Page 1

2

Upplaga  Digital ­kompetens

FAVORIT MATEMATIK F – 6 – nu med programmering


2

NY UPPLAGA

DIGITALT LÄROMEDEL

K omplett se r ie för F – 6

FAVORIT MATEMATIK

– Beprövad med goda resultat – Anpassad till Lgr 11 (rev 2017) – nu med programmering – Eleverna arbetar tillsammans men ändå individualiserat

Favorit matematik är idag Sveriges mest använda matematik­läro­medel med bevisat goda resultat i både Finland och Sverige. Läromedelsserien är anpassad till Lgr 11 (reviderad 2017 med digital kompetens). Favorit matematik är serien som låter eleverna arbeta tillsammans men ändå individualiserat. Ett kraftfullt lärarstöd ger dig de bästa förutsättningarna att hålla matematiska samtal i klassrummet. Lärare framhåller den tydliga strukturen och elevernas goda resultat som två viktiga faktorer till varför de år efter år väljer Favorit matematik till sina klasser.

Pssst!

Favorit matematik finns nu även för högstadiet.

2


BEPRÖVAD MED GODA RESULTAT En stor författargrupp med olika kompetenser har tillsammans arbetat fram Favorit matematik som ursprungligen kommer från Finland. Både de finska och de svenska lärarna framhåller den tydliga strukturen och de goda resultaten som två viktiga faktorer till varför de år efter år väljer Favorit matematik till sina klasser. Det matematiska innehållet är av hög kvalitet och eleverna får lära sig att använda ett matematiskt språk. Viktiga regler och räknelagar presenteras enkelt och tydligt.

ANPASSAD TILL LGR 11 (REV 2017) – PROGRAMMERING INGÅR Nu finns Favorit matematik i ny upplaga. Naturligtvis är innehållet anpassat till Lgr 11 (rev 2017) med digital kompetens. I elevpaketet som består av både digitalt läromedel och bok finns bland annat digitala verktyg kopplade till momenten i statistik och geometri. På mellanstadiet finns programmering i visuell programmeringsmiljö både i elevboken och i det digitala läromedlet. Ur Favorit matematik 4A

ELEVERNA ARBETAR TILLSAMMANS MEN ÄNDÅ INDIVIDUALISERAT Det unika fyrsidessystemet håller klassen samlad kring ett gemensamt matematiskt moment samtidigt som eleverna får möjlighet till olika uppgifter för att stimulera och utmana den matematiska utvecklingen. Klassrumsdialogen i helklass lyfts fram i forskning och du hittar därför de flesta kommunikativa övningarna i lärarhandledningen, inte som enskilda uppgifter i elevboken.

Läs mer på studentlitteratur.se/favorit_digitalkompetens

3


NÖJDA LÄRARE LYFTER DE GODA RESULTATEN ”Såg en enorm utveckling”

Helené Ahlgren, lågstadielärare på Baraskolan, Bara ”När vi arbetat med boken ett tag, med välplanerade genomgångar från lärarhandledningen och filmerna, märkte jag att eleverna befäste kunskaperna snabbare och lärandet gick framåt fortare än vad jag förväntade mig. Både jag och föräldrarna såg en enorm utveckling! Föräldrarna blev delaktiga genom att eleverna loggade in hemma i sin bok. På så sätt fick de igång ett samtal med sina föräldrar som visade sig vara väldigt positivt.”

”Utmanar elever på rätt nivå”

Ulrica Elisson Grane, mellanstadieärare på Ullvi skola, Leksand

”Med Favorit matematik kan jag utmana alla mina elever på rätt nivå. Upplägget är tydligt och strukturerat – eleverna känner igen sig och blir trygga i arbetsgången. De färdiga genomgångarna hjälper mig som lärare då vi alltid har lärarledda elevaktiva genomgångar tillsammans. Eleverna får lösa uppgifterna på miniwhiteboard och jag hinner då gå runt och se vilka elever jag behöver förklara mer för. Sedan diskuterar vi gemensamt hur eleverna kommit fram till lösningen.”

”Är himla nöjd med läromedlet” Ann-Christine Torehed, lågstadielärare på Alunskolan, Mörbylånga ”Tydliga, små, strukturerade steg gör att de allra, allra flesta klarar matematiken. Vi får på ett enkelt sätt, via berättelserna med Sally och Kurre, det matematiska språket. Utmaningar till de elever som behöver lite extra gör att alla elever får samma lektion men på lite olika nivåer.”

4


Framgångsrikt lärande med hög matematisk kvalitet Grunden för det framgångsrika lärandet är innehållets höga matematiska kvalitet. Många lärare upplever en markant förändring i elevernas språk och begreppsförmåga när de undervisar med Favorit matematik – läromedlet som tar den lilla matematikern på allvar. Räknelagar

Matematiska uttrycksformer

Eleverna får lära sig att använda ett matematiskt språk. Viktiga regler och räknelagar presenteras enkelt och tydligt.

Böckerna är bildrika och eleverna får möta och använda många olika matematiska uttrycksformer som bilder, symboler, diagram, laborativt material och tallinjer.

Räknesätt och samband Sambanden mellan räknesätten visas tydligt. Addition används för att kontrollera uträkningar i subtraktion och multiplikation för att kontrollera uträkningar i division.

Likhetstecknets betydelse Öppen utsaga och likhetstecknet presenteras som egna undervisningsmoment och följer som en röd tråd i olika kapitel.

Taluppfattning och positionssystemet Stort fokus läggs på förståelsen av positionssystemet, ental, tiotal och hundratal. Med hjälp av enkla generaliserbara tankeformer förstärks elevernas taluppfattning.

Moment med ökat fokus i Lgr 11 (rev 2017) Elevpaketet innehåller uppgifter med datalogiskt tänkande och programmering. Möjligheten att använda digitala verktyg för att skapa tabeller, diagram, geometriska objekt och simulerad sannolikhet ger ett unikt värde.

Huvudräkning och problemlösning Det gedigna innehållet presenteras i en välfungerande och tydlig struktur. Genomgående finns huvudräknings- och problemlösningsuppgifter som utvecklar elevernas matematiska förmågor.

Bråk, decimaltal och procent Återkommande visas sambandet mellan tal i bråk- decimal- och procentform. Tallinjer, bilder och symboler ger stöd åt förståelsen.

1

Laborativt material medföljer alla elevböcker och finns även i det digitala läromedlet.

1

Läs mer på studentlitteratur.se/favorit_digitalkompetens

5


PROGRAMMERING OCH DIGITAL KOMPETENS Redan 2016 infördes programmering i den finska läroplanen och nu får du som använder Favorit matematik ta del av dessa erfarenheter. Favorit matematik är helt anpassad till Lgr 11 (rev 2017).

STEGVISA INSTRUKTIONER OCH SYMBOLER

1

Programmering är mer än att bara skriva kod. Att noggrant kunna beskriva hur något ska utföras kräver att man ger tydliga instruktioner i små steg. Symboler kan göra det lättare att skriva och läsa stegvisa instruktioner. Genom lekfulla övningar lär eleverna sig att tydligt kommunicera sina instruktioner. Ur Favorit matematik 3A

1

Algebra – hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. Ur Lgr 11 (rev 2017) åk 1–3

TABELLER OCH DIAGRAM MED OCH UTAN DIGITALT VERKTYG

2

När eleverna använder det digitala verktyget förstärks förståelsen för hur talen i tabellen och storleken på staplarna hör ihop. Övningen hittar du enkelt genom länken i det digitala läromedlet.

2

Sannolikhet och statistik – sortera och beskriva resultatet i diagram såväl med som utan digitala verktyg. Ur Lgr 11 (rev 2017) åk 1–3

6

Ur Favorit matematik 1B


ALGORITMER OCH BLOCKPROGRAMMERING När eleverna har arbetat med programmering i sin tryckta bok klickar de på länken i det digitala läromedlet och får då arbeta med programmering i en visuell programmeringsmiljö. Programmeringen sker med block. 3

3

Algebra – hur algoritmer kan skapas och användas i programmering. Programmering i visuellla programmeringsmiljöer. Ur Lgr 11 (rev 2017) åk 4–6

Ur Favorit matematik 4A

4

TABELLER OCH DIAGRAM MED OCH UTAN DIGITALA VERKTYG Genom det digitala läromedlet når eleverna de digitala verktyg som de behöver för att lösa uppgifterna.

4

Sannolikhet och statistik – tabeller och diagram för att beskriva resultatet från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram. Ur Lgr 11 (rev 2017) åk 4–6

Ur Favorit matematik 4A

5

SKAPA GEOMETRISKA OBJEKT MED OCH UTAN DIGITALT VERKTYG Genom det digitala läromedlet får eleverna möjlighet att konstruera geometriska objekt med digitala verktyg. 5

Pssst!

Använder du Favorit matematik idag?

Läs vår FAQ på s. 17!

Geometri – konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Jämförelse, uppskattning och mätning av vinklar. Ur Lgr 11 (rev 2017) åk 4–6

Ur Favorit matematik 4A

Läs mer på studentlitteratur.se/favorit_digitalkompetens

7


NY UPPLAGA

DIGITALT LÄROMEDEL

FAVORIT MATEMATIK FÖRSKOLEKLASS

– ge dina elever den bästa starten

LEENA GRÖNROOS M.FL. Eleverna kommer till förskoleklassen med nyfikenhet och vilja att lära. I Favorit matematik Förskoleklass förenas noga utvalda lekar, aktiviteter, kunskap och inspirerande övningar så att en stabil grund för fortsatta matematikkunskaper läggs. Materialet är naturligtvis anpassat efter den reviderade läroplanen för förskoleklass.

Matematiskt innehåll förskoleklass: • • • • • • • •

Lägesbegrepp Beskriva och jämföra Klassificera och gruppera Datalogiskt tänkande, mönster Antalsbegrepp Talen 0 – 10 Mätning Statistik

Till varje kapitel finns en berättelse. I lärarhandledningen hittar du förutom berättelsen även samtalsfrågor, färdiga förslag på lekar, övningar och tematiska tips som visar hur du kan förstärka inlärningen genom t.ex. idrott eller bild.

1

Berättelser, frågor och samtalsbild bjuder in till matematiska samtal.

2

All text finns inläst i elevens digitala läromedel. Perfekt om man inte själv har knäckt läskoden.

1 2

Ur Favorit matematik Förskoleklass Lärarpaket

8

Ur Favorit matematik Förskoleklass Elevpaket


ELEVPAKET Digitalt läromedel och bok i smarta paket För att skapa de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande ingår det digitala läromedlet, en tryckt elevbok och tryckt laborativt material i elevpaketen till Favorit matematik Förskoleklass.

DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

I det digitala läromedlet finns alla berättelser inlästa så att eleverna kan lyssna på dem så många gånger de vill både i skolan och hemma. Det laborativa materialet som medföljer elevboken finns också i en digital verktygslåda. Nyhet! I det digitala läromedlet finns det interaktiva övningar till vissa sidor i elevboken.

Elevboken låter eleverna träna och befästa sina nya kunskaper.

LABORATIVT MATERIAL I det laborativa materialet som medföljer finns bland annat logiska block, talkort och tallinje.

LÄRARPAKET Det välfyllda lärarpaketet är en guldgruva med konkreta aktiviteter och tips för en varierad matematikundervisning. Lärarpaketet omfattar också digitala resurser som låter dig visa elevboken och samtalsbilder via projektor och tavla. Digitalt finns också alla kopieringsunderlag, enkelt att ladda ner och skriva ut. Du får också tillgång till en ordlista med de matematiska ord och begrepp som eleverna möter i åk 1.

SMARTA PAKET SOM GER MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och en tryckt elevbok. Det digitala läromedlet är giltigt i ett år. I lärarpaketet ingår digitala resurser, elevens digitala läromedel samt ett tryckt lärarhandledning. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid.

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben 9


NY UPPLAGA

DIGITALT LÄROMEDEL

FAVORIT MATEMATIK 1–3 – låt beprövad erfarenhet bli din favorit

KATARIINA ASIKAINEN M.FL Favorit matematik är idag Sveriges mest använda matematik­läro­medel med bevisat goda resultat i både Finland och Sverige. Läromedelsserien är anpassad till Lgr 11 (reviderad 2017 med digital kompetens) och har genomgående tydliga kopplingar till läroplanen. Favorit matematik är serien som låter eleverna arbeta tillsammans men ändå individualiserat.

10

Pssst!

Så här ser omslagen till åk 2 och 3 ut.

FÖRMÅGOR OCH FÄRDIGHETER TRÄNAS REGELBUNDET

DET MATEMATISKA SAMTALET I KLASSRUMMET

En samtalsbild och ramberättelse ger möjlighet att kommunicera och resonera kring lektionens matematiska innehåll. Stöd finns i lärarhandledningen. Elevernas förmågor utvecklas och du kan göra en formativ bedömning inför det fortsatta arbetet. Det första uppslaget i elevboken är en genomgång av det nya innehållet. Det andra uppslaget innehåller extrauppgifterna ÖVA med repetition och PRÖVA med utmaning.

Matematik är ett kommunikationsämne. I Favorit matematik möter eleverna genomgående korrekta matematiska ord och begrepp. Eleverna uppmanas att använda dessa när de resonerar och kommunicerar. Genom de förberedda lektionerna som du som lärare har får du de bästa förutsättningarna att hålla en klassrumsdialog.


FAVORIT MATEMATIK – VARJE LEKTION ÄR VIKTIG

TILLSAMMANS MEN ÄNDÅ INDIVIDUALISERAT

Favorit matematik har två elevböcker per läsår, A- och B-boken. En tydlig struktur med fyra sidor till varje lektion, underlättar både för dig och för dina elever när de arbetar i boken. Uppgiftstyperna återkommer vilket gör det lätt för eleven att fokusera på den nya matematiken i uppgiften. Dessutom finns samma lektionsinnehåll på två nivåer, Favorit matematik och Mera Favorit matematik.

Det är samma lektionsinnehåll i Favorit matematik och Mera Favorit matematik men utmaningarna ökar i svårighet i Mera Favorit matematik. Du som lärare har samma lärarhandledning, kan gå igenom lektionens innehåll gemensamt med hela klassen och eleverna arbetar sedan på olika nivåer. Välj gärna Mera Favorit matematik och ha höga förväntningar på dina elever.

FAVORIT MATEMATIK 1B

MERA FAVORIT MATEMATIK 1B

1

1

2

2

3

1

Första uppslaget är en genomgång av lektionens nya moment.

2

På andra uppslaget finns extrauppgifter, ÖVA-sidan med repetition och PRÖVAsidan med ny tillämpning eller utmaning.

3

Mera Favorit matematik innehåller mer utmanande övningar.

1

ELEVENS DIGITALA LÄROMEDEL Varje elevpaket innehåller ett digitalt läromedel som ytterligare varierar, breddar och fördjupar lärandet inom det matematiska område ni arbetar med. Här finns elevboken inläst med textföljning. Eleven har också tillgång till ramberättelsen och genomgångsfilmer. Genomgångsfilmerna kan användas inför lektionen eller som repetition. I det digitala läromedlet finns språkutvecklande övningar och en matteordlista där matematiska ord och begrepp förklaras. Här finns även elevbokens TRÄNA-rutor som interaktiva övningar.

2

Ur Favorit matematik 1A 1

Genomgångsfilmer – direkt i det digitala läromedlet.

2

TRÄNA-rutor som interaktiva övningar. 11


NY UPPLAGA

DIGITALT LÄROMEDEL

FAVORIT MATEMATIK 4 – 6 – låt beprövad erfarenhet bli din favorit

KATARIINA ASIKAINEN M.FL Favorit matematik är idag Sveriges mest använda matematik­läro­medel med bevisat goda resultat i både Finland och Sverige. Läromedelsserien är anpassad till Lgr 11 (reviderad 2017 med digital kompetens) och har genomgående tydliga kopplingar till läroplanen. Favorit matematik är serien som låter eleverna arbeta tillsammans men ändå individualiserat.

12

Pssst!

Så här ser omslagen till åk 5 och 6 ut.

FÖRMÅGOR OCH FÄRDIGHETER TRÄNAS REGELBUNDET

TILLSAMMANS MEN ÄNDÅ INDIVIDUALISERAT

En samtalsbild ger möjlighet att kommunicera och resonera kring lektionens matematiska innehåll. Stöd finns i lärarhandledningen. Elevernas förmågor utvecklas och du kan göra en formativ bedömning inför det fortsatta arbetet. Det första uppslaget i elevboken är en genomgång av det nya innehållet. Det andra uppslaget innehåller extrauppgifterna ÖVA med repetition och PRÖVA med utmaning.

Det är samma lektionsinnehåll i Mera Favorit matematik som i Bas Favorit matematik men Bas Favorit matematik innehåller fler grundläggande uppgifter. Du har samma lärarhandledning och kan gå igenom lektionens innehåll gemensamt med hela klassen. Välj gärna Mera Favorit matematik om du har höga förväntningar på dina elever. Både Mera- och Basböckerna för åk 4 är förbrukningsböcker. När eleverna skriver i boken får de fokusera på matematiken. För åk 5 och 6 är Basböckerna fortsatt förbrukningsböcker medan Mera-böckerna är gjorda för arbete i räknehäfte.


FAVORIT MATEMATIK – VARJE LEKTION ÄR VIKTIG Favorit matematik har två elevböcker per läsår, A-boken och B-boken. En tydlig struktur med fyra sidor till varje lektion, underlättar både för dig och för dina elever när de arbetar i boken. Uppgiftstyperna återkommer vilket gör det lätt för eleverna att fokusera på den nya matematiken i uppgiften.

MERA FAVORIT MATEMATIK 5A

BAS FAVORIT MATEMATIK 5A

1

1

2

2

3 1

Första uppslaget är en genomgång av lektionens nya moment.

2

På andra uppslaget finns extrauppgifter, ÖVA-sidan med repetition och PRÖVAsidan med ny tillämpning eller utmaning.

3

ELEVENS DIGITALA LÄROMEDEL Elevpaketen innehåller ett digitalt läromedel som ytterligare varierar, breddar och fördjupar lärandet inom det matematiska område ni arbetar med. Elevboken är inläst med textföljning. I åk 4 har eleven också tillgång till genomgångsfilmer. Genomgångsfilmerna kan användas inför lektionen eller som repetition. I elevens digitala läromedel finns språkutvecklande övningar och en matteordlista där matematiska ord och begrepp tränas och förklaras. Här finns även elevbokens TRÄNArutor som interaktiva övningar.

Mera Favorit matematik innehåller mer utmanande övningar.

1

2

1

Genomgångsfilmer – direkt i det digitala läromedlet.

2

TRÄNA-rutor som interaktiva övningar.

Ur Favorit matematik 4A

13


FAVORIT MATEMATIK – rikligt lärarstöd ger de bästa förutsättningarna

Lärarpaketet ger dig allt du behöver. Upplägget, med det unika fyrsidessystemet, är alltid detsamma vilket gör det lätt för dig att organisera och planera. I den digitala resursen hittar du massor av stöd och material för din undervisning.

ALLT DU BEHÖVER FÖR EN VARIERAD UNDERVISNING Alla lektioner har samma resurser, till exempel koppling till läroplanen, samtalsbild och samtalsfrågor, aktiviteter och tips, huvudräknings- och problemlösningsuppgifter. Från åk 5 finns det också uppgifter som specifikt övar resonemang- och kommunikationsförmåga. Du kan använda lärarpaketet som ett smörgåsbord och välja ut det du behöver för en varierad undervisning.

TILLSAMMANS MEN ÄNDÅ INDIVIDUALISERAT Den viktiga helklassundervisningen lyfts fram i forskning och du hittar därför de flesta kommunikativa övningarna i lärarhandledningen, inte som enskilda uppgifter i elevboken.

14


Pssst!

1

1

I de digitala resurserna hittar du massor av verktyg som underlättar planeringen av din undervisning.

Läs mer om våra smarta elev- och lärarpaket på s. 16–17.

Ur Favorit matematik 3A Lärarhandledning

UPPTÄCK DE DIGITALA RESURSERNA Lärarpaketets digitala resurser ger dig tillgång till din lärarhandledning var du än befinner dig. Nedan kan du läsa mer om allt som du hittar i de digitala resurserna.

BOKEN

FILMADE GENOMGÅNGAR

Hela elevens digitala läromedel finns i din digitala resurs. Du har även tillgång till båda elevböckerna.

Genomgångarna steg för steg finns även som genomgångsfilmer för åk 1–3 och för åk 4. Genomgångsfilmerna kan användas inför lektionen eller som repetition.

ARBETA KAPITELVIS

LADDA NER KOPIERINGSUNDERLAG

Här hittar du allt du behöver till varje kapitel; ramberättelsen, samtalsbilden, förberedda genomgångar som färdiga presentationer, kopieringsunderlag och TRÄNA-rutorna. Du hittar även problemlösning som ger ingångar till viktiga matematiska samtal.

Alla extra kopieringsunderlag finns digitalt att ladda ner. Föredrar du dem i tryckt form, så finns Favorit matematik Extra kopieringsunderlag med praktisk spiralbindning.

KOMPETENSUTVECKLING

MATTEORDLISTA

Här kan du läsa ett utdrag ur Linda Mannilas bok Att undervisa i programmering och se filmer om digital kompetens och programmering.

Eleverna arbetar med matteordlistorna i sitt digitala läromedel. Du som lärare har också tillgång till dem här bland dina digitala resurser. Perfekt att visa i klassrummet. 1

FACIT Du kan ladda ner facit till både Favorit och Mera Favorit matematik för åk 1-3 samt Basoch Mera Favorit matematik för åk 4-6.

2

BEDÖMNING Här ligger Mitt lärande respektive Bedömning för lärande, prov med tillhörande facit, matriser och lärardokumentation.

1

Även matteordlistan är inläst och har textföljning.

2

Till varje matte­ordlista finns övningar som låter eleven befästa och repetera.

Ur Favorit matematik 4A

15


ELEVPAKET Digitalt läromedel och bok i smarta paket – nu i ny upplaga med Lgr 11 (rev 2017) Elevpaketet till Favorit matematik 1 – 6 ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då de kombinerar det digitala läromedlet med en tryckt elevbok. I det digitala läromedlet finns elevbokens instruktioner inlästa och i elevböckerna för åk 1-3 samt förbrukningsböckerna för åk 4-6 finns det möjlighet för eleverna att anteckna sina svar. Det digitala läromedlet innehåller övningar som tränar de metoder och begrepp som är lektionens fokus. Den tryckta boken ger en tydlig struktur och överblick över innehållet. Favorit matematik är ett finskt läromedel och författarna förklarar varje matematiskt steg noggrant med varierade och lekfulla uppgifter.

DIGITALT LÄROMEDEL

ELEVBOK

I det digitala läromedlet hittar eleverna ramberättelser och interaktiva TRÄNArutor till varje lektion. För åk 1-4 finns genomgångsfilmer till varje lektion. Dessutom får alla i åk 1-6 tillgång till den populära matteordlistan som presenterar 10 ord per kapitel. Orden är illustrerade, förklarade och inlästa. Eleverna får träna orden i olika interaktiva övningar.

Elevboken består av 4-5 kapitel som alla är indelade i lektioner. Varje lektion är uppbyggd likadant med det beprövade finska fyrsidessystemet. Första uppslaget för genomgång av lektionens innehåll och därefter extrauppgifter på ÖVA- och PRÖVA-sidorna som eleverna väljer fritt ifrån. I elevboken tränar eleven på egen hand medan du leder den gemensamma kommunikativa undervisningen med hjälp av lärarhandledningens resurser.

LABORATIVT MATERIAL De laborativa materialen finns i ett kuvert. Aktiviteter där det laborativa materialet används hittar du både i lärarhandledningen och elevboken.

16

BEDÖMNING Häftet Mitt lärande för åk 1-3 och Bedömning för lärande för åk 4-6 är en möjlighet för dig som vill göra eleverna medvetna om sitt eget lärande. I häftet finns proven med koppling till kunskapskraven samt, elev- och lärardokumentation.


ännu

LÄRARPAKET Frigör tid från din planering och ge till eleverna

B ä tmt raens

tillsam

Det uppskattade och välfyllda lärarpaketet innehåller allt du behöver i form av inspiration och konkreta verktyg för en kommunikativ matematikundervisning. Använd det som ett smörgåsbord och välj det som passar bäst för din klass. Tre lärare kan dela på ett lärarpaket via egna inloggningar.

DIGITALA RESURSER

LÄRARHANDLEDNING

Du som lärare får tillgång till många digitala resurser som underlättar ditt arbete. Det finns förberedda genomgångar som du kan använda i klassrummet. Här finns också ramberättelser, samtalsbilder, problemlösning som ger ingångar till viktiga matematiska samtal – och mycket mer!

I Favorit matematik är varje lektion viktig och har ett tydligt mål. Författarna ger dig ett förslag på arbetsgång men du väljer. Alla lektioner har samma resurser. Lektionsplaneringar med förslag på arbetsgång, samtalsfrågor, huvudräkningsuppgifter, tips på aktiviteter, problemlösning och en kunskapsbank med teoribakgrund. Till de nya upplagorna av elevpaketen finns tryckta facit. Läs mer på studentlitteratur.se/favoritmatematik

SMARTA PAKET SOM GER MYCKET FÖR PENGARNA I elevpaketet ingår det digitala läromedlet, en tryckt elevbok, tryckt laborativt material och ett tryckt häfte för bedömning och utvärdering. Det digitala läromedlet till förbrukningsböckerna är giltigt i ett år, och till böcker där eleven antecknar i räknehäfte är det giltigt i fyra år. I lärarpaketet ingår digitala resurser, elevens digitala läromedel samt en tryckt lärarhandledning. Lärarpaketet är giltigt för tre användare utan begränsning i tid.

FRÅGOR OCH SVAR OM DEN NYA UPPLAGAN Vad skiljer den nya upplagan och den utgående upplagan åt?

Kan jag använda min nuvarande lärarhandledning till den nya upplagan?

Skillnaderna mellan nya och utgående upplagan är små, men bra. Det är ungefär två lektioner per elevpaket som omarbetats med nytt innehåll i programmering. De omarbetade lektionerna ligger oftast i slutet av elevboken. I det digitala läromedlet finns det nya tillägg till flera lektioner, som till exempel digitala verktyg till statistiklektionerna. Dessa tillägg blir tillgängliga för alla elever, oavsett vilken upplaga av elevpaketet de använder.

Du kan fortsätta använda den lärarhandledning du har. Din digitala lärarhandledning uppdateras med stöd för undervisning med elevpaketen i ny upplaga. Ny upplagan av lärarpaketet, med tryckt lärarhandledning och uppdaterade digitala resurser, är beräknat till ht 2019.

Går Tankenötter, Extra kopieringsunderlag och laborativa material att använda till den nya upplagan?

Kan jag använda Bedömning för lärande respektive Mitt lärande till den nya upplagan? Bedömning för lärande och Mitt lärande kommer även dessa i ny upplaga och de bör användas till respektive upplaga.

Dessa produkter fungerar utmärkt till båda upplagorna.

Läs mer på studentlitteratur.se/favorit_digitalkompetens

17


”Programmering handlar om tankesätt” Digital kompetens är ett omdiskuterat ämne i skolan. Runt om i världen ses skolors styrdokument över för att inkludera programmering och datalogiskt tänkande, så också i Sverige. – Alla ska inte bli programmerare. Det handlar snarare om att förstå hur system är uppbyggda. När du ser att det inte handlar om magi kan du istället ta kontroll över maskinen, säger Linda Mannila, författare och forskare inom datavetenskapens didaktik vid Aalto universitet i Finland samt vid Linköpings universitet.

Programmering handlar om tankesätt

Linda har så länge hon kan minnas intresserat sig för utbildning och den digitala världen. Men för henne handlar programmering inte bara om att hänga med i tiden. Att programmering tar plats i skolan är lika mycket en fråga om likvärdighet och demokrati. – När jag läste datavetenskap var vi två tjejer och resten killar. Jag frågade mig varför vi inte var fler tjejer på utbildningen. Datorer har ju en inverkan på oss alla. Programmering ger oss möjligheten att skapa något nytt och hänga med i tiden och det är viktigt att ge den möjligheten till alla barn, säger Linda.

Linda menar att man kan se programmering i skolan som ett verktyg för att lösa problem och att redovisa sina tankar på ett kreativt sätt, oavsett ämne: – Programmering lämpar sig för vilket ämne som helst. Traditionellt är programmering kopplat till matematik, men varför inte använda det i slöjd eller andra estetiska ämnen. Målsättningarna blir olika beroende på ämne. Inom biologi kan du till exempel modellera ett fenomen eller jobba med stora datamängder från sensorer.

– Det finns många förutfattade meningar om vad programmering i skolan egentligen handlar om, till exempel att det alltid måste involvera kod. Många lärare med yngre elever jobbar med det redan idag genom att lära barnen att göra saker i rätt ordning, exempelvis genom att göra listor av klädesplagg som kan ändras utefter vädret. Det handlar om ett tankesätt, om att ordna och att systematisera, vilket behövs för att senare komma vidare till programmering, menar Linda. Lämpar sig för många ämnen

Använda datorer till det de är bra på – Ingen vet hur framtiden eller jobben kommer att se ut, men mycket tyder på att när maskiner blir allt bättre på rutinuppgifter, blir vår uppgift att hitta nya och kreativa lösningar och att använda datorer till det de är bra på. Då måste vi förstå hur datorer är uppbyggda, säger Linda.

Förmedla förståelse för den digitala världen Runt omkring oss har vi system som blivit en naturlig del av våra liv. All teknik är inte synlig för oss, utan det digitala flyter ihop med det analoga. Enligt Linda är det dags för skolan att förmedla en förståelse för den digitala världen och inte bara den analoga som skolan traditionellt sett tagit avstamp ifrån: – Digital kompetens är något som alla barn ska ha rätt till. Alla har inte med sig detta hemifrån och vi kan heller inte kräva det från alla föräldrar. Här finns en likvärdighetsaspekt att ta hänsyn till, men också en demokratisk aspekt. De som har intuition och vet vilka möjligheter och begränsningar tekniken har, de har också möjligheten att styra utvecklingen. Detta är något som alla behöver ha möjlighet att ta del av. 18

Pssst! Linda är författare till boken Att undervisa programmering i skolan.


Favorit matematik Förskoleklass Avsedd för: förskoleklass Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12408-7 | 80 s Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-08210-3

Favorit matematik 1A

Favorit matematik 2A

Avsedd för: åk 1

Avsedd för: åk 2

Favorit matematik 1A Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12409-4 | 197 s

Favorit matematik 2A Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12419-3 | 197 s

Favorit matematik 3A Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12426-1 | 213 s

Mera Favorit matematik 1A Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12410-0 | 197 s

Mera Favorit matematik 2A Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12424-7 | 197 s

Mera Favorit matematik 3A Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12427-8 | 213 s

Favorit matematik 1A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-07878-6 | 344 s

Favorit matematik 2A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-07864-9 | 352 s

Favorit matematik 3A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-08737-5 | 264 s

Favorit matematik 1A Extra kopieringsunderlag – Tryckt ISBN 978-91-44-10430-0 | 124 s

Favorit matematik 2A Extra kopieringsunderlag – Tryckt ISBN 978-91-44-10432-4 | 134 s

Favorit matematik 3A Extra kopieringsunderlag – Tryckt ISBN 978-91-44-09232-4 | 114 s

Favorit matematik 1B

Favorit matematik 2B

Favorit matematik 3B

Avsedd för: åk 1

Avsedd för: åk 2

Avsedd för: åk 3

Favorit matematik 1B Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12417-9 | 214 s

Favorit matematik 2B Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12425-4 | 205 s

Favorit matematik 3B Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12414-8 | 225 s

Mera Favorit matematik 1B Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12411-7 | 214 s

Mera Favorit matematik 2B Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12429-2 | 205 s

Mera Favorit matematik 3B Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12415-5 | 225 s

Favorit matematik 1B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-07876-2 | 256 s

Favorit matematik 2B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-08682-8 | 264 s

Favorit matematik 3B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-08736-8 | 276 s

Favorit matematik 1B Extra kopieringsunderlag – Tryckt ISBN 978-91-44-09112-9 | 122 s

Favorit matematik 2B Extra kopieringsunderlag – Tryckt ISBN 978-91-44-09113-6 | 146 s

Favorit matematik 3B Extra kopieringsunderlag – Tryckt ISBN 978-91-44-09233-1 | 114 s

Favorit matematik 4A

Favorit matematik 5A

Favorit matematik 6A

Avsedd för: åk 4

Avsedd för: åk 5

Avsedd för: åk 6

Mera Favorit matematik 4A Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12430-8 | 224 s

Mera Favorit matematik 5A Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12434-6 | 193 s

Mera Favorit matematik 6A Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12440-7 | 193 s

Bas Favorit matematik 4A Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12432-2 | 224 s

Bas Favorit matematik 5A Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12435-3 | 193 s

Bas Favorit matematik 6A Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12445-2 | 193 s

Favorit matematik 4A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-09690-2 | 280 s

Favorit matematik 5A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10103-3 | 218 s

Favorit matematik 6A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10107-1 | 218 s

Favorit matematik 4A Extra kopieringsunderlag – Tryckt ISBN 978-91-44-10517-8 | 136 s

Favorit matematik 5A Extra kopieringsunderlag – Tryckt ISBN 978-91-44-10670-0 | 122 s

Favorit matematik 6A Extra kopieringsunderlag – Tryckt ISBN 978-91-44-11166-7 | 122 s

Favorit matematik 4B

Favorit matematik 5B

Favorit matematik 6B

Avsedd för: åk 4

Avsedd för: åk 5

Avsedd för: åk 6

Mera Favorit matematik 4B Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12416-2 | 224 s

Mera Favorit matematik 5B Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12439-1 | 217 s

Mera Favorit matematik 6B Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12453-7 | 217 s

Bas Favorit matematik 4B Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12418-6 | 224 s

Bas Favorit matematik 5B Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12455-1 | 217 s

Bas Favorit matematik 6B Elevpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-12454-4 | 217 s

Favorit matematik 4B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-09692-6 | 368 s

Favorit matematik 5B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10105-7 | 244 s

Favorit matematik 6B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt ISBN 978-91-44-10109-5 | 244 s

Favorit matematik 4B Extra kopieringsunderlag – Tryckt ISBN 978-91-44-10669-4 | 150 s

Favorit matematik 5B Extra kopieringsunderlag – Tryckt ISBN 978-91-44-10672-4 | 148 s

Favorit matematik 6B Extra kopieringsunderlag – Tryckt ISBN 978-91-44-11167-4 | 148 s

Favorit matematik 3A Avsedd för: åk 3

Mer information om lärarlicens och facit finns på studentlitteratur.se/favoritmatematik Den tidigare upplagan av Favorit matematik F – 6 finns fortfarande att beställa för komplettering med reservation för slutförsäljning. Kontakta din återförsäljare eller vår kundservice på kundservice@studentlitteratur.se eller 046-31 21 00

19

19


Kontakta oss

Vill du ha hjälp att komma igång med ditt digitala läromedel eller vill du att vi besöker din skola och berättar mer? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Sara Sandberg 046-31 21 23 sara.sandberg@studentlitteratur.se

Rickard Ahlberg 046-31 21 32 rickard.ahlberg@studentlitteratur.se

Peter Falkheden 046-31 22 93 peter.falkheden@studentlitteratur.se

Christina Comstedt 046-31 21 33 christina.comstedt@studentlitteratur.se

Jenny Roos 046-31 23 65 jenny.roos@studentlitteratur.se

Mia Gille 046-31 21 12 mia.gille@studentlitteratur.se

Pssst!

Läs mer om den nya upplagan på studentlitteratur.se/ favorit_digitalkompetens

Favorit matematik F–6-folder 2018  

Folder för Favorit matematik F–6 upplaga 2.

Favorit matematik F–6-folder 2018  

Folder för Favorit matematik F–6 upplaga 2.