__MAIN_TEXT__

Page 1

MAGA ZINE VAN VERENIGING SCHA ATSTRAININGSGROEP Z A ANSTREEK

NA JA AR 2019

'SKEELEREN IS LEES VERDER OP PAGINA 17 EN 21

D I T S C H A AT S M A G A Z I N E I S V O O R

COOL!' IN GESPREK MET

ROZA

BLOKKER

22


VA N DE R E DACT IE Jaargang 35 | Nr. 1 | Najaar 2019

34/2 werd 35/1

> Omslagfoto: Kick-off van het zomerseizoen met skeelerclinic o.l.v. Thijs van Tol.

Sinds de ALV weten we dat Jan Post alle 34 jaargangen van dit blad in z’n garage bewaard

INHOUD

(veilig in plastic). Collega-redacteur Mark meldde me dat er weer een schaatsclubblad ter ziele was. Steeds meer redacties geven er de brui aan of gaan

Van de redactie

3

Van de bestuurstafel

5

Esther van der Loos Award

7

een paar van onze adverteerders af. En zolang onze

Triomf & Tragiek

8

vormgever/opmaker Willem zelf onderwerp voor de rubriek

Reportage

10

Langebaan

14

Skeelerzomer

16

Kom sporten bij STGZ

18

De eerste ronde

19

Donateurs en sponsors, wie zijn ze?

24

er meer nieuwe sponsoren bij kwamen dan er af waren

Marathon

26

gevallen!

De tocht

28

Nieuwe ideetjes binnen de redactie werden ook opgepakt

De Postbode

30

en (wedstrijd)verslagen die op de plank waren blijven liggen

Agenda / Uitgelicht

32

alleen nog digitaal verder. Ook dit blad is – als alle vrijwilligersorganisaties - kwetsbaar gebleken dit voorjaar. Om uiteenlopende redenen haakte er

Lief en leed was kon hij even niets doen. We moesten de publicatie van nr. 34-2 uitstellen tot na de zomer. “Ik kan me geen STG voorstellen zonder Ronding”, aldus onze 1e secretaris tijdens een overleg eind juni. En klaarblijkelijk is hij niet de enige. Met het wisselen van Willem zijn vullingen wisselde er ook wat advertenties. En nieuwe (bestuurlijke) impulsen van (ouders van) leden zorgden dat

kregen (toch nog) een plaats in dit blad (al moesten we soms

Reportage

wat inkorten). In dit geval werd uitstel dus zeker geen afstel. Wel werd nummer 34-2 zo het eerste nummer van de 35e jaargang.

RvNH 2019

En zo komt er binnenkort bij Jan in de garage toch weer eentje bij, in afwachting van een welwillende archivaris

Rick van Geest

Kopij voor de volgende Ronding uiterlijk inleveren op:

1 April 2020

redactie@stg-zaanstreek.nl

10 NAJAAR 2019 DE RONDING

|

3


BESTUUR

DE RONDING

Vo o r z i t t e r

Re d a c t i e

Kees Waqué | voorzitter@stg-zaanstreek

Mark Peters | T (075) 6212600

T 06 27337730

Rick van Geest | T (075) 6426895

S e c t r e t ar i s

O p m a ak / DT P

Peter Moerland | secretaris@stg-zaanstreek.nl

Willem Valstar | T (075) 6162584

T (075) 6285686 | 06 53172455 Tw e e d e S e c r e t ar i s

D i s t r ib u t i e

Jaap Voorhaar | T (075) 6215623

Sandra Buurs | sandrabu91@gmail.com T 06 51 94 95 65 P e nnin g m e e s t e r

Aaffiena Moerland | penningmeester@stg-zaanstreek.nl T 06 11064103 2e P e nnin g m e e s t e r

René Moerland | T 06 11064103 C o mmi s s ar i s J e u g d z ake n

Chris Schuurman | jeugdcommissie@stg-zaanstreek.nl T (075) 6179725 | 06 52647006

WORD LID VAN DE

VRIENDEN VAN STG-ZAANSTREEK!

Te c hni s c h e Z ake n

Co Friemann | techcomm@stg-zaanstreek.nl T (075) 6216644 | 06 15428077 PR / C o mmuni c a t i e

Mark Peters | redactie@stg-zaanstreek.nl T (075) 6212600 | 06 46863034 A l g e m e n e Z ake n e n S p o n s o r in g

Marcel Olie | algemenezaken@stg-zaanstreek.nl T 06 53731431 A c t i v i t e i t e n c o mmi s s i e

Sven-Yvo Stoop | ac@stg-zaanstreek.nl T (075) 6871541 | 06 28792180 We d s t r ij d s e c r e t ar i a a t

Michel Butter | wedstrijdcommissie@stg-zaanstreek.nl T (075) 6213229 | 06 25497228

WEBSITE We b m a s t e r

Eva Peters | webmaster@stg-zaanstreek.nl T 06 43837843 Voor meer informatie kunt u terecht op:

STG-ZAANSTREEK.NL

We zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB), District Zaanstreek, en zijn aangesloten bij de Baancommissie van IJsbaan Haarlem.

4

|

DE RONDING NAJAAR 2019

WILT U VRIEND WORDEN ZODAT WE EEN EXTRA STEUNTJE IN DE RUG KUNNEN BLIJVEN GEVEN? Het extra ondersteunen van diverse activiteiten gerelateerd aan het schaatsen. Zodat we met de leden een wedstrijd kunnen schaatsen in Thialf in Heerenveen. Een sponsorbijdrage voor de jeugd voor de Mergellandroute op de racefiets in Limburg en in de herfst het Schaatskamp voor de jeugd. En incidenteel proberen we een talentvolle schaats(t)er binnen onze vereniging te ondersteunen. Voor meer informatie neemt u contact op met Coby Bobeldijk, T (075) 687 15 41 of mail naar vriendenvanstgzaanstreek@stg-zaanstreek.nl


VA N DE BE S T UURS TA F E L

Vo o r z i t t e r Kees Waqué

Weer of geen weer, we gaan er weer voor! De Algemene Ledenvergadering alweer achter de rug.

Er moet nog wat gebeuren, want omstandigheden en de

Het was een prima avond die we ook weer goed hadden

interesses van sporters zijn veranderd. Daar zal onze

voorbereid. Daar begin je als bestuur midden in de zomer al

vereniging op moeten anticiperen om het voortbestaan te

mee, de periodieke bestuursvergaderingen gaan dan voor

kunnen waarborgen. Als schaatsvereniging, misschien met

een deel over de planning, de verslagen, de huur van de

wat minder ijs in een natuurlijke winter, maar dan wat meer

locatie, koffie, pauze etc. Alles voor een goed lopende

de breedte in richting de zomer. Om leden jaarrond te

ledenvergadering. Daar is nu een heel mooi draaiboek voor

kunnen blijven boeien om in de winter met kunstijs de

ontwikkeld. Inhoudelijk over wat we hebben bereikt en waar

schaatsen weer te kunnen onderbinden. Want één ding is

we nog aandacht aan besteed moet worden. En we hebben

zeker, als de trend zich voort zet, zullen er minder schaats-

veel gedaan! Met inmiddels 10 vrijwilligers in het bestuur,

winters zijn dan toen STG Zaanstreek ruim 40 jaar geleden

zijn we op volle sterkte en komend jaar gaan we dan ook

begon. Boeiend blijft het, als bestuur gaan we er weer voor!

weer aan nieuwe projecten werken. Kees Waqué Voorzitter STG Zaanstreek

IN S & OU T S We bedanken onderstaande oud leden voor hun lidmaatschap van STG Zaanstreek en heten de nieuwe leden hartelijk welkom. Het bestuur van STGZ wenst allen een gezonde en sportieve toekomst.

E V E N VOO R S T E L L E N

Lorna Alkassal, Casper Beentjes, Stefan Boef, Annemieke

Marcel Olie

Brunt, Thijs van Gessel, Maartje Heine, Simon Huismans,

Graag wil ik mij even voorstellen

Nieuwe leden

Valente Klijnsma, Jens van den Kommer, Iris Meerhof,

als nieuw bestuurslid bij STG-

Lisanne Nierop, Marcel Olie, Lisanne Oppenhuizen,

Zaanstreek. Ik ben Marcel Olie, 53

Mauro Rodenburg, Willem de Smalen, Liefe Smit,

jaar en woonachtig in Assendelft.

Somara Snijders, Lise den Uil, Unlu Elinn, Guido Versluis, Erik Vijlbrief, Jari Vijlbrief, Abe Weenink, Johan Weenink, Eeke Weenink, Sven van Wijk, Arvin Wijsman en Twan van der Zee.

Opgezegd Bassir Amghar, Ahmed Amghar, Ingmar Bego, Annechien Boon, Tony Boon, Liona Duijn, Levi van Garderen, Wende Gerritse, Daphne Gerritse, Chiara Guarnieri, Marije Haverkort, Juul Heistek, Kjell van Kampen, Kees Kan, Roy Kerssens, Job Klaase, Sieb Klaase, Tijl Klaase, Sabrinka Kleij, Mascha Kramer, Cees

Mijn oudste zoon Mees van 8 jaar is sinds anderhalf jaar lid van deze prachtige vereniging waar hij schaatst en skeelert. Hij heeft het erg naar zijn zin en zou ook nog graag wielrennen op de maandag. Hier ontbreekt echter de tijd voor omdat hij ook nog 3 keer per week op de atletiekbaan te vinden is. Afgelopen zomer ben ik door de voorzitter benaderd met de vraag of ik een rol zou willen spelen binnen het bestuur. Dit

Langewis, René Melk, Javier Melk-Boekel, Willemijn

leek mij wel een leuke uitdaging. Ik heb in deze korte

Molenaar, Jeremy Mul, Daniek Rijke, Stan de Ruijter,

periode het bestuur leren kennen als een groep fijne,

Chemène Schuurman, Fabienne Schuurman, Mariska

gemotiveerde en getalenteerde collega’s. Een team waar de

Stam, Annemie Stuurman, Gerben Vermeulen,

vereniging trots op mag zijn met al het werk dat verzet

Jaap Voorhaar en Lieke Winter.

wordt. Mijn eerste doelstelling is om er mede voor te zorgen dat er sponsoruitbreiding plaats zal gaan vinden.

NAJAAR 2019 DE RONDING

|

5


A LGE M E N E L E DE N V E RG A DE RIN G 2 0 19 HI GHL I GH T S

Rick van Geest

26 september 2019, clubhuis IJsvereniging Assendelft, 38 aanwezige (ouders van) leden, 19 afberichten.

Ledenbestand Er wordt al lange tijd hard gewerkt aan het

Ronding” verminderd. De kascommissie heeft haar goedkeu-

werven van nieuwe jeugdleden, om de vereniging levend(ig)

ring verleend en dankte de penningmeesters voor het gedane

te houden en met het oog op de toekomst. Vorig seizoen kwa-

werk en complimenteerde ze met dit resultaat.

men er vooral veel nieuwe jeugdleden bij maar hebben er uiteindelijk ook een flink aantal opgezegd, zie INS & OUTS. Naar

Sponsoring Sponsorwerving is lange tijd blijven

beweegredenen is navraag gedaan: vaak blijkt schaatsen een

liggen maar inmiddels met nieuwe ambities opge-

(te) moeilijke sport. Verder zijn de redenen veelal maatschap-

pakt. En voortvarend: meerdere nieuwe adver-

pelijke van aard: te weinig tijd, andere sporten/hobby’s of pri-

teerders, sponsoring van evenementen, en een

véomstandigheden (scheiding/verhuizen). Ook zijn er geen

heuse merchandise actie: op de ALV werd deze

(strenge) winters meer welke voor aanwas zorgen. STGZ heeft

STG bidon gepresenteerd. Deze wordt ingezet bij

nog altijd relatief veel 50+ leden. Ledenaanwas bij de jeugd

evenementen en is te koop voor € 5,-. Team Klijns-

blijft punt van zorg

ma sponsort deze actie, de bidon is vormgegeven door Willem Valstar

Jeugd Naast de trainingen biedt STG een breed aanbod van sportactiviteiten aan, waarvoor we als club geroemd worden.

Samenwerking Er wordt gewerkt nauwe(re) samenwerking

Hierbij het gaat om het meedoen en niet om het winnen. Ook

met jeugdschaatsorganisaties en de gemeente, zowel in de

worden kinderen uitgenodigd voor proefles op de ijsbaan of

breedte als voor eigen (training)faciliteiten en skeelerbaan(!) in

voor een skeelerclinic. Het skeeleren is laagdrempeliger en

de Zaanstreek

trekt makkelijker nieuwe leden. Hoewel jeugdcommissie en trainers hun uiterste best doen blijft het lastig jeugdleden aan

Starters en juryleden Harry Steur gaf aan dat er nieuwe

de start te krijgen van de langebaanwedstrijden. Er zijn relatief

starters en juryleden nodig zijn. Recent zijn er een aantal van

weinig STG-ers onder de deelnemers

deze vrijwilligers gestopt. Hij roept leden op om zich aan te melden (voor een opleiding) als starter en/of jurylid bij

Extra bestuurslid Marcel Olie is als algemeen bestuurslid

techcomm@stg-zaanstreek.nl

toegevoegd aan het bestuur. Hij kon niet op de vergadering aanwezig zijn maar stelt zich hier voor, zie EVEN VOORSTELLEN.

Award en vrienden Ziek worden gebeurde hem zomaar,

Marcel focust zich op contact tussen bestuur en ouders van

revalideren duurde lang en omgaan met beperkingen viel

jeugdleden, en op sponsoring

hem zwaar. Hierbij heb je de hulp nodig van je naasten: zijn vrouw, de vereniging en vrienden gaven hem de kracht om

Abonnementen Voor het regelen van de baanabonnemen-

weer te trainen en het schaatsplezier te hervinden. Zijn goede

ten ging wederom veel dank uit naar Gré en Jos de Lange. Voor

conditie heeft er mede voor gezorgd dat hij zo goed door z’n

de zaterdagmiddag zijn er opvallend minder (23!) trainings-

ziekteproces heen is gekomen. Het gaat hier over onze clubge-

abonnementen dan vorig seizoen. Er kunnen nog abonne-

noot waaraan dit jaar de Esther van der Loos award (zie op de

menten besteld worden

pagina hiernaast) werd uitgereikt

Positief saldo Het bestuur werkt voortdurend aan een fi-

Esther van der Loos vroeg ook de aandacht voor De vrienden

nancieel gezonde vereniging. De financiële administratie en

van STG Zaanstreek. Deze groep (48 leden) heeft als doel

overzichten zijn sterk vereenvoudigd en overzichtelijker opge-

jeugdleden en schaats gerelateerde activiteiten financieel te

zet door de penningmeesters. In plaats van een te verwachtte

ondersteunen. Zij riep op om vriend te worden. De voorzitter

verlies (na de perikelen van vorig jaar), is er een positief saldo

gaf aan erg blij te zijn met de bijdragen van de vrienden

van bijna € 2500! Dit komt voort uit meer ontvangen contribu-

6

tie en een overschot door betalende niet-leden bij de Thialf

De voorzitter bedankte alle aanwezigen voor hun inzet en

recordwedstrijden. Ook zijn de uitgave aan website en “de

sloot de vergadering (al) om 22.20 uur

|

DE RONDING NAJAAR 2019


UI T R E IK IN G E S T H E R VA N DE R L OO S AWA R D

Marcel Huismans

Deze award is geïnspireerd op de wilskracht en het doorzettingsvermogen van Esther van der Loos. Na een ernstig ongeval was schaatsen niet langer een optie voor haar. Ze vond een nieuwe passie in de roeisport waarin ze met haar strijdlust Paralympisch niveau heeft weten te bereiken. Esther is nog altijd positief betrokken bij onze club en reikt jaarlijks de wisseltrofee “Aan de slag” uit aan iemand binnen STG vanwege diens bijzondere prestatie. De uitreiking van deze prijs vormt daarmee een blijvende herinnering aan deze op wilskracht en doorzettingsvermogen gebaseerde prestatie.

Ikzelf heb de winnaar van dit jaar al een aantal jaar op mijn lijstje staan. Ik ben dan ook zeer verheugd dat de trofee nu op zijn schoorsteenmantel mag staan. Voordat ik de prijs uitreik, wil ik uiteraard eerst

Het eerste doel was om weer een normaal dagelijks leven te kunnen leiden. Het beoefenen van sport was toen nog heel

even in een notendop vertellen waarom de trofee

ver weg. Met een enorme dosis doorzettingsvermogen en

hem toekomt:

gezonde levensstijl lukte het hem weer op de racefiets te

Michel Butter

stappen en de schaatsen onder te binden. Hij moest van heel ver komen om weer een basisniveau te halen. Dat ging steeds beter en al snel werden er plannen gesmeed om met een groep vrienden de Mont Ventoux op te fietsen. Dat smaakte naar meer...

Ruim 6 jaar geleden overkwam hem iets verschrikkelijks. Een vrij onschuldige aandoening werd gevolgd door allerlei bizarre complicaties. De situatie was zo ernstig dat hij moest worden opgenomen op de IC. Een aantal weken heeft hij daar gelegen en gevochten. Op een gegeven moment verslechterde de situatie zo erg dat er voor zijn leven werd gevreesd. Hij heeft letterlijk op het randje gelegen. Vanaf dat moment traden er gelukkig kenmerken van herstel op. Een maandenlang verblijf in Heliomare volgde. Beetje bij beetje krabbelde hij overeind.

Michels' doorkomst op de Galibier

Vorig jaar werd besloten om de Marmotte te fietsen. Dat is een tocht van 170 km met daarin de Col du Glandon, de Telegraphe, de Galibier en Alpe d’huez. Ik mocht deel uitmaken van deze fantastische groep mensen. Ik heb werkelijk versteld gestaan van jouw prestatie. Ook op de schaats liet je zien dat je dit nog niet verleerd bent. Deze award komt hem dit jaar dan ook als geen ander toe. Mag ik je vragen naar voren te komen... V.l.n.r. Michel Butter, leden van de award-comissie René Moerland, Marcel Huismans en Esther van der Loos.

NAJAAR 2019 DE RONDING

|

7


T RIOMF & T R AGIEK

Jan Post, Mark Peters en Rick van Geest

Lief&Leed

Helaas is ook dit seizoen niet gevrijwaard van het leed en verdriet. Er is het nodige gebeurt sinds de vorige Ronding verscheen, op het fysieke vlak vooral.

Aan het begin van het jaar kwam Kees Boekel jr. tijdens het

Lucia Floris kreeg in het voorjaar een nieuwe knie en daar

skiën in botsing met een ander persoon waarbij zijn arm uit de

gaat het gelukkig goed mee. Jaap van Harlingen is in juni is

kom schoot. Kars Oomen brak tijdens het mountainbiken in

geopereerd aan zijn rug. Hij merkt al wel verbetering maar

februari zijn rechtersleutelbeen en moest daaraan worden

het zal nog wel een half jaar duren voordat hij weer in het

geopereerd

bos en duin kan trainen...

De lijst van ongelukken met de fiets is over de afgelopen

Jery Bruinsma is medicijnvrij en is weer rustig begonnen

maanden helaas heel lang: Albert Wilmsen negeerde bij

met trainen. Tijdens het afgelopen seizoen moest hij

wegwerkzaamheden het bord “Fietsers afstappen”. Hij koos

stoppen met schaatsen en op de Weissensee verstek laten

voor deze valpartij een strategische plek: voor de deur bij Jery

gaan. Jery werd geopereerd aan twee liesbreuken en er

Bruinsma die Albert naar de 1e hulp van het ZMC bracht

werd bij hem spierreuma vastgesteld. Het gaat nu de goede kant weer op. Ook Paul Graas moest een operatieve ingreep

De goedbezochte fietstrainingen op de maandagavond vinden

ondergaan maar rijdt inmiddels met een steunkous om zijn

meestal plaats op de DTS-baan, maar een enkele keer gaan we

bovenbeen weer zijn rondjes op de maandagavond.

de polder in. Dat ging bij de jongerengroep één keer niet

En Willem Valstar heeft de schaatsen weer onder gebonden

helemaal naar wens. Susan Beets, Renske van der Veer en Iris

na maanden met fysieke klachten te hebben gekampt waar

Meerhof kwamen in de Wijdewormer met de sturen in elkaar en

aanvankelijk de oorzaak niet van kon worden vastgesteld.

gingen over de straat. De laatste twee zijn per ambulance voor

Uiteindelijk bleken zijn oude amalgaamvullingen de

onderzoek meegenomen naar het ZMC

boosdoeners

Wessel Wouda ging tijdens de trainingsweek in de Alpen in een

Met Kees Boekel sr. blijft het kwakkelen en ook de

afdaling hard onderuit waarbij hij door de vangrail werd behoed

grondlegger van deze rubriek, Jan Post (zelf) zit, hopelijk

voor een val in een ravijn

niet lang, in de lappenmand. “Ik ga er vanuit dat ik weer train als dit blad uitkomt. Als je er niet bent kom je ook minder te

Ook waren er valpartijen bij het skeeleren: Damoon Barani

weten en zullen leden niet worden genoemd als niemand

kwam tijdens een training hard in aanraking met het asfalt met

dat doorgeeft”. Dus geef eventuele berichtjes van blessures

lelijke schaafwonden tot gevolg. Nienke van Assema en Milou

en ongerief door aan Jan en/of aan de redactie

Rijksbaron waren op de skeelerbaan van Purmerend bij een valpartij betrokken tijdens de OZK. Allen zijn (al lang) weer bekomen van de schrik en hopelijk inmiddels (zo) goed (als)

Wij wensen allen (al dan niet hier genoemd) van harte beterschap!

hersteld

Zomerfeest aftermovie Het begint haast een traditie te worden: ook dit jaar heeft onze voorzitter Kees Waqué het zomerfeest op film vastgelegd. De winnaars van de al even traditionele prutrace (met dit zo’n 20 deelnemers) nabij boerderij de Koebel in Assendelf, waren Marit Noom en Miel van der Veer. Zij kregen een toepasselijke bokaal uitgereikt zoals je kunt zien op de film, ga naar:

www.stg-zaanstreek.nl/2019/10/02/zomerfeest-aftermovie-2/

8

|

DE RONDING NAJAAR 2019


HOE K WA MEN S TG- ERS DE ZOMER DOOR

Alpe d’HuZes Sandra Buurs en Kars Oomen hebben zich begin juni op het goede doel gestort door verschillende keren de beruchte Alpe d'Huez per racefiets te beklimmen. De stichting Alpe d'HuZes was erg blij met de geleverde inspanning en sponsorbijdrage van beide kanjers. En zij waren blij met hun geleverde prestatie

STG triatleten Eva Peters (1:23:45 - 130e), Luuk (1:20:58 - 103e) en Fleur Kleijne (1:36:48 - 233e), en Bert Bommerson (1:19:41 - 89e) hebben deelgenomen aan de triatlon van Assendelft begin september. Stukkie zwemmen (750 m) in de Nauernasche vaart, fietsen via Assendelft en Buitenhuizen (20 km), en hardlopen vanaf de watertoren in noordelijke richting en terug (5 km)

Dam-tot-dam Gerrit-Jan Kaaijk heeft op zijn 73e de 35ste Dam tot Dam loop gelopen in een tijd 02:28:26 en daarvoor een speciale medaille op standaard met eigen naam ontvangen. Niet omdat hij gewonnen had, maar omdat hij álle 35 Dam tot Dam lopen mee heeft gedaan en zo dus toch wel een winnaar is! Gerrit-Jan is trouwens een echte kilometervreter met 50 hele marathons (!), waaronder 14x New York, achter zijn naam met een 3 uur 9 minuten als persoonlijke toptijd Er zijn nog enkele STG-ers en aanverwanten gespot in Zaandam in september tijdens de Dam-loop. Zij hebben ondanks een startverbod voor de laatste 4000 lopers vanwege de warmte, hun race wel kunnen voltooien. Jan Dekker liep in de wedstrijd een tijd van 1:21:35, Eva Peters liep voor het goede doel: Hart4Onderzoek in 01:24:51. Sterre van Geest liep in het shirt van de Hogeschool van Amsterdam een tijd van 01:45:08 Er waren ook nog de verschillende Van Assema’s te ontdekken op het parcours. De schaatsende Assema’s Rick liep in 00:42:26 de 5 Engelse mijl en Nienke had daar 00:48:37 voor nodig. Op een korte afstand waren ook Lars en Lianne van Assema terug te vinden bij de mini Dam tot Dam. Zij kwamen eensgezind over de streep na 2,2 kilometer in 00:11:31 Tot slot was er een STG-topper op de kortste afstand te vinden. Mees Olie, 8 jaar, werd 2e van de 334 bij mini Dam tot Dam loop over 1,2 km in een tijd van 00:04:31. Dat betekent een snelheid van bijna 16 km per uur, pet je af Mees!

Mergelland als vanouds Verder hebben velen van ons zich op de racefiets gehesen om in vorm te komen voor het schaatsen en in conditie te blijven. De jaarlijkse Mergellandroute in juli was weer een groot succes. Zo werden zomerse omstandigheden door verschillende groepen tussen 60 en 100 kilometer door de Limburgse heuvels getoerd en geklommen om bij Camping de Bosrand in St. Geertruid weer uit te blazen bij een prachtig buffet

NAJAAR 2019 DE RONDING

|

9


R E P O R TAGE

Ronde van Noord-Holland 2019

‘En die gasten maar fietsen...’

De schrijver van dit verslag hier nog aan kop...


John van Assema

De Ronde van Noord-Holland stond dit jaar op 13 april op de kalender. Samen met de STG Voorjaarsklassieker is deze wielerklassieker de traditionele aftrap van de zomertrainingen op de fiets. Elk jaar rijden diverse STG-ers deze klassieker door onze mooie maar altijd winderige provincie. De weervoorspelling zag er dit jaar al ruim een week zeer goed uit. Ik begin altijd al op de 14 daagse verwachting van buienradar te kijken zodra de datum binnen de verwachtingstermijn valt. En al die tijd een voorspelling van droogweer, circa 10 graden en een noordoosten wind. Lekker weer en het tweede deel van de rit lekker de wind in de rug. We zouden de 160 km rijden met Sven-Yvo Stoop, Luuk Kleijne, Damoon Barani, Ate van Geest, Niels en John van Assema. Starten vanaf de sluis (kruispunt) Assendelft ’s morgens om half negen. Iedereen was om half negen aanwezig, schrijver was er om

Ate en Damoon echter op de kant gezet en gaat het tempo

vijf over half negen ruim binnen zijn eigen Assendelfts kwar-

omlaag. In de verte hangen donkere wolken. ”Ik heb goede

tier. Buienradar had intussen zijn belofte gebroken. Hoewel

benen” zegt Luuk met een grijns. Sven vindt het wel lekker

de wind nog steeds noordoost stond, was de temperatuur

gaan (?). Niels zegt niets, ook al geen goed teken. De wolken

behoorlijk lager en werden er winterse buien voorspeld in

worden steeds donkerder. We waren wel snel over de dijk

de noordelijke helft van het land. Na het foto momentje bij

heen en dus ook snel in Schagen, Rob Schaap en zijn com-

de familie Kleijne, gaan we op weg. Tot Heemskerk windje in

pagnon zijn intussen bij ons aangesloten. Op naar de koffie in

de rug, lekker om op gang te komen. Eerste plaspauze voor

Kolhorn. Koffie met appelgebak in café ‘t Anker is traditie. Rob

Damoon bij de stoplichten, vaste prik. Het volgende stuk

en zijn maat schuiven gezellig aan. Damoon kan gelijk even

via Heemskerk, Castricum, Egmond naar het sportpaleis in

naar het toilet, wel zo makkelijk.

Alkmaar, de eerste stempelpost. Even naar binnen voor de sanitaire stop van Damoon, wat te eten en te zwaaien naar

Na de koffie verder via Middenmeer richting Medemblik en

Rob Schaap. Tijdens de stop word ik vriendelijk aangesproken

de donkere wolken. De kou is weer duidelijk aanwezig. Tot

door een vrijwilligster van Le Champion, of ik wist dat mijn

Middenmeer gaat het in een mooi tempo verder, onder een

handschoenen op de grond lagen? Nou, zo oud ben ik ook

steeds dreigender lucht. Als het maar geen regen is, daar

weer niet. Ze kijkt naar die jongens en realiseert zich dat ik

word je zo nat van. De wind neemt toe en opeens rijden we

bij ze hoor. Bemoedigend aait ze over mijn arm, wat Damoon

in een heftige hagelbui. Voor Luuk blijkbaar een teken om

met ogen als schotels bekijkt. Wat doet zij nou? Het was ge-

het tempo verder op te voeren. In elkaars wiel, korte beur-

woon medelijden Damoon. Snel maar verder. Tot Schoorldam

ten op kop en gaan. Dit begint bizarre vormen aan te nemen.

geen nieuws, we rijden lekker door. Vanaf Schoorldam gaan

Met open mond probeer ik zoveel mogelijk lucht binnen te

In de verte hangen donkere wolken. “Ik heb goede benen” zegt Luuk met een grijns. Sven vindt het wel lekker gaan (?). Niels zegt niets, ook al geen goed teken. we de West-Friese Omringdijk op. Daar staat de Noordoosten

krijgen. Ik inhaleer hagelkorrels, voel ze zo in mijn luchtpijp

wind op kop en ik weet niet wat het is maar op die dijk schijn

schieten. En die gasten maar fietsen. Dan zie ik de verte een

je hard te moeten rijden. Het tempo gaat flink omhoog en er

donker roze Ford fiësta, eindelijk de STG bezemwagen, nog

wordt een waaier opgezet. Tot overmaat van ramp ontaardt

een klein stukkie. Ik weet zeker dat Coby warme chocomel

het in een wedstrijdje met een paar andere wielrenners. De

uit de kofferbak gaat toveren. Dichterbij gekomen blijkt het

snelheid loopt op tot tegen de 40 km/u en de hartslag gaat

een gigantisch gifgroen agrarisch voertuig te zijn compleet

naar de 165 slagen/minuut. Opeens heb ik het warm. Tactiek:

met een nors kijkende boer, wat een ellende. De mannen zijn

tempo laten zakken als ik op kop kom. Maar Luuk, Niels en

meedogenloos net als de hagel. Bij het afgeven van de kop

Sven krijgen wat irritatie m.b.t. een van de renners uit de an-

kijk ik af en toe naar rechts. Zelfs Niels is bezig om zonder eni-

dere groep, tja dan ga je nog harder rijden. Ik krijg het Spaans

ge emotie mijn nek om te draaien. En ik mag ook al niet altijd

benauwd, aanklampen maar. Door het hele gedoe worden

meer de voordeur afschilderen. Bijna in Medemblik wordt het

NAJAAR 2019 DE RONDING

|

11


R E P O R TAGE

vervolg

V.l.n.r. Niels, Luuk en Ate met Damoon daartussen op de rechterfoto.

gelukkig weer droog en gaat het tempo weer wat omlaag. Ik

de indruk dat hij ook goede benen heeft om aan de kermis

hoor iemand euforisch zeggen dat dit episch was. Hier wordt

deel te nemen. Hij was toch al op de fiets dus dat kwam goed

episch met apocalyptisch verward, geeft niks. Ik weet nu waar

uit. Gelukkig komt Damoon terug voordat we met Luuk op

de hel ligt. Die ligt tussen Middenmeer en Medemblik, het is

kop het tempo in de kroeg ook nog op moeten voeren. In

er steenkoud en het hagelt er de hele dag. Bij slot Medem-

de Beemster aangekomen weer donkere wolken, tempo

blik weer een tussenstop, even stempelen en wat eten. Op

omhoog en proberen de bui voor te blijven. Dat lukt en via

de binnenplaats van het slot staat een schandpaal. Zo’n hou-

Purmerend zijn we snel in Oostzaan. Bij de sporthal aange-

ten balk met in het midden een groot gat en daarnaast twee

komen moet ik ook plassen, gelukkig staat er zo’n vierkante

kleinere. In een gebukte houding met je nek door het grote

evenementen pisbak. En ja hoor Damoon heeft hem ook al

gat, de handjes links en rechts daarvan. Daar werden vroeger

gevonden. Nadat Luuk nog even een Wesseltje doet (denk je

de lijfeigenen in ten toon gesteld als ze tekort zure haringen

een keer rust te hebben...) gaan we nog even de hal in. Daar

hadden gevangen voor hun feodale CEO. Ik zit vandaag op

zit de 110 km groep met Gerrit en Jan van der Veer. Ook Rick

een fiets met gekromde rug, nek en handjes naar voren. Met

van Geest en Akbar Barani zijn daar. “Haha, we zijn jullie voor

de kennis van nu hadden ze toen...... “Het ging lekker jongens”

gebleven”, zegt Rick met een grijns.

zegt Luuk, met de mededeling dat hij goede benen heeft. Vanaf Oostzaan verder naar Assendelft. Ate en Damoon gaan Vanaf Medemblik wordt het flink beter, de noordoosten wind

met Rick en Akbar naar Wormer. Rick van Assema sluit bij ons

is nu dik in ons voordeel. Met een snelheid boven de 35 km en

aan vanuit de groep van Jan en Gerrit. Op het viaduct bij de

handjes boven op het stuur rijden we verder richting Hoorn.

A8 merk ik dat mijn benen verre van goed meer zijn. Bij het

Op dit stuk van de route kom je door Hauwert en daar ligt een

Herenhuis in ‘t Kalf krijgen we nog een bui natte sneeuw. Bij

klinkerweg. Tja, dan moet je weer harder en de klinkerweg

de Watertoren staan de tellers op 156 km, zo halen we geen

wordt afgeraffeld. Luuk meldt maar weer dat hij goede benen

160 zegt Sven. Hij stelt voor om langs Nauerna over de Zaan-

heeft. Volgens mij is hij als kind in de grote koperen ketel vol

dammerweg naar huis te fietsen om zo aan de 160 km te ko-

met toverdrank van Gerrit Jan gevallen. Dan heb je altijd goe-

men. Ik ben er nog niet achter wat er met hem is gebeurd

de benen. In Hoorn volgende stop op de IJsbaan de Westfries.

deze winter. Luuk stemt in. Niels zegt niks, die is het er dus

Bij het binnen fietsen merk ik dat mijn band zacht is, ook dat

ook mee eens. Dus hup nog een stukje om, op de Zaandam-

nog. Tijdens het wisselen is het toch wel even lekker, ik kan

merweg gaat mijn kaars langzaam uit. Op de Dorpsstraat aan-

mooi ongemerkt de spieren strekken. Damoon maakt gelijk

gekomen is de koek echt op. Gelukkig zitten ze thuis net in de

van de gelegenheid gebruik om te plassen. Hierna richting

kantine, koffie gaat er wel in. Net als de koek.

Purmerend via Avenhorn. In Avenhorn is het kermis, bij het eerste het beste café moet Damoon even plassen.

Volgend jaar iets meer trainen van te voren. Ondanks de kou en het afzien hebben we een mooie dag gehad. Ik kijk even-

Luuk knoopt een praatje aan met een kermisganger, ik krijg

12

|

DE RONDING NAJAAR 2019

goed weer uit naar de volgende!


Reparaties van schaats tot bergschoen!

Zaanweg 73 - Wormerveer - T (075) 6219326

PANTHEON AUTOMATISERING

K.R. Poststraat 101-2 | 8441 EN Heerenveen | +31 (0)513-657357 | www.pantheon-automatisering.nl


L A N GE B A A N

Bob van Nobelen

STG-masters in actie op de NK Allround

Zestien graden en een zonnetje, dan begin ik al

Op de 3 km zat ik later in het programma, wat niet ten goede kwam van het ijs maar toch een goede rit kunnen rijden in 4:35,83. Uiteindelijk sloot ik de eerste dag tevreden af op plek

aan de lente te denken. Lekker een stuk fietsen,

9. Halverwege de autorit naar huis en met de beentjes om-

skeelertraining op de baan of naar het strand. Die

hoog werd er al gekeken of ik nog 1 of misschien 2 plekken

gedachten moest ik nog maar even negeren. Dit

zou kunnen opschuiven op de 1500m van morgen. Blijft het

weekeind stond namelijk het NK masters allround in Alkmaar op het programma. Voor Ciska en mij was het beide de eerste keer dat wij deelnamen aan een NK dus geen idee wat te verwachten.

leukste van zo’n allround toernooi dat rekenen en strijden met de concurrentie. Zondag 17 februari, dag 2: werd begonnen met de 1000 m voor de dames en de 1500 m heren. Ciska was niet helemaal tevreden met haar tijd van 1:40,22, ondanks dat dit maar net

Zaterdag 16 februari, dag 1: Bij aankomst lag de startlijst al

boven haar beste tijd van het seizoen was. Nog niet hele-

te wachten. Na het aanmelden mocht er zo’n 20 minuten

maal hersteld van de dag ervoor reed ik toch een van mijn

worden ingereden voordat de dweilmachines het ijs klaar

betere 1500 meters, 2:08,57. Helaas net niet genoeg om nog

'Mooi om te zien hoe fanatiek er nog rijders in de categorieën tot en met masters 75 rondrijden' maakte voor de wedstrijden. Op het programma een 500 m

een plekje op te schuiven. Aan de hand van het klassement

en 1500 m voor de dames, de 500 m en 3 km voor de heren.

werd bepaald wie de slotafstanden (3 km dames en 5 km

Helaas is Ciska in de week voor het NK ziek geweest dus

heren) mochten rijden. Dat was de top 6 en met een 8e plek

begon ze met de gedachte, lekker rijden en we zien wel hoe

voor Ciska en een 9e voor mij zat er voor ons geen slotaf-

het gaat. Waar het op de 500 m (49,03) nog wel redelijk ging,

stand meer in. Een mooi streven voor volgend jaar dan maar.

was op de 1500 m (2:34,12) al te zien dat ze qua inhoud wat heeft ingeleverd in de afgelopen week.

Tevreden met de gereden tijden vond ik het een leuk toernooi, gezellige sfeer en mooi om te zien hoe fanatiek er nog

Voor mij begon het in rit 4 binnenbaan, met een goede

rijders in de categorieën tot en met masters 75 rondrijden

opening en een ok ronde: 41,75 en 6e in het klassement.

Ciska en Bob in actie.

14

|

DE RONDING NAJAAR 2019


CLU BK A MPIO E N S CH A PP E N 2 0 18 / 2 0 19 Helaas heeft het verslag van de Clubkampioenschappen

Check dus www.stg-zaanstreek.nl en www.schaatsen.nl voor

seizoen 2018/2019 ons niet bereikt. Gelukkig hebben we

alles over de (langebaan)wedstrijden. De einduitslag van onze

de foto’s (van de prijsuitreiking) nog, en de uitslagen.

clubkampioenschappen ontbreekt echter nooit in de Ronding,

Deze staan uiteraard ook op de website. Om het actueel

dus ook nu niet, al zijn we inmiddels aan een nieuw seizoen

te houden zult u daar steeds meer wedstrijdverslagen

begonnen. Speciaal voor de puristen deze keer weer eens met

terugvinden.

alle rittijden en puntentotalen!

NAJAAR 2019 DE RONDING

|

15


S K E E L E R ZOME R

Eva Peters

Open kampioenschap hitteskeeleren Waren er vorig jaar nog problemen met het asfalt en werd er uitgeweken naar de wielerbaan van DTS , dit jaar lag het parcours voor de Omloop van de Engewormer er weer prima bij. Toch dook een nieuwe tegenstander op: het zevende warmterecord van het jaar. Het eerste onderdeel was de wedstrijd voor de jeugd waarbij

masters en distribueerde gevangen sponzen door het

durfden door de warmte maar enkele warmbloedigen het

peloton om ze te vriend te houden. Ver achter de eerste dame

aan om een volle ronde van 5.5 km te rijden. Lisa van der Laan

belandde ze zo op de tweede plek in dit open kampioenschap

uit Wormer (13 jaar) won de thuiswedstrijd, Lianne van

hitteskeeleren.

Assema (10 jaar) werd 2e en Julika Radenovic (11 jaar) 3e. Heel knap in deze hitte!

Constant Radenovic begon vol goede moed en verzaakte geen beurt op kop, maar de warmte werd ook hem teveel.

Met 34 graden en 8 ronden van 5.5 km op de klok begon om

Dapper gestreden, volgend jaar gewoon weer een ronde

17.30 uur de wedstrijd als onderdeel van de Oomscup

verder! Yvonne Kuin reed misschien het verstandigst door

competitie voor senioren heren en dames. De masters

rustig aan te doen (zoals door de organisatie geadviseerd,

volgden en daarna werden ook de toerrijders weggeschoten.

maar ja in het heetst van de strijd vergeten we wel eens wat),

Hoewel de organisatie met man en macht sponzen en flesjes

en kwam daarmee op de 5e plek bij de dames masters. Ook

water uitdeelde, moesten al snel de eerste rijders uitstappen

voor de toerrijders was het natuurijs ver weg, maar er werd

met oververhittingsverschijnselen. Ondertussen raasde Kevin

toch genoten van het unieke parcours (waarvan het asfalt

Floris op de voor hem bekende dijk mee in de kopgroep. Een

hier en daar inmiddels begon te smelten). Weg van het

los wiel noodzaakte hem tot een pitstop waarna hij weer

wedstrijdgeweld zette Nienke van Assema, Kees Waque en

door kon, maar genoegen moest nemen met een vierde plek.

Dick Beets ook mooie prestaties neer!

Als troostprijs pakte hij de KOM van de Engewormer door de snelste ronde te rijden.

Met de nodige blaren en na een waterijsje kon iedereen weer tevreden naar huis. De organisatie kon terugkijken op een

Bij de masters zag het Mark Peters na veel kopwerk, maar ook

geslaagde editie van de Omloop van Engewormer (of de

6 gemiste sponzen en flesjes water, zwart voor de ogen. Eva

Hellewormer,

Peters maakte dankbaar gebruik van het kopwerk van de

vernoemd is)

zoals

deze

editie

inmiddels

onofficieel

Masters op het podium In Kopenhagen heeft Mark Peters zich op skeelers op de marathon aldaar gestort. Een parcours op een start- en landingsbaan van het verlaten vliegveld VÌrløse moest 7 keer rond gereden worden om na 42 km in 1:24:00 zich tussen ruim 200 deelnemers in de uitslag terug te vinden als oudste en snelste 60+er, 9e plaats overall en 3e bij de masters (alles boven 35 jaar). Ook in april bij de gecombineerde openingswedstrijd voor Dave van Dam- en Oomscup op de marathon Gouda was Mark al succesvol met zijn eerste podiumplaats in categorie 60+ bij deze inline-skate wedstrijd

Op 15 juni dit jaar heeft Yvonne Kuin onder drijfnatte omstandigheden op het parcours van Staphorst bij de dames masters de titel Nederlands Kampioen Marathon veroverd. Het was weliswaar een beetje eenzaam op het podium, maar van wie er niet is kan je niet winnen. Gefeliciteerd!

16

|

DE RONDING NAJAAR 2019


Verslag: Marcel Olie, Foto’s: Jery Bruinsma

Geslaagd 1e Zaanse kampioenschap INLINESKATEN Op zondag 1 september 2019 werd het eerste Open Zaanse kampioenschap inlineskaten verreden. Het kampioenschap werd verreden op de prachtige buitenbaan van IJs- en Inlineskateclub Purmerend. Ondanks de wat mindere voorspellingen was het weer STG toch goed gezind en werden de wedstrijden onder prima omstandigheden en een zonnetje verreden. Leden van STG maar ook niet-leden uit de Zaanstreek reden een sprint, een tijdrit en een puntenkoers, waarna het klassement werd opgemaakt. Het werd uiteindelijk een prachtig kampioenschap dat smaakt naar een vervolg. Liefe Smit (pup E) mocht van de 22 deelnemers het spits afbijten en reed tevens haar eerste wedstrijd. Ook voor Sven van Wijk (pup D) was het zijn eerste wedstrijd, eenmaal gestart was hij niet meer te stoppen en reed na de finish dan ook gewoon door. Van pupillen E t/m masters, het ging er allemaal niet minder fanatiek aan toe. Erg spannend was het onder andere bij de strijd tussen de heren pupillen. Daar waren Mees Olie (pup E) en Daniel Klijnsma (pup D) zo aan elkaar gewaagd dat een fotofinish moest uitwijzen wie uiteindelijk als eerste over de streep ging. Bij de puntenkoers was het ook spannend bij alle categorieĂŤn. Bij de categorie senioren/masters leek het er nog even op dat Kees Waque (H55) voor een verassing kon zorgen. In de eerste ronden reed hij gelijk op met Jerrel Ferrel (HSA). Echter had Kees er geen rekening mee gehouden dat Jerrel, het sprintkanon, aardig aan zijn duurvermogen had gewerkt en uiteindelijk toch nog met ruime voorsprong over de finish ging. Helaas viel er bij de puntenkoers van de junioren een

mochten nemen. De winnaars mogen zich dan ook een jaar

valpartij te betreuren waardoor twee deelnemers uiteindelijk

lang Zaans Kampioen Inline Skaten noemen.

niet meer verder konden rijden en de wedstrijd moesten verlaten. Ondanks wat hoofdpijn en schaafplekken viel het

Speciale dank gaat uit naar Thijs van Tol, de skeelertrainer

verder gelukkig mee.

van STGZ, die dit kampioenschap mogelijk heeft gemaakt. Ook alle juryleden, vrijwilligers, supporters, bedankt!

Toen alle kruitdampen uiteindelijk waren opgetrokken was er nog een prijsuitreiking en stond het podium telkens vol

Bekijk ook de uitslagen per rit en het hele klassement op

met nieuwe snelheidsduivels die de medailles in ontvangst

www.stgzaanstreek.nl

NAJAAR 2019 DE RONDING

|

17


S TG Z A A NS T REEK ...

Kom sporten bij STGZ Schaatsen, skeeleren, duintraining en wielrennen. Op elk niveau, voor iedereen... STG Zaanstreek is een zelfstandige, actieve vereniging met deskundige trainers en vele vrijwilligers, en een open bestuur. Een club die kwaliteit en plezier aan haar meer dan 200 actieve leden waarvan zo’n 75 jeugdleden. De focus ligt bij de jeugd en de wedstrijdsport, maar ook oudere recreatieve schaatsers/ skeeleraars zitten bij ons goed om hun techniek en conditie te verbeteren. En áls er natuurijs is... zijn we er klaar voor!

We zijn aangesloten bij District Zaanstreek van de KNSB Jeugd tijdens fietstraining ter voorbereiding op de Ronde van Noord-Holland.

en vertegenwoordigt in de baancommissie van IJsbaan Haarlem onze thuisbaan. Ons trainerscorps bestaat uit gediplomeerde trainers/coaches, en we zijn een officieel erkend leerbedrijf om studenten te begeleiden bij het praktijkgedeelte van hun (sport)opleiding. Tijdens de wedstrijden zie je het resultaat van al je trainingen. We stimuleren het wedstrijdrijden en begeleiden en coachen je daarbij. Onze leden doen mee aan KNSB competities voor de jeugd (zoals IJskonijncup en IJsbeercup) en oudere jeugd /senioren (Kennemercup). Ook in clubverband strijdt STG mee in vele toernooien (Ter Aar Trofee, Kees Jongert Bokaal en Jan van Genniptoernooi). En we hebben onze eigen clubwedstrijden en het recordrijden op Thialf Heerenveen. Sinds 2018 organiseren we het Open Kampioenschap van de Zaanstreek. Ook doen veel leden mee aan de marathoncompetities die op de ijsbanen in Haarlem – onze thuisbaan - en Amsterdam worden

Schaatsen is een technische sport, die kracht, coördinatie,

verreden.

lenigheid, snelheid en conditie vergt. Dáár zijn onze trainingen op gericht, zomer en winter, breed en gevarieerd!

Bij ons kun je met veel plezier werken aan je schaatstechniek

We bieden skeeler-, wieler- en duintrainingen in de zomer.

en snelheid. We hebben het hele jaar door leuke activiteiten

In oktober starten onze schaatstrainingen op wedstrijd- én

en trainingen, gaan in de herfstvakantie met de jeugd op

recreatief niveau. Ook worden in het winterseizoen zaal-

trainingskamp en ’s zomers fietsen in Limburg. Het hele jaar

en duintrainingen gegeven. Als schaatser wil je zo goed

door worden extra activiteiten georganiseerd. Soms zijn die

mogelijk voorbereid zijn voor de langebaanwedstrijden,

speciaal voor de jeugd maar vaak ook voor álle leden en hun

de marathoncompetitie of om lekker op de ijsbaan of op

familie.

natuurijs te schaatsen. Volg je in de zomer een of meer STG-trainingen per week dan ben je conditioneel voldoende voorbereid voor het schaatsseizoen.

18

|

DE RONDING NAJAAR 2019

Ga voor meer informatie naar onze website: www.stg-zaanstreek.nl


...VOOR W IE VA N A C T IE HOUDT!

S e c r e t ar i s Peter Moerland

KOSTEN LIDMAATSCHAP STGZ De contributie voor het lidmaatschap van STG Zaanstreek bedraagt voor seizoen 2019-2020: Categorie

Prijs contributie

Jeugdleden tot 15 jaar (geboren vóór 1-7-2003)

€ 69,00

Leden vanaf 15 jaar (geboren op of na 1-7-2003)

€ 89,00

• Het lidmaatschap van STG Zaanstreek geldt van 1 juli tot en met 30 juni. Word je later in het seizoen lid dan wordt naar rato van het aantal maanden contributie geheven. • Als lid krijg je alle zomer- en wintertrainingen: wielrennen, looptraining, inlineskaten en trainingen op het ijs (voor de ijstrainingen is daarnaast een abonnement van de KNSB

nodig). Ook zijn er veel extra activiteiten waar je als lid gratis of voor een sterk gereduceerd bedrag aan mee kan doen. • De contributie wordt via een automatische incasso geïnd. • Aanmelden gaat via de website: www.stg-zaanstreek.nl of neem contact op met het secretariaat: 06-53172455, Burg. Verstegenstraat 49, 1551 TB Westzaan.

KOSTEN IJSABONNEMENTEN KNSB We trainen in de wintermaanden op de kunstijsbanen in

De kosten hiervan worden jaarlijks in juni bekend gemaakt door

Haarlem (thuisbaan) en Amsterdam. Om daar te trainen neem

de Baanverenigingen. Hieronder staan de prijzen.

je één of meer KNSB-ijsabonnementen af.

2019/2020 TARIEVEN KUNSTIJSBAAN HAARLEM Langebaan

1e Wedstrijdabonnement

Volgend

1e trainingsabonnement

Volgend

Senioren

€ 231,00

€ 105,00

€ 212,00

€ 105,00

Junioren

€ 174,00

€ 75,00

€ 145,00

€ 75,00

Pupillen

€ 140,00

€ 75,00

€ 130,00

€ 75,00

2019/2020 TARIEVEN KUNSTIJSBAAN AMSTERDAM Langebaan

1e Abonnement

Volgend

Senioren

€ 200,00

€ 120,00

Junioren

€ 147,00

€ 95,00

Pupillen

€ 130,00

€ 95,00

• Een wedstrijdabonnement is een abonnement voor rijders die deel willen nemen aan wedstrijden. Naast dit abonnement moet een licentie bij de KNSB worden afgenomen. • Een trainingsabonnement is een abonnement voor rijders die willen trainen op een KNSB-trainingsuur maar geen wedstrijden willen rijden. Zij hebben geen licentie nodig. • Een volgend abonnement is aanmerkelijk goedkoper.

• De abonnementen worden elektronisch op de persoonlijke toegangspas gezet. Eenmalige aanschafskosten van deze pas zijn € 6,00 (Haarlem) of € 5,00 (Amsterdam). • De ijsabonnementen en toegangspas bestel je via STG Zaanstreek. Je krijgt hierover bericht. • De kosten voor de abonnementen worden per incasso geïnd door STG Zaanstreek en doorbetaald aan de Baanverenigingen.

KOSTEN WEDSTRIJDLICENTIES KNSB Om deel te nemen aan wedstrijden heb je een KNSB wedstrijdlicentie nodig. Na inschrijving bij STG Zaanstreek melden wij je aan bij de KNSB. Daarna kun je je licentie zelf via de KNSB-site regelen. Categorie Pupillen, 12 jaar en jonger Junioren, 13 t/m 18 jaar Vanaf 19 jaar

Prijs licentie € 10,80 € 24,30 € 40,50

Een wedstrijdlicentie biedt je: • het recht om deel te nemen aan KNSB-wedstrijden • opname in de inschrijf- en wedstrijdsystemen (startlijsten, uitslaglijsten, SARA) • aanvullende ongevallenverzekering tijdens de wedstrijden Eenmalig (gratis) deelnemen aan een wedstrijd kan ook. Je kunt dan een daglicentie aanvragen.

NAJAAR 2019 DE RONDING

|

19


Slagerij Schoen Uw ambachtelijke Slagerij Schoen al meer dan 100 jaar aan de Zuidddijk en is dan ook een begrip in de Zaanstreek

Vleeswaren en schepsalades Delicatessen / Gourmet / Fondue Steengrill / Wijn Assortiment Worstmakerij / Barbecue Zuiddijk 63 | Zaandam | 075-6163394 info@slagerijschoen.nl | slagerijschoen.nl

WILT U OOK ADVERTEREN IN DE RONDING EN DAARMEE OOK DE STG ZAANSTREEK SPONSOREN? NEEM DAN CONTACT OP MET MARCEL OLIE: T 06 53731431


DE E E RS T E RO N DE

Chris Schuurman

Van de JeugdcoÜrdinator Nadat de deuren van de ijsbaan in maart dicht gingen ging de jeugd zich richten op het voorjaar en de zomer om deze winter goed getraind op het ijs te komen. Allereerst organiseerde de activiteitencommissie het trampolinespringen in Wormerveer. Opkomst was zeer goed en het was een geslaagde dag. Nu zullen jullie je afvragen wat dat met schaatsen te maken heeft. Op de trampoline komt het op evenwicht en lichaamsbeheersing aan. En ook op conditie en natuurlijk op plezier. Niet alleen maar met de gehele groep, inclusief de begeleiders Fleur, Sven, Luuk, en Wessel. Dus ongemerkt toch trainen en lekker bezig zijn. Daarna volgende al gauw de fietstrainingen op zondag onder leiding van Leo van Klink. Hier werd de basis gelegd voor het rijden van de Ronde van Noord Holland. De voorbereiding was goed, echter hadden zich voor de tocht over 60 km maar 2 kinderen opgegeven waardoor deze tocht helaas niet in verenigingsverband werd verreden. Echter waren er wel een paar die hards die de 60 km met papa of mama hebben gereden. De start van de duintraining onder leiding van Thijs van Tol, was goed te noemen. Goede opkomst. Echter naarmate het zomerseizoen vorderde werd de opkomst minder, daarentegen werd de woensdagtraining steeds goed bezocht. Ook de fietstraining op de maandag werd goed bezocht en daar hebben ook een paar nieuwe leden lekker aan meegedaan op een leenfiets van DTS. Dit jaar deed Sven Yvo samen met Leo deze training om zo langzaam het trainerscorps te verjongen. Wat uitblinkt als het om opkomst gaat en ook veel nieuwe leden trekt, is de skeelertraining: elke week 17 kinderen in de zaal en soms iets meer zelfs. Daarom had Thijs het idee geopperd om en kampioenschap te organiseren. Dit is uiteindelijk het Open Zaans kampioenschap geworden. Met prachtig weer is dit verreden op de baan in Purmerend. Een goed geslaagd kampioenschap met helaas een valpartij van Milou en Nienke. Gelukkig gaat het weer goed en zijn ze weer volop in training. Daarnaast is dit jaar ook weer de Mergellandroute gereden: 70 km voor de jeugd. Weer een groot succes: goed weer en een goede opkomst. En met natuurlijk onderweg wat lekkers en een lekker ijsje bij aankomst toe. Hierbij gaat mijn dank uit aan de ouders en Leo die voor de begeleiding zorgde tijdens de tocht. En ook de begeleiders in de volgauto’s bij de grotere afstanden. Dit waren onder

NAJAAR 2019 DE RONDING

|

21


DE E E RS T E RO NDE

vervolg

leiding van Coby: Jannick, Willemijn en Sven, die zelf fietste

den. Dus dat beloofd nog wat. Daarnaast zijn er een aantal

maar ook in de organisatie zat.

jeugdleden weer doorgeschoven naar de groep van onze hoofdtrainer Gerrit Passenier, wat een goede ontwikkeling

Dit alles heeft afgelopen seizoen geresulteerd in dat er 15

voor de vereniging is, maar ook voor de rijders zelf.

nieuwe kinderen lid zijn geworden van STG!!! Helaas moet ik daarbij ook vertellen dat er een aantal jeugdleden zijn

Ik hoop dat jullie veel wedstrijden zullen rijden.

gestopt. Bij navraag naar de reden van stoppen is het vaak

Dat maakt het voor de groep nog leuker op het ijs.

een andere sport, of examenjaar enz. Vaak wordt daarbij ook gezegd dat het zeker niet aan de verenging ligt. Goede

Ik reken op jullie!

begeleiding. leuke groepen, leuke activiteiten, dus dat is goed om te horen.

Jeugdtrainer en Commissaris Jeugdzaken Chris Schuurman

Bij de eerste wedstrijd van het seizoen blijkt alweer dat er

075 617 97 25 / 06 52 64 70 06

goed getraind is want er werden alleen maar PR’s verre-

jeugdcommissie@stg-zaanstreek.nl

IN GE SP R E K ME T...

Roza Blokker Zondagmiddag 16.30 uur, net terug van een rugbywedstrijd ontmoet ik Roza Blokker, onze Roza, bij mij thuis. Na een mooi seizoen is dit een mooie gelegenheid om de schaatsreis van Roza even door te nemen.

Co Friemann

Na het Jeugdschaatsen werd ze lid van STG Zaanstreek. Daar kwam ze bij Gerrit in het groepje, en ze begon als Junior C aan wedstrijden mee te doen. Ze was behoorlijk fanatiek en besloot door te gaan in het schaatsen. Stijn ging in die tijd de muziek in, maar we hebben hem toen een proeflesje aangeboden zodat ie zich nog een keer op het ijs kan wagen. Roza zat in haar jonge jeugd op de Zoeker school, en toen ze fanatieker begon te trainen ging ze tussendoor ook nog naar het Michael College. Dat vond ze maar een makkie (haar

Roza begon met schaatsen toen ze 7 jaar oud was. Ging in de winter 10 weken met

eigen woorden hoor). Na het Michael college ging ze eerste een jaar wiskunde studeren waarna ze besloot tot een car-

de bus van het KNSB Jeugdschaatsen

rière switch, en ging filosofie studeren. Het combineren van

district Zaanstreek naar de ijsbaan in

studeren en schaatsen ging gelukkig erg goed.

Haarlem. Haar broer, Stijn, zat ook al op jeugdschaatsen en Roza wilde dat dus ook. Stijn kon best

Inmiddels was ze gaan trainen in de groep van Kees Boekel en Ed Steffens, waarna ze toen ze 22 jaar was bij Peter van

goed schaatsen, en dat was

de Rol Brouwer terecht kwam. En bij Peter ging ze echt grote

een goede stimulans voor Roza

stappen maken. Er werd vaker getraind, op haar afgestemde

om extra haar best te doen en

goede trainingsschema’s werden gevolgd en er zat bij Roza

dezelfde diploma’s te halen.

een goede kop op.

De trainers die ze had bij het

22

|

jeugdschaatsen was onder

De eerste echt grote wedstrijd volgde, het NK Allround,

andere Thor Alphenaar. Ze

ongeveer 4 jaar geleden. Ze eindigde op de 16e plaats.

zat niet direct in het snelle

Hierna deed ze ieder jaar mee met als hoogtepunt het

groepje. Daar zaten Kevin en

afgelopen NK Allround waar ze 6e werd. En dit smaakte naar

Patrick. Maar ja die hadden dan

meer. De vele reacties vanuit de club, de bekenden die erbij

ook snellere pakken en echte no-

waren en de leuke berichtjes van ook jeugdige leden vond

ren – dat was hun mazzel toen.

ze echt superleuk.

DE RONDING NAJAAR 2019


na een Roza voor en Thialf wedstrijd in . Heerenveen

'Zorg vooral dat je heel veel plezier hebt en probeer met elkaar gewoon een leuke gezellig groep te zijn' Roza is dus echt op iets latere leeftijd doorgebroken. Dit

anderen schaatsers die goed presteren niet hebben, voelt

heeft haar ouders wel een heleboel gereis en geregel

erg fijn. Komende winter zal Roza als het uitkomt op het

gescheeld wat bij een tiener die het wil gaan maken wel het

eerste trainingsuur op de maandagmiddag/avond een

geval zou zijn geweest. Gelukkig zijn haar ouders tijdens die

uurtje de training verzorgen voor de jeugd. Wij zullen dan

lange reis naar waar ze nu is altijd heel relaxed geweest,

proberen ervoor te zorgen dat er dan ook wat kinderen die

geen druk op haar gelegd, maar gewoon blij voor haar als ze

geen abonnement hebben op dat uur mee kunnen doen.

goed had gereden. Dat was wel heel prettig! Inmiddels

Naar de jeugd toe zegt ze: zorg vooral dat je heel veel plezier

woont Roza met haar vriend Menno Kramer, een sprinter, in

hebt en probeer met elkaar gewoon een leuke gezellig

Aalsmeer op een prachtige locatie direct aan het water.

groep te zijn.

Roza haar doel in het schaatsen: ze wil graag deelname aan

Roza, heel erg bedankt dat je even wat tijd hebt vrijgemaakt

World Cup wedstrijden. Ze wordt hierbij voor een deel

hiervoor en heel veel succes dit en volgende seizoenen.

gesteund door een sponsor. Ze heeft een trainer die haar trainingsschema’s maakt en daarbij is als daar gelegenheid

De hele club staat achter je

voor is. Gelukkig is ze erg gedisciplineerd dus alleen trainen is geen probleem. Op de schaats is het echter wel eens prettig om achter de jongens van de groep van Gerrit aan te schaatsen. Ze schaatst in het seizoen zoveel als ze zich kan veroorloven want abonnementen zijn duur. Ze probeert alle kosten een beetje te dekken via sponsoring maar dat valt niet altijd mee. Trainer doen ze op de schaats, skeelers, racefiets en doet droogtraining en krachttraining. En waarom weten we nu dus: in seizoen 2019/2010 deelname aan de World Cup.

Nog even voor de agenda: • 1e week november: World Cup kwalificatie • Tussen kerst en nieuwjaar: NK Afstanden • Laatste week januari: NK Allround Met STG Zaanstreek is Roza erg blij. Ze voelt zich echt onderdeel van de club. Deze prettige binding, wat veel

Roza als middelpunt van de jeugdtraining bij STG.

NAJAAR 2019 DE RONDING

|

23


DO N AT EURS E N SP O N S O R S, W IE ZI JN Z E ? Een vereniging heeft inkomsten nodig om alle activiteiten te bekostigen. Naast vooral contributie komen deze inkomsten van sponsoren en (zakelijke) donateurs. Zij doen dit veelal vooral uit passie en liefde voor de sport en/of de vereniging. Het gaat ze niet zo zeer om naamsbekendheid of om de publiciteit, en blijven soms (liever) anoniem. Maar wie zijn deze sponsoren en zakelijke donateurs eigenlijk? En wat is hun connectie met STG Zaanstreek?

SCHOENMAKERIJ & SCHOENMODE

GRAAS

Paul Graas schaatst zo’n tien jaar bij STGZ en is sindsdien sponsor en adverteerder in de Ronding. Dit voorjaar was het dertig jaar geleden dat hij de schoenmakerij in Wormerveer over nam van zijn vader. Inmiddels is Schoenmakerij/schoenmode Graas uitgegroeid tot een begrip in de Zaanstreek als het gaat om schoenen en lederwaren. Puur vakmanschap waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat. De naam Graas is in de Zaanstreek onlosmakelijk verbonden

op de racefiets door de polder of op zondagochtend op de

met schoenen. Ik denk niet dat er ooit een schoenmaker met

mountainbike door bos en duin. Maar meer bekendheid ge-

een andere achternaam mijn schoeisel heeft opgelapt. Vroe-

niet hij door zijn vakmanschap als schoenmaker waarbij kwa-

ger als kind al moest ik voor een stel nieuwe, of ophalen van

liteit hoog in het vaandel staat. Schoenen van gerenommeer-

een gerepareerd paar, naar een van de ooms van Paul aan de

de merken worden in zijn werkplaats met originele materialen

Dorpsstraat in Wormer. Later bracht ik ze over de brug in Wor-

hersteld. Niet alleen “gewone” dames- en herenschoenen

merveer naar een Graas uit de volgende generatie: bij Paul

maar ook voor specialistische reparaties aan bijvoorbeeld

dus, wiens broer verderop in het land als orthopedisch

bergschoenen heeft Paul alle kennis en benodigdheden in

schoenmaker actief is. Paul: “Hij heeft mijn schaatsschoenen

huis. Daarmee repareert hij naast schoeisel bijna alles wat met

gemaakt”.

leer te maken heeft. En zelfs meer dan dat: in geval van een pijnlijke "knokkel" bewerkt hij ook het carbon van een schaats-

Ik ben bij Paul in de winkel op mijn schoenen op te halen. Zo’n

schoen weet ik uit eigen ervaring.

beetje tegelijkertijd zijn we lid van STGZ geworden en we reden afgelopen jaren (achter)in hetzelfde peloton onze mara-

Paul is ooit begonnen in de zaak van zijn vader. Daarvoor

thonrondjes op maandagavond. “Oh, zijn die van jou. Te lang

werkte hij als lokettist bij de toenmalige PTT op het postkan-

op door gelopen he.”, spreekt de meester schoenhersteller

toor van Wormerveer. Door de wisseldiensten bleef er ge-

zelf me vriendelijk vermanend toe wanneer ik mijn paar aan-

noeg vrije tijd over om zijn pa te helpen in de schoenmakerij.

wijs uit een lange rij gereed staand schoeisel. Mijn door O-

Toen zijn vader tegen de 65 liep besloot Paul het ambacht

benen schuin afgesleten hakken zijn vernieuwd en opge-

van het pure handwerk voort te zetten. Maar het vak van

poetst zien m’n schoenen er weer uit als nieuw.

schoenhersteller leer je niet zomaar. Paul volgde de opleiding tot erkend schoenmaker en rondde deze normaal twee jaar

24

Schoenmaker met een eigen bedrijf is hard werken en veelal

durende vakopleiding, al in een jaar af. Daarnaast behaalde hij

geen baan van 9 tot 5. Ondanks dat heeft Paul toch ook nog

zijn middenstandsdiploma. Op 1 april 1989 nam hij het bedrijf

tijd en fut om (erg) hard te fietsen (voor zijn leeftijd) en te

over van zijn vader. De zaak was toen nog een stukje verderop

schaatsen in de wintermaanden. Strava verraadt vele tochten

gevestigd dan tegenwoordig, op Zaanweg 64 in Wormerveer.

|

DE RONDING NAJAAR 2019


Rick van Geest

In 1993 namen Paul en zijn vrouw Marjon een grote stap door

mail aan info@marjongraas.nl. Wanneer je iets leuks ziet op

het pand Zaanweg 73 aan te kopen. In dit monumentale

de website en niet in de gelegenheid bent om naar de winkel

pand uit 1833 was tot dan toe een stoffenwinkel gevestigd.

te komen, kan het worden opgestuurd. Een webshop met

Hier zou het gezin boven de winkel kunnen gaan wonen

persoonlijke aandacht dus. Maar zelf naar “de Zaanbocht” ko-

maar dan moest er wel eerst heel wat gebeuren. De boven-

men om te passen heeft natuurlijk zo zijn voordelen. In dit

verdieping was jaren lang onbewoond geweest en had als

winkelgebied wordt deze speciaalzaak inmiddels ook om-

opslag gediend. Een grootschalige verbouwing volgden

ringd door tal van andere onderscheidende winkels.

waarna ze voortaan de werkplaats en winkel aan huis hadden, veel praktischer voor het gezien met inmiddels drie opgroei-

Het blijft voor Paul vaak behoorlijk aanpoten om tijdens deze

ende dochters.

openingstijden de klanten te bedienen en ondertussen alle reparaties tijdig uit te voeren. Dit lukt niet altijd binnen een

Eerst deed Paul reparaties en verkochten ze verder alleen een

40-urige werkweek. Een paar jaar geleden fietste ik met Paul

klein assortiment accessoires zoals veters en schoensmeer.

terug na de STG ledenvergadering in Assendelft. Het was

Maar Marjon wilde meer en begon eerst met tassen en porte-

rond 23.00 uur maar Paul “ging nog even een uurtje aan het

monnees het assortiment uit te breiden. Dit groeide uit tot

werk, dat doe ik wel vaker zo”. Er moest nog wat af. Ik dacht

een winkel met exclusieve damesschoenen van casual tot

aan een grap (maar dat was het toch niet Paul?!). Zo stond ook

chique. Inmiddels verkoopt ze een trendy collectie van bij-

deze dag weer in het teken van schoenen en schaatsen.

zondere merken zoals Floris van Bommel, Karl Lagerfeld, GStar, Catwalk, Marc Fisher, Solsana, Kendall+Kylie, Fiamme en Hip. Naast dit assortiment schoenen en laarzen is er dus ook een ruime collectie tassen en andere lederwaren verkrijgbaar van merken als Shabbies, Anokhi en Depeche. Dit alles wordt regelmatig aangevuld met de nieuwste modellen volgens de laatste trends. Marjon koopt in op vakbeurzen in binnen- en buitenland, van alles een beperkt aantal om het exclusief te houden. Om bijvoorbeeld de beurs van Antwerpen te bezoeken moet Paul daarom wel eens op een maandagavondtraining verstek laten gaan. Goed contact klantencontact is volgens het echtpaar Graas

Schoenmakerij Paul Graas/schoenmode Marjon Graas

het belangrijkste. Contact in de winkel uiteraard maar ook di-

(zie advertentie op pagina 13) is op dinsdag t/m vrijdag

gitaal. De winkel is op het web te vinden onder www.marjon-

geopend van 09.30 uur tot 18.00 uur, op zaterdag van 09.30

graas.nl. En je kunt je ook via email door Marjon laten infor-

uur tot 17.00 uur, en zondag en maandag gesloten

meren over nieuwe collecties en de uitverkoop, stuur een

NAJAAR 2019 DE RONDING

|

25


M A R AT HON

Marathonseizoen 2018-2019 Naast allerlei landelijke marathons met dames en heren van nationaal en internationaal topniveau, zoals Roza Blokker, Kim Muusse en Kevin Floris, waren er ook marathons voor Masters (ONK) op Biddinghuizen. Een terugblik op vorig seizoen en een blik vooruit naar het nieuwe met een nieuwe opzet van de “marathon maandag” op IJsbaan Haarlem. Floris van Woesik en Fokko Goosen in de prijzen.

De baancommissies Amsterdam en Haarlem organiseren marathons voor de rijders die daar hun trainingsabonnement afnemen, verdeeld over verschillende categorieën als masters 1 t/m 4, senioren 1 en 2 en dames. Beide banen sluiten het seizoen af met het kampioenschap van Amsterdam en Haarlem. Bij dit kampioenschap worden alle rijders van de competities in één en dezelfde wedstrijd weggeschoten voor 50 ronden. Voor de meeste rijders is het aantal ronden geen probleem, tot je merkt met welke snelheden de snelste senioren (sommigen nog junior) en snelle masters 1 na de ‘loze’ ronde van start gaan. In de wedstrijd in Haarlem trekt een groep van ongeveer 20

eer van STG hoog te houden. Het is Bert Bommerson gelukt

rijders met rondetijden van 33 of sneller er vandoor uit de

om in de bovenste helft terecht te komen met een 11de

grote groep van bijna 80 rijders. Uiteindelijk rijden 12 rijders

plaats. Thor Alphenaar is de competitie bij de M2 begonnen,

de volle 50 ronden in een tijd van 29 minuten met een

maar moest door de hoge snelheden in die klasse de pijp

gemiddelde snelheid van meer dan 41 km/u. Jesse Vollaard,

aan Maarten geven en mocht het eind van het seizoen bij

16 jaar pas, maar een steengoede schaatser, kwam met een

M3 uitrijden.

slotronde van 28,4 sec, als eerste over de streep en was daar terecht dolblij mee.

Bij de Masters M4 werden er door de verschillende STG-ers wel de nodige punten verzameld, maar geen podium in de

De gemiddelde STG-er moest voortijdig het veld ruimen en

eindrangschikking. Eénmaal was Fokko Goosen dit seizoen

accepteerde dat gelaten en met opluchting na de zoveelste

de snelste en werd 7de in de competitie. Jan Dekker wist

lap door de koplopers, maar al te graag. Thor Alphenaar en

nog net in de top tien te eindigen, terwijl Albert Wilmsen,

Paul Graas kwamen met 37 ronden nog het verst, gevolgd

Rob Schaap, Hans Siekerman, Jery Bruinsma en Mark Peters

door Mark Peters met 35, Floris van Woesik 34 en Fokko

een plaats in de tweede helft veroverde.

Goosen die het na 24 ronden wel gezien had. In Amsterdam werd op de Jaap Edenbaan ook een hele In de nazit bij Maartens Café werden de prijzen van deze

baancompetitie afgewerkt. Er zijn

wedstrijd uit gereikt en die van de seizoencompetities. Na 10

enkele STG-ers die daar op

wedstrijden waren ook hier de standen van opgemaakt, met

woensdagavond trainen en de

voor STG een winnaar bij de senioren C2, Floris van Woesik.

marathons rijden. Yvonne Kuin

Een constant seizoen, bijna elke wedstrijd op het podium, en

rijdt daar trouw haar rondjes in

één gewonnen wedstrijd leverde hem de eerste plaats in dit

de tweede helft. Fokko Goosen

seizoen op. Kars Oomen heeft in deze klasse geen potten

reed bij M3 in Amsterdam ook de

kunnen breken, maar aan het eind van het seizoen wel een sleutelbeen door een val met de MTB. Bij de M3 hebben Paul Graas, Marco ten Have, Rick van Geest en Jaap de Louw getracht de

26

|

DE RONDING NAJAAR 2019

Foris van Woesik, winnaar van klassement bij de C2.


Mark Peters

nodige punten bijeen. Erwin Dekker mengt zich bij Masters 2 regelmatig vooraan in het peloton en bij de eindsprints. Na

Yvonne Kuin

ONK-marathon voor masters

tien wedstrijden heeft hij de tweede plaats net uit handen moeten geven, maar mocht zich nog wel op het podium melden voor de derde plaats. Helaas ook twee trieste berichten voor alle marathonschaatsers en de marathoncommissie Haarlem: Jan de Ridder (ook van Oranje Nassau) de grote kleine man bij

Order een stralend blauwe hemel en lenteachtige temperaturen werd het Open Nederland Kampioenschap Marathon voor de heren en dames Masters verreden op Flevonice te Biddinghuizen.

de bel en het rondenbord, de man die bij het startbankje tijdens lange-

Als eersten mochten om de masters 60+ en de dames

baanwedstrijden zeer behulpzaam

van start. Het ijs is erg hobbelig en wit uitgeslagen,

was, een trouw NIJC lid uit

kortom zwaar ijs. De marathon bestaat uit 17 ronden,

Noordwijk en medewerker van

ruim 42 kilometer. Al in de eerste ronden zijn er de

deze club, is op 85 jarige leeftijd

nodige valpartijen, waaronder Mark Peters die in

overleden.

ronde 3 ging zwemmen.

In juni hebben we ook afscheid van Ben Verduin van IJsclub

Ik ben van het begin af aan mijn eigen race gaan

Kees Jongert moeten nemen. Ben was jarenlang onmisken-

rijden, anders rijd ik mijzelf meteen over de kop en ik

baar aanwezig als speaker bij de maandag marathons en vele

wil toch meer ronden rijden dan vorig jaar. Tweede doel is een aantal heren achter mij te laten. Al snel

andere wedstrijden. “Jouw stem

vallen er meerdere rijders uit het peloton en komen er

klonk in de tuin en langs de baan.

kleine groepjes. Na een aantal ronden voel ik op zacht

Nu is het stil en moeten wij

ijs mijn schaats in het ijs wegzakken en kom ten val.

zonder jou verder gaan.” Ben is 82

Nat geworden en met een pijnlijke knie verder.

jaar geworden.

Gelukkig droogt de kleding snel in de zon.

Jan en Ben bedankt voor de vele uren trouwe dienst als

Nog een paar ronden en dan is het klaar. De benen

super vrijwilliger bij de marathons nu de laatste bel geklon-

zijn flink volgelopen en doen meer zeer dan de knie;

ken heeft. Alle lof voor de mannen die niemand wil missen,

doorzetten maar. Hele marathons doe ik in de zomer

vaarwel.

af en toe wel op skeelers, maar in de winter is dit voor mij de enige. In Amsterdam is de ‘marathon’ immers

De competitie voor het seizoen 2019-2020 in Haarlem is

maar 30 rondjes. Eindelijk wordt er omgeroepen dat

inmiddels van start volgens een nieuwe groepsindeling met

de laatste ronde voor mij ingaat. De eerste rijder moet

5 categorieën; iets minder op leeftijd en iets meer op

nog komen, dus geen bel. Dat geeft een kick. Dus met

snelheid ingedeeld. In categorie 4 is het aantal STG-ers het

goede moed de laatste ronde ingegaan en vlak voor

grootst en daar zijn. Fokko Goosen en Mark Peters hebben

het eind word ik ingehaald door het peloton.

hier de eerste punten al binnen gehaald door resp. als 3e en 12e over de streep te komen. De snellere categorieën met

Uiteindelijk ben ik als vierde rijdster geëindigd net

o.a. Marcel Huismans en Floris van Woesik, en de Amster-

naast het podium. Heb een ronde meer gereden dan

damse rijders, Erwin Dekker en Jan van der Veer beginnen

vorig jaar en heb diverse heren achter mij gelaten. De

later aan het nieuwe marathonseizoen met zo’n 10 wedstrij-

pijnlijke knie had een kleine schaafwond en is flink

den om punten te verzamelen.

blauw geworden. Helaas is het met Mark wat minder goed afgelopen. In de eindsprint om plaats 42! kwam

Lees hoe hoe het de STG-ers op de marathon verder vergaat

hij hard ten val en heeft een flink aantal ribben

dit seizoen op de website

gekneusd/gebroken en is als 45e geëindigd

NAJAAR 2019 DE RONDING

|

27


DE TOCH T

MEMORABELE SCHAATSTOCHT met een onverzettelijke Fries

Het moet één van de drie winters 1995, 1996 of 1997 zijn geweest dacht ik bij mezelf terwijl ik naar een paar oude foto’s van een legendarische schaatstocht keek. We hadden toen wel echte winters en ik weet nog dat ik de foto’s gemaakt heb met een Rollei 35S, een fotocameraatje net even groter dan een filmrolletje met een fantastische 40 mm lens. Ik had die camera bijna altijd bij me als we gingen fietsen of schaatsen op natuurijs, en ondanks de vrieskou werkte hij altijd. Ik had de foto’s trouwens al jaren niet meer gezien en was op zolder op zoek naar wat anders soms vind je jezelf dan terug op Memory Lane. De legendarische winter van 1997, het was het laatste jaar

eens te gaan doen. Er woei een straffe noordooster en dan is

dat de Elfstedentocht werd gereden en wel op 4 januari

het op zo’n ijsvlakte best wel koud. Veel tijd om over de ijzige

1997. Wie won die laatste? Dat is denk ik wel bekend. Minder

kou na te denken was er niet en kop-over-kop tegen wind

bekend was dat één winter eerder in 1996, niet alleen de

zorgde er wel voor dat je warm bleef. Het is hemelsbreed

Gouwzee, maar ook het Markermeer (voorheen IJsselmeer,

circa 25 tot 30 km en ik weet nog dat we op een gegeven

voorheen Zuiderzee) dicht lag met het mooiste ijs van de

moment geen landzicht meer hadden. Zes nietige STG-

wereld. Het was geloof ik broer René die belde of ik zin had

figuurtjes op een enorme blauwzwarte ijsvlakte, heel

om op de Gouwzee te schaatsen. Aaffiena Moerland, Coen

bijzonder en er waren momenten dat we dachten, die

Vlietstra, Hans Siekerman en René Lute gingen ook mee. Ik

mannen in Monnickendam, ze zouden toch niet gebluft

hoefde geen fractie van een seconde na te denken en niet

hebben?

veel later reden we naar Monnickendam. Daar aangekomen

28

hoorden we van een paar gasten dat het IJsselmeer tussen

Op een gegeven moment werden de contouren van de

Volendam en Hoorn dicht lag en het ijs super was, ze

haventoren van Hoorn vaag zichtbaar in de koude nevel. Dit

hadden dit traject net gereden. Dat was een lange tijd niet

gaf de geruststellende wetenschap dat de heenreis in ieder

gebeurd en na ampel overleg besloten we dat ook maar

geval gelukt was. In Hoorn werd de inwendige mens

|

DE RONDING NAJAAR 2019


Peter Moerland

'Zes nietige STG-figuurtjes op een enorme blauwzwarte ijsvlakte, heel bijzonder en er waren momenten dat we dachten, die mannen in Monnickendam, ze zouden toch niet gebluft hebben?'

verzorgd en konden we ons opmaken voor de weg terug.

tocht. Aldus kwamen we met een opgeknapte Coen in West-

Man, met de volle noordoostenwind in de rug op een

zaan na één van de meest memorabele schaatstochten. Die

sneeuwvrije, blauwzwarte knetterharde ijsvloer, volle bak

onverzettelijk Coen Vlietstra, een markante eigenzinnige

richting Volendam en Monnickendam. Het is met stip een

sportieve Fries met zijn hart op de juiste plaats, jammer dat

top-drie notering van mooiste schaatstochten die we

hij op zo’n jonge leeftijd in 2008 overleden is.

gedaan hebben. Zoals het gaat komen ook perfecte omstandigheden soms met een paar nijdige rafelrandjes.

Oh ja, voor de jonge lezers, de laatste Elfstedentocht winnaar

Die waren er dit keer enthousiast in de vorm van hele lange

is Henk Angenent uit Alphen a/d Rijn in een tijd van 6 uur en

stuwrillen dwars op het ijs. De kunst was dan om daar op

49 minuten. Volgens Henk krijgt hij ooit een opvolger...

volle snelheid overheen te stappen en dat lukte bijna iedereen. Coen Vlietstra was qua kracht en conditie een van de sterkste van ons zessen, alleen zijn souplesse was iets minder. Coen ging plat gezegd een paar keer flink op zijn gezicht en we stelden voor om wat rustiger aan te doen om de valkansen te verminderen. Rustiger aan schaatsen, dat is een soort opgeven en dat stond niet in het woordenboek. “We gaan gewoon door” was het nuchtere antwoord. Terug in Monnickendam zag het gezicht van Coen er door de valpartijen en straffe kou uit als een rauwe hamburger. Hij gaf geen krimp, maar zo gehavend konden we hem thuis niet afleveren. Tegensputterend brachten we hem naar de eerste hulppost in de Heel (nu het Zaans Medisch Centrum), waar Coen weer enigszins toonbaar gemaakt werd. De dienstdoende ziekenbroeder was ook een schaatsliefhebber en had begrip voor de situatie en waardering voor onze

NAJAAR 2019 DE RONDING

|

29


K RONIE K

Ere-lid Jan Post is vanaf het ontstaan van STGZ binnen de club

E D O B POST

DE

Afsluiting seizoen in Dorpshuis De Horn te Krommeniedijk

actief en betrokken bij alles wat met het (Zaanse) schaatsen te maken heeft.

Waar vind je nog een mooier trainingsgebied dan in Heemskerk en Castricum? Lopen en oefeningen doen is gezond. Je

Geweldig wat onze jongeren die avond hebben georgani-

gebruikt het hele lichaam. Frisse lucht en zachte ondergrond,

seerd. Ze zorgden voor een goede band, waarbij duidelijk

beter voor de gewrichten. Naast deze training is er veel

rekening was gehouden met de komst van senioren en

gefietst of gemountainbiked, en geskeelerd in de zomer-

masters. Persoonlijk vond ik de accommodatie voor onze

maanden, en veel aan lenigheid- en coördinatie oefeningen

vereniging in Krommeniedijk meer geschikt dan in West-

gedaan. Dit is nodig om beter te gaan schaatsen. Waar we in

zaan. Teleurstellend vond ik de opkomst bij de senioren en

het verleden met grote aantallen trainden, doen we dat nu in

masters. Het is toch altijd weer leuk om met elkaar even bij

de wintermaanden veelal met een groep van ongeveer 15

te praten over alles en speciaal over het afgelopen seizoen.

personen. Het zou mooi zijn als er meer leden aansluiten! We

Positief was de opkomst van de leden bij de prijsuitreiking,

begonnen in mei 1964 o.l.v. trainer Bauk de Groot in Heems-

waar bijna alle prijswinnaars aanwezig waren. Dat is in het

kerk, na eerst een maand daarvoor in Wijk aan Zee gestart te

verleden wel eens minder geweest. Laten we voor volgend

zijn. Vanaf het begin ben ik daarbij geweest, eerst als lid en

jaar op een betere opkomst van alle leden rekenen

later als trainer. Duizenden kilometers hebben een aantal leden daar inmiddels afgelegd

Bos en duintraining gaat het 55e seizoen in!

Tijdritten op de wielerbaan

Nu het nieuwe seizoen alweer vanaf mei bezig is in Heems-

Er zijn dit jaar twee tijdritten gereden op de wielerbaan van

kerk (woensdagavond) en Castricum (zaterdagmorgen tot

het sportpark Kalverhoek zoals op de website is te lezen. Er

de kunstijsbanen weer open gingen), en op het sportpark

zijn door enkele leden goede en snelle tijden gereden.

Kalverhoek te Zaandam (woensdagavonden voor de jeugd,

Alhoewel de wielerbaan na de renovatie van het sportpark

tot dat het te donker werd) en bij de wielerbaan waar we

iets korter is geworden en de straatstenen er uit zijn, kunnen

weer gebruik konden maken van clubgebouw “De TrotS van

enkele leden zich meten met de snelste rijders die we tot op

de Zaanse Wielerclub D.T.S.

heden gehad hebben. Het is uitzonderlijk goed als je onder de magische grens van de 7 minuten rijdt. Luuk Kleijne heeft dat nu gepresteerd in 6.40.07 min en Niels van Assema in 6.43.90 min. Zonder meer “petje af”, en het geeft aan dat ze met deze discipline van voorbereiding op een goede wijze aan het nieuwe schaatsseizoen zijn begonnen. Op de oude baan zijn dit de snelste clubleden geweest die onder de 7 minuten reden: Bert Bakker 6.35.20 min., Wouter Hol 6.43.09 min., Tjeerd van der Veer 6.43.46 min., William Floris 6.46.20 min., Sander Aardenburg 6.48.21 min., Cees de Boer 6.48.73 min., Niek Bodifee 6.50.31 min., Erik Hans Paauwe 6.53.49 min., Erik Doevendans 6.55.71 min., en Hans Jelles 6.58,54 min.

30

|

DE RONDING NAJAAR 2019


E r e - li d Jan Post

Boek “60 jaar schaatstraining in de Zaanstreek 1954-2014” Bovengenoemde tijden en nog meer uitslagen staan op bladzijde 96. Van het boek “60 jaar

Bedrijven wil in samenwerking met Wheelerplanet de baan realiseren in het Westhofbos om dat gebied aantrekkelijker te maken. Hoe serieus dit nu nog is en hoe het dan allemaal gaat verlopen moeten we afwachten. De laatste tijd hebben we hier niets meer over gelezen

schaatstraining in de Zaanstreek 1954-2014”. Lees en schaf

Jaap Edenbaan blijft in Oost

dit boek aan als je het nog niet hebt. Het boek met DVD is

In 2023 moet er een nieuw ijscomplex zijn op de plek van de

nog steeds bij mij te koop (352 blz.) voor € 32,50: Jan Post,

huidige Jaap Edenbaan in Amsterdam Oost. De twee andere

Louisestraat 11, 1541 GD Koog aan de Zaan. Tel. 075-6159160.

onderzochte locaties in stadsdeel Noord en Zuidoost zijn

De gehele geschiedenis van de vereniging is hierin

definitief afgevallen. Dit heeft het stadsbestuur dit jaar

beschreven en daarnaast nog veel meer zaken. Eigenlijk

besloten en bekend gemaakt. De bouw van het complex

moet ieder lid dit boek hebben zodat je weet wat er allemaal

moet in 2022 van start gaan, waarna er in 2023 een ’modern

gepasseerd is en hoe de vereniging qua organisatie in elkaar

en duurzaam ijscomplex’ ligt met een groter ijsoppervlak. De

zit

gemeente gaat de komende tijd met de stichting van de Jaap Edenbaan in overleg, en verwacht in 2020 een besluit te

De Ronding

kunnen nemen over de benodigde investeringen

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering kwam de vraag nog weer eens naar voren: vanaf welk jaar we een clubblad kregen. Ons eerste clubblad kwam uit in 1969 en kreeg later de naam De Ronding. Harry Steur is hier de bedenker van. Een verhaal hierover staat ook in het boek

Nieuwe kunstijsbaan in Spaarnwoude? Toen ik dit bericht in het voorjaar las in het Noord-Hollands Dagblad dacht ik: dit kan toch niet waar zijn! Een baan onoverdekt van enkele kilometers met de intentie te komen tot een baan van wel 5 tot 8 kilometer. Persoonlijk vind ik dit een slechte zaak. We hebben op dit moment voldoende kunstijsbanen in Noord-Holland. Het zou een geduchte concurrent zijn voor IJsbaan Haarlem en de andere kunstijsbanen in de regio. Het is een initiatief van Rob Dijkman, Tom Blom en Vincent Zomer, die een intentieovereenkomst hebben getekend met gemeente Haarlemmermeer. Tadema

JAN VAN DER HOORN SCHAATS EN SKEELER SPECIALIST

Grote collectie schaatsen!

Westkanaalweg 10e • 2461 EC Ter Aar tel. 0172 602 677 • www.janvanderhoorn.nl

Tevens grote collectie skates/skeelers en wielerkleding: sportbrillen, helmen en functionele onderkleding!

Ma t/m vrij: 09.00 - 17.30 uur Vrij koopavond: 18.30 - 20.30 uur zaterdag: 09.00 - 16.30 uur

NAJAAR 2019 DE RONDING

|

31


A GE NDA

UI TGE L ICH T

Vettepensenloop... ZONDAG 24 t/m ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019

TRAININGSWEEK INZELL Voor senioren en masters, o.l.v. STG-trainers op de overdekte ijsbaan Max Aicher Arena in het Zuid-Duitse Inzell

Vaste prik: 2e kerstdag, 9 uur vanaf Johanna’s Hof te Castricum: het belangrijkste officieuze STG-evenement van het jaar. Met ongeschreven wetten: wie wint krijgt de worst, en het stukkie voor de Ronding wordt geschreven door degene

ZATERDAG 21 DECEMBER 2019

STGZ-RECORDWEDSTRIJDEN THIALF Scherp je PR’s aan op het ijs van Thialf Heerenveen. Voor jeugd t/m masters

die er tijdens de loop het langste de tijd voor heeft genomen om hier alvast over na te denken... Daar kunnen en willen we als redactie dan ook niet om heen, ook al zijn we bijna een jaar verder. Als aankondiging dan maar, hierbij het verslag van de

DONDERDAG 26 DECEMBER 2019 (2e kerstdag)

hekkensluiter van editie 2018.

VETTE PENSENLOOP 2019

Zoals bij iedereen was mijn kerst ook weer behoorlijk

Start om 09.00 uur vanaf rest. Johanna’s Hof te Castricum. Zie hiernaast in UITGELICHT

afwachten hoe deze dagen verlopen. De eerste kerstdag

DINSDAG 31 DECEMBER 2019

OLIEBOLLENACTIE De activiteitencommissie bakt oliebollen om de clubkas te spekken in “de Koebel”, Zuiderweg 2 te Assendelft. Bestel tijdig via het bestelformulier (t.z.t. op de website)

volgepland door mijzelf of anderen. En het is altijd weer was ik uitgenodigd bij mijn vriendin voor een uitgebreide brunch met de hele familie en daar hebben we daar een gezellige middag gehad. Echter om drie uur belde mijn buurman mij in paniek op. Albert je moet mij helpen, ik heb de deur thuis dichtgedaan maar de sleutel zit aan de binnenkant nog in het slot en ik sta buiten en kan onmogelijk naar binnen. Uit ervaring van een mede STG-er weet ik dat het bellen van een slotenmaker je duur kan komen te

ZATERDAG 18 JANUARI 2020

staan, dus heb ik hem dat direct afgeraden. Met de gedachte

SPRINTKAMPIOENSCHAP VAN DE ZAANSTREEK

dat ik mijn buurman ook een fijne kerst wenste ben ik direct

Derde editie van deze open kampioenschappen voor iedereen woonachtig in de Zaanstreek. Deze wedstrijden worden gehouden op IJsbaan Haarlem

op mijn fiets gesprongen en naar huis gereden. Met wat creatief denken en inbrekers talent kon ik gelukkig helpen waarvoor hij mij uiteraard zeer erkentelijk was. Vervolgens ben ik weer op de fiets gesprongen zodat ik nog net op tijd was voor het kerstdiner. Als dit geen goed kerstgevoel geeft

ZONDAG 8 MAART 2020

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN STGZ De belangrijkste wedstrijd van het seizoen, voor alle categorieën. IJsbaan Haarlem

dan weet ik het niet meer. Lekker eten en drinken en je buurman helpen uit een benarde situatie. Het kon niet meer fout gaan deze kerst. Rond tien uur ben ik vervolgens naar huis gegaan om mij voor te kunnen bereiden op het klapstuk van de kerst: "de

ZONDAG 15 MAART 2020

Vette Pensenloop” op tweede kerstdag waar eigenlijk iedere

EINDE SCHAATSSEIZOEN 2019/2020

STG-er toch wel aan de start moet staan. Voor het slapen

Zaterdag 14 maart is de laatste ijstraining op IJsbaan Haarlem. Na zondag 15 maart is de baan gesloten

naar Johanna's Hof doorgenomen. Dat moet allemaal goed

gaan nog één keer de snelste terugroute vanaf de Kruisberg gaan dacht ik. Na een onrustige nacht was ik precies op tijd

CHECK VOOR EEN ACTUEEL OVERZICHT EN MEER INFORMATIE STG-ZAANSTREEK.NL 32

|

DE RONDING NAJAAR 2019

bij Johanna's Hof alwaar de concurrentie al gereed stond voor de ultieme uitdaging. Ondanks dat ik trouw iedere zondag bij de duintraining aanwezig ben, dus het conditioneel aan moet kunnen, keek ik toch een beetje om me heen


Albert Wilmsen

en probeerde ik de concurrentie in te schatten. De eerste plek ging het niet worden, maar ergens in de middenmoot zou toch moeten lukken. Ik was er helemaal klaar voor. Vervolgens zijn we om negen uur van start gegaan onder leiding van onze toptrainer Erwin Dekker. Zoals gebruikelijk loop je dan kris-kras door het duingebied en worden er tussendoor wat schaatsoefeningen gedaan. Een gezellig praatje met Jan Dekker tijdens het lopen zat er dit keer niet in. Hij kon volgens hem mijn harde stem nu even niet hebben. Hoe dat kwam.......geen idee. Plotseling stopte Erwin en geheel tegen mijn verwachtingen in was dit niet bij de Kruisberg, maar in de ‘middle of nowhere‘. Dit was de plek waar de start bleek te zijn om zo snel mogelijk terug te lopen

Dekker en Dekker winnen worst van Slagerij Schoen.

naar Johanna’s Hof. Daar lag dan de slager-Schoen-worst te

bos wel drie keer gezien. De weg vragen aan andere mensen

wachten voor de eerste dame en heer. De paniek vloog mij

hielp ook al niet. Sommige mensen wisten niet eens wat

naar de keel: op wie kan ik nu vertrouwen voor de juiste

Johanna's Hof is. Na verloop van tijd begin ga je toch wel

richting? In een split second besloot ik, gezien hun jaren

zorgen maken omdat je weet dat anderen op je staan te

lange ervaring in de duinen ervoor, te kiezen achter Mark en

wachten. Op een gegeven moment stond ik midden op het

Cora aan te gaan. Echter wat bleek: zij waren het na 500

terrein van ‘Duin en Bos’, maar dacht dat het daar misschien

meter niet echt met elkaar eens.. dus Cora ging rechtsaf en

niet verstandig was om de weg te vragen. En waar was hier

Mark rechtdoor... Geen tijd was er te verliezen dus nam ik de

in godsnaam de uitgang? Gelukkig vond ik hem en bleek ik

beslissing achter Mark aan te gaan, samen met Bert Bom-

bij navraag vlak bij de Zeeweg te zijn. Gelukkig is dit bekend

merson en Rob Schaap. Wat nu echter het probleem werd

terrein en zo belandde ik na het passeren van de atletiek-

was dat Mark toch ook niet zo goed de weg wist en boven-

baan, toch nog om kwart voor elf uur en met 13 km lopen

dien voor mij net even te hard loopt.

achter de kiezen, bij Johanna’s Hof. Hier werd ik onder luid gebrul ontvangen en kreeg toch nog het laatste kopje

Na een paar km sloeg Rob linksaf waar ik zeker wist dat dit

chocolademelk uit de thermoskan van Erwin. Jan Dekker had

de verkeerde kant op was.. Dus dacht ik: ‘niks zeggen Albert’.

zo met mij te doen dat hij mij als troostprijs zijn “welverdien-

Vervolgens sjokkend achter Bert aangelopen tot we bij een

de” overheerlijke slagerij-Schoen-worst gaf, wat hem ook

splitsing kwamen. Bert ging hier linksaf en in de verte zag ik

weer een goed kerstgevoel gaf. Al met al niet de vette

daar ook een iemand in een rood STG jasje. Waarschijnlijk

pensenloop die ik ’s morgens voor ogen had, maar volgend

was dat Ruud van der Meer. Op het moment dat Bert naar

jaar ben ik er gewoon weer bij.

links ging zei mijn gevoel je moet rechtsaf, wat achteraf een kapitale fout is geweest.. Hierdoor heb ik elke boom in het

Erwin bedankt voor de organisatie en de chocomelk

DE HARDLOOPSPECIAALZAAK VAN DE ZAANSTREEK ALLE LEDEN VAN STG ZAANSTREEK ONTVANGEN

10% KORTING* M.U.V. AANBIEDINGEN*

WWW.RUNXZAANDAM.NL

ZAANDAM

GEDEMPTE GRACHT 58, 1506 CH ZAANDAM, TEL: 075 - 631 53 54

NAJAAR 2019 DE RONDING

|

33


Shoppingcenter Noorderveld Samsonweg 15 | Wormerveer | T 075 642 1232 pietdewit.nl

Mevrouw Viswinkelcentrum winkelcentrum “De“De Saen” Mevrouw Vis Saen” Kaaikhof 23, 1567 JP Assendelft Kaaikhof 23, 1567 JP Assendelft 075 - 65 730 20 | www.mevrouwvis.nl 075 - 65 730 20 | www.mevrouwvis.nl

TIMMERMAN CARTEAM

AUTOBEDRIJF

• Auto onderhoud, autoservice, APK, grote beurt en kleine beurt in Zaandam • Reparaties van alle automerken • In- en verkoop van occasions

St.Cathrijnestraat 6 • Zaandam • T 075 616 39 08

autobedrijftimmerman.nl

van afval van afval naar grondstoffnaar en grondstoffen en energie en energie

telefoon website

088 - 472 00 00 www.gpgroot.nl

telefoon website

088 - 472 00 00 www.gpgroot.nl


ZIN IN EEN WEEKENDJE WEG, EVEN UIT DE SLEUR, LEKKER GENIETEN VAN DE HERFST? BOEK DAN NU EEN VAN ONZE CAMPERTJES EN GENIET VAN DE VRIJHEID.

Huisstijl & merkcommunicatie.

VRAAG NAAR ONZE HERFST AANBIEDING! WEES ER SNEL BIJ WANT OP = OP

Zoek je nog een leuk onderkomen voor de Grand Prix van Zandvoort in mei 2020….

Samen maken we alles mogelijk.

Wat dacht je van een van onze leuke campertjes. Mail of bel ons en vraag naar de tarieven En ook hier geldt wees er snel bij want op = op

Campers zijn te huur en/of te koop www.huurncamper.nl • info@huurncamper.nl • 06-25269199 Parallelweg 2-6 • 1541 BA Koog aan de Zaan • info@edcarscenter.nl www.edcarscenter.nl • Bel 075-6148714 • Volg ons op

ONDERHOUD EN REPARATIE VAN ALLE MERKEN

teamklijnsma.nl

ED CARS CENTER IS EEN GECERTIFICEERD BOVAG BEDRIJF

Proef het verschil

Shoppingcenter Noorderveld Wormerveer

floriskeukens.nl


. NL

M I D D E N W E G

M I D D E N W E G

1 6 1

1 6 1

A M S T E R D

A M S T E R D A M

j on s 10 % KO RT IN G bi en ijg kr ek re st an in in gs gr oe p Za IR ES Le de n va n Sc ha at st ra • K LE D IN G • A CC ES SO

RS SC H A ATS EN • SK EE LE

M I D D E N W E G

M Iw. D D N W-sp E G or 1 ts. 6 1 nl • hyE ro ww

1 6 1

A M S T E R D A M

EEN SCHONE IJSBAAN IS EEN VEILIGE IJSBAAN

GROOTHANDEL IN HYGIËNEEN VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN

www.hazet.igefa.nl

a member of

A M S T E R

Profile for STG Zaanstreek

De Ronding najaar 2019  

Clubblad van Schaats trainingsgroep STG-Zaanstreek

De Ronding najaar 2019  

Clubblad van Schaats trainingsgroep STG-Zaanstreek

Advertisement