Page 1


PL 69 Lämpömiehenkuja 2 02151 Espoo www.ayy.fi

Redaktion: Henna Lahti Layout & illustrationer: Robert Hanson Tryckplats: Redfina oy Upplaga: 300 kpl Översättning: Piia Forsman


innehållsförteckning

Ordförandens hälsning 6 Kärt barn har många namn 9 Vem tar hand om den nya studeranden? 10 PLANMÄSSIGA STUDIER 11 Dra nytta även av dessa tips 13 Akademisk frihet! 13 Studiekultur är studiernas salt och socker 14 Halare 14 Akademiskhet är pop! 15 Vad då för Aaltokultur? 15

Boende – var hitta tak över huvudet? 17 Flyttanmälan: byte av hemort och adressändring 19 Invånarverksamhet 19 Utbildningen kan vara avgiftsfri, att leva är det inte. Varifrån få pengar? 20 Studiestödets delar och ansökning 21 Andra förmåner som säkrar utkomsten 22 Välmående, hälsa och studieförmåga 24 Studieförmågans kärnor 25 26 Hälsa och välmående Aaltopastorernas hälsning 31 AUS och motion 32 SELL Student Games 2012 34 Att röra sig i huvudstadsregionen 35 Fjärrtrafik 36


Vad då studentkår? 39 Servicepunkterna och centralbyrån 39 Aalto-universitetets och AUS:s rötter 40 Fullmäktige 42 Fullmäktigeval 2011 42 Styrelsen leder studentkåren 45 Sektorerna - i hjärtat av studentkårens verksamhet 46 Huvudsektorn 46 Sektorn för företagsrelationer 47 Utbildningspolitiska ärenden 48 Socialpolitiska ärenden 49 Kommunikations- och informationsteknikärenden 50 Aalto-samfundet och föreninsärenden 51 Aalto är ett internationellt samfund 52 Det finns tusen och en möjligheter att bli internationell 52 AUS stöder internationalisering 53 De särställda studentföreningarna 54 Du hittar många olika slags verksamhet inom AUS! 64 Ämnesföreningar 64 Sportföreningar 64 Hobby- och spelföreningar 64 Musik- och kulturföreningar 64 Internationella föreningar 65 Sociala organisationer 65

Aalto-universitetet www.aalto.fi 67 Handelshögskolan 67 Konstindustriella högskolan 67 Högskolorna for teknik 67 När Gula näbben bleknat 68 Kampuskartor 76 AUS- Ordbok 81


Ordförandens hälsning studerande gått i täten bl.a. i tecken av uppmuntrandet till utbytesstudier och Hej, och välkommen! Är du uppeggad? Är du nervös? Eller

olika exkursioner utomlands. Redan enbart inom vårt eget uni-

känner du dig riktigt lugn? Olika känslor

versitet har man åstadkommit mycket:

finns det säkert lika många som det

År 1968 gled en unik Finnfocus-

finns nya studerande, och det är bra

exportutställning in i London och

så. Det bästa med vårt studentsam-

i början av 1950-talet byggdes

fund är nämligen dess mångfaldighet:

Teknologbyn i Otnäs och i och med det

vi kommer från olika delar av Finland

flyttade hela den dåvarande Tekniska

och världen, vi studerar olika saker, vi

högskolan efter. Det var just aaltoiterna

är intresserade av allt från fotboll till

som i tiderna också var med och starta-

kulinariska experiment och vi blir ivriga

de den finska televisionsverksamheten.

över olika saker.

Och inte har studenternas roll heller varit så liten i en av de största omvälvnin-

Och att bli ivrig, det lönar sig alltid.

garna i det finska universitetssystemet,

Studerandenas iver har genom historien

grundandet av Aalto-universitetet.

varit bakom många stora omvälvningar. Studentverksamhet har varit en tillväxts-

Frågan lyder: What’s the next big thing?

kuvös för nya tankar och framförallt för

Vad är vår nästa stora prestation?

personer som när de har förflyttat sig

Livet i Aalto har lärt mig detta: Shoot for

till det övriga samhället har reflekterat

the stars, land on the moon. Ibland hit-

kring sig idéer och saker som de har

tar man de bästa sakerna av en slump.

tagit till sig i studentverksamhet.

Det enda som behövs är en gnutta mod

Studenterna har haft mod att se

att sträcka sig högt. Det gör inget om

in i framtiden och bygga upp en värld

man inte lyckas varje gång eller om det

för sig själv men framförallt för kom-

någon gång går snopet. Då är det bäst

mande generationer. Exempel på dessa

att istället för att uttrycka förvåning

ansträngningar är grundandet av sådana

konstatera lättsamt: ”Så där!” och försö-

organisationer som i dag känns självk-

ka på nytt.

lara såsom Studenternas hälsovårdsstif-

Ingen av oss omvälver ensam

telse (SHVS) och Helsingforsregionens

hela världen eller gör den färdig, utan

studentbostadsstiftelse (HOAS). Även

varje studentgenerations prestationer

i Finlands internationalisering har

är summan av små stora handlingar och

6


tillsammans genomlevda upplevelser. De individuella tankar, ideologier, leenden och lärdomar som vi under studietiden har tillägnat oss fortsätter sitt liv även efter att våra studier redan har tagit slut. De är det bra att stöda sig på. *** Jag hoppas att du kommer ihåg två saker från denna skrift. Det första är att studentkåren är lika med dess medlemmar. För några känns AUS avlägsen, för andra igen kär och något man kan klappa. Även i denna sak är en brokig mångfald av känslor en bra påminnelse om att vi alla är olika. Sök och hitta din plats i vårt samfund. I Aalto, AUS och aaltoiter finns miljontals fåror att undersöka. Den andra saken är detta: Våga bli ivrig och testa! Jag lovar att du inte ångrar dig. Vi är från alla håll sett en ganska rolig familj. Välkommen i gruppen!

Saara Hyrkkö Skribenten ler ofta, fungerar som AUS:s styrelseordförande år 2011, studerar för sjätte år bioinformationsteknologi vid Aalto-universitetet (och är stolt över det!), är älskvärt intresserad av valar (för att de är så stora att det tar andan ur en), vill lära sig någonting nytt varje dag och tror att löjligt är vackert.

7


l l i t

n e g DE

n N i l A d

R n E va D

U T m o S


Kärt barn har många namn Inom Aalto-universitetet kallas speciellt de nya studerandena inom teknik och konst för phuxar. Av ordet phux finns de även andra varianter så som pHux eller Under din skoltid har du säkert redan

fuksi som används i några gillen.

blivit van vid olika benämningar som ges åt studerande beroende på situation och

Vad då mursu?

status. Universitetet är inte ett undantag

I handelshögskolan kallas de nya

i detta avseende utan de nya studeran-

studerandena mursu. Många ekonom-

dena har naturligtvis egna benämningar.

generationer har säkert funderat varför de nya ekonomistuderandena kallas

Phux

mursu och inte till exempel phuxar.

Phux är nästan en allmänspråklig be-

Varifrån kommer riktigt de här konstiga

nämning som används för att beskriva

benämningarna?

första årets studerande vid många av

Handelshögskolans slutexa-

Finlands högskolor. En stor mängd olika

men var fram till andra världskriget

internetsidor ger en anledning att miss-

en tämligen anspråkslös tvåårig kurs

tänka att ordet phux skulle har kommit

som inte hade en officiell benämning.

från tyskan till Finland. I tyska betyder

De nya studerandena var första årets

ordet ’fuchs’ räv. Tidpunkten då tyskans

studerande fram till 1920-talet. När

räv-benämning eller ordets finska lån

Kauppakorkeakoulun oppilasyhdistys

har tagits i bruk måste grävas fram från

förvandlades till en studentkår år 1923

den tyska wikipediasidan enligt vilken

uppstod även ett behov att skapa egna

ordet ’fuchs’ har använts i universitets-

akademiska traditioner. Man började

världen nästan i samma betydelse från

ordna speciella nya studerandes intag-

och med år 1780. Ordets historia är

ningar för första årets studerande enligt

troligtvis äldre men då nämns det för

universitetets exempel.

första gången i en skriftlig tysk källa. I

Av någon anledning blev ordet

Tyskland på 1700-talet kallades de nya

phux aldrig inrotad i handelshögskolan

studerandena räv eftersom man ansåg

utan första årets studerande började

att namnet bra beskrev deras blyghet

kallas mursu och phuxmajoren för-

och försiktighet. Man kunde även kalla

vandlades till mursumajoren eller till

en äldre studerande räv i utskällnings-

mursaattori. Man ville antagligen vara

syfte. (Kangasniemi 2009.)

speciell och hitta på en benämning åt de

9


nya medlemmarna som skiljer sig från

mursu. Mursu-benämningen användes

andra. Det finns inte exakta uppgifter

för första gången i officiella handlingar

om ordets ursprung men sannolikt kom-

år 1930 men benämningen användes

mer det från den romerska mytologins

allmänt redan före det.

huvudgud för handel, Mercurius. Först kallades de nya studerande lilla mercurius eller mercuri i mitten av 1920-talet.

Kangasniemi, T. 2009. Tekniikka&Talous. Mitä

Det är sannolikt att lilla mercurius i

sana ”fuksi” tarkoittaa alun perin?. (http://www.

något skede har förvandlats till formen

tekniikkatalous.fi/teekkariksi/article325603.ece)

Vem tar hand om den nya studeranden? De första dagarna vid Aalto-universitetet kan vara spännande: En stor mängd

din egen uppfattning om studier och

grundläggande information hälls över

studielivet.

dig från alla håll och samtidigt är det

Förutom den egna lilla phux- eller

meningen att man borde hänga med i

mursugruppen lönar det sig att bekanta

saker som hör till studerandenas vardag.

sig även med andra studerande inom din

Puhhåja!

egen bransch. Bäst går det till genom att

Men ingen fara, du är inte ensam! Vare sig du sen är en phux/mursu/ annat, vad, så har man utsett åtmins-

gå med i ett gille eller en ämnesförening nära dig och gå med i dess verksamhet! Phuxkaptener som fungerar i

tone en äldre studerande dvs. tutor/

gillen tar under phuxmajorens ledning

ISOperson åt dig som hjälper dig under

de nya teknologphuxarna på ett äventyr

vimlet under ditt första studieår. Tutorer

som räcker hela året mot den ma-

och ISOpersoner har skolats fr.o.m.

giska phuxwappen (om sådan ordnas).

våren i för dig viktiga ärenden så du kan

Helsingfors ekonomistuderande rf dvs.

fråga dem nästan vad som helst. De kan

KY rf. erbjuder nya mursun massor med

åtminstone styra dig i rätt riktning. Den

verksamhet av hög kvalitet och energisk

viktigaste behållningen är säkert att få

stämning. TOKYO ry som samlar ihop

höra praktiska upplevelser, trots allt

Aaltos konststuderande ordnar i sin

har också dina tutorer varit nya stude-

tur gemensam verksamhet för dem på

rande en gång i tiden. Allt lönar det sig

Arabias campusområde där det även

inte att svälja utan att tugga eftersom

finns en mängd olika ämnesföreningar

det i slutändan är du själv som bildar

inom konstbranschen.

10


PLANMÄSSIGA STUDIER du har eller inte har hemma. Till exempel spelar du inte nätspel på arbetet och du förbinder dig att vara på din arbetsplats en viss tid. Dessutom har du en Har dina studier gått i baklås? Tror du

arbetstid (en konkret yttre målsättning)

att du gör mycket men får ingenting

som ovillkorligen följs. På arbetet har du

gjort? Lämnar du för ofta tentläsningen

även pauser och i din kalender finns det

till sista kvällen? Har du för lite fritid?

dagliga målsättningar. För allt detta får

Att bygga en egen studiestig börjar med att bekanta sig med studieguiden, planering av studierna och att

man naturligtvis ännu lön som oftast är relaterad till arbetstiden. En studerande har inte automa-

sätta upp målsättningar. Genom att pla-

tiskt dessa element som stöder tidshan-

nera och lägga upp en tidtabell för dina

tering till sitt förfogande. Det är emeller-

studier riktar du dina krafter och sparar

tid oerhört nyttigt att tillämpa somliga

tid och möda. Även tidshanteringen är

mönster från arbetslivet på studierna:

lättare när man är medveten om exakt

det är rekommendabelt att studenten

vad allt man ska hinna med och när.

skapar en arbetsväg, en arbetstid och

Konkreta målsättningar uppehåller och

i viss mån också ett arbetsjag åt sig

ökar på också studiemotivationen.

själv. Då lämnar du till slut automatiskt

Universitetsstuderande upple-

bort några vanor du har på fritiden och

ver ofta att de bara inte kan påbörja

lägger till några vanor och krav under

ett arbete och att tiden går till att spela

studietiden. I mån av möjlighet skapar

nätspel, vara på facebook, på youtube,

du för dig lämpliga positiva gensvar i

att surfa på nätet osv.

din studiedag. Till exempel äter du god

Tidshantering är kanske lättast

mat när du har studerat en viss mängd.

att granska genom arbetsrelaterad tids-

Det lönar sig att komma överens med

hantering som de flesta har erfarenhet

studiekamrater om gemensamma pauser

av och som vanligen lyckas för de flesta.

och belöningar när man har fått en viss

När du åker till arbete har du en arbets-

mängd arbete gjort. De gemensamt över-

väg (en övergångsritual) som försätter

enskomna studievanorna och belöning-

arbetsjaget i på-läge. Då lämnar du bort

arna är mycket starkare än de som man

eller lägger till några vanor och krav som

kommit överens om ensam.

11


Hur kan du hantera din tid? 1. Arbetsmängdens rimlighet Se till att din tidtabell är rimlig och att du också har tillräckligt med fritid. Risken med en för stram tidtabell är utmattning eller det att vi börjar söla och får väldigt lite till stånd eftersom målsättningarna är orimliga. 2. Kontroll av tidsanvändning och strukturering av arbetstiden Skriv upp i kalendern den handledda

märker vi relevanta saker i vår aktivitet

undervisningen och ditt eget självstän-

först då vi bokför vår egen aktivitet.

diga arbete. Skriv upp varje dag under

Du kan till exempel märka att målsätt-

en vecka hur du har lyckats med dina

ningarna har förverkligats bäst då du

målsättningar. Efter detta, gör dina

har sökt dig till en lugn läsplats någon

målsättningar rimligare och fundera på

annanstans än hemma.

fallgropar i din tidsanvändning och försök påverka dem följande vecka. Oftast 3. Planering av tidsanvändning Dra nytta av kontrollen av din tidsan-

vilken det framgår vad du borde göra

vändning och gör en ny, mer utvecklad

idag, i vilken ordning och när du borde

tidtabell. Fundera på om du har lyckats

arbeta. Fundera igenom var du håller

ta en lämplig mängd studier eller om du

dina pauser. Att sitta framför datorn

försöker göra för mycket på för kort tid.

under pausen är sällan uppiggande. En

Om du har svårt att hålla tidtabellen,

kort promenad till kaféet eller runt bygg-

gör en så noggrann plan som möjligt ur

naden piggar upp mera.

4. Gör en arbetsplats för dina studier Välj en för dig lämplig studieplats.

skillnad när du ska studera och när du

Arbeta gärna på ett annat ställe än där

får ha fritid. Med hjälp av arbetsplatsen

du tillbringar din fritid. Då hålls gränsen

skapar du samtidigt en arbetsväg åt dig

mellan studier och fritid och risken för

själv och underlättar att definiera arbets-

sölande minskar. För många är det lät-

tiden för studierna. Om du inte behöver

tast och effektivast att studera annans-

en dator, läs inte på tentamen bredvid

tans än hemma. På detta sätt kan du

den. Frestelsen att surfa på nätet kan bli

med hjälp av platsen även göra en tydlig

för stor.

12


Dra nytta även av dessa tips 1. Belöning: Fundera över hur du skulle

3. Flexibilitet: Gör inte för strama planer.

kunna belöna dig själv. Du kan till exem-

Reservera tid även för överraskande

pel komma överens med dig själv att du

ärenden såsom att det tar längre tid än

går på kaffe med en vän när du har fått

väntat att räkna räkneövningarna eller

läst 1,5 timmar.

att läsa ett kapitel ur en bok.

2. Prioritering: Gör en uppgiftslista och

4. Att avstå: Under tentveckan blir man

prioritera dina uppgifter. Börja med den

ofta tvungen att dra ner på deltagandet

viktigaste eller sköt de små ärendena

i de normala aktiviteterna. Att delegera

först om de stör och om det inte tar för

uppgifter vidare underlättar tidtabellen

lång tid att uträtta dem. (Fastna emeller-

under tentveckan.

tid inte i att uträtta små ärenden.)

Akademisk frihet! En universitetsstuderande har mycket

Om man studerar saker och ting för

frihet men även ansvar. Det antas att

ytligt under en för lång tid kan studierna

studeranden själv tar ansvar för sina

börja kännas ansträngande och frustre-

studier och deras framskridande. I

rande. Till avläggningen av examen hör

praktiken betyder detta att studeranden

naturligtvis att avlägga studiepoäng men

ansvarar för planeringen av sina egna

en studerandes centrala målsättning

studier, kontroll av tidsanvändningen

borde vara att lära sig saker och förstå

och för att ta ansvar för sin egen inlär-

och utvecklas till en expert inom sin

ning. Även om det inte är obligatoriskt

egen bransch. Till detta hör även en djup

att delta i handledda studier måste

förståelse av de centrala sakerna inom

man själv fundera över när det ändå är

sin egen bransch.

nyttigt för ens egen inlärning och ut-

I universitetet ska studeranden

veckling mot att bli expert. Oftast finns

själv bygga upp sin egen, mångsidiga

det ett samband mellan regelbundet

expertis. Det finns massor av alternativ

deltagande i undervisningen och en bra

till olika studiestigar och valbarhet samt

kursprestation.

sätt att avlägga kurser på finns det olika.

Att utvecklas till en expert kräver

Av studeranden krävs förmågan att ta

långsiktighet och man ska ge tillräckligt

reda på saker och väga olika alternativ

med tid för inlärning av saker och ting.

till exempel i valet av biämne.

13


Det lönar sig för dig att dra nytta av oli-

från studiekamrater kan man få stort

ka rådgivnings- och handledningstjäns-

stöd i och information om valet av

ter som universitetet erbjuder eftersom

studiestig, olika kurser och studievanor.

du med deras hjälp kan få sådan infor-

Vid behov kan du även kontakta uni-

mation som du inte själv nödvändigtvis

versitetets studiepsykologer i ärenden

kommer på att söka. Studierådgivare,

gällande bl.a. tidshantering, att utveckla

lärartutorer, kurslärare, studieplanerare

studiefärdigheter, motivation och ork.

och studiekoordinatorer på din egen avdelning är ofta den primära informa-

Vi önskar dig en smidig studieresa!

tionskällan som handleder studerande

Studiepsykologerna

i frågor om den egna branschen. Även

Studiekultur är studiernas salt och socker Sanslöst festande eller otroli-

traditioner, historia, ordnar och sam-

ga upplevelser? Studiekulturen visar

hörighetsanda som studiekulturen sist

sig alltför ofta i offentligheten som en

och slutligen egentligen handlar om. Var

grupp berusade ungdomar klädda i ha-

modig och delta helhjärtat i evenemang

lare i en park. Denna bild berättar tyvärr

i din bransch och i studentkåren samt

inte hela sanningen om studiekulturens

överskrid dina gränser genom att bekan-

verkliga mångfald. Under din studie-

ta dig även med studerande från andra

tid kommer du att möta en oerhört

branscher.

stor mängd samhälleliga evenemang,

HALARE Studenthalarna är i stor omfattning

Det lönar sig att använda lite tid för att

en gemensam uniform för nästan alla

skaffa, underhålla och pynta sin egen

högskolestuderande sedan början av

halare så att man kan få ut det mesta av

80-talet. Det som gör halaren intressant

plagget under studietiden.

är dess förmåga att uttrycka bärarens

Inom Aalto har halare aldrig

historia, studiebransch, uppgifter i

blivit vedertagna som populära plagg

studentsamfundet eller partnersituation.

bland studerande vid Konstindustriella

14


s ren k: tkå n Vin e tfö tud den ds u e er t s m end da ivt kal täll s akt s g j r u l an sä Fö tt d ina nem k så a d e er i v h oc oo rs e änd b a h e g in Fac som ren t på vad i . m a d s e det er m amfun g n s hä

Vad då för Aaltokultur? Föreningen av de tre studentkårerna för bara 2 år sedan började med en

högskolan, och det är bra så. Detta syns

kulturkrock. Teknologernas, ekonomi-

för sin del även i Aaltokulturen där

studerandenas och konststuderandenas

halare inte alltid är en viktig faktor. Som

starka subkulturer kände på varandra,

festplagg för teknologer och ekonomi-

men samtidigt skapades inom universi-

studerande är halare mer än populär.

tetet en fräsch och inspirerande gnutta traditionsbrytande Aaltokultur som

Akademiskhet är pop!

har hittat sin plats i studentkåren. De traditions- och hållbarhetsframhävande

Studenternas ställning i det finska

teknolog- och ekenomistuderandekultu-

samhället har hämtat en betydande

rerna har mött en stänkande, självsökan-

krydda till studiekulturen. Idag visar

de Aaltoaktighet till vilken det hör ett

sig detta i Aalto-universitetets student-

kreativt, roligt och konstnärligt tag om

föreningar och studentkår som en lång

studentverksamhet.

historia fylld av traditioner, akademiska

Aaltokultur kan du ständigt stöta

fester och finkänslighet. Studenterna

på på studentkårens evenemang och

sjunger traditionella snapsvisor på sina

genom att bekanta sig med studerande

bordsfester, klär sig i frack och lägger på

från andra branscher. Aaltokulturen som

sina ordnar till årsfester, kan uppföra sig

bäst ser du på Aalto Party som ordnas

och fungerar som exemplariska medbor-

i samband med läsårets öppning, på

gare. Sitzar dvs. akademiska bordsfester

studentkårens häftiga julfest eller på

är ett populärt och fantastiskt sätt att

årsfesten i februari. Aaltokulturen är

spendera tid. Nästan alla särställda

överraskande, gränsöverskridande och

studentföreningar firar sina årsfester

passligt okynnig. Den tar ibland sig själv

med stil och lägger på student- eller tek-

på allvar men är alltid full av glädje.

nologmössan med behöriga ordnar och

Dessutom innehåller den ett ständig

traditioner på valborgsmässoafton. Allt

nosande på ny vindar och förändring.

detta är ett värdefullt arv av vilket man

Ingenting är stabilt och även de tokigas-

kan känna historiens vingslag och se en

te idéerna kan bli verklighet samt kan du

spegelbild av framtiden.

själv få utföra dem!

15


16


Boende – var hitta tak över huvudet? AUS Bos tad asu sby nto rån toim bos : isto tad @ay sby y r . f ån i i tel otn : 050 äs: bos 520 tad 940 sby 4 rån t el i tölö : 050  520 : 949 2

Aalto-universitetets studentkår främjar gott studentboende och följer med studerandenas bostadssituation tillsammans med andra studentkårer i huvudstadsregionen. När man söker bostad lönar det sig att vara noggrann eftersom det inte är lätt att hitta en billig hyreslägenhet i huvudstadsregionen. Det lönar sig att lämna in en bostadsansökan till många objekt i god tid innan terminen börjar (dvs. genast du fått acceptansbrevet till universitetet). Att söka bostad från många olika objekt höjer sannolikheten att hitta en trevlig bostad till ett rimligt pris. AUS:s bostäder Aalto-universitetets studentkår äger i Helsingfors och Esbo ungefär 2500 bostäder som alla Aalto-studerande som har anmält sig närvarande och har betalat studentkårens medlemsavgift kan söka till. AUS har sammanlagt nästan tjugo olika bostadshus, varav 13 ligger i Helsingfors och resten i Alberga och i Otnäs Teknologby i Esbo. I bostadshusen finns studentrum, ettor, tvåor, treor och lägenheter med fyra rum. Bostäderna

kan sökas året runt och de delas ut på basen av köordningen och poäng. Till studentrum och ettor i Teknologbyn, Nordsjö, Norra Haga och Kasberget finns en s.k. förstaårsstuderandes ansökning i juli före vilket de ovannämnda bostäderna inte kan sökas. Kom ihåg att lämna in en bostadsansökan till dessa objekt under juli. AUS:s bostäder söks via ett elektroniskt ansökningssystem för bostäder. Ingen erbjuds alltså en bostad automatiskt! Det är bra att komma ihåg att boenderätten för de som bor i AUS:s bostäder granskas årligen. Förutsättningen för boende är att man får ihop tillräckligt med studiepoäng – minst 18 studiepoäng per läsår. Märk väl att bara de som redan bor i ett studentrum i Teknologbyn kan ansöka till ettorna i Teknologbyn. Närmare information om att söka bostad

17


från AUS och om de lediga bostäderna

fyra månader.

hittar du både på AUS:s nätsidor under boende och på adressen campus.ayy.fi

Nationernas bostäder

där du kan fylla i en bostadsansökan.

Nationerna som fungerar under student-

Ärenden gällande bostäderna i

kåren vid Helsingfors universitet (HUS)

Helsingfors sköts i AUS:s servicepunkt

är tvärvetenskapliga studentsamfund

i Tölö på bottenvåningen i Aalto-

som erbjuder sina medlemmar aktivitet

universitetets handelshögskola och

och sällskap av själsfränder från olika

ärenden gällande bostäderna i Esbo i

håll i Finland. Många nationer har även

bostadsbyrån i Otnäs.

bostäder som nationsmedlemmarna kan söka.

Hoas dvs. Helsingforsregionens

En Aalto-studerande kan, på vissa

studentbostadsstiftelse

villkor, bli medlem i en nation genom

Som AUS:s medlem kan du söka bostad

att betala nationens medlemsavgift efter

från Helsingforsregionens studentbo-

vilket man även kan söka nationens

stadsstiftelse (Hoas). Bostadsstiftelsen

bostäder. Bostäderna ligger huvudsak-

äger ca 8000 bostäder. I huvudstadsre-

ligen i Helsingfors. Ansökningstiden

gionens bostäder ryms ca 16 000 hyres-

varierar beroende på nationen.

gäster. I Esbo har Hoas bostäder förutom

Tilläggsinformation finns på nationer-

i Otnäs också bl.a. i Esbo centrum,

nas gemensamma hemsida på adressen

Alberga, Fågelberga, Kilo och Olars. I

http://osakunta.fi.

Helsingfors finns det bostäder till exempel längs metrobanan och i Kampen. Hoas hyr ut studentrum och

De privata hyresmarknaderna Det lönar sig att leta efter bostäder även

lägenheter (s.k. familjebostäder) samt

på privata hyresmarknaden. På privata

ettor åt studerande. Hyran varierar bero-

hyresmarknaden är höga garantihy-

ende på bostadens storlek och läge. Att

ror, förmedlingsprovisioner och höga

bo hos Hoas förutsätter att man samlar

hyror ofta svåra saker för studerande.

ihop tillräckligt med studiepoäng, även

Bostäder för underhyresgäster kan

hos Hoas granskas boenderätten årligen!

erbjuda unga studerande ett förmånligt

Information om bostäderna får man bäst på Hoas hemsida på adressen www.hoas.fi. På hemsidan kan du även göra en bostadsansökan som är i kraft i

18

och trivsamt alternativ.


Flyttanmälan: byte av hemort och adressändring Enligt lagen är man skyldig att anmäla flyttning till magistraten alltid när hem-

inom HRT:s regionbiljettsområde. Om man vill ändra studieorten

kommunen ändras eller då man flyttar

till sin hemort behöver man alltså göra

inom hemkommunen. Anmälan måste

en flyttanmälan.

lämnas senast en vecka efter flyttningen.

Med en flyttanmälan uppdate-

Bl.a. beskattningskommunen, vallokalen

ras uppgifterna i det riksomfattande

och tillgången till vissa tjänster i anslut-

befolkningsdatasystemet (magistraten)

ning till socialskyddet definieras utifrån

och i Posten.

den permanenta adressen. En studeran-

Flyttanmälan kan göras på nätet

de är berättigad till studentrabatt

eller via telefon. Anvisningarna finns på

i huvudstadsregionens kollektivtrafik

adressen www.muuttoilmoitus.fi.

enbart om hans/hennes hemort ligger

Invånarverksamhet AUS:s invånare har massor av möjlig-

alla invånare – om du är intresserad

heter att påverka sin egen boendetriv-

av invånarrådet och du har idéer om

sel och i allmänhet allt som händer i

hur verksamheten kunde utvecklas, gå

studentbostäderna.

för allt i världen med i verksamheten!

I lägenheterna i Helsingfors ver-

Rådens verksamhet koordineras av

kar invånarråd vars uppgift är att främja

deras ordföranden. Kontaktuppgifter till

invånarnas trivsel samt utveckling av lo-

invånarrådets ordförande år 2011 hittar

kaler och tjänster. Dessa råd bl.a. guidar

du på AUS:s nätsidor på http://ayy.fi/

nya invånare som flyttar till huset och

jasenille/asuminen/.

organiserar gemensamma evenemang för husets invånare. Invånarråd finns för tillfället i sju hus. Invånarråd får bidrag bl.a. för

Som Teknologbyns invånarråd agerar Bysenaten som väljs med

materialanskaffning, organisering av

direkt val och som planerar utveckling

evenemang och tidningsprenumera-

av invånartrivseln och tar gärna emot

tioner. Verksamheten är avsedd för

idéer, önskemål och feedback på vad

19


mad kunde göra i Teknologbyn. Senaten

I alla bostadshus i Teknologbyn och i

organiserar också evenemang för byns

största delen av studentkårens an-

invånare, till exempel invånarkvällar,

dra bostadshus finns slottsvärdar.

talkon och lillajulsfester. Bysenaten

Slottsvärdens uppgifter är till exempel

har också en viktig roll i värnandet om

rapportering om prydligheten i husets

teknologtraditionerna, bl.a. förklarar den

lokaler och att hjälpa invånare som har

wappenfesten påbörjad från Smökkis tak

glömt sina nycklar hemma mot en liten

på wappen. Alla som bor i AUS:s lägen-

ersättning. Alla invånare har möjlighet

heter i Teknologbyn är välkomna med i

att söka om att bli slottsvärd för sitt

Bysenatens verksamhet.

hus.

Inom boendesektorn fungerar sakkunnig och styrelsemedlem som länk mellan hyresgästerna och studentkåren samt sköter utvecklingen av såväl tjänster gällande fastigheter och boende som invånarnas trivsel tillsammans med bostadsbyrån. Om du vill fråga någonting, fråga oss: asuminen@ayy.fi eller via telefon 050 520 9444 (Sakkunnig) 050 520 9416 (Styrelsemedlem).

Utbildningen kan vara avgifts leva är det inte. Varifrån få p Den finländska studerandens huvudsakliga källa för utkomst är studiestöd. Studeranden kan, bara han/hon kommer ihåg inkomstgränsen, fylla på sin utkomst genom att arbeta om livssituationen och den egna orken tillåter det. Beroende på studerandes livssituation är även andra förmåner som säkrar utkomsten möjliga – en studerande kan till exempel få moderskapspenning, allmänt bostadsbidrag, sjukdagpenning eller utkomststöd.

20

Huvudsakligen är det bara finländska studerande som kan få studiestöd. Utländska studerande kan få studiestöd om de fyller vissa krav – om orsaken till vistelse i Finland är studier har man inte rätt till studiestöd. Tilläggsinformation om studiestödsrätten, att ansöka om stöd, dess storlek m.m. finns på FPA:s nätsidor www.kela.fi och Aaltos studentportal Into.


maximalt 28 stödmånader för

Studiestödets delar och ansökning

avläggning av den högre högskoleexa-

En högskolestuderandes studiestöd

och den högre högskoleexamen bevil-

består av studiepenning, bostadstil-

jas sammanlagt maximalt emellertid

lägg och statsgaranti för studielån. En

endast 55 stödmånader (examen på 300

självständigt boende högskolestuderan-

studiepoäng). Av detta följer att för att

des studiestöd är maximalt 800 euro

studiestödet ska räcka för hela studie-

per månad – stödets storlek beror till

tiden förutsätter det att man i genom-

exempel på hyrans storlek och om man

snitt får ihop 5,5 studiepoäng per lyft

lyfter studielån.

studiestödsmånad.

men (examen på 120 studiepoäng). För avläggning av den lägre

Studiestöd kan man och är lönsamt att ansöka genast när man blivit accepterad till Aalto-universitetet – genom att ansöka i tid försäkrar man sig om att

Framskridande av studier och studiestö-

studiestödet rasslar in på kontot genast

dets inkomstövervakning

i början av september. Studiestöd är

Studiestödet är en förmån mot vederlag

enklast att ansöka med nätbankskoder

och en behovsprövad förmån. Förmånen

på e-tjänsten på FPA:s nätsidor.

mot vederlag betyder att studierna ska framskrida tillräckligt, i genomsnitt

sfri, att pengar?

fem studiepoäng per stödmånad, för att utbetalningen av studiestödet ska fortsätta. De nya studerandena för hösten 2011 hamnar i studiestödets uppföljning av hur studierna har framskridit för första gången oktober 2012 då man

Studiestödet är numera indelat i två steg

granskar antalet studiepoäng år 2011–

– vad betyder det?

2012. Om man inte har tillräckligt med

Från och med hösten 2011 beviljas

studiepoäng skickas en redogörelsebe-

studiestöd för nya studerande först för

gäran till studeranden. Om studeranden

avläggning av den lägre högskoleexamen

inte svarar på redogörelsebegäran eller

även om studeranden har beviljats att

inte påvisar godtagbara orsaker till låg

avlägga både den lägre och den högre

studieprestation i sin redogörelse dras

högskoleexamen. För avläggning av den

studiestödet in från och med följande

lägre högskoleexamen beviljas maximalt

års januari. Fråga alltså råd av Aaltos

37 stödmånader (examen på 180 studie-

studiestödstjänst i tid ifall dina studier

poäng). När studeranden har avlagt den

inte framskrider med en tillräckligt raskt

lägre högskoleexamen beviljas han/hon

takt!

21


arbeta även under studieterminerna. Speciellt under de första studieåren lönar det sig emellertid att fundera på om de egna resurserna räcker både till studier och arbete. Dina egna tutorer Behovsprövning igen syftar på det att

och andra äldre studerande kan ge

studerandes egna inkomster påverkar

guld värda råd om hur man kombine-

studiestödet. Studiestödets inkomstkon-

rar studier och arbete. Servicepunkten

troll görs varje kalenderår när beskatt-

vid Arabiastranden har emellertid inte

ningsuppgifterna är färdiga (för år

tillgång till FPA:s uppgifter.

2011:s del på våren 2013). Som inkomst räknas alla skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria stipen-

Andra förmåner som säkrar utkomsten

dier menade för att säkra utkomst och inkomster utomlands. Studeranden själv

Även studerande är berättigade

ansvarar för övervakningen av inkomst-

till den form av försörjning som kom-

gränserna. Det lönar sig att återbetala

mer i sista hand dvs. utkomststödet

”överlopps” stödmånaderna frivilligt

om det inte finns andra inkomstkällor

före mars följande år. Om studeranden

(till exempel på grund av studiestödets

hamnar i studiestödets återkrav höjs

avbrytning). Utkomststöd ansöks om

beloppet som återkrävs med 15 procent.

hos socialbyrån i hemkommunen. I

På FPA:s nätsidor finns ett beräknings-

beviljandet av utkomststöd inverkar hela

program med hjälp av vilket du kan göra

hushållets inkomster och besparingar.

en uppskattning av hur mycket andra

Tilläggsinformation finns till exempel

inkomster du kan ha vid sidan av studie-

på adresserna www.espoo.fi/sotet eller

stödet – följ med dina inkomster under

www.hel.fi/sosv.

hela året!

De studerande som inte omfattas av studiestödets bostadstillägg kan

Att arbeta och studiestödet

ansöka om FPA:s allmänna bostadsbi-

De flesta studerande arbetar åtminstone

drag. En studerande omfattas av det

i något skede under studietiden. Största

allmänna bostadsbidraget i stället för

delen av studerandena försöker arbeta

studiestödets bostadstillägg när han/

speciellt på sommaren men speciellt i

hon bor tillsammans med sina eller sin

huvudstadsregionen är det vanligt att

makes/makas barn eller när studiestödet

22


har dragits in. Om en studerande på grund av

STUDIESTÖDSTJÄNSTER Vid Aalto-universitetet kan du få

en sjukdom är studieoförmögen över två

studiestödsrådgivning på alla tre

månader lönar det sig för honom/henne

campusområden samt per telefon och

att ta reda på sina möjligheter att få

e-post. Som studerande kan du sköta

sjukdagpenning så att man inte i onödan

dina ärenden i vilken servicepunkt

slösar bort studiestödsmånader när man

som helst.

är sjuk. En studerande som får sjukdag-

TELEFONRÅDGIVNING:

penning är även berättigad till allmänt

vardagar kl. 9-12, tel. (09) 470 25060.

bostadsbidrag. Sjukdagpenning ansöks

E-POST:

om hos FPA. Läkarutlåtandena och -inty-

opintotuki@aalto.fi

gen över sjukdomar som påverkat stu-

MOTTAGNING I ARABIASTRANDEN:

dierna lönar det sig alltid att spara även

ons. kl. 13–15 på servicepunkten

om man inte tänker ansöka om sjukdag-

HELPPI i Arabiacentret.

penning. Man kan behöva utlåtandena

MOTTAGNING I OTNÄS:

och intygen senare till exempel om man

vardagar kl. 9–12 i Otsvängen 7,

ansöker om förlängning av studiestöds-

tredje våning i rummet 345.

tiden eller hamnar i uppföljelse av hur

MOTTAGNING I TÖLÖ: mån. kl. 14–16

studierna har framskridit. Läkarintygen

och tors. kl. 9–12 huvudbyggnaden,

för sjukdomsperioden kan behövas

A-flygelns bottenvåning, rum A012,

även vid ärende gällande granskning av

(Runebergsgatan 14-16).

boenderätten

23


Välmående, hälsa och studieförmåga Välmående, hälsa och studieförmåga hör till de saker som är lätta att glömma ända tills någon av dem inte längre är i skick. Även en studerande är en psykisk, fysisk och social helhet – och varje del i helheten borde fungera för att studierna ska framskrida. Uttryckt i jargong är övergången från ungdom till vuxen en viktig men ofta även en tung utvecklingsfas i individens liv. En studerande lever ofta just i denna övergångsfas, har kanske för första gången flyttat till en egen bostad och även boendeorten kan ha bytts. Det är inget under om man stressar lite!

24


Studieförmågans kärnor

Målsättningen med studierna är ut-

Resurserna förändras ständigt, till

examinering, men studier, presterande

exempel de sociala relationerna kan även

och tävling får inte vara hela livet.

ändra dramatiskt i början av studierna.

Det väsentliga för studiernas flytande

Centralt kopplade till de egna resurserna

framskridande är studieförmågan dvs.

är även livshantering, speciellt upplevel-

det hur de egna resurserna, studiefärdig-

sen och hanteringen av stress. Vanliga

heterna, undervisningen och handled-

problem för studerande är överansträng-

ningen samt studieomgivningen stöder

ning, depression och koncentrationssvå-

studier. Man kan tänka sig studieförmå-

righeter som alla påverkar studieförmå-

gan som ett hus vars stödpelarna är de

gan negativt.

nämnda faktorerna – huset är ostadig

Studieomgivningen består av

eller rasar om en eller flera av pelarna är

både den fysiska och psykiska studiemil-

i dåligt skick.

jön. Den fysiska studiemiljön omfattar

Studerandens egna resurser

till exempel sätten att ordna studier,

består av personlighet, sociala förhål-

läromedlen och studieutrymmen. Den

landen samt hälsa och hälsovanor.

psykiska och sociala studiemiljön består

25


i sin tur av interaktionen mellan och inom personalen och studeranden, studieatmosfären, studentsamfundet och universitetets arbetskultur. Många av dessa saker är sådana som den enskilda studeranden har svårt att påverka men till exempel studentorganisationen inom den egna branschen kan göra mycket åt sakerna. Det är självklart att studierna lider om kurserna ständigt överlappar varandra, det är svårt att få kontakt med lärarna eller om tentresultaten ständigt är försenade. Utmanade är även det att studerandens ”arbetsplats” är mycket otydligare än en vanlig arbetsplats! På universitetet och i kulturen för akademisk frihet (dvs. när alla examina är olika) bildas inte automatiskt likadana gäng som på en vanlig arbetsplats. Studiekompetens är studerandens yrkeskompetens. Väsentliga delar av studiekompetensen är till exempel inlärningssätten, problemlösningsförmåga, de sociala kompetenserna, informationsbehandlingsfärdig- heterna och planeringen av tidsanvändning. Bristfälliga studiekompetenser påverkar studieresultaten negativt, till exempel så att resultaten inte motsvarar arbetsmängden eller att arbetsmängden känns för stor. Att studera vid universitetet skiljer sig oerhört mycket från att studera i gymnasiet på grund av vilket det lönar sig att sätta ner tid på att fundera på sina egna studiekompetenser – och man kan även utveckla sina studiekompetenser!

26

Även undervisnings- och handledningsverksamheten bygger för sin del upp studieförmågan. Till undervisning och handledning hör interaktion mellan läraren och studeranden, att ge respons och utvärdering, student- och lärartutorering och studerandens integrering i sitt studiesamfund. Såsom med studiemiljön är det svårt att påverka även dessa saker ensam men tillsammans med till exempel aktörerna i den egna föreningen med särskild status kan man göra mycket.

Hälsa och välmående En studerande kan inte alltid bara vara ung och i sitt livs form. Såsom i vilken annan livsfas som helst kan man även under studietiden få genomlida till exempel ryggsmärtor, akut angina, tandvärk eller psykiska problem. Det lönar sig att ta hand om hälsan och välmåendet och under studietiden är det lättare än först i medelåldern. I Finland ansvarar SHVS dvs. Studenternas hälsovårdsstiftelse för universitetsstuderandenas hälsovård. När man betalar AUS:s medlemsavgift betalar studentkåren 40 euro av det till SHVS. Denna hälsovårdsavgift berättigar


för mental hälsa har psykologer och psykiatrer som hjälper studerandena. På munhälsovården är munhygienisterna och tandläkarna experter. SHVS:s tjänster är alltså väldigt mångsidiga men till exempel rådgivningsverksamhet eller studerande att använda alla stiftelsens tjänster genast från och med början av den första höstterminen. Studeranden kan även använda SHVS:s alla verksamhetsställen (verksamhetsställen i huvudstadsregionen ligger i Tölö och Otnäs). SHVS är ett fantastisk system som är byggt enbart för studerande. Det lönar sig alltså att använda de mångsidiga tjänsterna, och även studieförmågan hålls i skick. Studeranden är även berättigad till kommunala hälsovårdstjänster. Under de tider då SHVS är stängd kan man alltså söka sig till hälsovårdscentralen eller till det närmaste jourhavande sjukhuset. Vid användningen av kommunala tjänster kan det finnas skillnader beroende på studerandens hemland (speciellt om studeranden inte är medborgare i ett EU- eller EES-land) – ta reda på praxis i tid på nätsidorna för din hemkommun under studietiden. SHVS:s tjänster SHVS:s tjänster har delats in i tre sektorer: hälso- och sjukvård, mental hälsa och oral hälsa. Hälso- och sjukvårdssektorn erbjuds tjänster av hälsovårdare samt allmän- och specialläkare. Sektorn

alla specialsjukvårdsområden finns inte hos SHVS. Största delen av SHVS:s tjänster, till exempel besök hos hälsovårdaren eller allmänläkaren, är avgiftsfria. Avgiftsbelagda tjänster är till exempel besök hos specialläkaren eller tandläkaren. Studiekortet bör alltid vara med när man uträttar ärenden vid SHVS. Tills studiekortet har blivit färdigt ska du ta med intyget, som du har fått från studiebyrån, över att du är studerande. - Hamnar jag i kö? Studerandena talar år efter år om SHVS:s köer. Sanningen är dock bättre än sägnen och det är inte alls så hopplöst att komma till mottagning som man ibland får höra. Det lönar sig inte att skjuta upp tidsbeställningen i onödan, utan ta genast kontakt om du ens lite känner för det! Ett allmänt problem är att studerandena av en eller annan orsak kommer för sent till mottagningen även om det oftast är lättare att lösa problem i ett tidigt skede. Om man är tvungen att vänta länge på en läkartid kan man fråga om det är möjligt att få en tid till en hälsovårdare. Hälsovårdarna på SHVS är väldigt erfarna experter på studentliv

27


och de kan hjälpa med nästan allt. I nöd-

:s SHVS ifter, g aktupp gstider t n o k nin t thåll av viktig öppe r o p s as ns å och m ation fin m sidor infor sens nät el stift adressen på .fi! .yths w w w

fall finns det några akuttider hos SHVS som man kan fråga efter på morgnarna via telefon.

Avboka i tid! Det är otroligt men sant att studenter

Få en elektronisk hälsoenkät!

ofta är så likgiltiga att de inte använder

SHVS kallar alla förstaårsstudenter på

tiden de beställt och inte ens avbokar

hälsokontroll som består av en elektro-

den. Det är ytterst tråkigt för den stu-

nisk hälsoenkät (Sätky) och vid behov

dentkompis som kanske absolut skulle

av ett personligt möte. Enkäten innehål-

behöva din tid. Kom ihåg att avboka i tid

ler frågor som rör allmänna hälsan och

om du inte kan komma. För oavbokade

munhälsan samt faktorer som påverkar

tider debiteras besöksavgiften samt en

dem. Dina svar bedöms av en hälso-

bötesavgift på 15 euro.

vårdare och en munhygienist som i sitt svarsmeddelande till dig ger en person-

Andra hälsovårdstjänster

lig bedömning av ditt allmänna hälso-

Om en student blir sjuk på kvällen eller

tillstånd och ditt munhälsotillstånd.

under veckoslutet är han/hon berätti-

Vid behov uppmanas studeranden att

gad till kommunala hälsovårdstjänster.

beställa tid till hälsovårdarens mottag-

I huvudstadsregionen får man reda på

ning och/eller till tandvården. Om du

det egna vårdstället och andra råd (t.ex.

inte får kallelse per e-post om att fylla i

skötselråd för de vanligaste sjukdomar)

hälsoenkäten under det första studieåret

genom att ringa till hälsorådgivningstele-

ska du kontakta hälsovårdaren på ditt

fonen som är öppet dygnet runt, tel. (09)

verksamhetsställe. Kallelserna skickas

10023. Tilläggsinformation finns även

ut efter hand under läsåret och en del

på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdi-

av studerandena får kallelsen först på

strikts hemsida på adressen www.hus.fi.

vårterminen.

Studerande från Esbo sköts på hälsovårdscentralens jour på Jorvs

28


sjukhus (Åbovägen 150) på vardags-

för en student att ge sig själv och sina

kvällar och -nätter samt dygnet runt

relationer tid. Ibland kan även den bästa

under veckoslut. Studerande från

aaltostudenten hamna i en återvänds-

Helsingfors hjälps på vardagar kl.

gränd. Det finns emellertid gott om hjälp

16.00-8.00 och under veckoslut dygnet

till hands!

runt i Haartmans sjukhus och i Malms sjukhus. Adressen till Haartmans sjukhus är Haartmansgatan 4,och adressen till Malms sjukhus är Talvelavägen 6. Studerande från Vanda får hjälp av jouren i Peijas hälsovårdscentral (adress Sjukhusgatan 1) på vardagskvällar och -nätter samt dygnet runt under veckoslut. Allvarligt sjuka och i behov av brådskande hjälp varande helsingforsesbo-, vanda- eller grankullabor kan söka

- Studenternas stödcentrum Nyyti

sig till hälsovårdscentralernas jour också

Studerandenas stödcentral Nyytti er-

i Helsingfors, Esbo eller Vanda på varda-

bjuder konfidentiell diskussionshjälp i,

gar kl. 16.00–8.00 samt under veckoslut

stöd för och utomståendes perspektiv

och helger dygnet runt (dvs. förutom

på olika livssituationer, när det känns

jourtjänster i sin egen hemkommun så

rådlöst eller när du inte orkar ensam.

kan man även använda tjänster från

Till de populäraste tjänsterna i Nyyti hör

andra kommuner).

nätgrupperna, där det olika teman diskuteras under terminerna. Information om

Som stöd för välmående

Nyytis tjänster och mycket information

Studietiden förändrar ens liv och också

om studier som livsperiod hittar du på

till det här skedet av livet hör såväl gläd-

nätet på adressen www.nyyti.fi. Lusten

je som sorg. Nutiden kräver mycket av

att prata är en tillräcklig orsak att ta

en studerande och därför är det viktigt

kontakt!

29


t a a p i a k n Ku

keskustelukumppania

KORKEAKOULUPAPIT

- Högskoleprästerna Det finns många högskolepräster som

Aalto-yliopistossa

är verksamma vid Aalto-universitetet. Högskoleprästerna erbjuder konfidenti-

Arabian kampus

ell diskussionshjälp med alla teman mel-

p. 050 355 9294 henri.jarvinen@evl.fi @evl.fi

Henrinen Järvi

lan himmel och jord. Du kan kontakta prästen oberoende om du hör till kyrkan eller inte – utöver religiösa ärenden är prästerna professionella i att hjälpa och diskutera. Kontaktuppgifterna hittar du

Töölön kampus p. 050 596 5417 kaisa.heininen@evl.fi

på din högskolas nätsidor.

ininen e H a Kais

Studiepsykologerna

Otaniemen kampus pus

vationsproblem och andra frågor.

p. 040 531 1052 juha.lassila@evl.fi

Studiepsykologernas kontaktuppgifter

Universitetets studiepsykologer kan hjälpa dig med olika studieproblem – koncentrationssvårigheter, moti-

Juha la Lassi

finns på Aaltos studentportal Into. Studentrestauranger På studentrestaurangerna kan man

Otaniemen kampus p. 040 513 0853 jaani.vilkkila@evl.fi

Jaani ilä Vilkk

näringsrika måltider. Man får måltiden till det av staten stödda, billiga studentpriset genom att visa studiekortet eller genom att visa kvitto på medlemsavgiften och identitetsbevis. Det finns många

Kirkkomuusikko

Espoon oppilaitostyössä p. 040 720 0764 katja.kangas@evl.fi

Katja

www.helsinginseurakunnat.fi www.otapapit.net www.kappelikuoro.net 30

och lönar det sig att avnjuta stora och

studentrestauranger på alla tre campus-

s Kanga

områden och dessutom erbjuder till exempel Helsingfors UniCafe-restauranger förmånliga luncher.


Aaltopastorernas hälsning Studietiden är en viktig tid i många av-

behöver inte ens vara så allvarlig. Med

seenden. Lika viktigt som det är att lära

oss kan du konfidentiellt diskutera om

sig läsa sitt studieämne, lika viktigt är

vad som helst.

det att lära sig läsa livet och sig själv. Att

Det av teknologer byggda Otnäs

läsa och tillägna sig nya saker kräver tid

kapellet ligger mitt i teknologbyn för

och mental kapacitet. Studierna formar

att påminna om Guds samfund, försam-

oss i en viss riktning och de relationer

lingen. I detta samfund har du möjlighet

som skapas under studietiden är oftast

att komma och tystna tillsammans med

viktigare än vi kan tro. Och inte enbart

andra. Varje söndag hålls en studerande-

från synpunkten att lära känna nya

mässa i Otnäs kapell. I mässan finns det

vänner. Utan vänner vet vi inte vem vi

även rum för trasighet och halvfärdig-

egentligen är.

het; därifrån får den svaga nya krafter. I

Den egna platsen visar sig inte

Otnäs kapell fungerar även en egen kör,

alltid så lätt. För de stora sakerna i livet

Kappelikuoro, som tar med nya sångare

måste man ibland lägga ner mycket

speciellt i början av terminer.

möda. Studierna kan av en eller annan

Vi aaltopastorerna betjänar Dig

orsak köra fast, det kan vara svårt att

och hela Aalto-samfundet i alla dess

skapa nya relationer, man blir tvungen

enheter och kapellet samt utanför det

att pånytt definiera sin relation till sin

i livets olika situationer och frågor.

barndomsfamilj och bli självständig.

Ta modigt kontakt. Vi pratar när det

I mitten av all happening kan sinnet

behövs.

ibland helt befogat vara belastat. Satsa på dig själv, reservera tid att lyssna på dig själv och samtidigt:

Vi ses! Aaltopastorerna

bli inte ensam! Samfundet är viktigt. Du är nu en del av Aalto-samfundet. På ditt campusområde träffar du även oss, högskolepastorerna, vi finns för dig. Det betyder att vi gärna är med dig i både glädje och sorg. Vi vill höra hur du mår. Ta modigt kontakt med oss, ditt ärende

31


Aus och motion !

START Phuxåret är ofta fyllt med fart och fläng. Trötthet kan lätt drabba en om man inte kommer ihåg att ta hand om sig själv. Motion är ett utmärkt sätt att ta hand om både fysiskt och psykiskt välmående, minskar stress och förbättrar gruppsamhörigheten. Ta med svetthandduk, vattenflaska och öppet sinne och gå och bekanta dig med motionsmöjligheterna vid Aalto-universitetet!

UNISPORT

AUS OCH MOTION AUS stöder studerandenas motionerande bl.a. genom att understöda idrottsföreningarnas verksamhet, genom nationell intressebevakning som medlem i Studerandenas Idrottsförbund och genom att meddela om aktuella motionsärenden. Idrottssakkunnig och styrelsens sportansvarig, som arbetar inom studentkårens sportsektor, svarar på dina frågor angående sport och motion. Du får lätt kontakt med dem via e-post liikunta@ayy.fi. AUS utbildar även idrottstutorer årligen. Idrottstutorerna är vanliga tutorer eller ISOpersoner, som har gått en skild idrottstutorutbildning. Idrottstutorerna ger dig information om idrottsutbudet på Aalto, AUS och i närområdet. Dessutom ordnar idrottstutorerna spel tillsammans och de hittar säkert en grupp för phuxarna att motionera med.

Att motionera är mycket billigt för studerande och med ett säsongskort kan du motionera så mycket du vill. Tilläggsinformation om Unisport finns på adressen www.unisport.fi.

Aalto-idrottare. Tilläggsinformation hittar du på www.aaltous.fi.

ING r.f.

AALTO-U

NIVERSITETETS IDROTTSFÖREN Aalto-universitetets idrottsförening r.f. (AaltoUS) är Aaltosamfundets egen idrottsförening som strävar efter att stöda Aaltostuderandenas idrottsintresse. Föreningen ordnar bl.a. serieverksamhet tillsammans med UniSport, stöder studerandes deltagande i idrottstävlingar, stöder föreningarnas motionsverksamhet, koordinerar idrottstävlingsverksamhet och belönar årets

T

IDROT

Aalto-universitetet satsar även på studerandenas välmående genom att som en del av UniSport erbjuda motionstjänster. Med UniSport har aaltostuderande möjlighet att motionera på alla sex campusområden (Mejlans, Centrum, Vik, Gumtäkt, Tölö (1.9.) och Otnäs (1.9.)). Utbudet är mycket omfattande, täckande gymtjänster, klättring, gruppträning, kursverksamhet, individuella tjänster, serie- och klubbverksamhet.


MOTIONSEVENEMANG AUS håller studerandena i rörelse med hjälp av många olika evenemang under hela läsåret. AUS organiserar många sportevenemang för studerande, till vilka det lönar sig att komma och bevittna motionsglädjen. För förverkligandet av motionsevenemang ansvarar huvudsakligen Aalto-Liike som startade i början av år 2011. Bland annat är följande evenemang en del av AUS:S motionsevenemangskalender: - Aalto Kymppi (Aaltomilen) - Nattfutsal och Nattinnebandy - Motions- och

- Helleaalto

TÄVL

välbefinnandeveckan

T

finns grenar alltifrån de traditionella bollspelen som fotboll och basketboll till mera speciella grenar som rugby och segling. Hitta din egen gren och bekanta dig med föreningarna på AUS:s nätsidor. På Aalto ordnas även aktiv bollspelsserieverksamhet. Futsal och innebandyserierna börjar på hösten och fortsätter fram till våren, medan volleyboll och basketboll spelas på våren.

KSAMHET OCH BOLLSP

TSFÖRENINGSVER Vid sidan av AUS fungerar ca 60 olika föreningar som har specialiserat sig på olika idrottsgrenar. Det

- Fastlagsjippot - Aalto by Night - SELL games 2012

INGAR OCH TOPPIDROTT Studerandenas FM-tävlingar (SFM-tävlingar) är högskolestuderandenas mästerskap i hemlandet. SFM-tävlingarna erbjuder en möjlighet till idrott i tävlingsanda och gemensam motion för alla nivåers idrottare via lediga serier och tävlingsserier. Tävlingsseriernas mästare har representationsrätt i sin egen gren i studerandenas Europa-mästerskapen. SELL-tävlingarna är en för högskolestuderande menad månggrenad idrottstävling som årligen ordnas antingen i Finland, Estland, Litauen eller Lettland. SELL-tävlingarna är en kombination av att ha roligt, att skapa internationella kontakter och motion. År 2012 ordnas tävlingarna vid Aalto-universitetet! Om du är toppidrottare eller siktar på toppen rekommenderar vi att du kontaktar Huvudstadregionens idrottsakademi URHEA. Urheas målsättning är att stöda unga idrottare i att föra sina studier vidare jämsides med en idrottskarriär samt att stöda idrottare speciellt i att förverkliga den dagliga träningen och att utveckla idrottarens studiemöjligheter. Tilläggsinformation: www.urhea.fi. Mer info för Aaltos del får du via martti.kyykoski@aalto.fi.

MÅL! Fyll dina egna behov med möjligheter som finns längs vägen för att: •du ska hållas pigg •du ska orka studera •du ska må bra •du ska bekanta dig med människor •du ska minska stress •du ska hållas frisk •du ska vara lycklig!

ELSSERIER


SELL Student Games 2012 Det traditionella SELL Student Games

Plats: Esbo, Finland

-evenemanget kommer att vara ett av de största och mest internationella sporte-

Tid: 17.-20.5.2012

venemangen i Finland år 2012 vad gäller antalet deltagare. Tävlingarna ordnas i

Lag- och individuella grenar*: friidrott,

Otnäs, Esbo, 17.-20.5.2012. Det är frågan

badminton, basketboll, bowling, schack,

om ett månggrenat och avslappnat

fäktning, innebandy, judo, mini-fotboll,

studentidrottsevenemang öppet för alla

orientering, simning, bordtennis, ulti-

högskolestuderande i världen. Förutom

mate, volleyboll och frisbeegolf

tävlingarna utlovas massor av annat program och den traditionella SELL-festen.

Deltagaravgift: 25 €/pers. (inkl. mat och

SELL-tävlingarna är studentidrott och

transport till tävlingsplatserna)

roligt tillsammans när det är som bäst! Arrangörer: Aalto-universitetets sportklubb och Aalto-universitetets studentkår. Anmälningarna sker via ens egen skola eller via kontaktpersonen i det egna området. Kontaktpersonerna publiceras på SELL 2012 nätsidor på hösten 2011. Tilläggsinformation www.sell2012.fi. E-post info@sell2012.fi. *De slutgiltiga SELL2012-grenvalen publiceras på hösten 2011.

34


Att röra sig i huvudstadsregionen Kollektivtrafiken i huvudstadsregionen

läroanstaltens stämpel och ett identitets-

fungerar flexibelt och effektivt. En bilist

bevis. Om du har skrivit dig i huvud-

hittar lätt parkeringsplatser i Otnäs, men

stadsregionen nyligen behöver du även

speciellt på Tölö campusområde kan det

ett hemortsbevis som fås från magistra-

vara utmanande att hitta en bilplats på

ten. Ett personligt resekort som behövs

vardagar. Det lönar sig även att komma

för studierabatt kan köpas enbart från

ihåg att cykelbanorna i huvudstadsregio-

serviceställen för resekortet. Det finns

nen är fungerande och snabba.

många serviceställen, till exempel på Helsingfors järnvägsstation och Esbo

Biljetter och priser i huvudstadsregionens kollektivtrafik

kulturcentrum i Hagalund. I början av höstterminen öppnas

I kollektivtrafiken i huvudstadsregionen

på Aalto-universitetets Otnäs cam-

används allmän tariffprissättning. Det

pusområde ett tillfällig serviceställe

innebär att längden på färden inte påver-

för resekort, där man kan uppdatera

kar priset. Samma biljett kan användas

uppgifterna på resekortet som man

på bussar, spårvagnar, metro, närtåg och

redan har, till exempel studerandestatus.

färjor till Sveaborg. Passerar du under

Uppdateringen kan också göras på kom-

färden en gräns mellan två kommuner,

munernas och HRT:s serviceställen.

debiteras du en regionbiljett i stället för

Efter uppdateringen av resekortet

en intern biljett. De studerande som är

kan du ladda ditt resekort i vilket ladd-

skrivna i HRT-området (Esbo, Grankulla,

ningsställe som helst oberoende vilken

Helsingfors, Kervo, Kyrkslätt, Vanda)

din hemkommun är eller hurdan period

får studierabatt. Studierabatten i hela

du laddar på ditt kort. Resekortet kan

huvudstadsregionen är 50 %. En ra-

laddas vid alla R-kiosker, många andra

battbiljett för studerande beviljas även

kiosker, på kommunernas servicestäl-

för utländska utbytesstuderande som

len och i biljettautomater som finns på

tillfälligt bor på regionbiljettsområdet,

metro- och närtågsstationer. Ställen där

om villkoren för beviljandet av biljetten

du kan ladda ditt resekort är försedda

annars uppfylls.

med resekortsymbolen.

Varifrån får man resekort?

är då i kraft 24h/dygn) eller värde (peng-

För att nya studerande ska kunna skaffa

ar med vilka du kan betala en enskild

ett resekort behöver de en ansökan

biljett) på resekortet. Om det uppstår

om studerandebiljett försedd med

problem med resekortet fråga modigt

Du kan ladda period (tid, kortet

35


hjälp av kollektivtrafikens personal!

Fjärrtrafik

Tilläggsinformation om priser, resekort och till exempel ansökan om rabattbiljetter finns på sidan www.hsl.fi.

VR:s studierabatt för fjärrtågsresor är 50 %. Studierabatt beviljas inte för 30 dagars biljetter, avgifter för

Förbindelser till och

sällskapsdjur, sovplatser eller platser i

mellan Aalto-universitetets

biltåget. Tilläggsinformation: www.vr.fi.

campusområden

Även Matkahuoltos studiera-

Man kommer lätt till Aalto-universitetets

batt är 50 % för bussresor på minst 80

campusområden med kollektivtrafi-

kilometer. Tilläggsinformation: www.

kens bussar (och redan om några år

matkahuolto.fi.

med metro). Man kommer snabbt från

Både på tåg och i bussar behövs ett

Kampen till Otnäs med linjerna 102 och

giltigt studiekort för att få studiera-

103 som kör längs Västerleden. Från

batt. Enbart kvitto på att studentkårens

Elielplatsen, bredvid järnvägsstationen,

medlemsavgift är betald berättigar inte

avgår linjerna 194 och 195 som kör

till rabatt! Om studiekortet inte ännu

via Granö. Dessutom kör linjerna 505,

har kommit när du behöver studiera-

506, 510, 512 och 550 i regiontrafiken.

batt (och du inte har ett gymnasistkort),

Vetenskapslinjen 506 förenar veten-

så är enda sättet att skaffa VR:s och

skapssamfunden: Vik, Arabiastranden,

Matkahuoltos gemensamma studie-

Gumtäkt, Böle, Mejlans, Otnäs och Norra

kort. Du kan skaffa studiekortet från

Hagalund är längs samma rutt. Inom

VR:s biljettförsäljningsställen eller

Esbos interna trafik kör linjerna 2, 4, 10,

på Matkahuoltos verksamhetsställen.

15 och 52 till Otnäs. Mellan Kampen och

Kortet är avgiftsfritt men kräver en

Arabia kan man resa antingen med spår-

termins- eller läsårsdekal á 8 euro för att

vangslinje 6 från framför tågstationen

vara giltigt. Ansökningsblanketten för

eller med buss nummer 71 och 74.

kortet kan du skriva ut från VR:s eller

De exakta rutterna och tidtabellerna finns i trafikverkets tidtabellsböcker eller på nätsidan www. hsl.fi. Det lönar sig att bekanta dig med HRT:s på Internet fungerande Reseplan (fi. Reittiopas) på adressen www.reittiopas.fi, där man lätt hittar de aktuella tidtabellerna och -rutterna för kollektivtrafiken.

Matkahuoltos hemsidor. ATT RESA I HUVUDSTADSREGIONENS BUSSTRAFIK: 1. Kolla tidtabellerna på adressen reittiopas.fi 2. Gå i tid till hållplatsen 3.Stanna bussen genom att vinka TYDLIGT till busschauffören att du vill stiga på. Ett bra tips är att hålla handen uppe tills busschauffören lägger på blinken. 4. Stig på och stämpla din biljett

36


37


S U A

38

i D -

tu s n

n e d

r 책 tk


Vad då studentkår?

Servicepunkterna och centralbyrån

Aalto-universitetets studentkår (AUS) är studentkåren för dig som är ny studerande vid Aalto-universitetet. Alla

Servicepunkten i Arabiastranden

studenter som avlägger en lägre eller

Tavastvägen 135 C, Helsingfors

en högre högskoleexamen vid Aalto-

arabia@ayy.fi

universitetet är AUS:s medlemmar.

09 470 30431

Sammanlagt finns det 15 000 medlemmar. AUS producerar tjänster åt sina

Servicepunkten i Tölö

medlemmar och arbetar för främjandet

Runebergsgatan 14-16 A-flygeln,

av deras välmående samt för att utveckla

Helsingfors

undervisningen vid Aalto-universitetet.

toolo@ayy.fi 050 520 9490

Studentkåren är ett offentlig samfund vars ställning är definierad i universitetslagen. I universitetslagen

Servicepunkten i Otnäs

finns det också stadgat att grundexa-

Otsvängen 11, Esbo

mensstuderande vid varje universitet

otaniemi@ayy.fi

är studentkårens medlemmar. För att

050 520 9400

kunna anmäla sig som närvarande vid Aalto-universitetet ska du betala

Servicepunkternas öppettider hittar du

studentkårens medlemsavgift. Det är

på adressen ayy.fi/yhteystiedot

inte frågan om en terminsavgift även om betalningen är en förutsättning för

AUS:s postadress är PB 69, 02151 Esbo.

studier. För att få valuta för din medlemsavgift lönar det för dig att ta reda

Med AUS:s centralbyrå avses stu-

på hur studentkåren betjänar dig. Syftet

dentkårens kontor som ligger i Otnäs på

med denna handbok är att hjälpa dig att

adressen Värmemansgränden 2 .

komma igång.

39


Aalto-universitetets och AUS:s rötter Även om Aalto-universitetet är knappt två år, har aaltostuderandenas gemensamma projekt redan en fin, över hundraårig gemensam historia. Aalto-universitetets urform tittade fram

försäljning producerade en avsevärd

första gången år 1857. Då planerades

förmögenhet för KY en gång i tiden.

det att grunda ett polytekniskt insti-

Ekonomistuderandena och tekno-

tut som skulle undervisa i teknik och

logerna grundade i slutet av 1950-talet

ekonomi. Planen hamnade emellertid

Finlands första kommersiella televi-

på is på grund av hungersnöden som

sionskanal TES-visio. Kanalen såldes

snart slog till. Tekniska högskolans

senare till YLE som byggde upp kanalen

förstadium bildades i mitten av 1800-ta-

TV2 kring den. På 1950-talet stiger även

let och handelshögskolans år 1911.

industridesignen inom Konstindustriella

Konstindustriella högskolans föregång-

högskolan. Det föreslås att kurser från

are, Helsingfors slöjdskola, grundades

TH och handelshögskolan läggs till till

1871 för att finsk industri skulle kunna

utbildningen.

tävla som jämbördig med framträdande

Under åren 1964-1999 publice-

industrier i andra länder, för att upphöja

rade THS och KY en gemensam tidning

”den usla nivån på Finlands industri”.

med namnet Contactor.

På 1940-talet, under återuppbyggnadsperioden efter kriget bildades

Aalto-universitetet och med det

finländsk infrastruktur. Skolornas

även AUS skapades 1.1.2010.

studentkårer, med THS och KY i spetsen

Sammanslagningens frukter:

och hand i hand sysslade tillsammans

UniSport, AaltoES, Venture Garage, Aalto

med olika affärsverksamheter allt från

on tracks, Aalto on Waves, Aate, Aino,

apelsinlotteri och import av lyxvaror

gemensam kampus, Aalto Village, SELL

till tobaksindustri. THS:s finansiärer

2012, AUS-pinsen, frivilliga studentkårs-

hindrade i sista stund studentkårens del-

aktörer, AUS färger, flagga och band,

tagande i tobaksfabriksprojektet Ameri

alla föreningar, AUS stipendier, intres-

som TH:s professorer startade. Ameri

sebevakning, kyky-projektet, Aalto-

utvecklades till en av den finska indu-

Liike, Aava, Aura, Viestinnän ryhmä x,

strins milstolpar efter kriget – och dess

Västmetron

40


Egendomstvisten Allt i sammanslagningen har inte fungerat så som i Strömsö. KY:s beslut att fondera bort över 40 miljoner euro från studentkårens användning har orsakat bl.a. en mängd rättssaker som ännu är på gång. Källor: Taideteollisuuden muotoja ja murroksia. Taideteollinen korkeakoulu 130 vuotta. Panu Nykänen: Toiveet ja todellisuus. Teekkaritoiminnan edistämisyhdistyksen 60 vuotta. Elina Pöykkö & Aaro Jalas: Liikkeessä! Kauppakorkeakoulun vuosisata.

41


Fullmäktige

Fullmäktige är studentkåres högsta beslutsfattande organ – alltså på sätt och vis studentkårens riksdag. Fullmäktige består av ordförande och 45 egentliga medlemmar som möts ca en gång per månad för att besluta om studentkårens stora linjer och vissa stadgeenliga ären-

Fullmäktigeval 2011

den såsom medlemsavgift och budget. Dessutom väljer fullmäktige bl.a. stu-

Fullmäktiges mandatperiod är

dentkårens generalsekreterare, fullmäk-

två år så fullmäktigevalet hålls vartannat

tiges ordförande och chefredaktören för

år. Följande gång hålls valet i oktober-

studenttidningen Aino. En typisk fråga

november 2011. Alla studentkårens

av den stora linjen skulle till exempel

medlemmar är röstberättigade i valet

kunna vara studentkårens ställning till

och man kan rösta antingen traditionellt

studiestödet eller universitetets strategi.

med en lapp på campus eller elektro-

I större beslut utnämner fullmäktige en

niskt på nätet. Det nya fullmäktige sam-

arbetsgrupp eller ett utskott att förbe-

manträder för första gången i slutet av

reda ärendet.

år 2011 och börjar sin egentliga mandat-

Fullmäktige har delats i fullmäktigegrupper som till exempel kan basera

period i början av år 2012. Valets kandidatnominering är

sig på utbildningen, gemensamma mål-

september-oktober. Kandidaten väljer

sättningar eller politiska åsikter. När en

ett valförbund – eller grundar själv ett

egentlig fullmäktigemedlem är förhin-

sådant. Valförbunden i sin tur kan bilda

drad, till exempel på grund av en tent

en valring för att förbättra sina möjlig-

eller utbytesstudier, kallas en suppleant

heter. Valsättet är proportionellt och

in. Fullmäktiges suppleanter kan om de

fungerar på samma sätt som riksdags-

så vill vara mycket aktiva och de får till

och kommunalvalet.

sitt förfogande samma information som de egentliga fullmäktigemedlemmarna.

42

Kom ihåg att rösta!


Kandidera i valet? Är du intresserad av att påverka studentkåren eller universitetet eller kanske av att göra själv? Bli kandidat i höstens fullmäktigeval! Föreningsbakgrund eller politisk sakkunskap är inte nödvändigt

Tilläggsinformation

utan man kan och det lönar sig att bli

Tilläggsinformation om fullmäktige

kandidat utav rent intresse. De nya

hittar du på studentkårens nätsida och

fullmäktigemedlemmarna får skolning i

blogg. Man kan följa med fullmäktige-

såväl mötesteknik som ekonomi och sak-

möten direkt på studentkårens TV-kanal,

innehåll. Och även om du inte blir vald

och de som är intresserade kan gå med

ger platsen som en fullmäktigemedlems

i och följa fullmäktiges e-postlista. Alla

suppleant en utmärkt vy över student-

studentkårens medlemmar här även

kårens verksamhet. Nästa möjlighet att

rätt att närvara vid fullmäktigemöten.

hoppa med i bilden är först om två år så

Fullmäktiges ordförande hjälper till i och

det lönar sig att ta detta tillfället i akt.

svarar på ärenden gällande fullmäktige.

43


Tervetuloa työpaikkaan, joka tarjoaa parempia mahdollisuuksia, suurempia haasteita ja enemmän työniloa. Organisaatioon, jonka toiminta perustuu tiimityöskentelyyn ja yhteistyöhön. Yritykseen, joka työskentelee teknologian kärjessä auttaen 18:aa Suomen 20 suurimmasta yrityksestä liiketoimintansa uudistamisessa. Tarjoamamme mahdollisuudet ovat rajattomat, voit vaihtaa töitä vaihtamatta yritystä. Tutustu meihin ja löydä mahdollisuutesi. accenture.fi/tyopaikat ©2011 Accenture. All rights reserved.

44


Styrelsen leder studentkåren

Studentkårens styrelse är en grupp på ca

förvaltningsrätt och verkställande makt

10 studerande som fullmäktige har valt

dvs. ansvarar för genomförandet av

och den arbetar på heltid för alla aalto-

verksamhetsplanen, representerar stu-

studerandes bästa. Varje styrelsemedlem

dentkåren utåt, övervakar förvaltningen

har en eller flera egna sektorer, m.a.o. ett

och sköter verksamheten inom ramarna

verksamhetsområde som de ansvarar för

för studentkårens regler och fullmäkti-

och kring vilket de arbetar tillsammans

ges beslut.

med sektorns arbetare och frivilliga. Egentliga möten håller styrelsen

Att vara med i styrelsen är förutom ansvarsfyllt, lärorikt och utma-

under terminerna cirka en gång i veckan

nande också fyllt med upplevelser och

och dess beslut kan varje medlem i

äventyr. Ett år i studentkårens kärna ger

studentkåren bekanta sig med på AUS:s

en utsiktsplats över bl.a. Aalto, närlig-

nätsidor. AUS:s styrelse är en s.k. arbets-

gande kårer och det nationella fältet av

styrelse: den deltar förutom i beslutsfat-

högskolestuderande samt massor av

tandet även i verkställandet dvs. arbetar

olika upplevelser och nya vänner.

även utanför möten. Officiellt sagt använder styrelsen som fullmäktige valt studentkårens

Fullmäktige väljer styrelsen för år 2012 kring november-december.

45


Sektorerna - i hjärtat av stude Huvudsektorn

Huvudsektorn skulle också kunna kallas allmänsektorn eftersom de ärenden den behandlar varierar mycket: allt från intressanta frågor om att leda och utveckla arbetsplatsen och att representera på olika tillställningar till inte-alltidså rolig pappersexercis. Sektorn år 2011 består av styrelseordföranden Saara och vice ordföranden Ville samt generalsekreteraren Teemu och förvaltningssekreteraren Jarmo. Medan Saara leder styrelsen fungerar Teemu som chef för sakkunniga

fr. höger förvaltningssekreterare Jarmo Mäkelä, studentkårens styrelsordförande 2011 Saara Hyrkkö, generalsekreterare Teemu

och producenter dvs. s.k.

Halme samt vice styrelseordförande Ville Poikolainen

ideella arbetare. Gänget funderar bland annat på

och utveckling av organisationen samt

ekonomiska frågor (naturligtvis tillsam-

arbetsplatsens trivsel och välmående.

mans med ekonomichefen), verksam-

Huvudsektorn löser även olika problem

hetsstyrning och -planering, förvaltning

som uppstår samt håller kontakt med

och att göra den lättare, rekrytering

intressenter och gamla aktörer.

46


entkårens verksamhet Sektorn för företagsrelationer

Affärskoordinator Lari Palenius och Mikko Saastamoinen, styrelseansvarig för affärsrelationer och alumniverksamhet

Syftet med företagsrelationer är att öka kännedom om Aalto-universitetets studentkår, dess medlemmar och Aaltosamfundets såväl i Finland som utomlands. Vi stöder vår studentkårs andra funktioner, samlar in pengar för vår verksamhet och vi försöker samtidigt att förbättra våra studerandes rekryteringsmöjligheter och att erbjuda dem förmåner. Företagsrelationer drivs förutom av styrelseansvarige och affärskoordinatorn även av frivilligpumpen Aura.

47


Utbildningspolitiska ärenden

Juha Isotalo, sakkunnig inom utbildningspolitiska ärenden samt AUS verkar för studerandenas fördel gäl-

styrelsens studieärendeansvarig Antti Karkola.

lande utbildningsärenden och utvecklar undervisningen tillsammans med universitetet. Tyngdpunkten ligger på utveckling av undervisningens kvalitet och

att hela det akademiska samfundet ska

uppskattning samt att hålla fram stu-

dra åt samma håll. Förutom att utveckla

denternas synpunkter i Aalto. Man strä-

universitetet deltar AUS i utbildningspo-

var efter att öka interaktionen mellan

litisk diskussion och lobbyverksamhet i

studenter och personalen och målet är

hela Finland och internationellt.

48


Socialpolitiska ärenden

Liisa Lähteenaho, sakkunnig i socialpolitik och styrelsens socialpolitiska ansvariga Salla Seppälä

Den socialpolitiska sektorn är expert på studentkårens vardag och liv. Inom sektorn utför man lobbyverksamhet, ger råd och tar hand om bl.a. utkomst, välmående, hälsa och kollektivtrafik.

49


Kommunikations- och informationsteknikärenden

Informatör Henna Lahti, styrelsens kommunikations och föreningsärendeansvarig Henna Mattila och Joonas Jylhä, sakkunnig för En stor grupp människor tar hand om

kommunikation.

studentkårens kommunikations- och informationsteknikärenden: styrelsens kommunikationsansvarig, kommunikationssakkunnig, informatör, grafisk designer, webbutvecklare och IT-expert. På kommunikationssidan meddelar man om AUS:s evenemang och beslut,

fråga till exempel när det gäller informa-

uppdaterar studentkårens nätsidor, gör

tion eller tryckalster. På informationstek-

studentkårens tryckalster (även denna

niska sidan sköter man om AUS:s interna

kalender) och håller kontakt med me-

informationstekniska tjänster och över-

dian. Dessutom görs tätt samarbete med

vakar medlemmarnas intresse gällande

universitetets olika medier. Råd kan du

informationsteknik i Aalto-universitetet.

50


Aalto-samfundet och föreninsärenden

Krokodilen Otto Palonen, producent, föreningar och Aalto-samfundet, Teknologsektionens ordförandetiger Ilmari Pärnänen och dom saknande bovarna ersätts av en björn med en Voitto Kangas- mask och en räv med en Mika Tarhala- mask. Samfundssektorns viktigaste mål är att göra det till en upplevelse att vara i Aalto! Tillsammans med Aaltosamfundskommittén dvs. Aava skapar vi stiliga och åtminstone roliga evenemang och möjligheter att träffa aaltoiter, njuta av livet eller till exempel diskutera

favoritförening eller funderar på att

världens gång.

grunda en egen förening som erfarna

Det lönar sig att utnyttja AUS:s

föreningsmedlemmar. Också när ären-

vitala föreningsekosystem till fullo.

det gäller regler, verksamhetsbidrag

Föreningssektorn handleder gärna

eller klubblokaler kan du kontakta

såväl personer som ännu söker sin

föreningssektorn.

51


Aalto är ett internationellt samfund Vid Aalto-universitetet studerar förutom finländare en växande mängd interna-

Det finns tusen och en möjligheter att bli internationell

tionella studerande. De är sammanlagt cirka 1600 av vilka 950 är internationella

Internationell erfarenhet är uppskattad

examensstuderande och cirka 650 utby-

så det lönar sig att satsa på att skaffa

tesstudenter. Några av dem kan finska

det. Redan i början av studierna finns

men majoriteten använder engelska.

det skäl att själv ta reda på i vilket skede

Därför har denna guide även översatts

i examen en utbytesperiod passar bäst

till engelska. AUS meddelar om sin

in. Aalto-universitetet är med i många

verksamhet och erbjuder tjänster på tre

internationella utbytesprogram som

språk; på finska, svenska och engelska.

öppnar dörrar åt dig överallt i världen.

Aalto-universitetets internationel-

Aalto-universitetet och AUS beviljar

la studerande hämtar färg och mångfor-

studerande som åker på utbyte stipen-

mighet till universitetssamfundet. Aalto

dier för att täcka utbyteskostnaderna.

och AUS anser det viktigt att alla stude-

Många internationella nätverk erbjuder

rande gör saker och ting tillsammans

även praktikmöjligheter utomlands åt

utan att snubbla på språk- eller kultur-

studerande. En utbytesperiod eller en

gränser. Finländska studerande behöver

utlandspraktik kan vara ditt livs bästa

i sitt liv och på de allt mer internatio-

upplevelse!

nella arbetsmarknaderna interkulturell

Internationella studiebyråer,

kompetens och språkkunskaper, som de

branschvisa internationella rådgivare

kan utveckla i Aaltos brokiga student-

och karriärtjänster vilka fungerar på

samfund. En mångkulturell vänkrets gör

Aaltos campusområden handleder gärna

också ens tankesätt mångsidigare.

studerande i ärenden gällande att bege

Det är viktigt för internationella studerande att få finländska vänner

sig utomlands. Om din livssituation inte til�-

eftersom det med hjälp av dem är lättare

låter att resa utomlands kan du satsa

att anpassa sig till ett nytt land. Att

desto mera på internationalisering i

hitta lokala vänner är en stor del av att

hemlandet. I studentkåren fungerar

bygga ett nytt liv i Finland. Det lönar sig

många internationella föreningar genom

att modigt ta kontakt på föreläsningen,

vilka man kan bekanta sig med stu-

i studentföreningen, i studentrummen

derande från många olika länder och

eller på hobbier och inte bli och vänta på

göra internationellt samarbete. Du kan

den andras initiativ.

även bli en internationell ISOperson för

52


Hanna Sauli, sakkunnig för internationella ärenden och styrelsens ansvariga för internationella och motionsärenden Teemu Peltokallio

internationella examensstuderande eller

där man beslutar om ärenden som gäl-

för utbytesstudenter och naturligtvis

ler internationalisering. Vi stöder även

kan du delta i språkkurser och kurser

internationell föreningsverksamhet. Vår

som hålls på främmande språk inom din

målsättning är att Aalto erbjuder sina

egen bransch.

studerande mångsidiga internationaliseringsmöjligheter i hemlandet och

AUS stöder internationalisering

utomlands, och att internationella examensstuderanden och utbytesstudenter skulle erbjudas gratis utbildning av hög

Aalto-universitetets internatio-

kvalitet, omfattande tjänster, goda sys-

nella sektor fungerar som intressebeva-

selsättningsmöjligheter efter utexamine-

kare för internationella studerande och

ring och massor av möjligheter att delta

hämtar studentperspektiv till de bord

i studentföreningsverksamhet.

53


De särställda studentföreningarna AUS har tätt samarbete med särställda

som förenar studerande inom samma

studentföreningar som ingående repre-

bransch, verkar för deras intresse i

senterar studerande i en eller flera stu-

högskolan och uppmuntrar dem att följa

diebranscher, driver deras intressen, hål-

med yrkesmässiga och allmänna samhäl-

ler kontakt med näringslivet och främjar

leliga frågor.

mångsidig studentkårsverksamhet.

AS är Otnäs mest violetta gille

De särställda studentföreningarna har

där allt ändå är Aivan Sama. Därför

rätt och skyldighet att ordna handled-

gör vi just det vi vill. I gillet har det på

ning åt nya studerande samt att skicka

sistone varit populärt bl.a. att bygga och

representanter till samarbetsforum som

syssla allt möjligt, att festa, att spela, att

studentkåren erbjuder.

sporta, djupa diskussioner och utbildningspolitik.

Aalto-yliopiston jatko-opiskelijayhdistys – Aallonhuiput

Fysikergillet www.fyysikkokilta.fi

Aalto-yliopiston jatko-opiskelijayhdistys

Fysikergillet är en förening som för-

ry dvs. mer familjärt Aallonhuiput

enar de som studerar teknisk fysik och

fungerar som förbindelseslänk mellan

matematik vid Aalto-universitetet och

doktorander vid Aalto-universitetet och

gillet är även öppet för andra intresse-

de som är intresserade av doktorandstu-

rade. Gillets historia går tillbaka till år

dier. Föreningen representerar doktoran-

1947 och det har nuförtiden cirka 400

der i universitetets förvaltning, sprider

medlemmar.

goda kutymer gällande doktorandstudier

Gillet ordnar olika fritidsaktivi-

och handledning, väcker diskussion för

teter för sina studerande, såväl i Otnäs

att utveckla doktorandstudier och lyfter

som utanför det, bevakar deras intressen

upp ärenden som doktorander anser

i högskolans förvaltningsorgan, sköter

viktiga.

om kontakter till andra studerande inom samma bransch i Finland och i världen

Automations- och systemteknikgillet

samt försöker annars att ta hand om

as.ayy.fi

verksamhet baserar sig på frivilligarbete

Automations- och systemteknikgil-

och gemensam talkoanda enligt god

let – förtroligare AS – är automations-

teknologtradition. I vårt gillesrum finns

och systemtekniks ämnesförening

uppehålls- och studierum samt nästan

54

sina studerandes välmående. Gillets hela


oändliga kaffereserver. Vi tar gärna emot respons och nya idéer för att gillets utbud ska bli intressant just för dig.

känner man igen på långt håll av de på taket lysande KY-bokstäver. KY stöder sina medlemmar i studier, studiernas förutsättningar och framtida karriär samt fungerar som

Helsingfors ekonomistuderande rf (KY)

aktiv intressebevakare i utbildnings-

kyweb.fi

Aaltos ekonomer.

Den år 1922 grundade KY fungerar som

politiska och studiesociala ärenden för KY:s målsättning är att utveckla

förbindelselänk mellan och intressebeva-

och uppehålla nationellt och internatio-

kare för dess medlemmar som studerar

nellt samarbete samt främja studerande-

vid Aalto-universitetets handelshögskola

nas utbytesstudier.

och erbjuder möjligheter till mångsidiga

KY främjar även möten mellan

fritidsaktiviteter. Alla studerande som

studerande och företagsvärlden samt

avlägger en examen inom ekonomiska

studerande och utexaminerade genom

vetenskaper vid Aalto-universitetet kan

aktivt samarbete och genom att ordna

bli medlemmar.

olika karriärevenemang.

Genom stipendier, verksamhetsbidrag och understöd stöder Stiftelsen

KY – KY-medlemmens hem redan i hundra år!

för Helsingfors ekonomistuderande (KYsäätiö) studerande och föreningar inom ekonomivetenskap. KY ordnar massor av olika evene-

Informationsnätverksgillet Athene www.athene.fi

mang. De mest kända för nya studeran-

Athene är Otnäs näst yngsta kamratgäng

de är Mursujaiset dvs. phuxintagningen,

på ett par hundra personer som kallar

kårkvällar som hålls en torsdag i måna-

sig för gille. Ett tätt, kring vårt gillesrum

den, årsfesten, sillfrukost dvs. sillis och

Olkkari snurrande samfund sysslar och

Wappenfesten. Av idrottsevenemangen

stojar aktivt både spontant och mer

är den urbana äventyrstävlingen KY

organiserat.

City Challenge som ordnas på våren och

Informationsnätverks ämnes-

Kylterirodden som ordnas på hösten de

förening Athene grundades under

största och mest fantastiska. Dessutom

Datagillets beskydd redan genast under

erbjuder KY:s utskott, sektioner och

utbildningsprogrammets första år 1999.

ämnesföreningar samt föreningar kring

Från och med det började det fram-

KY en möjlighet att delta i verksamheten

skrida en stark atheneisering och snart

och syssla med allt möjligt från sport till

var det dags att bryta sig loss från TiK.

vinprovning. Det för varje KY-medlem

Gillesprojektet sparkades igång och slut-

bekanta, i Kampen liggande KY-huset

ligen lades Informaatioverkostojen kilta

55


Athene ry till i studentkårens gillesregister i THS:s fullmäktigemöte 13.2.2003. De viktigaste evenemangen under

Man känner igen gillets medlemmar på deras rödbruna halare vars byxben är dekorerade med vita kofläckar.

året är naturligtvis årsfesten Infoähky

Genomsnittsinkubiten är snarare en man

och barfesten Club ”X” som phuxarna

än en kvinna. Han/hon är annars social,

ordnar. Gillet är inte bara grönt till fär-

men på grund av hans/hennes plikttro-

gen utan också till sinnes och trots sin

genhet är hans/hennes sinne för humor

unga ålder har det hunnit sätta sin prä-

eventuellt begränsat just före tentveck-

gel på Otnäs nationalromantiska land-

an. Som huvudämne studerar han/hon

skap genom att plantera ett träd bakom

ett tekniskt ämne i vars namn prefixet

Maarihuset i tioårsjubileumsstämningen

bio har lagts till.

på våren 2009. Den ursprungliga hippieandan syns även i gillestidningen Kukka. I Athene finns olika människor

Kemistgillet www.kemistikilta.fi

och därför har varje år hittills varit unikt

Kemistgillet är en gemensam student-

legendariskt. Verksamhet finns det lite

förening för kemiteknikstuderande.

av allt och nästan vem som helst hittar

Kemistgillets historia började redan år

någonting intressant i gillets utbud. Om

1892 och på så sätt är gillet äldst av alla

det inte finns en egen grej för dig kan du

gillen vid Aalto-universitetet. Gillets logo

alltid skapa det själv!

är en vit neonatom på blå bakgrund och även om gillets halare är röda är gillets

Inkubio ry www.inkubio.fi

färg blå. Gillet erbjuder sina medlemmar

Inkubio ry är gillet för

många olika evenemang inom sport,

Bioinformationsteknologi- studerande

kultur och att ha roligt tillsammans.

vid Aalto-universitetet. Gruppen som

Dessutom görs exkursioner (dvs. stu-

år 2003 började som ämnesförening

diebesök till företag inom branschen)

blev gille år 2007 och är AUS:s yngsta

så ofta vi hinner. Naturligtvis ska man

teknologämnesförening. Gillets logo är

reservera tid också för avkoppling med

en kretskortsko.

corona, mariage, pärkkä och Kalle Anka

Inkubio uppfostrar phuxarna

i gillesrummet. Gillet tar emot pHuxarna

från examensprogrammet som gillet re-

med öppna armar och för dem ordnas

presenterar, ordnar fritidsaktiviteter och

det också alldeles eget program.

fungerar som intressebevakare för sina

Mindre synlig än de andra

medlemmar. Gillets årsfest Apoptoosi

evenemangen men minst lika viktig är

ordnas på vårvintern liksom även

gillets uppgift intressebevakning. Gillet

Inkubiternas phuxfest, Meioosi. Namnet

har representanter i arbetsgrupper o.dyl.

på Inkubios gillestidning är S’napsi.

organ i avdelningen för Kemiteknik och

56


Aalto-universitetets studentkår, och i

verksamhet ansvaras för av styrelsen

dessa verkar man för kemisternas fördel.

med verkställande makt och gillemed-

Kemistgillet samarbetar även med fören-

lemmarnas representanter med den

ingar inom branschen i form av evene-

högsta beslutanderätten. Alla gillemed-

mang och bland annat pHuxarnas halare.

lemmar kan söka sig till båda och på så

Gillet har flera olika och olika stora jobb än man kan räkna med fing-

sätt påverka gillets verksamhet. KIK erbjuder sina medlem-

rar och tår och till det behövs aktörer. I

mar även en stor mängd tjänster.

Kemistgillet kan man till exempel delta i

Medlemmarna får låna till exempel

att ordna evenemang, att redigera gillets

paketbil eller grill, det finns även en

tidning Tisle eller intressebevakning. På

svetsmaskin i förrådet. Gillesrummet är

våren firar gillet sin årsfest Kondensatio

öppet för alla och erbjuder en avslapp-

som ordnas av en för alla öppen kom-

nad och kaffedoftande studieplats

mitté. Vid sidan av att ordna är det

och en plats där man kan bara hålla

också viktigt att delta eftersom det ju är

till. Kopieringsmaskin, tentarkiv och

människorna som gör festen genom att

inhängningstjänst för kandiarbeten

komma dit.

underlättar studenternas vardag. Gillets många sektioner erbjuder sina medlem-

Maskiningenjörsgillet

mar en möjlighet att bekanta sig med till

www.koneinsinoorikilta.fi

exempel nya idrottsgrenar eller att göra

Koneinsinöörikilta ry (KIK) är en med

gillets tidning. KIK:s största trumfkort

ljusröda halare förskönad ämnesfören-

är emellertid sannolikt en friktionsfri

ing för maskin- och energiteknikstude-

teknologanda och en positiv anda – sam-

rande i Högskolan för ingenjörsveten-

arbete är kraft och vänner lämnas inte.

skaper. Gillet är grundat år 1915 och

Som exempel på det kan ännu nämnas

det har idag cirka 1100 medlemmar.

gillets bandtraktorsektion och en stor

Maskiningenjörsgillets stolta uppgift är

källa för stolthet, sovjettidens under, vår

att föra samman maskin- och energistu-

traktor Tela-Veera.

derande och ordna verksamhet åt dem i form av såväl fester som evenemang gäl-

Lantmätargillet

lande studier och industri. Gillet överva-

mk.ayy.fi

kar även aktivt sina studerandes intresse

Lantmätargillet är föreningen för

och deltar i utvecklingen av studier i tätt

fastighetsekonomi- och geomatikstu-

samarbete med undervisningspersona-

derande och andra intresserade av det

len. På hösten tar gillet ett stort antal

i Högskolan för ingenjörsvetenska-

nya studerande i en ansvarsfull lyra och

per. Lantmätargillet är Finlands näst

hjälper dem att smärtfritt få tag i studier

äldsta gille och är grundat redan år

och studielivet. Maskiningenjörsgillets

1901. Gillet har cirka 400 medlemmar.

57


Lantmätargillet är ganska litet för att

the program was changed into BScBA,

vara ett gille i Otnäs men desto aktivare.

but the name for Probba remained the

Det är det mest familjeaktiga gillet! Alla

same.

nya studerande är redan från början

All the members are entitled to

varmt välkomna med i gillets verksam-

participate in Probba’s activity, which

het: i mätarnas sällskap trivs man!

includes numerous events such as the

Phuxuppfostran är en av gil-

famous Probba Orientation Week, Grand

lets viktigaste uppgifter. Gillet hjälper,

Annual ball, Career Day and many theme

stöder och handleder dig och andra

parties especially during the autumn

phuxar dvs. första årets studerande. För

months. We are proud of our crowd and

sina medlemmar ordnar gillet massor av

we welcome new students every year

olika evenemang genom vilka det är lätt

with a special way. The Mikkeli spirit is

att bekanta sig med andra studerande.

a unique, unforgettable experience that

Evenemang ordnas ofta och mångsi-

can’t be explained – you have to come

digt så alla hittar alldeles säkert något.

and see for yourself!

Gillets styrelse och funktionärer ansvarar tillsammans för att driva evenemang-

Träförädlargillet ry

en och gillets övriga verksamhet.

www.puunjalostajakilta.fi

Dessutom övervakar gillet

Trädförädlargillet (PJK, utläses PoJiKå)

lantmäteristuderandenas intressen och

förenar träförädlar- och bioprodukt-

försöker förbättra studerandenas studie-

teknologer såväl yrkesmässigt som på

möjligheter och övergång till arbetslivet.

fritiden. Gillet har grundats år 1945

Institutionen för lantmäterive-

och fyllde i våras festligt 66 år. Gillets

tenskap och Lantmätargillet flyttade på

uppgift är att erbjuda sina medlemmar

sommaren 2011 i och med renoveringen

andlig och kroppslig spis som motvikt

till Falcons utrymmen invid Ring 1:an

till studierna genom att ordna åtskil-

dit ni alla är varmt välkomna att titta på

liga olika evenemang under året. Gillets

våra nya tillfälliga utrymmen.

evenemang ansvaras för av gillets egen värd eller värdinna som ordnar många

Probba Ry

fantastiska evenemang. Gillet ordnar

www.probba.org

bastu- och spelkvällar för sina medlem-

Probba Ry is the official student or-

mar samt även fester i samarbete med

ganization of Aalto University School

andra gillen.

of Economics, Mikkeli Campus. The orga-

Gillet stöder sina medlemmar

nizarion was founded in 1989, the same

även i studie- och arbetsärenden genom

year as the original BBA-program. This is

att orda infotillfällen tillsammans med

also where the name Probba originates

avdelningen och människor från indu-

from; Pro BBA, Latin for “For BBA”. Later

strin. Gillet fungerar aktivt i högskolans

58


riktning i studieärenden genom att lyfta

Gillet ordnar för sina medlem-

fram studerandenas åsikter om hur un-

mar företagsbesök till företag inom

dervisningen fungerar nu och genom att

branschen, resor i Finland och också lite

ge förslag för framtida planer.

längre bort samt naturligtvis fantastiska

Kontakter till branschens industri

fester och sitzar. Gillets traditionella

skapas å sin sida på ett flertal exkur-

årligen arrangerade evenemang är utöver

sioner som gillet ordnar. Exkursionerna

phuxarnas evenemang under första

försöker man göra till alla mål inom

veckan också ½-Hermanni i september,

branschen, från plywoodfabrik via mas-

pIKkujoulut dvs. gillets lillajulsfest, och

safabrik/bioraffinaderi fram till pappers-

årsfesten Hermannisitsi. Gillet försöker

maskin och tryckeri. Den mest kända

även påverka i skolans riktning i studieä-

exkursionen av alla är Kotimaan Pitkä

renden och tar speciellt hand om sina

under vilken en grupp på ca 30 personer

phuxar.

gör en veckolång resa genom Finland och besöker fabriker inom branschen. Man får bekanta sig med exkur-

Gillets medlemmar är traditionellt en tät och avslappnad grupp och trots sin ålder på nästan hundra år är

sionsmål utomlands genom att vara med

gillet ungdomligt och fartfullt. Man hör

i verksamheten av en skild exkursions-

ofta talas om en s.k. ”raksaanda” som

förening som ordnar en cirka en månad

syns och hörs i Otnäs speciellt bevingad

lång resa utomlands, såsom till Kina,

av det traditionella signaturropet ”Raksa

Australien, Syd-Afrika eller Syd-Amerika,

jaksaa!” dvs. Raksa orkar.

med två års mellanrum.

Byggnadsingenjörsgillet rf

Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat – TOKYO

ik.ayy.fi

TOKYO ry firar i år sin 50-åriga tillvaro

Behärskar du moment, vridning och

som intressebevakare för konststude-

dimensionering? Blir du tänd av explo-

rande och som förening som uppehåller

sioner, metro och motorvägar eller vill

konstindustriella högskolans kultur.

du rädda världen från avfall? Om du sva-

TOKYO studentkår grundades 1961

rade ja på alla eller några av de ovanstå-

och när den förenades med Aalto-

ende frågorna är Byggnadsingenjörsgillet

universitetets studentkår 1.1.2010

någonting för dig! Det år 1913 grundade

grundades en ny TOKYO förening.

IK för samman studerandena från kon-

Föreningen fortsätter att värna om

struktions- och byggnadsproduktions-

konstindustriella högskolans student-

teknik samt samhälls- och miljöteknik.

kultur och traditioner och att stöda

Från början hette gillet Insinööriklubi

konststuderandenas verksamhet.

och därifrån kommet gillets förkortning IK.

TOKYO:s syfte är att fungera som ett samfund som förenar alla i

59


konstindustriella högskolan. Föreningen

allt från nattorientering till fester och

främjar möten mellan studerande och

teaterbesök. Gillet bl.a. uppehåller en

alumner inom konst och konstindustri-

egen e-postlista som för tillfället är

ella branschen och främjar till exempel

den viktigaste informationskanalen för

deras samhälleliga, professionella och

Institutionen för Arkitektur, produce-

sociala strävan. TOKYO tar ställning i

rar en egen gillestidning med namnet

samhälleliga frågor som berör konststu-

Paperitukos och driver en för arkitek-

derande och fungerar i samarbete med

turstuderande livsviktig papphandel i

fackföreningar inom konst, konstindu-

institutionens källare.

stri och kultur. TOKYO ordnar kulturevenemang,

Ett av Arkitektgillets särdrag är en egen Hydda som ligger vid

erbjuder stöd i studierna och fungerar

Mörtträsket i Västerskog, Sibbo dvs.

som intressebevakare i utbildningspoli-

cirka 25 kilometer från Helsingfors mot

tiska och studiesociala ärenden.

Borgå. Hyddan är även bekant för många

Evenemang som TOKYO ordnar årligen är bland annat Finlands största och snyggaste maskeradfest Arabia

andra teknologer eftersom den kan hyras för eget bruk från AUS:s servicebyrå. På wappen känner man igen

Maskerad, rosettskrinning på vändagen

arkitektstuderande på deras målarvita

och designtävlingen för designkalen-

halare och under andra tider på deras

dern. TOKYO publicerar även tidningen

mörka klädsel och Marimekko-väska. På

Torso som konststuderandena gör.

festtillställningar har arkitektstuderande

TOKYO:s byrå ligger i konstindustriella högskolans källare, bredvid den vegetariska restaurangen Kipsari som föreningen äger.

en vana att bära med sig en jättestor röd AK-flagga. Wähäjoulu dvs. Arkitektgillets årsfest firas traditionellt dagen före självständighetsdagen, den 5 december.

Arkitektgillet

Festens höjdpunkt är sillfrukosten på

ak.ayy.fi

morgonnattstimmarna i Georgsgatans

Arkitektgillet är en studentförening för

simhall.

arkitektur- och landskapsarkitekturstu-

Av arkitektgillets dryga 300

derande vid Aalto-universitetet och är en

medlemmar är ca 40 aktivt med och

underförening till Aalto-universitetets

ordnar evenemang och verksamhet så

studentkår. AK är ett gammalt gille,

stämningen i gillet är ganska öppen

grundat år 1908, och är känt för sin

och varm. Förutom AUS:s underfören-

kreativa läggning.

ingar är TOKYO ry och systergillena i

Till gillets viktigaste uppgifter

Tammerfors och Uleåborg AK:s vikti-

hör bevakning av studenternas intres-

gaste samarbetspartners. Arkitektgillen

sen och att ordna olika evenemang

från olika orter producerar bl.a. den

60


gemensamma Arkkitehtiopiskelija-

i gillets verksamhet är att komma till

tidningen, ordnar de årliga AO-dagarna

evenemangen eller att komma och prata

och sommardagar.

med gillesmedlemmarna till exempel i gillesrummet. Under terminens för-

Elingenjörsgillet

sta vecka ordnar gillet ganska mycket

sik.ayy.fi

diverse orienterande verksamhet för alla

Elingenjörsgillet dvs. SIK är elektronik-

phuxar så för att komma med räcker

och elektroteknik- samt telekommuni-

det egentligen med att komma på plats

kationsteknik- studerandenas eget gille.

när skolan börjar. Alla AUS:s medlem-

Gillets syfte är att förena studerande

mar kan bli egentlig medlem i gillet.

från de ovannämnda utbildningspro-

Medlemsavgiften för läsåret 2011–2012

grammen och andra intresserade av

är 6 euro.

elektronik samt att uppehålla intresse för professionella, kulturella och

Teknologföreningen

samhälleliga frågor. Gillet verkar för

www.teknologforeningen.fi

sina medlemmars intressen i högsko-

Teknologföreningen (TF) är den enda na-

lan, universitetet och det professionella

tionen vid Aalto-universitetet. TF grun-

samfundet samt uppehåller en hälsosam

dades 1872 och har ca 750 studerande

teknologanda. För att förverkliga detta

medlemmar. Nationshuset Urdsgjallar

upphöjda mål ordnar gillet ett stort an-

finns i Otnäs och är svårt att missa i sin

tal evenemang från sport via företagsbe-

grå betongprakt. TF:s viktigaste uppgift

sök (m.a.o. exkursioner) och akademiska

är att fungera som en sammanbindande

bordsfester till studieevenemang.

länk mellan alla studerande vid Aalto-

Förutom evenemang erbjuder

universitetet med intresse för svenska,

gillet sina medlemmar tjänster bland

även de som studerar ekonomi och

annat i form av gillesrum och elektro-

konst kan bli medlemmar. Som med-

nikverkstad. Det förstnämnda fungerar

lem kan man delta i allt program som

som medlemmarnas mötespunkt i hög-

ordnas, vara med i eller grunda egna

skolans utrymmen dit alla är välkomna

föreningar på TF, t.ex. teknologorkestern

på kaffe under föreläsningspauserna.

Humpsvakar och Whiskyföreningen,

Den sistnämnda är för sin del en ny

boka sportstugan i Noux och utrym-

medlemstjänst där vi erbjuder de som

men i Urdsgjallar eller använda sig av

är intresserade av elektronikbyggande

datorerna på hyllan. TF håller också koll

en möjlighet att förverkliga sina egna

på bl.a. den svenskspråkiga phuxupp-

projekt med lite bättre apparater och

fostran, studierna och informeringen vid

utrymmen än vad som normalt ryms i

universitetet. På TF hittar du framtidens

hembudgeten.

vänner och kolleger och får minnen för

Det bästa sättet att komma med

livet! Mer info hittas i styrelserummet,

61


på andra våningen i Urds.

värd att delta i. Det andra huvudevenemanget under året är, även för andra

Datagillet

än gillets medlemmar, Tietokilta Ry:s

tietokilta.fi

årsfest Muistinnollaus varje februari.

Tietokilta ry (TiK) är grundat år 1986

Datagillets gillesrum ligger i

och är gillet för studerande i utbild-

Datateknik-husets ända som är när-

ningsprogrammet för datateknik vid

mast huvudbyggnaden, alldeles bred-

Aalto-universitetets högskola för

vid Paniikki dvs. T-husets datasal. I

teknikvetenskaper. Datagillet har cirka

Gillesrummet kan man spela olika

900 studentmedlemmar av vilka största

konsolspel eller lyssna på bra TiK-musik

delen studerar i utbildningsprogram-

från tikPlay. I Datagillets gillesrum kokar

met för datateknik. Nuförtiden finns det

man i stället för kaffe aKhvi som är känt

bland medlemmarna många utbytes-

för sin starka smak och man läser gillets

studentmedlemmar som aktivt deltar i

egen tidning Alkorytmi.

gillets evenemang. gillet hjälper med studier, tar hand om

Tuotantotalouden kilta Prodeko ry

att förvara kontakten med Institutionen

www.prodeko.org

för datateknik, ordnar olika fritids-

Tuotantotalouden kerho PRODEKO

evenemang och tillställningar med

grundades år 1966 för studerande från

företag samt bekantar de nya studeran-

studielinjen för produktionsekonomi i

dena dvs. phuxarna med teknologlivets

institutionen för maskinteknik. Redan

hemligheter.

i ett tidigt skede upplevde styrelsen

Verksamheten är mångsidig:

Datagillesmedlemmarna, TiK-

för Maskiningenjörsgillet att prodeko-

medlemmarna, använder en smuts- och

studerande var problemungdomar

kvinnoavvisande svart halare vars rygg

eftersom ”ett motbjudande prode-

är dekorerad med ett vitt @-märke.

koaktigt självförtroende i vissa fall

Många av TiK-medlemmarna skriver på

har väckt förvåning”. Sedan dess har

halarryggen sina IRC-namn som de of-

Produktonsekonomi blivit en skild stu-

tast använder när de talar med varandra.

dieinriktning, klubb har blivit gille och

Eftersom TiK-phuxarna får sina halare

verksamheten blivit nästan proffsig.

redan under första skolveckan så känner

Gillet som hör till de minsta men

man lätt igen dem på phuxevenemang i

tätaste i Otnäs erbjuder sina medlem-

början av hösten.

mar evenemang, fester, bastukvällar,

För yttervärlden syns gillets verk-

resor (utomlands), företagsbesök samt

samhet även via två stora evenemang.

gillesrum, biljardbord, kaffe, intressebe-

Den varje höst återkommande Cännäri

vakning, bra sällskap, en ny familj och

som de nya phuxarna ordnar är alltid

ett nytt liv. Phuxarna som börjar år 2011

62


får vid sidan av festande ordna gillets

till industrin är goda och vi ordnar flera

stora 45-årsfest!

exkursioner till företag som represen-

Under de senaste åren har

terar metall- och bergverksbranschen.

Prodeko ordnat exkursioner bl.a. till

Gillet sköter också om studerandenas

Korea, Kina och senast till Brasilien på

relationer till Institutionen för material-

våren 2011. Prodeko samlade som det

teknik samt sköter intressebevakningen

enda gillet i Otnäs in hundratusentals

i universitetets olika kommittéer och

euro åt Aalto-universitetet. Gillet har

rådsförsamlingar.

även en egen rekryteringsfirma...

Vårt gille är ett av de minsta i otnäs, men vår samhörighetsanda är desto

Bergsmannagillet rf

tätare – dessutom är vi oerhört kända

vk.ayy.fi

för vår sprallighet och högljuddhet!

Bergsmannagillet är en förening för stu-

Man känner igen bergsmännen på deras

derande vid studieprogrammet för mate-

halare, som till färgen är ölkorgsblå och

rialteknik vid Aalto universitets högsko-

på baksidan har en logo som föreställer

la för kemiteknik. Gillet är ursprungligen

en diamantborrs spets.

grundat 1947 som en ämnesförening för bergsbruks- och metallurgistuderande men studieriktningen för bergsbruk blev en del av avdelningen för byggnadsteknik 2005. Bergsmannagillet erbjuder sina medlemmar mångsidigt med olika fritidssysselsättningar t.ex. bastukvällar, motionsevenemang, sitzar dvs. akademiska bordsfester samt många olika fester. Årligen återkommande evenemang är bland annat gillets kräftskiva, lillajul, Kotimaanpitkä-exkursionen och under valborgsmässoafton ölstafett och den traditionella valborgsmässoaftonslunchen. Årsfesten firas alltid under den sista fredagen i november. Internationalitet har från första början varit en del av bergsmannagillets verksamhet, framför allt i form av ISW-utlandsveckorna. Våra kontakter

63


Du hittar många olika slags verksamhet inom AUS! Sportföreningar Tycker du om att styra och ställa i ett lag eller knogar du hellre på med en individuell idrottsgren men du saknar andra intresserade för att kunna dela upplevelser? Kolla för allt i världen om du hittar en sportförening för dig bland AUS:s stora mångfald av sportföreningar, och glöm inte motionen under din studietid! Fortsätt med ett gammalt fritidsintresse

Hobby- och spelföreningar

eller börja med ett helt nytt, hitta liksinnade vänner, lär dig och upplev! Kring

I denna kategori lönar det sig

AUS fungerar över 150 föreningar vars

att leta efter verksamhet som egentli-

mångfald sträcker sig från kant till kant.

gen kan vara vad som helst! Man kan

Möjligheter till fritidsintressen finns

spela på allvar eller med glimten i ögat,

allt från körsång till klättring och via

hobbyn kan vara rolig eller lära en nya

kortspel till boboll och segling. Om du

färdigheter. Är bilar, jakt eller bastuba-

inte hittar en för dig intressant förening

dande din grej, eller hur är det med vin,

bland de som finns kan du grunda en

tjejnätverk eller japanska ritade filmer?

egen!

Musik- och kulturföreningar Ämnesföreningar Är du intresserad av att vårda dig Bekanta dig med andra veten-

om studentkultur? Är du intresserad av

skapsidkare och experter i din studie-

filmer? Eller är du ändå mer intresserad

inriktning. Ämnesföreningarna ordnar

av att sjunga, att spela eller att lyssna på

mångsidiga, studiestödjande och för

musik? Kring AUS fungerar till exempel

arbetslivet förberedande evenemang och

många körer och orkestrar.

de kan även syssla med intressebevakning gällande studier.

64


Internationella föreningar

Sociala organisationer

För de som är intresserade av inter-

Är du intresserad av politik, miljöären-

nationalisering och för internationella

den eller företagande? Kring AUS fung-

studenter finns verksamhet som främjar

erar föreningar som sätter sig in i olika

kulturbyte. Förutom föreningar fungerar

samhällsfrågor, aktivera dig du också!

även sektioner inom AUS, såsom ESN och BEST, som också ordnar internatio-

Alla föreningar och svar på frågor angå-

nell verksamhet för studerande.

ende föreningar hittar du lättast på ayy. fi under rubriken Till föreningar eller genom att modigt kontakta jarjestoasiat@ayy.fi.

Vuokraa koti!

sato.fi 65


&

T E T I S R R A E G V I N R I N A U ELN US D MP V A CA


Aalto-universitetet www.aalto.fi undervisning. I Handelshögskolan kan man avlägga ekonomie kandidatexamen, magisterexamen och doktorsexamen Aalto-universitetet som började sin

samt filosofie doktorsexamen.

verksamhet 1.1.2010 är ett nytt universitet byggt på sakkunskap inom teknik,

Konstindustriella högskolan

ekonomi och konst. Aalto-universitetets

taik.aalto.fi

högskolor – Handelshögskolan,

Aalto-universitetets konstindustriella

Konstindustriella högskolan och de

högskola är ett internationellt univer-

fyra Högskolorna för teknik – hör till de

sitet för design, audiovisuell kommu-

mest uppskattade inom sina branscher i

nikation, konstpedagogik och konst

Finland och är internationellt uppskat-

i vilket man kan avlägga konstkandi-

tade. Aalto-universitetets mål är att som

datexamen, konstmagisterexamen och

särpräglad helhet komma upp bland

konstdoktorsexamen.

toppuniversiteten i världen. Aalto-universitetet är ett interna-

Högskolorna for teknik

tionellt sakkunnigsamfund bestående av 20 000 studerande och 4 700 arbetstaga-

Aalto-universitetets tekniska högskola

re. Av personalen är ca 300 professorer.

delades i fyra högskolor inom teknik-

År 2010 utexaminerades sammanlagt

området 1.1.2011. Dessa nya högskolor

ca 2300 personer som magister och 180

för teknik fortsätter TH:s tradition som

som doktor.

Finlands äldsta tekniska universitet och

Studerandena är en viktig del av

som föregångare för finsk teknikforsk-

samfundet – de är med och bygger det

ning och -undervisning. Högskolorna

nya universitetet och dess studiekultur.

inom teknikområdet är:

Man vill skapa en uppriktigt öppen och

inspirerande atmosfär som uppmuntrar

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

till att ständigt lära sig någonting nytt.

eng.aalto.fi Högskolan för kemiteknik

Handelshögskolan

chem.aalto.fi

econ.aalto.fi

Högskolan för teknikvetenskaper

Aalto-universitetets handelshögskola

sci.aalto.fi

är Finlands största enhet som utövar

Högskolan för elektroteknik

handelsvetenskaplig forskning och

elec.aalto.fi

67


Mot ione ra. tude rand et oc vara h ta på d Ät lä et. tt på Kips dag aris en, t vege .ex. taris orka kt m r du at så arbe ta b ättr e. Njut

av s

valokuva: Harri Hjelm

rie ust nd i t ns

, lla

Ind

rid ust

g esi

Ko r– 3å

A

san lek

i2 ter

ör nf

å 20 ry n He

r–

H

ele

n

m uto ,A k i ekn rot

och son i t a

s

em yst

nik tek

kt

la sko ög

p Bio ik,

9 a1 riin

år

la sko ög

nf

ör

kn tte uk

gi olo

rod

kn ite kem

r 21å ssi An

–H

a

-H

sko ög lsh e nd

t Ka ova i a pr mer Våg kom m o ytt s . llt n v väg på a ns li din t fin e d att äs. ihåg Otn t för n Kom rolig a t u ckså o även a h men t. era d tidig u t S sam

la

ap nsk

Ism

r– 0å o2

nf ola k s g

te ör

e vet nik

k

– år 21 l e fa Ra


När Gula näbben bleknat På följande sidor berättar studerandena som

Förhandsförväntningar

började förra hösten om sin skola, sina upple-

Till att börja studera hör ofta många

velser och ger tips värda sin vikt i guld för ditt år

olika förhandsantaganden, -förvänt-

som phux/mursu. Välkommen till Aalto!

ningar och -uppfattningar bland annat om det hurdant det kommer att vara att studera vid universitet. Våra experter råder emellertid att man för att få ut det mesta av det första studieåret håller ett öppet sinne för nya saker. Anssi kom till handelshögskolan från en annan ort och studierna har bra motsvarat hans förväntningar. Anssi uppmanar nya studerande att inte vara nervösa på förhand. Även arkitekturstuderanden Rafael råder att förhålla sig fördomsfritt till studierna som börjar. ”Det bästa är om man håller ett öppet sinne till allt”,

an

råder pojkarna.

tik

ma

is kn

p

Te er,

k

ate ja m k i f ys

f lan sko g Hö

ör

ete rsv njö e ing

Skaffa inte dsupp fattnin niskor gar om eller e mänvenem modig ang u t själv tan gå med o ch pro upplev va och saker och tin Håll i trådar g. na vad festan gäller det, fa såväl milj, v Njut a änner v ditt s o m skola. phuxå r efter som d en unik et är sak i d itt liv. förhan

t ur tek rki A er, ap nsk


För några har karriärvalet varit, åtminstone på ett visst plan, en självklarhet redan länge. Till exempel Henry

Första årets studerande Ismo upphäver

hade redan som liten beslutat att han

emellertid detta påstående: ”Det är sant

ska bli teknolog och under abiåret var

att personerna som har bra vitsord i fy-

det klart att nästa skola finns i Otnäs

sik och matematik från gymnasiet söker

även om valet av utbildningsbransch

sig till branschen men inte är vi några

inte ännu var riktigt klart. Henry var inte

nördar för det.”

helt säker på innehållet i studierna för

Aleksanteri började sina studier

Automations- och systemteknik när han

i sin drömskola med skräckblandade

sökte till skolan. ”Jag visste att det är

känslor. TaiK verkade som en skola som

någonting med robotik.”, skrattar Henry.

tar allting som försiggår mellan husets

Henrys första studieår har gått bra och

väggar på allvar. Enligt honom arbetar

den egna branschen känns intressantare

man nog för fullt och på allvar med inte

för varje dag som går.

allvarligt. ”Eller så kan det gå så att man

Katriina började studera biopro-

själv börjar arbeta så på allvar att man

duktteknologi genast efter gymnasiet.

inte mera märker allvaret!”, skrattar

Hon, i motsats till Henry, hade inte

Aleksanteri.

en klar blid över vad hon skulle vilja göra. ”Ett mellanår skulle ha gett tid att

Studier – massföreläsningar eller att

grundligare fundera på sina egna val

arbeta intimt i smågrupper?

men man får även en uppfattning genom

Det finns många olika undervisningsfor-

upplevelser” säger Katriina. ”Om det i

mer och -metoder och beroende på skola

något skede börjar kännas som att det

används dessa i olika förhållande.

här inte är min bransch finns alltid möj-

Traditionella massföreläsningar

ligheten att ansöka om en annan studie-

där man lyssnar på en föreläsare till-

plats.” Katriinas förhandsförväntningar

sammans med tiotals eller till och med

på såväl studierna som teknologandan

hundratals andra studerande i ett stort

var positiva. Och hon tycker om tanke-

auditorium finns enligt våra experter

sättet enligt vilket hon studerar i ett tätt

åtminstone i Handelshögskolan och i en

samfund i ställer för i en vanlig skola.

del av de tekniska högskolorna. Anssi

Man försöker ofta få teknologer-

berättar att första årets massföreläs-

na att passa in i samma nördaktiga form.

ningar i Handelshögskolan påminner

Om man tänker stereotypiskt så tror

ganska mycket om gymnasiestudier,

man just till exempel att fysik- och ma-

även om såväl frihet som ansvar ökar

tematikstuderande är tystlåtna nördar.

tillsammans med självständigheten.

70


Massföreläsningar i de tekniska högskolorna kompletteras med bland annat räkneövningar där gruppstorleken är

i smågrupper där man gör olika pro-

kring 30 studenter

jekt självständigt, tillsammans med

I TaiK:ens avdelning för formgiv-

studiekompisar eller genom företags-

ning finns en ”massföreläsning”, ett så

samarbete. Tenterna ersätts oftast

kallad dukningsgrupprojekt. På kursen

med kursarbeten, till exempel med en

delas 100 studerande in i fyra grupper

projektportfolio.

och det är meningen att alla designar en

Den akademiska friheten medför

dukning åt sig själv. ”I slutet av projek-

att alla föreläsningar och kurser inte har

tet lagar man mat som sedan avnjuts

obligatorisk närvaro. ”På labbövningar

under lärarnas bedömande ögon från

är man tvungen att vara på plats men

dukningen som man har gjort i ord-

annars är ansvaret i egna händer.” berät-

ning.” berättar Aleksanteri. De tekniska

tar Katriina om praxis på hennes kurser.

högskolornas massföreläsningar är

Henrys kurser under första året har varit

inte alltid bara allvarligt pluggande.

gemensamma med andra branscher och

”Matematikkursens vår avslutades med

under andra studieåret får han ta itu

ett Pitkäranta-dryckesspel då man kom

med de egna kurserna. ”På laskare lönar

till föreläsningen med skumdricka och

det sig ändå att vara på plats även om

man smuttade på skumdrickan alltid då

det inte är obligatoriskt!”, tipsar Henry.

föreläsaren betedde sig på ett visst sätt”, berättar Ismo med glimten i ögat. I Aalto ryms även andra sätt att

Utmaningar och arbete i överflöd Oberoende vad våra experter har bakom

studera. I utbildningsprogrammet för

sig, studentexamen i våras, ett arméår,

arkitektur i Högskolan för ingenjörsve-

andra studier eller ett mellanår, har

tenskaper arbetar man i projektform och

studierna varit utmanande för dem alla.

ibland när en studerande kommit in i

Det finns alltså säkert tillräckligt med

processen kan han/hon tillbringa t.o.m.

arbete oberoende av utbildningsbransch

en månad arbetandes i en egen bubbla.

och bakgrund. Trots utmaningarna har

I sina studier upplever Rafael att han

alla våra experter klarat av sitt första

även har lärt sig oerhört mycket av sina

studieår utmärkt.

studiekompisar. ”Man lär sig ständigt

När våra experter började på

av alla. När man ser tiotals bra svar

universitetet var de beredda att arbeta

på ett och samma problem hittar man

hårt men arbetsmängden har ändå över-

samtidigt tiotals synpunkter på utma-

rarkat nästan varenda en. En utmaning

ningen.” berättar Rafael. Även i TaiK:en

uppstår dessutom av det att de studie-

hålls undervisningen huvudsakligen

sätt som fungerade i gymnasiet kanske

71


inte fungerar mera. ”Det finns oerhört mycket att läsa, och att förbereda sig för en tent ska göras planmässigt,” berättar Anssi. För att underlätta studierna uppmanar Ismo till att man använder tid till att hitta en för sig själv lämplig studiemetod.

ed i t mhe Gå m rksa e v S:s r ef/AU rsuå s : u t Y m K a de ditt plev p t av u et u j N an år d du k du f m h o c s o ter ång ka. en g llba a r era a g b i ti r stud d l n a e v t. att ä nna ihåg llt a a m v o a K n sida vid

Phuxens/mursuns arketyp Man tänker ofta att studerandena inom samma bransch är likadana. Många av våra experter kan lätt ge en noggrann be-

Industridesignphuxen skiljer sig lite från

skrivning av studerandena inom sin egen

andra konststuderande. De är mer tek-

bransch. En bioproduktteknologiphux är

niskt inriktade än genomsnittskonststu-

gilleskär, pigg men speciellt under första

deranden och de har gemensamt att de

hösten helt ovetande. Enligt Katriina är

är intresserade av omgivningens detaljer

deras studiegrupp mycket tät och hon

och saker som händer omkring. ”Om vi

anser att hela universitetets bästa sam-

sitter med studiekompisarna i något café

manhållning finns på Träförädlargillet.

och någon säger högt att vilket opraktiskt bordsben, behöver de andra inte

Ismo delar phuxarna inom sin bransch i

ens vända sig om för att se eftersom alla

två arketyper:

säkert redan har lagt märke till det!”,

En tystlåten och samvetsgrann

skrattar Aleksanteri. ”Industridesign är

studerande som arbetar ensam. Sådana

snarare en 24/7 livstil än en skola”, sam-

här personer ser man bara en liten

manfattar han.

skymt av på föreläsningar eller laskare. En aktiv gillesmedlem som deltar

Rafael beskriver tillspetsat en arkitekt-

i evenemang och fester. Avlägger sina

phux som en korsning mellan konststu-

studier genom ett mer socialt sätt.

derande och teknolog som är bra på att rita, är analytisk tänkare och på någon

I Handelshögskolan kallas en ny stude-

nivå perfektionist.

rande för mursu. Anssi anser att en vanlig mursu är en utåtriktad person som

Alla kan emellertid inte eller vill inte

är hemma från huvudstadsregionen. Det

anse att alla studerande är lika. Henry

utmanande inträdet till skolan kan synas

anser att man kan inte packa in stude-

som en diskret ökning i stolthet över

randemångfalden inom hela ämnet i en

prestationen vilket i sin tur leder till

form och han konstaterar att det är svårt

ambition när studierna framskrider.

att beskriva en typisk automations- och

72


systemteknikphux. ”Här finns männis-

aktivt i Tokyo ry:s studentverksamhet.

kor över hela linjen och alla är unika!”,

Bäst har också upplevelsen av att jag tas

berättar han.

på allvar och att mina åsikter uppskattas varit.” sammanfattar Aleksanteri sina

Första studieåret

känslor. Det som harmar Aleksanteri av

Tätheten i första årets studier och deras

hans phuxår är att han missade ansök-

krävande natur har överraskat många.

ningen till utbytesprogrammet Master

Allas år har trots krävande studier varit

of European Design. ”Var vaken under

mycket mera än det och som helhet

första året om ni vill ansöka till det där

har studiernas första etapp varit min-

tvååriga utbytesprogrammet!”, råder

nesvärd. Under Katriinas phuxår har

Aleksanteri blivande designphuxar.

det bästa varit att bekanta sig med nya

Det bästa med Henrys phuxår har

människor och att hitta sina egna saker

varit det egna gillets samhällelighet och

och allt möjligt annat. Det som harmar

den självupplevda teknologandan. ”Det

henne är att hon inte kunde delta i nat�-

här har allt som allt varit det bästa året i

tjäynätävlingen kring valborgsmässoaf-

mitt liv”, sammanfattar Henry. ”Det enda

ton. ”Även på de intressanta morgonfö-

som harmar är att phuxåret tar slut re-

reläsningarna kunde man ibland ha gått

dan!” Rafael instämmer och sammanfat-

oftare.”, konstaterar Katriina.

tar att det bästa med hans phuxår likaså

Det bästa med Anssis mursuår

var upplevelsen av samhällelighet.

har varit att han genom kultursektio-

Som de bästa sakerna under sitt

nens verksamhet bra har kommit in i

phuxår lyfter Ismo fram att bekanta sig

KY:s anda och bekantat sig med nya

med nya människor samt wappenveckan

människor. ”Jag trodde att gänget här

då det händer mycket och alla är på gott

skulle vara ännu mer tävlingsinriktade”,

humör. ”Det som har stannat i minnet

kommer Anssi ihåg. Riktigt allt har inte

från första året är en sådan skön känsla

ens den aktive Anssi hunnit göra under

av att göra saker tillsammans.” sam-

första studieåret. ”Åtminstone KY-spexet

manfattar han. Om någonting borde

är någonting som jag i något skede vill

ändras så skulle man ha kunnat lämnat

vara med om.” Å andra sidan har hans

bort någon kurs på våren för att lätta på

aktivitet gett honom ett brett socialt

studiebelastningen.

nätverk som även är till hjälp i själva studierna. Under Aleksanteris phuxår har

Bekymmer, glömska, stress? Det är viktigt att sköta sina uppgifter

det bästa enligt honom själv varit helhe-

men att bekymra sig för mycket lönar

ten av allt det som har hänt. ”Jag har va-

det sig att glömma. Enligt våra experter

rit mitt första år i TaiK:en, samtidigt ar-

lönar det sig inte att bekymra sig över

betat på Aarikka och dessutom deltagit

följande saker under första studieåret:

73


Katriina: fast man också skulle få det

med eftersom det genom det bildas även

sämsta vitsordet eller underkänt i en

en tät kompisgrupp.”

tent. ”Det är helt normalt.”

Aleksanteri: att inte glömma att motio-

Anssi: att få bostad. ”Att hitta ett hem

nera. ”Genom att motionera 3 gånger i

kan speciellt för en icke-ortsbo vara

veckan 30 minuter i gången förbättrar

svårt men allt ordnar sig nog sist och

du arbetseffektiviteten med 30 %.”

slutligen!”

Ismo: att inte glömma att studera men

Aleksanteri: tidens begränsningar.”Också

också att ha roligt. ”Det gör ingenting

det att man bekymrar sig för mycket

även om en eller annan laskare blir

lönar det sig att inte bekymra sig över

ogjord.”

eftersom man ändå kommer att bekymra

Henry: att inte glömma fritiden. ”Det

sig!”

lönar sig inte att glömma bort sig i

Ismo: att bekymra sig över att börja stu-

böckerna med bara studiepoängen i

dera. ”Även om kurserna är utmanande

tankarna.”

och det finns mycket arbete klarar man

Rafael: att inte glömma livet. ”Håll i trå-

nog säkert av det när man modigt tar tag

darna och hitta en bra balans. Var öppen

i saken.”

för allt, och avvisa och kritisera först

Henry: att bekymra sig över att man inte

efter att du själv har provat.”

skulle komma med i gänget. ”Här är en öppen stämning och man hittar säkert

Det finns gott om situationer som orsa-

vänner.”

kar stress i de första stegen av studi-

Rafael: att bekymra sig över misslyckan-

erna. Våra experter råder att inte stressa

den. ”Under första året lär man sig att

över bland annat följande saker:

göra någonting helt nytt. Det viktigaste är att koncentrera sig på sin egen sak med egna motiv.” Under första studieåret finns det mycket att komma ihåg. Enligt våra experter lönar det sig att åtminstone inte glömma följande saker: Katriina: att bekanta sig med människor, att ha roligt och komma ihåg att slappna av efter gymnasiets stränga disciplin. ”Det ordnas mycket program för phuxar dit det lönar sig att orka gå

74

lltid om t Fråga a , för de erar på d n fu u erna ågot d Operson det är n mpel IS e x e ll or. ti å r ma fr g är därfö ga dum in s n n m o fi et ik och k finns. D dietekn tu s n e eg rbeta Hitta din sig att a t lönar e d tt a en och ihåg er kurs kså und c o t g ti . långsik e tenten just för a r a a b inte studiern binera m o k tt a ligt. Lär dig h ha ro iden oc och frit


Reserve ra myc ket tid spec iellt för aktivite under d ter en förs ta höste Studera n. tillsam mans m ner efte ed vän rsom d et är tr att slita evligar e tillsam mans ä Våga b n ensam e om h jälp av äldre s derand tue och d ina tuto rer.

information även om andra huvudämnen. På infotillfällen under de första veckorna lönar det sig också att orka gå.” Anssi: Mursujaiset som börjar kl. 6 på morgonen och varar följande 24 timmar. Dessutom lönar det sig definitivt

Katriina: att inte stressa över om man

att delta i sillisar och evenemang under

studerar sin egen bransch. ”Man hinner

wappen. ”Det finns mycket program men

ännu sen senare fundera på sina egna

det lönar sig att orka vara med. På så

val och vid behov göra nya. Det kommer

sätt bekantar du dig med nya människor

säkert att finnas även hemska kurser

och får en uppfattning om olika verk-

under första året men man behöver inte

samheter som AUS och KY ordnar.”

stressa över dem heller.”

Aleksanteri: Att söka sommarjobb. ”Man

Henry: att inte stressa om man inte kom-

måst vara vaken redan under hösten

mer igenom en kurs med första gången.

och det lönar sig att i första hand söka

”Alla kommer i något skede att få nollor

arbete inom sin egen bransch eftersom

men det gör ingenting. Man kan alltid

man genom det lär sig ännu mera än

prova på nytt!” Henry

man gör i skolan.”

Rafael: att inte stressa även om allt inte

Henry: Wappen som helhet. ”Wappen är

skulle lyckas med en gång. ”Sköt ditt

säkert lite annorlunda under phuxåret

arbete på ditt eget sätt.” Rafael

än senare. Låt inte denna unika upple-

Ismo: att inte stressa över tenter. ”Under

velse gå dig förbi!”

kursen lönar det sig att arbeta så att

Ismo: Allting strax före wappen eller eve-

tentförberedelsen inte enbart blir att

nemang som gillen ordnar där man be-

hänga på några kvällars läsning.”

kantar sig bra med nya studiekompisar. Rafael: Samvaro med andra studerande.

Våra experter listar även evenemang/ saker som det inte på några villkor lönar sig att missa under första studieåret.

Med dessa råd och tips leder våra experter på första året in dig på ditt phux/mursuår och den intressanta

Katriina: Phuxveckan och wappen.

universitetsvärlden och det intressanta

”Det lönar sig definitivt att delta i

universitetssamfundet. Här börjar det,

Proffakvällar om sådana ordnas ef-

studierna, som är den bästa tiden i ditt

tersom man genom dem lätt får

liv!

75


ARABIA

1. Konstindustriella högskolan 2. AUS:s servicepunkt 3. Kipsari 4. Kynä&paperi 5. Bibliotek 6. Posten 7. Pop&Jazz-konservatorium 8. Köpcentret Arabia

Spårahållplats Busshållplats Gångväg


OTnäs

Informellt 1. AUS:s centralbyrå 2. Design Factory 3. Dipoli 4. Othallen 5. AUS:s servicepunkt 6. Köpcenter 7. Teknologföreningen (TF) 8. Rantasauna 9. Smökki, Bistervägen 4 10. Kapellet

15. Elektroteknik 32. Materialteknik 16. Bokförings- och 33. Träförädlingsteknik 1 transaktionstjänst 34. Träförädlingsteknik 2 17. Maarihuset 35. Statens tekniska 18. Maskinteknik 1 forskningscentral VTT 19. Maskinteknik 2 36. Arkitektur (verkstad) 20. Maskinteknik 3 21. Maskinteknik 4 Busshållplats 22. Utrymmes- och säkerhetsärenden Gångväg 23. Datateknik 24. Produktionsekonomi 25. Havsteknik 26. Vattenlaboratorium Formellt 27. Micronova 11. Huvudbyggnad 28. Innopoli 12. Byggnads- och miljöteknik 29. Innopoli 2 13. Teknisk fysik 14. Elektroteknik och telekommunika- 30. Bibliotek 31. Kemiteknik tionsteknik


TÖLÖ

Kauppakorkeakoulu 1. Huvudbyggnad 2. Chydenia-byggnaden 3. Arkadia-byggnaden 4. Biblioteket dvs. Helecon-tietokeskus 5. KY ry 6. Hanken 7. Kampens köpcentrum 8. Tennispalatset 9. Riksdagshuset 10. Museet för nutidskonst Kiasma 11. Järnvägsstation 12. Konstmuseet Ateneum

M

Spårahållplats Metro Järnväg Gångväg


I N O O T I R I A I T N O Y C T I I T Y A C TDICYT DANIYOCAAYNRRDN O Y DIIO CN I R O T I T I D A C Y Y T I T Y IOOINO Y AYCTIT Y R C Y C Y D C R A N A I I R I T I C R R Y A I N Y Y I D C DI A DIN R O O A Y D Y I YDD A A A Y T Y T R Y A O N N Y Y I C YCAYCCTTIIT Y R AY O NA I N R R O Y Y A D A A N R Y R Y C N O I T O N Y I I R A I R Y A I O O D C Y D A T I I N I A O I O D A T N T C Y T O N Y N T I YYD DTI IA I C C I CICTR TN I D O OTIDOC I I D Y C T I Y I T A Y Y C I C N Y R C D Y Y DI DAIC Y I R O N D D A A Y Y Y Y I A D YYY I N AAIYORR Y Y O N Y R R Y T Y I O O A A O Y A T I AY Y I I A Y R N DDYICADDTIDTICCITICIOOTTNIONDIIDOANOOCIAINNCNCATARTRRYDNOYDNIICICAACTTTRRTYYIIO Y Y C I I I C Y A C Y Y I N T D T Y I YAAYDYYY O Y I O N C C O T R I I I I D I D A A Y I O Y C D D I I T Y Y I A D YYA Y D A T T Y T Y D C Y R Y Y I R R C N R Y A Y Y Y C A I D C T D Y Y A A A Y A A N I Y D O D I Y Y I Y A A O N N I N Y Y D Y YDIYCTDICAITACYIYOTYDIADOIDCIYCTTAIAIONNYCAARAIYRAORYRYYRNNY N Y Y

T N RYA C O I A I N D Y T A N O C Y I COTNI AR YAY O D I I Y T T R Y Y DYICD ON Y C A Y NAR I I R R Y N D YA CT IA A IO Y O Y N R I N T O AYTIOYNAARY Y DICDTICODTICTYIY DIC N R C Y Y I O A Y I A D RYRYO T Y DN C YAY AY A I ATYI D Y N Y AR N R O R O Y Y I A I C A NR TADRI A ON T N C I C I O N IYTYDIOY ICT I TIO A T D IC IC ION YICA Y D Y D A Y YD T AYAYY D AY AYAY RY IC

D RY A N Y ORYAY NA I T YCNA O I R I O A I D T O N T C I C IOCYTYI I Y T D D INARRY YY ICA D D Y YRY YYY YTIOONA A A AA A DICICTI ION

Y AYYY D A

T C I D Y Y AY NAR RY YA O AR I I N D T O Y C Y I ICOTNI Y R D A A AYR YY T Y D C R N I Y Y A D R ON IO NAYAYAYRY A T N CTI C O A O I I I T DI D N C T A I O Y C Y D I I N Y YY A IOYRYY DI AY Y DDICT A T AYYY DIICONY AYY D 80


AUS- Ordbok Fullmäktige: Studentkårens högsta beslutsfattande organ som består av 45 Aalto-Liike: En grupp volontärer som sysslar med AUS:s motionsärenden. Aate: AUS:s audivisuella media, som föl-

medlemmar. Gille: Ämnesförening för studerande inom en eller flera tekniska branscher.

jer med, förmedlar nyheter och produce-

Haloped dvs. förvaltningens student-

rar program om aktuella ärenden inom

representant: En person som repre-

AUS och Aalto-universitetet som berör

senterar studerande i universitetets

studerande.

förvaltningsorgan.

Aava, mao. Aalto-samfundskommittén:

ISO dvs. ISOperson: En person som hand-

Ansvarar för evenemang och verksamhet

leder de nya studerandena i de tekniska

som ordnas för aaltoiter.

högskolorna. Vid de andra högskolorna

Aino: AUS:s egen tidskrift som publiceras sju gånger om året. Alakertsi: Festsal i KY-husets nedre våning. Arabia Masquerade: Finlands största maskeradfest som ordnas av TOKYO ry.

kallas personen ofta för tutor ITMK: ISOpersonskommittén. Ansvarar för skolningen och underhållningen av ISOpersoner dvs. tutorer vid tekniska högskolorna. Jäynä: Ett med humor gjort, harmlöst spratt vars syfte är att roa den som

Aura: En grupp volontärer som sysslar

gjorde sprattet men framförallt även

med AUS:s affärsrelationer.

den som blivit mål för sprattet. En jäynä

AUS: Aalto-universitetets studentkår. Filial: Aalto-universitetet har förutom huvudcampusområden även filialer i Vasa, Björneborg, Lahtis och S:t Michel. FSF: Finlands studentkårernas förbund

får aldrig orsaka olust eller materiella skador. Kipsari: TOKYO ry:s lunchrestaurang som ligger i konstindustriella högskolans källarvåning i Arabiastranden, i Helsingfors. Restaurangen är vegetarisk.

FTMK: Phuxkommittén. Ansvarar för

Kommunikationens grupp X: En grupp

phuxuppfostran av de nya studerandena

volontärer som koncentrerar sig på

inom teknikbranscherna.

AUS:s kommunikationsärenden.

81


KUJ dvs. KY ry:s kultursektion: Känd för

Smökki dvs. Servin Mökki: Ett utrymme

halarkragarna, mursujaiset och KY:s

som AUS äger och som kan hyras till

sillis.

exempel för att ordna stora sitzar.

KY-huset: Ekonomistuderandenas hjärta

Sångledare: Sångledare på sitzar

vid Norra Järnvägsgatan i Helsingfors

Teknolog: Studerande inom

Kylteri: Ekonomistuderande

teknikbranschen

Lämppären: AUS:s centralbyrå i Otnäs på

Toast: Sångledare på sitzar.

adressen Värmemansgränd 2.

TJ dvs.Teknologsektionen

MoA: Master of Arts. Konstmagistrarnas

(Teekkarijaosto): Uppehåller och sköter

slutarbetesutställning med en gnutta

om teknologkulturen i AUS, ordnar bl.a.

teknik, ekonomi och tal.

Lakinlaskijaiset och beviljar rätten att

Mursu: Första årets studerande i handelshögskolan. Nesu: dvs. Nordiska ekonomie studerandes union. Ordnar sitzar och evenemang. Noppa: En benämning som studerande använder om studiepoäng. OLL: Studerandenas Idrottsförbund.

använda teknologmössan. Tutor: En person som handleder nya studerande Täffä: En lunchrestaurang som ligger i Otnäs och som ägs av Aaltouniversitetets svenskspråkiga nation, Teknologföreningen. Unisport: En för Helsingfors universitet

Phux: Första årets studerande inom

och Aalto-universitetet gemensam fris-

teknikbranscher.

tående institution som erbjuder mång-

SELL Student Games 2012: Ett för alla

sidiga motions- och välmåendetjänster

högskolestuderande i världen öppet

för båda universitetens studerande och

månggrenat och avslappnat studentid-

personal från och med hösten 2011.

rottsevenemang. Evenemanget ordnas

Yläkertsi: Festsal i KY-husets tredje

17.-20.5.2012 i Otnäs, Esbo.

våning.

Servicepunkt: Studerandens stödjepunkt

Östliga hamnstaden: Helsingfors

som hjälper bl.a. i frågor gällande studiekort eller AUS:s bostäder. Sitz: En akademisk bordsfest

82


TEKin tarjoamista eduista ja palveluista hyödyt jo opiskeluaikana. Opiskelijalle jäsenyys on maksuton. Kannattaa liittyä! ZZZWHNĬ

ayy_opas_2011.indd 1

20.5.2011 14.51

Guide för nya studerande 2011  

Guide för nya studerande 2011.

Advertisement