De laatste Ronding | winter 23/24

Page 1

MAGA ZINE VAN VERENIGING SCHA ATSTRAININGSGROEP Z A ANSTREEK

WINTER23/24

STGZ OP

LEES VERDER OP PAGINA 14

HERFSTKAMP D I T S C H A AT S M A G A Z I N E I S V O O R

DE LAATSTE... LEES VERDER OP PAGINA 5, 7, 29 EN 31 T/M 33Reparaties van schaats tot bergschoen!

Zaanweg 73 - Wormerveer - T (075) 6219326

SchaatsLab

Verkoop, lease en onderhoud van alle soorten schaatsen. In het pand van Bosch Sport Velsen, in Santpoort-Noord, is sinds het najaar van 2020 SchaatsLab gevestigd; Specialist in schaatsen, inline skates en stuntsteps Voor onderhoud, onderdelen, ronden, slijpen, reparatie, lease (wedstrijdschaatsen) en verkoop van schaatsen, kun je het hele jaar terecht bij het SchaatsLab team van Lars Bosch en Jan van der Meulen.

SchaatsLab Hoofdstraat 182 | Santpoort-Noord contact@schaatslab.nl www.schaatslab.nl 06-20739727 | 06-18874016


voor al uw printwerk Krommenieërpad 16 1521 HB Wormerveer Tel: 075 622 33 95

www.prepress4u.nl www.printshop4u.nl info@prepress4u.nl

Brochures, boeken, folders, geboortekaartjes Briefpapier, visitekaartjes en enveloppen Grootformaat printen tot 130cm breed Bouwtekeningen en foto op canvas DTP-werkzaamheden, ontwerp Scannen en digitaliseren van documenten Snijplotten van doosjes en kaarten Lamineren en goud-zilverfolie

Nederland is een hoogwaardig productieland. De continue inzet van nieuwe technologieën heeft onze reputatie wereldwijd gevestigd. Megacon uit VelsenNoord levert daar al 30 jaar haar bijdrage aan. Sterk in het bouwen van complexe industriële installaties voor verschillende marktsegmenten waarbij we onze klanten compleet ontzorgen.

Witte Hekweg 88 1951 HL Velsen-Noord Tel. +31 (0)251 248 474 info@megacon.nl


In de spotlig

VA N DE R E DACT IE Jaargang 39 | Nr. 1 | Winter 23/24

Op papier Dit is de laatste Ronding op papier. Het laatste nummer na bijna veertig jaargangen, verspreid over

Omslag foto

Treintje tijdens schaatstraining in Thialf Heerenveen als onderdeel van het herfstkamp 2023 voor de jeugd van STGZ. Voor meer foto's en filmpjes ga naar het fotoalbum op www.stg-zaanstreek.nl

meer dan een halve eeuw verschenen! De Ronding is ongeveer even oud als The Rolling Stones (ook 4 masters net als de makers van dit blad). Daar waar zij

INHOUD Van de bestuurstafel

7

Hoe kwamen STG-ers de zomer door…

10

Skeelerzomer

12

De eerste ronde

14

De Tocht

20

lid als een schok, één ere-lid wil er nog niet aan..., en een

Langebaan & Marathon

22

paar leden (soms opvallend jong nog!) vonden het jammer.

Donateurs & sponsors, wie zijn ze?

24

De Postbode

27

De LAATSTE RONDING

30

gewoon doorgaan hebben wij na rijp beraad (en overleg met het bestuur) gemeend er hier een punt achter te moeten zetten. Onze officiële verklaring: inspanning en

kosten gemoeid bij het laten verschijnen van dit blad staan niet meer in verhouding tot het bereik en de response. Deze aankondiging kwam voor een enkel (meest wat ouder)

Verder werd het ter kennisgeving aangenomen, toch?! Even was er nog twijfel: voortaan een jaarboek maken? Aan die frequentie waren we toch al gewend de laatste jaren... Stoppen we, met in gedachte de langspeelplaat (vinyl), ooit lang geleden ten onrechte doodverklaard, niet te vroeg? Tijden veranderen onmiskenbaar. Nieuwe digitale media hebben hun intreden gedaan en het laatste zetje gegeven.

COLOFON

Dingen van voorbij gaande aard stemmen weemoedig. Maar

Re d a c t i e & C o ö r din a t i e

gelukkig is er voor De Ronding al(lang) iets anders in de

Rick van Geest, Mark Peters, m.m.v. Kees Waqué;

plaats gekomen: een website, de digitale nieuwsbrief en “de socials” waarin de geest van dit blad (en van STGZ!) hopelijk een beetje zal voortleven.

Op papier is dit de laatste Ronding.

Aan alle adverteerders en sponsors, schrijvers, fotografen, redacteuren, opmakers, drukkers en bezorgers:

Hartelijk dank iedereen die op welke manier dan ook ooit een bijdrage heeft geleverd aan DE RONDING. De redactie

Fo t o g r a f i e John van Assema, Klaas Bak,

familie Beemsterboer, familie Bruinsma, Fleur & Luuk Kleijne, Marcel Olie, Mark Peters, Ben Rijks, schaatsmuseum Lambert Melisz, Social Media Team STGZ, Willem Valstar, familie Watkins, Kees Waqué, Johan Westenbroek, e.a. Vo r m g e v in g & o p m a ak Willem Valstar D r uk Prepress4u D i s t r ib u t i e Mark Peters en Jaap Voorhaar A d v e r t e n t i e s Marcel Olie, mail naar:

algemenezaken@stg-zaanstreek.nl of bel 06 53731431.

Materiaal voor voorheen de Ronding kan nu 24/7 worden aangeleverd via:

webmaster@stg-zaanstreek.nl

De redactie behieldt zich het recht voor om bijdragen te redigeren.

WINTER 23/24 DE RONDING

|

5


BESTUUR

WEBSITE

Vo o r z i t t e r

We b m a s t e r

Chris Schuurman | voorzitter@stg-zaanstreek.nl

Mark Peters | webmaster@stg-zaanstreek.nl

T (075) 6179725 | 06 52647006 S e c t r e t ar i s

Social Media Team

Sander Bierens | secretaris@stg-zaanstreek.nl

Instagram: stgzaanstreek

T 06 11421385

Facebook: STG-Zaanstreek

P e nnin g m e e s t e r

Sonja Beemsterboer | penningmeester@stg-zaanstreek.nl

Strava groep: STG-Zaanstreek Mail: socialmedia@stg-zaastreek.nl

T 06 18082119 C o mmi s s ar i s J e u g d z ake n

Thijs van Tol | jeugdcommissie@stg-zaanstreek.nl T 06 40162017 Te c hni s c h e Z ake n

Co Friemann | techcomm@stg-zaanstreek.nl T (075) 6216644 | 06 15428077 PR / C o mmuni c a t i e

WORD LID VAN DE

VRIENDEN VAN STG-ZAANSTREEK!

Mark Peters | redactie@stg-zaanstreek.nl T (075) 6212600 | 06 46863034 A l g e m e n e Z ake n e n S p o n s o r in g

Marcel Olie | algemenezaken@stg-zaanstreek.nl T 06 53731431 L e d e n a dmini s t r a t i e

Sander Bierens | ledenadministratie@stg-zaanstreek.nl T 06 11421385 A l g e m e e n b e s t uur s li d

Vacant A c t i v i t e i t e n c o mmi s s i e

Luuk Kleijne | ac@stg-zaanstreek.nl We d s t r ij d s e c r e t ar i a a t

Ruud van der Meer wedstrijdcommissie@stg-zaanstreek.nl T 06 53392130

Voor meer informatie kunt u terecht op:

STG-ZAANSTREEK.NL

We zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en bij de Baancommissie van IJsbaan Haarlem.

6

|

DE RONDING WINTER 23/24

WILT U VRIEND WORDEN ZODAT WE EEN EXTRA STEUNTJE IN DE RUG KUNNEN BLIJVEN GEVEN? Het extra ondersteunen van diverse activiteiten gerelateerd aan het schaatsen. Zodat we met de leden een wedstrijd kunnen schaatsen in Thialf in Heerenveen. Een sponsorbijdrage voor de jeugd voor de Mergellandroute op de racefiets in Limburg en in de herfst het Schaatskamp voor de jeugd. En incidenteel proberen we een talentvolle schaats(t)er binnen onze vereniging te ondersteunen. Voor meer informatie neemt u contact op met Coby Bobeldijk, T (075) 687 15 41 of mail naar vriendenvanstgzaanstreek@stg-zaanstreek.nl


VA N DE BE S T UURS TA F E L

Vo o r z i t t e r Chris Schuurman

Mijn eerste jaar als voorzitter is een feit. De werkzaamheden loslaten na 14 jaar als jeugdcoördinator te hebben gefunctioneerd, viel nog niet mee. Gelukkig maar want dat heb ik altijd met veel plezier en inzet gedaan. Daar kan ik zelf maar ik hoop ook de jeugd die ik in die tijd onder mijn hoede had, een leven lang met plezier op terug kijken. Veel van de kinderen spreek ik natuurlijk nu nog en daarom bewust niet in één keer een ommezwaai gemaakt. Maar langzaam de overstap naar voorzitter gemaakt waarbij Thijs langzaam de functie jeugdcoördinator kon gaan vervullen waar we allen erg blij mee zijn afweging is op basis van kosten en benodigde hoeveelheid inzet genomen. Het is een fantastisch blad waar achter de schermen door een aantal mensen met heel veel inzet aan is gewerkt. Al deze mensen, vanaf de oprichters van het blad tot heden, wil ik vanaf deze plaats dan ook heeeel erg bedanken voor jullie inzet gedurende vele jaren. Wij waren in de zomervakantie bezorgd om het aantal opzeggingen dat heeft plaatsgevonden. Dat waren zowel jeugdleden als junioren en masters, maar in augustus/ september hebben wij ook weer een aantal jeugdleden en junioren welkom mogen heten waardoor wij gelijk zijn gebleven dan wel zelfs wat gestegen in ledenaantal. Wij heten onze nieuwe leden dan ook van harte welkom en we hopen dat ze een leuke en sportieve tijd beleven, een mooie ontwikkeling doormaken en mooie tijden rijden. Aftredende penningmeesters Aaffiena en René Moerland werden in de bloemetjes gezet.

Ook rijders van andere verenigingen weten ons te vinden door het juiste aanbod en diversiteit aan leden in diverse leeftijdscategorieën, wat een mooie ontwikkeling is.

In dit jaar wel even pas op de plaats moeten maken als het

Neemt niet weg dat aanwas nodig is en blijft en ook

gaat om initiatieven omdat een aantal bestuursleden

samenwerking met jeugdschaatsverenigingen en must blijft.

kampten met gezondheidsperikelen. Tibo Roodenburg

Een onderdeel hiervan is het organiseren van een opendag

heeft een stap je terug gedaan en Sander Bierens heeft de

op ijsbaan Haarlem welke voor januari 2024 gepland staat.

functie van secretaris overgenomen. En René en Aaffiena Moerland hebben het penningmeesterschap overgedragen

Financieel zijn wij een hele gezonde vereniging waardoor

aan Sonja Beemsterboer. Daar zijn wij erg blij mee, we heten

onder andere grote evenementen als de recordwedstrijden

Sonja dan ook van harte welkom! Dat het bestuur nu

in Thialf, het herfstkamp voor de jeugd, etc., ook dit seizoen

hiermee weer meer op basissterkte komt neemt niet weg

weer op onze kalender staan. Dit alles mede mogelijk

dat we nog altijd op zoek zijn naar ondersteuning om

gemaakt door alle sponsoren en de Vrienden van STG.

initiatieven en opgelegde verplichtingen vanuit wet- en regelgeving uit te kunnen werken. Dus: heeft u interesse of

Langs deze weg wil ik tenslotte iedereen die ons een warm

heeft u een idee, u bent van harte welkom, ook (eerst) een

hart toedraagt door een bijdrage te leveren in welke vorm

gesprek kan natuurlijk altijd.

dan ook, heel erg bedanken.

Helaas is er dit jaar het besluit genomen om ons clubblad De

Chris Schuurman

Ronding niet meer in de huidige vorm voort te zetten. Deze

Voorzitter STG Zaanstreek

WINTER 23/24 DE RONDING

|

7


VA N DE BE S T UURS TA F E L

ALV 2023 - the highlights Dit zijn de highlights uit de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2023: Maar 25 leden waren aanwezig op donderdagavond 23 september in “De TrotS” het clubhuis van DTS.

Een

moment van stilte was er allereerst ter gedachtenis aan zij die ons ontvielen.

Door beperkte beschikbaarheid van

(bestuur)leden (o.a. door persoonlijke omstandigheden) kunnen ideeën niet altijd worden opgepakt en blijven initiatieven uit. Voorzitter benadrukt noodzaak extra vrijwilligers voor aanvullende bestuurstaken en hulp bij organiseren evenementen, en roept leden op zich te melden bij het bestuur.

Ook deze zomer weer groot ledenverloop

Ruud v.d. Meer roept namens wedstrijdcommissie op deel te nemen aan recordwedstrijden Thialf (23 dec.), clubwedstrijd (13 jan.), en Clubkampioenschappen (3 mrt.) en doet oproep aan vrijwilligers voor assistentie.

Redactie

heeft in overleg met bestuur besloten te stoppen met de Ronding. Nieuwe vormen van communicatie door nieuwe generatie clubleden komen hiervoor in de plaats.

Met het

aantreden van Anja Burger heeft STGZ met Hans Tersmette weer twee vertrouwenspersonen.

Gezocht wordt er nog

steeds naar een vrijwilligerscoördinator.

Ontwikkelingen

skeelerbaan: procedure van de vergunningaanvraag door IJsvereniging Assendelft wordt op dit moment doorlopen. Namens STGZ zijn Kees Waque, Ron Broerse en Mark Peters hier bij betrokken.

De Esther v.d. Loos-award is dit jaar

(nog) niet uitgereikt. Voorzitter Chris vraagt leden met suggesties voor kandidatuur zich bij hem te melden

vooral bij jongste jeugd. Begin 2024 wordt open dag georganiseerd.

Secretarieel is club op orde maar (blijven)

IN S & OU T S

voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals AVG en WBTR blijft een uitdaging.

Sander Bierens heeft binnen het

bestuur de rol van secretaris definitief overgenomen van de aftredende Tibo Roodenburg.

Sponsoring van de club

BESTUUR EN LEDEN VAN STG ZAANSTREEK HETEN DE VOLGENDE LEDEN VAN HARTE WELKOM:

gaat goed al zijn er wel wat wisselingen door allerlei

Nadine Bliekendaal, Carolien Borst, Nynke Borst, Caroline

omstandigheden. Sponsoren blijven STGZ een warm hart

Broekhuizen, Claretta Caravita, Anneli Eijkenaar, Valerie

toe dragen.

Graaf, Tycho Könst, Sanne Neijzing, Marjolein Ooms,

Club is financieel gezond, er hebben zich

geen bijzonderheden voorgedaan en deze worden ook voor komend jaar niet verwacht. Contributieverhoging is daarom niet aan de orde. Kascommissie complimenteert penning-

Martine Ooms, Melanie Ooms, Wilco Ooms, Marco Ravensbergen, Marit Steen-Stoop, Jochem van Veluw, Ard van Wijk en Teije Zuidervaart.

meesters met deugdelijke administratie en verleent

De leden die op hebben gezegd danken we voor hun

decharge. De vergadering bedankt de aftredende bestuurs-

lidmaatschap, en wensen een ieder een gezonde en

leden Aaffiena en René Moerland voor werk en inzet. Zij

sportieve toekomst.

dragen deze functie over aan Sonja Beemsterboer.

E V E N VOO R S T E L L E N

Sonja Beemsterboer Ik neem het stokje over van Aaffiena en René Moerland als penningmeester. Ik word goed ingewerkt en zal mijn best doen net zo goed als mijn voorgangers te worden. Ik zit nog niet zo lang bij STG, ik schaats nu enkele seizoenen op de zaterdagmiddag. Ik noem het altijd mijn geluksuurtje. Erwin Dekker heeft me al veel kunnen leren. Mijn jongste zoon en mijn dochter schaatsen dan ook. Sinds 2009 kom ik in Haarlem vanwege het jeugdschaatsen van al onze kinderen. Naast schaatsen doe ik bootcamp en yoga en in de zomermaanden zwem en hardloop ik. Ik ben een echte West-Fries maar woon al jaren in Wormer met mijn man en gezin en ik werk in Amsterdam

8

|

DE RONDING WINTER 23/24

Sonja (r.) met Tessel en Floriaan.


V E R T ROU W E N S CO N TACT P E R S O N E N

Anja Burger

Zaterdag 28 oktober was ik als kersverse Vertrou-

2.Verwijzen naar de juiste plek of instantie.

wens Contactpersoon (kortweg VCP) namens onze

Luisteren, adviseren, verwijzen naar de juiste personen of

club aanwezig bij een intervisiebijeenkomst voor VCP’s van schaatsverenigingen uit het hele land, georganiseerd door de KNSB in Thialf. Een goed bezochte en super interessante bijeenkomst! Het

instanties en rapporteren van de melding zijn de primaire taken van de VCP. We lichten het bestuur in over elke melding. Of dat met naam en toenaam is en tot welk detailniveau kan per melding verschillen. Voor het bestuur is het goed om te weten waar globaal signalen over zijn, om

maakte mij een stuk wijzer over de rol van een VCP.

alert te zijn en in het algemeen te zorgen voor een positief

Het belangrijkste is dat deze rol bekend moet zijn bij

sportklimaat. Maar soms is het nodig om wel specifiek te zijn,

iedereen binnen onze vereniging. Laat ik daar dan

als het aan het bestuur is om deze melding op te pakken,

ook maar gelijk mee starten in deze laatste Ronding.

onderzoek te gaan doen en in gesprek te gaan met de

Doel: een veilig sociaal sportklimaat

de taak van de VCP om binnen de vereniging op onderzoek

Uitgangspunt van onze (en iedere vereniging) is: ‘Schaatsen in een veilig sociaal sportklimaat!’ Onderdeel hiervan is het aanstellen van onafhankelijke Vertrouwens Contact Personen. Ons bestuur heeft hiervoor zowel een man als een vrouw aangesteld, om de drempel zo laag mogelijk te maken voor het maken van een melding of het stellen van

betrokkenen om tot een oplossing te komen. Het is dus niet te gaan of zaken direct op te lossen. 3. Veilig sociaal beleid creëren Preventie vormt een groot deel van de taak van de VCP’s. Samen met het bestuur zetten we ons in voor een eerlijke, veilige en positieve sportcultuur. Gedragsregels en het

een vraag.

naleven daarvan horen daarbij. De KNSB en ook de andere

Wie zijn onze Vertrouwens Contactpersonen?

Dat is goed en ondersteunend! Maar creëren van een veilige

Hans Tersmette heeft deze functie al jarenlang, hij is van huis uit dominee. En ik volg Joke Boekel op, die deze functie jaren heeft gehad, dank daarvoor aan Joke! Mijn achtergrond is sociaal werker en lang verbonden aan een sociaal wijkteam in Zaanstad. Je vindt onze contactgegevens altijd terug op

verenigingen dragen kennis, ervaring en protocollen aan. omgeving is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe werken we daar met zijn allen binnen onze vereniging aan? Hoe voelt een (jeugd-)lid zich welkom en prettig bij de trainingsgroepen? Hoe bespreekbaar is het als dat niet het geval is? Hoe signaleren we al vroeg dat iets beter of anders

de website, en onderaan deze tekst.

zou moeten? Wie durft het aan te dragen?

Wat doen Vertrouwens Contactpersonen?

kan ieder vanuit zijn of haar rol daarin doen, leden, ouders,

1. Aanspreekpunt binnen de vereniging We zijn het eerste opvang- en aanspreekpunt voor iedereen die ervaringen, opmerkingen, vragen of signalen heeft over (een gevoel van) grensoverschrijdend gedrag zoals pesten of uitsluiting, discriminatie, seksuele intimidatie of andere vormen van intimidatie, agressie of geweld. Met iedereen bedoelen we onze sporters, ouders van de jonge sporters, coaches, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, kaderleden, toeschouwers, wijkagenten, enz. In onze gesprekken luisteren we en kunnen wij je adviseren en informeren over mogelijkheden en eventuele procedures. Samen met jou bespreken we wat je als eventuele vervolgstap zou willen en wie daarin concrete acties onderneemt. Gesprekken met ons zijn vertrouwelijk, we gaan discreet met informatie om. Officieel betekent dit overigens niet dat de gesprekken onder geheimhouding vallen, zoals bij een formele vertrouwenspersoon of een arts.

Wie brengt het concreet en op de juiste manier verder? Wat vrijwilligers, omstanders, bestuursleden? Hoe weten ze de route? Ons bestuur is alert en leergierig, en heeft ons uitgenodigd om binnenkort het verenigingsbeleid hierover te updaten. Wat gaat goed, wat moet toegevoegd worden aan ons beleid, aan onze vaardigheden en communicatie hierover, zal onze focus zijn.

Tot slot Onze contactgegevens: Hans Tersmette: 06-13706716, hanstersmette@hotmail.com Anja Burger: 06-44656396, burger57@gmail.com Bel, app of mail ons waar dat nodig is, ook als je twijfelt om het aan te kaarten. Als Vertrouwens Contactpersonen kunnen we voor ieder een praktisch en vertrouwelijk eerste contact zijn

WINTER 23/24 DE RONDING

|

9


HOE K WA MEN S TG- er s DE ZOMER DOOR...

Lief&Leed Het gebeurde alweer een tijdje geleden (in het voorjaar 2023) en gelukkig zijn allen die in dit stukje hieronder vermeld worden inmiddels hersteld. Toch nog even dit verslag van Carla Langver want het bevestigd weer eens:

Jaap van Harlingen heeft een lange beroerde tijd achter de rug door eerst een rugoperatie en later hartproblemen waaraan hij geholpen is. Nu gaat het gelukkig weer beter met hem. Met Kees Boekel blijft het kwakkelen en zijn gezondheid is broos. Bart Martin had hartproblemen en is daaraan geholpen en het gaat weer goed met hem. Rick Hoogeveen die in februari j.l. gevallen is op de Jaap Edenbaan heeft daar een ernstige schouderfractuur

een ongeluk zit in een klein hoekje dus wees alert en

opgelopen. Hij is vanaf dat moment al maanden onder

voorzichtig.

behandeling van verschillende artsen. De botgroei is het

Natasja Kroon, Lucia Heijnsbroek en ik hadden net een MTB-rondje afgerond en wilde bij Bakkum naar het Ruiterhuys om een bakkie te doen. We fietste op een fietspad, Johannisweg, toen we frontaal werden aangereden door een tegenligger die wilde inhalen en ons over het hoofd zag. Natasja vloog over de kop en raakte even buiten bewustzijn. Lucia en ik vielen ieder een kant op. Hulp werd ingeroepen: 2 ziekenauto’s, motorpolitie en de boswachter. Lucia heeft een lichte hersenschudding. Natasja is in de ziekenauto naar Beverwijk vervoerd en mocht later naar huis. En ik een gebroken voet en blauwe plekken. Het schaatsseizoen was voor mij afgelopen en ik kan ook niet op wintersport. Die meneer had een gebroken heup en heeft

grootste probleem. Hij moet voor de 5e keer geopereerd worden. Laten we hopen dat het uiteindelijk goed komt Lichamelijk ongemak ook voor Albert Wilmsen: een paar keer druk op de borst o.a. bij het duintraining waarna in het ziekenhuis een vernauwing in de linker kransslagader werd geconstateerd. Albert hoeft niet te worden gedotterd en hoopt dat met medicatie de klachten snel zullen afnemen. Eind november kon hij gelukkig weer op de schaats

Er zullen gerust nog andere personen zijn met (langdurige) ongemakken waarvan de redactie niet op de hoogte is. We wensen iedereen een GEZOND 2024!

heel veel spijt dat hij ons niet gezien had

Wat is een racefiets

Wayne Watkins met Gios en Balmimiom.

Wayne Watkins (53), vader van jeugdleden Djevi en Ties, verzamelt alles van het legendarische fietsmerk Gios, en alles wat daarmee - zoals de minstens zo historische Brooklyn-wielerploeg - te maken heeft. In Zaandam heeft de Brit-met-prettig-Nederlands-accent een prachtige collectie opgebouwd. Sommige van de historische fietsen worden, vijftig jaar na fabricagedatum, ook nog door hem gebruikt. Op de foto: Hier sta ik naast Aldo Gios, de oude eigenaar van Gios, met naast hem Franco Balmimion, tweevoudig winnaar van de Giro di Italia. Wayne: Franco is inmiddels een goede vriend van mij. Hij was daar om mij tips te geven aan hoe ik over de Alpen moest op mijn 1976 Gios Torino. Ik heb in 2021 meegedaan met Tour for Life. En fiets tocht van Bardonecchia naar Valkenburg in 8 dagen. 1300 km en 19000 hoogteme-

Marcel Olie geschreven en bekijk meer foto’s over

ters. Voor een goed doel: het Daniël den Hoed Fonds. Er is

de hobby van Wayne Watkins op de website.

toen door 250 mensen samen 1.2 miljoen euro opgehaald

10

Lees het hele verhaal: 'Wat is een racefiets?' door

|

DE RONDING WINTER 23/24


ONDERSCHEIDING

Het heeft zijne koninklijke hoogheid behaagd...

Gerrit met burgemeester Jan Hamming

Burgemeester van Zaanstad Jan Hamming heeft

april melden op een locatie waar ze vroeger munitie maak-

de dag voor Koningsdag in het Zaantheater 22

ten. Daar waren ook een stel STG ’ers aanwezig die me wel

lintjes uitgereikt aan Zaankanters die zich op

bekend voorkwamen. We moesten een poosje wachten in

bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeenschap. Eén van die gedecoreerden is Gerrit Jan Passenier (1950). Hij is verworden tot een zeer

de hal waarna we via een lange gang naar een zaal werden geleid waar een meneer met een ketting om zijn nek stond te wachten, leek wel een burgemeester. Zowaar het was de burgemeester van Zaanstad die mij naar voren liet komen

waardevolle vrijwilliger voor STG Zaanstreek en

en me vroeg onder welk voorwendsel ik hiernaartoe ben

Baanvereniging Haarlem.

gelokt. Uhh ja, voor een overleg met een nieuwe sponsor. Ik

Gerrit Jan Passenier is al meer dan 23 jaar actief als vrijwilliger

Gemeente Zaanstad onze sponsor gaat worden. Dat bleek

bedankte hem terplekke voor het genereuze aanbod dat de bij onze vereniging. In 1998 is hij gekozen als commissaris

echter een onjuiste conclusie te zijn. Hij, de burgemeester

jeugdzaken. Deze functie heeft hij tot 2008 bekleed en is in

dus, ging een verhaal vertellen over wat ik allemaal gedaan

dat jaar voor zijn inspanningen bij STGZ benoemd tot lid van

heb als vrijwilliger en dan met name voor STG Zaanstreek en

verdienste. Sinds 2000 is Gerrit ook actief als trainer. Eerst

de Baan Vereniging Haarlem. Als beloning kreeg ik een lintje

voor de jeugd en vanaf 2014 voor de selectie. Voor jongere

opgespeld.

trainers is hij begeleider net als tijdens wedstrijden. Van de baanvereniging Haarlem is hij medeoprichter en vanaf 2018

Normaliter voel ik me ongemakkelijk om in het zonnetje

actief als penningmeester. Mede door zijn toedoen is deze

gezet te worden, maar het daalde nu wel in dat het een

thuisbasis gewaarborgd voor schaatsers uit de Zaanstreek.

aardige opsomming van gebeurtenissen was. Met heel veel plezier kijk ik terug op deze dag en het doet me goed dat

Woensdag 26 april 2023 een memorabele dag

de mensen van de club dit als blijk van waardering hebben

De laatste weken vóór de 26ste waren er wat verdachte

geregeld. Dank aan Kees voor de voorbereidingen om dit

schermutselingen. Op 20 april ontving ik een uitnodiging

alles op de rails te zetten en de aanwezigen dank voor jullie

van Kees Waqué vanwege een gesprek met een nieuwe

betrokkenheid, dat werd zeer gewaardeerd. Dank ook aan al-

sponsor. Wie die sponsor zou zijn werd niet gemeld maar

len waarvan ik felicitaties via mail en appjes heb ontvangen.

de meeting was in Lab44 op het Hembrugterrein. Vreemde meldingen volgden elkaar op en uiteindelijk moest ik me 26

Vriendelijk groetend, Gerrit Passenier

SPREEKBEURT van SAM OLIE

WINTER 23/24 DE RONDING

|

11


S K E E L E R ZOME R

De Elfstedentocht, wat een tocht!

Onder de honderden mannen en vrouwen die in de lange winter van 1890 op 1891 op eigen initiatief de tocht volbrachten, bevond zich ook sportpionier Willem ‘Pim’ Mulier. Hij nam het initiatief tot de eerste ‘georganiseerde’ Elfstedentocht. In 1909 schreef De Friesche IJsbond voor het eerst een Elfstedenwedstrijd uit. De Friesche IJsbond wilde het bij deze ene keer laten, maar mr. M.E. Hepkema, jurist in Leeuwarden, vond dat deze vorm van schaatssport levensvatbaar was. Hij vond een aparte organisatie daarbij van belang. Enkele dagen daarna, op 15 januari 1909, richtte hij, samen met andere enthousiaste Friezen, de Vereniging De Friesche Elf Steden op en bleef daar tot 1947 voorzitter van! De laatste versie dateert uit vorige eeuw, 4 januari 1997, gewonnen door Henk Angenent. De rest is geschiedenis.

Met mijn gedachte nog volop in het schaatsseizoen en de skeelers nog in de kast heb ik in een opwelling toen het linkje in het whatsapp-berichtje van de SundaySkate rijders Bij gebrek aan ijs in deze eeuw werden er allerlei initiatieven

aangetikt en zo het inschrijfformulier ingevuld, inschrijfgeld

genomen om mensen toch een heroïsch gevoel te kunnen

overgemaakt en een bevestigingsmailtje afgewacht. Als er

geven om een Elfstedentocht te volbrengen. Zo maakte

dan toch geen ijs meer komt, ik dat zwemmend nooit zal

IJsclub “De Polder” uit Bantega begin februari bekend: “It

redden, 200 km op een fietszadel niet zie zitten en de tocht

giet oan!” De 12e Elfstedentocht op skeelers zou worden

der tochten ooit afgelegd wil hebben, moest ik dat maar

georganiseerd en op 9 september worden verreden, mits

eens op skeelers doen! Nog een half jaar om te trainen, dat

zich tenminste 100 deelnemers zouden aanmelden. Een

moet kunnen, maar de twijfel bekroop me wel gedurende

tocht vanuit Bantega van maar liefst 225 kilometer in

deze zomer.

peloton langs de elf Friese steden in één dag! Vanaf 5:00 uur ’s morgens was het verzamelen in het clubgebouw van SCC de Pomp alwaar een bonte verzameling van zo'n 130 skeeleraars, die per QR-code in reüniesfeer kenbaar maakte dat ze er zin in hadden. Zoals het een echte Elfstedentocht betaamt was het nog donker en potdicht van de mist bij de start om 6.00 uur. De zonsopgang was dan ook een prachtig moment toen we om 7.00 uur over strak asfalt langs koeien in de mist reden, op naar Stavoren. Daarna volgde de skyline van Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker om in Bartlehiem het beroemde bruggetje over te klunen. We zijn gestart.

12

|

DE RONDING WINTER 23/24


Mark Peters

Klunen over de brug.

Als je er weer klaar vorr bent.

De lunch: weer banaan, krentenbollen, broodje kaas, koffie,

maakten voor de twee pelotons die achter de busjes met

water, cola, appelkoek in Bartlehiem op het 128 km punt was

opzwepende muziek reden en tussendoor de berichten van

voor mij het moment om van skeelers te wisselen. De voeten

het thuisfront omgeroepen kregen. Nog één laatste echte

werden nu iets minder afgekneld, maar het asfalt werd er

pauze was er in Scharnegoutum. Hier werd ons een broodje

niet beter op. De bijzonder mooie dag met ‘lekker’ zonnetje

bal met pindasaus ‘door de strot gedouwd’; de mond wilde

en temperaturen boven 30° C begon voor een aantal

niet, de maag sputterde ook al van vermoeidheid. En door!

deelnemers al een breekpunt te worden. De bezemwagens vulden zich rap met uitvallers. De volgende stop was ruim

Via Sneek en IJlst ging de route terug naar Bantega.

2 uur later, na passage van Dokkum, terug naar Bartlehiem

Ik was na 225 km en 13 uur onderweg letterlijk opgebrand.

en door naar de monumentale Tegeltjesbrug bij Gytsjerk

De steekvlammen schoten uit mijn schoenen tot mijn kruin,

over de Murk. Daar moesten de skeelers echt uit om de

maar ik had het wel gehaald al waren de laatste kilometers

voeten in de Murk te koelen en vanaf nu zwemmen hier

een ware helletocht met voeten als oververhitte rauwe

alleen nog tropische vissen. Toch de skeelers maar weer aan

biefstuk. De woorden van Herman Finkers schieten nog

en genieten van de klinkers dwars door Leeuwarden, met

steeds door mijn hoofd: “De Elfstedentocht, wat een tocht!”

een cordon aan begeleiders op motoren die de wegen vrij Foto's van Johan Westenbroek (organisatie) .

Het wordt steeds warmer.

Verkoeling bij de Tegeltjesbrug.

Beentjes in de lucht.

Meer lezen over skeeleren zoals de Inline Clubkampioenschappen en Omloop van de Enge Wormer 2023, kijk op de website van STGZ en op www.schaatsen.nl en www.skeelercup.nl

WINTER 23/24 DE RONDING

|

13


DE E E RS T E RO NDE

Herfstkamp 20 Herfstkamp 2023, wat een onwijs leuk weekend hebben we weer met z’n allen gehad. Hieronder een klein verhaaltje over het weekend, maar als het goed is hebben de meeste leden al het een en ander kunnen volgen op onze Instagram pagina @stgzaanstreek. Dit jaar zijn wij met vier busjes

Het avondprogramma begint met een presentatie van

vertrokken richting De Veenhoop.

Wessel en Luuk over het rijden van wedstrijden. Iedereen

De ligging van deze locatie is ideaal

zat aandachtig te luisteren en reageerde scherp op de

omdat we kunnen kiezen uit twee ijsbanen die binnen 30

vragen. Na de presentatie kwamen de spelletjes op tafel.

minuten rijden liggen. Ook heeft dit huis een prima keuken,

Na misschien wel meer dan 50 potjes Vier op een rij werd

ruime eetzaal, genoeg stapelbedden en zelfs een serre met

het toch echt tijd om naar bed te gaan. De kinderen waren

een aantal banken. Voor alle busjes verliep de heenreis goed

al vrij snel ieder op hun eigen kamer en hierdoor konden

en kwamen we ongeveer te gelijk aan op locatie. Jammer

de trainers ook lekker naar bed. Het was op een gegeven

genoeg regende het op dat moment en hebben we met zijn

moment zo stil dat het getik van de kachel door het hele

allen zo snel mogelijk de busjes leeg gehaald.

gebouw hoorbaar was en Luuk hierdoor wel een erg kort nachtje heeft gehad. Bij het ontbijt hadden alle kinderen

Na het algemene praatje van onze voorzitter Chris werden

natuurlijk sterke verhalen over hoe laat ze wel niet gingen

de slaapkamers verdeeld en de bedden opgemaakt. De

slapen maar niemand heeft dezelfde tijd gezien als Luuk. Na

kinderen hielpen elkaar goed! Voor sommige kinderen is het

een wedstrijdje ‘wie is meer een ochtendmens dan Dennis’

hun eerste STG-Zaanstreek-kamp en anderen gaan al een

gingen we ontbijten. Na het ontbijt gezamenlijk de eetzaal

aantal jaar mee. De oud gediende weten dan ook goed hoe

netjes achter gelaten en snel richting de ijsbaan. Vandaag

het werkt en helpen de nieuwe kinderen als dit nodig is. Dit

stond ijsbaan Leeuwarden op het programma.

geldt niet alleen voor bedden opmaken, maar het gehele

14

kamp zien wij dit terug. Dit zorgt altijd voor een erg prettige

Zowel in de ochtend als in de middag stonden we ongeveer

sfeer!

twee uur op het ijs. Voor elke training werd er gezamenlijk

|

DE RONDING WINTER 23/24


Fleur en Luuk Kleijne

aandachtig aan het luisteren en we hebben flink gelachen. De begeleiding is alvast begonnen met een act voor volgend jaar, jullie ook? Na de bonte avond begon de thuisbioscoop. Matrassen, kussens en slaapzakken werden naar beneden gebracht en ruimte werd omgetoverd tot een mooie bioscoopzaal. Iedereen zat lekker naar de film Elemental te kijken. warm gelopen. Het groepje van Wessel en Fleur begonnen

Sommige halen het einde van de film niet en liggen na tien

op het middenterrein met ijsgewenning en direct al wat

minuten al met hun ogen dicht. Hierdoor slaapt iedereen de

oefeningen voor de bocht. De andere groepjes begonnen

tweede avond een stuk eerder. Ook leek ineens het getik van

op de 400 meterbaan. Er worden veel ijsuren gemaakt

de kachel een stuk minder of zou dat komen kwam omdat

tijdens een trainingskamp en hierdoor kunnen verschillende

de vermoeidheid er toch meer inzat?

technische punten worden opgepakt. Hier en daar wordt er nog iets gesleuteld aan de schaats om de optimale stand

Na het ontbijt en het opruimen van het gebouw zijn we naar

te vinden van ijzer en schoen, want ook daar is nu veel tijd

Heerenveen gereden. Op het snelste ijs van Nederland werd

voor. Eind van de eerste dag is er bij veel kinderen al een

er lekker geschaatst door iedereen. Na de lunch bleef er nog

flinke vooruitgang te zien en zijn wij er als trainers trots op

1.5 uur over om te schaatsen. Het laatste kwartiertje deden

dat iedereen hard heeft getraind en met plezier op de baan

we met z’n allen een estafette. Geslaagde afsluiter! Op de

heeft gestaan. Eenmaal terug in het huisje was er tijd om uit

terugweg is het vaak een stuk stiller achterin de busjes. Jullie

te rusten, spelletjes te doen, eten te maken en werd eindelijk

kunnen zelf wel invullen hoe dat komt.

onze topper Julika van het station gehaald. Door een blessure mocht ze niet schaatsen maar kon ze gelukkig nog

Ook dit jaar hebben wij weer een onwijs geslaagd weekend

wel een nachtje aansluiten. Alhoewel het een schaatskamp

gehad. Alle deelnemers bedankt voor jullie vrolijkheid,

is vinden wij het ook erg belangrijk (en gezellig) dat de

enthousiasme en hulp bij het corvee. Jullie hebben er samen

mensen met een blessure gewoon van de partij kunnen

weer voor gezorgd dat er veel gelachen is en dat er een

zijn, want de vriendschappen die op een kamp ontstaan en

fijne sfeer aanwezig was. Dit geeft ons als begeleiders ook

onderhouden worden zijn goud waard!

veel energie! Wij zijn nu alweer bezig met het boeken van herfstkamp 2024, want zo’n weekend blijft toch wel een van

Traditiegetrouw stond er op het menu shoarma en

de leukste weekenden van het jaar!!

hamburgers. Iedereen heeft lekker gesmikkeld en na het opruimen begon vrij snel het avondprogramma. Dit jaar was

Met dank aan de trainers, begeleiders Chris Schuurman, Thijs

het de tweede editie van de bonte avond. De acts leefde bij

van Tol, Wessel Wouda, Dennis Boon, Renske van der Veer,

iedereen en we hebben met zijn allen genoten van iedereen

Sven-Yvo Stoop, Luuk en Fleur Kleijne, en sponsor Meijns

zijn creativiteit. Presentator Luuk sprak de avond aan elkaar

Grondverzet die dit herfstkamp organisatorisch en financieel

en Renske en Fleur waren een kritische jury. Iedereen was

mede haalbaar hebben gemaakt

WINTER 23/24 DE RONDING

|

15


Gebr. Groot, keurslagers Gebr. Groot, keurslagers Zaandam/Assendelft Zaandam/Assendelft www.grootzaandam.keurslager.nl

www.grootzaandam.keurslager.nl www.opdenvelde.nl

TIMMERMAN CARTEAM

AUTOBEDRIJF

• Auto onderhoud, autoservice, APK, grote beurt en kleine beurt in Zaandam • Reparaties van alle automerken • In- en verkoop van occasions

St.Cathrijnestraat 6 • Zaandam • T 075 616 39 08

autobedrijftimmerman.nl

van afval van afval naar grondstoffnaar en grondstoffen en energie en energie

telefoon website

088 - 472 00 00 www.gpgroot.nl

telefoon website

088 - 472 00 00 www.gpgroot.nl


www.meijns-gg.nl

Meijns Grondverzet & Groenvoorziening Uitweg 104 1562 GD Krommenie T

075 250 0005

M info@meijns-gg.nl F

Volg ons op Facebook

in Volg ons op LinkedIn

Slagerij Schoen Uw ambachtelijke Slagerij Schoen al meer dan 100 jaar aan de Zuidddijk en is dan ook een begrip in de Zaanstreek

Vleeswaren en schepsalades Delicatessen / Gourmet / Fondue Steengrill / Wijn Assortiment Worstmakerij / Barbecue Zuiddijk 63 | Zaandam | 075-6163394 info@slagerijschoen.nl | slagerijschoen.nl


S TG Z A A NS T REEK ...

Kom sporten bij STGZ Schaatsen, skeeleren, duintraining en wielrennen. Op elk niveau, voor iedereen... STG Zaanstreek is een zelfstandige, actieve vereniging met deskundige trainers en vele vrijwilligers, en een open bestuur. Een club die kwaliteit en plezier aan haar meer dan 200 actieve leden waarvan zo’n 75 jeugdleden. De focus ligt bij de jeugd en de wedstrijdsport, maar ook oudere recreatieve schaatsers / skeeleraars zitten bij ons goed om hun techniek en conditie te verbeteren. En áls er natuurijs is... zijn we er klaar voor!

We zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en vertegenwoordigt in de baancommissie van IJsbaan Haarlem onze thuisbaan. Ons trainerscorps bestaat uit gediplomeerde trainers/coaches, en we zijn een officieel erkend leerbedrijf om studenten te begeleiden bij het praktijkgedeelte van hun (sport) opleiding. Tijdens de wedstrijden zie je het resultaat van al je trainingen. We stimuleren het wedstrijdrijden en begeleiden en coachen je daarbij. Onze leden doen mee aan KNSB competities voor de jeugd (zoals IJskonijncup en IJsbeercup) en oudere jeugd /senioren (Kennemercup). Ook in clubverband strijdt STG mee in vele toernooien (Ter Aar Trofee, Kees Jongert Bokaal en Jan van Genniptoernooi). En Landtraining van de junioren op de wielerbaan van DTS

we hebben onze eigen clubwedstrijden en het recordrijden op Thialf Heerenveen. Sinds 2018 organiseren we het Open Kampioenschap van de Zaanstreek, voor zowel schaatsen als skeeleren. Ook doen veel leden mee aan de

Schaatsen is een technische sport, die kracht, coördinatie,

marathoncompetities die op de ijsbanen in Haarlem – onze

lenigheid, snelheid en conditie vergt. Dáár zijn onze

thuisbaan - en Amsterdam worden verreden.

trainingen op gericht, zomer en winter, breed en gevarieerd! We bieden skeeler-, wieler- en duintrainingen in de zomer.

Bij ons kun je met veel plezier werken aan je schaatstechniek

In oktober starten onze schaatstrainingen op wedstrijd- én

en snelheid. We hebben het hele jaar door leuke activiteiten

recreatief niveau. Ook worden in het winterseizoen zaal-

en trainingen, gaan in de herfstvakantie met de jeugd op

en duintrainingen gegeven. Als schaatser wil je zo goed

trainingskamp en ’s zomers fietsen in Limburg. Het hele jaar

mogelijk voorbereid zijn voor de langebaanwedstrijden,

door worden extra activiteiten georganiseerd. Soms zijn die

de marathoncompetitie of om lekker op de ijsbaan of op

speciaal voor de jeugd maar vaak ook voor álle leden en hun

natuurijs te schaatsen. Volg je in de zomer een of meer

familie.

STG-trainingen per week dan ben je conditioneel voldoende voorbereid voor het schaatsseizoen.

18

|

DE RONDING WINTER 23/24

Ga voor meer informatie naar onze website: www.stg-zaanstreek.nl


...VOOR WIE VA N A C T IE HOUDT!

S e c r e t ar i s Tibo Rodenburg

KOSTEN LIDMAATSCHAP STG-ZAANSTREEK De contributie voor het lidmaatschap van STG Zaanstreek bedraagt voor seizoen 2021-2022: Categorie

Prijs contributie

Jeugdleden tot 15 jaar (geboren vóór 1-7-2003)

€ 74,00

Leden vanaf 15 jaar (geboren op of na 1-7-2003)

€ 94,00

• Het lidmaatschap van STG Zaanstreek geldt van 1 juli tot en met 30 juni. Word je later in het seizoen lid dan wordt naar rato van het aantal maanden contributie geheven. • Als lid krijg je alle zomer- en wintertrainingen: wielrennen, looptraining, inlineskaten en trainingen op het ijs (voor de ijstrainingen is daarnaast een abonnement van de KNSB

nodig). Ook zijn er veel extra activiteiten waar je als lid gratis of voor een sterk gereduceerd bedrag aan mee kan doen. • De contributie wordt via een automatische incasso geïnd. • Aanmelden gaat via de website: www.stg-zaanstreek.nl of neem contact op met het secretariaat: Tibo Rodenburg, E secretaris@stg-zaanstreek.nl of T 06 24 61 07 87.

KOSTEN IJSABONNEMENTEN KNSB KUNSTIJSBAAN HAARLEM SEIZOEN 2023-2024 Categorie

Wedstrijdabonnement

Trainingsabonnement

Vervolgabonnement

Pupillen, 12 jaar en jonger

€ 144,20

€ 133,90

€ 77,25

Junioren, 13 t/m 18 jaar

€ 179,25

€ 149,35

€ 77,25

Vanaf 19 jaar

€ 237,95

€ 218,40

€ 108,15

KUNSTIJSBAAN AMSTERDAM SEIZOEN 2023-2024 Categorie

Wedstrijdabonnement

Trainingsabonnement

Vervolgabonnement

Pupillen, 12 jaar en jonger

€ 130.-

€ 130,-

€ 125,-

Junioren, 13 t/m 16 jaar

€ 147,-

€ 147,-

€ 125,-

Vanaf 17 jaar

€ 204,-

€ 204,-

€ 155,-

• Een wedstrijdabonnement is een abonnement voor rijders die deel willen nemen aan wedstrijden. Naast dit abonnement moet een licentie bij de KNSB worden afgenomen. • Een trainingsabonnement is een abonnement voor rijders die willen trainen op een KNSB-trainingsuur maar geen wedstrijden willen rijden. Zij hebben geen licentie nodig. • Een volgend abonnement is aanmerkelijk goedkoper.

KOSTEN WEDSTRIJDLICENTIES KNSB Om deel te nemen aan wedstrijden heb je een KNSB wedstrijdlicentie nodig. Na inschrijving bij STG Zaanstreek melden wij je aan bij de KNSB. Daarna kun je je licentie zelf via de KNSB-site regelen.

• De abonnementen worden elektronisch op de persoonlijke toegangspas gezet. Eenmalige aanschafskosten van deze pas zijn € 6,00 (Haarlem) of € 5,00 (Amsterdam). • De ijsabonnementen en toegangspas bestel je via STG Zaanstreek. Je krijgt hierover bericht. • De kosten voor de abonnementen worden per incasso geïnd door STG Zaanstreek en doorbetaald aan de Baanverenigingen.

Een wedstrijdlicentie biedt je: • het recht om deel te nemen aan KNSB-wedstrijden • opname in de inschrijf- en wedstrijdsystemen (startlijsten, uitslaglijsten, SARA) • aanvullende ongevallenverzekering tijdens de wedstrijden

Eenmalig (gratis) deelnemen aan een wedstrijd kan ook. Je kunt dan een daglicentie aanvragen. Wedstrijdlicentie (365 dagen geldig) t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar ouder dan 18 jaar

€ 12,69 € 28,62 € 47,52

Wedstrijddaglicentie (1 dag geldig) tot 18 jaar 18 jaar en ouder

€ 5,50 € 8,00

WINTER 23/24 DE RONDING

|

19


DE TOCH T

Renske Bruinsma

Elfstedentocht: De musical en de Weissensee Musical De Tocht is een muzikale theaterbeleving. De musical neemt je mee in het indrukwekkende verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden die elkaar in de loop der jaren uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden ze elkaar een belofte: als De Tocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit. Belofte maakt schuld, zeker aangezien één van de vrienden een geheim bij zich draagt, waardoor er veel meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje.

'De Elfstedentocht als metafoor voor het leven' Is de band van vroeger sterk genoeg of verliezen ze op de

De musical wordt opgevoerd in een nieuw theater dat

Bonkevaart meer dan ze vooraf hadden kunnen bedenken?

speciaal voor De Tocht is gebouwd in Leeuwarden. Met

Musical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, passie,

een 360° draaiende ijsvloer van 2.000m² en de nieuwste

verbroedering en keuzes maken. De Elfstedentocht als

theatertechnieken, beleven 1.460 toeschouwers per

metafoor voor het leven. Vallen en opstaan, samen en alleen.

voorstelling de Elfstedentocht. Voor wie de acteurs Renske

Met indrukwekkende muziek, pakkende liedteksten en het

Bruinsma en Hans Zandbergen van STG Zaanstreek nog

ijzingwekkende mooie decor van de Friese elf steden.

live wil zien optreden kan nog tot eind januari 2024 kaarten bestellen via musicaldetocht.frl en voor zoveel meer informatie over dit bijzondere spektakel.

20

|

DE RONDING KERST 2023


'Een tocht van 200 km over sneeuwijs met veel scheuren. Het klinkt niet geweldig, maar dat was het wel'

Dat Renske Bruinsma niet ongetraind aan Musical De Tocht is begonnen blijkt wel uit de belevenis van het rijden van de 200 kilometer op de Weissesee. Op dinsdag 31 januari 2023 reden Renske en Jery Bruinsma, vader en dochter, gezamenlijk de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Voor Jery was dit de 25e keer dat hij de tocht reed en voor Renske was het de eerste keer. Een tocht van 200 km over sneeuwijs met veel scheuren. Het klinkt niet geweldig, maar dat was het wel. Het was een prachtige dag met veel zon en een hoop toeschouwers langs de kant. We zijn de hele dag samen gebleven. Af en toe schaatsten we met een groepje mee, maar we hebben ook heel veel met z'n tweeën geschaatst. Het was bijzonder

om dit samen te beleven. De tocht verliep best goed, op een paar valpartijtjes na. We konden lekker door schaatsen en hebben regelmatig een korte pauze gehouden om te eten en te drinken. Na 10 uur 15 minuten kwamen we samen over de finish

WINTER 23/24 DE RONDING

|

21


L A N GEB A A N & M A R AT HON

Clubkampioenschappen 2023 Op zondag 5 maart was het weer zo ver. Ruim vijftig leden streden in verschillende categorieën om zich clubkampioen te mogen noemen. De jongste pupillen reden een 100 m (2x) en 300 m, pupillen ABC 100, 500, 700 meter, junioren C 500, 1000 en 1500 m en de 500, 1500 en 3000 meter, werden door junioren B t/m masters afgelegd. Na de laatste 3000 meter werden klassementen over drie af-

De volledige uitslag met alle rondetijden, de klassementen

standen opgemaakt: De overall clubkampioenen van dit jaar:

over 3 afstanden en het ooggetuige verslag van Mark Peters

bij de dames Maureen Hagen (DJB), royaal de beste, en Luuk

zijn terug te lezen op de website

Kleijne (HSA), met maar 0,038 seconde verschil (ongeveer een halve meter!) bij de heren.

CLUBKAMPIOENEN 2023 Categorie

Dames

Heren

pupillen F t/m D

Anneli Eijkenaar

Wilco Ooms

pupillen C t/m A

Melanie Ooms

Daniel Klijnsma

junioren C

Lianne van Assema

Camiel Rodenburg

senioren

Maureen Hagen

Luuk Kleijne

masters

Vibeke Gieskes

Marcel Huismans

Clubkampioenen Maureen Hagen en Luuk Kleijne.

Baanwedstrijden op ijsbaan Haarlem Voor de actuele wedstrijdverslagen was de Ronding al lang niet meer het meest geschikte medium. Maar vaak stond viel er toch nog wel iets te lezen over in ieder geval de marathoncompetitie

lopige klassement wat wordt vastgesteld door per wedstrijd punten te verdelen. Al ongeveer tien STG-ers hebben inmiddels één of meerder wedstrijden meegereden: zie voor hun uitslagen en klasseringen www.ijskonijn.nl

en soms over de langebaanwedstrijden op onze thuisbaan Haarlem. Bijna wekelijks zijn er langebaan wedstrijden voor de jongste pupillen t/m de oudste masters waarbij klassementen wordt

De IJsbeercup zijn soortgelijke wedstrijden maar dan voor

bijgehouden. Op drie websites vindt je alle informatie over

voor de Junioren C: Lianne Assema gaat hier fier aan kop bij

de cup, de reglementen, de kalender en de klassementen.

de dames C2. Bij de dames C1 en heren C2 zijn er (nog) geen STGZ deelnemers maar bij de heren C1 hebben Daniel Klijnsma, Sven van Wijk en Simon Huismans al heel wat punten bij elkaar geschaatst. Meer hierover op www.ijsbeercup.nl De Kennemercup vormt op IJsbaan Haarlem de wedstrijdcyclus langebaanwedstrijden

22

Bij de IJskonijncups stond Mees Olie half december bij de

voor dames en heren senioren en masters.

Heren Pupillen A (HPA) op een mooie 2e plaats in het voor-

Veel STG-ers hebben hier al aan deze wed-

|

DE RONDING WINTER 23/24


Rick van Geest

strijden deelgenomen. Britt van Wijk stond begin december op een verdienstelijk 3e plaats in het klassement en Renske van der Veer bezet de 2e plaats in het klassement van de Neo Senioren dames, en Wessel Wouda neemt 3e plaats in bij heren Senioren. Bij de masters houden vier heren de eer van STGZ hoog. Bij heren Neo senioren en dames masters zijn we helaas (nog) niet vertegenwoordigd. Voor meer informatie (LEES oproep van de jury!), de kalender en de actuele klassementen: check www.kennemercup.nl Uitslagen zijn ook terug te vinden op www.schaatsen.nl

MARATHON Bij de baanmarathon wordt ook dit seizoen weer in vijf categorieën gestreden om de Jan van der Hoorn marathoncup

In categorie 3 behaalde Iris Meerhoff in wedstrijd 2 al een

waarvoor een klassement wordt bijgehouden over 9 of 10

mooie 3e plaats, en werd daarna in wedstrijd 6 nog eens

wedstrijden. De STGZ-deelname beperkt zich tot categorie

vijfde. Iris bezet in het klassement halverwege het seizoen

2, 3 en 4.

nu een 11e plaats in een sterk deelnemersveld.

In categorie 2 al in de 2e wedstrijd een zeer sterk optreden

De laatste seizoenen concentreert de STGZ deelname zich

van Marcel Huismans: hij reed naar de winst door op de

in categorie 4. Hier behaalde debutant Thomas Alphenaar al

streep het hele peleton achter zich te houden. Nadien be-

een verdienstelijke 4e plaats. Helaas net geen podium plek

haalde Marcel nog twee topvijtienklasseringen waardoor hij

maar door flink wat punten te verzamelen door topvijftien-

nu de 9e plaats in het klassement van deze wedstrijdcyclus

klasseringen in de andere wedstrijden, is Thomas de hoogst

inneemt. Miel van der Veer en Floris Woesik reden ook al in

geklasseerde STG-er in deze categorie voor onder andere

de punten en staan respectievelijk 14e en 18e in de tussen-

zijn vader… Thor en Bert Bommerson reden beide ook twee

stand.

maal in de punten en staan nu 19e en 26e in het klassement na 4 van de 9 wedstrijden.

VOOR MEER MARATHONNIEUWS, EN DE ACTUELE RANGEN EN STANDEN IJSCLUBHAARLEM.NL/MARATHON EN DIRECT NA AFLOOP VIA DE SPORTITY-APP

Tot zover deze scorebordjournalistiek over de actuele stand van zaken. Hopelijk lezen we in de toekomst veel en vaak op www.stg-zaanstreek.nl de wedstrijdverslagen van en over de leden van STGZ

WINTER 23/24 DE RONDING

|

23


DO N AT EURS E N SP O N S O R S, W IE ZI JN Z E ? Een vereniging heeft inkomsten nodig om alle activiteiten te bekostigen. Naast vooral contributie komen deze inkomsten van sponsoren en (zakelijke) donateurs. Zij doen dit veelal vooral uit passie en liefde voor de sport en/of de vereniging. Het gaat ze niet zo zeer om naamsbekendheid of om de publiciteit, en blijven soms (liever) anoniem. Maar wie zijn deze sponsoren en zakelijke donateurs eigenlijk? En wat is hun connectie met STG Zaanstreek?

SPONSOR

SMIT SPORT TROFEEËN STG Zaanstreek bestelt al jaren de bekers, medailles en vaantjes bij Smit sport trofeeën. We hebben daar als vereniging altijd kunnen bouwen op zijn expertise op dit vakgebied. Frans Smit kan snel leveren, hij heeft altijd wat op voorraad om winnaars en deelnemers gelukkig te maken. Ook ik, als voormalig voorzitter van de vereniging en nu nog vrijwilliger in de organisatie van de skeelertocht Omloop van de Engewormer, kom nog steeds graag bij Frans. Een plezierige man met het hart op de goede plek. Staat altijd voor je klaar en denkt graag met je mee. Wat het verhaal achter de trofeeën is en meer, verteld Frans.

HET VERSCHIL TUSSEN SPORT TROFEEËN EN SPORTPRIJZEN Omdat zijn neef onder dezelfde naam Smit ook een bedrijf heeft in deze business is er verschil in de naam aangebracht: Smit Sport Trofeeën is van Frans en het bedrijf van zijn neef heet Smit Sport Prijzen.

DE DERDE GENERATIE Smit Sporttrofeeën is een echte familiezaak. De opa van Frans maakte in Amsterdam in een kelder van de woning aan de Jacob van Lennepstraat de eerste bekers. Dat waren oorspronkelijk kapjes voor lampen die bij de grotere winkelketens werden verkocht. Frans was 6 jaar toen hij in de

24

|

DE RONDING WINTER 23/24


Kees Waqué

'Frans heeft de meeste prijzen!'

kelder van het huis de gaatjes ging boren in de kapjes die

is begonnen staat nog steeds. En Frans is trots! “Verenigin-

later bekers werden.

gen bellen vaak te laat. Ik moet vaak bedrukkingen aanpassen omdat er bijvoorbeeld geen jaartal op staat, of met

Frans was een jaar of 10 toen ze verhuisde naar de

tennis dubbel, worden enkele prijzen gevraagd, terwijl

Statenhoek in Zaandam. De business werd voortgezet en de

iedereen een prijs krijgt. Dan zeg ik tegende klant: ”heb je

bekers gingen naar verenigingen zoals DTS, duivenclubs en

echt wel genoeg bekers?” Het mooie van zijn beroep vind

de Zaanse Judo vereniging. De handel floreerde en ze

Frans dat met een eenvoudige trofee, veel kinderen gelukkig

gingen zelf vaantjes drukken. Op 18 jarige leeftijd kreeg

gemaakt worden. “Wat is er niet mooier als dat je een

Frans de vraag ‘wat ga je doen?’ en Frans hoefde daar niet

medaille of beker krijgt?”.

lang over na te denken. Zijn eerste echte winkel werd geopend in 1980 aan de Oostzijde in Zaandam. Een mooi

Voor bekende Nederlanders heeft Frans ook wel prijzen

hoekpand met een enorme collectie aan prijzen. Met de

gemaakt: een groot hart verwerkt in een beker voor het

vaantjes stopte Frans want dat was niet rendabel. Lange tijd

programma Hart van Goud van Linda de Mol, maar ook nog

heeft Frans zijnf winkel aan de Oostzijde gehad, maar door

steeds voor de Future cup van Ajax en in het verleden de F1

verzakkingen van de fundering uiteindelijk na 25 jaar

Grand Prix van Zandvoort 1985, waar winnaar Niki Lauda

verhuisd naar Wormer. De oude winkel hield het echt niet

Frans zijn beker kreeg.

meer, de entreedeur kon je alleen met kracht openmaken. Herstel van de fundering zou een te kostbare investering worden. Op 1 januari 2018 opende Frans zijn nieuwe winkel

ZO IS EN BLIJFT SMITS SPORT TROFEEËN IN WORMER UNIEK!

aan de Dorpsstraat 238, waar hij nog met veel passie aan zijn trofeeën werkt.

UNIEK IN DE ZAANSTREEK, MAAR ÓÓK DAARBUITEN Dat bijna iedere (sport) vereniging Frans kent, mag wel duidelijk zijn. Het familiebedrijf dat ruim een eeuw geleden

WINTER 23/24 DE RONDING

|

25


CHRIS CONSTANT MAKELAARDIJ BV CHRISCONS TANT.NL

ODV Rubber en Kunststoffen, biedt standaard- en maatwerkoplossingen voor rubber, kunststoffen, afdichtingen en pakkingmateriaal.

www.odv.nl

STG ZAANSTREEK SPONSOREN EN/OF ADVERTEREN OP DE WEBSITE WWW.STG-ZAANSTREEK.NL? NEEM DAN CONTACT OP MET MARCEL OLIE: T 06 53731431

Een perfect klimaat in iedere ruimte

www.coolairnederland.nl

DE HARDLOOPSPECIAALZAAK VAN DE ZAANSTREEK ALLE LEDEN VAN STG ZAANSTREEK ONTVANGEN

10% KORTING* M.U.V. AANBIEDINGEN*

WWW.RUNXZAANDAM.NL

ZAANDAM

GEDEMPTE GRACHT 58, 1506 CH ZAANDAM, TEL: 075 - 631 53 54


K RONIE K

Jan Post

Ere-lid Jan Post is vanaf de oprichting op vele fronten actief binnen onze vereniging en betrokken bij alles wat met het

E D O B POST

DE

IN MEMORIAM Zoals op de site al heeft gestaan is Sijbrand Kuijper op 2 april 2023 op 88 jarige leeftijd overleden. Hij was tijdens de schaatsenbeurzen die gehouden zijn de “meesterrichter” van de ijzers. Hij sloeg met een hamer de ijzers van de schaatsen weer recht op zijn aambeeld. Verder was hij betrokken bij bestuurlijke reglementenwijzigingen. Hij werd op voordracht van Klaas Knaap Lid van Verdienste. De slijpstenen die bij de schaatsslijpbeurzen behoorden had hij in zijn beheer en gaan terug naar de vereniging

(Zaanse) schaatsen te maken heeft. Jan schreef hierover het boek 60 jaar schaatstraining in de Zaanstreek 1954-2014.

WIELERTIJDRITTEN We hebben dit seizoen maar twee tijdritten gereden op de wielerbaan in het sportpark Kalverhoek. Daar is door een aantal leden weer hard gereden. Op 4 september een tijdrit over 4 ronden onder bijna ideale omstandigheden met een 15 rijders/sters aan de start. Niels van Assema (sen.) reed weer erg hard 6.37.92 min., gevolgd door Luuk Kleijne (sen.)in 6.48.40 min., 3e werd Sven-Yvo Stoop (sen.) 7.04.72 min., 4e John van Assema (master) 7.16.59 min., 5e Riccardo Carelino 7.16.59 min., 6. Johan Weenink (master)7.23.63 min., en Lars van Assema 7.47.55 min. En daarna boven de 8 minuten: Maureen Hagen (Jun.A) 8.07.40 min., Lianne van Assema (Jun.C2) 8.13.23 min., Maartje Heine (Sen.) 8.16.80 min., Noa Bierens (Jun.B1) 8.33.32 min., Roosmarijn Hoekstra (Neo) 8.38.31 min., Britt van Wijk (Jun.B1), 8.53.11 min., Jens van den Kommer (Jun.B1) 8.54.01 min., Renske Bruinsma (sen.) 9.09.52 min. Onder ideale omstandigheden reden op 25 september 2023 de vijf geformeerde ploegen een tijdrit. Dit alles onder toezicht van een deskundige jury en trainer/coach Gerrit Passenier. De pupillen/junioren met Mees Olie-(pup.A), Stefan Boef (Jun.C2), Jens van den Kommer (Jun.B1) en Tije Zuidervaart-(pup.A), en konden na 6 ronden van 1,25 km. een tijd noteren van 12.43.06 minuten . Een prima samenwerking en een gemiddelde snelheid van 35,38 km per uur. De dames juniorenploeg hadden een goed voorbeeld gehad en moesten vol aan de bak om de tijd te verbeteren van de pupillen/junioren. In de laatste ronde werd veel winst geboekt en zo zetten ze met een eindsprint na 12 minuten en 15 seconden de klok stil. Een gemiddelde van 36,70 km per uur. Een minuut sneller dan een vergelijkbare ploeg van een jaar terug. Het zal geholpen

WINTER 23/24 DE RONDING

|

27


DE P O S T B ODE hebben dat Lars van Assema complementeerde als vierde

van De Poolster en het verschijnt driemaal per jaar. Schaats-

man. De dames/junioren/neo-seniorenploeg bestaande uit:

musea zijn er o.a. in Hindeloopen, Sappemeer, Tienhoven de

Maartje Heine-(Neo), Maureen Hagen-(Jun.A), Roosmarijn

Hoef, IJlst, Westzaan en Sneek. Word ook lid. Bent u een

Hoekstra-(Neo), en Renske van der Veer-(Neo) vertrok daarna

verzamelaar van winterse attributen, als schaatsen, sleetjes,

met het mes tussen de tanden. Ook zij reden 6 ronden en

spelletjes of medailles. Of verzamelt u alles op het gebied

zetten vooral in de vierde ronde het gas flink open om de

van de Elfstedentocht. Meldt u zich dan aan al begunstiger

snelste ronde voor het laatst te bewaren. Een ijzersterke tijd

van De Poolster en deel uw passie met gelijkgestemden,

van 11.minuten en 48.8 seconden. Een gemiddelde van 36

voor slecht € 30,-- per jaar (zie de website). Het schaatsmuse-

km. per uur. Zo snel was er nog nooit eerder gereden. Een

um in Westzaan heeft een prachtige collectie schaatsen en

clubrecord! Aansluitend nog twee mannen teams die 8

andere attributen. Het schaatsverleden van Zaanse schaat-

ronden reden. Team één bestaande uit een drietal masters

sers en schaatssters. Het bezoeken meer dan waard. Doe dat

tw. John van Assema, Macel Huismans en Marcel Olie, en

eens! Bel voor informatie naar een clubbestuurder van

senioren Dennis Boon en Riccardo Carilino, raffelden de

IJsclub Lambert Melisz. Misschien goed dat het bestuur of

afstand af met een gemiddelde van 42,65 km per uur.

de activiteitencommissie dit nog eens opneemt in het

Eindtijd 14.04.14 min. Team twee bestaande uit Niels van

programma voor leden en de sponsors. Dat zou een mooie

Assema, Luuk Kleijne, Sven-Yvo Stoop, Miel van der Veer en

middag kunnen betekenen.

Wessel Wouda reden over de 8 ronden een eindtijd van 13.00.36 min. een gemiddelde van 46,13 km per uur.

Schaatsmuseum Lambert Melisz in Westzaan

KOMT ER EEN IJSWINTER WAARIN GESCHAATST KAN WORDEN? We hebben al heel wat jaren achter de rug dat er niet op natuurijs geschaatst kon worden, op enkele uitzonderingen Ploegentijdrit op de wielerbaan van DTS.

na!. Enkele jaren met enkele dagen vorst waarin met heel veel plezier geschaatst werd op een ijsbaan of in de polder,

28

VERZAMELKRING DE POOLSTER

maar helaas geen wedstrijden op natuurijs. De kans is nu

Verzamelkring de Poolster is een bloeiende stichting met

groot dat de schaatsen aangetrokken kunnen worden. Want

ongeveer 150 leden en stelt zich ten doel, de cultuurhistori-

het moét toch een keer gebeuren. Het kan niet zo zijn dat er

sche waarde van het gebruik en de productie van schaatsen

helemaal geen winters meer komen. Omdat ik helaas niet

en andere winterse objecten, te bevorderen en te conserve-

meer in het bos- en duin kan trainen, mis ik het zicht op de

ren. Daarnaast wil De Poolster een platform zijn voor het

natuur. Zo kan ik niet zien of de konijnen de holen meer aan

verzamelen en uitwisselen van schaatsen in de meest brede

het uitgraven zijn, want dan komt er een koude periode aan.

zin. Om dit gestalte te geven organiseert De Poolster diverse

Beesten voelen het meestal aan. Nu zijn er helaas nog

activiteiten zoals exposities en bijeenkomsten. Bovendien

weinig konijnen in het duingebied Heemskerk-Castricum

geeft het Kouwe Drukte uit, het clubblad van de verza-

door de konijnenziekte Myxomathose. Of er genoeg

melkring, boordevol met artikelen voor en door de leden

voedsel, ook voor de andere dieren, in het bos ligt voor een

|

DE RONDING WINTER 23/24


winter met veel vorst, denk ik wel. Afwachten maar en duimen om de winter af te dwingen.

DE JAAP EDENBAAN Al eerder is er door de gemeenteraad van Amsterdam beslist dat er een nieuwe Jaap Edenbaan zou komen op dezelfde plek. Een nieuwe 400 meter kunstijsbaan is gerealiseerd deze zomer en voor een nieuwe ijshal op het ijsbaancomplex heeft de gemeente krediet aangevraagd. De nieuwe baan ziet er fantastisch uit. De exploitatie is geheel in handen van de gemeente Amsterdam. Er zijn verschillende restaurants en vele mogelijkheden. De gemeente komt met een gepast plan voor de parkeertarieven. Het geheel moet velen inspireren daar ook eens te gaan schaatsen. Zie de website. Een bezoek zeker waard!

DE RONDING In december de laatste Ronding. Die mededeling werd ons gedaan tijdens de Algemene Ledenvergadering in september. Erg jammer dat de redactie het bijltje er bij neer

"De Postbode" uit De Ronding nr 32-2 - december 2016.

gooit. De leden hebben dit niet zien aankomen. Een prachtig blad zoals tot op heden gepresenteerd wordt. We hebben in het verleden het meer meegemaakt dat er geen clubblad

altijd kenbaar maken. Ik hoop dat er binnenkort weer leden

meer kwam. Steeds stonden nieuwe mensen op om een

opstaan om te proberen het blad in stand te houden. Maar

nieuwe redactie te vormen en dan kwam er weer een blad

je moet tegenwoordig wel verstand hebben van de opmaak

uit. Ik ben persoonlijk begonnen in 1972 met een

en drukken van het blad. Op een bijdrage van mijn kant

kerstnummer. De tekst moest getypt worden op een stencil.

kunnen jullie altijd rekenen. Dan maar een eenvoudiger blad,

De inkt kwam door de letters op papier via een

als er maar één komt. Desnoods één keer per jaar

stencilmachine. Meerdere brieven kreeg je door een vel

verschijnen. In de loop van de jaren (vanaf 1971) zijn er toch

carbonpapier tussen het papier te doen. Een heel andere

enkele honderden uitgaven verschenen. Natuurlijk we

tijd! De jongeren zullen denken van waar heeft hij het over.

hebben ook een mooie website met de directe nieuwtjes,

De techniek is zo vooruit gegaan dat er een prachtig

daar zullen we het voorlopig mee moeten doen.

clubblad is ontstaan. Bij de eerste uitgave hadden we een 50 kerstplakplaatjes werd het versierd. Daarna kwam een

DE GESCHIEDENIS VAN DE STG ZAANSTREEK VANAF 2014 TOT OP HEDEN

clubblad uit met een redactie welke o.a. bestond uit Piet de

Zoals bekend is ben ik bezig om die jaren weer vast te

Leth, Machiel den Besten, en Willem Visser, heeft toch enkele

leggen. Deze zomer heb ik er bijna niet aan gewerkt. Lekker

jaren bestaan. De draad werd later weer opgepakt en toen

van het mooie weer genoten. Nu hebben andere zaken even

werd het de Ronding. De naam werd bedacht door de

voorrang en ik zal het zo spoedig mogelijk weer oppakken.

inmiddels overleden redacteur Harry Steur. De ijzers hebben

Het komend jaar zal er nog geen concept klaar zijn. Het blijft

een ronding, op de baan rijden we rondjes. Om het blad te

een hoop werk maar als het zover

vullen moest er hard aan getrokken worden omdat voor

is dan zal ik dit melden

elkaar te krijgen. Harry, maar ook Leo van Klink, hebben zich

via de site

leden, dus 50 blaadjes met een pagina of vier. Met

daar enorm voor ingezet. Net als Jaap Voorhaar die er nog altijd bij betrokken is. Ik zal personen vergeten zijn te noemen, want velen werkten mee. Een ieder bedankt voor de medewerking in al die jaren aan ons clubblad. Zoals gezegd de laatste Rondingen die er perfect uitzien en enorm wordt gewaardeerd door de leden, maar die het niet

WINTER 23/24 DE RONDING

|

29


DE L A AT S E RO N DIN G

De laatste… De redactie deed een oproep om samen met hen nog éénmaal een prachtig magazine te maken. Op deze laatste vier redactionele pagina’s valt te lezen wat dit heeft opgeleverd: over dingen die voorbij gaan, de STGZ nieuwsvoorziening door de jaren heen, de opvolgers van de redactie en tenslotte over de opperbezorger van de Ronding.

De dingen die voorbij gaan… Ja, het was zo heerlijk overzichtelijk. Paul, Cees, Leo en ook Bart. We waren (nog) geen mannen (meer). Ik weet, er was geborgenheid.

Lambert Melisz en Hein Vergeer (1985 en 1986) werd wereldkampioen. Maandagavond is Dee Tee Es (Zaanse Wieler Club), de dag erna en keer-op-keer, het "Rondje Post”, steeds maar weer. Een afspraak is een afspraak, te laat? Dat stond je duur. Geen gehoor op “één-vijf-negen-één-zes-nul” betekende een inhaalrace. Zoef zoef! op naar Johanna’s Hof, Ome Cor met gele Capri, Vincent rijdend in Renault 4, later ook nog eens op woensdag, dan ben je echt wel stoer. In ’t donker naar de ijsbaan en dat ritje is oneindig. Post en Koopmans: steek naar voren en die heup moet in de bocht! Voor records op naar ’t Noorden, naar het eind van nostalgie (en poldermacht). De episode waar de vraag centraal stond en niet de ware zekerheid. Ik voelde me veilig, soms

Winters kwamen uit het Oosten en de stormen woedde

verdwaald, in die goeie ouwe tijd

steeds weer Noordwaarts. Jan Rol, toen een lage ‘veertiger’

30

en Wil met elastieken benen. Niek Bodifee, die won of niet?

oud-lid Erik Doevendans

IJsbaan De Zuidpool vol talenten, een puzzeltocht langs

IJsbaan De Zuidpool, Zaandam, 1979; Bart Rijks.

|

DE RONDING WINTER 23/24


Gerrit Passenier

Informatie van betrouwbare tamtam naar AI? De laatste Ronding. Beetje schrikken van zo’n aankondiging, is het einde der tijden aangebroken? Nee hoor het is de laatste Ronding maar niet de laatste ronde in het proces van informatieverstrekking. Mooi moment voor een terugblik in vogelvlucht. In de beginjaren werden de wetenswaardigheden mondeling gedeeld voor, tijdens en na de trainingen. De eerste papieren uitgave werd op een mechanische typemachine ingetikt, gestencild, nietje erin en uitgedeeld bij de trainingen. In 1967 de eerste uitgave van een K kerstnummer. Bleek toch lastig om structureel een clubblad te laten verschijnen, het strandde meerdere malen maar toch werden er steeds weer pogingen ondernomen om het nieuw leven in te blazen. De echte doorbraak van de Ronding kwam in 1985. Een gedreven team met Harry Steur als redacteur slaagde erin om het fundament te leggen voor wat tot op heden het clubblad van STG Zaanstreek is. Vele mensen hebben hun medewerking verleend bij het ontwikkelen, samenstellen en verspreiden van het clubblad. Velen hebben ook bijdragen geleverd in de vorm van sterke en meestal ook werkelijk gebeurde verhalen. De Postbode, De Eerste Ronde, Ad&Greetje, verhalen over tochten op natuurijs, belevenissen in Inzell, op de Weissensee en in Noorwegen, het was allemaal te lezen in de Ronding. Mobieltjes waren nog niet beschikbaar voor de gewone man. De Motorola Dyna TAC kostte in 1984 omgerekend € 8.000,00 dus wilde je op de hoogte blijven dan moest je het blad lezen, tijd genoeg want de hele dag spelletje Pacman of Super Mario was ook niet alles. Gegevens opslaan deden we ook, op een floppydisk, capaciteit van zo’n 3,5 inch diskette was maar liefst 1.44 MB, en de PC draaide op MS-DOS!! In 1985 een geweldige vooruitgang, Windows 1.0!!

zag je dan die ingevoerde teksten op pagina 196a t/m h van Teletekst. In dat jaar ook wereldwijde paniek. Door de

ClubTXT kwam via NieuwsTV in 1999 in beeld. Op de PC kon

eeuwwisseling zouden alle PC’s in de stress schieten

je mededelingen invoeren, veel gepiep en gekraak van een

vanwege de millenniumbug. Iedereen bij de oliebollen in

modem, vervolgens rende je naar de TV en 5 minuten later

spanning maar er gebeurde niets.

WINTER 23/24 DE RONDING

|

31


DE L A AT S T E RO N DIN G We hadden behoefte aan meer ruimte en mogelijkheden,

aangeleverd te krijgen werd voor de redactie een serieus

dat kon echter niet via NieuwsTV. Begin 2004 de introductie

probleem. Steeds vaker kwamen er opmerkingen om alleen

van de website voor de jeugd. Up to date info werd

nog via de website en facebook te communiceren. De

beschikbaar inclusief de veel gebruikte “babbelbox” een

laatste jaren verschenen er al minder edities van het blad.

soort voorloper van de huidige socialmedia’s waarin alle

Anno 2023 verloopt de informatieverstrekking megasnel

dagelijkse belevenissen van en door de jeugd werd gedeeld.

waardoor clubbladen overbodig worden. Bij veel clubs zijn

Vanaf 2008 nam Andre Smit het beheer van de STG-website

de gedrukte clubbladen al verdwenen en is er een

van me over en maakte o.a. een tool waarmee per direct de

webversie. Bijna alles wordt nu direct wereldkundig gemaakt

PR’s en clubrecords werden aangepast.

via Facebook, X, YouTube, Instagram, en nog heel veel meer apps. Uitslagen en startlijsten zijn direct beschikbaar via de Sportity-app zelfs met real-time uitslagen. Ook bij STGZ is nu besloten om te stoppen met de gedrukte versie. De website is de primaire infobron. STG beschikt over een mooie site waarop alle belangrijke info vermeld staat en er is ruimte voor de banners van de sponsors. Nieuwsbrieven en aankondigingen worden met grote regelmaat verstuurd om alle leden op de hoogte te houden. Nog wel een wens: het bijhouden van de PR’s, Adelaarskalender en clubrecords loopt nogal achter, het zou toch heel mooi zijn als het tooltje terugkomt waarbij dit automatisch bijgehouden wordt. Tot slot een compliment en chapeau voor alle mensen die

Screenshot van homepage website gebouwd door André Smit.

hun tijd en energie beschikbaar stelden en hebben meegewerkt om De Ronding door de jaren heen te laten

32

De Ronding ontwikkelde zich door de jaren heen tot een

uitgroeien tot iets moois. De ontwikkelingen gaan door.

blad met een professionele lay-out en van zwart-wit naar

Inzet van menskracht zal heel hard nodig blijven ook om de

kleurenfoto’s. De redactieleden hebben er echt iets heel

website actueel te houden. Hopelijk gaat de jeugd met de

moois van gemaakt. Verminderde animo om copy

snelle vingertjes hierbij een rol spelen

|

DE RONDING WINTER 23/24


Mark Peters

STGZ op social-media! Bij de laatste jaarvergadering is ons gemeld dat dit de laatste Ronding wordt op papier... Dat vinden wij best wel jammer want dan kunnen we jullie mooie verhalen en stukjes niet meer lezen en zien. Daar heeft een groepje van STG wat op bedacht. Namelijk dat we de social-media aantrekkelijker maken voor jullie! Denk hierbij aan de trainingen, wedstrijden, kampen, spelletjes en nog veel meer gekke dingen! We hebben herfstkamp net achter de rug en hopelijk hebben jullie genoten van de beelden. Wij zien dat jullie al fanatiek bezig zijn met trainen, ga vooral zo door! En denk je hé dit is leuk voor op de Instagram tag STG-Zaantreek erin zodat iedereen van de club mee kan genieten! Ook kan je een mail sturen naar socialmedia@stg-zaanstreek.nl voor filmpjes, verhaaltjes en andere leuke dingen en dan zorgen wij ervoor dat iedereen het kan zien!

Waar kan je ons vinden?

Instagram: stgzaanstreek Facebook: STG-Zaanstreek Strava groep: STG-Zaanstreek Mail: socialmedia@stg-zaastreek.nl

Jaap & Tiny Voorhaar, BEDANKT! De Ronding had nooit bestaan zonder actieve leden die deel uit wilde maken van de redactie of opmaak. Met horten en stoten is tussen 1967 en 1985 getracht een clubblad op poten te zetten. Vanaf oktober 1985 tot heden heeft De Ronding in verschillende gedaanten bestaan. Een aantal leden zoals Harry Steur, Leo van Klink, Hilco Schuinder en Ina Scholtens waren betrokken vanaf het eerste jaar. Maar er is één naam die vanaf 1985 de eerste Ronding tot en met de laatste Ronding als distributeur betrokken is geweest, Jaap Voorhaar. Na het proces van kopij verzamelen, uitwerken, opmaken, drukken (ooit stencilen!) moest er een exemplaar bij elk lid en adverteerder/sponsor op adres bezorgd worden. De eerste verdeling gebeurde voorheen uit de kofferbak bij de duintraining of tijdens de ijstrainingen. De laatste jaren gebeurde de distributie heel

Groetjes, STG Zaanstreek Social Media Team!

gestructureerd via het ingedrukte adres op de omslag. De hele oplage van De Ronding, gesorteerd op postcode, belandde bij Jaap en Tiny Voorhaar in de gang in Krommenie. Daar werd alles in stapeltjes verdeeld om naar de bezorgers te brengen. Jaap maakte vele sightseeing rondjes door Zaanstad via alle deelgemeenten om de stapeltjes Rondingen met een praatje af te geven of bij afwezigheid doosje in de schuur of via de brievenbus achter te laten. Ondanks dat Jaap minder actief sporter binnen verenigingsverband van STG Zaanstreek kon hij op deze manier op de hoogte blijven van het wel en wee binnen de club. Hulde aan Jaap en Tiny voor zoveel jaren trouwe

STG Zaanstreek Social Media Team: v.l.n.r. Renske van der Veer, Britt van Wijk, Lianne van Assema, Renske Bruinsma, Noa Bierens, Eva Peters, Luuk Kleijne en Fleur Kleijne.

dienst, want ook zonder distributie en bezorgers geen Ronding op de mat

WINTER 23/24 DE RONDING

|

33


Proef het verschil

Shoppingcenter Noorderveld Wormerveer

floriskeukens.nl

Gebr. Van der Veekens BV Grote Tocht 42 1507 CG Zaandam gebrvanderveekens.nl ISO NEN Norm 9001 | BRL 7000 | CO2 prestatieladder, trede 5 | VCA**

GRONDBOUW | WEGENBOUW | WATERBOUW | SANERINGEN


ZIN IN EEN WEEKENDJE WEG, EVEN UIT DE SLEUR, LEKKER GENIETEN VAN DE HERFST? BOEK DAN NU EEN VAN ONZE CAMPERTJES EN GENIET VAN DE VRIJHEID.

Huisstijl & merkcommunicatie.

VRAAG NAAR ONZE HERFST AANBIEDING! WEES ER SNEL BIJ WANT OP = OP

Zoek je nog een leuk onderkomen voor 2024.... de Grand Prix van Zandvoort in mei 2020….

Samen maken we alles mogelijk.

Wat dacht je van een van onze leuke campertjes. Mail of bel ons en vraag naar de tarieven En ook hier geldt wees er snel bij want op = op

Campers zijn te huur en/of te koop www.huurncamper.nl • info@huurncamper.nl • 06-25269199 Parallelweg 2-6 • 1541 BA Koog aan de Zaan • info@edcarscenter.nl www.edcarscenter.nl • Bel 075-6148714 • Volg ons op

ONDERHOUD EN REPARATIE VAN ALLE MERKEN

ED CARS CENTER IS EEN GECERTIFICEERD BOVAG BEDRIJF

teamklijnsma.nl


GE CHRISTIAAN HUY

N SPL EI N 10 - A M

STERDAM . NL

M I D D E N W E G

M I D D E N W E G

Le de n va

1 6 1

p Za an st re ek kr ijg n Sc ha at st ra in in gs gr oe

R S • K LE D IN SC H A ATS EN • SK EE LE

1 6 1

A M S T E R D A

A M S T E R D A M

en bi j on s 10 % KO RT

IN G

G • A CC ES SO IR ES

M Iw. D D N W-sp E G or 1 ts. 6 1 nl • A M S T E R D hyE ro ww

EEN SCHONE IJSBAAN IS EEN VEILIGE IJSBAAN

GROOTHANDEL IN HYGIËNEEN VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN

www.hazet.igefa.nl

a member of


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.