Page 1

urbanism / architecture / projection / engineering


SM CTURE TION ERING


Jest třeba často a mnohdy v duchu a v mysli přemítati a pomocí destiček, výkresů nebo čeho jiného si v modelech předem zformovati v příslušných rozměrech celé stavební dílo a jeho jednotlivé části neškodným přidáváním nebo ubíráním formovati a předvésti si, čím, jakou a jak velkou má býti budoucí stavba, aby člověk po dokončení práce nemusel litovati toho, co udělal. Leone Battista Alberti


1990+ Předkládané portfolio bylo vydáno u příležitosti dokončení třístého stavebního záměru, který byl navržen a následně realizován Ateliérem EIS v období od roku 1990 do roku 2012. Jedná se o výběr stavebních objektů, souborů staveb a investičních záměrů, které byly v převážné míře dokončeny, případně se připravují do realizace. Jsou zde rovněž informativně uvedeny i některé soutěžní návrhy. Vlastní předkládaná struktura prací je koncipována tak, že charakterizuje současnou i minulou práci Ateliéru EIS.

The presented portfolio was issued at the opportunity of completion of the three-hundredth construction project designed and subsequently implemented by „Atelier eis“ in the period from 1990 to 2012. The contents is the selection of buildings, complexes of buildings and investment goals finished for the most part or prepared for implementation. In form of information, also some proposals for competitions are contained here. The submitted structure of work is designed in the way characterising the present as well as the past work of Atelier eis. Das vorgelegte Portfolio wurde anlässlich der Fertigstellung des dreihundertsten Bauvorhabens ausgegeben, das durch das „Atelier eis“ im Zeitraum von 1990 bis 2012 projektiert und anschließend realisiert wurde. Es handelt sich um eine Auswahl von Bauobjekten, Baukomplexen und Investitionsvorhaben, die großteils fertig gestellt wurden bzw. zur Realisierung vorbereitet werden. Zu Informationszwecken sind hier auch einige Wettbewerbsentwürfe aufgeführt. Die vorgelegte eigene Struktur der Leistungen ist so konzipiert, dass sie die gegenwärtigen und auch früheren Leistungen des Ateliérs EIS charakterisiert.


01

OBCHODNĚ-EKONOMICKÉ CENTRUM BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU České Budějovice, 1996 Stavba spojuje funkce manažerského, obchodního a reprezentačního centra se službami pro veřejnost i zaměstnance Budějovického Budvaru. Architektura včetně technologického a technického vybavení je koncipována tak, že vytváří nástupní reprezentativní objekt do areálu Budějovického Budvaru. Jedná se o objekt, který je řešen na bázi přírodních materiálů (sklo, kámen) v kombinaci s celkovým ozeleněním objektu. The building combines functions of a managerial, business and representation center with services for the general public and employees of the Budvar brewery. Its architecture, including the technological and technical equipment, has been designed to form a representative entrance building of the Budvar brewery complex. The building uses natural materials (glass, stone) in combination with omnipresent greenery. Der Bau stellt eine Funktionsverbindung des Managements-, Geschäfts- und Repräsentationszentrums dar, in dem Dienstleistungen für die Öffentlichkeit und auch für die Mitarbeiter von Budweiser Budvar erbracht werden. Die Architektur der technologischen und technischen Ausstattung ist so konzipiert, dass sie ein repräsentatives Eingangsobjekt zum Areal von Bundweiser Budvar bildet. Es geht um ein Objekt, dessen Gestaltung auf Naturmaterialien (Glas, Stein) in Kombination mit gesamten Grünanlagen des Areals basiert.


OBCHODNĚ-EKONOMICKÉ CENTRUM BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU


OBCHODNĚ-EKONOMICKÉ CENTRUM BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU

1.

2.

3.


4.

1. řez objektem v prostoru vstupní haly 2. pohled východní z uliční fronty 3. půdorys 1. nadzemního podlaží 4. rohová část budovy z prostoru křižovatky ulic. Strukturovaná prosklená fasáda z ohýbaných skel v kombinaci s kamenným obkladem


OBCHODNĚ-EKONOMICKÉ CENTRUM BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU

1. patrová hala 4. nadzemního podlaží - nástupní prostor do kanceláří a salonků 2. konferenční salonek 3. vstupní hala s výtahy v 1. nadzemním podlaží 4. jídelna zaměstnanců včetně výdejního bloku 5. restaurace pro veřejnost v prostoru 1. nadzemního podlaží

1.

2.


3.

4.

5.


1.

1. 2. pohled na objekt z dvorní části zástavby 3. pohled na rohovou centrální část budovy od křižovatky ulic 4. 5. propojení starého a nového objektu ve dvorní části zástavby

2.


OBCHODNĚ-EKONOMICKÉ CENTRUM BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU

3.

4.

5.


02

POLYFUNKČNÍ DŮM U ČERNÉ VĚŽE

České Budějovice, 1995

Celková rekonstrukce vnitřních prostor a fasády domu, nacházejícího se v historickém centru Českých Budějovic v bezprostřední blízkosti městské dominanty - Černé věže The project involved an overall refurbishment of interior premises and façade of a building situated in the historical center of České Budějovice, in the immediate proximity of the town’s dominant - the Black Tower Ein Gesamtumbau der Innenräume und Fassade eines Hauses, das sich im historischen Kern der Stadt Böhmisch Budweis befindet, und zwar in unmittelbarer Nähe zu der Stadtdominante - zum Schwarzen Turm.


03

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - EGE

České Budějovice, 1997

Stavba administrativní budovy je situována na rozhraní industriální a obytné zóny města. Jedná se o rekonstrukci a dostavbu obchodně-administrativního objektu, který je vstupní branou do výrobněprůmyslového areálu. Architektonicky je budova pojata jako kompozice dílčích na sebe navazujících částí, které spolu vytváří jednotný celek. Opláštění objektu je řešeno v kombinaci bílých odstínů kámen, ocel, sklo. The office building is situated at the borderline between the town’s industrial and residential sections. The project involved refurbishment and completion of an office and business facility which serves and an entrance into the company production and industrial complex. In terms of architecture, the building has been designed as a composition of mutually linked parts forming an integral unit. The building jacket is a combination of white shades of stone, steel and glass. Dieser Bau eines Verwaltungsgebäudes befindet sich an der Grenze der Industrie- und Wohnzone der Stadt. Es geht um den Umbau und Ausbau eines Geschäfts- und Verwaltungsobjektes, das ein Eingangstor zum Produktions- und Industrieareals darstellt. Architektonisch ist dieses Gebäude als eine Komposition von aneinander anschließenden Teilen konzipiert, die gemeinsam einen einheitlichen Komplex bilden. Die Ummantelung des Objektes ist in einer Kombination von weißen Farbtönen - Stein, Stahl, Glas - entworfen.


ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - EGE 1.

1. pohled na objekt z uliční fronty - východní strana 2. půdorys přízemí - 1. nadzemní podlaží 3. příčný řez administrativní částí objektu 4. řez nástupní patrovou halou s interiérovou zahradou 5. pohled na jižní část objektu s horizontálními okny v prostoru kanceláří vedení společnosti a vertikální prosklenou částí vstupní haly se zahradou

2.


3.

4.

5.


pohled na objekt z uliční strany, včetně rekonstruovaného sociálního bloku pro zaměstnance a vstupní brány do výrobního areálu

1.

2.

3.


ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - EGE

1. detail čelní fasády 2. vstupní hala 1. nadzemního podlaží 3. požární únikové schodiště 4. pohled na centrální - nástupní část budov

4.


04

AUTO PALACE PRAHA Praha, 1997

Jedná se o nový moderní automobilový areál o celkové rozloze 36 000 m2, který vyrostl na místě bývalého autoservisu. Součástí tohoto areálu je prodejní a výstavní plocha o rozloze 1 800 m2 (jedna z největších ve střední Evropě). Nově vybudované prostory jsou schopny poskytovat kompletní servisní služby v návaznosti na moderní technologické vybavení, včetně lakoven, ekologické myčky a skladu náhradních dílů atd.. A new car sales and servicing complex with the total area of 36 000 m2 has been developed on the grounds of a former car service station. The complex features a showroom with the area of 1 800 m2 (one of the biggest in Central Europe). The newly developed premises offer comprehensive car servicing thanks to modern technological equipment, including paint shops, environmentally safe car wash, warehouse of spare parts etc. Es handelt sich um ein modernes Autoareal im Gesamtausmaß von 36 000 m2, das an Stelle der ehemaligen Autoreparaturwerkstatt errichtet wurde. Ein Bestandteil dieses Areals ist die Verkaufs- und Ausstellungsfläche im Ausmaß von 1 800 m2 (eine der größten in Zentraleuropa). In den neu errichteten Räumen kann man vollständige Serviceleistungen erbringen, und zwar im Anschluss an die moderne technologische Ausstattung einschließlich Lackierereien, ökologischer Waschanlage und eines Lagers für Ersatzteile etc.


1. 1. pohled na vstupní část objektu, ve kterém jsou situovány prodejní a výstavní plochy a kanceláře. 2. vstupní část do prodejního a výstavního prostoru z pohledu od parkoviště před objektem. 3., 4., 5. pohled na provozní část objektu z prostoru od dálnice

2.

3.


AUTO PALACE PRAHA

4.

5.


05

DŮM - U KAŠNY Český Krumlov, 1999-2004

Rekonstrukce historických objektů v chráněné památkové zóně UNESCO Českého Krumlova. Objekt tvoří samostatný blok vyčleněný dvěma veřejnými komunikacemi. Jednotlivé návrhy a realizace plně respektují historickou podstatu objektu. The project involved refurbishment of historical objects in the UNESCO designated historical area in Český Krumlov. The houses form a separate block outlined by two public roads. The individual designs and implemented projects fully respect the historical essence of the houses. Es handelt sich um einen Umbau von historischen Objekten in der Zone unter dem UNESCO- Dankmalschutz in Böhmisch Krumau. Das Objekt bildet einen selbständigen Block, abgegrenzt durch zwei öffentliche Straßen. Einzelne Entwürfe und Realisierung berücksichtigen vollständig die historische Basis dieses Objektes.


DŮM - U KAŠNY

1.

2. 1. pohled na objekt z prostoru Široké ulice v Českém Krumlově 2., 3. pohled na druhou stranu objektu z prostoru Soukenické ulice

3.


interiéry objektů


06

ZIMNÍ STADION ČESKÉ BUDĚJOVICE České Budějovice, 2002

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu stávajícího stadionu na víceúčelovou halu pro 6 500 sedících diváků. Součástí objektu jsou dvě samostatné ledové plochy. Hlavním architektonickým akcentem je kompaktní těleso střechy - vznášejícího se disku, který sjednocuje hmotovou konfiguraci všech řešených částí areálu. Zimní stadion je situován do bezprostřední blízkosti historického centra města. The project included refurbishment and completion of the existing stadium in order to develop a multi-purpose hall with 6 500 seats. The building also includes two separate ice rinks. The main architectural feature of the building is a compact roof body - floating disc - which integrates volume configurations of all concerned parts of the complex. The winter stadium is located in the immediate proximity of the town’s historical center. Es handelt sich um einen Umbau und Ausbau des bestehenden Eisstadions, wodurch diese zu einer multifunktionalen Halle für 6 500 sitzende Zuschauer wird. Ein Bestandteil dieses Objektes stellen zwei separate Eisflächen dar. Den architektonischen Hauptakzent stellt ein kompakte Dachkörper dar - ein schwebendes Diskus, das die Massenkonfiguration von allen gestalteten Teilen dieses Areals unifiziert. Das Eisstadion befindet sich in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern.


ZIMNÍ STADION ČESKÉ BUDĚJOVICE

1.

2.


3. 1. pohled východní - nástup 2. pohled západní 3. půdorys 1. nadzemního podlaží 4. půdorys 4. nadzemního podlaží 5. podélné a příčné řezy objektem 6. interiér hlavní haly 7. interiér hlavní haly

4.

6.

5. 7.

5.

5.


nástupní prostor stadionu situovaný mezi halou I a halou II, překrytý horizontální deskou, která zastřešuje celý areál


ZIMNÍ STADION ČESKÉ BUDĚJOVICE


ZIMNÍ STADION ČESKÉ BUDĚJOVICE

1.

2.

3.

4.

1. pohled na zimní stadion od řeky Vltavy - západní pohled 2., 3., 4. západní fasáda objektu stadionu


nástup ke stadionu po lávce, která vede přes řeku Vltavu


ZIMNÍ STADION ČESKÉ BUDĚJOVICE


07

OBCHODNĚ-ADMINISTRATIVNÍ ZÓNA České Budějovice, 2009

Rekonstrukce a dostavba souboru staveb na obchodně-administrativnÍ centrum, které se nacházejí v rozšířené památkové zóně Českých Budějovic. Výstavba je součástí centrální pěší zóny města, které vytváří kulisu a zásadní oživení na úrovni parteru budov. The project included refurbishment and completion of a group of buildings to develop an office and business center in the greater designated historical zone in České Budějovice. The project is a part of the town’s central pedestrian zone which forms its backdrop and brings substantial animation to the ground floor level of the buildings. Der Umbau und Ausbau eines Komplexes von Bauten zum Verwaltungs- und Geschäftszentrum. Diese Bauten befinden sich in der erweiterten denkmalgeschützten Zone von Böhmisch Budweis. Dieser Ausbau ist ein Bestandteil der zentralen Fußzone der Stadt, die eine Kulisse und beträchtliche Belebung auf der Ebene des Parterres von Gebäuden bietet.


38


OBCHODNĚ-ADMINISTRATIVNÍ ZÓNA

1.

1.

2.


1.

1.

3.

3.

1. pohled na nově zrekonstruovanou uliční frontu budov 3.

2. situace zástavby 3. interiéry objektů


08

OBCHODNÍ CENTRUM FONTÁNA Teplice, výstavba 2011–2013

Předmětem výstavby je nové obchodní centrum vnitroměstského charakteru situované do centra lázeňského města do prostoru Náměstí Svobody, které nahradí původní městskou zástavbu. Základní snahou projektového řešení bylo přirozené propojení parteru objektu s okolními pěšími zónami, náměstím a lázeňskou promenádou. Objekt má 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží. Celková plocha obchodních prostor je 20 000 m2. The construction of a new business park with intraurban nature situated in the centre of the spa town around the square Náměstí Svobody aimed to replace the original urban development. The main idea of the project was to provide a natural link of the main floor of the building with the adjacent pedestrian zones, the square and the spa promenade. The building has 2 basement and 6 above-ground storeys. The total area of the commercial space is 20 000 m2. Der Gegenstand dieses Projekts ist ein neues Einkaufszentrum vom innerstädtischen Charakter, das im Zentrum der Kurstadt Teplice, auf dem Svoboda Platz entstehen und durch welches die ursprüngliche Bebauung ersetzt werden soll. Das Ziel dieses Projekts war es, das Erdgeschoss des Objektes mit der anliegenden Fußgängerzone, dem Stadtplatz und der Kurpromenade zu verbinden. Das Objekt hat zwei Kellergeschosse und 6 Obergeschosse. Die Gesamtfläche der Geschäftsräume beträgt 20 000 m2.


OBCHODNÍ CENTRUM FONTÁNA

1.

2.

3.


5.

1. pohled na objekt z náměstí Svobody 2. pohled na objekt z lázeňské promenády 3. interiér objektu 4. pohled na objekt v prostoru pěší zóny města 4.

6.

5. půdorys 2. nadzemního podlaží 6. řez objektem


09

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - MUZEUM BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU České Budějovice, 2005

Jedná se o stavbu, do které jsou umístěny reprezentativní prostory pro návštěvníky Budějovického Budvaru. Zároveň je zde situována výstavní expozice pivovarnictví jako dynamická forma prezentace. Příběh budějovického piva. Stavebně se jedná o rekonstrukci, kdy hlavním architektonickým cílem bylo vytvoření vyvážené hmotové kompozice vůči stávající zástavbě. The building hosts representative premises for the visitors to the Budvar brewery. There is also an exhibition about brewing in form of a dynamic presentation called “ the story of beer in České Budějovice“. The center is a refurbished building and the main objective of its architectural design has been a balanced composition of volumes in relation to the existing development. Es handelt sich um ein Gebäude, in dem Repräsentationsräume für Besucher von Budweiser Budvar errichtet sind. Gleichzeitig befindet sich hier eine Ausstellung zum Thema „Bierbrauerei“ als eine dynamische Präsentationsform - „Geschichte des Budweiser Biers“. Baulich geht es um einen Umbau, dessen bautechnisches Ziel war, eine symmetrische Massenkomposition gegenüber der bestehenden Bebauung zu bilden.


NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - MUZEUM BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU

1.

2.


1., 2. pohledy na objekt z uliční fronty do prostoru vstupní haly 3. podélný a příčný řez objektem 4. půdorys 1. nadzemního podlaží 3.

4.


NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - MUZEUM BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU


průchod do areálu pivovaru v návaznosti na vstup do muzea - detaily konstrukčního a materiálového řešení

detail řešení nezávislého propojení budov v kombinaci materiálů nerez, sklo, kámen - odvodnění pomocí chrličů do zelených ploch


1. interiér vstupní haly 2. interiér a stavební řešení v prostoru vystavní expozice

1.

2.


NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - MUZEUM BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU


NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - MUZEUM BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU

1.


1. pohled z dvorní části na exteriér vstupní haly - svým oboustranným prosklením jak do ulice tak do dvora. Vytváří zároveň průhled do areálu pivovaru 2. pohled z dvorní části na exteriér budovy, ve které se nachází výstavní expozice - spodní část budovy je kompletně zasklepena - v patře jsou umístěny kanceláře

2.


10

REKONSTRUKCE HOTELU ZVON České Budějovice, 2001–2003

V návaznosti na koncepční studii celkové rekonstrukce hotelu Zvon, který je umístěn v samotném centru Českých Budějovic na náměstí Přemysla Otakara II., se postupně provádějí jednotlivé části této stavby. V rámci první etapy výstavby byl upraven parter celého objektu včetně dílčích obchodů, vybudovány restaurace, banka a propojovací pasáž. Veškeré návrhy rekonstrukce akceptovaly historický význam komplexu budov, do kterých integrovaly moderní technologie. Individual stages of the project are being performed based on a conceptual study of a general refurbishment of the Zvon hotel, situated in the very center of u České Budějovice in its main square (náměstí Přemysla Otakara II.). The first stage included redevelopment of the ground floor of the entire building, including individual shops, development of new restaurants, a bank and an interconnecting arcade. The refurbishment involved integration of modern technologies while the design recognized historical values of the building complex. Im Anschluss an eine Konzeptstudie des gesamten Umbaues des Hotels „Zvon“, das sich direkt im Budweiser Stadtkern, auf dem Platz „Přemysla Otakara II.“, befindet, werden Einzelteile dieses Baues schrittweise ausgeführt. Im Rahmen des ersten Bauabschnittes wurde das Parterre dieses Objektes einschließlich einzelner Geschäfte baulich geändert, es wurden Restaurants, eine Bank und eine Verbindungspassage errichtet. Alle Entwürfe des Umbaues berücksichtigten die historische Bedeutung dieses Gebäudekomplexes, in den moderne Technologien integriert wurden.


REKONSTRUKCE HOTELU ZVON

1. vstupní portál do hotelové pasáže, která vytváří propojení ulic 2., 5. hotelová pasáž s recepcí 3. loubí hotelu s jednotlivými nově vybudovanými vstupy do jednotlivých prostor hotelového komplexu 4. kancelářská část budovy - banka, která je součástí hotelu 6. pohled z českobudějovického náměstí na komplex budov hotelu Zvon 7. půdorysy, řezy, pohledy z koncepční studie, podle které postupují jednotlivé etapy výstavby

1.

2.

3.


6.

7.

5.

4.


11

CITY PARK CB České Budějovice, zahájení výstavby 2012

Jedná se o komplex dvou samostatně stojících budov v blízkosti centra Českých Budějovic a to administrativní a obytné. Tyto budovy se vzájemně tvarově a výškově respektují a společně vytváří architektonickou kompozici, která citlivě reaguje na dané místo, tedy na jedné straně komunikační systém a na druhé straně řeka Vltava a zeleň v centru města. A complex of two standalone buildings nearby the downtown of České Budějovice, administrative and residential. These buildings respect one another in terms of shape and height and form together an architectural composition responsive in a sensitive way to the given location, that is on one side the communication system and on the other side the river Vltava with downtown greenery. Es handelt sich um einen Komplex von alleinstehenden Gebäuden in der Nähe des Stadtkerns von Budweis - bestehend aus einem Bürogebäude und einem Wohngebäude. Beide Gebäude stehen in gegenseitigem Einklang, dies hinsichtlich deren Form und Höhe und bilden gemeinsam eine architektonische Komposition, die auf den vorhandenen Standort empfindlich reagiert. Das Gelände ist auf der einen Seite an das Verkehrssystem und auf der anderen Seite an den Fluss Moldau und die Grünanlagen des unmittelbaren Stadtzentrums angeschlossen.


CITY PARK CB

1.

1. pohled na bytový komplex 2. pohled na administrativní budovu 3. situace zástavby 2.

4. variantní řešení administrativní budovy


3.

4.

4.


CITY PARK CB


12

DŮM NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ Praha, 2011

Cílem přestavby byla celková revitalizace a dostavba objektu z roku 1913, který byl postaven ve stylu historizující secese a moderny. Snahou projektového řešení bylo začlenění objektu (především na úrovni parteru) do kontextu Václavského náměstí, jakožto velkoměstského bulváru při zachování svého původního polyfunkčního využití. Prostor vnitrobloku objektu byl kompletně zastřešen a dostavěn do úrovně osmi nadzemních podlaží. The reconstruction was aimed to globally revitalize and finish the construction of a building dated back in 1913, built in historicist Art Noveau and modern style. The design endeavoured to incorporate the building (mainly at the main floor level) into the context of the Wenceslas Square as the city boulevard while retaining its original polyfunctional use. The interior space was fully roofed and the construction elevated to an eight-storey building. Das Ziel des Umbaus war die gesamte Revitalisierung des bestehenden Objekts aus dem Jahr 1913 und der Ausbau eines zusätzlichen Objektes, das im historisierenden Sezessionsstil wie auch im Stil der Moderne errichtet werden sollte. Das Ziel des Projekts war es, das Objekt (insbesondere in der Erdgeschossebene) in den Kontext des Raums des Wenzelsplatzes einzusetzen und einen Groȕstadtboulevard auszubilden, dies unter der Einhaltung der ursprünglichen polyfunktionellen Nutzung des Raums. Der Raum des Innenblocks wurde vollständig überdacht und bis zum Niveau des achten Obergeschoss ausgebaut.


DŮM NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

2.

1. pohled na objekt z prostoru Václavského náměstí 2. příčný řez objektem 3. podélný řez objektem 1.

4. detailní řešení vnitrobloku objektu


3. 4.

4.

4.

4.

4.


13

DŮM U VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice, 2003

Jedná se o samostatně stojící administrativně-obchodní objekt, který byl zrealizován jako 1. etapa výstavby v souladu s koncepční studii zpracovanou pro dané území. The free standing building is an administrative and business facility implemented as the 1st stage of development in agreement with a conceptual study prepared for the given territory. Es handelt sich um ein selbständig stehendes Verwaltungs- und Geschäftsobjekt, das als 1. Bauabschnitt in Übereinstimmung mit der für das gegebene Gebiet erstellten Studie realisiert wurde.


DŮM U VÝSTAVIŠTĚ

1.

1. celkový pohled na objekt z východní strany - 1. etapa výstavby 2. řešení vstupu do objektu

2.

3. pohled na objekt ze severní strany - z uliční fronty od českobudějovického výstaviště 4. koncepční studie plánované zástavby


3.

studie

4.


14

CB CITY CENTER České Budějovice, 2007

Jedná se o administrativně-obchodní stavbu, která je situována v bezprostřední blízkosti centra města. Architektonicky je objekt řešen jako pohledový pravoúhlý rastr betonových horizontálních a vertikálních prvků s ustupujícími skleněnými výplněmi. Celým objektem se nese duch inteligentní budovy se sofistikovaným systémem řízení budovy. Součástí budovy jsou dvě vnitřní atria, která mají prosklené střechy. The project features office and business premises and is situated in the immediate proximity of the town’s center. In terms of architecture, the building is a rectangular modular grid of horizontal and vertical elements made of raw concrete with receding glass panels. It is imbued with a spirit of an intelligent building with a sophisticated facility management system. The building also features two indoor atriums with glass ceilings. Es handelt sich um einen Verwaltungs- und Geschäftsbau, der sich in unmittelbarer Nähe zum Standzentrum befindet. Bautechnisch ist dieses Objekt als ein rechtwinkliger Sichtraster von horizontalen und vertikalen Betonelementen mit rückspringenden Glasfüllungen konzipiert. Das ganze Objekt wirkt als ein intelligentes Gebäude mit einem sophistischen Gebäudesteuerungssystem. Einen Bestandteil dieses Gebäudes stellen zwei Innenatrien dar, die verglaste Dächer haben.


CB CITY CENTER

1.

2.


3.

1. pohled na objekt z jihovýchodní strany 2. východní strana objektu 3. půdorysy a řezy objektem

pĥíĆný ĥez

4. situace objektu - širší vztahy

podélný ĥez

první nadzemní podlaží 4.

druhé nadzemní podlaží


CB CITY CENTER


INTERIÉRY 1. vstupní část - E-ON 2. prostor pro panoramatické výtahy 3. barová část restaurace 4. obchodní pasáž 5. restaurace 6. bar - bufet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. kavárna E-ON 8. vnitřní atrium I


CB CITY CENTER

8.

8.

8.

4.

7.


CB CITY CENTER

vnitřní atrium II


STUDIE

studie - varianta řešení


1. ustupující patro v 6. nadzemním podlaží, které vytváří balkon 2., 3., 4. detaily fasády - kombinace betonu a skla 5., 7. severní pohled na objekt od centra města 6. ustupující nároží objektu

1.

2.


CB CITY CENTER

5.

4.

6.

4.

3.

7.


15

OBCHODNÍ STŘEDISKA BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU České republika, 1998–2001

Jedná se o soubor staveb na území České republiky (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Teplice, Mladá Boleslav, České Budějovice), které zajišťují distribuci produktů Budějovického Budvaru. Součástí každé stavby jsou administrativní, prodejní a skladové prostory. A set of projects on the territory of the Czech Republic (Prague, Brno, Ostrava, Pilsen, Pardubice, Teplice, Mladá Boleslav, České Budějovice) which provide for distribution of Budvar brewery products. Each project includes office, sales and warehouse premises. Es handelt sich um einen Komplex von Bauten auf dem Gebiet der Tschechischen Republik (Prag, Brünn, Ostrau, Pilsen, Pardubice, Teplitz, Mladá Boleslav, Böhmisch Budweis), durch welche die Distribution der Produkte von Budweiser Budvar sichergestellt wird. Büro-, Verkaufs- und Lagerräume sind ein Bestandteil jedes von diesen Bauten.


1.

2.

3.

4.

5.

6.


OBCHODNÍ STŘEDISKA BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU

1. obchodní středisko Mladá Boleslav 2. sklad propagace se vstupním prostorem České Budějovice 3. obchodní středisko Praha 4. obchodní středisko Pardubice 5. obchodní středisko a prodejna České Budějovice 6. obchodní středisko a prodejna České Budějovice

OBCHODNÍ STŘ EDISKO

OBCHODNÍ STŘ EDISKO

BUDĚ JOVICKÝ BUDVAR - PIVO SVĚ TOVÉ ZNAČ KY

PRODEJNA


16

AUTOCENTRUM PORSCHE CB České Budějovice, 2006

Soubor staveb pro automobilový průmysl zajišťující kompletní prodejní a servisní služby pro značky - AUDI , WV a ŠKODA. Součástí areálů jsou rovněž výstavní prostory jednotlivých značek. The project included a set of buildings for car dealers providing comprehensive services for the car makes AUDI, WV and ŠKODA. The complexes also include showrooms for the individual makes. Ein Komplex von Bauten für die Autoindustrie, der vollständige Verkaufs- und Serviceleistungen für die Marken - AUDI , WV und ŠKODA - erbringt. Ein Bestandteil dieses Areals sind auch Ausstellungsräume einzelner Automarken.


AUTOCENTRUM PORSCHE CB

1.

2.

2.


1. autocentrum pro vozy Volkswagen 2. autocentrum pro vozy Audi 3. exteriérové pohledy na objekty 4. schematické řezy objekty 5. Volkswagen interiér 6. Audi interiér

4.

1.

3.

5.

5.

6.

3.


AUTOCENTRUM PORSCHE CB

1.

1. autocentrum pro vozy Škoda 2. interiérové řešení objektu pro vozy Škoda

2.

4.

2.

2.

3. celkový pohled na areál Porsche auto 4. schématický řez objektem


3.

vizualizace areรกlu Porsche auto

situace


17

OEC JERONÝMOVA České Budějovice, 2001

Novostavba objektu je situována do blízkosti nejrušnější nákupní zóny ve městě na území rozšířené památkové zóny. Stavba respektuje okolní zástavbu a zachovává výškové a tvarové parametry území. The new building is situated in the proximity of the busiest shopping zone in the town, still on the territory of a greater designated historical center. The building respects the surrounding development and maintains all parameters of the territory in terms of heights and forms. Der Neubau dieses Objektes befindet sich in der Nähe zu der verkehrsreichsten Einkaufszone der Stadt, auf dem Gebiet der erweiterten Denkmalschutzzone. Der Bau berücksichtigt die umliegende Bebauung und die Höhen- und Gestaltungsparameter dieses Gebietes.


OEC JERONÝMOVA

2.

1.

3.4.

BILLA


1. pohled na objekt z uliční fronty 2. prostor 1. nadzemního podlaží potravinový market 3. kancelářská část objektu 4. půdorys a řez objektem 5. situace

5.

1.


18 VILA TREE Teplice, 2008 Rekonstrukce a dostavba historické vily v centrální části města Teplice. Citlivá přestavba zachovává v maximální míře původní architekturu, kterou dále bezkonfliktně rozvíjí. The project consisted in refurbishment and completion of a historical villa in the central part of the town of Teplice. The sensitive reconstruction maintained the original architecture to the maximum extent and further developed it without introducing any conflicts. Ein Umbau und Ausbau dieser historischen Villa im Zentralteil der Stadt Teplitz. Der gefühlvolle Umbau berücksichtigt maximal die ursprüngliche Architektur und entwickelt diese konfliktlos weiter.

19

VILA DATAPARTNER České Budějovice, 2010 Rekonstrukce a dostavba historické vily v chráněné památkové zóně města České Budějovice. Objekt vily je situován v těsné blízkosti městského muzea, se kterým vytváří jeden kompoziční celek The project consisted in refurbishment and completion of a historical villa in the designated historical zone in České Budějovice. The villa is situated in the immediate proximity of the town’s museum and forms an integrated composition unit with the museum. Ein Umbau und Ausbau dieser historischen Villa in der denkmalgeschützten Zone der Stadt Böhmisch Budweis. Das Objekt dieser Villa befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Stadtmuseum, mit dem dieses Objekt


20

QATAR - FOUNTAIN HOUSE Doha, 2010 Jedná se o generační vilu, která je situována do rezidenční části města DOHA, severozápadně od centra. Objekt je navržen jako třípodlažní o zastavěné ploše 980 m2, s ohledem na řešení uzavřených atrií. This is a generational villa, situated in a residential area of DOHA city, northwest of the city centre. The villa is designed with three-stories with a built-up area of 980 m², and features an enclosed atrium design solution. Es handelt sich um eine Generationsvilla, die sich im Residenzstadtteil der Stadt DOHA befindet und nordwestlich vom Stadtzentrum liegt. Diese Villa ist als ein dreistöckiges Bauobjekt entworfen, mit einer verbauten Fläche von 980 m2, und zwar mit Rücksicht auf die Lösung geschlossener Atrien.


21

RESTAURACE MASNÉ KRÁMY České Budějovice, 2007

Rekonstrukce a dostavba objektu Masné krámy (původní objekt založen ve 14. století) navázala na rekonstrukci z roku 1953. Současný návrh plně respektuje stávající historické hodnoty objektu, do kterých citlivě integroval nové technologie a materiály (včetně přiznaných pivních tanků), které slouží pro plné uspokojení zákazníků této kultovní pivnice. Nově byla řešena výstavba sociálního objektu ve vnitrobloku, včetně kuchyňského provozu. Refurbishment and completion of the Masné krámy (Meat Market) restaurant continued the refurbishment completed in 1953 (the original building dates back to the 14th century). The current design fully respects historical values of the building and it has integrated new technologies and materials in a sensitive way (including exposed beer tanks) to ensure complete satisfaction of guests of this iconic beerhouse. The project included a completely new object with washrooms and kitchen inside the building block. Der Umbau und Ausbau des Objektes vom Restaurant „Masné krámy“ (das ursprüngliche Objekt wurde im 14. Jahrhundert gegründet) schloss an den Umbau vom Jahr 1953 an. Der aktuelle Entwurf berücksichtigt vollständig die bestehenden historischen Werte dieses Objektes, in welches neue Technologien und Materialien (einschl. der sichtbaren Biertanks) gefühlvoll integriert wurden, die den Gästen dieser „Kultbierstube“ zu ihrer vollen Zufriedenheit dienen. Neu wurde der Bau eines Sanitärobjektes im Innenblock entworfen, und zwar einschließlich des Küchenbetriebs.


RESTAURACE MASNÉ KRÁMY


stavební a interiérové řešení prostoru restaurace


1.

2.


RESTAURACE MASNÉ KRÁMY

3. 1. půdorys, pohledy a řezy architektonického řešení stavby 2. centrální loď restaurace 3. pohled na vstupní část do restaurace 4. pohled na zadní štít

4.


22

NÁRODNÍ KNIHOVNA Praha, 2009

Studie soutĕžního návrhu výstavby národní knihovny v Praze na Letenské pláni. Soutĕžní návrh spojuje veškeré podmínky zadání s ohledem na její využití a zadané regulativy stavby.

A

C

The study was submitted in the competition for the national library on Letenská pláğ in Prague. Our design met all speciÀcations of the competition relating to its use and speciÀed regulation conditions.

SETBACK LINE - OVERGROUND VIP

A

SETBACK LINE

- OVERGROU

ND AFTER

2040

B

VIP

BOOKSHOP

SET BAC

K LIN E

-UNDER

GRO

UND

CHANGING ROOM

SET BAC

B EXHIBITION

RELAXATION ZONE

K LIN E

-UN DER

GROUN

D AFT

VIP

B

MLH

CAFÉ

VIP

AFTER 2040 VIP

C

SETBACK LINE -UNDERGROUND

ER 204

0

Die Studie eines Ausschreibungsentwurfs des Baues der Nationalbibliothek in Prag, auf dem Letná-Feld. Dieser Ausschreibungsentwurf erfüllt sämtliche Auftragsbedingungen mit Rücksicht auf die Nutzung und die vorgegebenen Bauregulative.

A


NÁRODNÍ KNIHOVNA

224,0


23

REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÉHO PALÁCE Praha, 2010

Pĥedmĕtem soutĕžního projektového návrhu je dostavba a rekonstrukce PRĬMYSLOVÉHO PALÁCE v Praze vĆetnĕ nového ĥešení urbanistického ztvárnĕní pĥedpolí objektu s vazbou na pĕší propojení s prostorem Kĥižíkovy fontány. Navrhované ĥešení rekonstrukce posouvá palác do souĆasné doby pĥi respektování jeho historické podstaty a zachování „ducha“ pĭvodní stavby. The subject of the proposed design is the completion and reconstruction of the INDUSTRIAL PALACE in Prague, including a new urban design solution to the palace facade with a pedestrian link to the area featuring the Krizik fountain. The proposed solution for the reconstruction brings the palace back to the present, while still respecting its historical nature and preserving the spirit of the original building. UMBAU DES INDUSTRIEPALASTES Der Gegenstand des Projektentwurfs sind Ausbau und Umbau des INDUSTRIEPALASTES in Prag einschließlich einer neuen städtebaulichen Gestaltung des Vorfelds dieses Bauobjektes in Bezug auf die Fußgängerverbindung mit dem Raum des Kĥižíks Springbrunnen. Die entworfene Lösung des Umbaus bringt den Palast in Gegenwart unter Berücksichtigung seiner historischen Substanz und ursprünglichen Baus.


24

PASIVNÍ BYTOVÉ DOMY České Budějovice, 2012

Předmětem výstavby jsou bytové domy realizované v okrajové části Českých Budějovic. Cílem projektu bylo vytvořit kvalitní bydlení v architektonicky zajímavém objektu s maximálním snížením spotřeb na energetickou náročnost budovy. Bytové domy byly realizovány v pasivním standartu, s důslednou jižní orientací bytů v návaznosti na dispoziční řešení. Bytové domy byly oceněny v rámci celostátní soutěže Ministerstvem pro místní rozvoj jako architektonicky kvalitní projekt jednoho z největších pasivních bytových domů v České republice. The construction of residential units located on the outskirts of České Budějovice. The project was aimed to provide high-quality housing in a building attractive from the architectural point of view with maximum reduction of the consumption for building energy performance. The residential units were completed in the passive standard with thorough southward orientation of apartments relative to the layout solution. The residential units won the award by the Ministry for Regional Development in the national competition as the premium architectural project of one of the largest passive residential units in the Czech Republic. Der Gegenstand des Aufbaus sind Wohnhäuser, erbaut am Rande von Budweis. Das Ziel des Projektes war es, Qualitätswohnen in einem architektonisch interessanten Objekt zu errichten, und zwar mit der maximalen Reduzierung des Energiebedarfs des Objektes. Das Bauwerk wurde als Passivhäuser entworfen und erbaut, mit einer konsequenten südlichen Orientierung der Wohnungen im Anschluss auf die Gesamtdisposition. Die Wohnhäuser wurden im Rahmen eines gesamtstaatlichen Wettbewerbs des Ministeriums für regionale Entwicklung als architektonisches Qualitätsprojekt eines der größten passiven Wohnhäuser in der Tschechischen Republik ausgezeichnet.


25

OBCHODNÍ CENTRA Česká republika

V období od roku 1995 do roku 2012 atelier eis navrhl a zajišťoval realizaci vice než 60 obchodních center na území celé České republiky i mimo ni. Tato centra byla variantně řešena jako soubor staveb, městská centra nebo jako samostatně stojící objekty. Jednotlivé zakázky byly zajišťovány od prvotních koncepčních zastavovacích studii přes projekt až po realizaci a kolaudaci. Zde publikované objekty jsou dílčí profilací skladby provedené práce. In 1995–2012 atelier eis designed and provided for implementation of more than 60 shopping centers throughout the Czech Republic and also abroad. The centers have been designed in variants as sets of buildings, town centers or free standing buildings. The individual jobs included activities from the earliest development studies, to designing, implementation and certificate of practical completion. The projects published here include representative examples of the performed works. Im Zeitraum vom Jahr 1995 bis zum Jahr 2012 wurden vom Atelier eis mehr als 60 Geschäftszentren auf dem Gebiet der Tschechischen Republik und auch außerhalb der Republik entworfen. Diese Zentren wurden optional konzipiert, und zwar als Baukomplex, Stadtzentren oder als selbständig stehende Objekte. Einzelne Aufträge wurden von primären Konzept- und Bebauungsstudien über Projekte bis zur Realisierung und Kollaudierung abgewickelt. Die hier präsentierten Objekte bilden eine Teilprofilierung der Struktur von geleisteten Arbeiten dar.


OBCHODNÍ CENTRA


OBCHODNÍ CENTRA


OBCHODNÍ CENTRA


OBCHODNÍ CENTRA


OBCHODNÍ CENTRA


26

VRATA JADRANA Chorvatsko - Rijeka, projekt 2008–2012

Jedná se o novostavbu víceúčelového obchodního centra na dálniční trase, které je situováno západně od města Rijeky v katastrální části Kastav, u Jaderského moře. Urbanistický koncept domu vychází z charakteru pozemku okolní zástavby a funkčních požadavků. Objekt je navržen jako kompaktní hmota, která je výrazově členěna dle jednotlivých vnitřních funkcí, respektující místní stavební regulativy. New construction of a multi-purpose business park on the highway route, situated to the west of the city of Rijeka in the cadastral area of Kastav at the Adriatic Sea. The urban concept of the building is based on the land nature of the surrounding development and functional requirements. The building is designed as compact mass structured according to its specific internal functions in compliance with the local building regulations. Es handelt sich um den Neubau eines multifunktionalen Einkaufszentrums an der Autobahn westlich von der Stadt Rijeka, im Katastergebiet Kastav, am Adriatischen Meer. Das städtebauliche Konzept dieses Objektes geht vom Charakter des Grundstückes der anliegenden Bebauung und der Funktionsanforderungen aus. Das Objekt ist als eine kompakte Masse entworfen, die in einzelne Innenfunktionen expressiv unterteilt ist, berücksichtigend die lokalen Bauregulative.


VRATA JADRANA


27

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR - GENEREL ZÁSTAVBY České Budějovice, 2009

Předmětem projektového návrhu je generel zástavby BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU jako budoucí koncepce výstavby jednotlivých stavebně technologických etap ve vazbě na stávající zástavbu a technologii. Základním principem návrhu je vybudování nových výrobních kapacit v nové části podniku (takzvaného areálu II) a jeho stavebně technologické propojení se stávajícími výrobními kapacitami. The subject of the project is the master development plan of BUDĚJOVICKÝ BUDVAR as the future concept of process and construction stages in relation with the existing development and technology. The main principle of the design is to build new production. Das Projekt stellt den Generalplan zur Bebauung des Gelän-des der Brauerei BUDWEISER BUDWAR dar. Es handelt sich um ein Konzept der Bauentwicklung aufgeteilt in einzelne Etap-pen unter der Berücksichtigung der bestehenden Bebauung und der technologischen Anlagen innerhalb des bestehenden Geländes. Das grundlegende Prinzip des Entwurfs ist die Err-ichtung von neuen Produktionskapazitäten auf dem zusätzli-chen Gelände (sog. Areal II) wie auch die bautechnische An-knüpfung an die bestehenden Produktionskapazitäten.


22

orská Kněås kodv

Motor

adm.

parkoviště

898

54 1/29

Pr

aå sk á

Kněåskodvorská

Kněåskodvors

Motor

skladiště

dílny

dílny

gar. gar.

skladiště 12/5

K. Světlé

gar.

2

gar. gar. gar.

50 50

5/8

2

skladiště

6 /84

Kně åskodv

orská

Proles

sk

á

gariåe

gar.

Pr aå 53

Ferona

6 /27

50

4/8

0

adm.

par

kov

gar.

iště

50

514

2/7

/20

6

pa

rko

viš

50

3/7

513

8

/22

gar.

K.

or sk á

gar. 515 4 50

/18

1/7

4

Kně ås

521

516

1/7

ko

gar.

/11 50

dv

gar. gar. gar.

gar.

/9

gar.

517

KGP Tábor /7

gar.

/5

gar.

/14

518

2

525

gar. 519

/3

0/7

52

2/1

6

gar.

2

874

ětl é

50

sklad

Sv


28

IRKUTSK - OSTROV KIROV Irkutsk, projekt 2011 Jedná se o návrh nové polyfunkční části města Irkutsk u Bajkalského jezera. Nová městská část je navržena do prostoru ostrova Kirov, nezastavěného území v bezprostřední blízkosti centra města. Urbanistická kompozice nachází své ohnisko v budovách a plochách historického centra města. Vychází zvláště z osy Náměstí plukovníka Kirova a přilehlých sakrálních staveb. Tento faktor se synergicky prohlubuje v nové části města, kde vytváří novou urbanistickou městskou strukturu hlavních městských os a náměstí. Cílem návrhu je vytvořit různorodé městské prostory charakteristické svými proporcemi a atmosférou, ve vazbě na čitelné architektonické akcentace. Jednotlivé nové části města vytvářejí jakési samostatné zóny, které na sebe navazují a prolínají se v kompaktní městskou strukturu. Nová městská část je v návrhu plnohodnotně dopravně napojena na stávající městský dopravní systém. Project of a new polyfunctional district of the Irkutsk Town at the Baikal Lake. The new district is designed in the area of Kirov Island, non-developed territory in the immediate vicinity of the downtown. It is mainly based on the axis between the square of Náměstí plukovníka Kirova and the adjacent church buildings. This factor is deepened in synergy for the new part of the town setting up a new urban structure of the main municipal lines and the square. The goal of the project is to provide heterogenous urban areas with specific proportions and atmosphere and with clear architectural accent. The new parts of the town form separate zones linked and blended together in compact urban structure. The newly designed district is provided with full traffi c connection to the existing town transportation system. Es handelt sich um den Entwurf eines neuen polyfunktionellen Stadtteils der Stadt Irkutsk am Baikalsee. Der Ausbau des neuen Stadtteils wird im Raum der Insel Kirov geplant, in einem unbebauten Gebiet in der unmittelbaren Nähe des bestehenden Stadtzentrums. Bei dem Entwurf der städtebaulichen Komposition wurden die bestehenden Gebäude und Flächen des historischen Stadtkerns berücksichtigt. Die Auslegung des neuen Stadtteils knüpft an die Achse des Hauptplatzes „Oberst Kirov“ und die anliegenden sakralen Bauten an. Diese Gegebenheit wird im neuen Stadtteil akzentuiert unterstrichen, wobei eine neu ausgebildete städtebauliche Struktur durch die Berücksichtigung von Hauptachsen und Plätzen entstehen wird. Das Ziel des Entwurfs ist die Ausbildung eines mannigfaltigen öffentlichen Raums, welcher charakteristisch durch dessen Proportionen und Atmosphäre ist, und zwar in Bezug auf klare architektonische Schwerpunkte. Die einzelnen neuen Stadtteile bilden selbständige Zonen, die miteinander verbunden sind und kompakte städtische Struktur bilden. Der neue Stadtteil ist vollkommen an das bestehende Verkehrssystem angebunden.


STUDIE

38


IRKUTSK - OSTROV KIROV


IRKUTSK - OSTROV KIROV


SPOLEČNOST

COMPANY / INHALTSVERZEICHNIS

Atelier eis byl založen v roce 1990 jako projektová a inženýrská organizace. V ateliéru pracuje několik desítek zaměstnanců na pracovištích v Praze a Českých Budějovicích. Za 22 let svého působení se ateliér podílel na mnoha investičních záměrech na území České republiky, ale i v jiných evropských zemích. Tyto investiční záměry kompletně projektově zabezpečoval od počátečních architektonických návrhů a studií, přes projekty pro územní a stavební povolení až po realizační projekty. Paralelně k většině těchto projektů zajišťujeme inženýrské služby ve fázi přípravy staveb souvisejících s projednáním a vydáním územních a stavebních povolení. V průběhu výstavby se podílíme na jejím vedení včetně finanční kontroly, vykonáváme technický a autorský dozor a většinu staveb i kolaudujeme. Snažíme se našim partnerům, mezi které patří renomované, jak tuzemské, tak zahraniční firmy, poskytnout co nejkomplexnější servis tak, aby stavby byly nejen vyprojektovány, ale i postaveny v nejlepší kvalitě. V předkládaném portfoliu je prezentovaná část námi projektovaných, ale především realizovaných staveb, přičemž některé z nich byly veřejně oceněny. Atelier eis was founded in 1990 as design and engineering organisation. Several dozens of employees of Ateliér work in the premises in Prague and in České Budějovice. During 22 years of its work the Ateliér participated in many investment projects on the territory of the Czech Republic, as well as in other European countries. The complete implementation of these investment projects was provided from the starting architectonic drafts and studies, through the projects for zoning and planning decision and building permit up to implementation projects. In parallel to the most of these projects we provide engineering services in the stage of preparation of constructions associated with the negotiations and issue of zoning and planning decisions and building permits. During the construction we participate in its management including the financial control, we perform the technical as well as a author’s supervision and we also approve the most buildings for operation. We try to provide to our partners among which are the renowned inland as well as foreign companies the most comprehensive service in such a way that the buildings are not only designed, but also built in highest quality. In the submitted portfolio, a part of constructions designed but first of all implemented by our company is presented; some of them were publicly appreciated. Das Atelier eis wurde im Jahr 1990 als eine Planungs- und Ingenieurfirma gegründet. Im Ateliér arbeiten einige Zehner von Mitarbeitern, und zwar an Arbeitsstandorten in Prag und Budweis. Während meiner zweiundzwanzigjährigen Tätigkeit beteiligte sich das Ateliér an vielen Investitionsvorhaben auf dem Gebiet der Tschechischen Republik und auch in anderen europäischen Ländern. Das Ateliér hat die Investitionsvorhaben planerisch sichergestellt, und zwar vollständig, beginnend mit architektonischen Entwürfen und Studien, Projekten für Gebietsentscheide und Baugenehmigungen und endend mit Ausführungsplänen. Wir erbringen parallel zu den meisten von diesen Projekten Ingenieurdienstleistungen in der Phase der Bauvorbereitung, und zwar zusammenhängend mit Verhandlung und Erlassung von Gebietsentscheiden und Baugenehmigungen. Während des Ausbaus beteiligen wir uns an der Bauleitung einschließlich finanzieller Kontrolle und ebenfalls die technische Aufsicht und die Autorenaufsicht werden von uns vorgenommen. Wir stellen auch die Kollaudierung von meisten Bauten sicher. Wir bemühen uns, unseren Partnern, zu den renommierte inländische und auch ausländische Firmen gehören, möglichst komplexe Dienstleistungen anzubieten, und zwar so, dass die Bauten in bester Qualität projektiert und auch gebaut werden. Im vorgelegten Portfolio ist ein Teil der von uns projektierten und vor allem realisierten Bauten präsentiert, wobei einige von diesen auch öffentlich gewürdigt wurden.

Filip Kadrmas Pavel Hraba


PUBLIKACE

STAVBA – Obchodně ekonomické centrum Budějovického Budvaru České Budějovice, strana 38–43

03/96

DAS BAUZENTRUM 8/96 - Die neue Brauhaus - Verwaltung in Budvar

08/96

titulní strana, strana 5, strana 58–61 PROFIT 23/96 - Budvar do bavorských barev, strana 20

08/96

ARCHITEKT 21/96 - Nové stavby kolem nás, Budějovický Budvar, strana 56

10/96

ELEMENT + BAU 2/97 - Systeme, Elemente Verwaltungszentrum des Brauhauses Budějovický Budvar

04/1997

titulní strana, strana 3, strana 23 - 26 STAVITEL, ročník V, č. 4 - Zajímavé stavby - nová administrativní budova Budvaru, strana 70–71 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY - Prosklené fasády, hliníkové konstrukce, strana 19–20 MODERNÍ OBEC, ročník IX, č. 9- Budvar aréna - titulní strana

04/97 06/97 09/2003

DEVELOPMENT news, ročník VII, the facade is a buildings calling card, strana 22

10/2004

ARCHITEKT, ročník VII, 06/2006 - Budvar aréna , strana 64–69

06/2006

BUILDING WORLD magazine, 12/2006 - CITY CENTER České Budějovice - Jižní Čechy ožívají

12/2006

strana 44–47 HARTMANN - Referenzobjekte, Budweis, Tschechien, Brauerei Budějovický Budvar

04/2007

JIHOČESKÉ STAVBY CZ - Masné krámy znovu ožívají - architektonické řešení

12/2007

historie a moderní technologie, titulní strana, strana 8–9 MLADÁ FRONTA - Obchodně administrativní budova CITY CENTER CB, C5

01/2008

KONSTRUKCE - odborný časopis pro stavebnictví, 7. ročník - Architektura a energie ve výstavbě

02/2008

„inteligentní budovy“ CITY CENTER v Českých Budějovicích, strana 75–77 INTERIÉR VEŘEJNÝCH BUDOV - Architektura, design, materiály, 12. ročník

01/2009

Architektura a úspory energií v objektu CITY CENTRA v Českých Budějovicích MULTI-COMFORT HOUSE - pasivní domy 2011 - bytové domy U BORU II, České Budějovice

12/2010

strana 58–59 Jihočeský deník CITY PARK České Budějovice - „byty a administrativa“ u řeky Vltavy

09/2011

BUILDING WORLD magazine - CITY CENTER (EON) České Budějovice - Evropské investice klesají,

02/2012

český trh roste BUILDING WORLD magazine - nákupní centrum „Fontána“, Teplice Návrat nákupů a zábavy do centra Teplic - titulní strana, strana 3, strana 76–79

12/2012


OCENĚNÍ

Nominace na titul stavba roku 1995 AUTOPALACE PRAHA, Spořilov Nominace na titul stavba roku 1996 Obchodně administrativní centrum Budějovického Budvaru, čestné uznání za velkorysé pojetí reprezentační budovy Nominace na titul stavba roku 2003 Zimní stadion České Budějovice, čestné uznání za nápadité zastřešení dvou ledových ploch se zřetelem na velkorysé urbanistické řešení Presta - prestižní stavba Jižních Čech - 2001 Administrativní budova EGE, čestné uznání za výraznou geometrii a čistotu návrhu Presta - prestižní stavba Jižních Čech - 2003 Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu České Budějovice, čestné uznání za účelně a zajímavě řešený objekt Presta - prestižní stavba Jižních Čech - 2005 Návštěvnické centrum - muzeum Budějovického Budvaru Pamětní list k příležitosti slavnostního znovuotevření slavné restaurace „Masné krámy“ v Českých Budějovicích, 12/2007 Presta - prestižní stavba Jižních Čech - 2009 CITY CENTER CB České Budějovice, čestné uznání za realizaci administrativního centra v exponovaném centrálním území města Český energetický a ekologický projekt roku 2009 Cena Ministerstva pro místní rozvoj za architektonicky kvalitní projekt jednoho z největších pasivních bytových domů v České republice


1990 2012


KONTAKT Atelier EIS, s.r.o. 150 00 Praha 5 - Smíchov Kováků 1498/13

Atelier EIS, s.r.o. 370 01 České Budějovice Senovážné nám. 2

tel., fax: +420 251 512 081 +420 251 556 114 GSM: +420 606 702 889

tel.: +420 386 355 859, 386 359 701 fax: +420 386 359 701 GSM: +420 602 175 647

e-mail: pavel.hraba@ateliereis.cz info@ateliereis.cz

e-mail: filip.kadrmas@ateliereis.cz atelier.eis@iol.cz urbanismus / architektura / projekce / inženýring

atelier eis  
atelier eis  

Kompletní realizace prezentační publikace architektonického atelieru - výběr archivních a pořízení nových fotografií, textařské práce, grafi...

Advertisement