Page 1

PRESENTATION AV STR Med utdrag ur STR:s årsredovisning 2016


INNEHÅLL Ordföranden har ordet

4

Detta är STR

6

Förbundsstyrelsen och ansvarsområden

8

VD har ordet

10

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB

12

Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors AB

14

STR Service AB, avdelning Medlem

16

STR Service AB, avdelning Läromedel

18

STR Service AB, avdelning IT

20

STR Service AB, avdelning Ekonomi

22

Förvaltningsberättelse för STR-koncernen

24

Resultaträkning – koncernen

28

Balansräkning – Tillgångar - koncernen

29

Balansräkning – Eget kapital och skulder – koncernen

30

Underskrifter 31 Revisionsberättelse 32 Kontaktinformation 36


ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET 2016 var för många ett omvälvande år och då det mest oväntade inträffade. Vem hade anat att Brexit skulle bli verklighet? Ingen trodde på att Trump skulle få nyckeln till Vita Huset. Ingen av oss kunde förstå terrorattentatet i Nice vars beslutsamma grymhet chockade djupt. Förvånade men inte omskakande var nog Nobels litteraturpris som gick till Bob Dylan, och många ställde nog sig frågan: men hur tänkte de nu? Tar vi dessa händelser och väger det mot livet i STR så är det svårt att hävda sig men var sak har sin tid, plats och

Frågan är när brakar det ihop helt? En sanning som de flesta trafikskolor vet blev bekräftat då det dominerande forskningsinstitutet fastslog att körkortsaspiranterna har övertro på den egna förmågan samt underskattar provet. Ett bevis som ytterligare stärker behovet av översyn är rekordlåg ­godkännande-statistik och ett erkänt utbrett provfusk. Man kan undra vad som mer behövs för att besluta om förändringar, eller åtminstone en rejäl översyn? Men kanske dominerades året ändå mest av STR:s omorganisation som döpts till STaRk. På stora som små möten

också betydelse. För STR YKB-utbildare var det året som alla pratat om. 10 september var deadline för majoriteten av alla yrkesförare att ha genomgått det vi kallar ”35 timmars”. Många utbildare jobbade sju dagar i veckan för att tillmötesgå transportbranschen, flängde och for över landet, flyttade på semestrar och javisst, det gick i lås. Precis som vi lovat.

inom förbundet, har olika inriktningar, åsikter, möjligheter och hot, stötts och blötts. I en tid som denna där utveckling och förändringar sker i en rasade fart är det viktigt att våga och vilja förändras – det man vill behålla måste man vara beredd att förändra. Säkert kommer något beslut visa sig vara fel, men då får vi korrigera så det blir bättre. Framtiden är oviss men mycket intressant och låt oss aldrig glömma att en god pedagog kommer att behövas även i framtiden. Kanske ännu mer än idag?

”I en tid som denna där utveckling och förändringar sker i en rasade fart är det viktigt att våga och vilja förändras” Ett annat arbete bedrevs också hårt, arbetet mot illegal utbildningsverksamhet. Inget av de resultat som STR önskar uppfylldes under året men, ingen politiker ifrågasätter längre problemets existens vilket man frekvent gjorde inledningsvis. Flera interpellationsfrågor har riktats till ansvarig minister samt att det har skrivits spaltmeter över hela landet i såväl små som stora tidningar. En razzia utförd av Ekobrotts­ myndigheten i Värmland gav också arbetet och dess trovärdighet en extra skjuts. En tydlig effekt av detta arbete är att dagens förarutbildningssystems ihålighet blir alltmer synlig och svår att förneka.

4

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND

BERIT JOHANSSON Förbundsordförande


Välbesökt föreläsning på Höstmötet, november 2016.


DETTA ÄR STR

EN GOD TRAFIKANTOCH FÖRARUTBILDNING Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) är en organisation för trafikskoleföretag vilka bedriver yrkesmässig förarutbildning. STR har 605 medlemsföretag som driver 691 av Sveriges drygt 800 trafikskolor. Dessa sysselsätter drygt 2 200 trafiklärare, specialiserade på att utbilda förare på bil, buss, lastbil och tvåhjulingar i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt. Detta genererar utbildning för ca 100 000 körkortstagare samt 10 000 yrkesförare per år. Förbundet har en rikstäckande reklamationsgaranti för alla STR-elever.

FÖRBUNDETS VERKSAMHET Förbundets huvudsakliga uppgifter, i enlighet med stadgarna, är att verka för en god trafikant‑ och förarutbildning samt att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. STR bedriver ett långsiktigt arbete med en mängd frågor inom trafiksäkerhetsområdet i Sverige och Europa. Förbundets och dess medlemmars strävan är att med yrkeskunnande, saklighet och goda argument bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. STR svarar på remisser avseende lagar och föreskrifter inom trafiksäkerhets‑ och förarutbildningsområdet.

”STR ska verka för en god trafikant- och förarutbildning samt på bästa sätt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.” Vi representerar STR‑anslutna trafikskolor vid konferenser, uppvaktningar och debattprogram samt deltar i utredningar och arbetsgrupper där vi diskuterar och fram­ lägger förslag till förbättringar. Vår omvärldsbevakning är omfattande och sker i ett nära samarbete med medlems­ företagen. Stora resurser läggs på att bygga och behålla ett stort nätverk med andra intressenter och aktörer inom trafik­säkerhetsområdet. STR är en aktiv medlem och samarbetar i en mängd organisationer och projekt inom Sverige och Europa och får på det sättet en möjlighet till påverkan av arbetet för ökad trafiksäkerhet. STR har utbildat ca 56 500 personer på EcoDriving för personbil, 22 000 på Heavy EcoDriving (lastbil/buss) samt

6

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND

3 600 personer på Working EcoDriving (arbetsmaskiner). Vidare satsar STR på YKB för att kunna möta behovet av lagstadgad vidareutbildning av landets för närvarande 180  000 yrkesverksamma lastbils‑ och busschaufförer. Under året har STR genomfört 324 kurstillfällen i STR YKB:s regi, vilka genererade kursintyg till drygt 2 000 deltagare. Det relativt nya affärsområdet Safe & Eco fortsatte att utvecklas. Samtliga affärsområden fick nya och enhetliga hemsidor.

ORGANISATION Förbundets medlemsföretag är anslutna till lokalföreningar. Ordföranden i respektive lokalförening utgör STR:s fullmäktige som består av 30 ledamöter. Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och leder förbundets verksamhet. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Årligen arrangeras ett riksmöte där en av lokalföreningarna står som värd. Vid dessa möten tar fullmäktige beslut i en rad frågor, men ger också utrymme för övriga medlemsaktiviteter.

FÖRBUNDETS BOLAG STR Service AB ägs av STR och fungerar som ett service­ bolag för medlemsföretagen. Servicebolaget är dessutom ett läromedelsförlag med egen produktion av läromedel inom förarutbildningsområdet, IT‑stöd för medlemmar och kursverksamhet. Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB är ett dotterbolag till STR Service AB som på en egen trafik‑ övningsplats arrangerar riskutbildning för totalt ca 15 000 körkortstagare samt vidareutbildning av yrkeschaufförer. Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors AB är ett dotterbolag till STR Service AB sedan 2010, och driver en trafikövningsplats utanför Umeå vilken 2016 tog emot ca 2 000 elever och några hundra yrkesförare.


STR:s ORGANISATION Medlem

Medlem

Medlem

Lokalföreningar (30) Styrelse Ordförande

Sveriges Trafikskolors Riksförbund

Fullmäktige

STR Service AB Gillingebanan

Hörnefors Trafikcenter

Förbundsstyrelse

FAKTA – ANTAL VERKSAMMA Hur många trafiklärare och utbildnings­ledare arbetar/är verksamma på trafikskolan? Kvinnor 798 st

Hur många kontorister och receptionister ­arbetar/är verksamma på trafikskolan? Kvinnor 526 st

Män 1 482 st

Totalt 2 280 st Bas: 540 trafikskolor.

Män 98 st

Totalt 624 st Bas: 540 trafikskolor.


FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH ANSVARSOMRÅDEN

Berit Johansson, Köping, trafiklärare,

Håkan Axelsson, Eskilstuna, trafiklärare

utbildningsledare samt förbundsordförande i STR sedan 2005.

och utbildningsledare i Roslagens Trafik­ skola, suppleant i STR:s styrelse sedan 2011 och ordinarie ledamot i STR:s styrelse sedan 2014

Ansvarar övergripande för styrelse­arbetet, myndighetsarbete, opinionsarbete samt politiker- och mediakontakter. STR:s ­representant i den opartiskt sammansatta reklamations­nämnden, ansvarig utgivare för tidningen Mitt i Trafiken och www.str.se. berit.johansson@str.se

Ansvarar bl.a. för B- och BE-utbildningen, obligatoriska utbildningar, kursverksamhet, storstadsområden samt äldre i trafiken. hakan.axelsson@str.se

Tommy Samuelson, Göteborg, trafik-

Benny Gunnarsson, Norsholm, trafiklärare

Ansvarar för IT, mc, moped, storstadsområden och Nordiska Trafikskole­ unionen, NTU och europeiska frågor.

Ansvarar bl.a. för STR:s stadgar, obligatoriska utbildningar, kursverksamheten och ordförandekonferens.

lärare, utbildningsledare i Tommys Trafik­skola samt ordinarie ledamot i STR:s styrelse sedan 2008.

tommy.samuelson@str.se

och utbildningsledare i Linköpings Trafikskola AB samt ordinarie ledamot i STR:s styrelse sedan 2011.

benny.gunnarsson@str.se

Bengt Larsson, Trensum, trafiklärare och

Helen Lindh, Fagervik, trafiklärare och

utbildningsledare, hedersmedlem i lokal­ förening och suppleant i STR:s styrelse sedan 2014.

utbildningsledare i Stenstans Trafikskola AB samt suppleant i STR:s styrelse sedan 2013. Ansvarar bl.a. för trafiklärarutbildningen och föreningsarbete.

Ansvarar bl.a. för STR:s stadgar och föreningsarbete.

bengt.larsson@str.se

helen.lindh@str.se

Michael Axelsson, Köping, trafiklärare,

utbildningsledare, hedersmedlem i lokalförening och ägare av Yrkesförarcentrum i Mälardalen samt vice förbunds­ordförande i STR sedan 2005.

michael.axelsson@str.se

Ansvarar bl.a. för yrkesförarutbildning/kompetensbevis, tung trafik, taxiförarlegitimation, Safe and Eco samt EcoDriving-området. Styrelseordförande i Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB.

REVISORER

VALBEREDNINGEN

HEDERSLEDAMÖTER

Auktoriserad revisor: KPMG, Malmö

Klas Sörensson, Helsingborg Mattias Glemfors, Lerum Maria Nilsson, Uddevalla

Ingemar Seger, Nora, 1993 Lars Gustavsson, Färjestaden, 2006

Förtroendevalda revisorer: Jan Svensson, Uddevalla Maria Berndtsson, Ängelholm

8

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND


Från vänster: Helen Lindh, Michael Axelsson, Håkan Axelsson, Berit Johansson, Bengt Larsson, Benny Gunnarsson, Tommy Samuelson.


VD HAR ORDET

DIGITALISERING FORTSATT BRA FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT För STR service AB var 2016 ett mycket bra år försäljningsmässigt. ”All time high” både när det gäller försäljning och resultat. Böcker säljer fortfarande bra och kursverksamheten med YKB fortbildningskonceptet hade ett mycket bra år. STR Service AB:s digitaliseringsresa började 2015 med utvecklingen av Elevcentralen Premium för B-utbildningen. Drygt 10 000 trafikskoleelever använde Elevcentralen Premium under 2016.

”Digitaliseringen i samhället är ingen nyhet och olika tjänster i appar utvecklas i rasande takt”

NY ORGANISATION FÖR STR OCH STR SERVICE AB Under hösten startade ett arbete med en organisationsförändring för STR Service AB. Anledningen till organisationsförändringen är att STR Service AB bättre ska kunna stödja förbundets nya organisation som ska träda i kraft 2018. STR öppnas då upp för fler medlemsföretag som inte är trafikskolor och det kommer att finnas olika nivåer för medlemskapet. Det kommer att bli en central medlems­ hantering, ökad kund- och medlemsservice och behov av ett regionalt stöd inom förbundet. Organisationsförändringen inom STR Service AB ska också innebära att vi bättre och effektivare kan arbeta med digitalisering. Ökad kund-, medlemsnöjdhet och effektivare nyttjande av resurser internt och externt ska bli resultatet.

FORTSATT DIGITALISERING Digitaliseringen i samhället är ingen nyhet och olika tjänster i appar utvecklas i rasande takt. När det gäller körkortsteori finns appar som används av allt fler som ska ta körkort. De flesta av dessa appar är gjorda för att man ska klara sig utan en trafikskola. För att möta denna konkurrens och för att ge trafikskolor möjlighet att modernisera utbildningen fortsätter STR Service AB att utveckla olika verktyg och utbildningshjälpmedel för trafikskolor. Under 2016 utvecklades ett nytt mc- och mopedmaterial som kommer ut till försäljning inför säsongen 2017. Trafikskolorna kan leverera detta nya utbildningsmaterial precis som med Elevcentralen Premium via aSTRa WEB. ASTRa WEB används idag av ca 750 st trafikskolor och andra utbildningsföretag och organisationer. Under 2016 gjordes också en förstudie för en STR Teori­ app med tilltalande design många funktioner. Denna app kommer att utvecklas under 2017 och i samband med detta även ett nytt frågekonstruktionsprogram och ny design för elevcentralen.

10

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND

HÅKAN BJÖRKLUND vd


Nya digitala mc-materialet.


STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB

FULL FART MOT FRAMTIDEN! Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB har under lång tid varit ett av de ledande företagen i branschen när det gäller utveckling inom både pedagogik och teknik. Under 2016 tog vi avstamp mot framtidens trafikövningsplats när vi beslutade att inleda ett arbete med att gå över till eldrivna fordon på våra banor år 2017. Det är ett stort steg när man tittar närmare på det, vi tog beslutet att bilar med växel­spak och kopplingspedal tillhör forntiden, och vi tror att framtidens förare är intresserade av fram­ tidens mer miljöanpassade teknik. Bytet innebär också en stor investering i elinfrastruktur, som till hälften finansieras av statligt stöd. Beslutet låg rätt i tiden 2016, och var också ett tydligt ställningstagande om var Gillinge och STR står i miljöfrågan.

”Bilar med växel­spak och ­kopplingspedal tillhör forntiden, vi tror att framtidens förare är intresserade av framtidens mer miljö­anpassade teknik” Tillsammans med STR Service AB har Gillinge arbetat med att ta fram ett nytt bokningsprogram för Trafikövningsplatser som kommunicerar fullt ut med trafikskolornas bokningsprogram aSTRa. Förhoppningsvis kan det komma att bli standard för landets halkbanor vilket gör att administration av riskutbildning blir betydligt enklare för privatister men framför allt trafikskolor runt om i landet. Gillinges utbildningar av nya riskutbildare till landets trafikövningsplatser har under 2016 gått från att vara utmanare till att vara branschstandard. Det är endast ett fåtal som gått TÖP:s utbildning detta år. Utbildningen har fått mycket lovord på trafikövningsplatserna, de av Gillinge utbildade nya lärarna har fått den grundläggande förståelsen för uppgiften som gör att de flesta snabbt kan ta ansvar som godkända lärare på sina respektive utbildningsorter. Vi höll under året utbildningar även på andra ställen än på

12

Gillinge, en kurs hölls på Stora Holm i Göteborg, och vi höll under senhösten också en lärarutbildning i Poznan i Polen för polska instruktörer. Material för att skapa halt väglag är en viktig del i funktionen hos en Trafikövningsplats. Gillinge provar under året ett nytt material som blivit standard på flertalet banor i Norge. Materialet ska bland annat tåla körning med dubbdäck. Det ska bli spännande att följa hur väl det fungerar i Sverige! Gillinge har också under år 2016 varit värd för flera stora event. Stockholm Truck Meet med cirka 5000 besökare och bortåt 400 utställare, bl.a. tungutbildare och lastbilstillverkare. Start 2 Ride, ett samarbete mellan MCRF, SMC och STR som går ut på att locka fram nya motorcyklister och att låta ”gamla” prova årets nyheter. Ett mycket uppskattat event som också det lockar tusentals besökare och kommer att vara ett årligt inslag framöver. Dessa nyheter till trots så är alltid medlemmarna i regionen våra främsta och närmaste samarbetspartners – vi har flera samverkansprojekt att se fram emot under kommande år!

HANS LÖFGREN vd, Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND


Eldrivna Nissan Leaf, är på banan.


UMEÅ TRAFIKSÄKERHETSCENTER HÖRNEFORS AB

ETT OVANLIGT TREVLIGT STÄLLE Det är väldigt trevligt att vara på Umeå Trafiksäkerhets­ center Hörnefors AB. Det slår mig varje gång jag besöker anläggningen för att arbeta. Det finns ett lugn och en trygghet i sättet att arbete och kommunicera med elever och trafikskolor som gör att det är en lisa för själen att få jobba där emellanåt. Men även den allra bästa av platser måste ständigt jobba framåt för sin egen utveckling. Därför har Umeå Trafiksäkerhetscenter arbetat med ett antal utvecklingsområden under året: 1. Öka antalet trafikskolor som är fasta kunder på anläggningen. 2. Få mer fart på försäljningen av fortbildning.

Delaktigheten i projektet halSTRa har gör att Umeå Trafik­säkerhetscenter ligger med i framkant i teknikutvecklingen och bidrar till att vi är en stark och drivande faktor inom branschen. Umeå Trafiksäkerhetscenter verkar i en region med mycket stort miljömedvetande. Det var därför inte svårt att under året besluta om att även vi ska gå över till eldrivna fordon under kommande år. Ett beslut som applåderats av skolor och företag i regionen. Självklart ska vi utbilda framtidens förare med framtidens teknik! Men vi ska hålla stenhårt fast vid att det alltid ska vara lika trevligt att vara på Umeå Trafiksäkerhetscenter som det varit hela 2016!

3. Delaktighet i projekt halSTRa. 4. Elbilar på anläggningen.

”Delaktigheten i projektet

h­ alSTRa har gör att Umeå Trafik­säkerhetscenter ligger med i framkant i teknikutvecklingen” Ökar antalet trafikskolor som kunder på anläggningen är vi övertygade om att man gör bäst genom att se till att de man redan har känner sig väl omhändertagna. Vi har också bjudit in skolor från andra regioner att komma på besök för att få ”prova på” anläggningen. Det har visat sig fungera bra. Ökar antalet fortbildningar gör man genom att berätta att man finns och sedan tala om vilken nytta det gör med riskutbildning. När man gör det på ett bra sätt så blir man trodd på, och det är många som trott på oss under 2016. Framför allt är det de kringliggande kommunerna som gjort det och i flera år framöver kommer att besöka oss för vidareutbildning av sin personal.

14

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND

HANS LÖFGREN vd, Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors AB


Nya logotypen pĂĽ solvarm fasad.


STR SERVICE AB – AVDELNING MEDLEM

BRANSCHENS KOMPETENSMOTOR! Reklamationsnämnden har tagit beslut i 29 ärende under 2016. De vanligaste ärendena handlar om bristande information och kommunikation mellan trafikskola, elev samt att dialogen med handledare, betalande förälder uteblir.

AVDELNING MEDLEM Under året blev 28 trafikskoleföretag interimistisk invalda inom STR lokalföreningar. Som medlemsföretag kan man bl a erhålla kompetensutveckling inom olika områden. Under 2016 arrangerade avdelning medlem, kurs och konferens 56 kurstillfällen samt STR:s höst- och riksmöte. Snittbetyg för STR:s kurser har höjts från 4,85 till 5,1 av 6 möjliga. Snittbetyget för STR:s kursledare ligger något högre en själva upplevelsen av kursen, 5,3 av 6 möjliga.

”Snittbetyg för STR:s kurser har höjts från 4,85 till 5,1 av 6 möjliga.”

maximalt 30 personer per tillfälle. De öppna kurserna är kurstillfällen som arrangeras av våra under­ leverantörer (medlemmar) där STR YKB kan fylla på med deltagare från våra nationella kunder. STR YKB har kunder som har gett utbildarna ca 2 500 förare att utbilda under den senaste femårsperioden. Vi kan även nämna att sammanställning av YKB-utvärderingarna våren 2016 avseende företaget Ragnsells med 414 respondenter ger betyget 5,18 på kursen, 5,55 för kurs­ledarna. Dessutom svarar 290 av dessa JA på frågan om de kommer att ha användning för kursmaterialet efter kursen, 110 svarar kanske och endast 14 svarar nej på frågan. Denna sammanställning speglar hur utvärderingarna i stort ser ut för YKB fortbildning inom STR. Medlemsföretagen har registrerat 497 st EcoDrivingutbildningar, 48 st Heavy EcoDriving och 12 st Working EcoDriving. Ett antal företag har genomfört EcoDriving genom ett centralt avtal.

AFFÄRSOMRÅDENA SAFE & ECO, YKB OCH ECODRIVING Inom Safe & Eco har ett fåtal företag och personer genomfört kursen med praktisk körning och bedömningstester. Vi har ändock tecknat avtal med Volvo Cars som numer kan erbjuda både Safe & Eco samt EcoDriving praktisk körning till sina företagskunder. I början av 2016 utbildades ytterligare sex instruktörer inom Safe & Eco för att vidare kunna möta företagsuppdrag samt utveckla konceptet. Under 2016 bedrevs 324 kurstillfällen i STR YKB:s regi, dessa genererade kursintyg till drygt 2 000 deltagare. YKB-fortbildning bedrivs både som företagsanpassade och öppna kurser. Vid en företagsanpassad kurs har ett nationellt företag köpt in ett helt kurstillfälle för sina förare och där kan delta

16

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND

INGELA STRAND Avdelningschef, Medlem


Övre bilden: praktisk lektion i Safe & Eco. Nedre bilden: föreläsning med Mr Tourette (Pelle Sandstrak), Höstmötet 2016.


STR SERVICE AB – AVDELNING LÄROMEDEL

MÅNGA NYHETER UNDER ÅRET NYA TUNGMATERIAL Under 2016 har vi arbetat med materialen för de tunga behörigheterna för att få fram läromedel som tydligare skiljer buss från lastbil men som också på ett tydligare sätt skiljer behörighet från YKB. Detta arbete har resulterat i fem nya böcker: Köra lastbil, Köra buss, Yrkesförarkompetens – faktabok för lastbil och buss, Yrkesförarkompetens – arbetsbok buss samt Yrkes­förarkompetens – arbetsbok lastbil. Böckerna ersätter Tungboken och Yrkesföraren som därmed går i graven så fort de sista tryckta exemplaren lämnar lagret. Behörighetsböckerna Köra lastbil respektive Köra buss är uppbyggda på liknande sätt som den sedan tidigare utgivna boken Köra bil. Liksom i Köra bil är tanken att man vid behov får sin grundläggande trafikteori genom boken Trafikens grunder. YKB-materialet består av tre böcker. Faktaboken är gemensam för buss och lastbil och ska ses som en uppslagsbok. Formatet är också anpassat för att man med fördel kan ha den med sig i bussen eller lastbilen även efter utbildningen. Vi har gjort en arbetsbok vardera för lastbil respektive buss. I böckerna har vi samlat många praktiska övningar i ett format som passar bra i klassrummet.

med klass 1- och klass 2-utbildning gemensamt, har vi valt att slå samman dessa båda i ett digitalt material. Materialet kan användas helt utan bok och i valfri enhet – mobil, platta eller dator.

”Trots satsningen på digitala tvåhjulingsmaterial finns böckerna kvar för den som fortfarande vill arbeta med bok.” Trots satsningen på digitala tvåhjulingsmaterial finns böckerna kvar för den som fortfarande vill arbeta med bok. Under 2016 har vi försiktigt uppdaterat Mc-boken. Den har delvis fått ett annorlunda utseende och nya bilder men framför allt är den anpassad för att passa bättre in i STR:s 15-momentsindelning.

NYA TVÅHJULINGSMATERIAL När vi under året skapat det nya mc-materialet har vi passat på att förändra såväl innehåll som form. Det nya materialet är digitalt och bygger på kombinationen av text, bild, film och interaktiva övningar. Varje form används där den gör bäst nytta. Användaren kan själv välja att jobba på dator, platta eller i mobil. Hela materialet är digitalt och komplett, ingen bok behövs. På motsvarande sätt fungerar det digitaliserade mopedmaterialet som vi arbetat med under året. Vi tror att det ibland är lättare att förklara och förstå saker med en film, ibland med en interaktiv övning men ibland kan ett par rader text vara väl så effektiv. Eftersom många skolor arbetar

18

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND

ARNE ÅKESSON Avdelningschef, Läromedel


STR SERVICE AB – AVDELNING IT

STORT LYFT I INFRASTRUKTUREN Vi utvecklar flertalet tjänster för våra medlemmar och håller oss hela tiden uppdaterade med en modern utveckling och ett modernt kravställande. Vi arbetar även med helpdesk och programvarusupport samt är trafikskolornas förlängda arm gällande IT-frågor. På IT-avdelningen är vi idag nio personer som arbetar med support, drift och telefoni. Under första halvan av 2016 har vi fokuserat på att slutföra och förbättra Elevcentralen Premium. Språkstödet för Elevcentralen lades till där vi bl.a. stödjer 42 olika språk (automatöversatta från engelska) utöver svenska och engelska. På tekniksidan gjorde vi ett jättelyft i vår infrastruktur. Vi bytte våra brandväggar, WiFi och VPN, för att kunna stödja vår nya DR-sajt satsning. Under Q2 2016 aktiverades vår DR-sajt för att kunna ta emot akut drift av hela STR:s IT-plattform vid händelse av haveri i vårt datacenter. Vår gamla sajt distanstest.str.se integrerades i Elevcentralen för att kunna ta del av den teknik som finns där.

sätt, så fort en elev är godkänd i halSTRa WEB, så markeras eleven i aSTRa WEB att den är godkänd. Detta projekt har vi arbetat med under 2016, men även en bit in på 2017. Den 11/3 - 2017 gick vårt dotterbolag Hörnefors Trafiksäkerhets Center (HTC) i gång med halSTRa WEB. Många av trafikskolorna runt omkring HTC kan nu sköta all planering och bokning av riskövningsplatsen direkt från aSTRa WEB. Nästa företag att starta upp är Gillinge och de kommer troligen igång i slutet på april. Under 2017 kommer vi att fokusera på vår nya körkortsapp, som skall göra Elevcentralen mer attraktiv för att möta den ökande konkurrensen från andra appar. Vi kommer även att bromsa nyutveckling av aSTRa WEB och vi kommer istället fokusera på att få ett drift­ säkert och stabilt aSTRa WEB.

”Under första halvan av 2016 har vi fokuserat på att slutföra och förbättra Elevcentralen Premium.” Innan sommaren började vi att projektera för halSTRa WEB (aSTRa WEB för Riskövningsplatser). halSTRa WEB har byggts in i aSTRa WEB och är ett administrationssystem för riskövningsplatser. Fördelen med halSTRa WEB är att det integrerats i aSTRa WEB, så att alla trafik­ skolor som använder aSTRa WEB lätt ifrån sitt aSTRa WEB kan reservera/boka platser till eleverna. Eftersom det är integrerat med aSTRa WEB, så följer bl.a. både namn och personnummer med till halSTRa WEB. Och på samma

20

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND

PATRIK JÖNSSON Avdelningschef, IT


IT-avdelningen huserar i nya utbyggnaden. Här Linda med mobil växel.


STR SERVICE AB – AVDELNING EKONOMI

ALLTID MED KUNDEN I FOKUS SNABBA OCH KOMPLETTA LEVERANSER

LITE FAKTA FRÅN EKONOMI

Outsourcingen till Ljungbergs är klar! Nu sker packning, distribution samt returer av bokmaterial på Ljungbergs Tryckeri i Klippan. Denna förändring påbörjades med målen att förbättra kundernas önskemål om snabba och kompletta leveranser samt att minska CO2 utsläppen genom att lokalisera tryck och distribution på samma plats. Leveranser i tid och ett felpack på under 0,8 % visar att vi jobbar på ett strukturerat sätt med ständiga förbättringar. En annan förändring i samma anda är samarbetet med ­Parajett som sedan ett halvår tillbaka hanterar utskick av alla våra fakturor.

Försäljningsstatistik – antal sålt material:

”Cirka 14 700 kolli har under 2016 levererats till våra kunder”

Artikel 2016 2015 ECP – Elevcentralen Premium 9 480 1 285 Körkortsboken 69 800 76 300 Trafikens grunder 34 700 41 375 Handledarboken 108 900 107 600 Riskettan B 59 400 62 030 AM-boken 29 100 26 875 Mc-boken 8 100 7 640

BLICKAR FRAMÅT 2017 Vi fortsätter på den inslagna vägen: • Kunden i fokus. • Aktivt miljötänk genom att arbeta för mer effektiva transporter och resor. • Attraktiv arbetsplats och hälsomedveten personal.

FRISKVÅRD Varför satsa på friskvård? Det som ger lägre sjukfrånvaro är ett aktivt och organiserat hälsofrämjande arbete. Under hösten 2016 påbörjades arbetet med att skapa förutsättningar för att öka hälsomedvetenheten hos personalen. STR är en attraktiv arbetsgivare och vill genom förebyggande friskvårdsarbete skapa en trivsam och effektiv arbetsplats för personalen genom föreläsningar, aktiviteter och friskvårdsenkäter. Vi arbetar kontinuerligt med att höja frisknärvaron och öka livskvaliteten för våra anställda. Ett helhetstänk som även innefattar kost, träning och sömn. En del i detta är att vi inrett en del av lagret till ett litet men fullgott träningsrum.

22

INGRID BOU Avdelningschef, Ekonomi

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND


Övre bilden: en del av vårt lager på Ljungbergs Tryckeri. Nedre bilderna: från vårt nya friskvårdsrum.


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR STR-KONCERNEN

UTDRAG UR FÖRVALTNINGS­ BERÄTTELSEN FÖR STR-KONCERNEN Väsentliga händelser under räkenskaps­ året samt efter räkenskapsårets utgång Riksförbundet STaRk Betydande tid har lagt i projektet STaRk vilket är namnet på den översyn och omorganisation som STR genomför. Arbetet drivs i projektform vilket inkluderar projektledare, styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp. Ett omfattande arbete görs också ute i lokalföreningar där grupparbeten och diskussioner är det som grundar de beslutsunderlag som läggs upp till fullmäktige för beslut. Arbetet syftar till att STR ska ha en organisation och finansiering som stöttar medlemmarnas kvalitetsutveckling och affärsmässighet för att ge ökad kundnöjdhet och trafiksäkerhet i ett hållbart samhälle. De områden som förändringar sker inom är medlemsbasen, differentierat medlemskap, organisationen, ekonomi/Finansiering och ledningsstruktur. Fattade beslut under 2016 : Medlemskap i STR Fullmäktige beslöt att samtliga STR:s medlemmar har sitt medlemskap endast i STR. Finansiering av STR Fullmäktige beslöt att finansiering av förbundet ska ske med en kombination av medlemsavgifter/serviceavgifter samt utdelning från STR Service AB med dotterbolag enligt en av fullmäktige beslutad fördelning. Fullmäktige beslöt att medlemsavgiften för företagsmedlem baseras på antal påanmälda utbildare samt utbildare godkända av STR. Regionindelning Fullmäktige beslöt att förbundet delas in i 6-9 regioner.

24

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND

Regiontillhörighet och Röstning Fullmäktige beslöt att varje medlem väljer sin region­ tillhörighet/sina regiontillhörigheter. Fullmäktige beslöt att röstberättigad utser via röstning förtroendevalda i den region man är röstberättigad. Fullmäktige beslöt att varje företagsmedlem/företagsmedlemsenhet är röstberättigad. Ledning av region Fullmäktige beslöt att varje region har ett regionråd. Regionrådet består normalt av tre ordinarie regionledamöter och två regionsuppleanter. Motioner Fullmäktige beslöt att motioner kan lämnas av varje medlem. Mycket arbete återstår men STR är på god väg att förändras och nyskapas. Trafikverket Det allmänna körkorttagandet ökade något i landet och uppgick till 130 000 utfärdade körkort på behörigheten B. Av denna grupp valde enligt trafikverket 35 % att gå via en trafikskola. Detta kan jämföras med knappt 40 % under 2015. Antalet genomförda körprov för personbil ökade med 3 % (+ 6 %) till 268 616 (261 325) och kunskapsproven minskade med 1 % (+ 6 %) till 280 061 (283 141) jämfört med 2015. Totalt blev 47,7 % (49,5 %) av körproven respektive 48,35 % (47,7 %) av kunskapsproven godkända. Resultaten för proven har stadigt försämrats (i princip för sextonde året i rad för t.ex. körprov). Antal prov ökar, och underkännandet ökar, en konsekvens av att allt fler chansar vid prov och är dåligt förberedda samt går privat. Myndigheterna redovisar inte längre officiellt jämförelser mellan trafikskole- och privatanmälda prov, men underhandsuppgifter ger att skillnaden kvarstår: ungefär knappt 40 % av privatanmälda kör- och kunskapsprov blir godkända jämfört med drygt 70 % av trafikskoleanmälda kör- och kunskapsprov. Andelen godkända prov minskande följaktligen och förbundsstyrelsen har vid många tillfällen pekat på vikten


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR STR-KONCERNEN

av god utbildning vilket stöds från myndigheten men verksamma åtgärder uteblir likväl. Dock kan skönjas en bättre kommunikation mellan lokala företräder för myndighet och bransch och förbundsstyrelsen ser också en ökad ambition från myndighetens sida att förse branschen med prov samt vara behjälplig då problem uppstår av olika slag. Dock kan den gynnsammare provsituationen även bero på att betydligt färre tungprov förrättades än normalt pga. överklagade upphandlingar mellan Arbetsförmedlingen och tungutbildare avseende såväl lastbil som buss. Remisser 14 st. remisser har besvarats av förbundsstyrelsen under året vilka publiceras på str.se Transportstyrelsen Förbundsstyrelsen har sett en sämre samordning mellan utredare inom Transportstyrelsen. Betygen från utbildare för den avgiftsbelagda tillsynen är fortfarande låg. Myndig­ heten upplevs också valhänt då det kommer till den illegala verksamheten som växer allt mer. Påpekas bör att fungerande samarbeten i andra frågor mellan förbund som rör utbildning och utveckling finns. Ett projekt med egenkontroll sjösattes av myndigheten under året. Egenkontroll innebär att den som driver en verksamhet (tillståndshavaren) systematiskt ska följa upp och utvärdera den egna verksamheten – att den bedrivs enligt ett ledningssystem och med vilken kvalitet verksamheten levererar, samt att ledningssystemet säkerställer en korrekt tillämpning av lagar och regler. I projektet finns ca 100 utbildare var av merparten är STR-medlemmar. Om försöket med egenkontroll faller väl ut och införandet av krav på ledningssystem och egenkontroll blir en verklighet, kan Transportstyrelsens framtida tillståndsprövning och tillsyn förändras. Politiskt arbete Illegal utbildningsverksamhet Som alltid pågår hela tiden ett politiskt arbete där information, diskussion och förslag till lösningar genom­ syrar olika möten. STR har ett bra nätverk men som alltid kan det bli bättre. Därför inleddes ett samarbete med Rud Pedersen vilka bedriver lobbying och public affairs. Förbunds­styrelsens målsättning är att i den allt mer expansiva illegala utbildningsverksamhet som pågår över hela landet, förmå politiker och myndigheter att ta beslut för att

begränsa och styra upp detta. I Almedalen genomfördes därför ett antal informella möten med politiker, politiker har genomfört studiebesök och möten med utbildare, skrivit interpellationer samt egna debattartiklar i ämnet. En landstäckande aktion med pressmeddelanden slog väl ut och nära nog alla lokaltidningar skrev om det man i folkmun kallar svarta trafikskolor. Resultatet för 2016 är dock inte förändrad lagstiftning men resultatet är ändå gott då ingen numera ifrågasätter existensen av illegal utbildningsverksamhet. Parallellt med detta arbete drivs också frågan om översyn över ett illa fungerade förarutbildningssystem. Dessa två frågor går in i varandra. Förändringar i förarutbildningssystemet Förarutbildningssystemet undergrävs allt mer och den goda utbildningstraditionen som funnits över landet har reducerats steg för steg. Allt fler chansar vid proven, allt fler omprov utförs och över landet så finns det orter som betecknas som slukhål då en stor mängd prov utförs i förhållande till omgivande folkmängd. Trender som STR tydligt pekat fick undre året en förståelse från Förarprov vilka uppdrog VTI att inleda forskning runt människors vägval mot körkortet. I december kom resultatet av forskningen som visar på att en övertro på sin egen förmåga samt att provet är svårare än man räknat med, är stora delar av den förklaring som VTI ser och som STR sedan länge hävdat. STR driver sedan många år tillbaka behovet av en översyn av hela förarutbildningssystemet. I många av de sammanhang där STR finns tas just denna begäran upp. Konferenser, seminarier och nätverk STR har under året varit representerade på en mängd olika konferenser och seminarier. Trafikverkets resultatkonferens, Tvåhjulsmöte, YKB-Forum, Förarutvecklingsrådet, Tylösandsseminariet är några exempel där STR har varit representerade. Syftet med deltagandet är att föra fram STR:s syn i olika frågor, debattera samt knyta kontakter och skapa nätverk. Projektet Digitalt utbildningsprotokoll, DUP Projektet är ett samarbete mellan Transportstyrelsen, Trafik­verket, VTI (Statens väg- och transportforsknings­ institut) och STR. Ett övergripande syfte med protokollet är att både handledare och körkortselev ska få stöd i hur man planerar och

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND

25


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR STR-KONCERNEN

genomför utbildningen. Tanken är även att det ska vara ett krav på att protokollet ska vara ifyllt för att prov ska kunna bokas. Testverksamhet inleddes under senare del av året men snart stod det klart att intresse och aktivitet inne i verktyget är lågt. Diskussioner på olika plan har därför förts om och hur detta kan stimuleras så att försöket i sak kan ge ett resultat att utvärdera för forskare. Kundnöjdhet NKI Under året inleddes regelbundna mätningar mot STR-­ medlemmarnas kunder. Mätningarna är ett resultat av en bifallen motion. Vid Risk 1B, Risk 1A, handledarutbildning och teoriutbildning mäts kundnöjdheten via centralt skickat SMS som kunden/eleven ombeds svara på. Tyvärr är det ett lågt deltagande i NKI-undersökningen, ca 15– 25 %. Dock är de omdömen som inkommit mycket goda då NKI-värdet på dessa nämnda utbildningar ligger i snitt på ca 80 %. Mitt i Trafiken Mitt i Trafiken utkom sedvanligt med fyra nummer vilka bl.a. belyste svart verksamhet, Trafikverkets vinster på förarprovsavdelningen och integrationsfrågan. Dessutom produceras näteditionen Mittitrafiken.se. Tidningen omnämns i övriga media och leder inte sällan till att annan media arbetar vidare ett uppslag eller fråga som initierats i MIT. Nyanlända Under året tog Sverige emot många människor som flydde undan förföljelse och krig. Över 160  000 personer kom under året. STR tog därför ett initiativ till samråd mellan Trafikverket, Transportstyrelsen, NTF och BilSweden för att se vilka möjligheter till samordnad information tillika insatser det fanns inom begreppet trafiksäkerhet och körkort. STR gjorde sedan en film som berättade om vägen till körkort i Sverige och om vilka krav och vägar det finns att gå. Filmen är har speakertext på Persiska, Engelska och Arabiska. Arbete med att skapa utbildningskoncept inleddes för att på sikt bättre kunna stötta medlemmar. VTI-undersökningen STR:s och VTI:s forskningssamarbete om svensk förar­

26

utbildning löpte vidare för avrapportering under våren 2017. Projektet omfattar en kunskapsöversikt, beskriver trafiksäkerhetsläget, redovisar körkorts- och provstatistik, enkätundersökning till elever, visar på effekter av olika utbildningsval, genomför en intervjustudie med nyckelpersoner samt en samlad analys. STR Service AB För STR service AB var 2016 ett mycket bra år försäljningsmässigt. All time high både när det gäller försäljning och resultat. Böcker säljer fortfarande bra och kursverksamheten med YKB fortbildningskonceptet hade ett mycket bra år. Från mars 2016 hanterades både tryckning, lager och distribution från tryckeriet Ljungbergs i Klippan. Under året genomfördes en tillbyggnad till STR Service AB:s lokaler i Landskrona. I denna nya, moderna lokal flyttade Kundservice, IT-support in före sommaren. Digitaliseringsresan som började med Elevcentralen Premium för B-utbildningen 2015 gick vidare 2016 med utveckling av Elevcentralen MC och AM. Drygt 110 trafikskolor och 10 000 trafikskoleelever använde Elevcentralen Premium under 2016. Stockholms trafiksäkerhetscenter Gillinge AB År 2016 bjöd på en stabilisering, och till och med en liten ökning, av antalet körkortselever efter att under flera år ha haft en fallande trend. Totalt 15 075 elever genomgick risk­ utbildning på Gillinge under 2016. Av dessa körde 13 447 personer B2, 1 068 A2, 379 gick en B1:a och 181 personer en A1:a. En omfattande verksamhet med vidareutbildning drivs också på Gillinge. 2016 omsatte den nära 3 miljoner. Gillinge bedriver också utbildning av nya riskutbildare för hela Sverige. Utbildningen har under 2016 blivit den klart ledande i Sverige både pedagogiskt och till antal elever. Lärarutbildning (varav en i Polen) och fortbildning till lärare omsatte ca en halv miljon under 2016. Gillinge har under 2016 investerat knappt 2 miljoner i ett nytt bokningsprogram, HalSTRa web, som kommer att ­leasas ut till trafikövningsplatser i Sverige under de närmaste åren. Gillinge har också under 2016 gjort sig skuldfritt gentemot moderbolaget där vi tidigare haft lån för utbyggnader.

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR STR-KONCERNEN

Umeå trafiksäkerhetscenter Hörnefors AB 2016 gjorde totalt 2 268 elever sin riskutbildning för körkort på anläggningen. Av dessa körde 2 097 B2 och 171 A2. Detta är en minskning från 2015. Minskningen beror i första hand på den personalbrist som varit påtaglig hos trafikskolorna i regionen under 2016. Under året har företaget satsat på försäljning till företag och kommuner vilket gett en intäktsökning på ca 85 % på försäljning av vidareutbildning.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer STR ser ett ökande hot med utvecklingen kring förar­ utbildningssystemet. Trenderna att inte utbilda sig, chansa vid proven, och därmed avstå kunskap stärks. Ett påtagligt problem är också det omfattande provfusket vilket pågår där Trafikverkets kunskapsprov är kopierat och spritt över landet. Detta torde inverka dels på trafikskolors möjligheter att få kunder samt också på STR Service AB:s förutsättningar att sälja och producera utbildningsmaterial. Vid sidan av detta skadas också både utbildare och STR Service AB av den illegala utbildningsverksamhet som finns. STR måste också bättre möta och fånga upp nyanlända så dessa inte utelämnas till en illegal verksamhet. En ökad konkurrens av digital media kan komma att påverka försäljningen av traditionella läromedel.

Förslag till disposition beträffande föreningens vinst Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 022 367, ­behandlas enligt följande:  Belopp i SEK Balanseras i ny räkning

1 022 367

Summa

1 022 367

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Förändring eget kapital Dispositionsfond

Reserver

Balanserat resultat inkl. årets resultat

285 000

200 000

98 726 613

Koncernen Ingående balans 2016-01-01

-359 048

Årets resultat Eget kapital 2016-12-31

Moderföretag Vid årets början Årets resultat Vid årets slut

285 000

200 000

98 367 565

Dispositionsfond

Fritt eget kapital

285 00

990 357 32 010

285 000

1 022 367

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND

27


RESULTATRÄKNING – KONCERNEN

RESULTATRÄKNING – KONCERNEN Belopp i SEK

Not

2016-01-01– 2016-12-31

2015-01-01– 2015-12-31

2

106 096 244

104 114 258

344 475

348 501

Rörelsens intäkter Nettoomsättning Medlemsavgifter Övriga rörelseintäkter

1 403 202

1 971 401

107 843 921

106 434 160

Rörelsens kostnader Driftskostnader Handelsvaror

-5 023 756

-5 239 742

-20 610 988

-18 980 848

Övriga externa kostnader

3, 4

-35 523 972

-34 829 704

Personalkostnader

5

-37 702 894

-35 729 926

-6 352 297

-5 283 492

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat

-1 290

-62 098

2 628 724

6 308 350

147 951

-264 347

10 624

843 817

Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter

6

Räntekostnader och liknande resultatposter

-59 471

-48 906

Resultat efter finansiella poster

2 727 828

6 838 914

Resultat före skatt

2 727 828

6 838 914

-3 086 876

-3 990 254

Årets resultat

-359 048

2 848 660

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare

-359 048

2 848 660

Skatt på årets resultat

28

7, 8

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND


BALANSRÄKNING – KONCERNEN

BALANSRÄKNING – KONCERNEN Belopp i SEK

Not

2016-12-31

2015-12-31

8 834 847

11 420 656

8 834 847

11 420 656

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

9

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

12

55 063 556

51 646 993

Inventarier, verktyg och installationer

13

3 226 700

3 945 782

14

-

2 340 468

58 290 256

57 933 243

15 988 934

15 841 483

15 988 934

15 841 483

83 114 037

85 195 382

4 888 066

4 443 244

4 888 066

4 443 244

Kundfordringar

7 952 331

9 034 266

Skattefordringar

49 925

665 560

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

16

Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

1 430 607

901 746

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 975 922

2 736 637

11 408 785

13 338 209

Kassa och bank

20 792 181

17 417 712

Summa omsättningstillgångar

37 089 032

35 199 165

120 203 069

120 394 547

SUMMA TILLGÅNGAR

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND

29


BALANSRÄKNING – KONCERNEN

BALANSRÄKNING – KONCERNEN Belopp i SEK

Not

2016-12-31

2015-12-31

485 000

485 000

Balanserat resultat inkl årets resultat

98 367 565

98 726 613

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

98 852 565

99 211 613

Summa eget kapital

98 852 565

99 211 613

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Reserver

Avsättningar Uppskjuten skatteskuld

17

4 557 198

5 535 405

Övriga avsättningar

18

470 683

461 454

5 027 881

5 996 859

Kortfristiga skulder Förskott från kunder

719 842

713 912

9 019 349

9 178 288

59 023

11 858

Övriga kortfristiga skulder

2 419 422

2 223 487

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 104 987

3 058 530

16 322 623

15 186 075

120 203 069

120 394 547

Leverantörsskulder Skatteskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

30

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND


UNDERSKRIFTER

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND

31


32

SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND


SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND

33


STR Service AB Järvgatan 4 261 44 Landskrona Telefon 0418-40 10 00 www.str.se Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB Box 62, 186 21 Vallentuna Tel 08-514 40 300 Fax 08-514 40 315 www.gillinge.se Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors AB 910 20 Hörnefors Tel 0930-21286 Fax 0930-20660 www.htc.nu

STR Service AB · 2017 · 57

Sveriges Trafikskolors Riksförbund Järvgatan 4 261 44 Landskrona Telefon 0418-40 10 00 www.str.se

Verksamhetsbroschyr 2016  
Verksamhetsbroschyr 2016