__MAIN_TEXT__

Page 1

Presentation av STR Med utdrag ur STR:s ĂĽrsredovisning 2019

Dags fĂśr verkstad.


Innehåll Detta är STR

4

Ordföranden har ordet

6

Förbundsstyrelsen8 Regionerna10 STR Service AB, bolagsstyrelsen

14

STR Service AB, vd har ordet

16

STR Service AB, verksamhetsområden

17

Förvaltningsberättelse för STR-koncernen

20

Resultaträkning – koncernen

26

Balansräkning – Tillgångar - koncernen

27

Balansräkning – Eget kapital och skulder – koncernen

28

Underskrifter29 Revisionsberättelse, STR Service AB

30

Revisionsberättelse, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund

32

Revisionsberättelse, UTC Hörnefors AB

34

Kontaktinformation36


Detta är STR

En god trafikant- och förarutbildning Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) är en organisation för trafikutbildningsföretag vilka bedriver yrkes­mässig förarutbildning. STR har 723 medlemsföretag som driver 588 trafikutbildningsföretag. 39 av dessa är företagsmedlemmar guld. Dessa sysselsätter drygt 2 200 trafiklärare, specialiserade på att utbilda förare på bil, buss, lastbil och tvåhjulingar i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt. Detta genererar utbildning för ca 100 000 körkortstagare samt 10 000 yrkesförare per år. Förbundet har en rikstäckande reklamationsgaranti för alla STR-elever.

FÖRBUNDETS VERKSAMHET

ORGANISATION

Förbundets huvudsakliga uppgifter, i enlighet med stadgarna, är att verka för en god trafikant- och förarutbildning samt att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Förbundet bildades 1939 och heter sedan 2018 Sveriges Trafikutbildares Riksförbund då förbundet breddade sin verksamhet och möjliggjorde för fler kategorier förarutbildare att bli s.k. intressemedlemmar. F.n. är 53 gymnasieskolor, 6 trafiklärarutbildare, 13 YKB-utbildare intressemedlemmar i STR. STR bedriver ett långsiktigt arbete med en mängd frågor inom trafiksäkerhetsområdet i Sverige och Europa. Förbundets och dess medlemmars strävan är att med yrkeskunnande, saklighet och goda argument bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. STR svarar på remisser avseende lagar och föreskrifter inom trafiksäkerhets- och förarutbildningsområdet. STR företräder dess medlemmar i samband med möten med myndigheter och politiker, vid konferenser, uppvaktningar och debattprogram samt deltar i utredningar och arbetsgrupper där förbättringsförslag inom olika områden läggs fram. Omvärldsbevakningen är omfattande och sker i ett nära samarbete med medlemsföretagen. Stora resurser läggs på att bygga och behålla ett stort nätverk med andra intressenter och aktörer inom trafiksäkerhetsområdet. STR är en aktiv medlem och samarbetar i en mängd organisationer och projekt inom Sverige och Europa och får på det sättet en möjlighet till påverkan av arbetet för ökad trafiksäkerhet.

Förbundets medlemsföretag har under 2019 varit anslutna till någon av de sju regioner som förbundet består av. STR:s fullmäktige består av två valda regionråd och ytterligare ett valt regionråd som sitter som ordinarie ledamot i STR:s förbundsstyrelse. Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och leder förbundets verksamhet. Styrelsen består av åtta ledamöter och suppleanter. Årligen arrangeras ett riksmöte. Vid dessa möten tar fullmäktige beslut i en rad frågor bl.a. baserat på medlemsmotioner. Såväl enskilda medlemmar som regioner kan motionera i olika frågor. Mötet ger också utrymme för övriga medlemsaktiviteter.

4

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

FÖRBUNDETS BOLAG STR Service AB ägs av STR och fungerar är ett servicebolag för medlemsföretagen. Servicebolaget är dessutom ett läromedelsförlag med egen produktion av läromedel inom förarutbildningsområdet, IT-stöd för medlemmar och kursverksamhet. Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors AB var ett dotterbolag till STR Service AB fram till årsskiftet 2019/2020 och driver en trafikövningsplats utanför Umeå.


STR:s organisation 2019 Medlem

Medlem

Medlem

Regioner (7)

Regionråd (3 + 2)

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund

STR Service AB

Hörnefors AB

Fullmäktige (14)

(2 regionråd per region)

Förbundsstyrelse

(1 regionråd per region + förbundsordförande)

SVERIGES TRAFIKBILDARES RIKSFÖRBUND

5


Förbundet

Ordföranden har ordet 2019 var året då Sveriges befolkning, oavsett om de ville eller inte, fick lära sig hur en regeringsbildning går till. 129 dagar av hopp och frustration blev det innan en regering slutligen var tillsatt. I England gick Brexit-vågorna höga, så höga att en premiärminister avgick och ny tillsattes. Vågor av vatten hade varit välbehövliga i släckningsarbetet då Frankrikes nationalklenod, Notre Dame brann, men dessa vågor eller snarare dess vind, dedikerades Greta Thunberg då hon seglade till New York, och med det blev ett världsnamn via sitt engagemang för en hållbar planet. Sveriges trafiksäkerhet fick en välbehövlig skjuts under 2019 som noterade de lägsta siffrorna någonsin med 223 döda. Snubblande nära det delmål som var satt på 220. Det är intressant att följa breddningen i ambitionerna att nå fram till Nollvisionen. Hälsa, tillgänglighet, miljö, kollektiv trafik, stödjande säkerhetssystem är några av de faktorer som bedöms göra skillnad. Och utifrån en fruktansvärd händelse som den på Drottninggatan, så utvecklas och breddas tankarna med geofensing. Ett närmaste digitalt system som redan i dag kan kontrollera hastighet, access in i vissa områden, miljöklassat fordon eller inte och fler saker utöver dessa. Från att vara något som skulle begränsa och främst skydda från olika typer av attacker, har andra användningsområden hittats. Sannolikt är det nog så att vi som utbildare har att följa med allt mer aktivt i den pågående utvecklingen som sker utanför vår dörr. Att bevara efterfrågan via utvecklad, effektiv och miljövänlig utbildning. STR har uppnått en hög ålder som förbund. Med glädje och tacksamhet kan vi se att vårt förbund under alla dessa år utvecklats och också stått värd för nya koncept och metoder eller dragit lans för medlemmar som behövt hjälp. Ett förbund ska alltid värna, hjälpa och utveckla för sin medlem, samtidigt som en självkritisk inställning är viktig för att med det se brister som behöver åtgärdas. Därför var det av betydelse att förbundet startade ett granskningsråd för att där dels fånga in information som kan generera till att den illegala verksamheten beivras, likväl som att medlem-

6

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

men som avsiktligt eller oavsiktligt gör fel, kan uppmärksammas och göra om och göra rätt. Lika viktigt var det att påverka riksdagen att kräva mer av regeringen då det kom till översynen och de i stort sett obefintliga åtgärder som riktades mot illegal verksamhet. Detta omfattande arbete resulterade i att vi fick ett tillkännagivande i riksdagen som ministern hanterade och då beordrade ett regeringsuppdrag. Varför? Jo våra medlemmar behövde en dragen lans. Under 2019 har mycket arbete lagts mot att utveckla Butbildningen för att visa på möjligheter att både lönsamhet för medlemmar, och ökad effektivitet och kvalitet mot kund. Denna satsning är A och O för våra medlemmar. Det är också glädjande att STR:s nationella verksamhetsplan, vilken också täcker in denna utvecklade utbildning, mer och mer bryts ner på lokala plan och med det för kropp och själ. För mig personligen har 2019 inneburit mitt sista år där satsning och olika evenemang är mina sista och därmed också tas avsked efter avsked. Fantastiska 15 år med fantastiska medlemmar och medarbetare! Tack för mig!

BERIT JOHANSSON Förbundsordförande


Förbundet

Förbundsstyrelsen Berit Johansson

Benny Gunnarsson

Förbundsordförande

berit.johansson@str.se

Vice ordförande Region Öst

Lars Anderzon

Peter Edman

anderzonlars@gmail.com

peter@korkortcenter.com

Jeanette Jedbäck Hindenburg

Mattias Jansson

jeanette@hindenburg.se

mattias@mattiastrafikskola.se

Mikael Sjöström

Maria Stenman

mikael@gerthsbo.se

maria@norrskenetstrafikskola.se

benny.gunnarsson@str.se

Region Väst

Region Mitt

Region Tvärs

Region Stockholm

Region Norr

Region Syd

Revisorer

Valberedningen

Auktoriserad revisor: KPMG, Malmö

Klas Sörensson, Helsingborg Mattias Glemfors, Lerum Maria Nilsson, Uddevalla

Förtroendevalda revisorer: Jan Svensson, Uddevalla Maria Berndtsson, Ängelholm

8

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND


Förbundsstyrelsen. Suppleant Nadja Vigert är esättare för Jeanette Jedbäck Hindenburg.

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

9


Regionerna

Våra regioner Region Norr

Region Mitt

Hur skulle ni beskriva det senaste året som region? I år har vi i regionrådet fått lite bättre koll på strukturen. Våra informationskanaler som STR Möts & Lär har kommit igång och vi har fått lättare att kunna kommunicera med hela regionen. Vi har försökt jobba med att hitta olika former för att mötas. Vi har kollat av vad medlemmarna i regionen har haft för behov av fortbildning utifrån det har vi haft fortbildningstillfällen. Vi har även samverkat med både Trafik­ verket och Transportstyrelsen. Senast fortbildningen vi hade var ”Presentationslyftet” och den var mycket inspirerande.

Hur skulle ni beskriva det senaste året som region? Vi har en STR-grupp för Astra-användare och hoppas att det finns fler drivande personer i våra medlemsled som skulle vilja starta upp ytterligare STR-grupper, för att genom dessa driva utveckling inom något speciellt område.

Vad ser ni som viktigast att fokusera på inom er region under 2020? Fokus för 2020 är för oss i regionen att jobba med att öka lönsamheten, utveckla AM och personbilsutbildningen. Vi vill också jobba med att marknadsföra yrket och på så sätt försöka locka fler trafiklärare till branschen. För att vi i framtiden ska kunna tillgodose behovet av trafiklärare behöver vi få fler sökande. De bästa reklampelarna för yrket är vi själva. Vi ser fram emot ett nytt spännande år med fokus på framtiden!

10

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

Problemet som både vi i regionrådet och STR-gruppen ser det, är att få medlemmar delaktiga. Under våren hade vi en kickoff i Gävle som var väldigt rolig och uppskattad. Vår fortbildningsvecka, vecka 42, genomfördes i Sundsvall och ligger i Gävle 2020. I Vemdalen hade vi en kombinerad kickoff med föreläsningar som start på 2020, vilket tyvärr krockade med andra evenemang så en del kunde inte delta. Vad ser ni som viktigast att fokusera på inom er region under 2020? Vi regionråd ser fram emot ett nytt verksamhetsår där vi tillsammans driver STR utifrån utbyte av kunskaper och erfarenheter. Det förutsätter att vi får input från er medlemmar för att veta vad ni vill att vi bör prioritera, samt att alla hjälps åt. Vår förhoppning är att tid avsätts hos medlemmar för att utveckla verksamheterna och ge bättre lönsamhet med ökad kvalitet under 2020 i våra medlemsföretag. Kurser och fortbildning kommer planeras genom STR Service som har den landsomfattande kursplaneringen. Kommer det in andra önskemål från er medlemmar så tar vi hand om det på bästa sätt. I övrigt arbetar vi utifrån förbundets prioriterade områden även i regionen.


Regionerna

Region Tvärs

Region Stockholm

Hur skulle ni beskriva det senaste året som region? Det har varit ett omtumlande år i regionen med två nya regionråd som kommit in. Det har varit mycket att ta in och utveckla. Vi blickar nu framåt och ser den nya sammansättningen som en möjlighet till nystart.

Hur skulle ni beskriva det senaste året som region? 2019 började i uppförsbacke. Vi tappade tyvärr kompetens i regionrådet i och med att Pelle hoppade av och Kevin blev invald i valberedningen. Vi fick klara oss med bara en suppleant resten av året men som tur är fick vi in Nadja som ny stjärna i regionrådet. Efter det har det handlat om att få alla rutiner på plats och om att börja få struktur i regionen. Mycket arbete har lagts ned på att skapa region­ handbok, verksamhetsplan och årshjul. Vi avslutade året med ett mycket trevligt samarbete med region Tvärs som resulterade i en gemensam höstkonferens

Vi har gjort en roadtrip för att besöka medlemmarna och presentera oss. Detta resulterade i flera samverkansgrupper och zoom-möten, samt att vi fick en bra start för framtida aktiviteter. Vad ser ni som viktigast att fokusera på inom er region under 2020? Vi kommer i framtiden att ha fler zoom-möten, för att bättre kunna ha en dialog – något vi tycker är jätteviktigt! Vi har landat i en plan för kommande år, vilket blir spännande! Vi kommer fokusera på aktivitet i regionen, vi vill skapa en bra dialog med våra medlemmar och en hög aktivitet. Vi hoppas att regionens medlemmar ser det som positivt och inspirerande att det händer grejer.

Vad ser ni som viktigast att fokusera på inom er region under 2020? Under 2020 vill vi fokusera på att få med medlemmarna på tåget, och få upp engagemanget för regionens aktiviteter igen. Vår avsikt är att göra det genom att lyssna in och utvärdera medlemmarnas åsikter och genom att erbjuda trevliga och kunskapshöjande aktiviteter framförallt inom lönsamhet, ny teknik och utvecklad metodik inom fokusområdena AM- & B-utbildning samt trafiklärarutbildningen.

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

11


Regionerna

Våra regioner Region Väst

Region Öst

Hur skulle ni beskriva det senaste året som region? Ännu ett år har gått och den nya organisationen har börjat falla på plats. Vi regionråd har börjat få en struktur och planering för vår region vilket känns bra. Om vi tittar på 2019 så har ni medlemmar inte fått så mycket information som är regionsspecifikt men vi har jobbat fram en fin planering för 2020. Vi är stolta att vi fick ett fint höstmöte i Tylösand där många från regionen deltog och utbytte erfarenheter. Även i år handlade det en del om grupputbildning som verkligen ligger i framkant när det gäller utbildning och en förädling av yrket. Det är kostnadseffektivt, personalbesparande och bidrar till en bättre utbildning för eleven. Vi har vid ett flertal tillfällen bjudit in er medlemmar till zoom-möte inom områden som Projekt B och tillsyn för AM. Vi återkommer med fler seminarier under 2020.

Hur skulle ni beskriva det senaste året som region? 2019 var det år vi fick struktur och såg till att det blev verkstad av flera av våra idéer och tankar. Vi genomförde en roadtripp där vi träffade och umgicks med medlemmarna. En härlig känsla infann sig på dessa tre roadtripp-stopp. Vi lämnade dessa möten med en massa input och önskemål om vad vi kan göra för vår region. Vi sjösatte STR-gruppen som idag har stadigt återkommande zoom-möten där alla som vill kan delta. Varje möte har ett ämne som vi diskuterar runt och utöver det kan man ställa precis vilken fråga man vill, eller bara vara med och lyssna.

Vad ser ni som viktigast att fokusera på inom er region under 2020 Vi har under början av 2020 startat samverkansgrupper som vi tror ska hjälpa oss att komma närmare er medlemmar i regionen. Vi har också samlat på oss ”STR-Spridare” som vi ska ta draghjälp av för att få till ett antal samverkansträffar där vi kan få input från medlemmen. Vi kommer arbeta vidare med fokusområdena som vi jobbat fram i STR:s verksamhetsplan. Vi tror att 2020 kommer att bli ett år där ni medlemmar får en ökad delaktighet i förbundet.

12

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

Vi hade regiondagar 11–12 december på Vildmarks­ hotellet och responsen från medlemmar var att mötet var mycket bra, mopedkörning inomhus, simulatorer, diskussioner och ett luciatåg som bestod av regionråd och Projekt B-gruppen. Middag och underhållningen på kvällen går till historien, vilket röj! Vi har rätat ut kommunikationsvägarna och vi upplever att vi når medlemmarna på flera bra sätt, inte minst via vår kommunikationsportal Möts & Lär. Vad ser ni som viktigast att fokusera på inom er region under 2020? Att skapa kontinuitet i både roadtrippen och zoom-mötena så våra kontaktvägar blir självklara. Fokusområden blir lönsamhet och effektivisering så vi kan driva företag som erbjuder kunder de bästa förutsättningarna så de väljer att gå till en professionell trafikskola, promota STR:s nya hemsideserbjudande, nya E-handel etc. Att kunna erbjuda personalen en trivsam, trygg och lönsam anställning.


Regionerna

Region Syd

Några ögonblick från våra regionmöten

Hur skulle ni beskriva det senaste året som region? Under året har vi fått vår regionsida på Möts & Lär att bli huvudkanalen. Där finns nu mycket information, material och möjlighet till dialog med oss regionråd och andra medlemmar. Vi hade ett lyckat regionmöte i Halmstad. Deltagarna var mycket nöjda enligt de kontakter vi haft och enligt utvärderingen som gjorts. Mötet följde vi upp med ett webbinarium om ”Nya koncept på Trafikskolan” för att verkstaden som började på regionmötet ska fortgå.

Vad ser ni som viktigast att fokusera på inom er region under 2020 Medlemskontakten är den viktigaste frågan. Vi sprider våra möten på olika orter så att vi kommer närmre skolorna. Vi har många aktiviteter planerade som syns i vår kalender. Nu fokuserar vi på att få hela årets aktiviteter bokningsbara så att alla medlemmar kan planera in det.

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

13


STR Service AB

STR Service AB, bolagsstyrelsen

Berit Johansson

Helen Melchersson

Håkan Björklund

Kjell Ove Moss

Benny Gunnarsson

Jörgen Malmbjer

Styrelseordförande berit.johansson@str.se

Styrelseledamot kjellove.moss@foretagsutv.se

Vice styrelse­ordförande helen@helensforkorkort.se

Styrelseledamot benny.gunnarsson@str.se

Vd STR Service AB hakan.bjorklund@str.se

Personalrepresentant jorgen.malmbjer@str.se

Revisorer Auktoriserad revisor: KPMG, Malmö Förtroendevalda revisorer: Jan Svensson, Uddevalla Maria Berndtsson, Ängelholm

Michael Axelsson Styrelsesuppleant michael.axelsson@str.se

14

Peter Edman

Styrelsesuppleant peter@korkortcenter.com

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND


SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

15


STR Service AB

Vd:n har ordet Bra resultat

Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors AB

2019 blev ännu ett mycket bra år försäljnings- och resultatmässigt. Faktiskt ännu bättre än 2018 och ännu ett nytt ”All time high”. Försäljningen av våra digitala tjänster ökar samtidigt som inte bokförsäljningen minskar i samma omfattning.

Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors AB har under året arbetat hårt och målmedvetet och kan se tillbaka på ett bra och lönsamt år. Ett ökat antal externa kunder av olika slag har bidragit positivt till resultatet. Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors AB är ett viktigt nav i trafiksäkerhetsarbetet i regionen. Som en konsekvens av STR:s nya organisationsstruktur kan trafikövningsplatser vara medlemmar i STR. Därför är det inte lämpligt att STR som organisation fortsätter att äga trafikövningsplatser varför Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors AB, i likhet med Stockholms Trafikövningscenter Gillinge AB tidigare, under året varit till försäljning. Under de sista dagarna i december kom processen in i sin slutfas, då PO:s Trafikskola i Luleå AB beslöt att köpa företaget och med det kunde affären avslutas i tidig januari, 2020.

Företagsförändringar På företagssidan har det hänt en hel del under året. I januari 2019 blev Roosgruppen ny ägare till STC Gillinge AB och i början av januari 2020 fick UTC Hörnefors AB en ny ägare i form av PO:s Trafikskola i Luleå. I november 2019 blev STR service AB delägare i Identitet kommunikation AB. Detta är en marknadsföringsbyrå som STR samarbetat med i många år. Tillsammans med Identitet kommer vi kunna stärka medlemmarnas erbjudande via tjänster som hemsidor och digital marknadsföring.

STR 2.0 Som ett led i vår och medlemmarnas digitalisering startade vi under 2019 upp ett stort arbete med förstudier av både nya digitala plattformar och ett nytt aSTRa. Vi startade upp projektet STR 2.0 som kommer att innefatta en mängd ­olika projekt 2020–2023 både kring stöd till förändrad, moderniserad utbildning och utbildningstjänster samt ett nytt affärssystem (aSTRa). Vi gör också en översyn över hur vi producerar utbildningsmaterial för att kunna bli ännu bättre men också effektivare. Samtidigt som vi arbetar med STR 2.0 är det viktigt för oss att fortsätta utvecklingen av nuvarande aSTRa WEB och de tjänster som är kopplade dit.

16

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

HÅKAN BJÖRKLUND Vd, STR Service AB


STR Service AB

Våra verksamhetsområden Verksamhetsområde medlem Under 2019 utökades organisationen med 30 nya medlemsföretag och 24 intressemedlemmar (gymnasieskolor) vilket innebär ett fortsatt ökat medlemsantal. 38 företagsenheter bedriver numera sin verksamhet som företagsmedlem Guld. För att stimulera till fortsatt utveckling inom förbund och regioner genomfördes under juni månad en kvalitetsmätning avseende förbundet och regionernas verksamhet. Nöjdheten med medlemskapet landade på 3,88 på skala 1–6, och medlemmarnas upplevelse av hur det regionala arbetet kommit igång fick 3,46. Medlemmarnas synpunkter ligger till grund i det fortsatta arbetet och nya årliga mätningar kommer att genomföras. Regionerna har under året genomfört olika fortbildnings- och samkvämsaktiviteter baserat på medlemmarnas inkomna synpunkter och där medlemsservice har varit behjälpliga med administrationen av dessa. Allt fler aktiviteter sker på distans genom videomöten i verktyget ZOOM vilket är ett klimatsmart alternativ. Vidare genomförde STR Service 50 utbildningstillfällen för medlemmarnas räkning inom olika utbildnings­ områden. Kursutvärderingarna visade en deltagarnöjdhet med betyg 5 på en 6 gradig skala vilket innebär att verksamhetsmålet uppnåddes.

Företagsutbildning Nytt för året var distansutbildningen för Företagsutbildning 2 som vänder sig till blivande guldmedlemmar, men är öppen även för andra. Kursen varvar fakta och övningar inom ämnena företagsekonomi, juridik, egenkontroll och GDPR och innehåller även webbinarium med ämnesexperter. Både Företagsutbildning 1 och 2 genomförs via informations- och lärplattformen STR Möts & Lär. Regionmöten Året avslutades med fem regionmöten vilka har utvärderats med bl.a. frågan i hur medlemmarna vill mötas framöver.

På frågan gällande framtida mötesformer svarade 36 procent att man ville ha höstmöte för hela landet eller flera regioner, 31 procent vill behålla regionmötena, 29 procent ville ha mindre möten inom regionen för att slippa resor och fyra procent ville ha konferens i samband med riksmötet. Enkäten innehöll även en följdfråga till de som inte deltog på årets regionmöten, Vad skulle behöva förändras för att du ska vilja delta i framtiden? Av de inkomna svaren finns faktorer som vikten av tidpunkt, kostnad, närhet till konferens och inspirerande innehåll. Enkäten ligger till grund för förbundsstyrelsens beslut för kommande möten och för 2020 har de beslutat att det blir ett höstmöte i Göteborg.

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

17


STR Service AB

Verksamhetsområde kommunikation

Verksamhetsområde bil

2019 har varit ett spännande och intensivt år för verksamhetsområde kommunikation. Stort fokus har lagts på att se över och uppdatera information, utveckla och prioritera bland STR:s olika kanaler, skapa rutiner för publicering och höja kvaliteten på innehåll för att på sikt nå fler och skapa större engagemang. Ett arbete har gjorts för att förbereda för att den tryckta versionen av Mitt i Trafiken under sommaren 2020 upphör för att istället bli digital med en egen sida på str.se och en egen Facebooksida. Mot bakgrund av att Förbundsstyrelsen fattat beslut att Möts & Lär ska vara den främsta kommunikationskanalen gentemot medlemmarna så har vi skapat ett ”Kommunikationsrum” med både stöd och inspiration i syfte att stötta regionråden i sitt viktiga kommunikativa uppdrag. Vi har också tagit fram en kommunikationspolicy för att framöver tydliggöra syfte, mål och förhållningssätt vad gäller kommunikation med koppling till STR.

Under 2019 har vi kommit i gång med försäljningen av det digitala materialet Köra bil och nådde nästan våra högt uppsatta försäljningsmål. Vi ökade ändå antalet användare med nästan 50 % jämfört med året innan då produkten lanserades. Ett helt nytt taximaterial har tagits fram med boken Köra taxi, taxifrågor i Elevcentralen och tillhörande lärarmaterial. Under året har även ett projekt genomförts som har fokuserat på kunder med annat språk än svenska där vi har samlat allt befintligt material, information och skapat nya verktyg som nu finns tillgängligt i Möts & Lär. Projekt B har fortsatt sitt arbete där uppdraget har varit att hjälpa förbundets medlemsföretag att möta framtidens utbildning, som vi tror kommer se mycket annorlunda ut om bara några år. Projektgruppen deltog på årets regionmöten med syftet att få deltagarna att skapa ”verkstad”. Projektet fortsätter sitt arbete under kommande år då Butbildningen är ett av fokusområdena inom STR.

Verksamhetsområde IT STR startade 2019 en förstudie för ett nytt affärssystem. Det arbetet kommer att landa i STR 2.0. Vi har satsat på IT-säkerheten, som kommer att fortsätta utvecklas under 2020. Arbetet har redan resulterat i en handlingsplan för att öka vår datasäkerhet. Säker­heten har höjts med hjälp av nya verktyg för registrering av alla våra mobila enheter, kryptering av enheter, scanning av skadlig kod och så vidare. Informationssäkerhetspolicyn är antagen. Ny e-handel är ett projekt som också startades 2019, och är under utveckling. Den nya e-handeln lanseras för våra medlemmar under 2020. IT-driften har under året flyttats till AddPro som idag är ansvariga för driften. En översyn gällande förvaltningen av vårt nuvarande aSTRa WEB är på gång. Här ska vi få till en handlingsplan för att säkerställa stabilitet och funktionalitet i nuvarande system. Fortsatt utveckling av aSTRa WEB/halSTRa sker via en utvecklingsgrupp som hanterar inkomna förslag. Tanken är att nuvarande aSTRa WEB/halSTRa ska fortsätta att utvecklas tills nytt affärssystem finns på plats.

18

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

Verksamhetsområde tunga fordon Under 2019 tog vi fram Köra lastbil – digital och påbörjade arbetet med Köra C1 – digital (lanserades 2020-02-01). Produkten mottogs väl av både elever och lärare och försäljningsmålet med 300 användare under 2019 slogs med råge, totalt 863 användare. När Köra C1 lanseras tror vi att de medlemmar som utbildar på behörigheten blir mindre ifrågasatta kring teorin då många tror att en lättare behörighet är en enklare utbildning. Vi har även flyttat över lärarmaterialet för Yrkeskompetens från str.se till STR Möts & Lär. Här finns mer möjligheter att snabbt uppdatera materialet, att lägga in länkar till andra webbsidor som har bra information och plats för mycket filmer som inspiration till läraren eller att ha under utbildningen. Vad händer 2020? Då lägger vi allt krut på buss. Vi börjar med att ta fram Köra buss – digital och därefter en helt ny modell för lärarmaterial till Yrkeskompetens.


STR Service AB

Verksamhetsområde tvåhjul Mopedprojektet 2019 innebar ett helt genomgånget och uppdaterat Köra moped – digital. Projektet skapade även Lärarstöd moped och Tvåhjulssidan i Möts & Lär. Förutom personal från STR Service AB ingick även två referensgrupper i projektet. En grupp bestående av utbildare och en grupp bestående av 15-åringar, fantastiska insatser från båda grupperna. Webbtjänsten Kunskapsprov förarbevis moped ersatte den cd-skiva som tidigare användes för att examinera elever till förarbevis moped. Samverkan moped och mc – ett arbete med Transport-

styrelsen, Trafikverket, SMC och TR för att ta fram vad en säker motorcyklist innebär och hur den personen tänker. Arbetet ska påverka framtida utbildning, prov och fortbildning. STR är en del av styrgruppen i ett VTI-projekt som startade 2019 rörande utbildningsbakgrund hos skadade motorcyklister. Projektet kommer vara klart hösten 2021 och resultatet är tänkt att användas vid översyn och förändringar av utbildning och prov. Relevansgranskning mellan STR och Trafikverket fortlöpte under 2019. Ett arbete för att synka tankar i skapandet av läromedel, frågor och kunskapsprov.

Referensgruppen i mopedprojektet 2019. Överst från vänster: Jimmy Ceihagen, Arne Åkesson, Alex Oliviera, Johan Alfven, Maria Selling. Sittande: Martin Larsson och Andreas Nyman.

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

19


Ekonomi

Utdrag ur förvaltnings­berättelsen för STR-koncernen Väsentliga händelser under räkenskaps­året samt efter räkenskapsårets utgång Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) är en ideell förening som ska påverka och utveckla förarutbildningsbranschen och verka för ökad trafiksäkerhet samt minskad miljöpåverkan. Förbundet äger STR Service AB som ska stödja och serva förbund och medlemmar med kund­ service, utbildning, läromedel och digitala tjänster. Sveriges Trafikutbildares Riksförbund finansieras genom årsavgifter från medlemmarna och via aktieutdelning och/eller koncernbidrag från STR Service AB. STR Service AB säljer produkter och tjänster till medlemmarna/ kunderna. Av bokförings- och skattemässiga skäl sker en noga uppdelning av kostnader som tillhör förbund respektive servicebolag. Det nya STR Den stora organisationsförändringen av STR (beslutades 2017 och började gälla 2018), fortsatte att implementeras och blev befäst enligt plan. Det grundläggande syftet med förändringen är att STR ska ha en organisation och finansiering som stöttar medlemmarnas kvalitetsutveckling och affärsmässighet för att ge ökad kundnöjdhet och trafiksäkerhet i ett hållbart samhälle. I samband med STR:s riksmöte, tillika 80 års jubileum, i Stockholm i april, togs de första stadgebesluten i den nya organisationsformen. Medlemmar 2019 Under år tillkom nya medlemmar i form av: 24 Intressemedlemmar (totalt 47 st. organisationsenheter) 30 Företagsmedlemmar (totalt 686 st. företagsenheter) 7 Företagsmedlemmar Guld (totalt 38 st. företagsenheter) 5 medlemmar avanmälde sig pga. verksamheten upphörde. Totalt var 576 röstberättigade. Under regionsrådsvalen var det totala röstdeltagandet 57 %. Totalt bildades 34 nya trafikskolor i aktiebolagsform under 2019. STR Reklamationsnämnd Reklamationsnämnden har haft fyra möten under 2019. En träff i Stockholm och tre digitala möten via Zoom. 23 ärende behandlades under året. 10 ärenden fick avslag och i 13 ärenden rekommenderades återbetalning till kund, ­totalt 60 360 kr. Garantifonden har utbetalat 7 760 kr.

20

Ärenden är av varierande slag: · Bristande information kring intensivutbildning · Flera byten av trafiklärare · Brister i avtal och överenskommelser · Giltighetstid för ”Paket” · Oenighet angående återbetalning vid avbruten utbildning · K ritik mot utbildningsupplägg · K ritik mot lärare som uppträtt olämpligt · Framflyttad provtid eller för tidigt släppta till prov STR:s Medlemsnämnd STR:s nyinrättade medlemsnämnd, arbetade kontinuerligt och tog beslut i medlemsärenden. I nämnden ingår tre förtroendevalda medlemmar: Larz Glemfors, Petra Verdin Viking och Jerker Axelhed. STR:s granskningsråd för regeltillämpning och etik inom svensk förarutbildning Förbundsstyrelsen beslöt under året att bilda ett granskningsråd vilket fick namnet ”STR:s granskningsråd för regeltillämpning och etik inom svensk förarutbildning” vilken har till syfte att ta ett samlat grepp kring alla former av oriktig verksamhet inom svensk förarutbildning. Rådet tar emot, värderar, kompletterar och sänder vidare till berörda myndigheter, de tips som inkommer angående oriktig verksamhet. Rådet består av två tjänstemän på STR:s kansli och två ledamöter i STR:s förbundsstyrelse, varav en är ordförande. Rådet sammanträder 1–2 gånger per månad och rapporterar till förbundsstyrelsen. Utvärdering av regionmöten 2019 På uppdrag av förbundsstyrelsen genomfördes en utvärdering efter höstens/vinterns regionmöten. Denna skickades till alla medlemmar, anställda/verksamma inom respektive region, totalt 2 365 respondenter. 684 (28,84 %) av dessa har svarat på enkäten. Medlemmarnas betyg på regionmötena blev 4,7 på en 6 gradig skala. På frågan gällande framtida mötesformer har svaren fördelats enligt följande: Regionmöten som 2018, 2019 31 % Höstmöten för hela landet eller för flera regioner 36 % Konferens i samband med Riksmöte 4% Mindre möten inom regionen för att slippa resor 29 %

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND


Ekonomi

Enkäten innehöll även en följdfråga till de som inte deltog på årets regionmöten, Vad skulle behöva förändras för att du ska vilja delta i framtiden? Av de inkomna svaren finns faktorer som vikten av tidpunkt, kostnad, närhet till konferens och inspirerande innehåll. Mot bakgrund av bl.a. enkätresultatet, har förbundsstyrelsen beslutat genomföra höstmöte 2020 i Göteborg och vintermöte 2022 i Stockholm. Där emellan erbjuder regionerna olika utbildningsträffar, både fysiska och digitala, inom förbundets prioriterade områden. Informations- och utbildnings­plattformen STR Möts & Lär Under året har plattformen utvecklats och innehåller förutom regionens informationssidor, STR-grupper även utbildningstjänster och material såsom, distansutbildningarna Företagsutbildning 1 och 2, material för mopedexamination och YKB-lärarmaterial. Målsättningen är att den ska utvecklas vidare och bli lättare att överskåda och med det hitta information som eftersöks Trafikverket Det allmänna körkortstagandet ökade något i landet och uppgick till ca 138 000 godkända körkortsprov för behörigheten B. Antalet genomförda körprov för personbil fortsatte att öka och det kraftigt med sex procent (6 %) till 311 000 (292 000) och kunskapsproven fortsatte även i år att öka med 3 % (+8 %) till 340 000 (330 000) jämfört med 2018. Godkännandegraden vid körprov fortsatte att minska. Totalt blev 44,5 %, (46,11 %) av körproven respektive 43,25 % (43,62 %) av kunskapsproven godkända. Resultaten för proven har stadigt försämrats (i princip för nittonde året i rad för t.ex. körprov). Antal prov ökar, och underkännandet ökar. Detta är en konsekvens av att allt fler chansar vid prov och är dåligt förberedda samt anmäler sig privat, varav alltfler via illegal handledare. Skillnaderna mellan trafikskole- och privatanmälda fortsatte att öka: 32 % av privatanmälda kunskapsprov respektive 31 % körprov blir godkända jämfört med 67 % respektive 65 % av trafikskole­ anmälda kunskaps- respektive körprov. Även för trafikskoleanmälda prov fortsätter resultatet nedåt när det gäller körprov, men för kunskapsproven kan det eventuellt skett ett trendbrott då det blev en liten förbättring. Sett över 19 års tid har skillnaderna ökat med ca. 7 procentenheter till trafikskolornas fördel. Dessutom kunde man konstatera att det totala antalet privatanmälda körprov ökat från knappt 50 000 st. per år till 190 000 st. under perioden 2000 –2019 vilket är en ökning med 380 %! (Motsvarande utveckling för skolorna har däremot stabilt följt 18-årskullarna).

Trafikverkets nya teknik för kunskapsprovet försvårade det fusk som förekommit och fuskarnas strategi förändrades. Under året blev det dock allt vanligare att körkortsaspiranter blev avslöjade med motsvarande teknik som använts vid fusk/brott under högskoleprovet: nämligen hörsnäckor och kameror som används under provet så att aspiranten i realtid fått hjälp att besvara frågorna. Andelen godkända prov minskade följaktligen och förbundsstyrelsen har vid många tillfällen pekat på vikten av god utbildning vilket stöds av myndigheten. Detta blev extra fokuserat under året då det i riks- och lokalmedia skrevs drygt 50 artiklar om att det är möjligt att genomföra ett obegränsat antal omprov, och att så även sker. Enligt Trafikverkets analys, följer ca 80 % av körkortsaspiranterna i stort sett den struktur som en utbildning är tänkt att ha, medan 20 % väljer att missbruka rättigheten till obegränsat antal omprov. Konklusionen i flera media var att det ”… är kostsamt att inte ta sina körlektioner”. Även Trafikverket var tydliga med sitt budskap, bl.a. mot bakgrund av att förarprovsavdelningen gör vinst på provverksamheten, vilket inte är meningen: ” Vi försöker styra över pengarna från prov till utbildning”. Enbart de direkta avgifterna för underkända prov kostade provtagarna en dryg kvarts miljard kronor under 2019. Samrådsmöten med Trafikverket angående prov­väntetider Få branscher är som trafikskolebranschen beroende av myndigheters service för att kunna verka och fungera och ett av de viktigaste inslagen är som bekant tillhandahållandet av förarprov. Generellt har trenden varit positiv under de senaste åren när det gäller provväntetider. STR mäter sedan många år de exakta proväntetiderna för båda proven, för trafikskole- respektive privatbokade prov, totalt och för respektive ort. En viss försämring har dock konstaterats under de senaste två åren. Mot bakgrund av detta, tog STR initiativ till ett intensifierat samarbete med Trafikverket Förarprovsledning under 2019 i syfte att diskutera hur situationen kunde förbättras. Detta gav resultat och situationen förbättrades. Frågan bedömdes som fortsatt viktig i förbundsenkäten, men ersattes återigen på förstaplatsen av illegal verksamhet. Men det är skillnader över landet och på vissa håll stora skillnader. På en del orter fungerar det utmärkt och på andra sämre. Hela utbildningssystemet fungerar dock relativt illa och det behövs inte mycket störningar, t.ex. på grund av sjukdom i Trafikverkets provverksamhet på en ort, för att det ska bli svåra köer. En avgörande faktor för väntetiderna är naturligtvis provresultaten och framförallt de privatanmäldas prov-

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

21


Ekonomi

resultat vars andel ökade och vilka tar mer och mer av Trafikverkets resurser. Under året vidtog Trafikverket fler åtgärder för att ännu bättre uppmärksamma körkorts­ aspiranter om vikten att vara väl förberedd och utbilda sig väl, gärna via trafikskola. Kommunikationen mellan lokala företrädare för myndighet och bransch och förbundsstyrelsen har successivt förbättrats under åren. STR ser också en ökad ambition från myndighetens sida att förse branschen med prov samt vara behjälplig då problem uppstår av olika slag. STR har under många år bl.a. efterfrågat fasta provplatser för trafikskolor och ett testprojekt med estimering av trafikskolornas behov av provplatser påbörjades och ska fortsätta under 2020 på testorterna Stockholm, Sundsvall och Karlskrona. Remisser 7 st. remisser har besvarats av förbundsstyrelsen under året vilka publiceras på str.se Transportstyrelsen Betygen från utbildare för den avgiftsbelagda tillsynen har successivt förbättrats år för år. Under 2019 återkallades 7 tillstånd och 2 personer varnades. Förbundsarbete Arbete har främst riktats mot de beslutade fokusområdena B, AM och trafiklärarutbildningen men även mot att verka för borttagandet av automatvillkoret, utveckling av nya utbildningsmetoder, framför allt grupputbildning, och andra arbetssätt för att möta t.ex. nyanlända under året. CSN Under 2019 var det drygt 12 000 personer som ansökte om körkortslån (vilket var en kraftfull minskning om man jämför med ansökning per månad under startåret 2018). Under 2019 beviljades lite drygt 7 025 personer körkortslån (varav 64 % var män). Den vanligaste avslagsgrunden var att den sökande inte uppfyllde villkoren om arbetslöshet. Utbetalningarna blev totalt 58 miljoner kr. En intressant aspekt är att majoriteten (62 %) av sökande var utländska medborgare. Politiskt arbete Svart övningskörning/Illegal utbildningsverksamhet Arbetet mot svart, illegal, verksamhet och omfattande provfusk/brott vid förarprov, vilket inte bara drabbar trafik­skolor utan även läromedelsproduktionen inom förbundet, har intensifierats under året tillsammans med lobby­företaget Rud Pedersen. Även under 2019 har flera interpellationer och offentliga frågor, via STR:s arbete, riktats mot ansvarig minister.

22

Myndighetssamverkan mellan fem olika myndigheter fortsatte med syfte att försvåra och stoppa verksamheten. Razzior genomfördes i Södertälje och Örebro där misstänkt illegal verksamhet uppdagades. En stor andel av de privata handledarna misstänktes för illegal verksamhet vilket lett till ett par åtal och fällande dom, bl.a. för skattebrott med skattetillägg á 600 000 kr. Huvudmannen för den uppmärksammade och omfattande illegala verksamheten i Värmlandsregionen, överklagade tingsrättens dom 2018 och i början av 2019 fälldes mannen även i hovrätten vilken fastställde fängelsestraff och näringsförbud. Den första fällande domen (grov olovlig körning) mot en kund kom då det ansågs uppenbart att den anlitade var illegal utbildare. Domen visar att även kunden i viss utsträckning har ett ansvar att undersöka tillstånd och riktigheten hos den man anlitar. En betydande mängd artiklar, reportage och intervjuer gjordes även under 2019. Företeelsen illegal, trafikskole­ liknande, verksamhet, betraktades och beskrevs som ett samhällsproblem och förekomsten ifrågasätts inte längre. Det faktum att det av Transportstyrelsen och Trafikverket utarbetade förslaget till nytt förarutbildningssystem, inte omfattade konkreta åtgärder mot illegal verksamhet, trots att riksdagen tydligt efterfrågat detta, ledde till att riksdagen riktade ett tillkännagivande mot regeringen att det krävs konkreta och akuta åtgärder mot illegal verksamhet och fusk/brott vid prov. Ansvarig minister, infrastrukturminister Tomas Eneroth, gav sedan Transportstyrelsen ett direkt och riktat uppdrag att ta fram konkreta förslag till regelförändringar och annat som krävs för att stävja utvecklingen. Den 20/5, 2020, ska förslaget presenteras och STR är aktiva och lämnar konkreta förslag kring bl.a. att prov enbart ska få utföras i Trafikverkets eller trafikskolors fordon, speciell färg på registreringsskylt för trafikskolefordon, begränsat antal handledarskap, trafiklärarlegitimation, dispensförfarande för innehav av dubbelkommando i privatägt fordon och rent allmänt hårdare straff. Förändringar i förarutbildningssystemet Utredning ”Förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B” (på uppdrag av näringsdepartementet) slutpresenterades av Trafikverket och Transportstyrelsens arbetsgrupp den 17/12, 2018, vilken kompletterades med en konsekvensbeskrivning i mars. STR kommenterade förslaget i media med att det innebär ”…risk för utbredd illegal verksamhet” och att det saknas incitament för den som vill göra rätt. Utredningen innehöll visserligen positiva delar som bland annat rör obligatorisk vägledning och en ny digital plattform, men sam-

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND


Ekonomi

mantaget var utredningen, vilken initialt bedömdes som lovande, en stor besvikelse. Denna uppfattning delades av de medlemmar som tog sig tid att sätta sig in utredningens förslag i sin helhet. Majoriteten av medlemmarna ansåg att förslaget innehöll mer som var negativt än positivt för förarutbildningen totalt sett. Förslagen om frikopplande av teoretisk och praktisk utbildning och införande av fria handledarpooler var två allvarliga och grundläggande misstag i förslaget då de skulle undergräva förutsättningarna för professionell förarutbildning. Utredningen saknade dessutom viktiga delar som trafiklärarutbildningen och illegal verksamhet. STR m.fl. har under åren föreslagit att en SOU tillsätts vilken på ett mer objektivt och analytiskt djupare sätt kunna belysa frågan från ett större perspektiv. Detta förslag har även lämnats av alliansen i riksdagen. I övrigt kan nämnas att under 2019 fortsatte provresultaten att försämras. Även trafikskolornas resultat lämnar en del övrigt att önska, främst för AM. En åtgärdsgrupp för AM tillsattes vilken jobbade under året med analys och förslag på åtgärder. Oavsett hur elever anmäler sig till prov, har man genomgått en utbildning, i regel den första i livet. Under 2019 godkändes färre än 60 % vid prov oavsett anmälningsväg. Trafikverket införde att körkortstagare skriftligen måste intyga att de kommer att genomföra provet utan att fuska samt att de informeras om vilka konsekvenser de möter om de ändå skulle fuska, vilket välkomnades av STR. Detta visade sig dock vid rättslig prövning inte ha någon effekt varför regelverket måste ses över. De nya säkerhetsrutinerna för kunskapsprovet vilka infördes 2018 med bl.a. nedsänkta skärmar (innebär svårigheter att fotografera), individuellt framtagna prov oavsett språk m.m. gjorde provet säkrare, men fusket/brotten fortsatte med andra metoder. Bl.a. med hjälp av avancerad teknisk utrustning och upplägg som använts vid fusk vid högskoleprovet samt ”målvaktsförfarande” (dvs. en individ gör prov i annans namn). I slutet av året aviserade Trafikverket att det sammanhållna provet föreslås förändras och ersättas av nya regler med fyra månaders maximal tidsperiod mellan kunskapsprov och körprov, mot dagens två. Konferenser, seminarier och nätverk STR har under året varit representerade på en mängd olika externa konferenser och seminarier: Förarutvecklings­ rådet, GNS, Almedalen, VTI-dagarna, Trafikverkets resultatkonferens, Tylösands-seminariet, Olycksrådet, 2030-sekretariatet är några exempel. Syftet med deltagandet är att

föra fram STR:s syn i olika frågor, debattera samt knyta kontakter och skapa nätverk. Avseende interna möten kan främst nämnas att under hösten genomfördes regionala möten med ca 600 deltagare vilket var en minskning från föregående år. Totalt var endast 150 medlemsskolor representerade på mötena. Deltagarna var dock nöjda med arrangemanget och föreläsningarna under de två dagarna under temat Dags för verkstad. Bl.a. fokuserades AM, grupputbildning, lönsamhet och integration i form av en extern föreläsare i kulturkommunikation. Kundnöjdhet NKI Under året fortsatte regelbundna mätningar mot STR-medlemmarnas kunder. Urvalet är samtliga medlemmar, vilka använder aSTRa WEB och använder mobiltelefonnummer för att kommunicera med kunderna (drygt 400). Det är fortsatt glädjande att konstatera att tusentals kunder i denna stora Nöjd Kund Index-undersökningen (NKI) som STR genomför (via sms-enkäter), fortsätter att ge STR-skolorna höga betyg. Per sista december hade totalt drygt 220 000 svar lämnats vilka givit NKI-värden mellan 79–85 för de fyra enkäterna (intro, Risk1A, Risk1B, Körkortsutbildning) vilket är mycket högt i NKI-sammanhang (snittet för kommuner/ landsting är 69, för statliga myndigheter 58 och Trafikverket förarprov har NKI-värde 72 för sin provverksamhet och 79 för sin kundtjänst). Även Introduktionsutbildningen får ett högt NKI-värde: 79. Svarsfrekvensen har gradvis förbättrats. Ca 80 skolor valde att abonnera på NKI-tjänsten och erhåller månatligen sin egen skolas resultat och kundkommentarer för sina utbildningar. Mitt i Trafiken Mitt i Trafiken har utkommit med fyra utgåvor. STR:s tidning Mitt i Trafiken sköts sedan ett flertal år av Redakta. Redakta har sin redaktion i Linköping, där ca tio personer tillsammans arbetar med ord, bild och form. De skriver, fotograferar och redigerar. Deras uppdrag är att ge ett innehåll till Mitt i Trafiken. Ledorden för uppdraget är kritiskt granskande, självständighet och ett brett anslag i trafiksäkerhetsfrågor. Mitt i Trafiken är inte bara en branschtidning som STR:s medlemmar tar del av, tidningen går också till riksdagspolitiker, regeringskansli, berörda myndigheter, forskare, trafiksäkerhetsorganisationer m.fl. Därför är också Mitt i Trafiken att betrakta som ett värdefullt verktyg i opinionsbildningen för att sprida information och belysa viktiga frågor för STR. Mitt i Trafiken ger ibland upphov till artiklar i andra medier.

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

23


Ekonomi

Trafiklärarutbildningen STR har under året haft täta kontakter med MYH, Myndigheten för Yrkeshögskolan, samt även med utbildningsdepartementet, med målsättningen att få fler utbildningsplatser. Trafiklärarutbildningen betraktas som en viktig del av förbundets angelägenheter. Målsättningen är att bevaka kvaliteten, påverka ansvariga myndigheter och skapa nationell likvärdighet. Som branschorganisation har förbundet både ett ansvar och skyldighet att medverka i trafiklärarutbildningen. Frågan om kompetensförsörjningen är komplex där trafiklärarutbildningen är en del tillsammans med yrkets attraktivitet, lönenivå, utvecklingsmöjlighet och framtidstro. STR har under senare år tydligt framhållit det växande behovet av trafiklärare till både MYH och utbildningsdepartementet med budskapet att antal utbildningsplatser måste öka. En hämmande faktor är det relativt låga söktrycket till utbildningarna. Andelen examinerade från trafiklärarutbildningarna som får arbete, är dock mycket gott, och av sökta YH-utbildningsplatser erhåller branschen en högre andel än genomsnittet. NTU STR tog under året över presidiet för NTU, Nordisk Trafikskole Union. Berit Johansson valdes till president och Christer Wickman till generalsekreterare för en period av två år. STR:s strategi överensstämmer med övriga nordiska länder i automatfrågan och NTU har gjort ett gemensamt ställningstagande för att driva på processen. Simulatorer Simulatorer blir allt vanligare i olika delar av förarutbildningen och STR samarbetade under året med två simulatortillverkare: Tenstar och Skillster. Grupputbildning Att få fler än 1 elev att utbildas i bilen vid varje körlektion har en mängd fördelar: miljö, effektivitet, attitydpåverkan och lönsamhet. STR:s grupputbildningsprojekt drevs vidare under året och fler och fler medlemmar vittnade om att man testat och märkt fördelarna med metoden, även om det innebär en omställningstid. Nyanlända Projektet STR Integration påbörjades med syfte att ta reda på hur STR bäst kan stötta medlemmar som vill arbeta med en kundgrupp som pratar andra språk än svenska. Projektet ska utveckla olika typer av stödmaterial, ordlistor, information och inspiration. STR deltog dessutom i styrgruppen för projektet Förberedande trafikundervisning vilket omfattar 7 kommuner i

24

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

Östergötland i ett projekt, Förberedande Trafikutbildning, som drivs av Valdemarsviks kommun och vilket integrerar körkorts- och språkundervisning och ger de deltagande bättre förutsättningar att både klara körkort och få jobb. Totalt sju kommuner i regionen är aktiva i projektet.

Förväntade framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer STR:s prognos är att efterfrågan kommer att fortsätta att utvecklas positivt för hela branschen, främst som en konsekvens av ökande 18-årskullar, CSN-lån, ökande behov av yrkesförare och rent allmänt ett medialt fokus på körkort som vägen till jobb. STR förväntar sig en fortsatt god utveckling av samarbetet med Trafikverket Förarprov, såväl centralt som lokalt. STR förväntar sig konkreta och nödvändiga åtgärder mot illegal verksamhet. Enligt EkoBrottsmyndigheten har den illegala verksamheten t.om. växt sig större än den legala på vissa orter. Det krävs idag en serie kraftfulla åtgärder för att bryta trenden och motverka detta som utvecklats till en miljardindustri. Tempot i förändringsarbetet inom STR bör öka och trafikskolor bör ges/måste ta ett större ansvar för utbildningsprocessen. Efter flera år av ”låt-gå” strategi inom förarutbildningssystemet framgår tydligt att det krävs ett professionellt projektledarskap från trafiklärarnas sida. De försämrade provresultaten för såväl teori- som körprov är de mest konkreta resultaten av denna tillåtande och kravlösa strategi. Det krävs en gradvis anpassning till ny teknik och nya förutsättningar. Denna anpassning bör ske allt snabbare för att branschen inte ska riskera att bli irrelevant i en övergång till morgondagens infrastruktursamhälle så att den nödvändiga utbildningen av mobilister genomförs av andra aktörer. En viktig förutsättning för utveckling är dock att lönsamheten förbättras. Bl.a. måste kompetensen i företagande generellt öka. STR förväntar sig att även under 2020 ha goda politiska kontakter med alla riksdagspartier. STR:s stora omorganisation under 2017 och 2018 har inte lett till avhopp utan tvärtom, till nya medlemmar och ett nettotillskott till förbundet. Denna positiva utveckling förväntas fortgå även under 2020. Ett hot är att förarutbildningssystemet utvecklas i enlighet med de förslag som Transportstyrelsen och Trafikverket föreslagit. Blir t.ex. det lämnade systemförslaget genomfört avseende de mest negativa delarna: frikopplande


Ekonomi

av teori och praktik respektive införande av i praktiken oreglerade handledarpooler, skulle det innebära en kraftfull försvagning av den professionella förarutbildningen. Trenderna att inte utbilda sig, chansa vid proven, och därmed avstå kunskap, skulle förmodligen stärkas. Detta torde inverka dels på trafikskolors möjligheter att få kunder samt också på STR Service AB:s förutsättningar att sälja och producera utbildningsmaterial. Vid sidan av detta skadas också både utbildare och STR Service AB av den illegala utbildningsverksamheten som finns. STR måste också bättre möta och fånga upp nyanlända så att dessa inte utelämnas till en illegal verksamhet. Utvecklingen av virusutbrottet COVID-19 har stor uppmärksamhet inom STR Service AB och företaget gör sitt yttersta för att säkerställa anställdas hälsa och säkerhet samt minimera negativa effekter på verksamheten. Kort eller långsikt påverkan och dess omfattning av COVID-19 är mycket svår att prognostisera, men övertygelsen är att körkort alltid kommer att behövas även om beredskap för

en lägre efterfrågan gör sig gällande under en tid. En handlingsplan för att underlätta mot STR.s medlemmar finns. Väl värt att beakta att STR Service AB går in i 2020 med en stabil väl balanserad ekonomi.

Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):  Belopp i SEK balanserad vinst

1 662 173

årets vinst

2 184 430

diponeras så att i ny räkning överföres

3 846 603

Summa

3 846 603

Konsernens och moderbolagets resultat och ställning i ­övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Förändring av eget kapital Reserver

Balanserat resultat inkl. årets resultat

Totalt

485

95 420

95 905

8 192

8 192

485

103 612

104 097

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

1 244

419

1 663

419

-419

0

2 184

2 184

2 184

3 847

Koncernen Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång

Moderbolaget Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma Årets resultat Belopp vid årets utgång

1 663

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

25


Ekonomi

Resultaträkning – koncernen Belopp i SEK, Tkr

Not

2019-01-01 –2019-12-31

2018-01-01 –2018-12-31

88 252

108 507

Medlemsavgifter

3 837

2 182

Övriga rörelseintäkter

1 691

2 377

93 780

113 066

-576

-4 041

-17 166

-15 843

Rörelsens intäkter Nettoomsättning

2

Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader

3, 4

-28 956

-33 359

Personalkostnader

5

-29 425

-41 278

-4 148

-19 476

-1

-150

13 508

-1 081

-940

0

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag

6

Resultat från värdepapper

292

0

-189

0

Resultat från finansiella omsättningstillgångar

82

127

Räntekostnader och liknande resultatposter

-5

-350

Resultat efter finansiella poster

12 748

-1 304

Resultat före skatt

12 748

-1 304

Resultat från andelar i intresseföretag

Skatt på årets resultat

7

-6 003

-4 683

Uppskjuten skatt

7

1 423

472

8 168

-5 515

Årets resultat

26

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND


Ekonomi

Balansräkning – koncernen Belopp i SEK, Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

3 757

3 951

3 757

3 951

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

8

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

9

25 331

38 402

Inventarier, verktyg och installationer

10

2 391

3 236

27 722

41 638

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag

11

2 449

0

Andra långfristiga värdepappersinnehav

12

35 718

15 814

38 167

15 814

69 646

61 403

4 487

4 901

4 487

4 901

6 794

9 392

667

1 162

1 699

2 786

9 160

13 340

Kassa och bank

38 113

37 229

Summa omsättningstillgångar

51 760

55 470

121 406

116 873

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

27


Ekonomi

Balansräkning – koncernen Belopp i SEK, Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

485

485

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

103 588

95 420

Summa eget kapital

104 073

95 905

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Reserver

Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt

13

1 820

4 460

Övriga avsättningar

14

499

490

2 319

4 950

Kortfristiga skulder Förskott från kunder

117

809

Leverantörsskulder

7 673

6 832

Aktuella skatteskulder

1 826

43

Övriga skulder

1 866

3 045

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 532

5 289

15 014

16 018

121 406

116 873

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND


Ekonomi

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

29


30

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND


SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

31


32

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND


SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

33


34

SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND


SVERIGES TRAFIKUTBILDARES RIKSFÖRBUND

35


STR Service AB · 2020 · 57

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund Järvgatan 4 261 44 Landskrona Telefon 0418-40 10 00 www.str.se

STR Service AB Järvgatan 4 261 44 Landskrona Telefon 0418-40 10 00 www.str.se

Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors AB 910 20 Hörnefors Tel 0930-21286 Fax 0930-20660 www.htc.nu

Profile for STR Service AB

STR Verksamhetsbroschyr 2019  

STR Verksamhetsbroschyr 2019