Page 1


១. សេចក្ដីស្ដើម សេចក្ដស្េលាញ់ របេ់មាតាបតាចំ ស ី ិ

វែងបានស

ោះបុត្រតាបុត្ររី មានទំហំធំសធងពុំអាចគណនានិងវាេ់

ត្ររឹងវត្ររងចញ្ ថែរក្ាក្ូន តា ំងពីក្ុមារភាពរហូ រដល ់ ើ យ។ ឪពុក្មាដយខរខំ ិ ិ ច ឹ មបបាច់ ី

័ សពញរូបសពញរាង សោយពុំខ្លាចការសនឿយហរ់។ សលាក្ទងព ពួក្សគធំសពញែយ ំ ីរឆ្ាងការ់ឧបេគគ ិ េុខកាយេរាយចរដ ត្រគប់វបបយ៉ាង ក្នុងសោលបំណងឱ្យបុត្រតាបុត្ររីរេ់រានមានជែី រ មានចររ ិ ិ ថ្ែាែូ រសោយពុ ន ំ រពឹងថានឹងទទួលបានការរបេនងអ្វី

និងក្សាងសក្រ ដ ិ៍

សត្រៅពីការសោរពស្េលាញ់

ស្មោះត្រគួសារជាសដម ញ្ ើ ។ ែវីរបរវរការច ិ ិ ច ឹ មក្ូន មានការលំបាក្និងមានការសនឿយហរ់សត្រចីនក្ ៏ពិរ

វមន ក្ ៏ឪពុក្មាដយសៅវរពាយមរេ ូ បំសពញភារក្ចច ត្ររួេត្រតាយអ្នាគរដ ៏ភ្ាឺ ិ ជាមាតាបតាលអ ិ សាវងរបេ់ក្ន ូ ។ មា៉ាងសទៀរត្រគួសារ មានទំនល ួ ខុេត្ររូែេំ ខ្លន់ក្ុ ងការសឆ្ា ន ើយរបនឹងេិទ ិ ធ និង រត្រមូែ ការមូលោានរបេ់ក្ន ូ ដូចជា ការផ្ដល ់ចំណីអាហារ េសមាៀក្បំ សៅដ ការស្េលាញ់ ការអាណិរអាេូរ និងការការ

ក្់ ការវែទ ំ ការអ្ប់រ ំ ភាពក្ក្់

រពីជមងឺ និងហានិភ្័យសផ្េងៗ។

ិ ផ្ទុយសៅែញឪពុ ក្មាដយមួយចំនន ួ មានការខក្ចរដ និងអ្េ់េងឃមចំ ស ិ ឹ

សពលវដលពួក្សគធំស

ោះក្ូន ពីសត្រ

ោះសៅ

អ្នក្រដ គួសារ មនខ រខំ ើ ង ពួក្សគពុំសាដប់បង្គគប់ឪពុក្មាដយ សធវឱ្យអាប់ ើ ិ យេត្រ ិ ិ ិ

សរៀន ត្ររត្រពឹរវដ លបងេុីេង និងបងកអ្ំសពើអ្នាចារសផ្េងៗ។ ទសងវទ ំ បានបំផ្លាញក្ដេងឃ មន ើ ងសនោះ ី ឹ ិង បំណងត្រាថានរបេ់ឪពុក្មាដយ។ សៅសពលសនាោះ អារមមណ៍និងត្រក្សៅសបោះដូងរបេ់ឪពុក្មាដយស

សពញសោយេញ្ញ ា េួរ(?) សហើយពួក្សគវរងេួរខនឯងថា សរសហរុ អ្ី វបានជាក្ូនរបេ់ោរ់កាាយជា ើ ួា

វបបសនោះ? សរវាជាក្ំ ហុេរបេ់ឪពុក្មាដយវមនសទ? អ្ន ក្ណាជាអ្នក្សោោះស្សាយ? សរឪពុ ក្មាដយត្ររូែ ើ ើ សធវយ ើ ៉ា ងដូចសមដច?

សទោះបជាសពលខ ាោះឪពុក្មាដយបានចំណាយសពលសែលាយ៉ាងសត្រចីនសធវការឆ្ា ច ំងស ី ើ ុ ោះបញ្ញ

ិ ើ ងែញ

ពីទសងវឬ វរមនអាចរក្ដ សំ ណាោះស្សាយ ើ រសបៀបថ្នការចញ្ ិ ច ឹ មក្ូន ក្ ៏ពួក្ោរ់បានត្ររឹមស្េសមស្េថ្ម ើ ិ ស

ើ ញសនាោះសទ

ចញ្ ិ ច ឹ មក្ូន ។

ពីសត្រ

ោះថា

ពួក្ោរ់ទទួលចំសណោះដង ឹ

និងព័រមា ៌ នបានរចរួ ចពីរសបៀបថ្នការ ិ

ជាការពិរណាេ់ ការចញ្ ិ ច ឹ មក្ូនពិរជាមានការលំបាក្សត្រចីន។ ការចញ្ ិ ច ឹ មក្ូន ពុំថមនដូចជា

ការសធវមហ ខមហូប ើ ូ បវដលត្រោន់ថរសធវសៅតាមមុ ើ

និងបង ់សត្រគឿងតាមរូបមនដវដលសធវយ ើ ៉ា ងណាឱ្យឆ្ងងយ

មារ់សនាោះសទ។ ការចញ្ ិ ច ឹ មក្ូន ោមនរូបមនដសនាោះសទ វរមានសោលការណ៍ថណនា ំខ ាោះវដលបានមក្ពី ការេិក្ាស្សាែត្រជាែ និងបទពិសសាធរៗោន។

ការស្វែងយល់ពី ជំនាញចិញ្ចឹមក ូន និង ភាសាននក្ដីស្វលាញ់

3


២. ការចិញ្ចម ឹ ក្ូន ២.១. ស ើការចិញ្ចម ឹ ក្ូនជាអ្វី? ការចញ្ ក្ន ូ គជាដ សំ ណើរការមួយវដលលាយ ិ ច ឹ មបបាច់ ី ឺ

ំ សៅសោយ ភាពរក្រាយ ី ការខក្ចរត ិ

ការរសភ្ ំ បេរាយ និង ការហរ់សនឿយ។ បញ្ញ ហ វដលសយើងត្ររូែត្ររឈមគមានទំ ហំធំសធងណាេ់ ើ ឺ ស

លគសយ ួ ត្រតាយនា ំផ្ាូែសគសឆ្ងពោះសៅកាន់ភាព ឹ ថ្ដមនុេេដ ៏ែមីស្េឡាងមានក្់ សហើយត្ររូែត្ររេ ឺ ើ ងត្ររូែដក្

ិ យ ័ ត្ររូែបសត្រងៀនសគនូែអ្វី ថដលសគត្ររូែចា ំបាច់សចោះ ត្ររូែដង ជាមនុេេសពញែយ ឹ សដម ើ បឲ្យសគមានជ ីែរមួ ី ត្ររក្បសោយសជាគជ ័យ និង ក្តរី ក្រាយ។ ី

២.២. ស ើអ្វីជាសោលសៅននការចិញ្ចម ឹ ក្ូនរបេ់អ្នក្? សោលសៅរយៈសពលខ ី ា គជាសោលសៅទ ងឡាយណា ំ ឺ

ភាាមៗ។

វដលមាតាបតាចង ់ឲ្យេសត្រមចបាន ិ

ឧទហរណ៍: សរអ្ន ើ ក្ចង ់ឲ្យក្ូនរបេ់អ្នក្សធវអ្វ ើ ី ឲ្យរួច មុនសពលសៅសាលាសៅត្រពឹក្សនោះ? 

ញ ុ ំបាយឲ្យរួច

សេាៀក្

សរៀបចំេមាារៈេិក្ា

សដរើ សៅចា ំសៅផ្ាូែសត្ររៀមសៅសាលា...

ក្់ឲ្យរួចរាល ់

4 Ewha, Where Change Begins


សោលសៅរយៈសពលវែង ក្ូនរបេ់សគធំស

ើ ង។

ឧទហរណ៍: សរអ្ន ើ ក្ចង ់ស

ជាសោលសៅទងឡាយណាវដលមាតាប ំ តាចង ់ទទួលបានសៅសពល ិ ័ ើ ញលទ ធផ្លអ្វី សៅសពលក្ូនរបេ់អ្នក្ធំសពញែយ?

សធវការង្គរចាេ់ លាេ់(ត្រគូបសត្រងៀន.ត្រគូសពទយ….) ើ

ជាមនុេេសសាមោះត្ររង ់ ទទួលខុេត្ររូែ ស្េលាញ់ ត្រគួសារ…

សមើលវែអ្នក្ សពលវដលអ្ន ក្ចាេ់...

៣. ក្ដីស្េលាញ់ ៣.១. ស ើក្ីស្ដ េលាញ់ជាអ្វី? ក្យថាក្ដស្េលាញ់ ត្ររូែបានឱ្យនិយមន័យខុេៗោន អាស្េ័យសៅតាមបរបទ ិ ែរបធម៌ និង ី

័ ែយជាសដ ម មានសត្រចីនេណា ា នដូចជា ការស្េលាញ់ ចសំ ើ ។ ក្ដស្េលាញ់ ី

ោះបងរអូន ញរម ិ ិរដ ការ

ស្េលាញ់ ចាេ់ត្រពឹទធចារយ ជដ ូ ជតា សលាក្ត្រគូអ្នក្ត្រគូ ត្រពោះេងឃ បុពជ វ ក្ ី ន ី ិ និង ការស្េលាញ់ ចសំ មាតាបតា។ ិ

សទោះបជាយ ៉ា ងណាក្ ៏សោយ ី

េំ ខ្លន់សៅសលើក្ដស្េលាញ់ របេ់មាតាបតាចំ ស ី ិ

អ្រថនយ ័ រួមថ្នក្ដស្េលាញ់ ក្ុ ងសេៀែសៅសនោះ ន ី ោះក្ូនៗ។

ោះ

គសផ្ល ឺ ដ រ

ការស្េលាញ់ ក្ុ ងបរ ន បទសនោះ ិ ត្ររូែបានឱ្យ

និយមន័យជាទូសៅថា “គជាការច រដ ុ ោក្់ ការខ្លវយខ វល ់ និងការសពញចរដ ឺ ិ ទក្ ិ សោយឥរលក្ខខណឌ”។ ស

ល ឪពុក្មាដយវរងវរយក្ចរដ ុ និងបារមាពីក្ូនជានិចច មនខ វល ់ថា ក្ូនមានរូបរាង មាន ិ ទក្ ិ

េមបុរ ឬ ចររលក្ខ ិ ណៈយ៉ាងណាសនាោះសទ។ ការស្េលាញ់ របេ់ពក្ ួ សគោមនវដនក្ំណរ់និងោមនអ្វី មក្សត្ររៀបផ្ទឹមបានស

ើ យ។

៣.២. ស ើអ្វីជាការស្េលាញ់ឥ លក្ខខណ្ឌ? សយើងអាចក្ំណរ់ការស្េលាញ់ ឥរលក្ខខណឌ

សោយការបង្គហញសចញតាមរយៈទសងវ ើ

េក្មមភាពអ្វី មួយ។ ក្ដស្េលាញ់ ឥរលក្ខខណឌ បង្គហញការសពញចរដ ការត្រពួយបារមាចសំ ី ិ

ោះក្ុមារ

សោយមនខ វល ់ថា ពួក្សគមានរូបរាងពីក្ំសណើរយ៉ាងសម៉ាចសនាោះសទ មានពណ៌េមបុរយ៉ាងណា មាន ិ

ការទទួលខុេត្ររូែវដរឬសទ ឬ ពិការភាពវផ្នក្ណាមួយឬ មនខ វល ់ថា សក្មងសនាោះមានអាក្របក្រិ យ ិ ិ យ៉ាងណាសនាោះស សនាោះសទ

ិ ពក្ ួ សគទងអ្េ់ ំ ើ យ។ វាពុំថមនមានន័យថា សយើងចូលចរដ ិ រាល ់អាក្របក្រិ យរបេ់

វរមានន័យថា

សយើងបានផ្ដល ់និងបង្គហញពីការស្េលាញ់ របេ់សយើងសៅដល ់ក្ុមារត្រគប់ ការស្វែងយល់ពី ជំនាញចិញ្ចឹមក ូន និង ភាសាននក្ដីស្វលាញ់

5


សពលសែលា សទោះបជាពួ ក្សគមានភាពយ៉ាប់យឺនវផ្នក្អាក្របក្រិ យក្ ិ ៏សោយ។ ី

ចំណុចមួយចំនន ួ

វដលអាចជួយដល ់ឪពុក្មាដយក្នុងការរល ំ ក្ខ នឯង វដលសធវឱ្យការ់ បនថយការខងចំ ស ឹ ើ ឹ ួា

ោះក្ូន៖

័ ១. ពួក្សគគជាក្ុ មារ ឬជាសក្មងមនទន់ សពញែយ។ ឺ ិ ២. ពួក្សគនឹងបសញ្ចញអាក្របក្រិ យដូ ិ ចក្ូនសក្មងអ្ញ្ចឹង។ ៣. អាក្របក្រិ យក្ុ ិ មារភាគសត្រចីនគម រឱ្យសពញចរដ សត្រ ឺ នគួ ិ ិ សចោះគរវែងឆ្ង ង យ។ ិ

៤.

ោះពួក្សគឆ្ងប់សឆ្ែឆ្ងែ មនេូ ែ ិ

ត្ររេិនសបខ ួ សគក្នុងនាមជាឪពុក្មាដយដ ៏លអមានក្់ ើ ស្ំុ ្ េលាញ់ ពក្

សនាោះសពលពួក្សគធំស

ពួក្សគនឹងមានចររលអ ិ វដរ។

ើង

៥. ត្ររេិនសបខ ួ សគ សៅសពលវដលពួក្សគសធវឱ្យខ េ ំ ្ុ រាយចរដ ើ ស្ំុ ្ េលាញ់ ពក្ ើ ិ សហើយត្ររេិនសបើ ខប ំុ ្ ង្គហញក្ដស្េលាញ់ សៅពួក្សគសៅសពលសនាោះវរមដង សនាោះពួក្សគនឹងអារមមណ៍ថា ពួក្ ី

សគមិនត្ររូែបានសគផ្ដល ់ស្េលាញ់ សនាោះសទ។ សាថនភាពវបបសនោះនឹងបងករប ូ ភាពមិនលអដល ់ ពួក្សគ អាចសធវឱ្យពួ ក្សគមានអារមមណ៍មនមានេុ ែរថភាព និងពុំអាចការ ើ ិ ិ

រពួក្សគពី

ការត្រគប់ត្រគងខនឯងបានលអ ត្ររសេើរ និង មានអាក្របក្រិ យចាេ់ ិ ទសុំ នាោះសទ។ ដូសចនោះ ការ ួា អ្ភ្ែឌ្ឍន ិ ពក្ ួ សគគជាការទទួ លខុេត្ររូែធំរបេ់ខដ ំុ ្ ច ូ ជាការទទួល ិ ិ ងអាក្របក្រិ យរបេ់ ឺ ខុេត្ររូែរបេ់ពក្ ួ សគសនាោះវដរ។

៦. ត្ររេិនសបខ ួ សគវរ សៅសពលពួក្សគបានបំសពញការរព ំ ឹ ងទុក្របេ់ខ ំុ ្ សនាោះ ើ ស្ំុ ្ េលាញ់ ពក្

ពួក្សគនឹងមានអារមមណ៍ោមនេមរថភាព និងសជឿថា វាឥរត្ររសយជន៍ថដលពួក្សគបាន

ខរខំ ត្ររឹងវត្ររង។ ពួក្សគនឹងវរងវរ រក្សរឿង ខងេមា ែប់បារមា និងឱ្យរថ្មាទបដល ់ ិ ឹ ខនឯង។ ួា

៧. ត្ររេិនសបខ ួ សគសោយឥរលក្ខខណឌ ពួក្សគនឹងមានអារមមណ៍មានផ្លេុក្ ើ ំុ ្ ស្េលាញ់ ពក្ ភាពចំស

ោះខនឯង សហើយពួក្សគអាចត្រគប់ត្រគងការែប់បារមានិងអាក្របក្រិ យបាន ិ សៅ ួា

សពលវដលពួក្សគធំស

6 Ewha, Where Change Begins

ើ ង។


៤. ការអ្ភិវឌ្ឍរបេ់ក្មា ុ រ មាតាបតាគ ជាមនុ េេេំ ខ្លន់បផ្ ំ រ ុ ឬ ត្រគូទ១ ិ ឺ ី វដលជួយឱ្យក្ុមារមានការលូរលាេ់លត្រអ រសេើ

រ។ ជាទូសៅ ក្ុមារមានការអ្ភ្ែឌ្ឍ៥ វផ្នក្ដូចខ្លងសត្រកាម៖ ិ

៤.១. រាងកាយ េំ សៅសលការលូ រលាេ់និងការអ្ភ្ែឌ្ឍរូ បរាងកាយរបេ់ក្មា ុ រចាប់តា ំងពីសក្រមក្។ ើ ិ ើ ឧទហរណ៍

កុមារត្រូវការអាហារ និង គេងគត្រើន

ំ ក់ កុមារត្រូវការទីជត្រក និងសគរៀល កបពា

៤.២.បញ្ញ ា ិ េំ សៅសលដ ក្ុមារត្ររូែ ើ សំ ណើរការលូរសាេ់ថផ្នក្ការគរ ិ ការចងចា ំ សរៀនេសងករ និងែភាគ។

ការការបសត្រងៀនពីត្រគួសារ ឪពុក្មាតយ បងរអូន និងេហគមន៍របេ់ពក្ ួ សគ។

ការស្វែងយល់ពី ជំនាញចិញ្ចឹមក ូន និង ភាសាននក្ដីស្វលាញ់

7


ំ ូង វាមានសារៈេំ ខ្លន់ខ្លាង មាតាបតាគួ រដង ក្ុមារសៅអាយុបឆ្ង ំ ឹ ថា ការអ្ភ្ែឌ្ឍរបេ់ ិ ិ ី ន ំដប

ិ ំ ណាេ់ ក្នុងការបសងករនូ ែមូលោានត្រគឹោះេត្រមាប់ការសរៀនេូត្ររសៅដណា ក្់កាលបនាទប់ថ្នជែី រ។ ក្នុង ើ ំ ដណា ក្់កាលពី ០ ឆ្ងន ំ សៅ៣ឆ្ងន ំ ក្ុមារមានការលូរលាេ់ថផ្នក្ត្រាជា្សាមររឬ ី លូរលាេ់ថផ្នក្ខួរ ក្ាលខ្លាងជាងសគ។ ំ

ដូចសនោះមាតាបតាឬអ្ន ក្វែទក្ុ ំ មារនិងេហគមន៍ចា ំបាច់ត្ររូែធានាថាក្ុមារ ិ

ត្រគប់ៗរូបទទួលបាននូែរត្រមូែការចា ំបាច់ និងការអ្ប់របានត្ររឹ ំ មត្ររូែត្រគប់ថផ្នក្ និងសពញសលញ។ ឧទហរណ៍

កុមារគរេះដាក់របស់របរគៅតារត្កុរ

ំ ិរ កុមារគរេះបគចេញររិ ឬ បង្ហាញេន

៤.៣. អារមមណ្៍ េំ សៅសលការអ្ភ្ ែឌ្ឍេមរថ ភាពរបេ់ក្មា ុ រក្នុងការយល ់ពី ើ ិ

រសបៀបបសញ្ចញអារមមណ៍និង

ត្រគប់ត្រគងអារមមណ៍។ ក្ុមារត្ររូែការ ការេរសេើរ និងការនិយយលអពីអ្នក្ដថ្ទ។ ឧទហរណ៍

កុមារគរេះបគចេញអាររណ ម ៍ តាររយៈគេង កឡា ី

8 Ewha, Where Change Begins

ំ ូរ កុមារគរេះបគចេញអាររណ ម ៍ តាររយៈេន


៤.៤. ឥរ ិយាបថ/េងគម េំ សៅសលលក្ខ ណៈវដលក្ុមារសរៀននូែអ្វីថដលត្ររម ឹ ត្ររូែពីត្រគួសារ មជឈោានេងគម និង ែរប ើ

ធម៌របេ់ពក្ ួ សគ។ ក្ុមារត្ររូែការការរាប់អានមរត ិ ភ្ក្តិ ចូលរួមេក្មមភាពេងគមនានា។ ឧទហរណ៍

៍ កុមារត្ាត្ស័យទាក់ទងគ្នាគៅកុ ងសហេរន ា

កុមារត្រូវការរាប់អានរិរភ ដ កិដ

៤.៥. វិញ្ញ ា ណ្ វផ្នក្សនោះេថិរសលថផ្ន ើ ក្ឯសទៀរ

សត្រ

ោះថា

វាផ្ារភាាប់ត្រគប់ចន ំ ច ុ ទងអ្េ់ ំ វដល

ក្់ពន ័ ន ធ ឹង

ិ ា ណរបេ់ក្មា ក្ុមារ។ សយើងពិបាក្ក្រ់េមាគល ់សលើការអ្ភ្ែឌ្ឍវផ្ន ក្ែញ្ញ ុ រវមន វរពួក្សគនឹងសរៀនពីរ ិ

សបៀបវដលត្រគួសារ េហគមន៍ និងបរសា ិ ថ នរបេ់ពក្ ួ សគសជឿសលអ្វ ើ ី មួយ។ ក្ុមារត្ររូែការជំសនឿវដល ត្ររឹមត្ររូែ។

ឧទហរណ៍

កុមារអារមានជគំ នឿគេើ សាសនាត្រេះរុទ ធ សាសនាត្េស ឹ ដ ឬ សាសនាគសេងៗគទៀរ

ការស្វែងយល់ពី ជំនាញចិញ្ចឹមក ូន និង ភាសាននក្ដីស្វលាញ់

9


៥. ភាសាននក្ដីស្េលាញ់ទ ាំង ៥

៥.១. ការប៉ះពាល់រាងកាយ ការប៉ាោះ

ល ់រាងកាយគជា ការផ្ដល ់ក្ដស្េលាញ់ មួយវបប ឺ ី

បង្គហញពីការទំនាក្់ទន ំ ងវដលមានភាពេនិទ ធសានលជាងសគ។

ការសែើប ការសអាប គអាចសធវ ឱ្យបសងក នអារមម ណ៍ផ្ាូែចរដ ើ ឺ ើ ិ ល អ ជាជាងពុំបានប៉ាោះ

ល ់អ្វី សសាោះ។

រាល ់ក្ុមារទងអ្េ់ ំ ត្ររូែការឱ្យសគប៉ាោះ ដូសចនោះ ពួក្សគអាចសចៀេផ្ុរពីការភ្័យខ្លាច ការរសលាភ្បំ ំ ។ ឪពុក្មាដយមួយចំនន ួ ពុំបានប៉ាោះ

ល ់រាងកាយក្ូនរបេ់ពក្ ួ សគឱ្យបានសត្រចីនសនាោះសទ ពីសត្រ

ោះពួក្

សគភាគសត្រចីនជាប់រែល ់ត្ររក្បមុខរបរ។ វរត្ររូែចា ំថា ក្ុមារត្ររូែការសគប៉ាោះ

ល ់ជាសរៀងរាល ់ថ្ែង។ ក្ូន

របេ់អ្នក្នឹងមានអារមមណ៍ ស្េលាញ់ និងក្ក្់សៅដសៅសពលវដលអ្ន ក្ប៉ាោះ

ល ់ពួក្សគ។ ការប៉ាោះ

រាងកាយវដលឪពុក្មាដយចូលចរដ ថ្ដក្ូនៗឱ្យអានសរឿងនិទន ិ បោះ៉ា ជាងសគគកាន់ ឺ គូរគំនរូ ។ មា៉ាងសទៀរ អ្នក្ប៉ាោះ

ល ់ក្ូនរបេ់អ្នក្ សៅសពលវដលពួក្សគឈឺ។

ខ្លងសត្រកាមសនោះ ជាបង្គហញពីការស្េលាញ់ តាមរយៈការប៉ាោះ 

េរសេរអ្ក្េរនិង

ល ់សៅដល ់ក្ូនរបេ់អ្នក្ ៖

សៅសពលវដលអ្នក្សាវគមន៍ ឬ និយយជត្រមាបលា ចូរសអាបពួក្សគសហើយកាន់ថ្ដពួក្សគ។ បនាទប់មក្លុរជងគង ់ចុោះសដម ក្មានក្មពេស់ េមើនឹងក្ូនរបេ់អ្នក្ ើ បឱ្យអ្ន ី

ល់

េួរពួក្សគជាញឹក្ញប់ ត្ររេិនសបក្ូ ើ នរបេ់អ្នក្ចង ់ឱ្យកាន់ឬ ឱ្បែនមៗ

10 Ewha, Where Change Begins


សអាបនិងសែើបក្ូនរបេ់អ្នក្រាល ់ថ្ែង សៅសពលវដលពួក្សគចាក្សចញនិងត្ររ ិ សរៀនែញ

ប់មក្ពីសាលា

សបាេអ្វងអលេក្់ក្ន ូ របេ់អ្នក្ឬ ត្ររដុេខ នងរបេ់ពក្ ួ សគសៅសពលវដលពួក្សគត្រាប់អ្នក្ អ្ំ ពីការលំបាក្ឬ ការត្រពួយបារមាសផ្េងៗ

សដក្ជរ រទេេន៍ជាមួយោន (ក្នុងក្រណីក្ូនរបេ់អ្នក្សៅរូច) ិ ពួក្សគ សៅសពលសមលទូ ើ

សលងសហគមឬ ក្ឡាជាមួ យោនវដលទមទរឱ្យមានការប៉ាោះ ី

អានសរឿងនិទនសោយឱ្យក្ូនរបេ់អ្នក្សដក្សលើក្ំសៅារបេ់អ្នក្

ិ សត្រចៀងចសត្រមៀងកាយែការជាមួ យក្ូនរបេ់អ្នក្វដលទមទរឱ្យមានការប៉ាោះ

ល ់រាងកាយ

ល ់ ដូចជា ទោះ

ថ្ដ សលារឬ បងវល ិ 

សៅសពលវដលក្ូនរបេ់អ្នក្ឈឺ ដល ់ពួក្សគ

ចូរចំណាយសពលបវនថមកាន់ពក្ ួ សគនិងផ្ដល ់ភាពក្ក្់សៅដ

សដរើ កាន់ថ្ដក្ូនសៅសពលសដរើ ជាមួយោន

៥.២. ការសស្បើពាក្យេមដី សៅក្នុងការទំនាក្់ទន ំ ងក្ដស្េលាញ់ ី

ស្េលាញ់ ជា

ក្យសពជន៍គមានឥទ ពលណាេ់ ។ ឺ ិធ

ក្យសពជន៍ថ្នក្ដី

ិ មានជា ំ នា ក្យេមដថដលវផ្អ មវលហម វបបេរសេើរ សលក្ទ ក្ច រដ និងផ្ដល ់ដប ូ ម នែជា ី ើ ឹ ិ

ិ សដម ការសត្ររី ើ ។ ផ្ទុយសៅែញ

ក្យការ់ៗ

ក្យវបបក្ំហឹងមួស ៉ា

អាចឱ្យឈឺចាប់ដល ់ការឱ្យរថ្មា

របេ់ក្មា ុ រ និង បារ់បង ់េមរថភាពរបេ់ពក្ ួ សគ។ ក្ុមារនឹងគរថា ពួក្សគោមនរថ្មា និង មនត្ររូ ែ ិ ិ បានសគយក្ចរដ ុ ោក្់។ សទោះបជាយ ៉ា ងក្ ៏សោយ ក្ ៏ក្ុមារសៅវរមានជសំ នឿខ្លាងព ំ ី អ្វី ថដលសគសធវ។ ិ ទក្ ី ើ

៥.២.១. ពាក្យននក្ដីស្េលាញ់ និង ការផ្្ែមផ្លែម ការបសញ្ចញេសមាង ការបសញ្ចញអារមមណ៍ និងបរយកាេថ្នការយក្ច ិ រដ ុ ោក្់ទងអ្េ់ ំ ិ ទក្

គទក្់ ទងនឹងការស្េលាញ់ និងភាពក្ក្់សៅដ។ ឺ

ការស្វែងយល់ពី ជំនាញចិញ្ចឹមក ូន និង ភាសាននក្ដីស្វលាញ់

11


៥.២.២. ពាក្យេរសេើរ និង ការសលើក្ទឹក្ចិ ដ ការេរសេើរនិងការស្េលាញ់ គត្រឺ រូែបានសយើងផ្ដល ់សៅដល ់ក្ុមាររួមោន។ សោយសារវរអ្នក្

ចង ់បាន

ក្យេរសេើរវដលមានន័យខមសារចំ ស ឹា

ោះក្ូនរបេ់អ្នក្

សនាោះអ្ន ក្ត្ររូែវរយក្ចរដ ុ ិ ទក្

ោក្់អ្ី វវដលអ្នក្ត្ររូែនិយយ។ ត្ររេិនសបអ្ន ើ ក្សត្ររីការេរសេើរញឹក្ញប់សពក្ សនាោះ នឹងសធវឱ្យមានផ្លប៉ា ោះ ើ

ក្យរបេ់អ្នក្

ល ់។ ការសចោះវរេរសេើរសផ្ដេផ្លដេ សនាោះវាក្ ៏នឹងសធវឱ្យមានហារន ើ ិ ភ្័យសៅ

សហរុផ្លសផ្េងៗបានវដរ។ ក្ុមារខ ាោះ សាុ ំនឹង

ក្យេរសេើរវបបសនោះ វដលពួក្សគអាចនឹងេននិោាន

ថា វាជាសរឿងធមមតា សហើយពួក្សគរព ំ ឹ ងទុក្ថា នឹងទទួលបានវាសទៀរ។

ក្យសលក្ទ ក្ច រដ ា ងបំ ំ ផ្រ ុ សៅសពលវដលពួក្សគសផ្លដរសលការត្ររឹ ងវត្ររង ើ ឹ ិ មានត្ររេិទភាពខ្ល ិធ ើ

ជាក្់លាក្់អ្ំពីក្ូនរបេ់អ្នក្វដលពួក្សគបានសធវអ្វ ើ ី មួយ។ សោលបំណងថ្នការសត្ររី

ក្យសលើក្ទក្ច រដ ឹ ិ

សនោះ គក្ន ឺ ុ ងសោលបំណងជួយដល ់ក្ូនរបេ់អ្នក្បនដសធវអ្វ ើ ី ថដលលអ និង ផ្ដល ់សយបល ់ដល ់ក្ូនរបេ់ អ្ន ក្ឱ្យខរខំ ត្ររឹងសធវវា។ ការសត្ររី ិ ើ

ក្យវបបសនោះ សយើងត្ររូែមានភ្េដុតាងជាក្់លាក្់ សហរុអ្ី វ បានជាពួក្

សគត្ររូែបានេរសេើរ ជាជាងវរការេរសេើរឱ្យរួចពីមារ់។ ឧទហរណ៍ៈ ក្ូនរបេ់អ្នក្គូររូបផ្ទោះបាន សាអរ

សៅសពលសនាោះអ្នក្ត្ររូែេវមដងការចាប់អារមមណ៍សៅកាន់សានថ្ដក្ូនរបេ់អ្នក្ថា

ក្ូនគូររូប

បានសាអរណាេ់ ឬ សរក្ូ របានលអវបបសនោះ? ើ នសធវយ ើ ៉ា ងណា សទបគូ ើ េក្មមភាពខ្លងសត្រកាមសនោះ

ជាគំនិរខ ាោះៗេត្រមាប់ជយ ួ ដល ់ឪពុក្មាដយឱ្យជួយពិចារណាពី

រសបៀបផ្ដល ់ការសលក្ទ ក្ច រដ ើ ឹ ិ ដល ់ក្ូនរបេ់ោរ់។ ក្ូនរបេ់អ្នក្នឹងសពញចរដ ិ ៖ 

បទសា ា ក្អ្ក្េរ ិ

ចូរសត្រជីេសរេចំ ី ណុចណាមួយវដលអ្ន ក្គរថា ិ

ក្យសលក្ទ ក្ច រដ ើ ឹ ិ សៅក្នុងត្ររអ្ប់អាហារក្ូនរបេ់អ្នក្

12 Ewha, Where Change Begins


បសងករទមា ា ប់ជវជក្ពីអ្វីមួយជាក្់លាក្់ថដលអ្នក្បានេសងករស ើ ការេសត្រមចសជាគជ ័យរបេ់ក្ន ូ របេ់អ្នក្

ើ ញថា វាបង្គហញជាក្់លាក្់ពី

េួរពីអ្វី ថដលក្ូនរបេ់អ្នក្ចង ់សធវឬ ើ ចង ់កាាយជា សៅសពលវដលពួក្សគធំស សលក្ទ ក្ច រដ ួ សគវដលអាចបនដនែូ ក្ដស្េលាញ់ របេ់សគបាន ើ ឹ ិ ពក្ ី

ែររូបឬ បសងករជារូ បភាពនូែអ្វីថដលក្ូនរបេ់អ្នក្បានបសងករ ុ រួមជាមួយអ្ក្េរ ើ ើ និងោក្់េម វដលបញ្ញ ា ក្់ថា សហរុអ្ី វវាមានន័យចំស

ើ ង។ បនាទប់មក្

សៅសពលវដលអ្នក្សចញពីផ្ទោះ

ោះក្ូនរបេ់អ្នក្

ចូរសរមក្ក្ូនរបេ់អ្នក្សៅផ្ទោះសៅសពលណាក្ ៏សោយ

វដល

អ្ន ក្គរដល ់ពួក្សគ (ត្រោន់ថរនិយយេួរេដីក្ ៏បានវដរ) ិ 

ទុក្ោក្់េមទ ិ ធផ្លការង្គរេិលបៈសៅក្នុងក្វនាងេំ ខ្លន់ៗ

ំ ូងចូរសត្ររី សពលក្ូនរបេ់អ្នក្មានក្ំហុេ សៅសពលវដលពាយមសធវអ្វ ើ ី ថដលេំ ខ្លន់ ជាដប ក្យទទួលសាគល ់ថា អ្នក្បានដង ួ សគ ឹ ពីបំណងដ ៏លអរបេ់ពក្

៥.៣. ការចាំណាយសេលសវលាជាមួយក្ូន ការចំណាយសពលសែលាសៅជាមួយក្ូន ឬ សធវអ្វ ើ ី ៗជា

មួយក្ូនរបេ់អ្នក្គមានសារៈេំ ខ្លន់ណាេ់។ ឺ ទមទរថា ស

វាមនចា ំបាច់ ិ

អ្ន ក្ត្ររូែវរសៅក្វនាងណាវដលពិសេេៗសនាោះ

ំ រ ុ ។ ើ យ។ ក្វនាងណាក្ ៏បានវដរ វរសបេ ើ ិ នសៅផ្ទោះគលអ ឺ បផ្

ការចំណាយសពលសែលាជាមួយក្ូនមានក្់ៗ ត្ររូែវររក្សពលណា វដលអ្ន ក្សៅវរពីរនាក្់។ ជាមួយោនសនោះវដរ ការសត្ររីត្រក្វេវភ្នក្ ទុក្ោក្់

សមលសៅវភ្ន ក្ក្ូនរបេ់អ្នក្សោយយក្ចរដ ើ ិ

ិ ដ ក្ ៏ជាែធ ី ៏មានេកាដនុពលក្នុងការបង្គហញក្ដស្េលាញ់ ី

សចញពីត្រក្សៅសបោះដូង សៅដល ់ក្ូនរបេ់អ្នក្។ ការេនទនាស សពញសោយគុណភាពពិរជាមានសារៈេំ ខ្លន់ណាេ់

សត្រ

ោះ

ការស្វែងយល់ពី ជំនាញចិញ្ចឹមក ូន និង ភាសាននក្ដីស្វលាញ់

13


អ្ន ក្អាចវចក្រថំ

ក្ការទំនាក្់ទន ំ ងរបេ់អ្នក្ជាមួយក្ូនឬ អ្នក្អាចត្រាប់ការពិរអ្ំ ពីអ្វីមួយ ដូសចនោះ

ក្ូនរបេ់អ្នក្នឹងគរថា អ្ន ក្សជឿទុក្ចរដ ួ សគ។ ក្ុមារនឹងអាចសរៀនេូត្ររបវនថមសទៀរ ពីការជវជក្ ិ ិ ពក្ ជាមួយអ្ន ក្។

ចូរសត្រជីេសរេចំ ី ណុចណាមួយថ្នចំណុចខ្លងសត្រកាម សហើយពាយមសាក្លបងសធវអ្វ ើ ី ថដលែមី

វដលអ្ន ក្គរថាក្ូ នរបេ់អ្នក្សពញចរដ ិ ិ ៈ 

ឈប់សធវអ្វ ដ ោះអាេននេិន ើ ី មួយបសណា

វដលពួក្សគត្រាប់អ្នក្ពីអ្វី មួយេំ ខ្លន់

រួចសហើយសត្ររីត្រក្វេវភ្នក្សៅក្ូនរបេ់អ្នក្សៅសពល

សធវមហ ើ ូ បជាមួយោន េត្រមាប់អាហារេត្រមន់ សពលត្រពឹក្ សពលថ្ែងត្ររង ់ឬ សពលលាងច

និយយ

ិ ី អ្ូ ឬ រូបភាពសៅសពលសៅជុំោន (សពលេំ ខ្លន់ៗ) ែរែឌ្

សៅសពលវដលក្ូនរបេ់អ្នក្បង្គហញអ្ន ក្ពីអ្វី មួយ ចូរបនាទបខនចុ ោះ ឬ ត្ររមូលរបេ់ទងសនាោះ ំ ួា

ក្យក្ំថរាង សធវយ ើ ៉ា ងណាឱ្យមានការសេើចេរាយជាមួយពួក្សគ

សៅក្នុងថ្ដរបេ់អ្នក្ 

ជួយក្ូនរបេ់អ្នក្និយយពីក្វនាងវដលពួក្សគចង ់សៅ និងមូលសហរុ

សៅសពលនា ំក្ូនរបេ់អ្នក្សៅេួនក្ុមារ សមលពួ ក្សគ ើ

៥.៤. អ្ាំសណាយ ការផ្ដល ់និងការទទួលអ្ំ សណាយ អាច

ជាការបង្គហញនូែការស្េលាញ់ ដ ៏មានេកាដនុ

ពល ។ កាដូដ ៏មានអ្រថនយ ័ បំផ្រ ុ កាាយជានិមិរដ

េញ្ញ ា ថ្នក្ដស្េលាញ់ សហើយវាក្ ៏ជាវផ្នក្មួយថ្ន ី ភាសាថ្នក្ដស្េលាញ់ ផ្ងវដរ។ ី

14 Ewha, Where Change Begins

ចូរចំណាយសពលសលងជាមួយពួក្ោរ់

ជាជាង


ិ ការផ្ដល ់កាដូសត្រចីនសពក្ គម ផ្ទុយសៅែញ យសៅដល ់ក្ុមារសនាោះសទ ពីសត្រ ឺ នបានជួ ិ

ោះក្ុមារអាច

រព ំ ឹ ងថា នឹងទទួលបានរហូ រ សទោះបជាពួ ក្សគមនបានេសត្រមចអ្វ ុំ ៏សោយ។ មនត្ររឹ មវរប៉ាុសណា ណ ោះ ី ិ ី ធំដក្ ិ សទ

អ្ន ក្នឹងត្ររូែចំណាយត្រាក្់កាេសទៀរផ្ង។

ប៉ាុវនដអ្នក្ត្ររូែផ្ដល ់ការវណនា ំជាក្់លាក្់ណាមួយ

សដម មារយល ់មូលសហរុពក្ ួ សគត្ររូែបានឱ្យកាដូ និងមូលសហរុវដលមនបាន។ ើ បឱ្យក្ុ ី ិ ខ្លងសត្រកាមសនោះ

ជាគំនិរបវនថមេត្រមាប់មាតាបតា។ ិ

ចូរសត្រជីេសរេចំ ី ណុចណាមួយខ្លង

សត្រកាមសដម ក្ូនរបេ់អ្នក្នឹងសពញចរដ ើ បពាយមសាក្លបងអ្វ ី ី ថដលែមី វដលអ្នក្គរថា ិ ិ ៈ 

សត្រជីេសរេយក្កាដូ ី ឬ អ្ំ សណាយវដលសាក្េមនឹងចំណង ់ចំណូលចរដ ូ របេ់អ្នក្ ិ ក្ន

ផ្ដល ់នូែអាហារេត្រមន់ឬ

េករត្រោប់រច ូ ៗ

វដលអ្ន ក្មនសៅផ្ទ ោះ ិ 

វដលអ្នក្អាចអ្នទងចរដ ូ របេ់អ្នក្សៅសពល ិ ក្ន

សធវមហ ក្ូនរបេ់អ្នក្ចូលចរដ ើ ូ បឆ្ងងញ់ ៗ វដលអ្នក្គរថា ិ ិ ឬ សៅសភាជនីយោានពិសេេៗ ឬ សធវើ បវងអមឆ្ងងញ់ ៗឱ្យក្ូនអ្ន ក្ញ ុ ំ

៥.៥. ការោ ាំស្ទឬ ការ្ដលស់ េវា អ្ន ក្គួរផ្ដល ់ការោ ំត្រទដ ៏ត្ររឹមត្ររូែសៅដល ់ក្ូន របេ់អ្នក្ អាស្េ័យសៅតាមអាយុរបេ់ក្មា ុ រ សហើយ អ្ន ក្ត្ររូែគរព សោយខ ន ិ ី អ្វីថដលពួក្សគមនអាចសធវ ិ ើ ួា ឯងបាន។

ជាការពិរណាេ់

ថាអ្ន ក្មនអាចបនដ បសត្រមី ិ

ិ ក្ូនរបេ់អ្នក្អ្េ់មយ ួ ជែី របានសទ ដូសចនោះ អ្នក្ត្ររូែ បសត្រងៀនពួក្សគត្រគប់យ៉ាង សដម ក្សគអាចរេ់សៅសោយខនឯងបានសៅថ្ែង អ្នាគរ។ អ្ន ក្ត្ររូែ ើ បឱ្យពួ ី ួា

ិ មានបទពិសសាធនិងចំសណោះសផ្េងៗ។ សយើងក្ ៏ បសត្រងៀនក្ុមារមានេីលធម៌ល អ មានជំនាញក្នុងជែី រ បសត្រងៀនដល ់ក្ុមារឱ្យសចោះជួយនិងសចោះរេ់សៅជាមួយអ្ន ក្ដថ្ទផ្ងវដរ។ ជាងសនោះសៅសទៀរ ក្នុងនាម ជាឪពុក្មាដយគត្ររូ ូ ជា អ និចចេត្រមាប់បុត្រតាបុត្ររី។ ឺ ែវរជាគំរល

ការស្វែងយល់ពី ជំនាញចិញ្ចឹមក ូន និង ភាសាននក្ដីស្វលាញ់

15


ខ្លងសត្រកាមសនោះជាចំណុចវដលគួរវរ

យក្មក្ពិចារណាសដម ជាត្ររសយជន៍ដល ់ក្ូន ើ បសត្ររី ី

របេ់អ្នក្ៈ 

ជួយក្ូនរបេ់អ្នក្ហវឹក្ហារ់ក្ឡា ដូចជា ការសបាោះ និងចាប់បាល ់ ី

ជួយបសត្រងៀនពួក្សគសធវក្ ើ ចច ិ ការសាលា

ចាប់សផ្ដើមបសត្រងៀនក្ូនរបេ់អ្នក្ពីសារៈេំ ខ្លន់ថ្នការបសត្រមីអ្នក្ដថ្ទតាមរយៈការចូលរួមជា សទៀរទរ់សៅក្នុងត្រក្ុមេហគមន៍

សៅសពលវដលក្ូនរបេ់អ្នក្ឈឺ

ជាញឹក្ញប់ឪពុក្មាដយត្ររូែបង្គហញការយក្ចរដ ុ ោក្់ ិ ទក្

សោយសៅជាមួយពួក្សគ ថានក្់ែម ន ពួក្សគ 

អ្នុញ្ញ ា រឱ្យក្ូនរបេ់អ្នក្មានមរដ ងរក្ជំនយ ួ ពីេមាជក្ ិ ត្រគួសារវដលអាចជួយពួក្ ិ ភ្ក្ដឬវេវ ិ សគសពលត្ររូែការ ដូចជា េួរសមសរៀន ឬ បក្ស្សាយចមងល ់សផ្េងៗ

ជួយក្ូនរបេ់អ្នក្ជួេជុលរូបរុក្តា ដ ឬ

ក្ង ់ថដលបាក្់ថបក្។

ចំណាយសពលបសងករទំ ើ នាក្់

ទំនងត្ររក្បសោយក្ដស្េលាញ់ សៅដល ់ក្ូន ី

ឯក្សារសយាង Chapman, G & Campbell, R. (2005). The Five Love Languages of Children. The United State.

16 Ewha, Where Change Begins

Parents edubook  
Parents edubook  
Advertisement