Nyhetsbroschyr Psykologi inför HT2018

Page 1

PSYKOLOGI

Nyheter för din litteraturlista inför HT 2018

BESTÄLL PROVEXEMPLAR STUDENTLITTERATUR.SE

LARS-GUNNAR LUNDH & ARTUR NILSSON

PSYKOLOGIN SOM VETENSKAP Den första boken på svenska Dynamiska korttidsterapier

Destruktivt ledarskap Hur uppkommer det? Vilka effekter får det? Vad kan man göra åt det?


LARS-GUNNAR LUNDH & ARTUR NILSSON

TEORI OCH METOD FÖR ALLA PSYKOLOGIN SOM VETENSKAP fyller en lucka inom kurslitteraturen. Det tycker de båda författarna Lars-Gunnar Lundh och Artur Nilsson, vars bok belönats med Kurslitteraturprisets hederspris.

”Det vi gör annorlunda i vår bok är kopplingen till psykologi”

– Även den som tänkt arbeta som kliniker är involverad i en kunskapsprocess som i vissa avseenden liknar vetenskaplig forskning. Här är det också viktigt med ett vetenskapligt förhållningssätt, säger Lars-Gunnar Lundh. Artur Nilsson håller med, och tillägger: – När man läst denna bok tror jag att man förhåller sig mer kritiskt generellt. Det är relevant för alla som är medborgare i en demokrati där vetenskap har hög status.

– Jag har undervisat i vetenskapsteori i mer än 30 år och har alltid haft svårt att hitta litteratur som kopplar samman psykologi och vetenskapsteori på ett bra sätt. Så jag har ofta skrivit egna kompendier och använt dem i stället, säger Lars-Gunnar Lundh, professor i psykologi vid Lunds universitet. Han anser att den litteratur i vetenskapsteori som finns ofta är alldeles för abstrakt. – I den här boken har vi försökt fylla ut den luckan genom att levandegöra abstrakta resonemang med konkreta exempel från psykologin. Medförfattaren Artur Nilsson, som är doktor i psykologi och knuten till flera universitet och högskolor, har även han mångårig erfarenhet av att undervisa i vetenskapsteori och forskningsmetodik med bristande kurslitteratur: – De bästa böckerna inom vetenskapsteori fokuserar på naturvetenskap. De böcker som har fokus på samhällsvetenskap eller psykologi är ofta polemiska och selektiva. Det vi gör annorlunda i vår bok är kopplingen till psykologi och att vi har försökt göra en balanserad, bred genomgång. Vetenskapsteori och forskningsmetodik behandlas vanligtvis som separata ämnen, men författarna har valt att kombinera båda i samma bok. De tänker sig att Psykologin som vetenskap är en grundbok, men att de mer fördjupande delarna också har en plats på högre nivåer. Alla som läser psykologi kan ha nytta av den. 2

LARS-GUNNAR LUNDH är professor i klinisk psykologi vid Lunds universitet och har bedrivit forskning kring bland annat ångest, insomni, självskadebeteende, perfektionism och mindfulness. ARTUR NILSSON har en doktorsexamen i psykologi från Lunds universitet. Han har forskat om bland annat världsåskådning, personlighet och moralpsykologi. Foto: Anders Andersson


BESTÄLL PROVEXEMPLAR STUDENTLITTERATUR.SE

NYHET

PRISBELÖNT

MÅNGA SPÄNNANDE NYHETER LARS-GUNNAR LUNDH ARTUR NILSSON

PSYKOLOGIN SOM VETENSKAP Vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska grunder Boken ger en bred belysning av traditionell och modern vetenskapsteori samt av forskningsmetodik, både kvantitativ och kvalitativ. Den sammanfattar även den kritiska diskussion som finns kring generella problem inom dagens vetenskap samt de problem som är specifika för psykologin. Författarnas ambition är att ge en balanserad, ickepolemisk, pluralistisk bild av olika idétraditioner och metoder – och dessas betydelse för psykologin som vetenskap – så att läsaren själv kan ta ställning till dem. Psykologin som vetenskap är användbar som grundbok på kurser i vetenskapsteori och forskningsmetodik. Samtidigt innehåller den avsnitt rörande mer avancerade vetenskapsteoretiska diskussioner vilket gör att den även lämpar sig för studier på högre nivåer. I boken ges förslag på hur olika avsnitt kan kombineras i kurser på skilda nivåer och med olika inriktningar. 352 s | 2018 | Art.nr 38285 | ISBN 9789144096599

Här presenteras den senaste utgivningen inom psykologi. Blir du nyfiken kan du beställa provexemplar på studentlitteratur.se. Har du frågor eller en bokidé får du gärna kontakta mig. SUSANNA MAGNUSSON Förläggare Psykologi Fil.dr 046-31 22 05 susanna.magnusson@studentlitteratur.se


SIGMUND KARTERUD

MENTALISERINGSBASERAD GRUPPTERAPI

UNGDOMAR OCH PSYKISK OHÄLSA VERONIKA KÉRI – MARIA WIWE

MENTALISERING OCH PSYKISK OHÄLSA HOS UNGDOMAR Mentaliseringsbaserad terapi är en av få evidensbaserade behandlingsmetoder för svåra psykiska tillstånd hos ungdomar. Behandlingen bygger på kunskap från neuropsykologi, utvecklingspsykologi, anknytningsteori och social kognition. Detta är den första svenska boken om mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar. Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar riktar sig till studenter såväl som till erfarna kliniker som möter ungdomar med psykisk ohälsa i sitt arbete. Nybörjaren får en gedigen genomgång av behandlingsmodellen och interventioner som är direkt tillämpbara i arbetet. De som redan har kunskap om mentaliseringsbaserad terapi får en fördjupning av sin kunskap i linje med den senaste forskningen. Läsaren ges en fördjupad förståelse för hur psykisk ohälsa utvecklas hos ungdomar och hur mentaliseringsperspektivet kan underlätta vid bedömning, diagnostisering och ställningstagande till behandling. Boken ger också handfasta råd för hur man kan arbeta med några av de svåraste situationerna man kan ställas inför som behandlare i arbetet med ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Fördjupande fakta och konkreta råd varvas med kliniska exempel för att läsaren ska kunna tillämpa teorin och interventionerna direkt i sitt kliniska arbete. Under fliken Extramaterial erbjuds även flera verktyg för att ytterligare underlätta i arbetet. 296 s | 2017 | Art.nr 39517 | ISBN 9789144117744

VERONIKA KÉRI är psykolog och har startat ett MBT-team inom psykiatrin. MARIA WIWE är psykolog, psykoterapeut samt den enda ackrediterade MBT-A handledaren i Sverige. De har tillsammans startat en kurs i mentaliseringsbaserad terapi vid Uppsala universitet. 4

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har vunnit internationellt erkännande som en effektiv behandling för personer med borderline personlighetsstörning. Sigmund Karteruds Mentaliseringsbaserad gruppterapi är den första boken som enbart avhandlar MBT-G, och utgör därmed ett värdefullt och unikt bidrag till litteraturen om mentalisering. Boken avhandlar teorin bakom mentalisering och borderline personlighetsstörning – i synnerhet dess evolutionära rötter – och den mentaliseringsbaserade terapins struktur. Huvuddelen av boken beskriver grundprinciperna för MBT-G och tillhandahåller verktyg och metoder för att hjälpa terapeuter att stå fast vid principerna på ett professionellt sätt. Översättare: Öyvind Vågen

328 s | 2017 | Art.nr 39494 ISBN 9789144117409

JAN REIDAR STIEGLER

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI – att förstå och förändra känslor Våra emotioner är centrala för vårt sätt att fungera och prestera. Om vi är emotionellt instabila får vi svårigheter att hantera såväl utbildning och yrkesliv som vardagsliv och sociala relationer. Emotionsfokuserad terapi handlar om emotioner i ett psykoterapeutiskt perspektiv. Emotionernas generella betydelse för människan förklaras, men också hur man genom emotionsfokuserad terapi kan återupprätta emotionernas värdefulla funktion. Emotionsfokuserad terapi är förankrad i en stark forskningstradition och räknas i dag som en evidensbaserad metod i behandlingen av en rad olika tillstånd. Översättare: Gustaf Berglund och Solveig Halvorsen Kåven

304 s | 2016 | Art.nr 39187 ISBN 9789144111803


DAVID SHEMMINGS YVONNE SHEMMINGS

DESORGANISERAD ANKNYTNING

272 s | 2017 | Art.nr 37423 ISBN 9789144090184

Denna bok ger en uttömmande och lättillgänglig beskrivning av desorganiserad anknytning. Den redogör för själva fenomenet, hur det kan identifieras, dess nyckelfaktorer samt neurobiologiska, biokemiska och genetiska förklaringar. Faktorer som bidrar till desorganiserad anknytning, såsom olösta förluster och trauman samt omvårdnadspersoners beteende, tas upp. Översättare: Karin Larsson Wentz

NYHET

ANNELI SVENSSON

HATRELATERADE TRAUMAN – bemötande, stöd och behandling

172 s | 2017 | Art.nr 39095 ISBN 9789144110684

Hatrelaterade trauman är den första boken i Sverige och Skandinavien med inriktning mot bemötandet, stödet och den psykologiska behandlingen av personer utsatta för hat i alla dess former, från vardagshändelser till grova brott. I boken fokuseras främst de hatutsatta minoritetsgrupperna, men den synliggör även förövarna. Boken tar sitt ursprung i arbetet med dessa personer inom skolvärlden, kriminalvården, socialtjänsten, RFSL och i egen praktik.

SUSANNA RINGSKOG VAGNHAMMAR DANUTA WASSERMAN

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJÄLVMORDSRISK

Andra upplagan 112 s | 2017 | Art.nr 33756 ISBN 9789144113005

NY UPPLAGA

Varje år inträffar ca 1 500 självmord i Sverige – ungefär tre gånger så många som omkommer i trafiken. Om man lär sig att vara uppmärksam på de tecken som ingår i en självmordsprocess, så kan man också i tid bryta den negativa utvecklingen och rädda liv. Första hjälpen vid självmordsrisk ger baskunskaper om sådana tecken och enkla, konkreta råd för att förhindra självmord. Denna reviderade och uppdaterade andra utgåva vänder sig till personal som i sitt arbete möter människor i kris.

DEN FÖRSTA BOKEN PÅ SVENSKA VIOLA ARGUS-ZIVALJIC

DYNAMISKA KORTTIDSTERAPIER En introduktion Dynamiska korttidsterapier – En introduktion är den första boken i sitt slag på svenska. I boken skildras den mer än hundraåriga utvecklingen inom området och skälen till att de dynamiska korttidsterapierna växte fram. Därpå beskrivs och jämförs de modeller som utvecklades av pionjärerna David Malan, Peter Sifneos, James Mann och Habib Davanloo. Motsvarande presentation ges av de nutida frontfigurerna Patricia Coughlin, Barbara Milrod, Diana Fosha och Leigh McCullough. I korthet berörs de vanligaste teknikerna, men även andra varianter av dynamisk korttidsterapi omnämns. Det forskningsstöd som finns inom fältet presenteras, från de klassiska fallstudierna till dagens evidensbaserade metoder. Bokens teori, kliniska exempel och handfasta råd vänder sig till både noviser inom dynamiska korttidsterapier och till erfarna utövare för överblick och i undervisningssyfte. 150 s | 2018 | Art.nr 39704 | ISBN 9789144121161

VIOLA ARGUS-ZIVALJIC är leg. psykolog som under många år har arbetat kliniskt med dynamiska korttidsterapier. Hon har också många års erfarenhet av handledning och undervisning i ämnet.

5


KARIN HUGELIUS – JAN TAPANI

KRISHANTERING I PRAKTIKEN

NYHET

SENASTE LEDARSKAPSFORSKNINGEN MARIA FORS BRANDEBO M.FL.

DESTRUKTIVT LEDARSKAP Hur uppkommer det? Vilka effekter får det? Vad kan man göra åt det? Boken beskriver vad destruktivt ledarskap innebär, vilka beteenden som anses vara destruktiva ledarbeteenden och vad som kan orsaka att ledare använder sig av destruktiva ledarbeteenden. Boken redovisar även för konsekvenserna av negativt ledarskap. Hur påverkar denna typ av ledarskap medarbetarna och organisationen? Och vad kan man göra åt det? Destruktivt ledarskap riktar sig främst till studenter i samhällsoch beteendevetenskapliga ämnen vid universitet och högskolor men också till ledare, chefer och medarbetare som vill få förståelse för negativa aspekter av ledarskapet och dess inverkan på andra. Boken vänder sig även till personer som arbetar med ledarskap, såsom personalvetare, HR-specialister och ledarskapskonsulter. 152 s | 2018 | Art.nr 39453 | ISBN 9789144116525

MARIA FORS BRANDEBO är fil.dr i psykologi och arbetar som forskare vid Försvarshögskolans Ledarskapscentrum. SOFIA NILSSON är fil.dr i pedagogik och arbetar som forskare vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum. GERRY LARSSON är är leg. psykolog och professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan. Han är också adjungerad professor i stresspsykologi vid Høgskolen i Innlandet, Norge.

6

En kris kan bokstavligt talat vända upp och ner på såväl hela samhällen som på de drabbade personernas tillvaro. Krishantering i praktiken ger kunskap, stöd och konkreta verktyg för att hantera krisens alla faser. Den berättar inte bara om vad man ska göra, utan också hur olika insatser bör genomföras. Baserad på forskning från en mängd olika områden i kombination med praktiska erfarenheter ges konkreta råd kring hur man skapar struktur, effektivitet och uthållighet i en krisorganisation, och hur man förmedlar krisstöd till människor i svåra situationer.

248 s | 2017 | Art.nr 39471 ISBN 9789144116952

MAGNUS BROLIN M.FL.

KRISHANTERING I ARBETSLIVET Varför reagerar människor så olika på allvarliga händelser? Hur bemöter vi bäst de krisdrabbade, deras chefer och kollegor, och när fungerar olika insatser bäst? Boken är den första i Sverige som på ett lättillgängligt sätt förenar krispsykologiska perspektiv med organisation och ledarskap. Författarna beskriver teoretisk bakgrund, refererar till modern forskning och hämtar exempel från omfattande egen erfarenhet.

Andra upplagan 304 s | 2016 | Art.nr 33941 ISBN 9789144108155

ANN ENANDER MARCUS BÖRJESSON (RED.)

RUSTAD FÖR RISK Riskpsykologi för militärer och insatsorganisationer I denna antologi presenteras och diskuteras svårigheterna med att agera i en riskfylld verksamhet utifrån ett brett spektrum av teoretiska perspektiv. Genomgående teman i boken är vikten av att finna balansen mellan att våga och att tänka efter, att skapa god sammanhållning men bibehålla kritisk vaksamhet och att anpassa ledarskapet till situationens krav. Utifrån exempel från svensk och internationell forskning och praktik ger boken en inblick i vad det innebär att förbereda för och genomföra svåra insatser, att ”rusta för risk”.

234 s | 2017 | Art.nr 39300 ISBN 9789144113838


SVEN INGMAR ANDERSSON

HÄLSOPSYKOLOGI

Andra upplagan 296 s | 2018 | Art.nr 33485 ISBN 9789144120935

NY UPPLAGA

Hälsopsykologi är ett ungt och dynamiskt kunskapsområde som är relevant för vår förståelse av i stort sett alla hälso- och sjukdomsrelaterade frågor. Boken tar bland annat upp följande moment: • Hälsa och sjukdom • Vad är hälsopsykologi? • Modeller för hälsa och hälsobeteende • Stress, coping och hälsa • Livskvalitet och hälsa • Levnadsvanor och hälsa • Hälsa och samhälle Hälsopsykologi är en revidering av tidigare utgivna Hälsa och psykologi (Studentlitteratur 2009). Nyskrivna avsnitt handlar bland annat om nudging, optimism/pessimism, tobaksbruk, riskbruk av alkohol samt migration och hälsa.

NYHET

ATT LEVA VÄL DAN STIWNE (RED.)

METTE K.F. KREIS M.FL. (RED.)

PSYKOPATI

216 s | 2016 | Art.nr 37168 ISBN 9789144086071

Psykopati har i dagligt tal kommit att förknippas med människor som begår kallblodiga och fasansfulla handlingar som till exempel seriemord, terrorattacker och bedrägerier i miljonklassen. I den här boken söker vi oss bort från alla sensationsskildringar och ger en professionell men samtidigt lättillgänglig introduktion till psykopati – vad är det och vad kan vi göra åt det? Boken är skriven och redigerad av experter på psykopati med anknytning till Skandinavien. Översättare: Ulrika Junker Miranda

ÅSA ERIKSSON KNUT STURIDSSON (RED.)

KLINISK FORENSISK PSYKOLOGI

282 s | 2017 | Art.nr 39325 ISBN 9789144114491

Klinisk forensisk psykologi handlar om tillämpningar av psykologi inom det forensiska fältet. I boken följer vi lagöverträdarens väg genom rättskedjan, från brott till verkställighet och behandling. Boken handlar bland annat om gärningsmannaprofilering, polisförhandlingens psykologi, förhörspsykologi, psykopati och behandling av kriminalitet. En översikt över kriminalvård, ungdomsvård och rättspsykiatri, samt de lagar som reglerar olika verksamheter inom klinisk forensisk psykologi presenteras. Etiska och juridiska aspekter av klinisk forensisk psykologi behandlas.

EXISTENS OCH PSYKISK HÄLSA – om hur liv och levnad förhåller sig till hälsa och ohälsa I vår tid breder den psykiska ohälsan ut sig och i debatten om dess uppkomst, vidmakthållande och bot så intar den existentiella ståndpunkten en central roll; hur vi utformar våra liv och hur vi väljer att leva i vardagen har betydelse för vårt psykiska välbefinnande. Lever man inte väl, så mår man inte bra. Men vad är det att leva väl i vår tid? Hur formar man sitt eget öde? Vad ligger utanför vår direkta kontroll och är sådant som vi bara kan förhålla oss till? I denna antologi reflekterar nio erfarna forskare och terapeuter över ämnet Existens och psyksik hälsa. Här ryms frågor om vårt förhållande till våra kroppar, till andra människor, till svåra barndomsupplevelser, till andliga frågor, till kriser, sorg och död. Antologin rymmer också kritiska perspektiv på tidens ”diagnostiska kultur” och på de behandlingsalternativ som är förhärskande inom den psykiatriska vården. Några av bidragen visar också på existentiella alternativ till denna vård. ”Det är inte lätt att leva väl men det är, oftast, möjligt” – så kunde bokens motto formuleras. Existens och psykisk hälsa vänder sig till alla som intresserar sig för förhållandet mellan livsstil och psykisk hälsa – särskilt existentiell hälsa – såsom psykologer, socionomer och psykoterapeuter. Men det är också en bok för alla som vill nå en djupare förståelse av centrala livsfrågor. 232 s | 2018 | Art.nr 39762 | ISBN 9789144122106

DAN STIWNE är leg. psykolog och psykoterapeut, fil.dr och docent i klinisk psykologi. Bokens övriga författare är LENNART BELFRAGE, BO BLÅVARG, ANDERS DRÆBY, JONNA HJERTSTRÖM LAPPALAINEN, CARINA HÅKANSSON, TOMAS KUMLIN, ELISABETH SERRANDER och PETER STRANG.

7


MATS DANIELSSON

INTRODUKTION TILL TEKNISK PSYKOLOGI

NYHET

VI MÄRKLIGA MÄNNISKOR HENRIK HØGH-OLESEN M.FL. (RED.)

MODERN PERSONLIGHETSPSYKOLOGI Vem är jag? Och vem är du? Varför tänker, handlar och känner vi som vi gör? Vilka krafter driver oss? Och hur fria är vi att välja vilka vi vill vara? Vad är det som gör oss unika och ger oss vår personliga karaktär? Hur stort inflytande har våra gener? Och vad betyder ett starkt individualistiskt och konkurrenspräglat samhälle för personlighetsutvecklingen? Personlighetspsykologin är full av frågor och svar. I Modern personlighetspsykologi får du en bred helhetssyn på och förståelse för forskningsfältets många teorier med hjälp av en modell som visar: • personlighetens besittande sida (biologi och evolution) • personlighetens görande sida (motiv, mål, behov och handling) • personlighetens skapande sida (kultur, samhälle, relationer och berättelser). Boken bygger på såväl klassiska som nyare teorier samt på den senaste internationella forskningen inom personlighetspsykologin. Modern personlighetspsykologi är lämplig både som kurslitteratur inom psykologiämnet och som kompetensutveckling för den yrkesverksamma psykologen, socionomen, läkaren, sjuksköterskan eller läraren. Med sin lättillgängliga stil och sina intresseväckande exempel är det också en bok för en bredare läsekrets – Modern personlighetspsykologi är en bok för alla som är nyfikna på att veta varför vi gör som vi gör. Översättare: Solveig Halvorsen Kåven & Gustaf Berglund 472 s | 2017 | Art.nr 39511 | ISBN 9789144117577

8

Den moderna människans miljö genomsyras av alltmer avancerade tekniska system, både på arbetsplatsen och i vardagslivet. För att göra tekniken säker och lätt att använda krävs kunskaper om människans kapacitet och begränsningar. Den här boken ger en översikt över den tekniska psykologins problemområden och redogör för grunderna i kognitiv psykologi med relevans för individens samspel med tekniska system. Exemplifieringar hämtas från ett brett spektrum av system och produkter, från personbilar till processoperatörens kontrollrum.

268 s | 2016 | Art.nr 38881 ISBN 9789144105925

LARS KARLSSON

PSYKOLOGINS GRUNDER Psykologins grunder är en grundläggande lärobok i psykologi, indelad i fem delar: • Psykologins historia och de psykologiska perspektiven • Neuropsykologi och kognitionspsykologi • Utveckling, motivation, personlighet och intelligens • Psykiska påfrestningar, avvikelser och sjukdomar • Socialpsykologi

Sjätte upplagan 762 s | 2017 | Art.nr 6242 ISBN 9789144115931

NY UPPLAGA

Den sjätte upplagan är uppdaterad med aktuella forskningsresultat och har utökats och kompletterats i några delar, bl.a. avsnittet om minne.

MARGOT BENGTSSON

FEMINISM OCH PSYKOLOGI I Feminism och psykologi beskrivs den teoretiska utveckling som skett inom feministisk och genusrelaterad psykologi under de senaste decennierna. Särskilt undersöks hur socialkonstruktivistiska och postmoderna idéer har påverkat psykologin och genuspsykologin. Fokus ligger dels på relationell psykodynamisk psykologi och terapi och dels på kritisk socialpsykologi. Författaren påvisar möjligheterna till ett tredimensionellt perspektiv inom psykologin i allmänhet och inom genuspsykologin i synnerhet. Detta innebär att studera individer med hänsyn till tid, plats och person i en specifik situation och att därefter följa dessa individer i ett långtidsperspektiv.

337 s | 2017 | Art.nr 39017 ISBN 9789144108971


STEPHEN VON TETZCHNER

UTVECKLINGSPSYKOLOGI

Andra upplagan 720 s | 2016 | Art.nr 31215 ISBN 9789144060781

Utvecklingspsykologi är den svenska versionen av den andra utgåvan av det norska standardverket om utvecklingspsykologi. Den här utgåvan inkluderar den omfattande nya kunskap som har tillkommit under 2000-talet inom området. En annan viktig skillnad är att utvecklingspsykologiska aspekter avseende vuxna behandlas. Boken visar den moderna utvecklingspsykologins bredd och introducerar läsaren till tänkandet kring ämnet. En grundläggande utgångspunkt är att barns och vuxnas förmågor och egenskaper inte är färdiga eller förutbestämda, utan ett resultat av komplex samverkan mellan biologiska och miljömässiga faktorer över tid. Översättare: Inger Lindelöf

ANNE VIBEKE FLEISCHER KÄTE FROM

EXEKUTIVA FUNKTIONER HOS BARN OCH UNGA

216 s | 2016 | Art.nr 39214 ISBN 9789144112268

I Exekutiva funktioner hos barn och unga presenterar Fleischer och From begreppet ur ett utvecklingsperspektiv. Hur de exekutiva funktionerna kan observeras, utredas och behandlas, likaså vilka pedagogiska möjligheter och interventioner som finns för pedagogisk personal och föräldrar.
 De exekutiva funktionerna är i högsta grad uppträningsbara och ju tidigare insatser görs, desto bättre. Översättare: Anita Erlandsson

THOMAS E. BROWN

ETT NYTT SÄTT ATT SE PÅ ADHD HOS BARN OCH VUXNA Brister i exekutiva funktioner

240 s | 2016 | Art.nr 38900 ISBN 9789144106205

Boken behandlar frågor som: Varför har personer med adhd lätt för att fokusera på vissa uppgifter men mycket svårt för att fokusera på andra uppgifter som de förstår är viktiga? Hur skiljer sig hjärnans utveckling och funktion hos personer med adhd från den hos andra? På vilka vis förändras svårigheter kopplade till adhd under barndomen, uppväxten och vuxenlivet? Vad finns det för behandlingsalternativ? Översättare: Inger Lindelöf

NY UPPLAGA

REVIDERAD GRUNDBOK KATHLEEN G NADEAU M.FL.

FLICKOR MED ADHD Femton år efter den första utgåvan av den här boken fortsätter flickor med adhd att bli feldiagnostiserade och missförstådda. Den forskning som har bedrivits sedan dess har bekräftat både de kliniska observationer som beskrevs i den första utgåvan och behovet av korrekt diagnostisering och behandling av flickor med adhd. Den här reviderade upplagan innehåller samma slags praktiska, lösningsfokuserade råd som har varit till så stor hjälp för oräkneliga föräldrar, lärare och professionella yrkesutövare för att hjälpa flickor med adhd till ett bra liv. Här behandlas också viktig forskning om samtidigt förekommande tillstånd som depressiva syndrom, brister i de exekutiva funktionerna, ätstörningar och andra riskbeteenden. Boken innehåller uppdaterade checklistor för förskolan, låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet, och en adhd-självskattningsskala för flickor. Flickor med adhd vänder sig till alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter barn och ungdomar med svårigheter att strukturera tillvaron och hantera problem i skola och umgänge. Översättare: Cecilia Falk Andra upplagan 324 s | 2018 | Art.nr 7835 | ISBN 9789144118864

KATHLEEN G NADEAU är klinisk psykolog och arbetar med barn och ungdomar med adhd vid sin klinik i Maryland. Hon skriver även böcker och artiklar samt anordnar kurser om adhd. ELLEN B. LITTMAN, forskare och klinisk psykolog, har mångårig erfarenhet av diagnostik och behandling av barn och vuxna med adhd. PATRICIA O. QUINN är barnläkare i Washington DC och specialist inom behandling av uppmärksamhetsstörningar och inlärningssvårigheter hos barn.

9


LIRIA ORTIZ KATARINA ÖDMAN FÄLDT

MOTIVERANDE SAMTAL I GRUPP

NYHET

ATT MÖTA TRAUMA SOPHIE ARNÖ

BARN PÅ FLYKT Modernt krisstöd och traumamedvetet möte

Motiverande samtal (MI) är en väl spridd metod och många har arbetat med MI individuellt i olika typer av förändringsarbete. Motiverande samtal (MI) kan bedrivas både enskilt och i grupp. Motiverande samtal i grupp är den första boken på svenska som beskriver hur man bedriver motiverande samtal i grupp. I boken visas hur gruppen kan bidra positivt till medlemmarnas förändringsprocess. Boken innehåller också en mängd konkreta råd till samtalsledare, samt en omfattande manual för MI i grupp.

208 s | 2018 | Art.nr 39125 ISBN 9789144110998

NYHET

LIRIA ORTIZ är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare, utbildningskonsult, föreläsare och författare. KATARINA ÖDMAN FÄLDT är beteendevetare/kriminolog. Hon har också genomgått en basutbildning i psykoterapeutisk metod med inriktning KBT (kognitiv beteendeterapi) och PDT (psykodynamisk terapi).

Tvåhundrafemtio människor kliver i land på en strand i Grekland. En irakisk kvinna faller på knä och ber till Allah medan barnen står tysta och sammanbitna bredvid. Hennes händer darrar. Utanför järnvägsstationen Ostiense i Rom väntar en 16-årig pojke på att en frivilligorganisation ska påbörja kvällens matutdelning. På v ­ ägen från Afghanistan har han varit med om mer förnedring än han trodde var möjligt. Men han fortsätter ändå att hoppas. I Sverige, på en flyktingförläggning i den jämtländska skogen, ­försöker två unga syrier leka sig in i det nya landet, samtidigt som de kämpar med svåra minnen, förluster och sysslolöshet. Vad händer med människor som upplevt kris och trauma? Och hur kan vi möta dem? Sophie Arnö tar med oss på en unik resa från svenska transit­ boenden till Jordaniens flyktingläger, Italiens provisoriska ­bosättningar och Greklands stränder, där hon möter en lång rad ­modiga och beslutsamma människor på väg, mitt i steget. Genom barnens egna berättelser tillsammans med modern ­psykologisk teori och forskning om krisstöd och trauma, ger den här boken en berörande och fördjupad bild av vad som händer med unga på flykt – och med oss som möter dem.. 208 s | 2018 | Art.nr 39446 | ISBN 9789144116549

SOPHIE ARNÖ är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med särskilt intresse för stress och trauma. Hon är även journalist och har de senaste tio åren arbetat som chefredaktör för Rädda Barnens tidning Barn, parallellt med sin kliniska verksamhet.

10

ROBERT J COPLAN KATHLEEN MORITZ RUDASILL

BLYGA SKOLBARN Blyga skolbarn, den första boken om blyga barn som är specifikt skriven för undervisande lärare, ger en omfattande och lättillgänglig guide till allt lärare behöver veta om blyga barn. Den tar bland annat upp hur blyghet utvecklas i barndomen och de unika utmaningar som blyga barn ställs inför i skolmiljön. Boken presenterar också allmänna strategier och specifika tekniker för hur man kan underlätta för blyga barn att fungera socialt och känslomässigt i skolan och därmed också lyckas bättre i skolarbetet. Utifrån den senaste utbildnings- och utvecklingspsykologiska forskningen presenteras metoder för att skapa trygga och inkluderande lärandemiljöer som hjälper blyga barn att frodas. Översättare: Öyvind Vågen

176 s | 2017 | Art.nr 39414 ISBN 9789144115580


RIYADH AL-BALDAWI

FAMILJEN I EXIL Flyktingfamiljer i en interkulturell och psykosocial kontext

310 s | 2017 | Art.nr 38978 ISBN 9789144108629

Människor som flyr och försöker att anpassa sig till nya förhållanden i andra länder möter många komplexa situationer. Fokus i den här boken ligger på de prövningar som möter familjer från Mellanöstern under flykten och vid deras försök att anpassa sig i det nya landet. Syftet med Familjen i exil är att beskriva vilka faktorer som påverkar familjerna i den här processen och hur man kan hjälpa dem att komma vidare.

BJÖRN NILSSON ANNA-KARIN WALDEMARSON

KOMMUNIKATION Samspel mellan människor

Fjärde upplagan 168 s | 2016 | Art.nr 3136 ISBN 9789144110660

Den här boken tar bland annat upp grundläggande kommunikationsteori, social varseblivning, icke-verbal kommunikation, svåra samtal, konflikthantering, interkulturell kommunikation samt genusaspekter på kommunikation. Både praktiska och teoretiska exempel ges. I denna fjärde omarbetade upplaga har texten i sin helhet reviderats och uppdaterats, och nya kapitel om icke-verbal kommunikation, lyssnande, professionella samtal i arbetslivet och interkulturell kommunikation har tillkommit.

BEN BENJAMIN M.FL.

KLAR KOMMUNIKATION – SAVI

280 s | 2015 | Art.nr 37418 ISBN 9789144090283

Klar kommunikation – SAVI ger dig strategier och praktiska verktyg för att hantera de sex vanligaste – och svåraste – samtalsfällorna (”ja, men”, tanke­läsningar, katastrofförutsägelser, frågefällor, gnällspiraler och beskyllningar). Varje kapitel guidar dig genom en trestegsprocess – bli medveten, agera, träna – där du ersätter destruktiva samtals­vanor med mer konstruktiva sådana. Översättare: Karin Larsson Wentz

VAD ÄR KULTURELL PSYKOLOGI? AGNES BOTOND

KULTURELL PSYKOLOGI Den västerländska psykologin har till stor del baserats på experiment gjorda med vita, unga studenter eller värnpliktiga från medelklassen i USA. Inom kulturell psykologi, som är ett relativt nytt fält men med gamla anor, skärskådas den akademiska psykologins allmängiltighet. Blicken riktas mot psykologiska aspekter av kulturella olikheter och den konstruktiva hanteringen av dessa. Kulturell psykologi är den första svenska läroboken i ämnet. Boken består av tre delar. Del 1 introducerar ämnet, presenterar grundbegreppen, skissar en historisk bakgrund till fältet och beskriver forskningsfältets metoder. Del 2 redovisar forskningsresultat från de många psykologiska och socialpsykologiska studier där man funnit kulturella variationer i människans psykologiska fungerande. Del 3 handlar om kliniska psykologers arbete och redogör med hjälp av befintlig forskning, samt utifrån författarens kliniska erfarenhet, för hur kulturella faktorer kan påverka möten mellan klient och psykolog i utrednings- och behandlingssammanhang. Farorna med att såväl underskatta som överskatta kulturella skillnader belyses på ett nyanserat sätt. 330 s | 2017 | Art.nr 38882 | ISBN 9789144105932

AGNES BOTOND är leg. psykolog samt specialist i klinisk psykologi. Hon föddes i Ungern och har en doktorsgrad i pedagogik samt är utbildad lärare i historia, ungerska och franska i sitt hemland. I Sverige har hon bland annat arbetat som högskolelärare och som psykolog inom vuxenpsykiatri, beroendevård och geriatrisk verksamhet. För närvarande arbetar hon som psykolog med privata klienter och är även sedan många år en anlitad föreläsare inom ämnet kulturell psykologi. 11


AXEL CHIPUMBU HAVELIUS (RED.)

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE

NYHET

ARBETA LÅGAFFEKTIVT MED SKOLFRÅNVARO MARIA BÜHLER M.FL.

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE OCH PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem i våra skolor. Att försöka förstå och komma tillrätta med fenomenet problematisk skolfrånvaro är en angelägen uppgift för alla som befinner sig i närheten av barn och unga. Den här boken presenterar hur man kan förstå problematisk skolfrånvaro utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro utgår från att det är förhållningssättet och miljön runt eleverna med problematisk skolfrånvaro som behöver förändras. I boken ges alternativa förklaringsmodeller till vad som kan ligga bakom problematisk skolfrånvaro. Därefter presenteras hur man praktiskt kan arbeta lågaffektivt och förebyggande med kartläggningar och handlingsplaner. I bokens avslutande del ges många konkreta verktyg och tips på hur man i skolan kan arbeta för att göra skolan tillgänglig – för alla. Det är en nödvändig bok om vi ska lyfta oss från att problematisera och behandla elever, och istället skapa en skola som elever väljer att gå till. Alla elever. Bo Hejlskov Elvén 160 s | 2018 | Art.nr 39657 | ISBN 9789144120409

MARIA BÜHLER är leg. psykolog/specialist i neuropsykologi. ANNELIE KARLSSON är utbildad lärare, specialpedagog och rektor med mångårig erfarenhet från skola, särskola och högskola. TERÉSE ÖSTERHOLM är leg. psykolog och har god erfarenhet av förebyggande och främjande arbete i skolan.

12

Lågaffektivt bemötande har visat sig vara framgångsrikt i hanterandet av konflikter och beteendeproblem. I denna bok presenteras lågaffektivt bemötande utifrån en mängd olika verksamheter och infallsvinklar. Författarna visar hur det lågaffektiva bemötandet är användbart inom såväl förskola och skola som när man arbetar med traumatiserade barn och unga och inom psykiatrisk vård. Den lågaffektiva metoden har utvecklats i Sverige av leg. psykolog Bo Hejlskov Elvén som även är en av författarna till boken.

197 s | 2016 | Art.nr 39324 ISBN 9789144114385

RICHARD NELSON-JONES

GRUNDLÄGGANDE SAMTALSMETODIK – en handbok för hjälpare Grundläggande samtalsmetodik är en rik kunskapskälla, såväl för nybörjaren som för den som redan har en hel del erfarenhet av samtalskontakter. I denna nya och reviderade utgåva av Grundläggande samtalsmetodik presenteras precis som tidigare ett brett spektrum av färdigheter som utgör själva basen för den som hjälper och stödjer andra människor genom samtal. Varje färdighet belyses med exempel, och läsaren kan med hjälp av övningar i slutet av varje kapitel träna och utveckla de olika färdigheterna. Översättare: Gun ZetterströmLarkander

Andra upplagan 264 s | 2017 | Art.nr 32099 ISBN 9789144117393

NY UPPLAGA

INGRID LJUNGGREN

STÖDSAMTAL OCH STÖDTERAPI Denna bok operationaliserar och konkretiserar begrepp som hjälper oss att förstå vad skickliga stödsamtalsledare och stödterapeuter gör, hur de gör det och varför. Därmed synliggörs professionella stödsamtal och stödterapi som det kvalificerade arbete det faktiskt är. Både stödsamtalet och stödterapin ges en teoretisk ram men presenteras också med konkreta exempel. Såväl det gemensamma som skillnaderna mellan de båda stödformerna tydliggörs.

180 s | 2017 | Art.nr 38975 ISBN 9789144108063


NIKLAS TÖRNEKE

METAFORER – från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg I de flesta modeller för psykoterapi antas användning av metaforer vara ett viktigt verktyg. Men hur och när ska behandlare ta till metaforiska uttryck, om det ska göras? Med vilket syfte i så fall? Och finns det någon vetenskaplig grund för antagandet att metaforanvändning är centralt i psykoterapi? Boken ger svar på dessa frågor. Svaren hämtas från såväl modern lingvistik och inlärningsteori som från psykoterapiforskning. Boken innehåller också en stor mängd konkreta exempel.

216 s | 2016 | Art.nr 39215 ISBN 9789144112244

NY UPPLAGA

HANDBOK FÖR KLINIKER

JOHANNA EKDAHL

SEXUALITET OCH SEXUELLA PROBLEM Bedömning och behandling enligt KBT Sexualitet och sexuella problem presenterar sexualitet och sexuell hälsa utifrån ett biopsykosocialt perspektiv, med särskilt fokus på hur psykologiska modeller kan hjälpa oss att förstå och förklara sexuella svårig­heter och beteenden. Boken ger konkreta förslag på hur behandlare kan samtala med hjälpsökande runt sexuella frågor. Som första bok på svenska visar den hur kognitiv beteendeterapi (KBT) kan användas vid bedömning och behandling av ett antal olika sexuella problem.

NICLAS ALMÉN

STRESS- OCH UTMATTNINGSPROBLEM 360 s | 2017 | Art.nr 39384 ISBN 9789144115375

LIV HÖK

Detta är en handbok om hur stress- och utmattningsproblem kan analyseras och interveneras. Författaren redovisar en mängd problemområden och metoder samt introducerar läsaren i området stress och i kognitiv beteendeterapi (KBT). Många exempel och illustrativa modeller beskriver hur olika stressrelaterade problem kan utlösas och vidmakthållas. Utifrån dessa ges förslag på hur problemen kan interveneras genom olika metoder och arbetssätt. Innehållets bredd i kombination med många fördjupningar gör att boken är relevant vid psykisk ohälsa i allmänhet och stress- och utmattningsproblem i synnerhet. Boken vänder sig till yrkesgrupper som arbetar med utredning, prevention, behandling och rehabilitering av stressoch utmattningsproblem, t.ex. psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, läkare och socionomer samt till universitets- och högskolestuderande inom dessa områden. Boken kan också vara användbar för personer som själva har stress- och utmattningsproblem.

ROLLANALYS OCH COACHNING Den som går in i en organisation får en roll, en position med plikter och ansvar, knuten till sig. Oavsett organisationens uppgift har varje roll­ tagare sin egen inre bild av hur den egna organisationen fungerar, vilken verksamhet som sker där och vad som förväntas. I Rollanalys och coachning presenteras flera konkreta verktyg och modeller för organisations-/rollanalytiskt informerad coachning av såväl en enskild individ som en grupp eller ett större system. Boken är en vägledning för både den som står i begrepp att ta ett coachande uppdrag och för den som själv är i behov av coachning.

Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder

Andra upplagan 568 s | 2017 | Art.nr 31252 | ISBN 9789144083674

176 s | 2016 | Art.nr 37326 ISBN 9789144088501

NICLAS ALMÉN är psykolog och specialist i klinisk psykologi samt psykoterapeut med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT). Han arbetar som lärare vid Mittuniversitetet, Campus Östersund, och driver dessutom en egen verksamhet som kliniker, handledare och utbildare.

13


EBBA SVERNE ARVILL M.FL.

ETIK OCH JURIDIK – för psykologer och psykoterapeuter Denna uppskattade klassiker föreligger nu i sin sjunde upplaga och är kompletterad med avsnitt som behandlar bland annat den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. 
 Författarna går grundligt igenom de sekretess- och journalföringsfrågor som berör psykologer och psykoterapeuter.

ENKÄTMETODIK MARIKA WENEMARK

ENKÄTMETODIK MED RESPONDENTEN I FOKUS Den här boken vänder sig till alla som ska planera studier och konstruera frågor så att svaren blir rättvisande och användbara. Den är ett stöd och en inspiration för enkätstudier som genomsyras av god kommunikation och gott samarbete med respondenterna istället för fler påminnelser och övertalning. Sådana studier bidrar till att öka förtroendet för enkätstudier och till ett långsiktigt hållbart undersökningsklimat. Enkätmetodik med respondenten i fokus går igenom alla delar av enkätundersökningen, från planering till hantering av datafiler. Särskilt behandlas hur man skapar motivation hos respondenten att svara och hur man upprätthåller god etik. Läsaren ges också praktiska exempel på hur enkätfrågor kan testas, förfinas och förbättras, till exempel med kognitiva intervjuer. Kunskap från internationell forskning kombineras med svensk tradition och kontext. 280 s | 2017 | Art.nr 38297 | ISBN 9789144096414

”DETTA ÄR EN MODERN, VÄLSKRIVEN OCH PRAKTISKT ANVÄNDBAR BOK MED ETT NYTT OCH SPÄNNANDE PERSPEKTIV PÅ RESPONDENTEN.” Annette Sjöberg (ur recension i BTJ-häftet nr 19/2017)

MARIKA WENEMARK, är verksam som forskare och lärare inom enkätmetodik vid Linköpings universitet och på Region Östergötland. Hon har lång erfarenhet av enkätstudier inom offentlig verksamhet och forskning. Marika håller uppskattade föreläsningar, kurser och workshops där deltagarna arbetar med sina egna enkätfrågor.

14

Sjunde upplagan 376 s | 2017 | Art.nr 32714 ISBN 9789144118727

NY UPPLAGA

ULLA-BRITT SELANDER HÅKAN NYMAN

PSYKOLOGUTLÅTANDEN OCH INTYG Författarna visar hur utlåtanden kan anpassas till olika frågeställningar, klienter och sammanhang samt ger exempel på hur psykologen kan organisera ett utlåtande så att det blir lätt för läsaren att orientera sig. Boken ger också anvisningar för hur man använder ett klart och tydligt språk och hur man formulerar sig så att begripligheten och läsbarheten maximeras. Avslutningsvis återges och kommenteras några fullständiga utlåtanden från olika typer av verksamheter, i syfte att tydliggöra hur innehåll och andra aspekter kan anpassas till verksamhetsspecifika krav.

Tredje upplagan 128 s | 2017 | Art.nr 32905 | ISBN 9789144120201

NY UPPLAGA

CARL MARTIN ALLWOOD MARTIN G ERIKSON

GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI för psykologi och andra beteendevetenskaper Vad är vetenskap? Denna bok presenterar olika perspektiv på vetenskap och vetenskapliga förhållningssätt och förmedlar på ett lättförståeligt sätt en realistisk bild av vetenskap och forskning inom beteendevetenskap, med tyngdpunkt på psykologi. I denna nya upplaga av boken har texten både breddats och fördjupats. Bland annat har diskussionen om vetenskapens sociala och kulturella kopplingar utvecklats, likaså kopplingen mellan vetenskapsteori och forskningsmetod.

Andra upplagan 218 s | 2017 | Art.nr 32929 ISBN 9789144114156

NY UPPLAGA


HUGO HESSER GERHARD ANDERSSON

INTRODUKTION TILL METAANALYS OCH SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER

170 s | 2015 | Art.nr 39093 ISBN 9789144110158

Introduktion till metaanalys och systematiska översikter beskriver på ett enkelt sätt de mest vanligt förekommande metoderna inom området. Målsättningen med boken är att läsaren ska få tillämpbara kunskaper för att på egen hand kunna göra en systematisk litteraturöversikt med metaanalys och dessutom få kunskap om metodernas möjligheter och begränsningar. Praktisk vägledning med konkreta exempel och tillämpningar ges.

GÖRAN DJURFELDT M.FL.

STATISTISK VERKTYGSLÅDA 1 – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder Statistisk verktygslåda 1 innehåller en introduktion till statistikpaketet SPSS. Varje kapitel avslutas med anvisningar för hur de genomgångna momenten genomförs i SPSS 24, samt övningsuppgifter kopplade till autentiska forskningsdatabaser. Boken behandlar såväl den konkreta och hantverksorienterade empiriska analysen som den teoretiska förståelsen för de kvantitativa metoderna.

Tredje upplagan 482 s | 2018 | Art.nr 31013 ISBN 9789144121017

NY UPPLAGA DIGITALA VERKTYG

LILJA CAJVERT ANDERS KJELLBERG PATRIK SÖRQVIST

EXPERIMENTELL METODIK FÖR BETEENDEVETARE

Andra upplagan 320 s | 2015 | Art.nr 34081 ISBN 9789144109039

Experimentell metodik för beteendevetare ger läsaren kunskap om hur experiment kan och bör utformas. Den ger nödvändiga teoretiska kunskaper, men fyller också ett allmänbildande syfte där läsaren lär sig att identifiera svagheterna i forskning som presenteras i dagstidningar och andra medier. Denna andra upplaga har i flera delar utökats med det ”kritiska ögat” i åtanke. Vidare har ett kapitel om resultattolkning tillkommit.

HANNE KATRINE KROGSTRUP M.FL.

248 s | 2017 | Art.nr 39481 ISBN 9789144117140

STUDENTHANDLEDNING under verksamhetsförlagd utbildning Denna bok är en blandning av lärobok och handbok. Här beskrivs bland annat VFU-handledarens och studentens roll, uppgift och ansvar. Den innehåller verktyg och modeller för hur VFU-handledare kan hjälpa studenten att reflektera över sitt arbete, att koppla det praktiska arbetet till olika teorier och hur studenten kan begreppsliggöra sitt arbete. Här kan VFU-handledare lätt slå upp och läsa om det som för stunden är aktuellt.

174 s | 2016 | Art.nr 38876 ISBN 9789144106038

MARTIN G. ERIKSON

UTVÄRDERINGSMODELLEN

REFERERA REFLEKTERANDE

Det utvärderas som aldrig förr i både offentlig och privat sektor och det finns ett otal utvärderingsmodeller. I denna informativa introduktionsbok går Hanne Kathrine Krogstrup igenom ett stort urval av dessa modeller med rikliga hänvisningar till forskningen i ämnet. Boken beskriver, bedömer och ger en översikt över en rad utvärderingsperspektiv och utvärderingsmodeller. Översättare: Staffan Johansson, från danskan

Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna Att referera är ett hantverk som kräver eftertanke, både vad gäller hur man förhåller sig till vad andra skriver och hur man själv skriver. Denna andra upplaga av boken ger en detaljerad genomgång av hur man skriver formellt korrekta referenser enligt den modell som kallas APA-systemet, där boken utgår ifrån 6:e upplagan av den manual som ges ut av American Psychological Association. APA-systemet återfinns också inom andra ämnen än psykologi, som exempelvis pedagogik och vårdvetenskap.

Andra upplagan 112 s | 2015 | Art.nr 32935 ISBN 9789144068879

15


LARS SVEDBERG

GRUPPSYKOLOGI Om grupper, organisationer och ledarskap

NYHET

KONKRET FÖRÄNDRINGSARBETE ANNA RUSSBERG – JANNIS ANGELIS

PISKA ELLER MOROT? Change Management för hållbara beteendeförändringar Förändrings- och förbättringsarbeten i företag och organisationer lever sällan upp till förväntningarna. Det som saknas är oftast en väl underbyggd kunskap om nödvändiga beteendeförändringar, hos både chefer och personal. I Piska eller morot? Change Management för hållbara beteendeförändringar beskrivs hur nödvändiga förändringsarbeten blir enkla att genomföra och hur personalen blir motiverad. Detta är en lättillgänglig bok, skriven på vetenskaplig grund, som utifrån ett ledningsperspektiv beskriver vad beteendeförändringar innebär och hur de ska genomföras, 200 s | 2018 | Art.nr 39701 | ISBN 9789144121178

ANNA RUSSBERG är KBT-psykolog, entreprenör och konsult med en omfattande erfarenhet av förbättringsarbete och Change Management, både i Europa och i Mellanöstern. Hon har bland annat haft ledningsuppdrag med ansvar för förändringsarbete i Saudiarabien och driver ett tillverkningsföretag i Iran som tillverkar hjälpmedel för funktionsnedsatta. JANNIS ANGELIS är docent i industriell ekonomi vid KTH och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning med inriktning mot verksamhetsledning, konkurrensfördelar och tjänstedesign. Han har vunnit flera internationella priser och utmärkelser för sin forskning och undervisning och är bland annat Country Champion for Teaching Excellence vid Oxford University.

16

Grupper lever i människan och människan lever i grupper. Inom såväl offentliga som privata organisationer har vi i vår tid en stark (och ibland överoptimistisk) tro på ”gruppen” och dess möjligheter. I boken ges en systematisk genomgång av olika teoribildningar inom gruppsykologi och ledarskapsteori. Författaren flätar samman aktuell kunskap från psykologi, pedagogik, ledarskaps- och organisationsteori i en diskussion kring de möjligheter och dilemman som grupper, organisationer och deras ledare ställs inför. Denna sjätte upplaga har förutom en omfattande bearbetning och uppdatering även kompletterats med nyare material.

Sjätte upplagan 340 s | 2016 | Art.nr 6459 ISBN 9789144111261

BJÖRN NILSSON

SAMSPEL I GRUPP Introduktion till gruppdynamik När människor ska samarbeta i grupp kan olikheter i personlighet, bakgrund och erfarenheter leda till konflikter och ineffektivitet. I boken behandlas gruppers uppbyggnad eller struktur (till exempel mål, social identitet, normer, roller och ledarskap) och olika grupprocesser som beslutsfattande, kommunikation och konflikthantering. I denna andra upplaga har texten omarbetats i grunden och nya kapitel har tillkommit, till exempel om ledarskap och om kollektivt beteende.

Andra upplagan 188 s | 2016 | Art.nr 32141 ISBN 9789144110103

GEIR KAUFMANN ASTRID KAUFMANN

PSYKOLOGI I ORGANISATION OCH LEDNING Psykologi i organisation och ledning ger en bred och grundlig intro­­duktion till organisations- och ledarskapspsykologi. I denna upplaga har författarna byggt vidare på de innehållsmässiga och pedagogiska grepp som har gjort boken till det mest använda introduktionsverket i organisationsbeteende i Skandinavien. Innehållet har vidareutvecklats och uppdaterats så att det ger en representativ bild av dagens kunskap inom fältet. Översättare: Per Larson

Fjärde upplagan 590 s | 2016 | Art.nr 6606 ISBN 9789144111582


241 s | 2016 | Art.nr 38690 ISBN 9789144103235

STEFAN BLOMBERG

PER-OLOF MICHEL (RED.)

MOBBNING PÅ JOBBET

PSYKOTRAUMATOLOGI

– uttryck och åtgärder

Nya allvarliga händelser drabbar kontinuerligt människor runt om i världen och även i vårt land. Det gör att ämnet psykotraumatologi ständigt är aktuellt och som följd av att kunskapsmängden inom området har ökat under senare år har det blivit nödvändigt att sammanfatta det psykotraumatologiska fältet på nytt. I denna omarbetade och utökade upplaga har författarna behållit utgångspunkten med det psykiska traumat sett ur ett historiskt och socialt sammanhang, grundat på ett holistiskt synsätt

Vad är egentligen mobbning och vad skiljer det från vanliga konflikter? Hur påverkas de utsatta? Hur ska mobbning bäst hanteras på en arbetsplats och hur kan samhället motverka mobbning? Baserat på den senaste forskningen och utifrån stor egen erfarenhet av att möta utsatta människor besvarar författaren ingående dessa frågor. Varje kapitel inleds med utförliga fallbeskrivningar som levandegör de olika perspektiv som lyfts fram.

Tredje upplagan 272 s | 2018 | Art.nr 7286 ISBN 9789144119939

NY UPPLAGA

ROLF GRANÉR – SIMON GRANÉR

Andra upplagan 275 s | 2016 | Art.nr 3734 ISBN 9789144113241

PERSONALGRUPPENS PSYKOLOGI

EMILIE KINGE

Denna omarbetade och utvidgade upplaga av Personalgruppens psykologi ger en grundläggande översikt över de psyko­logiska processer som kännetecknar en personalgrupp. Enkelt och lättillgängligt presenteras teorier och begrepp som kan fungera som redskap för att förstå arbetslagets och samarbetets psykologiska villkor. Teori varvas med praktiska övningar och resonemang kring hur samarbetsproblem och konflikter kan förebyggas och bearbetas.

– den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter

CECILIE CORNETT KLAUS BAKDAL

BEFRIA SAMTALET Grundbok i professionella samtal

240 s | 2015 | Art.nr 38864 ISBN 9789144105901

Boken beskriver hur professionella samtalsutövare kan ta ansvar för samtalets uppbyggnad och liv genom att hålla blicken stadigt fäst vid det väsentliga: ett meningsfullt professionellt möte som ska ha en verkan. Detta är en grundbok som presenterar ett helt nytt sätt att betrakta samtalspraxis, men den kan också användas som ett uppslagsverk. Befria samtalet passar alla som vill skapa verkningsfulla och smidiga professionella samtal – chefer, studenter, lärare eller andra yrkesutövare – oavsett bransch eller sektor. Översättare: Urban Jürgensen

BARNSAMTAL

Barnsamtal handlar om hur vi kan använda en samvaro och samtalsform som grundar sig på bejakande och empati, och hur dessa värden gynnar kontakten med barnet. Författaren visar hur man praktiskt och metodiskt kan sätta igång med och genomföra barnsamtal och ger många exempel på barns tankar och upplevelser av sin situation. Översättare: Inger Lindelöf

Andra upplagan 224 s | 2018 | Art.nr 32864 ISBN 9789144120911

NY UPPLAGA

STEPHEN ROLLNICK M.FL.

MOTIVERANDE SAMTAL I SKOLAN Samtal som förbättrar lärande Den här boken visar hur motiverande samtal kan hjälpa lärare och elever att se möjliga lösningar på konflikter och svårigheter som sker i skolans vardag som t.ex. sena ankomster, störande beteende i klassrummet, psykisk hälsa, konflikter mellan elever och där användning av konsekvenser kanske inte fungerar. Metoden är inte bara inriktad på problem utan kan också användas för att hjälpa elever till ökad studiemotivation och bättre förmåga att samspela med andra på ett positivt sätt. Översättare: Nils-Martin Lundsgård

272 s | 2017 | Art.nr 39583 ISBN 9789144119175

17


LILLEMOR HALLBERG ULRIKA HALLBERG

JOHAN NÄSLUND STEFAN JERN (RED.)

MOBBNING OCH TRAKASSERIER I ARBETSLIVET

ORGANISATIONSPSYKOLOGI

En kunskapsöversikt

187 s | 2016 | Art.nr 39130 ISBN 9789144110950

Boken presenterar hur mobbning uppstår och vad som blir dess konsekvenser. Särskilt beskrivs hur mobbning kan förklaras i relation till faktorer i arbetsmiljön såsom konflikter, grupprocesser och ledarskap. Dessutom diskuteras hur mobbning kan förebyggas och vikten av att arbetsgivaren har såväl kunskap som vilja och mod i sådant arbete.

Organisationspsykologi är en lärobok i förändringsinriktad organisations­ psykologi. Boken behandlar teori och praktik runt organisationers förändring och utveckling och utgår, till skillnad från merparten av litteraturen inom fältet, från en nordisk kontext. Detta är viktigt då organisationspsykologi som ämne är så starkt knutet till den kulturella och historiska kontexten. Tyngdpunkten i boken ligger på en kritisk genomgång av teorier och forskning om utveckling av organisationer. Översättare: Karin Larsson Wentz

392 s | 2015 | Art.nr 37757 ISBN 9789144092287

MATS EKLÖF

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Begrepp, bedömning och utveckling

332 s | 2017 | Art.nr 39263 ISBN 9789144112954

Den här boken tar ett samlat grepp om dessa frågor och gör det ur ett praktiskt perspektiv, mot bakgrund av aktuell och klassisk samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning. Den ger tydliga exempel på hur de psykosociala arbetsmiljöbegreppen kan användas för att förstå, bedöma och tydliggöra hur arbetsmiljön bidrar till konkreta fall av stressrelaterad ohälsa.

STEN LEVANDER M.FL.

PSYKIATRI En orienterande översikt Psykiatri har alltid väckt känslor. Den är i mindre utsträckning än övriga medicinska discipliner baserad på naturvetenskapligt orienterad forskning. Det ger utrymme för andra kunskapsmodeller men också charlataneri. I denna bok, som nu utkommer i en tredje reviderad upplaga, behandlas bl.a. orsaker och sjukdomsmekanismer, psykiatriska sjukdomar och störningar, personlighet och personlighetsstörningar, ångestsjukdomar, sexuella avvikelser och ätstörningar.

Tredje upplagan 336 s | 2017 | Art.nr 32465 ISBN 9789144109138

NY UPPLAGA

BENGT SANDBLAD M.FL.

DIGITALISERINGEN OCH ARBETSMILJÖN

208 s | 2018 | Art.nr 39626 ISBN 9789144120225

NYHET

18

Vad är en god digital arbetsmiljö? Hur går man till väga för att skapa en sådan? Den här boken ger en grundläggande beskrivning av kunskapsläget om digitalisering och digitala arbetsmiljöproblem, samt en omfattande vägledning i hur man kan gå till väga för att utnyttja digitaliseringens möjligheter och samtidigt försäkra sig om en god och hållbar digital arbetsmiljö.

JÖRGEN HERLOFSON M.FL. (RED.)

PSYKIATRI Psykiatri utgår från en bio-psykosocial syn på ohälsoprocessen, vilket innebär att samspelet mellan individen och den omgivande miljön lyfts fram och att såväl biologiska som psykologiska behandlingsmetoder presenteras utförligt.
 Syftet med boken är att spegla det aktuella kunskapsläget inom hela det psykiatriska verksamhetsfältet. Genom att den främsta expertisen inom vart och ett av de olika kunskapsområdena får komma till tals, fyller texten högt ställda krav på både vetenskaplig sakkunskap och klinisk användbarhet.

Andra upplagan 879 s | 2016 | Art.nr 32846 ISBN 9789144094977


ANDERS HAMMARBERG SARA WALLHED FINN

ÅTER TILL KONTROLLERAT DRICKANDE – en handbok för kliniker

272 s | 2015 | Art.nr 38338 ISBN 9789144097305

Många alkoholberoende personer önskar skära ner sin konsumtion, snarare än sluta helt, vilket gör det angeläget att kunna erbjuda dessa effektiv behandling. Boken beskriver hur man som kliniker kan arbeta med kontrollerat drickande. Den ger en strukturerad genomgång av hur man lägger upp behandlingsarbetet enligt principerna för kognitiv beteendeterapi.

NYHET GUNILLA NILSON THOMAS SILFVING

NARCISSISTENS SPEGLAR Om narcissister för anhöriga och vårdpersonal

136 s | 2015 | Art.nr 37382 ISBN 9789144089904

Med sin utgångspunkt i anhörigas och olika vårdprofessioners roll utgör Narcissistens speglar ett viktigt bidrag till en djupare förståelse för det stora lidande som en narcissists ofta hänsynslösa verklighetsuppfattning orsakar andra. Boken beskriver den narcissistiska personlighetsstörningen och ger exempel på hur en anhörig eller vårdgivare kan identifiera en person med narcissistisk personlighetsstörning. Vidare diskuteras den medberoendeproblematik som ofta uppstår.

SOCIALPSYKOLOGI LARS-ERIK BERG

SOCIALITETENS PSYKOLOG – språket som människans livsform

Kurslitteraturpriset 2018

Frågan om språket ger upphov till medvetandet eller tvärtom är urgammal. I neurovetenskapen hävdas ofta att språket följer av medvetandet. Berg finner i den moderna neurovetenskapen tvärtom stöd för tanken att hjärnan inte kan ha utvecklat den reflekterande intelligensform som är specifik för människan utan de former av socialitet som utvecklades hos våra förfäder: först är vi sociala och därigenom utvecklar vi medveten intelligens. I en tid då språket genom nya media genomgår en revolution av nya former och innehåll kan man ställa sig frågan om den neurologiska utvecklingen för vår art kommer att gå allt snabbare?

ALLA VINNER PÅ NY KUNSKAP. Nu firar

I Socialitetens psykologi tar Berg avstamp i pragmatisk socialpsykologi och använder exempel från neurovetenskapen för att belysa utveckling och integration av en teori där språket ses som en särskild form av socialitet. Berg specificerar konkret vilka drag i språket som utvecklar reflekterande intelligens.

vi 10 år

Boken är en lämplig introduktion till socialpsykologin som en modervetenskap för socialvetenskaperna, samtidigt som den konkretiserar och exemplifierar språkets revolutionerande inverkan på intelligensen. 288 s | 2018 | Art.nr 39268 | ISBN 9789144112930

Kurslitteraturpriset är Sveriges finaste utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Skicka in ditt bidrag senast 3 april via studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

LARS-ERIK BERG är professor emeritus vid Högskolan i Skövde, har ägnat sig åt att utveckla en för beteendevetenskap grundläggande socialpsykologi med inspiration från den pragmatiska socialfilosofin. Hans empiriska arbeten har ofta rört sig kring barns lek och identitetsutveckling i familjen. I föreliggande arbete utvidgar han sitt perspektiv.

19


SVERIGE Porto betalt

VILL DU HA FÖRSLAG TILL DIN LITTERATUR­L ISTA? På studentlitteratur.se kan du som undervisar på universitet eller högskola beställa provexemplar av böckerna utan kostnad, så får du möjlighet att utvärdera om boken passar just din kurs. Om det är något du undrar eller någon bok du saknar, så tveka inte att ringa mig. Jag berättar gärna mer om böckerna.

SUSANNA MAGNUSSON Förläggare Psykologi Fil.dr 046-31 22 05 susanna.magnusson@studentlitteratur.se

Observera att erbjudandet endast gäller relevanta produkter för din undervisning (nivå och ämne) och dig som är verksam i Sverige.

Kurslitteraturpriset 2018

ALLA VINNER PÅ NY KUNSKAP Nu firar vi 10 år

Kurslitteraturpriset är Sveriges finaste utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Skicka in ditt bidrag senast 3 april så är du med och tävlar om utgivning och sammanlagt 250 000 kr.

Läs mer om årets tävling på studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

118379

B