Studvest nr. 1 2024

Page 1

KOMMENTAR SIDE 3:

!"#$%"&$'(")**+$",$("*-)%" ,./0(1"23"%04"566"(03041

MAGASIN SIDE 17-19:

7-$,"$4"(8"9.":';<$/=

Onsdag 24.01 • Nr. 01.2024 • Årgang 80 • studvest.no

NYHET

:,11,-7'64,'*162,)12,$&4'%1#,),.,)(,'-./

GRATIS AVIS

UNGE KUNSTNERE FÅR PRØVE SEG I NYTT KUNSTGALLERI

SIDE 4-5

NYHET

!"#$%&'(%)#*%*+&),),./-0,#-&..-,11,'.%)2,$#,) SIDE 6-7

KULTUR

31&'-&0,'*#41-&0,'-50%26-78'-9/-$,2-2,(2,)),-0/',)

Tikk av for tierne - Takk for tierne

Annonse

FOTO: Kierran Allen

SIDE 10-11

FOTO: Alva C. Mitchell

SIDE 12-13


2

24. JANUAR 2024

LEDER

Studvest er en partipolitisk uavhengig avis for og av studenter tilknyttet de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen. Grunnlagt i 1945.

Studvest kommer ut flere ganger i semesteret, i et opplag på 2500, og blir utgitt av Velferdstinget Vest, som står uten redaksjonelt ansvar.

Studvest arbeider etter reglene i Vær Varsomplakaten for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å kontakte redaksjonen. ANSVARLIG REDAKTØR Inger Blom Huus ansvarligredaktor@studvest.no Telefon: 944 97 631 DAGLIG LEDER / ANNONSER Morten Stene dagligleder@studvest.no Telefon: 924 95 858 NYHETSREDAKTØR Oskar H. Tveitdal nyhetsredaktor@studvest.no Telefon: 988 72 349 KULTURREDAKTØR Magnus Laundal kulturredaktor@studvest.no Telefon: 917 45 058 FOTO- OG LAYOUTREDAKTØR Iben Jorde fotoredaktor@studvest.no Telefon: 980 18 509 GRAFISK UTFORMING Sofie Jacobsen Stella Sofie Dahle NYHETSJOURNALISTER Karina Hong Albertsen Marie Hansen Erle Musum Lyng Ingrid Lund Hovden Maiwenn Knapskog Martin Larsen Frida Næss Helene Kivle Erik Hem Reidarsen Alexandra Lunstøeng Cathinka Ghosh Maisey KULTURJOURNALISTER Marie Børmer Magnus Hofbauer Mads Haram Halvorsen Emilie Håberg Amalie Røstbø Maria Mjaavatn Haug Tiril Werring Marie Bergesen Himle Marius Thomassen Embla Eskilt Hagalisletto FOTOJOURNALISTER Emily Dishington Tekla Vollen Lise Hansegård Brustad Brede Tolo Haugland Malene Langeland Sulen Alva Christinsdatter Mitchell ILLUSTRATØRER Tilde Torkildsen Malene Næss Eldar Thomassen Fagerbakke Silje Fauskanger Ottesen Lea Trong-Johansen Ester Kristine Sanden Sunniva Kronmüller

STUDVEST

!"#$%&'$()&%&#"*&$+'*%,--&' Studenter klarer tilsynelatende ikke å ha det gøy lenger, og både studentene og studentfrivilligheten er skadelidende. !"#$"%$&'("'$!"##"$%&!"'()'(*'+,"-'. '"-2"0( #I"( 5D( ,"'6( ;0"-,"-( #",( *"$1. /0%1%$$%&!"'"-( %22"( "0( ,"-( *)##"( *3#( ,%)&-3*'%*"0%-&( 5D( ;%2;32( 2)-( /D( +-&"( /40(5)-,"#%"-6( #",("'(!"$'(1)-$%&(/4$"$*"*$%1('%$(D($+0"(5D( 3#( ,"( "0( ,"50%#"0'"A( ,"0*3#( ,"( E)0"( 7/4$&"( 89:;.+-,"0*42"$*"-( ,"$'32( !)0(-32('%,('%$(D('"-2"(31"0(,"'6( <<( 503*"-'( )1( *'+,"-'"0( %( "-( %-'"0"**".( 30&)-%*)*=3-(%(<>?@A(#"-(2+-(@(503*"-'( G%('030()'(,"--"(31"0'"-2%-&"-(3&(5"0. *1)0'"( ,"'( *)##"( %( <><<6( B"-( *)##"( /"2*=3-"0%-&"-( %22"( "0( '%$( !="$56( O'( "'( '0"-,"-(*"0(1%(/30(*'+,"-'"0*(,"$')2"$*"(%( E",0"($%1(*2)5"*(5D()-,0"(#D'"0("--(1",( %,0"''A(2+$'+0(3&(*'+,"-',"#320)'%6( D('"-2"(#I"(5D(,"'(3&(1",(D(&=40"()$'(/30( D(5"0/"2*=3-"0"(,"'6 C0*)2"-("0(-32(*)##"-*)''A(#"-(1D0('"30%( "0()'(,"'(2+$#%-"0"0(%("''(!31",503E$"#F( 7890("$:*;1505("'$/0&%$$%1"'(#"-%-&*/I$'( -D0(1%(&=40(-3"(/30()-,0"6(PD0(1%(E%,0)0( )&$*#+,"'#"%$-.%$/0&##$12","0&("3 #",( -3"( %( "-( *'400"( *)##"-!"-&6( Q3$$"2'%1'A(,+&-),A(D(I'"(/30()-,0"("--( G)0*"$$)#5"-"( !)0( E$%-2"'( $"-&"A( #"-( *"&(*"$16( /40*'( -D( "0( 23-2$+*=3-"-( 2$)06( GD0"(( /30-+H%&"(3&(2=","$%&"(*"$1(&="--3#*I0"0( 7( /"$$"**2)5( #",( )-,0"( &%0( ,"'( ,"0/30( )$'(1%(/30"')0(3**6( #"-%-&(D(')(,+##"(1)$&6 :-*,)&*5%$*("0(EI''"'(+'(#",($)1()$23!3$. 503*"-'( 3&( !)$1#)0)'3-6( J30*31"$*"-( "0( EI''"'(+'(#",("-(230")-*2(!+,5$"%"0+'%-"( 5D(?K(*'"&6(L3*"*+55"(!)0(E$%''('%$(,),,"$.( *-%M2"0*6(

G%( #D( E04I'"( 3**( &="--3#( 30,( *3#( T0"-'"UA( TE3$%&#)02",UA( T*#%$"0I-2"0UA( T5"-*=3-**5)0%-&U(3&(T+$'0)503*"**"0'U6 G%(#D(&=40"('%-&(*3#(&D0(5D('1"0*()1()$$"( 0D,"-"( 1%( E$%0( "2*53-"0'( /30( !1"0( ,)&6( 8"$1( 3#( 30,"-"( T42'( 0%*%23( /30( !="0'".( 3&( 2)0*I2,3##"0U( E$%-2"0( %( E)2!3,"'( 31"0("-("5%*3,"()1(V+2*+*/"$$"-(%(*)2'"( W$#6( )&$<=$%"##$5($*0"##$4>%"$,+<<"%"3$ B"'("0(5D('%,"6( G%("0(2=","$%&"A(*I2"(3&("&3*"-'0%*2"A(3&( *'+,"-'/0%1%$$%&!"'"-($%,"0()1(,"'6 ;03( ,"'( "$$"0( "%A( #"-( ,"'( "0( %-&"-'%-&( *3#("0(/)0$%&"0"("--(D($"1"("'(2=","$%&(3&( /30-+H%&($%16(B4(*2)$(,+(+)-*"''6

R+0*,)&*E)0-"'(*"''"0(50%*(5D()'(,+(E$%0( ,"-("2*'0)('%#"-A(*"$1(3#(,"'(E"'I0(/"#( ?=6$ #&0$ ,"'$ 12","0&("$ +'(,5<<"'@$$ '%#"0(*41-6( )&$ <=$ "'(.*2"%"$ 5**3$ A5%$ 5**$ *"046$ 85%$ -4"%.',%"$5($85%$*#+,"'#8%&4&00&(-"#"'3$$ B%-( E$)22"( 23#5%*( E$%0( $"%( *"&( 3#( ,+( %22"( *5%*"0( !)-*( #"2*%2)-*2"( &0I'"( /0)( 8'+,"-'/0%1%$$%&!"'("0(2+-()2'+"$'(,"0*3#( ;303( /30,%( ,+( !)0( $"*'( "-( )0'%22"$( 3#( ,"'( 2)-( *20%1"*( 5D( NG"-A( "$$"0( &=40( ,"&( ')0#S30)(3&(!)$1/)E0%2)')6( *+--"0"6(8'+,"-'"0(2$)0"0(2-)5'(D(&=40"( -3"(+'"-()'(,"'(*2)$($","('%$("-(/30#(/30( Q3$$321%"&0+55"-( 2)-( -I'"( "-( &3,( 5"0*3-$%&(+'1%2$%-&6 *)#')$"(3&("-(E%$$%&("-!"'(-D0(,+(*'D0(%( *'+,"-'E)0"-(+'"-(D(/D("-(203-"(/30(*'0"1"'6 PYQ(#"$,)0()'(23-&"-(%22="(!)0('"-2'(D( )E,%*"0"6 B"'("0(/30-+H(31"0(/4$"$*"06(7()$$"(1)$&6( )&$"%$"'&("$&$.#$,"'("0(*2+##"$'(D(*'D()-*%2'( Z([&(!)0()1$)&'("%-("%,('%$(8'30'%-&"'A(3&( !)-(1)0)0($%1"'(+'6 !"#$"%$4"0,&($"(5*"'#%&*16$3&(%()$$"(/)$$( '%$()-*%2'(#",(#"-%-&"-(#",($%1"'6( /"%$*$D''6( B)( #D( 1%( +'( )1( '0)$'"-A( !)#*'"0!=+$"'A( O$'*D(E"00"('0"(3&("%'(!)$1'(D0('%$666 T&0%-,*"'"'U(3&()-,0"(1)-'"(*5306( G%( "0( 5*I2%*2( *I2"( *3#( )$,0%( /40A( 3&( 1%(

NESTLEDER

ENGLISH SECTION Ella Biehler WEBANSVARLIG Preben Vindholmen UTVIKLERE Erlend Hollen Aasen Ole Martin Amundsen ADRESSE redaksjonen@studvest.no Parkveien 1 5007 Bergen www.studvest.no TRYKK Schibsted Trykk Bergen

78

24

8

ØMERKE ILJ T M

1 Tr y k k s a k

UKENS SITAT

UKENS SISTE Borch

– Vi stenger ikkje vegen for moro skuld.

– Det er viktig for alle studenter, universiteter og høgskoler i Norge at regelverket for fusk, og håndhevelsen av det, er enkelt å forstå.

B"'(*)(V)0*(:$1"(9"*=",)$(/0)(8')'"-*( G"&1"*"-('%$(R"0&"-*(;%,"-,"6(;%0*,)&( #30&"-(E$"("-(E%$(')''()1(*-4*20",(5D( G%2)X"$$"'6(G"&1"*"-"'(!)0(-D(-3"(( #3'1%$$%&(*'"-&'(1"%"-6

G%(4-*2"0(R30M!($I22"('%$(#",(#)*'"0. *20%1%-&"-6


STUDVEST

24. JANUAR 2024

3

KOMMENTAR

!"#$%&'()'*+%,-#.%#//&-%01%2-3 Tenk å kunne fungere sju av sju dagar i veka.

!""#$%&'$()*+,-./01,213./340,$54604

4% 5673&-% -#, )(8-*96/#(3, 7891/, 5:, 917543; =1*7-3%96"(.%60AR6101347,97,?5470<,K@, 49BC,Q9,/9B,/3<,9160,D91,\]],65751,=/54, .5.89404, ':;97;/3<, :=160101, 034, 5:, >10, 040173,3,F0310,65751,0//01K@C 5<B9A9<C 4916?044, @, A5, B:3/, ?@456, 3, 854=51C, !, DE<780,':;97;/3<,01,70:34./540,F0310+ P0/,AER160./,D103./5460,=/,@,.<0KK0,60//0C, P80:0<04,K@,.B=<615,./@1,601,0449C T,D5B/3.B,B=440,D=47010,.8=,5:,.8=,65751C G,H34510,A=6C !'(%-3%#//&-%(A$-,03/,7<5.,15=6:34,9?,07, U04,.@,B9?,.KE1.?@<5,D1@,680:0<04,K@, DE<01,D91,60/O,-7,LE1,:0<,B=440,<570,?340, G,"@7510,13.3B9,D91,<3:../3<..8=B69??51C .B=<615V, 2:5, ?06, :3404, .9?, 07, <3B51, 03740, 107<51O, P0/, 01, 3BB80, .@44, 5/, 07, .@,796/O,2:5,.B5<,07,613BB0,9?,07,3BB80, B80?,/3<,@,613BB0,03,F5.B0,15=6:34,B:51, G,I0/10,.E:4C 613BB,5<B9A9<O,W9<5,X019O,291<03.,B80?, A0<7,A0<<01C D9<B,/3<,@,1057010O,280?,603,/3<,@,9KKDE10, G,I0/10,?3440C .07,544<03.,K@,D0./,D9163,07,3BB80,613BBO P@,07,:51/,:070/5135401,D91,D0?,@1,.3654, .5, 07, 5/, =44/5B0/, :51, K3440B8E/0/, K@, G,J04751,.K51/C >06*9217'%/"-*('%3,A9:=60/N,97,106.<5, 8=<5^54C, -7, @/, 60/, 60/, DE1./0, @10/N, :51/, D91,@,/10BB80,/3<,?07,4075/3:,?01B.0?6, 6@1<07N, 97, A51, 3BB80, 0/0, 60/, 0//01K@C, -7, H91,@,40?40,49B94C 3,.9.35<0,.3/=5.89451,:51/,./E110,97,./E110C .01,DE10,?07,5/,60/,B54,L<3,49B9,_,<5,60/, .5?0,?06,15=6:3404C :3%-*%-#(%'"%8-#%;*-<,-7,B54,B:5<3>.010, (54=51,B9?,97,DE1./0,4R//@1.657,:51,07, .9?, .9L01, M=139=.N, .9?, 60/, L<31, B5<<5, L5BD=<<C, %54B04, 9?, @, <07780, D1@, ?07, $B5<,07,DE1./,78010,60//0N,.B5<,07,78010,60/, K@,%3B%9BC 5<B9A9<04,B9?,/3<L5B0C,P0/,=/:3B<5,.07, .B3BB0<07C /3<,03/,E4.B0C %54B04,B9?,3,<EK0/,5:,A5=./04C,2:5,?06, !"#$%&'()'*+%*03N,3BB80,K@,?07C,-7,.B5<, @,.<=//0,@,613BB0,5<B9A9<O, U06,DE1./0,4R//@1.657,3,A913.94/5<,./3<<347, A5,\]],B:3/0,65751C D01.B/,3,?3440,:51/,E4.B0/,./E110,97,./E110C P0//0, :51, 034, 105B.894, K@, 5/, Q0<.063; -7,/1=1,60/,B54,L<3,04B0</C,!4704,0<<01,<3/04, 10B/915/0/, 780BB, =/, 97, .5, 5/, 603, 3BB80, ?1% =-@'$$-(, YC, 854=51, .5, !47:3<6, 5<B9A9<K19.04/N,`*9"9aN,01,03,:0B.5460, B=440, 54L0D5<0, 03, A0<.0?0..37, /1R77, %044D8916N,:3489=145<3./,97,D91D5//51N,5/, /1046,3,.9.35<0,?063=?N,97,=470,:5B.40, 40610, 7104.0, D91, 5<B9A9<344/5BC, P0/, A9,A51,B:3/,?@456C,)?,A9,B54N,B54,07C =/7801,604,./E1./0,71=KK5C,P0/,01,A01,07, :51, S7, 03/, 10.=</5/, 5:, 5/, 07, <5, ?01B0, /3<, U04, ?9/60L5//54/04, A04451, Z=44, .B5<,A0470,?07,K@C B91<03.,07,10570101,K@,5<B9A9<C Q0<04, [R0N, /E11<576, 5<B9A9<3B51, 97, D91D5//51N,D91/5<60,5/,034,?@456,3BB80,01,

b34?949K9<0/,A51,97.@,?01B5,/104604N, 97,3,c91,.0<60,603,9:01,034,?3<<394,<3/01, 5<B9A9<D13,613BB0C ?1% -#(% 5-9$% DE1, 8=<, .K=160, 03, :0443440,, ?07,9?,B:3D91,07,615BB,5<B9A9<D13//C,-7, .:51/0,`07,01,715:36aC,Q9,.@7,.89BB01/,K@, ?07,DE1,07,5:.<E1/0,.KEB04N,97,:3,<9,5:,604, 5L.=160,/54B04C,$@,D91B<51/0,07,5/,07,3BB80, DE</0, D91, @, 613BB0, 604, 5B/=0<<0, B:0<604N, 49B9,A9,D91./9C, P0/, :51, /15.., 5</, 034, 94.657, ?36/, 3, 0B.5?04.K0139604C -7, /04B801, 5/, 601.9?, 49B94, :01/, =B9?D91/5L<0, 5:, 5/, 07, 3BB80, 613BB, K@, D0./N,01,60/,60315,K19L<0?,;,3BB80,?3//C U06,60/,.0301,07,/5BB,97,D51:0<,/3<,/0d=; 3<5, 97, :34N, L5B1=., 97, F0310, 65751, ?06, 60AR6101347N,97,A03,/3<,796,.E:4N,>4,A=6, 97,.K510K04751C

!"#$%&'()*+,) !"#$%


4

NYHET

24. JANUAR 2024

STUDVEST

!"#$!#%&'(!"#$!%&''()!*&+!,-./()-0&+$&'()-(-!12!,-./()--#)2(-!3+.4-!100!'1-!567!888!4+1)(+!09!'(+:*;!<="=>!?1*&))(!@&+$()(!A&)%()!B&+4#CD

!"##"$%&'("&$)#'*"+#,-./#/("&+"$,"+0"&$,1 2$3435$%&'(#"$)#'*"+#,-./#/6$ ("&+"$,1$789$-0$:/;$-<"&$=>=$ ?/../-+"&@$!"##"$A1&$*'$/0B"+$ A-&$,"+0"+"@ !"#$%&'(%)'#*+",'-%(tekst) !"#$%!&"'(&)*$+"&),'-

.,$+/%&0%12'#3*+/%(tekst) './")&!"$%0)-!(&)*$+"&),'-

1)*$+"&)2/%!2342'.256-!)2"'256"''-75%'52 %+2 &)*$"')$"7-0!%)#"'"2 +"$2 8"!5"'&2 )-2 &)9!&)"2 *)$%''#'5&&)"$"!:2 ;'#+"!&#)")")2 #2 8"!5"'2<;#8=2-52>95&0-?"'2342@"&)?%'$")2 <>@A=,2 B-!!#5"2 56"''-75%'52 C?"2 *)D9!)2 #2 EFGH, I%J2&-72'4J2/%!2+#2#256"''-75%'5"'2 D-0*&"!)2 342 C!*02 %+2 3"'5"!J2 56"''-7K D9!)23-?#)#002-52+%?5-33&?*)'#'5, C1</&(+/+0)(&DE$"&$?"&$"++$0B"++-?6 ).D0@ A"$"!2 D-!2 1)*$"')3%!?%7"')")2 342 ;#8J2 L%6%2 M'5$%?2 >-+$"'%0J2 7"'"!2 %)2 $"!"&2 %!C"#$2 #00"2 0*'2 /%'$?"!2 -722 3-?#)#&0"256"''-7&?%5, N2@#274?"!2#00"2+4!234+#!0'#'5&0!%O2 #2 %')%??2 56"''-7&?%52 +#2 D4!,2 I")2 "!2 7"!2 ")2 /"?/")?#52 C#?$"2 $"!2 +#2 "!2 $"2 9+"!&)"2 )#??#)&+%?5)"2 342 ;#82 &-72 !"3!"&"')"!"!2 &)*$"')"'"&2 #')"!"&&"!2 #2 +"?$#52 7%'5"2 &).!"!J2!4$2-52*)+%?5, P"'J2 /*'2 )!"00"!2 -5&42 D!"72 '-"2 %+2 3-?#)#00"'2 &-72 $"2 /%!2 56"''-7D9!)2 #2 $"''"23"!#-$"', N2Q-"2%+2$")2+#2'.?#52/%!2D4))256"''-7K2

&?%52 D-!2 "!2 %)2 ;#82 &0%?2 -33!"))"2 ")2 '.))2 &)*$"')-7C*$,2 I"))"2 "!2 '-"2 +#2 /%!2 6-CK C")2 7"$2 #2 ?"'5!"2 )#$2 "))"!&-72 $")2 0*'2 "!2 "))2 &)*$"')-7C*$2 342 *'#+"!&#)")")2 D-!29."C?#00"),2R)2%''")25-$)2"0&"73"?2"!2 43'#'5&)#$"'"2342C#C?#-)"0"'",2>"!2/%!2+#2 D4))256"''-7&?%52D-!242*)+#$"J2&?#02%)2+#2'42 /%!20+"?$&43'"2C#C?#-)"0"!,

+#&"2&)*$"')"'"2/+"72+#2"!2-52%)2$")2"!22 7*?#52D-!2$"7242/"'+"'$"2&"52)#?2-&&2'4!2 $"2-33?"+"!2*)D-!$!#'5"!, @%?5-33&?*)'#'5"'2 +"$2 &)*$"')3%!?%K 7"')&+%?5")2/%!2+%!#"!)2$"2&#&)"24!"'"J2D!%2 GH]2#2EFGHJ2)#?2GSJ[]2#2EFES,2>-+$"'%02 /%!2 )!-"'2 342 %)2 -33&?*)'#'5"'2 0%'2 C?#2 /9."!"2#2D!"7)#$"', N2I")2"!2#00"2")2D%&#)&+%!2342/+%2&-72 F./#"&$?"*$<D.0-,,).'#+/+0 "!2 "'2 5-$2 +%?5-33&?*)'#'5J2 7"'2 +#2 /%!2 M2 EFES2 C!*0)"2 &)*$"')3%!?%7"')")2 -+"!2 ")2 &)-!)2 D-!C"$!#'5&3-)"'&#%?",2 I"'22 GGF2 FFF2 0!-'"!2 342 7%!0"$&D9!#'5,2 T42 C*!$"2+^!)2/9."!", &39!&74?2 -72 $"))"2 /%!2 /6*?3")2 342 &.'K ?#5/")"'2)#?2%!C"#$")2$"!"&J2"!2>-+$"'%02 G-*#$A-&+HI*$?"*$0B"++-?).D0$,1$789$ '9?"'$", _!"2 C.C%'"&)-332 *''%2 Q.54!$&/9.$"'2 N2I")2"!2+%'&0"?#5242U''"2"'2$#!"0)"2 ?#55"!2>@A,21)*$"'))#'5")&2?"$"!J2>"'!#02 &%77"'/"'52/"!J27"'2+#27"'"!2%)2$")242 >%*52 "!2 5-$)2 D-!'9.$2 7"$2 56"''-7K2 C!*0"27."2%+27#$?"'"2+4!"23423!-7-)"K &?%5"'"2$"2U002#24!")2&-725#00, !#'52-52&.'?#5/")2"!2"'25-$274)"242569!"2 N2M2EFES2?42D-0*&")2+"?$#527."23423!%0&#&J2 $")234,2>*'2D-!)&"))"!: /+-!2 +#2 /%!2 D4))2 )-2 56"''-7&?%52 -52 7"$K N2 @#2 $"?"!2 -5&42 *)2 7."2 7"!V/2 &-72 /-?$27"$2>@A,2I"))"254!2&3"&#U0)2342+"?K /6"?3"!2342&.'?#5/")"'2+4!, D"!$"'2)#?2&)*$"')"!2#23!%0&#&,2@#2/%!2-5&42 W+23"'5"'"2C!*0)23427%!0"$&D9!#'52 D4))2`"!"256"''-7&?%52342&)*$"')%!"%?"!2 "!2 3-&)"'2 7"!0")2 X7"!V/2 -52 /%'$-*)&2 -52 ?"&"3?%&&"!2 342 `"!"2 V%73*&J2 /+-!2 7"$2?-5-Y2&%))2)#?2'"&)"'2Z[2FFF20!-'"!, +#2 /%!2 &"))2 90)2 %0)#+#)"),2 R)2 "0&"73"?2 "!2 N2 \2 $"?"2 *)2 7"!V/2 "!2 "'2 U'2 74)"2 42 "5'"20-')-!"!2)#?2&)*$"')-!5%'#&%&6-'"'"2


STUDVEST

NYHET

24. JANUAR 2024

STUDENTPARLAMENTET:

dŝůďƵĚƐŐƵŝĚĞŶ <s Z/ d

Z /^

Totalt budsjett for 2019: 3 464 288 kr Valgoppslutning 2023: 13.5 % (ca. 2700 av 20 000) Vedtatte resolusjoner gjennomført i 2023:

ŬǀĂƌŝĞƚ ŝ ĞƌŐĞŶ –

Får penger fra: UiB >čƌĞ>LJƐƚ

STUDENTTINGET: Totalt budsjett for 2023: 2 050 000 Valgoppslutning 2023: 10.4 % (ca. 1770 av 17000)

&ƆůŐ ŽƐƐ ƉĊ /ŶƐƚĂŐƌĂŵ͕ dŝŬdŽŬ ŽŐ &ĂĐĞŬ͊ ŬƚĞ ĚLJƌ͘ ŬƚĞ ŽƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͘

dZ E/E'

s/^

Får penger fra: HVL

E^

d/> h ^'h/ E

!"#$%%&'!"#$%&"'()*(+%&",-*%$%)./(0(.1&2$(*. 345$%&(6.,%).7)(+."8*.24$.$8,6#,04&.4+.,(6%&9. :;<;=.<)#*,.!6)(+.>%)?.@()685A

()!%'*)+,-.!&.!"#$%&""8&2%",.*%$%)B. 3%&)86.3(#2B.%).24$".74)&?C$.+%$.'4*8"866%&. $%.D66.20%&&4+,*(2.74).8.E4)9.:;<;=.>85.F()8. >8(.@()685A

!"#$%&'(")*+,"'-),%*".')'/.*))'%"!"0123&*.4 5" 6768" 9*%" /1),'3" +'%-'," :/%1;.<" '%!32"12"*3313)'%!32="/>"?@A"777"-%13'%4" B9"&!))'"'%"&',")*,,"*9"/'32'%",!."'3"/%1< +1,'%!32)9!&'1"C1%">"2D$%'"&'"+'%")E3< .!2'"F.*3,"),G&'3,'3'4 H"5"I1%"9*%"&',"',"$3)-'"C%*"0,G&'3,< ,!32',">".*2'"'3"9!&'1")1+")-*."9!)')"9'&" ),G&!'),*%," 12" 9'&" 9*.2" *9" ,!..!,)9*.2,'" !" -.*))'3'4"J'33'"K*%"'3"FG&)D',,%*++'" />"L7"777"-%13'%4" 5" .!-K'," +'&" 0,G&'3,/*%.*+'3,'," ).!,'%" &'" +'&" .*9" 9*.21//).G,3!32(" +'3" M*G2" />/'-'%" *," &'" *..'%'&'" K*%" ,*,," '," ),1%,"),'2"!"%!-,!2"%',3!324 H"N*.21//).G,3!32'3"!"6768"2!--"1//" @" /%1)'3,/1'32" C%*" 9*.2'," !" 67664" J'," )-E.&')"31-"*,"9!"'%"O'%'"!"*%F'!&)G,9*.2'," 12" -*3" 9P%'" +'%" )E3.!2" .1-*.,4" N!" K*%" !--'")*,,"1))"',"-13-%',"+>."C1%"1//).G,< 3!32'3"!">%("+'3"D'2"K*%"9'.&!2",%1'3"/>" *,"9!"-*3"C>"'3"$-3!324"Q'%)13.!2",%1%"D'2" *,"9!"-*3"2>"1//"6<8"/%1)'3,/1'32")*+< +'3.!23',"+'&"!"I1%4 0,G&'3,,!32',"F%G-'%"12)>"+E'"/'32'%" />"+'%RK"K9'%,">%4

H"J'")!),'">%'3'"K*%"9!"F%G-,"+'..1+" ?S7<"12"6774777"-%13'%"/>"+'%RK"K9'%," >%4" J',,'" )-E.&')" *," 9!" +>" K*" '3" 9!))" +'32&'",!.2D'32'.!2"/>"K9'%,"R*+/G)4 M*G2" />/'-'%" 12)>" *," &%!T)FG&)D',,'," K*%"9P%,"K$E'%'"'33"31%+*.,"&'")!),'">%'3'4 H" U1'" )1+" !--'" -1++'%" 21&," C%'+" !" FG&)D',,&1-G+'3,'3'" '%" *," 9!" K*%" K*,," '," G31%+*.,"K$E,"&%!T)FG&)D',,"&'")!),'">%'3'" />"2%G33"*9"+!&.'%")1+"F.'")/*%,"1//"!"&'" 2*+.'"),G&'3,%>&'3'"C$%")*++'3).>!32'34"

&Z/^TZ

W >d EE/^

J',"K*%"!--'".E-,')"0,G&9'),">"C>"),E%'< ),G&'3,'3'"9'&"UMM",!.">"),!..'",!."!3,'%9DG4

!"#$#$%&'()*&+,-.,/)*&)&$ /0.)-$#11)$20-$ +02#-1*#*341-,5$#$,*&,..$ 36)**7/4.,3$2#$80-9: V*D*"532&*."M19&'3*-

Ͳ 'K d/> h &KZ ^dh Ed Z / Z' E

5


6

NYHET

24. JANUAR 2024

STUDVEST

!"#$"%&'&!()*&+)%,-".*)$/!"!#$%&'!(%)*+,-&+.)/+/0,.'.'!)!/123'.14'-&'.!'-!3'1!%'11'-'!5!67-'!'.&+/0'-1!/,*!,-&+.)/'-18

$012345676424589:;242&<4=45&>;5?98?? !"#$"%&&'"%"(')*'"+',-.'/0'1" "! #,-4).3'%/'! *'3! /(,%'6+%&'1! )! 9,-! 21: /123'.1%+&!#,-!S-+*1)3'.!)!T5-'!<'.3'-8! X!T)!'-!)(('!/5!,CC1+11!+6!B6+!'.('%1:! )."%"2+'3*45,,"6."('03%/-'/)" 1+%1'! ;.&'! <$=-'/! %'3'-! >%+! ?6'..'4=! <2.!/123'-'-!4),).&'.)$-!6'3!<$&/(2%'.! ).3)6)3'1! &0$-J! 6)! 6)%! '.3-'! /=/1'*'1J!! +1! &'.'-+/0,.! @-'1+! AB2.4'-&! '-! 3$38! C5! T'/1%+.3'1! M<TUO8! L'-'/! B,6'3*5%! C,'.&1'-'-!T$%/1+38 +'%1"$'/'3"&,%$573-5/%)58 ?+*1)3)&! 6)/1'! >C).),./! ;.&:2.3'-/$: '-! 5! (0'*C'! *,1! ,6'-#,-4-2('1J! ,&! 3'! ?C)-'J! /,*! )! %)(B'1! *'3! 3'! +.3-'!! )97/'/'"%")*:0'/*('3-'/;

!"#$%"&'(%)&*+,-#./-%&&(tekst og foto) albertsen@studvest.no

0#+-&12/23&45%)&&(tekst) lyng@studvest.no

('%/'.!#-+!DEDF!+1!(%)*+!,&!*)%0$!'-!3'.! '.('%1/+('.!B6,-!'.&+/0'*'.1'1!/=.('-! *'/1!4%+.1!2.&'8! <+-!&'.'-+/0,.'.!/,*!3'*,./1-'-1'! #,-!'.!4'3-'!#-'*1)3!6,(/1!,CC!,&!/()G'1! #,(2/!1)%!6,(/'.%)6'1/!B+-3'!(6+%'-H! ?1236'/1!B+-!1+11!'.!C-+1!*'3!.,'.!+6! (%)*+,-&+.)/+/0,.'.'! #,-! /123'.1'.'! )! I'-&'.J!#,-!5!/0'(('!B6+!3'!3-)6'-!*'3! ,&!B6,-3+.!3'1!/15-!1)%!*'3!'.&+/0'*'.: 1'1!4%+.1!/123'.1'.'!)!4='.8!

-8?15=452& ;6& @;<A?A9B& @C=A5B2A26& K,B+.! L+%&-+6! MDNO! /123'-'-! *'3)/).! 6'3! ;.)6'-/)1'1'1! )! I'-&'.! M;)IO! ,&! '-! %'3'-! #,-! P+12-6'-./123'.1'.'J! /,*! '-! 2.3'-%+&1! 453'! P+12-! ,&! ;.&3,*! ,&! P+12-6'-./#,-42.3'18!<+.!#,-1'%%'-!+1!3'! 4%+.1!+..'1!B+-!+--+.&'-1!/1-+.3-=33).&'-8 Q%).!<5/(0,%3!MDRO!'-!%'3'-!)!I'-&'./!

B+-! &0'..,*#$-1! 2%)('! +--+.&'*'.1'-! /,*!#,-!'(/'*C'%!(%'/4=11'#'/1'-!,&!/5: (+%1'!32*C/1'-!#'+/1/8!L'!#,-/$('-!,&/5! 5!4)3-+!*'3!C,%)1)/(!C56)-(.).&8

!"#$%&$#''%$()$*++,-,,$ -.$/.-$%0'%1,#02#.#3 2%,$456&7$.#$.#1$%02&%$ (8(,%9%,:; Mona K. Vølstad

V,.+!W8!T$%/1+3!MDRO!'-!%'3'-!#,-!?C)-'! I'-&'.!,&!/123'-'-!&-2../(,%'%7-'-!6'3! <TU8! ?C)-'! 0,44'-! *'3! C,%)1)/(! C56)-(: .).&J!6'-3)/(+C'.3'!+(1)6)/*'J!,&!).#,-: *+/0,./:!,&!B,%3.).&/+-4')38

,-&+.)/+/0,.'.'!'-!C+-1)C,%)1)/(!2+6B'.&)&J! /'.3'-!4%+.1!+..'1!)..!(,.(-'1'!#,-/%+&! 1)%!C,%)1)/('!C+-1)C-,&-+*J!/+*1!+1!,-&+: .)/+/0,.'.! /'.1-+%1! ,G'! 3'%1+-! C5! 2%)('! C,%)1)/('!B$-).&'-8 S-'*1)3'.! )! T5-'! <'.3'-! B+-! C5! /).! /)3'!'.!-'/,%2/0,.!1)%!?123'.1C+-%+*'.1'1! 6'3!;)I!C5!1-+CC'.'8 X! T)! B+-! 1'.(1! 5! #,-'/%5! +1! ?123'.1:! C+-%+*'.1'1!#5-!&0'..,*!+1!3'1!*5!67-'! *)./1!YE!C-,/'.1!6'&'1+-!'%%'-!6'&+./(!)! (+.1).'.'8!?5!#5-!6)!/'!B6,-3+.!3'1!&5-J! /)'-!<5/(0,%38 D45B385&24E6826&4??45&B;5;28 ?'%6! ,*! 3'! *'-('-! 3'1! )! 2%)(! &-+3J!B+-!+%%'!,-&+.)/+/0,.'.'!4-2(1!1)3! C5!5!(,**'!/'&!'11'-!C+.3'*)'.8 X!T)!/1+-1'1!%)11!(2./1)&!,CC!)&0'.!%)('! '11'-! &0'.5C.).&'.J! B6,-! 3'1! 3'//6'--'!


STUDVEST

NYHET

24. JANUAR 2024

7

NOTERT

>JHJ?$MC*-$A,#=*

Intern uenighet om israelsk samarbeid >"+.('*'*-*$%*=$N)K$%.#=*#*#$.'%*+7: ()-47"%'"(*#$6*=$)7#"*(7+*$7+,(*#$.()+'/$ ;*-$OP/$8"-."#$C(*$=*'$+8*-'$"'$QF;$ 7)*#$,33$7)-$.'%*+7()-47"%'"(*$6*=$ +.-7'"+"=*6)*'$K*R"(*($)$A*#.7"(*6/$ K"+4#.--*-$%"#$"'$K*R"(*($!"#$*-4"78*#'$ 1#)%)(()4*$')($2$79$+(&#$')($6)()'&#*'$7,6$ +8*63*#$%*=$1#,-'*-/ @$0)$B-7+*#$)++*$2$%&#*$"77,7)*#'$6*=$ 7()+'5$7)*#$=*+"-$%*=$QF;5$>#,=*$$ H!,#7*-5$')($I'.=%*7'/$ ;*'$8.#)=)7+*$1"+.('*'$32$7)-$7)=*$1,#': 7*''*#$"%'"(*-$6*=$H*($S%)%$N-)%*#7)'9/$ N-)%*#7)'*'*'$!"#$4)''$B+,-,6)7+$7'B''*$ ')($7'.=*-'*#$7,6$*#$)--+"('$')($6)()'&#: '8*-*7'*/ @$;*'$7+"($%&#*$!B9$'*#7+*($1,#$2$"%7(.''*$ *'$"+"=*6)7+$7"6"#C*)=$)$1,#6$"%$ *-$.'%*+7()-47"%'"(*/$;*'$*#$%)+')4$"'$ 7'.=*-'*#$12#$,33(*%*$.()+*$#*4)6*#$,4$ +.('.#*#5$7)*#$=*+"-$%*=$=*'$8.#)=)7+*$ 1"+.('*'5$Q"#($<"#"(=$IB%)45$')($I'.=%*7'/

!"#$%&#'$()'*$+,-')-.)'*'/$0)$!"#$12''$')($*'$ 3"#$')-45$6*-$*-4"78*6*-'*'$!"#$32$*-$ 62'*$%&#'$32$*'$6)-)6.67-)%25$,33(9: 7*#$;"(4#"%/ <27+8,(=$)$>#*6')=*-$)$02#*$<*-=*#$ 7.33(*#*#? @$ A*4$ 1B(*#$ =*'$ C(*$ *-$ ()'*-$ =.33$ )$ +()6"C*%*4*(7*-5$ 6*-$ =*'$ !"#$ 8,$ %&#'$ D*#*$,%*#7+#)E*#$,6$"'$=*'$*#$=9#')=$-2/$ >,(+$%)($+"-7+8*$!*((*#$!"$*-$C*'"('$8,CC$ *--$ 2$ 1,#$ *+7*63*($ '"$ *'$ 1#)%)(()4$ %*#%5$ 7)*#$<27+8,(=/ 0B(7'"=$7)*#$7*4$*-)4? @$ 0)$ 6*#+*#$ "'$ 1,(+$ +"-7+8*$ !"#$ %"-7+*()4$ 1,#$ 2$ '"$ 32$ 7*4$ "-7%"#$ ,4$ "'$ =*'$*#$%"-7+*()4$2$C)-=*$7*4$')($-,*/$F*-$ 8*4$1B(*#$=*'$*#$()''$32$%*)$')(C"+*5$,4$"'$1,(+$ 1,#'7"''$7*#$%)+')4!*'*-$"%$1#)%)(()4$"#C*)=/ !"#"$%&'(#)*+,#-"$.)"$)/00")121 G2$ 73B#762($ ,6$ =*$ '#,#$ 4*-*#"78,-$ H!.-C*#4$ *#$ =B=5$ 12#$ I'.=%*7'$ *'$ *-: 7'*66)4$-*)$')($7%"#/$;*$'#,#$6"-4*$.-4*$ *#$ *-4"78*#'5$ 6*-$ "'$ =*$ +"-7+8*$ !"#$ *'$ ()''$3"77)%'$1,#!,(=$')($=*'/$I"6')=)4$'#,#$$ 7'.=*-'(*=*#-*$ "'$ =*'$ *#$ %)+')4$ 2$ "%()%*$

-,*-$"%$69'*-*$,4$7'*#*,'93)*-*$+-9''*'$ ')($+()6"*-4"78*6*-'/ @$A*4$'#,#$1,(+$%*4#*#$7*4$1,#$2$,#4"-)7*#*$ 7*4$1,#=)$=*$'#,#$"'$=*$62$%&#*$=*-$3*#: 1*+'*$1,#C#.+*#*-5$6*-$=*'$*#$)++*$=*'$%)$ *#$,33'"''$"%/$>,(+$*#$1,#$*+7*63*($#*==*$ 1,#$2$7)$"'$=*$73)7*#$+8B''$*((*#$D9#$!8*6$)$ 1*#)*-5$6*-$=*'$*#$)++*$1,#C#.+*#*-$7,6$ 7+"($42$#.-='$,4$C&#*$32$=*-$7+"66*-5$ C*6*#+*#$0B(7'"=/ <.-$ 6*-*#$ %)$ 62$ +#*%*$ *-$ 3,()')++$ 7,6$(*44*#$')($#*''*$1,#$"'$1,(+$7+"($+.--*$ '"$=*$4,=*$%"(4*-*5$=*#$=*'$*#$)++*$C"#*$ 6*--*7+*#$ 6*=$ ')=5$ 3*-4*#$ ,4$ ,%*#: 7+.==$7,6$7+"($!"$=*$6.()4!*'*-*/ 34+"#./.")%4)($.%#/&"$/#. ;"(4#"%$ '#,#$ "'$ 6"-$ +"-$ %&#*$ *-4"78*#'$ .'*-$2$%&#*$,#4"-)7*#'5$6*-$"'$=*'$*#$(*': '*#*$!%)7$6"-$*#$,#4"-)7*#'? @$<%)7$,#4"-)7"78,-*-$1.-4*#*#$C#"5$ 72$*#$=*'$-,*$6*=$=*'$2$!"$*'$1*((*77+"3$ 7,6$7*#$')-4*-*$32$7"66*$62'*/$J4$72$ !"#$6"-$6)=(*#5$*#1"#)-4$,4$+.--7+"3$')($ 2$48B#*$*-=#)-45$-,*$7,6$*#$%"-7+*()4:$ *#*$32$*4*-$!2-=5$3,*-4'*#*#$!"-/

@$ A*4$ '#,#$ %)$ *#$ !*('$ "%!*-4)4$ "%$ 2$$ ,#4"-)7*#*$,775$+,-7'"'*#*#$0B(7'"=/ G2$73B#762($,6$!%"$=*$'*-+*#$*#$=*$ %)+')47'*$+()6":$,4$6)(8B7"+*-*$"++.#"'$-25$ '#*++*#$;"(4#"%$1#*6$2$7'"-7*$3#,78*+'*'$ <,#=1"7'5$7,6$7+"($+,C(*$7"66*-$I',#=$ ,4$K*#4*-7!"(%B9"$6*=$*-$6,',#%*)/$ @$ ;*'$ +,66*#$ ')($ 2$ B+*$ C)('#"L++$ @$ 7*(%$,6$6"-$!"#$%*='"''$"'$6"-$7+"($!"$ -.((%*+7'$ )$ C)('#"L++*-/$ I2$ *4*-'()4$ *#$ =*'$8,$!"(%%*)7$.(,%()45$)$')((*44$')($"'$=*'$ %)($C944*7$-*=$%*(=)4$69*$78*(=*-$-"'.#5$ .'=93*#$!"-/$ <27+8,(=$ .-=*#7'#*+*#$ "'$ 1,#C#.+*'$ 62$-*=$)$=*-$%*7'()4*$%*#=*-5$,4$"'$=*'$62$ %&#*$*-$#*''1*#=)4$1,#=*()-4$"%$#*77.#7*-*/ 0B(7'"=$ C*6*#+*#$ ,472$ 3#,C(*6*'$ 6*=$-*=C944)-4$"%$-"'.#5$,4$73*7)L7*#*#$ 4#.%*=#)E$32$!"%C.--*-/ @$;*'$*#$1,+.7$32$+,#'7)+')4$3#,1)''$ 1#*61,#$ 6*--*7+*#$ ,4$ 6)(8B5$ ,4$ =*'$ *#$ %*($ *4*-'()4$ *77*-7*-$ )$ "(($ 3,()')++$ -2?$+,#'7)+')4$3#,1)''$'#.61*#$"('5$7)*#$ !.-$,334)''/

Ny forsknings- og høyere utdanningsminister I"-=#"$K,#\!7$')=()4*#*$7'"'77*+#*'&#$ J==6.-=$VB+*-74"#=$<,*($'"#$,%*#$ 7'"1*''3)--*-$,4$C()#$-9$1,#7+-)-47:$,4$ !B9*#*$.'="--)-476)-)7'*#/$M$*'$)--(*44$)$ Q!#,-,$,331,#=#*#$U,#7+$7'.=*-',#4": -)7"78,-$<,*($')($2$1B(4*$)$I"-=#"7$1,'73,#$ ,4$1,#'7*''*$=*'$4,=*$7"6"#C*)=*'/$<*#$ 323*+*#$=*$,472$"'$=*'$1B#7'*$!"-$CB#$ 3#),#)'*#*$*#$2$C*=#*$7'.=*-':$ B+,-,6)*-/$0)=*#*$%)($=*$!"$*-$+("#:$ 48B#)-4$"%$#*4*(%*#+*'$1,#$1.7+/$]((*#7$ !23*#$=*$<,*($*#$(9=!B#$)$=*#*7$)--73)(($')($ #*%)=*#)-4$"%$,33'"+7797'*6*'/$$ ;*#)C("-'$C*%"#)-4$"%$6.()4!*'*-$$ ')($2$'"$,33$1"4/

10 av 21 rektorer er kvinner 0*=$2#77+)E*'$%"#$OT$"%$PO$#*+',#*#$%*=$ 7'"'()4*$.-)%*#7)'*'*#$,4$!B97+,(*#$)$$ U,#4*$+%)--*#/$;*'$6*(=*#$Q!#,-,/$ V*-4*$(2$=*'$"-$')($"'$+%)--*#$1,#$1B#7'*$ 4"-4$7+.((*$%&#*$)$D*#'"((/$;*-$3(.'7*(): 4*$"%4"-4*-$')($S--*$K,#45$#*+',#$%*=$ UHUN5$7"''*$)6)=(*#')=$*-$7',33*#$$ 1,#$=*'/$ ;*$7)7'*$'"((*-*$1#"$I'"')7')7+$7*-'#"($C9#2$ %)7*#$"'$+%)--*"-=*(*-$*#$B+*-=*$,472$)$ "-=#*$=*(*#$"%$7*+',#*-/$K("-'$3#,1*77,#*-*$ *#$"-=*(*-$WX$3#,7*-'$YPTPPZ5$6*-7$[P$ 3#,7*-'$"%$"-7"''*$)$1,#7+*#7')(()-4*#$*#$ +%)--*#$YPTPPZ/


8

NYHET

24. JANUAR 2024

STUDVEST

;4<=4"46>?%/01234567367%!"#$%&'()#%$676"%563%6"%67%89"2)$$6:26%';%<4:34"'";67%56"29$%7#33%=",6>'<'56$,%,<<6%?#>>62@%

!"#$%&"'()"*%*++$,-+$.!/),0(*1, !"#$%&'"()*"+),$'$-&.")/" ,$%&'"()*"('01&2'"&."()*"')" 0,$-&"%&.1&2&.3"($&."4.5*" 67895:" !"#$%&'(&)*+,-$./&(tekst) lindberg@studvest.no

01%$+$&)1+/$%1+,&23%$+&(foto) sulen@studvest.no

G4% E'"% <'72<F6% 2633% E'$% DC% W#>C"521 E)#567%,%E)23@%!"#$%&'()#%E'"%76$:,>% ?:,33%2345673%DC%563%E4$'7,23,2<6%8'<4:1 363%;65%+,-@% A% B6>% >C"% 67% ?'XE6:9">"'5% ,% E,239",6@% B6>% 3",;62% $65% 563I% 9>% )72<6"% <'72<F6% C% ?"4<6% 67% E4$'7,23,2<% 9>% )<979$,2<% ?'XE6:9">"'5%3,:%796I%2,6"%E'7%3,:%J345;623@ G63%E)"6"%76$:,>%$65%3,:%E,239",67%'3% &'()#%E'"%;L"3%2345673%8)"@% A%B6>%E'"%67%?'XE6:9">"'5%,%$'"<6521 8)",7>% 9>% $'"<652<9$$47,<'2F97% 8"'% -MI%89"36::6"%E'7@% &'8:)#% :6>>6"% 3,:% '3% E'7% 6"% DC% 47,1 ;6"2,36363%89"%C%23456"6I%9>%'3%E'7%,<<6% 56:3'"%DC%563%292,':6@%

A% B6>% >C"% DC% 89"6:627,7>6"% 9>% :626"% M8):>6% 567% 3,5:,>6"6% D9:,3,<6"67% 6"% A% M% -6">67% ;,::6% ;,% ?#>>6% 63% 7#33% D6724$@%B6>%6"%E6"%89"%563%8'>:,>6%9>%6"% D9:,3,<<67%$#6%$6"%<9$D:6<2%677%89:<% =",6>'<'56$,@%G63%;,::6%<92363%67%:4267% >:'5%,%C%:626%EF6$$6%6::6"%DC%?,?:,936<63@% (623%3"9"@ $,::,'"5@% T67% 56% D67>676% O<<% ;,% ,<<6I% A% G6% (6236% E'"% ':5",% ;L"3% ,776% ,% 63% 2,6"%&'()#@% 2$34$54")67*++-8*$9*"(*1*"$ 89:<6;':>3% 9">'7@% H"92622676% 6"% <9$1 !,5:,>6"6% E'"% 89"2<7,7>21% 9>% E)#6"6% &'()#%89"36::6"%'3%563%6"%239"%89"2<F6::%DC% D:6<26I% 2D62,6:3% 2'$2D,::63% $6::9$% 435'77,7>256D'"36$67363% 9DD:#23% 3,:% :,;63%29$%2345673%9>%:,;63%29$%D9:,3,<6"@% D9:,3,<<67%9>%?#"C<"'3,63@%B6>%9DD:6;56% J345;623% '3% ?'"6% 56% $623% 7)5;675,>6% A%G63%6"%29$%39%89"2<F6::,>6%;6"5676"@% '3%563%;'"%<9723'73%D67>6$'7>6:@%N,%O<<% ?#>>6D"92F6<3676%?:,"%D",9",36"3@ G4%D"6236"6"%DC%4:,<6%$C36"@%HC%47,;6"1 ':5",%79<%D67>6"I%2,6"%E'7@ A% B6>% 3"9"% =",6>'<'56$,63% ;,:% ?:,% 2,36363%$C:62%54%6336"%6<2'$672"624:3'36"I% ?#>>63@%09"5,%;,%3"67>6"%563I%9>%89"5,%563% $672%,%D9:,3,<<67%$C:62%54%6336"%D9:,3,2<6% :*($;"-*8#6#(*<-*,$)4<$*6)*<=*+ ;,::6%;L"6%67%89"2)$$6:26%';%<4:34"'";67% "624:3'36"@%J3456736"%<'7%:6;6%,%2,7%6>67% 09"% C% <9$$6% $65% 63% 6<26$D6:% DC% 56"29$%563%,<<6%?:6%796%';@%+,-%89"3F676"% ?9?:6@%J9$%89:<6;':>3%?:,"%$'7%6<2D976"3% D67>6$'7>6:67I% 3"6<<6"% &'()#% 8"6$% 56336%9>%563%6"%796%47,;6"2,36363%;,"<6:,>% ,% 2'$847763% DC% 67% E6:3% '7767% $C36I% =",6>'<'56$,63@% J,567% 563% ,% PQRR% ?:6% 3"67>6"I%2,6"%E'7@% 89"<:'"6"%E'7@% 8'232:C33% '3% 563% ,<<6% ;'"% '<26D3'?:6% 2341 &'()#%3"6<<6"%8"6$%'3%4756";,27,7>I%431 &'8:)#%89"326336"%C%89"36::6%8"'%3,567% 5,61%9>%'"?6,5289"E9:5%,%563%>'$:6%?#>1 5'776:26%9>%89"2<7,7>%DC%=",6>'<'56$,63% ,%D9:,3,<<67K% >63I% E'"% 2D)"2$C:63% 9$% 7#33% ?#>>% ;L"3% 6"%;,<3,>@% A%G63%6"%$,75"6%<9::6>,':3%,%?#23#"63% ,776% 9>% 436% ';% 23'32?452F63363% ;65% (6"6% A% =",6>% 6"% 67% ';% 56% $623% ?63#56:,>6% 677%,%8#:<623,7>63I%9>%F6>%:L"36%$6>%'3%F6>% '7:657,7>6"@% <9$D97,23676% ,% E,239",67@% B6>% 3"9"% ,<<6% <4776%27'<<6%$65%56%(6236I%2C%:67>6%F6>% M% 9<39?6"% PQPP% 2'% J,>76% -F93;6,3I% "6>F6",7>67%6::6"%J39"3,7>63%<'7%'<26D36"6% ,<<6%27'<<63%D9:,3,<<@% D9:,3,2<% "C5>,;6"% 89"% 567% 7C% ';>C336% C% :'% ;L"6% C% ?#>>6% =",6>'<'56$,63% ?'"6% 89"2<7,7>21% 9>% E)#6"6% 435'77,7>2$,1 89"5,%563%6"%89"%5#"3I%2,6"%E'7@% 7,236"67% S:'% -9"367% T96% *JD.I% '3% 67% &'()#% :6>>6"% 3,:% '3% '<'56$,63% 6"% 67% 6;67346::%9DD23'"32?6;,::,7>%3,5:,>23%<4776% 2CD'22% ;,<3,>% <4:34",723,342F97% ,% W9">6I% <9$$6%,%63%PQPU1?452F633@% '3%56%8)"%6::6"%2,567%$C%?6;,:>6%D67>6"@% G67% V@% 9<39?6"% ,% 8F9"% ?:6% 23'32?451 A% B9% :67>"6% 56% ;6736"I% 56239% 5#"6"6% 2F63363% 89"% PQPU% D"626736"3@% G63% ?:6% ?:,"%563@ ,<<6% 3,:56:3% $,5:6"% 3,:% ?#>>623'"3% 89"% 7#?#>>63%567%>'7>67%E6::6"@%

!"#$%&#'()*+',-%.'/0% $+1%)(23#1)0-%/% 2+$&411)-%35%)1%6)'-% +11)1%$5-)7 !"#$%&'()#%*+,-.


STUDVEST

NYHET

24. JANUAR 2024

9

%;!,,?@$%ABB%CB,!DE!%$!FF?$!DG?BH$1"*()$%&'()$7-'$0*-$1+(")2#-)*$34+'5$%:'+$2+4*()+'(A'(2()+-)+$"$<('.()$2-9+"*".$259$74)$B5'$"$C2#5/$DC!CE$!'4#2$18'-9$3('@$F-'8"%G

!"#$%&'((%)*%+%",%-.%&'($#%/*%0"12( !"#$%&'()*+#)"$,-&./$0#.$ "'+&#&&$12$32$45&'.$( *&-"')&1/+(&(*6'$-&7#+89$ :$;./.$"'&$<+(.$<'".'$4'"$ .'1.'*')&#)&'.$*/4$8=5.$ 4'.$'))$6-)$"'&$"'$42>$ *('.$+'"'.')$#7$ %&-"')&1#.+#4')&'&9

5.$<5+)(%"8$7-'$*(#+-++$A&H$2-99()#".)(+$ 9(*$+5+-#+$-)+-##$9@+('$+"#$)&/$I+$1JK9@+($ "$58+5B('$7-'$"88($B#"++$+-++$9(*H$*-$B(..($ 2+4*()+'(A'(2()+-)+()($%-'$A&$2(9")-'/ <(..($ '(A'(2()+-)+('$ 7-'$ %:'+$ A&$ )(2+()$ #"8($ 9-).($ 9@+('$ "$ ;1!/$ 1"2+($ 9@+($9&++($34+'5$2+&$5%('$A&$.'4))$-%$ (82-9()H$5.$%-'-$*(#+58$"2+(*()/ L-2942$ !())@$ 35(H$ 2+4*()+K$ A-'#-9()+-'"28$#(*('$65'$>()2+'(-##"-)2()H$ !"#$%&'"()$*+$(,"%+-.((tekst) ('$()".$"$-+$5AA9@+(+$"$;)"%('2"+(+22+,'(+$ maisey@studvest.no ('$ %"8+".2+H$ 9()$ 4)*('2+'(8('$ -+$ *(+$ ('$ %"8+".$&$*(#+-$A&$*($-)*'($9@+()(/ M$ N4$ ('$ %-#.+$ +"#$ &$ '(A'(2()+('($ ;)"%('2"+(+22+,'(+$ ('$ *(+$ @%('2+($ 5'.-K )(+$A&$;)"%('2"+(+(+$"$<('.()$F;"<GH$5.$ 2+4*()+()(/$N-$9&$9-)$9@+($-)*'($5.$ 7-'$ -)2%-'$ 65'$ *'"W()$ -%$ 4)"%('2"+(+(+/$ +-$+(9A()$A&$2+4*()+9-22()$5.$O))($4+$ Q%('+$&'$%(#.(2$*(+$+5$2+4*()+'(A'(2()K 7%-$*($9()('H$2"('$7-)/ +-)+('$+"#$2+,'(+/$ 0$ X5'$ 7@2+$ ")+('%=4(+$ 1+4*%(2+$ ),K 345(%/"&"#6$75 #".$ %-#.+($ 2+4*()+'(A'(2()+-)+H$ 0*-$ P-=-$ 0).*-#$ Q5%*()-8 H$ #(*('$ 65'$ 1+(")2#-)*$ 34+'5/$ 0$ +"##(..$ +"#$ &$ .&$ 2"2K 2+4*()+A-'#-9()+(+H$ 4)*('2+'(8('$ -+$ +($ &'(+$ A&$ 2-99()#"8)()*($ A5#"+"88$ *(+$('$%"8+".$&$7-$(+$.5*+$2-9-'B("*$9(##59$ %(*$ ;"<H$ 65'+-#+($ 34+'5$ -+$ 74)$ 2-9+"*".$$ 2+4*()+()($"$;1!$5.$1J/$ M$>"$7-'$7-++$(+$.5*+$2-9-'B("*H$9()$ 2+4*('('$=42$%(*$<0$"$C2#5H$7%5'$74)$)&$B5'/ 1+4*()+'(A'(2()+-)+()$ B#($ %-#.+$ *(+$ ('$ =5$ 2(#%6@#.(#".$ @)28(#".$ -+$ 9@+('$ 5AA$ A&$ %&'($ A-'#-9()+29@+('$ 2#"8$ -+$ %"$ 2-99()$9(*$>"?+5'$<5+)(%"8/$ D'-$ 9@+(A'5+585##('$ 7-'$ 1+4*%(2+$ 6&'$()$65'2+&(#2($65'$7%-$259$28=('$"$;1!/ Q5%*()-8$ 2"('$ %"*('($ *(+$ 8-)$ %:'($ 2-99()#"8)(+$5AA9@+(+$+"#$*($+5$'(A'(K ()$"*R$&$*"284+('($7%-$259$65'%()+(2$-%$ 2()+-)+()($"$+'($4#"8($4+%-#.E • 1+4*()+A-'#-9()+(+$F1JG$('$*(+$@%('2+($ 2+4*()+'(A'(2()+-)+()($"$;1!/ 5'.-)(+$"$2+4*()+A5#"+"88() M$N(+$('$8-)28=($"88($2&$8#-'($'(+)").2K • Y'B("*24+%-#.(+$FY;G$('$1J$2"++$2-82K #")=('$)&'$65#8$.=@'$*(+$65'28=(##"./$ N(+$ ('$ 65'B('(*()*($5.$4+@%()*($5'.-)$ 2(#%6@#.(#".$ 5AA$ +"#$ 7%('$ ()8(#+H$ 9()$ • ;)"%('2"+(+22+,'(+$F;1!G$$ =(.$ +'5'$ 2+4*()+*(958'-+"(+$ B#"'$ B(*'($ !-##()($%"2('$7%5'$9-).($9@+('$34+'5$ 9(*$2+4*()+'(A'(2()+-)+('$259$('$9(*$

!"#$ %&'()$ ('$ *(+$ ),++$ %-#./$ 0*-$ A&$9('$())$84)$*(+$9-)$9&/$>"$2(++('$"$ 7%('+$6-##$2+5'$A'"2$A&$*(+$5.$5AA65'*'('$ 1+(")2#-)*$ 34+'5$ 65'+(##('$ -+$ 74)$ 2-))2,)#".%"2$"88($8599('$+"#$&$%:'($ *(9$-##+"*$+"#$&$*(#+-$A&$%&'($9@+('/ 2+4*()+$ %(*$ ;"<$ )(2+($ &'$ 5.$ *('9(*$ "88($%"#$2+"##($+"#$.=()%-#./$ 870%9"%:$;/760$%#$(1712/071<$# 1+4*%(2+$ 7-'$ %:'+$ "$ 85)+-8+$ 9(*$ 1(#%$ ('$ 0*-$ 1+(")2#-)*$ 34+'5$ 28(A+"28$ +"#$ 59$2+'().('($'(+)").2#")=('$('$%("()$&$.&/ >"?+5'$ <5+)(%"8$ 259$ "88($ @)28('$ &$ M$S(.$2('$A&$*(+$259$()$65'*(#$-+$*(+$ 8599()+('($2-8()/ ('$T(82"B"#"+(+$"$7%5'*-)$;1!K2+4*()+()($ -'B("*('$ 5.$ +'5'$ *(+$ B#"'$ %-)28(#".('($ &$ 6&$T('($+"#$&$2+"##($+"#$%('%(+$*('259$9-)$ 7-'$ 65'$ '"."*($ '(+)").2#")=('H$ *(+$ 2+&'$ +'522$ -#+$ +,*(#".$ 7%-$ 259$ ('$ 8'-%()($ 5.$ 5AA.-%()($ +"#$ (+$ 2+,'($ "$ ;)"%('2"+(+2$ 5.$ Q@,285#(K#5%()H$2%-'('$34+'5/ !"#$%#&$'#&$()*"+&,+$#"$+&$-,./+&,0$ *+1*+-+&,#&,2 M$ N(+$ &$ 2"++($ "$ 4)"%('2"+(+22+,'(+$ ('$ UST-STUDENTENES "88($(+$UVV$A'52()+$6'"8=@A+$%('%/$>"$259$ OPPMØTE 2"++('$*('$.=@'$*(++($%(*$2"*()$-%$2+4*"()($ (##('$ =5BB/$ N(+$ ('$ '"9(#".$ &$ 65'%()+($ -+$ SP-møter: *($ 2+4*()+'(A'(2()+-)+()($ 259$ ('$ 6'"K Lutro: 0 og Botnevik: 3 (av 3) 8=@A+$8#-'+$8-)$9@+($A&$T('($-%$*($"88(K$ AU- møter: 5B#".-+5'"28($ 9@+()($ ())$ 7%-$ %"$ 8-)H$ Lutro: 2 og Botnevik: 5 (av 13) 28'"%('$34+'5/ UST-møter: 34"5*%+*$/+,$#,$/.$6#*$7)//$5$8-9)$6")*$ Lutro: 2 og Botnevik: 3 (av 3) :)/,$/.$%9#*+*$4$*+1*+-+&,+*+$-,./+&,+&+2 M$S(.$7-'$.5*$8=())28-A$+"#$2+4*()+()($ A&$;"<$(++('$&$7-$B'48+$)(2+()$+'($&'$-%$ 2+4*"(+"*()$ 9")$ 259$ -8+"%$ "$ 2+4*()+K A5#"+"88()$5.$(##('2$"$2+4*"(9"#=@(+$9"++/$ 1&$('$*(+$2(#%6@#.(#".$5.2&$%"8+".$&$75#*($ 2(.$5AA*-+('+$A&$-8+4(##($2-8('$5.$75#*($ ()$.5*$*"-#5.$9(*$-)*'($2+4*()++"##"+2K %-#.+(H$#(..('$74)$+"#/$


10

KULTUR

24. JANUAR 2024

STUDVEST

=>?@A!BAC!"#$%#&'!()%%!*+*,#*,-.$$/&)!*0!'1)2)%)+3!/&!4#$$%!.5!6#3(%!)!.$$/!4+&7/&!+-!(%)$/&8

()*""+,%-)%.-/0)+/%1 !"#$"%&'()"*+,%-#"./" 0*(1($(&-")+#22#%"3#$" 4#)"#$"56%)#4.%67#-3# 78-4$)6''#%(9"*:&%"26-)#" 6:";#%)#-4"78-4$4$83#-$#%" #%"%#.%#4#-$#%$< !"#$"%!&""'"()%*"+,%(tekst) haug@studvest.no

-.'"%/0%!$(123..%(foto) mitchell@studvest.no

!"##$% &''"('$#% )*+,% ('-.."/% 0'% 102('"2% (-2%34/%35/('"%6$26%-%(-''%.-78% !02%('0#"/"/%9:%;02('(14."2%-%<"/6"2% );-<,=%46%34/'".."/%$'%#"'%2>"%10.'0/'-.?0#"'% ;0.'0/@%AB".9"/%A"22"%C"#%:%3:%"/3$/-26% 3/$%?/$2(B"2%46%102('C-.B5"'%-%<"/6"28% D%E"'%:%1022"%('-.."%0'%(-2%"6"2%102('% 34/%:%3:%.-''%"1(942"/-26%"/%7".#-6%F2'8 &''"('$#% 34/'".."/% $'% A02% (B".#"2'% 9.$2."66"/%C$."/-"2"%(-2"=%46%$'%C$.-26"2% 4G"%?.-/%?/01'%C"/%C"#-'$'-7'8 E$2-".."% HC-.-"% &.("2% )*I,% ('0#"/"/% 46(:%9:%;-<=%46%"/%C"#%:%('>/"%;0.'0/@8% !02% ('-.."/% 0'% J"/"% C$."/-"/% 9:% 949K09K 6$.."/-"'=%46%52(1"/%$'%;0.'0/@%(1$.%7L/"% "2%$/"2$%34/%$.."%102('2"/"8 D%M-%7-.%(1$9"%C"('%C0.-6%C$2634.#8% N$2("''%4C%C$2%"/%102('2"/%3/$%35/=%".K ."/%4C%C$2%2"''499%A$/%('$/'"'=%(:%"/%7-% :92"=%(-"/%&.("28% !02%C"2"/%#"'%"/%7-1'-6%$'%#"'%F22"(% "'%C-.B5%A74/%"'$?."/'"%46%2>"%102('2"/"% 1$2%.L/"%$7%A7"/$2#/"8

D% E"% (4C% A$/% A4.#'% 9:% .-''% ."26"/% 1$2%1$2(1B"%14CC"%C"#%1022(1$9%46% 7"-."#2-26%'-.%#"%$2#/"=%34/'".."/%&.("28%

!"#$$%&' &C%(-2%"6"2%102('%C"2"/%&.("2%$'%#"2% (2$11"/%34/%("6%(".78 D%O"6%9/57"/%:%.$6"%24"%(4C%(2$11"/% 34/%C"6=%C"2%(4C%46(:%1$2%(2$11"%34/% C$26"% $2#/"=% 46% (4C% 34.1% 1$2% 1B"22"% ("6%-6B"2%-=%(-"/%A028

!"#$%#&%'()%#$%'*#+%,+% )-*%.+#&/,01%"#$%#&% 23*'$%'()%045&%)#0% *,2#*16 E$2-".."%HC-.-"%&.("2%

HVA ER KULTURX? •

KulturX er en frivillighetsbasert studentorganisasjon med fokus på kunst og kultur, som ble stiftet i oktober 2023. KulturX har åpnet et pop-upgalleri på Xhibition hvor alt fra etablerte kunstnere til ferske kunstnerspirer får mulighet til å vise frem sin kunst.


STUDVEST

KULTUR

24. JANUAR 2024

11

FOTO: Tekla Vollen

NOTERT

")*&$'(+4&*1+',&'!5)!$0'!2#$%&$','!2*$!+6,'!70'!*.!8.',*$9,'3

Unngå folk på treningssenteret !"#$%&'(&)$*+&,&+%$-$&./$-$0&1+('2$*+&3.%& /.4$+&$-&52$%*"#+&52$%&-,%&'(&)6%&/67$& 2$#+$%&85%&,&(--4,&85/#9&:.-+57&2"*$%&*$4& ,&2;%$&$+&*$-+$%&*5<&$%&*<.%+&,&+%$-$& =,9&>$%&$%&'$+&57$&8;%%$&<$--$*#$%?& $--&=,&'$&.//$%&<$*+&*$-+%./$&*$-+%$-$?& *5<&1.<<$-&@"+A&54&B%5-*+.'9&1#./& 2"&+%5&*+.+"*+"##$-&1+('2$*+&3.%&3$-+$+& 8%.&1.<<$-&+%$-"-4?&$%&'$+&8;%%$*+&85/#&=,& <5%4$-$-&54&85%<"''.4$-9&C(-'+&#/5##$-& DE&+.%&'$+&*$4&5==?&54&<5+&*/(++$-&.2& ,=-"-4*+"'$-&85%*2"--$%&<.**$-$&"4F$-9&

!"#$%&$'(!"#$%&'$!(!)*++',('&!&(+!"#+&#,-!',!+*)'&!*.!*+&!/,*!$01')0$$','!&(+!'&*1+',&'!2#$%&$','3

4"#,45#$-(,6&*6 R(-& 3,=$%& .-'%$& #.-& 8"--$& *"-& $4$-& <$-"-4& "& )"/'$-$& 3$--$*?& 54& "##$& -6'2$-'"42"*& '$-& 3(-& +"/+$-#+$& <./$%"$-$9& R(-& 85%+$//$%& .+& 8/$%$& .2& )"/'$-$& "& 4.//$%"$+& $%& "-*="%$%+& .2& 3$--$*& <6+$%& <$'&3$/*$2$*$-$+?&325%&3(-&3.%&5==/$2'& .+& 3(-& "##$& 3.%& #5-+%5//$-& *$/29& H"/'$-$& 2"*$%&'$%85%&3$/*$=$%*5-$//&*5<&*$%&-$'& =,&5)*$%2.+6%$-9

!"#$%&#$'()&*+$'(,'"-,).(/$"'0(-(*, Z'2.%'& H5%-$5& [K\]& $%& ),'$& <(*"#$%& 54& <./$%?&54&+"'/"4$%$&*+('$-+&2$'&^-"2$%*"+$+$+& "&H$%4$-&[^"H]9&R.-&*$%&=,&B(/+(%_&*5<& $-& 45'& <(/"43$+& +"/& ,& 85#(*$%$& #(-& =,& <./"-4?&*$/2&5<&<(*"##$-&/"#$2$/&3.%&$-& +$-'$-*&+"/&,&)/"&"-#5%=5%$%+&"&<./$%"$-$& 3.-*9& T$'& $4$-& <$%O3& +"/& *./4*& "& 4.//$%"$+& $%& H5%-$5& ,& )$+%.#+$& *5<& $-& $+.)/$%+& #(-*+-$%9

`,%& 3.-& )/"%& *=(%+& 5<& 325%85%& 3.-& '%"2$%&<$'&#(-*+&a--$%&3.-&%.*#+&*2.%$+9 R.-& 3.%& "-4$-& 8.*+& <$+5'$& -,%& 3.-& <./$%9&`5$-&4.-4$%&3.%&3.-&$-&#/.%&"-P *="%.*F5-?& .-'%$& 4.-4$%& 3.-'/$%& '$+& "##$& 5<&-5$-&+"-4?&54&=$-*$/*+%6#$-$&#5<<$%& =,&/$%%$+$+&/"++&$++$%&/"++9& b&c2&54&+"/&=%62$%&F$4&,&"##$&2;%$&*,& =%$+$-*"6*9&R2"*&F$4&=%62$%&,&2;%$&*<.%P +$%$&$--&=()/"#(<?&$%&'$+&"-4$-&*5<&85%P *+,%&)"/'$+?&*"$%&3.-9 732-3#&#(*&, !.(%"& Bd*#& $%& *+"7$%& 54& *+A%$/$'$%& .2& B(/+(%_9&R.-&85%+$//$%&.+&'$&2"//$&*#.=$& $+& /.2+$%*#$/+"/)('& +"/& #(-*+-$%$?& 325%& <$'/$<<$-$&.2&B(/+(%_&*5<&*+"//$%&(+& #(-*+&"&4.//$%"$+&8,%&$-&*+6%%$&85%+F$-$*+$& 2$'&*./4&$--&'$+&*5<&$%&2.-/"4&=%.#*"*&"& #(-*+4.//$%"$%9& b&Y"&3.%&*5/4+&$-&45'&'$/&#(-*+?&*"$%& Bd*#?& 54& 85%+$//$%& .+& '$& 3.%& 8,++& 45'& %$*=5-*&=,&#5-*$=+$+9&

Bd*#& *"$%& .+& '$& "& +"//$44& +"/& 4.//$%"$+& .%%.-4$%$%&#5-*$%+$%?&54&.+&B(/+(%_&3.%& *5<& <,/& ,& %5<<$& <.-4$& 85%*#F$//"4$& +A=$%&#(-*+&54&#(/+(%9 e& +"'$-& 8%$<52$%& 6-*#$%& B(/+(%_& ,& -,&(+&+"/&#(/+(%PH$%4$-?&54&3,=$%&=,&,&8,& 6#5-5<"*#& *+6++$& +"/& ,& 85%+*$++$& ,& 2;%$& $-&.%$-.&85%&(-4$&#(-*+-$%$&54&#(/+(%P "-+$%$**$%+$&"&)A$-9

!"#$%&'(#)%*%+,&#% ,-./),(/0%12)%3,%(,4%+,4% /2&(#%5#&3'$%+6#%.#&578 !"##$%&''"('$#

Pastasentralen stengt :%$'.4&54&/6%'.4&85%%"4$&(#$&2.%& %$*+.(%.-+$-&V.*+.*$-+%./$-&*+$-4+9& W%*.#$-0&C$-35/'*%(+"-$%&*5<&"##$& )/$&8(/4+&54&$-&"--+6%#$+&%5++$9&!6%'.4& #2$/'&#(--$&HI&<$/'$&.+&'$+&2.%&3$-4+& 5==&$-&=/.#.+&"&%$*+.(%.-+2"-'($+&325%& '$+&*+5&.+&%$*+.(%.-+$-&2.%&*+$-4+&=,& 4%(--&.2&2.*#"-49&>.4/"4&/$'$%&X5(**$8& T53*$-&*.&+"/&H$%4$-*&I"'$-'$&.+&SY"& +.##$%&T.++"/*A-$+&85%&.+&'$&3.%&2%"''& 6%$+&2,%+&54&.+&'$&35/'$%&#5-+%5//&=,&.+& '$+&$%&%$-+&"&3$/$&)A$-U9 Ny karaokebar åpner i Bergen >$-&G9&'$*$<)$%&<$/'+$&H$%4$-*& I"'$-'$&.+&#.%.5#$).%$-&>(5&2"/&,=-$& "&J*+%$&1#5*+%$'$+&"&/6=$+&.2&F.-(.%9& >$+&3.%&*,2"'+&1+('2$*+&)$#F$-+&$--,& "##$&*#F$''?&-,%&2"&+$//$%&KL9&F.-(.%9& H.%$-&*#./&,=-$&"&'$&*.<<$&/5#./$-$& *5<&B."M$%*&N%O3$*+%.&)%(#+$&*5<& <$%O3P*F.==$9&>$-&K9&F.-(.%&-;%<$*+& ,=-$+&#(/+(%%$'.#+6%&Q$-*&B"3/&#5<<$-P +.+5%,%$+&<$'&,&4/$'$&*$4&+"/&.+&).%$-& ,=-$%9&R.-&*$%&8%.<&+"/&/"++&<$%&#(/+(%$//& $4$-.%+&$--&S).%$&T.'5--.&54&Q5-& H5-&Q52"U9&


*+'5"$6",(%1701834.

!"#$%&'()"#*+,-+./&)#%0! "#$%&!'(&%)!&*!+%),

9(&(&+&:#)$+/;4&"#*+"+'3%#<+ ;%==/;+(##(+>:=%#+)%#+?@ABC8 C5()9!&(9!'(&!72!2/(.#!;(#.10%5!&(/! &*!+%)!:6G/(!'*#1++!&*!1++3(!;2/! :6G/.!%)&/(!#.%&(/!1!8(/9()=!

1,#"#*+(2+#3+4(&(/4%'(&5+ -(.!(/!*01##.!)2/!&(..(!#+3(/4! '()!1!567(.!%0!01).(/()!#+%5! 8(/9()!:%!;2..!(1)!+%/%<+($%/=

*+,)"&-"'%./01234. 6$&(7(&8 -*!:%/!.<!&%9%/!72!&(9!><'!&*! 5(#!&(..(!<)#&%9!?@=,A!72!2!#32! BC<'!#(..!72!DEF= D/%&1#3<)()!./*!:%/!#.*&().%)(! 5%9%!(1)!/(0G!<'!&%9()#! 720(/+)%&#+/%H4!<9!+0%/! &()!(19().5(9!+3('!;/2=

9:;%<:,;:%0% =)5>'#?%@'("$$#5"'?"% 1234.0%4A34A% D:#0$*(&(0E%#8 D%!.*/()!.15!I*)#.9%/%#3()!<9! #+/G.!%0!&1)!:69(!+*5.*/(55(! +%71.%5!(..(/72=!

<>;"$"'%1234.% F6G+!%&H%$8 -()!+3()&(!$(/9()#%/()!(/! .15$%+(!1!:(1'$G()!<9!+5%/!;</! +<)#(/.!72!E(/H(.=!J3(/!#<'! I%'(5()4!/6'!>;/2!+0%/&%9()A4! <9!$51!'(&!72!+<)#(/.,

B>((")$#5%5C-%1234.% I&"%*J(==%#8 K3</2/(.#!01))%/!%0!8/1.%1)`#! J<.!D%5().4!E199<!E())4!+%7/%/! J/1(9:%55()!'(&!+3()&(! +<'1+%/%/!;</!2!:%5&(!(1)! :*'</9%55%=

!"#$%&$"''($"$("$)*+%$+("+(,-("#$ .,$+&/*/$01$)./+("2$%&$)*'$2#*/#($ 1/(#$3(2#$4.,+(,5$6/7)#$"))8(9$ %(#$2)8(/$47)8($:/*4.;(/<

Tiril Werring (tekst) werring@studvest.no

Tekla Vollen (foto) vollen@studvest.no

FEBRUAR

JANUAR

!"#$"%&#'(")"'

D#''#%41341

! F6G+!%&H%$8 L/!&*!)<#.%591#+M!N%))()! #<'!%55(!:*9#%/!;/2!BI<'7%)1! O%*/1.P()F!<9!BQ0(/!9%)9!01! '6.(#F!+3('!;</!2!/%77(=!

E"((",:'%48341% F6G+2%&H%$8 -()!*)1+(!+%/%+.(/()!N(..(R #<)!:%/!'(&!#(9!)G..!%5$*'4!<9! #.%/.%/!.*/)(()!#1)!'(&!+<)#(/.! 1!8(/9()=

F")5"'%G")%480..341% 9%&*%#+4"#/8 I01;</!$/*+(!:(59%!72!2!5199(! ./<)9.!1!#()9%!<9!#32!72!S5'4!)2/! &*!+%)!#32!&(.!#%'(!72!+1)<M

H#)3H+I%4/341% D2(&$%&%$8 Q%/!&*!<9#2!:%..!(1)!7(/1<&(! &(/!&*!:6G/.(!72!BT%&1<F!<9! BC*7(/)<0%FM!U<!+3('!7<7R &*<()!.15!8(/9()!;</!2!<77./(=!

J(>)#%4/341% >:=%#8 L1.!5(1+().!8(/9()#$%)&!#7(5%/! 72!U</&RL*/<7%#!(5&#.(!/<V+(R +5*$$=!TG+.%!#(1(/!%.!&(1!+%)! &/(7(!%)5(99!'(&!$%##()!#1)=!


!"##$%&#'%(')$#*"*+$%,$-. !"#$%&'(&)*+,&)*-&-#,#,)./&#--#"& #"&'(&*$)#"#,,#")&*&-*))#"0)("&.1& 1#$$#,20&,*&+-0,,&3#"&*&4#"'05& 6#"%#$&*$)#"$0,7.$0-#&-*))#"0)("8 9#,)*40-&20$&37#-+#&'#%:

2345+67%89+5%#+%(+:;&%*+ 1<.,/ /$-*-&#"0-&1$*)2$-$. ;<$#,)&'(&=>,#$&40"&2#*,01&+?& 4*'0"#%?#$'#5&@A;&,7B-4&,2"*4& 0)&'(&20$&-#&.%&%"?)#C&#4#$)(#-)& -#&)*-&'(&%"#)&$?"&'(&,#"&'#))#& ,)<22#):

=(.+$4%>+1-.,/+ 3'1$-. D*)&$.",2&9($28&.%&3*+3.+8>0$'& ,.1&#"&()#&#))#"&?&-BE0&#$#"%*#$& +?&9#,):&6-*&1#'&.%&F#G&'(&H%I

?%%54%@3"*#+//.,/+ 3'1$-. D2,+#"*1#$)#--&1(,*22&+?& J(-#$&1#'&A##'-#+.*$):&K0& 1(,*22#$&9B"#&'#%&*$$&*&#*&4#"'& 1#--.1&90$)0,*&.%&"B<$'.1:

A*64B+/C.,/+ 4'1#'%(')$#. L0++0"#$&1#'&,.$%0"&,.1&%7#"& 0)&#*$&)"#22&+?&,1*-#>0$'#)C&9?"& 9.)#$&)*-&?&".M2#C&.%&)?"#$#&)*-&?& )"*--#:&N$2-O&20+"0"&,M#$#$&.%& 04,-())0"&9#>"(0":&

MARS

!"#$%&#'%()%*+,-.,/+0+ 11.,/+

D6%*+/E.,/+0+1F.,G+ 5#'6"$)#&6&%*%'-6#*"*78$-. P"#),&,)B",)#&,)('#$)'"*4$#& 9#,)*40-&)*-><"&"#4<C&1(,*22&.%& 3(1.",3.Q&9."&3#*-#&6#"%#$:& R2#$C&,.1&#*%#$)-#%&40"0"&*&).& 4#2#"C&4*-&'(&*227#&%?&%-*++&04:

HI(6%67%44%(%*+0+ J#K*5L@+M3(+NI(6%+ &7%4%(+,/.,G+ 9"2:). K*20"&'(&1B"2&3(1."5&S"<+& $#'&*&1B"2#27#--0"#$&.%&>#%"04& '#%&*&30$:&

OP"**%5K)%*+,Q.,G+ ;0,*<=.>?***@%A* ;0%,&11B$--"-,$-. =&2"*%&>-*"&24*$$#"&.%&7#$)#"&40-'8 )#2#$C&.%&24*$$#"&,*&-*2#4#"'&#"& ($'#"&+"#,,:&S7#1+&*227#&>#""#& 9."&'*$#&#*%$#&"#))0"C&1#$&H%&9."& '#*&,.1&*227#&30"&"#))0&)*-&?&%7#"#& '#)&,7B-4:

RK(N%(%+RS#%(%+R"44%(%+ 1G01<.,G+ CB:%"-,*"*78$-. S-*109#,)*40-#$&)0"&2-*108 +".>-#10)*22#$&9"01&*&-7.,#)& *%7#$:&D*$&0"#$0&9."&'*,2(,7.$& 1#--.1&,)('#$)0"C&+.-*)*20"0"& .%&%"T$'#"0":&

'3(%K4"&+1G01-.,G+ D1#$%-&#"E$*)2$-$%*"*78$-. D"&'(&#4#$)<"-<,)#$&.%&4*-&.++8 -#40&1(,*22&.%&2($,)&+?&0-)#"8 $0)*4#&,M#$#"5&@?&20$&'(&4#"#& +?&9#,)*40-&*&1#--.1&0$$0&#*)& ,<17#>0,,#$%C&#--#"&+?&).++#$& 04&#*)&U#--:&

OKP%T+UK&T"5"+0+J%*6+ &6L45(%*%+1E.,G+ F0%'B*)2$-$. =&#*&4#"'&1#'&9.2(,&+?&'#)& +#"9#2)#&-*4#)C&%7#4&-#%#$&"?'&.1& 2."-#*,&#*$&20$&-#4#&#*)&%.')&-*4:&

KULTURVÅREN 2024


14

KULTUR

24. JANUAR 2024

STUDVEST

!"#$!%&''$()$*!"#$%&'!(%)!#$*&'%$+!,)-%.'&!/*-0&$*1!23*)&!4#$*&$*1!5637)&!!8)&6$.79!:$0$%&'!(%)!#$*&'%$+!80)!/%.&'.*$!;)*!;$$*1!<3=$!>.?%)*$&1!,.**$)!8&@A-*0!3?!!B)'6.A0$!>)*C9

D>1;,4C,53EFEG >$'!$%!7-A.?!)'!G$?!A$??$%!(3%!7E$!#$H'! <I! &$''$&! 0$'! (E%! @I! &)A$*! *I%!! !"#$"%&'()*&+",,&-.&/01& @I!%C0!'%I01!7$*!H3*&$@'$'!$%!A.''!#)*&H$A.?! %$#E$*! .*#3A#$%$%! HG$*'$! @%3($&&3%$%! .! "2&*)2+)*&)3&+4,525+67&*"%&& I!(I!')H!@I1!3?!G$?!$%!(%$70$A$&!-&.HH$%!@I! $*!#.0$3&H$'&G!37!@%)H'.&H!G-&$H&)7$*9! 6)%+"-,",&"2&85,,&,$%,9 37!G$?!6)%!(3%&'I''!0$'!%.H'.?9 V@@?)#$*$! (C%$%! '.A! )'! &'-0$*'$*$! 7I!!

!"#$%&"'"(%&")*+'$,-%(tekst) halvorsen@studvest.no

!"),-,%."-/,)"-#%01),-%(foto) sulen@studvest.no

>%)?$D$AA$'!6)%!$*!A)*?!3?!&'3A'!%$#E'%)F 0.&G3*1!3?!0$%(3%!?.HH!G$?!.**!@I!<'%)J)%! 7$0!%$A)'.#'!6CE$!(3%#$*'*.*?$%9!!K%$'&! %$#E1! L<37! &$''! @I! 5;M1! *I%! 0$&&#$%%$! .HH$!6$A'!3@@!'.A!?)7A$!6CE0$%9! 230)1! %$#E$*! $%! )N&3A-''! 73%&371! 3?! '.A! '.0$%! &H)%@! 3?! &)'.%.&H1! 7$*! G$?! &A.'$%! 7$0! I! (3%&'I! 6#3%0)*! 0$'! 6$A$! 6$*?$%!&)77$*9 +,-./01234.512,6073839:;1/8 2-&%$#E$*&! 3#$%3%0*$0$! '$7)! $%1! '%3A.?1! 6#3%0)*! 7)*! H)*! =**$! %3$*! (3%)*! 5;F)@@)%)'$'!.!$*!H)3'.&H!#$%0$*9 4AA$%!L<'$*?!0$'!-'1!#$%0$*!$%!&H%-00!O999P! (I!@I!&HG$%7$*!(C%!0-!(I%!&)77$*N%-00M! &37!0$!&E*?$%!.!I@*.*?&*-77$%$'9 Q)%$! *3$*! (I! &H$'&G$%! 3?! &)*?*-7%$! 63A0$%! &$?! .**$*(3%! 0$'! 3#$%3%0*$0$! H3*&$@'$'9 4%!H3*&$@'$'!)'!#$%0$*!$%!H)3'.&H1!3?!)'! %$#E$*!&H)A!#R%$!$'!'3!'.7$%!A)*?'!)#N%$HH! (%)! #.%H$A.?6$'$*S! 4AA$%! $%! 0$'! )'! #.! NA.%! @I#.%H$'!)#!@%3?%)77$*$!#.!&$%!@I!3?!H-AF '-%$*!#.!A$#$%!.S!4AA$%!H)*&HG$!$*!&)'.%.&H! (%$7&'.AA.*?!)#!#I%!$?$*!#.%H$A.?6$'&T-H'S!

<.67,5=>-:;3:73?;,10131./0;, 5.A!'%3&&!(3%!)'!0$'!3#$%3%0*$0$!'$7)$'!$%! A.''!'E*'1!N$&'I%!%$#E$*!)#!?30$!.*0.#.0-$AA$! &H$'&G$%1!(-AA&@$HH$'!)#!?)A?$*6-73%!3?! @%$&.&!&)'.%$9 U!)*0%$!&H$'&G!7C'$%!#.!$*!@&EH3A3?!&37! &@$&.)A.&$%$%! &$?! @I! $H&@3*$%.*?&'$%)@.1! 0$%! 0C0&)*?&'! H-%$%$&! #$0! I! ')! A.#$'! )#! 7$0@)&.$*'$%!(3%)*!0$*!'%$*?$*0$9! :$&'$!.**&A)?!$%!$'!6$%A.?!&)*?*-77$%! 0$%!#.!7C'$%!$*!NA.*01!$*!)77$*0$1!3?! $*!$*3%7'!&H)0$'!&'-0$*'!&37!N$%$''.?$'! (3%'G$*$%!-'&)''!'.0!@I!$H&)7$*1!N)%$!(3%! I!0$A$!&.'-)&G3*$*!7$0!$*!@3AA$*)AA$%?.&H! HAE&$!(%)!V&A3!;$&'9! WCE0$@-*H'$*$! .! %$#E$*! .*HA-0$%$%! $*!.*(37$%X.)A!&37!)0#)%$%!37!6#3%0)*! $*&377$! .*0.#.0$%! H)*! 7.&(3%&'I! 3?! $*0$! 3@@! 7$0! I! %$H%-''$%$! &$?! &$A#! '.A! L-C*&H$0$M!3%?)*.&)&G3*$%1!3?!$*!&#R%'! &H)%@!&H$'&G!37!L&#$*&H$!'.A&')*0$%M!@I! U/481!WYB!3?!80A.N%.&9!V?&I!&H$'&G$*! 37! 6#3%0)*! 0)?A.?#)%$HG$0$*$&! ?A36$'$! @%.&H)7@!(-*?$%$%!&37!$*!!&A)?&!?G$*?H%.?! &H.AA$%!&$?!@3&.'.#'!-'9 4*6#$%! G-&%$#E! 7I! #$A! .**$63A0$! A.''! .*&.0$! G-&6-73%1! *3$! &37! ()H'.&H! $%!-'%3A.?!H37.&H1!&$A#!(3%!$*!&37!.HH$! &@)*H-A$%$%! .! >%)?$D$AA$'&! H3%%.03%$%! '.A!#)*A.?9 W$%-*0$%! $'! ()N$A)H'.?! &)*?*-77$%! 0$%!$*!-*?037&H3A$AR%$%1!$AA$%!&H-$&@.AA$%! 5637)&!8)&6$.71!&E*?$%!37!L0$*!GR#A)! §Z!8M!&37!.HH$!$*?)*?!A)%!AR%$%$!(E&.&H! H%$*H$!-AE0.?$!N)%*9

-'(C%$! &'%)J)%$! 6)*0A.*?$%! (3%! I!! 0$73*&'%$%$!0$!G-%.0.&H$!H3*&$H#$*&$*$9

@A-HH$!7$0!I%$'&!&H-$&@.AA$%$9!>$!(%)7(C%$%! $H'$(CA'1!$*$%?.&H!3?!7$0!?30!%$#EI*09 8A'!.!)A'!$%!L<37!&$''!@I!5;H!$*!%$#E! N$&'I$*0$! )#! T$%$! ?30$! .*0.#.0-$AA$! &H$'&G$%1! T.*H$! &H-$&@.AA$%$! 3?! ?30$!! 7-&.HH.**&A)?9!>$'!$%!A.H$#$A!$''!3%0!&37! @%$?$%! .**'%EHH$'1! *$7A.?! L.*0.#.0-$AAM9! 2$?! &)#*$%! 6$A6$'$*9! ! 8A'&I! $'! 7$%! 3#$%3%0*$'!H3*&$@'!3?!$*!%$?.!&37!H)*! &*-%@$!0$'!6$A$!&)77$*9 B$*!HGR%$!%$#E1!')!H%.'.HH$*!7$0!$*! HAE@$!&)A'1!G$?!$%!.*?$*!$H&@$%'9!!>$%$!$%! #$A0.?!T.*H$!3?!G$?!#$'!)'!0$%$!6)%!A)?'!.**! 7)&&$!'.01!3?!.!'.AA$??!'.A!I!A)?$!%$#E!7I!0$%$! A$&$!&'%)]$%$''1!4"<F%$''!3?!)AA!)**$*!%$''9

@.5AB31.573:73=,6=,/1055/;C22 4'!)**$'!AE&@-*H'!-*0$%!I%$'&!%$#E!$%!)'! &)*?*-7%$*$!$%!#$AH37@3*$%'$!3?!(%)7F (C%'! @I! $*! .7@3*$%$*0$! 7I'$9! Q)*0$'1! N$&'I$*0$! )#! 7-&.HH.*'$%$&&$%'$! &'-0$*F '$%1!&@.AA$%!(3%%EH$*0$!?30'9!/3%&$)*&$*! &37!I@*$%!)*0%$!)H'1!H-**$!7$0!(3%0$A! #R%'! *3$! H3%'$%$1! 7$*! 0$! H)*! )N&3A-''! &E*?$[ >$'!&37!'%$HH$%!6$A6$'&.**'%EHH$'!*$0! $%!)'!.HH$!)AA$!&H$'&G$*$!$%!A.H$!73%&377$9! ".;.2/,;*3I :3$*! $%! %$''! 3?! &A$''! ')77$9! 2-A$*.&&$*! &37! &H)A! &@)%$! H3&'*)0$%! #$0! I! TE''$! (%)! *3%0@3A$*! '.A! *3%0! .! \3A$*! 3?! L:.AA$&! H-*&')#0$A.*?M! $%! N$??$! $H&$7@A$%! @I! 0$''$9! ,.H$#$A! 6)%! G$?! .*?$*! 6C*$%! I!

D$!#!*3;)%!.HH$!A.H$!@3@-AR%!$''$%!)'!6)*!L0.'X6)M&.*$'3!7$0$*?A$%9


STUDVEST

KULTUR

24. JANUAR 2024

15

DEE%1BBDE%FGBH"7/(%("24;('"$.";3:)+-38"5+..('"+,9(%"8(*"(.")+.."$%%(."5@%";4"A/',("/,"")$%,5+-.+,"+%%.(-.50/'*()+%,"(..('"0/'()(5%+%,(%6

!"#$%&'()$*$$(+",%-&("./-("0*1(-( !"##$%&'$($%)*+,%$-%.-$/0% 1"-$2-'/3'-$#$0$-4%5"(% 2-67/$%899%:;(6//$-%<.%.% 3'-7#"-$%=>'-?"(%'@%=>'-3'-% 3'-07A$##$($%;%B'-@$%C7$-4 !"#$#%&'()%*+&(tekst) haaberg@studvest.no

,%-$.&/0$$%1&(foto)& vollen@studvest.no

!"S(,")(,,('"&(-.";4"0/'5-9())('"%4'"*(." ,9()*('"*(%"$))('"'+-(5.("U%";'/5(%.(%"/," '(5.(%" $&" 5$803%%(.1" 5/8" ('" VV" ;'/5(%." $&":(0/)-%+%,(%6"7$%,(".'/'"$."A/',("/," '(5.(%"$&"<-$%*+%$&+"54"/,"5+"$)).+*"2$'"&G'." (." /8'4*(" 8(*" 04" 0/'5-9())('1" 8(%" *(." ('" :$'(".3))1"5+('"7/(%(6 !" N+" ('" 0$-.+5-" .+):$-(" *('" &+" &$'" +" HVII" %4'" *(." ,9()*('" *(" $))('" '+-(5.(5" -/%5(%.'$59/%" $&" +%%.(-.1" 0/'-)$'('"" C-/%/8(%6" !"#$-*6-*"/)'*",30)7'&'('5 !"E(."('"R('(",'3%%('1"8(%"*("$))('"'+-(5.(" 2$'"5.@'-(."5+%"8$-.6"B..('"2&('."$&5-$>(." &+" $'&($&,+D('1" 54" %4" ('" *(." 8@(" )(..(? '(" /," :+))+,('(" 4" $'&(" (%%" .+*)+,('(6" E(" $))('" '+-(5.(" -$%" 2C5.(" 2C@('(" -$;+.$)?" +%%.(-.('1" 0/'*+" :(*'+D(%(" *(" (+('" 2$'" 5.C''("8$'-(*58$-.6"T,54"('"*(.":(.@*? %+%,(%"$&"+%*35.'+(%"*('"0$,:(&(,()5(%" .'$*+59/%()."2$'"5.4.."5.('-.W"F%*35.'+(%"('" ;4"&(+"%(*1"8(%5".9(%(5.(@.(%*("5(-./'('" *('"0$,:(&(,()5(%"5.4'"5&$-('(1"('";4"&(+" /;;1"0/'-)$'('";'/0(55/'(%6"

23-&(4("5-.(5.6'7"89"%+6(".3:)+( 7/(%(" 2$'" .+*)+,('(" 5%$--(." /8" 2&/'? *$%" 8$%" -$%" 9(&%(" 3." 0/'5-9())(%(6" B." $&"0/'5)$,(%(",4'"3.";4"4"+%%0C'("(%"2C@"" $'&($&,+D" 5/8" -$%" *()(5" ;4" )$%*(.5" 3%,("&/-5%(6 !" E(." ('" &$%5-()+," 4" 5.$'.(" /;;1" 5-$>(" 5(," :/)+,1" 5-$>(" 5(," 3.*$%%+%," /," 54" &+*('(6"F")$%*"8(*":(.@*()+,"3)+-2(."04'" 3%,*/88('" 0/'5-9())+,(" 5.$'.;3%-.1"" $&2(%,+,"$&"0/'()*'(%(5"+%%.(-.6"E('0/'" :C'" *(." &G'(" (%" 2C@" $'&(5-$.." 5)+-" 9(," 5('"*(.6"E(."&+)"5+"$."+%%5)$,5;3%-.(."0/'" 5-$..(%":C'"&G'("2C@1")$"/55"5+"&(*"$'&";4" HI" 8+))+/%('" ())('" 2C@('(6" E(" :()C;(%(" *3" 04'" +%%" ,9(%%/8" 5-$..(%" :C'" -3%%(" ,+5"3."5/8"(."5)$,5"J5.$'.55.+;(%*K".+)"$))(" 5/8":)+'"HL"())('"MI"4'6"N+"5%$--('"/8"$." $))("5-$)"2$")+-("83)+,2(.('6"O/'"4"/;;%4" 8('"$&"*(."+*($)(."84"&+",9C'("5.$'.(%";4" *("3%,(5")+&")+-('(6

&$'"/8"4",9C'("4")G'("5(,".+%,"/,"4"&G'(" $-.+&6"F"*$,"&+'-('"*(."5/8"$."8$%,("84" 9/::("&(*"5+*(%"$&"5.3*+(.6"E(."&$'"+--(" &$%)+," +" 8+%" .+*1" 8(%" *(." &$'" &$%)+," 4" &G'("0'+&+))+,6 E(553.(%"0/'.())('"2$%"$."2$%"(%";('+/*(" :/**("+"(."-/))(-.+&"8(*"HP"$%*'(6" !"7(%"*(."&$'")+.."0/'"8$%,(1"/,"(..('" -/'." .+*" R@..(." 9(," .+)" (." 8+%*'(" (.6" E(." &$'"0(5."%(5.(%"2&('"-&()*6"E(."('"+--("54" ,C@"0/'"*("$%*'("5/8"&+)")(5("(%":/-1"5+('" 7/(%(1" 3.(%" 4" 0/'-)$'(" 2&(8" $&" *(8" 2$%"&$'6 !"#$%"&'()'*"+,"-."+'("/)-(-.01)'" 10&,%12-('("&03"+%4'(1"1&,+'(&'*5" #$%".'(--('")+..";4"*(.6" !"<.3*+(5.C..(%":3'*("+*(()."5(.."&G'(" 2C@('(6" S(," ('" :(.(%-." %4'" 5.3*(%.(%(" 5+('"$."*("84"9/::("0/'"4"*(--("/;;2/)*1" 8$."/,"-)G'6"A/(%"8(%('"*(.":$'("('"Q%." $."*("9/::('6"E(."('"Q%."4"2$")+.."9/::('0$? '+%,1"8(%"*(%"-3%%("&G'."-/%5(%.'('." !";(6"05&&("63&"-9&"&5"<(6".5-")$%&(+$ .+)"5/88('(%6"<4%%"&$'"*(."+"8+%".+*1"9(," 7/(%(" &$'" 5.3*(%." ;4" PI?.$))(." /," 5('" 9/::(.";4"J:/55(.K"+"T5)/6 :(.@*()+,(" (%*'+%,('" +" 2&/'*$%" *$,(%5" !"E(%":(5.("9/::(%"9(,"2$'"2$..1"5+('" 5.3*(%.('" 2$'" *(." +" 0/'2/)*" .+)" 2$%5" .+*" 7/(%("/,"58+)('6" 5/8"3%,"/,")/&(%*(6" !"F"8+%"5.3*+(.+*"Q--"5.3*(%.(%("-)$'." =$(+">5+%)"$'4"/-("?3-"@5-(,-3$ 8('" 3.*$%%+%," (%%" 0/'()*'(%(6" <)+-" ('" 7/(%(" 2$'" 5()&" -9(%." =$'(:'/." /," ,+'" 5(," *(."+--(")(%,('6 5()&"(%"3.0/'*'+%,"&(*"4"2/)*("0/'()(5%+%,(%" F0C),(";'/0(55/'(%"8(*"*(."-3)("24'(." 3.(%" 8$%35" 0/'" 4" 2(*'(" =$'(:'/.5" -9(%.(" &$'"5.3*(%.(%("8('"'$*+-$)(";4"PI?.$))(.1" 0/'8+*)+%,55.+)6" +"$))("0$))"'$*+-$)(";4"(%"$%%(%"84.(6 !"S(,"-9(%.("2$8"/,"'(5;(-.('.("2$%"&()? !"<+*(%"*(."&$'"8$%,("'$*+-$)("0/)-1" *+,6"#$%"2$**("(%"&()*+,"83%.)+,"5.+)1"*('? &$'"*(."+--("/8"4",9C'("4":)+"'+-1"8(%"*(." 0/'"-/88('"9(,"/,54".+)"4"*'/;;("8$%35(.6"

!"#$%"&$'"&()*+,"*+'(-.("/,"0/)-()+,1" 2$%".3'.("4"5+".+%,6"7$%,("5/8"9/::('";4" 3%+&('5+.(.(."+"*$,";$--('".+%,"+%%1"5)+-"$." *(.":)+'"54"$-$*(8+5-"/,"30$')+,6"<)+-"&$'" +--("=$'(:'/.1"2$%"&$'"*+'(-.("/,"4;(%1" /,",9('%(")+..";/)+.+5-"+"0/'8(%6"#$%"&$'" *(."8$%"-$%"-$))("0/'"(%"/>(%.)+,"+%.()? )(-.3())"?"(."0/':+)*(6

AAREBROTFORELESNINGEN •

Aarebrotforelesningen er en årlig forelesning som skal hedre tidligere UiB-professor Frank Aarebrot. Aarebrot var spesielt kjent for den muntlige formidlingsstilen sin. Forelesningen holdes av en fagperson som har utmerket seg som en god formidler uavhengig av fagbakgrunn. Temaet for den sjette Aarebrotforelesningen er økonomisk likhet og ulikhet gjennom 100 år og skal holdes av Kalle Moene, som er professor emeritus i økonomi ved Universitetet i Oslo.


16

KULTURPORTRETT

24. JANUAR 2024

STUDVEST

6&7#$8&)-&9.&:1(&:+.''&49&+.9#2&;#((#& 0)(%.&9.&/23%#(#( !" #" $%%&'()" *)+" ,&" -).)/012)" +)-1-3 .,%)+)&+)4)/,"4+'"5,1"6+,"-2)/51/)(1-2," 0)/5)7".,5"-126,"%'"'"4$+-6'"5,/"/$+-2," %)+)&+)4,/" 8,6+,9" :()" (102'+" .'" (,+," 610-6)5,-"4$+")6";6+1/&)"-2)0"(,+,"-6+)<)+" 4$+",2-,.%,07"4$+20)+)+"=)*159 >$"-,1,+"5,6",+",1"$.4)66)/5,"$%%&'(,7" $&")6"*$"?$88)"4+)."610"1//0,(,+1/&".,5"'" 4$+.@0,+,"%+$80,.-61001/&)9

!"4/+&"'(2":."&$*"-(&"."7." ("2+=(>52(:$%0"("?'%7'2" )'2-%50@")."&'27'"'(2" (//8'"1%5/+%"*+&,3"

>$".'"+,66"$&"-0,66"%+1$+16,+,7"$&"(16," 2()"*$"-2)0"&?,+,"$&"/'+"5,6"-2)0"-2?,9"V10" 5K.,-" 2$.81/,+6," *$" .)-6,+-2+1(1/&" .,5" '" 5,06)" %'" %)/,0-).6)0)+" $&" %$53 2)-6)+"+@/56"1"0)/5,69 !" M&" *)+" -2?K/6" )6" '" 8,++," -16?," %'" 0,-,-)0" 122?," 4@/2)+" 4$+" .,&9" A,6" 2)/" (,+2,"/,&)61(6"%'"5,/".,/6)0,"*,0-)9" >$" 6+@+" )00," -6@5,/6)+" 6+,/&" '" *)" /$2$" )//)"'"&?,+,"(,5"-15)")("-6@51,69 !"M00,-"2)/",1/"4$+6"801",1/-).9"N1",+" @/&,7"1"('+"8,-6,")05,+7"$&"*)+".;2?,"6159" V,/2"-'"5@.6"5,6"*)55,"($+,"$."(1"&?,22" &01%%")("01(,67"8,++,"4$+51"(1"-6@5,+,+9

!"#"$%&"$'(

!"#$%&'()*+ A'" *$" -'&" 2(,/" *$" -2@00," -16?," 1" ;6+1/&-3 4+15$.-2$..1-?$/,/" .,5" 6,/26," *$" )6" B*,+".'"5,6"*)"-2?,55",1/"4,109"C2)0"DE"'+" &).0,".,&"?$88,".,5"/)./"-$."F)&51" 4+'":)+%,"$&" F1.1+":+1-6?G/--$/HI =)*15" -)6" $&-'" 1" 2$..1-?$/,/" .,5" C*)8)/)" J,*.)/7" 2$.12)+,/7" -2+18,/3 6,/"$&"-).4@//-5,8)66)/6,/"-$."5K5," 1"DLDD9" !"M&",+"(,051&"&0)5"4$+")6",&"4,22".K6,"*$9" N1"*)55,"&$5,"-).6)0)+9":0)--,2).%,/"6$2" ,16" 810,6," )(" $--7" $&" ,&" 8+@2,+" 4+).0,1-" 5,1"-).,"20,5)"-$.",&"*)+"%'"5,6"810,6,6" .,5)/"*$",+"5K59"A,6"-,6"01(,6"1"%,+-%,261(9 >$"*,05"4+).O 9:!;!<=>:9:?9:@:9A!=)*15"-1".)-6,+$%%&'(,"*)/50)+"$.""@012,"+)-1-.,%)+)&+)4)+9 !" >$" ()+" ,1/" 2?,/5" %+$P0" .,5)/" ,&" (,2-"$%%7"-'"5,6"()+"@6+@0,&"2@06")6",&"4,22" =)*15" 4+;26)+" )/$/;.," 4$+@.7" ,00,+" 0$("610"'"?$88,"$&"51-2@6,+,"-).)/".,5"*$9 !"#"$%&"$'(%)*%+,#'-./0 ,22$2)..,+" -$." *$" 2)00)+" 5,17" -$." \]*)/"$&"^$5,09":$+"0)/&6"-2)0",1/"2@//," ,#(-./")$&0(1&/23%.4$# 1#'()*/2)**'/3)-4-5% &'"/'+",1/"*,6-)+")/$/;.6H" C).-6@/5,-"-$."*$"()+".,5"1"2$..13 2"-/4664#'-./276,7#%).%% >$".,1/,+",1/"2)/"-?'")6"4$+@.)"801+" -?$/,/" $&" -6@5,+6," ?@--7" -2+,1(" *$" 5,/" /,7(4-,4#%/'%*4-,"64%$46/48 8+@26" 610" +)512)01-,+1/&" $&" -%K+" -,&" 2$+" )/5+,"8$2)"-17"Q?K+/*$06"(&-7"-$."2$." .;2?,")("5,6"(1"2)/"6100)6,9" @6"1"$26$8,+"DLDD9" !"C2)0",1/"4'"0$("610"'"&'"1"/)_13@/14$+." !"#$%&'()*+,)'(tekst) 1" Q,+&,/" -,/6+@.7" -'" 0,/&," ,1/" 122?," !"#$%&'()"*+%",'-"."/$01(2'%'",'--'3 røstbø@studvest.no 8+@2)+" ()05H" :$+" .;2?," 2)/" ,1/" -,1)" !"A,6"&?,22"&+,169"M&"*)55,"%,+.1-?$/" -#$&.&'/#.0&$#.1'23$&.'(foto) @6)/")6"5,6",+"51+,26,"*)6,4@006H"M&"6;22?,+" 4+'"-6@51,6"4$+"'"-2+1(,"8$2)7"-'",&"&?$+3 sulen@studvest.no 5,6",+"8,6,/2,0,&7".,/";6+1/&-4+15$.,/" 5,".,-6,%)+6,/"5'9"A,6"()+6".,-6"2$+3 -2)0"&'"&)/-2,"0)/&67"$&",1/"2)/"2$..," +,26@+0,-1/&".,5)/",&"-6@5,+6,9 @//)".,5"&)/-2,".;2?,9 >$"4$+6,0")6"5,6"()+6".;2?,"+,1-1/&"610" !"#*+"0'(2'%",5"'%",'2")-9%)-'"-%57)'&'2" !" A,6" ,+" .;2?," -$." ,+" ()/-2,0,&" R-0$"$&")/5+,"-6)5,+"4$+"'"5,06)"%'"%)/,0" 0$-";-%(27):%(,$0'2"(",+73 /'+"(1"-/)22)+"$.";6+1/&-4+15$.7".,/" 1" 4$+81/5,0-," .,5" 8$2)7" /$2$" -$." 6$2" !" A,6" ,+" ,16" ()/-2,0,&" -%K+-.'09" -).-6@/5,-",+"5,6"5,6"(1261&)-6,"(1"*)+9 .;2?,"6159 M&" 6+@+" 5,6" ,+" W,1+," 61/&7" .,/" 4K+-6" $&" 4+,.-6"2)/-,00,+1/&-2@06@+9 <4/./-#'4(4:(40#$ 5#%#/2"#($# M66,+"6$"'+"1";6+1/&-4+15$.-2$..1-?$/,/" #" *)@-6" ()+6" *$" /$.1/,+6" 610" '+,6-"" !"<."/*+"0.-'3 ()+" 5,6" 20)+6" 4$+" C)+)*" =)*15" ZD`[" 2()" 0,5,-6?,+/,"1"A)&,/-"ST+1/&-01(9 !"X6",1/"+1-12,+,+"'"801"2)/-,00,+6"5,+-$." .)-6,+$%%&'()"-2@00,"*)/50,"$.9 ,1/" -,1,+" /$2$" -$." ,+" @%$%@0T+69" A,6" >$".'66,"-2+1(,"$."+)-1-.,%)+)&+)4,/9 !"4'%",5"6.",'7")89&*")$0"'(2"&','%3 &?,05"8'5,"%'"*K&+,3"$&"(,/-6+,-15)9" !"M66,+"(1"0,(,+6,";6+1/&-4+15$.-+)%3 !"M*"/,17"-,1,+"*$"$&"0,+9 C)+)*"=)*15",+"?@--6@5,/6"%'"Y/1(,+-13 %$+6,/7" 4,22" (1" 6108)2,.,051/&" 4+'" X/1/," 6,6,6"1"Q,+&,/"ZY1Q[7"%$,6"$&"5,8)66)/6"9">$" :1,+@047",2-%,+6"%'";6+1/&-4+15$.7"-$."-)")6" !"#$%&'()":.%",5"-(,"-(&"+&-3 ()+"$&-'"5,6";/&-6,".,50,..,6"1";6+1/&-3 (1"6+,/&",1/"+,(1-?$/")("+)-1-.,%)+)&+)4,/9 !"M&"-6100,+".,&"-?K0("5,6"-%K+-.'0,6" 4+15$.-2$..1-?$/,/9" $U,7"-,1,+"=)*15"$&"0,+9"

>:BB;!A!=)*15"$&"(,//1//,/,"0)&)+"(,//-2)%-3" )+.8)/5"610"2()+)/5+,".,5"1/6,+/,"2)00)/)./"%'9

BBB •

Bergens beste bakverk: Kardemommebollene på Godt brød Bergens beste kaffebar: Fjåk og Cafe Opera har den beste kakaoen. Bergens beste bydel: Bergenhus, men det skal seiast at eg er lite utanfor sentrum. Bergens beste business: Handala, palestinabutikken i Bergen. Utan tvil. Bergens beste begivenhet: Bergen Littfest!


Hvem er du på Fløyen? 18-19

!" Magnus & Marie !"#$%&%'($)*+

!! Eksponert !),,)*+


18

24. JANUAR 2024

STUDVEST

HVEM ER DU I FLØYSVINGENE? !"#$%&'((#)*"+,%(tekst)

4'2$5*%6'5$.'-%(tekst)

Tidligere ansvarlig redaktør

kulturrdaktor@studvest.no

!-.#)%/0%1'2#)3',,#%(illustrasjon)

!*7#)%8)+*7+$#%9'$.#$%(illustrasjon)

6#'%/):$2;<:='$*#$%(illustrasjon)

efagerbakke@studvest.no

sanden@studvest.no

trongjohansen@studvest.no

!"#$%&'()*+#,#-*+)*.#/%00*+#1*+)*.$*+*#%)#$23'*.2*+#$*)# 4%2#5&67*.#$%4#4(3+#4%2#2%88*.#(9#23(:# ;*'#<6+$2*#67*0($2#0(.#47&'*+*2#$*#32#$%4#*.#$(&,)#+6+*#(9# 3.,0*#,.',9,'*+:#=*.#$*+#'3#&,22#.>+4*+*?#9,$*+#'*2#$*)#(2# <%&0*4($$*.#*+#'*&2#,..#,#$9>+2#$8*$,@00*#0(2*)%+,*+:# A23'9*$2#B(+#%1$*+9*+2#"22*#$2*+*%278*+:# C9*4#(9#'*4#*+#'3D -&"*.($*/)$*,$*$' !"#$$%&'('0$)%",284*%%"4&'9.)):,4'./'#*/6#'#;48;)(" =;8&").-#2'9&/)"/$2#.$/)06144);&1)"%00)"#6)"?)/&):/."/+/2"/2/)$61&/);%&)"7&) ,/') $%66%$-#/4&7001) ;&1) +7../2<) N#1) .0%&"/&) :%:6/-/.") %4) 0122/:?2') ;&1) O,72'./23),/2.)D76#/)51&)092"/")./4),/')'14."7&./$$);&1)P.0&/9)"#6)Q<RRR3@) %4)166-K&.+1$$/)"#6).9-)68$<) G689/2)/&)'/");&/,."/).+/$$/."/'/")#)M/&4/2)0?)'14"#'3)%4)'/22/)4+/24/2) /&) $61&) "#6) '9."<) S+/24/2) 51&) .,#2$/"3) ."/66/") %4) ."766/") ./4) ;8&) '/")) $//4/."/)1-)'/).9-)I/66/2/).$16):/."#4/.<)N?)-/#/2)4?&)"7&/2) #22%,) P7"'%%&) M/&4/23) 5-%&) 28'-/2'#45/"/2/) ;&1) O,72'./2) %4) P1$6/9) 512'6/.) %-/&)M/&4/2.)61-/."/) "/&&/24.$%<

!"#$%&'()'*+(,$*

!"#$$%&'('3+.45"'%"//"4&'(%*56*++"4'./'(7.4#(%*/"'$58*(-.+"4 G&/'&#C)289/&)./4)#$$/),/')8$")0?)!1,,/2)H#"9<)A12)51&$/&) ./4)%4.?)%00):9I/66/2/);%&)?)."&7""/) ,/') .#2/) ,1&$/&"/) 6/44@ ,7.$6/&) %4) .#J01C$<) !%,) ./6-7"2/-2") 16;15122) .27&) 512) ./4) /""/&)/25-/&)&7,0/)#).#$"/<)A12.)./6-4%'/)12.#$".,#,#$$):K&/&) 0&/4) 1-) $%,0/2.1.+%2) ;%&) ,1246/2'/) ./6-"#66#"<) G&/'&#C) .$766/) 4+/&2/)4?"")0?)LAA3),/2)512)-1&)#24/2)."+/&2//6/-<)A12)5?0/&) :1&:/&"/)6?&)%4).%6:&72):&9."$1../)$12)$%,0/2./&/< M%./@5%'/"/6/;%2/2/) ,1"/&) 51,) ,/') 51&') "/$2%3) %4) 512) -144/&) %00) :1$$/2/) #) /2) ./6-0?;8&") "&12./<) F/..-/&&/) .6/$"/&) 512)0?)B1&"#2)D%52.&7')!72':93)#)5-/&");166)5-#.)/2)"1&)7"4124.@ 072$")#),/24'/2).6#,)%4).28&&).%,)5/24/&);&1)51$/01&"#/").%,) /"),%&:#'):&7'/.68&<

()*&+,-"%+"% !"#$$%&'()<%%/"+("4&'(*//'./'=4>'!$4#"+( T24/)A89&/@6/'/&)P61)!-/22/:9)7""16"/)#)58.")1")4/2/&1.+%2)*572:/&4)/&) '8'<)A12)51&)"9'/6#4-#.)#$$/)4?"")%00)G689/2)0?)/2)."72'<)A/&)/&)'/")#$$/)6124") ,/66%,)#.6/2'/&/)%4)016/."#21.$+/&;<)U?&)L#6./2)VWWX)'#.$7"/&/&)#2"/&21.+%216) ;&/'.0%6#"#$$).?01..)#2"/2.")1")572)5/6")46/,,/&)5-%&)572)4?&<)B/')#)'#.$7.+%2/2) /&)O.$/)O,'16)VWQX<)A12)"1&)"#6)%&'/);%&)?)6/44/)#22)$&1-)%,),#2#,7,),1."/&4&1') ;%&)?)$722/)."/,,/)-/')."%&"#24.-164< Y6#,11$"#-#."/2/)/&)6/"")?)$+/22/)#4+/2<)F/")5/24/&))/2)/#,)1-) 4?&.'14/2.)0#6.)%4).#44):1$)'/,3)%4)'/)0&8-/&)?)E$./) -/&'/2.0&%:6/,/&)0?)-/#)%00)"#6)/2) %-/&0&#./")$10#"16#."@ :%66/<

!"#$"%&"#"% !"#$$%&'()!"#$%%&'()*++,'-"$+('./'012).+/" *+%,,#)-%$."/)%00)#)!12'-#$/23)%4)51&).67$")589'/,/"/&/)#) 21:%614/") ;&1) :1&2.:/2) 1-<) =$$/) 61) '/4) 67&/) 1-) 512.) 7.0%&".6#4/) 9"&/)>)'/22/)572'/2):8&)#$$/).$7/.)0?)5/1-9),/"16@5?&/2/<)A/&) .21$$/&) -#) .-1&"/) .$#229) +/12.3) B/"166#C1@"&89/) %4) /2) &%""/516/) '/")2%$)67$"/&)#22/."/24")1-<)D%44/&2/)51"/&)?):6#)01../&")1-)'/22/) .$102#24/2<)*&8."/2)/&)1")512)E$$),%":1$$/&)#22),/'),%&.,/6$13) ,/2.)'7):1&/)/&)/2).$1&-/)8."6/2'#24< F/22/):/&4/2./&/2)51&)5%-/';14)#);%&:#$+8&#24)%00)G689.-#24/2/3) %4))51&)#24/2)0612/&)%,)?).$+76/)'/"<)F/""/)/&)512.)-/&'/23)%4)'7) /&)'/..-/&&/):1&/)."1"#."<


STUDVEST

24. JANUAR 2024

19

!"#$%&'(''$')*+&'$", !"#$$%&'(!"#$%%&'()!&*(+!&$''!(,!-.$//$*!&'+0*12,!34!*-+$2 )*++*, -.*+-*+, /0&, /1&", %2, '*+, 3&4"05*6, 20.*7"*"#7$*, %-, 8#55*,, 8*7"50+'7+0"4&*+9, :*&, *&, '*", #+-*+, 7%2, /0&, ;50+*&, %2, <, 35#, &*''*", +*', =&0,>51?@*55*"9,A*--,2*&$*,"#5,+?#++$.1;"*,@*557$%,7%2,-<&,-%'",%8*&,0+$*5*+6,, -.*&+*,#,21&$",7$#++6,2*""*",2*',5B&=*""9,!*$$*+,*&,=?5",2*',$05%&#&#$,7+0C$76, 80&2*,$5B&,#,"#5=*55*,8B&*",7+4&,%-,20",+%$,"#5,<,$50&*,7*-,#,D*&*,'1-+9, E*', 7#'*+, 08, 4;&%;%&7.%+05", 7"%&*, 7$%, /0&, "4&#7"*+, *+, 08, "%(, F&*', 02*&#G $0+7$,'#05*$",%-,05"=%&,/1?",8%542,#,7"*22*+6,*55*&,7<,*&,'*",*+,07#0"*&,2*',, 2%3#5*+, %;;*6, 7%2, "#57?+*50"*+'*, H52*&, 037%54"", 05", 7%2, 3*H++*&, 7*-, #, 5#+7*+7,7$4''5#+.*9,)4,'4$$*&,+%$,%;;,#,+*7"*,=02#5#*2#''0-,#,:0+-I/%4J

3'&'4*&5*+# !"#$$%&'(,"3+,$+1'*!-*&*0+)!1''$!$2!&'+3//$!87!'%5+2$! (,!%1**!26%$2:$!,32,$ W,/0,'*",+?*7"*6,3*7"*,%-,$45*7"*,4"7"?&*",*&,=%&"70"", 8#$"#-, =%&, 20+-*9, O*', .*8+*, 2*55%2&%2, "&07$*&, '*", *+,350$$,7.*5,7%2,/0&,3&4$",*",7"*',2*55%2,XY,%-,SV, 50$*+,;<,+?*6,;47"*+'*,%-,@B&5*""*,@*55.%--*7$%6,34$7*, 7%2,*&,7<,"?++,0",20+,+*7"*+,#$$*,2*&$*&,'*+6,%-,*+, .0$$*,7%2,*&,=%&7$*",;<,#,D*&*,<&9,)*+, *&, +*25#-, 8#+'7"%;;*+'*6, &*-+7#$$*&, %-, -0&0+"*&", <, 05'&#, 35#, =%&, 80&29, K5", =%&, <, 8B&*, $%+-*+, 08, /<&+<57G 78#+-*+*9, F0&*, 7?+', 0", 4"G 7"?&, #$$*, "&42=*&, *&=0&#+-, =%&,'*++*,"?;*+9, Z"7"?&7=&#$*+, /*+"*&, 40+"*,2*+-'*&,;*+-*&,=&0, *+, "#57?+*50"*+'*, 34++517, 5%22*3%$9, F0&*, 8*+", "#5, "%;;"4&7*7%+-*+,$%22*&J

/0)10)'+"2')*+&'$" !"#$$%&'(,9$+46&!*+18812,!1!.60.5%*$! &'(!(,!$2!'#5+$&*$!/$:!$2(+/!(4$+; '+(88!(,!-8+(8(+&#(23%$!<$12 )*", *&, 20+-*, "4&#7"*&, 7%2, &*"", %-,75*"",#$$*,"1&,<,-<,/*5*,D1?"4&*+9, Q<, "4&#7"$%+"%&*", 7#*7, '*", 0", M"/*, /#$*, 4;, >51?*+, #7, 0, "&#;, R/#C/, ;&%3035?, "0$*7, SGT, /%4&7N9, >%&,, 305$0+;0&*", ;<, 3&?554;7=*&#*, #,, F*&-*+, *&, '*", 40$"4*5", <, 75#"*, 7*-, 4"9, >51?30+*+, -<&6, %-, '*", *&,, #+-*+, -%'*, 0&-42*+"*&, =%&, #$$*,<,"0,'*+9, Q<,8*#,+*',0+-&*&,=&1$+0, ;<,805-*",08,=*2,C*+"#2*"*&, 2*', /B5*&6, %-, '*+, 7"*&$*, $.B&*7"*+,*&,8#77",#$$*,#,7<, -%',=%&2,7%2,/0+,"&%''*9, )*",/%5'*&,#$$*,<,3*+$*,UTV, $#5%,;<,E*7"50+'*"6,$02*&0"9

-.$''$*"$ !"#$$%&'(, "(+! /0$! '%5+)! &6''47*! 34! &4$**$! (,! $41,!(8*1/1&* )*",H++*7,30&*,'<&5#-*,$5B&6,7#*7,'*"6,%-,'*", *&, 20+-*, 7%2, $5*&, 7*-, '<&5#-, #, &*-+3?*+9, )4, 7*&,'*2,'&077*+'*,;<,"%,.0$$*&,#,/<+'06,%-,*+, &4+'", 5#8*"9, K+"&*$$*", 7%2, ;077*", =%&/%5'*+*, ;<,L%&-0552*++#+-*+6,71&-*&,+<,=%&,0",!8*""*&*+, 8077*&,#,7#+,*-*+,$&%;;78B7$*9, !8*""*&*+,8#5,#2#'5*&"#',05'&#,#++&122*,0", '0-*+7,0+"&*$$,#$$*,*&,;*&=*$"9,)*",/0+'5*&,%2,<, #$$*,2#7"*,2%"*"6,%-,<,.%33*,=%&,<,/%5'*,/421&*", %;;*9,ME#,*&,/8*&"=055,#$$*,=%&,$05'*6,'0N9,>%&, <,5<+*,-&#2*G'1-+D4*+, O#C/0*5,)*;00/7, $51$"#-*,%&'(,O0+P7, +%",/%"J


20

DEBATT FOTO

: Pr

iva

24. JANUAR 2024

STUDVEST

=--.5#+"&&/#'/,,/-/#-5)#+%# &9;,#,/"/#:(,".

t

Dette burde du tenke på når du begir deg ut på leiemarkedet.

Parnian Hotaki Saksbehandler for Jussformidlingen

!"#"#$%&&'()*"+,"-./-#!""#$%$&'()'*(+,$' -)./$+)$&'011$'2(&')0#-)&$11$#0,'1.++-1("' !*'-0+$'&$))0,2$)$&'!,'"#01)$&'34&-)$',(+,' /$'#$0$&'5!#0,6'7$)',84&'()'*(+,$'50+/$&' -$,')0#'/9&#0,$&$'%0#19&'$++'/$)'/$'$,$+)#0,' 2(&'1&(%'"96 0/1# /)# &2/&"/,1# )&$' "&!5#$*$&' -!*' ,9&' 0,8$+:' *(+,#$+/$' /$"!-0).*-1!+)!$&;' .#!%#0,'41+0+,'(%'#$0$'!,'()'<$&$'3!&"#01)$&' -$,')0#'9'#$0$'.)$+'9'2('-$))'5!#0,$+6' 3/)#/)#45)/')&$')0"-')0#'$+'5$/&$'!""#$%$#-$' -!*'#$0$)(1$&:' 67# 899/# :/1;,# +/2(&"1%*# 1",# %1,/"/)&# /./-#9(-1( <,/)/# &1%+/-1/)' 5$)(#$&' /$"!-0).*' )0#' .)#$0$&-' "&0%()$' 1!+)!;' -$#%' !*' .)#$0$&' $,$+)#0,'011$'2(&'#!%')0#'9'2('/$"!-0).*$)' /$&6'=))$&'2.-#$0$#!%$+'2(&'/.'1&(%'"9'()' /$)' 5#0&' !""&$))$)' $+' $,$+' /$"!-0).*-> 1!+)!'0'/0))'+(%+6 0/1# /)# %1,/"/)/-# &(*# &9;,# (22)/11/# +/2(&"1%*&9(-1(/-7# <()+/,/-#*/+#/-'/$"!-0).*-1!+)!'$&'()' /$)'011$'1(+')&$11$-'3&('/$+'.)$+'()'59/$' .)#$0$&'!,'#$0$)(1$&',!/18$++$&'/$)6'?(+1$+' 3.+,$&$&' !,-9' -!*' $+' -011$&2$)-%$+)0#6' @%0-'.)#$0$&'+$1)$&'9'.)5$)(#$'/$"!-0).*$);' 1(+'/.'1!+)(1)$'5(+1$+'!,'1&$%$'5$#4"$)' .)5$)(#)6' ?(+1$+' -$+/$&' /(' -1&0A#0,' %(&-$#' )0#'.)#$0$&'!*'()'/$'%0#'5$)(#$'5$#4"$)')0#'/$,' 0++$+'3$*'.1$&6'

=1:/1;,"-./-# 9;-# 9%-# -)!""$-' 2%0-' .)#$0$&' 1(+' /!1.*$+)$&$' ()' /$)' $&' &$0-)' -41-*9#')0#'@.-#$0$)%0-).)%(#,$)'$##$&'()'/.' 011$'2(&'5$)(#)'2.-#$0$'-!*'(%)(#)6'

F7#899/#&".-/)#9(-1);91#'?)#+%#@;)#4E)1# 25#4"&-"-. G5)#+%#HD11/)')0#'$+'+G'5G'-!*'-)./$+)' $&' /$)' 1(+-18$' 3&0-)$+/$' 9' 50+/$' -$,' )0#' $+'#$0$1!+)&(1)'.)$+'9'/&('"9'%0-+0+,;'0' >7# 899/# ;9&/21/)# 1",'/,+"./# ?9-"-./)## 3(&$'3!&'9'$+/$'!""'.)$+'$)'-)$/'9'5!6'7$)'' "#@%&,/"/(+5$3(#$&'%0'#01$%$#'011$6' A;-./# &1%+/-1/)# /)' 011$' 1#(&' !%$&' ()' /$)'$&'5$,&$+-$/$'*.#0,2$)$&'3!&'.)#$0$&' I/,4# (*# %1,/"/)' $))$&' 2.-#$0$#!%$+' 9'41$'#$0$"&0-$+6 "#01)$&' 9' ,0' /$,' %01)0,' 0+3!&*(-8!+' !*' #$0#0,2$)$+;' $&' /$)' 011$' -011$&)' ()' =1,/"/)# 9;-# '()' $1-$*"$#' 011$' 41$' .)#$0$&' 0+3!&*$&$&' !*' (##$' 3!&2!#/' %$/' #$0$+' *$&' $++' /$)' -!*' 34#,$&' (%' #$0#0,2$)$+'-!*'$&'(%'5$)G/+0+,'3!&'/$,6' 1!+-.*"&0-0+/$1-$+6' B,' 3!&' ()' .)#$0$&' 0'/$)'2$#$')())'-1(#'1.++$',84&$'/$);'*9' J5#4"&-"-.#4",#+%#,/11/)/#9%--/#(22+;./# /.' -!*' #$0$)(1$&' 2(' 5!//' 0' 5!#0,$+' '()@(,+#&(*#/)#&9B%,1#25#'()@5-+7 0' *0+-)' $))' 9&6' C' )0##$,,' 2(&' /.' &$))' "9' -1&0A#0,' %(&-$#' *0+-)' $+' *9+$/' 34&' $+' 899/# &B/,+/-# &/)' %0' ()' /$)' .)#$0$&' -0$&' -#01'$+/&0+,'1(+'-18$6'7$)'1(+'!,-9'5(&$' !*' 5!#0,$+' !,' 50#/$+$' (%' /$+;' 011$' ,84&$-'D+',(+,'0'9&$)6' -(*-%(&$&'*$/'/$+'3(1)0-1$'#$0#0,2$)$+6'C' /0--$')0#3$##$+$'$&'/$)'*.#0,'9'39'"&0-(%-#(,' !"#"#B%&&'()*"+,"-./-'!""#$%$&'()'<$&$' $##$&'2$%$'2$#$'(%)(#$+6'I$&-1$#$+'3!&'9'-0' .)#$0$&$'2(&'%(#,)'9'41$'#$0$+'"9',&.++'(%' !""'(%)(#$+'%$/'2$%0+,'$&'#01$%$#'24G6' 41)$'-)&4*1!-)+(/$&6' 0/1#9;-#:/1D'()'/.'5#0&'-0))$+/$'3(-)'0'$)' 34"&# &1)?*# /)# "-9,%+/)1# "# ,/"/-C# 9;-# #$0$3!&2!#/'/.'011$'$&'3!&+4G/'*$/6'J0' "99/#%1,/"/)#9)/4/#5#?9/#,/"/-#:;)/# (+5$3(#$&' /$&3!&' 9' /&(' "9' %0-+0+,;' -#01' '()+"#&1)?**/-#@;)#:,"11#+D)/)/7# ()' /.' 39&' $)' &01)0,' 0++)&G11' (%' 2%!&/(+' #$0#0,2$)$+'3(1)0-1'$&6' !E)# ,"9/4/,# (:&# "9' ()' .)#$0$&' 1(+' 8.-)$&$' #$0$+' )0#' E,8$+,-F' #$0$6' 7$)' 5$)G&' ()' 2%0-' 34"&#H/)/#&1%+/-1/)'18$+)$')0#'/0--$')&$' /.' 2(&' $+' %$#/0,' ,.+-)0,' #$0$"&0-;' -9' 1(+' )0+,$+$;' %0##$' <$&$' %H&)' 3!&+4G/' *$/'' /$+'41$-'0')&9/'*$/'/$'4%&0,$'"&0-$+$'"9' #$0$3!&2!#/$)'-0))6' #$0$*(&1$/$)6'=+'-#01'41+0+,'(%'#$0$+'1&$%$&' #01$%$#'()'/.'2(&'#$0/'5!#0,$+'0')!'9&'!,'-$1-' $%&&'()*"+,"-./-# ;-:/';,/)# 9' 2!#/$' *9+$/$&;'!,'()'#$0$+'1.+'2(&'%H&)'&$,.#$&)' 4G+$+$' 9"+$;' %H&$' !""*$&1-!*' !,' $))$&'1!+-.*"&0-0+/$1-$+'0'/$+'"$&0!/$+6' .++,9'/0--$')&$'3$##$+$K

Vil du ha din mening på trykk i Studvest? • Typiske innlegg ligger på rundt 500 ord. • I noen tilfeller kan lengre innlegg vurderes. • Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere innlegg. Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende. Send inn et debattinnlegg på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no. Lykke til med skrivingen!


STUDVEST

MAGNUS OG MARIE

24. JANUAR 2024

21

SEXSPALTEN

4*5#%0%."#)/6 Frykt ikke! Som regel skyldes det ikke noe farlig, spesielt ikke hvis du er ung første gang det skjer. Tvert imot er det en ganske vanlig tilstand som skaper mye frykt og endring i seksuell aktivitet og lyst.

!"#$%&'()*"%+,')#'!",-+'./,0+,'' +,'1)'0+2-&-$&1%2+$1+,'0+2'034')0'3' 5+,$+'&6"0',%$21'6,)77')#'' &+6&%"4-1+18 9+$2'"$)$:01'&7/,&034;'' ,-&'+44+,',)&'1-4< 0"#$%&)#0",-+=&1%2>+&18$)'

!"*+,-&./0",%# !"#$%#&"'$(#$

!"#$%&'(#)%# !"#$%#&"'$(#$

9),%)+%3/8):3*,%:,'!>#'$,*#'!4*-#'!Z@!&! %(!6,*%(6%!.#-!1#+#!A)5$!.(*!,+$&!A('! (*-'#! $F.>%,.#'9! $,.! $.#'%#'! #11#'! 4%G,-9!#11#'!A('!1(*+)('5+#!#11#'!AF>>5+#! #>5$,-#'!()!"1,-!5!4%12$*5*+#*7!N'!"1,-! 5! 4%12$*5*+! #*#$%#! $F.>%,.! 6(*! .(*! K#.(%,$>#'.5!,>>-(+#$!)(*15+)5$!A#1%! )#1+#!&!$#!,.!-#%!+&'!,)#'!()!$#+!$#1)!#%%#'! %51:#1-5+9!,+!4%#*!#*!&>#*"('!&'$(67 #*! $%4*-7! H#'$,*#'! ,)#'! Z@! "2'! %(! #*! 8/-)/$6#*! ,.%(1#$! ,B#! $,.! .(%>(63 C#%!6(*!6,..#!$,.!#*#$%#!$F.>%,.9!#13 %4'!%51!1#+#*!4(*$#%%!-(!-#!#'!5!#*!(**#*! 6#*! %51! $/-0#11#*#9! ,+! 1(+#$! -#1)5$! ()! 1#'!$(..#*!.#-!:,'!#6$#.>#1!$.#'%#'! '5$56,+'4>>#7 $/-"1/'#*#! ,+! -#1)5$! ()! >',$%(%(7! C#%! #11#'! 4%:1,-7! C#%! 6(*! ,>>$%&! $,.! #%! ,.%(1#$!$,.!#*!.(%>(66#!:,'-5!)/$6#*! #*6#1%%51:#11#!#11#'!6,..#!G#'#!+(*+#'7 Q!.#11,.%5-#*!6(*!-#%!)/'#!#*!+,-!5-=! &!%(!#*!%4'!:,'!&!$M#66#!$#+!:,'!8PQ7!C(! 5**#A,1-#'!-#%!$/-0#11#*#!%'#*+#'!:,'!&! L! >14%$#15+! $#! (%! -#%! 6,..#'! '2-:('+#%! A('! -4! ,+$&! 4%#1466#%! (%! #*! #)#*%4#11! "#)#+#!$#+!,+!,)#'1#)#!>&!)#5#*7 $/-! 6(*! )/'#! "&-#! $6'#..#*-#! ,+! 6M2**$$F6-,.!6(*!)/'#!&'$(6#*7 D('+#*!,+!6,*$5$%#*$#*!>&!#*!4%12$*5*+!)51! $%'#$$#*-#7! 8#1)! ,.! -#%! 5! -#! (11#'! G#$%#! )('5#'#!:'(!>#'$,*!%51!>#'$,*!,+!4%12$*5*+!%51! %51:#11#'!#'!A#1%!4:('15+9!6(*!-#%!:2'#!%51!#*! 8.($6!,+!-($69 4%12$*5*+7!E(*15+)5$!#'!:('+#*!(1%!:'(!"1(*6! #*-'5*+!5!$#6$4#11!1F$%!,+!(6%5)5%#%7 ;31/'.%<%;3+0) %51!A)5%!#11#'!15%%!+419!,+!6,*$5$%#*$#*!6(*! )('5#'#! :'(! *,6$&! %F*%GF%#*-#! %51! *,#! 7+.32)/% 832% %51$%(*-#*! #'! ,B#% 46M#*%! ,+! 4:('15+9!.#*!-#%!#'!)56%5+!&!:&!-#%!4*-#'$26%! %F66#'#!$15.7 -#'$,.! -#%! )#-)('#'7! N6$#.>1#'! >&! !"#% .23*$% ()#% 3**)% $5*#! 6,.>,*#*%#'9! &'$(6#'! 6(*! )/'#! $15%($M#$6(-#! )#-! :,'! :'(6%#$!*,6$&!1(*+%7!H&!)#5!4%!()!>#*5$!6(*! #6$#.>#1!AF>>5+!#11#'!5*%#*$!,*(*#'5*+9! -#%!-#':,'9!()!4156#!&'$(6#'9!"1(*-#$!5**! $#6$4#1%! ,)#':2'"('#! 5*:#6$M,*#'! O8PQR9! 15%%! "1,-! $,.! +5'! #*! '2-! #11#'! "'4*(6%5+! "#%#**#1$#!5!>',$%(%(!#11#'!5!)#1-5+!$M#1-*#! %51:#11#'!#*!,*-('%#%!&'$(67 :('+#!>&!4%12$*5*+#*7 !"#$% &'(% )**)+% ',*-./0/1! "#$%&'! ()! #*! +,-! .#*+-#! $/-0#11#'! $,.! $)2.3 .#'!'4*-%!5!#*!+,-!.#*+-#!$/-)/$6#7! 8/-0#11#*#! 1(+#$! 5! %#$%561#*#9! ,+! %51! %',$$!:,'!(%!-#%!%('!'4*-%!;<!%5.#'!&!1(+#! =*!$/-0#11#9!>',-4$#'#$!-#%!'4*-%!?@@! .5115,*#'!A)#'!-(+7!

H&! :(+$>'&6#%! A#%#'! %51$%(*-#*! A#.(3 %,$>#'.57! I51$%(*-#*! #'! *,#! +(*$6#! .(*+#9! $/'15+! 4*+#9! )51! ,>>1#)#! 5! 12>#%! ()!15)#%7!J#-!(*-'#!,'-!#'!-#%!#%!566#!$&! 4)(*15+!$F.>%,.7!

QSST8IUV8WPXY!I51-#!K,#1!I,'651-$#*


22

EKSPONERT

24. JANUAR 2024

!"#$%&'()"#%*$#+#,'#$#$%-'&."#+'%+/,#%01'121&$,)3/+'#$%#(,#%&'")3('#%4/3.#$%+15%6)$% #",#,%'/3%7%01$'#33#%#,%6/+'1$/#%#33#$%+15%#,8#3'%1(%($#/'%4)$#%0)+9/,#$#$:%

!"#"$% ;#$(#,%4<%*7%'$#%5/,&''#$:

!"#$#%&'('%)*+,(*-$ !"#"$"%&'()*+#

STUDVEST


STUDVEST

24. JANUAR 2024

23

!"#$%&'"$!"&$ !"#$%&'()*

HOROSKOP Ja, ja, nytt år og ny quizmaster. La oss starte med noe av det første som traff landet vårt da vi bikket over i nytt år: et kraftig snøvær. Hva kalles et dyneformet snødekt område som hoper seg opp på grunn av vind (og som kan være gøy å hoppe i)?

(*

Vi ruller også i gang med årets utgave av Melodi Grand Prix. Blant deltakerne finner vi Margaret Berger, som ikke er helt fremmed for MGP-sirkuset. Hva het sangen hun deltok med i 2013 og hvilken plass fikk hun i Eurovision-finalen samme år?

2* 1*

Hva heter den svenske utgaven av MGP?

La oss holde oss til musikk-TV. Nevn minst tre av deltakerne i årets «Hver gang vi møtes».

0* /*

Hvilken norsk konge grunnla Bergen?

Hva heter den amerikanske filmen som tok norske seere med storm i jula, da den viste fram en svært polert og, vil noen si, spesiell utgave av Bergen by?

-*

Og hvilken annen norsk TV-suksess, med tydeligere vestlandsfokus, sto blant andre Johan Fasting og Yngvild Sve Flikke bak før de lagde «Makta»?

+)*

Hvem fikk Nobelprisen i fysikk for å ha formulert teorien om fotoelektrisk effekt?

++*

Hva kalles det å lede vekk elektrisk strøm, for eksempel med en kobbertråd, for å beskytte mot farlig strøm som kan oppstå ved feil i kretsen?

+(*

Neste år skal VM på ski arrangeres i Trondheim. Når ble det sist arrangert der?

+,*$

Hva heter den spansktalende musikksjangeren med et navn som kan oversettes til «stor reggae»?

+-*$

Hvilket navn er Beethovens symfoni nummer 5 bedre kjent under, et navn som kan knyttes til den dystre stemningen i musikkstykket?

()*$

Og for å avslutte denne quizen med sirkelkomposisjon, hvilken aggregattilstand er egentlig snø?

+2*

VANNMANNEN 21. JAN. – 19. FEB.

Hei og hopp din fluesopp! Grip dagen før været griper deg. FISKENE 20. FEB. – 20. MARS

Da fiskene i en atmosfærisk elv grunnstøtte på Merkur skjedde det noe uventet: De fikk barn og nå er det masse selvdød laks i verdensrommet. VÆREN 21. MARS – 20. APRIL

En stor soleksplosjon er ventet, og det vil påvirke Værens underståtter. Det hjelper ikke lenger å ha pupper, nå må du ha pikk også, i alle fall om du vil unngå rosiner i pølsene. TYREN 21. APRIL – 21. MAI

Slagordet til Tuborg er at stilstand er tilbakegang. Dette gjelder for deg også. Det står i stjernene. TVILLINGENE 22. MAI – 21. JUNI

+1*$

I 2024 skal det velges ny amerikansk president. Hvis Joe Biden vinner, og sitter i fire år, hvor gammel kommer vil han være når han trer av?

,*

+/*

Når snøen forsvinner blir Thor forbanna, og sørger for å late vannet oftere enn før. Ingen metrologer innrømmer det, men de aner ikke hvorfor det egentlig regner.

SVAR:

+0*

Hvor mange partier har innvalgte representanter på Stortinget i denne perioden?

Når vi først er i politikkens verden: Det går ikke an å nevne aktuell TV og politikk uten å nevne «Makta». Hva heter mannen til Gro Harlem Brundtland, som vi møter i årets første episode av serien?

Hva heter den massive vinterskoen som først ble laget på 70-tallet, var mest populær på tidlig 2000-tall, og som på mystisk vis har gjort et comeback nå?

Hvilken annen stor begivenhet, som henger sammen med et rundt tall, ble markert i byen samme år?

Joe Biden kommer fra Scranton i Pennsylvania, en by som også er kjent for å være åsted for situasjonskomedien The Office. Hva heter papirselskapet de kontoransatte jobber i?

.*$

+.*

Hvor mange år må du studere for å være ferdig utdannet prest?

1. Ei snøfonn. 2. «I feed you my love», fjerdeplass. 3. Melodifestivalen, populært kalt «mello». 4. Mari Boine, Ingrid Helene Håvik (Highasakite), Emelie Hollow, Ramón Andresen, Matoma, William Kristoffersen og Odin Staveland. 5. Olav Kyrre. 6. My Norwegian Holiday. 7. 10 partier. 8. Arne Olav Brundtland. 9. Heimebane. 10. Albert Einstein. 11. Å jorde. 12. 1997. 13. Trondheims 1000-årsjubileum. 14. 86 år. 15. Dunder Mifflin. 16. Seks år. 17. Moon Boot. 18. Reggaeton. 19. Skjebnesymfonien. 20. Det er selvsagt fast form (is), men i krystallform og iblandet masse luft.

+*

KREPSEN 22. JUNI – 22. JULI

Det er lenge til sesong, og dvalen truer. Om du virkelig trykker hardt, triller terningene og venter på Cola så kommer den tidligere. LØVEN 23. JULI – 23. AUG.

Kleopatra er nærmere oss i tid enn da pyramidene i Egypt ble bygget. Tenk litt på det... JOMFRUEN 24. AUG. – 23. SEP.

Ikke gå over bekken for å hente vann, sies det. Vel, man må knuse noen egg for å lage omelett, så jeg vet ikke, jeg... VEKTEN 24. SEP. – 23. OKT.

En elskelig kvinne vinner ære, voldsmenn vinner rikdom. Velg selv hva du helst vil ha.

STUDENTRADIOEN www.srib.no • DAB & FM 107,8 mhz MANDAG

00:00 Nattsending 08:00 Studentmorgen 10:00 Trigger (r) 11.00 Utenriksmagasinet mir (r) 12:00 Bergensrøverne 13:00 Studentrådet (r) 14:00 Offside (r) 15:00 FOMO 16:00 Radio Nova 17:00 Kollokvien 18.00 Crossfade 20.00 Trigger Bergen 21.00 Krenkelseskanalen (r) 22.00 Studentmorgen (r)

TIRSDAG

00:00 Nattsending 08:00 Studentmorgen 10:00 Bakrommet (r) 11:00 Spillmagasinet 12.00 Menn om Følelser 13.00 Crossfade (r) 15:00 Krølla Laken 16.00 Respect the Queue 18:00 Alternativ mat 20.00 Spillmagasinet (r) 21.00 Søsterselskapet (r) 22.00 Studentmorgen (r)

ONSDAG

00:00 Nattsending 08:00 Studentmorgen 10:00 Bremsespor 11:00 Stuck i Bergen 12:00 No Way 13:00 Kroppslig 14:00 Plutopop (r) 15:00 Good Evening Europe 16.00 Radio Tamil 17:00 Søsterselvskapet 18:00 Kjellerstua 19.00 Kinosyndromet 20.00 Alternativ mat (r) 22.00 Studentmorgen (r)

TORSDAG

00:00 Nattsending 08:00 Studentmorgen 10:00 Studcast 11:00 Bremsespor (r) 12:00 Kinosyndromet 13:00 FOMO (r) 14.00 Gleeklubben 15.00 Premier Leauge og sånt 16:00 Radio Nova 17:00 Livmødrene 18:00 Rainspotting 20:00 Sjukeboksen 22.00 Studentmorgen (r)

LØRDAG

00:00 Nattsending 08:00-23.59 Repriser

STUDENT-TV Se Bergen Student-TV på www.bstv.no

FREDAG

00:00 Nattsending 08:00 Studentmorgen 10.00 Studentrådet 11.00 Plutopop 12:00 Utenriksmagasinet mir 13:00 DiscussTing 14:00 Bakrommet 15:00 Offside 16:00 TimeOut 17.00 Krenkelseskanalen 18:00 Respect the Queue 20.00 Klubb Karma 22.00 Studentmorgen (r)

SØNDAG

00:00 Nattsending 08:00-23.59 Repriser

SKORPIONEN 24. OKT. – 23. NOV.

Gråværsskyer og gråstein. Beruselse og brostein. Dromedarer og dra-til-tryner. Ser du mønsteret? SKYTTEN 24. NOV. – 21. DES.

Du bør høre på jazz framover. Ryktene kommer Zevs i forkjøpet, og forteller at han liker trompet og trombone godt. Har du nok messing? STEINBUKKEN 22. DES. – 20. JAN.

Du trenger ikke stå opp ennå! Med to ministre som jukser i sin viktigste utdanningsoppgave er det aldri så ille at det ikke er godt for noe. Sov videre. Med god samvittighet.


24

BAKSNAKK

24. JANUAR 2024

STUDVEST

APROPOS !"#$#%&'%(()*+,& !"#$%

!"#$"%&

!"#$ %&"$ '("#! "#! $%&! &'%! ()*+,-%*.%&! /0-! 12((! 3%#! ()*! 2! -%1*%4(%-%! "+%-! /+0! 5%#!-%).%-!1-06!7%(!.("-%!#8*%!.4)*(%(!92! :*%.*0&$!"99.833%-%-!$%(!.2!#"$(6

!

!"#$"($/"<#$FP(CN-<=*# Aldri før har det vært så populært å tenke.

>("%0"%$/.($*C3(#!0(!.(8$%&(%-!1*"44%-! ()*! 1)*"."1).(8$%(! )! *)4%! .("-! 10-(! ."3!! 3"-%&! $)&6! 78.(+%.(! /0-! )&(%-+58%(! ,-.$ /.($ 01$ %#%&(*)#! 2! ;'! 92<! =%#! "#! &"%&! 0+! ;0F/%*"-.(8$%&(%&%! )! X*"."XA! 3)&%! 3%$.(8$%&(%-! .&044%-! "1(%! "3! 1"-!2!/?-%!/+0!$%!(%&4%-!"3!2!(%&4%6 /+"-$0&!>%-#%&!1?*%.!*)(%6! E34/="$ G<=H.$ @"#/! %-! ()$*)#%-%! 4"&%J 23($4'$#-"(5$%-!+%*!>%-#%&!;0-%!$).(0&.%&! ;*"##%-A! "#!9-?+%-!.%#!."3!.(8$%&(!1"-! 3%**"3!>-'##%&!"#!@?'$%&A!"#!92!*0&#.! 1?-.(%! #0&#! &2-! /8&! .%((%-! )! #0&#! 3%$! .(0-(%-!+%*!;'%&!92!B-"&.(0$! "#! .*8((%-! (%&4%.(8$)%(6! 92!C"-$&%.< I$J"*$/.($.<<#=0$(%&4(!3'%6!>2$%!92!/+"-$0&! 6.%"%"$5.##"$5"*$1"-(6!D#!*)(%!/0-!;*)((! 5%#!.%-!8(!"#!/+0!$%(!;%('-!1"-!.0318&&%(6! #5"-(! 1"-! 2! 8(+)$%! /"-)."&(%&6! E2! /+0! @"0$ 0"#$ /9&"! "99(04.4-0+%(! +0-! $%(! /0-!>%-#%&!2!;'!92< *)4%+%*! )44%! ;0-%! %&4%*(! 2! 4"33%! )&&! 92!.(8$)%(!1"-!;*"##%-%&!."3!.*"!.%#!"99! 788"$549($:"*; ."3!-?-*%##%-J!"#!.?99%*30&&J1-8%6! ,.<--"=5$ =%%$ =! %&! ;0F/%*"-! /0-! 5%#! 1"-(.0((! ;0-%! ;%.(%#%(! ("! 0+! .'+! 15%**6! I$!1$-=<<"$8.%58C"!)44%!(-"$$!$%(A!3%&!5%#! G)&! ;%-#%&.4%! 4"39).! 9-%)4%-! "3! %-!.&0-(!ON6!@%-!%-!$%(!0*$%-.9"%&#%&%!."3! G%*4%9*0..%&6!7%-!/0-!5%#!)44%!+,-(6 -%$$%-!3%#A!.)%-!/8&A!*)((!.(-03!)!30.4%&6 )"(*"%+

!"#$%#&%#$%'#($#)*&%% +,-%+.#&%)#$/% +0%)1%#&%)#$%2&#.$34

I$J"*$?"*&%#"$'!.()**%!.9?-.32*!+%$!0*(6! H-! E(?-%! %#%&(*)#! %&! 1"-4*%$$! 3".48.<! H-!5"-$%&!%#%&(*)#!"+0*<!H*.4%-!30330! 3%#A!383*%-!/0&!"#!-%44%-!2!.)!&"%!"3! K.38..!)!?'%(W!1?-!/0&!1"-$8Y%-6 23($E#C"(%"$G<<"-!+0-!.(8$)%+0*#%(!%&4%*(6! G%$!.)&%!.9%$%!TZ!2-!92!;04%&!%-!H**%+! $%&!'&#.(%!78.(+%.(!3?(%-6!@8&!409-%(! .%#!%&!9*0..!92!.(8$)%(!+%$!/5%*9!0+!$%&! &'%! "99(04."-$&)&#%&! "3! "3+%&$(%! 0*$%-.9"%&#6! ,.<-3($7FN%$O(C.*!+)**%!#2!X*"."X!1"-$)! /0&! /0$$%! /?'(! .&)((! 1-0! +)$%-%#2%&$%A! "#!1?*(%!/0&!;8-$%!;-84%!$%(!()*!&"%!1"-J &8Y)#6! P!@"%$0"#$"($/%*(!1[-5\+*)#(!45%$%*)#6!=%#! $-)(%-!5"!)!/+0!$)..%!$?$%!1"*4%&%!/0-!.0#(6

!15#-"5#$ 5#9##"$ 3*5'! 92! %&! 8&#! 30&&! ."3!/0$$%!KTM!-8*%.!1"-!*)1%W!8&$%-!0-J ,.($ "%0.$ =88"$ ;-84(! %&! .'$+%.(6! H**%-! K1$ LM$ A3%! #)44! 92! .%*+;%-#)&#.*)&5%&! 3%&A!3%&!5"8-&0*).(%&!"-4%(!-%((!"#!.*%((! 92!:".%&!1"*4%/?#.48*%!$0!/0&!10&(!8(!0(! )44%!2!.&044%!3%$!/036! ;0$%(!92!0&$-%!.(%$%-!%&&!C"-$&%.6! X*"."X!+0-!.(8$)%(!1"-!/036!7%..8(%&!+0-! >=<$?"(*"%5"(%"5$?"*"=5#(=%*!/0-!5%#! /0&!*%)!0+!-%)&.$'-!."3!4*0#$%6! %&$0! ()*! #"$%! 2! ;%.?4%! E(-)*%*0&$%(6! D#!$%&!.4)(8-%&!92!I"..!/0-!5"!/%**%-! 0*$-)!.45%$$6

E0&$-0!>"-F/!32((%!#2!0+!."3! /?'%-%!8($0&&)&#.3)&).(%-!%((%-!2! /0!4"9)%-(!"99!3"(!MN!9-".%&(%&! 0+!30.(%-"99#0+%&!.)&!1-0!0&$-%6! P!IQ!/0-!)3)$*%-()$!)44%!.4-%+%(! &"%!"3!1?*#%&$%!90..0.5%!)! "99#0+%&R!KS!%&!-099"-(!1-0!TUOMA! 8(0-;%)$%(!0+!=6!G%&#%*%A!)39*).%-%.! $%(!0(!9%-."&%-!0+!&"-30*!+%4.(! *)$%-!0+!.(%-4(!.+%44%(!%+&%&)+26! V+!.033%!-099"-(!1?*#%-!$%(!0(!2! 0+.(2!1-0!2!.9).%!45?((!40&!3%$1?-%! )&F%.()?.%!(%&$%&.%-!! "#!;"&$%1"-04(6W -./-01!2314

@"%;$ A"B$ &".($ %"B$ :"A! &2! %-! 5%#! 8(J +%4.*)&#..(8$%&(6!:8**!0+!"99$0#%*.%.*'.(! "#!%-0.38..()9%&$!)!*"33%&%6 H-10-)&#.3%..)#!1*'-!.%."&#%&%!1"-;)6! C2-!5%#!-%(8-&%-%-!/0-!5%#!%&!/?.(A!"#! %&!+2-!)#5%&6! ,-.$58.<$C"*!.%!$0< D"($%'$#"%8"($5%#!0(!-0$)8.%&!5%#!/0-! .409(! 3%#! %-! 1)&! &"46! 7%(! %-! +%*! %&! #-8&&!()*!0(!5%#!.(0$)#!-%(8-&%-%-< E.:#=0=*$"($C"*!*)((!&'.#5%--)#!92!/+0! ."3!*8.4%-!.%#!3%**"3!"#!92!("99%&! 0+!;'15%**%&%6!7%-1"-!/29%-!5%#!0(!5%#! 1"-! 1?-.(%! #0&#! 40&! 4*0-%! 2! ;%+0-%! K&%L! '%0-! &%L! 3%!J()*+,-%*.%&! 8(! /%*%!2-%(6! @=##$%&##'(5F3(5"##! 1"-! MNMO! %-! 2! 1"-;*)! %&!8(+%4.*)&#..(8$%&(A!"#!104().4!#-)9%! 10((!92!>%-#%&!&2-!5%#!4"33%-!()*;04%6 !""#$%&'$()*+,$-../01,234.567783

New year, new you

Returadresse: Studvest Parkveien 1 5007 Bergen

!""# $# %$&&# '()*+)# ,)%),&)*# )*# -.'')*&)"# /0--)&1! 2$-)"# ,)&&)*# ,"3&)"# ,4+.5)*6# +)&# )*# &$+# '.*# 3&5)-,7$"89#

!"#$$ %"&'"()#"*&"$$ %"+#"&,'"#$!! Omforladels


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.