SYKEs strategi 2021−2025

Page 1

SYKEs strategi 2021–2025

VISION 2030: HÅLLBARHETSOMSTÄLLNING! UPPDRAG SYKE påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster.

VÄRDERINGAR Globalt ansvar och naturens egenvärde Etik, gemenskap, rättvisa och jämlikhet Mod att lyckas och misslyckas Inspiration och kreativitet att pröva nytt


EFFEKTFULLA MÅL

MÖJLIGGÖRANDE MÅL

VÅRT SÄTT ATT AGERA • • • • • •

Vi följer principerna om öppen information och vetenskap. Vi ökar förståelse samt utvecklar lösningar i samarbete och nätverk, nationellt och internationellt. Vi granskar systemen som helheter och beaktar mångfalden av deras kopplingar. Vi tar med framförhållande hand om vårt kunnande, förbättrar ständigt vår verksamhet och hanterar de risker som är förknippade med den. Vi är föregångare i utvecklingen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter och nya forskningsmetoder. Vi minimerar miljöpåverkan i vår verksamhet.

VAD ÄR HÅLLBARHETSOMSTÄLLNING? • • • • • •

Hållbarhet är generationsöverskridande och rättvist. En hållbarhetsomställning är mera än summan av enskilda förändringar och mera än en stegvis förändring. Det är en kursändring som förnyar systemen i vårt samhälle. Omställningen sker inte av sig själv, utan kräver aktiva handlingar. För omställningen behövs omfattande samarbete och forskningsbaserad information samt den förståelse som de ger upphov till. Till omställningen hör också att avvisa förändring och anpassa sig till förändring.

SYKEs strategi gäller för åren 2021−2025. För att förverkliga strategins mål har utvecklingsobjekt och nödvändiga åtgärder identifierats. Genomförandeprogrammet utvärderas och uppdateras årligen.

@SYKEint @SYKEinfo facebook.com/syke.fi youtube.com/sykevideo linkedin.com/company/syke

SYKE är ett multiprofessionellt forsknings- och expertinstitut. Vår viktigaste uppgift är att lösa aktuella samhällsfrågor som påverkar miljön.

Finlands miljöcentral SYKE | syke.fi | ymparisto.fi | HELSINGFORS, FINLAND, 11/2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.