Page 1

schoolgids schooljaar 2019-2020


voorwoord Beste ouder(s), verzorger(s), Deze schoolgids is geschreven voor de ouders van de kinderen, die nu of in de

Waar wordt úw kind gelukkig van? Op alle

gemeen hebben, is dat zij openbaar zijn en

toekomst onze school bezoeken. Beschreven staan onze visie op het onderwijs

openbare kindcentra van Stichting Archi-

een uitdagende, innovatieve pedagogische

en de keuzes die wij hierin maken. Daarnaast leggen we uit hoe ons onderwijs is

pel Onderwijs & Kinderopvang, waar De

leeromgeving bieden. Dat medewerkers

georganiseerd en kunt u allerlei praktische zaken teruglezen.

Rietgors onderdeel van is, is dát de vraag

hoge verwachtingen hebben van kinderen,

die medewerkers zichzelf stellen, iedere

inspelen op het feit dat zij verschillen in

schooldag opnieuw.

capaciteiten, tempo en leerstijl en kinderen

Onderwijs is doorlopend aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen of technologische ontwikkelingen. Ook het onderwijs op onze

leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen

school is in ontwikkeling. Zo werken onze leerlingen steeds vaker op een tablet,

Stichting Archipel Onderwijs & Kinderop-

met als grote voordelen de directe feedback en de moeilijkheidsgraad die zich au-

vang is de overkoepelende organisatie – het

tomatisch aanpast aan het niveau van de leerling. Ook scheelt het de leerkrachten

bovenschools bestuur - van De Rietgors

We richten ons de komende jaren op het

het nodige nakijkwerk, waardoor er meer tijd is voor bijvoorbeeld extra voorbe-

en 19 andere kindcentra in de gemeenten

professionaliseren van onze cultuur, op

reiding voor de projecten. Met de invoering van Jeelo worden de zaakvakken zoals

Brummen, Voorst en Zutphen. Kindcen-

het harmoniseren van de samenwerking

aardrijkskunde en geschiedenis, maar ook verkeer, kunstzinnige oriëntatie en

tra? Jazeker! Voorheen noemden we dat

met andere professionals in onderwijs,

zelfs EHBO gebundeld in projectmatig onderwijs. Het team, de leerlingen maar

scholen. Maar we doen zoveel meer dan

kinderopvang en zorg én op een impuls van

ook de ouders zijn zeer enthousiast over de ervaringen met deze manier van

alleen scholen. We willen ieder kind iedere

kinder- en ouderbetrokkenheid. In alles wat

leren!

dag een stimulerende omgeving bieden,

we doen, gebruiken we daarvoor een aantal

We hopen dat u na het lezen van de schoolgids, meer inzicht hebt gekregen in de

van jongs af aan. Daarom bieden we ook

kernwoorden die onze koers bepalen: Re-

opzet en de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Mocht u vragen of opmer-

kinderdagopvang, peuterspeelgroepen en

flectie, Talent, Innovatie, Samen, Creatief en

kingen hebben, dan zullen wij die graag toelichten.

buitenschoolse opvang. Soms doen we dat

Geluk. En zo is de cirkel weer rond: wij doen

in samenwerking met partners, soms doen

ons uiterste best om álle kinderen die ons

we dat zelf. In deze informatiegids leest u

worden toevertrouwd en medewerkers die

hoe dat is georganiseerd bij De Rietgors.

voor ons kiezen, een zo gelukkig mogelijke

U leest ook meer over de visie, missie, uit-

en leerzame tijd te bieden, nu en straks.

voor hun ontwikkeling en resultaten.

gangspunten en werkwijze van De Rietgors. Daarin onderscheiden onze twintig kindcen-

Met vriendelijke groet,

tra zich onderling duidelijk, zodat voor ieder

Nelleke Eelman en Henk Mulder

kind een passende manier van leren en spe-

College van Bestuur

len binnen handbereik is. Wat de kindcentra

Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang,


team en directie, vrije dagen We zijn een kleine school, het aantal leerlin-

Teamsamenstelling

Inschrijven

Groep

Leerkrachten

Werkdagen

zijn verdeeld over drie combinatiegroepen:

Groep 1-2

Marion Deneus

maandag t/m vrijdag

te melden, vult u hiervoor een aanmeldfor-

groep 1-2, 3-4-5 en 6-7-8.

Groep 3-4-5

Nathalie Mannessen

maandag t/m woensdag en vrijdag

mulier in. Dit formulier en informatie met

Marije Knol

donderdag

betrekking tot het inschrijven en het proto-

Sanne Poelder

maandag, donderdag en vrijdag

col Inschrijven, schorsing en verwijdering

Marije Knol

dinsdag en woensdag

vindt u op onze website.

Studie(mid)dag

gen ligt momenteel rond de 45. De kinderen

Er werken in het totaal 4 leerkrachten, een onderwijsassistent en een intern begeleider

Groep 6-7-8

op onze school. De directeur is Bert Becker en hij leidt de school en begeleidt kinderen,

Intern begeleider

Evelien Berenschot

wisselend maandag en dinsdag

ouders en team bij hun dagelijkse inzet voor

Onderwijsassistent

Lisa Harms

maandag

kwalitatief verantwoord onderwijs in de 21e

Directeur

Bert Becker

maandag, dinsdag en vrijdag

eeuw.

Wanneer u besluit uw zoon of dochter aan

Studiedag 1

28 oktober 2019

Vervanging bij ziekte

St.middag Jeelo (12 u vrij) 6 november 2019

Een personeelslid wordt vervangen bij ziekte. Hiervoor zijn we aangesloten bij de ver-

Studiedag 2

Groep 1 t/m 8: maandag t/m vrijdag

vangingspool IJsselpool. Dit bureau beschikt over invallers in vaste dienst en invallers op

St.middag Jeelo (12 u vrij) 18 maart 2020

08.30 - 14.00 uur (continurooster)

oproepbasis. Met de inzet van deze invallers wordt het grootste deel van de vervanging op-

St.middag Jeelo (12 u vrij) 8 april 2020

gelost. In uiterste nood worden kinderen naar huis gestuurd, hierover ontvangen de ouders

Studiedag 3

20 mei 2020

altijd bericht. In die situatie zal de school zorg dragen voor opvang van kinderen, waarvan

Studiedag 4

15 juni 2020

de ouders niet thuis (kunnen) zijn.

Studiedag 5

3 juli 2020

Schoolvakanties 2019 – 2020

Aanvraag verlof

Schooltijden

St.middag Jeelo (12 u vrij) 29 januari 2020 14 februari 2020

Herfstvakantie (18 oktober om 12.00 uur vrij)

19 t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie (20 december om 12.00 uur vrij)

21 dec. 2019 t/m 5 jan. 2020

kind(eren), dient u dit ruim van te voren

Voorjaarsvakantie (21 februari om 12.00 uur vrij)

22 feb. t/m 1 mrt. 2020

schriftelijk aan te vragen bij de directeur.

Pasen

10 april t/m 13 april 2020

Hij mag kinderen in speciale gevallen verlof

Meivakantie (24 april om 12.00 uur vrij)

25 apr. t/m 10 mei 2020

verlenen. Meer hierover leest u op onze site

Hemelvaart

21 mei t/m 24 mei 2020

www.obs-rietgors.nl. Het formulier voor

2e Pinksterdag

1 juni 2020

verlofaanvraag kunt u downloaden op onze

Zomervakantie (17 juli om 12.00 uur vrij)

18 juli 2020 t/m 30 augustus 2020

site of ophalen bij de directeur.

Wanneer u verlof aan wilt vragen voor uw


waar staan wij voor? Onze missie

Onze missie is een school met een veilige, open sfeer, waarin

Het is dan ook geen verrassing dat diverse elementen uit het

kinderen, personeel en ouders zich welbevinden. Wij streven

Jeelo-onderwijs onderdeel uitmaken van onze visie. Denk hier-

naar maximale ontplooiing en een ononderbroken ontwik-

bij bijvoorbeeld aan ‘ondernemend leren’, waarbij uitgegaan

kelproces van elk kind. Op een flexibele en praktische wijze

wordt van een ondernemende en onderzoekende houding van

werken we aan de ontwikkeling van hun competenties,

het kind.

talenten en maatschappelijke betrokkenheid in brede zin. We werken gedifferentieerd met moderne methoden en

De volgende elementen zijn kenmerkend voor ondernemend

hanteren afwisselende, zelfstandigheid én samenwerking

leren:

bevorderende werkvormen om ons onderwijs goed aan te

• kinderen kunnen eigen initiatief tonen;

laten sluiten op de leerbehoeften van onze kinderen.

• kinderen gaan verantwoordelijkheden aan en komen ze na;

Onze leerkrachten hebben vertrouwen in eigen kunnen, zijn

• kinderen geven en krijgen feedback met betrekking tot hun

betrokken bij wat ze doen en stellen zichzelf verantwoordelijk, lerend en reflectief op. Onze leerkrachten zijn trots op onze school, enthousiast en werken goed samen. Wij comWij willen dat iedere leerling elke dag met plezier naar school

municeren open, met humor en bevorderen de betrokken-

gaat. Wij werken aan een veilig klimaat en een goede sfeer in

heid van kinderen en onze ouders op OBS de Rietgors.

ervaringen; • kinderen werken in groepsverband toe naar een concreet eindproduct; • kinderen maken een verbinding met de werkelijkheid.

Onze visie

Al met al een spannende en leuke ontwikkeling, waarbij ouders

Leerlingen van de Rietgors leren in een inspirerende om-

De moderne (ICT-)methoden waar we steeds meer gebruik

we op zoek gaan naar extra mogelijkheden. De leerkrachten

geving! De kennis en vaardigheden die zij opdoen in het

van maken helpen ons de stof nog meer te differentiëren naar

doen er alles aan om uit elk kind te halen wat erin zit. Daarbij

projectonderwijs is praktijkgericht, herkenbaar en toepas-

niveau en leerstijl. Daarnaast heeft De Rietgors een duidelijke

spelen ook ouders een belangrijke, stimulerende rol.

baar. Zij leren op hun eigen niveau, gaan uitdagingen aan en

zorgstructuur voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

de klassen, waarbij iedere leerling zich op zijn gemak voelt. Er bestaat aandacht voor de individuele behoeften van elke leerling. Gaan deze verder dan wij kunnen bieden, dan zullen

ontdekken hun talenten.

nauw betrokken zullen zijn.


augustus

september

01

Zomervakantie

01

02

Zomervakantie

02

Eerste schooldag

03

Zomervakantie

03

Buitengym

04

Zomervakantie

04

05

Zomervakantie

05

06

Zomervakantie

06

07

Zomervakantie

07

08

Zomervakantie

08

09

Zomervakantie

09

10

Zomervakantie

10

11

Zomervakantie

11

12

Zomervakantie

12

13

Zomervakantie

13

14

Zomervakantie

14

15

Zomervakantie

15

16

Zomervakantie

16

17

Zomervakantie

17

18

Zomervakantie

18

19

Zomervakantie

19

20

Zomervakantie

20

21

Zomervakantie

21

22

Zomervakantie

22

23

Zomervakantie

23

24

Zomervakantie

24

25

Zomervakantie

25

26

Zomervakantie

27

Zomervakantie

28

Zomervakantie

29

Zomervakantie

30

Zomervakantie

31

Zomervakantie

26 27 28 29 30

oktober

kalender 01

01 02

01 Start Kinderboekenweek, Omgekeerde 10min.gesprekken, Muziek van juf Marijke

03 04

Dag van de leraar

05

Muziek van juf Marijke

10 Afsluiting Kinderboekenweek

12

09 10 11 12 14

14

15

15

16

16

17

17

Muziek van juf Marijke Informatieavond 19.30 uur

05

13

13

18

04

08

08

11

03

07

07 09

02

06

06

Start Jeelo “Omgaan met elkaar

november

Afsluiting Jeelo “Omgaan met elkaar” Lln. 12.00 uur vrij

18 19

19

20

20

21

21

Herfstvakantie

22

22

Herfstvakantie

23

23

Herfstvakantie

24

24

Herfstvakantie

25

25

Herfstvakantie

26 27

26 27

Wintertijd

28

28

Studiedag 1: alle lln. vrij

29

29

Binnengym

30

30 31

Start Jeelo “Maken van je eigen product”

Studiemiddag Jeelo: lln. 12.00 uur vrij


Sfeer op school

Rol van ouders

slagen van de schoolloopbaan van uw kind

ruimte om te groeien Resulaten

Het leerlingvolgsysteem

allerbeste onderwijs krijgt. Het is de verant-

centrale eindtoets. De eindscores van de

(LOVS), waarbij de leerkrachten met lande-

ligt in de mate waarin het zich veilig voelt;

woordelijkheid van de school om daarvoor

afgelopen drie jaren:

lijk genormeerde toetsen de vorderingen

de basisschool als een plek van geborgen-

te zorgen. Dit doet de school in overleg met

heid, waar het fijn vertoeven is. Onderwijs

u, zodat u ook kunt meedenken over een

staat of valt bij een goede relatie tussen kin-

passende plek voor uw kind. Het kiezen van

deren, leerkrachten en ouders. Want er is

een school wil zeggen: kiezen voor mensen

géén onderwijstype, waar u zo intensief en

in wie u vertrouwen stelt. Wij willen samen

langdurig contact mee zult onderhouden,

met u, uw kind tot het eind van zijn/haar

als het basisonderwijs.

basisschoolperiode zo goed en verantwoord

Zorg en bijzondere

mogelijk begeleiden en onderwijs geven.

De belangrijkste voorwaarde voor het wel-

U wilt vanzelfsprekend dat uw kind het

Een prachtige, boeiende uitdaging die wij

Jaarlijks maken kinderen in groep 8 de

We gebruiken het Cito leerlingvolgsysteem

van leerlingen volgen. Voor het volgen 535,2

gebruiken we het programma “KanVAS”. 537,3 535,1

‘16 - ‘17 De Rietgors

536,6 535,3

KanVAS geeft aan de hand van een 2 x per

532,6 535,7

‘17 - ‘18 landelijk gemiddelde

‘18 - ‘19 ondergrens Inspectie

Uitstroomgegevens

Na de basisschool stromen onze leerlingen

onderwijsbehoefte

door naar het voorgezet onderwijs. Meer

kind gaat naar school en krijgt onderwijs

Medezeggenschapsraad

informatie over de gevolgde procedure

Via de MR hebben ouders en leerkrachten

de uitstroomgegevens van afgelopen drie

passend bij zijn/haar specifieke onderwijs-

inspraak in zaken die de school aangaan.

schooljaren onderstaand overzicht:

behoefte. Kinderen voor wie basisonder-

In de wet (W.M.O.) en in het reglement

steuning ontoereikend is, komen in aan-

van de MR staat wanneer de directie en

merking voor extra of zware ondersteuning.

het bestuur advies of instemming moeten

PRO

Extra ondersteuning wordt binnen het

vragen aan de MR. Ouders en leerkrachten

VMBO-B

reguliere onderwijs aangeboden. Zware

worden vertegenwoordigd door uit hun

VMBO-KG

1

2

ondersteuning betreft een plaatsing binnen

midden gekozen leden. De MR bespreekt

VMBO-T

1

2

het speciaal (basis) onderwijs. De Rietgors is

zaken betreffende het beleid van de school

HAVO

1

2

aangesloten bij het samenwerkingsverband

op organisatorisch, onderwijskundig en

HAVO/VWO

1

1

IJssel | Berkel. Op www.ijsselberkel.nl vindt

financieel gebied. Meer informatie over de

VWO

2

u meer informatie over passend onderwijs.

MR en de activiteiten van de MR vindt u op

geen spec.advies

In het schoolondersteuningsprofiel op onze

onze website.

totaal

site staat hoe de basisondersteuning op onze school wordt vormgegeven.

hierbij vindt u op onze website. Zie voor

16-17

17-18

1

1

1

18-19

1

1 5

jaar gehouden inventarisatie de vorderingen en tekortkomingen in de emotionele ontwikkeling van de leerlingen aan. Het programma geeft direct mogelijkheden aan de

graag mét u aangaan.

Passend Onderwijs betekent kortweg: ieder

van de sociaal emotionele ontwikkelingen

5

8

leerkrachten om gericht aan de slag te gaan.


december

januari

februari

kalender 02 maart

01

01

Kerstvakantie

01

01

02

02

Kerstvakantie

02

02

03

03

Kerstvakantie

03

03

04

04

04

04

05

05

05

06

06

06

06

07

07

07

07

08

08

08

08

09

09

09

09

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

18

05

Sinterklaasviering

Nieuwjaarsreceptie

Studiedag 2, alle lln. vrij

Kerstviering

19

19

19

20

Afsluiting “Maken van je eigen product” Kerstmarkt, lln. 12.00 uur vrij

20

20

20

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

Voorjaarsvakantie

24

25

25

Voorjaarsvakantie

25

26

26

Voorjaarsvakantie

26

27

27

Voorjaarsvakantie

27

28

Voorjaarsvakantie

28

22 23

Kerstvakantie

24

Kerstvakantie

25

Kerstvakantie

26

Kerstvakantie

27

Kerstvakantie

28

Kerstvakantie

29

Kerstvakantie

30

Kerstvakantie

31

Kerstvakantie

28 29

Studiemiddag Jeelo, lln. 12.00 uur vrij

30 31

Dag van de Directeur

29

Rapporten mee, lln. om 12.00 uur vrij

10-min gesprekken

14

19

21

Start Jeelo “Leren voor later”

Studiemiddag Jeelo, lln. 12.00 uur vrij Pannenkoekdag 2020

21

29

Zomertijd

30

Bezoek Zjuust

31


praktische informatie

Ouderbijdrage

shirts. Tijdens de zakelijke ouderavond rond

Om allerlei activiteiten te kunnen orga-

februari wordt verantwoording afgelegd

niseren en de leerlingen hieraan te laten

over de besteding van de oudergelden.

waarschuwingen, schuldig maken aan wan-

Ziekmelden kind

gedrag kunnen in overleg met de leerkracht

Wanneer uw kind onverhoopt niet naar

ernstige gevallen van verstoring van de rust

volledige schooljaar. De hoogte van het te

school kan komen wegens ziekte, vragen

of veiligheid van de school, kan het bevoegd

betalen bedrag is afhankelijk van de deel-

we u uw kind tussen 8.00 en 8.30 uur ziek te

gezag overgaan tot verwijdering. Hiervoor is

name van ouders aan het ophalen van oud

melden. Wanneer een kind zonder opgave

een regeling ontwikkeld, deze ligt op school

papier. U vindt dit bedrag op onze website,

van reden en zonder toestemming voor ver-

ter inzage en vindt u op onze website.

voelen op onze school. Onze school streeft

zodra het oud papier is opgehaald.

lof afwezig is, maken we hiervan een aan-

Klachtenprocedure

er vanzelfsprekend naar een veilige omge-

Overal waar gewerkt wordt, komen wel

ten. Wij gebruiken daarvoor onder meer de

deelnemen, vraagt de ouderraad aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Er hoeft pas betaald te worden bij het eerste

tekening van ongeoorloofd verzuim. Mocht

Schorsing & verwijdering Leerlingen die zich, ondanks herhaalde

door de directeur worden geschorst. In

Veiligheid

Kinderen en leerkrachten moeten zich veilig

ving te creĂŤren voor leerlingen en leerkrach-

De schoolreisjes en het schoolkamp worden

uw kind zonder bericht niet op school zijn,

afzonderlijk door de ouders betaald. Deze

nemen wij z.s.m. contact op om te achterha-

eens misverstanden voor en worden af en

Kanjertraining. Het protocol Veiligheid en

bijdragen worden jaarlijks in overleg met de

len waar uw kind verblijft.

toe fouten gemaakt. Dat is op onze school

ons pestprotocol (waaraan iedere leerling

Hoofdluis

niet anders. U bent altijd welkom om dat te

zich moet houden) vindt u op onze site.

bespreken met de leerkracht en eventueel

Ouders, maar ook leerlingen, kunnen met

Ouderraad

Ter voorkoming van hoofdluis en de

met de directie. Samen streven we naar een

klachten of problemen terecht bij de intern

verspreiding hiervan op school worden

goede oplossing. Komen we er niet uit, dan

begeleider. Stichting Archipel heeft externe

De ouderraad bestaat uit ouders en een

alle leerlingen geregeld gecontroleerd. De

bespreken we wie er ingeschakeld moet

vertrouwenspersonen, bij wie u terecht kunt

teamlid. De vergaderingen van de O.R.

controle vindt plaats op de eerste vrijdag

worden om het probleem op te lossen.

als het probleem of de klacht niet op school

staan in het teken van schoolactiviteiten

na iedere vakantie en wordt uitgevoerd

Dat doet de contactpersoon, deze verwijst

behandeld kan worden of voor een vertrou-

en de organisatie daarvan. De ouderraad

door de LOL-ouders (Let-Op-Luizen-ouders).

het kind of de ouder die het probleem met

welijk gesprek (zonder dat het een directe

bereidt feesten en sportactiviteiten voor of

Wanneer er hoofdluis of neten worden

school heeft, door naar de vertrouwensper-

klacht betreft). Voor klachtmeldingen over

helpt bij de voorbereiding.

aangetroffen bij uw kind, nemen wij contact

soon. Ons bestuur van Stichting Archipel

seksueel misbruik, seksuele intimidatie,

De O.R. int ook de vrijwillige ouderbijdrage.

met u op. We verwachten van ouders dat zij

heeft klachtenregeling die u vindt op

fysiek geweld en psychisch geweld, zoals

Dit geld wordt besteed aan de bekostiging

direct overgaan tot behandeling om verdere

www.archipelprimair.nl/klacht. Ook kunt u

grove pesterijen, kunt u ook terecht bij het

van allerlei feestjes (Pasen, Kerst, Pannen-

verspreiding te voorkomen.

terecht bij de Landelijke klachtencommissie

meldpunt vertrouwensinspecteurs (On-

koekdag, laatste schooldag e.d.) en bijvoor-

voor openbaar en algemeen toegankelijk

derwijsinspectie). Contactgegevens vindt u

beeld aan het kopen van nieuwe school-

onderwijs (contactgegevens staan achterin).

achter in de gids.

O.R. en directie vastgesteld en moeten dekkend zijn voor de onkosten.


Privacy

buitenschoolse opvang Op het moment dat kinderen naar De

Tarieven

Op de Rietgors wordt zorgvuldig omgegaan

alleen gedeeld met andere organisaties als

Rietgors gaan, kunnen ze terecht bij de

BSO 40 weken: € 7,50 per uur

met de privacy van kinderen. In verband

u daar toestemming voor geeft, tenzij die

buitenschoolse opvang. (BSO) De Rietgors

met het geven van onderwijs, begeleiden

uitwisseling verplicht is volgens de wet. U

biedt deze mogelijkheid iedere maandag-,

van kinderen en de vastlegging daarvan in

heeft het recht om gegevens van en over uw

dinsdag- en donderdagmiddag in school-

onze administratie, worden gegevens over

kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of

weken van 14.00 – 18.30 uur aan.

en van leerlingen vastgelegd. Deze gege-

te verwijderen (als die gegevens niet langer

vens worden persoonsgegevens genoemd.

nodig zijn). Voor het gebruik van foto’s en

Na schooltijd is het tijd voor ontspanning. In

het vierde kind is de inschrijving gratis. Uw

Het vastleggen en gebruik van persoonsge-

video-opnames van leerlingen op bijvoor-

een huiselijke sfeer kunnen kinderen allerlei

inschrijving is pas definitief na het voldoen

gevens is beperkt tot informatie die strikt

beeld onze website, wordt jaarlijks toe-

leuke activiteiten doen, die worden georga-

van het inschrijfgeld.

noodzakelijk is voor het onderwijs. Gege-

stemming gevraagd. U mag altijd besluiten

niseerd op basis van hun eigen voorstellen,

vens worden beveiligd opgeslagen en de

om die toestemming niet te geven, of om

interesses en ontwikkeling: (buiten) spelen,

toegang daartoe is beperkt.

eerder gegeven instemming in te trekken.

creatieve, muzikale, bewegings-, taal- en

Kinderopvangtoeslag

We maken gebruik van digitaal leermateri-

In het privacyreglement is beschreven hoe

denk-activiteiten. In samenspraak en sa-

kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Be-

aal. De leveranciers van die leermaterialen

wij, als onderdeel van Stichting Archipel,

menwerking met de kinderen.

lastingdienst. De opvang wordt uitgevoerd

ontvangen een beperkt aantal leerlingge-

omgaan met leerlinggegevens en wat de

gevens. We hebben met onze leveranciers

rechten zijn van ouders en leerlingen:

Naast de maandag- en dinsdagmiddag is

strikte afspraken gemaakt over het gebruik

www.archipelprimair.nl/privacy.

het mogelijk om gebruik te maken van BSO

van persoonsgegevens, zodat misbruik

Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij

op Het P@rk. Kinderen worden dan door

wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt

de directie.

de pedagogisch medewerker of chauffeur

inschrijfformulier. Deze is verkrijgbaar op

opgehaald met de eigen BSO-bus.

de locatie en te downloaden. Ook is er een

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld is € 12,50 voor het eerste kind en voor het tweede en derde kind dient u € 7,50 per kind te betalen. Vanaf

Voor al onze opvangmogelijkheden kunt u

door Stichting Archipel Kinderopvang.

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven d.m.v. het

pedagogisch werkplan, dat kunt u inzien op

Openingstijden BSO

Maandag-, dinsdag en donderdagmiddag (40 weken) van 14.00 - 18.30 uur. Op www.kindcentrumhetpark.nl staat informatie over opvang op andere dagen en in vakanties.

locatie of onze website.


contactgegevens OBS de Rietgors

Vertrouwenspersonen

6974 BA Leuvenheim

Evelien Berenschot

T 0575 - 561 691

evelienberenschot@archipelprimair.nl

Spankerenseweg 3

Vertrouwenscontactpersoon op school

www.obs-rietgors.nl obs-rietgors@archipelprimair.nl

Vertrouwenspersonen Stichting Archipel Gerard Dijkstra: 06-55 18 33 68

Directeur

info@konfidi.nl

Bert Becker

Helga van Silfhout: 06 - 3488 0700

T 06 – 505 11 434

helgavansilfhout@gmail.com

obs-rietgors@archipelprimair

Schoolbestuur

Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 11 13 111 (lokaal tarief)

Overige externe contactgegevens

Op www.obs-rietgors.nl vindt u o.a.:

• Info schorsing & verwijdering

IJssel | Berkel

• Protocol vervanging bij ziekte

• Privacyreglement

T 0575 - 59 61 20

Bezoekadres: Houtwal 16b, 7201 ES Zutphen

• Protocol toelaten en verwijzen

• Verlofregeling & formulier

www.archipelprimair.nl

Postadres: Postbus 4017, 7200 BA Zutphen

info@archipelprimair.nl

0575-511259

Postbus 4091 7200 BB ZUTPHEN

info@ijsselberkel.nl College van Bestuur Nelleke Eelman en Henk Mulder

Centrum voor Jeugd en Gezin

Intern begeleider

www.cjgbrummen.nl

Evelien Berenschot

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR OPENBAAR EN ALGEMEEN

evelienberenschot@archipelprimair.nl

TOEGANKELIJK ONDERWIJS

Medezeggenschapsraad

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

Oudergeleding: Merijn Smeets en Mark Kramer

info@onderwijsgeschillen.nl

smeetsmerijn@gmail.com

Bezoekadres: Gebouw “Woudstede”, Zwarte woud 2 Utrecht

030 - 280 95 90 | Fax: 030 - 280 95 91


april

mei

juni Tweede Pinksterdag

kalender 03 juli 01

01

01

Meivakantie

01

02

02

Meivakantie

02

02

Afsluiten Jeelo “Beleven van onze planeet” Studiedag 5, alle lln. vrij

03

Meivakantie

03

03

04

04

Meivakantie

04

04

05

05

Meivakantie

05

05

06

06

Meivakantie

06

06

07

07

Meivakantie

07

Meivakantie

08

03

Palmpasenoptocht

08

Studiemiddag Jeelo, lln. 12.00 uur vrij

08

09

Eieren zoeken

09

10

Goede Vrijdag, alle lln. vrij

10

Moederdag

10

11

Start Jeelo “Beleven van onze planeet”

11

Buitengym

12

11

07 08 09

09

10 11 12

12

Paaszondag

12

13

Tweede paasdag vrij

13

13

14

14

vaderdag

14

Studiedag 4, alle lln. vrij

15

Musical

14

13

15

Cito-eindtoets

15

15

16

Cito-eindtoets

16

16

16

Afscheid groep 8, Eindfeest

17

Koningsspelen/ontbijt

17

17

17

Laatste schooldag, alle lln. 12.00 uur vrij

18

18

18

18

19

19

19

19

20

20

Studiedag 3, alle lln. vrij

20

20

Zomervakantie

21

21

Hemelvaart

21

21

Zomervakantie

22

22

vrij

22

22

Zomervakantie

23

23

23

Zomervakantie

24

24

24

Zomervakantie

25

25

25

Zomervakantie

26

26

26

Zomervakantie

27

27

27

Zomervakantie

28

28

28

Zomervakantie

29

29

29

Zomervakantie

30

30

30

Zomervakantie

31

Zomervakantie

23 24

Afsluiting Jeelo “Leren voor later” lln. om 12.00 uur vrij

25 26 27

Meivakantie

28

Meivakantie

29

Meivakantie

30

Meivakantie

31

Eerste Pinksterdag

Rapporten mee


OBS de Rietgors Spankerenseweg 3, 6974 BA Leuvenheim T 0575 - 561 691

www.obs-rietgors.nl

Profile for Stichting Archipel

Schoolgids OBS de Rietgors Leuvenheim  

Schoolgids OBS de Rietgors Leuvenheim  

Advertisement