SeljaSnickerBruksanvisningA5

Page 1

Tack för att vi fick leverera dina nya fönster Här får Du information om garantier, skötselanvisningar och underhållstips. Läs igenom noga så får Du mesta möjliga nytta och glädje av dina fönster!


Skötselråd Fönster och dörrar med glasöppning Glasöppningar levereras oputsade på grund av att kittet behöver ”härdas”. Kittet har hög kvalitet och lång hållbarhet men behöver några dagar härdningstid innan man kan putsa glaset. Vid putsning, använd skonsam fönsterputs. Var försiktig för att inte skada färgen. Energiglas är extra känsligt och ni bör exempelvis inte skrapa glaset med rakblad eller liknande.

Grundmålade och obehandlade fönster och fönsterdörrar Grundmålade fönster och fönsterdörrar skall slipas och färdigmålas innan de monteras. Vi rekommenderar vattenbaserad täckfärg till vår standardgrundfärg. För bästa resultat, måla produkterna inom en månad från leverans och använd färg av hög kvalitet. Kom ihåg att alla sidor ska målas även över- och undersidor, samt spröjs och inuti glasöppningar. Tätningslist monteras efter målning och ingår därför inte till obehandlade eller grundmålade fönster och fönsterdörrar.

2


Underhåll av målade fönster och fönsterdörrar Kontrollera varje vår och höst att färgskiktet är intakt. Vid skada på färgskiktet skall bättringsmålning ske omgående. Flera faktorer påverkar fönstrets behov av underhåll, t ex fönstrets placering i väggen, takutsprång, sol, vind och regnbelastning. Dessa faktorer gör att underhållsbehovet kan variera avsevärt på fönster i samma byggnad. Målade fönster bör också rengöras några gånger per år, eventuellt oftare vid kraftig påverkan av nederbörd mm. Rengöringen utförs lämpligen med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Det är viktigt att undvika starka rengöringsmedel som innehåller till exempel amoniak eller lösningsmedel. Ett lämpligt komplement för att stärka de målade ytorna efter rengöring och putsning med underhållsduk är Akzo Nobel Refresher. Finns det blåsor, sprickor eller matthet i färgen, eller om färgen har flagnat, ska underhållsmålning göras enligt följande anvisningar: - Se till att du är på ett ställe som är torrt. - Slipa bort sprucken och löst sittande färg och skrapa bort kåda som kan ha trängt ut. - Laga eventuella springor, i till exempel hörnsammanfogningar på bågen/karmen eller vid fönsterblecket, med plastisk tätmassa. • Tvätta fönstret med milt alkaliskt rengöringsmedel. Skölj noga och låt torka. • Grunda renskrapade träytor med alkrydgrundfärg, till exempel Nordsjö Tinova Traditional primer Exterior eller Nordsjö Tinova Primer Exterior. - Färdigmåla (1 - 2 strykningar) med Nordsjö Tinova Traditional Window eller Nordsjö ONE Door & Window Tech. Var särskilt noga på fönstrets nedre delar och vid ändträ och hörnsammanfogningar. Observera att vissa fogmassor inte tillåter övermålning! • De invändiga ytorna fordrar normalt endast underhåll i form av tvättning med vatten och milt rengöringsmedel.

3


Kondens på fönster Kondens på fönster kan uppkomma invändigt, mellan glasen och utvändigt. Det finns flera orsaker till kondens men i grunden handlar det om att hög luftfuktighet kommer i kontakt med en kall yta. Eftersom fysikens lagar styr finns det ingen universallösning på detta men den bästa medicinen är god ventilation och välisolerade fönster.

Invändig kondens kan skada fönstret Gamla fönster får ibland, främst under den kalla årstiden, kondens på det inre glaset. Det beror på att fönstret isolerar dåligt och att det inre glaset därför är kallare än luften i rummet. Kondens uppkommer bland annat när varm och fuktig inneluft träffar kallt glas. Andra orsaker kan vara dålig ventilation, hög luftfuktighet eller om gardiner hindrar luftcirkulationen, till exempel från elementet, som oftast finns under fönstret. Fönster är konstruerade för att klara regn och fukt på utsidan men inte för att motstå långvarig kontakt med fukt på insidan. Om invändig kondens förekommer under lång tid kan fönstret ta skada. Bästa åtgärden? Byt till välisolerade och energieffektiva fönster.

Kondens mellan glasen kräver ventilation Om kondens uppstår på ett fönster med 2+1 konstruktion, beror det på att varm inomhusluft läcker ut mellan bågarna och kondenserar på insidan av det yttre glaset. Energifönster är extra känsliga för detta eftersom ytterglaset är väldigt kallt. Lösningen är att justera ventilationen så att ett visst undertryck skapas i rummet och varm luft inte kan “tryckas” ut. Eftersom värme stiger kan fönster på husets övre våning vara mer utsatta för detta. Fönstren i sig ska vara rätt monterade så att inga glipor finns mellan båge och karm och alla stängningspunkter i spanjoletten fungerar som de ska. Tänk på att en persienngenomföring släpper igenom lite varmluft om det är ett övertryck. Om mellanglaskondens uppstår i isolerrutor beror det på att fukt trängt in genom förseglingen. När punkterade rutor ska bytas ut bör de ersättas med mer energieffektiva isolerrutor. Var noga med att hålla utvändiga ventilationsöppningar på karmbottenstycket fria från snö eller smuts, för att inte förhindra luftcirkulationen mellan ytter- och innerbågen. 4


Utvändig kondens – ett bevis på god isolering Energieffektiva fönster hindrar rumsvärmen från att stråla ut vilket gör att det yttre glaset blir betydligt kallare än för ett mindre energieffektivt fönster. Det kan under vissa förutsättningar ge effekter under vår och höst när det är kallt och stjärnklart eftersom det yttre glaset då förlorar värme genom utstrålning mot natthimlen. När yttemperaturen på det yttre glaset är lägre än uteluftens och även under luftens daggpunkt samt luftfuktigheten samtidigt är hög, bildas kondens på den kalla rutan. Skulle temperaturen på glasets yta sjunka under fryspunkten kan iskristaller bildas på rutan. Utvändig kondens är inte skadlig utan bara ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. Kondensen försvinner frampå morgontimmarna när temperaturen stiger och solen åter börjar värma. Sveriges Tekniska forskningsinstitut (numera RISE) har gjort en undersökning av utvändig kondens på energieffektiva fönster baserad på klimatdata för Stockholm. Resultaten visar att fenomenet oftast uppkommer i perioden augusti – oktober men kan ibland även uppstå några enstaka timmar under våren.

5


Industriellt färgsystem för fönstersnickerier SYSTEMET BESTÅR AV: - Tvåskikts US Grund.

En tvåkomponents PU-grundfärg som har en mycket bra vidhäftning (även under fuktiga förhållanden), bra fuktresistens, utmärkt flexibilitet samt bra spärrande effekt mot missfärgande ämnen (gula kvistar) i träet.

- Enskikts US A335

En vattenburen akrylatbaserad toppfärg med bra flexibilitet, bra resistens mot nedbrytning, sprickbildningar med mera. Systemet och produkterna har funnits i många år och är mycket väl beprövat i Sverige och andra länder. Under normala betingelser är förväntad hållbarhet och tid till underhåll minst fem år. Detta under förutsättning att fönstersnickerierna hanterats på ett korrekt sätt under transport och byggtid, skyddade från fukt och annan påverkan samt att eventuella mekaniska skador har reparerats omgående. Det är också viktigt att fönstren monteras på ett konstruktivt riktigt sätt och enligt HUS-AMAs riktlinjer.

6


Garantier Selja Snickerifabriks AB lämnar garanti under förutsättning att montering sker fackmässigt och att skötselinstruktionen följts.

- Funktionsgaranti 2 år - Glaskassett 10 års garanti mot kondens i isolerglas - Färg 5 års garanti från leveransdagen. Ingen garanti lämnas på mörka och skarpa färgkulörer då de absorberar betydligt mer av solvärme än ljusa kulörer och blir därför mycket varmare och tar skada av värmen. Ingen garanti lämnas på obehandlade och grundmålade fönster och fönsterdörrar.

- Allmänna garantikrav Garantier gäller lagning eller ersättningsprodukter. Selja Snickerifabrik AB står inte för kringkostnader gällande hantverkare eller kostnader föranledda av larminstallationer, cylindrar, trycken, dörrstängare, extralås, foder och övriga tillbehör. Garantin gäller inte vid egen ytbehandling av produkterna. Garantin gäller inte för fel som uppkommit till följd av felaktig lagring, montering, vårdslöshet eller bristande underhåll. Garantin gäller inte om fönster eller fönsterdörrar monterats med fogskum. Vid lagring skall produkterna förvaras på ett väl ventilerat utrymme under tak. Av kund reklamerad produkt, som inte är korrekt behandlad, monterad eller hanterad, förbehåller vi oss rätten att debitera kostnader för besiktning.

Fakturan gäller som garantisedel. SELJA SNICKERIFABRIK AB Telefon 0250-310 15 Selja Byväg 30, 792 94 Mora Hemsida: www.seljasnickeri.se Mail: info@seljasnickeri.se 7


seljasnickeri.se Tel 0250-310 15, fax 0250-313 30. Mail: info@seljasnickeri.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.