Page 1

Lärarutbildning och pedagogik Nytt för din litteraturlista VT 2014

Livet i skolan 1 – centrala teorier om lärande, förmåga och utveckling.

emplar provex Beställ ratur.se entlitte på stud

Livet i skolan 2 – lärande, förmåga och utveckling.


Livet i skolan

Livet i skolan 1 – centrala teorier om lärande, förmåga och utveckling.

2

Livet i skolan 2 – lärande, förmåga och utveckling.


Två grundböcker inom området pedagogik och elevkunskap MANGER, TERJE M.FL.

MANGER, TERJE M.FL.

Livet i skolan 1

Livet i skolan 2

Grundbok i pedagogik och elevkunskap

Grundbok i pedagogik och elevkunskap: lärarprofessionalitet

Livet i skolan 1 är den första av två grundböcker i pedago­ gik och elevkunskap. Boken ger en introduktion i centrala teorier som belyser perspektiv på utveckling, lärande och förmågor att lära. Tillsammans ger dessa teorier en grund för hur lärare på bästa sätt kan stödja elevers lärande. Författarna har lagt stor vikt vid att synliggöra sam­spelet mellan de teoretiska perspektiven och praktiken, och illustrerar teorier, forskningsresultat och teman med exempel på barns och ungas vardag, i och utanför skolan. Tillsammans med boken Livet i skolan 2 ger det studen­ terna den plattform för lärarkunskap de behöver för sin framtida yrkesutövning. Lärande är betingat av en mängd faktorer där interaktion mellan barn och unga och deras omgivning spelar en viktig roll. Därför krävs det kunskap om individen och förståelse för förhållanden i omgivningen så som i famil­ jen, vänkretsen och det moderna samhället. Med sådan kunskap kan lärande tillrättaläggas på bästa sätt för alla elever. Boken vänder sig till studenter på lärarutbildning som studerar med inriktning mot grundskola. Översättning: Sofie Wahlberg.

Livet i skolan 2 är den andra av två grundböcker inom området pedagogik och elevkunskap. I den första boken, Livet i skolan 1, ger författarna en introduktion till centrala teorier om lärande, förmåga och utveckling. I den andra boken, Livet i skolan 2, behandlas lärande, förmåga och utveckling. I Livet i skolan 2 tar för­ fattarna också upp området lärares lärande, utveckling och hur lärare kan utveckla sig genom sitt eget arbete tillsammans med kolleger. Den grundläggande idén för boken är att ämnet pedago­ gik och elevkunskap ska vara praktiknära och forsknings­ baserat. De båda böckerna tillsammans presenterar en bred förståelse för hur lärare på bästa sätt kan tillrätta­ lägga elevernas lärande och hur de ska möta elevers sociala problem och andra förhållanden som hämmar lärande. Inte minst ska ämnet utgöra grunden för lärarnas förmåga att leda elevernas lärprocesser och förstå att samarbeta – både inom skolan och med alla skolans samarbetspartners. Översättning: Sofie Wahlberg. 240 s | 2013 | Art.nr 35827 | ISBN 9789144076584

322 s | 2013 | Art.nr 35826 | ISBN 9789144076577

FÖRFATTARNA TERJE MANGER är fil.dr och professor i pedagogisk psykologi vid Universitetet i Bergen. SØLVI LILLEJORD är fil.dr och professor i pedagogik vid Universitetet i Bergen. THOMAS NORDAHL är dr.polit. och professor i pedagogik vid Högskolan i Hedmark. TURID HELLAND är dr.polit. och försteamanuens i logopedi vid Universitetet i Bergen.

3


ARNÉR, ELISABETH – SOLLERMAN, SOLVEIG

Kan barn förstå vad demokrati är? – inspiration och utveckling i förskolan Vilket samhälle skulle vi få om barn fick komma till tals på allvar? Vad skulle vi vuxna få reda på om barn fick en röst på riktigt? Kan barn förstå vad demokrati är? handlar om vuxna i förskolan, om demokratiarbetet, i meningen att barn har rätt att vara både delaktiga, ha inflytande och få ta ansvar i sin egen vardag. 108 s | 2013 | Art.nr 36374 | ISBN 9789144083230

Att lära sig att berätta

Kunskap väger tungt

THOMSEN, PIA

Har du en bokidé? Ta då chansen. Skicka in ditt bidrag till oss senast den 4 maj 2014 och var med och tävla om den tunga prispotten på sammanlagt 250 000 kr.

Det berättande barnet Stimulera förskolebarn att uttrycka sig i ord Förskolebarn har en enorm lärandemotivation som ska aktiveras, stimuleras och sporras så tidigt som möjligt. All forskning visar att det lärande som försiggår och grundläggs i 0–6-årsåldern är basen för barnets livslånga lärande. Den allra viktigaste språkliga utvecklingen i förskoleåldern är berättelser – förmågan att koppla samman ord till små sekvenser som i sin tur kopplas samman till större händelseförlopp. Att lära sig att berätta innebär att barnet tillägnar sig nya sätt att tänka och organisera tankar på. De narrativa praktikformer i förskolan som bokens författare för fram är en medveten uppgörelse med föreställningen att barn till övervägande del lär sig språk av sig själva – eller av varandra. De metoder som beskrivs representerar ett alternativ till språklig utveckling i så kallad fri lek. Den röda tråden i metoden är att barn lär sig språk genom att ingå i språkliga, sociala och kognitiva gemenskaper med vuxna och att barn stimuleras kognitivt genom målinriktade aktiviteter och medvetet sociala umgängesformer. Det berättande barnet vänder sig i första hand till blivande och verksamma förskollärare. 175 s | 2013 | Art.nr 37718 | ISBN 9789144091501

PIA THOMSEN, fil.dr vid Syddansk Universitet, är barnspråksforskare och har särskilt intresserat sig för barns språktillägnande med fokus på verb, grammatikalisering och narrativer. Hon har även arbetat med tvåspråkiga barns narrativer samt sårbara barns språkutveckling.

4

Studentlitteratur delar varje år ut Kurslitteraturpriset. Det är Sveriges finaste (och tyngsta) utmärkelse till författare av ny kurslitteratur, men också ett av landets största litteraturpriser.

Två av våra tunga titlar den här våren är Livet i skolan 1 och Livet i skolan 2 – två grundböcker inom området pedagogik och elevkunskap. Kika närmare på dessa på första uppslaget i foldern. Har du några frågor om vår utgivning? Kontakta gärna oss.

Louise Bjar Förläggare Lärarutbildning Master of Arts, Universitetsadjunkt 046-31 22 24 louise.bjar@studentlitteratur.se

Sigrid Ekblad Förläggare Lärarutbildning Fil.dr i litteraturvetenskap 046-31 22 38 sigrid.ekblad@studentlitteratur.se

Maria Mörnsjö Förläggare Språk Fil.dr i nordiska språk 046-31 22 30 maria.mornsjo@studentlitteratur.se


DAMBER, ULLA M.FL.

Litteraturläsning i förskolan Tidiga textmöten hjälper barn att utveckla strategier i sin senare läsning och ger dem en inre motivation att söka läsupplevelser och kunskap om omvärlden. Den tidiga läsningen sätter på så vis spår i den fortsatta litteraturoch språkutvecklingen, men också i kunskapsutvecklingen i stort. Men hur arbetar förskolepersonal med uppdra­ get att grundmura nyfikenhet och lust till läsning? 128 s | 2013 | Art.nr 35939 | ISBN 9789144078137

JENSEN, MIKAEL

Lekteorier Lekteorier tar upp lek ur flera olika perspektiv och ger på det viset en rik och komplex bild av vad det innebär att vara en lekande varelse. Ingen tidi­ gare bok på svenska har beskrivit lek­ teorier så ingående och med en sådan bredd som denna bok. De mest kända lekteorierna och lekteoretikerna finns med och får gott om utrymme. Även modernare och mindre kända teorier har inkluderats. Det är främst interna­ tionella lekforskare som presenteras men också lekforskare med svensk anknytning. Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma lärare och förskollärare som har eller kommer att ha lekande barn som en del av sin yrkesvardag. 250 s | 2013 | Art.nr 37378 | ISBN 9789144089973

KAJETSKI, T – SALMINEN, M

Matematik för alla Aktiv matematik från förskoleundervisning till förskoleklass Syftet med den här boken är att göra matematiklärandet hos barn i förskole­ åldern mer glädjefullt och att erbjuda matematik för alla. Matematiklärandet kan främjas genom att man utnyttjar barns natur­ liga sätt att agera. I aktiv matematikun­ dervisning används olika redskap på ett mångsidigt och målinriktat sätt. Det ger barnet stöd för det individuella lärandet. I boken presenteras också ett antal egentillverkade och inköpta red­ skap som är lämpliga att användas vid matematikundervisning. Översättning: Tarja Salo. 120 s | 2013 | Art.nr 37136 | ISBN 9789144085272

Redskap för tal och språkutveckling HELLQVIST, BRITT

Nya fonemtestet Test av barns tal och språkutveckling Att göra en fonologisk analys av barns tal och språk är en viktig del av en, ibland mer omfattande, språklig bedömning. Man behöver beskriva de förenklingar barnet gör i förhållande till det vuxna målordet i termer av förenklingsprocesser. Nya Fonemtestet ger en heltäckande bild av barnets fonemproduktion där fonemen förekommer i olika ställningar i ord. Förutom en analys av konsonant- och vokal­ fonemen så kan man också göra en bedömning av ord- och stavelsestrukturen (fonotaktisk struktur). I testet finns ord med konsonantkombinationer och särskilt markerat ord med betoning på stavelse senare i ordet (sen betoning), ord med flera stavelser, metates- och assimilationsbenägna ord samt supradentaler. Nya Fonemtestet är uppdelat i två delar: Långa versionen, som ger en fullständigare fonemprövning och Korta versionen, genom vilken du kan skapa dig en bra uppfattning om barnets fonemsystem. Båda versionerna bör kunna användas på barn från ca 3 år. Nya Fonemtestet - helt paket innehåller manual, test­ blanketter samt Nya fonemtestet i kort och lång version. Nya Fonemtestet - helt paket 2013 | Art.nr 38296 | ISBN 9789144096070 Testblanketter långa versionen 25-pack 4 s | 2013 | Art.nr 38269 | ISBN 9789144095943 Testblankett korta versionen 25-pack 2 s | 2013 | Art.nr 38270 | ISBN 9789144095950

BRITT HELLQUIST är logoped med inriktning mot barn i förskola och skola. BENGT HELLQUIST är grafisk formgivare. 5


KROKSMARK, TOMAS (RED.)

JENSEN, MIKAEL (RED.)

Förskola på vetenskaplig grund

Barns livsvillkor

Boken utgör ett viktigt bidrag till utvecklingen av en förskola på veten­ skaplig grund och beprövad erfarenhet. Den reder ut, granskar och beskriver forskning och beprövad erfarenhet så som dessa begrepp hanteras inom vetenskaperna men också ur förskolans och fritidshemmets perspektiv. Förskola på vetenskaplig grund är inde­ lad i olika kapitel där skilda aspekter av forskning i förskolan, forskande lärare, kunskapsbegreppet och yrkeskompeten­ sen beskrivs och diskuteras. Boken är ett resultat av ett utbild­ ningsprojekt där tio lärare och en fors­ kare tillsammans genomfört studier som är sammanställda och presenterade i artikelform. Boken riktar sig i första hand till yrkesverksamma förskollärare. 152 s | 2014 | Art.nr 37330 | ISBN 9789144088488

BJÖRKLUND, SANNE

Lärande för hållbar utveckling – i förskolan Förskolan ska, liksom all utbildning i Sverige, genomsyras av lärande för en hållbar utveckling. Men vad menas egentligen med det och hur kan man arbeta med det i praktiken? Är det bara ett nytt sätt att arbeta med miljöfrågor eller måste det också vara något annat, något nytt? Den här boken ger dels en del klarhet kring begreppet lärande för hållbar utveckling men är också tänkt som inspiration till detta arbete. 128 s | 2014 | Art.nr 37784| ISBN 9789144092560

VECCHI, VEA

Blå cikoriablommor Ateljén i Reggio Emilias pedagogiska verksamhet Blå Cikoriablommor utforskar konstens och kreativitetens bidrag till barns lär­ processer och undersöker ateljéns och ateljeristans roller på de banbrytande förskolorna i Reggio Emilia. Den gör så genom Vea Vecchis unika erfarenhet. Centrala teman i boken är: lärproces­ ser och kunskapsbyggande, teorin om barns hundra språk och de poetiska språkens roll, vikten av organisation, arbetssätt och verktyg, den fysiska miljöns vitala bidrag samt relationen mellan ateljén, ateljeristan, förskolan och dess lärare. 328 s | 2014 | Art.nr 36161| ISBN 9789144081762

6

I mötet med skola och fritidshem Hur är det att leva och växa upp som barn i början på 2000-talet? Den frå­ gan är central i boken Barns livsvillkor – i mötet med skola och fritidshem. Svenska forskare och universitetslärare har valt att beskriva olika aspekter av barns livsvillkor i relation till skola, fritidshem, familj, kamrater och fritid. Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma grund­lärare i förskoleklass, årskurs ett till sex och i fritidshem. 240 s | 2013 | Art.nr 37379 | ISBN 9789144090924

VARKÖY, Ö R - SÖDERMAN, J (RED.)

Musik för alla Filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle Musik för alla syftar till att bidra med reflektion kring musikens plats och funktion i den svenska skolan – med fokus på filosofiska och didaktiska frågor. Bokens författare diskuterar på olika vis musik som fenomen, musikens funktioner för individ och samhälle och om villkor för musikundervis­ ningen i dagens Sverige. Musik för alla är i huvudsak skriven för lärarutbildare och för de som ska undervisa i musik i dagens svenska grundskola, men den vänder sig också till verksamma lärare i musik i kultur­ skola och gymnasium. Översättning: Ingmar Johansson. 224 s | 2014 | Art.nr 36449 | ISBN 9789144084879

LUNDIN, KATARINA

Tala om språk Grammatik för lärarstuderande I Tala om språk presenterar författaren svenska språkets grammatik som en uppsättning redskap för ett språk i bruk. De mer teoretiska beskrivningarna kom­ pletteras av elevtexter som analyseras och diskuteras. Vad är det egentligen vi ser i texterna? Hur kan vi uttrycka det vi iakttar? Bland mycket annat förs också resonemang om grammatiken i förhål­ lande till regler och normer, till tal och skrift och till offentligt och privat språk. Tanken är att innehållet i boken ska kunna ligga till grund för ett reflekte­ rande och resonerande förhållningssätt till svenska språkets grammatik. Andra upplagan 198 s | 2014 | Art.nr 33053 | ISBN 9789144082998

Ny upplaga


KERSTIN MAGNUSSON M.FL.

Att göra sin röst hörd Tematisk undervisning i grundskolans mellanår I skolans demokratiuppdrag ingår att varje elev ska få mod och vilja att uttrycka åsikter och göra sin röst hörd. I den här boken beskriver författarna hur en integrerad och tematiskt orien­ terad under­v isning i svenska kan bedrivas i samverkan med bild, musik, engelska och orienterings­ämnen. Författarna pekar på hur medvetna undervisningsstrategier och genom­ tänkta textval ger skjuts åt elevernas språk- och läsutveckling men också utvecklar deras sociala, personliga, kritiska och kognitiva förmågor. Att göra sin röst hörd är i första hand avsedd för blivande och verksamma lärare på grundskolans mellanstadium. 135 s | 2013 | Art.nr 35866 | ISBN 9789144076898

HYLTENSTAM, K – LINDBERG, I (RED.)

Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle

Ny upplaga

I denna andra, omarbetade upplaga av Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle presenteras ett brett och aktuellt urval studier sam­ lade kring tre områden, som belyser andraspråksforskningens olika frågor och perspektiv: andraspråk och indi­ vid, andraspråk och samhälle samt undervisnings­praktik i det flerspråkiga klassrummet. Boken fungerar som ett viktigt kun­ skapsunderlag och stöd för alla de lärare, skolledare och andra utbild­ ningsansvariga som strävar efter att åstadkomma bättre förutsättningar för flerspråkig utveckling och framgångs­ rik andraspråksanvändning. Andra upplagan 868 s | 2013 | Art.nr 7058 | ISBN 9789144070650

WEDIN, Å – HEDMAN, C (RED.)

Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet I den här antologin presenterar ett antal forskare exempel på skriftspråk­ liga erfarenheter, både flerspråkiga och multimodala, som sällan uppmärksam­ mas i skolan. I sina studier har de sett en mängd goda exempel på hur lärare arbetar i klassrummet för att gynna skriftspråksutvecklingen hos flersprå­ kiga elever – deras multilitteracitet. 256 s | 2013 | Art.nr 36062 | ISBN 9789144080529

Matematikens grunder HÄGGBLOM, LISEN

Med matematiska förmågor som kompass Den röda tråden i Med matematiska förmågor som kompass, är att vi ska upptäcka vilka möjligheter det finns att utforma undervisning där vi ger eleverna möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor. Boken presenterar de matematiska förmågorna utifrån aktuell forskning och lyfter fram dem med en nära koppling till matematiska delområden och individuella elevresultat. Innehållet belyser även utvärderingens roll och betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Läsaren får ta del av hur vi med stöd i laborativt arbete och gemen­samma diskussioner hjälper eleverna att utveckla sin begreppsförmåga och för­måga att kommunicera matematik. Genom medvetna aktiviteter kan vi stödja eleverna att också utveckla en säker räkneförmåga, förmåga att lösa problem samt förmåga att föra ett matematiskt resone­mang. De mate­matiska förmågorna är sammanvävda till ett nätverk, som blir synligt, när det kopplas till ett matematiskt innehåll. I boken presenteras förmågorna inte endast som en vision utan som en vägvisare, en kompass, när vi utformar vår undervisning. Med matematiska förmågor som kompass är en bok i ­matematikdidaktik som vänder sig till lärare, lärarutbildare, studerande och övriga med i­ntresse för att utveckla skolmatematiken i grundskolans årskurser F–6. ca 256 s | 2013 | Art.nr 37142 | ISBN 9789144084381

LISEN HÄGGBLOM är doktor i pedagogik och lektor och har forskat om barns kunskapsutveckling i matematik. Hon har lång erfarenhet av lärarutbildning och lärarfortbildning, har medverkat i nordiskt samarbete och skrivit läromedel i matematik.

7


HAGLUND, J – JEPPSSON, F (RED.)

AHLQUIST, SHARON

Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskaplig undervisning

Storyline – developing communicative competence in English

Användning av modeller, analogier res­ pektive metaforer inom naturvetenska­ pen innebär att man utgår från något bekant och konkret för att beskriva och förklara abstrakta och komplexa teorier och naturfenomen. Denna bok vänder sig till blivande och verksamma lärare i grundskolans senare år och gymnasieskolan med ett ämnesdidaktiskt perspektiv: Hur kan vi hjälpa elever att lära sig det stoff och de arbetsmetoder som utgör kunskap i naturvetenskapiga ämnen? Hur kan vi motivera dem att lära sig?

What do you do when someone dumps rubbish in your street? This is one of the questions faced by a class of 11–13 year olds working on “Storyline, Our Sustainable Street”. For five weeks they took on the roles of families who had moved into a newly built street in the fictive English town of Danbury. Working on tasks linked to the syllabus for English, they developed their skills in speaking, listening, reading and wri­ ting – and had fun. This book provides excellent guidance for teacher educa­ tion students and teachers of both younger and older pupils (aged 9–16) in how to adapt this Storyline for their own classes.

232 s | 2013 | Art.nr 37295 | ISBN 9789144090009

VIPSJÖ, LARS

208 s | 2013 | Art.nr 36154 | ISBN 9789144081632

Tecknad karaktär Anatomi, fysionomi och psykologi Tecknad karaktär – anatomi, fysionomi och psykologi skissar en historisk bak­ grund till den nutida tecknade karak­ tären genom tre spår. Det första spåret, om anatomi i konst och vetenskap, beskriver hur normer och kroppsideal uppstått genom historien och hur de lever vidare än i dag. Spår två, om fysionomikens historia, skildrar fördo­ mar och stereotyper. Det tredje och sista spåret behandlar psykologi i per­ sonlighetsgestaltning och skildrar hur den emotionella människan studerats och gestaltats inom både konst och vetenskap. Vad är det som gör att teck­ nade karaktärer framstår som emotio­ nella och levande individer? 240 s | 2014 | Art.nr 36451 | ISBN 9789144084824

SYLVÉN, LISS KERSTIN

The Ins and Outs of English Pronunciation An introduction to phonetics Teaching and learning English as a second language presents certain chal­ lenges, not least as regards pronuncia­ tion. Needless to say, a prerequisite for teaching pronunciation is that the teachers themselves are comfortable with their pronunciation of English. This book deals with phonetics and the pronunciation of English. There is an interactive version of the book, which gives the opportunity of listening to the entire book read aloud by native speakers.

Bok + digital produkt

257 s | 2013 | Art.nr 36044 | ISBN 9789144079554

CUNNINGHAM, UNA

SVERIGES TYNGSTA KURSLITTERATURPRIS Tävla om den tunga prispotten på sammanlagt 250 000 kr. Läs mer på studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

Twenty quick steps to better English for teachers and other busy people This book is intended to support people who need to improve their basic command of written and spoken English, but who don’t have much time to spend working on it. There is a companion website with an electronic version of the text and sound examples for the pronunciation chapters, as well as a self-diagnosis test you can use to see what you need to work on. 123 s | 2013 | Art.nr 36051| ISBN 9789144079486

8

Bok + digital produkt


MUN LING, LO

SWÄRD, A-K – FLORIN, K

Variationsteori

Särskolans verksamhet

– för bättre undervisning och lärande

– uppdrag, pedagogik och bemötande

”Du kan inte veta vad något är utan att veta vad det inte är.” Denna motsägelse­ fulla sentens exemplifierar och fångar på ett bra sätt grundtanken bakom vari­ ationsteori. Variationsteorin, de perspektiv den utgår ifrån, hur den tillämpas i hundra­ tals fall och vilka resultaten blir presen­ teras i den här boken med hjälp av en mängd illustrerande och autentiska klassrumsexempel. Där nämns även andra teorier om lärande, men endast i syfte att visa på likheter med och skill­ nader mot variationsteorin på praktisk nivå. Syftet är att hjälpa lärare förstå hur variationsteorin kan användas i det praktiska arbetet. Översättning: Ingmar Johansson.

Med den här boken vill författarna väcka debatt om synsätt och vilka följ­ derna kan bli beroende på hur elev­ frågor hanteras. Områden som behand­ las i boken är bl.a. grundsärskolans styr­dokument, att ha en intellektuell funktionsnedsättning, föräldrasamver­ kan, inkludering och delaktighet, peda­ gogiska perspektiv och verktyg. Bokens målgrupp är blivande och verksamma lärare i alla skolformer från förskola till gymnasium.

264s | 2014 | Art.nr 37374 | ISBN 9789144090498

LORENTZ, HANS

Interkulturell pedagogisk kompetens Integration i dagens skola Ett interkulturellt pedagogiskt perspek­ tiv inom skolans värld handlar om interaktion och samarbete mellan elever och lärare med olika kulturell bakgrund. Det handlar om elevernas sociala situation och kulturella identi­ tet, om hur vi tillsammans kan öka integrationen. Författaren beskriver en process från dekonstruktion och förståelse av vår egen kultur, via möten mellan det bekanta och det obekanta till förståelse av det annorlunda – målet är en inter­ kulturell pedagogisk kompetens som kan motarbeta förekomsten av främ­ lingsfientlighet, diskriminering och mobbning i skolan. 160 s | 2014 | Art.nr 38192 | ISBN 9789144094953

KROKSMARK, TOMAS (RED.)

Den trådlösa pedagogiken En-till-en i skolan på vetenskaplig grund Den här boken behandlar de viktigaste skolfrågorna nu: om digitaliseringen ökar kvaliteten i lärandet, om den gör att måluppfyllelsen förbättras, hur den påverkar undervisningen. Hur föränd­ rar digitaliseringen vår syn på kunskap och skolans uppdrag nu och i framti­ den? Författarna till Den trådlösa pedagogiken ger forskningsbaserade svar och bjuder in till diskussion. 160 s | 2013 | Art.nr 37315 | ISBN 9789144088761

Ny upplaga

Andra upplagan 160 s | 2014 | Art.nr 33922 | ISBN 9789144095295

SÄLJÖ, R – HJÖRNE, E

Att platsa i en skola för alla Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan Boken vänder sig till alla som arbetar med elevhälsa i skolan. Denna nya upplaga av boken tar upp det faktum att elevhälsans uppdrag ytterligare har förstärkts i den nya skollagen med dess krav på utredning och dokumentation. Dessutom ska elevhälsan arbeta före­ byggande hälsofrämjande.

Ny upplaga

Fjärde upplagan 242 s | 2013 | Art.nr 37900 | ISBN 9789144095172

Ständigt aktuell LUNDAHL, CHRISTIAN

Bedömning för lärande Bedömning är ett av de effektivaste pedagogiska redskapen för att utveckla elevers lärande – förutsatt att bedöm­ ningen genomförs på ett bra sätt. Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet. Genom historien har dock lärarens inflytande över skolans bedömningsformer successivt blivit mindre, och administrativa krav på bedömningarna har kommit att dominera. Utifrån den senaste internationella forskningen om bedömningar men också utifrån erfarenheterna från det för svenska förhållanden unika Boråsprojektet, syftar boken till att återge lärarna initiativet i bedöm­ ningsfrågan. Författaren erbjuder flera konkreta verktyg för att utveckla bedömningspraktiken i klassrummet. 208 s | 2011 | Art.nr 37914 | ISBN 9789113026831

9


Bok + digital produkt

BRINKKJAER, U – HØYEN, M

Vetenskapsteori för lärarstudenter Vetenskapsteori för lärarstudenter är en introduktion och banar därmed en första väg in i vetenskapsteoretiska överväganden för studenten. I varje kapitel finns exempel från pedagogisk verksamhet som hjälper till att förklara bokens vetenskapliga poänger. För den som är extra vetgirig har varje kapitel försetts med förslag till vidare läsning. Översättning: Jim Jakobsson. 128 s | 2013 | Art.nr 37800 | ISBN 9789144093468

EMSHEIMER, P – GÖHL, I

Handledning i lärarutbildning Att utforska undervisnings­ situationer

Ny webb för djupare förståelse LARSSON, E – WESTBERG, J

Utbildningshistoria – en introduktion Utbildningshistoria – en introduktion ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring det svenska utbildningssystemets historia. I boken finns historiska presentationer av de olika skolformerna och en rad skolämnen. Därutöver ger författarna, flertalet ledande specialister inom de ämnen de skriver om, övergripande och tvärgående perspektiv på utbildningshistorien. Det handlar om frågor som utbildningens ekonomiska historia, lärarkårens utveckling, sociala förhållandens betydelse för utbildning, utbildningspolitik samt betyg och bedömning. 430 s | 2011 | Art.nr 34215 | ISBN 9789144068978

Mer än en bok. I materialet kan studenten på egen hand: • läsa, markera och anteckna i en digital version av boken • Se och höra en sammanfattning av varje kapitel • Öva på de viktigaste momenten i boken • Slå upp termer och begrepp i en interaktiv ordlista Upptäck vår kurslitteratur med digitala verktyg!

10

Denna klassiker i ämnet handledning för lärarstudenter finns nu i en tredje reviderad upplaga. Ett nytt kapitel har tillkommit. Författarna förmedlar grundläggande kunskap om olika for­ mer av handledning och om hur man kan analysera undervisnings­ situationer. De bidrar även med att vidga studentens kunskap om växel­ spelet mellan sig själv och dem hon samarbetar med. Tredje upplagan 208 s | 2014 | Art.nr 6046 | ISBN 9789144091198

BALLDIN, JUTTA M.FL.

Styrningskonst på utbildningsarenan Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs Utbildningsdiskursen är omfattande i vår tid och genomsyrar våra liv från vaggan till graven. Antologin Styrningskonst på utbildningsarenan tar avstamp i en rad upphöjda begrepp i samtidens utbildningsdiskurs. De begrepp som särskilt har fångat förfat­ tarnas intresse är livslångt lärande, kvalitetssäkring, värdegrund, dokumentation, bedömning, hållbar utveckling och hälsa. Med utgångspunkt i den maktanalys som har utvecklats i relation till Michel Foucaults arbete analyserar författarna innebörder och effekter av dessa upphöjda begrepp i skilda sam­ manhang. Författarna visar utifrån en rad exempel hur de upphöjda begrep­ pen är sammanvävda med makttekno­ logier av olika slag. 168 s | 2014 | Art.nr 38203 | ISBN 9789144095684

Ny upplaga


HÅKANSSON, JAN

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem Strategier och metoder Hur får man systematiskt kvalitetsar­ bete att fungera i p ­ raktiken? Med utgångspunkt i mångåriga erfarenheter­ och forskning visar författaren: • vilka krav som kan ställas på ett systematiskt kvalitetsarbete • vad som kännetecknar och hur man kan förtydliga olika typer av mål • vad uppföljning och utvärdering innebär och principerna för att utföra det arbetet • grunderna för hur några metoder för datainsamling kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet • en grundläggande metodik för att genomföra analyser i det systematiska kvalitetsarbetet • hur utvecklings- och förbättringsarbetet kan planeras, följas upp och utvärderas. Boken vänder sig till alla som är berörda av ett systematiskt kvalitetsar­ bete inom skolväsendet. 176 s | 2013 | Art.nr 37137 | ISBN 9789144084534

Det här är den hittills bästa gör-det-självboken jag har läst om systematiskt kvalitetsarbete inom skolan. TORBJÖRN HANÖ, Skolledaren NR 1 2014

HARGREAVES, ANDY – FULLAN, MICHAEL

Professionellt kapital – att utveckla undervisning i alla skolor Författarna presenterar en banbrytande ny agenda för att förändra framtiden för undervisning och offentlig utbild­ ning. Idédriven, evidensbaserad och strategiskt kraftfull bekämpar Professionellt kapital stereotyper av lärare och undervisning. Den innehåller åtgärder och riktlinjer för klasslärarna, administratörer, skolor och distrikt samt statliga och federala ledare. Översättning: Björn Kumm.

Välj en strategi som för hela skolan framåt SCHERP, HANS-ÅKE

Lärandebaserad skolutveckling Lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat Som lärare och skolledare går det att agera för att förbättra undervisning och lärande. Hans-Åke Scherp argumenterar för att drivkrafterna för en sådan utveckling är inre motivation och ett underifrån-perspektiv snarare än ett uppifrån-perspektiv, mål som är ställda av andra och ökad betoning av betyg. För att åstadkomma skolutveckling menar författaren att det är viktigt att gemensamt utforma en helhetsidé som vägledande för vardagsarbetet och som grund för kvalitetsarbetet. Skolledares, lärares och elevers samverkan kring mål och medel är det som gör att hela skolan går framåt. Styrkan i framställningen är att den är både teoretisk och praktisk. Här finns förslag på sätt att arbeta och många exempel, och Scherp visar därmed hur ett vetenskapligt grundat lärandeperspektiv på skolutveckling kan omsättas i praktiken. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare och skolledare. 304 s | 2013 | Art.nr 36440 | ISBN 9789144084046

HANS-ÅKE SCHERP är docent i pedagogik vid Karlstads universitet. Han är en välkänd föreläsare och vetenskaplig ledare för kunskapsbildningen inom nätverket PBS – Problembaserad skolutveckling.

227 s | 2013 | Art.nr 37133 | ISBN 9789144087436

11


WILIAM, DYLAN

FULLAN, MICHAEL

Att följa lärande

Rörligt ledarskap

– formativ bedömning i praktiken

Den magra vägen till förändring

Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. Översättning: Birgitta Önnerfält.

Det rörliga ledarskapets magra väg till förändring beskrivs bäst med hjälp av de åtta element som också motsvarar kapitlen i denna bok:

200 s | 2013 | Art.nr 36420 | ISBN 9789144083698

TIMPERLEY, HELEN

Det professionella lärandets inneboende kraft Lärares professionella utveckling betrak­ tas ofta som ett universalmedel för att förbättra skolan, men faktum är att det sällan fungerar. I denna bok utvecklas ett perspektiv på professionellt lärande som har motiverat lärare och resulterat i stora förbättringar av elevers lärande, särskilt i traditionellt lågpresterande elevgrupper.

• • • • • • • •

förändringsproblem själva förändringen målinriktad interaktion mellan kollegor kapacitetsuppbyggnad framför en fördömande attityd lärande som en central del av det dagliga arbetet öppenhet framför allt kärlek, tillit och motstånd ledarskap för alla.

Vägen till förändring beskriver Michael Fullan med engagemang, praktiska tips och levande exempel. Översättning: Lisa Sjösten. 91 s | 2013 | Art.nr 37318 | ISBN 9789144088754

180 s | 2013 | Art.nr 37298 | ISBN 9789144088853

Beställ ditt provexemplar på studentlitteratur.se Observera att erbjudandet endast gäller relevanta produkter för din undervisning (nivå och ämne) och dig som är verksam i Sverige.

SVERIGE Porto betalt

117926

B

Lärarutbildning och pedagogik VT14  

Nytt för din kurslista VT14. Klicka dig vidare på bokomslagen för att se bokens innehållsförteckning, provläsa boken, beställa provex mm.