Page 1

(2201)

5 2012 m. kovo 8 d.

www.ktu.lt

Leidžiamas nuo 1950 m. kovo 31 d.

ISSN 2029-7173

Konferencijoje – konstruktyvus polilogas Kovo 2 d. Universitete vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokslas ir pramonė: tarptautinė žinių ir technologijų perdavimo erdvė“ buvo pateikta nemažai įžvalgų, leidžiančių daryti išvadas, kad Kauno technologijos universitetas gali tapti inovatyvių žinių ir kompetencijų centru Baltijos regione. Ypač ryžtingai veikiama jau dabar siekiant kurti ir diegti versle naujausias technologijas, komercinant intelektualius produktus. Kaip teigė konferencijoje dalyvavęs, o prieš tai apžiūrėjęs nemažai KTU mokslo centrų Aalto universiteto Verslo centro (Suomija), taip pat Stanfordo universiteto Vykdomojo komiteto pirmininkas Aleksas Sazonovas (Alex Sazonoff), mūsų Universiteto mokslininkų atliekami darbai yra pasaulinio lygio. Konferencijoje taip pat dalyvavo Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, ūkio viceministras Adomas Audickas, Kauno meras Andrius Kupčinskas, Aalto universiteto Verslo centro atstovas Timas Seppälä (Teemu Erkki Salomon Seppälä), UAB koncerno

„Achemos grupė“ atstovas, KTU rektorius prof. Petras Baršauskas, mokslo prorektorė prof. Asta Pundzienė, KTU mokslinin-

kai prof. Jonas Rymantas Kažys, prof. Petras Rimantas Venskutonis, prof. Sigitas Tamulevičius, prof. Arminas Ragauskas, prof.

ABWR reaktoriaus modelis

Monika Petraitė, prof. Egidijus Kazanavičius ir kiti. Nukelta į 3 p.

KTU Elektronikos rūmuose iki kovo 9 d. demonstruojamas būsimo naujosios Visagino atominės elektrinės reaktoriaus modelis.

2 psl.

Lūkesčių išsiaiškinimas – pirmas žingsnis KTU Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto absolventas AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius Dalius Misiūnas mano, kad labai svarbus nuoširdus ir rimtas požiūris į studijų procesą.

4 psl.

”BEST sprendimai“ grįžo į Kauną Jau šeštus metus iš eilės organizuotas renginys ,,BEST sprendimai“.

5 psl.

Jono Klėmano nuotr.

Konferencijoje tarp įvairių šalies mokslininkų ir akademinių bendruomenių narių buvo nemažai ir valdžios atstovų (iš kairės): ūkio viceministras Adomas Audickas, Kauno meras Andrius Kupčinskas, Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius

6 psl.

Atidarytas centras

Justinas toliau vadovaus SA

Inga Dubovijienė

Kovo 2 d. Universitete vyko KTU Studentų atstovybės (KTU SA) eilinė rinkiminė-ataskaitinė konferencija, per kurią antrai kadencijai KTU SA prezidentu buvo išrinktas Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto studentas Justinas Staugaitis.

Kovo 2 d. po konferencijos „Mokslas ir pramonė: tarptautinė žinių ir technologijų perdavimo erdvė“ KTU Studentų miestelyje atidarytas KTU Inovacijų ir verslo centras ir vienas iš jo padalinių Jaunojo verslo vystymo skyrius „StartupSpace“. Simbolinę raudoną juostelę perkirpo Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, švietimo ir mokslo ministras Gintaras Stepo-

Miglė Plytninkaitė

navičius, KTU rektorius prof. Petras Baršauskas. „Galime dirbti sėkmingai – reikia tikėti ir įrodysime, kad tikrai galime. Yra jaunimo, kuris turi puikių žinių, kaip tai reikia daryti. Lietuva to nusipelnė – pirmyn ir sėkmės“, – atidaryme linkėjo švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Centro atidaryme buvo pasirašyti ir ketinimų protokolai tarp Nukelta į 8 p.

Ričardo Šaknio nuotr.

Justinas Katkus tiki „SturtupSpace“ sėkme

studentų atstovybės lyderiai, Universitetas, kuriame Studentų atstovybė palaikytų puikius santykius su akademine bendruomene ir turėtų labai tvirtą ir rimtą balsą Lietuvoje, nacionalinėje studentų atstovavimo institucijoje – Lietuvos studentų sąjungoje. Mums

Konferencijoje studentus studentų reikalus tvarkytų buvęs sveikino KTU Studentų reika- studentų atstovybės atstovas, o jo Nukelta į 3 p. lų tarnybos direktorius Martynas tarnyboje daugiausiai darbuotųsi Ubartas, kapelionas Petras Pich, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas (LSS) Dainius Dikšaitis, Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) prezidentas Vilius Morkūnas, Kauno miesto mero pavaduotojas Aurimas Ramoška, Kauno jaunimo organizacijų „Apskritasis stalas“ pirmininkas Mantas Jurgutis. Valdo Ruzgio nuotr. „Nežinau, ar yra kitas UniKTU SA rinkiminėje-ataskaitinėje konferencijoje apžvelgiami praėjusių metų versitetas Lietuvoje, kuriame darbai


2

LAIKAS IR MES

2012 m. kovo 8 d., Nr. 4 (2201)

KTU – ABWR reaktoriaus modelis Gediminas Adlys Fundamentaliųjų mokslų fakultetas Branduolio fizika, branduolių dalijimasis, branduoliniai reaktoriai yra svarbi fizikos studijų Universitete dalis. Todėl KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

ir ypač Fizikos katedra glaudžiai bendradarbiauja su Ignalinos ir Visagino atominėmis elektrinėmis. Ignalinos atominėje elektrinėje studentams organizuojamos mokslinės ekskursijos ir praktikos, per kurias jie turi galimybę sukaupti duomenų bakalaurų ir

Fizikos katedros archyvo nuotr.

Pirmieji prie ABWR išmaniojo maketo nusifotografavo jį surinkę fizikai, KTU studentų korporacijos ,,Tautito“ nariai Dainius Bernatavičius ir Darius Laurinavičius

magistrų darbams. Su Visagino atomine elektrine bendradarbiaujama naujos regioninės elektrinės klausimais. Šio bendradarbiavimo rezultatas – galimybė pamatyti būsimo naujosios Visagino atominės elektrinės reaktoriaus maketą, kuris bus demonstruojamas KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultete (Studentų g. 50) iki kovo 9 d. 13 val. Demonstruojamas maketas – tai 100 kartų sumažinta verdančiojo vandens pažangiojo ABWR reaktoriaus kopija, tačiau labai informatyvi, skirta visuomenei šviesti. Šis išmanusis įrenginys vaizdžiai atskleidžia fizikinius veikimo principus, konstrukciją, saugos priemones. Su reaktoriaus modeliu jau susipažino daugelis KTU studentų ir darbuotojų, taip pat per 300 kasmetinio prof. Kazimiero Baršausko fizikų konkurso dalyvių. Beveik pusę tonos sveriantį aukštos technologijos modelį į Lietuvą atvežė Visagino AE strateginis investuotojas – Japonijos kompanija „Hitachi“. Iš Kauno jis bus gabenamas atgal į Japoniją.

Bendradarbiavimo sutartis su ”CSC Baltic“ Vasario 3 d. įmonės „CSC 90 pasaulio šalių ir turi apie 93 partnerius supažindinti su InforBaltic“ generalinis direktorius Antanas Uršulis ir KTU Informatikos fakulteto dekanas prof. Eduardas Bareiša pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama sustiprinti abipusiai naudingą bendradarbiavimą skatinant verslo ir studijų integraciją . „CSC Baltic“ yra vienos didžiausių pasaulio informacinių technologijų (IT) sprendimų ir konsultacijų bendrovių „CSC (Computer Sciences Corporation)“ antrinė įmonė, Lietuvoje oficialiai pradėjusi dirbti 2008 m. Įmonė „CSC“ veikia daugiau nei

tūkst. darbuotojų. Bendrovės padalinyje Lietuvoje šiuo metu dirba beveik 300 darbuotojų. Remiantis pasirašyta sutartimi, bendrovė „CSC Baltic“ įsipareigojo rengti Informatikos fakulteto studentams seminarus ir kitus aktualius renginius, informuoti juos apie ateities profesinės veiklos galimybes, dalyvauti studentų baigiamųjų darbų gynimuose, suteikti galimybių fakulteto bakalaurantams atlikti praktiką įmonėje, informuoti juos apie laisvas darbo vietas. Įmonė taip pat planuoja savo klientus bei

Tomo Danikausko nuotr.

Sutartį pasirašė KTU IF dekanas prof. E. Bareiša (pirmas iš kairės) ir įmonės „CSC Baltic“ generalinis direktorius A. Uršulis

matikos fakulteto studijų programomis, keistis aktualia informacija su fakultetu. Kaip teigė KTU Informatikos fakulteto Informacinių sistemų katedros prof. Rimantas Butleris, kuris buvo vienas iš šios sutarties iniciatorių, sutartis – tai kelerių metų bendro darbo įprasminimas. „Įmonei „CSC Baltic“ ypač reikia informacinių sistemų projektavimo ir projektų valdymo specialistų,“ – teigė profesorius. Pasak prof. R. Butlerio, fakultete rengiami specialistai, kurie puikiai išmano kompiuterizuojamo objekto analizės, projektinių specifikacijų sudarymo ir projektų įgyvendinimo procesus. „Informacinių sistemų studijų programa parengta atsižvelgus į verslo poreikius, apibendrinus daugelio IT įmonių ir asociacijos „Infobalt“ pateiktas rekomendacijas. Be to, minėta studijų programa apima pilną informacinių sistemų gyvavimo ciklą ir leidžia parengti specialistus, itin reikalingus tiek kuriančioms informacines sistemas IT įmonėms, tiek diegiančioms informacines sistemas valstybės ir viešojo sektoriaus institucijoms bei verslo įmonėms“, – teigė profesorius. KTU IF ir „CSC Baltic“ inf.

Universitetas skatina studentų iniciatyvas KTU kiekvienais finansiniais metais skiria lėšų studentų organizacijoms remti. Norint palengvinti paraiškų projektams remti teikimo procesą, vasario pabaigoje buvo patvirtintas KTU studentų organizacijų rėmimo tvarkos aprašas. Nuo šiol paraiškas teikti ir už projektus atsiskaityti studentams bus paprasčiau ir aiškiau. Finansuojant KTU studentų

organizacijas siekiama užtikrinti jų kokybišką darbą, tarpusavio bendradarbiavimą bei žmogiškųjų išteklių potencialo plėtojimą, studentų organizacijų kultūrines, pilietines iniciatyvas, verslumą ir kt. Kiekviena studentų organizacija, kuri veikia Kauno technologijos universitete ir vykdo kryptingą, atsakingą ir ilgalaikę veiklą, vienam paraiškų teikimo terminui

gali teikti tik vieną projektą, kurio maksimali suma 2000 Lt. Papildomai kiekviena studentų organizacija gali teikti po vieną jungtinį projektą su kita studentų organizacija. Projekto maksimali suma 3000 Lt. Rėmimo tvarkos aprašą ir daugiau informacijos galima rasti www.ktu.lt

SVEIKINAME JUBILIATUS

Rimą Vaišnį

(Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas), gimusį kovo 12 d.

Audronę Šeniauskienę

(Komplektavimo skyrius), gimusią kovo 12 d.

Vidmantą Nenortą

(Inžinerinio projektavimo katedra), gimusį kovo 15 d.

Kazį Vytautą Mickų

(Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra), gimusį kovo 17 d.

Vitaliją Masteikaitę

(Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra), gimusią kovo 19 d.

GINS DISERTACIJĄ ● 2012 m. kovo 30 d. 10 val. KTU Disertacijų gynimo salėje (K. Donelaičio g. 73, 403 aud.) bus ginama Kristinos Lukoševičiūtės daktaro disertacija tema „Chaotinių procesų rekonstravimo bei algebrinių sekų modeliai laiko eilučių prognozavime“ (fiziniai mokslai, informatika). Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis (KTU, fiziniai mokslai, informatika). Informatikos mokslo krypties taryba: pirmininkas – prof. habil. dr. Rimantas Barauskas (KTU, fiziniai mokslai, informatika); nariai: prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas (VU, fiziniai mokslai, informatika), prof. habil. dr. Vytautas Kaminskas (VDU, fiziniai mokslai, informatika), prof. dr. Jonas Rimas (KTU, fiziniai mokslai, informatika), prof. habil. dr. Rimvydas Simutis (KTU, technologijos mokslai, informatikos inžinerija). Oficialieji oponentai: prof. habil. dr. Genadijus Kulvietis (VGTU, fiziniai mokslai, informatika), prof. dr. Jonas Valantinas (KTU, fiziniai mokslai, informatika). Su disertacija galima susipažinti KTU bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Naujas Tarybos narys Vasario 29 d. KTU Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atstovų konferencijoje į Universiteto tarybą vietoj atsistatydinusio prof. Giedriaus Antano Kuprevičiaus buvo išrinktas Ekonomikos ir vadybos fakulteto Elektroninio verslo tyrimų centro direktorius prof. Rimantas Gatautis. Kandidatais taip pat buvo įregistruoti ir Europos instituto direktorius prof. Kęstutis Kriščiūnas, Socialinių mokslų fakulteto dekanė prof. Monika Petraitė. Teisę dalyvauti KTU Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atstovų konferencijoje turėjo 104 atstovai. Konferencijoje kalbėjo KTU rektorius prof. Petras Baršauskas, Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas prof. Giedrius Kuprevičius, nuomonę apie kandidatus į Tarybos narius pateikė Universi-

Jono Klėmano nuotr.

Prof. Rimantas Gatautis tetinė dėstytojų atestacijos ir konkursų komisija ir Universitetinė mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursų komisija. „S. a.“ inf.

Paskolos Prasidėjo studentų registracija paskoloms gauti. Pavasario semestre teikiamos šios paskolos: valstybės paskolos – 520 Lt per semestrą (teikiamos iš Valstybinio mokslo ir studijų fondo lėšų); valstybės remiamos paskolos (teikiamos iš kredito įstaigų

lėšų): gyvenimo išlaidoms – iki 3250 Lt; dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis – iki 7800 Lt per metus. Studentai, norintys gauti valstybės ir valstybės remiamas paskolas, turi iki kovo 30 d. užpildyti prašymus Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.


U N I V E R S I T E T AS IR VISUOMENĖ

2012 m. kovo 8 d., Nr. 4 (2201)

Konferencijoje – konstruktyvus polilogas Atkelta iš 1 p.

„Lietuva turi stiprinti savo ambicijas tapti modernia, technologiškai išsivysčiusia Europos valstybe, būti šalimi, kurioje kuriamos ir diegiamos inovatyvios technologijos. Šioje srityje didelis universitetų vaidmuo. Jie turi ne tik kaupti žinias, bet kaip lyderiai rodyti visuomenei naujas galimybes, skatinti kurti naujas technologijas,“ – savo pranešime teigė Ministras Pirmininkas A. Kubilius. Konferencijoje siekta užmegzti konstruktyvų polilogą tarp valdžios, aukštojo mokslo ir verslo institucijų. Bandyta rasti

bendrų sąlyčio taškų ir pradėti veikti nedelsiant, kad valstybės, verslo investicijos ir aukštojo mokslo intelektinis potencialas sudarytų geresnes sąlygas kurti naujas technologijas, augti tvariai šalies Jono Klėmano nuotr. ekonomikai ir darniai visuomenei. Aleksas Sazonovas savo pranešime išsakė paKonferen- grindinius verslo ir mokslo bendradarbiavimo cijos pabaigoje principus: „Mokslininkas turi turėti viziją“

Jono Klėmano nuotr.

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas aktualus (iš kairės): VDU rektoriui prof. Zigmui Lydekai, švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui, KTU rektoriui prof. Petrui Baršauskui

prisistatė daugiausiai projektų su užsienio partneriais rengiantys KTU mokslininkai, jie atskleidė savo atstovaujamos srities darbus: ultragarso, chemijos, informacinių technologijų, medžiagų mokslo, neuromokslo, socialinių mokslų. Vėliau mokslininkai atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Kaip vienas iš rimtesnių trukdžių diegiant mokslo rezultatus į verslą buvo paminėta sudėtinga Lietuvos biurokratinė sistema, paini teisinė bazė. Konferenciją baigęs KTU rektorius prof. Petras Baršauskas apibendrino visų pranešėjų mintis, išsakė jų pagrindines mintis. „S. a.“ inf.

Projektas ELOS Doc. Virginija Chreptavičienė Socialinių mokslų fakultetas KTU Edukologijos institutas drauge su institucijomis – partnerėmis iš 17 Europos ir asocijuotų šalių nuo 2005 m. vykdo Mokymosi visą gyvenimą programos projektus ELOS („Europa kaip mokymosi aplinka mokykloje“). Iki 2012 m. įvykdyti 3 projektai, kuriuos vienijanti idėja ir galutinis tikslas – sukurti Europos Sąjungos švietimo dimensijas atitinkančių Europos ir asocijuotų šalių mokyklų tinklą: 1. 2005–2008 Comenius 3 projektas „Elos: Europa kaip mokymosi aplinka mokykloje“; 2. 2008–2010 Mokymosi visą gyvenimą Skersinės programos projektas „Elos: studijos ir darbas, reikalaujantis europinės kompetencijos“; 3. 2011–2012 Mokymosi visą gyvenimą Skersinės programos

projektas „Elos: Bendroji Europos kompetencijos struktūra ir nacionaliniai prioritetai“. ELOS – tai tarptautinis, aukštą ugdymo kokybę rodantis konceptas, kuriuo siekiama propaguoti europinę ir tarptautinę orientaciją vidurinėse mokyklose, ją integruojant į mokyklos veiklos politiką. Europinis ELOS tinklas egzistuoja nuo 2004 m. Šiuo metu jį sudaro daugiau kaip 140 ELOS mokyklų įvairiose šalyse. Tinklui taip pat priklauso nacionalinės Mokymosi visą gyvenimą programos agentūros, universitetai ir kitos ugdymo institucijos. ELOS koncepcija suteikia moksleiviams papildomos naudos studijuojant, dirbant, gyvenant ir klestint tarptautinėje aplinkoje. Europos Komisijos pastaraisiais metais finansuoti tyrimai ir šio tinklo patirtis rodo, kad ELOS standartai ir kompetencijos struktūra kuria pridėtinę vertę nacionalinių švietimo prioritetų ir mokymo(-si)

programų aspektu. Taip gerinama ugdymo kokybė, moksleiviai geriau parengiami ateities veikloms tarptautinėje aplinkoje. Šių projektų veiklose sėkmingai dalyvauja ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos, kurių tinklą koordinuoja KTU Edukologijos institutas (nacionalinė koordinatorė – prof. Palmira Jucevičienė). Paskutinio vykdyto projekto tikslas – parengti mokyklų veiklos kokybės kriterijai ir įkurta ELOS asociacija. Siekiant užtikrinti ELOS tęstinumą, 2011 m. buvo teikta paraiška Mokymosi visą gyvenimą Comenius programos projektui „Elos – švietimas be sienų: kokybės peržiūra ir pripažinimas politiniame lygmenyje“. Paraiškos finansavimas buvo patvirtintas – tai jau ketvirtas projektas iš eilės, gaunantis ES Mokymosi visą gyvenimą programos finansavimą. KTU, kaip vienas iš projekto partnerių, yra Lietuvos mokyklų šios kokybės siekio iniciatorius.

Ievos Cesevičiūtės nuotr.

2011 m. lapkričio 28–30 d. Vilniuje vykusios ELOS konferencijos, kurioje įsteigta ELOS asociacija, dalyviai

3

Justinas toliau vadovaus SA Atkelta iš 1 p.

visiems yra ko iš jūsų pasimokyti“, – kalbėjo Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis. „Apskritojo stalo“ pirmininkas Mantas Jurgutis pasidžiaugė, kad kai KTU SA beldžia, jiems visi atidaro. „KTU yra gerasis pavyzdys ir kaip Universitetas, ir kaip Studentų atstovybė, ir kaip jaunimo lyderiai, ir kaip jaunimo organizacijos. Kai Kaunas kalba, kad reikia jaunimo cenValdo Ruzgio nuotr. tro, KTU jį jau turi, kai Kauno jaunimo sąjunga sako, kad J. Staugaitis tiki tarpusavio bendravimo jaunimo lyderiai turi ugnele būti labiau įtraukti į sprendimų procesus, girdime, kad vaujant alma mater, Justinas atsaKTU studentų klausimus spren- kė, kad tarpusavio bendradarbiadžia studentai“. vimo ugnelė. „Pirmiausiai turime Pristatydamas metų veiklos pasikalbėti ir išspręsti problemas ataskaitą Justinas Staugaitis mi- organizacijos viduje,“ – tiki naunėjo, kad praėjusių metų Studentų jas senas SA prezidentas. atstovybės prioritetinė sritis buKonferencijoje taip pat buvo vo socialinių ir akademinių pro- renkami atstovai į KTU Senablemų sprendimas. Šiais metais tą. Jais tapo: Dovilė Gudeikaitė, studentai daugiau dėmesio skirs Greta Stupelytė, Monika Simaštarptautiniam bendradarbiavimui, kaitė, Povilas Verbyla, Vaida GoKTU, kaip „žaliojo“ universiteto, dvišaitė, Vytautas Urbonavičius, veiklai, Mokslo ir studijų įstaty- Dainius Stasiulis, Greta Kaspemo klausimams. ravičiūtė, Živilė Žukauskaitė, o Paklaustas, kokios preziden- Justinas Staugaitis yra Senato natui svarbiausios vertybės atsto- rys pagal prezidento pareigas.

Naudinga įmonės parama Nuo pavasario semestro pradžios įmonės „DevBridge“ specialistai veda paskaitas ir praktinius užsiėmimus KTU Informatikos fakulteto informatikos, informacinių sistemų, multimedijos technologijų studijų programų studentams. Antro kurso studentai per šiuos užsiėmimus mokomi programuoti programavimo kalba C#, gilina technologijų Entity Framework, NHibernate ir Linq žinias. Informacinių technologijų įmonė „DevBridge“ yra Čikagoje įkurtos bendrovės padalinys Kaune. Bendrovė siūlo technologinius sprendimus reklamos ir kūrybinėms agentūroms, asociacijoms, padeda diegti turinio valdymo sistemas, įgyvendinti el. komercijos sprendimus ir kitose srityse. „Ryšiai tarp įmonės „DevBridge“ ir KTU Informatikos fakulteto užmegzti 2011 m. rudens semestro pradžioje, – teigė įmonės atstovas Viktoras Gurgždys. – Kreipėmės į fakultetą, nes panorome prisidėti prie gabių studentų rengimo.“ Vienas iš bendradarbiavimo rezultatų – modulio „Poogramavimo technologių praktika“ teorinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai. Per praktinius užsiėmimus studentai atliks įdomias ir įvairioms verslo įmonėms aktualias užduotis, pavyzdžiui, kurs sistemą, kuri, lygindama interneto puslapiuose ir „DevBridge“ duomenų bazėje esančius prekės ženklus, atliks jų legalumo analizę; tikrins interneto puslapiuose pla-

tinamų šriftų legalumą, remiantis šriftų metaduomenų duomenų baze; bus galima programuoti interaktyvų klausimų ir atsakymų medį; sukurti Flickr nuotraukų galerijoje esančių panašių nuotraukų paieškos sistemą, panašumo nustatymui bus naudojamos nuotraukų metaduomenų žymos. Informatikos fakulteto studentų sukurtomis programomis galės naudotis šriftų kūrėjai, telekomunikacijų įmonių konsultantai ar kitų sričių atstovai. Bendrovės „DevBridge“ specialistai Viktoras Gurgždys, Paulius Mačiulis ir Domantas Jovaišas taip pat skaitys įdomias teorines paskaitas, per kurias pristatys naujausias technologijas: • Nutolusios viešos trečiųjų šalių saugyklos: GitHub ir CodePlex. Naujo projekto sukūrimas naudojant Visual Studio, struktūros parinkimas ir įkėlimas į CodePlex saugyklą. • Pavyzdinio projekto, skirto konkrečiai probleminei sričiai spręsti, sukūrimas. • Praktinis įvadas į duomenų bazes. Duomenų bazių sukūrimas pagal antroje temoje sukurtą projektą. NHibernate praktinis pritaikymas sukurtame projekte. • Diegimo aplinkos ir skirtingų aplinkų konfigūracija. Gabiausiems ir geriausiai per teorines ir praktines paskaitas pasirodžiusiems studentams bus pasiūlyta galimybė įsidarbinti įmonėje „DevBridge“. Informatikos fakulteto ir „DevBridge“ inf.


4

UNIVERSITETAS IR VISUOMENĖ

2012 m. kovo 8 d., Nr. 4 (2201)

Lūkesčių išsiaiškinimas – pirmas žingsnis siekiant karjeros Kauno technologijos universitetas didžiuojasi absolventais, kurie daug pasiekia savo srityje ir gali būti pavyzdys jauniems žmonėms, ieškantiems savo kelio. 2011 m. vasarį eiti labai svarbias ir atsakingas pareigas Lietuvai strategiškai svarbioje įmonėje patikėta KTU Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto absolventui Daliui Misiūnui. Jis tapo AB „Lietuvos energija“ generaliniu direktoriumi, prieš tai buvo „Lesto“ Strategijos ir vystymo tarnybos direktorius ir valdybos narys. Gerbiamas Dalius ne tik atsidavęs savo darbui, bet nuolat dalyvauja ir ypač reikšminguose savo Alma Mater renginiuose. Kovo 2 d. buvo tarp konferencijos „Mokslas ir pramonė: tarptautinė žinių ir technologijų perdavimo erdvė“ dalyvių, o praėjusių metų spalį išsakė savo, kaip verslo atstovo ir absolvento, nuomonę vienoje iš KTU strateginių konferencijų. „Studijų aidai“ kalbina AB „Lietuvos energija“ vadovą apie jo studijas ir gyvenimo patirtį. Prašome pasakyti, kaip rinkotės studijų kryptį. Kas Jus paskatino studijuoti elektros inžineriją? Nuo mažens domėjausi technologijomis, taip pat ir elektros bei automatikos įrengimais, todėl studijų krypties pasirinkimas buvo pakankamai natūralus. Žinoma, nemažai įtakos turėjo ir fak-

jonių taip pat neiškilo. Kauno technologijos universitetas vienareikšmiškai buvo inžinerijos studijų lyderis, todėl ir tapo pirmuoju pasirinkimu.

mokslą, mėginimai pergudrauti studijų sistemą. Su šypsena prisimenu prasčiausiai išlaikytą egzaminą, pirmąsias dienas studentų bendrabutyje...

Kokius momentus ar žmones labiausiai prisimenate iš studijų laikų? Prisiminimų daug, didžioji

Kokias vertybes Jums įdiegė tėvai? Mama – alkį žinioms ir tikėjimą, kad viską galima pasiekti. Tėvas – meilę darbui. Šeimoje didelė vertybė yra sąžiningumas.

„Inovatyvus požiūris į studijų procesą tampa būtina konkurencingumo sąlyga. Universitetų laukia nemažai iššūkių, tačiau tai yra ir puiki galimybė.“ tas, kad mano tėvas beveik visą savo profesinį gyvenimą skyrė elektros tinklų įmonei. Taigi nuo pirmųjų dienų mane supo „elektrinė“ aplinka. Kodėl pasirinkote studijas būtent KTU? Renkantis universitetą abe-

dalis gerų ir šviesių. Iš tiesų didžiausią įspūdį paliko pats mokymosi procesas, žinių kiekis, kompleksiškumas. Įstrigo ir Universiteto aura, jame dirbančių žmonių pasišventimas savo profesijai. Žinoma, yra ir niūresnių prisiminimų, tarp kurių ir kai kurių kolegų studentų nerimtas požiūris į

Jono Klėmano nuotr.

Konferencijoje „Mokslas ir pramonė: tarptautinė žinių ir technologijų perdavimo erdvė“ su ūkio viceministru Adomu Audicku

Kaip manote, kas turi būti svarbiausia jaunam žmogui, projektuojančiam savo karjerą? Pastaruoju metu pastebima tendencija, kad daugelis jaunų žmonių renkasi populiariausias studijų disciplinas, manydami, kad tai jiems garantuos puikią karjerą. Tačiau, mano nuomone, pirmiausiai reiktų savęs paklausti, ar tai tikrai ta sritis, kurioje norėsi dirbti visą gyvenimą. Savo lūkesčių išsiaiškinimas prieš stojant į universitetą yra pats svarbiausias ir pirmiausias žingsnis siekiant karjeros. Kitas svarbus dalykas – nuoširdus ir rimtas požiūris į studijų procesą, kurio pagrindinis tikslas – žinios, o ne diplomas. Kokios patirties įgavote stažuotėse ir studijose užsienyje? Laikas, praleistas užsienyje, turėjo labai didelę įtaką mano gyvenime. Pirmoji išvyka pagal ERASMUS programą sužadino norą tęsti studijas doktorantūroje. Joje susiformavo požiūris į darbą, profesiją, bendradarbiavimą. Pažintis su Švedijos ir Australijos universitetais ir ten vykdomais moksliniais tyrimais stipriai praplėtė akiratį ir išugdė pagarbą mokslui. Buvimas kitose šalyse, neįprastoje aplinkoje

ninkus, tarp jų ir užsieniečius, taip pat – studentus iš užsienio. Atstovaujate Lietuvai strategiškai įmonei AB „Lietuvos energija“. Kaip manote, kada Lietuva gali pasiekti energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos? Jau šiandien matome aiškius darbus, kurie skirti Lietuvos energetinei nepriklausomybei Asmeninio albumo nuotr. įgyvendinti. Tai – elekD. Misiūnas didele gyvenimo patirtimi laiko tros jungčių su studijas ne tik KTU, bet ir Švedijos Lundo uni- Švedija ir Lenversitete kija projektai, Visagino ugdė adaptacijos įgūdžius, geri- atominės elektrinės, Suskystintų no komunikabilumą ir leido ge- gamtinių dujų terminalo statybos riau suprasti skirtumus tarp tau- projektai, pasirengimas sinchrotų, kultūrų. niniam darbui su kontinentinės Europos elektros tinklu. Žinoma, Dalyvavote viename iš KTU tokio masto darbai reikalauja laistrategijos rengimo etapų. Ar ko ir išteklių, tačiau jie leis jau iki tikite Lietuvos universitetų 2020 metų pasiekti žymų progrekonkurencinėmis galimybėmis są. tarptautinėje erdvėje? Kokius svarbius projektus Aukštojo mokslo sistemoje prasidėję pokyčiai yra tik pradžia įgyvendina šiuo metu „Lietuvos tos transformacijos, kurią mūsų energija“? universitetai turės patirti norėdaSvarbiausias mūsų projektas mi tapti konkurencingais tarptau- šiandien yra naujojo Kombinuoto tinėje erdvėje. Pastaruoju metu ciklo bloko statyba, kuri turi būti auga studentų kokybės lūkesčiai, baigta šių metų rudenį. Lygiagredalis jų studijoms renkasi užsie- čiai rengiame biokuro katilinės nio universitetus. Tarptautišku- statybos projektą, vykdome gammas ir tarpdiscipliniškumas turė- tinių dujų saugyklos įrengimo tų būti kertinės strateginės gairės galimybių tyrimus Syderiuose, Lietuvos universitetams. Inova- vertiname Kruonio hidroakumutyvus požiūris į studijų procesą liacinės elektrinės plėtros galimytampa būtina konkurencingumo bes ir kartu su „Kauno energija“ sąlyga. Universitetų laukia nema- ir Kauno savivaldybe svarstome žai iššūkių, tačiau tai yra ir puiki biokuro jėgainės statybos Petragalimybė. Ateityje norėčiau ma- šiūnuose projektą. tyti aukštąsias mokyklas aktyviai dalyvaujančias tarptautiniuose Dėkojame už pokalbį. projektuose. Tokie projektai pritraukia pasaulinio lygio moksliKalbėjosi Inga Dubovijienė

Veikli partnerystė KTU Ugdymo sistemų katedros partnerystė su Prienų globos namais ir Lietuvos pagyvenusių bei neįgaliųjų žmonių įstaigų ir vadovaujančių darbuotojų asociacija „Rūpestinga globa“, kurios ilgametė prezidentė yra mūsų absolventė – edukologijos magistrė Angelė Bajorienė, jau skaičiuoja antrą dešimtmetį. Partnerystė skatina katedros mokslininkus dalytis patirtimi, teikti konsultacijas (šioje veikloje ypač aktyviai dalyvauja prof. Irena Leliūgienė), studentai – būsimieji socialiniai pedagogai – vyksta į globos institucijas, siekdami susipažinti su praktine socioedukacine veikla. Katedros dėstytojai taip pat mielai laukiami įvairiuose Prienų globos namų kultūros renginiuose, organizuojamuose drauge su Prienų savivaldybe. Šis bendradarbiavimas įteisintas abiejų šalių susitarimu. Vasarį į trijų mėnesių trukmės

praktiką Prienų globos namuose išvyko ketvirto kurso studentė – būsimoji socialinė pedagogė Raminta Gailevičiūtė, kurios diplominis darbas „Prienų globos namų darbuotojų vadybinis vaidmuo organizuojant senjorų socioedukacinę, kultūrinę veiklą“, bus parengtas šios globos įstaigos praktinės veiklos pagrindu. Nesenai Ugdymo sistemų katedros delegacija: prof. I. Leliūgienė, studentės diplomantės Raminta Gailevičiūtė ir Roberta Stelionytė, buvo pakviestos dalyvauti Birštone vykusioje asociacijos „Rūpestinga globa“ surengtoje konferencijoje. Prof. I. Leliūgienė skaitė pranešimą „Senjorų ir neįgaliųjų socialinė edukacinė aprėptis – iššūkis bendruomenei“. Be to, KTU atstovės išsakė savo nuomonę ir susirūpinimą Lietuvos žmonių socialinės integracijos ir gyvenimo kokybės klausimais globalizacijos procesų įtakojamoje mūsų šalyje.

Konferencijos metu KTU delegacija paklausė ministro Donato Jankausko, kaip jo vadovaujama ministerija ketina sukurti darbo vietas socialiniams pedagogams, kurių paslaugos ypač reikalingos. Be minėtos konferencijos, 2010–2011 mokslo metais ketvirto kurso studentai būsimieji socialiniai pedagogai dėstytojų iniciatyva dalyvavo konferencijoje Seime, Klaipėdoje, vedė seminarus Kaune ir Vilniuje bendruomenių centrų savanoriams, mokėsi rengti projektus. „S. a.“ inf. ir nuotr.

KTU atstovės Birštone surengtoje konferencijoje su garbiais svečiais


M E S J A I S DIDŽIUOJAMĖS

2012 m. kovo 8 d., Nr. 4 (2201)

5

Dizaino parodoje Inga Buklerytė, Asta Grublytė, Laima Milašiūtė Dizaino ir technologijų fakulteto studentės Sausio 20–24 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko viena iškiliausių tarptautinių interjero dizaino parodų „Maison&Objet“. Paroda organizuojama du kartus per metus nuo 1995 m., joje pristatomos naujausios interjero dizaino sričių

pavasario–vasaros ir rudens –žiemos tendencijos. Parodos profesionalumui užtikrinti kaskart vykdoma kruopšti dalyvių atranka, tad parodoje dalyvauti kviečiami tik tos srities profesionalai, pavyzdžiui, „Lacoste“, „Hugo Boss“, „Esprit“, „Disney“, „Roberto Cavalli“ ir kiti. Studijuodamos Dizaino ir technologijų fakulteto Tekstilės technologijos katedroje dažnai sulaukiame dėstytojų raginimų

Asmeninio albumo nuotr.

Spalvų jūra džiugino akis

kuo daugiau ir dažniau lankytis įvairaus pobūdžio tekstilės parodose. Trečius metus studijuodamos tekstilės dizainą ir technologiją aplankėme ne vieną parodą, tačiau ši buvo išskirtinė savo dydžiu, asortimento gausa ir parodos dalyvių profesionalumu. Už šią galimybę esame dėkingos UAB „A grupė“ atstovams, patiems dalyvavusiems bei suteikusiems paramą ir mums apsilankyti parodoje. Parodoje buvo galima išvysti naujų idėjų, skirtų namams, taip pat senų idėjų inovatyvų taikymą, pasisemti įkvėpimo kurti patiems. Gana didelę parodos dalį sudarė namų tekstilės sekcija. Joje buvo eksponuojami įvairūs tekstilės gaminiai, pradedant miegamojo tekstile ir baigiant rankų darbo kilimais. Miegamojo tekstilėje vyravo ramios pastelinės: šviesiai mėlynos, žalsvos, baltos, rusvos spalvos. Buvo galima pastebėti itin daug nekontrastingomis spalvomis švelniai paryškintų augalų raštų motyvų. Namų tekstilės salėje tarp daugiau nei 200 gamintojų sutikome trijų Lietuvos įmonių atstovus. Jų stenduose buvo pristatyti lino gaminiai. Linas vyravo ne tik lietuvių stenduose, tačiau ir visoje parodoje. Buvo galima išvysti gana daug išradingai

Asmeninio albumo nuotr.

Parodoje prie lietuvių UAB „A grupė“ stendo siuvinėto lino gaminių: staltiesių, lovatiesių, dekoratyvinių pagalvėlių. Sunku buvo nepastebėti margaspalvių dekoratyvinių pagalvėlių gausos. Jų gamybai naudotos pačios įvairiausios medžiagos – nuo preciziškai išaustų gobelenų iki neaustinių medžiagų ar dirbtinio kailio. Mus, būsimas dizaineres technologes, sužavėjo naujausių technologijų taikymas realiuose gaminiuose. Vienas jų – tai „Mo-

”BEST sprendimai“ grįžo į Kauną Aušra KULEŠEVIČIŪTĖ

Vasario 22 d. jau šeštus metus iš eilės Kauno technologijos universiteto studentų atstovybė ,,BEST Kaunas“ organizavo renginį ,,BEST sprendimai“, suvienijusį įmones, studentus ir moksleivius siekti ir inžinerinių problemų sprendimo. Inžinerinės varžybos „BEST sprendimai“ kasmet sulaukia vis daugiau ne tik studentų, bet ir verslo pasaulio dėmesio. Šiais metais prie jau nebe pirmus metus dalyvavusių įmonių „Fima“ ir „Microsoft Lietuva“ prisidėjo „CIE LT Forge“, „ELIT cluster“ bei „MARS Lietuva“. Įmonės dalyviams pateikė įdomias kūrybingumo reikalaujančias užduotis, todėl studentai turėjo puikią galimybę praktiškai pritaikyti Universitete įgytas žinias. Priimti organi-

statymo būdas – kriterijai, kuriais įmonės, pateikusios „Case Study“ užduotis, rėmėsi vertindamos studentus. „CIE LT Forge“ pateiktoje užduotyje pagal pateiktą darbo vietos schemą, naudojantis kaltinio eskizu ir technologijos kortele, reikėjo pateikti idėjas, kaip suprojektuoti ergonomišką darbo vietą. Atlikdami „MARS Lietuva“ pateiktą užduotį studentai pateikė gausių rekomendacijų, kaip užtikrinti maišelių skaičiaus patikrą 24 maišelių dėžutėje. Nemažesnį iššūkį priėmė ir atlikusieji „Microsoft Lietuva“ pateiktą užduotį – jie kūrė Windows Phone programėlės prototipą, atskleidžiantį vieną ar net kelis Tūkstantmečio vystymosi tikslus, paskelbtus Jungtinių Tautų. Netradicinių idėjų buvo galima pasisemti ir iš komandų, atlikusių

šią užduotį sėkmingai įgyvendino ir pateikė originalius ne tik ekologiško, bet ir patrauklaus akiai bei patogaus komplekso variantus. Ričardo Šaknio nuotr. Šauniausiai pasirodė Studentai ir moksleiviai užduotis atliko labai su- ir konkursikaupę są laimėjo Kauno Stebandyti savo jėgas ir atlikti inžine- pono Dariaus ir Stasio Girėno rinę „Team Design“ tipo užduotį, gimnazijos atstovai, pasiūlę įdoreikalaujančią sukonstruoti vei- miausius užduoties sprendimo kiantį prietaisą. Inžinerinę užduo- būdus ir sulaukę daugiausiai vertį teikė intelektualių inžinerinių tinimo komisijos simpatijų. sprendimų kūrimo bei projektų Nugalėtojai valdymo kompanija ,,Fima“. Vos per kelias valandas studentai turėjo sukonstruoti autonominį dėPo ilgų ir karštų komisijos namesio atkreiptuką / signalizatorių, rių – įmonių ir Universiteto atstoskirtą pėsčiųjų perėjose atkreip- vų diskusijų – paskelbtos nugalėti vairuotojų dėmesį ir pėstiesiems saugiai pereiti per kelią.

ondream“ firmos gaminamos šilumą atspindinčios užuolaidos, sulaikančios iki 80 proc. šilumos namuose žiemą, o vasarą saugančios nuo saulės kaitros. Įmonės atstovas mums išsamiai papasakojo apie jų patentuotą technologiją, kuria itin plonu aliuminio sluoksniu padengta medžiaga išlieka lanksti ir minkšta. Taip pat supažindino ir su jų firmos naujove – garsą sulaikančiomis užuolaidomis, skirtomis triukšmingų miestų gyventojams.

tojų komandos. Šios komandos laimėjo pagrindinį prizą – nepamirštamą kelionę į Maskvą, kurioje vyks antrasis inžinerinių varžybų etapas. Įspūdingai pasirodė ir į antrąjį inžinerinių varžybų etapą pateko „Inžinierių“ ir „LMKJ“ komandos. Renginio organizatoriai „BEST Kaunas“ už paramą ir pagalbą organizuojant nepamirštamą renginį nuoširdžiai dėkoja Kauno technologijos universitetui, Kauno miesto savivaldybei, Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybei, renginio partnerėms įmonėms, taip pat komisijos nariams: doc. dr. Irenai Patašienei, doc. dr. Gintarui Derviniui, Kęstui Rimkui, Renatai Miliūnei, palaikantiems studentų idėjas ir skatinantiems juos eiti pirmyn. Nuoširdų ačiū renginio organizatoriai taria Kauno Jono Jablonskio, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno ir Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoms už aktyvumą ir mokslo skatinimą bei bendradarbiavimą su studentais.

„Junior BEC“

Ričardo Šaknio nuotr.

Užduotys reikalavo kūrybingumo ir nuovokumo zacijos „BEST Kaunas“ ir įmonių mestą iššūkį pasiryžo 96 studentai ir 12 moksleivių.

„Case Study“ Aštuoniolika komandų atliko inžinerines įmonių pasiūlytas užduotis. Kūrybingumas, naujos ir drąsios idėjos, originalus pri-

„ELIT cluster“ pateiktą užduotį ir kūrusių „Protingą kamuolį“. Taigi renginio žiūrovai, stebėdami renginį, maloniai nustebo, nes išvydo netradicinius ir efektyvius teorinių problemų sprendimų variantus.

„Team Design“ Šešios komandos panoro iš-

Jau antrą kartą savo žinias ir kūrybiškumą demonstravo moksleiviai. Jie per savaitę turėjo pasiruošti ir atlikti Kauno technologijos universiteto parengtą užduotį, kuri šiais metais apėmė itin opią ekologinę problemą. Jie turistų mėgstamoje Lietuvos vietoje turėjo įrengti itin ekologišką „Žaliąjį kompleksą“, kuris yra prie vandens telkinio. Pagrindinė užduotis buvo išspręsti elektros, apšvietimo, šilumos, karšto vandens ruošimo, vėsinimo klausimus, panaudojant Ričardo Šaknio nuotr. atsinaujinančius energijos šaltinius, kad pastatų komplek„BEST sprendimai“ kasmet sulaukia vis didesnio studentų, mokssas galėtų tinkamai veikti. Visos moksleivių komandos leivių ir įmonių dėmesio


6

S T U D E N T Ų E RD V Ė

2012 m. kovo 8 d., Nr. 4 (2201)

Susipažink su potencialiais Muzika šildo darbdaviais Šaltą vasario 24 d. vakarą vy- vybės „Somsa“ organizuotas renkęs tradicinis renginys „Šiltas va- ginys auditoriją nustebino ne tik Į jau aštuntus metus organizuojamą įmonių ir studentų kontaktų mugę „KTU Karjeros dienos“ šiais metais atvyks net 88 įmonių atstovai. Jų tikslas – susitikti, pabendrauti ir užmegzti ilgalaikius ryšius su būsimais specialistais. Tad, mieli studentai, jeigu kuriate ateities planus, galvojate, kaip pasirengti atvirai darbo rinkai, kovo 21 d. 10–15 val. ateikite į KTU Elektronikos (Studentų g. 50) ir Statybos (Studentų g. 48) rūmus. Renginyje bendraudami su įmonių atstovais sužinosite apie praktikos ir įsidarbinimo galimybes, keliamus reikalavimus būsimiems darbuotojams. Gausite naudingos informacijos, padėsiančios planuoti asmeninę karjerą, nustatyti sritis, kuriose dar trūksta žinių ir gebėjimų. Užmegzti ilgalaikiai ryšiai su įmonių atstovais praplės Jūsų įsidarbinimo galimybes ir sukurs konkurencinį pranašumą – darbo pokalbiuose susitiksite su tais pačiais įmonių atstovais. Taip pat nepamirškite, kad apsilankę renginyje patobulinsite dalykinio bendravimo įgūdžius.

Būtina pasirengti Renginys siūlo daug galimybių, tad visi turi mokėti jomis pasinaudoti. Dažnai prieš ateidami į kontaktų mugę studentai būna parengę tik šablonišką gyvenimo aprašymą (CV) ir kelia vienintelį klausimą: „Kokį darbą galite man pasiūlyti“. Nenuostabu, kad tokia darbo paieškos „strategija“ nepasiteisina. Vertėtų suvokti, kad šis renginys nėra darbo vietų išparduotuvė, tai sambūris, skirtas betarpiškai bendrauti ir užmegzti ilgalaikius ryšius. Taigi, pagrindinis „KTU Karjeros dienų“ organizatorius Karjeros centras kviečia tokiame renginyje lankytis jau nuo pirmo kurso. Kuo anksčiau pradėsite kruopščiai planuoti karjerą, tuo greičiau įsitvirtinsite darbo rinkoje. O apsilankymas renginyje sustiprins vidinę motyvaciją dirbti pagal specialybę. Jei norite, kad

„KTU Karjeros dienos 2012“ būtų naudingos, prieš ateidami į renginį perskaitykite „KTU Karjeros dienų 2012“ informacinį leidinį. Ten rasite informaciją apie įmonių teminius pranešimus. Suplanuokite dieną, kad spėtumėte pasiklausyti jums įdomių pranešimų ir pabendrauti su įmonių atstovais prie stendų. Būtinai išsiaiškinkite, kokios jūsų srities specialistais besidominčios įmonės atvyksta. Pritaikykite gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką, apgalvokite, ko norėtumėte paklausti ir kaip prisistatyti, kad sulauktumėte siūlymo pasikalbėti apie praktikos ar įdarbinimo galimybę. Jeigu nežinote, kaip tinkamiausiai prisistatyti būsimam darbdaviui, ką sakyti per pokalbį ir kaip puikiai sukurti gyvenimo aprašymą, galite kreiptis į

Jono Klėmano nuotr.

„KTU Karjeros dienos“ – didžiausia įmonių ir studentų kontaktų mugė

karas šiltiems žmonėms“ pritraukė gausybę žmonių iš įvairiausių Lietuvos miestų ir miestelių. Tokio šurmulio tikrai būta ne veltui, nes koncertavo Lietuvai gerai žinomi atlikėjai, žavintys nuostabiais balsais: Gediminas Storpirš-

šilta ir jaukia atmosfera, kurioje spindėjo laimingų žmonių šypsenos, bet ir atlikėjų gausa, pačios programos trukme – renginys vyko tris valandas. Renginyje koncertavę atlikėjai akustinės muzikos mylėtojus

KTU Karjeros centro konsultantę Sigitą Novikovienę el. paštu sigita.novikoviene@ktu.lt ir susitarti dėl asmeninės konsultacijos rūpimais klausimais.

Rimtas žaidimas Po bendravimo kontaktų mugėje įmonių atstovai ir kelių etapų atranką įveikę gabiausi KTU studentai susitiks žaidime „KTU Ingenium 2012“. Šio renginio tikslas – suteikti galimybę sumaniausiems KTU studentams atsiskleisti, parodyti žinias ir gebėjimus, o įmonių atstovams – pažinti perspektyviausius, rasti potencialius būsimus darbuotojus. Visi renginio dalyviai už bendro stalo spręs organizatorių ir specialiojo rėmėjo „Šėža ir partneriai“ pateiktas užduotis, kurios reikalaus kūrybiškumo, įžvalgumo, bendrųjų žinių ir darnaus komandinio darbo. Renginyje dalyvavę studentai bus apdovanoti vertingais „Šėža ir partneriai“, „DOOR Training and Consulting Baltic“, „Senukų prekybos centro“, mentoriaus Granto Pažėros, Manager.lt, Kauno kamerinio teatro, CV.lt, Saudom.lt ir Dariaus Čibonio prizais. Renginio laureatams „Vičiūnų įmonių grupė“ įsteigė pagrindinį prizą – „Asistentas vienai dienai“ – galimybę praleisti dieną su vienos iš įmonių vadovu. Karjeros centro inf.

Gediminas Storpirštis ne tik dainavo, bet ir atsakė į klausimus tis ir Domantas Razauskas. Jiems antrino ne ką prastesnės dainuojamosios poezijos žvaigždės Juozapas Liaugaudas ir Raminta Gailevičiūtė, kurie kartu dainuodami Sauliaus Mykolaičio dainą „Matrica“, užbūrė visą publiką nuoširdumu. Aštuntus metus Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentų atsto-

privertė palikti salę jau gerokai sutemus. Vis dėlto šalta ir žvarbi naktis, tamsa už lango besiskirstančiai auditorijai buvo nė motais, nes sušilę ne tik nuo arbatos, bet ir nuo nuostabios muzikos jie drąsiai žengė į tamsą, dabar jau pilną gėrio, šilumos ir malonių jausmų, kurie dar ilgai liks atmintyje. „Somsa“ inf. ir nuotr.

Renginyje tvyrojo nepaprasta atmosfera

Intensyvūs ERASMUS kursai

Kursų lankytojai pabuvojo ir Rumšiškėse Šiais metais jau penktą kartą Kauno technologijos universitete sausio 10–30 d. vyko ERASMUS intensyvūs lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursai (EILC). Tokie kursai žiemą yra vieninteliai Lietuvoje, tad juose dalyvavo tiek pagal ERASMUS programą į Lietuvos universitetus atvykę stu-

dentai, tiek pagal COMENIUS ir GRUNDTVIG programas atvažiavę asistentai, tiek kiti Lietuva besidomintys kitataučiai. Šiais metais Humanitarinių mokslų fakultete buvo galima sutikti net 13 šalių atstovų. Čia kursus lankė Australijos, Kinijos, Turkijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Belgijos,

Austrijos, Vengrijos, Čekijos, Lenkijos, Suomijos ir Latvijos studentai. Daugiausiai laiko kursų dalyviai praleido mokydamiesi lietuvių kalbos, kad galėtų sklandžiau ir laisviau bendrauti su lietuviais. Lietuviškai prabylančiais užsieniečiais džiaugėsi EILC kursų organizatorė KTU Humanitarinių mokslų fakulteto Kalbotyros katedros docentė Judita Džežulskienė ir šių kursų koordinatorė Tarptautinių ryšių skyriaus vyr. koordinatorė Renata Motiejūnaitė. Tris savaites doc. Judita Džežulskienė ir Saulė Juzelėnienė studentus mokė vienos iš seniausių indoeuropiečių kalbų – lietuvių kalbos. Filosofijos ir kultūrologijos katedros dėstytojas Eligijus Dzežulskis-Duonys supažindino studentus su Lietuvos istorija, dabartiniu politiniu ir socialiniu gyvenimu, o Užsienio kalbų centro dėstytoja Jūratė Zdanytė pristatė Lietuvos meno lobyną. Nuobodžiauti išties niekam neleido įdomi kursų programa – išvykos po Lietuvą, muziejų lankymas, lietuviškų filmų peržiūros,

lietuviškų valgių ir gėrimų skanavimas, žaidimas kėgliais ir linksmi vakarėliai, dainuojant lietuviškas dainas ir šokant. Neužmirštami liko vakarai su KTU „Goštautos“ folkloro grupe, „Nemuno“ ansambliu ir Humanitarinių mokslų fakulteto dekano prof. Giedriaus Kuprevičiaus muzikinėmis improvizacijomis.

Intensyvioje Erasmus lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursų programoje kaip ir kasmet talkino savanoriai – vietiniai studentai, kuriems draugystė su daugiakalbio ir daugiakultūrio pasaulio atstovais buvo tikro tarptautiškumo mokykla. Humanitarinių mokslų fakulteto inf. ir nuotr.

Vakaras su KTU meno kolektyvų nariais


S P O RTAS IR KULTŪRA

2012 m. kovo 8 d., Nr. 4 (2201)

Krepšinio mėgėjų lygoje Vasario 28 d KTU krepšininkai, vadovaujami trenerių Vytauto Pliaugos ir Henriko Giedraičio, Kauno krepšinio mėgėjų lygos „A“ čempionate sužaidė rungtynes, kurias pralaimėjo komandai „FORTO AMICUS“ rezultatu 77:83. Rezultatyviausiai mūsų komando-

je žaidė Gytis Venclovas (16 tšk., 5 atkovoti kamuoliai, 2 perduoti kamuoliai), Gediminas Ratkevičius (15 tšk., ir 6 atkovoti kamuoliai), Mindaugas Mackevičius (11 tšk., 5 atkovoti kamuoliai). Vasario 29 d. mūsų aukštaūgiai sužaidė rungtynes išvykoje,

kur rezultatu 49:54 nugalėjo Prienų „Rūdupio-2“ kamandą. Rezultatyviausiai žaidė Paulius Vaškevičius (13 tšk., 8 atkovoti kamuoliai), Gediminas Butkus (11 tšk., ir 3 atkovoti kamuoliai), Gytis Venclovas (14 tšk., 2 atkovoti kamuoliai).

Sėkmingi startai Kovo pirmą savaitgalį Šakiuose vyko 7-oji Lietuvos badmintono taurė, kurioje dalyvavo pajėgiausi KTU sportininkai. Dalyviai pagal pajėgumą buvo suskirstyti į dvi grupes – A ir B. A grupėje geriausiai pasirodė Erika Noreikaitė (Ekonomikos ir vadybos f.), kuri kartu su

KTU badmintono rinktinės trenere Rasa Šulniene užėmė pirmą vietą. R. Šulnienė taip pat kovojo moterų vieneto rungtyje, kur įveikusi antrą Lietuvos raketę, užėmė pirmą vietą. Gintautė Railaitė (Ekonomikos ir vadybos f.) mišriame dvejete B grupėje kartu su Vytauto Didžiojo uni-

versiteto studentu Evaldu Bradūnu taip pat užėmė pirmą vietą, o moterų vieneto rungtyje (B grupėje) liko trečia. Lukas Litvinas (Fundamentaliųjų mokslų f.) tik per žingsnį liko be medalių. Jis vyrų vieneto ir mišrių dvejetų rungtyse (A grupėje) du kartus liko ketvirtas.

Medalių lietus Kovo pirmą savaitgalį Estijoje vyko Baltijos šalių techniškųjų universitetų lengvosios atletikos varžybos. Į Talino lengvosios atletikos maniežą suvažiavo dalyviai iš Kauno technologijos (KTU), Rygos technikos (RTU), Talino technologijos (TTU), Vilniaus

Gedimino technikos (VGTU) ir Klaipėdos (KU) universitetų. Kiekvieno universiteto komandą sudarė 10 sportininkų. Komandinėje įskaitoje taurę iškovojo šeimininkai – TTU lengvaatlečiai, antroje vietoje liko KTU, trečioje – RTU komanda. Atskirose rungtyse mūsų Universiteto studentai iškovojo ne vieną prizinę vietą: Socialinių mokslų fakulteto pirmakursis Žilvinas Mitrikevičius 60 m rungtyje iškovojo pirmą vietą (7,09 sek.), o 200 m rungtyje – antrą (22,90 sek.). Informatikos fakulteto ketvirto kurso studentas Ta-

das Bitkevičius 200 m distanciją įveikė per 23,23 sek. ir iškovojo trečią vietą. Fundamentaliųjų mokslų fakulteto magistrantas Nikolajus Medvedevas šuolio į tolį rungtyje nušoko 5,32 m ir užėmė trečią vietą. Humanitarinių mokslų fakulteto ketvirtakursis Vytautas Ugianskis rutulį nustūmė 16,79 m ir iškovojo pirmą vietą, treniruočių draugas magistrantas Karolis Dovliaš rutulį nustūmė 13,64 m ir liko trečias. Socialinių mokslų fakulteto studentė Miglė Jasiūnaitė 200 m rungtyje iškovojo trečią vietą (27,50 sek.). Fundamentaliųjų mokslų f. absolventė Jolita Norkutė 800 m distancijoje finišavo trečia (2:54,30). Ekonomikos ir vadybos fakulteto pirmakursė Vitalija Dejeva šuolio su kartimi rungtyje įveikė 3,40 m ir tapo nugalėtoja, o 60 m bėgimo su barjerais rungtyje liko trečia (9,67 sek.). Estafetiniame 4x200 m bėgime KTU komanda (Ž. Mitrikevičius, T. Bitkevičius, J. Norkutė, M. Jasiūnaitė) iškovojo antrą vieta (1:43,79). Komandos vadovė Ernesta Karaškienė.

KTU badmintonininkai – antri Vasario 25 d. KTU Statybos rūmų sporto salėje vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų badmintono čempionatas, kuriame dalyvavo aštuonių Lietuvos aukštųjų mokyklų badmintonininkai. Bendroje įskaitoje KTU rinktinė, atsilikusi tik 3 taškais nuo Klaipėdo universiteto (KU) komandos, užėmė antrą vietą. Trečia vieta atiteko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto komandai (LSMU). Moterų vienetų rungtyje startavo 13 sportininkių. Geriausiai pasirodė Fundamentaliųjų mokslų fakulteto studentė Indrė Starevičiūtė, kuri tik finale nusileido KU atstovei Gerdai Voitechovskajai ir iškovojo antrą vietą. Trečią vietą, įveikusi Justę Dimšaitę (LSMU), užėmė Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentė Erika Noreikaitė. Vyrų vienetų rungtyje startavo 24 dalyviai. Geriausiai pasirodė Fundamentaliųjų mokslų fakulteto studentas Lukas Litvinas. Įveikęs komandos draugą Tomą Vaškevičių (Fundamentaliųjų mokslų f.), Lukas

iškovojo trečią vietą. Mūsų Universiteto garbę gynė Indrė Starevičiūtė, Rusnė Petraitytė, Tomas Vaškevičius ir Lukas Litvinas (Fundamentaliųjų mokslų f.), Monika Kali-

nauskaitė, Gintautė Railaitė, Erika Noreikaitė ir Ignas Lukoševičius (Ekonomikos ir vadybos f.), Mantas Papuška (Dizaino ir technologijų f.). Komandos trenerė Rasa Šulnienė.

Kūno kultūros ir sporto centro archyvo nuotr.

Indrė Starevičiūtė ir komandos trenerė Rasa Šulnienė

Parengė Kūno kultūros ir sporto centro vyr. administratorė Aušra Baužytė

7

KVIEČIA Pas mus ir kitur Kovo 8–29 d. KTU vyks Frankofonijos mėnesio renginiai, skirti prancūzų kultūrai, menui, politikai. Programoje – susitikimai su įdomiais žmonėmis, konferencijos, paskaitos, muzikiniai pasirodymai, filmų peržiūros, kita. Išsamiau http://ktu.lt/naujienos Kovo 8 d. 20 val. naktiniame klube „Combo“ (Raudondvario pl. 107) vyks Kauno miesto studentų lygos (KMSL) atidarymas. Kovo 9 d. 10 val. KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete (Laisvės al. 55) vyks 15-asis respublikinis V. A. Graičiūno jaunųjų vadybininkų ekonomistų konkursas. Kovo 10 d. 10 val. KTU E. mokymosi technologijų centre (Studentų g. 48A, 337 aud.) ir kituose LieDM centruose vyks LOGO konkursas-olimpiada. Kovo 14 d. 14.30 val. studentų klube „Kolegos“ (Studentų g. 63 A) vyks KTU Moksleivių laboratorijos atidarymas. Kovo 15 d. 9 val. Lietuvos parodų ir konferencijų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius) vyks konferencija „Inovacijos 2012. Kaip žinios virsta verslu“. Kovo 17 d. 10 val. KTU Informatikos fakultete (Studentų g. 50) vyks Dr. Juozo Petro Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumas. Kovo 21 d. 10 val. KTU Studentų miestelyje vyks „KTU Karjeros dienos 2012“. Daugiau apie KTU renginius – www.ktu.lt → Renginiai ir įvykiai → Kas? Kur? Kada?

LAISVALAIKIS Kauno šlaistūnas rekomenduoja Kovo 8 d. 19 val. Teatro klube (Vilniaus g. 22) vyks aktoriaus Kosto Smorigino autorinių dainų vakaras. Kovo 9 d. 18 val. kino teatre „Romuva“ (Laisvės al. 54) vyks režisieriaus Rimo Bružo bei Karo paveldo centro sukurto dokumentinio filmo „Šaltasis karas: baimės šešėlis“ peržiūra. Kovo 9 d. 15 val. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje (K. Petrausko g. 31) vyks koncertas „Mūsų vardas – Lietuva“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai Kovo 11-ajai. Kovo 9-11 d. 9-18 val. Kaune, Laisvės alėjoje, Vilniaus gatvėje, Rotušės aikštėje vyks Kazimiero mugės renginiai. Kovo 11 d. 17 val. Kauno menininkų namuose (V.Putvinskio g. 56) vyks Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirta literatūrinė muzikinė programa „Yra tiktai Tėvynė“ (pagal Justino Marcinkevičiaus dramas, poemų fragmentus, eilėraščius, dainas poeto tekstais). Kovo 14 d. 18 val. Kauno menininkų namuose (V.Putvinskio g. 56) vyks muzikos ir tapybos vakaras „Tūkstantmečio aidai muzikoje“ su smuikininku Petru Kunca (kūrybinės veiklos 50-mečiui) ir dailininko Romualdo Kuncos (1935–2011) tapyba. Daugiau informacijos apie renginius Kaune ieškokite šiais adresais: kaunas.lt (Švietimas ir kultūra → Kultūros renginiai), kamane.lt, kaunozinios.lt, kaunoaleja.lt, Facebook tinkle „Kas vyksta Kaune?“ ir kitur.


8

FO T O A I D A I

2012 m. kovo 8 d., Nr. 4 (2201)

Atidarytas centras centro padalinys. Anot KTU rektoriaus prof. Lietuvos slėnių programoje dalyPetro Barašausko, asmeninių inivaujančių universitetų ir Baltijos ciatyvų ugdyti jaunimo verslumą šalių techniškųjų universitetų. Lietuvoje jau būta ir anksčiau, Tikimasi, kad tai stiprins unitačiau instituciniu lygmeniu tai versitetų indėlį perkeliant moksdaroma pirmą kartą. Kauno techlinių tyrimų rezultatus į rinką, nologijos universitetas strategipritaikant universitetuose sukurniu siekiu laiko praktinį studentų parengimą ne tik sėkmingai asmeninei karjerai projektuoti, bet ir ugdyti jaunų žmonių verslumą. „Siekiame įkvėpti, padrąsinti ir suburti jaunus žmones ryžtingiau įgyvendinti savo idėjas, – teigė skyriaus vadovas Justinas Katkus. – „StartupSpace“ tikslas yra visokeriopai remti entuziastus, kurie anksčiau neturėjo galimybių savo idėjas Ričardo Šaknio nuotr. paversti realiais produktais ar paslaugoCentro atidarymo juostelę perkirpo garbūs Universiteto svečiai mis. Ypač tikimasi su Atkelta iš 1 p.

tas naujas žinias ir technologijas verslui. Galimybė įkurti centrą atsirado vasarį Kauno technologijos ir Aalto (Suomija) universitetams pasirašius memorandumą. Šiuo metu Inovacijų ir verslo centre jau veikia Inovacijų skyrius, ilgainiui veiklą pradės dar vienas

Ričardo Šaknio nuotr.

KTU studentai Centro atidaryme demonstravo inovatyvius darbus naujomis progresyviomis technologijomis susijusių darbų.“ Jau šiuo metu yra be galo didelis susidomėjimas „StartupSpace“ veikla ir galimybėmis. Todėl kovo 8 d. kartu su Aalto universitetu organizuojamas pirmas

renginys – atrankinis regioninis turas „Startup Sauna“, kuris taps tramplinu į 6 savaičių intensyvias kūrybines dirbtuves Suomijoje su 1500 eurų parama pragyvenimui, o vėliau – ir į progresyvių technologijų šerdį – Silicio slėnį.

Studijų užsienyje informacinė diena Inga Dubovijienė

moniška šalis, – pasakojo InformaciKovo 1 d. į KTU Statybos rūnėje mugėje dirbusi mus rinkosi studentai, norintys ar mergina. – Aš vis bandantys užsinorėti dalines studėlto manau, kad dijas (vieną ar du semestrus, 3–12 nereikėtų baimintis mėnesių) praleisti užsienio mokykultūrinio šoko.“ mo įstaigoje. Jiems Tarptautinių Kadangi kultūrinių skirtumų ryšių skyrius, padedamas KTU Karjeros centro, BEST Kaunas, vis dėlto esama, ir ne tik tolesnėse ar ERASMUS Students NETWORK ir kitų organizacijų bei savanorių egzotiškesnėse šastudentų, surengė Studijų užsienylyse, bet ir, pavyzje informacinę dieną. džiui, Skandinavijoje, studentams Čia visą popietę vyko InforRičardo Šaknio nuotr. macinė mugė, kurioje jau studijasurengta paskaita, kaip svarbu prieš vę pagal ERASMUS mainų ar kitą programą studentai dalijosi savo Renginyje studentai rado draugų vykstant studijuoti įspūdžiais ir konsultavo norinsusipažinti su tos čiuosius studijuoti įvairiose šalyKaip teigė semestrą Turkijoje šalies kultūra. Paskaitą skaitė Huse. Apie savo šalis taip pat pasako- (Stambulo universitete) praleidusi manitarinių mokslų fakulteto prof. jo ir tų šalių studentai, šiuo metu Statybos ir architektūros fakulteto Vilmantė Liubinienė. Ji pabrėstudijuojantys KTU. studentė Eglė, ERASMUS studi- žė, kad kultūros komponentai yra KTU studentai nuo antro kurso jos tikrai suteikia daug naudingos simboliai, kalba, religija, vertybės, turi galimybę vienam arba dviem patirties: galima susipažinti su kita moralės normos, papročiai ir kt. semestrams išvykti į pasirinktas kultūra, rasti draugų iš viso pasauInformacinės dienos lankyto27 ES valstybių, taip pat Turkijos, lio, palyginti studijas ir akademinę jai taip pat galėjo dalyvauti simuIslandijos, Lichtenšteino, Norve- aplinką Lietuvoje ir kitoje šalyje. liaciniuose žaidimuose ir konkurgijos, Šveicarijos, Kroatijos mo- „Informacinėje dienoje studentai suose, laimėti vertingų prizų, tarp kymo įstaigas, Kyung Hee ir Yon- teiravosi apie Turkijos ypatumus, kurių – bilietas į savaitgalio kruizą sei universitetus (Pietų Korėja). kultūrų skirtumus, juk tai musul- po Baltijos jūrą kartu su studentais iš visos Europos. Į renginį rinkosi ne tik planuojantys studijuoti užsienyje studentai, bet ir jau pabuvoję ten. Štai Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentas Juozapas jau studijavo Čekijoje ir tuo labai džiaugiasi. „Man tikrai patiko Čekijoje ir ten planavau važiuoti nuo pat savo studijų pradžios, nors specialybės žinių gavau ne tiek ir daug, vis dėlto nauji draugai, įspūdžiai tai atpirko“, – teigė vaikinas, atėjęs su nemažu būriu kurso draugų. Tarptautinių studijų centro studentas Arnas, atskleidęs gyvenimo Švedijoje niuansus, pabrėžė, kad pastudijavęs kitoje šalyje pradedi Ričardo Šaknio nuotr. vertinti tai, ką turi Lietuvoje. Jis skatino visus palankyti užsienio Simuliacinį žaidimą „Etinės dilemos priimant sprendimus“ ve- šalyje prieš studijų semestrą rengiamus intensyvius tos šalies kaldė Ekonomikos ir vadybos fakulteto prof. V. Kumpikaitė REDAKCIJOS ADRESAS: 109 kab., K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas; tel./faks. 30 00 77. Atsisk. sąskaita Nr. 142101 SEB Bankas Kauno filialas. Banko kodas 260101766. Steigimo liudijimo Nr. 343. Laikraštis platinamas nemokamai. Tiražas 1500 egz. Paskutinis numeris ir archyvas internete http://ktu.lt/turinys/universiteto-laikrastis-studiju-aidai Spausdino UAB „Spaudos praktika“ . Adresas: Chemijos g. 29, LT-51333 Kaunas.

Ričardo Šaknio nuotr.

Studijų užsienyje informacinę dieną studentai galėjo gauti išsamią informaciją apie ERASMUS mainų programą bos kursus, iš anksto pasidomėti būsto klausimu. Arnas savo pavyzdžiu visus įtikino, kad skiriamos ERASMUS stipendijos gali pakakti pragyventi svetur. „Jeigu važiuosite į Švediją, pasiimkite kompiuterio jungtį, krepšinio kamuolio tikrai neprireiks,“ – šmaikštavo vaikinas. Informacinė diena baigta nemažai apdovanojimų pelniusiu filmu „Welcome” (rež. F. Lioret,

Prancūzija, 2009). Vakare renginio dalyviai linksminosi klube EMBASSY. Organizatoriai liko patenkinti pirmąkart suorganizuotu renginiu. Iš pradžių baimintasi, kad nesusirinks studentų, kad pagalbininkai apleis savo vietas, tačiau skepsis išsisklaidė nuo pat pirmų renginio akimirkų, tvyrojo labai draugiška ir šilta atmosfera, skambėjo ne tik lietuvių kalba.

Ričardo Šaknio nuotr.

Renginyje tvyrojo draugiška ir šilta atmosfera Vyr. redaktorė Inga DUBOVIJIENĖ, el. p. inga.dubovijiene@ktu.lt Redaktorius Giedrius ŽIDONIS, el. p. giedrius.zidonis@ktu.lt Redaktorė Miglė PLYTNINKAITĖ, el. p. miglė.plytninkaitė@ktu.lt Maketavo Aurelija DRUŽINIENĖ, el. p. aurelija.druziniene@ktu.lt Užs. Nr. 2124

KTU laikraštis „Studijų aidai“, 2012, Nr. 5  
KTU laikraštis „Studijų aidai“, 2012, Nr. 5  

KTU laikraštis

Advertisement