลที่ออกมายังถูก ปดปากเงียบอยู่ แต่สิ่งที่สะท้อนออกมาในกระดานหุ้นทั่วโลกมันก็บอกได้ชัดแจ้งแล้วว่า ผลมันเปนอย่างไร แล้วเราๆ ในฐานะนักลงทุนควรทำอย่างไร กำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร ฮิ ฮิ

10/04/2552

Print

Next Page

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

เสื้อแดงทุบจีดีพี52ทรุดฮวบ-ทองเที่ยวกระอัก

ภายหลังการประกาศปรับ ลดประมาณการตัวเลขจีดีพี หรือการ ขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ในป นี้ ของ กระทรวงการคลังเหลือเพียง -2 ถึง -3% โดยให้เหตุผลว่าการส่งออกที่ ลดลงโดยคาดว่าจะติดลบถึง 25% ในป นี้ จ ากภาพรวมของเศรษฐกิ จ ทั่วโลกที่ถดถอยต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ประเทศคู่ ค้ า ของไทย อย่ า ง สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน จะฉุด ให้จีดีพีของประเทศในปนี้ไม่สามารถ ขยายตัวได้ แม้ว่าจะเริ่มดีขึ้นในช่วง ไตรมาส 4 หรื อ ปลายป ที่ ค าดว่ า สถานการณ์ ต่ า งๆจะเริ่ ม ดี ขึ้ น เป น ลำดับ หลังจากหลายๆประเทศเริ่ม อั ด ฉี ด เม็ ด เงิ น เข้ า เสริ ม สภาพคล่ อ ง และฟนภาคธุรกิจโดยเฉพาะสถาบัน การเงินในประเทศ ให้กลับมามีความ สามารถในการประกอบธุรกิจได้อีก ทั้ ง ในขณะที่ น โยบายต่ า งๆ ของ รัฐบาลไทยที่ประกาศไว้ และการเบิก จ่ายงบประมาณป 2552 ที่จะเริ่มลง สู่ระบบและเห็นผลในช่วงปลายไตร มาส 3 ต่อกับไตรมาส 4 ก็น่าจะช่วย หนุนให้จีดีพีในช่วง 3 เดือนสุดท้าย ของปนี้ดีขึ้น ผลกดันให้ภาพรวมทั้งป ติดลบไม่มาก อย่ า งไรก็ ต าม ดู เ หมื อ น ความหวั ง ของกระทรวงการคลั ง คง จะเลื อ นลาง และอาจต้ อ งประเมิ น ภาวะเศรษฐกิจกันอีกรอบในเร็วๆ นี้ หลังจากปญหาการเมืองในประเทศ เริ่มส่อแววว่าจะรุนแรงขึ้นตามลำดับ เมื่อกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่ เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่ม คนเสื้อแดง เริ่มขยายวงกว้างในการ ชุ ม นุ ม โดยเฉพาะการป ด ถนนสาย สำคัญๆ ในกรุงเทพมหานคร จนส่ง ผลให้ ก ารจราจรเป น อั ม พาตอย่ า ง หนัก เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา และขยายการชุมนุมไปถึงพัทยา ซึ่ง เปนสถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้ นำอาเซียน ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 1012 เม.ย. โดยอ้างเหตุผลว่ารัฐบาลไม่ มี ค วามชอบธรรมในการจั ด ประชุ ม ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง กลุ่ ม คนเสื้ อ แดงยั ง ยื น กรานที่จะให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลาออกจากตำแหน่ง หรือให้รัฐบาล ยุ บ สภา โดย นปช. ประกาศว่ า จะ

ชุมนุมยืดเยื้อ ดังนั้นเมื่อสถานการณ์เปน เช่นนี้ ขณะที่เอกชนทุกภาคส่วน ต่าง เห็นพ้องต้องกันว่า หากการชุมนุมยัง คงมีต่อไป รัฐบาลไม่สามารถเจรจา กับกลุ่มผู้ชุมนุมให้ยุติการชุมนุมได้ ก็ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ใน ประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ที่

ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม บริษัททัวร์ และ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง ต่ า งก็ ต้ อ งได้ รั บ ผลเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นายเจริญ วังอนานนท์ นายก สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว กล่าว ว่า การชุมนุมดังกล่าวส่งผลกระทบ ต่ อ บรรยากาศการท่ อ งเที่ ย วของ

ก่อนหน้าก็คาดการณ์ว่าจะลดลงอยู่ แล้ ว เพราะฉะนั้ น หากสถานการณ์ การชุ ม นุ ม และกระจายกั น ป ด ถนน ของคนเสื้อแดงยังไม่คลี่คลายก็จะยิ่ง ซ้ำเติมการท่องเที่ยวให้ย่ำแย่ลงไปอีก ซึ่ ง ล่ า สุ ด นั้ น สถานฑู ต 10 ประเทศ ก็ ไ ด้ แ จ้ ง เตื อ นประชาชนของตนเอง ไม่ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ ไทยแล้ ว เพราะห่ ว งเรื่ อ งความ ปลอดภั ย ของประชาชน เมื่ อ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ล ด ล ง

ประเทศ และเบื้องต้นเชื่อว่าเม็ดเงิน และยอดจองห้องพักอาจทรุดตัวลง หนักกว่าประมาณการณ์เดิมที่คาดไว้ ว่าจะลดลง 30% เมื่อเทียบจากป 51 “ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทรุด ตั ว ล ง ก็ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ภ า ค ท่องเที่ยวอยู่แล้ว โดยเฉพาะช่วงไตร มาส 2-3 ที่เปนช่วง Low Season ยิ่ง ได้รับผลกระทบหนักสุด ซึ่งหากการ ชุ ม นุ น ยั ง ยื ด เ ยื้ อ อ า จ ฉุ ด ใ ห้ นั ก ท่องเที่ยวหายกว่า 60% จากปก่อน”

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 7

By: Cash Flow นายเจริญ กล่าว ขณะที่ นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย ยอมรับว่า เป น ห่ ว งสถานกาณ์ ก ารเมื อ งใน ประเทศมาก อีกทั้งรายงานข่าวของ สื่อต่างประเทศก็มีมุมมองที่ไม่ดีเท่า ที่ควร ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความ เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการชุมนุมจะมี ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและทำให้ เกิดการยกเลิกการจองห้องพักของ นักท่องเที่ยว และหากการชุมนุมยัง ยืดเยื้อออกไปจะยิ่งส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ของประเทศและจะทำให้ ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบใน ระยะยาว โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4/52 ที่ เ ป น ช่ ว งฤดู ก าลของที่ นั ก ท่องเที่ยวต่างประเทศจะเดินทางเข้า มาจั ด สั ม มนาในประเทศไทย ซึ่ ง ความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจทำ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ดั ง ยกเลิ ก การ เดิ น ทางส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ โรงแรมสู ญ เสียเม็ดเงิน เพราะฉะนั้นเมื่อความหวัง ที่ จ ะใช้ เ ม็ ด เงิ น จากภาคการบริ ก าร หรือการท่องเที่ยว เข้ามาช่วยผลักดัน เศรษฐกิจมีอันต้องประสบกับชะตา กรรมดั ง กล่ า ว ความหวั ง ที่ รั ฐ บาล ประเมิ น ว่ า จี ดี พี ป นี้ จ ะติ ด ลบแค่ 23% ก็แทบจะมลายไปด้วยเหมือนกัน หนำซ้ำอาจจะติดลบไปมากกว่าเดิม ด้วยซ้ำ เพราะขณะนี้สภาวะการณ์ ต่ า งๆ เริ่ ม ไม่ เ ป น ใจเสี ย แล้ ว เสถียรภาพทางการเมืองที่เปราะบาง ความแตกแยกทางความคิ ด ของ ประชาชนในประเทศที่ ยั ง คงไร้ ทางออกในการแก้ไข จึงทำให้ภาพ ลั ก ษณ์ ข องประเทศไทยในสายตา ชาวต่ า งประเทศ ทั้ ง นั ก ลงทุ น นั ก ท่องเที่ยว ย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆ เพราะ ฉะนั้ น คงไม่ น่ า แปลกใจหากเร็ ว ๆนี้ เราจะเห็นการถอนเม็ดเงินลงทุนจาก ประเทศไทย ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ที่ไม่มีความวุ่นวายทางการเมืองแทน ที่ประเทศ “ลุ้นหนักแน่นอน กับจีดีพีป นี้ ติดลบแค่2% ก็เก่งแล้ว”


News Station

Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552 BBL นาซือเพราะสำรอง ้ NPL สูง ความเสีย่ งต่ ำ บล.ยูไนเต็ด คาดว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด หรือ BBL ทัง้ ปตงั้ เปา สิน เชื่อโต 2-4% รายได้ค่า ธรรมเนียมโต 5-8% และ Cost to Income Ratio ที่ ระดับ 50% และจะยัง คงนโยบายการตัง้ สำรองที่ 50-60 bps.ของสินเชือ่ รวมถึงจะคุม NPL ให้อยู่ ใน ระดับ 4-7% ส่วนเงินกองทุนหลังใช้เกณฑ์ Basel II ยัง อยู่ 13.8% (หากนับรวมกำไร 2H51 จะอยูท่ ี่ 14.6%) แม้จ ะคาดว่า BBL จะมีห นี้ NPL เข้า มา เหมือ นธนาคารอื่น ๆ แต่ค าดว่า จากการที่ BBL มี Coverage Ratio ทีส่ งู ถึง 109% ขณะทีเ่ ฉลีย่ ธนาคาร อืน่ อยูท่ ี่ 70% ประกอบกับสำรองค่าเผือ่ เกินเกณฑ์ธปท. ถึง 175% ส่วนเฉลีย่ ของธนาคารอืน่ อยูท่ ี่ 121% มองว่า จะเพียงพอทีจ่ ะรองรับหนี้ NPL ทีจ่ ะเกิดขึน้ ซึง่ ทำให้มอง ว่าอาจไม่มคี วามจำเปนทีจ่ ะตังสำรองเพิ ้ ม่ ขึน้ มากในปนี้ เหมือนธนาคารอืน่ ๆ หรืออาจจะน้อยกว่าทีเ่ ราประมาณ การไว้ ได้ จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้คาดการณ์วา่ ทังป ้

BBLไม่ จำเปนต้องตังสำรองเพิ ้ ม่ สูง เพราะมีสำรองทีส่ งู มากอยูเ่ เล้ว และยังสูงกว่าระบบธนาคารค่อนข้างมาก จึง มองว่า เพีย งพอที่จ ะสามารถรองรับ NPL ที่จ ะ เพิม่ ขึน้ ได้ โดยตังเปา ้ NPL ให้อยู่ในระดับ 4-7% นอกจากนี้ ยังประเมิน ผลการดำเนิน งาน ช่วง1Q52 จะมีกำไรสุทธิ ที่ 5,316 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1% QoQ แต่ลดลง 6% YoY และจะมีร ายได้ทมี่ ิใช่ ดอกเบีย้ เติบโต 18% QoQ และ 6%YoY หลัง คาดการณ์วา่ ใน 1Q52 BBL จะมีสนิ เชือ่ ทีห่ ดตัวลง 2.7% YTD NIM ทีค่ าดว่าจะลดลง 20 bps.QoQ ผล จากการลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูท้ มี่ ผี ลทันที ขณะทีเ่ งิน ฝากต้อ งรอจนครบกำหนด ทำให้คาดว่ารายได้ดอก เบียและเงิ ้ นปนผลลดลง 8% QoQ และ 3% YoY ขณะเดีย วกัน ทาง BBL จะ มีร ายได้ค่า ธรรมเนียมแม้จะไม่โตมากจากสินเชือ่ ทีห่ ดตัวลง รวมถึง กำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเข้ามาทดแทน และความ สามารถในการรักษาเงินลงทุนไม่ ให้ขาดทุนเหมือนช่วง

หน้า 8

ปกอ่ น โดยคาดว่าจะมีการตังสำรองค่ ้ าเผือ่ หนีฯ้ ที่ 1.7 พันล้านบาท เหล่านีจะช่ ้ วยรักษาระดับเปารายได้ข้างต้นได้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสินเชือ่ จากธ.พ.1.1 ใน 2M52 หดตัวลง 2.24% YTD หลัง BBL ประกาศ ลด อัตราดอกเบียเงิ ้ นกู้ ไปถึง 3 ครัง้ โดยลดลง 0.25% ใน เดือน ม.ค. และอีก 0.25% ในเดือนมี.ค. ล่าสุดเมือ่ เดือน เม.ย.ก็ประกาศลดอีก 0.25% ซึง่ ถือว่ามากทีส่ ดุ ในระบบ ธนาคารด้วยกัน จากการประเมินมูลค่าโดยใช้ Justified PBV ที่ 1 เท่า (ROE 11%, Cost of Equity 10.8% Growth 8%) ล่าสุด BBL ประกาศ จ่ายปนผล 2H52 ขึน้ XD @ 2.00 บาท 21 เม.ย. และ BBL ถือเปนธนาคารทีม่ อี ตั รา การกันสำรองสูงทีส่ ดุ ในระบบ ซึง่ มองว่าน่าจะปลอดภัย สุด เพราะมีสำรองมากพอรองรับ NPL ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ โดย ไม่ต้องสำรองมากขึน้ เหมือนธนาคารอืน่ ๆ ในปนี้ จึงทำ ให้เราปรับราคาเปาหมายมาอยูท่ ี่ 99.60 บาท แนะนำ นักลงทุน ซือ้

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com





“เตรียมเริงรารับน้ำมันแนวโนมบวก”

“ไมพนแนวตาน 60 บาท” บทวิเคราะหโดย เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด บริษทั เจเอสพี.ฟวเจอร์ส จำกัด (JSP) RSS3

- สุดสัปดาห์กอ่ นปริมาณการซือ้ ขาย 231 สัญญา สถานะคงค้าง 2,552 สัญญา - ปด 59.25 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.40 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย.52)

บทวิเคราะหโดย : นายศราวุธ เตโชชวลิต ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการ บล.ซิกโก้ หรือ SSEC Futures - สุดสัปดาห์กอ่ นปริมาณการซือ้ ขาย 7,391 สัญญา สถานะคงค้าง 31,990 สัญญา - ปด 315 จุด เพิม่ ขึน้ 11 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52)

ปจจัยบวก - เงินเยนอ่อนค่าอยูร่ ะดับ 99-100 เยน/ดอลล์ -เส้นเทคนิคยางเซียงไฮ้บวก

ปจจัยบวก - น้ำมันแนวโน้มบวกตามเทคนิค - ธนาคารเวลล์ส ฟาร์โก ประมาณการณ์วา่ จะมีกำไรในไตรมาสนี้ - นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน้ 938.91 ล้านบาท

ปจจัยลบ - ราคาน้ำมันโลกแนวโน้มลดลงแตะ 50 ดอลล์ - ราคายางตลาดจริงทรงตัว

ปจจัยลบ - ติดตามกลุม่ ชุมนุมเสือ้ แดงหลังสงกรานต์

กลยุทธ - เปดขาย(สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย.52) - แนวรับ 57.8 บ./ก.ก. - แนวต้าน 60 บ./ก.ก.

กลยุทธ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 307 จุด - แนวต้าน 320 จุด - SET50 ประเมินกรอบไว้ที่ 310-325 จุด

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

หน้า 9

ซื้อ TOP รับแผน PTT ปดฝุนควบรวมกิจการ ในช่วง 2 ปที่ผ่านมาถือเปนปทองของ หุ้นน้ำมั น เพราะราคาวิ่งขึ้นแบบติดจรวดจาก ระดับ 30 กว่าเหรียญ/บาร์เรล ไปยืนเหนือระดับ 100 เหรียญ/บาร์เรล ภายในพริบตา ซึ่งงานนี้ แน่นอนผู้ประกอบการน้ำมันย่อมได้รับผลดีแบบ เต็มๆ โดยเฉพาะ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) หุ้นดาว เด่นที่มักถูกนักวิเคราะห์ออกบทวิเคราะห์แนะนำ ซื้อลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังอยู่ในดวงใจ ของนักลงทุนหลายคน เพราะเปนหุ้นที่มีความ โดดเด่นทั้งในแง่ของผลประกอบการและราคา หุ้น นอกจากนี้ เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค ยังเลือก TOP เปนหนึ่งใน 19 หุ้นเด่นในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีฐานะการเงิน แข็งแกร่ง ประกอบกับราคาหุ้นน่าดึงดูดและมี ความเสี่ ย งต่ ำ ที่ มู ล ค่ า จะลดลงอี ก รวมทั้ ง ยั ง มี โอกาสขยายตัวสูงหากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัว ขึ้น ขณะเดียวกันล่าสุด บมจ.ปตท.(PTT) ซึ่งเปนบริษัทแม่ ออกมาประกาศว่าได้กลับมา พิจารณาแผนควบรวมกิจการของบริษัทในเครือ ปตท.โดยศึกษาแผนควบรวมระหว่าง TOP กับ บมจ.ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR) และ บมจ.ปตท. เคมิคอล (PTTCH) กับ บมจ. ไออาร์ พี ซี (IRPC) ซึ่ ง การควบรวมดั ง กล่ า วมี วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่ม ศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทในเครือ แต่ จะควบรวมได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผลการศึกษา และผู้ถือหุ้นว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ โดย หากควบรวมกิจการคงต้องทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ซึ่งผลการศึกษาคงมีข้อสรุปภายในปนี้ ด้าน บล.กิมเอ็ง ออกบทวิเคราะห์เกี่ยว

Print

กั บ TOP โดยระบุ ว่ า จากป จ จั ย บวกหลาย ประการในไตรมาส 1/2552 ไม่ว่าจะเปนการฟน ตั ว ของราคาน้ ำ มั น , ค่ า การกลั่ น และราคา อะโรเมติกส์ ทำให้คาดว่าในเบื้องต้น TOP จะ ประกาศผลการดำเนิ น งานปกติ ใ นไตรมาส ดังกล่าวออกมามีกำไร 1.5-2 พันล้านบาท พลิก จากขาดทุนสุทธิที่ 8,394 ล้านบาท หรือ ขาดทุน 4.11 บาท/หุ้น ในไตรมาส 4/2551 โดยปจจัยหลักที่ทำให้ TOP รายงานผล ขาดทุนมาจากการบันทึกผลขาดทุนจากสตอก น้ ำ มั น ประมาณ 16,819 ล้ า นบาท จากการที่ เก็บสตอกน้ำมันไว้ประมาณ 8 ล้านบาร์เรลและ ราคาน้ำมันดิบดูไบลดลงจาก 96 เหรียญ/บาร์เรล ณ ปลายไตรมาส 3/2551 มาปดที่ 41 เหรียญ/ บาร์เรลในปลายไตรมาส 4/2551 นอกจากนั้นค่าการกลั่นปกติไตรมาส 1/2552 ที่ระดับ 4.7 เหรียญ/บาร์เรล ยังดีกว่าค่า การกลั่ น ไตรมาสเดี ย วกั น ของป ก่ อ นที่ 4.5 เหรียญ/บาร์เรล ด้วย ส่วนธุรกิจอะโรเมติกส์ แม้ ว่า spread margin (TPX) ของผลิตภัณฑ์เบนซีน ไม่ดีนัก แต่การที่บริษัทลดลงกำลังการผลิตเบน ซีนลงเหลือเพียง 20% ยังช่วยให้ได้รับผลกระทบ ไม่มาก ในขณะที่ spread margin (Px - ULG 95) ที่ดีขึ้นมากของผลิตภัณฑ์พาราไซลีน จาก 222 เหรียญ/ตัน ในไตรมาส 4/2551 มาอยู่ที่ ประมาณ 298 เหรียญ/ตัน ช่วยทำให้ผลกำไรของ TPX ฟนตัวขึ้นมาด้วย ทั้ ง นี้ ห ลั ง จากที่ ค่ า การกลั่ น ได้ ป รั บ ตั ว ลดลงไปต่ำสุดที่ 1.81 เหรียญ/บาร์เรลในช่วงต้น เดือนมีนาคม 2552 ปจจุบันค่าการกลั่นได้ฟน ตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 4-5 เหรียญ/บาร์เรล จากความ ต้องการใช้น้ำมันเบนซินที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นใน

Next Page

Previos Page

ช่วงฤดูกาลขับขี่ จึงคาดว่าค่าการกลั่นจะยังคง ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเปนปจจัยบวก ที่สนับสนุนราคาหุ้นของ TOP ได้ ประกอบกับมี อัตราเงินปนผลอยู่ที่ 7.3% ต่อป และมี upside อยู่ 17% จึงปรับคำแนะนำเปน ซื้อเก็งกำไร โดยมี ราคาเปาหมาย 32 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (10 เม.ย.52) TOP ปดตลาดที่ 29.75 บาท

First Page


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

Lifestyle & Knowledge Station

วัดอินทขิล

เชียงใหม่ นับเปนเมืองที่มีวัดวาอารามจำนวนมากแห่งหนึ่งของไทย สะท้อนถึงความศรัทธาของบรรพบุรุษสมัยโบราณที่มีต่อพุทธ ศาสนา “วัดอินทขิล” หรือที่เรียกว่า “วัดสะดือเมือง” ตามสถานที่ตั้งบริเวณสะดือเมืองเชียงใหม่ ถือเปนวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เเม้ ปจจุบันจะเหลือเพียงร่องรอยบางส่วนที่เปนอนุสรณ์ ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งในอดีต จากข้อมูลประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าสร้างวัดสะดือขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานของเสาหลักเมือง หรือเสาอินทขิล ในช่วงต้นของ ประวัติศาสตร์ล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 19 สมัยพญามังรายซึ่งตามตำนานพื้นเมืองเหนือกล่าวถึงการบูชาเสาอินทขิลไว้ว่า พระอินทร์ได้ประ ทานให้ลัวะในสมัยการสร้างเวียงนพบุรี โดยเศรษฐีลัวะ 9 ตระกูล เอาเสาอินทขิลใส่สาแหรกหามนำไปประดิษฐานไว้ ณ แท่นกลางเมืองนพบุรี ให้ ชาวเมืองของลัวะสักการะบูชาก่อนที่จะกลายเปนเมืองร้าง ต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้นชื่อว่า วัดอินทขิล แต่เนื่องจากว่าวัดนี้ตั้งอยู่บริเวณสะดือเมือง ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดสะดือเมือง ตลอดรัชสมัย ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย วัดสะดือเมืองได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับ ก่อนที่จะเปนวัดร้าง หลังล้านนาถูกพม่าเข้าปกครอง จนถึงป พ.ศ.2343 พระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์แรก ได้ขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนา และได้ ฟนฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้น รวมถึงย้ายเสาอินทขิลจากวัดอินทขิลมาประดิษฐานอยู่ ณ วัดเจดีย์หลวง พร้อมกับบูรณะฟนฟูวัดอินทขิล โดยได้สร้าง วิหารคล่อมฐานเดิม อัญเชิญพระอุ่นเมือง (หลวงพ่อขาว) มาประดิษฐานเปนพระประธานในวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเรื่อยมา จนกระทั่ง ปจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานทางโบราณคดีของวัดอินทขิล ปรากฏอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ศาลา กลางหลังเก่า) คือองค์พระเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งเปนเจดีย์ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยม อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ภายในมีเจดีย์เชียงยันวัด พระธาตุหริภุญไชยถูกห่อหุ้มไว้ เเม้กาลเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันสักเพียงใด เเต่สิ่งหนึ่งที่มิอาจ จางหายไปได้ นั่นคือ ร่องรอยประวัติศาสตร์ที่มีโบราณสถาน-โบราณวัตถุ เปนสะพานทอดข้ามยาวผ่านยุคสมัยกระทั่งถึงปจจุบัน

อนันดาฯ ลงเสาเอก IDEO BluCove สาทร

นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด (ขวาสุด) ถ่ายรูปร่วมกับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในพิธีลงเสาเอก-เสาโท โครงการ IDEO BluCove สาทร คอนโดแนวคิดเรียบง่าย ที่ห่างสถานีรถไฟฟา ส่วนต่อขยายวงเวียนใหญ่ เพียง 40 เมตร โดยเปนอาคารสูง 8 ชั้น 2 อาคาร บนพื้นที่โครงการเกือบ 3 ไร่ รวม 266 ยูนิต Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

Professional Station

หน้า 11

เสือซอนเล็บ

“ชนะชัย จุลจิราภรณ”

(ตอนที่ 10)

ทองแท ยอมไมกลัวไฟ(จากหมอตมยำกุง) อย่างช่วงวิกฤต 2540 ช่วงนั้นผมทำงานอยู่ S1 ทุกคนในออฟฟตกำลังจะโดนปรับลดเงินเดือนกันอยู่ แต่ ผมก็เข้าไปคุยกับหัวหน้าว่า พี่ทำแบบนี้กับผมมันไม่แฟร์ สำหรั บ ผม ผมยั ง ทำงานงานดี ล กั บ ลู ก ค้ า หารายได้ เ ข้ า บริษัทเหมือนเดิม จะมาลดรายได้ผมได้ยังไงเพราะภาระ ค่ า ใช้ จ่ า ยผมยั ง มี อ ยู่ เ ท่ า เดิ ม แม้ ส ภาพ แบบนี้แต่ผมก็ยังทำงานหนัก ต่างกับพวก ข้างนอกที่นั่งถักโคเช เขาทำงานลดลง-เงิน เดือนลดลงก็ถูกต้องแล้วหนิ แต่จะมาลด เงิ น เดื อ นผมได้ ยั ง ไง มั น ไม่ แ ฟร์ . ..แล้ ว สุดท้าย ผมก็ไม่ได้ถูกลดเงินเดือน

ที่ไหนมีโอกาส...ที่นั่นเราจะไป เราอย่าไปยึดติดกับตัวใดตัวหนึ่ง ต้องดูว่า ภาวะแบบนี้ มี ป จ จั ย แบบนี้ เราควรจะเอาเงิ น ไปลงทุ น ตรงไหน เพราะใน Financial Market มันจะมี Equity Market กับ Money Market ถามว่าตลาดหุ้นช่วงนี้เปนตัวเองจะเล่นไหม...ผมยังไม่เล่นเลย แต่ ถามว่ามันมีช่องทางอื่นที่เอาไปลงทุนแล้วมีโอกาสได้ไหม...มันมี ชี้ชองใหนองใหม คือเราต้องเข้าใจว่าวันนี้ภาพของธุรกิจหลักทรัพย์มันไม่ เหมือนก่อนแล้ว เมื่อก่อนค่าธรรมเนียม 0.50% แต่วันนี้ 0.25% ถ้าเปนอินเทอร์เน็ตก็เหลือเพียง 0.15% ระบบของเรามันเปลี่ยน ไปเยอะ เมื่ อ ก่ อ นเป น เงิ น เดื อ นคงที่ ทุ ก คนมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่อองกร แต่ที่ผ่านมาเปนระบบ Incentive scream ทุกคนมีความ เห็นแก่ตัวมากขึ้นหวงลูกค้าตัวเองมากขึ้น แต่ต้องยอมรับข้อดีข้อ นึงก็คือถ้าใครเข้ามาทำงานในตลาดนี้แล้วออกไปก็จะมีความรู้ ติดตัวเกี่ยวกับลอจิคในการลงทุนไปด้วย สามารถรู้ว่าถ้าปจจัย เปนแบบนี้เราจะต้องย้ายเงินไปไว้ตรงไหน เราไม่ได้รู้แค่หุ้น เราไม่ ได้ รู้ แ ค่ ต ลาดเงิ น แต่ เ รารู้ ถึ ง ตลาดอั ต ราแลกเปลี่ ย นและตลาด สินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งพวกนี้มันเปนอะไรที่เราลงทุนได้หมดเลย ถ้า เทียบคน 2 คนถ้าจบมาเหมือนกัน คนนึงทำงานแบบนี้แล้วรู้จัก บริหารเงิน กับอีกคนนึงเก็บตังอย่างเดียว เช็คดอกเบี้ยแบงก์โน้น แบงก์นี้ใครสูงกว่าก็มูฟไปตรงนั้น ผมว่าคนแรกที่ลงทุนแบบนี้รวย กว่า อีก 10 ปผ่านไปต่างกันไม่รู้เรื่องเลย ติดตามตอฉบับหนา Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

ITD งานมากกำไรนอย

ที่ ผ่ า นมา ITD ประกาศรายได้ ใ น 4Q08A อยู่ที่ 1.1 หมื่นลบ. ลดลง 9.4% YoY แต่เพิ่มขึ้น 12.1% QoQ และขาดทุนสุทธิใน 4Q08A อยู่ที่ 256 ลบ. ขาดทุนเพิ่มขึ้น 318% YoY แต่ขาดทุนลดลง 87.2% QoQ ส่งผลให้ รายได้ในป FY08A อยู่ที่ 4.2 หมื่นลบ. ลดลง 6.1% YoY ขาดทุนสุทธิทั้งป FY08A อยู่ที่ 2.6 พันลบ. ขาดทุนเพิ่มขึ้น 362% YoY Backlog ไตรมาส 1 (ณ วันที่ 11 Mar 09) อยู่ ที่ 5.17 หมื่ น ลบ. แบ่ ง เป น Project Signed ในไตรมาส 1 ที่ 8 พันลบ. โดยมีงานใหญ่ที่ ร.พ. จุฬา มูลค่า 6.3 พันลบ. Awarded Project ที่ 3.1 พั น ลบ. และ Backlog ที่ยกมาจากปลายป 08 ที่ 4 หมื่น ลบ. โดยมี ง านที่ ค าดว่ า จะได้ เ ซ็ น สั ญ ญา (Lowest Bid) อีก 5.11 หมื่นลบ. นอกจากนั้น ITD ยังเปนผู้ร่วมประมูลงานรถไฟฟาสายสี ม่ ว งในสั ญ ญ าที่ 2 และสั ญ ญาที่ 3 ส่ ว น

หน้า 12

บล. ซิกโก แนะนำ ”ซื้อเก็งกำไร” ราคาเปาหมายที่ 2.72 บาท

Backlog ของ ITDcement ประมาณ 2.2 หมื่นลบ. และ ITDthailindo ประมาณ 3.6 หมื่นลบ. ตัวเลข Backlog ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จะเปนฐานรายได้ให้กับ ITD ในระยะยาว โดย เฉพาะงาน Mining (สัดส่วนประมาณ 30%) ที่รับรู้รายได้เฉลี่ยเปนเวลา 10 ป ส่วนประเภท อื่นเฉลี่ย 3 ป แม้ว่า Backlog จะเพิ่มขึ้นมาก แต่เรามีความกังวลต่อการบริหารจัดการใน ส่วนของงานต่างประเทศ เพราะผลขาดทุนใน ป FY08A มาจากงานต่ า งประเทศเกื อ บ ทั้งหมด (สัดส่วนงานในประเทศ 82.2%, งาน ต่างประเทศ 17.8%) โดยในป FY09E เรา คาดว่ า อั ต รากำไรขั้ น ต้ น น่ า จะปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากราคาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งที่ ล ดลงมา แต่ ภ าระ ดอกเบี้ยจ่ายจะยังเปนตัวกดดันกำไรของ ITD ต่อไป (อัตราดอกเบี้ยของบริษัทในประเทศ อินเดียมากกว่า 10%) คาดการณ์รายได้ในป

FY09E ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 4.18 หมื่นลบ และ ขาดทุนสุทธิลดลงในป FY09E อยู่ที่ 237 ลบ. ส่วนใน 1Q09E จะมีรายได้จากงานในอินเดีย เพิ่มประมาณ 100ลบ. เนื่องจากรับรู้ไม่ทันใน ไตรมาสที่ผ่านมา SSEC แนะนำ ”ซื้อเก็งกำไร” ITD ที่ ราคาเปาหมาย 2.72 บาท โดยคิดจาก P/BV ในป FY09E ที่ 0.9 เท่า ปจจุบันราคาหุ้นของ ITD ลดลงมามาก โดยปจจุบันซื้อขายกันที่ P/ BV ที่ 0.7 เท่า โดยเรามองว่าจะมีแรงซื้อเก็ง กำไรใน ITD ที่เปนผู้รับเหมารายใหญ่ที่สุดใน ประเทศ เมื่อมีข่าวเกี่ยวกับงานรถไฟฟา หรือ งานโครงสร้างขนาดใหญ่

Photo Release

นักลงทุนรุนเยาว์ TMB รวมสืบสานประเพณีไทย

คณะนักศึกษาโครงการนักลงทุนรุ่นเยาว์ (YOUNG INVESTOR PROGRAM) รุ่นที่ 25 ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB BANK จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจาก ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการธนาคาร และ Mr. Philippe G.J.E.O. Damas ประธานกรรมการบริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย ณ ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน Print

Next Page

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

หน้า 13

เลนสงกรานตคลายรอน -_-* สวัสดีอีกทีวันที่ 16 เมษายนคะ พี่ ๆ ที่ รั ก ...เอา!!!ใครเที่ยวที่ไหนหนุก-หนาน อย่าลืมมาเม้าท์ให้สตรอเบอรี่ฟงบ้างนะคะ ส่วน น้องหนูกะว่าหลังจากท่องราตรี สาดน้ำที่ตรอก ขาวสารใหบานฉ่ำหัวใจแล้ว.. เปาหมายถัด จากนี้จะชะแวบบบบ..ขอแอบไป เล่นน้ำต่อที่พัทยาด้วย เพราะได้ยิน ว่ า บ ร ร ด า ท ห า ร ห นุ่ ม จ า ก สหรัฐอเมริกา..ล่ำปกจะมาขึ้นบก พักผ่อนที่นี่..ไม่มีอะไรมากมายแค่ ไปโปรยเสน่ ห์ ส าวไทยให้ ห นุ่ ม ต่ า งชาติ น้ ำ ลายไหล..และ..เสี ย ดายเล็ ก ๆ ..แบบว่ า สวยเลื อ กได้ โฮะ โฮะ โฮะ -_-* และที่จะลืมไม่ได้เลย คื อ ต้ อ งช ะ แ ว บ บ บ บ ไ ป เ ล น ส ง ก ร า น ต ที่ พ ร ะ ป ร ะ แ ด ง ระหวาง 18-19 เม..ย.นี้ด้วยอ่ะค่ะ เสี่ยขา(เค้าว่าที่นี่เล่นกันมันส์หยด ติ๋ ง -ติ๋ ง ที เ ดี ย วเชี ย ว แบบนี้ ช อบ บบบบบบบบบ) ...อยากเจอะคน สวยก็ เ ข้ า มาทั ก ทายได้ เ ลยนะคะ สาวผมยาว ตาโตๆ ยิ้มเก่งๆ แก้ม ป อ งนิ ด ๆ ที่ ใ ส เ สื้ อ 2 ชั้ น ข า ง นอกแขนกุ ด สี ข าว-ข า งในสี แดง..ใชเลย ..ขอย้ำสตรอเบอรี่ รั ก วั ฒ นธรรมไทย-ไม ใ ส ส าย เดี่ยวเด็ดขาด และขอแอบโชว์ขา สวยๆ ที่คุณแม่ให้มาด้วยการใส่ขา สั้ น อ่ ะ ค่ ะ . . . ห วั ง ว า คุ ณ ป า เจเบียบขา.. คงไม่ว่าอะไรหนูนะ คะ มันร้อนอ่ะ!!!!!!!!!!! -_-* สถานการ์ ข องตลาดหุ้ น ไทย สัปดาหนี้ซึ่งเหลือวันทำการแค 2 วัน..น้อง หนู ว่ า ตลาดคงแกว่ ง ตั ว ในกรอบแคบๆ ล่ ะ ซิ ! ! ส่ ว นการซื้ อ ขายก็ ค งไม่ ไ ด้ คึ ก คั ก หรื อ หวื อ หวา มากนัก สำหรับกลยุทธ์การลงทุน บอกตรงๆ ค่ะ ว่ า ไม่ มี ..อิ - อิ . . ไม มี อ ะไรดี ไ ปกว า การ wait & see ค่ะปาขา -_-* แต่ สั ญ ญาณที่ น้ อ งหนู ว่ า ดี ก็ คือ..เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเราขนาดนี้ แต่

ว่าพอรตของนักลงทุนตางชาติยังคงซื้อตอ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น คุ ณ อาอย า ลื ม แบ ง เศษเงิ น บางสวนไปซื้อหุนประเภทบิ๊กแคปเอาไวบาง นะคะ โดยเพาะคนในตระกูลของพี่เทพ (กลุ่ม PTT) เพราะพักหลังๆ นี้ส่งสัญญาณดีต่อเนื่อง มี แรงซื้อแอบเข้ามาย่องเก็บทุกวันเลยนะ -_-*จากนี้มีหลายเหหตุการณ์น่าสนใจ เจ้าค่ะ..ก็ดูจากการประชุมผู้ถือหุ้นไงคะ หลังจบ

เรื่ อ งของ PERM ไป..ยั ง มี ร ายการของ APURE ที่ลือกระหึ่มกันทั้งห้องค้าว่าคราวนี้ แหล่ะ “เสี่ยภูมิพัฒน” จะเจอของแข็ง..เสียง พรายกระซิบลอยมาตามลมว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ปลื้มมมมมมมม...งานนี้มีสิทธิไดเห็นการ เปลี่ยนแปลงโครงการสรางบริหารครั้งใหม -_-* MILL-W1 เขาเทรดได 2 วัน คึ ก คั ก ที เ ดี ย ว..เอาใจช่วง “เสี่ยหมู-สิทธิชัย ลี สวัสดิ์ตระกูล” หลายชายคนเก่งของดร.สมศักดิ์ เกิน 100 ไปเลยค่าาาาาาา คนอะไรไม่รู้ทั้งเก่ง

Print

Next Page

Previos Page

ทั้งหล่อ..ตาก็หวานนนนนนนนนหวาน แค่ได้สบ ตาครั้ ง เดี ย วก็ ส ะท้ า นใจเลยเรา เฮ้ อ !!! สาย รายงานว่าโสดซะด้วย..แต่คงจะโสด-ไม่สด หน้า ตาระดั บ นายแบบขนาดนี้ . .รอดมาได้ ก็ ต้ อ ง แปลกใจแรววววว -_-* อ้อ!! สำหรับแฟนคลับของสตรอ เบอรี่ยังไม่รูเกี่ยวกับนางสงกรานต์ปนี้และสอบ ถามกันมามาก..น้องหนูเลยเอาข้อมูลมาให้อ่าน กันอีกที นางสงกรานต์ ป 2552 ปนี้ สงกรานต์ ไทยตรงกั บ ป ฉ ลู เป น มนุษย์ผู้ชายธาตุดิน วันที่ 14 เมษายน เปนวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติ ตรงกับวันจันทร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 5 เวลา 01.13 น. 14 วิ น าที สุ ริ ย คติ ปฏิ ทิ น สากลเป น วั น อั ง คาร นาง สงกรานต น ามว า โคราคะเทวี พาหุรัด ทัดดอกปบ อาภรณแกว มุ ก ดาหาร ภั ก ษาหารน้ ำ มั น พ ร ะ หั ต ถ ข ว า ถื อ พ ร ะ ข ร ร ค พระหั ต ถ ซ า ยถื อ ไม เ ท า เสด็ จ ไสยาสนหลับเนตร มาเหนือหลัง พยัคฆะ หรือเสือ เปนพาหนะ คำทำนายโบราณ จะเห็นว่า วันมหาสงกรานต ตรงกับวันจันทร พยากรณ์ไว้ว่า ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนคุณหญิง คุณนายทั้งหลาย จะเรืองอำนาจ วันอังคารเปนวันเนา โบราณว่าจะทำให้ผลหมากรากไม้จะ แพง วันพุธเปนวันเถลิงศก บรรดา นัก ปราชญ์ ร าชบั ณ ฑิ ต จะมี ค วามสุ ข สำราญ และนางสงกรานต์ น อน หลับตามาบนหลังเสือ โบราณว่าพระ มหากษั ต ริ ย์ จ ะเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งดี และ เปนการเตือนให้ผู้คนอย่าลุ่มหลงสิ่งยั่วยุ ความ ฟุงเฟอต่างๆ ตรงกับสภาพวิกฤติเศรษฐกิจปนี้ พอดี ทำให้คนตกงาน และนำมาเจ็บไข้ได้ปวย จำนวนมาก แต่โชคดีที่นางสงกรานต์มีไม้เท้า เปนอาวุธ จะช่วยปองกัน และพยุงตัวประเทศ รอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ ไปได้ -_-*ไม อ ยากบ า ย-บาย อ ะ คะ เพราะว า ยั ง ไม ห ายคิ ด ถึ ง กั น เลย..แต ง าน เลี้ยงตองมีวันเลิกรา คิดถึงนะจุบ-จุบ

First Page


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

ประเมินดัชนีหุ้นไทยไทยช่วงเปด ทำการซื้อขายสัปดาห์แรกนี้มีโอกาสปรับ ตัวเพิ่มขึ้น หากหลังสงกรานต์บรรยากาศ การเมืองกลับมาปกติ กลุ่มที่จะสามารถ ผลักดันให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นได้น่าจะเปน หุ้นพลังงานและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยนักลงทุนต้องติดตามการประ กาสผลประกอบการของสถาบันการเงิน ของสหรัฐ โดยหลายฝายคาดการณ์ว่าน่า จะออกมาดี ซึ่งล่าสุดธนาคารเวลส์ ฟาร์โก้ กลับมามีกำไร และเริ่มมีผลประกอบการดี ขึ้ น ในรอบ หลายไ ตรมาส โดยน่ า จะเป น สัญญาณที่ดีกับกลุ่มสถาบันการเงิน แต่ อย่างไรก็ตาม หากออกมาไม่เปนตามคาด อาจะมีผลต่อตลาดหุ้นโดยรวม มองแนวต้านดัชนีฯอยู่ที่ 460 จุด แนวรับอยู่ที่ 435 จุด

ประเมิ น ภาพรวมดั ช นี ต ลาดหุ้ น ไทยสัปดาห์นี้ ประเมินค่อนข้างยาก เเต่ คาดว่ า น่ า จะแกว่ ง ตั ว หลั ง ป จ จั ย การ ชุ ม นุ ม ป ร ะ ท้ ว ง ข อ ง ก ลุ่ ม แ น ว ร่ ว ม ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ง ชาติ (นปช.) และปญหาเศรษฐกิจโลกยังไม่มี ความชัดเจนทั้งในทางบวกหรือลบมากนัก หากดั ช นี ฯ สามารถผ่ า นระดั บ 455 จุดได้ จะเข้าทดสอบที่ 467-470 จุด เเต่หากดัชนีฯ ไม่สามารถผ่านระดับ 450 จุดได้ เเนวรับจะอยู่ที่ 430 จุด เเนวต้านอยู่ ที่ 440 จุด กลยุทธ์การลงทุน เเนะนำ ซื้อ

ประเมิ น ว่ า หากส ถานก ารณ์ การเมื อ งกลั บ มารุ น แรงก ลุ่ ม แนวร่ ว ม ประช าธิ ป ไตยขั บ ไล่ เ ผด็ จ การห รื อ กลุ่ ม เสื้อแดงกลับมาชุมนุมอย่างเต็มรูปแบบ และยกระดับความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเพื่อ กดดันรัฐบาล ก็อาจทำให้ความเชื่อมั่น หดหา ยไปแ ละมี แ รงเทข ายออ กมาอี ก นอกจ ากนี้ น่ า จะมี แ รงขาย ทำกำ ไรหลั ง ปลายบสัปดาห์ก่อนตลาดหุ้นปรับขึ้นมา แรง ดั ช นนี ฯ จึ ง มี แ นวโน้ ม อ่ อ นตั ว ลง ระยะสั้น มองแนวรับดัชนีฯ ที่ 440 จุด แนวต้าน 455 จุด กลยุทธ์แนะนำขาย

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

หน้า 14

First Page


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552 Top 20 by value

ประจำวันที่ 10 เมษายน 2552

Top 20 by volume

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

Print

หน้า 20

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

Print

หน้า 22

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 108 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 27

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552

09.00

มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำป 2552 จ.หนองคาย

09.00

สงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำป 2552 จ.หนองคาย

09.30

งานวันผู้สูงอายุและสงกรานต์ช้าง จังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร

09.30

งานประเพณีสงกรานต์บ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชายหาดบานกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ

10.00

งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 23 เขาวัง จ.เพชรบุรี

10.00

‘Free Wildlife’ นิทรรศการภาพถ่ายและภาพเขียนเอกภาพสัตว์ปา หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

10.00

งานประเพณีสงกรานต์ไทย-รามัญ จังหวัดกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

10.00

เอ็มเทค จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศ ไทย ครั้ง ที่ 2 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

ติดตอ คุณสุวมิ ล ศุภนาม

081-553-2299 , 02-736-3850 ตอ 331

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเปนหรืออาจตีความว่าเปนเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว Print

Previos Page

First Page

Investor Station 16 April 09  
Investor Station 16 April 09  

Highlight : - หุ้นไทยพ้น Bottom แล้ว - การเมืองไม่ระคาย แนะเล่นสั้นตวงกำไร

Advertisement