RondomZes 02

Page 1

d e c e m b e r

voor ĂŠn door inwoners van Amstenrade, Doenrade, Oirsbeek, Puth, Schinnen en Sweikhuizen

Participatie vrijwilligers onmisbaar

Iedereen welkom in de Hoeskamer Dubbel Duurzaam Burgerinitiatieftafel gestart!

2 0 1 6

02


in dit nummer

08

04

Participatie van vrijwilligers en verenigingen onmisbaar … en verder 10 12

Dubbel Duurzaam Gezegd en geschreven: Burgemeester Frissen aan het woord

13

Burgerparticipatie in optima forma

14

We doen het voor de lach van de kinderen

19

Burgerinitiatieftafel gestart

Colofon RondomZes is een uitgave voor én door inwoners van Amstenrade, Doenrade, Oirsbeek, Puth, Schinnen en Sweikhuizen. Vragen, suggesties of ideeën? rondomzes@schinnen.nl

02

RondomZes december 2016

Iedereen is welkom in Hoeskamer Koeteleboet

Eindredactie Gemeente Schinnen afd. communicatie, studioZebravink Redactie Redactieraad en afdeling communicatie gemeente Schinnen, Harry Willemsen Fotografie Philip Driessen, Roger Coenders Drukwerk Drukkerij Econoom Concept/vormgeving/realisatie studioZebravink


13

Waarom doen we wat we doen? Beste lezer, De tweede uitgave van RondomZes is een feit. Ook deze keer weer met veel informatie over de transformatie van onze samenleving. Waarom doen we wat we doen? En hoe? Leefbaarheid staat centraal en zelfredzaamheid wordt steeds belangrijker. Gemeente Schinnen werkt steeds meer samen met haar inwoners, maatschappelijke organisaties, hulp­ verleners, verenigingen en ondernemers. En we zorgen voor elkaar! In dit magazine laten we u graag een aantal mooie voorbeelden zien. Daarnaast hebben we de (digitale) dienstverlening hoog in het vaandel staan. Het werken op afspraak is verder geoptimaliseerd en steeds meer producten kunnen digitaal besteld en betaald worden. Met de lancering van onze gemeente app hebben we een nieuwe stap gezet in het verruimen van de digitale dienstverlening. Hiermee anticiperen we op een samenleving die 24/7 online is. Maar er is meer. Neem dus even de tijd en blader eens rustig door RondomZes 02.

Veel leesplezier!

14 december 2016 RondomZes

03


Transformatie informatie

Dorpsontwikkelingsplannen in uitvoering

Participatie van vrijwilligers en verenigingen is onmisbaar Begin 2013 werden ongeveer 200 personen uit de gemeente Schinnen geïnterviewd om boven water te krijgen wat er leeft onder de inwoners van de zes kerkdorpen. Jong en oud, vertegenwoordigers van de verenigingen, ondernemers: ze kwamen allemaal aan het woord. Het waren vruchtbare gesprekken die belangrijke input leverden over de leefbaarheid in de dorpen. Deze informatie is opgenomen in de Dorpsontwikkelingsplannen Schinnen.

“Het verdwijnen van voor­ zieningen uit onze kernen was het belangrijkste gemeen­ schappelijke aandachtspunt in deze gesprekken”, zegt Chris Duyzings, beleidsadviseur welzijn van de gemeente Schinnen. “Dat de leefbaarheid in dorpen door vergrijzing, krimp en ontgroening onder druk staat mag bekend zijn, maar we konden nu op basis van de interviews de knelpunten per kern precies in beeld brengen en vervolgens analyseren. Want we wilden ook de oorzaken van de 04

RondomZes december 2016

problemen achterhalen om nog enigszins invloed uit te oefenen waar dat mogelijk is. De plannen die hieruit ontstonden hebben we Dorpsontwikkelingsplannen genoemd.” Participatiesamenleving Met de Dorpsontwikkelings­ plannen willen we de leefbaar­ heid in de breedste zin van het woord in de zes kerkdorpen verbeteren. De gemeente streeft naar vitale en leefbare kernen waar mensen prettig leven en zo lang mogelijk zelfredzaam

zijn. Chris: “Onze samen­leving transformeert van de klassie­ ke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving waarbij de overheid uitgaat van eigen kracht en zelfredzaamheid van de burger. Mensen die echt hulp nodig hebben worden onder­ steund.” Bijstelling plannen Vanuit de Dorpsontwikkelings­ plannen zijn per kern specifieke uitvoeringsplannen gemaakt (kijk op www.schinnen.nl). In 2015 werd door het Rijk een


IN TER VIEW

december 2016 RondomZes

05


groot aantal taken op het gebied van het sociale domein over­ geheveld naar de gemeenten. Denk aan taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. “Dat had een enorme impact op de Dorps­ ontwikkelingsplannen”, zegt Duyzings, “want het sociale domein raakt rechtstreeks aan de vitaliteit en leefbaarheid in de kerkdorpen. Het gaat onder andere over armoede, werkloos­ heid en eenzaamheid. Niet langer is de invulling van de openbare ruimte maat­ gevend voor de plannen, maar de inrichting van het sociale domein bepaalt ineens de koers. Hierop hebben we vervolgens de focus gelegd. De Dorpsont­ wikkelingsplannen zijn daarom bijgesteld en dat vraagt tijd.”

Invulling openbare ruimte niet langer maat­ gevend voor de plannen Ontmoetingsplekken Vanwege deze transformatieopgave van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is de Nota Uitwerking Cohesie­ gebieden opgesteld. “Hierin hebben we exact beschreven hoe we de leefbaarheid en vitaliteit in de zes kerkdorpen willen behouden, rekening houdend met de verander­ opgave binnen het sociaal domein. Allereerst willen we in alle zes de kernen een soort Hoeskamer en Open Eet­tafel voor inwoners realiseren. Dit is een sociale ontmoetings­ plek waar inwoners binnen kunnen stappen op momenten dat zij dat willen. Gastvrije adressen waar je zonder (zorg)indicatie terecht­ 06

RondomZes december 2016

kunt. In Oirsbeek, Amsten­rade en Schinnen vind je al zo’n Hoeskamer, daarnaast zijn er ook al diverse Open Eettafels. “We willen graag ondersteunen in de realisatie van een en ander, maar uitgangspunt is dat inwoners zelf de kar trekken. Als gemeente hebben wij uit­sluitend een faciliterende functie. Uitgangspunt is dat dergelijke voorzieningen door vrijwilligers gerund worden, al dan niet in samenwerking met commerciële partijen. Het is niet meer van deze tijd om te denken dat een gemeente voor alles oplossingen in huis heeft. Natuurlijk nemen we onze verantwoordelijkheid waar nodig, maar participatie van vrijwilligers en verenigingen is onontbeerlijk”. Startmoment Een mooi voorbeeld hiervan is het gemeenschapshuis in Schinnen dat in 2017 een geheel nieuw exploitatiemodel krijgt. Een groot aantal verenigingen maakt gebruik van het gemeen­ schapshuis. Fanfare St. Caecilia, toneelvereniging St. Joseph, KBO Schinnen, ZijActief, carnavalsvereniging de Schinöster en de bridgeclub uit Oirsbeek zijn hier voorbeelden van. Sinds begin van dit jaar wordt het gebouw niet meer commercieel geëxploiteerd. Dit was voor de gemeente aan­ leiding om met de verenigingen te overleggen over een nieuw exploitatie­model. Chris Duyzings: “Een innovatief exploitatiemodel waarbij de gebruikers zelf meehelpen om het gemeenschapshuis te runnen. Alleen zo kunnen we deze locatie in de toekomst behouden, daarvan hebben we alle betrokkenen doordrongen.” In mei vond de eerste bijeen­ komst plaats. Alle verenigingen uit Schinnen waren uitgenodigd om mee te denken over een nieuw exploitatiemodel. Sindsdien is er nog een aantal bijeenkomsten geweest. Op verzoek van de gemeente heeft Spirato, het Limburgse

Leefbaarheid en vitaliteit in kerkdorpen behouden steunpunt voor gemeenschaps­ accommodaties, ondersteuning geboden. Stichting Chris: “In deze ­gesprekken is unaniem besloten dat de oprichting van een stichting de beste oplossing is voor het voortbestaan van het gemeenschapshuis. In deze stichting zijn de verenigingen vertegenwoordigd die gebruik maken van het gebouw plus schutterij St. Sebastianus. Zij maken (nog) geen gebruik van het gebouw, maar willen wel mede de verantwoordelijkheid ervoor dragen. De stichting krijgt het beheer over het zalen­ gedeelte en betaalt hiervoor een maatschappelijk verantwoorde huurprijs aan de gemeente. De verenigingen kunnen uiteraard in de zalen activiteiten organiseren, die extra inkomsten opleveren.” Nieuwe toekomst In het voorste gedeelte van het gemeenschapshuis wordt een brasserie gevestigd, die gerund wordt door een commerciële partij. Chris: “Oorspronkelijk was het de bedoeling om per 1 januari 2017 met het nieuwe exploitatiemodel te starten. Dit was echter niet haalbaar. Waarschijnlijk hebben we 2 à 3 maanden langer nodig voordat het gemeenschapshuis kan beginnen aan zijn nieuwe toekomst.”


PLINTHOS: WAT JE AANDACHT GEEFT, GROEIT!

Gemeente Schinnen werkt alleen op afspraak. U heeft zo kortere wachttijden, meer privacy en de medewerkers kunnen zich beter voorbereiden op het gesprek met u. Een afspraak maakt u zelf online via www.schinnen. nl. U kunt 24 uur per dag een afspraak inplannen, wijzigen of annuleren. Maak een afspraak minimaal 2 dagen van te voren. Geen internet? Bel ons op T 14 046. Openingstijden gemeentehuis Loketten burgerzaken, vergunningen, participatie (= werk & inkomen) en Wmo Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

09.00 - 12.00 uur 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 19.30 uur 09.00 - 12.00 uur 09.00 - 12.00 uur

Plinthos (gevestigd in de voormalige steenfabriek in Schinnen) is een plek waar zorg en welzijn voor jeug­ digen hand in hand gaan met praktijkgericht onderwijs en arbeid. Het is een beleef­ omgeving en ontmoetings­ plek in ontwikkeling, die staat voor duurzaam bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Receptie Ma/Di/Do/Vrij 08.30 - 17.00 uur Woensdag 08.30 - 19.30 uur

Kijk voor de actuele openingstijden altijd op www.schinnen.nl

Vrijwilligersavond Hartveilig Schinnen zeer geslaagd Interessant, waardevol en geslaagd zijn enkele uitspraken van de meer dan 60 vrijwillige burgerhulpverleners van reanimatienetwerk Hartveilig Schinnen, die aanwezig waren in gemeenschapshuis Schinnen. Onder het genot van een kop koffie met vlaai werd de avond geopend en werd de inzet van de vele vrijwilligers geroemd. De demonstratie van de ambulancedienst viel zeer in de smaak, maar ook de ervaringen van een gereanimeerde maakten diepe indruk. Het succesvolle project Hartveilig Schinnen gaat zijn AED netwerk uitbreiden met AED’s die bij particulieren, ondernemers en verenigingen zijn ondergebracht. De gemeen­ te neemt het onderhoud en de materialen van deze AED’s voor haar rekening.

KOR TNIE UWS

Een uitgangspunt dat prima past bij gemeente Schinnen, maar ook bij de toekomstige fusiegemeente die ‘leven en werken in het landschap’ hoog in het vaandel heeft. In een groene omgeving maken kinderen en jongeren kennis met landschap en natuur en krijgen ze grip op hun toekomst. Op de hoogte blijven of persoonlijk kennis maken? info@plinthos.nl of kijk op www.plinthos.nl

Ook als burgerhulpverlener aan de slag? info@lifepuls.nl

Belinda Basstra, burgerhulpverlener

december 2016 RondomZes

07


Iedereen is welkom in Hoeskamer Koeteleboet

Wat fijn dat je er bent! Het is een bekende plek in Amstenrade: Hoeskamer Koeteleboet. Inwoners kunnen hier terecht voor een kop koffie of om deel te nemen aan verschillende activiteiten. De coördinatie is in handen van netwerkorganisatie OZO. Enthousiaste vrijwilligers verzorgen de meeste begeleiding. Tijd om hen een bezoekje te brengen. Hoeskamer Koeteleboet in Amstenrade is in 2014 geopend en ondersteunt inwoners die dat nodig hebben. De opdracht van de gemeente om haar inwoners zo goed mogelijk aan de samenleving te laten deelnemen vloeit voort uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Schinnen maakt hiervoor gebruik van de diensten van OZO. Deze netwerk­organisatie werkt samen met buurtcentra, zorgaanbieders, verenigingen en gemeenten en organiseert arrangementen voor mensen met een hulpvraag. Sociale contacten We worden hartelijk verwelkomd door Arend te Velde (48), Wmo-makelaar bij OZO. “Deze Hoes­ kamer is een prachtige, succesvolle voorziening”, zegt hij. “Er komen voldoende mensen, met name ouderen die behoefte hebben aan sociale contac­ ten en aanspraak. Ze drinken een kop koffie, lezen de krant, leggen samen een kaartje of praten wat met elkaar. Er komen ook mensen met een bepaalde sociale hulpvraag (met betrekking tot bijvoorbeeld eenzaamheid en armoede). Zij worden in eerste instantie geholpen door onze professionele, agogisch geschoolde buurthuismedewerker.” José Zoet (78) uit Amstenrade is een vaste bezoeker van de Hoeskamer. Ze komt wekelijks een potje kaarten. Ze is haar inmiddels overleden buurvrouw nog dankbaar dat zij haar een aantal jaar geleden onder de arm nam om mee te gaan naar de Koeteleboet. “Ik kom niet zo makkelijk bij mensen thuis over de vloer, dat doe ik liever niet. Voor mij is deze maandag een gezellig uitje waarbij ik andere mensen leer kennen. Binnenkort kom ik ook op woensdag, zo leuk vind ik het.” 08

RondomZes december 2016

Waardevol Vrijwilliger Sami Al Homaidi (29) kaart deze maandagochtend met José Zoet mee. Hij is al bijna 2 jaar vrijwilliger bij de Koeteleboet en kent de bezoekers goed. “Ik hou van oudere mensen. Ze doen me denken aan mijn ouders in Soedan die ik al heel lang niet meer heb gezien. Ik hoop dat zij net zo goed worden ondersteund als de mensen hier.” Sami geniet van het samenzijn met de bezoekers. “Ik help vanuit mijn hart en sommigen helpen mij. Bijvoorbeeld met het leren van de Nederlandse taal.” José Zoet: “Sami is een schat van een jongen. Hij staat altijd voor ons klaar.” “Gastvrijheid, dat is misschien wel het belangrijkste kenmerk van Hoeskamer Koeteleboet”, zegt Arend te Velde. “Bij binnenkomst niet meteen focussen op een probleem of een hulpvraag, maar eerst gewoon belangstelling tonen voor de bezoeker: Wie ben je? Waar heb je zin in? Wat heb je nodig? Wat fijn dat je er bent! We plakken geen etiketten op mensen om verkeerde beeldvorming te vermijden. De Hoeskamer is niet alleen voor bejaarden of gehandicapten of anderszins. Nee, Hoeskamer Koeteleboet is er voor iedereen!”

Hoeskamer Koeteleboet is op maandag en woensdag open van 10.00 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur.


Transformatie informatie

HOESKAMERS IN DE GEMEENTE

BLIK VANG ER

Schepenbank Oirsbeek Oirsbekerweg 2a 6438 HC Oirsbeek 046 442 33 29 schepenbankoirsbeek.nl • Hoeskamer / dorpsdagvoor­ziening: koffie en een praatje, activiteiten zonder zorgindicatie • Repaircafé: oude spullen gratis gerepareerd! • Sjepedisco: disco voor jongeren met een beperking • Open Eettafel JIS (Jeugd Initiatief Schinnen) en KBO Burgemeester Pijlsstraat 1e 6365 CG Schinnen 046 443 49 07 info@hetjis.nl / hetjis.nl • Hoeskamer / dorpsdagvoor­ziening: koffie en een praatje, activiteiten zonder zorgindicatie • Beperkte Open Eettafel • Boodschappendienst • Computercursussen voor ouderen • Wandelclub voor ouderen Gemeenschapshuis Koeteleboet De Gijselaar 55 6436 AT Amstenrade 046 442 19 56 • Hoeskamer / dorpsdagvoor­ziening: koffie en een praatje, activiteiten zonder zorgindicatie • Open Eettafel

december 2016 RondomZes

09


Dubbel Duurzaam De gemeente Schinnen start in 2017, samen met de Natuuren Milieufederatie Limburg het project Dubbel Duurzaam. We willen hiermee de particuliere woningvoorraad in Schinnen verduurzamen en levensloopbestendig maken. Inwoners moeten en willen immers langer in hun eigen woning blijven wonen. Door een combinatie te zoeken van levensloop­ bestendige maatregelen en energiebesparende maatregelen kan de woning langer duurzaam gebruikt worden en houdt de bewoner geld over. Wat bieden we u met Dubbel Duurzaam? U krijgt een energiescan van uw woning voor € 35,- en/of een zorgscan van uw woning voor € 35,-. Hiermee krijgt u inzicht in de meest aantrekkelijke energiebesparingsmogelijkheden. U weet daarmee precies wat er nodig is om langer veilig, gezond en comfortabel in uw woning te blijven wonen.

U kunt kleine energiebesparende en levensloop­ bestendige maatregelen (bijvoorbeeld tochtstrips en anti-sliptegels) bestellen. U kunt een voordelige financiering afsluiten via de duurzaamheidslening van de Provincie Limburg tegen een rente die aanzienlijk lager is dan een gangbare lening. U kunt kiezen voor advies en ontzorging met betrekking tot het aanbrengen van maatregelen. Hoe werkt het? U vraagt als woningeigenaar een energie- en/of een zorgscan aan om de mogelijkheden van uw woning in beeld te brengen. De scan wordt uit­ gevoerd door een Dubbel Duurzaamcoach die een bezoek brengt aan uw woning. De mogelijkheden,

10

RondomZes december 2016


op het gebied van levensloopbestendigheid en/ of energiebesparing, worden samengevat in een onafhankelijk advies. U kunt op basis van dit advies vervolgens voor bepaalde maatregelen kiezen. De Dubbel Duurzaamcoach biedt u ook een pakket van kleine materialen aan, bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorfolie en/of spaarlampen. Desgewenst kunt u die gratis laten aanbrengen door de medewerkers van het energieteam van Dubbel Duurzaam. Uit het advies kunnen ook ‘grotere maatregelen’ komen, bijvoorbeeld van bouwkundige- of van installatietechnische aard. Denk hierbij aan isolatie en zonnepanelen. Dubbel Duurzaam adviseert in het offertetraject en gedurende de realisatie van de grote maatregelen, indien u dat wilt. Om deze werkzaamheden uit te voeren, worden ook lokale bedrijven benaderd. Dit stimuleert de lokale economie en biedt de regio extra werk­ gelegenheid. Bovendien worden door de project­ matige aanpak kwaliteitseisen gesteld en scherpe prijzen bedongen. Meedoen? Wilt u meedoen met Dubbel Duurzaam? Vanaf 1 januari 2017 kunt zich aanmelden via www.dubbel-duurzaam.nl.

december 2016 RondomZes

11


Gezegd en geschreven!

Uw input is waardevol

Tijdens deze sfeervolle decemberdagen kijk ik graag vooruit naar de vele uitdagingen en kansen die 2017 ons gaat bieden. Ondanks dat ik niet teveel achterom kijk, wil ik toch stilstaan bij 1 november van dit jaar. Op deze bijzondere dag hebben de raden van Onderbanken, Nuth en Schinnen (ONS) het herindelingsontwerp vastgesteld: een uniek moment in het proces om te komen tot één nieuwe gemeente op 1 januari 2019. Ook uniek omdat inwoners van de drie gemeenten actief betrokken worden bij de herindeling. Tijdens de inwonersbijeenkomsten (april en september) in de kernen van Onderbanken, Nuth en Schinnen heeft u meegedacht en gepraat over onze nieuwe gemeente. Tevens zijn we op pad gegaan in onze nieuw te vormen gemeente. College- en raadsleden zijn op 12 november op tour gegaan (op pagina 18 een foto-impressie) om met u hierover van gedachten te wisselen. Uw input is waardevol voor de strategische visie van de nieuwe gemeente. Een visie die gebaseerd is op een aantal thema’s die we samen met u gaan invullen: een gemeente die veel meer is dan de som der delen. Wat de inhoud betreft licht de titel van deze visie ‘Leven en werken in het Landschap’ een tipje van de sluier. Onze ligging is uniek. Het zou mooi zijn als we ONS kunnen ontwikkelen tot een ‘groene schil’ rond de verstedelijkte gebieden van de oude mijnstreken. We leven namelijk in het decor van een prachtige groene omgeving. Dit moeten we koesteren én uitbouwen evenals pareltjes zoals de Rode Beek en de Geleenbeek. Een sterke economie en werkgelegenheid als motor voor de leefbaarheid. Ook hier zie ik weer een unieke kans om te werken aan versterking door te verbinden. Een voorbeeld hiervan is de Turbo-rotonde die de A76 bij Nuth en de binnen- en buitenring verbindt met ons groene landschap. Maar ook deelname aan IBA (Internationale Bau Ausstellung) kan onze ONS-omgeving een boost geven. We gaan onze innovatieve, toekomstgerichte en duurzame projecten, die passen binnen de gedachte van de ‘groene schil’ tussen Schimmert en Schinveld, daar indienen. IBA stimuleert namelijk maatschappelijke veranderingen. Kortom, genoeg om samen met u naar uit te kijken en aan te pakken. Maar voor nu wens ik u fijne feestdagen toe en een gezond, gelukkig en kansrijk 2017!

Léon Frissen burgemeester Gemeente Schinnen

12

RondomZes december 2016


Transformatie informatie

VRIJ WILLI GER Ruim drie jaar geleden nam Annelies Wijts-Verbocht uit Thull het initiatief om haar buurtschap eens grondig onder handen te nemen: het oogde rommelig en op de straten en wandelpaden lagen regelmatig hoopjes afval. Via een brief die ze huis-aan-huis bezorgde, nodigde Annelies buurtbewoners uit om mee de handen uit de mouwen te steken. Daar werd heel positief op gereageerd. Sindsdien trekt een grote groep er ieder jaar op uit om Thull weer schoon voor de dag te laten komen. Annelies: “Een paar jaar geleden was er gemopper in Thull over rotzooi op straat en in het groen. De troep was voor veel inwoners (en mij) een doorn in het oog. Hier moest iets aan gedaan worden vond ik, zonder daarbij meteen alleen maar richting gemeente te kijken. Ik besloot om in actie te komen en daarbij de hulp in te roepen van mijn buurtgenoten. Als we Thull schoon wilden houden, moesten we er ook zelf iets aan doen!

Burgerparticipatie in optima forma

Veel rotzooi Twintig mensen reageerden op mijn oproep en samen gingen we in 2013 voor de eerste keer op pad. Van de gemeente kregen we vuilniszakken, prikkers en veilig­ heidshesjes, kruiwagens regelden we zelf. Die eerste actie was in vele opzichten een succes. Niet alleen haalden we veel rotzooi op, de deelnemers kwamen ook dichter bij elkaar. Samen in verbondenheid voor een schoon buurtschap. Thull, gelegen in het groen en omringd door heuvels, is een idyllische plek om te wonen en recreëren en dat willen we zo houden! Burgerparticipatie Vier jaar houden we nu al een dergelijke schoonmaak­ actie, telkens in maart vlak voor de lente. De groepen bestaan altijd uit zo’n twintig personen, de kinderen niet meegeteld. De bereidheid om mee te helpen is groot. Het is een vorm van burgerparticipatie waar we met ons allen trots op zijn. We zijn gestopt met mopperen en hebben het initiatief en de verantwoordelijkheid genomen om zelf iets aan het probleem te doen. Samen, vooral dat laatste is belangrijk. De schoon­ maakacties versterken daarnaast de saamhorigheid in het buurtschap. Na afloop wordt steevast getrakteerd op koffie met vlaai. De laatste twee jaar bij de Alfa Brouwerij, we hopen dat dit zo blijft. Lente We houden de schoonmaakactie één keer per jaar. Vaker is niet nodig. Weet je waarom? De buurtbewoners houden dagelijks een oogje in het zeil. Als iemand iets ziet liggen, wordt dat vaak gelijk opgeraapt. Ieder jaar ruimen we zo minder afval op. Volgend jaar maart trekken we er voor de vijfde keer op uit. Een mooi moment, want de lente is dan niet meer ver weg. ”

december 2016 RondomZes

13


DIT ZIJN WIJ Vrijwilligster Elly Mengelers (voorheen lerares basisschool De Sprong):

“Sinds mijn pensioen in 2014 houd ik één keer per week als vrijwilliger toezicht in ’t Wipke. De meeste kinderen ken ik bij naam, want ik kom nog wekelijks op Basisschool De Sprong en heb contact met de kinderen en hun ouders. De meeste ouders die ook vrijwilliger zijn, heb ik vroeger nog in de klas gehad. Het contact met de kinderen in de speeltuin geeft me veel plezier. Ik hoop hier nog lang mee door te mogen gaan.”

14

RondomZes december 2016


Transformatie informatie

Al veel jaren is speeltuin ‘t Wipke in Oirsbeek een geliefde plek voor kinderen en hun ouders. Van medio april tot medio oktober wordt dagelijks na schooltijd gebruik gemaakt van de speeltuin. ’t Wipke wordt volledig gerund door enthousiaste vrijwilligers. Voorzitter Gerard Extra van het bestuur van de speeltuin: “We doen het allemaal voor de lach van de kinderen.”

We doen het voor de lach van de kinderen Gerard Extra, vader van drie kinderen in de leeftijd van 4, 8 en 9, is al vier jaar voorzitter van de speeltuin. Het volledige bestuur bestaat uit zes personen, allemaal vrijwilligers. De bestuursleden houden samen met andere vrijwilligers toezicht in de speeltuin. “We zijn allemaal ouders van kinderen die komen spelen, dan gaan de inspan­ ningen vanzelf wat makkelijker. Je krijgt veel terug voor het plezier van de kinderen.” Veiligheid Speeltuin ’t Wipke is tijdens het seizoen gratis toegankelijk voor kinderen tot en met twaalf jaar.

Het onderhoud van de ongeveer twintig speeltoestellen en het toezicht op de kinderen wordt gedaan door ongeveer dertig vrijwilligers, voornamelijk ouders, maar ook senioren. Gerard: “We letten uiteraard heel goed op veilig spelen. Alle toestellen worden jaarlijks gekeurd en voldoen aan de gewenste veiligheidsnormen.” Functie “Speeltuin ’t Wipke heeft een belangrijke maatschappelijke functie in Oirsbeek”, zegt Extra. “Zowel de basisschool als het kinderdagverblijf en de peuter­ speelzaal in Oirsbeek maken buiten de openingstijden

december 2016 RondomZes

15


gebruik van de speeltuin. Als bestuur juichen we dat toe, want het betekent auto­ matisch nieuwe klandizie.” “De inwoners van Oirsbeek dragen ’t Wipke een warm hart toe”, constateert Extra. “Dat merken we ieder jaar in de zomer tijdens de collecte die we dan houden: de mensen geven altijd gul. Ook het lokale bedrijfsleven is nooit te beroerd om de beurs te trekken voor de speeltuin. Daar zijn we het dorp zeer erkentelijk voor. En met de gemeente Schinnen hebben we een prima verstand­ houding en werken we goed samen.” Klimpyramide Het geld is hard nodig voor het jaarlijkse onderhoud aan de speeltoestellen en af en toe de aankoop van een nieuw toestel. Afgelopen zomer is een prachtige vier meter hoge klimpyramide aan­ geschaft. “Die toestellen kosten veel geld”, licht Extra toe. “Deze aanschaf konden

16

RondomZes december 2016

we doen dankzij de bijdrage van de Rabobank. Op dit moment zijn we ook bezig om fondsen te benaderen voor noodzakelijke onder­ houdswerkzaamheden”.

Vrijwilligster Leonie Rietbergen (moeder):

Oproep “Mijn kinderen van 8 en 9 vinden het hartstikke Extra hoopt dat zich voor leuk dat mama vrijwilligster in ’t Wipke is komend speelseizoen en ik vind het leuk om met ze naar de speeltuin weer nieuwe vrijwilligers te gaan. Sinds een jaar houd ik één keer per week melden om toezicht te toezicht. We hebben het met de groep vrijwilligers houden in de speeltuin. heel gezellig samen, de speeltuin is een ideale “Er is namelijk onder de plek om bij te kletsen. Eén keer per jaar vrijwilligers altijd wel wordt er – als beloning voor ons werk – verloop. Zodra kinderen een pannenkoekenmiddag voor alle ouder worden verliezen ze vrijwilligers en hun partners hun interesse in de speeltuin georganiseerd. en zie je ook dat hun ouders Leuk hè.” afhaken. Daarom kunnen we altijd nieuwe mensen gebruiken. Het is hartstikke leuk om gezamenlijk deze leuke voorziening in stand te houden en we doen er onze kinderen een groot plezier mee.”

’t Wipke heeft een facebookpagina waar activiteiten en nieuwtjes worden vermeld: facebook.com/hetwipke

V.l.n.r. Elly Mengelers, Leonie Rietbergen en Gerard Extra


Nieuwe inwoners warm ontvangen

KOR TNIE UWS

Op dinsdag 15 november werden de nieuwe inwoners van onze gemeente gastvrij ontvangen door het college van burgemeester & wethouders in de Alfa Brouwerij in Thull. Na de koffie volgde een korte inleiding en werden de aanwezigen in groepen verdeeld. Zo kon men in een klein­schalige setting in gesprek gaan met burge­meester Frissen en wethouders Wolff, Van der Broek en Quadvlieg. Er werd geanimeerd met elkaar van gedachten gewisseld over mobiliteit, duurzaamheid, herindeling ONS en dorps­ont­wikkelingsplannen. Er kwamen veel interessante vragen en opmerkingen aan bod. We kijken terug op een succesvolle avond die volgend jaar zeker een vervolg krijgt!

Gemeente Schinnen lanceert eigen app Om te anticiperen op de huidige samenleving die 24/7 online is, heeft gemeente Schinnen sinds 1 november haar eigen app. Dienstverlening staat in Schinnen hoog in het vaandel. Door het gebruik van moderne communicatiemiddelen wil de gemeente dicht bij haar inwoners staan. Met de app blijft u voortdurend en overal op de hoogte van het laatste

gemeentelijke nieuws. Daarnaast kunt u eenvoudig een afspraak maken, wegwerkzaamheden bekijken en wandelroutes inzien. Als u pushberichten accepteert, kan de gemeente u direct informeren over belang­rijke zaken. De app is beschikbaar voor Android- en iOS-toestellen en te downloaden via de play- en appstore

december 2016 RondomZes

17


KOR TNIE UWS

Herindeling Onderbanken, Nuth en Schinnen

De nieuwe gemeente‌ van u, van mij, van ons!

Telefonisch contact met de gemeente Het telefonisch contact met de gemeente verloopt via het Klanten Contact Centrum (KCC), T 14 046. Dit is het gezamenlijke nummer van de gemeenten in de regio Westelijke Mijnstreek. U wordt hier te woord gestaan door telefonisten, die erop getraind zijn zo veel mogelijk van uw vragen te beantwoorden. Als het nodig is leidt het KCC sommige vragen door naar gespecia­liseerde medewerkers. Klanten Contact Centrum T 14 046 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

18

RondomZes december 2016

Zaterdag 12 november ONDERONS TOUR


Transformatie informatie

Burgerinitiatieftafel gestart! In gemeente Schinnen zijn er veel mooie activiteiten en initiatieven van burgers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Deze burgerinitiatieven en verzoeken om ondersteuning werden tot voor kort beoordeeld en wel of niet toegekend door de gemeente. Omdat de gemeente haar inwoners echter zelf wil laten bepalen wat goed voor hen en de omgeving is, is een Burgerinitiatieftafel opgericht. Deze tafel gaat ondersteuningsverzoeken van burgerinitiatieven beoordelen. Over aanvragen tot € 10.000 kan de Burgerinitiatieftafel zelfstandig beslissen. De raad heeft voor 2016 een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld. Werving en aanpak In januari en februari van dit jaar heeft de werving van de deelnemers aan de tafel plaats­ gevonden. Via Goed Nieuws, de website en social media (Twitter en Facebook) is een oproep geplaatst. We zijn dan ook zeer verheugd met de vele aanmeldingen en enthousiaste reacties. De Burgerinitiatieftafel bestaat op dit moment uit 26 inwoners, afkomstig uit alle zes de kernen van de gemeente. De eerste bijeen­ komst heeft inmiddels plaatsgevonden en in de aansluitende periode hebben de deelnemers gezocht naar

een geschikte werkvorm en werkwijze voor de tafel.

Regeling Ondersteuning Burgerinitiatieven Dit heeft geresulteerd in de Regeling Onder­steuning Burgerinitiatieven Schinnen 2016 (www.schinnen.nl). Op 28 juni is de regeling formeel vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Sinds 1 juli 2016 worden ondersteunings­verzoeken voor burgerinitia­tieven én aanvragen voor activiteiten­ subsidies beoordeeld en getoetst door de Burger­initiatieftafel. Het ondersteuningsverzoek

van burgerinititatief Park de Oirsprong in het eerste initiatief dat is beoordeeld en goed­gekeurd. Zij ontvangen een bijdrage voor het behoud en de ontwikkeling van de sportboulevard als kloppend hart voor sport en bewegen. Het bevorderen van de samenwerking tussen de sportverenigingen, de realisa­ tie van een Open Club en op termijn de uitbouw tot een hotspot voor recreatie en toerisme.

Wist u dat… De besluiten van de transformatietafel worden gepubliceerd op www.schinnen.nl!

Interesse om deel te nemen aan de Burgerinitiatieftafel? Meld u dan aan bij mevr. Sylvia Frijns-Houben gemeente Schinnen T 046 443 92 39 s.houben@schinnen.nl

december 2016 RondomZes

19


n e g a d t s e e f e Fijn en een 7 1 0 2 g i d e o p s r o vo Wij nodigen u van harte uit om met ons te toosten op het nieuwe jaar! U bent maandag 9 januari van 19.00 tot 20.30 uur welkom op onze nieuwjaarsreceptie in Gemeenschapshuis Oud Dorp (Hagendorenweg 10, Amstenrade).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.