Page 1

S A P O


PL 69 Lämpömiehenkuja 2 02151 Espoo www.ayy.fi

Toimitus: Henna Lahti Ulkoasu & kuvitus: Robert Hanson Painopaikka: Redfina oy Painosmäärä: 3000 kpl


Sisällys

Puheenjohtajan tervehdys 6 Rakkaalla lapsella on monta nimeä 9 Kuka huolehtii uudesta opiskelijasta? 10 SUUNNITELMALLISTA OPISKELUA 11 Hyödynnä myös näitä vinkkejä 13 Akateeminen vapaus! 13 Opiskelijakulttuuri on opiskelun suola ja sokeri 14 Haalarit 14 Akateemisuus on pop! 15 Mikä Aaltokulttuuri 15

Asuminen – mistä katto pään päälle? 17 Muuttoilmoitus: kotipaikan vaihto ja osoitteenmuutos 19 Asukastoiminta 20 Koulutus voi olla maksutonta, eläminen ei. Mistä rahat? 21 Opintotuen elementit ja hakeminen 21 Muut toimeentuloa turvaavat etuudet 23 Terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä 24 Opiskelukykyisyyden ytimet 25 Terveys ja hyvinvointi 27 altopappien tervehdys 31 Liikunta 32 SELL Student Games 2012 34 Liikkuminen pääkaupunkiseudulla 36 Liput ja hinnat pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä 36 Kaukoliikenne 37


Mikä ihmeen ylioppilaskunta? 39 Ylioppilaskunnan palvelupisteet ja keskustoimisto 39 AYY ja AYY:n juuret 40 Edustajisto 42 Edustajistovaalit 2011 42 Hallitus johtaa ylioppilaskuntaa 45 sektorit - ylioppilaskunnan Notkea selkäranka 46 Pääsektori 46 Koulutuspoliittiset asiat 48 Sosiaalipoliittiset asiat 49 Viestintä ja tietotekniikka 50 Aalto-yhteisö ja järjestöasiat 51 Aalto on kansainvälinen yhteisö 52 Kansainvälistymiseen on tuhat ja yksi mahdollisuutta 52 AYY tukee kansainvälistymistä 53 ERITYISASEMAN YHDISTYKSET 54 AYY:n piiristä löydät monenmoista toimintaa! 64 Ainejärjestöt 64 Liikuntayhdistykset 64 Harrastus- ja peliyhdistykset 64 Musiikki- ja kulttuuriyhdistykset 64 Kansainväliset yhdistykset 64 Yhteiskunnalliset yhdistykset 65 Opiskelu yliopistossa 67 Aalto-yliopisto - www.aalto.fi 68 Kauppakorkeakoulu 68 Taideteollinen korkeakoulu 69 Tekniikan alan korkeakoulut 69 vanhojen Uusien niksinurkka 71 Kampusten Kartat 78 AYY- Sanakirja 83


Puheenjohtajan tervehdys Terve, ja tervetuloa! Kutkuttaako? Jännittääkö? Vai onko olo ihan rauhallinen? Erilaisia fiiliksiä piisaa

ulkomaanexcursioiden merkeissä. Yksin oman yliopistommekin

varmasti yhtä paljon kuin uusia opiske-

piirissä on saatu aikaan suuria: Vuonna

lijoitakin, ja hyvä niin. Parasta opis-

1968 lipui Lontooseen ainutlaatuinen

kelijayhteisössämme on nimittäin sen

Finnfocus-vientinäyttely ja 1950-lu-

monimuotoisuus: olemme kotoisin ym-

vun alussa rakennettiin Otaniemeen

päri Suomea ja maailmaa, opiskelemme

Teekkarikylä, minkä myötä koko sil-

erilaisia asioita, harrastamme kaikkea

loinen Teknillinen korkeakoulu muutti

jalkapallosta kulinaristisiin kokeiluihin

perässä. Nimenomaan aaltolaiset olivat

ja innostumme kuka mistäkin.

aikoinaan myös suomalaisen televisiotoiminnan alullepanijoita. Eikä toki

Ja innostuminen, se kannattaa aina. Opiskelijoiden innostus on histo-

opiskelijoiden rooli yhdessä suomalaisen yliopistojärjestelmän suurimmista

rian saatossa ollut monen suuren mul-

murroksista, Aalto-yliopiston perustami-

listuksen takana. Ylioppilastoiminta on

sessa, ole ollut aivan vähäinen.

ollut kasvuhautomo uusille ajatuksille ja ennen kaikkea ihmisille, jotka muualle

Kysymys kuuluukin: What’s the next

yhteiskuntaan siirtyessään ovat heijas-

big thing? Mikä on seuraava suuri

telleet ympärilleen ylioppilastoiminnassa

aikaansaannoksemme?

omaksumiaan aatteita ja asioita. Ylioppilailta on löytynyt roh-

Elämä Aallossa on opettanut minulle tämän: Shoot for the stars, land on

keutta katsoa tulevaisuuteen ja raken-

the moon. Parhaat jutut löytyvät joskus

taa maailmaa itselleen, mutta ennen

sattumalta. Tarvitaan vain ripaus rohke-

kaikkea tuleville polville. Esimerkkejä

utta kurkotella korkealle. Ei haittaa, jos

tällaisista ponnistuksista ovat sellais-

joka kerta ei onnistu tai vaikka joskus

tenkin nykyisellään itsestäänselvyyksiltä

kävisi nolostikin. Silloin on parasta to-

tuntuvien tahojen kuin Ylioppilaiden

deta hupsistelun sijasta lupsakasti: ”Kas

terveydenhuoltosäätiön (YTHS) sekä

näin!” ja yrittää uudestaan.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosää-

Yksikään meistä ei yksin mullista

tiön (HOAS) perustamiset. Myös Suomen

koko maailmaa tai tee siitä valmista,

kansainvälistymisessä opiskelijat ovat

vaan kunkin opiskelijasukupolven

kulkeneet etunenässä mm. vaihto-

aikaansaannokset ovat summa pie-

opintoihin kannustamisen ja erilaisten

niä suuria tekoja ja yhdessä elettyjä

6


kokemuksia. Ne yksilölliset ajatukset, aatteet, hymyt ja opit, jotka opiskeluaikana omaksumme, jatkavat elämäänsä myös opintojemme jo päätyttyä. Niistä on hyvä ammentaa. *** Toivon, että sinulle jää tästä kirjoituksesta mieleen kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että ylioppilaskunta on yhtä kuin sen jäsenet. Joillekin AYY tuntuu etäiseltä, toisille taas rakkaalta ja rapsuteltavalta. Tässäkin asiassa fiilisten kirjo on hyvä muistutus siitä, että meitä on totisesti moneksi. Etsi ja löydä sinäkin oma paikkasi yhteisössämme. Aallosta, AYY:stä ja aaltolaisista löytyy miljoona uomaa tutkittavaksi. Toinen asia onkin tämä: Uskalla innostua ja kokeilla! Lupaan ettet kadu. Olemme kaikin puolin aika hullunkurinen perhe. Tervetuloa joukkoon! Saara Hyrkkö Kirjoittaja hymyilee usein, toimii AYY:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2011, opiskelee kohta kuudetta vuotta bioinformaatioteknologiaa Aaltoyliopistossa (ja on ylpeä siitä!), on rakastavan kiinnostunut valaista (koska ne ovat niin henkeäsalpaavan suuria), haluaa oppia joka päivä jotain uutta ja uskoo, että nolo on kaunista.

7


S O T U

U NM si

O jak D O li

U M iske

op


Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja varovaisuuttansa. Ketuksi saatettiin huudella myös vanhempaa opiskelijaa haukkumistarkoituksessa. (Kangasniemi 2009.) Aalto-yliopiston sisällä fukseiksi kutsutaan erityisesti tekniikan ja taiteenKoulutustaipaleesi aikana olet varmasti

alan uusia opiskelijoita. Myös fuksista

jo ehtinyt tottua erinäisiin nimityksiin,

väänneltyjä muita nimityksiä, kuten

joita opiskelijoille tilanteesta ja statuk-

phuksi tai pHuksi on käytössä joissain

sesta riippuen annetaan. Yliopisto ei täs-

killoissa.

sä mielessä poikkeus, vaan uusille opiskelijoille on tietysti omat nimityksensä.

Mikä ihmeen mursu? Kauppakorkeakoulussa uusia opiskeli-

Fuksi

joita kutsutaan mursuiksi. Moni kauppa-

Fuksi on lähes yleiskielinen nimitys,

tieteilijäsukupolvi on varmasti miettinyt,

jota käytetään kuvaamaan ensimmäisen

miksi uudet kauppatieteiden opiskelijat

vuoden opiskelijoita monissa Suomen

ovat mursuja, eivätkä esimerkiksi fukse-

korkeakouluissa. Suuri joukko sekalaisia

ja. Mistä nämä hassut nimitykset oikein

internet-sivuja antaa aiheen epäillä, että

tulevat?

’fuksi’ olisi saapunut Suomeen saksan

Kauppakorkeakoulun päästö-

kielestä, jossa sana ’fuchs’ tarkoittaa

tutkinto oli toiseen maailmansotaan

kettua. Ajankohta, jolloin saksan kettu-

asti melko vaatimaton kaksivuotinen

nimitys tai sanan suomalainen laina on

kurssi, jolla ei ollut virallista nimikettä.

otettu käyttöön, täytyy onkia saksan-

Uudet opiskelijat olivat ensimmäisiä

kielisestä wikipediasta. Nettisanakirjan

vuosikurssilaisia 1920-luvulle asti. Kun

mukaan sana ’fuchs’ tunnetaan yliopis-

Kauppakorkeakoulun oppilasyhdistys

tomaailmassa suurin piirtein nykyisessä

muutettiin ylioppilaskunnaksi vuonna

merkityksessään vuodesta 1780 alkaen.

1923, kasvoi myös tarve luoda omia aka-

Sanan historia on luultavasti vanhempi,

teemisia traditioita. Ensimmäisen vuosi-

mutta tuolloin se mainitaan saksalaisissa

kurssin opiskelijoille alettiin yliopiston

kirjallisissa lähteissä ensi kerran. Uusia

mallin mukaisesti järjestää erityisiä

opiskelijoita nimitettiin 1700-luvulla

uusien opiskelijoiden kastajaisia.

Saksassa ketuiksi, koska nimen katsottiin kuvaavan hyvin heidän arkuuttansa

Kauppikselle ei jostain syystä koskaan juurtunut sanaa fuksi, vaan

9


ensimmäisiä vuosikurssilaisia alettiin

opiskelijat olivat pikku mercuriuksia tai

kutsua mursuiksi ja fuksimajuri muutet-

mercureita. Todennäköisesti pikku mer-

tiin muotoon mursumajuri tai mursaat-

curius on jossain vaiheessa vääntynyt

tori. Kai haluttiin olla omaperäisiä ja

muotoon mursu. Mursu-nimitys esiintyy

keksiä uusille jäsenille muista eroavan

ensimmäisen kerran virallisissa asiakir-

nimityksen. Sanan alkuperästä ei ole

joissa vuonna 1930, mutta mursuista

tarkkaa tietoa, mutta todennäköisesti se

puhuttiin yleisesti jo tätä ennenkin.

tulee roomalaisen mytologian kaupankäynnin pääjumala Mercuriuksesta.

Kangasniemi, T. 2009. Tekniikka & Talous. Mitä

Aluksi 1920-luvun puolivälissä uudet

sana ”fuksi” tarkoittaa alun perin?. (http://www. tekniikkatalous.fi/teekkariksi/article325603.ece)

Kuka huolehtii uudesta opiskelijasta? pureksimatta, sillä viime kädessä käsityksesi opiskelusta ja opiskelijaelämästä Ensimmäiset päivät Aalto-yliopistossa voivat olla jännittäviä: Perustietoa valuu

muodostat sinä itse. Oman pienemmän fuksi- tai mur-

päällesi sieltä sun täältä hulvattomia

suporukkasi lisäksi kannattaa tutustua

määriä, ja samalla olisi tarkoitus pysyä

muihinkin oman alasi opiskelijoihin.

kärryillä opiskelijan arkeen liittyvistä

Parhaiten se käy liittymällä sinua lähellä

asioista. Puhhuijaa!

olevan killan tai tieteenalajärjestön jäse-

Vaan eipä hätää, et ole yksin! Olit sitten fuksi/mursu/muu, mikä, on

neksi ja lähtemällä mukaan toimintaan! Killoissa toimivat fuksikaptee-

sinulla vähintään yksi nimetty vanhempi

nit fuksimajurin johdolla vievät uudet

opiskelija eli tutor/ISOhenkilö, joka aut-

teekkarifuksit läpi vuoden kestävään

taa sinua ensimmäisen opiskeluvuotesi

seikkailuun kohti taianomaista fuksi-

tiimellyksessä. Tutoreita ja ISOhenkilöitä

wappua (mikäli sellainen järjestetään).

on koulutettu keväästä asti sinuun liitty-

Kauppatieteiden ylioppilaat ry eli KY ry

vistä tärkeistä asioista, joten heiltä voit

tarjoaa tuoreille mursuille rutkasti laa-

kysyä melkein mitä tahansa. He osaavat

dukasta toimintaa ja reipasta meininkiä.

ainakin ohjata sinut oikeaan suuntaan.

Aallon taidealojen opiskelijoita yhteen

Tärkeintä antia on varmasti käytännön

kokoava TOKYO ry puolestaan järjestää

kokemusten kuuleminen, ovathan tutori-

näille yhteistä toimintaa Arabian kam-

sikin olleet aikoinaan uusia opiskelijoita.

puksen suunnalla, missä toimii myös

Kaikkea ei tietenkään kannata nielaista

liuta eri taidealojen ainejärjestöjä.

10


SUUNNITELMALLISTA OPISKELUA joitakin tapoja ja vaatimuksia, joita sinulla on tai ei ole kotona. Esimerkiksi työpaikalla et pelaa nettipelejä ja sitoudut pysymään tietyn ajan työpisteelläsi. Jumittaako opiskelusi? Ajatteletko

Lisäksi sinulla on työaika (konkreettinen

tekeväsi paljon mutta et saa kuitenkaan

ulkoinen tavoite), jonka noudattaminen

tehdyksi? Jääkö tenttiin lukemisesi liian

on ehdotonta. Sinulla on työssä myös

usein viimeiseen iltaan? Jääkö vapaa-

taukoja ja kalenteristasi löytyy päivittäi-

aikaa liian vähän?

siä tavoitteita. Tästä kaikesta saa tietysti

Oman opintopolun rakentaminen lähtee opinto-oppaaseen tutustumisesta, opintojen suunnittelusta ja tavoittei-

vielä palkkaa, joka on useimmiten suhteessa työaikaan. Opiskelijalla ei ole käytössään

den asettamisesta. Suunnittelemalla ja

näitä ajanhallintaa tukevia elementtejä

aikatauluttamalla opintojasi suuntaat

automaattisesti. On kuitenkin erittäin

voimavarasi ja säästät aikaa ja vai-

hyödyllistä soveltaa opiskeluissa joitakin

vaa. Myös ajanhallinta on helpompaa,

työelämän malleja: on suositeltavaa,

kun tiedostaa mitä kaikkea tarkalleen

että opiskelija luo itselleen työmat-

pitäisi milloinkin ehtiä. Konkreettiset

kan, työajan ja jossain määrin myös

tavoitteet myös ylläpitävät ja lisäävät

työminän. Tällöin jätät lopulta auto-

opiskelumotivaatiota.

maattisesti pois joitakin tapoja, joita

Usein yliopisto-opiskelijat ko-

sinulla on vapaa-aikana ja lisäät joitakin

kevat, että he eivät vain saa aloitettua

tapoja tai vaatimuksia opiskeluaikana.

työntekoa ja että aika kuluu nettipelejä

Mahdollisuuksien mukaan luot opiske-

pelatessa, facebookissa, youtubessa,

lupäivääsi itsellesi soveltuvia positiivisia

netissä surffatessa jne.

palautteita. Esimerkiksi syöt hyvää ruo-

Ajanhallintaa on ehkä helpoin

kaa, kun olet opiskellut tietyn määrän.

tarkastella työhön liittyvän ajanhallinnan

Kannattaa sopia opiskelukavereiden

kautta, josta useimmilla on kokemusta

kanssa yhteisistä tauoista ja palkkiois-

ja joka yleensä onnistuu useimmilta.

ta, kun on saanut tietyn määrän työtä

Kun lähdet työpaikalle, sinulla on työ-

tehtyä. Yhteisesti sovitut opiskelutavat

matka (siirtymärituaali), joka virittää työ-

ja palkkiot ovat paljon vahvempia kuin

minäsi päälle. Tällöin jätät pois tai lisäät

yksin sovitut.

11


Miten voit hallita aikaasi? 1. Työn kohtuullisuus Katso, että aikataulusi on kohtuullinen ja että sinulle jää riittävästi myös vapaa-aikaa. Liian kireän aikataulun riskinä on uupuminen tai se, että alamme vetkutella ja saamme aikaan hyvin vähän, koska tavoitteet ovat kohtuuttomia. 2. Ajankäytön seuranta ja työajan strukturointi Kirjaa kalenteriin ohjattu opetus ja oma itsenäinen työ. Kirjaa joka päivä

toimintaamme kirjaamalla huomaamme oleellisia asioita omasta toimin-

viikon ajan, miten onnistut tavoitteissa-

nastamme. Saatat esimerkiksi huomata,

si. Tämän jälkeen kohtuullista tavoit-

että tavoitteet ovat toteutuneet parhai-

teitasi ja mieti omat ajankäytön suden-

ten silloin, kun olet hakeutunut rauhalli-

kuoppasi ja pyri vaikuttamaan niihin

seen lukupaikkaan jossain muualla kuin

seuraavalla viikolla. Usein vasta omaa

kotona.

3. Ajankäytön suunnittelu Hyödynnä ajankäytön seurantaa-

joka kertoo sinulle mitä sinun tulisi

si ja tee uusi kehittyneempi aikataulu.

tehdä tänään, missä järjestyksessä ja

Mieti oletko onnistunut ottamaan sopi-

milloin sinun tulisi työskennellä. Pohdi,

van määrän opintoja vai yritätkö tehdä

missä pidät taukosi. Tietokoneella tauon

liikaa liian vähässä ajassa. Mikäli aika-

pitäminen ei yleensä virkistä. Lyhyt

taulussa pysyminen on sinulle vaikeaa,

kävely kahvilaan tai rakennuksen ympäri

tee mahdollisimman tarkka suunnitelma,

virkistää enemmän.

4. Tee opiskelullesi työpaikka Valitse itsellesi sopiva opiske-

siihen, milloin pitää opiskella ja milloin

lupaikka. Työskentele mieluiten eri

saa viettää vapaa-aikaa. Työpaikan avulla

paikassa kuin missä vietät vapaa-aikaasi.

muodostat itsellesi samalla työmatkan ja

Tällöin raja opiskelun ja vapaa-ajan vä-

helpotat opiskelun työajan määrittämis-

lillä säilyy ja riski vetkutteluun vähenee.

tä. Jos et tarvitse tietokonetta, älä lue tie-

Monen on helpointa ja tehokkainta opis-

tokoneen vieressä tenttiin. Kiusaus netin

kella muualla kuin kotona. Tällöin voit

selailulle voi muodostua liian suureksi.

myös tehdä selkeän eron paikan avulla

12


Hyödynnä myös näitä vinkkejä 1. Palkitseminen: Mieti, miten voisit

3. Joustavuus: Älä tee liian tiukkoja

palkita itseäsi. Voit esimerkiksi sopia

suunnitelmia. Varaa itsellesi aikaa myös

itsesi kanssa, että menet kaverin kanssa

yllättäviin asioihin, kuten siihen, että

kahville sen jälkeen, kun olet saanut

laskuharjoitusten laskemiseen tai kirjan

luettua 1,5 tuntia.

luvun lukemiseen kuluukin oletettua

2. Priorisointi: Tee tehtävälista ja priori-

enemmän aikaa.

soi tehtäväsi. Aloita tärkeimmistä tai hoi-

4. Kieltäytyminen: Tenttiviikoilla

da ensin pienet asiat, jos ne häiritsevät

osallistumista normaaliaktiviteetteihin

ja niiden hoitaminen ei vie liian kauan

täytyy usein supistaa. Tehtävien dele-

aikaa. (Älä kuitenkaan jumitu pikkuasioi-

gointi eteenpäin helpottaa aikataulua

den hoitamiseen.)

tenttiviikolla.

Akateeminen vapaus! Yliopisto-opiskelijalla on paljon vapaut-

liian pintapuolisesti, voi opiskelu alkaa

ta, mutta myös vastuuta. Opiskelijan

tuntua hankalalta ja turhauttavalta.

oletetaan itse ottavan vastuuta omista

Tutkinnon suorittamiseen kuuluu toki

opinnoistaan ja niiden etenemisestä.

opintopisteiden suorittaminen, mut-

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että

ta keskeisenä opiskelijan tavoitteena

opiskelijan vastuulla on omien opintojen

tulisi olla asioiden oppiminen, ymmär-

suunnitteleminen, ajankäytön hallinta ja

täminen ja oman alan asiantuntijaksi

vastuun ottaminen omasta oppimisesta.

kehittyminen. Tähän kuuluu myös oman

Vaikka ohjattuun opiskeluun osallistu-

alan keskeisten asioiden syvällinen

minen ei ole yliopistossa välttämättä

ymmärtäminen.

pakollista, niin on itse mietittävä, milloin

Yliopistossa opiskelijan on

se on kuitenkin oman oppimisen ja asi-

rakennettava itse oma, monipuoli-

antuntijaksi kehittymisen kannalta hyö-

nen asiantuntijuutensa. Vaihtoehtoja

dyllistä. Usein säännöllinen opetukseen

erilaisiin opintopolkuihin on useita ja

osallistuminen on yhteydessä hyvään

valinnaisuutta sekä kurssien suoritus-

suoriutumiseen kurssilla.

muotoja on myös erilaisia. Opiskelijalta

Asiantuntijaksi kasvaminen

vaaditaan kykyä ottaa selvää asioista

vaatii pitkäjänteisyyttä ja asioiden

ja taitoa punnita erilaisia vaihtoehtoja

oppimiselle on annettava riittävästi

esimerkiksi sivuopintokokonaisuuden

aikaa. Jos asioita opiskelee pitkiä aikoja

valinnan suhteen.

13


Sinun kannattaa hyödyntää erilaisia neu-

omaan alaan liittyvissä kysymyksissä.

vonta- ja ohjauspalveluita, joita yliopisto

Myös opiskelukavereilta voit saada

tarjoaa, koska niiden avulla voit saada

merkittävää tukea ja tietoa opintopo-

sellaista tietoa, jota et itse välttämättä

lun valinnoista, erilaisista kursseista ja

osaa etsiä. Oman yksikön opintoneuvo-

opiskelutavoista. Tarvittaessa voit ottaa

jat, opettajatutorit, kurssien opettajat,

yhteyttä myös yliopiston opintopsyko-

opintojen suunnittelijat ja opintokoor-

logeihin mm. ajanhallintaan, opiskelu-

dinaattorit ovat usein ensisijainen

taitojen kehittämiseen, motivaatioon ja

tietolähde, jotka ohjaavat opiskelijoita

jaksamiseen liittyvissä asioissa. Toivotamme sinulle sujuvaa opintomatkaa! Opintopsykologit

Opiskelijakulttuuri on opiskelun suola ja sokeri Päätöntä juhlimista vai uskomattomia

yhteisöllisiä tapahtumia, traditioita, his-

elämyksiä? Opiskelijakulttuuri näyttäy-

toriaa, tunnuksia ja yhteenkuuluvuuden

tyy liian usein julkisuuteen joukkona

henkeä, josta opiskelijakulttuurissa on

humaltuneita haalaripukeisia nuoria

todellisuudessa lopulta kyse. Ole rohkea,

puistossa. Tämä kuva valitettavasti

ja osallistu täysin rinnoin oman alasi ja

ei kerro totuutta opiskelijakulttuurin

ylioppilaskunnan tapahtumiin, sekä ylitä

todellisesta kirjosta. Opiskeluaikanasi

rajasi tutustumalla myös muiden alojen

tulet kohtaamaan valtavan määrän

opiskelijoihin.

Haalarit Opiskelijahaalarit ovat laajasti lähes

kumppanitilannetta. Oman haalarin

kaikkien korkeakouluopiskelijoiden

hankintaan, ylläpitoon ja koristamiseen

yhteinen uniformu sitten 80-luvun

kannattaa käyttää aikaa, jotta pukineesta

alun. Mielenkiintoisen haalarista

voi saada mahdollisimman paljon irti

tekee sen kyky muun muassa ilmais-

opiskeluaikana.

ta kantajansa historiaa, opiskeltavaa alaa, tehtäviä opiskelijayhteisössä tai

14

Aallon piirissä haalarit eivät ole ikinä vakiintuneet Taideteollisen


kki: ti ises tiiv k a a an j raa si unn Seu k s kse pila isty p d o kä i h yl ay , se ä sem eria t a n s ryill i y kale syt kär erit a y um . aht ta p sta tap , jot a i eno k o m o n b ö face yhteis Vin

Mikä Aaltokulttuuri?

opiskelijoiden suosimaksi pukineek-

Kolmen ylioppilaskunnan yhdistyminen

si, ja hyvä niin. Tämä näkyy osaltaan

vain 2 vuotta sitten alkoi kulttuurien

myös Aaltokulttuurissa, jossa haalarit

törmäyksellä. Vahvat teekkarien ja

eivät aina ole tärkeä tekijä. Teekkarin ja

kylterien, sekä taikkilaisten alakulttuurit

kylterin menoasuna haalari kuitenkin on

tunnustelivat toisiaan, mutta samalla

enemmän kuin suosittu.

yliopiston piiriin syntyi myös raikas ja innostava ripaus perinteitä rikkovaa

Akateemisuus on pop!

Aaltokulttuuria, joka on löytänyt paikkansa ylioppilaskunnasta. Perinteitä ja

Merkittävän mausteen opiskelijakult-

säilyvyyttä korostavat teekkari- ja kylte-

tuuriin on tuonut ylioppilaiden asema

rikulttuurit ovat kohdanneet pirskahte-

suomalaisessa yhteiskunnassa. Nykyään

levan ja itseään etsivän Aaltomaisuuden,

tämä näyttäytyy Aallon opiskelijayhdis-

johon kuuluu luova, hauska ja taiteelli-

tyksissä ja ylioppilaskunnassa pitkänä

nen ote opiskelijatoimintaa kohtaan.

historiana täynnä traditioita, akateemisia

Aaltokulttuuria voit kohdata jat-

juhlia ja tahdikkuutta. Ylioppilaat laula-

kuvasti ylioppilaskunnan tapahtumissa

vat perinteisiä juomalauluja pöytäjuhlis-

ja tutustumalla eri alojen opiskelijoihin.

saan, pukevat päälleen frakin ja tunnuk-

Parhaimmillaan näet sen lukuvuoden

sensa vuosijuhliin, osaavat käytöstavat

avajaisten yhteydessä järjestettävässä

ja toimivat esimerkillisinä kansalaisina.

Aalto Partyssä, ylioppilaskunnan mahta-

Sitsit eli akateemiset pöytäjuhlat ovat

vissa joulubileissä tai helmikuun vuosi-

suosittu ja mahtava ajanviettotapa.

juhlissa. Aaltokulttuuri on yllätyksellis-

Lähes kaikki erityisasemayhdistykset,

tä, rajoja ylittävää ja sopivan ilkikurista.

juhlivat vuosijuhliaan tyylillä ja painavat

Se ottaa itsensä vakavasti välillä, mutta

vappuna päähänsä ylioppilas- tai teekka-

on aina täynnä riemua. Lisäksi siihen

rilakin asianmukaisine tunnuksineen ja

kuuluu jatkuva uusien tuulien haistele-

perinteineen. Kaikki tämä on arvokasta

minen ja muutos. Mikään ei ole pysyvää

perintöä, josta voi tuntea historian ha-

ja hulluimmatkin ideat voivat toteutua,

vinan, ja nähdä peilin tulevaisuuteen.

sekä niitä voi päästä itse tekemään!

15


16


Asuminen – mistä katto pään päälle? AYY :n A

sun tot nto oim toim isto : isto eme @ay n as y.fi unt puh o toim : 050 Töö isto 520 lön : 940 asu 4 n tot puh oim : 050 isto  520 : 949 2 asu

Ota ni

AYY:n asunnot Aalto-yliopiston ylioppilaskunta omistaa Helsingissä ja Espoossa noin 2500 asuntoa, joita kaikki Aalto-yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautuva ja ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksavat voivat hakea. AYY:lla on kaikkiaan toistaAalto-yliopiston ylioppilaskunta edistää

kymmentä eri asuntokohdetta, jois-

hyvää opiskelija-asumista ja seuraa opis-

ta 13 sijaitsee Helsingissä ja loput

kelijoiden asumistilannetta yhdessä mui-

Espoon Leppävaarassa ja Otaniemen

den pääkaupunkiseudun ylioppilaskun-

Teekkarikylässä. Kohteista löytyy soluja,

tien kanssa. Asuntoa etsiessä kannattaa

yksiöitä, kaksioita, kolmioita ja neliöitä.

olla tarkkana, sillä pääkaupunkiseudulta

Asuntoihin on ympärivuotinen haku ja

halvan vuokra-asunnon löytäminen ei

ne jaetaan jonojärjestyksen ja pisteiden

ole helppoa. Asuntohakemus kannattaa

perusteella. Teekkarikylän, Vuosaaren,

jättää moniin kohteisiin hyvissä ajoin en-

Pohjois-Haagan ja Roihuvuoren soluihin

nen lukukauden alkua (eli heti yliopiston

ja yksiöihin on niin kutsuttu ensim-

hyväksymiskirjeen saavuttua). Asunnon

mäisen vuoden opiskelijoiden haku

haku useasta eri kohteesta kasvattaa

heinäkussa, jota ennen em. asuntoja ei

todennäköisyyttä saada mukava ja koh-

voi hakea. Jätäthän näihin kohteisiin

tuuhintainen asunto.

asuntohakemuksen heinäkuun aikana.

17


Hoas eli Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö AYY:n jäsenenä voit hakea asuntoa AYY:n asuntoja haetaan sähköi-

Helsingin seudun opiskelija-asuntosää-

sen asunnonhakujärjestelmän kautta.

tiöltä (Hoas). Asuntosäätiö omistaa noin

Kenellekään ei siis automaattisesti

8000 asuntoa. Asuntoihin mahtuu pää-

tarjota asuntoa! On hyvä muistaa, että

kaupunkiseudulla noin 16 000 asukasta.

AYY:n asunnoissa asuvien asumisoikeus

Espoossa Hoasin asuntoja on Otaniemen

tarkistetaan vuosittain. Asumisen edel-

lisäksi muiden muassa Espoon keskuk-

lytyksenä on, että opintopisteitä kertyy

sessa, Leppävaarassa, Lintuvaarassa,

riittävästi - vähintään 18 opintopistettä

Kilossa ja Olarissa. Helsingissä asuntoja

lukuvuodessa.

on esimerkiksi metroradan varrella ja

Huomioithan, että Teekkarikylän yksiöihin voivat hakea vain jo soluasunnossa Teekkarikylässä asuvat. Tarkempia tietoja AYY:lle asuk-

Kampissa. Hoas tarjoaa opiskelijoille vuokrattavaksi soluhuoneita ja huoneistoja (ns. perheasuntoja) sekä yksiöitä.

kaaksi hakemisesta ja tarjolla olevista

Vuokrat vaihtelevat asuntojen koon ja

asunnoista löytyy sekä AYY:n nettisivuil-

sijainnin mukaan. Hoasilla asumisen

ta asumisen osiosta sekä osoitteesta

edellytyksenä on, että opintopisteitä

campus.ayy.fi, jossa voi täyttää asunto-

kertyy riittävästi, myös Hoasilla asuvien

hakemuksen. Helsingin asuntoihin liit-

asumisoikeus tarkistetaan vuosittain!

tyviä asioita hoidetaan Aalto-yliopiston

Tietoa asunnoista saa parhaiten

kauppakorkeakoulun pohjakerroksen

Hoasin kotisivuilta osoitteesta

AYY:n Töölön palvelupisteessä ja Espoon

www.hoas.fi. Sivuilla voi myös jättää

asuntoihin liittyviä asioita Otaniemen

asuntohakemuksen, joka on voimassa

asuntotoimistossa.

neljä kuukautta.

18


Osakuntien asunnot

Yksityiset vuokramarkkinat

Osakunnat ovat Helsingin yliopiston

Asuntoja kannattaa katsella myös yksi-

ylioppilaskunnan (HYY) alaisuudessa

tyisiltä vuokramarkkinoilta. Yksityisillä

toimivia poikkitieteellisiä opiskelija-

vuokramarkkinoilla opiskelijoille hanka-

yhteisöjä, jotka tarjoavat jäsenilleen

lia asioita ovat usein korkeat takuuvuok-

toimintaa ja sukulaissielujen seuraa eri

rat, välityspalkkiot ja korkeat vuokrat.

puolilta Suomea. Monilla osakunnilla on

Alivuokralaisasunnot saattavat tarjota

myös asuntoja, joita osakunnan jäsenet

edullisen ja viihtyisän vaihtoehdon nuo-

voivat hakea.

relle opiskelijalle.

Aalto-yliopiston opiskelija voi tietyin ehdoin liittyä osakunnan jäseneksi maksamalla osakunnan jäsenmaksun, jonka jälkeen voi hakea osakunnan asuntoa. Asunnot sijaitsevat pääasiassa Helsingissä. Hakuajat vaihtelevat osakunnittain. Lisätietoja saa osakuntien yhteisiltä kotisivuilta osoitteesta http://osakunta.fi.

Muuttoilmoitus: kotipaikan vaihto ja osoitteenmuutos Maistraatille on lain mukaan ilmoitettava

kotikuntansa on HSL:n seutulippu-

muutosta aina kun kotikunta tai siellä

alueella.

oleva asuinpaikka muuttuu. Ilmoitus on

Mikäli opiskelupaikkakunnan

tehtävä viimeistään viikon kuluttua muu-

haluaa vaihtaa kotikunnakseen, tarvit-

tosta. Vakinaisen osoitteen perusteella

see siis tehdä muuttoilmoitus. Yhdellä

määräytyvät muun muassa verotuskun-

muuttoilmoituksella tiedot päivitty-

ta, äänestyspaikka ja joidenkin sosiaa-

vät valtakunnalliseen väestötietojär-

liturvaan liittyvien palveluiden saanti.

jestelmään (maistraatille) ja Postiin.

Opiskelija on oikeutettu pääkaupun-

Muuttoilmoituksen voi tehdä verkossa

kiseudun joukkoliikenteen opiskelija-

tai puhelimitse. Ohjeet löytyvät osoit-

alennukseen vain, mikäli hänen

teesta www.muuttoilmoitus.fi.

19


Asumisen sektorilla asiantuntija ja hallitusvastaava toimivat linkkinä asukkaiden ja ylioppilaskunnan välillä sekä huolehtivat asuntotoimiston kanssa kiinteistöjen ja asumiseen liittyvien palveluiden sekä asumisviihtyvyyden kehittämisestä. Jos haluat kysyä jotain, kysy meiltä: asuminen@ayy.fi tai puhelimitse 050 520 9416 (hallitusvastava Kalle-Heikki) 050 520 9444 (Asiantuntija) .

Asukastoiminta AYY:n asukkailla on paljon mahdolli-

Teekkarikylän asukastoimikuntana toi-

suuksia vaikuttaa omaan asumisviih-

mii suorilla vaaleilla valittu Kyläsenaatti,

tyvyyteensä ja yleensäkin siihen, mitä

joka suunnittelee asukasviihtyvyyden

asuntoloissa tapahtuu.

parantamista ja ottaa mielellään vastaan

Helsingin asuntokohteissa toimii

ideoita, toiveita ja palautetta koskien

asukasneuvostoja eli aneja, joiden tehtä-

sitä, mitä kaikkea Teekkarikylässä voisi

vänä on edistää asukkaiden viihtyvyyttä

tehdä. Kyläsenaatti järjestää kyläläisille

sekä asuntoloiden tilojen ja palvelujen

myös tapahtumia, kuten esimerkiksi

kehittämistä. Anet muun muassa opas-

asukasiltoja, talkoita ja pikkujoulut.

tavat taloon muuttavia uusia asukkaita

Kyläsenaatilla on tärkeä rooli myös

sekä järjestävät asukkaiden yhteisiä

teekkariperinteiden vaalimisessa mu-

tilaisuuksia. Aneja toimii tällä hetkellä

kaan lukien Teekkarikylän Wappuriehan

seitsemässä asuntokohteessa.

julistus Servin Mökin katolta wappu-

Asukasneuvostot saavat raha-

aattona. Kaikki AYY:n asuntoloissa

avustusta mm. yhteisiin kalustohankin-

Teekkarikylässä asuvat ovat tervetulleita

toihin, illanviettoihin ja lehtitilauksiin.

mukaan toimintaan.

Anetoiminta on tarkoitettu kaikille

Kaikissa Teekkarikylän kohteis-

asukkaille – jos sinua siis kiinnostaa

sa ja myös suurimmassa osassa muita

ane-toiminta ja sinulla on ideoita sen ke-

ylioppilaskunnan asuntokohteita toimii

hittämiseen, lähde ihmeessä toimintaan

Linnanisäntä. Linnanisännän tehtäviin

mukaan! Anejen toimintaa koordinoivat

kuuluu muun muassa talon tilojen siiste-

niiden puheenjohtajat. Vuoden 2010

ydestä raportointi sekä avaimensa kotiin

aneiden puheenjohtajien yhteystiedot

unohtaneiden asukkaiden auttaminen

löydät AYY:n nettisivuilta kohdasta

pientä korvausta vastaan. Kaikilla asuk-

ayy.fi/jasenille/asuminen/.

kailla on mahdollisuus hakea talonsa linnanisänniksi..

20


Koulutus voi olla maksutonta, eläminen ei. Mistä rahat? Suomalaisen opiskelijan pääasiallinen toimeentulon lähde on opintotuki. Opiskelija voi opintotuen tulorajat muistaen täydentää toimeentuloaan käymällä töissä, mikäli elämäntilanne ja oma jaksaminen sen sallivat. Opiskelijan elämäntilanteesta riippuen muutkin toimeentuloa turvaavat etuudet ovat mahdollisia – opiskelija voi saada esimerkiksi äitiyspäivärahaa, yleistä asumistukea, sairauspäivärahaa tai toimeentulotukea.

Opintotukea saavat pääsääntöisesti vain suomalaiset opiskelijat. Ulkomaalaiset opiskelijat voivat saada opintotukea tiettyjen ehtojen täyttyessä – mikäli syy Suomessa oleskeluun on opiskelu, oikeutta opintotukeen ei ole. Lisätietoa opintotukioikeudesta, tuen hakemisesta, määrästä ym. löytyy Kelan nettisivuilta www.kela.fi ja Aallon opiskelijaportaali Intosta.

Opintotuen elementit ja hakeminen Korkeakouluopiskelijan opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta.

Opintotuki on nykyään kaksiportainen –

Itsenäisesti asuvan korkeakouluopiske-

mitä se tarkoittaa?

lijan opintotuki on maksimissaan noin

Syksystä 2011 alkaen opintotuki

800 euroa kuukaudessa – tuen määrä

myönnetään uusille opiskelijoille ensin

riippuu esimerkiksi vuokran suuruudes-

alemman korkeakoulututkinnon suo-

ta ja siitä, nostaako opintolainaa.

rittamiseen, vaikka opiskelija on otettu

Opintotukea voi ja kannattaa

suorittamaan sekä alempaa että ylem-

hakea heti, kun on tullut hyväksytyksi

pää korkeakoulututkintoa. Alemman

Aalto-yliopistoon – hakemalla ajoissa

korkeakoulututkinnon suorittamista

varmistaa sen, että opintotuki kilahtaa

varten myönnettävä enimmäistukiai-

tilille heti syyskuun alussa. Opintotukea

ka on 37 tukikuukautta (180 opinto-

on helpointa hakea nettipankkitun-

pisteen tutkinto). Kun opiskelija on

nuksien kanssa Kelan verkkosivujen

suorittanut alemman korkeakoulutut-

asiointipalvelussa.

kinnon, hänelle myönnetään ylemmän

21


korkeakoulututkinnon suorittamista varten enintään 28 tukikuukautta (120 opintopisteen tutkinto). Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen myönnettävä yhteenlaskettu enimmäistukiaika on

vaikuttavat opintotukeen. Opintotuen

kuitenkin yhteensä enintään 55 tukikuu-

tulovalvonta tehdään kalenterivuosittain

kautta (300 opintopisteen tutkinnot).

verotuksen valmistuttua (vuoden 2011

Tästä seuraa se, että opintotuen riittä-

osalta keväällä 2013). Tuloihin lasketaan

vyys koko opintojen ajaksi edellyttää

kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot

keskimäärin 5,5 opintopisteen kertymää

sekä toimeentulon turvaamiseen tarkoi-

jokaista nostettua opintotukikuukautta

tetut verottomat apurahat ja ulkomailta

kohti.

saadut tulot. Tulorajojen seuraamisesta vastaa opiskelija itse. ”Ylimääräiset” tu-

Opintojen eteneminen ja opintotuen

kikuukaudet kannattaa palauttaa vapaa-

tulovalvonta

ehtoisesti tukivuotta seuraavan vuoden

Opintotuki on vastikkeellinen ja tarve-

maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli

harkintainen etuus. Vastikkeellisuus

opiskelija joutuu opintotuen takaisinpe-

tarkoittaa sitä, että opintojen on edettä-

rintään, tuki peritään takaisin 15 % koro-

vä riittävästi, keskimäärin viisi opinto-

tuksella. Kelan verkkosivuilla on laskuri,

pistettä tukikuukautta kohden, jotta

jolla voit arvioida sitä, paljonko muita

opintotuen maksaminen jatkuu. Syksyn

tuloja sinulla voi olla opintotuen lisäksi

2011 uudet opiskelijat joutuvat opinto-

– seuraa tulojasi koko vuoden ajan!

tuen opintojen edistymisen seurantaan ensimmäistä kertaa lokakuussa 2012,

Työssäkäynti ja opintotuki

jolloin tarkastellaan lukuvuoden 2011–

Useimmat opiskelijat käyvät ainakin

2012 opintopistekertymiä. Jos opinto-

jossain opintojensa vaiheessa töissä.

pisteitä ei ole riittävästi, opiskelijalle

Suurin osa opiskelijoista pyrkii käymään

lähetetään selvityspyyntö. Jos opiskelija

töissä etenkin kesäaikaan, mutta etenkin

ei vastaa selvityspyyntöön tai hän ei

pääkaupunkiseudulla työskentely myös

esitä selvityksessään hyväksyttäviä syitä

lukukausien aikana on yleistä. Etenkin

vähäisille opintosuorituksille, opintotuki

ensimmäisten opiskeluvuosien aikana

lakkautetaan seuraavan vuoden tam-

kannattaa kuitenkin harkita, riittävätkö

mikuun alusta lukien. Kysy siis ajoissa

omat resurssit sekä opiskeluun että

neuvoa Aallon opintotukipalveluista, jos

työntekoon. Omat tutorisi ja muut

opintosi eivät etene tarpeeksi reippaasti!

vanhemmat opiskelijat voivat antaa

Tarveharkintaisuus taas viittaa siihen, että opiskelijan omat tulot

22

kullanarvoisia neuvoja opintojen ja työskentelyn yhdistämiseen.


Muut toimeentuloa turvaavat etuudet Opiskelijatkin ovat oikeutettuja

Jos opiskelija on sairauden vuoksi opis-

viimesijaiseen toimeentuloturvaan eli

kelukyvytön yli kahden kuukauden ajan,

toimeentulotukeen, mikäli muita tulon-

kannattaa hänen selvittää mahdollisuu-

lähteitä ei ole (esimerkiksi opintotuen

tensa sairauspäivärahaan, etteivät opin-

katkaisun vuoksi). Toimeentulotukea

totukikuukaudet suotta kulu hukkaan

haetaan oman kunnan sosiaalitoimesta.

sairastaessa. Sairauspäivärahaa saava

Toimeentulotuen myöntämiseen vai-

opiskelija on myös oikeutettu yleiseen

kuttavat koko talouden tulot ja säästöt.

asumistukeen. Sairauspäiväraha haetaan

Lisätietoa löytyy esimerkiksi osoitteista

Kelasta. Lääkärinlausunnot ja -todistuk-

www.espoo.fi/sotet tai www.hel.fi/sosv.

set opintoihin vaikuttaneista sairauk-

Ne opiskelijat, jotka eivät kuulu

sista kannattaa aina säilyttää, vaikka

opintotuen asumislisän piiriin, voivat ha-

sairauspäivärahaa ei aikoisikaan hakea.

kea Kelan yleistä asumistukea. Opiskelija

Todistuksia saattaa tarvita myöhemmin,

kuuluu opintotuen asumislisän sijaan

mikäli esimerkiksi anoo opintotukiajan

yleisen asumistuen piiriin esimerkiksi

pidennystä tai joutuu opintojen edisty-

silloin, kun hän asuu yhdessä oman tai

misen seurantaan. Lääkärintodistukset

puolisonsa lapsen kanssa, tai kun opin-

sairauden ajalta voivat olla tarpeen myös

totuki on lakkautettu.

asumisoikeuden tarkastusasioissa.

OPINTOTUKIPALVELUT Aallossa opintotukineuvontaa

VASTAANOTTO ARABIANRANNASSA:

annetaan kaikilla kolmella

ke klo 13–15 Arabiakeskuksen

pääkampuksella, neuvontapuheli-

palvelupiste HELPISSÄ.

messa ja sähköpostilla. Opiskelija voi

VASTAANOTTO OTANIEMESSÄ:

asioida missä vain toimipisteessä.

arkisin klo 9-12 Otakaari 7,

Arabianrannan toimipisteessä ei

3. kerros, huone 345.

kuitenkaan ole pääsyä Kelan tietoihin.

VASTAANOTTO TÖÖLÖSSÄ:

NEUVONTAPUHELIN:

ma klo 14–16 ja to klo 9-12

arkisin klo 9-12 p. (09) 470 25060.

Päärakennuksen A-siiven pohjakerros,

SÄHKÖPOSTI:

huone A012 (Runeberginkatu 14–16).

opintotuki@aalto.fi

23


Terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä Terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky ovat niitä asioita, jotka on helppo unohtaa siihen asti, kun jokin niistä ei olekaan enää kunnossa. Opiskelijakin on psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus – ja jokaisen kokonaisuuden osan pitäisi toimia, jotta opinnot etenevät. Jargonilla ilmaistuna siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen on yksilön elämän tärkeä, mutta usein myös raskas kehitysvaihe. Opiskelija elää usein juuri tässä siirtymässä – aloittamassa opinnot uudessa yliopistossa, ehkä muuttanut ensimmäistä kertaa omaan asuntoon ja asuinpaikkakuntakin on voinut vaihtua. Ei mikään ihme jos vähän stressaa!

24


Opiskelukykyisyyden ytimet

Opiskelun tavoitteena on valmistuminen,

suhteet voivat muuttua dramaattisesti-

mutta opinnot, suorittaminen ja kilpailu

kin opintojen alkaessa. Omiin voimava-

eivät saa olla koko elämä. Olennaista

roihin liittyy keskeisesti myös elämän-

opintojen sujuvalle etenemiselle on

hallinta, erityisesti stressin kokeminen

opiskelukyky eli se, miten omat voima-

ja käsittely. Opiskelijoille tavallisia on-

varat, opiskelutaidot, opetus ja ohjaus

gelmia ovat ylirasitus, masentuneisuus

sekä opiskeluympäristö tukevat opin-

ja keskittymisvaikeudet, jotka kaikki

toja. Opiskelukykyä voi ajatella talona,

vaikuttavat kielteisesti opiskelukykyyn.

jonka tukipilareita mainitut neljä tekijää

Opiskeluympäristö muodostuu

ovat – talo on epävakaa tai romahtaa, jos

sekä fyysisestä että psyykkisestä opis-

yksi tai useampi pilareista on huonossa

keluympäristöstä. Fyysinen opiskeluym-

kunnossa.

päristö käsittää esimerkiksi opintojen

Opiskelijan omat voimavarat

järjestämistavat, opetusvälineet ja

muodostuvat persoonallisuudesta, so-

opiskelutilat. Psyykkinen ja sosiaali-

siaalisista suhteista sekä terveydestä ja

nen opiskeluympäristö taas muodos-

terveystottumuksista. Voimavarat muut-

tuu muun muassa henkilökunnan ja

tuvat jatkuvasti, esimerkiksi sosiaaliset

opiskelijoiden välisestä ja keskinäisestä

25


vuorovaikutuksesta, opiskeluilmapiiristä, opiskelijayhteisöistä sekä yliopiston toimintakulttuurista. Monet näistä asioista ovat sellaisia, joihin yksittäisen opiskelijan voi olla vaikeaa vaikuttaa, mutta esimerkiksi oman alan opiskelijajärjestö voi tehdä asioille paljonkin. On itsestään selvää, että opiskelu kärsii, jos kurssit menevät jatkuvasti päällekkäin,

esimerkiksi niin, etteivät tulokset vastaa

opettajiin on vaikea saada kontaktia tai

työmäärää tai että työmäärä tuntuu

tenttitulokset ovat jatkuvasti myöhässä.

liian suurelta. Yliopisto-opiskelu eroaa

Haastavaa on myös se, että opiskelijan

valtavan paljon lukio-opiskelusta, minkä

”työyhteisö” on paljon tavallista työyh-

takia omien opiskelutaitojen pohtimi-

teisöä epämääräisempi! Yliopistossa ja

seen kannattaa käyttää aikaa – ja opiske-

akateemisen vapauden kulttuurissa (eli

lutaitojaan voi myös kehittää! Opetus- ja

kun kaikki tutkinnot ovat erilaisia) ei

ohjaustoimintakin rakentavat osaltaan

automaattisesti muodostu samanlaista

opiskelukykyä. Opetukseen ja ohjauk-

porukkaa kuin tavallisella työpaikalla.

seen liittyvät vuorovaikutus opettajan

Opiskelutaidot ovat opis-

ja opiskelijan välillä, palautteen anto ja

kelijan ammatillista osaamista.

arviointi, opiskelija- ja opettajatutorointi

Opiskelutaitoihin liittyvät olennaisesti

ja opiskelijan integroituminen opiske-

esimerkiksi

luyhteisöönsä. Kuten opiskeluympäris-

oppimistavat, ongelmanratkai-

töön, myös näihinkin asioihin on usein

sukyky, sosiaaliset taidot, tiedonkäsit-

hankala vaikuttaa yksin, mutta yhdessä

telytaidot ja ajankäytön suunnittelu.

esimerkiksi oman erityisasemayhdis-

Puutteelliset opiskelutaidot vaikut-

tyksen toimijoiden kanssa voi tehdä

tavat kielteisesti opiskelutuloksiin,

paljonkin.

26


Terveys ja hyvinvointi lähimpään päivystävään sairaalaan. Kunnallisten palveluiden käytössä voi olla eroja opiskelijan kotimaasta riippuOpiskelija ei aina voi olla vain nuori

en (etenkin, jos opiskelija ei ole EU- tai

ja elämänsä kunnossa. Kuten missä

ETA-maan kansalainen) – selvitä käytän-

tahansa muussakin elämänvaiheessa,

nöt ajoissa opiskeluaikaisen asuinpaik-

myös opiskeluaikana voi joutua kärsi-

kakuntasi nettisivuilta.

mään esimerkiksi selkäkivusta, akuutista angiinasta, hammassärystä tai

YTHS:n palvelut

mielenterveysongelmista. Terveydestä ja

YTHS:n palvelut on jaettu kolmelle

hyvinvoinnista kannattaa pitää huolta,

sektorille: terveyden- ja sairaanhoi-

ja opiskeluaikana se on helpompaa kuin

to, mielenterveys sekä suunterveys.

vasta keski-ikäisenä.

Terveyden- ja sairaanhoidon sektorilla

Suomessa yliopisto-opiskelijoi-

on tarjolla terveydenhoitajien sekä

den terveydenhoidosta vastaa YTHS

yleis- ja erikoislääkäreiden palvelui-

eli Ylioppilaiden terveydenhoitosää-

ta. Mielenterveyssektorilla opiskelijaa

tiö. Kun maksaa AYY:n jäsenmaksun,

auttavat psykologit ja psykiatrit. Suun

ylioppilaskunta maksaa siitä noin 40

terveydenhuollossa ammattilaisina

euroa YTHS:lle. Tämä terveydenhoito-

ovat suuhygienistit ja hammaslääkärit.

maksu oikeuttaa opiskelijan käyttämään

YTHS:n palvelut ovat siis hyvin moni-

kaikkia säätiön palveluita heti ensim-

puoliset, mutta esimerkiksi neuvolatoi-

mäisen syyslukukauden alusta lähtien.

mintaa tai kaikkia erikoissairaanhoidon

Opiskelija voi myös käyttää kaikkia

aloja YTHS:llä ei ole.

YTHS:n toimipisteitä (pääkaupunkiseu-

Suuri osa YTHS:n palveluis-

dun toimipisteet sijaitsevat Töölössä ja

ta, esimerkiksi terveydenhoitajan tai

Otaniemessä). YTHS on mahtava systee-

yleislääkärin vastaanotolla käynti, on

mi, joka on rakennettu vain opiskelijoita

maksuttomia. Maksullisia palveluja

varten. Kannattaa siis käyttää monipuo-

ovat esimerkiksi käynnit erikoislääkä-

lisia palveluita, ja opiskelukykykin pysyy

rin tai hammaslääkärin vastaanotolla.

kunnossa.

Opiskelijakortin on aina oltava mukana

Opiskelija on oikeutettu myös

YTHS:llä asioidessa. Ennen opiskelijakor-

kunnallisiin terveyspalveluihin. Niinä

tin valmistumista ota mukaasi opintotoi-

aikoina, jolloin YTHS on suljettu, voi

mistosta saamasi todistus siitä, että olet

siis hakeutua terveyskeskukseen tai

opiskelija.

27


- Joudunko jonoon? YTHS:n jonot puhuttavat opiskelijoita vuodesta toiseen. Totuus on kuitenkin taruja parempi, eikä vastaanotolle pääseminen ole niin epätoivoista kuin joskus annetaan ymmärtää. Ajanvarauksen

:n YTHS kiot, au rd e i t tä ys yhte ja paljon t t a j öydä oloa toa l uilta e i t keää nettisiv iön säät oitteesta os .fi! .yths www

tekemistä ei kannata turhaan pitkittää, vaan ottaa yhteyttä heti jos vähänkin siltä tuntuu! Yleinen ongelma on se, että opiskelijat tulevat vastaanotolle syystä tai toisesta liian myöhään, vaikka ongel-

yleisterveydentilasta ja suun terveydenti-

mien ratkominen varhaisessa vaiheessa

lasta. Tarpeen mukaan opiskelija pyyde-

on useimmiten helpompaa. Jos joutuu

tään varaamaan vastaanottoajat tervey-

odottelemaan esimerkiksi lääkäriaikaa

denhoitajalle ja/tai hammashoitoon. Jos

liian pitkään, voi kysyä aikaa tervey-

et ensimmäisen opiskeluvuoden aikana

denhoitajan vastaanotolle. YTHS:n

saa sähköpostitse kutsua terveyskyselyn

terveydenhoitajat ovat valtavan koke-

täyttämiseen, ota yhteyttä toimipisteesi

neita opiskelijaelämän asiantuntijoita ja

terveydenhoitajaan. Kutsuja lähetetään

osaavat auttaa lähes kaikissa asioissa.

vähitellen pitkin lukuvuotta, ja osa

Hätätapauksia varten YTHS:llä on myös

uusista opiskelijoista saa kyselyn vasta

akuuttiaikoja, joita voi kysyä aamulla

kevätpuolella.

ajanvarauspuhelimesta. - Peruuta ajoissa! - Saa sätky!

Uskomatonta mutta totta, opiskelijat

YTHS kutsuu kaikki ensimmäisen vuo-

ovat usein niin välinpitämättömiä,

den opiskelijat terveystarkastukseen,

että jättävät käyttämättä varaamansa

joka koostuu sähköisestä terveyskyse-

vastaanottoajan eivätkä edes peru sitä.

lystä ja tarvittaessa henkilökohtaisesta

Tämä on äärimmäisen ikävää sille opis-

tapaamisesta. Terveyskyselyssä on kysy-

kelukaverille, joka saattaisi tarvita aikaa

myksiä yleisterveydestä ja suun tervey-

kipeästi. Muista siis perua vastaanot-

destä sekä niihin vaikuttavista asioista.

toaika ajoissa, jos et aikaa tule käyttä-

Terveydenhoitaja ja suuhygienisti käyvät

mään. Peruuttamattomasta käynnistä

läpi vastaukset ja lähettävät vastaus-

veloitetaan käyntimaksu + 15 euron

viestissään henkilökohtaisen arvion

sakkomaksu.

28


oman asuinkunnan päivystyspalveluiden Muut terveyspalvelut

lisäksi voi käyttää muidenkin kuntien

Jos opiskelija sairastuu ilta- tai vii-

palveluita).

konloppuaikaan, hänellä on oikeus käyttää kunnallisia päivystyspalveluita.

Hyvinvoinnin tukena

Pääkaupunkiseudulla oman hoitopai-

Opiskeluaika mullistaa ihmisen elämän,

kan ja muitakin neuvoja (esimerkiksi

ja tähänkin elämänvaiheeseen kuuluu

hoito-ohjeita tavallisimpien sairauksien

sekä iloja että suruja. Nykyaika vaatii

hoitoon) saa selville soittamalla ympäri

opiskelijalta paljon, ja siksi opiskeli-

vuorokauden auki olevaan

jan pitää antaa aikaa myös itselleen ja

terveysneuvontapuhelimeen,

ihmissuhteilleen. Joskus paraskin Aalto-

p. (09) 10023. Lisätietoa on myös

ylioppilas voi päätyä umpikujaan. Apua

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-

on kuitenkin tarjolla paljon!

rin kotisivuilla osoitteesta www.hus.fi. Espoolaisia opiskelijoita hoidetaan Jorvin sairaalan terveyskeskuspäivystyksessä (osoite Turuntie 150) arki-iltaisin ja -öisin sekä ympäri vuorokauden viikonloppuisin. Helsinkiläisiä opiskelijoita autetaan arkisin klo 16.00–8.00 ja viikonloppuina ympäri vuorokauden Haartmanin ja Malmin sairaaloissa. Haartmanin sairaalan osoite on Haartmaninkatu 4, ja Malmin sairaa-

- Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti

lan osoite on Talvelantie 6. Vantaalaiset

Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti tarjoaa

opiskelijat saavat apua Peijaksen

luottamuksellista keskusteluapua, tukea

terveyskeskuspäivystyksestä (osoite

ja ulkopuolista näkökulmaa erilaisiin

Sairaalakatu 1) arki-iltaisin ja -öisin sekä

elämäntilanteisiin, kun on neuvoton olo

ympäri vuorokauden viikonloppuisin.

tai kun ei jaksa yksin. Nyytin suosituim-

Vakavasti sairastuneet ja kii-

piin palveluihin kuuluvat nettiryhmät,

reellistä apua tarvitsevat helsinkiläiset,

joissa keskustellaan lukukausien aikana

espoolaiset, vantaalaiset ja kauniaislaiset

eri teemoista. Tietoa Nyytin palveluista

voivat hakeutua arkisin klo 16.00–8.00

ja paljon tietoa opiskelusta elämänvai-

sekä viikonloppuisin ja pyhinä ympäri

heena löydät netistä osoitteesta www.

vuorokauden myös Helsingin, Espoon tai

nyyti.fi. Halu puhua on riittävä syy ottaa

Vantaan terveyskeskuspäivystyksiin (eli

yhteyttä!

29


t a a p i a k n Ku

keskustelukumppania

KORKEAKOULUPAPIT Aalto-yliopistossa - Yliopistopapit

Arabian kampus

Aalto-yliopistossa toimii monta yli-

p. 050 355 9294 henri.jarvinen@evl.fi @evl.fi

Henrinen Järvi Töölön kampus p. 050 596 5417 kaisa.heininen@evl.fi

opistopappia. Yliopiston papit tarjoavat luottamuksellista keskusteluapua kaikista teemoista maan ja taivaan väliltä. Pappiin voit ottaa yhteyttä riippumatta siitä, kuulutko kirkkoon vai et – uskonnollisten asioiden lisäksi papit ovat myös auttamisen ja keskustelun

ininen e H a Kais

ammattilaisia. Yhteystiedot löydät oman

Otaniemen kampus pus

Opintoihin liittyvissä ongelmissa – kes-

p. 040 531 1052 juha.lassila@evl.fi

Juha la Lassi

korkeakoulusi nettisivuilta. - Opintopsykologit kittymisvaikeuksissa, motivaatio-ongelmissa, ja muissa kysymyksissä – sinua voivat auttaa yliopiston opintopsykologit. Opintopsykologien yhteystiedot löytyvät Aallon opiskelijaportaali Intosta.

Otaniemen kampus p. 040 513 0853 jaani.vilkkila@evl.fi

Jaani ilä Vilkk

Opiskelijaruokaloissa voi ja kannattaa nauttia runsaita ja ravitsevia aterioita. Aterian saa valtion tukemaan, edulli-

Kirkkomuusikko

Espoon oppilaitostyössä p. 040 720 0764 katja.kangas@evl.fi

ngas a K a j Kat

www.helsinginseurakunnat.fi www.otapapit.net www.kappelikuoro.net 30

Opiskelijaruokailu

seen opiskelijahintaan voimassaolevalla opiskelijakortilla tai vilauttamalla jäsenmaksukuittia ja henkilöllisyystodistusta. Opiskelijaravintoloita on monia kaikilla kolmella kampuksella, ja lisäksi edullisia lounaita tarjoavat esimerkiksi Helsingin UniCafe-ravintolat.


Aaltopappien tervehdys

Opiskeluaika on tärkeää aikaa mones-

sitä, että olemme mielellämme mukana

sa mielessä. Yhtä tärkeää kuin oppia

sekä iloissasi että suruissasi. Haluamme

lukemaan opiskeluainettaan, on oppia

kuulla, mitä sinulle kuuluu. Ota roh-

lukemaan elämää ja itseään. Lukeminen

keasti meihin kontaktia, asiasi ei tarvitse

ja uuden omaksuminen vaatii aikaa ja

olla edes kovin vakava. Kanssamme voit

henkisiä valmiuksia. Opiskelu muokkaa

keskustella luottamuksellisesti mistä

meitä tiettyyn suuntaan ja opiskeluai-

tahansa.

kana luodut ihmissuhteet ovat usein

Teekkareiden rakentama

tärkeämpiä kuin osaamme aavistaakaan.

Otakappeli seisoo teekkarikylän keskellä

Eikä yksistään uusiin kavereihin tutustu-

muistuttamassa Jumalan yhteisöstä,

misen kannalta. Ilman ystäviä me emme

seurakunnasta. Tässä yhteisössä sinulla

tiedä, keitä oikeastaan olemme.

on mahdollisuus tulla hiljentymään

Aina oma paikka ei aukea

yhdessä muiden kanssa. Joka sunnuntai

helposti. Elämän isojen asioiden eteen

Otakappelilla pidetään opiskelijamessu.

on nähtävä joskus paljonkin vaivaa.

Messussa on tilaa myös rikkinäisyydelle

Opiskelut voivat syystä tai toisesta olla

ja keskeneräisyydelle; sieltä heikko saa

välillä jumissa, läheisiä ihmissuhteita voi

uutta voimaa. Otakappelilla toimii myös

olla vaikea luoda, suhde omaan lapsuu-

oma Kappelikuoro, joka ottaa uusia lau-

den perheeseen pitää uudelleen ratkaista

lajia erityisesti lukukausien alussa.

ja siitä itsenäistyä. Kaiken happeningin

Me aaltopapit palvelemme Sinua

keskellä mieli voi välillä ihan syystä olla

ja koko Aalto-yhteisöä kaikissa sen yksi-

kuormittunut.

köissä sekä kappelilla että sen ulkopuo-

Satsaa itseesi, ota aikaa itsesi

lella elämän eri tilanteissa ja kysymyk-

kuunteluun ja samalla: älä jää yksin!

sissä. Ota rohkeasti yhteyttä. Jutellaan,

Yhteisö on tärkeä. Sinä olet nyt osa

kun tarvetta on.

Aalto-yhteisöä. Omalla kampuksellasi törmäät myös meihin yliopistopappei-

Tapaamisiin! Aaltopapit

hin, olemme Sinua varten. Se tarkoittaa

31


AYY JA LIIKUNTA LÄHTÖ

! Fuksin vuosi on usein täynnä menoa ja meininkiä. Väsymys saattaa helposti iskeä kesken vuoden jos itsestään ei muista pitää huolta. Liikunta on oivallinen keino pitää huolta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista, vähentää stressiä ja parantaa yhteisöllisyyttä. Ota mukaan hikipyyhe, vesipullo sekä avoin mieli, ja lähde tutustumaan liikuntamahdollisuuksiin Aallossa!

UNISPORT Aalto-yliopisto panostaa myös opiskelijoiden hyvinvointiin tarjoamalla liikuntapalveluita osana UniSportia. UniSportin myötä aaltolaisilla on mahdollisuus liikkua kaikilla kuudella kampuksella (Meilahti, Keskusta, Viikki, Kumpula, Töölö ja Otaniemi). Tarjonta on hyvin laaja kattaen kuntosalipalvelut, kiipeilyn, ryhmäliikunnat, kurssitoiminnan, yksilöpalvelut, sarjatoiminnan ja seuratoiminnan. Liikkuminen on opiskelijalle hyvin edullista, ja kausikortilla voit liikkua rajattomasti. UniSportista lisätietoa löytyy osoitteesta www.unisport.fi.

AYY JA LIIKUNTA AYY tukee opiskelijoiden liikuntaa mm. avustamalla liikuntayhdistysten toimintaa, tekemällä kansallista edunvalvontaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton jäsenenä sekä viestimällä ajankohtaisista liikunta-asioista. Ylioppilaskunnassa liikuntaan liittyviin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin vastaavat liikuntasektorilla työskentelevät liikunta-asiantuntija sekä hallituksen liikuntavastaava. Heihin saat helposti yhteyden sähköpostitse liikunta@ayy.fi. AYY myös kouluttaa vuosittain liikuntatutoreita. Liikuntatutorit ovat normaaleja tutoreita tai ISOhenkilöitä, jotka ovat käyneet erillisen liikuntatutorkoulutuksen. Liikuntatutoreilta saat tietoa Aallon, AYY:n ja lähialueen liikuntatarjonnasta. Lisäksi liikuntatutorit järjestävät yhdessä pelailua ja löytävät varmasti fukseille porukan, jonka kanssa voi liikkua.

AAL

Aalto-yliopiston urheiluseura (AaltoUS) on Aalto-yhteisön oma urheiluseura, joka pyrkii tukemaan aaltolaisten monipuolista liikuntaharrastusta. Seura järjestää mm. sarjatoimintaa yhdessä UniSportin kanssa, tukee yksittäisen opiskelijoiden osallistumista urheilukisoihin, tukee yhdistysten liikuntatoimintaa, koordinoi kilpaurheilutoimintaa ja palkitsee vuoden Aalto-urheilijan. Lisätietoa seurasta ja sen toiminnasta löydät osoitteesta www.aaltous.fi.

ry

TO-YLIOPISTON URHEILUSEURA


LIIKUNTATAPAHTUMAT AYY liikuttaa opiskelijoita monen tapahtuman voimin koko lukuvuoden ajan. AYY järjestää opiskelijoille paljon liikuntatapahtumia, joihin kannattaa tulla todistamaan liikunnan riemua. Liikuntatapahtumien toteutuksesta vastaa pääosin vuoden 2011 alussa startannut Aalto-Liike. Mm. seuraavat tapahtumat ovat osa AYY:n liikuntatapahtumakalenteria: - Aalto Kymppi - Laskiaisrieha - Yöfutsal ja Yösähly - Aalto by Night - Liikunta-ja - SELL-games 2012 hyvinvointiviikko - Helleaalto

KILPA

ILUT JA HUIPPU-URHEILU

AYY:n rinnalla toimii noin 60 eri lajeihin erikoistunutta liikuntayhdistystä. Lajeja löytyy aina perinteisistä palloiluista kuten jalkapallosta ja koripallosta erikoisempiin lajeihin kuten rugbyyn ja purjehdukseen. Löydä oma lajisi ja käy tutustumassa yhdistyksiin ayy:n nettisivuilla. Aallossa järjestetään myös aktiivista palloilusarjatoimintaa. Futsal ja salibandysarjat alkavat syksyllä ja kestävät aina kevääseen saakka, kun taas lentopalloa ja koripalloa pelataan keväisin.

TYSTOIMINTA ja PALL

URHEILUYHDIS

Opiskelijoiden SM-kisat (OSM-kisat) ovat korkeakouluopiskelijoiden mestaruuskilpailut kotimaassa. OSM-kisat tarjoavat mahdollisuuden kilpailuhenkiseen urheiluun ja yhdessä liikkumiseen kaiken tasoisille lajin harrastajille rentosarjojen ja kilpasarjojen myötä. Kilpasarjojen mestareilla on automaattinen edustusoikeus lajinsa opiskelijoiden EM-kisoihin. SELL-kisat on vuosittain joko Suomessa, Virossa, Liettuassa tai Latviassa järjestettävä korkeakouluopiskelijoiden laaja urheilukilpailu. Vuonna 2012 kisat järjestetään Aallossa! Jos olet jo huippu-urheilija tai huipulle tähtäävä suosittelemme sinulle yhteydenottoa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia URHEAan. Urhean tavoitteena on tukea nuoria urheilijoita viemään opintojaan eteenpäin yhdessä urheilu-uran kanssa. Lisätietoja www.urhea.fi. Lisätietoa Aallon puolesta saat osoitteesta martti.kyykoski@aalto.fi.

MAALI Maali: Täytä omat tarpeesi reitin varrelta löytyvillä mahdollisuuksilla, jotta: pysyt pirteänä jaksat opiskella tunnet olosi hyväksi tutustut ihmisiin vähennät stressiä pysyt terveenä olet onnellinen!

OILUSARJAT


SELL Student Games 2012 Perinteinen SELL Student Games -ta-

Paikka: Espoo, Finland

pahtuma tulee olemaan osallistujamäärältään yksi vuoden 2012 suurimmista

Ajankohta: 17.-20.5.2012

ja kansainvälisimmistä opiskelijaurheilutapahtumista Suomessa. Kisat

Joukkue- ja yksilölajit*: yleisurheilu,

järjestetään Espoon Otaniemessä 17.-

sulkapallo, koripallo, keilailu, shakki,

20.5.2012. Kyseessä on kaikille maa-

miekkailu, salibandy, judo, mini-jalkapal-

ilman korkeakouluopiskelijoille avoin

lo, suunnistus, uinti, pöytätennis, tennis,

monilajinen rento opiskelijaliikuntata-

ultimate, lentopallo ja frisbeegolf

pahtuma. Kilpailujen lisäksi tapahtumassa on luvassa runsaasti oheisohjelmaa ja

Osallistumismaksu: 25 €/pv/hlö (sis.

perinteiset SELL –bileet. SELL –kisat ovat

ruoat ja kuljetukset kisapaikoille)

opiskelijaliikuntaa ja yhteistä hauskanpitoa parhaimmillaan!

Järjestäjät: Aalto-yliopiston urheiluseura ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Ilmoittautumiset tapahtuvat oman koulun tai alueen yhteyshenkilön kautta. Yhteyshenkilöt julkaistaan SELL 2012 nettisivuilla syksyllä 2011. Lisätietoja www.sell2012.fi. Sähköposti info@sell2012.fi. *Lopulliset SELL 2012 -lajivalinnat julkaistaan syksyllä 2011.

34


Liikkuminen pääkaupunkiseudulla Joukkoliikenne toimii pääkaupunki-

Mistä matkakortteja saa?

seudulla joustavasti ja tehokkaasti.

Uudet opiskelijat tarvitsevat matkakor-

Autoilijoille löytyy Otaniemestä helposti

tin hankkimista varten alennuslippuha-

parkkipaikkoja, mutta etenkin Töölön

kemuksen koulun leimalla varustettuna

kampuksella autopaikan saaminen voi

sekä henkilöllisyystodistuksen. Mikäli

olla arkipäivisin haastavaa. Kannattaa

olet vaihtanut kirjasi pääkaupunkiseu-

myös muistaa, että pääkaupunkiseudun

dulle vasta vähän aikaa sitten, tarvitset

pyöräilyreitit ovat toimivia ja nopeita.

myös kotipaikkatodistuksen, jonka saa maistraatista. Opiskelija-alennukseen

Liput ja hinnat pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä

tarvittavan henkilökohtaisen matkakortin voi hankkia ainoastaan matkakortin palvelupisteestä. Palvelupisteitä on

Pääkaupunkiseudulla käytetään jouk-

useita, esimerkiksi Helsingin rautatiease-

koliikenteessä yleistariffihinnoittelua.

malla ja Espoon kulttuurikeskuksessa

Tämä tarkoittaa sitä, että matkan pituus

Tapiolassa.

ei vaikuta matkan hintaan. Sama lippu

Syyslukukauden alussa Aallon

käy bussiin, raitiovaunuun, metroon, pai-

Otaniemen kampukselle, osoitteeseen

kallisjunaan ja Suomenlinnan lauttaan.

Otakaari 13, avataan väliaikainen matka-

Mikäli matkalla ylität kahden kunnan

korttien päivityspiste, jossa saa päivi-

välisen rajan, veloitetaan matkasta

tettyä jo olemassa olevan matkakortin

paikallislipun sijasta seutulipun hinta.

tiedot, esimerkiksi opiskelijastatuksen.

Opiskelija-alennuksen saavat ne opis-

Päivitys onnistuu myös kuntien ja HSL:n

kelijat, jotka ovat kirjoilla HSL-alueella

palvelupisteissä.

(Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava,

Matkakortin päivittämisen

Kirkkonummi, Vantaa), ja joilla on opis-

jälkeen voit ladata matkakorttisi missä

kelijastatus matkakortissaan. Opiskelija-

tahansa latauspaikassa siitä riippu-

alennus on koko pääkaupunkiseudulla

matta, mikä on oma asuinkuntasi tai

50 %. Opiskelijan alennuslippu myönne-

minkälaisen kauden korttiisi lataat.

tään myös seutulippualueella tilapäisesti

Latauspaikkoja ovat muun muassa kaik-

asuville ulkomaisille vaihto-opiskelijoille,

ki R-kioskit, monet muut kioskit, kuntien

jos lipun myöntämisperusteet muuten

palvelupisteet ja lippuautomaatit, joita

täyttyvät.

löytyy metron ja lähijunien asemilta. Latauspaikat tunnistat matkakortin merkistä.

35


Matkakorttiin voi ladata kautta (aikaa, lippu voimassa 24h/vrk) tai arvoa (rahaa, jolla voit maksaa yksittäisen lipun). Jos

lemmikkimaksuista, makuupaikoista tai

matkakortin kanssa tulee ongelmia, kysy

autojunapaikoista. Lisätietoa: www.vr.fi.

rohkeasti joukkoliikenteen henkilökunnalta apua! Lisätietoja ja alennuslippuhake-

Myös Matkahuollon opiskelijaalennus on 50 % vähintään 80 kilometrin pituisesta linja-automatkasta. Lisätietoa:

mus löytyy sivulta www.hsl.fi.

www.matkahuolto.fi.

Yhteydet Aallon kampuksille ja

opiskelija-alennuksen saamiseksi tar-

kampuksien välillä

vitaan voimassa oleva opiskelijakortti.

Kampista Otaniemeen pääsee nopeasti

Pelkkä kuitti ylioppilaskunnan jäsen-

Länsiväylää kulkevilla linjoilla 102 ja

maksusta ei oikeuta alennukseen! Mikäli

103. Rautatieaseman vierestä Elielin

opiskelijakortti ei ehdi saapua ennen

aukiolta lähtevät linjat 194 ja 195.

kuin tarvitset opiskelija-alennusta (eikä

Lisäksi seutuliikenteessä kulkevat linjat

sinulla ole esimerkiksi Lukiolaiskorttia),

505, 506, 510, 512 ja 550. Tiedelinja

ainoa vaihtoehto on hankkia VR:n ja

506 yhdistää tiedeyhteisöt: Viikki,

Matkahuollon yhteinen opiskelijakort-

Arabianranta, Kumpula, Pasila, Meilahti,

ti. Opiskelijakortin voi hankkia VR:n

Otaniemi ja Pohjois-Tapiola ovat saman

lipunmyyntipisteestä tai Matkahuollon

reitin varrella. Espoon sisäisessä liiken-

toimipaikasta. Kortti on maksuton, mut-

teessä Otaniemeen kulkevat linjat 2, 4,

ta korttiin on ostettava kahdeksan euron

10, 15 ja 52. Kampin ja Arabian väliä voi

hintainen voimassaolon osoittava luku-

kulkea joko Rautatieaseman edestä rai-

kausi- tai lukuvuositarra. Korttiin hank-

tiovaunulinjalla 6, tai busseilla 71 ja 74.

kimiseen tarvittavan hakemuslomakkeen

Sekä junissa että busseissa

Tarkat reitit ja aikataulut selviävät parhaiten liikennelaitosten aikataulukirjoista tai nettisivuilta www.hsl.fi. Kannattaa katsoa Internetissä toimiva HSL:n helppokäyttöinen Reittiopas osoitteessa www.reittiopas.fi, josta löydät helposti ajankohtaiset joukkoliikenneaikataulut ja -reitit.

Kaukoliikenne VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkoista on 50 %. Opiskelija-alennusta ei myönnetä 30 päivän lipusta,

36

voi tulostaa VR:n tai Matkahuollon kotisivuilta. MATKUSTAMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN BUSSILIIKENTEESSÄ: 1. Katso aikataulut osoitteesta reittiopas.fi 2. Mene pysäkille ajoissa 3. Pysäytä haluamasi bussi vinkkaamalla kuskille SELKEÄSTI, että haluat nousta kyytiin. Hyvä vinkki on pitää kättä pystyssä, kunnes kuljettaja laittaa vilkun päälle. 4. Hyppää kyytiin ja leimaa lippusi


37


38


Mikä ihmeen ylioppilaskunta? Ylioppilaskunnan palvelupisteet ja keskustoimisto

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on Aalto-yliopiston uutena opiskelijana sinun ylioppilaskuntasi. AYY:n jäseniä

Arabianrannan palvelupiste

ovat kaikki Aalto-yliopistossa ylempää

Hämeentie 135 C, Helsinki

tai alempaa korkeakoulututkintoa suo-

arabia@ayy.fi

rittavat opiskelijat. Yhteensä jäseniä on

09 470 30431

noin 15 000. AYY tuottaa jäsenilleen palveluita ja tekee työtä heidän hyvinvoin-

Töölön palvelupiste

tinsa edistämiseksi sekä Aalto-yliopiston

Runeberginkatu 14–16 A-siipi, Helsinki

opetuksen kehittämiseksi.

toolo@ayy.fi 050 520 9490

Ylioppilaskunta on julkisyhteisö, jonka asema on määritelty yliopistolaissa. Yliopistolaissa on myös säädetty,

Otaniemen palvelupiste

että jokaisen yliopiston perustutkinto-

Otakaari 11, Espoo

opiskelija on ylioppilaskunnan jäsen.

otaniemi@ayy.fi

Voidaksesi ilmoittautua läsnä olevaksi

050 520 9400

Aalto-yliopistossa sinun on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Kyseessä

Palvelupisteiden aukioloajat löydät

ei ole lukukausimaksu, vaikka maksu

osoitteesta ayy.fi/yhteystiedot

onkin edellytys opiskelulle. Saadaksesi

AYY:n postiosoite on PL 69, 02151

jäsenmaksullesi vastinetta, sinun

Espoo.

kannattaa ottaa selvää, miten ylioppilaskunta palvelee sinua. Tämän oppaan

AYY:n keskustoimistoksi nimitetään

tarkoituksena on auttaa sinut alkuun.

ylioppilaskunnan toimistoa, joka sijaitsee Otaniemessä osoitteessa Lämpömiehenkuja 2.

39


AYY ja AYY:n juuret

Vaikka Aalto-yliopisto on hädin tuskin

kehittyi yksi suomalaisen sodanjälkeisen

kaksivuotias, on Aallon opiskelijoiden

teollisuuden merkkipaaluista - ja sen

yhteisillä projekteilla jo yli sadan vuoden

myynti tuotti KY:lle aikanaan merkittä-

hieno yhteinen historia.

vän varallisuuden.

Aalto-yliopiston esimuoto kur-

Kylterit ja teekkarit perustivat

kisti esiin ensimmäisen kerran vuonna

1950-luvun lopulla yhdessä Suomen en-

1857. Silloin suunniteltiin tekniikan ja

simmäisen kaupallisen televisiokanavan

kaupan taitoja opettava polyteknillisen

TES-vision. Kanava myytiin myöhemmin

instituutin perustamista. Suunnitelma

YLElle, joka rakensi TV2-kanavan sen

kuitenkin joutui jäihin pian iskeneen

ympärille. 1950-luvulla myös teollinen

nälänhädän takia. Teknillisen kor-

muotoilu nousee Taideteollisen korkea-

keakoulun esiaste syntyi 1800-luvun

koulun sisällä. Koulutukseen ehdotetaan

puolivälissä ja kauppakorkean 1911.

lisättäväksi opintojaksoja TKK:lta ja

Taideteollisen korkeakoulun edeltäjä,

Kauppakorkeakoulusta.

Helsingin veistokoulu perustettiin 1871,

Vuosina 1964-1999 TKY ja KY

jotta suomalainen teollisuus voisi kilpail-

julkaisuvat yhteistä Contactor-nimistä

la tasaveroisena muiden maiden nouse-

lehteä.

vien teollisuuksien kanssa, nostamaan “Suomen teollisuuden surkeaa tasoa”. 1940-luvulla, sodanjälkeisen

Aalto-yliopisto ja sitä myötä myös AYY syntyivät 1.1.2010.

jälleenrakennuksen aikana synnytettiin suomalaista infrastruktuuria. Koulujen

Yhdistymisen hedelmiä: UniSport,

ylioppilaskunnat, TKY ja KY etunenäs-

AaltoES, Venture Garage, Aalto on

sä ja käsi kädessä, puuhasivat yhdessä

tracks, Aalto on Waves, Aate, Aino,

monenlaista liiketoimintaa appelsii-

yhteinen kampus, syksyn tapahtumia?,

niarpajaisista ja ylellisyystarvikkeiden

Aalto Village, SELL 2012, AYY-pinssi,

maahantuonnista tupakkateollisuuteen.

vapaaehtoispestit, AYY:n värit & lippu &

TKY:n rahoittajat estivät viime hetkellä

nauha, kaikki jännät yhdistykset, AYY:n

ylioppilaskunnan osallistumisen TKK:n

stipendit, edunvalvonta(???), kyky-pro-

professorien käynnistämään tupakka-

jekti, Aalto-Liike, Aava, Aura, Viestinnän

tehdashankkeeseen, Ameriin. Amerista

ryhmä x, Länsimetro

40


Omaisuuskiista Kaikki yhdistymisessä ei kuitenkaan mennyt niin kuin Strömsössä. KY:n päätös säätiöidä yli 40 miljoonaa euroa pois ylioppilaskunnan käytöstä on aiheuttanut mm. liudan edelleen käynnissä olevia oikeusjuttuja. Lähteet: Taideteollisuuden muotoja ja murroksia. Taideteollinen korkeakoulu 130 vuotta. Panu Nykänen: Toiveet ja todellisuus. Teekkaritoiminnan edistämisyhdistyksen 60 vuotta. Elina Pöykkö & Aaro Jalas: Liikkeessä! Kauppakorkeakoulun vuosisata.

41


Edustajisto

Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin – tavallaan siis ylioppilaskunnan eduskunta tai valtuusto. Tämä ”edari” koostuu puheenjohtajasta ja 45 varsinaisesta jäsenestä, ”edaattorista”, jotka kokoontuvat noin kerran kuussa päättämään ylioppilaskunnan suurista linjoista ja tietyistä sääntömääräisis-

Edustajistovaalit 2011

tä asioista, kuten jäsenmaksusta ja talousarvioista. Lisäksi edustajisto mm.

Edustajiston toimikausi on kaksi vuotta,

valitsee ylioppilaskunnan pääsihteerin,

eli vaalit pidetään joka toinen vuosi.

hallituksen puheenjohtajan ja ylioppilas-

Seuraavan kerran vaalit ovat edessä loka-

lehti Ainon päätoimittajan. Tyypillinen

marraskuussa 2011. Vaaleissa äänioi-

suuren linjan kysymys voisi olla vaikka-

keutettu on jokainen ylioppilaskunnan

pa ylioppilaskunnan kanta opintotukeen

jäsen, ja äänestää voi joko perinteiseen

tai yliopiston strategiaan. Laajemmissa

tyyliin lapulla kampuksilla tai sähköi-

päätöksissä voi edustajisto nimittää

sesti verkossa. Uusi edustajisto kokoon-

työryhmän tai valiokunnan valmistele-

tuu ensimmäisen kerran vuoden 2011

maan asiaa.

lopulla, ja aloittaa varsinaisen kautensa

Edustajisto on jakaantunut edustajistoryhmiin, jotka voivat pohjautua

vuoden 2012 alusta. Vaalien ehdokasasettelu on syys-

esimerkiksi koulutustaustaan, yhteisiin

lokakuussa. Ehdokas valitsee itselleen

tavoitteisiin tai poliittisiin vakaumuksiin.

vaaliliiton – tai perustaa sellaisen itse.

Varsinaisen edaattorin ollessa estynyt,

Vaaliliitot puolestaan voivat järjestäytyä

vaikkapa tentissä tai vaihto-opiske-

vaalirenkaiksi parantaakseen asemi-

lemassa, tilalle kutsutaan varajäsen.

aan. Vaalitapa on suhteellinen ja toimii

Edustajiston varajäsenet voivatkin halu-

samaan tapaan kuin eduskunta- ja

tessaan olla hyvinkin aktiivisia ja saavat

kunnallisvaaleissa.

käyttöönsä samat tiedot kuin varsinaisetkin edaattorit.

42

Muista äänestää!


Ehdolle vaaleissa? Kiinnostaako ylioppilaskuntaan ja yliopistoon vaikuttaminen tai ehkä itse tekeminen? Lähde ehdolle syksyn edustajistovaaleissa! Järjestötausta tai poliit-

Lisätietoa

tinen asiantuntemus ei ole tarpeen, vaan

Lisätietoa edustajistosta löydät yliop-

ehdolle voi ja kannattaa lähteä silkasta

pilaskunnan nettisivuilta ja blogista.

kiinnostuksesta. Uudet edaattorit saavat

Edustajiston kokouksia voi seurata

koulutusta niin kokoustekniikkaan kuin

suorana ylioppilaskunnan TV-kanavalta,

talouteen ja asiasisältöihinkin. Ja vaikka

ja kiinnostuneet voivat myös liittyä seu-

et ihan läpi pääsisikään, antaa varaedaat-

raamaan edustajiston sähköpostilistaa.

torinkin paikka erinomaisen näköalan

Kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on

ylioppilaskunnan toimintaan. Seuraava

myös läsnäolo-oikeus edustajiston koko-

mahdollisuus hypätä näihin kuvioihin on

uksissa. Edustajiston puheenjohtajisto

vasta kahden vuoden päästä, joten tähän

auttaa ja vastaa mielellään edustajistoon

tilaisuuteen kannattaa tarttua.

liittyvissä asioissa.

43


Tervetuloa työpaikkaan, joka tarjoaa parempia mahdollisuuksia, suurempia haasteita ja enemmän työniloa. Organisaatioon, jonka toiminta perustuu tiimityöskentelyyn ja yhteistyöhön. Yritykseen, joka työskentelee teknologian kärjessä auttaen 18:aa Suomen 20 suurimmasta yrityksestä liiketoimintansa uudistamisessa. Tarjoamamme mahdollisuudet ovat rajattomat, voit vaihtaa töitä vaihtamatta yritystä. Tutustu meihin ja löydä mahdollisuutesi. accenture.fi/tyopaikat ©2011 Accenture. All rights reserved.

44


Hallitus johtaa ylioppilaskuntaa

Virallisesti sanottuna edustajiston valitYlioppilaskunnan hallitus on n. 10

sema hallitus käyttää ylioppilaskunnan

hengen vuosittain edustajiston valitsema

hallinto- ja toimeenpanovaltaa eli vastaa

joukko opiskelijoita, joka työskentelee

toimintasuunnitelman toteuttamisesta,

täysipäiväisesti kaikkien aaltolaisten

edustaa AYY:tä ulospäin, valvoo hallin-

parhaaksi. Jokaisella hallituksen jäse-

toa ja hoitaa kaikkea toimintaa sääntö-

nellä on yksi tai useampi oma sektori

jen ja edustajiston päätösten asettamis-

eli toiminnan alue, josta he vastaavat ja

sa rajoissa.

jonka parissa he työskentelevät yhdessä

Hallituksessa toimiminen on pait-

sektorin työntekijöiden ja vapaaehtois-

si vastuullista, opettavaista ja haastavaa,

ten kanssa.

myös täynnä elämyksiä ja seikkailuja.

Varsinaisia kokouksia hallitus

Vuosi ylioppilaskunnan ytimessä antaa

pitää lukukausien aikana noin kerran vii-

näköalapaikan mm. Aaltoon, lähikuntiin

kossa ja näiden päätöksiin voi jokainen

ja valtakunnalliseen korkeakouluopis-

ylioppilaskunnan jäsen tutustua AYY:n

kelijoiden kenttään sekä roppakaupalla

nettisivuilla. AYY:n hallitus on ns. työ-

erilaisia kokemuksia ja uusia ystäviä.

hallitus: se osallistuu päättämisen lisäksi myös toimeenpanoon eli paiskii hommia

Edustajisto valitsee vuoden 2012 halli-

myös kokousten ulkopuolella.

tuksen marras-joulukuun tienoilla.

45


sektorit - ylioppilaskunnan N Pääsektori

Pääsektori voisi olla nimeltään myös yleissektori, sillä sen käsittelemät asiat vaihtelevat laidasta laitaan: mielenkiintoisista työyhteisön johtamiseen ja kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä ja erilaisissa tilaisuuksissa edustamisesta ei-aina-niin lystikkääseen paperinpyöritykseen asti. Sektoriin kuuluvat vuonna 2011 hallituksen puheenjohtaja Saara ja varapuheenjohtaja Ville sekä pääsihteeri Teemu ja hallintosihteeri Jarmo. Siinä missä Saara johtaa hallitusta, toimii Teemu asiantuntijoiden ja tuottajien eli ns. aatteellisten työntekijöiden esimiehenä.

Kuvassa oikealla hallintosihteeri Jarmo Mäkelä, ylioppilaskunnan hallituksen 2011 puheenjohtaja Saara Hyrkkö, pääsihteeri Teemu Halme ja vpj Ville Poikolainen

Poppoo tuumii muun muassa talousasioita (yhdessä talousjohtajan kanssa tietenkin), toiminnanohjausta ja

viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Pääsektori

–suunnittelua, hallintoa ja sen mutkatto-

myös ratkoo erilaisia esiin nousevia pul-

maksi tekemistä, rekrytointeja ja organi-

mia sekä pitää yhteyttä sidosryhmiin ja

saation kehittämistä sekä työyhteisön

vanhoihin toimijoihin.

46


Notkea selkäranka Yrityssuhdesektori

Myyntikoordinaattori Lari Palenius ja Mikko Saastamoinen, joka vastaa ylioppilaskunnan hallituksessa yrityssuhteista ja sidosryhmistä, alumnitoiminnasta Yrityssuhteiden tarkoituksena on lisätä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan, sen jäsenten ja koko Aalto Yhteisön tunnettuutta niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tuemme ylioppilaskuntamme muita toimintoja, keräämme varoja toimintaamme ja pyrimme samalla parantamaan opiskelijoidemme rekrytointimahdollisuuksia sekä tarjoamaan heille etuja. Yrityssuhteita pyörittää hallitusvastaavan ja myyntikoordinaattorin lisäksi myös vapaaehtoispumppu Aura.

47


Koulutuspoliittiset asiat

Koulutuspoliittinen asiantuntija Juha Isotalo ja hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Antti Karkola. AYY ajaa opiskelijoiden etua koulutukseen liittyvissä asioissa ja kehittää opetusta yhdessä yliopiston kanssa.

lisäämään, ja tavoitteena on, että koko

Painopiste on opetuksen laadun ja ar-

akateeminen yhteisö puhaltaa yhteen

vostuksen kehittämisessä sekä opiskeli-

hiileen. Yliopiston kehittämisen lisäksi

jakunnan näkökulman esillä pitämisessä

AYY osallistuu koulutuspoliittiseen

Aallossa. Opiskelijoiden ja henkilökun-

keskusteluun ja vaikuttamistyöhön koko

nan vuorovaikutusta pyritään

Suomessa ja kansainvälisesti.

48


Sosiaalipoliittiset asiat

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Liisa Lähteenaho ja hallituksen sopovastaava Salla Seppälä

Sosiaalipoliittinen sektori on ylioppilaskunnan arjen ja elämän asiantuntija. Sektorilla tehdään vaikuttamistyötä, neuvotaan ja huolehditaan muun muassa toimeentulosta, hyvinvoinnista, terveydestä ja joukkoliikenteestä.

49


Viestintä ja tietotekniikka

Tiedottaja Henna Lahti, hallituksen viestintä- ja järjerjestöasioista vastaava Henna Mattila ja viestintäasiantuntija Joonas Jylhä

Ylioppilaskunnan viestintä- ja tietotek-

eri tiedotusvälineiden kanssa. Neuvoa

niikka-asioista huolehtii aimo joukko

voit kysyä esimerkiksi tiedotukseen

ihmisiä: hallituksen viestintävastaa-

tai painotuotteisiin liittyvissä asioissa.

va, viestintäasiantuntija, tiedottaja,

Sektorilla toimii myös oma vapaaehtois-

graafinen suunnittelija, web-kehittäjä

ryhmä, joka tottelee nimeä ’Viestinnän

sekä IT-asiantuntija. Viestintäpuolella

ryhmä X’.

tiedotetaan AYY:n tapahtumista ja pää-

Tietotekniikkapuolella huo-

töksistä, päivitetään ylioppilaskunnan

lehditaan AYY:n sisäisistä tietotek-

verkkosivuja, tehdään ylioppilaskunnan

niikkapalveluista ja valvotaan jäse-

painotuotteet (tämäkin opas) ja pide-

nistön tietotekniikkaan liittyviä etuja

tään yhteyttä tiedotusvälineisiin. Lisäksi

Aalto-yliopistossa.

tiivistä yhteistyötä tehdään yliopiston

50


Aalto-yhteisö ja järjestöasiat

Krokotiili Otto Palonen, tuottaja, järjestöt ja Aalto-yhteisötoiminta, Teekkarijaoston puheenjohtajatiikeri Ilmari Pärnänen ja puuttuvia lurjuksia korvaavat Voitto Kangas-naamaripäinen karhu ja Mika Tarhala-naamaripäinen kettu

Yhteisösektorin tärkein tavoite on tehdä

yhdistyksen perustamista harkitse-

Aallossa olemisesta elämys! Aalto-

vaa kuin kokenutta järjestöjyrääkin.

yhteisötoimikunnan eli Aavan kanssa

Sääntöihin, toiminta-avustuksiin tai ker-

luodaan hulppeita tai vähintäänkin

hotiloihin liittyvissä asioissa voit myös

hauskoja tapahtumia ja mahdollisuuksia

kääntyä järjestösektorin puoleen.

tavata aaltolaisia, nauttia elämästä ja vaikkapa keskustella maailman menosta. AYY:n vireästä yhdistysekosysteemistä kannattaa ottaa ilo irti. Järjestösektori opastaa mielellään niin lempiyhdistystään vasta etsivää tai oman

51


Aalto on kansainvälinen yhteisö Aallossa opiskelee suomalaisten lisäksi kasvava joukko kansainvälisiä opiskelijoita. Heitä on yhteensä noin 1600, joista niin sanottuja tutkareita eli kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita on 950 ja vaihtareita eli vaihto-opiskelijoita noin 650. Muutamat heistä osaavat suomea, mutta valtaosalla käyttökielenä on englanti.

Kansainvälistymiseen on tuhat ja yksi mahdollisuutta

Siksi tämäkin opas on käännetty myös englanniksi. AYY viestii toiminnastaan

Kansainvälinen kokemus on arvostet-

ja tarjoaa palvelujaan kolmella kielellä;

tua, joten sen hankkimiseen kannattaa

suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

panostaa. Jo opintojen alkuvaiheessa

Aallon kansainväliset opiskeli-

on syytä itse selvittää, mihin kohtaan

jat tuovat yliopistoyhteisöön väriä ja

tutkintoa vaihtojakso sopisi parhaiten.

monimuotoisuutta. Aallossa ja AYY:ssä

Aalto on mukana monessa kansainväli-

pidetään tärkeänä, että kaikki opiskelijat

sessä vaihto-ohjelmassa, jotka avaavat

puuhaavat yhdessä kompastelematta

sinulle ovia kaikkialle maailmaan. Aalto-

kieli- ja kulttuurirajoihin. Suomalaiset

yliopisto ja AYY myöntävät vaihtoon

opiskelijat tarvitsevat elämässään ja kan-

lähtijöille stipendejä vaihdon kustannus-

sainvälistyvillä työmarkkinoilla kulttuu-

ten kattamiseksi. Monet kansainväliset

rienvälistä kompetenssia ja kielitaitoa,

verkostot tarjoavat myös työharjoittelu-

jota he voivat kehittää Aallon kirjavassa

mahdollisuuksia ulkomailla. Vaihtojakso

opiskelijayhteisössä. Monikulttuurinen

tai ulkomaanharjoittelu voi olla elämäsi

kaveripiiri myös monipuolistaa omia

paras kokemus!

ajattelutapoja. Kansainvälisille opiskelijoille on

Aallon kampuksilla toimivat kvopintotoimistot, alakohtaiset kv-neuvo-

tärkeää saada suomalaisia ystäviä, sillä

jat ja urapalvelut opastavat opiskelijoita

heidän avullaan uuteen maahan sopeutu-

mielellään ulkomaille lähtöön liittyvissä

minen on helpompaa. Paikallisten ystävi-

asioissa.

en löytäminen on iso osa uuden elämän

Jos elämäntilanteesi ei salli

rakentamista Suomessa. Kannattaa ottaa

ulkomaille lähtöä, voit panostaa sitäkin

rohkeasti kontaktia luennolla, opiskelija-

enemmän kotikansainvälistymiseen.

järjestöissä, solukämpissä tai harrastuk-

Ylioppilaskunnassa toimii monia kv-

sissa, eikä jäädä odottelemaan toisten

yhdistyksiä, joissa pääsee tutustumaan

aloitteita.

monista eri maista tuleviin opiskelijoihin

52


Kansainvälisten asioiden asiantuntija Hanna Sauli ja hallituksen kv-ja liikunta-asioista vastaava Teemu Peltokallio

ja tekemään kansainvälistä yhteistyötä.

kansainvälistymistä koskevia päätöksiä.

Lisäksi voit lähteä kv-tuutoriksi kansain-

Tuemme myös kansainvälistä järjestötoi-

välisille tutkinto-opiskelijoille ja vaihto-

mintaa. Tavoitteenamme on, että Aalto

opiskelijoille sekä tietenkin osallistua

tarjoaa opiskelijoilleen monipuolisia

kielikursseille ja oman alasi vieraskieli-

kansainvälistymismahdollisuuksia ko-

sille kursseille.

timaassa ja ulkomailla, ja että kansainvälisille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille olisi tarjolla laadukasta ja maksutonta

AYY tukee kansainvälistymistä

koulutusta, kattavat palvelut, hyvät valmistumisen jälkeiset työllistymis-

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kv-

mahdollisuudet sekä paljon tilaisuuksia

sektori toimii kansainvälisten opiskeli-

osallistua opiskelijayhteisön toimintaan.

joiden edunvalvojana ja tuo opiskelijanäkökulmaa niihin pöytiin, joissa tehdään

53


Erityisaseman yhdistykset

automaatio- ja systeemitekniikan aine-

AYY:n kanssa tiiviissä yhteis-

järjestö, joka yhdistää alan opiskelijoita,

työssä toimii erityisaseman yhdistyksiä.

ajaa heidän etujaan korkeakoulussa sekä

jotka edustavat kattavasti yhden tai use-

innostaa heitä seuraamaan ammatillisia

amman koulutusalan opiskelijoita, ajavat

ja yleisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä.

heidän etujaan, pitävät yhteyttä elinkeinoelämään ja edistävät monipuolista

AS on Otaniemen violetein kilta, jossa

ylioppilaskuntatoimintaa. Erityisaseman

kaikki on kuitenkin Aivan Sama. Siksipä

yhdistyksellä on oikeus ja velvollisuus

teemme juurikin sitä, mitä haluamme.

järjestää opastusta uusille opiskelijoille

Killan piirissä on viime aikoina ollut

sekä lähettää edustajia ylioppilaskunnan

suosittua mm. kaikenlainen rakente-

tarjoamiin yhteistyöfoorumeihin.

lu ja säätäminen, juhliminen, pelailu, urheilu, syvälliset keskustelut ja koulutuspolitiikka.

Aalto-yliopiston jatko-opiskelijayhdistys – Aallonhuiput

Fyysikkokilta www.fyysikkokilta.fi

Aalto-yliopiston jatko-opiskelijayhdistys ry eli tuttavallisemmin Aallonhuiput toimii Aalto-yliopiston jatko-opiskelijoiden ja jatko-opiskelusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Yhdistys edustaa jatkoopiskelijoita yliopiston hallinnossa, levittää jatko-opiskeluun ja ohjaukseen liittyviä hyviä käytänteitä, herättää keskustelua jatko-opintojen kehittämiseksi sekä nostaa esille jatko-opiskelijoiden tärkeiksi näkemiä asioita.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta as.ayy.fi Automaatio- ja systeemitekniikan kilta – tuttavallisemmin AS – on

54

Fyysikkokilta on Aalto-yliopiston tek-

nillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoita yhdistävä yhdistys, joka on avoin muillekin

kiinnostuneille. Killan historia ulottuu vuoteen 1947 ja sillä on nykyisellään noin 400 jäsentä.

Kilta järjestää opiskelijoilleen erilaista

vapaa-ajan toimintaa, niin Otaniemessä kuin sen ulkopuolellakin, valvoo heidän etu-

jaan korkeakoulun toimielimissä, huolehtii

yhteyksistä muihin saman alan opiskelijoihin Suomessa ja maailmalla sekä pyrkii muuten

huolehtimaan heidän hyvinvoinnistaan. Kaikki killan toiminta perustuu hyvien teekkari-

perinteiden mukaiseen vapaaehtoistyöhön

ja yhteiseen talkoohenkeen. Koulun tiloissa

sijaitsevalta kiltahuoneeltamme löytyy jäse-

nillemme oleskelu- ja opiskelutilat sekä lähes


loppumattomat kahvivarannot.

tunnistaa kaukaa katolla loistavista

saataisiin juuri sinua kiinnostavaa.

opintojen edellytyksiä ja tulevaa uraa

Otamme mielellämme vastaan palau-

tetta ja uusia ideoita, jotta killan tarjonnasta

Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry (KY) kyweb.fi

KY-kirjaimista. KY tukee jäsentensä opiskelua, sekä toimii aktiivisena edunvalvojana Aallon kauppatieteilijöiden koulutuspoliittisissa ja opintososiaalisissa asioissa. KY:n tarkoituksena on kehittää

Vuonna 1911 perustettu KY toimii

ja ylläpitää kansallista ja kansainvälistä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa

yhteistyötä sekä edistää opiskelijoiden

opiskelevien jäsentensä yhdyssiteenä

vaihto-opiskelua.

ja edunvalvojana sekä tarjoaa mahdol-

KY edistää myös opiskelijoiden

lisuuksia monipuoliseen harrastustoi-

ja yritysmaailman sekä opiskelijoiden

mintaan. Jäseneksi voivat liittyä kaikki

ja opintonsa päättäneiden kohtaamista

Aalto-yliopistossa kauppatieteellistä

aktiivisella yritysyhteistyöllä ja järjestä-

tutkintoa suorittavat opiskelijat.

mällä erilaisia uratapahtumia.

Stipendein, toiminta-avustuksin ja apurahoin kauppatieteiden opiske-

KY – kylterin koti jo sadan vuoden ajan!

lijoita ja yhdistyksiä tukee Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö). KY järjestää runsaasti erilaisia

Informaatioverkostojen kilta Athene www.athene.fi

tapahtumia. Tunnetuimpia ovat uusille

Athene on Otaniemen toiseksi nuorin pa-

opiskelijoille järjestettävät Mursujaiset,

risataahenkinen killaksi itseään nimittä-

noin kerran kuussa torstaisin järjes-

vä kaveriporukka. Tiivis, kiltahuoneem-

tettävät kuntaillat eli kuntikset, vuo-

me Olkkarin ympärillä pyörivä, yhteisö

sijuhla, silliaamiaiset eli sillikset sekä

puuhaa ja temmeltää aktiivisesti niin

Wappubileet. Liikuntatapahtumista

spontaanisti kuin järjestäytyneemmin.

suurin ja mahtavin on keväisin järjes-

Informaatioverkostojen am-

tettävä urbaani seikkailukilpailu KY City

mattiainekerho Athene perustettiin

Challenge, ja syksyisin järjestettävät

Tietokillan suojissa jo heti koulutus-

Kylterisoudut. Lisäksi KY:n valiokunnat,

ohjelman ensimmäisenä vuotena 1999.

jaostot ja ainejärjestöt sekä KY:n piirissä

Siitä lähti etenemään vahva athene-

toimivat yhdistykset tarjoavat mahdolli-

laistuminen ja pian todettiinkin, että

suuden osallistua toimintaan ja harras-

oli aika irtaantua TiK:sta. Kiltahanke

taa lähes kaikkea mahdollista urheilusta

potkaistiin käyntiin ja lopulta TKY:n

viininmaisteluun. Jokaiselle kylterille

edustajiston kokouksessa 13.2.2003

tutun, Kampissa sijaitsevan KY-talon

”Informaatioverkostojen kilta

55


Athene ry” lisättiin ylioppilaskunnan kiltarekisteriin. Vuoden aikana tärkeimmät

S’napsi. Killan jäsenet tunnistaa punarusekoista haalareista, joiden lahkeet on

tapahtumat ovat tietenkin vuosijuhla

koristeltu valkoisilla lehmänlaikuilla.

Infoähky sekä phuksien järjestämät baa-

Keskimääräinen inkubiitti on hieman

ribileet Club ”X”. Kilta ei ole pelkästään

todennäköisemmin mies kuin nainen.

vihreä väriltään vaan myös mielenlaa-

Hän on muuten sosiaalinen, mutta

dultaan ja nuoresta iästään huolimatta

tunnollisuutensa vuoksi hänen huumo-

se on ehtinyt jättää jälkensä Otaniemen

rintajunsa on juuri ennen tenttiviikkoa

kansallisromanttiseen maisemaan istut-

mahdollisesti rajoittunut. Pääaineenaan

tamalla kymmenvuotisjuhlatumuissa

hän opiskelee teknillistä ainetta, jonka

vuoden 2009 keväällä puun Maarintalon

nimeen on lisätty etuliite bio.

taakse. Alkuperäinen hippihenki näkyy myös kiltalehti Kukassa. Athenessa on ihmisiä joka

Kemistikilta www.kemistikilta.fi

lähtöön ja siksi jokainen vuosi on tähän

Kemistikilta on kemian tekniikan

mennessä ollut ainutlaatuisen legendaa-

opiskelijoiden yhteinen opiskelijajär-

rinen. Toimintaa on laidasta laitaan ja lä-

jestö. Kemistikillan historia alkaa jo

hes kuka tahansa löytää killan tarjonnas-

vuodesta 1891 ja näin ollen kilta on

ta jotain kiinnostavaa. Jos omaa juttua ei

Aalto-yliopiston killoista vanhin. Killan

löydy, sen voi aina luoda itse!

tunnus on valkoinen neonatomi sinisellä pohjalla ja vaikka killan haalarit ovat

Inkubio ry www.inkubio.fi

punaiset, sininen on killan väri. Kilta tarjoaa jäsenilleen monen-

Inkubio ry on Aalto-yliopiston

laisia tapahtumia liikunnan, kulttuurin

Bioinformaatioteknologian opiskeli-

ja hauskan yhdessäolon parissa. Lisäksi

joiden kilta. Vuonna 2003 ammattiai-

ekskursioilla (eli tutustumismatkoilla

nekerhona aloittanut joukko kiltautui

alan yrityksiin) käydään niin usein kun

vuonna 2007, ja onkin AYY:n teekkariai-

ehditään. Aikaa pitää luonnollisesti

nejärjestöjen kuopus. Killan tunnus on

varata myös rentoon oleiluun kiltiksellä

piirilevylehmä.

coronan, marjapussin, pärkän ja Aku

Inkubio kasvattaa edustaman-

Ankan parissa. pHuksit kilta ottaa avo-

sa tutkinto-ohjelman fuksit, järjestää

sylin vastaan ja heille järjestetään myös

vapaa-ajantoimintaa ja toimii jäsen-

ihan omaa ohjelmaa.

tensä edunvalvojana. Killan vuosijuhla

Killan tapahtumia näkymättö-

Apoptoosi järjestetään kevättalvella,

mämpi, mutta vähintään yhtä tärkeä

kuten myös inkubiittien fuksibileet,

tehtävä on edunvalvonta. Killalla on

Meioosi. Inkubion kiltalehden nimi on

edustajia Kemian tekniikan osaston

56


ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan

kivuttomasti kiinni opintoihin ja opis-

työryhmissä yms. elimissä, ja näissä vai-

kelijaelämään. Koneinsinöörikillan toi-

kutetaan kemistien eduksi. Kemistikilta

minnasta vastaa toimeenpanovaltainen

tekee myös yhteistyötä alan yritysten

hallitus ja ylimmän päätösvallan omaava

kanssa tapahtumien ja muun muassa

kiltakunta. Kaikki killan jäsenet saavat

pHuksien haalareiden muodossa.

hakea molempiin ja näin vaikuttaa killan

Killalla on erilaisia ja erikokoisia hommia enemmän kuin sormilla ja

toimintaan. KIK tarjoaa jäsenilleen myös

varpailla pystyy laskemaan ja tätä varten

kelpo annoksen palveluita. Jäsenet saa-

tarvitaan toimijoita. Kemistikillassa voi

vat lainata esimerkiksi pakettiautoa tai

osallistua esimerkiksi tapahtumien jär-

grilliä, löytyypä varastosta hitsauskone-

jestämiseen, kiltalehti Tisleen toimitta-

kin. Kiltahuone on kaikille jäsenille avoin

miseen tai edunvalvontaan. Keväisin kil-

ja tarjoaa rennon ja kahvintuoksuisen

ta juhlii vuosijuhlaansa Kondensatiota,

opiskelu- ja hengailupaikan. Kopiokone,

jonka järjestelyistä vastaa kaikille avoin

tenttiarkisto ja kanditöiden kansitus-

toimikunta. Järjestämisen ohella tärkeää

palvelu helpottavat opiskelijan arkea.

on myös osallistuminen, sillä ihmisethän

Killan useat jaokset tarjoavat jäsenilleen

ne bileet tekevät tulemalla paikalle.

mahdollisuuden tutustua esimerkiksi uusiin urheilulajeihin tai kiltalehden

Koneinsinöörikilta

tekemiseen. KIK:n suurin valttikortti on

www.koneinsinoorikilta.fi

kuitenkin todennäköisesti sammumaton

Koneinsinöörikilta ry (KIK) on vaalean-

teekkarihenki ja tekemisen meinin-

punaisilla haalareilla somistettu kone- ja

ki – yhteistyö on voimaa ja kavereita

energiatekniikkaa Insinööritieteiden

ei jätetä. Tästä esimerkkinä voitaisiin

korkeakoulussa opiskelevien ainejärjes-

mainita vielä killan telatraktorijaos ja

tö. Kilta on perustettu vuonna 1915 ja

suuri ylpeydenaihe, neuvostoajan ihme,

sillä on tänä päivänä noin 1100 jäsentä.

traktorimme Tela-Veera.

Koneinsinöörikillan ylpeä tehtävä on tuoda kone- ja energiaopiskelijat yhteen

Maanmittarikilta Ry

ja järjestää heille oheistoimintaa niin

mk.ayy.fi

juhlien kuin opintoihin ja teollisuuteen

Maanmittarikilta on Aalto-yliopiston

liittyvien tapahtumien muodossa. Kilta

Insinööritieteiden korkeakoulun kiinteis-

myös valvoo aktiivisesti opiskelijoiden

tötalouden ja geomatiikan opiskelijoiden

etuja ja osallistuu opintojen kehittämi-

ja harrastajien yhdistys. Maanmittarikilta

seen tiiviissä yhteistyössä opetushenki-

on Suomen toiseksi vanhin kilta, joka on

lökunnan kanssa. Syksyisin kilta ottaa

perustettu jo vuonna 1901. Kiltaan kuu-

vastuullisen kopin lukuisista uusista

luu noin 400 jäsentä. Maanmittarikilta

opiskelijoista ja auttaa heitä pääsemään

on Otaniemen kiltana melko pieni, mutta

57


sitäkin aktiivisempi. Se on killoista

from; Pro BBA, Latin for “For BBA”. Later

perhein!

the program was changed into BScBA,

Kaikki uudet opiskelijat ovat alusta asti lämpimästi tervetulleita mukaan killan toimintaan: mittareiden porukassa viihtyy! Fuksikasvatus on yksi killan

but the name for Probba remained the same. All the members are entitled to participate in Probba’s activity, which includes numerous events such as the

tärkeimmistä tehtävistä. Kilta auttaa,

famous Probba Orientation Week, Grand

tukee ja ohjaa sinua ja muita fukseja

Annual ball, Career Day and many theme

eli ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

parties especially during the autumn

Kilta järjestää jäsenistölleen runsaasti

months. We are proud of our crowd and

erilaisia tapahtumia, joiden kautta on

we welcome new students every year

helppo tutustua muihin opiskelijoihin.

with a special way. The Mikkeli spirit is

Tapahtumia järjestetään tiheään ja

a unique, unforgettable experience that

monipuolisesti, joten jokaiselle löytyy

can’t be explained – you have to come

varmasti jotakin. Killan hallitus ja toi-

and see for yourself!

mihenkilöt vastaavat yhdessä tapahtumien sekä muun killan toiminnan

Puunjalostajakilta

pyörittämisestä.

www.puunjalostajakilta.fi

Lisäksi kilta valvoo maanmitta-

Puunjalostajakilta (PJK, lue PuuJiiKoo)

riopiskelijoiden etuja ja pyrkii paranta-

yhdistää puunjalostaja- ja biotuoteteek-

maan opiskelijoiden opiskelumahdolli-

kareita niin ammatillisissa kuin vapaa-

suuksia ja siirtymistä työelämään.

ajankin merkeissä. Kilta on perustettu

Maanmittaustieteiden laitos

vuonna 1945 ja täytti viime keväänä juh-

ja Maanmittarikilta muuttivat kesällä

lallisesti 66. vuotta. Killan tehtävä on tar-

2011 remontin myötä Kehä 1:n varteen

jota jäsenilleen opintojen vastapainoksi

Falconin tiloihin, jonne te kaikki olette

hengen ja ruumiin ravintoa järjestämällä

lämpimästi tervetulleita katsomaan

vuoden aikana lukuisia erilaisia tapahtu-

uusia väliaikaisia tilojamme.

mia. Killan tapahtumista vastaavat killan oma isäntä ja emäntä, jotka järjestävät

Probba Ry

monen monta hulvatonta tapahtumaa.

www.probba.org

Kilta järjestää jäsenilleen sauna ja peli-

Probba Ry is the official student or-

iltoja, sitsejä sekä myös juhlia yhteis-

ganization of Aalto University School

työssä muiden kiltojen kanssa.

of Economics, Mikkeli Campus. The orga-

Kilta tukee jäseniään myös opin-

nizarion was founded in 1989, the same

to- ja työasioissa järjestämällä infotilai-

year as the original BBA-program. This is

suuksia yhdessä osaston ja teollisuuden

also where the name Probba originates

ihmisten kanssa. Kilta toimii aktiivisesti

58


korkeakoulun suuntaan opintoasioissa

Kilta järjestää jäsenilleen yri-

tuoden esille opiskelijoiden mietteitä

tysvierailuja alan yrityksiin, reissuja

nykyisen opetuksen toimivuudesta ja

kotimaahan ja vähän pidemmällekin,

antaen ehdotuksia tulevaisuuden suun-

sekä tietenkin mahtavia bileitä ja sitsejä.

nitelmia varten.

Killan perinteisiä joka vuosi järjestet-

Kontakteja alan teollisuuteen

täviä tapahtumia ovat phuksien en-

luodaan puolestaan lukuisilla killan jär-

simmäisen viikon tapahtumien lisäksi

jestämillä excursioilla. Excursiot pyritään

1/2-Hermanni syyskuussa, pIKkujoulut

järjestämään kaikille eri alan kohteille,

ja vuosijuhla Hermanninsitsi. Kilta pyrkii

vaneritehtaasta lähtien sellutehtaan/

myös vaikuttamaan koulun suuntaan

biojalostamon kautta aina paperikoneel-

opintoihin liittyvissä asioissa ja kantaa

le ja painotaloille. Kaikista excursioista

erityisesti huolta phukseistaan.

tunnetuin on Kotimaan Pitkä, jolloin

Raksalaiset ovat perinteisesti

n. 30 hengen ryhmä matkaa viikon

tiivistä ja rentoa porukkaa ja lähes sadan

mittaisen reissun aikana Suomen halki

vuoden iästään huolimatta kilta on

matkakohteinaan alan tehtaat.

nuorekas ja vauhdikas. Usein kuuleekin

Ulkomaan excursiokohteisiin

puhuttavan ns. ”raksahengestä”, joka

pääsee tutustumaan olemalla mukana

näkyy ja kuuluu Otaniemessä etenkin

erillisessä excursio-yhdistyksen toimin-

perinteisen tunnushuudon ”Raksa jak-

nassa, joka järjestää kahden vuoden

saa!” siivittämänä.

välein noin kuukauden mittaisen matkan Etelä-Afrikkaan tai Etelä-Amerikkaan.

Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat – TOKYO

Rakennusinsinöörikilta

TOKYO ry juhlii tänä vuonna 50vuotista

ik.ayy.fi

taivaltaan taikkilaisten opiskelijoiden

Hallitsetko momentit, väännöt ja mitoi-

etuja valvovana ja taikkilaista kulttuu-

tuksen? Sytyttääkö räjäyttely, metrot

ria ylläpitävänä yhdistyksenä. TOKYO

ja moottoritiet, tai haluatko pelastaa

ylioppilaskunta perustettiin 1961 ja sen

maailman jätteiltä? Jos vastasit kyllä

yhdistyttyä 1.1.2010 Aalto-yliopiston yli-

kaikkiin tai johonkin edellä olevista

oppilaskuntaan perustettiin uusi TOKYO

kysymyksistä, Rakennusinsinöörikilta on

yhdistys. Yhdistys jatkaa taikkilaisen

sinua varten! Vuonna 1913 perustettu

opiskelijakulttuurin ja perinteiden vaali-

IK kokoaa yhteen rakenne- ja rakennus-

mista ja tukee taikkilaisten toimintaa.

ulkomaille, kuten Kiinaan, Australiaan,

tuotantotekniikan sekä yhdyskunta- ja

TOKYOn tarkoituksena on toimia

ympäristötekniikan opiskelijat. Alun pe-

Taikkia yhdistävänä yhteisönä. Yhdistys

rin killan nimi oli Insinööriklubi, ja tästä

edistää taiteen ja taideteollisuuden

juontaakin juurensa killan lyhenne IK.

alan opiskelijoiden sekä alumnien

59


kohtaamista ja edistää esimerkiksi

tällä hetkellä Arkkitehtuurin laitoksen

heidän yhteiskunnallisia, ammatilli-

tärkein viestintäkanava, toimittaa omaa

sia ja sosiaalisia pyrkimyksiä. TOKYO

Paperitukos- nimellä kulkevaa kiltaleh-

ottaa kantaa taikkilaisia koskeviin

teä, sekä pyörittää arkkitehtiopiskelijoil-

yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja toimii

le elintärkeää pahvikauppaa laitoksen

yhteistyössä taiteen, taideteollisuuden

kellarissa.

ja kulttuurin alojen ammattiyhdistysten kanssa. TOKYO järjestää kulttuuritapah-

Yksi Arkkitehtikillan erityispiirteistä on oma Maja, joka sijaitsee Sipoon Västerskogissa Särkilammen

tumia, tarjoaa tukea opiskeluun ja toimii

rannalla, eli noin 25 kilometrin päässä

edunvalvojana koulutuspoliittisissa ja

Helsingistä kohti Porvoota. Maja on tuttu

opintososiaalisissa asioissa.

myös useille muille teekkareille, sillä sen

TOKYOn järjestämiä vuosittaisia tapahtumia ovat muun muassa Suomen suurin ja tyylikkäin naamiaisjuhla Arabia

voi vuokrata AYY:n toimistosta omaan käyttöön. Wappuna arkkarit tunnistaa

Maskerad, Ystävänpäivän rusettiluistelut

maalarinvalkoisesta haalarista ja muul-

sekä design-kalenterin suunnittelukilpai-

loin tummanpuhuvasta vaatetuksesta

lu. TOKYO julkaisee myös taikkilaisten

ja marilaukusta. Juhlatilaisuuksissa

tekemää Torso – lehteä.

arkkareilla on tapana kuljettaa muka-

TOKYOn toimisto sijaitsee yhdistyksen omistaman kasvisravintola Kipsarin vieressä, Taikin kellarissa.

naan jumalattoman kokoista punaista AK:n lippua. Wähäjoulua, Arkkitehtikillan vuosijuhlaa, vietetään perinteisesti itsenäi-

Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtikilta

syyspäivän aattona 5. joulukuuta. Juhlan

ak.ayy.fi

yön tunteina Yrjönkadun uimahallissa.

Arkkitehtikilta on Aalto-yliopiston

huipentumana on silliaamiainen aamuArkkitehtikillan reilusta 300

arkkitehti- ja maisema-arkkitehtiopis-

jäsenestä nelisenkymmentä on aktiivi-

kelijoiden opiskelijajärjestö, joka toimii

sesti mukana järjestämässä tapahtumia

Aalto-yliopiston Ylioppilaskunnan

ja toimintaa, joten meininki killassa on

alaisuudessa. AK on vanha kilta, perus-

melko välitön ja lämmin. AYY:n piirissä

tettu vuonna 1908, ja tunnettu luovasta

toimivien kiltojen lisäksi AK:n tärkeim-

mielenlaadustaan.

mät yhteistyökumppanit ovat TOKYO ry

Killan tärkeimpiin tehtäviin

sekä sisarkillat Tampereella ja Oulussa.

kuuluu opiskelijoiden etujen valvomi-

Eri paikkakuntien arkkitehtikillat mm.

nen, sekä monenlaisten tapahtumien

toimittavat yhteistä Arkkitehtiopiskelija-

järjestäminen, aina yösuunnistuksesta

lehteä, järjestävät vuosittaiset AO-päivät

bileisiin ja teatterikäynteihin. Kilta

sekä kesäpäivät.

mm. ylläpitää sähköpostilistaa, joka on

60


Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

kaikenlaista orientoivaa toimintaa, joten

sik.ayy.fi

se, että vain saapuu koulun alkaessa

Sähköinsinöörikilta eli SIK on elekt-

paikalle. Killan varsinaiseksi jäseneksi

roniikan ja sähkötekniikan sekä tieto-

voi liittyä kuka tahansa AYY:n jäsen.

liikennetekniikan koulutusohjelmien

Jäsenmaksu lukukaudelle 2011–2012 on

opiskelijoiden oma kilta. Killan tarkoitus

6 euroa.

mukaan pääsemiseen riittää oikeastaan

on yhdistää em. koulutusohjelmien opiskelijoita sekä muita sähköinsinööri-

Teknologföreningen

henkisiä, herättää ja ylläpitää harrastu-

www.teknologforeningen.fi

neisuutta ammatillisiin, sivistyksellisiin

Teknologföreningen (TF) är den enda na-

ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kilta

tionen vid Aalto-universitetet. TF grun-

ajaa jäsentensä etua korkeakoulussa,

dades 1872 och har ca 750 studerande

yliopistossa ja ammatillisissa yhteisöissä

medlemmar. Nationshuset Urdsgjallar

sekä pitää yllä tervettä teekkarihenkeä.

finns i Otnäs och är svårt att missa i sin

Tämän ylevän tavoitteen toteuttamiseksi

grå betongprakt. TF:s viktigaste uppgift

kilta järjestää suuria määriä erilaisia

är att fungera som en sammanbindande

tapahtumia urheilusta yritysvierailujen

länk mellan alla studerande vid Aalto-

(eli excujen) ja akateemisten pöytäjuhli-

universitetet med intresse för svenska,

en kautta opintotapahtumiin.

även de som studerar ekonomi och

Tapahtumien lisäksi kilta tarjoaa

konst kan bli medlemmar. Som med-

jäsenilleen palveluita muun muassa

lem kan man delta i allt program som

kiltahuoneen ja elektroniikkapajan muo-

ordnas, vara med i eller grunda egna

dossa. Edellä mainittu toimii kiltalaisten

föreningar på TF, t.ex. teknologorkestern

kohtaamispaikkana korkeakoulun tilois-

Humpsvakar och Whiskyföreningen,

sa, johon kaikki ovat tervetulleita kah-

boka sportstugan i Noux och utrym-

ville luentotauoilla. Jälkimmäinen taas

men i Urdsgjallar eller använda sig av

on uusi jäsenpalvelu, jossa tarjoamme

datorerna på hyllan. TF håller också koll

elektroniikkarakentelusta kiinnostuneille

på bl.a. den svenskspråkiga phuxuppfo-

mahdollisuuden toteuttaa omia projek-

stran, studierna och informeringen vid

tejaan hieman paremmilla laitteilla ja

universitetet. På TF hittar du framtidens

tiloilla kuin mitä kotibudjettiin normaa-

vänner och kolleger och får minnen för

listi mahtuu.

livet! Mer info hittas i styrelserummet,

Killan toimintaan pääsee sisälle parhaiten saapumalla paikalle

på andra våningen i Urds. Teknologföreningen (TF), perus-

tapahtumiin tai tulemalla juttelemaan

tettu vuonna 1872, on Aalto-yliopiston

kiltalaisten kanssa esimerkiksi kiltahuo-

ainoa osakunta. TF:n jäseneksi voi liittyä

neella. Lukukauden aloitusviikolla kilta

kaikki yliopiston ruotsinkieliset opiske-

järjestää kaikille fukseille varsin paljon

lijat sekä ruotsin kielestä kiinnostuneet.

61


TF omistaa oman osakuntatalon nimeltä

päätapahtuma, myös killan ulkopuo-

Urdsgjallar missä järjestämme suurim-

lisille, on Tietokilta Ry:n vuosijuhla

man osan toiminnastamme.

Muistinnollaus joka helmikuu.

Tietokilta

Tietotekniikan talon päärakennuksen

tietokilta.fi

puoleisessa päädyssä ihan Paniikin

Tietokilta ry (TiK) on vuonna 1986 pe-

eli T-talon tietokoneluokan vieressä.

rustettu, Aalto-yliopiston Perustieteiden

Kiltahuoneella voi pelata erilaisia kon-

korkeakoulun tietotekniikan koulutusoh-

solipelejä tai laittaa tikPlaysta soimaan

jelman opiskelijoiden kilta. Tietokiltaan

hyvää tikkimusiikkia. Tietokillan kiltik-

kuuluu noin 900 opiskelijajäsentä, joista

sellä keitetään kahvin sijaan vahvasta

suurin osa opiskelee tietotekniikan

maustaan tunnettua aKhvia ja luetaan

koulutusohjelmassa. Nykyään joukos-

killan omaa lehteä, Alkorytmiä.

Tietokillan kiltahuone sijaitsee

sa on paljon vaihto-opiskelijajäseniä, jotka osallistuvat aktiivisesti killan tapahtumiin. Toiminta on monipuolista: kilta

Tuotantotalouden kilta Prodeko ry www.prodeko.org

auttaa opinnoissa, huolehtii yhteyden

Tuotantotalouden kerho PRODEKO

säilyttämisestä Tietotekniikan osastoon,

perustettiin vuonna 1966 konetekniikan

järjestää monenmoisia vapaa-ajantapah-

laitoksen tuotantotalouden opintolin-

tumia sekä tilaisuuksia yritysten kanssa

jan opiskelijoita varten. Jo varhaisessa

sekä tutustuttaa uusia opiskelijoita eli

vaiheessa Koneinsinöörikillan hallitus

phukseja teekkarielämän saloihin.

alkoi kokea prodekolaiset ongelmanuo-

Tietokiltalaiset, eli tikkiläiset‚

rina, koska “inhottava prodekolainen

käyttävät likaa ja naisia hylkiviä mustia

itsevarmuus on joissain tapauksissa

haalareita, joiden selkää koristaa valkoi-

herättänyt ihmetystä”. Sittemmin

nen @-merkki. Monet tikkiläiset kirjaavat

Tuotantotaloudesta on tullut erillinen

haalarinselkämykseen IRC-nimensä, joita

opintosuunta, kerhosta kilta ja toimin-

he useimmiten käyttävätkin toisiaan

nasta lähes ammattimaista.

puhutellessaan. Koska Tietokillan phuk-

Otaniemen pienimpiin mutta

sit saavat haalarinsa jo ensimmäisellä

tiiveimpiin lukeutuva kilta tarjoaa jäse-

kouluviikolla, heidät erottaa helposti

nilleen tapahtumia, juhlia, saunailtoja,

alkusyksyn phuksitapahtumissa.

(ulkomaan)reissuja, yritysvierailuja sekä

Ulkomaailmaan killan toiminta

kiltahuoneen, biljardipöydän, kahvia,

näkyy myös kahden suuren tapahtuman

edunvalvontaa, hyvää seuraa, uuden

myötä. Jokasyksyiset uusien phuksien

perheen ja elämän. Vuonna 2011 aloit-

järjestämän Cännärit ovat aina osal-

tavat fuksit pääsevätkin bilettämisen

listumisen arvoiset.. Toinen vuoden

ohella järjestämään killan suureellisia

62


45-vuotisjuhlia! Viime vuosina Prodeko on järjestänyt excursioita mm. Koreaan, Kiinaan ja viimeisimpänä Brasiliaan keväällä

Materiaalitekniikan laitokseen sekä huolehtii edunvalvonnasta yliopiston eri toimikunnissa ja neuvostoissa. Kiltamme on Otaniemen pie-

2011. Prodeko keräsi myös Otaniemen

nimpiä, mutta yhteishenkemme sitäkin

ainoana kiltana Aalto-yliopistolle satoja

tiiviimpi - lisäksi olemme erittäin tun-

tuhansia euroja. Onpa killalla oma

nettuja railakkuudestamme ja kovaää-

rekrytointifirmansakin…

nisyydestämme! Vuorimiehet tunnistaa kaljakorinsinisistä haalareista, joiden

Vuorimieskilta

selkää koristaa timanttiporanterää ku-

vk.ayy.fi

vaava logo.

Vuorimieskilta on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoiden yhdistys. Kilta on perustettu vuonna 1947 alun perin vuoriteollisuutta ja metallurgiaa opiskelevien ainejärjestöksi, mutta kalliotekniikan opintosuunta siirtyi rakennustekniikan osastolle vuonna 2005. Vuorimieskilta tarjoaa jäsenistölleen monipuolisesti erilaisia vapaaajanviettomahdollisuuksia, esimerkiksi saunailtoja, liikuntatapahtumia, sitsejä eli akateemisia pöytäjuhlia sekä monia muita juhlia. Jokavuotisia perinteitä ovat mm. Rapujuhlat, Pikkujoulut, Kotimaanpitkä-ekskursio sekä vapunaattona Kaljaviesti ja Vappulounas. Vuosijuhlia vietetään aina marraskuun viimeisenä perjantaina. Kansainvälisyys on ollut alusta lähtien Vuorimieskillan toiminnassa mukana etenkin ISW-ulkomaanviikkojen muodossa. Välimme teollisuuteen ovat hyvät, ja järjestämmekin paljon ekskursioita metalli- ja kaivosalan yrityksiin. Kilta hoitaa myös opiskelijoiden suhteita

63


AYY:n piiristä löydät monenmoista toimintaa! Jatka vanhaa harrastustasi tai aloi-

Harrastus- ja peliyhdistykset

ta täysin uusi, löydä samanhenkisiä ystäviä, opi ja koe! AYY:n läheisyydessä

Tästä kategoriasta kannattaa etsiä

toimii yli 150 yhdistystä, joiden toi-

toimintaa, joka voi olla oikeastaan mitä

minnan kirjo kulkee laidasta laitaan.

vain! Pelailua voi tehdä tosissaan tai

Harrastusmahdollisuuksia löytyy

pilke silmäkulmassa, harrastus voi olla

kuorolaulusta kiipeilyn ja korttipelien

hupia tai uusia taitoja opettavaa. Onko

kautta pesäpalloon ja purjehdukseen.

autot, metsästys vai saunominen sun

Jos et löydä jo olemassa olevien yhdis-

juttu, entäs viinit, tyttöverkostot tai

tysten joukosta itseäsi kiinnostavaa, voit

japanilaiset piirroselokuvat?

perustaa oman!

Ainejärjestöt

Musiikki- ja kulttuuriyhdistykset

Tutustu opintosuuntasi muihin tieteen-

Kiinnostaako opiskelijakulttuurin vaali-

harjoittajiin ja taitajiin. Ainejärjestöt jär-

minen? Harrastatko elokuvia? Vai oletko

jestävät monipuolisia, opiskelua tukevia

sittenkin enemmän kiinnostunut laula-

ja työelämään valmentavia tapahtumia ja

misesta, soittamisesta tai musiikin kuun-

voivat myös harjoittaa opintoihin liitty-

telusta? AYY:n piirissä toimii esimerkiksi

vää edunvalvontaa.

monta kuoroa ja orkesterikokoonpanoja.

Liikuntayhdistykset Kansainväliset yhdistykset Tykkäätkö joukkueessa touhuamisesta vai puurratko mieluummin yksilölajin

Kansainvälistymisestä kiinnostuneille

parissa, mutta kaipaat muita harrastajia

ja kansainvälisille opiskelijoille löytyy

jakamaan kokemuksia? Tsekkaa ihmees-

kulttuurivaihtoa edistää toimintaa.

sä löydätkö AYY:n liikuntayhdistysten

Yhdistysten lisäksi AYY:ssä toimii

laajasta kirjosta omasi, äläkä unohda

jaostoja, kuten ESN ja BEST, jotka jär-

liikuntaa opiskeluaikanasi!

jestävät myös kansainvälistä toimintaa opiskelijoille.

64


Yhteiskunnalliset yhdistykset Kiinnostaako politiikka, ympäristöasiat

Kaikki yhdistykset ja vastaukset yh-

tai yrittäjyys? AYY:n piirissä toimii erilai-

distyksiin liittyviin kysymyksiin löydät

siin yhteiskunnallisiin asioihin paneutu-

helpoiten ayy.fi:n Yhdistyksille-osiosta

neita yhdistyksiä, aktivoidu sinäkin!

tai ottamalla rohkeasti yhteyttä: jarjestoasiat@ayy.fi

Vuokraa koti!

sato.fi 65


&

T U L T U O KÖ K A SI E T E K K S Y R K U KO P M A K


Opiskelu yliopistossa

joiden kanssa ongelmien pähkäily on helpompaa ja hauskempaa. Uusien opiskelijoiden tueksi on myöskin tehty mallilukujärjestykset, joiden seuraamiHarppaus lukion penkiltä yliopistomaailmaan on suuri. Opiskelijan valinnan mahdollisuudet ja vapaudet kasvavat akateemisen vapauden myötä, mutta samalla vastuu omasta opiskelusta kasvaa huomattavasti. Kaiken uuden ja jännittävän keskelläakannattaa kuitenkin muistaa että tänne on tultu ensisijaisesti opiskelemaan. Sinun tulee asennoitua siihen että opiskelu yliopistossa on aika ajoin haastavaa ja kurssien eteen tulee tehdä töitä. Näin pitääkin olla, sillä Aalto on korkeatasoinen yliopisto, jossa vaatimustasn on korkealla. Opiskelu kannattaakin ottaa tosissaan heti alusta lähtien, sillä ensimmäisen vuoden opinnoista kiinni saaminen korreloi vahvasti opintojen sujumisen kanssa myöskin tutkinnon myöhemmissä vaiheissa. Et kuitenkaan ole yksin, joten kannattaa heti alusta asti tutustua kurssikavereihin,

nen helpottaa ensimmäisten kuukausien sekamelskasta selviämisessä. Lisätukea opintoihin saat myös omilta tutoreiltasi, koulutusohjelmasi opintotoimistosta sekä tarvittaessa kurssien luennoitsijoilta. Selvitä myös hyvissä ajoin mistä kurssi- ja koulutusohjelmakohtainen informaatio löytyy sähköisenä. Vanha sanonta ”kysyvä ei tieltä eksy” pätee myös yliopistomaailmassa. Aloittaessasi opintosi liityt mukaan yliopistoyhteisöön, joka määrää Aallon tulevaisuuden suunnan. Tässä kirjavassa joukossa yksittäinen uusi opiskelija ei ehkä saa aikaiseksi vallankumousta, mutta sinulla on silti hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omiin opintoihisi. Anna aktiivisesti palautetta (myös positiivista!) kursseista ja ota yhteyttä ainejärjestösi opintoasioista vastaaviin henkilöihin mikäli näet opinnoissa epäkohtia. Pienistä puroista syntyy suuri

67


joki, joka saattaa parantaa sinun tai

Aina kaikki ei mene putkeen,

tulevien opiskelijoiden elämää yllättävän

mutta opiskelijoilla on omat oikeutensa.

paljon.

Kursseihin liittyvissä ongelmatilanteissa Aalto-yliopisto elää tällä hetkellä

kannatta rohkeasti olla yhteydessä kurs-

murroksen aikaa. Vanhojen rakenteiden

sin henkilökuntaan tai oman opiskelija-

murtuessa avaa monialayliopistoesi-

järjestön opintoasioista vastaaviin henki-

nulle yhä enemmän mahdollisuuksiaä

löihin, jotta asiat saadaan selvitettyä.

Yliopistossa pääset olennaisesti vaikut-

Lopuksi muistutus vielä siitä

tamaan siihen mitä opiskelet, joten ota

että opiskelu on ihmisen parasta aikaa.

selvää Aallon monipuolisesta kurssitar-

Ahkera työ palkitaan ja ongelmista sel-

jonnasta ja valitse kurssisi kiinnostuk-

vitään yhdessä. Oikealla asenteella opis-

sen mukaan. Tarjolla on värikäs paletti,

kelu on sekä hauskaa että motivoivaa,

josta löytyy monialaisuutta, yritysyhteis-

joten tsemppiä tuleviin opintoihin!

työtä tai vaikkapa kansainvälisyyttä

Aalto-yliopisto - www.aalto.fi Aalto-yliopisto on tekniikan, talouden

Opiskelijat ovat tärkeä osa yhteisöä – he

ja taiteen asiantuntemukselle rakentuva

ovat mukana rakentamassa uutta yli-

uusi yliopisto, joka aloitti toimintansa

opistoa ja sen opiskelukulttuuria. Aalto-

1.1.2010. Aalto-yliopiston korkeakoulut

yliopistoon halutaan luoda aidosti avoin

– Kauppakorkeakoulu, Taideteollinen

ja innostava ilmapiiri, joka kannustaa

korkeakoulu ja neljä Tekniikan korkea-

jatkuvaan uuden oppimiseen.

koulua – ovat aloillaan Suomen arvostetuimpia ja kansainvälisesti tunnus-

Kauppakorkeakoulu

tettuja. Aalto-yliopiston tavoitteena on

econ.aalto.fi

nousta omaleimaisena kokonaisuutena

Aalto-yliopiston kauppakorkea-

maailman huippuyliopistojen joukkoon.

koulu on Suomen suurin kauppatieteel-

Aalto-yliopisto on 20 000 opiskelijan

listä tutkimusta ja opetusta harjoittava

ja 4 700 työntekijän kansainvälinen

yksikkö. Kauppakorkeakoulussa voi

asiantuntijayhteisö. Henkilöstöstä

suorittaa kauppatieteiden kandidaatin,

professoreita on noin 300. Vuonna 2010

maisterin ja tohtorin tutkinnon sekä

maisteriksi valmistui yhteensä noin 2300

filosofian tohtorin tutkinnon.

henkilöä ja tohtoriksi 180.

68


Taideteollinen korkeakoulu taik.aalto.fi Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu on muotoilun, audiovisuaalisen viestinnän, taidekasvatuksen ja taiteen kansainvälinen yliopisto, jossa voi suorittaa taiteen kandidaatin, taiteen maisterin ja taiteen tohtorin tutkinnot.

Tekniikan alan korkeakoulut Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu jakaantui neljäksi tekniikan alan korkeakouluksi 1.1.2011. Nämä uudet tekniikan korkeakoulut jatkavat TKK:n perinteitä Suomen vanhimman tekniikan yliopiston ja suomalaisen tekniikan tutkimuksen ja opetuksen uranuurtajina. Tekniikan alan korkeakoulut ovat: Insinööritieteiden korkeakoulu eng.aalto.fi Kemian tekniikan korkeakoulu chem.aalto.fi Perustieteiden korkeakoulu sci.aalto.fi Sähkötekniikan korkeakoulu elec.aalto.fi

69


Liiku . iske lusta siitä ja o kaik Syö ta ki ilo päiv i r isin t i . kevy Kips esti, arin esim kasv niin . isru jaks okaa at ty , öske nne pare llä mm in. Nau

ti op

valokuva: Harri Hjelm

ri nte

lu, ou k a e ork n k oilu e n olli uot ete en m d i a - T ollin 23v Te

ksa Al e

ulu

He

nr

0v y2

n iika n k öte hk

ko kea kor

,

ioa at m to Au

eem yst s ja

ka niik k e it

n trii Ka ea aikk lla k i e k ee l ko i tu alla tees e Usk n ä t i ää o a, m läm e uutt kin ä t et lella sta, puo o k alMui l sam en u idä p niem a a t t t O a , mu uska kele s ha ö Opis y la m

9v

a1

em –K

iika ekn t n

ea ork k n

B lu, kou

uo iot

ka niik k e tet

ia

v i 21 nss

a -K

A

Ism

0v o2

Pe

n de tei e i t rus

ko


au

Vanhojen Uusien niksinurkka Seuraavilla sivuilla viime syksynä aloittaneet opiskelijat kertovat omista kouluistaan, kokemuksistaan ja antavan kullanarvoisia vinkkejä fuksi/mursuvuottasi varten. Tervetuloa Aaltoon!

lu kou a e rk ako pp

o eak k r o

, ulu

en illin n k te

a ja iikk s y f

ka tiik a m ate

m

Älä m

rk

ri tu u h e kit

l fae Ra

21

i Ins v-

de tei tie i r ö

,A u lu o k ea ork nk

uodos ta enn akkoihmisis oletuk tä tai sia tapah lähde tumist itse ro a vaan hkeas ti koke ilemaa kokem n ja aan a Pidä la siat ngat k äsissä sen, p niin ju erheen hlimi, ystäv ien ku in kou lun suhtee Nauti n fuksiv uodes tasi, sil ainutk lä se o ertain n en asia elämä ssäsi.


Ennakko-odotukset Opintojen aloittamiseen liittyy usein monenlaisia ennakko-oletuksia, -odotuksia ja -käsityksiä muun muassa siitä, millaista opiskelu yliopistossa tulee

perusteellisemmin omia valintoja, mutta

olemaan. Asiantuntijamme kuitenkin

saahan sen näkemyksen kokemuksen-

neuvovat, että ensimmäisestä opiskelu-

kin kautta”, Katriina sanoo. ”Jos jossain

vuodesta saa eniten irti suhtautumalla

vaiheessa alkaa tuntua siltä, ettei tämä

uusiin asioihin avoimin mielin.

olekaan se minun alani, on aina mahdol-

Anssi muutti opiskelemaan

lisuus hakea jotain toista opiskelupaik-

kauppakorkeakouluun toiselta paikka-

kaa.” Katriinan ennakko-odotukset niin

kunnalta ja opinnot ovat olleen hänen

opinnoista kuin teekkarihengestä olivat

odotuksiensa mukaisia. Anssi kehottaa

positiiviset. Hän pitääkin ajatusmallista,

uusia opiskelijoita olemaan jännittämät-

jonka mukaan hän opiskelee tavallisen

tä etukäteen. Arkkitehtuurin opiskelija

koulun sijaan tiiviissä yhteisössä.

Rafaelkin neuvoo suhtautumaan alkaviin

Teekkarit yritetään monesti saa-

opintoihin ennakkoluulottomasti.

da mahtumaan nörtinomaiseen muottiin.

”Parasta on, jos suhtautuu kaikkeen

Stereotyyppisesti ajatellen esimerkiksi

avoimin mielin”, pojat neuvovat.

fysiikan ja matematiikan opiskelija

Jollekin uravalinta, ainakin tie-

mielletään juuri hiljaiseksi nörtiksi.

tyllä tasolla, on ollut itsestäänselvyys jo

Ensimmäisen vuoden opiskelija Ismo

kauan. Esimerkiksi Henry oli jo pienenä

kuitenkin kumoaa tämän väitteen: ”Totta

päättänyt, että hänestä tulee teekkari ja

on, että alalle hakeutuvat henkilöt, joilla

abivuonna oli selvää, että seuraava koulu

on hyvät lukioarvosanat fysiikasta ja

löytyy Otaniemestä, vaikka koulutus-

matematiikasta, mutta ei täällä mitään

ala ei ollut vielä täysin valikoitunut.

nörttejä silti olla.”

Automaatio- ja systeemitekniikan opin-

Aleksanteri aloitti opintonsa

tojen sisällöstä Henryllä ei ollut kouluun

unelmiensa opinahjossa pelonsekaisin

hakiessa täyttä varmuutta. ”Tiesin, että

tuntein. TaiK vaikutti koululta, joka

se on jotain robotiikkaa.” Henry nauraa.

suhtautuu vakavasti kaikkeen, mitä talon

Henryn ensimmäinen opintovuosi on su-

seinien sisällä tehdään. Hänen mukaansa

junut mukavasti ja oma ala tuntuu päivä

koulussa hommia tehdään kyllä täysillä

päivältä mielenkiintoisemmalta.

ja vakavissaan, mutta ei vakavamieli-

Katriina siirtyi opiskelemaan

sesti. ”Tai sitten se menee sillä tavalla,

biotuotetekniikkaa suoraan lukiosta.

että itse lähtee mukaan työskentelemään

Hänellä ei Henryn tavoin ollut täysin sel-

niin tosissaan, ettei sitä totisuutta enää

keää kuvaa siitä, mitä hän haluaisi tehdä.

huomaakaan!” Aleksanteri nauraa.

”Välivuosi olisi antanut aikaa miettiä

72


Opiskelu – massaluentoja vai intiimiä pienryhmätyöskentelyä?

myös toisenlaisia tapoja opiskella.

Opetusmuotoja ja -metodeja on mo-

Insinööritieteiden korkeakoulussa

nenlaisia ja opinahjosta riippuen näitä

arkkitehtuurin koulutusohjelmassa töitä

käytetään erilaisessa suhteessa.

tehdään projektimuotoisesti, ja joskus

Perinteisille massaluennoille,

prosessiin sisälle päästyään opiskelija

joilla kuunnellaan luennoitsijaa kymme-

saattaa viettää kuukaudenkin omassa

nien, tai jopa satojen muiden opiske-

kuplassaan työskennellen. Opinnoissaan

lijoiden kanssa suuressa auditoriossa,

Rafael kokee oppineensa erittäin paljon

pääsee asiantuntijoidemme mukaan

myös opiskelukavereiltaan. ”Kaikilta op-

ainakin kauppiksessa ja osassa teknil-

pii jatkuvasti. Kun näkee kymmeniä hy-

lisistä korkeakouluista. Anssi kertoo,

viä vastauksia samaan pulmaan, löytää

että kauppiksen ensimmäisen vuoden

samalla kymmeniä eri näkökulmia haas-

massaluennot muistuttavat varsin paljon

teeseen.” kertoo Rafael. Myös TaiKissa

lukio-opintoja, joskin itsenäisyyden mu-

opetus tapahtuu pääasiassa pienryhmis-

kana niin vapaus kuin vastuu kasvavat.

sä, joissa tehdään erilaisia projekteja

Massaluentoja täydennetään tekniikan

itsenäisesti, yhdessä opiskelutovereiden

korkeakoulujen puolella muun muassa

kanssa tai yritysyhteistyön kautta. Tentit

laskuharjoituksilla, joissa ryhmäkoko on

korvataan useimmiten kurssitöillä, esi-

noin 30 opiskelijan tietämillä.

merkiksi projektiportfolioilla.

Taikin muotoiluosastoltakin

Akateeminen vapaus tuo mu-

löytyy ”massaluento”, niin kutsuttu

kanaan sen, ettei kaikilla luennoilla ja

kattausryhmäprojekti. Kurssilla noin 100

kursseilla ole läsnäolopakkoa. ”Labroissa

opiskelijaa jaetaan neljään ryhmään ja

täytyy olla paikalla, mutta muuten

kaikkien tarkoituksena on suunnitella

vastuu on omissa käsissä.” kertoo

itselleen kattaus. ”Projektin lopussa ko-

Katriina kurssiensa käytänteistä. Henryn

kataan ateria, joka sitten nautitaan val-

ensimmäisen vuoden kurssit ovat olleet

mistetussa kattauksessa opettajien arvi-

yhteisiä muiden alojen kanssa ja omiin

oivien silmien alla.” kertoo Aleksanteri.

kursseihin hän pääsee käsiksi toisena

Teknillisten korkeakoulujenkaan

opiskeluvuonna. ”Laskareissa kannattaa

massaluennot eivät ole aina vain totista

kuitenkin olla paikalla, vaikka ei olisi-

pänttäämistä. ”Matematiikan kurssin

kaan pakko!” Henry vinkkaa.

kevään päätti Pitkäranta-juomapeli, jolloin luennoille saavuttiin kuohujuomien

Haastetta ja töitä yllin kyllin

kanssa ja kuohujuomaa siemailtiin aina

Oli takana sitten edelliskeväinen yli-

kun luennoitsija käyttäytyi tietyllä taval-

oppilastutkinto, armeijavuosi, muut

la”, Ismo kertoo pilke silmäkulmassa.

opinnot tai välivuosi, ovat opinnot olleet

Aallon sisään mahtuu

haastavia kaikille asiantuntijoillemme.

73


an uka an de m h inta ä L toim n ussa : AYY n siv / u n u : KY nm aike lla iske sta k i sillä u s op M ö y tasi, s m e d n, vuo erra ursu in k a ti m v u a an N sen oska elää itä k voit s a sa isin etkä taka

Tekemistä siis riittää varmasti koulutusalasta ja taustasta riippumatta. Haasteista huolimatta kaikki asiantuntijamme ovat selvinneet ensimmäisestä opiskeluvuodestaan mainiosti. Yliopistoon tullessaan asiantuntijamme olivat valmistautuneet kovaan työhön, mutta silti työmäärä on yllättänyt lähes jokaisen. Haaste syntyy lisäksi siitä, että lukiossa toimineet opiskelutavat eivät välttämättä enää toimikaan.

sosiaalisemmalla tavalla.

”Lukemista on todella paljon, ja tenttiin

Kauppakorkeakoulussa uut-

valmistautumisen tulee olla suunnitel-

ta opiskelijaa nimitetään mursuksi.

mallista.” kertoo Anssi. Opiskelun hel-

Anssin mukaan tavanomainen mursu

pottamiseksi Ismo kehottaa käyttämään

on pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva

aikaa siihen, että löytää juuri itselleen

ulospäin suuntautunut henkilö. Haastava

sopivan opiskelumetodin.

sisäänpääsy opinahjoon voi näyttäytyä hienoisena ylpistymisenä saavutukses-

Fuksin/mursun arkkityyppi

taan, joka toisaalta johtaa kunnianhimoi-

Monesti ajatellaan, että saman alan opis-

suuteen opintojen edetessä.

kelijat ovat samanlaisia. Monet asian-

Teollisen muotoilun fuksi eroaa

tuntijamme osaavatkin antaa oman alan

hieman muista taideopiskelijoista. He

opiskelijoista tarkan kuvauksen helposti.

ovat keskimääräistä Taikkilaista enem-

Biotuotetekniikan fuksi on kiltarakas,

män teknisesti suuntautuneita ja heitä

pirteä, mutta etenkin ensimmäisenä

kaikkia yhdistää loppumaton kiinnostus

syksynä täysin tietämätön. Katriinan

elinympäristön yksityiskohtiin ja ym-

mukaan heidän opiskelijaporukkansa

pärillä tapahtuvia asioita kohtaan. ”Jos

on todella yhtenäinen ja hän onkin sitä

istutaan opiskeluporukalla jossain kah-

mieltä, että koko yliopiston paras yhteis-

vilassa ja joku sanoo ääneen, että onpas

henki löytyy puunjalostuskillasta.

epäkäytännöllinen pöydänjalka, ei mui-

Ismo jakaa oman alansa fuksit kahteen arkkityyppiin:

den tarvitse edes kääntyä katsomaan, sillä kaikki ovat varmasti jo laittaneet

Hiljainen ja tunnollinen opiskeli-

saman merkille!” nauraa Aleksanteri.

ja, joka tekee työnsä itsekseen. Tällaista

”Teollinen muotoilu on enemmänkin

henkilöä näkee usein vain vilahduksilta

24/7 elämäntyyli kuin koulu”, tiivistää

luennoilla tai laskareissa.

hän.

Kilta-aktiivi, joka osallistuu tapahtumiin ja juhliin. Suorittaa opintonsa

74

Rafael kuvaa arkkitehtifuksin kärjistetysti taikkilaisen ja teekkarin


risteytykseksi, joka on hyvä piirtämään,

opiskeluvuonna tekemään. ”Ainakin

analyyttinen ajattelija ja jollain tasolla

KY-speksi on sellainen, jossa vielä jonain

perfektionisti.

vuonna haluan olla mukana”. Toisaalta

Kaikki eivät kuitenkaan osaa tai

aktiivisuus on luonut hänelle laajan so-

halua mieltää opiskelijoita samanlai-

siaalisen verkoston, josta on apua myös

siksi. Henry on sitä mieltä, ettei koko

itse opiskelussa.

aineen opiskelijakirjoa voi sulloa yhteen

Omassa fuksivuodessa on

muottiin ja hän toteaakin, että tyypillistä

Aleksanterin mukaan ollut parasta

automaatio- ja systeemitekniikan fuksia

kaiken tapahtuneen muodostama

on hankala kuvailla. ”Täällä on ihmi-

kokonaisuus. ”Olen ollut ensimmäistä

siä laidasta laitaa ja kaikki ovat täysin

vuotta Taikissa, samanaikaisesti töissä

omanlaisiaan!” hän kertoo.

Aarikalla ja vielä osallistunut aktiivisesti

Millainen on sinun pääaineesi ensimmäisen vuoden opiskelija?

Tokyo ry:n opiskelijatoimintaan. Parasta on ollut myös kokemus siitä, että minut otetaan vakavasti ja mielipidettäni arvos-

Ensimmäinen opiskeluvuosi

tetaan.” Aleksanteri tiivistää tuntemuk-

Ensimmäisen vuoden opintojen tiivi-

siaan. Fuksivuodessa Aleksanteria on

ys ja vaativuus on yllättänyt monen.

jäänyt harmittamaan se, että hän missasi

Kaikkien vuosi on haastavista opinnoista

”Master of European Design” –vaihto-oh-

huolimatta ollut paljon muutakin ja

jelman haun. ”Olkaa hereillä ensimmäi-

kokonaisuutena opintojen alkutaival on

senä vuonna, jos haluatte hakea tuohon

jäänyt mieleen ikimuistoisena. Katriinan

kahden vuoden vaihto-ohjelmaan!”

omassa fuksivuodessa on ollut parasta

Aleksanteri neuvoo tulevia muotoilun

uusiin ihmisiin tutustuminen ja omien

fukseja.

juttujen ja kaiken erilaisen löytäminen.

Parasta Henryn omassa fuksivuo-

Harmittamaan on jäänyt se, ettei hän

dessa on ollut oman killan yhteisöllisyys

päässyt osallistumaan yöjäynäkisaan

ja teekkarihenki itse koettuna. ”Tämä

vapun tienoilla. ”Myös mielenkiintoisilla

on kaiken kaikkiaan ollut elämäni paras

aamuluennoilla olisi toisinaan voinut

vuosi”, kiteyttää Henry. ”Ainoastaan

käydä ahkerammin.” Katriina toteaa.

harmittaa se, että fuksivuosi loppuu jo!”.

Anssiin omassa mursuvuodessa

Rafael on samaa mieltä ja tiivistääkin

on ollut parasta se, että kulttuurijaoston

oman fuksivuotensa parhaudeksi niin

toiminnan kautta on päässyt hyvin si-

ikään yhteisöllisyyden kokemisen.

sälle KY:n henkeen ja tutustunut uusiin

Parhaiksi seikoiksi omana

ihmisiin. ”Olin olettanut, että jengi täällä

fuksivuonna Ismo nostaa tutustumi-

olisi vieläkin kilpailuhenkisempää” Anssi

sen uusiin ihmisiin sekä vappuviikon,

muistelee. Aivan kaikkea ei aktiivi-

jolloin tapahtuu paljon ja kaikilla on

nen Anssikaan ehtinyt ensimmäisenä

hyvä mieli. ”Ensimmäisestä vuodesta on

75


jäänyt mieleen sellainen mukava yhdes-

Ensimäisenä opiskeluvuonna on paljon

sä tekemisen fiilis.” tiivistää hän. Jos

muistettavaa. Asiantuntijoidemme

jotain pitäisi muuttaa, olisi opintotaakan

mukaan ei kannata unohtaa ainakaan

keventämiseksi jonkun kurssin voinut

seuraavia asioita:

keväältä jättää pois. Katriina: tutustua ihmisiin, pitää hausMurheita, unohduksia, stressiä?

kaa ja muistaa rentoutua lukion tiukan

Omista asioista huolehtiminen on

kurinpidon jälkeen. ”Fukseille järjeste-

tärkeää, mutta liiallinen murehtiminen

tään paljon ohjelmaa, johon kannattaa

kannattaa unohtaa. Asiantuntijoidemme

jaksaa lähteä mukaan, sillä sitä kautta

mukaan ensimmäisenä opiskeluvuonna

muodostuu myös tiivis kaveriporukka.”

ei kannata murehtia ainakaan seuraavia

Aleksanteri: Unohtaa liikkumista.

asioita:

”Liikkumalla 3kertaa viikossa 30 minuuttia kerralla parannat työtehoa 30 %.”

Katriina: vaikka saisikin tentistä huo-

Ismo: unohtaa opiskella, mutta myös pi-

noimman arvosanan tai vaikka hylätyn.

tää kivaa. ”Ei haittaa, vaikka välillä joku

”Se on täysin normaalia”

laskari jäisikin tekemättä.”

Anssi: asunnon saamisesta. ”Kodin löy-

Henry: unohtaa vapaa-aikaa. ”Ei kannata

täminen saattaa olla varsinkin ulkopaik-

unohtua kirjojen ääreen vain opintopis-

kakuntalaisena hankalaa, mutta kyllä

teet mielessä”.

kaikki lopulta järjestyy”.

Rafael: unohtaa elämää. ”Pidä langat kä-

Aleksanteri: ajan rajallisuudesta.

sissä ja löydä hyvä tasapaino. Ole avoin

”Myöskään siitä, että murehtii liikaa, ei

kaikelle, ja torju ja arvostele vasta sen

kannata murehtia, sillä murehtimaan

jälkeen, kun olet itse kokeillut.”

tulee joka tapauksessa!” Ismo: murehtia opintojen aloittamista. ”Vaikka kurssit ovat haastavia ja työtä on paljon, selviää niistä varmasti, kun ryhtyy rohkeasti toimeen.” Henry: murehtia, etteikö pääsisi joukkoon mukaan. ”Täällä on avoin fiilis ja kavereita löytää varmasti” Rafael: murehtia epäonnistumisia. ”Ensimmäisenä vuonna opetellaan tekemään jotain täysin uutta. Tärkeintä on keskittyä omaan juttuun omin motiivein.”

76

ku a jos jo Kysy ain uri sitä t ovat ju O IS , ä ä ei ole epäilytt ymyksiä miä kys h y T . si ja n k varte kniik a piskelute o a m hdä o te Löydä attaa itä kann tö ä tt e in eikä va muista, aikana, in s s r u myös k ttiä nen ten juuri en kelu ja än opis distämä h y le a e Opett idä kiva ika ja p a a a p va


Varaa reilusti aikaa etenkin ensimm äisen s yksyn aktivite eteille Opiske le yhde ssä ystä kanssa vien , sillä o n muka v ampi puurta a kuin yksin. Uskalla aina ky syä apu vanhem a milta o piskelijo ita tai tutoreil tasi

Asiantuntijamme listaavat myös tapahtumia/seikkoja joita ei missään nimessä kannata missata ensimmäisenä opiskeluvuonna: Katriina: Fuksiviikkoa ja vappua. ”Proffailtoihin kannattaan myös ehdottomasti osallistua, mikäli niitä järjestetään, sillä sitä kautta saa helposti tietoa myös muista pääaineista.”

Stressiä aiheuttavia tilanteita riit-

Anssi: Mursujaisia, jotka alkavat klo

tää opintojen alkutaipaleella.

06 aamulla ja kestävät seuraavat 24

Asiantuntijamme neuvovat olemaan

tuntia. Lisäksi kannatta ehdottomasti

stressaamatta muun muassa seuraavista

osallistua silliksille ja vapun tapahtu-

seikoista:

miin. Aleksanteri: Kesätyön hakemista. ”Hereillä pitää olla jo syksyllä ja kan-

Katriina: stressata siitä, opiskeleeko

nattaa pyrkiä ensisijaisesti oman alan

omaa alaa. ”Myöhemmin ehtii vielä

töihin, sillä niiden avulla oppii vieläkin

miettiä omia valintoja ja tarvittaessa

enemmän kuin koulussa.”

tehdä uusia. Kamalia kurssejakin tulee

Henry: Vappua kokonaisuutena. ”Vappu

varmasti ensimmäisenä vuonna olemaan,

fuksivuonna on varmasti hieman erilai-

mutta niistäkään ei tarvitse stressata.”

nen kun myöhemmin. Älä päästä tätä

Henry: Stressata jos kurssit eivät mene

ainutlaatuista kokemusta ohitsesi!”

ensimmäisellä kerralla läpi. ”Kaikki tulee

Ismo: Kiltojen järjestämiä tapahtu-

jossain vaiheessa saamaan nollia, mutta

mia, joissa tutustuu hyvin uusiin

se ei haittaa. Aina voi yrittää uudelleen!”

opiskelukavereihin.

Henry

Rafael: Yhdessäoloa muiden opiskelijoi-

Rafael: stressata, vaikkei kaikki aina heti

den kanssa.

onnistuisi. ”huolehdi omasta työstäsi omalla tavallasi.” Rafael

Näiden neuvojen ja vinkkien myötä

Ismo: stressata tenteistä. ”Kurssien aika-

ensimmäisen vuoden asiantuntijamme

na kannattaa tehdä töitä, jottei tenttiin

saattelevat sinut fuksi/mursuvuoteesi

valmistautuminen jää pelkästään muuta-

ja mielenkiintoiseen yliopistomaailmaan

man illan lukemisen varaan.”

ja -yhteisöön. Tästä se lähtee, opiskelu, joka on elämäsi parasta aikaa!

77


ARABIA

1. Taideteollinen Korkeakoulu 2. AYY:n palvelupiste 3. Kipsari 4. Kyn채&paperi 5. Kirkasto 6. Posti 7. Pop&Jazz- konservatorio 8. Kauppakeskus Arabia

Ratikkapys채kki Bussipys채kki K채velytie


OTANIEMI

Rennot 1. AYY:n keskustoimisto 2. Design Factory 3. Dipoli 4. Otahalli 5. Ayy:n palvelupiste 6. Ostoskeskus 7. Teknologföreningen (TF) 8. Rantasauna 9. Servin mökki, Jämeräntaival 4 10. Kappeli Viralliset 11. Päärakennus 12. Rakennus- ja ympäristötekniikka 13. Teknillinen fysiikka 14. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka 15. Sähkötekniikka

16. Kirjanpito- ja maksuliikennepalvelu 17. Maarintalo 18. Konetekniikka 1 19. Konetekniikka 2 20. Konetekniikka 3 21. Konetekniikka 4 22. Tila- ja turvallisuusasiat 23. Tietotekniikka 24. Tuotantotalous 25. Meritekniikka 26. Vesilaboratorio 27. Micronova 28. Innopoli 29. Innopoli 2 30. Kirjasto 31. Kemian tekniikka 32. Materiaalitekniikka

33. Puunjalostustekniikka 1 34. Puunjalostustekniikka 2 35. Valtion teknillinen tutkimuskeskus 36. Arkkitehtuuri (paja) Bussipysäkki Kävelytie


TÖÖLÖ

Kauppakorkeakoulu 1. Päärakennus 2. Chydenia-rakennus 3. Arkadia-rakennus 4. Kirjasto eli Helecon-tietokeskus 5. KY ry 6. Hanken 7. Kampin keskus 8. Tennispalatsi 9. Eduskuntatalo 10.Nykytaiteen museo Kiasma 11. Rautatieasema 12. Ateneumin taidemuseo

M

Ratikkapysäkki Metro Rautatie Kävelytie


82


AYY- Sanakirja FTMK: Fuksitoimikunta. Vastaa teknillisten alojen uusien opiskelijoiden fuksikasvatuksesta. Fuksi: Ensimmäisen vuoden opiskelija Aalto-Liike: AYY:n liikunta-asioiden kanssa työskentelevä vapaaehtoisryhmä

teknillisillä aloilla. Halloped a.k.a. hallinnon opiskelijaedus-

Aate: AYY:n audiovisuaalinen media,

taja: Henkilö, joka edustaa opiskelijoita

joka seuraa, uutisoi ja tuottaa ohjelmia

yliopiston hallintoelimissä.

AYY:ssa ja Aalto-yliopistossa tapahtuvista, opiskelijoita koskettavista ajankohtaisista asioista. Aava a.k.a. Aalto-yhteisötoimikunta: Vastaa aaltolaisille järjestettävistä tapahtumista ja toiminnasta.

ITMK: ISOhenkilötoimikunta. Vastaa ISOhenkilöjen, eli teknillisten korkeakoulujen tutoreiden koulutuksesta ja hauskuuttamisesta. ISO a.k.a. ISOhenkilö: Teknillisten korkeakoulujen uusia opiskelijoita ohjaava

Aino: AYY:n oma aikakausilehti, joka

henkilö. Tunnetaan muissa korkeakou-

ilmestyy seitsemän kertaa vuodessa.

luissa useimmin nimellä tutor.

Alakertsi: Juhlatila KY-talon alakerrassa.

Itäinen satamakaupunki: Helsinki

Arabia Masquerade: TOKYO ry:n

Jäynä: Huumorimielessä tehty harmiton

järjestämät Suomen suurimmat

kepponen, jonka tarkoituksena on haus-

naamiaisjuhlat.

kuuttaa tekijöitään mutta myös ennen

Aura: AYY:n yrityssuhteiden kanssa työskentelevä vapaaehtoisryhmä. AYY: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. Edari a.k.a. edustajisto: Ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, joka koostuu 45stä jäsenestä.

kaikkea jäynäyksen kohteeksi joutuvaa tahoa. Jäynä ei koskaan saa aiheuttaa mielipahaa tai aineellista vahinkoa. Kilta: Yhden tai useamman teknillisen alan opiskelijoiden ainejärjestö. Kipsari: TOKYO ry:n lounasravintola, joka sijaitsee taideteollisen

Filiaali: Haaraosasto. Aalto-yliopistolla

korkeakoulun kellarikerroksessa

on pääkampusten lisäksi filiaa-

Arabianrannassa, Helsingissä.

lit Vaasassa, Porissa, Lahdessa ja Mikkelissä.

83


KUJ a.k.a. KY ry:n kulttuurijaosto: tunnetaan haalarien kauluksista, mursujaisista ja KY:n silliksistä

Sitsit: Akateeminen pöytäjuhla Smökki a.k.a. Servin Mökki: AYY:n omistama tila Otaniemessä, jota voi vuokrata

Kylteri: Kauppatieteiden opiskelija

esimerkiksi isojen sitsien järjestämiseen

KY-talo: Kyltereiden sydän pohjoisella

SYL: Suomen ylioppilaskuntien liitto

rautatienkadulla Helsingissä. Lukkari: Laulunjohtaja sitseillä.

Teekkari: Teknillisten alojen opiskelija TJ a.k.a. Teekkarijaosto: Ylläpitää ja vaa-

Lämppäri: AYY:n keskustoi-

lii teekkarikulttuuria AYY:ssa, järjestää

misto Otaniemessä osoitteessa

mm. Lakinlaskijaiset ja myöntää teekka-

Lämpömiehenkuja 2.

rilakin käyttöluvat.

MoA: Master of Arts. Taiteen maiste-

Toast: Laulunjohtaja sitseillä.

reiden lopputyönäyttely ripauksella tekniikkaa, taloutta ja puhetta. Mursu: Ensimmäisen vuoden opiskelija kauppakorkeakoulussa.

Tutor: Uusia opiskelijoita ohjaava henkilö Täffä: Aalto-yliopiston ruotsinkielisen osakunnan, Teknologföreningenin

Nesu: a.k.a. Nordiska ekonomie stu-

omistama lounas- ja tilausravintola, joka

derandes union järjestää sitsejä ja

sijaitsee Otaniemessä.

tapahtumia

Unisport: Helsingin ja Aalto-yliopiston

Noppa: Nimitys, jota opiskelijat käyttä-

yhteinen erillinen laitos, joka tarjoaa

vät opintopisteestä.

vuoden 2011 syksystä alkaen moni-

OLL: Opiskelijoiden liikuntaliitto Palvelupiste: Opiskelijan tukikohta, joka auttaa mm. opiskelijakorttia tai AYY:n asuntoja koskevissa kysymyksissä SELL Student Games 2012: kaikille maailman korkeakouluopiskelijoille avoin monilajinen rento opiskelijaliikuntatapahtuma. Tapahtuma järjestetään Espoon Otaniemessä 17.-20.5.2012.

84

puoliset liikunta- ja hyvinvointipalvelut molempien yliopistojen opiskelijoille ja henkilökunnall Viestinnän ryhmä X: AYY:n viestintäasioihin keskittyvä vapaaehtoisryhmä Yläkertsi: Tapahtumatila KY-talon kolmannessa kerroksessa.


TEKin tarjoamista eduista ja palveluista hyödyt jo opiskeluaikana. Opiskelijalle jäsenyys on maksuton. Kannattaa liittyä! ZZZWHNĬ

ayy_opas_2011.indd 1

20.5.2011 14.51

Uuden opiskelijan opas 2011  

AYY:n uuden opiskelijan opas, joka on lähetetty opiskelijoille ennen opintojen alkua.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you