Page 1

2018


Människonära Ansvarsfull Framgång tillsammans

Följ oss på Facebook Instagram LinkedIn

Observera att denna årsöversikt ej kan jämställas ett bokslut. Det redaktionella innehållet i denna årsöversikt utgör allmän information och inte finansiell rådgivning till enskild person. Andelsbanken för Åland har strävat efter att verifiera informationen men det kan ändå inte garanteras att denna i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Informationen tar inte hänsyn till enskilda personers specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Finansiell rådgivning bör sökas från kvalificerade rådgivare innan någon konkret åtgärd vidtas. Andelsbanken för Åland friskriver sig från ansvar för samtliga skador och förluster, såväl direkta som indirekta, som kan uppstå med anledning av informationen. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan Andelsbankens för Ålands tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras.


06 08 10 12

16 18 INNEHÅLL 04

Den starka utvecklingen fortsatte

18

Året i siffror

06

Höjdpunkter 2018

20

Andelsbanken för Ålands ledningsgrupp

08

Digitala nyheter

21

Andelsbanken för Ålands styrelse

10

Kundrelationer och kundförmåner

22

Styrelsens verksamhetsberättelse

12

Familjejuridik

24

Resultaträkning

14

Trygghet om något händer

25

Balansräkning

26

Revisionsberättelse

27

Bankens förvaltning

15 PROFILEN: Hannes Byskata 16

Företagskunder

Omslag: Lina Wartiainen och Viveka Ekstrand. Omslagsfoto: Therese Andersson. Foto: Therese Andersson eller OP Gruppens bildarkiv om inget annat anges.

Andelsbanken för Åland – Årsöversikt 2018

3


Den starka utvecklingen av vår kundrörelse fortsatte under år 2018 Både utlåningen och inlåningen visade god tillväxt. De ökade affärsvolymerna bidrog positivt till såväl bankens räntenetto som provisionsnetto. Vårt jämförbara rörelseresultat förbättrades något mot året innan och den viktiga kapitaltäckningen stärktes ytter­ ligare. Ökningen av ägarkunder visade en fortsatt robust trend och beloppet av kundernas samlade OP-Bonus blev rekordstor.

BNP – Volymförändring från året innan

Kostnadsökningen ger vissa utmaningar men utvecklingen har löpt enligt plan. Ett av våra prioritetsområden är att utnyttja de möjligheter som digitalisering för med sig. Under slutet av året lanserade vi en ny automatisk bolånetjänst där våra kunder erbjuds möjligheten att ansöka om bolån digitalt och nästan i realtid få ett lånebeslut. Vi ser att allt flera av våra tjänster måste vara lättillgängliga och i realtid. I den digitala världen är det mer än någonsin tidigare kunden som bestämmer vilket bolag som vinner kundens förtroende och möter dess behov. Samtidigt beaktar inte de digitala tjänsterna regionala gränser. Vi står fast vid våra värdeord som är framgång tillsammans, ansvarsfulla och människonära. Även vår grunduppgift består. Samtidigt är vi skyldiga våra ägarkunder att förnya oss i takt med vår omvärld. OMVÄRLDEN  Tillväxten avtog i världsekonomin, och för­troendet för ekonomin försvagades under årets sista månader 2018 vilket även lämnade avtryck på en orolig aktiemarknad. Trenden i ekonomin var ändå fortfarande tämligen god. I Finland fortsatte ekonomin sin goda tillväxt under den senare hälften av året. Enligt preliminära uppgifter växte ekonomin 2018 något långsammare än 2017. Det finns dessvärre fog att tro att Åland inte går i takt med den övriga finländska konjunkturen. Enligt Ålands statistik- och -utredningsbyrås prognoser förväntas även år 2018 visa en svag tillväxt. Ett svagt ekonomiskt läge ställer organisationer inför kortsiktiga utmaningar. Vi känner oss ändå stärkta av vår positiva trend och fortsätter att utveckla vår verksamhet långsiktigt. KUNDNÖJDHET  Vårt kundlöfte är att vi finns till för våra kunder. Det är viktigt för oss att veta vad våra kunder tycker. Därför mäter vi kundnöjdheten årligen sedan år 2014. Det ger oss värdefull information för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet i rätt riktning. Jag vill tacka alla våra kunder som ställt upp och svarat på våra enkäter.

Säsongsrensade serier

Finland Euroområdet

I vår ambition att förbättra kundnöjdheten är vår personal en viktig resurs. Vi befinner oss i en ständig förändringsprocess vars hastighet tilltar och ställer krav. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla arbetskamrater på Andelsbanken för Åland som med god attityd och handlingskraft har tagit sig an utmaningen på ett föredömligt sätt.

Källor: Eurostat, Statistikcentralen

Euriborräntor och styrräntan

ECB:s styrränta 3 mån euribor 12 mån. euribor Källor: Finlands bank

4

VD har ordet

JOHNNY NORDQVIST Verkställande direktör


Årets höjdpunkter JANUARI

Mobilnyckeln – en del av OP-mobilen Under början av 2018 blev Mobilnyckeln tillgänglig för alla användare av OP-mobilen. Mobil­ nyckeln används för att bekräfta transaktioner utan nyckeltalslista i OP-mobilen. Som en del av OP-mobilen med egen vald PIN-kod är Mobilnyckeln trygg och endast ansluten till din enhet. Det är redan över en halv miljon användare av OPmobilen som har aktiverat Mobilnyckeln, har du?

FEBRUARI

Bolånebeslut på nätet OP Gruppen började testa digitala bolånebeslut under februari 2018 och i slutet av året släpptes funktionen också till våra kunder. Idag kan två gäldenärer snabbt och automatiskt både söka och få ett bolånebeslut samt en bolåneoffert på nätet. I december hade det redan gjorts över 5 700 ansökningar via tjänsten i hela OP Gruppen.

ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND

Ägarkunder Antalet ägarkunder fortsätter att stiga stadigt. Under 2018 ökade antalet med 407 stycken. Nu äger totalt 7 633 stycken ålänningar en del i sin bank.

1 182 000 €

Insamlad OP-bonus 2018

Antal ägarkunder 6102

6421

6848

2014

7226

7633

2018

OP-GRUPPEN

150 000 000 € har betalats med Siirto-mobilbetalningar

6

Årets höjdpunkter

22 miljoner inloggningar i OP-mobilen

0,5 miljoner

användare av Mobilnyckeln


JUNI

Pohjola Hälsas omfattande vårdtjänster Under försommaren besökte vi Pohjola Hälsas nyöppnade sjukhus i Åbo, Pohjola Hälsas femte sjukhus i Finland. Redan har många ålänningar besökt sjukhuset som erbjuder omfattande bashälsovård och specialsjukvård, undersökningar, operationstjänster samt rehabilitering. Visionen är att patientens hälsa ska återställas så fort som möjligt, vare sig det är fråga om olycksfall eller sjukdom. Förutom vård på sjukhus ger Pohjola Hälsa även hälsorådgivning via tjänsten Hälso­mästaren som är avgiftsfri för OP Försäkrings kunder. Tjänsten kan nås både via telefon 0100 5225 och via appen Pohjola Sjukhus. Hälsotjänsterna tillhandahålls av Pohjola Hälsa Ab och försäkringstjänsterna tillhanda­hålls av OP Försäkring Ab. Kundexpert Päivi Kulmala, försäkringsombud Andreas Backlund, kundrådgivare Magdalena Dahlén och kreditchef för privatkunder Mats Gustafsson.

SEPTEMBER

Framtidsplanering Under de sista månaderna av 2018 erbjöd vi alla ägarkunder en halvtimme avgiftsfri framtids­ planering med våra bankjurister. Det var många som tog tillfället i akt att gå igenom just sin unika livssituation och att diskutera aktuella familjejuridiska tjänster. Alla har nytta av en ordentlig genomgång några gånger genom livet, och de jobbigaste frågorna att diskutera på förhand är ofta de viktigaste. Välkommen att ta kontakt med våra bankjurister om du också är intresserad, arvodet kan du som ägarkund betala med OP-bonus. Bankjurist Camilla Johansson och bankjurist Rebecca Hermans.

Andelsbanken för Åland – Årsöversikt 2018

7


ANTALET DIGITALA KUNDER ökar för varje år och i slutet av 2018 hade 6 745 av Andelsbanken för Ålands kunder ett nättjänstavtal. Det är en ökning med drygt 350 kunder jämfört med året innan. Av de kunder som har ett nättjänstavtal har cirka hälften laddat ned OP-mobilen. OP-mobilen är det enklaste sättet att betala räkningar. Det bästa är att du alltid har den med dig: i mobiltelefonen och datorplattan. I OP-mobilen kan du sköta de viktigaste bank- och försäkringsärendena. I BÖRJAN AV 2018 lanserades Mobilnyckeln även för iPhone och Windows­telefoner. Mobilnyckel är ett bekräftelseverktyg i OP-­mobilen. Med PIN-koden kan du i OP-­mobilen godkänna transaktioner som tidigare har krävt nyckeltalslista. Mobilnyckelns PIN-kod är 4–8 siffror lång och du väljer den själv. Det är tryggt att använda Mobilnyckeln eftersom den alltid ansluts till din egen apparat. Koden kan således inte missbrukas i andra apparater. Mobilnyckeln är en del av OP-­mobilen vilket betyder att du inte behöver ladda ner en separat app för att använda den.

Personlig kundbetjäning – för alla, överallt D I G I TA L A N Y H E T E R

Andelsbankens servicenät består av flera kanaler: kontors-, nät-, mobil- och telefontjänster. Personlig kundbetjäning erbjuds både på kontoren och digitalt. Vårt mål är att erbjuda branschens bästa kundupplevelse i flera kanaler genom fortlöpande och betydelsefulla möten i alla kanaler.

SUSANNE JANSSON Chef Kundservice

8

Digitala nyheter

I JULI LANSERADE OP en förenklad och lättanvänd nättjänst för att erbjuda likvärdiga banktjänster för alla kundgrupper. OP Tillgänglig är lätt att använda och tjänstens design är tydlig och luftig. OP Tillgänglig anpassar sig till skärmen på den apparat som du använder och du kan använda den med mobiltelefon, datorplatta och dator. OP Tillgänglig kan användas utan mus, enbart med tangentbord och den stöder också skärmläsare. Under året beviljades OP Tillgänglig stämpeln Tillgänglighet beaktad av Syn­ skadades förbund. PÅ HUVUDKONTORET betjänar vi fortsättningsvis våra kunder med traditionella bankärenden. I kassan hjälper kundrådgivarna dig med att bland annat öppna konton, beställa kort samt berätta om våra förmåner som du får som ägarkund. Du får även hjälp med att komma igång med våra digitala tjänster och vi visar dig gärna hur du enkelt laddar ned OP-mobilen. Välkommen in till banken!


FRÅN VÄNSTER: Kundrådgivare Inger Lindberg, Kundrådgivare Lina Wartiainen, Kundrådgivare Darina Mörn, Kundrådgivare Viveka Ekstrand, Chef Kundservice Susanne Jansson, Kundrådgivare Berit Blomberg.

Användningen av våra digitala tjänster ökar Antal nättjänster

Antal aktiva mobilanvändare

6745 6392 5738

2016

1 948

5976

Aktiva mobilanvändare

+23 % ÖKNING I PROCENT MELLAN 2016–2017

+21 %

2017

2 523 2018 2015

2018

3 195

ÖKNING I PROCENT MELLAN 2017–2018

Psst! Vi finns även på sociala medier, följ oss på Andelsbanken för Åland på Facebook eller på @andelsbanken.for.aland på Instagram.

Andelsbanken för Åland – Årsöversikt 2018

9


6102

6421

6848

7226

2014

7633

2018

Det lönar sig verkligen att bli ägarkund

Antal ägarkunder 930

990

1062

2014

Insamlad bonus, T€

1124

1182

K U N D R E L AT I O N E R OCH KUNDFÖRMÅNER

” 2018

Under 2018 ökade bankens ägar­kunder med hela 407 st. Det gläder mig att få konstatera att Andelsbankens bonus­system fortsättningsvis lockar nya kunder. Det är ett bevis att vi är på rätt väg. Vi hoppas även att bankens åtta­tusende ägarkund kommer att ansluta sig under 2019.

Bolånestocken

2018 2017 2016

262.208 Milj. €

248.459 Milj. €

230.604 Milj. €

RABATT PÅ DAGLIGA BANKTJÄNSTER. Ägarkunderna samlade 0,25  % i bonus av bolånets volym under 2018. En ägarkunds bolån på t.ex. 200 000 euro samlade ca 500 euro i bonus. Det är bank­ens ägarkunder som har de bästa för­månerna. Som ägarkund får man 45 % rabatt på dagliga tjänster men även högre ränta på bruks­kontot jämfört med en som inte är ägarkund. Man köper och säljer dessutom nästan alla bankens fonder utan provision. Det lönar sig verkligen att bli ägarkund! LÅNELÖFTE SNABBT PÅ NÄTET. Bolånestocken växte med 5,7 % under 2018. Ökningen berodde både på nya husköp- och byggen samt bolån som flyttades från andra banker. Vi håller på att utveckla bolåneprocessen och den förnyas stegvis. Kunderna uppskattar

10


FRÅN VÄNSTER: Försäkringsrådgivare Magdalena Dahlén, Kundansvarig privatkunder Malin Gustafsson, Kundansvarig privat­kunder Lukas Augustsson, Försäkringsexpert privatkunder Päivi Kulmala, Kundexpert privatkunder Pia Karlsson, Kundansvarig privatkunder Desiree Karlsson.

snabba lånebeslut och vill få svar så fort som möjligt. Det är också bra att ha en offert klar när man är och tittar på sitt drömhus. Man kan snabbt få ett lånelöfte då man fyller i en låneansökan på nätet och senare kan man vid ett eventuellt husköp underteckna lånet el­ektron­­iskt med nättjänstkoder.

lånet. Under 2018 sänktes belåningsgraden från 90 % till max 85 % av bostaden.

Jag vill passa på att tipsa om bolåneräknaren på vår hemsida. Bolåneräknaren hjälper dig planera en lånetid och månadsutveckling som passar dig.

För förstagångsköpare kvarstår 95 % belåningsgrad. Om t.ex. den som köper en bostad endast ställer den bostad som förvärvad som säkerhet för sittbolån, måste köparen nu ha minst 15 % (första bostad 5 %) egna be­spar­ingar. Man kan minska behovet av egna besparingar genom att ställa övriga realsäkerheter som säkerhet för krediten utöver den bostad som köps.

BELÅNINGSGRADEN SÄNKTES. Bestämmelserna om maximal belåningsgrad för bolån trädde i kraft 1.7.2016. Den maximala belåningsgraden tillämpas på lån som beviljas för förvärv eller renovering av bostäder och där bostaden lämnas som säkerhet för

MATS GUSTAVSSON Kreditchef, privatkunder

Andelsbanken för Åland – Årsöversikt 2018

11


KRÖNIKA

Underlätta för era anhöriga Julen närmar sig. För många börjar kanske alla julförberedelser vara klara och julfriden börjar infinna sig. För andra kanske det mesta återstår och ni liksom mig funderar på vart december egentligen tog vägen. Digitaliseringen och allt vad det innebär med nya tekniska lösningar för alla möjliga ärenden gör visserligen vardagen allt enklare. Att digitaliseringen har förenklat och underlättat vår vardag enormt de senaste åren hjälper oss dock inte lika mycket den dagen vi eller någon anhörig blir sjuk och inte längre förmår sköta sina angelägenheter. Det kanske också är först då vi märker hur många olika typer av rättshandlingar vi vidtar i vardagen. Så vad händer då den dag man själv inte längre är kapabel att sköta sina personliga angelägenheter? När en person blir så sjuk att den inte själv längre är förmögen att förstå innebörden av olika rättshandlingar, upphör som huvudregel alla eventuella fullmakter som personen givit. Likaså upphör eventuella dispositionsrätter till bankkonton som denne har givit någon annan. Allt fler är idag medvetna om att man på förhand kan underlätta för sina anhöriga i fall en sådan situation skulle inträffa.

12

Krönika

Det är möjligt att skriva en så kallad intressebevakningsfullmakt, vilken gör det lättare för ens anhöriga att sköta sådana ärenden som man själv inte längre har förmåga att sköta. Genom fullmakten kan en anhörig befullmäktigas att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Intressebevakningsfullmakten kan ge den anhöriga möjlighet att använda den sjukas bankkonton, förfoga över dennes egendom, ansöka om stöd och bidrag, besluta i hälso- och sjukvårdsfrågor, val av vårdplats samt andra viktiga vårdbeslut. Det är också möjligt att ställa upp personliga krav och önskemål som den anhöriga ska förhålla sig till samt helt eller delvis utesluta redovisningsskyldigheten och skyldigheten att ansöka om tillstånd för olika åtgärder hos magistraten. Det fina och speciella med denna fullmakt är att den träder ikraft först när den faktiskt behövs. När personen insjuknat ska fullmakten samt ett läkarintyg lämnas in till magistraten som fastställer fullmakten. Om man skriver en intressebevakningsfullmakt kan man underlätta bördan för de anhöriga vad gäller administrationen och istället ge mer tid för varandra i den ofta tunga situationen. Formkraven för en intressebevakningsfullmakt är dock stränga, och frågorna man kan behöva ställa sig innan man formulerar fullmakten kan vara komplicerade, varför det finns skäl att anlita en expert. Ta väl hand om varandra i jul och ägna kanske framtiden en tanke, just för att underlätta för era anhöriga. CAMILLA JOHANSSON, Bankjurist

Publicerad i Nya Åland 20.12.2018


KRÖNIKA

Att vara sambo eller gift I Finland har antalet sambor ökat över tid och under år 2016 fanns det drygt 340 000 sambopar i Finland. Trots det stora antalet sambopar är det inte alla som känner till juridiken kring samboförhållanden. Många kunder är intresserade av skillnaderna mellan att vara sambo och att vara gift. Skillnaderna är många och i de flesta fall är dessa även betydelsefulla. En av de största skillnaderna är hur egendomen fördelas om sambo-förhållandet eller äktenskapet upphör, antingen genom separation/ skilsmässa eller genom den enes död. De flesta känner till att egendom som vardera maken i ett äktenskap äger normalt sett omfattas av giftorätt. Detta innebär i korthet att om ett äktenskap upphör så fördelas tillgångar och skulder lika mellan parterna. Om ett samboförhållande upphör så är däremot utgångspunkten att vardera parten behåller sin egendom. Om en sambo har bidragit till den andra sambons förmögenhet, exempelvis genom att amortera på dennes lån, kan personen dock ha rätt att få gottgörelse vid en separation.

Vi hjälper dig med: • Testamente • Äktenskapsförord • Samboavtal • Avvittring vid skilsmässa • Intressebevaknings fullmakt • Bouppteckning • Arvskifte • Generationsskifte • Deklaration • Gåvobrev och köpebrev Psst! Som ägarkund kan du betala arvodet med din OP-­bonus.

En vanlig missuppfattning är att det är nödvändigt att skriva ett samboavtal för att undvika att parternas egendom ska fördelas lika mellan dem vid en separation, likt vad som gäller för gifta par. Jag misstänker att denna missuppfattning grundar sig på regleringen av samboförhållanden i svensk lag. I Sverige utgör nämligen viss egendom, till exempel en bostad som används gemensamt, så kallad samboegendom som vid en separation ska fördelas lika mellan parterna, oavsett vem som äger egendomen. Så är dock inte fallet i Finland. Vad gäller arv så har sambor inte någon arvsrätt efter varandra. Det har dock inte heller gifta par i de fall arvlåtaren efterlämnar bröstarvingar. I det senare fallet spelar det inte någon roll om arvlåtarens barn är gemensamma med den äkta makan eller inte. Detta är för övrigt också en vanlig missuppfattning som antagligen grundar sig på hur det fungerar i Sverige, nämligen att äkta makar ärver varandra så länge det endast finns gemensamma barn. I Finland, precis som i Sverige, kan en efterlevande maka däremot ha rätt till utjämning på grund av giftorätt. Utjämningen beräknas på samma sätt som vid skilsmässa, dvs. hälftendelning av den totala egendomen. En efterlevande make som är den ekonomiskt svagare parten här därmed en viss ekonomisk trygghet genom rätten till utjämning, en trygghet som en efterlevande sambo saknar. En viktig skillnad mellan sambor och äkta makar vad gäller arv är även att en efterlevande maka har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden. Om man önskar trygga boendesituationen för sin sambo är det därför viktigt att upprätta ett testamente. Det finns förstås en hel del andra viktiga skillnader mellan sambor och äkta makar, bland annat vad gäller arvsskatt och rätten till änkepension.

Kontakta oss för mer information och hjälp Bankjurist Camilla Johansson 010 257 2925 Bankjurist Rebecca Hermans 10 257 2924

Som avslutande råd vill jag säga att det lönar sig att ta kontakt med en jurist som kan gå igenom din specifika situation. De ovan beskrivna huvuddragen har många undantag varför det är viktigt att i varje enskilt fall avgöra vad som är lämpligt. REBECCA HERMANS , Bankjurist

Publicerad i Nya Åland 24.5.2018

Andelsbanken för Åland – Årsöversikt 2018

13


En försäkring ger trygghet om olyckan är framme

Vi utreder dagligen våra kunders försäkringsbehov och ger dem förslag på lösningar beroende på deras egna livssituation. Vi utgår från kundernas behov, nu och i framtiden, och erbjuder de flesta försäkringslag man kan behöva. Alla våra försäkringslag ökade i försäljning under 2018, där den största ökningen fanns hos hälso-, bil-, och reseförsäkringen. Många kunder får sina försäkringspremier helt eller delvis betalda med OP-bonusen. En försäkring är ett skydd om det sker en skada. Våra kunder uppskattar att man via skadehjälpen i OP-mobilen eller nättjänsten kan göra en skadeanmälan, och samtidigt få tips och råd hur man ska agera vid skadesituationer.

Preferenskunder 2018

3871

2017

3759

0

4000

Preferenskunder är kunder som tecknat försäkringar i tre olika försäkringsgrupper.

Hälsa & välbefinnande Pohjola Hälsa Ab:s sjukhusnät fullbordades i maj 2018 då sjukhuset i Åbo öppnade. Sjukhusen i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Kuopio och Åbo erbjuder omfattande bashälsovård och specialsjukvård, undersökningar, operations­tjänster samt rehabilitering. De tidigare planerna på att bygga upp ett nät med läkarcentraler har slopats och Pohjola Hälsa fokuserar i fortsättningen på sjukhusverksamheten. Kunderna har varit nöjda med Pohjola Hälsas tjänster. NPS-talet som operations­patienterna gett var i januari–december 96 (97).

14

Försäkringar

Kontakta oss för mer information om våra försäkringar Försäkringsexpert Päivi Kulmala 010 257 2930 Försäkringsrådgivare Magdalena Dahlén 010 257 2931 Försäkringsombud Andreas Backlund 010 253 3205


PROFILEN

Hannes Byskata

Placeringschef OP Private Åland

Berätta om OP Private Åland? OP-Private Åland är avdelningen som hjälper Andelsbanken för Ålands kunder med förmögenhetsförvaltning. Vi fungerar som ett bollplank åt kunderna och ger dem tips och råd angående hur de kan placera sin förmögenhet för att nå bästa avkastning i förhållande till deras personliga riskvilja. Vi jobbar proaktivt med våra kunder och hör av oss till dem när vi har placeringsförslag som kan tänkas matcha eller överträffa just deras förväntningar gällande placering och avkastning. Alla kunder är unika och vi strävar till att skapa långsiktig kundnöjdhet bland våra kunder. Deras förtroende är a och o för oss. I vår roll som förmögenhetsförvaltare fungerar vi som kundens kontaktperson för alla möjliga fall av bank-, och försäkringsfrågor: vi är som spindeln i nätet. I de frågor som vi inte själva kan besvara ser vi till att kunderna kommer i kontakt med andra berörda experter under samma tak. Vi har nära samarbete med övriga avdelningar, speciellt med våra bankjurister, försäkringsexperter och företagsavdelningen.

Hur ser en vanlig dag ut för en förmögenhetsförvaltare?

OP Private Åland hade ett väldigt bra år 2018, vad beror det på?

En vanlig dag inleds med att man går igenom nattens och morgonens nyheter och begrundar hur de kan påverka våra specifika kunder. Vi träffar eller samtalar med våra kunder för att lära känna dem och jobbar med de uppgifter som framkommer ur dessa samtal. Det kan handla om affärer, utredningar, framtida livsförändringar, förberedelser inför kommande möten eller dokumentering av genomförda möten.

Idag är vi tre personer som arbetar på avdelningen OP Private Åland. 2018 upplevde vi en stark tillväxt av nya kunder. Orsaken till den fina tillväxten kan tillskrivas våra kompetenta medarbetare som fokuserar på långsiktiga kundförhållanden. Även en ökad kännedom om vår existens, ett växande behov för hjälp med förvaltning och ett ökat fokus inom banken på samarbete mellan avdelningar och vikten av förmögenhetsförvaltning kan förklara den goda tillväxten.

Marknadsuppföljningen sker kontinuerligt, även innan och efter kontorstid. En fascinerande sida med vårt arbete och en ständigt föränderlig omvärld är att man aldrig kan bli fullärd. Hur ser ni på risktagande i portföljen? Vår syn på risktagande styrs av kundens placeringsprofil och den enskilde kundens riskvilja. Alla kunder har sin egen plan baserad på deras personliga erfarenhet, planer och inställning till risk. Vi känner våra kunder och vårdar deras förtroende för oss.

Vad är ditt bästa råd gällande sparande och placeringar för privatpersoner? Jag uppmuntrar alla att spara – och det bästa råd jag kan ge är att börja så tidigt som möjligt. Sprid på riskerna och om du placerar i bolag så gör det i bolag där du själv ser en långsiktig efterfrågan och där du förstår deras grundläggande affärsidé.

Hur kopplar du av? På stugan i Föglö med familjen.

OP-mobilen eller op.fi? OP-mobilen.

Favoritfilm? Being John Malkovich, regisserad av Spike Jonze.

Vad är din hemliga talang? Riktigt bra på onödigt kunnande.

Under 2018 ökade OP Private Ålands kund­bas med ca 70 %

Andelsbanken för Åland – Årsöversikt 2018

15


Samarbete ger en bättre kundupplevelse På en arbetsplats med 31 experter är ett bra svar aldrig långt bort – det gynnar speciellt våra företagskunder. MÅNGA KUNDMÖTEN och mycket av vårt dagliga arbete består av ett nära samarbete mellan alla våra avdelningar. På det sättet får kunden maximal nytta av tiden och den unika kompetens som finns samlad under vårt tak. Det är självklart för oss att en företagskund behöver pålitliga banktjänster, rätt försäkringar och juridisk expertis för sitt företag liksom för sig själv och sin familj privat. FÖRETAGSKUNDEN är en spännande kund, där varje kundsituation är unik. För den enskilda närings­idkaren är gränsen mellan professionella och privata ärenden suddig, medan det är en tydlig skillnad för en anställd med ansvar endast för företagets affärer. Det är därför viktigt för oss att lära känna alla våra kunder – för att få en helhetsbild över behovet och förväntningarna på våra produkter innan vi kan ge en fullgod rådgivning. IBLAND KOMMER nya kunder till oss först som pri-

vatkunder och sedan flyttar de även sitt företag. Andra gånger är det företaget som letar sig hit först, och där-

16

Företagskunder

efter kommer de privata angelägenheterna. Det gör att också kundråd­givarna för privatkunder och företagsrådgivarna får ett tätt samarbete för kundens bästa. I vissa fall tar företagsrådgivaren hand om allt. UNDER ETT kundmöte har vi möjlighet att ta in en expert från en annan avdelning. Det sparar tid för kunden då vi lättare kommer vidare i diskussionen direkt istället för att kunden ska boka ett nytt möte. MÅNGA AV VÅRA kunder har varit kunder många år och litar på oss i alla hänseenden, ett förtroende som vi inte tar lätt på. Vissa nya kunder vill ”prova på” våra tjänster innan de flyttar resten, vilket är upp till kunden själv att avgöra. Gemensamt med alla kunder är att vi tillsammans bygger upp en ömsesidig relation baserat på förtroende. Vi är stolta över att ha en god och aktiv kundkontakt och värnar om det viktiga förtroendet som kunderna ger oss varje dag.


E T T T E A M AT T L I TA PÅ

Alexander

Lisbeth

Tobias Camilla

Mika

Hannes

Margareta

Rebecca

Hur kan vi hjälpa dig? Försäkringar är trygghet

Juridisk expertis ger kunskap

Försäkringar kan anses som ett ”nödvändigt ont”, men vi ser det som en naturlig del av vår verksamhet och kundens vardag. En ordentlig försäkring som håller vad den lovar när något händer är guld värt för oss alla, företag som privatperson.

För de allra flesta blir det även någon gång i livet aktuellt med juridisk expertis, till exempel när företaget ska generationsväxla eller skilsmässan står för dörren. Mycket kan man diskutera och planera inför på förhand.

Vårt försäkringsombud Andreas Back­ lund erbjuder alla de försäkringar som företagskunden enligt lag måste ha, och även de som kan räknas som ”räddaren i nöden”. Han arbetar även med försäkringar för privatkunder, där också kundexpert Päivi Kulmala och Magdalena Dahlén står till tjänst. Vi erbjuder gärna försäkringsofferter samtidigt som andra offerter, t.ex. en hemförsäkring med en bolåneoffert. Det bildar en viktig helhetsbild för kunden.

Ett sätt att planera framåt är att skriva olika juridiska dokument, vilket våra bankjurister kan hjälpa till med. För att göra det så enkelt som möjligt för dig, är din rådgivare lyhörd inför ett eventuellt behov och slussar dig snabbt vidare till bankjuristerna Camilla Johansson eller Rebecca Hermans om du ber om det.

Förmögenhetsförvaltning skapar möjligheter Både företaget och privatpersonen har intresse av att planera framåt och gärna öka den skattkista man har, vilket gör förmögenhetsförvaltning till en väldigt viktig pusselbit. Placeringschef Hannes Byskata, kapitalförvaltare Tobias Karlsson och kundrådgivare Lisbeth Dahlén-Backas förvaltar och ger rådgivning både för företaget och privatpersonen bakom.

Oftast är det de jobbigaste sakerna som är de viktigaste att diskutera på förhand, speciellt för en egenföretagare. Våra bankjurister deltar också ofta i kundmöten tillsammans med våra rådgivare och kan ge svar direkt om juridiska möjligheter.

Andelsbanken för Åland är ombud för försäkringar som beviljas av våra samarbetspartners, t.ex. OP Försäkring Ab, OP-Livförsäkrings Ab, försäkringsbolaget AXA, och Ömsesidiga Andelsbanken Pensionförsäkringsbolaget för Åland –Ilmarinen. Årsöversikt 2018

17


RAPPORT

Året i siffror Samhällsansvaret är en fast del av OP Gruppens och andelsbankernas affärsrörelse och strategi. Grunden för ansvaret är OP:s grunduppgift, gemensamma värden, starka kapitaltäckning och kompetenta riskhantering, vilka stöds av den kundägda affärsmodellen. Då det gäller samhällsansvar beaktar OP Gruppen det ekonomiska och sociala ansvaret samt miljöansvaret. OP Gruppens mål inom samhällsansvaret är att vara en föregångare inom branschen i Finland.

Provisionsintäkter Andelsbankens för Ålands provisionsintäkter ökade från jämförelseåret. Provisionerna från kreditgivningen, kapitalförvaltningen och juridiska tjänster ökade. Provisionerna från betalningsrörelsen och värdepappersförmedlingen var däremot något mindre än året innan. I provisionsintäkterna ingår som en avdragspost kostnad för OP-bonus.

Förväntade kreditförluster De förväntade kreditförlusterna (nedskrivningarna) för fordringar ökade från jämförelseperioden, men i förhållande till kredit- och garantistocken var nedskrivningarna fortfarande små. De förväntade kreditförlusterna beräknades 2018 i enlighet med standarden IFRS 9, dvs. de är inte helt jämförbara med de nedskrivningar som tidigare år beräknats enligt standarden IAS 39.

Utvecklingen av utlåningen och inlåning

2017

9 341 1 421 148 343 33 436 897 3 629 -1 023

18 324 1 483 162 287 59 463 735 3 531 -982

Provisionsintäkter totalt

2 605

2 549

2,2

Provisionskostnader Provisionsintäkter, netto

156 2 450

215 2 335

-27,3 4,9

FÖRVÄNTADE KREDITFÖRLUSTER

2018

2017

Förändring, %

Totalt

264

208

27,2

Av kredit- och garantistocken, %

0,1

0,1

0

SKULDER TILL ALLMÄNHETEN OCH OFFENTLIG SEKTOR

2018

2017

1000 euro

Inlåning Utlåning Betalningsrörelse Värdepappersförmedling och emission Kapitalförvaltning och juridiska ärenden Garantier Förmedling av försäkringar Övriga Totalt OP-bonus

(Nedskrivningar) 1000 euro

Övriga skulder

Utvecklingen av inlåningen från allmänheten och övriga skulder beskrivs i tabellen brevid.

Skulder till allmänheten och offentlig sektor totalt

Året i siffror

Förändring, % -49,7 5,3 -4,1 -8,7 19,5 -43,7 -5,9 22,1 2,8 4,2

Förändring, %

1000 euro

Nya krediter beviljades under året för 84 728 tusen euro, vilket är 4 952 tusen euro mer än året innan. Kreditstocken uppgick i slutet av året till totalt 393 725 tusen euro (363 694 ). Tillväxten i kreditstocken fortsätter att vara god, också tillväxttakten för bolån ökade jämfört med året innan. Under räkenskapsperioden överförde Andelsbanken för Åland inga krediter av de bolån banken beviljat till OP-Bostadslånebanken Abp.

Jämförelsetalet 31.12.2017 inom parentes.

18

2018

PROVISIONSINTÄKTER

Inlåning Betalningsrörelsekonton Sparkonton Placeringskonton Inlåning i valuta

234 376 26 415 87 568 4 658

218 477 25 779 81 420 3 384

7,3 2,5 7,6 37,7

Totalt

353 017

329 059

7,3

0

0

0

353 017

329 059

7,3


KAPITALRELATIONER %

Kärnprimärkapitalrelation (CET1) Primärkapitalrelation (T1) Kapitalrelation Kärnprimärkapitalrelation (CET1) för sammanslutningen av andelsbanker

2018

2017

Kapitalbasen och kapitaltäckningen

25,74 25,74 25,74

24,67 24,67 24,67

20,0*

20,1

Vid beräkningen av kapitalkravet för andelsbankens kreditrisk tillämpas internmetoden. Kapitalkravet för marknadsrisker beräknas enligt schablonmetoden. Också kapitalkravet för operativa risker beräknas enligt schablonmetoden. OP Gruppen offentliggör mer detaljerade kapitaltäckningsuppgifter enligt den s.k. Pelare III i samband med bokslutet. OP Gruppens bokslut och kapitaltäckningsuppgifterna enligt Pelare III kan läsas i nättjänsten www.op.fi.

KAPITALKRAV 1000 euro

Kapitalbas Kapitalbaskrav + buffertkrav**

44 001 17 975

41 090 17 514

Kapitalkravets överskott

26 025

23 576

Servicenätverket

*September 2018 **Minimikrav 8 %, kapitalkonserveringsbuffert 2,5 % och ett eventuellt

OP Gruppens servicenät består av flera kanaler såsom nät- och mobiltjänster, telefontjänster samt landets mest omfattande kontorsnät. Vid slutet av året hade Andelsbanken för Åland utöver huvudkontoret i Mariehamn en filial på Brändö samt ett betjäningsställe på Kumlinge. Vid huvudkontoret finns en Otto-bankomat.

landsspecifikt kontracykliskt buffertkrav

Förutom banktjänster tillhandahåller andelsbanken OP Försäkrings tjänster.

Omslutning och åtaganden utanför balansräkningen Utvecklingen av de centrala balans- och åtagandeposterna under de tre senaste åren och förändringen 2018 presenteras i tabellen nedan. CENTRALA BALANSOCH ÅTAGANDEPOSTER

2018

2017 Förändring, % 2016

1000 euro

Omslutning Utlåning Skuldebrev Aktier och andelar

457 496 393 725 0 34 299

430 302 363 694 0 34 400

6,3 8,3 0 -0,3

397 493 350 187 0 34 408

Inlåning

353 017

329 059

7,3

299 944

35 844 28 640

34 206 27 735

4,8 3,3

31 237 21 859

Eget kapital Åtaganden utanför balansräkningen

OP Gruppen har investerat avsevärt i utveckling av mobila tjänster och nättjänster. I synnerhet de mobila tjänsternas betydelse har ökat inom såväl privat- som företagskundernas ärenden.

Personalen Andelsbanken för Åland hade den 31.12.2018 totalt 31 anställda, varav två var föräldralediga.

OP:s samhällsansvarsrapport baserar sig på GRI-standarder. Rapporten utgör en del av OP Gruppens årsrapport på adressen op-year2018.fi. Jämförelsesiffrorna från 2017 är justerade enligt nuvarande bokföringsregler.

Andelsbanken för Åland – Årsöversikt 2018

19


VÅR LEDNINGSGRUPP

20

STEFAN JAKOBSSON Bankdirektör

JOHNNY NORDQVIST VD

JOHANNA JAHRÉN Personal- och kontorschef

MATS GUSTAFSSON Kreditchef privatkunder

(f. 1973), Mariehamn Jurist från Uppsala universitet

(f. 1972), Mariehamn Styrelsemedlem sedan 2014

Arbetserfarenhet: Jurist vid Ålandsbanken Abp 1997–1999, biträdande jurist DKCO ­Advokatbyrå Ab 1999–2002. Anställd i Andelsbanken för Åland sedan 2003.

Ekonomiemagister från Svenska handelshögskolan i Vasa Yrke/Titel: VD

(f. 1971), Mariehamn Ekonomie- och filosofiemagister från Örebro universitet

(f. 1975), Hammarland Ekonomiekandidat från Åbo Akademi

Arbetserfarenhet: Nordea Bank Sverige AB (publ) 1998-2010; chef företagsmarknad, Platschef & Privatmarknadschef, Region Kreditanalytiker, Kund­ansvarig Företag. Anställd i Andelsbanken för Åland sedan 2010.

Arbetserfarenhet: Anställd i Andelsbanken för Åland sedan 2005.

Ledningsgrupp och styrelse

Arbetserfarenhet: Ålandsbanken Abp 1997-1999, Placeringschef Andelsbanken för Åland 1999–2014, VD Andelsbanken för Åland sedan 1.7.2014.


VÅR STYRELSE

JOHNNY NORDQVIST Ledamot Se sid 20.

KAJ MATTSSON Ledamot

KJELL JANSSON Ordförande

CAROLINA SANDELL Ledamot

HARRY EKSTRÖM Vice ordförande

(f. 1960), Mariehamn Styrelsemedlem sedan 2010

(f. 1958), Mariehamn Styrelsemedlem sedan 1992, styrelse ordförande sedan 1997

(f. 1978), Mariehamn Styrelsemedlem sedan 2010

(f. 1957), Jomala Styrelsemedlem sedan 1997, vice ordförande sedan 2010

Yrke/Titel: Läkare Arbetserfarenhet: Universitetssjukhusen i Umeå och Sundsvall, ÅHS Ålands hälso- och sjukvård. Cityläkarna Ab sedan 1991.

Merkonom, GR Yrke/Titel: Merkonom Arbetserfarenhet: Ekonomidirektör och VD för Ab Mathias Eriksson 2005–2014 och Ab Mariehamns Parti 1992–2014.

Fil.mag. i Europakunskap Yrke/Titel: Fil.mag Arbetserfarenhet: Vik. bitr.jurist Ålands Landskapsregering 2004–2005, Kommun­direktör Geta kommun 2005–2008, Kommun­direktör Jomala kommun 2008–2013, Vik. avdelningschef Ålands landskaps­regering sedan 2013–2014. Egen företagare sedan 2015.

Agrolog Yrke/Titel: Jordbrukare Arbetserfarenhet: Odlingskonsulent ÅTH 1980–1982. Jordbrukare sedan 1982.

Andelsbanken för Åland – Årsöversikt 2018

21


Styrelsens verksamhets­berättelse Andelsbanken för Åland tog 1.1.2018 i bruk de delar av standarden IFRS 9 “Finansiella instrument” som ingår i Finans­inspektionens föreskrifter och anvisningar (2/2016) samt de övriga ändringar som följer av att standarden IFRS 9 trätt i kraft 1.1.2018. Ur Andelsbankens synvinkel var den mest ­betydande ändringen att nedskrivningarna för krediter som beviljats bokförs degressivare än tidigare, på basis av för­väntade kredit­förluster. Standarden IFRS 9 förorsakade också ändringar i principerna för upprättande av bokslutet, justeringar i beloppet av de fordringar som tidigare har redovisats i balans­räkningen och i klassificeringen av finansiella instrument. Justeringarna i bokförda värden redovisas bland ackumulerade vinstmedel i den ingående balansen på omklassificeringsdagen 1.1.2018. I principerna för upprättande av bokslutet redogörs för ­effekterna av övergången. Andelsbanken för Ålands rörelsevinst var större än året innan. Volymtillväxten på krediter har varit god under året vilket bidrog till ett högre räntenetto. Under räkenskapsperioden bokfördes förväntade kreditförluster (nedskrivningar) för krediter och andra åtaganden till ett högre belopp än under jämförelseperioden. De förväntade kreditförlusterna (nedskrivningarna) i förhållande till kredit- och garantistocken var fortfarande små. De förväntade kreditförlusterna beräknades 2018 i enlighet med standarden IFRS 9, dvs. de är inte helt jämförbara med de nedskrivningar som tidigare år beräknats enligt standarden IAS 39. Antalet kunder fortsatte öka i god takt. Ökningen beror på en medveten och aktiv kundrekrytering från bankens sida, samt utökade förmåner som är attraktiva för våra ägarkunder. CET 1 kapitalrelationen var bättre än året innan.

OP Gruppen

Omvärlden

Andelsbanken för Åland är en inlåningsbank i andelslagsform som ägs av sina medlemmar och som bedriver lokal detaljistbankrörelse inom sitt verksamhetsområde. Alla medlemmar är ägarkunder och varje medlem har en medlemsandel som ger lika rättigheter.

Tillväxten i världsekonomin avtog, och förtroendet för ekonomin försvagades under årets sista månader 2018. Trenden i ekonomin var ändå fortfarande tämligen god. Under hela 2018 växte världs­ ekonomin i nästan samma goda takt som 2017. Skillnaderna mellan ländernas ekonomiska utveckling blev större. I euroområdet avtog den ekonomiska tillväxten betydligt under årets lopp, delvis till följd av temporära faktorer. Arbetslösheten fortsatte att sjunka markant och inflationen ökade.

Andelsbanken hör till OP Gruppen som är en ledande finlän­ dsk finansgrupp. Den består av de självständiga andelsbankerna och deras centralinstitut OP Andelslag (tidigare OP-Pohjola anl) jämte dotterföretag. OP Andelslag och dess dotter­företag OP-Tjänster Ab och OP Kundtjänster Ab ansvarar för utvecklingen och produktionen av centraliserade tjänster till OP Gruppen och dess medlemsbanker. OP Andelslag fungerar som en strategisk ägarsammanslutning för hela OP Gruppen samt som det centralinstitut som svarar för gruppstyrning och tillsyn. Andelsbanken är ett medlemskreditinstitut till OP Andelslag. OP Andelslag och dess medlemskreditinstitut bildar till­sammans med sammanslutningarna i deras finansiella företagsgrupper en sådan sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av in­lån­ ings­ banker (Sammanslutningslagen). Enligt sammanslutningslagen svarar central­ institutet och medlems­ kreditinstituten för varandras skulder och förbindelser och tillsynen av deras kapitaltäckning, ­likvid­itet och exponeringar övervakas på sammanslutningsnivå. OP Gruppens försäkringsbolag omfattas inte av det solidariska ansvaret.

22

Styrelsens verksamhetsberättelse

Europeiska centralbanken fortsatte att normalisera sin policy. ECB minskade i oktober sina nettoinköp enligt programmet för värdepappersköp till 15 miljarder euro per månad och upphörde helt med dem vid årsskiftet. Styrräntorna förblev oförändrade hela året. I slutet av året steg euribor-­räntorna en aning. De längre marknadsräntorna sjönk i slutet av året till följd av en ökad osäkerhet och de hamnade på samma nivå som i början av året. Till följd av den drastiska nedgången i slutet av året sjönk aktiekurserna så att de var lägre än i början av året. I Finland fortsatte ekonomin sin goda tillväxt under den senare hälften av året. Enligt preliminära uppgifter växte ekonomin 2018 något långsammare än 2017. Den ekonomiska tillväxten fokuserades mera än tidigare på konsumtion. Sysselsättningen förbättrades klart och realinkomsterna ökade. I slutet av året började konsumenternas för-


troende ändå vackla. Företagens lönsamhet fortsatte att förbättras, men investeringarna ökade endast något. På bostadsmarknaden minskade försäljningen av gamla bostäder en aning jämfört med det föregående året. Efterfrågan riktade sig till nya bostäder och antalet nya bostäder var nu störst sedan början av 1990-talet. Bostadspriserna steg endast en aning, med draghjälp av tillväxtcentra. Vi kan dessvärre konstatera att Åland inte går i takt med den övriga finländska konjunkturen. Enligt ÅSUBs prognoser var den åländska BNP-tillväxten 0,5 % under år 2017 och år 2018 ser ut att bli på samma nivå. Omsättningstillväxten har varit något svagare än i fjol i flera av näringslivets branscher Arbetslöshetssituationen på Åland är fortsättningsvis bra. I slutet av året var det genomsnittliga arbetslöshetstalet 3,6 %, jämfört med 3,8 % i slutet av 2017. Befolkningstillväxten på Åland fortsätter. Per september 2018 var tillväxten drygt 240 personer. Orsaken till detta är främst inflyttning. Inflations­takten i december 2018 var 1,0  % på Åland.

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Representantskapet vid pensionskassan OP-Eläkekassa, som förvaltar det lagstadgade arbetspensionsskyddet för OP Gruppens personal, beslöt 31.7.2018 att överföra ett pensions­ansvar på cirka 1,1 miljarder euro till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

Överföringen genomfördes vid slutet av 2018. Till följd av över­ föringen intäktsförde Andelsbanken för Åland en extra åter­betalning av solvenskapital på sammanlagt 139 tusen euro. Den extra återbetalningen av solvenskapital redovisas under pensionskostnader bland personalkostnaderna i resultat­räkningen. Inga andra väsentliga händelser inträffade under räkenskapsperioden i Andelsbanken för Åland

Styrelsens förslag till disposition av överskott Andelsbanken för Ålands utdelningsbara tillgångar (utdelningsbara överskott) 31.12.2018 var 16 574 218,72 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst (överskott) var 2 372 534,84 euro. Räkenskapsperiodens vinst (det överskott som balans­­räk­­ning­en utvisar) föreslås disponeras så att i ränta på Avkastnings­andelar betalas 3,25  %, dvs. totalt 501 748,04 euro. Av räkenskaps­ periodens vinst (överskott) kvarstår 1 870 786,80 euro på kontot för balanserad vinst. Det har inte skett några väsentliga förändringar i andels­bankens finansiella ställning efter räkenskapsperiodens slut. Bankens solvens är god och den föreslagna utdelningen äventyrar inte enligt styrelsen bankens solvens.

Andelsbanken för Åland – Årsöversikt 2018

23


Resultaträkning Andelsbanken för Åland (tusen euro) Jämförelsesiffrorna från 2017 är justerade enligt nuvarande bokföringsregler

1.1–31.12.2018

1.1–31.12.2017

5 665

5 358

Räntekostnader

–652

–767

RÄNTENETTO

5 013

4 591

Intäkter från egetkapitalinstrument Provisionsintäkter

1 495 2 605

1 526 2 549

Provisionskostnader

Ränteintäkter

-156

–21 5

Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet Nettointäkter från finansiella tillgångar som kan säljas

20 0

27 3

Nettointäkter från förvaltningsfastigheter

-6

-3

Övriga rörelseintäkter

22

185

-3 972

–3 879

Personalkostnader

-1 829

–1 934

Övriga administrationskostnader

Administrationskostnader

-2 143

–1 945

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-176

–187

Övriga rörelsekostnader

-620

–504

0

–208

-264

0

3 960

3 885

-1 343 -245

–1 254 –216

2 373

2 415

Nedskrivningar av krediter och andra åtaganden Förväntade kreditförluster från finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde RÖRELSEVINST Bokslutsdispositioner Inkomstskatt RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

Andelsbanken för Åland

Rörelsevinst (tusen euro)

Nyckeltal 1.1.–31.12.2018 (förändring/jämförelse 2017)

Rörelsevinst, före skatt

3 960

T€ (+ 1,9  %)

Finansieringsverksamhet

419,1

Milj. € (+ 6,7  %)

3 522

3 885

3 960

2016

2017

2018

Ägarkunder, antal

7 633

st (+ 407 st)

Kärnprimärkapitaltäckning (CET1)

25,7  %

(+ 2 4 , 7   %)

Inkl. OP-Bostadslånebanken Inlåning

353,0

24

Resultat- & balansräkning

Milj. € (+ 7 , 3   %)


Balansräkning Andelsbanken för Åland (tusen euro) Jämförelsesiffrorna från 2017 är justerade enligt nuvarande bokföringsregler

2018

2017

AKTIVA Kontanta medel Fordringar på kreditinstitut Fordringar på allmänheten och offentlig sektor Skuldebrev

1 104

1 067

23 060

25 942

393 725

363 694

0

0

34 300

34 400

460 3 737

73 3 913

437

448

46

122

629

642

457 496

430 302

48 324

49 005

353 017

329 059

Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel

568

154

Övriga skulder

960

413

1 805

1 830

404 674

380 461

16 978

15 635

16 218

16 648

781

737

0

0

Avkastningsandelar

15 437

15 912

Övriga bundna fonder

3 052

2 747

8

8

14 194

12 387

2 373

2 415

35 844

34 206

457 496

430 302

Aktier och andelar Derivatinstrument Materiella tillgångar Övriga tillgångar Latenta skattefordringar Resultatregleringar och förskottsbetalningar AKTIVA TOTALT

PASSIVA FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till allmänheten och offentlig sektor

Resultatregleringar och erhållna förskott FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER EGET KAPITAL Andelskapital Medlemsandelar Tilläggsandelar

Fria fonder Balanserad vinst (förlust) Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL TOTALT PASSIVA TOTALT

Andelsbanken för Åland – Årsöversikt 2018

25


Revisionsberättelse Till medlemmarna i Andelsbanken för Åland Uttalande Vi har utfört en revision av bokslutet för Andelsbanken för Åland (fo-nummer 0145054-8) för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2018. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansierings­ analys och noter till bokslutet. Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven. Grund för uttalandet Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i ­Finland. Vårt ansvar enligt god revisions beskrivs närmare i avsnittet R ­ evisorns ansvar för revisionen av bokslutet. Vi är oberoende i för­hållande till banken enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkes­estetiska ansvar enligt dessa. Vi har inte utfört andra tjänster åt banken utöver revisionen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgande kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Vid upprättande av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antag­ andet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions­ berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet. Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter

i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom

26

Utdrag från revisionsberättelsen

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• Skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma gransknings­ åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används

och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• Drar

vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk­ ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions­ berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• Utvärderar

vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen. Övriga rapporteringsskyldigheter Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information. Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga infor­ mationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att ­rapportera gällande detta.

Mariehamn 8.2.2019 KPMG Oy Ab

Kari Niukko CGR


FÖRVALTNINGSRÅD

Mandattid

Eriksson Marcus 2016–2019 Ordförande Företagare, Föglö Björkman Tom 2017–2020 Vice ordförande Tandläkare, Mariehamn

*  ledamot av förvaltningsrådets revisionsutskott

Lundin Birgitta * 2016–2019 Företagare, Föglö Mattsson Göran 2018–2019 Skogsbruksingenjör, Saltvik Nordström Henrik 2017–2020

Boijer-Svahnström Johanna 2017–2020 Informationschef, Mariehamn

VD, Mariehamn

Eriksson Ronny 2018–2021 Sjökapten, Jomala

VD, Sund

Erlandsson-Björklund Agneta 2017–2020 Företagare, Mariehamn

VD, Lemland

Fagerholm Thommy * 2018–2021 Företagare, Saltvik

Drift/underhållschef, Lumparland

Henriksson Karl-Johan 2018–2019 VD, Brändö

Sirén Dick 2018–2021

Söderlund Tor-Erik 2017–2020

Wilhelms Brage * 2018–2021

REVISOR

Karlström Jonny 2018–2021 Niukko Kari Intendent, Brändö CGR Klingberg Lena 2018–2021 Revisorssuppleant KPMG Oy Ab Företagare, Sund

27


KONTAKTUPPGIFTER VD Johnny Nordqvist Bankdirektör Stefan Jakobsson Personal- & Kontorschef Johanna Jahrén

010 257 2910 010 257 2911 010 257 2923

Privatkunder Dagliga tjänster Finansierings- och Placeringstjänster

010 257 2901 010 257 2902

Företagskunder Bankdirektör Stefan Jakobsson Finansieringschef Jens Polviander Kundansvarig Alexander Clemes Kundansvarig Mika Niskala

010 257 2911 010 257 2912 010 257 2913 010 257 2915

Juridiska tjänster Bankdirektör Stefan Jakobsson Bankjurist Rebecca Hermans Bankjurist Camilla Johansson

010 257 2911 010 257 2924 010 257 2925

OP-Private Åland Placeringschef Hannes Byskata Kapitalförvaltare Tobias Karlsson

010 257 2941 010 257 2940

OP Försäkring Privatkunder Försäkringsexpert Päivi Kulmala Försäkringsrådgivare Magdalena Dahlén

010 257 2930 010 257 2931

Företagskunder Försäkringsombud Andreas Backlund

010 253 3205

HUVUDKONTOR Köpmansgatan 2 22100 Mariehamn Må–fr 9:30–16:15 010 257 2901 info@andelsbanken.ax BRÄNDÖ Brändö By 22920 Brändö Ti–fr 12–16:15 010 257 2901

Marknadsföring och sponsring Vik. Sälj- och Marknadsplanerare Rebecca Nordenström SERVICENUMMER Skadeanmälningar och ersättningar OP Försäkring Försvunna kort, 24/h Spärrtjänsten för nättjänstkoder

010 257 2932

0303 0303 0100 0555 020 333

För att säkerställa kvaliteteten på kundtjänsten bandar vi kundsamtalen. Samtal till OP Gruppens servicenummer från inhemska mobilabonnemang och fasta telefoner kostar: Nummer som börjar på 010: 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min (inkl. moms) Nummer som börjar på 0100: normal lna eller msa enligt inhemsk operatörs tariff Nummer som börjar på 030: 0,0835 €/samtal + 0,12 e/minut (inkl. moms)

Mariehamns Tryckeri 2019 Strax Kommunikation

KUMLINGE OMBUDSKONTOR Posten Åland 22820 Kumlinge Må 9–12 & 13–15:45 Ti–fr 9–12:15 & 13:45–15:45 010 257 2901

FÖLJ OSS PÅ Facebook Instagram LinkedIn

Profile for Strax Kommunikation

Andelsbanken för Åland • Årsöversikt 2018  

Andelsbanken för Åland • Årsöversikt 2018

Andelsbanken för Åland • Årsöversikt 2018  

Andelsbanken för Åland • Årsöversikt 2018