Sponsorbrev

Page 1

ER DU HISTORIENS FREMTID? Stiftelsen Lenken er en freds- og menneskerettighetsorganisasjon. Vi arbeider primært for å bygge aktive medborgerskap blant unge, med historiske bygg og lokaler som bakgrunn. Stiftelsen eier og drifter i dag det unike Gestapomuseet i Bergen sentrum og den fredede Espeland fangeleir – i seg selv to av Norges viktigste krigsminner. Det gjør oss helt spesielle.

Vi inviterer dere med dette til å ta del i vårt sponsorprogram. Selvsagt får dere mange henvendelser om sponsing, men vi mener at vår virksomhet er spesielt viktig i vår tid. Formålet med arbeidet vårt er å inngå i totalforsvaret av menneskeverdet og demokratiske verdier for å sikre like aktive som trygge og forutsigbare samfunn.

I 2019 nådde vi en milepæl i arbeidet vårt. Da besøkte samtlige skoleklasser på 9. trinn i Bergen kommune Espeland fangeleir. Den 5. juni 2021 åpnet vi Gestapomuseet, som spesielt retter seg mot videregående skoler. I dag har vi 3 faste ansatte, men støtter oss tungt på frivillig arbeid. De to venneforeningene våre bidrar med til sammen 4,5 årsverk.

Vi observerer i dag en stor grad av passivitet og likegyldighet for samfunnsspørsmål hos mange unge. På den annen side ser vi også iver og virkelyst drives inn i ekkokamre som nærer virkelighetsforskyvninger og konspirasjonsteorier; dette i sin tur leder til radikalisering og ekstremisme. Som samfunn må vi svare bedre og bredere på disse utfordringene.

En viktig del av vår nasjonale demokratisikring handler derfor om å motvirke ignoranse og apati, og forebygge ulike former for gruppefiendtlighet og fordommer. I vårt felles beredskapsarbeid bygger vi demokratisk kunnskap, med inkludering og deltakelse, kritisk tenkning og såkalt mangfoldskompetanse som viktige verktøy. Dette må vi videreutvikle.

Vårt arbeid kommer mange offentlige føringer i møte. Ikke minst vil stiftelsens ulike tilbud lett kunne møte læreplanverkets overordnede mål om at

«menneskeverdet skal gjennomsyre alle fag».

Begrepet om ‘menneskeverdet’ er på mange måter det grunnleggende utgangspunktet for hele vårt demokratiske stoffskifte.


Våre lokasjoner er også tilgjengelig for ordinære museumsbesøkende interesserte i 2. verdenskrig generelt og nazistenes fangebehandling spesielt. Av okkupasjonsmaktens mer enn 600 fangeleirer i Norge er anlegget på Espeland det eneste igjen. De opprinnelige cellene i Gestapomuseet er også enestående, og vitner om en særdeles brutal historie.

Vår nærmeste familie er freds- og menneskerettighetssentrene Narviksenteret, Falstadsenteret, Stiftelsen Arkivet og HL-senteret. Videre har vi et godt samarbeid med Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Rafto-stiftelsen, Tidsreiser AS, FN-sambandet, Spillhuset AS, Museum Vest, Hvite busser, Aktive fredsreiser o.a.

Stiftelsen Lenken får i dag sin grunnfinansiering gjennom beskjedne offentlige tilskudd. Imidlertid, dersom vi nå skal kunne ta ut mer av vårt enorme potensial som institusjon og løfte oss opp på neste trinn i vår naturlige utvikling, trenger vi en dugnad. En solid støtte fra næringslivet vil ikke minst bidra til å vise myndighetene at arbeidet vi gjør er viktig.

Alt godt,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.