Page 1

Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

5 6 7 8 9

News Station

ความตองการถานหินฟนครึ่งปหลัง อยามองขาม AGE ราคายังไมขยับตามกวนถานหิน GBX เดินหนาบวก กกร.ชง6มาตรการ ฟนภาพลักษณ์-ความเชื่อมั่นปท.

Dynamic Station NWR หวังทัง้ ปแตะ 4 พันลบ. ตามเปา

STEC เดนสุดในหมูม  วลรับเหมาฯ ลุนเดือนหนาไดสัญญา 2 สายสีมวง STEC เฉิดฉายกลางดงหุ้นรับเหมาฯ นักวิเคราะห์ทำนายวาสนาดีเข้าขั้น คว้างานรถไฟฟาสัญญา 2 สายสีม่วงได้ในการเปดซองต้นเดือน พ.ค.จึงเชียร์ นักลงทุนให้ซื้อกันยกใหญ่ โดยมองราคาเหมาะสม 3.80-3.88 บาท ส่วนภาพรวม หุ้นทั้งกลุ่มคาดสัปดาห์นี้คึก หลังจากการเจรจาต่อรองราคาในส่วนของสัญญา ที่ 1 จวนชัดเจนแล้ว หวัง 22 เมษาฯ นี้ รฟม. ตกลงกับ CK ได้โดยดี ต‡อหนˆา 3

10

ธรรมเทนเมนท

12

Professional Station

พุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย KTB อาจปนผลไมจุใจ

13

Basuka Never Dies

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

อยูไ หนหวา

สัญญาณกระแสเงินทุนไหลเขาเอเชีย

หุนไทยสงสัญญาณเเตะ 474 จุด

หวังศก.โลกฟนหนุนกลบพิษการเมือง

กูรูหุ้นคาดการณ์ หุ้นไทยส่อพุ่งเเตะระดับ 470-474 จุด เเละมี โอกาสเหวี่ ย งเลยไปไกลถึ ง 500 จุ ด ได้ หลั ง เศรษฐกิ จ โลกมี ลุ้ น ฟ น พร้อมให้จับตาผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่อาจช่วยกระตุ้นหุ้น ให้กระชุ่มกระชวย กลบแผลการเมือง กลยุทธ์การลงทุนเเนะนำเล่น กลุ่มโภคภัณฑ์เปนหลัก ต‡อหนˆา 3

ADVANC ยังยืนแทน Top Pick หุน  มือถือ

โบรกฯ เห็นจังหวะราคาวูบเพราะ XD เหมาะเขาลงทุน

คบพี่เสือไว ไมผิดหวัง “ณฐาภพ วงศวรการ”

ตอนที่ 1

ต‡อหนˆา 11

โบรกเกอร์มองหุ้นมือถือน่าสนใจแม้เห็นทิศทางราคาช่วงนี้เปนขาลง แนะให้ใช้เปนจังหวะเข้าลงทุน เพราะชอบที่ ADVANC และ DTAC ปนผลสูง 68% แม้จะทยอย XD ก็ยังไม่สิ้นเสน่ห์ โดยเลือก ADVANC เปนเบอร์ 1 ประจำก วนให้ราคาเหมาะสมที่ 97 บาท ขณะสถานการณ์ทางธุรกิจประเด็น 3G ถึงจะ ซ้ำซากจำเจ แต่ก็น่าจะกระตุ้นราคาหุ้นได้เปนระยะๆ ส่วนเรื่องภาษี SMS จะ เปนมารที่คอยรังควานราคาหุ้นต่อไปตราบที่ไร้บทสรุปชัดเจน ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

CRANE

หน้า 2

ด (มหาชน) บริษัท ชูไก จำกั ฒน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวั ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 โทรสาร 0-2316-6574 www.chukai.co.th

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) 42/51 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) 4/2 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) 195/95 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) 68/55 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552 เหมาก่ อ สร้ า งสั ป ดาห์ นี้ ค าดว่ า STEC เดนสุด (ต่อจากหน้า 1) ฝ า ยวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ มู ล ค่ า ก า ร ซื้ อ ข า ย จ ะ ก ลั บ ม า บล.กรุ ง ศรี อ ยุ ธ า ระบุ ว่ า บริ ษั ท หนาเเน่ น อี ก ครั้ ง และแนะนำให้ ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอน นั ก ลงทุ น เก็ ง กำไรหุ้ น STEC สตรั ค ชั่ น จำกั ด หรื อ STEC มี เนื่ อ งจากคาดว่ า จะสามารถชนะ โอกาสสูงสุดที่จะชนะในการประมูล การประมูลโครงการรถไฟฟาสายสี ในส่ ว นของการเป ด ซองราคา ม่วง สัญญาที่ 2 โดยประเมินราคา ประมูลสัญญาที่ 2 โครงการรถไฟ พื้นฐาน STEC ที่ 3.80 บาท (หาก ฟ า สายสี ม่ ว ง (บางซื่ อ -บางใหญ่ ) ได้งาน) ขณะที่ราคาพื้นฐาน CK เนื่ อ งจากก่ อ นหน้ า นี้ ก ารประมู ล อยู่ ที่ 4.00 บาท ส่ ว น ITD อยู่ ที่ สัญญาที่ 1 ทาง STEC เคยเสนอ 3.50 บาท ทั้งงนี้ศุกร์ที่ผ่านมาราคา ราคาประมูลต่างจาก CKTC เพียง หุ้ น ป ด ที่ 3.64 บาท, 3.52 บาท เล็กน้อย ขณะที่ บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด หรือ ITD คาดว่าอาจจะไม่สามารถชนะการ ประมูล เนื่องจากสัญญาที่ 1 ทาง ITD เสนอราคาประมูลไว้ค่อนข้าง สูงกว่า 2 บริษัทเเรกซึ่งเหตุผลอาจ เป น เพราะคำนวณค่ า ใช้ จ่ า ยการ ก่อสร้างต่างกัน “หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง น่ า จะกลั บ มาคึ ก คั ก อี ก ครั้ ง หลั ง จากการเจรจาต่อรองราคาในส่วน ของสัญญาที่ 1 จบลง จะสามารถ ยื่ น ซองราคาเป ด ประมู ล ในส่ ว น ของสั ญ ญาที่ 2 ได้ ช่ ว งต้ น เดื อ น พ.ค. 52 ซึ่งในส่วนของการเปดซอง ราคาประมู ล สั ญ ญาที่ 2 คาดว่ า STEC อาจชนะการประมูล เพราะ ตอนประมู ล สั ญ ญาแรก STEC เสนอราคาประมูลต่างจาก CKTC ไม่กี่ร้อยล้านบาท ซึ่งถือว่าค่อนข้าง ต่ำ” นักวิเคราะห์ กล่าว ทั้ ง นี้ ป ระเมิ น หุ้ น กลุ่ ม รั บ

หุนไทย

News Station และ 2.20 บาท ตามลำดับ ข ณ ะ ที่ ส ถ า บั น วิ จั ย นครหลวงไทย (SRCI) ให้ ค ำ แนะนำหุ้ น กลุ่ ม รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง เปน “เท่าตลาด” โดยปจจัยบวกต่อ กลุ่ ม รั บ เหมาฯ ในระยะสั้ น คื อ ประเด็ น รถไฟฟ า สายสี ม่ ว งที่ อ าจ ดำเนิ น การได้ เ ร็ ว ขึ้ น จากการที่ ประเมินว่ามีแนวโน้มที่บอร์ด รฟม. จ ะ ส า ม า ร ถ ย อ ม รั บ ร า ค า ค่ า ก่อสร้างที่ 14,985 ล้านบาท และ อาจหาข้อสรุปได้ภายใน 22 เม.ย.

(ต่อจากหน้า 1)

ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานภาวะ ตลาดหุ้นไทยศุกร์ที่ผ่านมาระหว่าง วั น ทิ ศ ทางการเคลื่ อ นไหวดั ช นี ฯ แ ก ว่ ง ตั ว ทั้ ง แ ด น ล บ แ ล ะ บ ว ก จนกระทั่ง ปดที่ 456.80 จุด บวก 3.83 จุด หรือ 0.85% มูลค่าการซื้อ ขาย 20,452.87 ล้านบาท นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. ทิสโก้ กล่ า วว่ า ป จ จั ย ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ แนวโน้ ม ดั ช นี หุ้ น ไทยจะอิ ง ป จ จั ย ต่างประเทศเปนหลักทั้งในส่วนของ ป ญ หาวิ ก ฤตการเงิ น โลก รวมถึ ง การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ

ต่ า งๆ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ การ ความเชื่อมั่นในการลงทุน อีกทั้งยังต้องติดตามการ ประกาศผลประกอบการของบริษัท จดทะเบียนในช่วงไตรมาส 1/2552 ซึ่งคาดการณ์ว่า ผลประกอบการ ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นน่ า จะออก มาดี และจะเป น ผลบวกต่ อ บรรยากาศการลงทุ น แต่ ห ากผล ประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ส่ ว น ใ ห ญ่ อ อ ก ม า ไ ม่ ดี ต า ม ที่ คาดการณ์อาจจะทำให้บรรยากาศ การลงทุนในตลาดหุ้นไทยซบเซา Print

Next Page

ได้ พร้ อ มกั น นี้ ค าดการณ์ ป ญ หา การเมืองภายในประเทศไม่น่าจะมี ผลกระทบต่อการลงทุนในระยะนี้ นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บล. โกลเบล็ ก กล่ า วว่ า จากการ เคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยในระยะ ที่ผ่านมา ทำให้ประเมินรอบการขึ้น มีโอกาสที่จะไปทดสอบระดับ 470 จุด และยังมีโมเมนตัมเหวี่ยงไปถึง 500 จุดได้ เนื่องจากภาพตลาดหุ้น ทั่วโลกรีบาวน์จะส่งผลบวกต่อไป แม้ จ ะในประเทศยั ง มี ป จ จั ย การ Previos Page

First Page

หน้า 3

2552 จะเปนผลดีต่อ STEC ในการ พิ จ ารณาราคาก่ อ สร้ า งรถไฟฟ า สายสีม่วง สั ญ ญาที่ 2 เนื่ อ งจาก เชื่ อ ว่ า ผลงานด้ า นงานก่ อ สร้ า ง รถไฟฟ า ที่ ผ่ า นมา คื อ ส่ ว นต่ อ ขยายรถไฟฟา และ ARL รวมถึง ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง บวกกับ ความต้อการของรัฐบาลที่ต้องการ ให้ ง านมี ค วามคื บ หน้ า โดยเร็ ว จึ ง คาดจะกระจายงานไปสู่ผู้รับเหมาฯ หลายราย ดังนั้น STEC จึงมีความ ได้เปรียบในการประมูลงานสัญญา ที่ 2 (โดยให้ ร าคาเหมาะสมหุ้ น ที่ 3.88 บาท) ส่ ว นป จ จั ย กดดั น หุ้ น ใน กลุ่มคือผลกระทบจากปญหาการ เมืองอาจทำให้มีความล่าช้าในการ สรุ ป โครงการได้ ทั้ ง นี้ ใ นประเด็ น การเร่งหาผู้รับเหมาฯรถไฟฟาสาย สี แ ดง ซึ่ ง แม้ จ ะมี ก ารอนุ มั ติ จ าก ครม. และ JICA แล้ ว แต่ เ ชื่ อ ว่ า สถานการณ์ ก ารเมื อ งที่ มี ผ ลต่ อ เสถียรภาพของรัฐบาล อาจส่งผล ลบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม เงิ น (JICA) อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ประกอบกับมูลค่าโครงการที่สูงถึง 75,000 ล้ า นบาท และการ พิจารณาผู้รับเหมาฯที่ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ ดังนั้น โครงการ Mega Project ที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอ กู้ยืมจึงอาจมีความล่าช้าออกไปอีก

เมืองที่อาจกดดันอยู่ ด้ า นนายกวี ชู กิ จ เกษม ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การ ฝ า ย วิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย ประเมินดัช นี หุ้ น ไทยอยู่ ใ นช่ ว งขา ขึ้นจากปจจัยต่างประเทศเปนเรง สนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ระดั บ โลกที่ ต่างประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออก มาอยู่ในระดับค่อนข้างดี เเละมุ่ง กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ด้ ว ยโครงการ ขนาดใหญ่ สะท้อนผลดีมายังราคา โภคภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ ส ถานการณ์ การเมืองภายในประเทศน่าจะเริ่ม คลี่คลาย และคาดว่า ต‡อหนˆา 4


News Station

Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หุนไทย

(ต่อจากหน้า 3)

รัฐบาลอาจยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ขณะที่ ป ระเด็ น สถาบั น จั ด อั น ดั บ เครดิ ต ต่ า ง ๆ ปรั บ ลด อันดับเครดิตของประทศไทย เชื่อ ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อลงทุนอัน สื บ เนื่ อ งจากการกู้ ยื ม เงิ น จาก สถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศแต่ อย่างใด ทั้ ง นี้ ค าดการณ์ ดั ช นี หุ้ น ไทยเดือนเมษายนนี้มีแนวต้านที่ 474 จุด โดยแนะนำกลยุทธ์การ

ล ง ทุ น ใ ห้ เ ข้ า ล ง ทุ น หุ้ น ก ลุ่ ม โภคภั ณ ฑ์ เนื่ อ งจากเป น ช่ ว งที่ ราคาโภคภั ณ ฑ์ เ ป น ช่ ว งขาขึ้ น ส่ ว นหุ้ น กลุ่ ม ธนาคารพาณิ ช ย์ อสังหาริมทรัพย์ สื่อสาร จะยังโดด เด่ น เท่ า ที่ ค วร เพราะจากกลุ่ ม ธุรกิจเหล่านี้จะสัมพันธ์กับตัวเลข เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ซึ่ ง กระทรวงการคลังเพิ่งประกาศเมื่อ ปลายสั ป ดาห์ ก่ อ นว่ า มี โ อกาส ติดลบถึง 5 %

ADVANC ยังยืนแทน

และ 6,000 -7,000 ล้านบาท ตาม ลำดับ รวมทั้งมีหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net debt to Equity) ต่ำกว่าคู่แข่ง จึ ง ให้ ร าคาเหมาะสมที่ 97 บาท ขณะที่ราคาหุ้นล่าสุดปดที่ 75.25 บาท อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ผ ล ประกอบการปที่ผ่านมา ของกลุ่ม มื อ ถื อ 3 บริ ษั ท คื อ ADVANC, DTAC และ True move ไม่สดใส แต่ ห ากพิ จ ารณาผลตอบแทน เงิ น ป น ผลพบว่ า ADVANC และ DTAC มีอัตราผลตอบแทนสูงเฉลี่ย ถึ ง 6 - 8% ซึ่ ง ADVANC จ่ า ย เงินปนผลหุ้นละ 6.30 บาท (yield 8%) เปนการจ่ายงวด 2H/51 หุ้น ละ 3.30 บาท (yield 4%) กำหนด ขึ้ น XD วั น ที่ 16 เม.ย. และจ่ า ย เงิ น ป น ผลวั น ที่ 4 พ.ค.นี้ ส่ ว น DTAC จ่ายเงินปนผลหุ้นละ 1.50 บาท (yield 6%) สู ง เป น ประวัติการณ์หลังจากเริ่มกลับมา จากเงินปนผลในป 50 กำหนดขึ้น

(ต่อจากหน้า 1)

ฝายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. เกี ย รติ น าคิ น ระบุ ใ นบท วิ เ คราะห์ ว่ า ให้ น้ ำ หนั ก ลงทุ น “เท่ า ตลาด” (Neutral) สำหรั บ กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ โดยเลื อ ก ADVANC เป น Top pick เนื่ อ งจากได้ ป ระโยชน์ จ าก ขนาดฐานลู ก ค้ า ใหญ่ สุ ด และ ควบคุ ม ต้ น ทุ น ได้ ดี ทำให้ ผ ล ประกอบการป 2552 (ไม่รวม 3G) ปรั บ ตั ว ลดลงน้ อ ยกว่ า DTAC ขณะเดียวกัน ADVANC มีฐานะ การเงินแข็งแกร่งต่อแรงเสียดทาน จากการหดตัวของเศรษฐกิจ และ พร้อมต่อการลงทุนใหม่ที่กำลังเกิด ขึ้ น เห็ น ได้ จ ากมี ก ระแสเงิ น สด อิ ส ร ะ จ า ก ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น (Operating Free cash flow) เฉลี่ยปละ 20,000 -30,000 ล้าน บาท ขณะที่ DTAC และ True move มีกระแสเงินสดอิสระเฉลี่ย ป ล ะ 9,000 -10,000 ล้ า นบาท

Print

Next Page

XD วันที่ 11 พ.ค. และกำหนดจ่าย ป น ผลวั น ที่ 25 พ.ค.นี้ ดั ง นั้ น ใน จังหวะที่ราคาหุ้นของ 2 บริษัท มี แนวโน้ ม อ่ อ นตั ว ลง ด้ ว ยผล Dividend effect จากการทยอยขึ้น XD จึงเห็นว่า เปนโอกาสเข้าลงทุน สำหรั บ ประเด็ น การจั ด เก็บภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคม แ ล ะ ภ า ษี ก า ร ส่ ง ข้ อ ค ว า ม สั้ น “SMS” ตราบใดที่ ยั ง ไม่ มี ข้ อ สรุ ป ชัดเจน เรื่องดังกล่าวจะกดดันราคา หุ้นกลุ่มมือถือเคลื่อนไหวในกรอบ จำกัด อย่างไรก็ตามในปนี้กลุ่มผู้ ให้ บ ริ ก ารมื อ ถื อ มี ป ระเด็ น สำคั ญ ต้องติดตามอีกโดยเฉพาะ 1) การออกใบอนุญาต 3G บน คลื่ น 2100 MHz : การออกใบ อนุญาต 3G บนคลื่น 2100 MHz

Previos Page

First Page

หน้า 4

แม้ไม่ใช่ประเด็นใหม่ แต่ความคืบ หน้าจาก กทช. และ “ร่างกฎหมาย คลื่นความถี่” ของเข้าสู่สภาฯ จะ เปน “ปจจัยบวก” ซึ่งแม้ยังไม่ส่งผล บวกต่ อ มู ล ค่ า หุ้ น ในป นี้ แต่ ร ะยะ ยาวผู้ให้บริการบนใบอนุญาตใหม่ จะได้ประโยชน์ 2)การใช้เลขหมายโทรศัพท์ เดียวทุกระบบ (MNP) : เบื้องต้น คาดจะเริ่มเห็นการใช้ MNP อย่าง เร็วที่สุดในป 2553 และเปนปจจัย ที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันเพื่อแย่ง ฐานลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่ ม ลู ก ค้ า Postpaid ซึ่ ง มี ARPU สู ง กว่ า Prepaid รวมทั้งจะช่วยให้การโอน ย้ายฐานลูกค้าจากสัมปทานเดิมไป ยังใบอนุญาตใหม่ทำได้เร็วขึ้น


News Station

Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หน้า 5

ฟทช์ลดเครดิตสกุลเงินตปท.ของไทยเปนBBB สหรัฐฯเตรียมแถลงผล ‘stress tests’ 4 พ.ค.

ขาวตางประเทศ ความตองการถานหินฟนครึ่งปหลัง

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า คอยล์แอนด์อัลลีด์อินดัสทรี่ส์ บริษัทในเครือ ริโอทินโตกรุป คาดการณ์ว่า ความต้องการ ถ่ า นหิ น จะเริ่ ม ฟ น ตั ว ในครึ่ ง ป ห ลั ง ป นี้ หลั ง ราคาอยู่ในระดับที่ต่ำ ‘ความต้ อ งการถ่ า นหิ น เชื้ อ เพลิ ง โรงงานไฟฟาโดยภาพรวมจะชะลอลงในระยะ กลางเท่ า นั้ น แต่ จ ะเริ่ ม ฟ น ตั ว ในครึ่ ง ป ห ลั ง ของป’ นายคริส เรนวิคประธานคอยล์แอนด์ อัลลีด์ กล่าว ขณะที่เมื่อเดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ ลดราคาจำหน่ายถ่านหินให้กับโรงงานไฟฟา ในญี่ปุนสำหรับปส่งมอบที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 เมษายนนี้ ลงมาอยู่ระหว่าง 70-72 ดอลลาร์/ ตันจาก 125 ดอลลาร์/ตันในปส่งมอบก่อน หน้า

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า โนมูระโฮลดิ้งส์คาดว่า เศรษฐกิจจีนจะฟนตัว ในไตรมาส 2 ปนี้ หลังผ่านพ้นจุดต่ำสุดแล้ว จากไตรมาสแรก โดยนายซัน หมิงจุนนักเศรษฐศาสตร์ โนมูระ กล่าวว่า เศรษฐกิจจีนเริ่มมีสัญญาณ การฟ น ตั ว อย่ า งมี นั ย สำคั ญ แล้ ว ตั้ ง แต่ เ ดื อ น กุมภาพันธ์ และเชื่อว่า เศรษฐกิจจีนจะขยายตัว ได้ 8% ในปนี้ ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกที่ผ่านมา อัตรา การขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายใน ประเทศ หรือ จีดีพีจีนอยู่ที่ระดับ 6.1% ซึ่งเปน ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 10 ป ‘เศรษฐกิจจีนเข้าสู่ทิศทางการขยายตัว อย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เรายัง คงคาดว่ า เศรษฐกิ จ จี น จะฟ น ตั ว ในรู ป ตั ว V’ นายหมิงจุน กล่าว

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า สหรัฐฯ เตรียมแถลงผลการตรวจสอบสถานะ ทางการเงินของธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของ ประเทศ 19 แห่ง หรือ ‘stress tests’ ในวันที่ 4 พฤษภาคม โดยธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ หรื อ เฟด สถาบันประกันเงินฝากแห่งรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันแถลงผล การทำ stress tests ในวันดังกล่าว ทั้งนี้ เปาหมายของการเผยแพร่ข้อมูล ดั ง กล่ า วเป น ไปเพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ า ยได้ เ ห็ น ภาพถึ ง สถานะความแข็ ง แกร่ ง ทางการเงิ น ของภาค สถาบันการเงินสหรัฐฯ ได้ชัดเจน หลังประสบ วิกฤตการเงินครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์

อยามองขาม AGE

ราคายังไมขยับตามกวนถานหิน

อยามองขามหุนถานหินขนาดเล็กใน mai อยาง AGE หลังราคายังไม ขยับตามหุนถานหินรายอื่นในกระดาน ในขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มไตระดับรับ ขาวเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มฟน เชื่อหนุนราคาถานหินขยับตาม ทำผูประกอบ การไดประโยชนทั่วหนา เซียนเทคนิคยังแนะเก็งกำไรใหตาน 6.25-6.50 บาท แตถาหลุด 6 บาทใหตัดขาดทุน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจ ราคาหุ้นบนกระดานพบว่า ในช่วงนี้ราคาหุ้นใน กลุ่มถ่านหินส่วนใหญ่เคลื่อนไหวอย่างโดดเด่น หลั ง จากที่ นั ก ลงทุ น ความหวั ง ว่ า เศรษฐกิ จ สหรัฐจะฟนตัว ซึ่งจะสนับสนุนให้ราคาน้ำมัน และถ่านหินฟนตัวตามไปด้วย ดังนั้นจึงจะเปน ผลดี ต่ อ ผู้ ป ระกอบการถ่ า นหิ น โดยตรง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ บทวิ เ คราะห์ ส ถาบั น วิ จั ย นครหลวงไทย ที่ระบุว่า ราคาถ่านหิน BJI เริ่ม ทรงตั ว ในสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา ส่ ง สั ญ ญาณว่ า ราคาถ่านหินน่าจะอยู่ในระดับที่เริ่มจำกัดกรอบ การปรับลง ทำให้โอกาสของการด้อยค่าสินค้า

คงคลั ง ของผู้ ป ระกอบการดี ขึ้ น ในขณะที่ รายงานข่ า วบนเว็ บ ไซท์ บ ลู ม เบิ ร์ ก ดอทคอม ระบุว่า คอยล์แอนด์อัลลีด์อินดัสทรี่ส์ บริษัทใน เครื อ ริ โ อทิ น โตกรุ ป คาดการณ์ ว่ า ความ ต้องการถ่านหินจะเริ่มฟนตัวในครึ่งปหลังปนี้ หลังราคาอยู่ในระดับที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหุ้นในกลุ่มผู้ ประกอบการถ่ายหินหลายตัวจะเริ่มปรับตัวดี ขึ้ น รั บ ข่ า วดั ง กล่ า วแล้ ว แต่ พ บว่ า ราคาหุ้ น บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (AGE) ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดย เมื่ อ ปลายสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาพบว่ า ราคาหุ้ น

Print

Next Page

Previos Page

AGE ได้ ป ด การซื้ อ ขายที่ ร ะดั บ 6.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หลังจากที่ในชั่วโมงการซื้อ ขายได้ปรับขึ้นไปทำระดับสูงสุดที่ 6.20 บาท โดยมี มู ล ค่ า การซื้ อ ขายค่ อ นข้ า งหนาแน่ น ที่ 29.62 ล้านบาท นักวิเคราะห์ด้านเทคนิค บล.กสิกรไทย กล่าวว่า หุ้น AGE ยังมีสัญญาณด้านเทคนิค ค่ อ นข้ า งดี และราคายั ง ไม่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ชัดเจนนัก ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าไปเล่น เก็งกำไรได้ โดยให้แนวต้านไว้ที่ 6.25 บาท ถ้า ผ่านได้มีโอกาสไปถึง 6.50 บาท แต่ได้ให้จุด ตัดขาดทุนไว้ที่ 6 บาท หากราคาปรับลดลง

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หน้า 6

GBX เดินหนาบวก

หลังจากเราได้เห็นขาขึ้นกระบวนท่าใหญ่ของ GBX เมื่อปลาย เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ดูราวกับว่า ตลอดระยะที่ถัดๆ ไป จวบจน ช่วงสงกรานต์ ราคาหุ้นเคลื่อนตัวอย่างกระจัดกระจายไม่สามารถบ่งชี้ ชัดๆ ว่า จะแกว่งขึ้นหรือลงกันแน่ จนทำให้นักลงทุนผู้ชื่นชอบการเก็ง กำไรระยะสั้นบาดเจ็บได้แผลติดตัวเล็กๆ น้อยๆ ไปตามๆ กัน แต่ก็ยัง นับว่าไม่โหดร้ายจนเกินไปนักเพราะฐานจุดต่ำสุดเริ่มยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ซึ่งการที่ปลายสัปดาห์ก่อนราคาหุ้นบนกระดานปะทุแรงอีกครั้ง ไป พร้ อ มๆ กั บ ปริ ม าณซื้ อ ขายที่ ห นาแน่ น ขึ้ น กว่ า ปกติ ก็ ย่ อ มจะเป น สัญญาณที่อาจกล่าวได้ว่า การเดินหน้าบวกระลอกนี้กำลังเชื้อเชิญ เหล่านักเก็งกำไรให้มาสัมผัสความเสี่ยงครั้งใหม่ กับเปาหมายที่จะ หลุดพ้นยอดดอยเดิมๆ สักที (ชั่วประเดี๋ยวก็ยังดี) ด้านนักวิเคราะห์ทางเทคนิค บล.เกียรตินาคิน ประเมินหุ้น GBX อยู่ ใ นช่ ว งขาขึ้ น เเนะนั ก ลงทุ น เก็ ง กำไร โดยมองเเนวต้ า นที่ 0.58-0.50 บาท เเละเเนวรับที่ 0.40 - 0.41 บาท ทั้งนี้ ศุกร์ที่ผ่านมาราคาหุ้นปดที่ 0.43 บาท บวก 0.03 บาท หรือ 7.50 % มูลค่าซื้อขาย 4.78 ล้านบาท

GBX Financial Data

ง บ ป 5 1 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/12/2551 Asset 1,273.12 Liabilities 134.08 Equity 1,139.03 Paid-up Capital 1,074.36 Revenue 256.22 Net Profit -120.00 EPS(Baht) ROA(%) -7.27 ROE(%) -9.79 Net Profit Margin(%) -46.83

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

456.80

+3.83

+0.85

320.47

+3.25

+1.02

681.65

+6.79

+1.01

157.84

+1.85

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+1.19 20,452.87 261.21

17/04/2552

17:00:00

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

4,498.56

3,823.21

+675.35

(21.99%)

(18.69%)

Foreign

4,751.64

5,028.13

(23.23%)

(24.58%)

11,202.67

11,601.54

(54.77%)

(56.72%)

Local

-276.49

-398.87

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 16/04/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

N.A. 0.38 1.06 N.A. 429.75

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 02/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 3. นายกีรติพงษ คูหาเปรมกิจ 4. นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 5. นายอัศวิน ลีลายนะ

เป ด ตาให พ ร อ ม

170,000,000

(15.82%)

145,981,700

(13.59%)

85,000,000

(7.91%)

77,120,000

(7.18%)

35,000,000

(3.26%)

เข้าสัปดาห์ใหม่ อันเปนสัปดาห์ที่นักลงทุนทั้งหลายจะได้ซึบซับ ดื่มด่ำไปกับ ตัวเลขๆ ๆ ๆ ๆ กันอย่าง เกินอิ่ม ทั้งส่วนของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยเฉพาะพวกตัวใหญ่ๆ ที่จ่อคิวประกาศเบียดกันใน ปลายๆ สัปดาห์ที่จะถึง ส่วนบริษัทยักษ์ๆ ในต่างประเทศคงไม่ต้องรอกันนานถึงขนาดนั้นทยอยออกกันมาให้เห็น บ้างแล้ว และคงจะมีเรื่องทั้งน่าสุขสมและระทมในคละเคล้ากันไปก่อนที่จะมีเรื่องใหญ่ระลอกใหม่อีกทีหลัง ประกาศผลการตรวจสอบบัญชีแบบเข้มจัดประมาณต้นเดือนหน้าโน้นเลย เอาน่า แต่กว่าจะถึงวันนั้น เรามาดูวันนี้ที่ไม่ต้องรอคอยเปนน้ำจิ้มกันสักหน่อย เก็บเล็กผสมน้อยใช้เปนฐาน ข้อมูลพิจารณาทางลมจากนอกประเทศว่า จะพัดเอาเงินไหลเข้ามาหรือไหลออกไปมากกว่ากัน เริ่มต้นกันด้วย ซิตี้กรุปแจ้งงบไตรมาสแรกป 09 เจง 966 ล้านดอลลาร์ แต่ดีกว่าที่หลายฝายคาดไว้ซึ่งเมื่อช่วง เดียวกันของปก่อนขาดทุนไปกว่า 5 พันล้าน แถมเขายังบอกด้วยว่า หากไม่มีการจ่ายเงินปนผลให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จะมีกำไริอยู่ที่ 1.6 พันล้านเลยทีเดียว ตามมาด้วยผลประกอบการเจเนอรัลอิเล็กทริค ไตรมาสแรกกำไรลดลง 36% มา อยู่ที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์ จาก 4.3 พันล้านในไตรมาสเดียวกันปก่อน ขณะที่กำไรสุทธิในจีอีแคปตอลลดลง 58% ส่วนตัวสุดท้ายที่พอจะเหลือพื้นที่นำเสนอคือ โซนี่อิริคส์สันแจ้งงบ Q1/09 พลิกเปนขาดทุน 387 ล้านดอลล์ พร้อมลอยคนเพิ่มอีก 2 พันคน จากที่ทำไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานเท่าไร

Print

Next Page

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หน้า 7

กกร.ชง6มาตรการฟนภาพลักษณ์-ความเชื่อมั่นปท. ฟทช์ยังไมนำหนำใจหั่นเครดิต4แบงก์ไทยรวด นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ในฐานะประธานคณะ กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปดเผยว่า จากสถานการณ์ ความวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่านมา ภาคเอกชนได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะนำ สถานการณ์ ใ ห้ เ ข้ า สู่ ภ าวะปกติ 6 มาตรการ เพื่ อ เสนอต่ อ รั ฐ บาล ประกอบด้วย 1. ให้มีการบังคับใช้กฏหมายอย่าง จริงจังและเสมอภาค โดยกระบวน การใช้ ก ฏหมายจะต้ อ งมี ค วาม เคร่ ง ครั ด หากผู้ ใ ดออกมาก่ อ กวน และสร้ า งความเสี ย หายผู้ รั ก ษากฏ หมายจะต้องดำเนินการจัดการ 2. สนับสนุนให้มีมาตรการเร่งด่วน เพื่ อ ฟ น ฟู ภ าพลั ก ษณ์ แ ละความ เชื่อมั่นของประเทศ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งการอาศัยสื่อต่างประเทศและเวที การประชุมนานาชาติ รวมถึงการโรด โชว์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในต่าง ประเทศและภาคเอกชนอื่นๆเพื่อช่วย เรียกความเชื่อมั่นในต่างประเทศให้ กลับมา 3. สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติที่ จะนำไปสู่ ค วามสงบสุ ข ภายใน ประเทศ 4. แก้ไขปญหาความขัดแย้งโดย ไม่ใช้ความรุนแรง 5. สนั บ สนุ น ให้ น ำประเด็ น ความขัดแย้งทางการเมืองเข้าสู่ กระบวนการรัฐสภา

6. เร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม “รัฐบาลควรประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร และปริ ม ณฑล เมื่ อ ถึ ง เวลาที่ เหมาะสม เพราะหากบังคับใช้นาน ไปจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ ประเทศ” ประธาน กกร. กล่าว

TMBเชื่อปนี้เข็นสินเชื่อโต3-5%แมQ1/52ลบ6.4%

นายบุ ญ ทั ก ษ์ หวั ง เจริ ญ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปดเผยว่า ธนาคารมั่นใจสินเชื่อปนี้ จะเติบโต 3-5% หรือ 1-1.2 หมื่นล้าน บาทตามเปาหมายเดิมที่วางไว้ แม้ว่า ไ ต ร ม า ส แ ร ก สิ น เ ชื่ อ จ ะ ติ ด ล บ 6.4% โดยสาเหตุที่ธนาคารมั่นใจว่า สิ น เชื่ อ ป นี้ จ ะโตตามเป า หมาย

เพราะธนาคารมี บ ริ ห ารจั ด การที่ ดี จึงน่าจะครองส่วนแบ่งการตลาดได้ สำหรั บ หนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ (NPL) ในปลายปนี้ถึงป 2553 คาดว่ า จะเป น เลขหลั ก เดี ย วจาก ป จ จุ บั น โดยคาดว่ า หลั ง จากที่ ข าย NPL จำนวน 1.6 หมื่นล้านบาทให้ กั บ บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ก รุ ง เทพ พาณิชย์ จำกัด (บสก.) ซึ่งทำให้ NPL Print

Next Page

รายงานข่าวจากสถาบันจัด อันดับความน่าเชือ่ ถือฟทช์เรทติง้ ส์ หรือ ฟทช์ระบุวา่ ฟทช์ลดอันดับความน่าเชือ่ ถื อ ธนาคาร 4 แห่ ง ของไทยได้ แ ก่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารเพื่อ การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) (SCBT) และ ธนาคารยู โ อบี (UOBT) พร้อมทบทวนมุมมองอันดับ

ความน่ า เชื่ อ ถื อ ลงจากเชิ ง ลบ เป น มี เสถียรภาพ โดยฟทช์ได้ลดอันดับความ น่ า เชื่ อ ถื อ ผู้ อ อกตราสารสกุ ล เงิ น ต่ า ง ประเทศระยะยาวของ KTB จาก BBB+ เปน BBB มุมมองมีเสถียรภาพ และลด อันดับความน่าเชือ่ ถือผูอ้ อกตราสารสกุล เงินต่างประเทศระยะสัน้ จาก F2 เปน F3 ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือผู้ ออกตราสารสกุลเงินต่างประเทศระยะ ยาวของ EXIM BANK ถูกปรับลดลงจาก BBB+ เปน BBB มุมมองมีเสถียรภาพ และลดอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ผู้ อ อก ตราสารสกุลเงินต่างประเทศระยะสัน้ จาก F2 เปน F3 ส่วนอันดับความน่าเชื่อถือผู้ ออกตราสารสกุลเงินต่างประเทศระยะ ยาวของ SCBT ถูกปรับลดลงจาก A- เปน BBB+ มุมมองมีเสถียรภาพ และคงอันดับ ความน่าเชือ่ ถือผูอ้ อกตราสารสกุลเงินต่าง ประเทศระยะสั้ น ที่ F2 และลดอั น ดั บ ความน่าเชือ่ ถือผูอ้ อกตราสารสกุลเงินต่าง ประเทศระยะยาวของ UOBT จาก Aเปน BBB+ มุมมองมีเสถียรภาพ และคง อันดับความน่าเชื่อถือผู้ออกตราสารสกุล เงินต่างประเทศระยะสัน้ ที่ F2 “การลดอันดับความน่าเชื่อถือ ดั ง กล่ า วเป น ผลสื บ เนื่ อ งจากการลด อันดับความน่าเชือ่ ถือผูอ้ อกตราสารสกุล เงินต่างประเทศและในประเทศระยะยาว ของราชอาณาจักรไทยจาก BBB+ เปน BBB และจาก A เปน A- พร้อมทบทวน มุมมองอันดับความน่าเชือ่ ถือจากเชิงลบ เปน มีเสถียรภาพ และได้ลดอันดับความ น่ า เชื่ อ ถื อ ผู้ อ อกตราสารสกุ ล เงิ น ต่ า ง ประเทศระยะสั้ น ลงจาก F2 เป น F3 พร้อมลดเพดานอันดับความน่าเชือ่ ถือลง จาก A- เปน BBB -”

ลดลงเหลือ 12% จากปจจุบันอยู่ที่ 15-16% “ หลั ง ขาย NPL จำนวน 1.6 หมื่ น ล้ า นบาท ส่ ง ผลให้ NPL เหลือ 12% ซึ่งเราก็จะรักษาให้อยู่ใน ระดั บ นี้ แต่ ห วั ง ว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร จัดการน่าจะเห็น NPL ในปลายปนี้ ถึงปหน้าเปนตัวเลขหลักเดียว ซึ่งก็ ต้ อ งรอดู ซึ่ ง ป ที่ แ ล้ ว NPL ค่ อ นข้ า ง

เยอะ แต่ปนี้เชื่อว่าคงไม่อยู่ในระดับที่ ไม่ น่ า กั ง วลใจ อย่ า งไรก็ ต ามกลุ่ ม เสี่ยงของ NPL คือ ท่องเที่ยวและส่ง ออก แต่เราก็ได้มีการปรับโครงสร้าง การยื ด ชำระหนี้ ข องกลุ่ ม ดั ง กล่ า ว ตั้ ง แต่ ป ลายป ที่ แ ล้ ว ซึ่ ง ก็ ส ามารถ ควบคุมได้ดี ส่วนแผนขาย NPL คง พอเพี ย งเท่ า นี้ ก่ อ น”นายบุ ญ ทั ก ษ์ กล่าว

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

เลีย่ งลงทุน TMB ชู KBANK และ BBL เเกรงกวา

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปดเผยว่า ธนาคารมัน่ ใจสินเชือ่ ป 52 จะเติบ โต 3-5% หรือ 1-1.2 หมืน่ ล้านบาทตามเปาหมาย เดิมทีว่ างไว้ เนือ่ งจากธนาคารมีบริหารจัดการทีด่ ี จึง น่าจะครองส่วนแบ่งการตลาดได้ โดยคาดว่าจะได้รับ สัญ ญาณฟน ตัว ขึน้ ในช่ว งปลายไตรมาส 2/2552 และจะดีขนึ้ ภายในไตรมาส 3/2552 ตามลำดับ แม้ ไตรมาสแรกสินเชือ่ จะติดลบ 6.4% ก็ตาม เช่นเดียว กับไตรมาส 2/2552 ซึง่ มีแนวโน้มว่าสินเชือ่ ยังคงหด ตัว ต่อ เนื่อ ง เนื่อ งจากได้รับ ผลกระทบจากภาวะ เศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลง

นอกจากนี้ นายบุญทักษ์ ยังคาดหวังว่าหนี้ ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) ในปนถึี้ งป 2553 จะเปน เลขหลัก เดีย วจากปจ จุบัน หลัง จากที่ข าย NPL จำนวน 1.6 หมื่น ล้า นบาทให้กับ บริษัท บริห าร สิน ทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) ซึง่ ทำให้ NPL ลดลงเหลือ 12% จาก เดิมที่ 15-16% ขณะทีบ่ ทวิเคราะห์ บล.ยูไนเต็ด ประเมิน ธนาคารทหารไทย จำกัด หรือ TMB ว่ายังมีหนี้ NPL มากทีส่ ดุ ในระบบถึง 13.2% ของสินเชือ่ รวม ส่วน หนึง่ มาจากภาวะเศรษฐกิจทีค่ าดว่าจะหดตัวต่ ำลง จากเดิม อันเนือ่ งมากจากความวุน่ วายทางการเมือง ประกอบกับการขายหุน้ กูด้้ อยสิทธิของ TMB มูลค่า ราว 4 พันล้านบาท เพือ่ นำมาเพิม่ เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 โดยกำหนดดอกเบีย้ ที่ 7% และเสนอขายแก่นกั

หน้า 8

ลงทุนรายย่อย และสถาบันในประเทศระหว่างวันที่ 22-29 เม.ย.นี้ ซึง่ คาดว่าอาจจะขายได้ ไม่หมด แม้จะ จ่ายดอกเบีย้ สูง สาเหตุมาจากเงือ่ นไขมากทังไม่ ้ มี ประกัน ไม่สะสมดอกเบีย้ ไม่มกี ำหนดอายุ และจ่าย ดอกเบีย้ เมือ่ มีกำไร โดยธนาคารมีสทิ ธิไถ่ถอนได้เมือ่ หุน้ กูมี้ อายุครบ 5 ป นอกจากนี้ ยังมีการรับรูการด้อยค่ ้ าของเงิน ลงทุนในตราสารทุนในงบกำไรขาดทุนอีก 892 ล้าน บาท ซึง่ ก่อ นหน้า นี้ ไ ด้รับ รูร้ ายการดัง กล่า วอยู่ ใน รายการส่วนต่ ำกว่าทุน จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า เงินลงทุนในงบดุล ทาง บล.ยูไนเต็ด จึงคงแนะนำหลีกเลีย่ ง การลงทุนในหุน้ TMB แนะนำไปลงทุนในหุน้ ธนาคาร ขนาดใหญ่ทมี่ พี นื้ ฐานดีกว่าอย่าง KBANK และ BBL

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com





“บวกเล็กนอย กอนลงตามแรงขายทำกำไร”

“เทคนิค TOCOM แย น้ำมัน - เงินเยนนิ่ง” เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำกัด (PAF) RSS3

- วันศุกร์ทผี่ า่ นมาปริมาณการซือ้ ขาย 371 สัญญา สถานะคงค้าง 2,547 สัญญา - ปด 58.35 บ./ก.ก. ลดลง 2.25 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย.52)

ปจจัยบวก - ตลาดยางในประเทศเปดการซือ้ ขายปกติหลังจากหยุดยาวช่วงสงกรานต์ ปจจัยลบ - เส้นเทคนิค TOCOM กำลังลงสูแ่ นวรับ 167 เยน/ก.ก. - เงินเยนยังแข็งค่าที่ 98 เยน/ดอลล์ - น้ำมันยังทรงตัว

กลยุทธ - เปดสถานะขาย (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 309 จุด - แนวต้าน 330 จุด - SET50 ประเมินกรอบไว้ที่ 310-330 จุด

กลยุทธ - เปดขาย (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย.52) - แนวรับ 58 บ./ก.ก. ถัดไป 56.80 - 56.30 บ./ก.ก. - แนวต้าน 60 บ./ก.ก.

Print

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผู้อำนวยการฝายธุรกิจอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST Futures - วันศุกร์ทผี่ า่ นมาปริมาณการซือ้ ขาย 8,557 สัญญา สถานะคงค้าง 30,605 สัญญา - ปด315.50 จุด ลดลง 1.40 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52) ปจจัยบวก - ลุน้ งบซิตกี้ รุป คืนวันนี้ หากดีกว่าคาดจะหนุนตลาดทุนโลก ปจจัยลบ - รัฐบาลยังไม่ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน - ข่าวรอบสังหาร สนธิ ลิม้ ทองกุล แกนนำพธม.ทำการเมืองร้อนต่อ - ตลาดหุน้ ต่างประเทศเริม่ ติดแนวต้าน - ดัชนีฯ ขึน้ มาหลายวัน อาจเจอแรงขายทำกำไรกดดัน - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ 276.49 ล้านบาท

Next Page

Previos Page

First Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หน้า 9

NWR เมิน Q1/52 รายไดหด แตหวังทั้งปแตะ 4 พันลบ. ตามเปา NWR ไมหวั่นแมรายได Q1/52 สอแววต่ำกวางวดเดียวกันของปกอน หลังศก. ทรุดกระทบ แตทั้งปนี้ยัง มั่นใจทำไดแตะ 4 พันลบ. เหตุมี Backlog ในมือกวา 1 หมื่นลบ.หนุน พรอมเตรียมประมูลงานใหมอีกเพียบ แถมเฮหลังเซ็นสัญญากอสรางเหมืองแมเมาะกับกฟผ. เชื่อฟนรายไดเฉลี่ยปละ 1 พันลบ. หนุนผลประกอบการ ในอนาคตโตตอเนื่อง นายวัชรพัธ วัชราภัย ผู้จัดการทั่วไป แผนกธุ ร กิ จ ใหม่ แ ละวางแผนกลยุ ท ธ์ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ(NWR) กล่าวว่าแนวโน้ม ของรายได้ในไตรมาสที่ 1/2552 คงต่ำกว่างวด เดี ย วกั น ของป ก่ อ น เพราะรั บ รู้ ร ายได้ จ าก Backlog ล่ า ช้ า กว่ า กำหนด ขณะเดี ย วกั น ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวยังส่งผลกระทบต่อ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอีกด้วย แต่ยัง คงเปารายได้ปนี้ไว้ที่ 4,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากป 2551 ที่ ท ำได้ 3,800.64 ล้ า นบาท เพราะปจจุบันมี Backlog ในมือกว่า 10,000 ล้านบาท จะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อ เนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นรับงานภาค รัฐกว่า 80% ที่เหลือ 20% ภาคเอกชน ซึ่งมี ความแน่นอนและความเสี่ยงต่ำ ขณะเดียว กันยังไม่มีแผนล้างขาดทุนสะสมมูลค่า 1,400 ล้ า นบาท ให้ ห มดเกลี้ ย งทั้ ง จำนวนภายใน ระยะเวลา 1-2 ปข้างหน้า เพราะยังมีกำไร สะสมไม่เพียงพอ ประกอบกับการล้างขาดทุน สะสมต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง หรือต้องรอให้ บริษัทฯ มีรายได้ประมาณหมื่นล้านบาทและ ควรให้มีความพร้อมมากกว่านี้ก่อน

Print

“ไตรมาส 1 รายได้อาจจะต่ำกว่าเปา เพราะการรับรู้รายได้จากบ้างโครงการล่าช้า ไป แต่ก็คงไม่ถึงกลับต้องปรับประมาณการณ์ รายได้ในปนี้ใหม่ ยังคงไว้ที่ 4,000 ล้านบาท เหมือนเดิม เพราะยังมีงานในมือกว่า 10,000 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาและงาน ที่เตรียมประมูลใหม่อีกหลายโครงการ แต่ส่วน ใหญ่จะเปนงานภาครัฐ เพราะว่ามีความแน่ นอนมากกว่า” นายวัชรพัธ กล่าว

รายได้เข้ามาเฉลี่ยปละ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะ สนับสนุนให้ผลประกอบการโดยรวมในอนาคต เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวยอมรับว่า รู้สึกกังวลผลกระทบทางการเมืองในช่วงที่ผ่าน มาทำให้ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งระมั ด ระวั ง การลงทุ น ใหม่ๆ มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงยืนยันที่จะ ร่วมกับพันธมิตรเข้าประมูลโครงการรถไฟฟา ทุ ก สายของภาครั ฐ เพราะหากพิ จ ารณา จากศั ก ยภาพของพั น ธมิ ต รในกลุ่ ม และ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา คงได้รับความ ไว้วางใจเชื่อถือได้ และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ด้วย ส่วนกรณีที่บริษัทฯ ลงนามสัญญาจ้าง เหมาขุดขนดินและถ่านหิน ที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง กับการไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศ ไทย (กฟผ.) ในนามบริษัทร่วมค้าโดย NWR ร่วมกับบริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด มูลค่างาน ประมาณ 16,000 ล้านบาท และมีส่วนงาน ของบริษัทประมาณ 9,000 ล้านบาท โดยมี ระยะเวลาดำเนินการ 9 ป จะทำให้บริษัทรับรู้

Next Page

Previos Page

First Page


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

Lifestyle & Knowledge Station โดย อุบาสกแกวกับพาลบัณฑิต

พระพุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย

(ตอนที่ 33)

เสือยกมือไหว้ พลางตอบว่า ขอบพระคุณท่านจริงๆ ที่ทำให้แม่ของกระผมสบายใจ กระผมขอมอบตัวโดยไม่ขัดขืนขอรับ แต่จะใส่ชุด ตำรวจลาแม่ไปพร้อมกับท่าน วันพรุ่งนี้จะได้ไหมขอรับ มือปราบยอดคุณธรรมท่านตอบว่า ตามสบายเถิดลูกกตัญู เรื่องก็มีเท่านี้แหละขอรับ ไม่ทราบท่านจะวินิจฉัยได้หรือไม่ขอรับว่า สิ่ง ที่เสือผู้นี้ทำ คือ การโกหก แม่ว่าเปนตำรวจนั้นเปนการผิดศีลหรือไม่ หรือ เปนการโกหกเพื่อยังประโยชน์ให้แม่ของเขาเกิดความสบายใจ ไม่ ต้องเปนทุกข์เรื่องลูก’ ‘ผิดเต็มๆ เชียวละ เพราะการโกหกเช่นนั้น หาทำให้แม่ได้ประโยชน์ไม่ ความสบายใจของแม่เปนแค่ของชั่วคราวเท่านั้น หากท่านได้รู้ ความจริงในวันหนึ่งว่า ลูกของท่านเปนโจร แถมหลอกลวงตนว่าเปนตำรวจ ท่านย่อมเสียใจแทบสิ้นลมปราณเชียว ยากจะเยียวยานักถ้ารู้ ภายหลัง แต่ถ้าปดท่านได้จนกระทั่งสิ้นใจไปพร้อมกับความเข้าใจผิดคิดว่าลูกของตนเปนคนดีก็นับว่าเปนบุญของท่านที่ไม่ต้องรับรู้ความจริง ที่เลวร้ายยิ่ง โกหกอย่างนี้เท่ากับทำศีลขาดกระจุย ความสบายใจของแม่ไม่อาจล้มล้างความผิดได้’ ‘น่าสงสารแม่ของเสือผู้นั้นจริง ไม่ทราบว่า ท่านได้รู้ความจริงหรือไม่ว่าลูกของท่านเปนโจร ถ้าท่านรู้ละก็ เงินทอง หยูกยา ผ้าผ่อนที่ ท่านได้จากลูก ย่อมจะเปนของที่ท่านรังเกียจ ไม่กล้าใช้สอยเปนแน่ เพราะเปนของที่ได้มาจากการทำบาป’ ‘แน่ทีเดียว แล้วเจ้าเสือผู้นั้นก็ไม่ได้บุญจากการ เลี้ ย งดู ม ารดาของเขาเท่ า ไร เพราะวั ต ถุ ที่ น ำไปเลี้ ย งดู มารดานั้นเปนของสกปรก เดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องนี้ทีหลัง นะ ตอนนี้มาว่ากันถึงวาจาอันเปนโทษข้อที่ 2 ก่อน ซึ่งก็ คือ การกล่าวคำหยาบ ข้อนี้เห็นจะไม่ต้องอธิบายกันนะ’ ‘กระผมมีข้อสงสัยอยู่ขอรับ อย่างท่านผู้เฒ่าผู้แก่ .....(ติดตามตอ ฉบับวันพุธ)

แบงก์กรุงเทพชวนชม ‘กานกลวย2’ หนังแอนิเมชั่นฝมือคนไทย

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้า ธุรกิจรายกลางนครหลวง (ซ้ายสุด) นางคาเรน แคมเบล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละช่ อ งทางบริ ก าร (ที่ 2 จากขวา) และนางสุ ว รรณา อุษณาจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President การตลาดและ โฆษณาผลิตภัณฑ์บริการ (ขวาสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพ ร่วมกับแมสค็อทช้าง ‘ก้านกล้วย’ ในโอกาสที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนการสร้างภาพยนตร์เรื่อง ‘ก้านกล้วย 2’ ภาพยนตร์แอนิเมชั่นฝมือคนไทย ของบริษัท กันตนา กรุป จำกัด (มหาชน) นับเปนความต่อ เนื่องจากที่ธนาคารได้ให้การสนับสนุนมาแล้วในภาคแรก ด้วยเปนเรื่องราวของช้าง ‘ก้านกล้วย’ ที่ได้รับการสถาปนาเปน ‘เจ้าพระยาปราบหงสาวดี’ ช้างทรงคู่บารมีของสมเด็จพระนเรศวร โดยคุณค่าของเนื้อหาที่เน้นเรื่องการเสียสละ ความรัก หน้าที่ และความสัมพันธ์ในครอบครัว นับเปนสื่อกลาง ที่เปนประโยชน์ในการช่วยสร้างค่านิยม จริยธรรม และคุณธรรมทางสังคม ให้กลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไปในวงกว้าง Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หน้า 11

คบพี่เสือไว ไมผิดหวัง

“ณฐาภพ วงศวรการ”

(ตอนที่ 1)

คบพี่เสือไว ไมผิดหวัง

ว่ากันว่า สามัคคีคือพลัง และการจะทำงานให้สำเร็จลุล่วง ทีมเวิร์ก คือสิ่งที่ จำเปน แม้กระทั่งในสมรภูมิหุ้นการร่วมมือก็ถือเปนหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของ นักเล่นหุ้นหลายๆคน “ก่อนจะมาเปนเสือ” วันนี้จะนำท่านไปพบกับ คนรุ่นใหม่ไฟ เเรง เเฝงไว้ด้วยลายเสือ ซึ่งต้องบอกว่าหนทางสู่ความสำเร็จ แม้เจ้าตัวจะถ่อมตนว่า โชคก็เปนเรื่องสำคัญ แต่ที่สำคัญกว่าก็คือ การบริหารจัดการโชคให้เข้าข้างเราให้ บ่อยที่สุด “ผมจบมาทางดานวิศวะ แตที่มาอยูในโลกของการลงทุนแบบนี้ไดก็คงเปนเพราะโชคชะตา ทำใหผมก็ไมคอยจะถนัดเรื่องการบริหารเงินเทาไหรนัก พูดตรงๆเลย” ณฐาภพ วงศวรการ กลาวอยางถอมตัวในประโยคแรกที่ใหสัมภาษณกับ “Investor Station”

ลงทุน 2 ทาง การจัดการรายรับที่มีเข้ามาผมจะแบ่งสัดส่วนการลงทุน หลั ก ๆเป น 2 ส่ ว นด้ ว ยกั น คื อ ลงทุ น ทางตรงในธุ ร กิ จ อสังหาริมทรัพย์ และ ลงทุนทางอ้อมในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ได้ กำหนดว่าจะต้องเปนสัดส่วนที่แน่นอนตายตัวเท่าไหร่ แต่จะให้ น้ำหนักกับตัวธุรกิจอสังหาฯที่ลงทุนเองมากกว่าเพราะเปนธุรกิจ ของที่ บ้ า นทำมาก่ อ น ซึ่ ง อสั ง หาฯ ก็ จ ะเป น จำพวกบ้ า นเดี่ ย ว คอนโด และโรงแรม ส่วนหุ้นก็จะอยู่ในกลุ่มปโตรเคมี กลุ่มวัสดุ ก่อสร้าง นอกนั้นก็มีกระจายๆไปซึ่งซื้อตั้งแต่เข้ามาเล่นแรกๆสมัย ที่เพิ่งกลับจากเมืองนอกซึ่งตอนนั้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง ซื้อแบบสะเปะ สะปะ ตั้งไข

พอดีตอนนั้นตลาดหุ้นมันกำลังแรงเปนกระทิง ราวๆป 2004 -2005 พอเข้าไปปุบก็โดนเลย เพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับหุ้น จำได้ ค ลั บ คล้ า ยคลั บ คลาว่ า หุ้ น ตั ว แรกที่ ซื้ อ ตอนนั้ น คื อ ATC เข้าไปซื้อที่ราคาค่อนข้างสูง จากนั้นราคามันก็ลงมาตลอดเลย มูลค่าหายไปเกือบครึ่ง! แต่ก็ไม่ได้คัทลอสเพราะไม่เคยทำมาก่อน ก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไง พอเรารู้ว่ามันขาดทุนก็ เออ...ปล่อยมันไว้ จนกระทั่งปจจุบันแม้ว่า ATC ก็ได้ควบรวมกับ RRC เปน PTTAR ไปแล้วผมก็ยังปล่อยมันคาไว้อยู่เลย

ติดตามตอฉบับหนา Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

บล. เกียรตินาคิน แนะนำถือ ราคาเหมาะสม 4.84 บาท

KTB อาจปนผลไมจุใจ

คาดผลประกอบไตรมาส 1/52 ของ KTB มี ก ำไรสุ ท ธิ 2,900 ล้ า นบาท ลดลง 29.9%YoY แต่เพิ่มขึ้น 31.2%QoQ โดยถึงแม้ว่า ในไตรมาสนี้ KTB จะมีสินเชื่อเพิ่มขึ้นและได้รับ เงินปนผลจากกองทุนวายุภักษ์ แต่การปรับลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงทำให้เราคาดว่ารายได้ดอก เบี้ยและเงินปนผลจะลดลง 1.6%QoQ แต่การ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง ก็ทำให้คาดว่า ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะลดลงด้วย 8.9%QoQ คาด ว่าในไตรมาสนี้ KTB จะกลับมาตั้งสำรองปกติ 1.5 พันล้านบาท จากที่มีการตั้งสำรองจำนวน มากในไตรมาสก่อน ทางด้านรายได้ที่ไม่ใช่ดอก เบี้ยเราคาดว่าจะลดลง 12.6%QoQ เนื่องจาก คาดว่ารายได้อื่นจะลดลง และทางด้านค่าใช้จ่าย คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 17%QoQ เนื่องจากมีการจ่าย โบนัสให้กับพนักงาน คาดสินเชื่อ ณ สิ้นไตรมาส 1/52 ของ KTB เติบโตขึ้นจาก ณ สิ้นป 2551 ที่1% สวนทาง กับ ธ.พ. อื่นที่มีสินเชื่อหดตัวลง เนื่องจากสินเชื่อ ที่เพิ่มขึ้นของ KTB นั้นเปนสินเชื่อจากภาครัฐเปน ส่ ว นใหญ่ นอกจากนี้ แ ล้ ว KTB ยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว ม

หน้า 12

ประมูลสินเชื่อรัฐวิสาหกิจ มูลค่ารวม 2 แสนล้าน บาท ซึ่ง KTB นั้นคาดว่าจะได้ส่วนแบ่งสินเชื่อ ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ KTB นั้นยังคง ตั้งเปาที่จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มในป 2552 ไว้ที่ 4 5% แต่มีความเปนไปได้ที่จะทำได้มากกว่าเปาที่ ตั้งไว้ หากสามารถประมูลสินเชื่อรัฐวิสาหกิจได้ สำเร็จ ถึงแม้ว่าในไตรมาส 1/52 KTB จะมีการ ปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย ลง แต่ ก ารที่ ยั ง สามารถ ปล่อยสินเชื่อเพิ่มได้ 1% จาก ณ สิ้นป 2551 และ ยังได้รับเงินปนผลจากกองทุนวายุภักษ์ 425 ล้าน บาท ทำให้เราคาดว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของ KTB นั้นจะเพิ่มขึ้นเปน 3.6% จากไตรมาสก่อนที่ มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 3.53% มีความเปนไปได้ที่ NPL ในไตรมาสนี้ จะเพิ่มสูงขึ้น จาก ณ สิ้นป 2552 ที่ KTB นั้นมี NPL อยู่ 7.6% ของสินเชื่อรวม เนื่องจากภาวะ เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง แต่คาดว่า KTB นั้นจะ กลับมาตั้งสำรองปกติในไตรมาสนี้จำนวน 1.5 พันล้านบาท แต่ทั้งป 2552 นั้น เราคาดว่า KTB นั้ น จะยั ง คงมี ก ารตั้ ง สำรองจำนวนมากอยู่

เนื่องจากสำรองต่อ NPL ที่มีอยู่เพียง 43% ซึ่งเปน ระดับสำรองต่อ NPL ที่ต่ำที่สุดในระบบ ทั้ ง นี้ ไ ด้ ป รั บ ประมาณการกำไรสุ ท ธิ ป 2552 ของ KTB ลง 10.9% จากเดิมที่เราคาดไว้ที่ 12,545 ล้านบาท ลดลงเหลือ 11,172 ล้านบาท เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และการได้ รับเงินปนผลจากกองทุนวายุภักษ์น้อยกว่าปที่ผ่าน มา KTB ประกาศจ่ายปนผลจากผลประกอบ การป 2551 จำนวน 0.44 บาท/หุ้น คิดเปน Div. Yield 8.1% จะขึ้น XD ในวันที่ 23 เม.ย. 2552 และ จะมีการจ่ายในวันที่ 12 พ.ค. 2552 โดยยังไม่ได้มี การจ่ายปนผลระหว่างกาล ส่วนป 2552 เราได้ปรับ ลดประมาณการการจ่ายปนผลของ KTB ลงตาม การปรับลดประมาณการกำไรสุทธิ จากเดิมที่เรา คาดไว้ 0.45 บาท/หุ้น ลดลงเหลือ 0.40 บาท/หุ้น คิดเปน Div. Yield 7.3% จากการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิ ลง ส่งผลให้ราคาเหมาะสมปรับลดลงด้วยเหลือ 4.84 บาท จากเดิม 4.92 บาท พร้อมปรับลดคำ แนะนำจาก “ซื้อ” เปน “ถือ”

Photo Release

เอสเอ็มอี แบงก์ เยี่ยมชม SBA หารือชวยเหลือผูประกอบการไทยใน USA นายวิชญะ วิถีธรรม กรรมการ และนายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงก์) เข้าศึกษาดูงานของ SBA (Small Business Administration) ซึ่งเปนหน่วยงานอิสระของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่ใน การให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในรูปแบบของการออกหนังสือค้ำประกัน (Loan Guarantees) พร้อมหารือแนวทางให้ความ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยในต่างประเทศ ซึ่งมีนาย ดำรง ใคร่ครวญ อุปทูตไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย ในกรุงวอชิงตัน ดีซี นำเข้าพบพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ Mr. Patrick E. Tunison, Chief International Lending Officer Print

Next Page

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

อยูไหนหวา

จากเวลาผ่านไปนานกว่าชั่วยาม หมายเลข 8 จึ ง ตั ด สิ น ใจถื อ วิ ส าสะ ใช้ พื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ ร ะบาย ถ้ อ ยคำที่ คั่ ง ค้ า งมาจากคอลั ม ภ์ Gobsip เมื่อไม่กี่หน้าที่ผ่านมา อย่าให้เสียเวลาเรามา ลุยกันต่อเลย...........................

สวัสดีอีกทีสำหรับวันที่ 20 เมษายน พี่ๆ นองๆ ลุงๆ ปาๆ นาๆ หลานๆ อา!!!ใคร เที่ยวที่ไหนหนุก-หนานสั้นยาวเพียงไหนยังไง เสียวันนี้ก็ต้องกลับมาทำงานจนได้ละน่า มาถึง ความเดิ ม ตอนเมื่ อ กี๊ . . มี อ ยู่ ว่ า บริ ษั ท บรรทัดนี้ขอออกตัวไว้ก่อน (เพื่อไม่ให้เปนการ ต่างชาติขาดใหญ่เช่น ซิตี้กรุป-จีอี-โซนี่อิริคสสัน เข้าใจผิด) เลยว่า ตอนนี้พวกเรา เหล่าพลพรรค Investor Station กำลังควานหาตัวสาวสตรอเบอรี่ แก้มแดงอยู่ โถไม่น่าเลยเมื่อไม่กี่ อึดใจยังเห็นกันอยู่แหม่บๆ มาบัดนี้ล่องหนไปอย่าง ไร้ สั ญ ญาณเตื อ นล่ ว งหน้ า ใดๆ เสี ย เล้ ว ทิ้ ง แต่ ล ายแทงทองคำ Gold Futures ไว้ ใ ห้ ดู ต่ า ง หน้าไปแก้ขัดเท่านั้น เธอ (ผู้หาย ไป) บรรยายไว้เพียงว่า “ -๐-* เมื่อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ผ่ า นมา Gold Futures ราคารูดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ถึง 370 บาท โอ้ ว ว้ า ววว นี่ ล ะคะพี่ น้อง ทองขาลงของแท้ อย่างนี้เดา ทางได้ไม่ยาก เพราะวันไหนตลาด หุ้ น แรงๆ ทองก็ เ ลยลงๆ อย่ า งที่ เห็น ยิ่งล่าสุด SPDR กองทุน ทองคำใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก เข้ า ถื อ ทองคำลดลงราว 8.25 ตั น หรื อ ราว -0.73% ทั้งทองโลก ทองล่วง หน้าก็เลยโดนแห่เทขายรูดระนาว ทางคุณพี่กิดาการ แห่ง บล. ฟลิป ก็เลยบอกว่าหากคิดจะลุย Gold Futures ช่ ว งนี้ ขายไว้ ก่ อ น พ่ อ สอนไว้ กรอบราคาก็มองไว้แถวๆ 14,700 - 15,270 บาท นะจ้าาา.....” ทยอยแจ้ ง ผลงานกั น ออกมาแล้ ว แม้ จ ะยั ง ขาดทุนอยู่แต่ภาพก็ถือว่าดีกว่าที่หลายๆ คน หลั ง จากรจนาถ้ อ ยคำได้ เ พี ย งเท่ า นี้ คาดไว้ และยังจะมีอีกหลายบริษัทยักษ์ที่น่าจะ สตรอเบอรี่ ที่เห็นหลังไวๆ ว่ากำลังปนงาน ประกาศข่าวดี (คือร้ายน้อยกว่าคาด) ตามๆ กัน อยู่ก็อัตรธานไปเลย เแต่ทว่า The Show Must ออกมาบ้างให้ชุ่มฉ่ำใจ Go on พื้นที่แห่งนี้จะว่างไม่ได้ ว่าแล้วจึงโทรไป ตามยิก . . . แล้วก็ไม่พอร่องรอยใดๆ เจ้าตัวแม้ อย่างไรก็ตาม เมื่อลองมองย้อนกับมา จะหายไปพร้ อ มกั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แต่ ก็ ไ ม่ เมื อ งไทยซึ่ ง สตรอเบอรี่ เพิ่ ง เคยบอกไป สามารถติ ด ต่ อ ได้ ส่ ว นคนใกล้ ชิ ด ก็ ไ ม่ มี ใ คร หมาดๆ ว่ า “-๐-* ตอนแรกสตรอเบอรี่ คิ ด ว่ า ทราบข่ า วคราว (ชั ก ป น ห่ ว งเสี ย แล้ ว สิ ) หลั ง สถานการณ์จะแย่มั่ก-มาก เพราะประเทศไทย Print

Next Page

Previos Page

หน้า 13

ต้องถือว่าบอกช้ำมากค่ะสำหรับจิตใจของนัก ลงทุ น หวั่ น ๆ อยู่ เ หมื อ นกั น ..เพราะบรรดา สถาบั น การจั ด อั น ดั บ .เครดิ ต นนำของโลก พร้อมใจกันประกาศลดอันดับเครดิตของไทย เปนว่าเล่น...” แต่ทว่าในมุมมองของต่างประเทศนั้นจะ ว่าไปแล้วก็ไม่ได้ใจร้ายแบบไม่มีเหตุผล (แน่ล่ะ ก็ ว่ า เราไม่ ดี ที ไ รมั ก จะมี เ หตุ ผ ลตามมาเป น พรวน เสมอ) ล่าสุดก็อย่างที่ สตรอเบอรี่ ว่า เขาลดเครดิ ต เราเป น ว่ า เล่ น อี ก ระลอกหนึ่งแล้ว ในกิจการธนาคาร หลายๆ แห่ง โดยผู้จัดอันดับ ณ ที่นี้ คือ ฟ ท ช เ รทติ้ ง ส ซึ่ ง ได้ ล ดอั น ดั บ ความน่าเชื่อถือธนาคาร 4 แห่งของ ไทยได้ แ ก่ KTB, EXIM BANK, SCBT, และ UOBT แต่ก็ยังดีที่มี แถมท้ า ยว่ า พร้ อ มทบทวนมุ ม มอง อันดับความน่าเชื่อถือลงจากเชิงลบ เปนมีเสถียรภาพ ขณะที่ยังมีธนาคาร ใหญ่ๆ อีกมากมายที่เหลืออยู่รอดตัว ไปได้ ที่ นี้ ฟ ท ช์ เ ขาระบุ ไ ว้ ว่ า ได้ ค ง อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร เอกชนขนาดใหญ่ ข องไทย 5 แห่ ง ตามเดิ ม อยู่ ไ ด้ แ ก่ BBL, SCB, KBANK, BAY และTMB โดยไม่ได้ รับผลกระทบจากการลดอันดับความ น่ า เชื่ อ ถื อ ของไทยแต่ อ ย่ า งไร (ได้ อย่างไร? ? เก่งจิง ๆ) .....ตุด....ตุด.... เอ้า ... จวนจะจบอยู่แล้ว มีเสียงตาม สาย ตุด ตุด ตุด มาพอดี ปลายทาง เค้ า บอกว่ า เค้ า คื อ สตรอเบอรี่ เสี ย งสื่ อ สารไม่ ค่ อ ยชั ด เจน แต่ เ ธอ บอกประมาณว่า ไม่ได้ทิ้งละผละหนี หน้าที่ไปไหน แต่กำลังไปสืบข่าวเด็ด สะเก็ ด อิ น ไซด์ อ ยู่ แต่ อ าจจะกลั บ มาล่ า ช้ า เพราะมีอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้น (ไม่ถึงขั้น ยิงกันเปนร้อยนัด) จึงฝากฝงให้หมายเลข 8 รับหน้าที่ไปก่อนชั่วคราว ส่วนเรื่องเด็ดๆ ที่เพิ่ง จะได้มารายละเอียดมันค่อนข้างละเอียดจริงๆ จึงอยากให้เจ้าตัวเขากลับมาสาธยายเองดีกว่า ส่วนวันนี้พื้นที่หมดแล้วจึงจำเปนต้องขอลาที แล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการ .......Sayonara .......

First Page


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

ประเมินทิศทางดัชนีฯ สัปดาห์นี้ คาดว่าดัชนีฯ ไม่น่าจะทะลุผ่าน 460 จุด ได้ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองยังคง บั่นทอนความเชื่อมั่น โดยเฉพาะการชุมนุม ใหญ่ ข องกลุ่ ม แนวร่ ว มประช าธิ ป ไตยต่ อ ต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)ในวันที่ 19 เม.ย.ที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงแรงเทขาย ทำกำไรของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งอาจจะมี ผลต่อบรรยากาศการลงทุนได้ กลยุทธการลงทุน แนะนำ ซื้อ ลงทุนหุนกลุมเดินเรือ อาทิ TTA และ กลุ ม สิ น ค า เกษตร อาทิ UVAN โดย ประเมินแนวรับไวที่ 440 จุด และแนว ตานไวที่ 460 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ สัปดาห์นี้ว่า หากพิ จ ารณาจากสั ญ ญาณทางเทคนิ ค มี โอกาสแกว่งตัวตามเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน โดยมี แนวต้านแรกอยู่ที่ 450 จุด หากผ่านได้มีแนว ต้านถัดไป 460 จุด และมีแนวรับที่ 446 จุด โดยปจจัยที่ชี้นำการลงทุนคือ ตลาดหุ้นต่าง ประเทศและสถานการณ์ ท างการเมื อ งใน ประเทศ กลยุ ท ธ ก ารลงทุ น จึ ง แนะนำ ลงทุ น หุ น ที่ ท ยอยแจ ง ผลประกอบการ ไตรมาส1/2552 โดยเฉพาะกลุ ม กลุ ม ธนาคารพาณิชย กลุมรับเหมาฯ อยาง CK -STEC รวมถึง SEAFCO

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ สัปดาห์นี้ มี โอกาสผันผวน เพราะมีทั้งปจจัยบวกและลบ เข้ า มาชี้ น ำการ ลงทุ น ไม่ ว่ า จะเป น การ เคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศที่ได้ปรับ เพิ่มขึ้นมามากแล้ว จึงมีโอกาสถูกขายทำกำไร ออกม า ส่ ว นป จ จั ย บวกเ ริ่ ม เห็ น สั ญ ญาณ กระแสเงินเงินทุนไหลเข้าเอเซีย ประเด็นที่ต้อง ติดตาม คือ การทยอยประกาศผลประกอบการ ของส ถาบั น การเงิ น ทั้ ง ในแล ะต่ า งประเ ทศใน สัปดาห์นี้ ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีกว่าในช่วงปลายปที่ ผ่านมา แต่หากออกมาย่ำแย่กว่าที่คาดการณ์ อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนได้ กลยุทธการลงทุนแนะนำ เก็งกำไร หุนขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่แนวรับไวที่ 445 จุด แนวตาน 460 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

หน้า 14

First Page


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552 Top 20 by value

ประจำวันที่ 17 เมษายน 2552

Top 20 by volume

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

Print

หน้า 20

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

Print

หน้า 22

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 110 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.00

หน้า 27

ประจำวันจันทร ที่ 20 เมษายน 2552

ผูจ ดั ทำ

ออคิด สลิงชอท จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติในหัวข้อ “ ผู้นำตามสถานการณ์” โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด

09.00

งานประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว จ.ชลบุรี

09.00

Training Program :: Foundation of Advance Java Programming Software Park Building

10.00

‘Free Wildlife’ นิทรรศการภาพถ่ายและภาพเขียนเอกภาพสัตว์ปา หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

10.00

วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟวเจอร์ส แถลงข่าว การเปดตัวพันธมิตร Selling Agent : SA ร่วมให้บริการธุรกิจการลงทุนทองคำล่วงหน้า ศูนยการประชุมฯ สิริกิติ์

10.00

Furniture Grand Sale ศูนยการประชุมฯ สิริกิติ์

14.00

ททท. จัดงานแถลงข่าวและเสวนาโครงการ “ท่องเที่ยวเรียนรู้สู่ชุมชน” โรงแรมสวิส โซเทล นายเลิศปารค

14.00

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด จัดงานเสวนาสมาคมนัก วิเคราะห์หลักทรัพย์หัวข้อ “Workshop รวยอัตโนมัติ” ตลาดหลักทรัพยฯ

15.30

ชัยทิพย์ จัดงาน“พนมรุ้ง ท้าหุง 100 หม้อ” เซ็นทรัล เวิลด

บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

ติดตอ คุณสุวมิ ล ศุภนาม

081-553-2299 , 02-736-3850 ตอ 331

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเปนหรืออาจตีความว่าเปนเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว Print

Previos Page

First Page

Investor Station 20 APR 09  

Highlight: - ความต้องการถ่านหินฟื้นครึ่งปีหลัง - GBX เดินหน้าบวก

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you